Årgång 8, Nummer 4 Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen December 2003 G LÖM INTE ATT BETALA GLÖM INTE FULLSTÄNDIGA PERSONUPPGIFTER,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årgång 8, Nummer 4 Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen December 2003 G LÖM INTE ATT BETALA GLÖM INTE FULLSTÄNDIGA PERSONUPPGIFTER,"

Transkript

1 VARGTJUTET Årgång 8, Nummer 4 Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen December 2003 Ordföranden har ordet.. Kamratföreningens Höstfest! Så går ännu ett år till sin ända. Vår kamratförening har genomfört ytterligare ett verksamhetsår. Våra aktiviteter har varit relativt välbesökta och förhoppningsvis uppskattade. Vårt medlemsblad, som Du nu läser årets sista nummer av, är tydligen efterlängtat och har blivit den självklara länken mellan föreningen och medlemmarna. Det är både trevligt och inspirerande att få erfara att medlemmarna verkligen läser och uppskattar det vi ger ut. Det är naturligtvis ganska mycket arbete med att ge ut Vargtjutet fyra gånger per år men det är min och styrelsens ambition att försöka fortsätta uppfylla denna målsättning. Vår ambition är att återspegla vad som händer i föreningen, att låta medlemmar som har upplevt något speciellt eller har särskilda erfarenheter berätta detta samt att återge allmänt för Håkan Syrén blir ny ÖB Fortsättning följer på nästa sida! INNEHÅLL! SIDAN 2 SIDAN 3 ORDFÖRANDEN HAR ORDET FINLANDS FÖRSVARSATTACHÉ SIDAN 5 KAMRATFÖRENINGENS HÖSTFEST! SIDAN 7 ÅRSMÖTE 2004 SIDAN 8 HÅKAN SYRÉN BLIR NY ÖB SIDAN 9 LAPPLANDSJÄGARE I AFRIKA SIDAN 11 PLANERING 2004 SIDAN 12 GOD JUL KONTAKTADRESSER G LÖM INTE ATT BETALA M EDLEMSAVGIFTEN!!! PG: GLÖM INTE FULLSTÄNDIGA PERSONUPPGIFTER, ADRESS, GU-ÅR/TJÄNSTGÖRINGSTID, EV E- POSTADRESS SAMT EV MILITÄR GRAD. ENDAST 100 KR/ÅR VARGTJUTET 1

2 våra medlemmar intressant materiel. Hur vi lyckas är det bara Du som kan bedöma. Hör gärna av Dig till Vargtjutet. Under 2004 skall ett nytt avgörande försvarsbeslut tas av våra folkvalda. Det har varit min förhoppning att en mera utbredd försvarsdebatt skall föregå detta beslut. Det är intressant att höra vad våra politiker anser om dagens läge och vilka visioner man har. Håkan Juholt (s), riksdagsledamot samt ledamot i försvarsutskottet talade den 2 december inför rikshemvärnschefen och församlade företrädare för hemvärnet varvid han redovisade nedanstående, ett antal intressanta tankar. Vi behöver en omdefinierad helt ny lagstiftning. Idag, enligt nu gällande lagstiftning, är en atomvapeninsats mot Sverige med okänd avsändare en svår påfrestning medan en statsstödd hacker som allvarligt stör en svensk myndighet är ett väpnat angrepp! Juholt konstaterade även att det behövs ett starkt, militärt försvar som har förmågan att sköta den väpnade striden! Intressanta tankar från en aktiv socialdemokratisk politiker. Hur skall dessa tankar sedan omsättas i praktiken undrar man stilla. Nu planerar vi för verksamheten inom Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen år Några intressanta föredragskvällar inplaneras såväl på våren som på hösten. Vårt årsmöte kommer vi att genomföra den 27 mars på Vaxholms Fästning tillsammans med Kirunaföreningen. Vi håller nu på att undersöka olika kommunikationsalternativ mellan Stockholm och Vaxholm. Slutlig kallelse och detaljinformation kommer i februarinumret av Vargtjutet. Vår traditionella höstfest skall genomföras den 23 oktober Vi överväger nu andra alternativ till kavallerimässen, där vi huserat de senaste fyra åren. Styrelsen skall även anstränga sig ytterligare för att samla fler deltagare till höstfesten. Under det kommande året avser styrelsen att även genomföra någon eller några annorlunda aktiviteter. Kom också ihåg att Kamratföreningen i Kiruna genomför sina aktiviteter dit vi också är välkomna. Genom vårt medlemskap i Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund har vi kontakt med andra militära kamratföreningar i Stockholm vars utbud av aktiviteter vi kommer att få dela! Information kommer så snart vi fått tag i denna. I skrivande dagar har vi äntligen fått lite snö och kyla i Mälardalen. November och begynnelsen av december har varit förskräckligt. Grått och trist blötväder, kolsvarta kvällar och nätter och inte den minsta föraning om vinter och stundande helger. Efter denna mörka och gråtrista period hoppas jag nu att vi kan få en jul och nyårshelg med lite snö och julstämning som lättar upp själen och ger oss alla den välbehövliga avkopplig och rekreation som vi alla har behov av. Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen och dess styrelse önskar Er alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År och välkommen till ett givande verksamhetsår inom Kamratföreningen år 2004 Ny adress??? Vi har tappat kontakten med flera av våra medlemmar! Tyvärr är det flera som flyttar till ny adress och glömmer bort att göra adressändring hos oss. Om Du byter adress glöm ej bort att meddela även Vargtjutet! Vi är angelägna om att fortsätta hålla kontakten med Dig och sända Dig Ditt exemplar av vårt medlemsblad. Adressändring sker till Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen Jan-Olof Johansson Svinnegarn, Huseby Enköping VARGTJUTET 2

3 Finlands försvarsattaché informerade Lapplandsjägare har man studerat fyra krismodeller: - Regional kris - Politisk, ekonomisk och militär påtryckning - Strategisk kupp - Stor-skalig attack (det gamla invasionsförsvaret skrotas ej för närvarande! ). Riktningen är dock på sikt från invasionsförsvar till ett försvar mot strategiskt anfall! Man går en utveckling till mötes som innebär att man kommer att reducera försvarsmaktens numerär från man till ca man i slutet av år Exempelvis minskar man från två pansarbrigader till en Pbrig. De tre moderna Brig 2005 behålles. Idag finns 22 brigader men antalet kommer att minska. Kvällen den 15 oktober 2003 samlades medlemmar ur Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen till föredragskväll i samlingssalen på Starrängsringen 69 i Stockholm. Finlands försvarsattaché kommendör Stig-Göran Grönberg talade och orienterade det samlade auditoriet om Finlands försvarsmakt idag och imorgon. Kommendör Grönberg har tidigare varit chef för Nylands Brigad i Ekenäs. Det enda finska förband som bedriver utbildning på det svenska språket. Kommendör Grönberg hade nöjet att förevisa det mest aktuella bildunderlag som finska huvudstaben tagit fram (sept. 2003). Kommendör Grönberg började med att beskriva de styrande basfakta som gäller Finland. Finland har en yta om km² och km landgräns till Ryssland. I landet finns 5,2 miljoner invånare varav 70 % av dessa finns i landets SV del. Finland är fullvärdig EU-medlem. I Finland är diskussionen om en anslutning till NATO och ett framtida EU-försvar livlig. En debatt och diskussion som Finland saknar i Sverige. Landets president är också dess Överbefälhavare! Ledningsstrukturen redovisades varvid framgick att försvarsmaktens chef är direkt underställd landets president. En viktig grundprincip är att man har ett utvecklat territorialförsvar varvid det entydigt slås fast att hela Finland skall försvaras! Finska försvaret består av lokalförsvarstrupper och operativa trupper, vilka snabbt kan förflyttas till olika områden beroende på behov och dit kraftsamling eftersträvas. Den finska försvarsmakten styrka är mobiliserad i krigstid ca man, varav armé , flygvapen , flottan och gränstrupper man. Den fredstida grundutbildningen genomförs så att ca nya soldater utbildas varje år man kallas in till någon form av repetitionsutbildning och Finland har ca man ständigt ute i internationell tjänst (FN, KFOR, SFOR, ISAF etc.). Fast anställda utgörs av personer. I de finska försvars- och säkerhetsövervägandena Finland har en försvarsplanering som är mycket lik den svenska. Försvarsbeslut som fattades år 2001 sträcker sig till år Man driver stora projekt för att utveckla ledningsförmågan. Även Finland bygger upp NBF (Nätverksbaserat försvar) utan att väsnas allt för mycket om det. Man följer dock med intresse utvecklingen i Sverige. Finland utvecklar bl.a. luftburna beredskapsförband. Finland lägger stor vikt vid förmåga att deltaga i internationella operationer, främst inom EU och PFP ramar. En särskild vikt läggs vid att säkerställa samhällets kristida produktion och ett fungerade logistiksystem. Hela samhällets fundamentala funktionsmaskineri skall kunna verka ( något som tycks varit bortglömt under de senaste 40 åren ). För närvarande omsluter den finska försvarsbudgeten ca 1,6 miljarder Euro vilket skall ökas till 2 miljarder Euro. Ökningen är främst orsakad av ökade kostnader (innebär alltså inga ökade resurser). Man har politisk enighet avseende försvarsutgifterna. Av försvarsbudgeten går ca 1/3 till materielanskaffning. Försvarsbudgeten utgör 5,4 % av nationalbudgeten. Observera att Finlands internationella engagemang betalas av utrikesdepartementet ej av försvarsdepartementet. Värnpliktsutbildningen är uppbyggd så att man har 6 månaders utbildning för manskapet(2 mån grundutb, 2 mån specialutbildning, 2 mån tillämpningsövningar fält). Utbildningen är koncentrerad på skjutning, VARGTJUTET 3

4 kondition och stridsteknik. Varje man utbildas endast mot en uppgift. Ca 50 % av tiden spenderas ute i fält. Under de två sista månaderna är man i princip ute på förbandsövningar i ett sträck. Blivande grupp och plutonsbefäl genomför 12 månaders utbildning och utbildar i denna tid även sitt eget manskap. Vid Björneborgs Brigad finns Finnish Rapid Deployment Force som är ett beredskapsförband som kan mobiliseras efter 7 dygns förvarning. Efter 2-3 veckors repetitions- och kompletteringsutbildning är man klar för insats. Man anser att värnpliktsutbildning är det mest kostnadseffektiva systemet och att det också är ett stort samhälleligt värde i de utbildade soldaterna. 80 % av åldersklassen genomför soldatutbildning. Försvarsviljan mäts två gånger per år och är hög, ca 80 %. Kommendör Grönberg konstaterade att utvecklingen i Finland och Sverige går i samma riktning. Finland tar dock mindre steg och något långsammare. Finland skrotar inte fungerade system så snabbt som Sverige. Man har ej heller avskrivit hotet på 10 år som Sverige gjort. Omstruktureringen liknar Sveriges. Vissa materielkoncept har stoppats. Det är främst civil personal som idag reduceras och några avgångsförmåner vid avveckling finns ej. Bakläxa för Försvarshögskolans jämställdhetsplan Försvarshögskolans jämställdhetsplan har granskats av jämställdhetsombudsmannen (JämO) och fått underkänt på flera punkter. Den saknar bland annat åtgärder för att främja en jämn könsfördelning inom de olika yrkeskategorierna på arbetsplatsen. Enligt JämO måste också arbetet med att kartlägga de anställdas löner få högre prioritet och ske en gång om året. Senast den 7 november ska Försvarshögskolan ha skickat in kompletteringar på de punkter som fattas. Källa : Persen, Livgardet, hösten 2003 Natobrigad leds av svensk För första gången leder en svensk officer en brigad i en Natoledd styrka. Den första november tar brigadgeneral Anders Brännström befälet över brigaden kring huvudstaden Pristina i Kosovo. Efter det att kamratföreningens ordförande Steve Gunnarsson tackat kommendör Grönberg för en intressant och givande föredragning samt överlämnat ett exemplar av boken Lapplands Jägares historia bjöds samtliga på enkelt kaffesamkväm varvid kommendör Grönberg också besvarade flera frågor från de intresserade och engagerade åhörarna. I brigaden finns förutom den svenska bataljonen soldater från Finland, Norge, Slovakien, Tjeckien, Irland Storbritannien och Lettland. Totalt uppgår styrkan till män och kvinnor. Anders Brännström har tidigare varit chef för I 5 i Östersund och bataljonschef i Kosovo. Källa: Persen, Livgardet hösten 2003 G LÖM INTE ATT BETALA M EDLEMSAVGIFTEN!!! PG: VID PENNAN : JAN-OLOF JOLO JOHANSSON GLÖM INTE FULLSTÄNDIGA PERSONUPPGIFTER, ADRESS, GU-ÅR/TJÄNSTGÖRINGSTID, EV E- POSTADRESS SAMT EV MILITÄR GRAD. ENDAST 100 KR/ÅR VARGTJUTET 4

5 Kamratföreningens Höstfest! det tagits beslut på att flytta fjällmarschen och högtidsmiddagen till augusti i stället för, som idag i september. Detta för att möjliggöra för flera att kunna delta på sin semester. Dock hade givetvis ett antal jägare anslutit till året marsch. Återigen hölls en eminent guidning av mässen genom Fredrik Westerdahl försorg (just nu kompanichef för det internationella militärpoliskompani som står i beredskap). Sedvanlig utlottning av Älgkött mm från vår sponsor jägare Karl-Gustaf Styrman i Haparanda. Återigen vann en ur styrelsen / lierad med styrelsen (en oberoende kontrollant behöver nog tillsättas, vi skall inte ha några Skandia-affärer här inte). En fin solig, lite småkylig o blåsig höstdag i oktober, närmare bestämt den tjugofemte, var det åter dags för Mälardalens medlemmar samt inbjudna gäster att samlas på den anrika Kavallerimässen på Lidingövägen inne i Kungliga huvudstaden för den traditionella höstmiddagen. Därefter fortsatte kvällen i goda vänners lag med både dans och mycket prat om nu och förr i världen, då, när vi alla var i Kiruna och hade regementet som vår gemensamma bas. Om det så var på femtitalet eller nittiotalet spelar ingen roll. När lapplandsjägare samlas känner alla en stor samhörighet och vi tror även en mycket stor saknad över att VÅRT regemente inte längre finns kvar. Vid dörren mötte det nya kassörsparet, Jolo o Mariana Johansson-Almström upp. De hälsade välkomna och såg till att alla erforderliga avgifter betaldes. Välkomstdrink och mingel och glada utrop o kramar! Vad kul att ses! Vad länge sedan sist. Hedersgästerna var f.d. regementschefen Björn och Eva Lundquist som kommit från Kiruna kvällen till ära. Tjugoåtta personer satte sig till bords efter lite letande efter sina platser då sjukdom och för kort bord (!) medfört vissa sista minuten åtgärder. Resultat, bordsplaceringsöversikten stämde inte riktigt med verkligheten vid borden. På småtimmarna var det dags för uppbrott! Och ytterligare en minnesvärd kväll att lägga till övriga minnen hade passerat. Tyvärr var inte deltagandet så stort som styrelsen hade hoppats på. Vi hoppas och tror att om alla som var med, sprider hur trevligt vi hade så kanske vi kan öka deltagarantalet betydligt till nästa års höstmiddag som genomförs preliminärt 23 oktober 2004! Lena och Andreas Tydén Ordföranden Steve Gunnarsson hälsade oss alla varmt välkomna och så skulle vi börja middagsmålet med en silltallrik enligt förtryckt meny. Det var ingen silltallrik alls! Det var i stället en delikatesstallrik som alla lät sig väl smakas av. Glada snapssånger förhöjde ytterligare stämningen. Därefter serverades rådjur med tillbehör och ett fylligt rödvin. Björn Lundquist höll tacktalet. Han berättade att från moderföreningen, Kamratföreningen i Kiruna, bl.a. har VARGTJUTET 5

6 VARGTJUTET 6

7 FÖRHANDSINFORMATION FÖRHANDSINFORMATION - FÖRHANDSINFORMATION RESERVERA redan nu tid för ÅRSMÖTE 2004 Årsmötet 2004 kommer att genomföras på Vaxholms kastell tillsammans med kamratföreningen Lapplands Jägare, lördagen den 27 mars 2004, kl Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer vi att bjuda på - förevisning av kastellets nyöppnade museum - information om amfibiekåren - kaffesamkväm Slutlig kallelse och kompletterande information kommer i februarinumret av Vargtjutet! Finstämd minnesceremoni i Göteborgs domkyrka MILITÄRHISTORISK RESA Kamratföreningen Lapplands Jägare i Kiruna arrangerar resa med buss till Norra Finland, bl. a. besök i Rovaniemi och Salla, 4-6 juni 2004, under sakkunnig ledning av Harry Thornéus. Viss subventionering av priset kommer att ske. Intresseanmälan till Kamratföreningen Lapplands Jägare Box Kiruna Upplysningar gm Jan Jägerfjord Hjälm 90 får ny inredning. Förändringen ska ge bättre komfort, enklare tillpassning och minskade kostnader. Tisdag den 2 december hölls en minnesceremoni till minne av de sex besättningsmän som förolyckades vid helikopterolyckan utanför Rörö den 18 november. Minnesceremonien anordnades i Göteborgs Domkyrka där biskop Carl-Axel Aurelius och domprost Roland Persson höll minnesgudstjänsten. Efter gudstjänsten bars kistorna av sex kistlag om vardera sex man ur Försvarsmakten i procession ut ur kyrkan till en hedersvakt och de väntande bilarna. Flaggorna som täckte kistorna lämnades därefter över till de närmast sörjande. De förolyckade fördes efter ceremonin att till olika platser i landet för jordfästning. Flygvapeninspektören generalmajor Jan Andersson och chefen för Helikopterflottiljen överste Mats Westin närvarade som officianter vid ceremonin Källa: försvarsmaktens hemsida mil.se Hjälminredning 02 kommer levereras efter årsskiftet till grundutbildningsförband, Hemvärnet och internationella förband. Därefter kommer hjälminredningarna monteras i befintliga hjälmar i samband med rekonditionering. Tillpassning och komfort har varit ett problem med Hjälm 90 ända sedan den introducerade i Försvarsmakten Försvarets materielverk har lett och utvärderat försök med ny hjälminredning sedan Den nya inredningen är av norskt fabrikat och används redan av det norska och schweiziska försvaret. Det nya hjässnätet ventilerar bättre och inredningen är lättare att justera. Den ursprungliga inredningen i hjälm 90 var också svår och dyr att reparera. Oftast behövdes större ingrepp för att byta små detaljer. Reparationerna kunde till och med bli dyrare än nypriset. Källa: Persen, Livgardet, hösten 2003 VARGTJUTET 7

8 Håkan Syrén blir ny ÖB Generallöjtnant Håkan Syrén blir ny överbefälhavare från och med årsskiftet. 27 november 2003 beslutade regeringen att anställa generallöjtnant Håkan Syrén som general och överbefälhavare efter Johan Hederstedt. Håkan Syrén är idag chef för Försvarsmaktens Militära underättelse- och säkerhetstjänst, MUST. Det var 1999 som Håkan Syrén tillträdde som chef för MUST. Dessförinnan har han bland annat tjänstgjort som strategilärare vid Militärhögskolan, på ett antal chefsbefattningar i Högkvarteret och chef för Vaxholms kustartillerregemente (nuvarande Vaxholms amfibieregemente). Håkan Syrén tillträder sin nya befattning som överbefälhavare den 1 januari Förordnandet gäller till och med 31 december Curriculum vitae Efternamn: SYRÉN Förnamn: HÅKAN, Erik, Gunnar Grad: Generallöjtnant Befattning: Chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Tjänstgöringsadress: FÖRSVARSMAKTEN Högkvarteret Stockholm Födelsedatum: 31 januari 1952 Födelseort: Växjö Civilstånd: Gift med Birgitta, 3 barn Militär utbildning: 1973 Sjökrigsskolan 1979 Militärhögskolan, 1årig stabskurs Militärhögskolan, 2 årig högre stabskurs US Naval War College 1997 Försvarshögskolan, chefskurs, US Naval Postgraduate Scool, SIDMC, 1998 Militär karriär: 1973 Löjtnant 1976 Kapten 1983 Major 1988 Överstelöjtnant 1994 Överste 1996 Överste 1 graden 1999 Generalmajor 2000 Generallöjtnant Befattningar: Trupputbildare Elev och stabsofficer Strategilärare, Militärhögskolan Sektionschef, Marinstaben Amfibiebataljonschef Brigad- och regementschef Chef för Operativa inriktningsavdelningen, HKV 1999 Försvarsdepartementet 1999 Chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Övriga uppdrag: H M Konungens Adjutant Ledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet Ledamot i Kungliga Krigsvetenskapsakademien Ledamot i Internationella Institutet för Strategiska Studier (IISS) Fritidsintressen: Veteranbilar, jakt, utomhusaktiviteter, segling Källa: Försvarsmaktens hemsida mil.se VARGTJUTET 8

9 Lapplandsjägare i Afrika AV RO / KN ERIK WISS Torrperioden är över, Monoxito, Etiopien Året är 1993 och lyckan i Eritrea kunde inte vara större; landet har äntligen blivit självständigt. Äntligen skall de dryga 3 miljoner eritrerianerna få förverkliga sina generationers drömmar om ett välmående och demokratiskt Eritrea. Fem år senare, 1998, är landet åter i krig. En liten obetydlig skärmytsling mellan gränssoldater i en ännu mera obetydlig by BADME, eskalerar snabbt till ett av Afrikas största krig mellan två reguljära arméer. Två år och människoliv senare sluts ett eldupphöravtal och FN får komma in som buffert och övervakare, missionen UNMEE (United Nations Mission in Eritrea and Ethiopia) är född. Historien bakom Eritreas frigörelse från Etiopien är mycket lång - och mycket blodig, men kommer inte att här närmare beskrivas. Istället rekommenderar jag FN:s hemsida: för vidare studier, och för information om våra svenska kollegors göromål: internationell verksamhet - utlandsstyrkan UNMEE. dygnsmedeltemperatur, över 50 grader. För de allra flesta av de dryga 200 observatörerna i UNMEE ter sig året som följer: 1-2 veckors introduktion och utbildning vid HQ i Asmara och sedan utplacering till ett team i någon av de tre sektorerna (väst, mitt och öst) som ansvarsområdet är uppdelat i. Normalt gör man sex månader inom en och samma sektor för att sedan byta och göra resterande sex månader vid en annan sektor. Året avslutas med en veckas avrustning och debriefing vid HQ i Asmara. Förutom att arbeta vid ett team så finns även tjänster vid de respektive sektorernas HQ och HQ Asmara. Ja det finns ett symboliskt UNMEE HQ även i Addis Ababa, Etiopien FN skall ju vara opartiskt Uppgiften Arbetet handlar mycket om att köra runt med Toyota 4-runners och besöka civila administratörer och militära befälhavare. Uppgiften är att övervaka att länderna håller sig till det ingångna avtalet, undersöka incidenter och rapportera observerade överträdelser. Det senaste året kan sammanfattas med ett spänt lugn, ingenting inträffade. Naturligtvis jättebra, och till stor del tack vare FN:s närvaro, men ändå, för en Lapplandsjägare långtråkigt. Vissa områden är känsligare än andra och där gäller det att känna pulsen på civilbefolkningen. Vägnätet är både glest och dåligt så till många byar är det fotpatrull som gäller. Här vill jag istället berätta om hur livet som militärobservatör kan te sig, eller åtminstone ett exempel på det, förhållandena vid de olika missionerna skiljer sig rätt så kraftigt åt. Ett år i missionen Jag landade i Eritreas huvudstad Asmara sent en oktoberkväll för ett år sedan. Något förvånad noterade jag att det inte var 30 grader varmt och syrsor överallt, nä inte ens lejon syntes till! Asmara är en modern stad på 2500 meters höjd och nätterna kan bli kalla. Men värmen finns, i den östra delen ligger Danakil-sänkan. Här uppmäts jordens högsta Övergång av vattendrag Din tur att fixa punkan! Generellt sett så är förhållandena på en team site enkla, och på en del av dem mycket enkla. Klimatet är hett och torrt, livet är svettigt, dammigt och fullt med insekter. Här finns både malaria och TBC, skorpioner och ormar, prostituerade och minor. Regeln kan synas enkel: undvik dem, skydda dig, VARGTJUTET 9

10 men ändå, allt förekommer. I ett team är man normalt 7-8 observatörer från olika länder; själv fick jag under året arbeta med kolleger från: Nigeria, Zambia, Ghana, Gambia, Tanzania, Kenya, Syd Afrika, Algeriet, Jordanien, Iran, Indien, Bangladesh, Nepal, Malaysia, Singapore, Kina, Ryssland, Ukraina, Rumänien, Bulgarien, Polen, BiH, Kroatien, Slovakien, Tjeckien, Österrike, Schweiz, Italien, Grekland, Spanien, Norge, Finland, Danmark, USA, Kanada, Peru, Uruguay, Paraguay, Australien och det finns fler länder representerade. Just detta är en av tjusningarna att arbeta som observatör, att få träffa och lära känna officerare från så många olika länder och kulturer. maximalt tvåstjärniga hotell, om de har luftkonditionering vill säga. Vanligare är att man reser till andra afrikanska länder för safari, dykning och sol och bad. Själv hade jag bl.a. en mycket trevlig 2- veckors semester i Syd Afrika dit jag flög från Addis för 500 dollar. Även om det nu efteråt känns som att ett år gick fort så kändes det ändå fullt tillräkligt när jag blev avlöst, och glädjen blev inte mindre av att det var av en annan Lapplandsjägare: Thomas Lundgren, YO / Mj vid K3. RO / KN ERIK WISS, GU 1985/86 UNIFIL 1993 (L-116) UNTSO 00/01 (OGL OCH OGG-D) E-POST: Tattoo i Globen nästa höst! Vår medlem Erik Wiss (t.h.) under samtal med byaäldsten i Alitena, Tillfälle att se sig om Etipoien. För tionde gången i ordningen arrangerar Försvarsmakten ett internationellt tattoo. Det kommer gå av stapeln i september år Arrangemanget byter också namn från Swedish Army Tattoo till Swedish Military Tattoo. Orsaken är bland annat att det är ett försvarsmakts-gemensamt evenemang som uppmärksammar alla försvarsgrenar. Som observatör är man i tjänst dygnet runt men i praktiken så var kvällar och nätter arbetsfria. För varje femdagars period tjänade man en dags ledighet (CTO) och varje månad gav ytterligare 1,5 dagars ledighet (leave) som kunde ackumuleras. På grund av team siternas ofta otillgängliga geografiska placering så var det normala att man jobbade 30 dagar och tog 6 dagar ledigt. Vi svenskar har två fria hemresor ( normännen har 6 (!) i Business Class!! ) och till dessa samlade jag mina leave dagar. Maximalt fick man ta ut 12 CTO-dagar i sträck (60 dagars tjänstgöring) plus den leave som man ville ta ut. I både Eritrea och åtminstone norra Etiopien ska man vara bra historiskt intresserad för att finna det värt att semestra, förutom Eritreas Rödahavskust som erbjuder bra dykning och fiske. Men räkna inte med några lyxhotell typ Sharm-el-Sheikh, här är det Starten ägde rum i Strängnäs 1986 och sedan 1992 är tattoot ett samarrangemang mellan Försvarsmakten och Globenarenorna. Publikmässigt har tattoot i Globen lockat cirka betalande åskådare är målet att fylla Globen två dagar i följd. Källa: Persen, Livgardet hösten 2003 VARGTJUTET 10

11 KAMRATFÖRENINGEN LAPPLANDS JÄGARE I MÄLARDALEN STYRELSESAMMANTRÄDEN AKTIVITETER Prel verksamhetsplan 2004/2005(del) VARGTJUTET Medl.möte + föredrag Årsmöte Sveriges Nationaldag / 15 Fjällmarsch Kiruna Medlmöte + föredrag Höstfest Medlmöte + föredrag Vargtjutet 1/ årsplan 2004 (prel) -matrikel - medl.möte (inbjudan) - årsmöte (kallelse) - godbitar ur Lapplands Jägare - aktuellt från FM Vargtjutet 2/ medl.möte (referat) - årsmöte 2004 (referat) - Högvaktsträff (inbjudan) - fjällmarsch (inbjudan) - höstmiddag (info) - årsplan (fastställd) - godbitar ur -- -aktuellt från FM Vargtjutet 3/ fjällmarsch (referat) - högvakt (referat) - Höstfest (inbjudan) - godbitar ur Lapplands Jägare - aktuellt från FM Vargtjutet 4/ Höstfest (referat) - årsmöte 2005 (info) - medl.möte 2005 (info) - årsplan 2005 (prel) - godbitar ur Lapplands Jägare - aktuellt från FM - God jul VARGTJUTET 11

12 K ONTAKTADRESSER Om er adress ej stämmer, ert namn är felstavat, ni skall flytta, undran om medlemsavgiften och motsvarande frågor, vänligen meddela detta till kassören, inte till ordförande eller sekreteraren. Kontakt mig gärna per e-post eller tfn/fax, adress se nedan. Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen c/o Kenneth Rönnkvist FMV, Plan P Stockholm O RDFÖRANDE STEVE GUNNARSSON NATT OCH DAGS ALLÉ ENKÖPING TFN: K ASSÖR JAN-OLOF JOLO JOHANSSON SVINNEGARN, HUSEBY ENKÖPING TFN: S EKRETERARE KENNETH RÖNNKVIST SANDHAMNSGATAN 52 B STOCKHOLM TFN : R EDAKTÖR V ARGTJUTET JOHAN FENHAMMAR BRUNSKOGSBACKEN FARSTA TFN: VARGTJUTET 12

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Ett insatsförsvar med uppgifter hemma och borta Överbefälhavare Sverker Göranson

Ett insatsförsvar med uppgifter hemma och borta Överbefälhavare Sverker Göranson Ett insatsförsvar med uppgifter hemma och borta Överbefälhavare Sverker Göranson Föreningen FHS höstmöte 2009 Agenda 1. Inledning 2. Omvärld 3. Insatser 4. Personalförsörjning 5. Stödutredning 6. Framåt

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen 2012-03-01 23 250:52238 Sida 1 (5) Försvarsdepartementet och sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Här och nu om den fortsatta vägen framåt Eders Kunglig Höghet, stämmodeltagare! Jag tror att alla ni som finns här på riksstämman

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader Sida 1 (12) Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader (SR 53 FPI och SR 52 Prognos i BU 07 och prognosdatum

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09 Högskoleverket Delprov DTK 2005-04-09 2 ALKOHOLFÖRSÄLJNING Folkmängden i de redovisade länderna 1995. Miljoner invånare. Land Invånare (miljoner) Liter 100-procentig alkohol/inv. Försäljningen av alkoholhaltiga

Läs mer

Human Resources för Sekonderade Civila Krishanteringsexperter Tom Asplund För CMC Finland

Human Resources för Sekonderade Civila Krishanteringsexperter Tom Asplund För CMC Finland Human Resources för Sekonderade Civila Krishanteringsexperter Tom Asplund För CMC Finland 10-04-15 1 Tom Asplund Ca 11 år inom krishantering 5 missioner med militär anknytning NATO SFOR, ISAF FN UNTSO,

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Hej! God fortättning på det nya året som nu inte är helt nytt utan en månad gammalt. Under denna månad har STF Stockholm Nordost haft två välbesökta aktiviteter,

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar.

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. FYRAHUNDRA TUSEN De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. VILL DU GÖRA EN FRIVILLIG INSATS FÖR FRIHETEN? Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är några

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

VARGTJUTET INNEHÅLL! Ordföranden har ordet.. Årets Fjällmarsch sidan 3. Ryssland sidan 7. Högvakten 1991 sidan 11. Leif Öjelind berättar

VARGTJUTET INNEHÅLL! Ordföranden har ordet.. Årets Fjällmarsch sidan 3. Ryssland sidan 7. Högvakten 1991 sidan 11. Leif Öjelind berättar VARGTJUTET Årgång 12, Nummer 4 Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen December 2007 Ordföranden har ordet.. Efter en ganska medioker sommar och en ganska gråtrist höst gör sig vintern påmind i

Läs mer

Omflyttningens demografi

Omflyttningens demografi Efterkrigstidens invandring och utvandring 49 Omflyttningens demografi Det är som regel unga människor som flyttar. Under etableringsfasen i livet är det vanligast att flytta d.v.s. från den åldern då

Läs mer

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten.

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. S - 2 HÅRT OCH MJUKT Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. SUMMAN ÄR STÖRRE ÄN DU TROR Att tjänstgöra i Försvarsmakten är berikande på

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 Regementskamrater, Tiden går fort när man trivs med jobbet och för mig rusar tiden iväg. Jag skulle givetvis väldigt gärna vilja vara ännu mer ute i verksamheten, särskilt nu

Läs mer

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare:

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare: Soldat, sjöman ELLER gruppbefäl PÅ deltid? Nya möjligheter att kombinera din karriär Att tjänstgöra i Försvarsmakten innebär stora möjligheter till utveckling. Du får möjlighet att växa som person samtidigt

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Generalläkaren april 2010

Generalläkaren april 2010 Generalläkaren april 2010 Generalläkaren Sigfried de Joussineau, Generalläkare Stab Avd chef Åsa Lundkvist Sekr. Lena Eklöf Hälso- och sjukvård Ewa Axelsson Gudrun Axelsson Per Jakobsson Livsmedel och

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98 Kommittédirektiv En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret Dir. 2015:98 Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR

KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR Medlemsblad 1-2015 kallar till ÅRSMÖTE DEN 11 APRIL 2015 KL 1300 SOLDATHEMMET Program: 1230 Samling 1300 Årsmötesförhandlingar* 1345 Förtäring 1430 Information, VETERANER

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN Eva Holmström Tel: 660 73 17 Mobil: 070-773 19 35 E-post: eva.holmstrom@malmo.sap.se Andreas Schönström Tel: 660 73 20 Mobil: 070-773 19 33 E-post: andreas.schonstrom@malmo.sap.se

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet. Nr 1 2007 Årgång 13

I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet. Nr 1 2007 Årgång 13 Nr 1 2007 Årgång 13 Nyhetsbrev från Vacterlföreningen Incheckning vid hotellet I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet 1 Innehåll

Läs mer

Årsmötet äger rum Lördagen den 29 mars 2014 kl. 11.30 i Stenungsund, Kristinedalskyrkan

Årsmötet äger rum Lördagen den 29 mars 2014 kl. 11.30 i Stenungsund, Kristinedalskyrkan KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR POSK I GÖTEBORGS STIFT Årsmötet äger rum Lördagen den 29 mars 2014 kl. 11.30 i Stenungsund, Kristinedalskyrkan Kaffe och smörgås till självkostnadspris serveras kl. 11.30 12.00.

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 1999:570 Utkom från trycket den 16 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Regeringen föreskriver

Läs mer

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll!

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Tisdagen den 17 april 2012 höll ICA Kvantum i Kungens Kurva sin årliga kundkväll. Över 500 gäster samlades för att avnjuta god mat och dryck samt för att

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

2014-12-05 Mats Pergert www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos

2014-12-05 Mats Pergert www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos Tuberkulos Antal fall 2014-12-05 Antal fall av tuberkulos per 100 000 i Sverige och Stockholm mellan 1971 och 2013 40 35 30 25 Stockholms län 20 Sverige 15 10 8,4 5 6,8 0 800 3,5 Somalia Somalia 700 Sverige

Läs mer

UTLANDSSTYRKAN. Specialistläkare inom områdena kirurgi, anestesi eller allmänmedicin sökes till internationella fredsuppdrag FÖRSVARSMEDICINCENTRUM

UTLANDSSTYRKAN. Specialistläkare inom områdena kirurgi, anestesi eller allmänmedicin sökes till internationella fredsuppdrag FÖRSVARSMEDICINCENTRUM UTLANDSSTYRKAN SÖKER läkare Specialistläkare inom områdena kirurgi, anestesi eller allmänmedicin sökes till internationella fredsuppdrag HMS Malmö med skeppsbåten bredvid är på väg ut från Djibouti hamn.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

UTLANDSSTYRKAN SÖKER SJUKSKÖTERSKOR

UTLANDSSTYRKAN SÖKER SJUKSKÖTERSKOR UTLANDSSTYRKAN SÖKER SJUKSKÖTERSKOR Specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård, anestesi, ambulanssjukvård, IVA, distriktsvård eller operation sökes till internationella fredsuppdrag Distriktssköterska

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

STYRELSEMÖTE. Protokoll

STYRELSEMÖTE. Protokoll 2014-04-24 Sida 1 av 5 STYRELSEMÖTE Protokoll Tid: 2014-04-24 kl 1730 Plats: Marinstugan Närvarande: Olof Berglund, Lars Ellebring, Christer Heilborn, Klas Berg, Lars Danielson, Sören Strand, Robert Värild,

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Från årsmötet 2008 Sidan 3 Ordföranden har ordet

Från årsmötet 2008 Sidan 3 Ordföranden har ordet VARGTJUTET Årgång 13, Nummer 2 Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen Maj 2008 Ordföranden har ordet Från årsmötet 2008 Sidan 3 Det har varit många och ibland omvälvande nyheter om Försvarsmakten

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Inbjudan Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Mänskligt, personligt eller omöjligt För 24:e året i rad arrangeras Säkerhetsdagarna säkerhetsbranschens exklusiva kunskapsseminarium och en mötesplats

Läs mer

Bröllopsbestyr. Hur mycket ett bröllop kostar och hur det finansieras

Bröllopsbestyr. Hur mycket ett bröllop kostar och hur det finansieras Bröllopsbestyr Hur mycket ett bröllop kostar och hur det finansieras Ylva Yngveson Institutet för Privatekonomi April 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bröllopsbestyr... 3 Om undersökningen... 3 Sammanfattning...

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. Världsstrategispelet FÖRSTÄRKNINGSFAS

SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. Världsstrategispelet FÖRSTÄRKNINGSFAS 14538i06 2/18/00 5:05 PM Page 1 SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. FÖRSTÄRKNINGSFAS - en tredjedel av områdena ska behärskas - extra

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tovrida By byalag verksamhetsåret 2013.

Verksamhetsberättelse för Tovrida By byalag verksamhetsåret 2013. Verksamhetsberättelse för Tovrida By byalag verksamhetsåret 2013. Styrelsen för Tovrida By byalag får härmed lämna följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. Det sjätte verksamhetsåret för byalaget

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2012:899 Utkom från trycket den 21 december 2012 utfärdad den 13 december 2012. Regeringen

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER Göteborg 16-17-18 augusti 2013 Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Välkommen, alla Riksidrottens Vänner och Idrottsledarveteraner

Läs mer

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga)

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga) Regeringsbeslut 8 -l_o -- REGERINGEN 2015-06-25 Fö2015/00954/MFU Försvarsdepartementet Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder TALIS 2013 Vad är TALIS? OECD:s Teaching And Learning International Survey Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder I Sverige deltog drygt 3300 lärare och

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Mars Juni 2011 Snö och kyla, tö, halka och is. Denna vinter har vi verkligen fått smaka på båda delarna i fullt måtto. Och än är inte vintern slut.

Läs mer

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé Ett tack till NSS sponsorer StjärneXpressen Skeppa Marin Rejmes Matsson Arkö Rib TreCé SEB Norrköping Jobmeal Dahllöf & Roxner Alvar Båtar Ekbacken Cramo Sommarprogram 2014 SM Neptunkryssare SM Rival 22

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer