Årgång 8, Nummer 4 Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen December 2003 G LÖM INTE ATT BETALA GLÖM INTE FULLSTÄNDIGA PERSONUPPGIFTER,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årgång 8, Nummer 4 Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen December 2003 G LÖM INTE ATT BETALA GLÖM INTE FULLSTÄNDIGA PERSONUPPGIFTER,"

Transkript

1 VARGTJUTET Årgång 8, Nummer 4 Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen December 2003 Ordföranden har ordet.. Kamratföreningens Höstfest! Så går ännu ett år till sin ända. Vår kamratförening har genomfört ytterligare ett verksamhetsår. Våra aktiviteter har varit relativt välbesökta och förhoppningsvis uppskattade. Vårt medlemsblad, som Du nu läser årets sista nummer av, är tydligen efterlängtat och har blivit den självklara länken mellan föreningen och medlemmarna. Det är både trevligt och inspirerande att få erfara att medlemmarna verkligen läser och uppskattar det vi ger ut. Det är naturligtvis ganska mycket arbete med att ge ut Vargtjutet fyra gånger per år men det är min och styrelsens ambition att försöka fortsätta uppfylla denna målsättning. Vår ambition är att återspegla vad som händer i föreningen, att låta medlemmar som har upplevt något speciellt eller har särskilda erfarenheter berätta detta samt att återge allmänt för Håkan Syrén blir ny ÖB Fortsättning följer på nästa sida! INNEHÅLL! SIDAN 2 SIDAN 3 ORDFÖRANDEN HAR ORDET FINLANDS FÖRSVARSATTACHÉ SIDAN 5 KAMRATFÖRENINGENS HÖSTFEST! SIDAN 7 ÅRSMÖTE 2004 SIDAN 8 HÅKAN SYRÉN BLIR NY ÖB SIDAN 9 LAPPLANDSJÄGARE I AFRIKA SIDAN 11 PLANERING 2004 SIDAN 12 GOD JUL KONTAKTADRESSER G LÖM INTE ATT BETALA M EDLEMSAVGIFTEN!!! PG: GLÖM INTE FULLSTÄNDIGA PERSONUPPGIFTER, ADRESS, GU-ÅR/TJÄNSTGÖRINGSTID, EV E- POSTADRESS SAMT EV MILITÄR GRAD. ENDAST 100 KR/ÅR VARGTJUTET 1

2 våra medlemmar intressant materiel. Hur vi lyckas är det bara Du som kan bedöma. Hör gärna av Dig till Vargtjutet. Under 2004 skall ett nytt avgörande försvarsbeslut tas av våra folkvalda. Det har varit min förhoppning att en mera utbredd försvarsdebatt skall föregå detta beslut. Det är intressant att höra vad våra politiker anser om dagens läge och vilka visioner man har. Håkan Juholt (s), riksdagsledamot samt ledamot i försvarsutskottet talade den 2 december inför rikshemvärnschefen och församlade företrädare för hemvärnet varvid han redovisade nedanstående, ett antal intressanta tankar. Vi behöver en omdefinierad helt ny lagstiftning. Idag, enligt nu gällande lagstiftning, är en atomvapeninsats mot Sverige med okänd avsändare en svår påfrestning medan en statsstödd hacker som allvarligt stör en svensk myndighet är ett väpnat angrepp! Juholt konstaterade även att det behövs ett starkt, militärt försvar som har förmågan att sköta den väpnade striden! Intressanta tankar från en aktiv socialdemokratisk politiker. Hur skall dessa tankar sedan omsättas i praktiken undrar man stilla. Nu planerar vi för verksamheten inom Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen år Några intressanta föredragskvällar inplaneras såväl på våren som på hösten. Vårt årsmöte kommer vi att genomföra den 27 mars på Vaxholms Fästning tillsammans med Kirunaföreningen. Vi håller nu på att undersöka olika kommunikationsalternativ mellan Stockholm och Vaxholm. Slutlig kallelse och detaljinformation kommer i februarinumret av Vargtjutet. Vår traditionella höstfest skall genomföras den 23 oktober Vi överväger nu andra alternativ till kavallerimässen, där vi huserat de senaste fyra åren. Styrelsen skall även anstränga sig ytterligare för att samla fler deltagare till höstfesten. Under det kommande året avser styrelsen att även genomföra någon eller några annorlunda aktiviteter. Kom också ihåg att Kamratföreningen i Kiruna genomför sina aktiviteter dit vi också är välkomna. Genom vårt medlemskap i Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund har vi kontakt med andra militära kamratföreningar i Stockholm vars utbud av aktiviteter vi kommer att få dela! Information kommer så snart vi fått tag i denna. I skrivande dagar har vi äntligen fått lite snö och kyla i Mälardalen. November och begynnelsen av december har varit förskräckligt. Grått och trist blötväder, kolsvarta kvällar och nätter och inte den minsta föraning om vinter och stundande helger. Efter denna mörka och gråtrista period hoppas jag nu att vi kan få en jul och nyårshelg med lite snö och julstämning som lättar upp själen och ger oss alla den välbehövliga avkopplig och rekreation som vi alla har behov av. Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen och dess styrelse önskar Er alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År och välkommen till ett givande verksamhetsår inom Kamratföreningen år 2004 Ny adress??? Vi har tappat kontakten med flera av våra medlemmar! Tyvärr är det flera som flyttar till ny adress och glömmer bort att göra adressändring hos oss. Om Du byter adress glöm ej bort att meddela även Vargtjutet! Vi är angelägna om att fortsätta hålla kontakten med Dig och sända Dig Ditt exemplar av vårt medlemsblad. Adressändring sker till Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen Jan-Olof Johansson Svinnegarn, Huseby Enköping VARGTJUTET 2

3 Finlands försvarsattaché informerade Lapplandsjägare har man studerat fyra krismodeller: - Regional kris - Politisk, ekonomisk och militär påtryckning - Strategisk kupp - Stor-skalig attack (det gamla invasionsförsvaret skrotas ej för närvarande! ). Riktningen är dock på sikt från invasionsförsvar till ett försvar mot strategiskt anfall! Man går en utveckling till mötes som innebär att man kommer att reducera försvarsmaktens numerär från man till ca man i slutet av år Exempelvis minskar man från två pansarbrigader till en Pbrig. De tre moderna Brig 2005 behålles. Idag finns 22 brigader men antalet kommer att minska. Kvällen den 15 oktober 2003 samlades medlemmar ur Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen till föredragskväll i samlingssalen på Starrängsringen 69 i Stockholm. Finlands försvarsattaché kommendör Stig-Göran Grönberg talade och orienterade det samlade auditoriet om Finlands försvarsmakt idag och imorgon. Kommendör Grönberg har tidigare varit chef för Nylands Brigad i Ekenäs. Det enda finska förband som bedriver utbildning på det svenska språket. Kommendör Grönberg hade nöjet att förevisa det mest aktuella bildunderlag som finska huvudstaben tagit fram (sept. 2003). Kommendör Grönberg började med att beskriva de styrande basfakta som gäller Finland. Finland har en yta om km² och km landgräns till Ryssland. I landet finns 5,2 miljoner invånare varav 70 % av dessa finns i landets SV del. Finland är fullvärdig EU-medlem. I Finland är diskussionen om en anslutning till NATO och ett framtida EU-försvar livlig. En debatt och diskussion som Finland saknar i Sverige. Landets president är också dess Överbefälhavare! Ledningsstrukturen redovisades varvid framgick att försvarsmaktens chef är direkt underställd landets president. En viktig grundprincip är att man har ett utvecklat territorialförsvar varvid det entydigt slås fast att hela Finland skall försvaras! Finska försvaret består av lokalförsvarstrupper och operativa trupper, vilka snabbt kan förflyttas till olika områden beroende på behov och dit kraftsamling eftersträvas. Den finska försvarsmakten styrka är mobiliserad i krigstid ca man, varav armé , flygvapen , flottan och gränstrupper man. Den fredstida grundutbildningen genomförs så att ca nya soldater utbildas varje år man kallas in till någon form av repetitionsutbildning och Finland har ca man ständigt ute i internationell tjänst (FN, KFOR, SFOR, ISAF etc.). Fast anställda utgörs av personer. I de finska försvars- och säkerhetsövervägandena Finland har en försvarsplanering som är mycket lik den svenska. Försvarsbeslut som fattades år 2001 sträcker sig till år Man driver stora projekt för att utveckla ledningsförmågan. Även Finland bygger upp NBF (Nätverksbaserat försvar) utan att väsnas allt för mycket om det. Man följer dock med intresse utvecklingen i Sverige. Finland utvecklar bl.a. luftburna beredskapsförband. Finland lägger stor vikt vid förmåga att deltaga i internationella operationer, främst inom EU och PFP ramar. En särskild vikt läggs vid att säkerställa samhällets kristida produktion och ett fungerade logistiksystem. Hela samhällets fundamentala funktionsmaskineri skall kunna verka ( något som tycks varit bortglömt under de senaste 40 åren ). För närvarande omsluter den finska försvarsbudgeten ca 1,6 miljarder Euro vilket skall ökas till 2 miljarder Euro. Ökningen är främst orsakad av ökade kostnader (innebär alltså inga ökade resurser). Man har politisk enighet avseende försvarsutgifterna. Av försvarsbudgeten går ca 1/3 till materielanskaffning. Försvarsbudgeten utgör 5,4 % av nationalbudgeten. Observera att Finlands internationella engagemang betalas av utrikesdepartementet ej av försvarsdepartementet. Värnpliktsutbildningen är uppbyggd så att man har 6 månaders utbildning för manskapet(2 mån grundutb, 2 mån specialutbildning, 2 mån tillämpningsövningar fält). Utbildningen är koncentrerad på skjutning, VARGTJUTET 3

4 kondition och stridsteknik. Varje man utbildas endast mot en uppgift. Ca 50 % av tiden spenderas ute i fält. Under de två sista månaderna är man i princip ute på förbandsövningar i ett sträck. Blivande grupp och plutonsbefäl genomför 12 månaders utbildning och utbildar i denna tid även sitt eget manskap. Vid Björneborgs Brigad finns Finnish Rapid Deployment Force som är ett beredskapsförband som kan mobiliseras efter 7 dygns förvarning. Efter 2-3 veckors repetitions- och kompletteringsutbildning är man klar för insats. Man anser att värnpliktsutbildning är det mest kostnadseffektiva systemet och att det också är ett stort samhälleligt värde i de utbildade soldaterna. 80 % av åldersklassen genomför soldatutbildning. Försvarsviljan mäts två gånger per år och är hög, ca 80 %. Kommendör Grönberg konstaterade att utvecklingen i Finland och Sverige går i samma riktning. Finland tar dock mindre steg och något långsammare. Finland skrotar inte fungerade system så snabbt som Sverige. Man har ej heller avskrivit hotet på 10 år som Sverige gjort. Omstruktureringen liknar Sveriges. Vissa materielkoncept har stoppats. Det är främst civil personal som idag reduceras och några avgångsförmåner vid avveckling finns ej. Bakläxa för Försvarshögskolans jämställdhetsplan Försvarshögskolans jämställdhetsplan har granskats av jämställdhetsombudsmannen (JämO) och fått underkänt på flera punkter. Den saknar bland annat åtgärder för att främja en jämn könsfördelning inom de olika yrkeskategorierna på arbetsplatsen. Enligt JämO måste också arbetet med att kartlägga de anställdas löner få högre prioritet och ske en gång om året. Senast den 7 november ska Försvarshögskolan ha skickat in kompletteringar på de punkter som fattas. Källa : Persen, Livgardet, hösten 2003 Natobrigad leds av svensk För första gången leder en svensk officer en brigad i en Natoledd styrka. Den första november tar brigadgeneral Anders Brännström befälet över brigaden kring huvudstaden Pristina i Kosovo. Efter det att kamratföreningens ordförande Steve Gunnarsson tackat kommendör Grönberg för en intressant och givande föredragning samt överlämnat ett exemplar av boken Lapplands Jägares historia bjöds samtliga på enkelt kaffesamkväm varvid kommendör Grönberg också besvarade flera frågor från de intresserade och engagerade åhörarna. I brigaden finns förutom den svenska bataljonen soldater från Finland, Norge, Slovakien, Tjeckien, Irland Storbritannien och Lettland. Totalt uppgår styrkan till män och kvinnor. Anders Brännström har tidigare varit chef för I 5 i Östersund och bataljonschef i Kosovo. Källa: Persen, Livgardet hösten 2003 G LÖM INTE ATT BETALA M EDLEMSAVGIFTEN!!! PG: VID PENNAN : JAN-OLOF JOLO JOHANSSON GLÖM INTE FULLSTÄNDIGA PERSONUPPGIFTER, ADRESS, GU-ÅR/TJÄNSTGÖRINGSTID, EV E- POSTADRESS SAMT EV MILITÄR GRAD. ENDAST 100 KR/ÅR VARGTJUTET 4

5 Kamratföreningens Höstfest! det tagits beslut på att flytta fjällmarschen och högtidsmiddagen till augusti i stället för, som idag i september. Detta för att möjliggöra för flera att kunna delta på sin semester. Dock hade givetvis ett antal jägare anslutit till året marsch. Återigen hölls en eminent guidning av mässen genom Fredrik Westerdahl försorg (just nu kompanichef för det internationella militärpoliskompani som står i beredskap). Sedvanlig utlottning av Älgkött mm från vår sponsor jägare Karl-Gustaf Styrman i Haparanda. Återigen vann en ur styrelsen / lierad med styrelsen (en oberoende kontrollant behöver nog tillsättas, vi skall inte ha några Skandia-affärer här inte). En fin solig, lite småkylig o blåsig höstdag i oktober, närmare bestämt den tjugofemte, var det åter dags för Mälardalens medlemmar samt inbjudna gäster att samlas på den anrika Kavallerimässen på Lidingövägen inne i Kungliga huvudstaden för den traditionella höstmiddagen. Därefter fortsatte kvällen i goda vänners lag med både dans och mycket prat om nu och förr i världen, då, när vi alla var i Kiruna och hade regementet som vår gemensamma bas. Om det så var på femtitalet eller nittiotalet spelar ingen roll. När lapplandsjägare samlas känner alla en stor samhörighet och vi tror även en mycket stor saknad över att VÅRT regemente inte längre finns kvar. Vid dörren mötte det nya kassörsparet, Jolo o Mariana Johansson-Almström upp. De hälsade välkomna och såg till att alla erforderliga avgifter betaldes. Välkomstdrink och mingel och glada utrop o kramar! Vad kul att ses! Vad länge sedan sist. Hedersgästerna var f.d. regementschefen Björn och Eva Lundquist som kommit från Kiruna kvällen till ära. Tjugoåtta personer satte sig till bords efter lite letande efter sina platser då sjukdom och för kort bord (!) medfört vissa sista minuten åtgärder. Resultat, bordsplaceringsöversikten stämde inte riktigt med verkligheten vid borden. På småtimmarna var det dags för uppbrott! Och ytterligare en minnesvärd kväll att lägga till övriga minnen hade passerat. Tyvärr var inte deltagandet så stort som styrelsen hade hoppats på. Vi hoppas och tror att om alla som var med, sprider hur trevligt vi hade så kanske vi kan öka deltagarantalet betydligt till nästa års höstmiddag som genomförs preliminärt 23 oktober 2004! Lena och Andreas Tydén Ordföranden Steve Gunnarsson hälsade oss alla varmt välkomna och så skulle vi börja middagsmålet med en silltallrik enligt förtryckt meny. Det var ingen silltallrik alls! Det var i stället en delikatesstallrik som alla lät sig väl smakas av. Glada snapssånger förhöjde ytterligare stämningen. Därefter serverades rådjur med tillbehör och ett fylligt rödvin. Björn Lundquist höll tacktalet. Han berättade att från moderföreningen, Kamratföreningen i Kiruna, bl.a. har VARGTJUTET 5

6 VARGTJUTET 6

7 FÖRHANDSINFORMATION FÖRHANDSINFORMATION - FÖRHANDSINFORMATION RESERVERA redan nu tid för ÅRSMÖTE 2004 Årsmötet 2004 kommer att genomföras på Vaxholms kastell tillsammans med kamratföreningen Lapplands Jägare, lördagen den 27 mars 2004, kl Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer vi att bjuda på - förevisning av kastellets nyöppnade museum - information om amfibiekåren - kaffesamkväm Slutlig kallelse och kompletterande information kommer i februarinumret av Vargtjutet! Finstämd minnesceremoni i Göteborgs domkyrka MILITÄRHISTORISK RESA Kamratföreningen Lapplands Jägare i Kiruna arrangerar resa med buss till Norra Finland, bl. a. besök i Rovaniemi och Salla, 4-6 juni 2004, under sakkunnig ledning av Harry Thornéus. Viss subventionering av priset kommer att ske. Intresseanmälan till Kamratföreningen Lapplands Jägare Box Kiruna Upplysningar gm Jan Jägerfjord Hjälm 90 får ny inredning. Förändringen ska ge bättre komfort, enklare tillpassning och minskade kostnader. Tisdag den 2 december hölls en minnesceremoni till minne av de sex besättningsmän som förolyckades vid helikopterolyckan utanför Rörö den 18 november. Minnesceremonien anordnades i Göteborgs Domkyrka där biskop Carl-Axel Aurelius och domprost Roland Persson höll minnesgudstjänsten. Efter gudstjänsten bars kistorna av sex kistlag om vardera sex man ur Försvarsmakten i procession ut ur kyrkan till en hedersvakt och de väntande bilarna. Flaggorna som täckte kistorna lämnades därefter över till de närmast sörjande. De förolyckade fördes efter ceremonin att till olika platser i landet för jordfästning. Flygvapeninspektören generalmajor Jan Andersson och chefen för Helikopterflottiljen överste Mats Westin närvarade som officianter vid ceremonin Källa: försvarsmaktens hemsida mil.se Hjälminredning 02 kommer levereras efter årsskiftet till grundutbildningsförband, Hemvärnet och internationella förband. Därefter kommer hjälminredningarna monteras i befintliga hjälmar i samband med rekonditionering. Tillpassning och komfort har varit ett problem med Hjälm 90 ända sedan den introducerade i Försvarsmakten Försvarets materielverk har lett och utvärderat försök med ny hjälminredning sedan Den nya inredningen är av norskt fabrikat och används redan av det norska och schweiziska försvaret. Det nya hjässnätet ventilerar bättre och inredningen är lättare att justera. Den ursprungliga inredningen i hjälm 90 var också svår och dyr att reparera. Oftast behövdes större ingrepp för att byta små detaljer. Reparationerna kunde till och med bli dyrare än nypriset. Källa: Persen, Livgardet, hösten 2003 VARGTJUTET 7

8 Håkan Syrén blir ny ÖB Generallöjtnant Håkan Syrén blir ny överbefälhavare från och med årsskiftet. 27 november 2003 beslutade regeringen att anställa generallöjtnant Håkan Syrén som general och överbefälhavare efter Johan Hederstedt. Håkan Syrén är idag chef för Försvarsmaktens Militära underättelse- och säkerhetstjänst, MUST. Det var 1999 som Håkan Syrén tillträdde som chef för MUST. Dessförinnan har han bland annat tjänstgjort som strategilärare vid Militärhögskolan, på ett antal chefsbefattningar i Högkvarteret och chef för Vaxholms kustartillerregemente (nuvarande Vaxholms amfibieregemente). Håkan Syrén tillträder sin nya befattning som överbefälhavare den 1 januari Förordnandet gäller till och med 31 december Curriculum vitae Efternamn: SYRÉN Förnamn: HÅKAN, Erik, Gunnar Grad: Generallöjtnant Befattning: Chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Tjänstgöringsadress: FÖRSVARSMAKTEN Högkvarteret Stockholm Födelsedatum: 31 januari 1952 Födelseort: Växjö Civilstånd: Gift med Birgitta, 3 barn Militär utbildning: 1973 Sjökrigsskolan 1979 Militärhögskolan, 1årig stabskurs Militärhögskolan, 2 årig högre stabskurs US Naval War College 1997 Försvarshögskolan, chefskurs, US Naval Postgraduate Scool, SIDMC, 1998 Militär karriär: 1973 Löjtnant 1976 Kapten 1983 Major 1988 Överstelöjtnant 1994 Överste 1996 Överste 1 graden 1999 Generalmajor 2000 Generallöjtnant Befattningar: Trupputbildare Elev och stabsofficer Strategilärare, Militärhögskolan Sektionschef, Marinstaben Amfibiebataljonschef Brigad- och regementschef Chef för Operativa inriktningsavdelningen, HKV 1999 Försvarsdepartementet 1999 Chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Övriga uppdrag: H M Konungens Adjutant Ledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet Ledamot i Kungliga Krigsvetenskapsakademien Ledamot i Internationella Institutet för Strategiska Studier (IISS) Fritidsintressen: Veteranbilar, jakt, utomhusaktiviteter, segling Källa: Försvarsmaktens hemsida mil.se VARGTJUTET 8

9 Lapplandsjägare i Afrika AV RO / KN ERIK WISS Torrperioden är över, Monoxito, Etiopien Året är 1993 och lyckan i Eritrea kunde inte vara större; landet har äntligen blivit självständigt. Äntligen skall de dryga 3 miljoner eritrerianerna få förverkliga sina generationers drömmar om ett välmående och demokratiskt Eritrea. Fem år senare, 1998, är landet åter i krig. En liten obetydlig skärmytsling mellan gränssoldater i en ännu mera obetydlig by BADME, eskalerar snabbt till ett av Afrikas största krig mellan två reguljära arméer. Två år och människoliv senare sluts ett eldupphöravtal och FN får komma in som buffert och övervakare, missionen UNMEE (United Nations Mission in Eritrea and Ethiopia) är född. Historien bakom Eritreas frigörelse från Etiopien är mycket lång - och mycket blodig, men kommer inte att här närmare beskrivas. Istället rekommenderar jag FN:s hemsida: för vidare studier, och för information om våra svenska kollegors göromål: internationell verksamhet - utlandsstyrkan UNMEE. dygnsmedeltemperatur, över 50 grader. För de allra flesta av de dryga 200 observatörerna i UNMEE ter sig året som följer: 1-2 veckors introduktion och utbildning vid HQ i Asmara och sedan utplacering till ett team i någon av de tre sektorerna (väst, mitt och öst) som ansvarsområdet är uppdelat i. Normalt gör man sex månader inom en och samma sektor för att sedan byta och göra resterande sex månader vid en annan sektor. Året avslutas med en veckas avrustning och debriefing vid HQ i Asmara. Förutom att arbeta vid ett team så finns även tjänster vid de respektive sektorernas HQ och HQ Asmara. Ja det finns ett symboliskt UNMEE HQ även i Addis Ababa, Etiopien FN skall ju vara opartiskt Uppgiften Arbetet handlar mycket om att köra runt med Toyota 4-runners och besöka civila administratörer och militära befälhavare. Uppgiften är att övervaka att länderna håller sig till det ingångna avtalet, undersöka incidenter och rapportera observerade överträdelser. Det senaste året kan sammanfattas med ett spänt lugn, ingenting inträffade. Naturligtvis jättebra, och till stor del tack vare FN:s närvaro, men ändå, för en Lapplandsjägare långtråkigt. Vissa områden är känsligare än andra och där gäller det att känna pulsen på civilbefolkningen. Vägnätet är både glest och dåligt så till många byar är det fotpatrull som gäller. Här vill jag istället berätta om hur livet som militärobservatör kan te sig, eller åtminstone ett exempel på det, förhållandena vid de olika missionerna skiljer sig rätt så kraftigt åt. Ett år i missionen Jag landade i Eritreas huvudstad Asmara sent en oktoberkväll för ett år sedan. Något förvånad noterade jag att det inte var 30 grader varmt och syrsor överallt, nä inte ens lejon syntes till! Asmara är en modern stad på 2500 meters höjd och nätterna kan bli kalla. Men värmen finns, i den östra delen ligger Danakil-sänkan. Här uppmäts jordens högsta Övergång av vattendrag Din tur att fixa punkan! Generellt sett så är förhållandena på en team site enkla, och på en del av dem mycket enkla. Klimatet är hett och torrt, livet är svettigt, dammigt och fullt med insekter. Här finns både malaria och TBC, skorpioner och ormar, prostituerade och minor. Regeln kan synas enkel: undvik dem, skydda dig, VARGTJUTET 9

10 men ändå, allt förekommer. I ett team är man normalt 7-8 observatörer från olika länder; själv fick jag under året arbeta med kolleger från: Nigeria, Zambia, Ghana, Gambia, Tanzania, Kenya, Syd Afrika, Algeriet, Jordanien, Iran, Indien, Bangladesh, Nepal, Malaysia, Singapore, Kina, Ryssland, Ukraina, Rumänien, Bulgarien, Polen, BiH, Kroatien, Slovakien, Tjeckien, Österrike, Schweiz, Italien, Grekland, Spanien, Norge, Finland, Danmark, USA, Kanada, Peru, Uruguay, Paraguay, Australien och det finns fler länder representerade. Just detta är en av tjusningarna att arbeta som observatör, att få träffa och lära känna officerare från så många olika länder och kulturer. maximalt tvåstjärniga hotell, om de har luftkonditionering vill säga. Vanligare är att man reser till andra afrikanska länder för safari, dykning och sol och bad. Själv hade jag bl.a. en mycket trevlig 2- veckors semester i Syd Afrika dit jag flög från Addis för 500 dollar. Även om det nu efteråt känns som att ett år gick fort så kändes det ändå fullt tillräkligt när jag blev avlöst, och glädjen blev inte mindre av att det var av en annan Lapplandsjägare: Thomas Lundgren, YO / Mj vid K3. RO / KN ERIK WISS, GU 1985/86 UNIFIL 1993 (L-116) UNTSO 00/01 (OGL OCH OGG-D) E-POST: Tattoo i Globen nästa höst! Vår medlem Erik Wiss (t.h.) under samtal med byaäldsten i Alitena, Tillfälle att se sig om Etipoien. För tionde gången i ordningen arrangerar Försvarsmakten ett internationellt tattoo. Det kommer gå av stapeln i september år Arrangemanget byter också namn från Swedish Army Tattoo till Swedish Military Tattoo. Orsaken är bland annat att det är ett försvarsmakts-gemensamt evenemang som uppmärksammar alla försvarsgrenar. Som observatör är man i tjänst dygnet runt men i praktiken så var kvällar och nätter arbetsfria. För varje femdagars period tjänade man en dags ledighet (CTO) och varje månad gav ytterligare 1,5 dagars ledighet (leave) som kunde ackumuleras. På grund av team siternas ofta otillgängliga geografiska placering så var det normala att man jobbade 30 dagar och tog 6 dagar ledigt. Vi svenskar har två fria hemresor ( normännen har 6 (!) i Business Class!! ) och till dessa samlade jag mina leave dagar. Maximalt fick man ta ut 12 CTO-dagar i sträck (60 dagars tjänstgöring) plus den leave som man ville ta ut. I både Eritrea och åtminstone norra Etiopien ska man vara bra historiskt intresserad för att finna det värt att semestra, förutom Eritreas Rödahavskust som erbjuder bra dykning och fiske. Men räkna inte med några lyxhotell typ Sharm-el-Sheikh, här är det Starten ägde rum i Strängnäs 1986 och sedan 1992 är tattoot ett samarrangemang mellan Försvarsmakten och Globenarenorna. Publikmässigt har tattoot i Globen lockat cirka betalande åskådare är målet att fylla Globen två dagar i följd. Källa: Persen, Livgardet hösten 2003 VARGTJUTET 10

11 KAMRATFÖRENINGEN LAPPLANDS JÄGARE I MÄLARDALEN STYRELSESAMMANTRÄDEN AKTIVITETER Prel verksamhetsplan 2004/2005(del) VARGTJUTET Medl.möte + föredrag Årsmöte Sveriges Nationaldag / 15 Fjällmarsch Kiruna Medlmöte + föredrag Höstfest Medlmöte + föredrag Vargtjutet 1/ årsplan 2004 (prel) -matrikel - medl.möte (inbjudan) - årsmöte (kallelse) - godbitar ur Lapplands Jägare - aktuellt från FM Vargtjutet 2/ medl.möte (referat) - årsmöte 2004 (referat) - Högvaktsträff (inbjudan) - fjällmarsch (inbjudan) - höstmiddag (info) - årsplan (fastställd) - godbitar ur -- -aktuellt från FM Vargtjutet 3/ fjällmarsch (referat) - högvakt (referat) - Höstfest (inbjudan) - godbitar ur Lapplands Jägare - aktuellt från FM Vargtjutet 4/ Höstfest (referat) - årsmöte 2005 (info) - medl.möte 2005 (info) - årsplan 2005 (prel) - godbitar ur Lapplands Jägare - aktuellt från FM - God jul VARGTJUTET 11

12 K ONTAKTADRESSER Om er adress ej stämmer, ert namn är felstavat, ni skall flytta, undran om medlemsavgiften och motsvarande frågor, vänligen meddela detta till kassören, inte till ordförande eller sekreteraren. Kontakt mig gärna per e-post eller tfn/fax, adress se nedan. Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen c/o Kenneth Rönnkvist FMV, Plan P Stockholm O RDFÖRANDE STEVE GUNNARSSON NATT OCH DAGS ALLÉ ENKÖPING TFN: K ASSÖR JAN-OLOF JOLO JOHANSSON SVINNEGARN, HUSEBY ENKÖPING TFN: S EKRETERARE KENNETH RÖNNKVIST SANDHAMNSGATAN 52 B STOCKHOLM TFN : R EDAKTÖR V ARGTJUTET JOHAN FENHAMMAR BRUNSKOGSBACKEN FARSTA TFN: VARGTJUTET 12

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Milobefälhavare Väst: Anfallet kommer från Danmark

Milobefälhavare Väst: Anfallet kommer från Danmark GT 1981-05-07 Milobefälhavare Väst: Anfallet kommer från Danmark Av CURT CARLSSON GÖTEBORG: Anfallet mot Västsverige kommer från Danmark. Inte från danskarna utan från Nato eller Warszawapakten som ockuperat

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

HAR DU DET SOM KRÄVS?

HAR DU DET SOM KRÄVS? HAR DU DET SOM KRÄVS? 1 VI SÖKER DIG Som du kanske vet förbereder Försvarsmakten en övergång från värnplikt till frivillighet. Förutsatt att riksdagen tar beslut under våren kommer ingen att utbildas med

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen En undersökning av Studentum om val till högskola och Kvalificerad Yrkesutbildning Studentum AB Torstenssonsgatan

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund Folkmängd i Skellefteå - efter utländsk bakgrund Beskrivning av statistiken - Bild 1 Födelseland Födelseland anger det land där personen är född. Födelselandets benämning hänförs till förhållandena vid

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Norrbottens regemente 2016/2017

Norrbottens regemente 2016/2017 Norrbottens regemente 2016/2017 Vi utvecklar och tränar krigsförband som är redo att genomföra insatser och säkerställer Försvarsmaktens förmåga till strid på marken i subarktisk miljö regementschefen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Ett insatsförsvar med uppgifter hemma och borta Överbefälhavare Sverker Göranson

Ett insatsförsvar med uppgifter hemma och borta Överbefälhavare Sverker Göranson Ett insatsförsvar med uppgifter hemma och borta Överbefälhavare Sverker Göranson Föreningen FHS höstmöte 2009 Agenda 1. Inledning 2. Omvärld 3. Insatser 4. Personalförsörjning 5. Stödutredning 6. Framåt

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare

Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare Befolkning 2010 Sysselsättning 2008 Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare Sett efter medborgarskap

Läs mer

Republikens presidents förordning

Republikens presidents förordning Republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA68 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL TourismFIS D Hur gammal är ni? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna (FRÅGA

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

Anförande Folk och Försvars Rikskonferens 2015 Försvarsminister Peter Hultqvist - Prioriteringar inför nytt Försvarsbeslut

Anförande Folk och Försvars Rikskonferens 2015 Försvarsminister Peter Hultqvist - Prioriteringar inför nytt Försvarsbeslut 1 Anförande Folk och Försvars Rikskonferens 2015 Försvarsminister Peter Hultqvist - Prioriteringar inför nytt Försvarsbeslut Ers Kungliga Höghet, ärade konferensdeltagare, mina damer och herrar! Jag vill

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Hej! God fortättning på det nya året som nu inte är helt nytt utan en månad gammalt. Under denna månad har STF Stockholm Nordost haft två välbesökta aktiviteter,

Läs mer

ROSÖ-INFO juni 2013 Reservofficerssällskapet i Östergötland

ROSÖ-INFO juni 2013 Reservofficerssällskapet i Östergötland Ordföranden har ordet Då är det snart dags för semester och en intressant ROSÖ-vår är till ända. Under våren har vi blandat mässkvällar med studiebesök och som vanligt erbjudit ett varierat program. Deltagarantalet

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

The Presona Waste Extraction Systems

The Presona Waste Extraction Systems SE The Presona Waste Extraction Systems Rationell spillhantering med Presona Presona erbjuder den totala lösningen för rationell och problemfri hantering av pappersspill och makulatur inom grafisk industri,

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Arméinspektör Generalmajor Berndt Grundevik

Arméinspektör Generalmajor Berndt Grundevik Arméinspektören Arméinspektör Generalmajor Berndt Grundevik Föredrag HUR-konferensen Uppsala 2011-01-18 Agenda Arméinspektören Självpresentation Försvarsmaktens ledningsstruktur Politisk inriktning för

Läs mer

Inspirationsmöte FMV Upphandlingsutredningen. 18 november Lena Jupiter Larsson, FMV. Datum, Bild 1, Författare

Inspirationsmöte FMV Upphandlingsutredningen. 18 november Lena Jupiter Larsson, FMV. Datum, Bild 1, Författare Datum, Bild 1, Författare Inspirationsmöte FMV Upphandlingsutredningen 18 november 2011 Lena Jupiter Larsson, FMV Datum, Bild 2, Författare Agenda Presentation av uppdrag: Fas 1 Inhämtning Underlag och

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

AIRNEWS. Futurum. #49 April 2014. I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo /

AIRNEWS. Futurum. #49 April 2014. I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo / AIRNEWS #49 April 2014 Futurum I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo / INLEDANDE ORD 1 Tanzania, en del av Afrika! En del av min en gång slutade jag fråga saker som jag undrade. livshistora!

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2004-02-27 23 383:62995

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2004-02-27 23 383:62995 Sida 1 (7) Särskilda redovisningar rörande Försvarsmaktens förslag till en utvecklad försvarsattachéorganisation och Försvarsmaktens öppna redovisning över tänkt verksamhet för år 2005 för den militära

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Fredrik Andersson Vice styrelseordförande

Fredrik Andersson Vice styrelseordförande Kavalleri- och Jägarförbundet Nyhetsbrev hösten 2015 Bröder och Systrar! 2015 går mot sitt slut och vi kan se tillbaka på ytterligare ett år med försämrad säkerhetspolitisk situation i Sveriges och Europas

Läs mer

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1522 rir 2014:4 Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion Försvarsmaktens omställning(rir 2014:4) Bilaga 4 Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Läs mer

No nation was ever ruined by trade. Benjamin Franklin. Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

No nation was ever ruined by trade. Benjamin Franklin. Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström No nation was ever ruined by trade. Benjamin Franklin Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Vara Världen Industrialiserade Utvecklingsländer länder Totalt 15 753 9 369 6 384 Råvaror

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2002:1097 Utkom från trycket den 20 december 2002 utfärdad den 12 december 2002. Regeringen

Läs mer

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA567 Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 0) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL334 - European's Attitudes towards Tourism - FIS D Hur gammal är ni?

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Program. januari maj Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar.

Program. januari maj Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar. Program januari maj 2017 Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar. På våra månadsmöten serveras kaffe med tillbehör till självkostnadspris.

Läs mer

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 1. Av vilken anledning är du i XXX? Åretruntboende Sommarboende Semesterboende

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen 2012-03-01 23 250:52238 Sida 1 (5) Försvarsdepartementet och sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

1995 IIHF World Championship

1995 IIHF World Championship 1995 IIHF World Championship Matcherna spelades i Globen, Stockholm, och Gavlerinken, Gävle, Sverige den 23 april 7 maj. B-VM spelades den 12 21 april i Bratislava, Slovakien. C-VM spelades den 20 30 mars

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar.

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. FYRAHUNDRA TUSEN De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. VILL DU GÖRA EN FRIVILLIG INSATS FÖR FRIHETEN? Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är några

Läs mer

AUG 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO EFTERLYSNING ÅRSMÖTE MEDLEMSAVGIFT NATIONALDAGEN FORTSATT GLAD SOMMAR!

AUG 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO EFTERLYSNING ÅRSMÖTE MEDLEMSAVGIFT NATIONALDAGEN FORTSATT GLAD SOMMAR! -NYTT Nyköpings Modellklubb AUG 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO EFTERLYSNING ÅRSMÖTE MEDLEMSAVGIFT NATIONALDAGEN FORTSATT GLAD SOMMAR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING FÖR NYKÖPINGS MODELLKLUBB Huvudstyrelse

Läs mer

Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012

Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012 Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012 Ceremonin hölls på Börsen i Göteborg. Text: Malin Sand Foto: Malin Ekelund Vid en ceremoni tisdagen den 4 september

Läs mer

Andra världskriget. 9gr HT-16

Andra världskriget. 9gr HT-16 Andra världskriget 9gr HT-16 Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rätt man på rätt plats i rätt tid Hitler kom i precis rätt tid. Lovade råda bot på arbetslöshet och fattigdom. Lyckades.

Läs mer

Utrikes födda i Linköping

Utrikes födda i Linköping Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo Utrikes födda i Linköpings kommun 2006:09 Antalet utrikes födda i Linköpings kommun har kontinuerligt ökat och uppgick år 2005 till 10,2 procent

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Vad skall vi då göra för att minska spänningarna?

Vad skall vi då göra för att minska spänningarna? 1 Maj-Britt Theorins anförande vid manifestationen på Sergels torg, 21 maj 2016 NATO vårt som är i himlen helgat varde ditt namn ske NATO- kommandots vilja i himlen så ock på jorden. Vår dagliga NATO-

Läs mer

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv?

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Malmöavdelningen ETTAN nr 4/15 God Jul och Gott nytt År Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Det har varit ömsom vin och ömsom vatten och ibland har det varit både ok. Om vi börjar

Läs mer

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda 2002-09-14. 1 Ändamål Föreningens ändamål är: att verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan nuvarande och förutvarande

Läs mer

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Här och nu om den fortsatta vägen framåt Eders Kunglig Höghet, stämmodeltagare! Jag tror att alla ni som finns här på riksstämman

Läs mer

Omvärldsanalys MRS. Sjukvård i det civila försvaret. 151015 Räddsam MRLäk S

Omvärldsanalys MRS. Sjukvård i det civila försvaret. 151015 Räddsam MRLäk S Omvärldsanalys MRS Sjukvård i det civila försvaret Verksamhet i vårt närområde maj-okt 2015 Maj Arctic Challenge Exercise (ACE15) - Samordnad planering Sverige, Norge, Finland - 3600 soldater, 9 länder,

Läs mer

skjutövningar för amerikanska flygvapnet på provplats Vidsel unde:r 2010 enligt Försvarets materielverks närmare bestämmande.

skjutövningar för amerikanska flygvapnet på provplats Vidsel unde:r 2010 enligt Försvarets materielverks närmare bestämmande. U/ l [4J 002 Regeringsbeslut 5 REGERINGEN Försvarsdepartementet 2010-04-14 Fö2010/409/S1 Fö2010/434/S1 F örsvarets materielverk 115 88 Stockholm Övning med utländskt flygförband 510/6029 Regeringens beslut

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:672 Utkom från trycket den

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

Regeringens MoU-samarbeten på försvarsområdet. Ministry of Defence Sweden Government Offices of Sweden

Regeringens MoU-samarbeten på försvarsområdet. Ministry of Defence Sweden Government Offices of Sweden Regeringens MoU-samarbeten på försvarsområdet MoU-samarbete Ansvarsfördelning Varför Vad Vilka Hur Ansvarsfördelning inom Regeringen Internationellt försvarsmaterielsamarbete: Försvarsminister Peter Hultqvist

Läs mer

Staf, mars 2017 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen Stockholm

Staf, mars 2017 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen Stockholm Internationell studentmobilitet i Stockholm 2015/2016 Staf, mars 2017 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen 79 114 28 Stockholm www.staforum.se 2 Internationell studentmobilitet

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader Ungdomsutbyte Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader A1.1 Österrike 39 Belgien 37 Bulgarien 32 Kroatien 35 Cypern

Läs mer

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN Eva Holmström Tel: 660 73 17 Mobil: 070-773 19 35 E-post: eva.holmstrom@malmo.sap.se Andreas Schönström Tel: 660 73 20 Mobil: 070-773 19 33 E-post: andreas.schonstrom@malmo.sap.se

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige.

med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige. med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige. SVERIGES SNABBASTE FÖRBAND Det är lika bra att vara ärlig. Många förknippar Hemvärnet med gubbar som leker krig i skogen.

Läs mer

STATRÅDETS REDOGÖRELSE TILL RIKSDAGEN

STATRÅDETS REDOGÖRELSE TILL RIKSDAGEN STATRÅDETS REDOGÖRELSE TILL RIKSDAGEN Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av EU-stridsgruppen som ställs upp av Sverige, Finland, Estland, Irland och Norge för beredskapsturen

Läs mer

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 Narkotika i Europa kort översikt Motvind? Medvind? Sidvind! ECAD kommande aktiviteter AB-möte Gbg / Financial Committee San Patrignano 5-7 sept Lissabon 10-12 okt

Läs mer