Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 25.9.2013"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7/2013 7/102 Sammanträdestid Onsdagen den, kl Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom Kolam, Marit Näse, Malin Sandström, Hans Wassborr, Ossian Slotte, Carl-Otto Drycksbäck, Ann-Sofi Norrkniivilä, Jan-Erik Björk-Nyman, Lilian Öst, Harry Dahlvik, Stefan Hagström, Elisabeth Övriga närvarande: Storbacka, Bernt Riippa, Bertel Djupsjöbacka, Michael Torrkulla, Tage Stenlund, Dan Fors, Johan Bodbacka, Kimmo Slotte, Bernt kommunstyrelsens ordförande kommunstyrelsens representant kommundirektör teknisk chef planläggare arbetsledare områdesansvarig fastighetsansvarig Paragrafer: Underskrifter: Ordförande: Protokollförare: Protokolljustering plats och tid: Carl-Johan Enroth Kronoby, den / 2013 Bernt Slotte Tom Byskata Malin Näse Protokollet framlagt till påseende, plats och tid: Intygar, underskrift, tjänsteställning Kronoby, den / 2013 Bernt Slotte, sekreterare

2 KALLELSESIDA Utfärdat /103 Sammanträdestid Onsdagen den, kl Sammanträdesplats Kommungården Ärendets nummer Ärende 79. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 80. PROTOKOLLJUSTERING 81. TOMTER Reservering av tomt vid Fiskarholmen, Nyman/Kujala. 82. VÄGAR Anbud på grundning av planevägar. 83. DRIFTSBUDGETFÖRSLAG 2014 SAMT EKONOMIPLAN 2015, ANBUD På virkesförsäljning ur kommunens skog 85. VÄGBELYSNING Användning av anslag SNÖSKOTTNING VID FASTIGHETERNA VINTERN UTLÅTANDE Utvecklingsplan för vattentjänster 88. DELGIVNINGSÄRENDEN 89. ÖVRIGA ÄRENDEN, tid och plats Tisdagen den Kommungården Ordförande Carl-Johan Enroth Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar: Bernt Slotte, sekreterare

3 7/ LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Sammanträdets öppnande och konstaterande av laglighet och beslutförhet. Sammanträdet öppnades och konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

4 7/ PROTOKOLLJUSTERING Tekniska nämnden utser 2 st. protokolljusterare. Föreslås att Monica Takkula och Tom Byskata justerar dagens protokoll. Tekniska nämnden utsåg Tom Byskata och Malin Näse att justera dagens protokoll.

5 7/106 Dnr: TEKN 58/ TOMTER Reservering av tomt vid Fiskarholmen, Nyman/Kujala. Daniel Nyman och Amanda Kujala önskar reservera tomt nr 2 i kvarter 303 vid Fiskarholmen, Kronoby, kartbilaga 1 81 av den. Efter ett år skall man endera köpa eller arrendera tomten eller avsluta reserveringen. Man kan inte förlänga reserveringen Reserveringsavgiften blir i detta fall 300 euro. TEKN.CHEF:S FÖRSLAG: Tekniska nämnden reserverar åt Daniel Nyman och Amanda Kujala tomt nr 3 i kvarter 303 vid Fiskarholmen. Reserveringen gäller till den Reserveringsavgiften är 300 euro. Köpes/arrenderas tomten inom 1 år uppbäres ingen reserveringsavgift. Förslaget godkänns.

6 7/107 Dnr: TEKN 59/ VÄGAR Anbud på grundning av planevägar. Områdesansvarig Kimmo Bodbacka har uppgjort ritningar och beskrivningar på uppgrundning av följande byggnadsplanevägar: - Boställsgränd i Terjärv längd 110 m. - Forsnäsgränd i Kronoby 260 m + del av Wegeliusvägen ca 50 m. Samtliga vägar har dålig beläggning vilken borde förnyas. Avsikten är att de grundas upp före vintern och beläggningen skulle ske sommaren I samband med uppgrundningen kommer el- och telefonbolagen att kunna montera behövliga jordkablar. Anbudsförfrågan med anbudsblanketter fogas som bilaga 1 till denna. Anbuden skall inlämnas senast 23.9 varför anbuden presenteras på sammanträdet. Öppningsprotokollet kommer att fogas som bilaga 2 till denna. Entreprenör väljes enligt lägsta pris per objekt. T.CHEF:S FÖRSLAG: Enligt öppningsprotokollet väljes Dan Renlund till entreprenör. Förslaget godkänns.

7 7/108 Dnr: TEKN 60/ DRIFTSBUDGETFÖRSLAG 2014 SAMT EKONOMIPLAN 2015, 2016 n inbegär nämndernas budgetförslag inom september månad. Med ekonomichefen har överenskommits att nämndens förslag till kapitalbudget kan ges senare varför vi enligt tidigare års kutym behandlar denna vid nämndens oktober möte har den 13.6 godkänt ramarna för driftsbudgeten 2014 samt beräkningsdirektiven för planeåren. Budgetdirektiven som godkänts av kommunstyrelsen 24.6 utdelades åt nämnden på senaste sammanträde. Den ram som givits är bindande för nämnden på nettonivå totalt varför vi har en ram på netto. Anslaget för Räddningsväsendet är öronmärkt varför vår nettoram för övrig verksamhet utgör Vid beräknande av driftsbudgeten har utgåtts ifrån att oljebaserad uppvärmning är oförändrad jämfört med bokslut 2012 och flisvärme 7 % högre jämfört med bokslut Elkostnaderna beräknas stiga 3 % och vattenpriset 5 % jämfört med bokslut Elprisets utveckling är vanskligt att bedöma. Räknas med att hyrorna för bostadslokaler och övriga hyreslokaler höjes med 2,5 % från årsskiftet. Hyrorna höjdes även från årsskiftet med 5 %. De interna hyrorna för år 2013 fastställdes av nämnden på juni sammanträdet. Av bilaga 1 framgår förslag till budget per uppgiftsområde samt nämndens totala budget. Netto skulle bli eller över ramen. Netto för nämndens övriga verksamhet ligger över ramen men är ändå under bokslutet för Det var möjligt att komma så nära ramen tack vare mera beräknade hyresinkomster. Räddningsväsendet netto landar även över ramen trots att ingen utvidgad verksamhet godkänts. Budgetförslaget med motiveringar som det inbegäres för sammanställning av kommunens totala budget framgår av bilaga 2. Här ingår också övergripande strategiska mål vilka är oförändrade. Personalresurserna har inte ändrats. Vårt budgetförslag har uppgjorts direkt utgående från bokföringsprogrammet börjande från lägsta nivå. Inom byggnader innebär detta per hus. Budgetförslaget har inte kopierats på denna nivå men finnes till hands vid budgetbehandlingen. Av bilaga 3 framgår budgetförslaget per uppgiftsområde och kostnadsslag. Här framgår även bokslut 2012, budget 2013 per uppgiftsområde och kostnadsslag. Budgetförslaget bygger på en bibehållen underhållsnivå och ingen utökad verksamhet.

8 7/109 TEKN.CHEF:S FÖRSLAG: Tekniska nämnden behandlar driftsbudgeten 2014 och ekonomiplan 2015, 2016 utgående från bilagorna. Tekniska nämndens hade inga anmärkningar. Förslaget godkänns.

9 7/110 Dnr: TEKN 61/ ANBUD På virkesförsäljning ur kommunens skog I årets budget har räknats med inkomster från virkesförsäljning I samråd med Tom Finnilä på skogsvårdsföreningen har uppgjorts ett avverkningsförslag på figur 101 i Kolamskiftet. Skiftet gränsar till området som sportbilisterna arrenderar för sin träningsbana. Skiftet består av avverkningsmogen granskog och omfattar 2,7 ha. Karta över området fogas som bilaga 1 till denna. Anbudsförfrågan har handhafts av skogsvårdsföreningen. Anbudsförfrågan varit utsatt på nätet och inom utsatt tid 16.9 hade erhållits 4 st. anbud. Junnikkala Oy har givit det bästa anbudet eller för en beräknad totalmängd på 658 m 3. Anbuden och prisnivån presenteras närmare på sammanträdet. T.CHEF:S FÖRSLAG: Avtal med Junnikkala Oy görs om förnyelseavverkning av figur 101 i Kolamskiftet. Förslaget godkänns.

10 7/111 Dnr: TEKN 62/ VÄGBELYSNING Användning av anslag 2013 I årets budget ingår ett anslag på Vi har normalt haft ett anslag på årligen för nybyggnadsprojekt. Årets anslag var tänkt att användes för mindre projekt och för förnyande av våra äldsta kvicksilverarmaturer. I samband med uppgrundande av byggplanevägar finns i år behov av att förnya belysningen på följande vägar i samband med att elverken drar jordkablar: - Lyttsbackavägen del av Boställsgränd Forsnäsgränd Jannesgränd Kronoby elverk har uppgjort en plan för förnyande av de äldsta kvicksilverarmaturerna i Kronoby och Nedervetil centrum. De äldsta armaturerna är från 60-talet. De nya armaturerna är av högtrycksnatriumtyp. (gult sken) Flygfältsvägen är nyare armaturer men eftersom staten äger resten av belysningen och den lyser natten igenom är det motiverat att byta ut våra armaturer till energisnålare typ. Kostnadsförslaget uppgjort av Glen Ahlskog som slutar på fogas som bilaga 1 till denna. Avsnitten som planeras förnyas framgår av bilaga 2 till denna. Vägbelysningen i Terjärv centrum är av delvis nyare årgång eftersom den blivit åtgärdad i samband med vägprojekten. De äldsta armaturerna i Terjärv borde tas med vid uppgörande av nästa års program. Allmänt kan konstateras att vi borde satsa på att få våra nuvarande belysningsanläggningar i skick istället för direkta utbyggnader. Nya byggplanemråden bör nog enligt dagens standard förses med belysning. T:CHEF:S FÖRSLAG: Årets vägbelysningsanslag användes ca för mindre projekt på byggnadsplanevägar och för förnyande av kvicksilverarmaturer enligt elverkets kostnadsförslag Förslaget godkänns.

11 7/112 Dnr: TEKN 63/ SNÖSKOTTNING VID FASTIGHETERNA VINTERN Hösten 2010 inbegärdes anbud på snöskottning vid kommunens fastigheter. Anbudsförfrågan gällde vintern Möjlighet till förlängning 1 år åt gången utgående från kostnadsindex för anläggningsmaskiner angavs även. Beslöts år att utnyttja förlängningen på basen av kostnadsindex för anläggningsmaskiner. Beslöts om en jämn förhöjning på 1,50 / timme. Senaste år beslöts om en förhöjning av taxorna med 4,8 % på basen av index. Nuvarande taxor framgår av bilaga 1 till denna. Eftersom taxorna varierar rätt mycket skulle det vara rättvisast med en förhöjning per timme. Alternativt begär vi nya offerter. Enligt senast utkomna index för anläggningsmaskiner har kostnaderna stigit med 1,1 % under 1 år. Fastighetsansvarig kommer ännu att vara i kontakt med nuvarande snöskottare före sammanträdet varför förslag ges vid sammanträdet. Alla entreprenörer har accepterat en jämn förhöjning på 50 c./timme. T.CHEF:S FÖRSLAG: Avtal om snöskottning vid fastigheterna vintern tecknas med nuvarande entreprenörer utgående från en förhöjning av timtaxorna med 50 c./tim. Förslaget godkänns.

12 7/113 Dnr: TEKN 64/ UTLÅTANDE Utvecklingsplan för vattentjänster Enligt 5 lagen om vattentjänster (119/2001) skall kommunen i samarbete med vattentjänstverken utarbeta och uppdatera planer för utvecklande av vattentjänsterna som täcker dess område. Vattentjänster omfattar vattenförsörjning, dvs. ledande, behandling och leverans av vatten för användning som hushållsvatten, samt avloppshantering, dvs. avledande och behandling av avloppsvatten, dagvatten och dräneringsvatten. Kronobys gällande utvecklingsplan godkändes av kommunfullmäktige En arbetsgrupp bestående av förtroendemän och tjänstemän utarbetade med anlitande av Ramboll som konsult en uppdaterad plan. Arbetsgruppen bestod av Hans-Erik Lindgren, Carl-Johan Enroth, Mona- Lisa Grankvist, Susanne Hongell, Karin Björkgård och Tage Torrkulla. Planen var i det skedet sommaren 2010 att utlåtande inbegärdes av följande organ: - miljömyndigheterna (NTM-centralen) - grannkommunerna - tekniska- och miljönämnden - vattentjänstverken Planen fanns också till påseende på kommunbyråerna och kommunens hemsida. Inga betydande anmärkningar inlämnades. Behandlingen av förslaget till utvecklingsplan stannade upp då ändringar i lagstiftningen gällande avlopp på glesbygden blev aktuella och den nya avloppsförordningen godkändes 2011.( 209/2011 ) Arbetet återupptogs i april 2013 och förslaget omarbetades av Ramboll Finland Ab med beaktande av de nya bestämmelserna. Konsultens arbete har skett i samråd med miljövårdssekreteraren, planläggaren och tekniska chefen. I den uppdaterade planen har förutom ändringar i lagstiftningen beaktats att få föreslagna utbyggnadsområden av avloppsnät så realistiska som möjligt. Utbyggnadsområdena har grupperats tidsmässigt enligt följande: , och vissa områden betecknats med eventuellt. Enligt lagen borde fastigheterna ha ordnat sin avloppshantering till år 2016 möjlighet till förlängning med 5 år kan ges. Vattenförsörjningen i Kronoby är allmänt sett bra. Inga betydande behov att utvidga nätet finns. Nya vattentäkter samt förbindelseledningar mellan vattenverk behövs. Förbindelseledningar som planerats framgår av översiktskartan för vattenförsörjning. Förbindelseledningarna följer förslagen i den Regionala vattenförsörjningsplanen som blev klar Beslöts att i detta skede begärs utlåtande angående det uppdaterade planeförslaget av KVA, TVA, miljönämnden och tekniska nämnden. Konsulten begär även direkt utlåtande av NTM- centralen. På basen av utlåtanden görs eventuella kompletteringar och planen förs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. Utvecklingsplanens textdel fogas som bilaga 1 till denna. Sammandrag av kostnadsförslagen fogas som bilaga 2 till denna. Kartorna över föreslagna utbyggnads- och sambyggnadsområden för avlopp fogas som bilaga 3.7 till denna. Översiktskartorna över hela kommunen i skala 1: för vattenanskaffning och avloppsnät presenteras på sammanträdet.

13 7/114 Allt material text och kartor finns i elektronisk form. Rekommenderas att planen granskas minst vart femte år. Vattentjänstverkens verksamhetsområden bör granskas sedan utvecklingsplanen godkänts och även fastställas med ett skilt beslut av kommunfullmäktige. T:CHEF:S FÖRSLAG: en tar del av förslaget och ger eventuella förslag till ändringar. en gav inga ändringar. Förslaget godkänns.

14 7/ DELGIVNINGSÄRENDEN - Jaktarrendeavtal med Terjärv Jaktförening r.f. - Byggnadskostnadsindex + 0,7 % i juli. - Kommunförbundet information om nya gränser för fordons totalvikt från Ely-centralen informerar om viktbegränsning till 12 ton på Haavisto bro från n beslut om tomtförsäljning affärstomt nr 2 i Kv. 170 Kronoby centrum. - Undantagslov för anläggande av parkeringsplats i anslutning till Nedervetil kyrka. - Mottagningssyn för ventilationsentreprenad vid Näckrosens daghem. - NTM-centralen beslut om upplåtande av Granöby lättrafikled för allmän trafik från Överlåtelsesyn på Granöby lättrafikled Tomtförevisning för Fiskarholmenområdet anordnades Områdesansvarig inlämnat läkarintyg över hälsogranskning. - Dagvårdsutrymmen i Nedervetil servicehus. - Bokföringsrapport. 89. ÖVRIGA ÄRENDEN Inga övriga ärenden förekom.

15 7/116 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer: 79, 80, 83, 87, 88 Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. Paragrafer:81, 82, 84, 85, 86 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas är Tekniska nämnden i Kronoby kommun PB 22 (Säbråvägen 2) KRONOBY Paragrafer: 81, 82, 84, 85, 86 Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. Beslut som gäller upphandling I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan till Marknadsdomstolen PB 116, HELSINGFORS Paragrafer: Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.

16 7/117 BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är part eller medlem av kommunen. Besvärsmyndighet är: Vasa förvaltningsdomstol PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), VASA Kommunalbesvär, paragrafer Besvärstid 30 dagar Förvaltningsbesvär, paragrafer Besvärstid 30 dagar Annan besvärsmyndighet, adress och postadress, paragrafer: Besvärstid 30 dagar, paragrafer: Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. BESVÄRSSKRIFT I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Inlämnande av handlingarna Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Rättegångsavgift Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs 15.06.2015 55 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan

Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan Nagu kommun 1 Protokollsida Sammanträdesdatum Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Ordinarie Tisdagen den 11 november 2008 Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan Ersättare x x - x - x x Mikael Holmberg,

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Tid: onsdag den 19 januari 2011 kl. 19.00 Nr Ärende 001 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 002 Val av protokolljusterare 003 Komplettering och godkännande

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 6/2010

Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 6/2010 1.2. 2010 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande Ordförande Pekka Nurmi Sekreterare Johanna

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Slutrapport av arbetsgruppen för revidering av lagen om vattentjänster

Slutrapport av arbetsgruppen för revidering av lagen om vattentjänster Slutrapport av arbetsgruppen för revidering av lagen om vattentjänster Helsingfors 2010 Arbetsgruppspromemoria JSM 2010:6a Slutrapport av arbetsgruppen för revidering av lagen om vattentjänster Helsingfors

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Handbok i lagen om vattentjänster 2015

Handbok i lagen om vattentjänster 2015 Handbok i lagen om vattentjänster 2015 5a2015 Handbok i lagen om vattentjänster 2015 Jord- och skogsbruksministeriet 5a/2015 Publikationens titel: Handbok i lagen om vattentjänster 2015 Utgivare: Jord-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

PM ANGÅENDE VÄGLAGS STÄMMA

PM ANGÅENDE VÄGLAGS STÄMMA PM ANGÅENDE VÄGLAGS STÄMMA Tidpunkt Väglagets ordinarie stämma (årsstämma) ska sammankallas senast inom juni månad ifall vägdelägarna på tidigare stämma ej beslutat annorlunda. På årsstämman kan man även

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer