Årgång 8, Nummer 4 Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen December 2003 G LÖM INTE ATT BETALA GLÖM INTE FULLSTÄNDIGA PERSONUPPGIFTER,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årgång 8, Nummer 4 Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen December 2003 G LÖM INTE ATT BETALA GLÖM INTE FULLSTÄNDIGA PERSONUPPGIFTER,"

Transkript

1 VARGTJUTET Årgång 8, Nummer 4 Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen December 2003 Ordföranden har ordet.. Kamratföreningens Höstfest! Så går ännu ett år till sin ända. Vår kamratförening har genomfört ytterligare ett verksamhetsår. Våra aktiviteter har varit relativt välbesökta och förhoppningsvis uppskattade. Vårt medlemsblad, som Du nu läser årets sista nummer av, är tydligen efterlängtat och har blivit den självklara länken mellan föreningen och medlemmarna. Det är både trevligt och inspirerande att få erfara att medlemmarna verkligen läser och uppskattar det vi ger ut. Det är naturligtvis ganska mycket arbete med att ge ut Vargtjutet fyra gånger per år men det är min och styrelsens ambition att försöka fortsätta uppfylla denna målsättning. Vår ambition är att återspegla vad som händer i föreningen, att låta medlemmar som har upplevt något speciellt eller har särskilda erfarenheter berätta detta samt att återge allmänt för Håkan Syrén blir ny ÖB Fortsättning följer på nästa sida! INNEHÅLL! SIDAN 2 SIDAN 3 ORDFÖRANDEN HAR ORDET FINLANDS FÖRSVARSATTACHÉ SIDAN 5 KAMRATFÖRENINGENS HÖSTFEST! SIDAN 7 ÅRSMÖTE 2004 SIDAN 8 HÅKAN SYRÉN BLIR NY ÖB SIDAN 9 LAPPLANDSJÄGARE I AFRIKA SIDAN 11 PLANERING 2004 SIDAN 12 GOD JUL KONTAKTADRESSER G LÖM INTE ATT BETALA M EDLEMSAVGIFTEN!!! PG: GLÖM INTE FULLSTÄNDIGA PERSONUPPGIFTER, ADRESS, GU-ÅR/TJÄNSTGÖRINGSTID, EV E- POSTADRESS SAMT EV MILITÄR GRAD. ENDAST 100 KR/ÅR VARGTJUTET 1

2 våra medlemmar intressant materiel. Hur vi lyckas är det bara Du som kan bedöma. Hör gärna av Dig till Vargtjutet. Under 2004 skall ett nytt avgörande försvarsbeslut tas av våra folkvalda. Det har varit min förhoppning att en mera utbredd försvarsdebatt skall föregå detta beslut. Det är intressant att höra vad våra politiker anser om dagens läge och vilka visioner man har. Håkan Juholt (s), riksdagsledamot samt ledamot i försvarsutskottet talade den 2 december inför rikshemvärnschefen och församlade företrädare för hemvärnet varvid han redovisade nedanstående, ett antal intressanta tankar. Vi behöver en omdefinierad helt ny lagstiftning. Idag, enligt nu gällande lagstiftning, är en atomvapeninsats mot Sverige med okänd avsändare en svår påfrestning medan en statsstödd hacker som allvarligt stör en svensk myndighet är ett väpnat angrepp! Juholt konstaterade även att det behövs ett starkt, militärt försvar som har förmågan att sköta den väpnade striden! Intressanta tankar från en aktiv socialdemokratisk politiker. Hur skall dessa tankar sedan omsättas i praktiken undrar man stilla. Nu planerar vi för verksamheten inom Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen år Några intressanta föredragskvällar inplaneras såväl på våren som på hösten. Vårt årsmöte kommer vi att genomföra den 27 mars på Vaxholms Fästning tillsammans med Kirunaföreningen. Vi håller nu på att undersöka olika kommunikationsalternativ mellan Stockholm och Vaxholm. Slutlig kallelse och detaljinformation kommer i februarinumret av Vargtjutet. Vår traditionella höstfest skall genomföras den 23 oktober Vi överväger nu andra alternativ till kavallerimässen, där vi huserat de senaste fyra åren. Styrelsen skall även anstränga sig ytterligare för att samla fler deltagare till höstfesten. Under det kommande året avser styrelsen att även genomföra någon eller några annorlunda aktiviteter. Kom också ihåg att Kamratföreningen i Kiruna genomför sina aktiviteter dit vi också är välkomna. Genom vårt medlemskap i Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund har vi kontakt med andra militära kamratföreningar i Stockholm vars utbud av aktiviteter vi kommer att få dela! Information kommer så snart vi fått tag i denna. I skrivande dagar har vi äntligen fått lite snö och kyla i Mälardalen. November och begynnelsen av december har varit förskräckligt. Grått och trist blötväder, kolsvarta kvällar och nätter och inte den minsta föraning om vinter och stundande helger. Efter denna mörka och gråtrista period hoppas jag nu att vi kan få en jul och nyårshelg med lite snö och julstämning som lättar upp själen och ger oss alla den välbehövliga avkopplig och rekreation som vi alla har behov av. Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen och dess styrelse önskar Er alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År och välkommen till ett givande verksamhetsår inom Kamratföreningen år 2004 Ny adress??? Vi har tappat kontakten med flera av våra medlemmar! Tyvärr är det flera som flyttar till ny adress och glömmer bort att göra adressändring hos oss. Om Du byter adress glöm ej bort att meddela även Vargtjutet! Vi är angelägna om att fortsätta hålla kontakten med Dig och sända Dig Ditt exemplar av vårt medlemsblad. Adressändring sker till Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen Jan-Olof Johansson Svinnegarn, Huseby Enköping VARGTJUTET 2

3 Finlands försvarsattaché informerade Lapplandsjägare har man studerat fyra krismodeller: - Regional kris - Politisk, ekonomisk och militär påtryckning - Strategisk kupp - Stor-skalig attack (det gamla invasionsförsvaret skrotas ej för närvarande! ). Riktningen är dock på sikt från invasionsförsvar till ett försvar mot strategiskt anfall! Man går en utveckling till mötes som innebär att man kommer att reducera försvarsmaktens numerär från man till ca man i slutet av år Exempelvis minskar man från två pansarbrigader till en Pbrig. De tre moderna Brig 2005 behålles. Idag finns 22 brigader men antalet kommer att minska. Kvällen den 15 oktober 2003 samlades medlemmar ur Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen till föredragskväll i samlingssalen på Starrängsringen 69 i Stockholm. Finlands försvarsattaché kommendör Stig-Göran Grönberg talade och orienterade det samlade auditoriet om Finlands försvarsmakt idag och imorgon. Kommendör Grönberg har tidigare varit chef för Nylands Brigad i Ekenäs. Det enda finska förband som bedriver utbildning på det svenska språket. Kommendör Grönberg hade nöjet att förevisa det mest aktuella bildunderlag som finska huvudstaben tagit fram (sept. 2003). Kommendör Grönberg började med att beskriva de styrande basfakta som gäller Finland. Finland har en yta om km² och km landgräns till Ryssland. I landet finns 5,2 miljoner invånare varav 70 % av dessa finns i landets SV del. Finland är fullvärdig EU-medlem. I Finland är diskussionen om en anslutning till NATO och ett framtida EU-försvar livlig. En debatt och diskussion som Finland saknar i Sverige. Landets president är också dess Överbefälhavare! Ledningsstrukturen redovisades varvid framgick att försvarsmaktens chef är direkt underställd landets president. En viktig grundprincip är att man har ett utvecklat territorialförsvar varvid det entydigt slås fast att hela Finland skall försvaras! Finska försvaret består av lokalförsvarstrupper och operativa trupper, vilka snabbt kan förflyttas till olika områden beroende på behov och dit kraftsamling eftersträvas. Den finska försvarsmakten styrka är mobiliserad i krigstid ca man, varav armé , flygvapen , flottan och gränstrupper man. Den fredstida grundutbildningen genomförs så att ca nya soldater utbildas varje år man kallas in till någon form av repetitionsutbildning och Finland har ca man ständigt ute i internationell tjänst (FN, KFOR, SFOR, ISAF etc.). Fast anställda utgörs av personer. I de finska försvars- och säkerhetsövervägandena Finland har en försvarsplanering som är mycket lik den svenska. Försvarsbeslut som fattades år 2001 sträcker sig till år Man driver stora projekt för att utveckla ledningsförmågan. Även Finland bygger upp NBF (Nätverksbaserat försvar) utan att väsnas allt för mycket om det. Man följer dock med intresse utvecklingen i Sverige. Finland utvecklar bl.a. luftburna beredskapsförband. Finland lägger stor vikt vid förmåga att deltaga i internationella operationer, främst inom EU och PFP ramar. En särskild vikt läggs vid att säkerställa samhällets kristida produktion och ett fungerade logistiksystem. Hela samhällets fundamentala funktionsmaskineri skall kunna verka ( något som tycks varit bortglömt under de senaste 40 åren ). För närvarande omsluter den finska försvarsbudgeten ca 1,6 miljarder Euro vilket skall ökas till 2 miljarder Euro. Ökningen är främst orsakad av ökade kostnader (innebär alltså inga ökade resurser). Man har politisk enighet avseende försvarsutgifterna. Av försvarsbudgeten går ca 1/3 till materielanskaffning. Försvarsbudgeten utgör 5,4 % av nationalbudgeten. Observera att Finlands internationella engagemang betalas av utrikesdepartementet ej av försvarsdepartementet. Värnpliktsutbildningen är uppbyggd så att man har 6 månaders utbildning för manskapet(2 mån grundutb, 2 mån specialutbildning, 2 mån tillämpningsövningar fält). Utbildningen är koncentrerad på skjutning, VARGTJUTET 3

4 kondition och stridsteknik. Varje man utbildas endast mot en uppgift. Ca 50 % av tiden spenderas ute i fält. Under de två sista månaderna är man i princip ute på förbandsövningar i ett sträck. Blivande grupp och plutonsbefäl genomför 12 månaders utbildning och utbildar i denna tid även sitt eget manskap. Vid Björneborgs Brigad finns Finnish Rapid Deployment Force som är ett beredskapsförband som kan mobiliseras efter 7 dygns förvarning. Efter 2-3 veckors repetitions- och kompletteringsutbildning är man klar för insats. Man anser att värnpliktsutbildning är det mest kostnadseffektiva systemet och att det också är ett stort samhälleligt värde i de utbildade soldaterna. 80 % av åldersklassen genomför soldatutbildning. Försvarsviljan mäts två gånger per år och är hög, ca 80 %. Kommendör Grönberg konstaterade att utvecklingen i Finland och Sverige går i samma riktning. Finland tar dock mindre steg och något långsammare. Finland skrotar inte fungerade system så snabbt som Sverige. Man har ej heller avskrivit hotet på 10 år som Sverige gjort. Omstruktureringen liknar Sveriges. Vissa materielkoncept har stoppats. Det är främst civil personal som idag reduceras och några avgångsförmåner vid avveckling finns ej. Bakläxa för Försvarshögskolans jämställdhetsplan Försvarshögskolans jämställdhetsplan har granskats av jämställdhetsombudsmannen (JämO) och fått underkänt på flera punkter. Den saknar bland annat åtgärder för att främja en jämn könsfördelning inom de olika yrkeskategorierna på arbetsplatsen. Enligt JämO måste också arbetet med att kartlägga de anställdas löner få högre prioritet och ske en gång om året. Senast den 7 november ska Försvarshögskolan ha skickat in kompletteringar på de punkter som fattas. Källa : Persen, Livgardet, hösten 2003 Natobrigad leds av svensk För första gången leder en svensk officer en brigad i en Natoledd styrka. Den första november tar brigadgeneral Anders Brännström befälet över brigaden kring huvudstaden Pristina i Kosovo. Efter det att kamratföreningens ordförande Steve Gunnarsson tackat kommendör Grönberg för en intressant och givande föredragning samt överlämnat ett exemplar av boken Lapplands Jägares historia bjöds samtliga på enkelt kaffesamkväm varvid kommendör Grönberg också besvarade flera frågor från de intresserade och engagerade åhörarna. I brigaden finns förutom den svenska bataljonen soldater från Finland, Norge, Slovakien, Tjeckien, Irland Storbritannien och Lettland. Totalt uppgår styrkan till män och kvinnor. Anders Brännström har tidigare varit chef för I 5 i Östersund och bataljonschef i Kosovo. Källa: Persen, Livgardet hösten 2003 G LÖM INTE ATT BETALA M EDLEMSAVGIFTEN!!! PG: VID PENNAN : JAN-OLOF JOLO JOHANSSON GLÖM INTE FULLSTÄNDIGA PERSONUPPGIFTER, ADRESS, GU-ÅR/TJÄNSTGÖRINGSTID, EV E- POSTADRESS SAMT EV MILITÄR GRAD. ENDAST 100 KR/ÅR VARGTJUTET 4

5 Kamratföreningens Höstfest! det tagits beslut på att flytta fjällmarschen och högtidsmiddagen till augusti i stället för, som idag i september. Detta för att möjliggöra för flera att kunna delta på sin semester. Dock hade givetvis ett antal jägare anslutit till året marsch. Återigen hölls en eminent guidning av mässen genom Fredrik Westerdahl försorg (just nu kompanichef för det internationella militärpoliskompani som står i beredskap). Sedvanlig utlottning av Älgkött mm från vår sponsor jägare Karl-Gustaf Styrman i Haparanda. Återigen vann en ur styrelsen / lierad med styrelsen (en oberoende kontrollant behöver nog tillsättas, vi skall inte ha några Skandia-affärer här inte). En fin solig, lite småkylig o blåsig höstdag i oktober, närmare bestämt den tjugofemte, var det åter dags för Mälardalens medlemmar samt inbjudna gäster att samlas på den anrika Kavallerimässen på Lidingövägen inne i Kungliga huvudstaden för den traditionella höstmiddagen. Därefter fortsatte kvällen i goda vänners lag med både dans och mycket prat om nu och förr i världen, då, när vi alla var i Kiruna och hade regementet som vår gemensamma bas. Om det så var på femtitalet eller nittiotalet spelar ingen roll. När lapplandsjägare samlas känner alla en stor samhörighet och vi tror även en mycket stor saknad över att VÅRT regemente inte längre finns kvar. Vid dörren mötte det nya kassörsparet, Jolo o Mariana Johansson-Almström upp. De hälsade välkomna och såg till att alla erforderliga avgifter betaldes. Välkomstdrink och mingel och glada utrop o kramar! Vad kul att ses! Vad länge sedan sist. Hedersgästerna var f.d. regementschefen Björn och Eva Lundquist som kommit från Kiruna kvällen till ära. Tjugoåtta personer satte sig till bords efter lite letande efter sina platser då sjukdom och för kort bord (!) medfört vissa sista minuten åtgärder. Resultat, bordsplaceringsöversikten stämde inte riktigt med verkligheten vid borden. På småtimmarna var det dags för uppbrott! Och ytterligare en minnesvärd kväll att lägga till övriga minnen hade passerat. Tyvärr var inte deltagandet så stort som styrelsen hade hoppats på. Vi hoppas och tror att om alla som var med, sprider hur trevligt vi hade så kanske vi kan öka deltagarantalet betydligt till nästa års höstmiddag som genomförs preliminärt 23 oktober 2004! Lena och Andreas Tydén Ordföranden Steve Gunnarsson hälsade oss alla varmt välkomna och så skulle vi börja middagsmålet med en silltallrik enligt förtryckt meny. Det var ingen silltallrik alls! Det var i stället en delikatesstallrik som alla lät sig väl smakas av. Glada snapssånger förhöjde ytterligare stämningen. Därefter serverades rådjur med tillbehör och ett fylligt rödvin. Björn Lundquist höll tacktalet. Han berättade att från moderföreningen, Kamratföreningen i Kiruna, bl.a. har VARGTJUTET 5

6 VARGTJUTET 6

7 FÖRHANDSINFORMATION FÖRHANDSINFORMATION - FÖRHANDSINFORMATION RESERVERA redan nu tid för ÅRSMÖTE 2004 Årsmötet 2004 kommer att genomföras på Vaxholms kastell tillsammans med kamratföreningen Lapplands Jägare, lördagen den 27 mars 2004, kl Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer vi att bjuda på - förevisning av kastellets nyöppnade museum - information om amfibiekåren - kaffesamkväm Slutlig kallelse och kompletterande information kommer i februarinumret av Vargtjutet! Finstämd minnesceremoni i Göteborgs domkyrka MILITÄRHISTORISK RESA Kamratföreningen Lapplands Jägare i Kiruna arrangerar resa med buss till Norra Finland, bl. a. besök i Rovaniemi och Salla, 4-6 juni 2004, under sakkunnig ledning av Harry Thornéus. Viss subventionering av priset kommer att ske. Intresseanmälan till Kamratföreningen Lapplands Jägare Box Kiruna Upplysningar gm Jan Jägerfjord Hjälm 90 får ny inredning. Förändringen ska ge bättre komfort, enklare tillpassning och minskade kostnader. Tisdag den 2 december hölls en minnesceremoni till minne av de sex besättningsmän som förolyckades vid helikopterolyckan utanför Rörö den 18 november. Minnesceremonien anordnades i Göteborgs Domkyrka där biskop Carl-Axel Aurelius och domprost Roland Persson höll minnesgudstjänsten. Efter gudstjänsten bars kistorna av sex kistlag om vardera sex man ur Försvarsmakten i procession ut ur kyrkan till en hedersvakt och de väntande bilarna. Flaggorna som täckte kistorna lämnades därefter över till de närmast sörjande. De förolyckade fördes efter ceremonin att till olika platser i landet för jordfästning. Flygvapeninspektören generalmajor Jan Andersson och chefen för Helikopterflottiljen överste Mats Westin närvarade som officianter vid ceremonin Källa: försvarsmaktens hemsida mil.se Hjälminredning 02 kommer levereras efter årsskiftet till grundutbildningsförband, Hemvärnet och internationella förband. Därefter kommer hjälminredningarna monteras i befintliga hjälmar i samband med rekonditionering. Tillpassning och komfort har varit ett problem med Hjälm 90 ända sedan den introducerade i Försvarsmakten Försvarets materielverk har lett och utvärderat försök med ny hjälminredning sedan Den nya inredningen är av norskt fabrikat och används redan av det norska och schweiziska försvaret. Det nya hjässnätet ventilerar bättre och inredningen är lättare att justera. Den ursprungliga inredningen i hjälm 90 var också svår och dyr att reparera. Oftast behövdes större ingrepp för att byta små detaljer. Reparationerna kunde till och med bli dyrare än nypriset. Källa: Persen, Livgardet, hösten 2003 VARGTJUTET 7

8 Håkan Syrén blir ny ÖB Generallöjtnant Håkan Syrén blir ny överbefälhavare från och med årsskiftet. 27 november 2003 beslutade regeringen att anställa generallöjtnant Håkan Syrén som general och överbefälhavare efter Johan Hederstedt. Håkan Syrén är idag chef för Försvarsmaktens Militära underättelse- och säkerhetstjänst, MUST. Det var 1999 som Håkan Syrén tillträdde som chef för MUST. Dessförinnan har han bland annat tjänstgjort som strategilärare vid Militärhögskolan, på ett antal chefsbefattningar i Högkvarteret och chef för Vaxholms kustartillerregemente (nuvarande Vaxholms amfibieregemente). Håkan Syrén tillträder sin nya befattning som överbefälhavare den 1 januari Förordnandet gäller till och med 31 december Curriculum vitae Efternamn: SYRÉN Förnamn: HÅKAN, Erik, Gunnar Grad: Generallöjtnant Befattning: Chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Tjänstgöringsadress: FÖRSVARSMAKTEN Högkvarteret Stockholm Födelsedatum: 31 januari 1952 Födelseort: Växjö Civilstånd: Gift med Birgitta, 3 barn Militär utbildning: 1973 Sjökrigsskolan 1979 Militärhögskolan, 1årig stabskurs Militärhögskolan, 2 årig högre stabskurs US Naval War College 1997 Försvarshögskolan, chefskurs, US Naval Postgraduate Scool, SIDMC, 1998 Militär karriär: 1973 Löjtnant 1976 Kapten 1983 Major 1988 Överstelöjtnant 1994 Överste 1996 Överste 1 graden 1999 Generalmajor 2000 Generallöjtnant Befattningar: Trupputbildare Elev och stabsofficer Strategilärare, Militärhögskolan Sektionschef, Marinstaben Amfibiebataljonschef Brigad- och regementschef Chef för Operativa inriktningsavdelningen, HKV 1999 Försvarsdepartementet 1999 Chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Övriga uppdrag: H M Konungens Adjutant Ledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet Ledamot i Kungliga Krigsvetenskapsakademien Ledamot i Internationella Institutet för Strategiska Studier (IISS) Fritidsintressen: Veteranbilar, jakt, utomhusaktiviteter, segling Källa: Försvarsmaktens hemsida mil.se VARGTJUTET 8

9 Lapplandsjägare i Afrika AV RO / KN ERIK WISS Torrperioden är över, Monoxito, Etiopien Året är 1993 och lyckan i Eritrea kunde inte vara större; landet har äntligen blivit självständigt. Äntligen skall de dryga 3 miljoner eritrerianerna få förverkliga sina generationers drömmar om ett välmående och demokratiskt Eritrea. Fem år senare, 1998, är landet åter i krig. En liten obetydlig skärmytsling mellan gränssoldater i en ännu mera obetydlig by BADME, eskalerar snabbt till ett av Afrikas största krig mellan två reguljära arméer. Två år och människoliv senare sluts ett eldupphöravtal och FN får komma in som buffert och övervakare, missionen UNMEE (United Nations Mission in Eritrea and Ethiopia) är född. Historien bakom Eritreas frigörelse från Etiopien är mycket lång - och mycket blodig, men kommer inte att här närmare beskrivas. Istället rekommenderar jag FN:s hemsida: för vidare studier, och för information om våra svenska kollegors göromål: internationell verksamhet - utlandsstyrkan UNMEE. dygnsmedeltemperatur, över 50 grader. För de allra flesta av de dryga 200 observatörerna i UNMEE ter sig året som följer: 1-2 veckors introduktion och utbildning vid HQ i Asmara och sedan utplacering till ett team i någon av de tre sektorerna (väst, mitt och öst) som ansvarsområdet är uppdelat i. Normalt gör man sex månader inom en och samma sektor för att sedan byta och göra resterande sex månader vid en annan sektor. Året avslutas med en veckas avrustning och debriefing vid HQ i Asmara. Förutom att arbeta vid ett team så finns även tjänster vid de respektive sektorernas HQ och HQ Asmara. Ja det finns ett symboliskt UNMEE HQ även i Addis Ababa, Etiopien FN skall ju vara opartiskt Uppgiften Arbetet handlar mycket om att köra runt med Toyota 4-runners och besöka civila administratörer och militära befälhavare. Uppgiften är att övervaka att länderna håller sig till det ingångna avtalet, undersöka incidenter och rapportera observerade överträdelser. Det senaste året kan sammanfattas med ett spänt lugn, ingenting inträffade. Naturligtvis jättebra, och till stor del tack vare FN:s närvaro, men ändå, för en Lapplandsjägare långtråkigt. Vissa områden är känsligare än andra och där gäller det att känna pulsen på civilbefolkningen. Vägnätet är både glest och dåligt så till många byar är det fotpatrull som gäller. Här vill jag istället berätta om hur livet som militärobservatör kan te sig, eller åtminstone ett exempel på det, förhållandena vid de olika missionerna skiljer sig rätt så kraftigt åt. Ett år i missionen Jag landade i Eritreas huvudstad Asmara sent en oktoberkväll för ett år sedan. Något förvånad noterade jag att det inte var 30 grader varmt och syrsor överallt, nä inte ens lejon syntes till! Asmara är en modern stad på 2500 meters höjd och nätterna kan bli kalla. Men värmen finns, i den östra delen ligger Danakil-sänkan. Här uppmäts jordens högsta Övergång av vattendrag Din tur att fixa punkan! Generellt sett så är förhållandena på en team site enkla, och på en del av dem mycket enkla. Klimatet är hett och torrt, livet är svettigt, dammigt och fullt med insekter. Här finns både malaria och TBC, skorpioner och ormar, prostituerade och minor. Regeln kan synas enkel: undvik dem, skydda dig, VARGTJUTET 9

10 men ändå, allt förekommer. I ett team är man normalt 7-8 observatörer från olika länder; själv fick jag under året arbeta med kolleger från: Nigeria, Zambia, Ghana, Gambia, Tanzania, Kenya, Syd Afrika, Algeriet, Jordanien, Iran, Indien, Bangladesh, Nepal, Malaysia, Singapore, Kina, Ryssland, Ukraina, Rumänien, Bulgarien, Polen, BiH, Kroatien, Slovakien, Tjeckien, Österrike, Schweiz, Italien, Grekland, Spanien, Norge, Finland, Danmark, USA, Kanada, Peru, Uruguay, Paraguay, Australien och det finns fler länder representerade. Just detta är en av tjusningarna att arbeta som observatör, att få träffa och lära känna officerare från så många olika länder och kulturer. maximalt tvåstjärniga hotell, om de har luftkonditionering vill säga. Vanligare är att man reser till andra afrikanska länder för safari, dykning och sol och bad. Själv hade jag bl.a. en mycket trevlig 2- veckors semester i Syd Afrika dit jag flög från Addis för 500 dollar. Även om det nu efteråt känns som att ett år gick fort så kändes det ändå fullt tillräkligt när jag blev avlöst, och glädjen blev inte mindre av att det var av en annan Lapplandsjägare: Thomas Lundgren, YO / Mj vid K3. RO / KN ERIK WISS, GU 1985/86 UNIFIL 1993 (L-116) UNTSO 00/01 (OGL OCH OGG-D) E-POST: Tattoo i Globen nästa höst! Vår medlem Erik Wiss (t.h.) under samtal med byaäldsten i Alitena, Tillfälle att se sig om Etipoien. För tionde gången i ordningen arrangerar Försvarsmakten ett internationellt tattoo. Det kommer gå av stapeln i september år Arrangemanget byter också namn från Swedish Army Tattoo till Swedish Military Tattoo. Orsaken är bland annat att det är ett försvarsmakts-gemensamt evenemang som uppmärksammar alla försvarsgrenar. Som observatör är man i tjänst dygnet runt men i praktiken så var kvällar och nätter arbetsfria. För varje femdagars period tjänade man en dags ledighet (CTO) och varje månad gav ytterligare 1,5 dagars ledighet (leave) som kunde ackumuleras. På grund av team siternas ofta otillgängliga geografiska placering så var det normala att man jobbade 30 dagar och tog 6 dagar ledigt. Vi svenskar har två fria hemresor ( normännen har 6 (!) i Business Class!! ) och till dessa samlade jag mina leave dagar. Maximalt fick man ta ut 12 CTO-dagar i sträck (60 dagars tjänstgöring) plus den leave som man ville ta ut. I både Eritrea och åtminstone norra Etiopien ska man vara bra historiskt intresserad för att finna det värt att semestra, förutom Eritreas Rödahavskust som erbjuder bra dykning och fiske. Men räkna inte med några lyxhotell typ Sharm-el-Sheikh, här är det Starten ägde rum i Strängnäs 1986 och sedan 1992 är tattoot ett samarrangemang mellan Försvarsmakten och Globenarenorna. Publikmässigt har tattoot i Globen lockat cirka betalande åskådare är målet att fylla Globen två dagar i följd. Källa: Persen, Livgardet hösten 2003 VARGTJUTET 10

11 KAMRATFÖRENINGEN LAPPLANDS JÄGARE I MÄLARDALEN STYRELSESAMMANTRÄDEN AKTIVITETER Prel verksamhetsplan 2004/2005(del) VARGTJUTET Medl.möte + föredrag Årsmöte Sveriges Nationaldag / 15 Fjällmarsch Kiruna Medlmöte + föredrag Höstfest Medlmöte + föredrag Vargtjutet 1/ årsplan 2004 (prel) -matrikel - medl.möte (inbjudan) - årsmöte (kallelse) - godbitar ur Lapplands Jägare - aktuellt från FM Vargtjutet 2/ medl.möte (referat) - årsmöte 2004 (referat) - Högvaktsträff (inbjudan) - fjällmarsch (inbjudan) - höstmiddag (info) - årsplan (fastställd) - godbitar ur -- -aktuellt från FM Vargtjutet 3/ fjällmarsch (referat) - högvakt (referat) - Höstfest (inbjudan) - godbitar ur Lapplands Jägare - aktuellt från FM Vargtjutet 4/ Höstfest (referat) - årsmöte 2005 (info) - medl.möte 2005 (info) - årsplan 2005 (prel) - godbitar ur Lapplands Jägare - aktuellt från FM - God jul VARGTJUTET 11

12 K ONTAKTADRESSER Om er adress ej stämmer, ert namn är felstavat, ni skall flytta, undran om medlemsavgiften och motsvarande frågor, vänligen meddela detta till kassören, inte till ordförande eller sekreteraren. Kontakt mig gärna per e-post eller tfn/fax, adress se nedan. Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen c/o Kenneth Rönnkvist FMV, Plan P Stockholm O RDFÖRANDE STEVE GUNNARSSON NATT OCH DAGS ALLÉ ENKÖPING TFN: K ASSÖR JAN-OLOF JOLO JOHANSSON SVINNEGARN, HUSEBY ENKÖPING TFN: S EKRETERARE KENNETH RÖNNKVIST SANDHAMNSGATAN 52 B STOCKHOLM TFN : R EDAKTÖR V ARGTJUTET JOHAN FENHAMMAR BRUNSKOGSBACKEN FARSTA TFN: VARGTJUTET 12

VARGTJUTET INNEHÅLL! Ordföranden har ordet. Läs Tommy Karlssons berättelse med anknytning till I 22 Museeum sid 6. Följ med till Hovstallet den 4 maj

VARGTJUTET INNEHÅLL! Ordföranden har ordet. Läs Tommy Karlssons berättelse med anknytning till I 22 Museeum sid 6. Följ med till Hovstallet den 4 maj VARGTJUTET Årgång 11, Nummer 1 Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen Mars 2006 Ordföranden har ordet I mitten av februari 2006 är det riktig vinter i hela Sverige. Jag såg en snötäckeskarta på

Läs mer

Stärker arméns förmåga sid 14

Stärker arméns förmåga sid 14 RESERVOFFICEREN www.reservofficerarna.se Nummer 2 2015 Stärker arméns förmåga sid 14 Medlemmar får tusentals kronor sid 4 Facken står upp för reservare i Polisen sid 5 MAGNUS KONRADSSON FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Läs mer

RYSK JAKT EFTER STRIDSPILOT. FOI:s underlag till försvarsberedningen SIDAN 20. Försvarsmakten saknar fem miljarder SIDAN 4

RYSK JAKT EFTER STRIDSPILOT. FOI:s underlag till försvarsberedningen SIDAN 20. Försvarsmakten saknar fem miljarder SIDAN 4 Försvarsmakten saknar fem miljarder SIDAN 4 Medlemstidning för Officersförbundet nr 7 2012 ANALYS: FOI:s underlag till försvarsberedningen SIDAN 20 JAKT EFTER RYSK STRIDSPILOT REPORTAGE: Insats på en femårings

Läs mer

Telekrigare talar ut. Medlemstidning för Officersförbundet nr 4 2009. Försvarsmaktens stridsflygledning nära kollaps. Holländska soldater är nöjda

Telekrigare talar ut. Medlemstidning för Officersförbundet nr 4 2009. Försvarsmaktens stridsflygledning nära kollaps. Holländska soldater är nöjda Medlemstidning för Officersförbundet nr 4 2009 Telekrigare talar ut Holländska soldater är nöjda Försvarsmaktens stridsflygledning nära kollaps Bristande systematik i arbetsmiljöarbetet Telekrigare talar

Läs mer

P 18 A 7 Lv 2 KA 3 Kamratföreningars Tidskrift Nummer 1-2009

P 18 A 7 Lv 2 KA 3 Kamratföreningars Tidskrift Nummer 1-2009 Nummer 1-2009 KFÖ 2008 i Tingstäde Kenth Klintberg, Lokrume långbösseklubb, i utstyrsel som gotländsk ståndsdragon. P 18 kamratförening sid 3-19 Studeiebesök på AMF 1 Kamratföreningen var på ett intressant

Läs mer

FÖREBILDERNA. möt kollegorna som fostrar blivande kollegor

FÖREBILDERNA. möt kollegorna som fostrar blivande kollegor Försvarets nr 6 2013 Försvarsmaktens personaltidning Ett säkrare Afghanistan tack vare specialförbanden Dubbla trettioåriga kriget 60 år med svenskar i Korea Har du språköra? på Tolkskolan räcker det inte

Läs mer

Artikelserie: Första linjens chefer. Manöverbataljoner. Sidorna 38-46. Sidorna 12-14. Gästkrönikör. Bo Hugemark RENO 90/122. Sidan 53.

Artikelserie: Första linjens chefer. Manöverbataljoner. Sidorna 38-46. Sidorna 12-14. Gästkrönikör. Bo Hugemark RENO 90/122. Sidan 53. ARMénytt Intresseforum för markstridskrafterna Nr 3 DECEMBER 2011 Artikelserie: Första linjens chefer Sidorna 38-46 Gästkrönikör Bo Hugemark Sidan 53 Manöverbataljoner IO 14 Sidorna 12-14 RENO 90/122 Sidorna

Läs mer

Och. sen då? - en liten debattbok om hemvärnet. Magnus Sjöström, en i ledet

Och. sen då? - en liten debattbok om hemvärnet. Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? - en liten debattbok om hemvärnet Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? - en liten debattbok om hemvärnet Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? Västerås 2007-10-11 Text och Bild: Magnus

Läs mer

KamraTnytt Höstnummer 2013 Utgåva 2 Ersätter utgåva 2013-10-15

KamraTnytt Höstnummer 2013 Utgåva 2 Ersätter utgåva 2013-10-15 KamraToff Kamratföreningen 2013-11-13 Sida 1 (24) KamraTnytt Höstnummer 2013 Utgåva 2 Ersätter utgåva 2013-10-15 Styrelseordförande har ordet Bästa medlemmar Visserligen är inte ett mannaminne så långt

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

nationella skyddsstyrkorna #1 2011

nationella skyddsstyrkorna #1 2011 POSTTIDNING B Avsändare: Tidningen Hemvärnet, 107 85 Stockholm Fel adress? Om din tidning kommer till fel adress, uteblir eller skickas till dig, trots att du lämnat hemvärnet, ska du i första hand vända

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Peter om lobbying för musik

Peter om lobbying för musik MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 2 2014 Anställda som B-lag ATT MÖTAS FACKLIGT Slutet för flygverkstaden i Ronneby NY FÖRENINGSSTRUKTUR Peter om lobbying för musik Ledaren:»Vi hoppas naturligtvis

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

HYPOX SKÄRMTRY IA CKET #1:2003

HYPOX SKÄRMTRY IA CKET #1:2003 HYPOXIA SKÄRMTRYCKET #1:2003 OGGYs FLYGRESOR - BULGARIEN PÅSKRESA 19-26 April Pris: 6.490:- inkl. T/R flyg, hotell med frukost, lunch paket och alla transporter till startplatser och upphämtning, med instruktör,

Läs mer

Populär Förbundsvecka

Populär Förbundsvecka Medlemstidning från Försvarsförbundet. nr 3 2012 Civil befattning blev militär allt vanligare problem Huvudskyddsombudet kritiskt till Försvarsmakten Intensivt påverkansarbete i Eksjö Populär Förbundsvecka

Läs mer

F18- Kamraten. Boris Bjuremalm berättar om sina uppvisningar med J 35. sid 10. Nr 38 December 2008

F18- Kamraten. Boris Bjuremalm berättar om sina uppvisningar med J 35. sid 10. Nr 38 December 2008 F18- Kamraten Nr 38 December 2008 Tidning för F18 kamratförening med medlemmar ur Kungl Södertörns Flygflottilj/Flygvapnets Södertörnsskolor Boris Bjuremalm berättar om sina uppvisningar med J 35 sid 10

Läs mer

FORUM TJUGOFEMÅRINGEN SOM GER SUPPORT KULSPRUTA 90, ETT VAPEN I VÄRLDSKLASS. SKÅNSKA SANDSTÄPPEN räddas av Försvarsmakten

FORUM TJUGOFEMÅRINGEN SOM GER SUPPORT KULSPRUTA 90, ETT VAPEN I VÄRLDSKLASS. SKÅNSKA SANDSTÄPPEN räddas av Försvarsmakten FÖRSVARETS FORUM FÖRSVARSMAKTENS PERSONALTIDNING NR 1/2015 TJUGOFEMÅRINGEN SOM GER SUPPORT KULSPRUTA 90, ETT VAPEN I VÄRLDSKLASS Den längsta intervjun med PETER HULTQVIST SKÅNSKA SANDSTÄPPEN räddas av

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008 Insats skogsbrand Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen 2 inledaren Sirenen Nr 5 Augusti 2008 Dramatisk sommar och stormig höst

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

TUNG TRÄNING. 30 år med kvinnor i armén men vad har hänt? Bli säkrare & smartare Must vet hur. - i Zaragoza samlas Europas transportflyg

TUNG TRÄNING. 30 år med kvinnor i armén men vad har hänt? Bli säkrare & smartare Must vet hur. - i Zaragoza samlas Europas transportflyg Försvarets nr 5 2013 Försvarsmaktens personaltidning 30 år med kvinnor i armén men vad har hänt? Bli säkrare & smartare Must vet hur TUNG TRÄNING - i Zaragoza samlas Europas transportflyg sveriges äldsta

Läs mer

Hr ordf. har ordet! Norrlandsartillerister!

Hr ordf. har ordet! Norrlandsartillerister! Redaktören har ordet... Bästa läsare! Tyvärr har hela två år gått sedan det senaste numret av NA. Något jag är den förste att beklaga. Det har sina orsaker. Jag är dock glad över att få ut tidningen nu

Läs mer

Två larm i veckan sid 18

Två larm i veckan sid 18 Medlemstidning för Officersförbundet nr 8 2010 F17: Två larm i veckan sid 18 Kroatiska helikoptrar snabbförstärker NBG sid 4 Problem med materiel, löner och fakturor sid 5, 8, 10 Svenska officerare tiger

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Upptäck världen - BLI UTBYTESSTUDENT!

Upptäck världen - BLI UTBYTESSTUDENT! Upptäck världen - BLI UTBYTESSTUDENT! Varför ska jag åka iväg som utbytesstudent? LÄR DIG SPANSKA I ECUADOR, spela musik i Ungern, teckna manga i Japan, spela amerikansk fotboll i USA eller varför inte

Läs mer