Avsnitt 1: Utvecklingen av Widgitsymboler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avsnitt 1: Utvecklingen av Widgitsymboler"

Transkript

1 Avsnitt 1: Utvecklingen av Widgitsymboler 1.1 Kort historik Symboler har använts i närkommunikation för personer med talhandikapp sen tidigt på 70-talet. På senare tid har symboler också använts för att stödja läs- och skrivutvecklingen och underlätta vid läsning och skrivning för de som har stora svårigheter. Symbolerna användes först som en del i "the Peabody Rebus Reading Program" i USA under 60-talet. De vidareutvecklades sedan i en engelsk skola av Judy Van Oosterom och Kathleen Devereux för att göra dem mer användbara som stöd i språkutveckling för elever med inlärningssvårigheter. De publicerades då i pappersformat av LDA i England. Med intåget av IT och möjligheten att använda symbolerna i datorn tog Widgit Software gradvis över Rebussymbolerna med stöd från Judy och många andra terapeuter och organisationer. Till en början fanns 600 symboler. Nya bibliotek och symboler kom ständigt till på förslag från användare, lärare och terapeuter. När projektet för utveckling av Rebussymboler startade i oktober 2000 innehöll symbolbasen 6000 symboler. Symbolbasen hade vuxit kraftigt men inte alltid konsekvent i utformningen. Sättet att rita symbolerna hade också förändrats över åren. Det fanns därför ett behov av att göra en översikt av hela systemet för att hitta en konsekvent linje. Det nya systemet valde man att benämna som Widgit Rebus symbolsystem för att särskilja det från de tidigare symbolerna. Detta känns speciellt viktigt med tanke på att systemet också växer internationellt. Vi är tacksamma för Judy van Oosterom för hennes fortsatta stöd under utvecklingen av det nya systemet från hennes originalarbete. Från och med 2009 har man på Widgit Software valt att förenkla symbolbasens namn till enbart Widgitsymboler. 1.2 Behovet av en logisk struktur Den ökade användningen av symboler har lett till ett behov av mycket större vokabulär. Innan utvecklingen av det nya systemet skedde utvecklingen snabbt men lite godtyckligt. Originalsymbolerna hade en underliggande struktur. Den publicerades i den första utgåvan av boken Literacy Through Symbols (Detheridge and Detheridge 1977, published by David Fulton Publishers). Denna struktur följdes inte alltid i utvecklingen av nya symboler och de strukturer som fanns behövde utvecklas. I många fall ritades symbolerna med delelement. Det var nödvändigt att dessa ritas och används konsekvent. En del symboler beskriver relativt komplexa begrepp och i vissa fall hade symbolerna i sig blivit visuellt komplexa. Under projektet skapades striktare riktlinjer för att få bort all ovidkommande visuell information. De som använder symbolerna kommer alltid att vilja lägga till symbolset för att möta nya behov. Kravet på riktlinjer och råd för utformning av symbolerna var att de skulle vara lätta att följa vid tillskapandet av nya symboler. Rikt illustrerade symboler kan vara användbara för samtal i närkommunikation. När symboler används i grammatiska strukturer måste de vara enklare och enbart beskriva ett begrepp. Det nya symbolsystemet har begränsat sig till symboler som enbart beskriver ett begrepp. De går då att använda både till närkommunikation och som läs- och skrivstöd.

2 1.3 Målen med utvecklingsprojektet var att: - Skapa ett konsekvent symbolsystem - Reducera ovidkommande visuell information - Ge systemet en logisk struktur - Tillskapa symboler som kan möta ett större lingvistiskt behov - Göra systemet utvecklingsbart - Vara adekvat för både direkt och skriven kommunikation 1.4 Hur projektet var organiserat Projektledare var logoped Helen Whittle och arbetsgruppen bestod av Tina Detheridge och Cate Detheridge från Widgit Software För att försäkra sig om att systemet blev användbart för en stor grupp användare tillskapades en referensgrupp. Den bestod av 23 personer som var logopeder, terapeuter, lärare, psykologer och AKK användare. Vi är mycket tacksamma för referensgruppens arbete. Projektet började med att referensgruppen fick ett antal frågor. Frågeformuläret skulle gås igenom under informella samtal med symbolanvändare de arbetade med. Svaren som kom in var mycket utförliga och detaljerade och gav riklig information om vad brukarna tyckte om symbolerna. Initialt undersöktes originalsymbolerna noga för att identifiera nyckelelementen i systemet. Det kunde t.ex. röra sig om frågetecken eller affärssymboler. Efter arbetet med nyckelement och allmän design delades vokabulären upp i olika teman. En del grupper av symboler var lättare att tänka omkring än andra. T.ex. symbolerna för affärer och andra byggnader. När vi väl funnit en lämplig nyckel för gruppen kunde hela gruppen av symboler ritas om. De skickades därefter ut till referensgruppen för översyn och kommentarer. Denna process fungerade mycket bra och snabbt Ifall det behövdes gjordes förändringar utifrån referensgruppens åsikter innan symbolerna las till det nya systemet. Det har funnits olikheter i sättet att bedöma vissa symboler som bestått i att man ser olika på symbolens utformning beroende på om man jobbar med kommunikation eller med läsoch skrivstöd. I dessa fall har alternativa symboler ritats för att täcka båda gruppernas behov. Tina Detheridge, Helen Whittle and Cate Detheridge, July 2002 Reviderad juni 2009 Alla symboler i detta dokument är (c) Widgit Software Ltd 2002

3 1.5 Utformning av symbolerna Det fanns många olika aspekter på hur symbolerna skulle vara designade att ta hänsyn till. Det varierade från tekniska frågor som hur tjocka linjerna skulle vara och gråskalor eller färger för att markera en del av en symbol. Följande avsnitt beskriver en stor del av de beslut som togs och en del av tankarna bakom. Mindre byggnader: Symbolen för hus har standardiserats. Olika typer av byggnader symboliseras med en symbol i byggnaden. skola akvarium bank café pub bibliotek kontor Större byggnader: En ny symbol har tagits fram för att symbolisera att byggnaden är större. På så sätt kan man göra skillnad på t.ex. en vårdcentral och ett sjukhus. universitet sjukhus busstation teknikmuseum Rum: Rummen är fyrkanter och innehåller en symbol för att beteckna typen av rum. vardagsrum kök upplevelserum tv-rum matsal sovrum Små affärer: En standardaffär är en liten byggnad med en kassasymbol högst upp. En eller högst två symbol används för att symbolisera typen av affär. bageri bokhandel apotek skoaffär blomsteraffär

4 Större affärer/köpcentra: Standardsymbolen för större byggnader används med två kassasymboler överst. Maximalt tre symboler används för att symbolisera typen av affär. trädgårdscenter stormarknad byggvaruhus Verksamheter och organisationer: En övergripande båge används för att markera detta begrepp. Bågen med pengar betecknar en kommersiell verksamhet. En eller högst två symboler markerar typ av verksamhet eller organisation. välgörenhetsorganisation djurskyddsförening elbolag mobiloperatör Grupper och ämnen: Parenteser används för att beteckna en grupp. De används också för att beteckna ett skolämne. grupp grupp personal kommitté svenska gymnastik Kategorier: En kategori är att betrakta som en grupp och finns därför ofta med en parenteser. En del begrepp benämns alltid som en grupp och används då utan parenteser. växter fett djur reptiler Tal och ljud: Begrepp som innebär att man säger något använder en pratbubbla. Man får lägga till symboler i pratbubblan för att förtydliga. Ljud som t.ex. djurens läten, betecknas med högtalarsymbolen.. tala råda tillåta tala högre fråga skälla jama

5 Prepositioner: Den delen av symbolen som betecknar positionen är gråfärgad (röd i den färglagda uppsättningen av symbolerna) och lika stor i alla prepositioner. i på under över bakom mellan Tumme upp och tumme ner: En standardiserad tumsymbol används självständigt eller som del i en symbol. bra lättläst favorit hälsosam dålig Abstrakta symboler: Abstrakta symboler är alltid ett problem. I basal kommunikation är de heller inte nödvändiga. För att kunna användas som t.ex. läs- och skrivstöd har de ändå efter projektet fått en ny och mer logisk struktur. Man måste komma ihåg att dessa symboler alltid måste läras in. om men kanske troligtvis Pilar: Det finns många olika sätt att använda pilar. Vi har följt nedanstående standard: 1. En liten rak pil med litet huvud för att indikera den del av symbolen som gäller. 2. En tjock pil för att visa rörelseriktning. 3. En böjd pil representerar att någonting händer. tom nederst upp ner göra ut

6 Tid: Den standardiserade klockan för tid har prickar istället för siffror. När så behövs finns också en klocka med siffror. Under projektet fördes en längre diskussion om klocksymbolen skulle ha visare eller inte. Slutligen bestämdes att visarna skulle vara med så att man kunde se att det var en klocka men att tiden skulle vara svårdefinierad. (Den står på sju minuter i två). För att visa klockslag används siffror och visare. I ordlistan är tiden skriven med ett bindestreck istället för punkt. Det är för att det inte ska uppstå problem när man använder tidssymbolerna i ett dokument och har talsyntesen påslagen. En punkt i en symbol innebär att talsyntesen tolkar detta som en färdig mening och bryter in. Man kan själv ändra mellanslaget till punkt i efterhand om det behövs. nu senare innan tills medan min Dagar: Dagarna i veckan finns med en färgad rand i botten. Färgerna följer den standardiserade färgbeteckningen som används i Sverige idag. dag måndag tisdag onsdag helg vecka vecka Negation: Vi beslutade att introducera färg för att beteckna negation. Även utan färgskrivare fungerar det bra då färgen blir grå istället för svart. Symbolen för inte är en cirkel med ett streck. När den används tillsammans med en annan symbol används bara det diagonala strecket. ingen ingenting har inte tycker inte om inga pengar

7 Medicinska symboler: Korset används i alla symboler för medicinska saker, platser och personer. Det fanns ett behov av att skilja mellan olika nivåer av vård. Vi beslutade att fyllda kors skulle användas för en högre nivå och det ofärgade för en mer generell nivå. doktor sjuksköterska tandläkare tandsköterska vårdcentral Grå (röd) markering som fokusering: Ibland är det viktigt att ge uppmärksamhet åt en speciell del av en symbol. Originalsymbolerna hade pilar för detta men det blir lätt förvirrande och kan vara visuellt störande. Därför har vi istället infört en grå ton för att markera delen. Den gråa tonen fyller delen som markeras men kan ibland istället bestå av en mer markerad grå linje. I de färglagda symbolerna i Communicate: In Print är markerade delen röd. partyhatt stor liten lång syster mobilskal Frågor: Det standardiserade frågetecknet används för att indikera en fråga. Ibland räcker det att enbart använda frågetecknet. En del frågeord kräver en mer konkret symbol. Vi har gjort ett antal alternativ som fungerar i olika kontexter. Orden används i vissa sammanhang inte som frågeord och då behövs en annan symbol. fråga vad vad var vem när Personer och yrken: Personer och yrken representeras av en person med tillägg av en relevant specifikation. Efter mycket diskussion i referensgruppen beslutades att personen alltid skulle vara först. rörmokare konstnär slaktare målare kock bonde brandman

8 Sammansatta ord: - Det har funnits en tendens att skapa nya symboler för begrepp som egentligen kan representeras av två olika symboler som redan finns. Den regel som skapades under projektet säger att om de två ord som kan användas ger en god representation av ordet så ska ingen ny symbol skapas. Om det däremot blir ett nytt begrepp när orden används ihop ska begreppet få en egen symbol. Denna diskussion är inte riktigt giltig för svenskan då vi har fler sammansatta ord. jordgubbe sylt jordgubbssylt Plural: Tidigare versioner av Rebussymboler har använt plural på många olika sätt. En del plural har haft helt egna symboler medan andra inte har haft det. En pluralspecifikation har funnits tillgänglig länge men har inte används så mycket. Projektet ledde fram till tre olika alternativ att visa plural beroende på vilken typ av ord det gäller. 1. För en del grundord och för att förenkla för de som ännu inte lärt sig plural skapas egna symboler för pluralformen. En del är klara och om man vill göra egna skapas de i Resurshanteraren. Principen fungerar bara för enkla tydliga symboler. Mer komplexa symboler blir för visuellt komplicerade. äpplen bilar hundar katter skor 2. En pluralspecifikation används generellt för alla plural. Man får den automatiskt om man ställer in programmet att använda pluralspecifikation. grisar böcker maskar gafflar 3. För symboler som representerar yrkespersoner i plural blir går det inte att använda ytterligare en specifikation för plural. Därför visas plural i detta fall genom att ha två personer istället för en. slaktare brandmän tandsköterskor advokater kockar

9 Komparativ: Komparativ används bara för brukare på en högre grammatisk nivå. Olika alternativ diskuterades och provades innan vi slutligen valde detta alternativ. Ett mindre och ett större utropstecken. I referensgruppen fann man att de som förstod komparationsbegreppet också förstod symbolerna medan de som inte ännu förstod begreppet bortsåg från utropstecknen. tyst tystare tystast stor större störst Tempus: Tempus markeras med tid med pil. Dåtid representeras generellt sett med en pil bakåt ovanför symbolen. sprang har sprungit ska springa Storlek och distans: Den grå (alternativt röda) tonen används för att markera den viktiga delen i symbolen. stor liten hög låg lång kort Utropstecken: Utropstecknet används generellt för att kunna ge eftertryck. toppen hemskt lätt svårt viktigt

10 Familjen: Cirkeln används för att indikera "tillhör mig". "syster" och "bror" markeras med grått (rosa och blått) och visas tillsammans med ett syskon utan specificerat kön. Nära släktingar och familjemedlemmar visas i en hel cirkel. Styvfamiljemedlemmar visas i en streckad cirkel. Andra släktingar visas med en person och en familjesymbol som specifikation. pappa mamma dotter son syster bror styvfar föräldrar mormor morfar moster morbror kusin kusin fru make pojkvän flickvän partner Göra och arbeta: Göra och arbeta används i många olika sammanhang. De används ofta för att visa på en abstrakt idé om en händelse. En delsymbol som används för att markera händelse eller aktivitet är den böjda pilen. Den används generellt för den mer abstrakta formen av ordet att göra. Den kan också förekomma i kombination med andra symboler för att beteckna ett verb. När 'göra' används i bemärkelsen att man skapar något används en mer konkret symbol av en person som gör något eller pilar som visar att något sätts samman. Att arbeta visas med konkreta symboler för olika arbete. göra göra göra arbeta arbeta fungera

11 Terapeuter: Den nya symbolstrukturen för terapeut baseras på den "hjälpande handen". En terapeut är en speciell hjälpperson och har därför också stjärnan med i symbolen. Ordet "terapi" består av "stjärnan" och "hjälpande handen". hjälp speciell terapi terapeut arbetsterapeut logoped sjukgymnast musikterapi Lärande: Äldre symboler för lärande i rebussystemet använde en hand som pekade mot pannan eller kinden. Detta uppfattades av en del som stötande och de visade sig vara svåra att förstå och ta till sig. De nya symbolerna för lärande använder ett ansikte och en böjd pil som visar in för lärande och ut för att minnas. Tankebubblor med olika innehåll symboliserar ord för tänkande. Den mest kontroversiella symbolen att utveckla var den för inlärningssvårigheter. Den som valts är den som visas här. Den använder frågetecken och utropstecken ihop som i rebus symboliserar "svårighet". lära tänka veta minnas smart inlärningssvårighet förklara Utbildning: Dessa symboler baseras på originalsymbolen för lärare - En person som pekar på svarta tavlan och en grupp elever som lyssnar. lära ut lärare klass klassrum lektion utbildning Ämnen markeras med parenteserna som används för gruppord. På så sätt kan man skilja på t.ex. ordet jordglob gentemot ordet geografi. biologi matematik bild historia geografi svenska teknik hemkunskap

12 Varmt och kallt: Ett antal förslag diskuterades. Värme verkar universellt sett lätt associeras med värmevågor. En symbol för kallt var svårare att hitta. I länder som har snö fungerar snöflingor bra men som alternativ finns zick-zack linjer. varm varm mat element kallt kylskåp Personer som inte är streckgubbar: Standardsymbol för personer är en streckgubbe. Den är ofta könlös och inte kulturbunden. Ibland behövs ändå en person som går att markera mer. Det kan t.ex. vara för att kunna betona en person utav två eller för symboler där personer utför en handling. vuxen barn krama vän vårda Ansikten: Utvecklingsprojektet ledde till en större konsekvens i hur ansikten ritas. Speciellt gäller det ansikten som symboliserar olika känslor. arg ledsen misstag lycklig nöjd upphetsad roligt Speciella behov: En stjärna används för att symbolisera speciella behov. Begreppen är svåra att översätta till svenska då det ofta blir fler än tre ord som t.ex. "barn med särskilda behov", och i Widgit symbolskrift är man begränsad till tre ord till en symbol. I programmen i Communicate-serien kan man däremot använda fyra ord för en symbol och då kan man benämna och skriva symbolen 'barn med särskilda behov '. speciella barn barn med särskilda behov specialist speciell plan

13 Pronomen: Två typer av pronomen finns som symboler - personliga och possessiva. Det finns också en alternativ och mer personligt utformad symbol för "jag" eftersom det är en vanligt används symbol och det var viktigt att så många som möjligt skulle ha en möjlighet att kunna associera till den. jag mig min du ni din Tredje person kan referera till antingen personer eller någon/några oidentifierade. Därför finns fler alternativ här. han hon det hans hennes vi vår de de dem deras deras Andra länder och språk: Widgit Softwares program har översatts till många olika språk och fler är på väg. Det finns flaggor för de flesta länder och många länder som har översatta versioner har också gjort egna kulturella symboler. En del symboler behövs i versioner för respektive språk. T.ex. veckans dagar. måndag tisdag onsdag pass

14 Symbolbasens innehåll utökas kontinuerligt, här följer några exempel på svenska önskemål. kaviar gustav vasa pepparkakshus snölykta Ett större antal nya svenska symboler kommer att ingå bland de symboler som ges ut under Nytt vokabulär: Hela vokabuläret i symbolsystemet har 2004 ritats om efter de nya riktlinjer. En stor andel dubbletter har tagits bort och ett stort antal nya symboler har lagts till. Bland de nya symbolerna hittar du bl.a. följande. stad mobiltelefon fax personsökare westernfilm baciller anteckningsbok medeltiden egyptier färist patiens trollkarlslärling hogwarts kommunicera

15 Avsnitt 2 - Symbolindex Detta symbolindex bygger på de första 7000 symbolerna i Widgitsymboler (tidgare känt som Widgit Rebus-04). I symbolprogrammen kan samma bild användas för ett flertal ord. Detta symbolindex visar minst ett ord för varje symbol och ibland förekommer även samma symbol och ord under olika rubriker. En symbol du ser här kan alltså även ha andra ord/synonymer samt olika böjformer kopplade till sig i ordlistan. 1. PERSONER 1.1 Personer: Familjen bror bror dotter ensamstående ensamstående mamma ensamstående pappa familj familj morbror morföräldrar moster fru förälder föräldrar halvbror halvsyster kusin kusin make mamma mormor pappa partner släkt son styvdotter styvmamma styvpappa styvson syskonbarn syskonbarn syster syster

16 1.2 Personer: Pronomen jag mig min själv du/dig du och jag din han/honom hans hon/henne hennes ni vi/oss vår de sig sig sin/sitt sin/sitt de den/det dens/dets 1.3 Personer: Övriga akademiker alla baby barn barn barn barn barn med särskilda behov barn med särskilda behov barndom barn och vuxen best man besökare beundrare boende brud brudgum brudnäbb brudnäbb brudtärna cowboy domare elev flicka

17 folkmassa främling fångar färgad färgade gammal man gammal tant gravid gäst hyresgäst ingen invandrare invånare jägare jägare kille kund kvinna kvinnor ledare ledsagare man marskalk medelålders män människa människor människor någon några otrevlig person passagerare passagerare personal personlig pojke samlare scout supporter sändebud tiggare tjej tjuv trevlig person trillingar trillingar tvillingar tvillingar ung ungdom ungdomstid vegetarian vit person vuxen vuxen vuxenliv vuxnas åldringar äldre

18 1.4 Personer: Yrken De yrken som finns i pluralform visas också. En del yrken finns under sitt ämne iställer för här. T.ex. fotbollsspelare. adelsman advokat advokat advokater advokater affärsbiträde affärsbiträden affärsinnehavare arbetare arbetsgivare arbetsledare arkitekt astronaut astronom badvakt bagare bagare ballerina bankdirektör bankdirektörer banktjänsteman bartender bibliotekarie bibliotekarier bonde borgmästare brandman brandmän brevbärare brevbärare brevbärare brevbärare buktalare bushranger busschaufför busschaufförer byggnadsarbetare bärare cirkusdirektör clown designer diplomat dirigent djurskötare domare drottning ekonom fastighetsskötare filmstjärna filmstjärna fiskare forskare frisör frisör frisörer

19 frisörer föreståndare författare gitarrist grönsakshandlare grönsakshandlare hallåa ingenjör inspektör journalist kapten kaptener kassör klassföreståndare kock kockar konduktör konduktörer konstnär konstnärer kontorist kriminalpolis kung kvinnlig brandman kvinnliga brandmän kypare kypare kändis kändis köpman köpman livräddare livvakt lokförare lokförare lärare massör massörer mjölkbud murare murare murare musiker musiker målare målare målare målare narr pilot piloter polis poliser politiker politiker prins prinsessa prinsessa programledare

20 programmerare programmerare rörmokare servitris servitriser servitör servitörer sjöman sjömän skådespelare skådespelare slaktare slaktare smed snickare snickare socialarbetare soldat soldater sopgubbar sopgubbe speciallärare spion stins städare svetsare tandsköterska tandsköterskor trafikvakt trafikvakt trumslagare trädgårdsmästare tulltjänsteman tvätterska uppfinnare vakt vakter vaktmästare veterinär veterinärer veterinärsassistent värdshusvärd värdshusvärdinna yrkesrådgivare

21 1.5 Personer: Vänner, grannar och sociala relationer barnvakt befolkning bekant bråkigt förhållande fästman fästmö gift grannar grupp grupp grupp homosexuell lesbisk ovän ovän partner partner partner partner skild släktskap vän 1.6 Personer: Sagofigurer ande dvärg fe goblin harry potter häxa jätte mary poppins monster monster pirat rymdvarelse shrek sjöjungfru spöke superhjälte theseus troll trollkarl trollkarl tummeliten utomjording varulv

22 1.7 Personer: Speciella personer David jultomten Herodes sudhama 1.8 Personer: Folkslag australiensare eskimå indian inföding iranier luffare maorier naturfolk 1.9 Personer med initialbokstav Flicka, kvinna, man och pojke finns med initialbokstav så att man kan döpa om dem genom att använda F11 funktionen. flicka-a flicka-b flicka-c flicka-d osv. osv. kvinna-a kvinna-b kvinna-c kvinna-d osv. osv. man-a man-b man-c man-d osv. osv. pojke-a pojke-b pojke-c pojke-d osv. osv.

23 2 KROPPEN OCH PERSONLIG VÅRD 2.1 Kroppen: Kroppsdelar (Mindre delar av kroppen finns beskrivna under biologi) ansikte ansikte ansiktsdrag arm armbåge armhåla axel ben ben ben ben blod bröst bröst bröstkorg finger fingernagel fingrar fingeravtryck fot fotsula fram framtänder framtänder fräknar fötter haka haka hals hals hand handled hjärna hjärta hjärta hjärta hud huvud hår hår under armarna häl händer höft hörntand iris kind kinder kindtänder knytnäve knä

24 knän kropp kropp kroppsdelar käke leverfläck luftvägar lungor lår lår läppar mage midja mun mun muskel navel njurar näsa näsborre organ panna pekfinger pupill regnbågshinna revben rumpa rygg rygg ryggrad sinnen sinnen skalle skelett skenben skenben skuldra strupe tand tandkött tarm tinning tumme tunga tå tånagel tår tänder tänder underarm underläpp urinblåsa utseende vad vrist ärr öga ögon ögonbryn ögonfransar

25 ögonlock öra öronvax överarm överläpp 2.2 Kroppen: Sexualitet anus erektion förhud intima kroppsdelar kondom kvinnlig manlig mens mens omskuren onanera penis preventivmedel sex sexuell relation spermie testikel utlösning vagina ägg äggstockar 2.3 Hygien ansiktskräm babypuder bada balsam binda bleka borsta borsta bubbelbad deodorant duscha färgning fön gurgla handduk handkräm hygien hygienartiklar hårborste hårgele

26 hårklippning hårmousse hårspray hästsvans kam kamma kräm lockigt hår lugg läppstift lödder make up make up mascara munvatten mustasch nagelborste nagellack papiljott pappersnäsduk parfym permanent piercing puder raka rakapparat rakhyvel raklödder rakvatten rakt hår ren renlig risig i håret salva schampo skumbad skägg skäggstubb slingor tampong tandborste tandkräm torka tvål tvål tvätta håret tvätta händerna tvätta sig tvättlapp tvättlapp tvättsvamp ögonskugga

27 2.4 Kroppen: Beskrivningar & tillstånd blind döv etnisk grupp finnar flintis funktionshindrad förståndshandikapp gammal hur gammal hörselskada liv mager medelålders medelålders nytt liv onykter ovårdad rodnad stark synnedsättning tjock utslag välvårdad åldrar 2.5 Kroppen: Funktioner andning bajs blinka blodcirkulation blunda dregla fisa frusen födelse hicka hosta hosta kisa kiss kvävas nysa puls puls rodna saliv skakning snor snyta sig spott svettas

28 3. MEDICIN OCH TERAPI 3.1 Medicin och terapi: Yrkespersoner arbetsterapeut audiolog audiologer bildterapeut dietist dietister distriktsläkare distriktsläkare distriktssköterska distriktssköterskor doktor doktorer dramapedagog familjeläkare familjeläkare flygande doktor fotvårdsspecialist fotvårdsspecialister homeopat homeopater husläkare husläkare hörselvård kiropraktor kiropraktor kirurg kirurger kurator logoped läkare läkare musikterapeut optiker optiker patient patient psykiater psykiatrer psykolog psykologer sjukgymnast sjukskötare sjukskötare sjuksköterska sjuksköterska skötare skötarna specialist specialister tandläkare tandläkare terapeut vårdansvarig vårdansvariga

29 3.2 Medicin och terapi: Lokaler arbetsterapilokal bandagerum behandlingsrum bildterapirum djursjukhus folktandvård hälsocenter klinik klinik logopedmottagning läkarmottagning musikterapirum optiker ortopeden sjukgymnastiklokal sjukhus sjukhus undersökningsrum vårdcentral 3.3 Medicin och terapi: Utrustning bår hjälpmedel kissflaska munspegel mätsticka otoskop reglerbar säng skalpell spruta stetoskop 3.4 Medicin och terapi: Sjukdomar och medicinska problem allergi allergisk astma baksmälla bakterier benbrott blåmärke blåsa bula droger epilepsi feber frisk förkyld halsont hjärntumör huvudvärk infektion influensa insektsbett

30 inte sjuk klia kramp kräkas magsmärtor malaria missbruk mjäll ont i näsan psykisk hälsa påssjuka ryggsmärtor sjuk självmord skadad smärta sår sårskorpa tandsten tandvärk utslag utslag utslag utslag vattkoppor värk 3.5 Medicin och terapi: Behandling arbetsterapi arbetsterapi aromaterapi bandage bildterapi bildterapi blodtryck diagnos gips huvudvärkstablett hälsokontroll inhalationsmask inhalator inhalator injektion journal liniment logoped massage medicin medicinsk meditation musikterapi myggmedel näringstillskott

31 operation piller piller plomb röntgen rörelseterapi sjukgymnastik spruta språkträning tandställning tappa tanden terapi ultraljud vitaminer ögondroppar 3.6 Medicin och terapi: Första hjälpen bandage förbandslåda förbinda första hjälpen mitella plåster salva ögonlapp 3.7 Medicin och terapi: Hjälpmedel abduktionskloss armskena bassänglift doppsko elrullstol elrullstol fotskena fotstöd greppstång gåstol gåstöd gåstöd gåstöd gåstöd kryckor käpp manuell rullstol nackstöd ortos personlyft ramp ramp rullstol rullstolsslinga sele

32 ståstöd stödkorsett äthjälpmedel 3.8 Medicin och terapi: Hälsa död frisk hälsa levande ohälsosam

33 4 KLÄDER 4.1 Kläder: Allmänt badbyxor badbyxor baddräkt benvärmare bikini blus body byxor collegetröja gummistövlar gymnastiksko gymnastikskor huva högklackade skor jeans kappa kavaj keps kilt kjol kläder kläder klänning kofta kostym krage känga lagning långkalsonger mantel munkjacka regnbyxor regnjacka regnkappa rock sandaler sandaler shorts skjorta sko skor skoluniform sparkdräkt strumpa t-shirt tofflor tofflor träningsoverall tröja tröja tygskor väst ytterkläder

34 4.2 Kläder: Underkläder behå kalsonger kalsonger morgonrock nattlinne nylonstrumpa pyjamas sovkläder strumpbyxor trosor underkläder underklänning undertröja 4.3 Kläder: Speciella balettsko bastkjol förkläde klä ut sig maskeradkläder overall sarong 4.4 Kläder: Accessoarer armband brosch bröstbukett bälte ficka fingervantar galge glasögon haklapp halsband halsduk handskar handske handväska hatt hatt hjälm hjälm hjälm hjälm

35 hårband hårsnodd hårspänne hög hatt keps kontaktlins krona mask märke mössa näsduk paraply parasoll peruk portfölj portmonnä rem ring ryggsäck scarf skosnöre skärp slips slöja smycken solfjäder solglasögon spänne vante vristlänk örhänge 4.5 Kläder: Detaljer blixtlås blixtlås brätte byta fåll hängslen kardborreband klack klä av klä på klä sig knapp knapphål putsa skorna rena kläder skoputsning ärm

36 5 KÄNSLOR 5.1 Känslor arg arg avundsjuk bekymrad besviken blyg deprimerad deprimerad ensam farligt förvirrad förvånad generad inte rädd ivrig kärlek ledsen lycklig mallig nervös nöjd olycklig orolig osäker osäker rädd självförtroende skrämmande stolt svartsjuk sårad upprörd uttråkad 5.2 Känslor: Känslotillstånd och åsikter absolut aggressiv behöva chockad dum dumt egendomlig elak ensam fantastiskt favorit favorit fel föredra förståndig

37 gråta hata hemsk hemsk hjälpsam hoppas inte rolig jättebra kram kyss känsla lat le längta hem misstag modig mår bra nervös obekväm olydig ond osäker otroligt ovänlig rasande rastlös rynka pannan själv skratta skryta snäll sårad trivs trygg tråkig trött tycka om tycka om tycker inte om tycker inte om uppskatta uthållig vill vill ha vilse vänlig yr äcklig älskar inte är nöjd önska önska

38 5.3 Känslor: Beteende beteende bråka bråkstake dåligt humör förlåt gott uppförande grimasera gräla gräla kär kär sakna tillhör ångra älska 6 DJUR 6.1 Djur: Husdjur bagge flock flock får får fårhund föl get gris griskulting hamster hjord hund hundar hundvalp husdjur häst ilsken hund kalv kanin katt katter kattunge ko lamm marsvin merinofår mus mus möss ponny åsna

Facit till Svenska för utländska studenter GUNILLA REHNQVIST

Facit till Svenska för utländska studenter GUNILLA REHNQVIST Facit till Svenska för utländska studenter GUNILLA REHNQVIST ÖVNING 002 a) svar eller svara b) plural c) hon 003 a) 12 (tolv) b) 21 (tjugoett) c) 18 (arton) d) 11 (elva) e) 20 (tjugo) f) 22 (tjugotvå)

Läs mer

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Bli xtpatrullens äventy r Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2011 Författare: Lisa Adelsköld Illustrationer, pusselbitar: Gro Leksaker,

Läs mer

Vem är jag? Text: Birgitta Andersson, Gunilla Olsson Bild: Gunilla Olsson Layout: Eva Larsson Dataprogram: Simeon Sapranidis

Vem är jag? Text: Birgitta Andersson, Gunilla Olsson Bild: Gunilla Olsson Layout: Eva Larsson Dataprogram: Simeon Sapranidis Vem är jag? Många barn, personer har en dålig självbild. Genom kunskap om det fysiska-jaget, tanke-jaget, känslo-jaget och det sociala-jaget ges hjälp att reflektera över sig själv, bemötandet av andra

Läs mer

Vi rymmer till rymden. ett äventyr i tyngdlöshet

Vi rymmer till rymden. ett äventyr i tyngdlöshet Vi rymmer till rymden ett äventyr i tyngdlöshet Rymdstyrelsen Swedish National Space Board Box 4006, 171 04 Solna Tel +46 8 627 64 80 Gå gärna in på vår webbplats rymdstyrelsen.se Initiativtagare: Rymdstyrelsen

Läs mer

orna vars smidiga skinn har format sig efter mina fötter. Jag drar på mig byxor och en skjorta, stoppar in min långa mörka fläta under en mössa och

orna vars smidiga skinn har format sig efter mina fötter. Jag drar på mig byxor och en skjorta, stoppar in min långa mörka fläta under en mössa och k a p i t e l 1 N är jag vaknar är det kallt på sängens andra sida. Mina fingrar trevar efter Prims värme men hittar bara madrassens sträva kanvasöverdrag. Hon har nog haft mardrömmar och lagt sig hos

Läs mer

Den gamla Änkan såg vad som hände och blev vansinnig. Hon skrek åt Kadir:

Den gamla Änkan såg vad som hände och blev vansinnig. Hon skrek åt Kadir: PROLOG Året är 1976 och vårens första regn upphör, solen skiner på stadens våta gator och trottoarer och himlen lyser med ett skarpt blått sken. Kadir ligger ihopkrupen på sin smala säng, han vaknar sent

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

En svensk mammas vardagar i Kappeln

En svensk mammas vardagar i Kappeln En svensk mammas vardagar i Kappeln Christina Engelke Sedan augusti bor jag med min tyske man och våra två barn i Kappeln i norra Tyskland. Flytten hit fick organiseras snabbt, för två veckor innan flyttbilen

Läs mer

INSATSEN GAR TILL... internationellinsats. varandra. varandradra. varandra? varandra? insatslandet? insatslandet? insatsområdet? insatsområdet?

INSATSEN GAR TILL... internationellinsats. varandra. varandradra. varandra? varandra? insatslandet? insatslandet? insatsområdet? insatsområdet? Vad kan man göra närnär man Vad kan man göra man saknar varandra? saknar varandra? FåFå idéer tilltill idéer attatt tävla med tävla med varandra varandra SeSe tilltill attatt skapa skapa ettett gott gäng

Läs mer

vild en vandring till mig själv

vild en vandring till mig själv vild en vandring till mig själv sheryl str ayed Vild en vandring till mig själv översättning av Molle Kanmert Sjölander albert bonniers förlag www.albertbonniersforlag.se isbn 978-91-0-013358-0 Amerikanska

Läs mer

Detta är en berättelse om något litet av allt det, som kan finnas UNDER en ny fin bred väg. I detta fall riksväg 70 i södra Dalarna i Sverige. (Alltså, sådant som man brukar köra över.) När jag var liten

Läs mer

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Det stora Örnäventyret --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2013 Författare: Lisa Adelsköld, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk

Läs mer

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN R A G N I N V Ö H C TIPS O Boken m o g i d för D H D A Den här boken tillhör: Lena Westholm Innehåll 1. TESTA DIG SJÄLV tips för att må bättre Hur är min ADHD? 2 Vanliga känslor när man har ADHD 3 Saker

Läs mer

Då hon dog. Tord Wallström

Då hon dog. Tord Wallström Då hon kom tillbaka Då hon dog finns också som tryckt pappersbok, vilken kan rekvireras från tord@vomb.se för 30 kr (inklusive porto 20 kr). Uppföljningen Då hon kom tillbaka finns också i utskriftsformat

Läs mer

Vad har vi för nytta av skogen?

Vad har vi för nytta av skogen? Vad har vi för nytta av skogen? Skogen är bra på många sätt. Det gäller både vår svenska skog och tropikskogen. Våra förfäder levde nära naturen. De fick ved, virke, lövfoder och en massa annat från skogen.

Läs mer

Kerstin Signe Danielsson/ Roman Voosen: Später Frost ( Sen frost )

Kerstin Signe Danielsson/ Roman Voosen: Später Frost ( Sen frost ) Swedish sample translation Kerstin Signe Danielsson/ Roman Voosen: Später Frost ( Sen frost ) Novel Translated by Kerstin Signe Danielsson Publication: Fall 2012 377 pages For more information please contact

Läs mer

Livsberättelser utgivna av Pingst arkiv & forskning, nr 5. Marianne. hedström. Episoder från Liberia. Allan Burman

Livsberättelser utgivna av Pingst arkiv & forskning, nr 5. Marianne. hedström. Episoder från Liberia. Allan Burman Livsberättelser utgivna av Pingst arkiv & forskning, nr 5 Allan Burman Marianne hedström Episoder från Liberia Marianne Hedström Episoder från Liberia 1 3 Marianne Hedström Episoder från Liberia Allan

Läs mer

Facit. 1. filmkväll/myskväll med kompisar/födelsedagsfest 2. handla mat

Facit. 1. filmkväll/myskväll med kompisar/födelsedagsfest 2. handla mat Facit Målet med Mellan raderna är att eleverna ska tänka fritt, måla egna bilder, dra egna slutsatser och våga argumentera. Vi vill därför poängtera att detta facit är en fingervisning eller förslag på

Läs mer

N Y T E X T! Volym i v

N Y T E X T! Volym i v NY TEXT! Volym i v SVERIGES STÖRST MNUSTÄVLING NY TEXT! är ett samarbete mellan: YTETERN, DRM- LET, GÖTEORGS DRMTISK TETER, PLY TETERKONST, POTTOPOTTO, PROFILTETERN, REGIONTETERN LEKINGE KRONOERG, RIKS-

Läs mer

Bågar i konstens tecken. Möt Rickard Olsson. Allt om gula fl äcken TÄVLING. Vinn glasögon inklusive synundersökning VI VISAR VÅRENS BÅGAR

Bågar i konstens tecken. Möt Rickard Olsson. Allt om gula fl äcken TÄVLING. Vinn glasögon inklusive synundersökning VI VISAR VÅRENS BÅGAR EN TIDNING OM GLASÖGON, BÅGAR, KONTAKTLINSER OCH SYN, NR 1 2008 Bågar i konstens tecken VI VISAR VÅRENS BÅGAR Möt Rickard Olsson GÅR HEM I BÅDE SLOTT OCH KOJA Allt om gula fl äcken NY TEKNIK HITTAR SJUKDOMEN

Läs mer

All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte tillåtet.

All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte tillåtet. Möten med INTERNET-GENERATIONEN av Håkan Anderberg Copyright Håkan Anderberg, Juli 2014. Published at Smashwords All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte tillåtet. Tidigare

Läs mer

Göteborgs Skrivarsällskap. Antologi 2004

Göteborgs Skrivarsällskap. Antologi 2004 Göteborgs Skrivarsällskap Antologi 2004 1 Årets antologi tillägnas minnet av Jan Fridegård vars mänskliga pathos, skarpa realism och suveräna stilistiska säkerhet varit orättvist bortglömt och underskattat

Läs mer

Ledare. Tema mustasch

Ledare. Tema mustasch Tema: Mustasch Detta nummer av Gaffelgösen ägnas åt olika aspekter av fenomenet överläppsbehåring. Vi kommer bl.a. fundera över mustaschen som maktsymbol, undersöka hur omgivningen reagerar på kvinnor

Läs mer

Resa till Brasilien med Östras gäng 12-26 september 2008

Resa till Brasilien med Östras gäng 12-26 september 2008 Resa till Brasilien med Östras gäng 12-26 september 2008 I detta dokument har olika minnen och händelser blivit nedtecknade. Flera av Brasilienresenärerna har bidragit med texter, visor, fotografier, teckningar

Läs mer

Sida 1 av 44 Jontas Foto Multipel skleros Topp 100 Friskrivning Arkiverat 1999 Februari 1999 Mars 1999 April 1999 Maj 1999 Juni 1999 Juli 1999 Augusti 1999 September 1999 Oktober 1999 November 1999 December

Läs mer

Kunskapen som banar väg för utveckling

Kunskapen som banar väg för utveckling Nr 4. 2010 shopping med gott samvete Familjeresan som vidgade vyerna Juliet om längtan efter tillhörighet tema utbildning Kunskapen som banar väg för utveckling I backspegeln Nemaiba flydde barnäktenskap

Läs mer

Per Acke Orstadius 2010. Boken kan beställas från: Books-on-Demand tel: 0498-21 33 60 fax: 0498-21 33 29 www.books-on-demand.com

Per Acke Orstadius 2010. Boken kan beställas från: Books-on-Demand tel: 0498-21 33 60 fax: 0498-21 33 29 www.books-on-demand.com Boken kan beställas från: Books-on-Demand tel: 0498-21 33 60 fax: 0498-21 33 29 www.books-on-demand.com Per Acke Orstadius 2010 Sättning: Liza B Liljeroth Distribution: Books on Demand Tryck: Books on

Läs mer

Nr2 Mediaprogrammet Nacka Gymnasium 2011. Reseguide special. Parkour, Bästa baktipsen, Mode för män, Spel det senaste, Festivalerna, Musikalerna

Nr2 Mediaprogrammet Nacka Gymnasium 2011. Reseguide special. Parkour, Bästa baktipsen, Mode för män, Spel det senaste, Festivalerna, Musikalerna Nr2 Mediaprogrammet Nacka Gymnasium 2011 Reseguide special Parkour, Bästa baktipsen, Mode för män, Spel det senaste, Festivalerna, Musikalerna Innehållet: Dorians stilspalt Mode Modet för herrar sid 3

Läs mer

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog 1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog Hela natten har jag svävat mellan månljusa träd Och mitt hjärta bävar för förvandlingens väg Mina vänner ser

Läs mer