Avsnitt 1: Utvecklingen av Widgitsymboler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avsnitt 1: Utvecklingen av Widgitsymboler"

Transkript

1 Avsnitt 1: Utvecklingen av Widgitsymboler 1.1 Kort historik Symboler har använts i närkommunikation för personer med talhandikapp sen tidigt på 70-talet. På senare tid har symboler också använts för att stödja läs- och skrivutvecklingen och underlätta vid läsning och skrivning för de som har stora svårigheter. Symbolerna användes först som en del i "the Peabody Rebus Reading Program" i USA under 60-talet. De vidareutvecklades sedan i en engelsk skola av Judy Van Oosterom och Kathleen Devereux för att göra dem mer användbara som stöd i språkutveckling för elever med inlärningssvårigheter. De publicerades då i pappersformat av LDA i England. Med intåget av IT och möjligheten att använda symbolerna i datorn tog Widgit Software gradvis över Rebussymbolerna med stöd från Judy och många andra terapeuter och organisationer. Till en början fanns 600 symboler. Nya bibliotek och symboler kom ständigt till på förslag från användare, lärare och terapeuter. När projektet för utveckling av Rebussymboler startade i oktober 2000 innehöll symbolbasen 6000 symboler. Symbolbasen hade vuxit kraftigt men inte alltid konsekvent i utformningen. Sättet att rita symbolerna hade också förändrats över åren. Det fanns därför ett behov av att göra en översikt av hela systemet för att hitta en konsekvent linje. Det nya systemet valde man att benämna som Widgit Rebus symbolsystem för att särskilja det från de tidigare symbolerna. Detta känns speciellt viktigt med tanke på att systemet också växer internationellt. Vi är tacksamma för Judy van Oosterom för hennes fortsatta stöd under utvecklingen av det nya systemet från hennes originalarbete. Från och med 2009 har man på Widgit Software valt att förenkla symbolbasens namn till enbart Widgitsymboler. 1.2 Behovet av en logisk struktur Den ökade användningen av symboler har lett till ett behov av mycket större vokabulär. Innan utvecklingen av det nya systemet skedde utvecklingen snabbt men lite godtyckligt. Originalsymbolerna hade en underliggande struktur. Den publicerades i den första utgåvan av boken Literacy Through Symbols (Detheridge and Detheridge 1977, published by David Fulton Publishers). Denna struktur följdes inte alltid i utvecklingen av nya symboler och de strukturer som fanns behövde utvecklas. I många fall ritades symbolerna med delelement. Det var nödvändigt att dessa ritas och används konsekvent. En del symboler beskriver relativt komplexa begrepp och i vissa fall hade symbolerna i sig blivit visuellt komplexa. Under projektet skapades striktare riktlinjer för att få bort all ovidkommande visuell information. De som använder symbolerna kommer alltid att vilja lägga till symbolset för att möta nya behov. Kravet på riktlinjer och råd för utformning av symbolerna var att de skulle vara lätta att följa vid tillskapandet av nya symboler. Rikt illustrerade symboler kan vara användbara för samtal i närkommunikation. När symboler används i grammatiska strukturer måste de vara enklare och enbart beskriva ett begrepp. Det nya symbolsystemet har begränsat sig till symboler som enbart beskriver ett begrepp. De går då att använda både till närkommunikation och som läs- och skrivstöd.

2 1.3 Målen med utvecklingsprojektet var att: - Skapa ett konsekvent symbolsystem - Reducera ovidkommande visuell information - Ge systemet en logisk struktur - Tillskapa symboler som kan möta ett större lingvistiskt behov - Göra systemet utvecklingsbart - Vara adekvat för både direkt och skriven kommunikation 1.4 Hur projektet var organiserat Projektledare var logoped Helen Whittle och arbetsgruppen bestod av Tina Detheridge och Cate Detheridge från Widgit Software För att försäkra sig om att systemet blev användbart för en stor grupp användare tillskapades en referensgrupp. Den bestod av 23 personer som var logopeder, terapeuter, lärare, psykologer och AKK användare. Vi är mycket tacksamma för referensgruppens arbete. Projektet började med att referensgruppen fick ett antal frågor. Frågeformuläret skulle gås igenom under informella samtal med symbolanvändare de arbetade med. Svaren som kom in var mycket utförliga och detaljerade och gav riklig information om vad brukarna tyckte om symbolerna. Initialt undersöktes originalsymbolerna noga för att identifiera nyckelelementen i systemet. Det kunde t.ex. röra sig om frågetecken eller affärssymboler. Efter arbetet med nyckelement och allmän design delades vokabulären upp i olika teman. En del grupper av symboler var lättare att tänka omkring än andra. T.ex. symbolerna för affärer och andra byggnader. När vi väl funnit en lämplig nyckel för gruppen kunde hela gruppen av symboler ritas om. De skickades därefter ut till referensgruppen för översyn och kommentarer. Denna process fungerade mycket bra och snabbt Ifall det behövdes gjordes förändringar utifrån referensgruppens åsikter innan symbolerna las till det nya systemet. Det har funnits olikheter i sättet att bedöma vissa symboler som bestått i att man ser olika på symbolens utformning beroende på om man jobbar med kommunikation eller med läsoch skrivstöd. I dessa fall har alternativa symboler ritats för att täcka båda gruppernas behov. Tina Detheridge, Helen Whittle and Cate Detheridge, July 2002 Reviderad juni 2009 Alla symboler i detta dokument är (c) Widgit Software Ltd 2002

3 1.5 Utformning av symbolerna Det fanns många olika aspekter på hur symbolerna skulle vara designade att ta hänsyn till. Det varierade från tekniska frågor som hur tjocka linjerna skulle vara och gråskalor eller färger för att markera en del av en symbol. Följande avsnitt beskriver en stor del av de beslut som togs och en del av tankarna bakom. Mindre byggnader: Symbolen för hus har standardiserats. Olika typer av byggnader symboliseras med en symbol i byggnaden. skola akvarium bank café pub bibliotek kontor Större byggnader: En ny symbol har tagits fram för att symbolisera att byggnaden är större. På så sätt kan man göra skillnad på t.ex. en vårdcentral och ett sjukhus. universitet sjukhus busstation teknikmuseum Rum: Rummen är fyrkanter och innehåller en symbol för att beteckna typen av rum. vardagsrum kök upplevelserum tv-rum matsal sovrum Små affärer: En standardaffär är en liten byggnad med en kassasymbol högst upp. En eller högst två symbol används för att symbolisera typen av affär. bageri bokhandel apotek skoaffär blomsteraffär

4 Större affärer/köpcentra: Standardsymbolen för större byggnader används med två kassasymboler överst. Maximalt tre symboler används för att symbolisera typen av affär. trädgårdscenter stormarknad byggvaruhus Verksamheter och organisationer: En övergripande båge används för att markera detta begrepp. Bågen med pengar betecknar en kommersiell verksamhet. En eller högst två symboler markerar typ av verksamhet eller organisation. välgörenhetsorganisation djurskyddsförening elbolag mobiloperatör Grupper och ämnen: Parenteser används för att beteckna en grupp. De används också för att beteckna ett skolämne. grupp grupp personal kommitté svenska gymnastik Kategorier: En kategori är att betrakta som en grupp och finns därför ofta med en parenteser. En del begrepp benämns alltid som en grupp och används då utan parenteser. växter fett djur reptiler Tal och ljud: Begrepp som innebär att man säger något använder en pratbubbla. Man får lägga till symboler i pratbubblan för att förtydliga. Ljud som t.ex. djurens läten, betecknas med högtalarsymbolen.. tala råda tillåta tala högre fråga skälla jama

5 Prepositioner: Den delen av symbolen som betecknar positionen är gråfärgad (röd i den färglagda uppsättningen av symbolerna) och lika stor i alla prepositioner. i på under över bakom mellan Tumme upp och tumme ner: En standardiserad tumsymbol används självständigt eller som del i en symbol. bra lättläst favorit hälsosam dålig Abstrakta symboler: Abstrakta symboler är alltid ett problem. I basal kommunikation är de heller inte nödvändiga. För att kunna användas som t.ex. läs- och skrivstöd har de ändå efter projektet fått en ny och mer logisk struktur. Man måste komma ihåg att dessa symboler alltid måste läras in. om men kanske troligtvis Pilar: Det finns många olika sätt att använda pilar. Vi har följt nedanstående standard: 1. En liten rak pil med litet huvud för att indikera den del av symbolen som gäller. 2. En tjock pil för att visa rörelseriktning. 3. En böjd pil representerar att någonting händer. tom nederst upp ner göra ut

6 Tid: Den standardiserade klockan för tid har prickar istället för siffror. När så behövs finns också en klocka med siffror. Under projektet fördes en längre diskussion om klocksymbolen skulle ha visare eller inte. Slutligen bestämdes att visarna skulle vara med så att man kunde se att det var en klocka men att tiden skulle vara svårdefinierad. (Den står på sju minuter i två). För att visa klockslag används siffror och visare. I ordlistan är tiden skriven med ett bindestreck istället för punkt. Det är för att det inte ska uppstå problem när man använder tidssymbolerna i ett dokument och har talsyntesen påslagen. En punkt i en symbol innebär att talsyntesen tolkar detta som en färdig mening och bryter in. Man kan själv ändra mellanslaget till punkt i efterhand om det behövs. nu senare innan tills medan min Dagar: Dagarna i veckan finns med en färgad rand i botten. Färgerna följer den standardiserade färgbeteckningen som används i Sverige idag. dag måndag tisdag onsdag helg vecka vecka Negation: Vi beslutade att introducera färg för att beteckna negation. Även utan färgskrivare fungerar det bra då färgen blir grå istället för svart. Symbolen för inte är en cirkel med ett streck. När den används tillsammans med en annan symbol används bara det diagonala strecket. ingen ingenting har inte tycker inte om inga pengar

7 Medicinska symboler: Korset används i alla symboler för medicinska saker, platser och personer. Det fanns ett behov av att skilja mellan olika nivåer av vård. Vi beslutade att fyllda kors skulle användas för en högre nivå och det ofärgade för en mer generell nivå. doktor sjuksköterska tandläkare tandsköterska vårdcentral Grå (röd) markering som fokusering: Ibland är det viktigt att ge uppmärksamhet åt en speciell del av en symbol. Originalsymbolerna hade pilar för detta men det blir lätt förvirrande och kan vara visuellt störande. Därför har vi istället infört en grå ton för att markera delen. Den gråa tonen fyller delen som markeras men kan ibland istället bestå av en mer markerad grå linje. I de färglagda symbolerna i Communicate: In Print är markerade delen röd. partyhatt stor liten lång syster mobilskal Frågor: Det standardiserade frågetecknet används för att indikera en fråga. Ibland räcker det att enbart använda frågetecknet. En del frågeord kräver en mer konkret symbol. Vi har gjort ett antal alternativ som fungerar i olika kontexter. Orden används i vissa sammanhang inte som frågeord och då behövs en annan symbol. fråga vad vad var vem när Personer och yrken: Personer och yrken representeras av en person med tillägg av en relevant specifikation. Efter mycket diskussion i referensgruppen beslutades att personen alltid skulle vara först. rörmokare konstnär slaktare målare kock bonde brandman

8 Sammansatta ord: - Det har funnits en tendens att skapa nya symboler för begrepp som egentligen kan representeras av två olika symboler som redan finns. Den regel som skapades under projektet säger att om de två ord som kan användas ger en god representation av ordet så ska ingen ny symbol skapas. Om det däremot blir ett nytt begrepp när orden används ihop ska begreppet få en egen symbol. Denna diskussion är inte riktigt giltig för svenskan då vi har fler sammansatta ord. jordgubbe sylt jordgubbssylt Plural: Tidigare versioner av Rebussymboler har använt plural på många olika sätt. En del plural har haft helt egna symboler medan andra inte har haft det. En pluralspecifikation har funnits tillgänglig länge men har inte används så mycket. Projektet ledde fram till tre olika alternativ att visa plural beroende på vilken typ av ord det gäller. 1. För en del grundord och för att förenkla för de som ännu inte lärt sig plural skapas egna symboler för pluralformen. En del är klara och om man vill göra egna skapas de i Resurshanteraren. Principen fungerar bara för enkla tydliga symboler. Mer komplexa symboler blir för visuellt komplicerade. äpplen bilar hundar katter skor 2. En pluralspecifikation används generellt för alla plural. Man får den automatiskt om man ställer in programmet att använda pluralspecifikation. grisar böcker maskar gafflar 3. För symboler som representerar yrkespersoner i plural blir går det inte att använda ytterligare en specifikation för plural. Därför visas plural i detta fall genom att ha två personer istället för en. slaktare brandmän tandsköterskor advokater kockar

9 Komparativ: Komparativ används bara för brukare på en högre grammatisk nivå. Olika alternativ diskuterades och provades innan vi slutligen valde detta alternativ. Ett mindre och ett större utropstecken. I referensgruppen fann man att de som förstod komparationsbegreppet också förstod symbolerna medan de som inte ännu förstod begreppet bortsåg från utropstecknen. tyst tystare tystast stor större störst Tempus: Tempus markeras med tid med pil. Dåtid representeras generellt sett med en pil bakåt ovanför symbolen. sprang har sprungit ska springa Storlek och distans: Den grå (alternativt röda) tonen används för att markera den viktiga delen i symbolen. stor liten hög låg lång kort Utropstecken: Utropstecknet används generellt för att kunna ge eftertryck. toppen hemskt lätt svårt viktigt

10 Familjen: Cirkeln används för att indikera "tillhör mig". "syster" och "bror" markeras med grått (rosa och blått) och visas tillsammans med ett syskon utan specificerat kön. Nära släktingar och familjemedlemmar visas i en hel cirkel. Styvfamiljemedlemmar visas i en streckad cirkel. Andra släktingar visas med en person och en familjesymbol som specifikation. pappa mamma dotter son syster bror styvfar föräldrar mormor morfar moster morbror kusin kusin fru make pojkvän flickvän partner Göra och arbeta: Göra och arbeta används i många olika sammanhang. De används ofta för att visa på en abstrakt idé om en händelse. En delsymbol som används för att markera händelse eller aktivitet är den böjda pilen. Den används generellt för den mer abstrakta formen av ordet att göra. Den kan också förekomma i kombination med andra symboler för att beteckna ett verb. När 'göra' används i bemärkelsen att man skapar något används en mer konkret symbol av en person som gör något eller pilar som visar att något sätts samman. Att arbeta visas med konkreta symboler för olika arbete. göra göra göra arbeta arbeta fungera

11 Terapeuter: Den nya symbolstrukturen för terapeut baseras på den "hjälpande handen". En terapeut är en speciell hjälpperson och har därför också stjärnan med i symbolen. Ordet "terapi" består av "stjärnan" och "hjälpande handen". hjälp speciell terapi terapeut arbetsterapeut logoped sjukgymnast musikterapi Lärande: Äldre symboler för lärande i rebussystemet använde en hand som pekade mot pannan eller kinden. Detta uppfattades av en del som stötande och de visade sig vara svåra att förstå och ta till sig. De nya symbolerna för lärande använder ett ansikte och en böjd pil som visar in för lärande och ut för att minnas. Tankebubblor med olika innehåll symboliserar ord för tänkande. Den mest kontroversiella symbolen att utveckla var den för inlärningssvårigheter. Den som valts är den som visas här. Den använder frågetecken och utropstecken ihop som i rebus symboliserar "svårighet". lära tänka veta minnas smart inlärningssvårighet förklara Utbildning: Dessa symboler baseras på originalsymbolen för lärare - En person som pekar på svarta tavlan och en grupp elever som lyssnar. lära ut lärare klass klassrum lektion utbildning Ämnen markeras med parenteserna som används för gruppord. På så sätt kan man skilja på t.ex. ordet jordglob gentemot ordet geografi. biologi matematik bild historia geografi svenska teknik hemkunskap

12 Varmt och kallt: Ett antal förslag diskuterades. Värme verkar universellt sett lätt associeras med värmevågor. En symbol för kallt var svårare att hitta. I länder som har snö fungerar snöflingor bra men som alternativ finns zick-zack linjer. varm varm mat element kallt kylskåp Personer som inte är streckgubbar: Standardsymbol för personer är en streckgubbe. Den är ofta könlös och inte kulturbunden. Ibland behövs ändå en person som går att markera mer. Det kan t.ex. vara för att kunna betona en person utav två eller för symboler där personer utför en handling. vuxen barn krama vän vårda Ansikten: Utvecklingsprojektet ledde till en större konsekvens i hur ansikten ritas. Speciellt gäller det ansikten som symboliserar olika känslor. arg ledsen misstag lycklig nöjd upphetsad roligt Speciella behov: En stjärna används för att symbolisera speciella behov. Begreppen är svåra att översätta till svenska då det ofta blir fler än tre ord som t.ex. "barn med särskilda behov", och i Widgit symbolskrift är man begränsad till tre ord till en symbol. I programmen i Communicate-serien kan man däremot använda fyra ord för en symbol och då kan man benämna och skriva symbolen 'barn med särskilda behov '. speciella barn barn med särskilda behov specialist speciell plan

13 Pronomen: Två typer av pronomen finns som symboler - personliga och possessiva. Det finns också en alternativ och mer personligt utformad symbol för "jag" eftersom det är en vanligt används symbol och det var viktigt att så många som möjligt skulle ha en möjlighet att kunna associera till den. jag mig min du ni din Tredje person kan referera till antingen personer eller någon/några oidentifierade. Därför finns fler alternativ här. han hon det hans hennes vi vår de de dem deras deras Andra länder och språk: Widgit Softwares program har översatts till många olika språk och fler är på väg. Det finns flaggor för de flesta länder och många länder som har översatta versioner har också gjort egna kulturella symboler. En del symboler behövs i versioner för respektive språk. T.ex. veckans dagar. måndag tisdag onsdag pass

14 Symbolbasens innehåll utökas kontinuerligt, här följer några exempel på svenska önskemål. kaviar gustav vasa pepparkakshus snölykta Ett större antal nya svenska symboler kommer att ingå bland de symboler som ges ut under Nytt vokabulär: Hela vokabuläret i symbolsystemet har 2004 ritats om efter de nya riktlinjer. En stor andel dubbletter har tagits bort och ett stort antal nya symboler har lagts till. Bland de nya symbolerna hittar du bl.a. följande. stad mobiltelefon fax personsökare westernfilm baciller anteckningsbok medeltiden egyptier färist patiens trollkarlslärling hogwarts kommunicera

15 Avsnitt 2 - Symbolindex Detta symbolindex bygger på de första 7000 symbolerna i Widgitsymboler (tidgare känt som Widgit Rebus-04). I symbolprogrammen kan samma bild användas för ett flertal ord. Detta symbolindex visar minst ett ord för varje symbol och ibland förekommer även samma symbol och ord under olika rubriker. En symbol du ser här kan alltså även ha andra ord/synonymer samt olika böjformer kopplade till sig i ordlistan. 1. PERSONER 1.1 Personer: Familjen bror bror dotter ensamstående ensamstående mamma ensamstående pappa familj familj morbror morföräldrar moster fru förälder föräldrar halvbror halvsyster kusin kusin make mamma mormor pappa partner släkt son styvdotter styvmamma styvpappa styvson syskonbarn syskonbarn syster syster

16 1.2 Personer: Pronomen jag mig min själv du/dig du och jag din han/honom hans hon/henne hennes ni vi/oss vår de sig sig sin/sitt sin/sitt de den/det dens/dets 1.3 Personer: Övriga akademiker alla baby barn barn barn barn barn med särskilda behov barn med särskilda behov barndom barn och vuxen best man besökare beundrare boende brud brudgum brudnäbb brudnäbb brudtärna cowboy domare elev flicka

17 folkmassa främling fångar färgad färgade gammal man gammal tant gravid gäst hyresgäst ingen invandrare invånare jägare jägare kille kund kvinna kvinnor ledare ledsagare man marskalk medelålders män människa människor människor någon några otrevlig person passagerare passagerare personal personlig pojke samlare scout supporter sändebud tiggare tjej tjuv trevlig person trillingar trillingar tvillingar tvillingar ung ungdom ungdomstid vegetarian vit person vuxen vuxen vuxenliv vuxnas åldringar äldre

18 1.4 Personer: Yrken De yrken som finns i pluralform visas också. En del yrken finns under sitt ämne iställer för här. T.ex. fotbollsspelare. adelsman advokat advokat advokater advokater affärsbiträde affärsbiträden affärsinnehavare arbetare arbetsgivare arbetsledare arkitekt astronaut astronom badvakt bagare bagare ballerina bankdirektör bankdirektörer banktjänsteman bartender bibliotekarie bibliotekarier bonde borgmästare brandman brandmän brevbärare brevbärare brevbärare brevbärare buktalare bushranger busschaufför busschaufförer byggnadsarbetare bärare cirkusdirektör clown designer diplomat dirigent djurskötare domare drottning ekonom fastighetsskötare filmstjärna filmstjärna fiskare forskare frisör frisör frisörer

19 frisörer föreståndare författare gitarrist grönsakshandlare grönsakshandlare hallåa ingenjör inspektör journalist kapten kaptener kassör klassföreståndare kock kockar konduktör konduktörer konstnär konstnärer kontorist kriminalpolis kung kvinnlig brandman kvinnliga brandmän kypare kypare kändis kändis köpman köpman livräddare livvakt lokförare lokförare lärare massör massörer mjölkbud murare murare murare musiker musiker målare målare målare målare narr pilot piloter polis poliser politiker politiker prins prinsessa prinsessa programledare

20 programmerare programmerare rörmokare servitris servitriser servitör servitörer sjöman sjömän skådespelare skådespelare slaktare slaktare smed snickare snickare socialarbetare soldat soldater sopgubbar sopgubbe speciallärare spion stins städare svetsare tandsköterska tandsköterskor trafikvakt trafikvakt trumslagare trädgårdsmästare tulltjänsteman tvätterska uppfinnare vakt vakter vaktmästare veterinär veterinärer veterinärsassistent värdshusvärd värdshusvärdinna yrkesrådgivare

21 1.5 Personer: Vänner, grannar och sociala relationer barnvakt befolkning bekant bråkigt förhållande fästman fästmö gift grannar grupp grupp grupp homosexuell lesbisk ovän ovän partner partner partner partner skild släktskap vän 1.6 Personer: Sagofigurer ande dvärg fe goblin harry potter häxa jätte mary poppins monster monster pirat rymdvarelse shrek sjöjungfru spöke superhjälte theseus troll trollkarl trollkarl tummeliten utomjording varulv

22 1.7 Personer: Speciella personer David jultomten Herodes sudhama 1.8 Personer: Folkslag australiensare eskimå indian inföding iranier luffare maorier naturfolk 1.9 Personer med initialbokstav Flicka, kvinna, man och pojke finns med initialbokstav så att man kan döpa om dem genom att använda F11 funktionen. flicka-a flicka-b flicka-c flicka-d osv. osv. kvinna-a kvinna-b kvinna-c kvinna-d osv. osv. man-a man-b man-c man-d osv. osv. pojke-a pojke-b pojke-c pojke-d osv. osv.

23 2 KROPPEN OCH PERSONLIG VÅRD 2.1 Kroppen: Kroppsdelar (Mindre delar av kroppen finns beskrivna under biologi) ansikte ansikte ansiktsdrag arm armbåge armhåla axel ben ben ben ben blod bröst bröst bröstkorg finger fingernagel fingrar fingeravtryck fot fotsula fram framtänder framtänder fräknar fötter haka haka hals hals hand handled hjärna hjärta hjärta hjärta hud huvud hår hår under armarna häl händer höft hörntand iris kind kinder kindtänder knytnäve knä

24 knän kropp kropp kroppsdelar käke leverfläck luftvägar lungor lår lår läppar mage midja mun mun muskel navel njurar näsa näsborre organ panna pekfinger pupill regnbågshinna revben rumpa rygg rygg ryggrad sinnen sinnen skalle skelett skenben skenben skuldra strupe tand tandkött tarm tinning tumme tunga tå tånagel tår tänder tänder underarm underläpp urinblåsa utseende vad vrist ärr öga ögon ögonbryn ögonfransar

25 ögonlock öra öronvax överarm överläpp 2.2 Kroppen: Sexualitet anus erektion förhud intima kroppsdelar kondom kvinnlig manlig mens mens omskuren onanera penis preventivmedel sex sexuell relation spermie testikel utlösning vagina ägg äggstockar 2.3 Hygien ansiktskräm babypuder bada balsam binda bleka borsta borsta bubbelbad deodorant duscha färgning fön gurgla handduk handkräm hygien hygienartiklar hårborste hårgele

26 hårklippning hårmousse hårspray hästsvans kam kamma kräm lockigt hår lugg läppstift lödder make up make up mascara munvatten mustasch nagelborste nagellack papiljott pappersnäsduk parfym permanent piercing puder raka rakapparat rakhyvel raklödder rakvatten rakt hår ren renlig risig i håret salva schampo skumbad skägg skäggstubb slingor tampong tandborste tandkräm torka tvål tvål tvätta håret tvätta händerna tvätta sig tvättlapp tvättlapp tvättsvamp ögonskugga

27 2.4 Kroppen: Beskrivningar & tillstånd blind döv etnisk grupp finnar flintis funktionshindrad förståndshandikapp gammal hur gammal hörselskada liv mager medelålders medelålders nytt liv onykter ovårdad rodnad stark synnedsättning tjock utslag välvårdad åldrar 2.5 Kroppen: Funktioner andning bajs blinka blodcirkulation blunda dregla fisa frusen födelse hicka hosta hosta kisa kiss kvävas nysa puls puls rodna saliv skakning snor snyta sig spott svettas

28 3. MEDICIN OCH TERAPI 3.1 Medicin och terapi: Yrkespersoner arbetsterapeut audiolog audiologer bildterapeut dietist dietister distriktsläkare distriktsläkare distriktssköterska distriktssköterskor doktor doktorer dramapedagog familjeläkare familjeläkare flygande doktor fotvårdsspecialist fotvårdsspecialister homeopat homeopater husläkare husläkare hörselvård kiropraktor kiropraktor kirurg kirurger kurator logoped läkare läkare musikterapeut optiker optiker patient patient psykiater psykiatrer psykolog psykologer sjukgymnast sjukskötare sjukskötare sjuksköterska sjuksköterska skötare skötarna specialist specialister tandläkare tandläkare terapeut vårdansvarig vårdansvariga

29 3.2 Medicin och terapi: Lokaler arbetsterapilokal bandagerum behandlingsrum bildterapirum djursjukhus folktandvård hälsocenter klinik klinik logopedmottagning läkarmottagning musikterapirum optiker ortopeden sjukgymnastiklokal sjukhus sjukhus undersökningsrum vårdcentral 3.3 Medicin och terapi: Utrustning bår hjälpmedel kissflaska munspegel mätsticka otoskop reglerbar säng skalpell spruta stetoskop 3.4 Medicin och terapi: Sjukdomar och medicinska problem allergi allergisk astma baksmälla bakterier benbrott blåmärke blåsa bula droger epilepsi feber frisk förkyld halsont hjärntumör huvudvärk infektion influensa insektsbett

30 inte sjuk klia kramp kräkas magsmärtor malaria missbruk mjäll ont i näsan psykisk hälsa påssjuka ryggsmärtor sjuk självmord skadad smärta sår sårskorpa tandsten tandvärk utslag utslag utslag utslag vattkoppor värk 3.5 Medicin och terapi: Behandling arbetsterapi arbetsterapi aromaterapi bandage bildterapi bildterapi blodtryck diagnos gips huvudvärkstablett hälsokontroll inhalationsmask inhalator inhalator injektion journal liniment logoped massage medicin medicinsk meditation musikterapi myggmedel näringstillskott

31 operation piller piller plomb röntgen rörelseterapi sjukgymnastik spruta språkträning tandställning tappa tanden terapi ultraljud vitaminer ögondroppar 3.6 Medicin och terapi: Första hjälpen bandage förbandslåda förbinda första hjälpen mitella plåster salva ögonlapp 3.7 Medicin och terapi: Hjälpmedel abduktionskloss armskena bassänglift doppsko elrullstol elrullstol fotskena fotstöd greppstång gåstol gåstöd gåstöd gåstöd gåstöd kryckor käpp manuell rullstol nackstöd ortos personlyft ramp ramp rullstol rullstolsslinga sele

32 ståstöd stödkorsett äthjälpmedel 3.8 Medicin och terapi: Hälsa död frisk hälsa levande ohälsosam

33 4 KLÄDER 4.1 Kläder: Allmänt badbyxor badbyxor baddräkt benvärmare bikini blus body byxor collegetröja gummistövlar gymnastiksko gymnastikskor huva högklackade skor jeans kappa kavaj keps kilt kjol kläder kläder klänning kofta kostym krage känga lagning långkalsonger mantel munkjacka regnbyxor regnjacka regnkappa rock sandaler sandaler shorts skjorta sko skor skoluniform sparkdräkt strumpa t-shirt tofflor tofflor träningsoverall tröja tröja tygskor väst ytterkläder

34 4.2 Kläder: Underkläder behå kalsonger kalsonger morgonrock nattlinne nylonstrumpa pyjamas sovkläder strumpbyxor trosor underkläder underklänning undertröja 4.3 Kläder: Speciella balettsko bastkjol förkläde klä ut sig maskeradkläder overall sarong 4.4 Kläder: Accessoarer armband brosch bröstbukett bälte ficka fingervantar galge glasögon haklapp halsband halsduk handskar handske handväska hatt hatt hjälm hjälm hjälm hjälm

35 hårband hårsnodd hårspänne hög hatt keps kontaktlins krona mask märke mössa näsduk paraply parasoll peruk portfölj portmonnä rem ring ryggsäck scarf skosnöre skärp slips slöja smycken solfjäder solglasögon spänne vante vristlänk örhänge 4.5 Kläder: Detaljer blixtlås blixtlås brätte byta fåll hängslen kardborreband klack klä av klä på klä sig knapp knapphål putsa skorna rena kläder skoputsning ärm

36 5 KÄNSLOR 5.1 Känslor arg arg avundsjuk bekymrad besviken blyg deprimerad deprimerad ensam farligt förvirrad förvånad generad inte rädd ivrig kärlek ledsen lycklig mallig nervös nöjd olycklig orolig osäker osäker rädd självförtroende skrämmande stolt svartsjuk sårad upprörd uttråkad 5.2 Känslor: Känslotillstånd och åsikter absolut aggressiv behöva chockad dum dumt egendomlig elak ensam fantastiskt favorit favorit fel föredra förståndig

37 gråta hata hemsk hemsk hjälpsam hoppas inte rolig jättebra kram kyss känsla lat le längta hem misstag modig mår bra nervös obekväm olydig ond osäker otroligt ovänlig rasande rastlös rynka pannan själv skratta skryta snäll sårad trivs trygg tråkig trött tycka om tycka om tycker inte om tycker inte om uppskatta uthållig vill vill ha vilse vänlig yr äcklig älskar inte är nöjd önska önska

38 5.3 Känslor: Beteende beteende bråka bråkstake dåligt humör förlåt gott uppförande grimasera gräla gräla kär kär sakna tillhör ångra älska 6 DJUR 6.1 Djur: Husdjur bagge flock flock får får fårhund föl get gris griskulting hamster hjord hund hundar hundvalp husdjur häst ilsken hund kalv kanin katt katter kattunge ko lamm marsvin merinofår mus mus möss ponny åsna

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Information och tjänstespecifika villkor. 3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Månadsavgift 29 kr/mån Tjänsten har ingen

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Internationellt Prislista BKTV Telefoni Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Albanien 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet Fast telefoni 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Utgåva 1 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder två olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kombineras eller kan med fördel

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /..

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.6.2010 KOM(2010)342 slutlig 2010/0189 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas

Läs mer

Internationellt Körkort

Internationellt Körkort Sida 1 av 6 Startsida Pressnytt Styrelse Aktiviteter Södra avdelningen Västra avdelningen Östra avdelningen Landsförbund In English Expertråd Förmåner Förarmärken Medlemsansökan Internat. körkort Ladda

Läs mer

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 1 BILAGA 17 AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som en tjänsteinnehavare/arbetstagare

Läs mer

Filip i djurparken. Kapitel 1. Vad är rätt och vad är fel? Sätt kryss på rätt streck. rätt fel vet inte. Hajar är farliga.

Filip i djurparken. Kapitel 1. Vad är rätt och vad är fel? Sätt kryss på rätt streck. rätt fel vet inte. Hajar är farliga. Kapitel 1 Vad är rätt och vad är fel? Sätt kryss på rätt streck. rätt fel vet inte Hajar är farliga. Ju vassare tänder hajen har desto farligare är den. Filip har fotograferat en haj. Filip tycker om att

Läs mer

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet 2013-09-18 1 (6) PM Martin Olsson Serviceenheten Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet Följande är en sammanställning över vad som gäller för tal- och datatrafik i utlandetnär det gäller

Läs mer

2. Bakgrund och problembeskrivning

2. Bakgrund och problembeskrivning KONSEKVENSUTREDNING FS 1.5-598-15 2015-04-10 2015-119-3807 Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för resor vid utlandsstudier 1. Sammanfattning Lånebelopp för resor vid

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö 1. När man sjunger så blir man så glad När man sjunger så blir man så glad. När man sjunger så blir man så glad. Så det vill man göra varendaste dag, ja, det vill

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2015-04-29 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2 Abonnemang och månadsavgifter... 2 Minutavgifter, ordinarie nationella samtal och SMS... 2 Abonnemang och månadsavgifter Cellip

Läs mer

Ersättning för resekostnader

Ersättning för resekostnader KAD 1 Bilaga 16 AKTA, BILAGA 16 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 mom.1 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som

Läs mer

Ordlista 1. T-ford. Ordlista 2. Sidan 4. 1. är en liten såg för att såga i järn 2. är en slags pilbåge 3. är pälsen från en vattenråtta.

Ordlista 1. T-ford. Ordlista 2. Sidan 4. 1. är en liten såg för att såga i järn 2. är en slags pilbåge 3. är pälsen från en vattenråtta. Facit Innehåll Ordlista 1 T-ford Ordlista 2 Giraff Ordlista 3 Vad ser du på bilden? Ord som hör ihop Änder Yrken Djur på lantgården Runor Ordlista 4 Innebandy Meningar med rimord Colosseum Ordspråk Vad

Läs mer

Gröna grodan Facit. Min tankekarta Exempel: Stina Lager. Dra streck A Ö bild. Alfabetet B D E G I K N P S T Y Å Ö. sid 4. den 3:e januari.

Gröna grodan Facit. Min tankekarta Exempel: Stina Lager. Dra streck A Ö bild. Alfabetet B D E G I K N P S T Y Å Ö. sid 4. den 3:e januari. Gröna grodan Facit sid 4 Min tankekarta Stina Lager den 3:e januari Byskolan att simma sid 5 Dra streck A Ö bild G R Ö N A G R O D A N Gröna grodan sid 6 Alfabetet B D E G I K N P S T Y Å Ö b d f h j l

Läs mer

Palleböcker 1 2 Facit

Palleböcker 1 2 Facit böcker 1 2 Facit Paket 1 PALLE PASSAR EN KATT passar en katt -3 1.4 2.4 3.4 6.4 8.4 7.4 10.4 11.4 12.4 13.4 14.4 Vem frågar? Kim Kim Kan du? 15. 6 S E M E S T E R F A M N E N V A S K E N 4.4M A G E 5.4A

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Lill-Skansens djur. (Så fort alla djuren fotats fyller vi på) www.skansen.se

Lill-Skansens djur. (Så fort alla djuren fotats fyller vi på) www.skansen.se Lill-Skansens djur. Här presenterar vi de djur som finns inne på Lill- Skansen. För att besöket ska bli så bra som möjligt är det bra om du lär dig känna igen så många djur som möjligt. Foton: Anders Bouvin

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6 Prislista för mobila företagsabonnemang cellip mars 2013 Utgåva 6 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder tre olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kan med fördel kombineras

Läs mer

Kapitel 13 Kroppen och mående

Kapitel 13 Kroppen och mående Kapitel 13 Kroppen och mående Aktivering 13.1. Är Emma vacker? Vi lär oss olika kroppsdelar på svenska. På väggen finns plansch med kroppsdelar. Gruppen lyssnar till ljudfilen i övning 13.1. och läser

Läs mer

En fotbollsplan Jag har gjort en fotbollsplan. På min fotbollsplan finns det ett fotbollsmål, spelare som är både tjejer och killar, en domare, en hejarklack som bara är killar, en matta som hejarklacken

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN.

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. Nu spelar vi på trumman. Nu spelar.på trumman Han/hon spelar medan vi sjunger såhär God dag,

Läs mer

Biologi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Biologi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Biologi Delprov C Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen

Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen TUNNELKULL ISKULL ELEFANTKULL PEPPARKAKSKULL SMÅ STJÄRNE KULL RUTNA ÄGGET KATT OCH RÅTTA AKTA DIN SVANS STAMPA ORM HELA HAVET STORMAR

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

Antal Kommer du att åka på solsemester under vintern 2011-2012?

Antal Kommer du att åka på solsemester under vintern 2011-2012? Kommer du att åka på solsemester under vintern -? När ska du åka? Hur ofta åker du på solsemester under vinterhalvåret? Vart ska du åka? Ja Nej November December Januari Februari Mars Varje år Vartannat

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Användningsområde Förskolan Specialundervisning Lågstadiet Svenska som andraspråk Undervisning i främmande språk

LÄRARHANDLEDNING. Användningsområde Förskolan Specialundervisning Lågstadiet Svenska som andraspråk Undervisning i främmande språk LÄRARHANDLEDNING Art. nr. 7762-957-3 Varimages - Reseberättelser Varimages är en variant av sekvensserier som ger barnen möjlighet att själva påverka berättelsen. De kommer också att bli stimulerade att

Läs mer

Längtansboken. Biblioteken. för alla barn födda 2007. Bygger på boken Apan och jag av Eva Lindström

Längtansboken. Biblioteken. för alla barn födda 2007. Bygger på boken Apan och jag av Eva Lindström Längtansboken för alla barn födda 2007 2013 Biblioteken Bygger på boken Apan och jag av Eva Lindström För sjätte året i rad har biblioteken i Skellefteå kommun jobbat med ett läsprojekt för alla 5-åringar;

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började med att ta alla de mått som vi kunde tänkas behöva. För att få en större yta att nyttja bestämmer vi oss snabbt för att plock bort en av

Läs mer

Använd en lampa som sol och låt jordgloben snurra så att det blir dag och natt i Finland. En flirtkula på en grillpinne kan också föreställa jorden.

Använd en lampa som sol och låt jordgloben snurra så att det blir dag och natt i Finland. En flirtkula på en grillpinne kan också föreställa jorden. Rymden 1 Rymden...2 Dygnet...2 Månaden...2 Året...3 Stjärnhimlen...5 Öva att hitta några stjärnbilder på vinterhimlen...6 Starka stjärnor...7 Solsystemet...9 Gör en miniatyr i verklig skala...9 Ta reda

Läs mer

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är Svenska 1 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Pronomen subjekt Jag De det Vi Du

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Internationella översikter International perspectives

Internationella översikter International perspectives Internationella översikter International perspectives Foto: ina agency Internationella översikter Statistisk årsbok 2013 26 Internationella översikter International perspectives 26.1 Världens befolkningstillväxt...

Läs mer

Geogr afi 4-6 grundbok

Geogr afi 4-6 grundbok Geogr afi 4-6 grundbok Jan Wiklund Tomas Torbjörnsson Capensis förlag ab Språkgranskning Elin Herrmann Specialpedagogisk granskning Magnus Persgården Värdefulla synpunkter på innehållet Oskar Anderzén,

Läs mer

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING Premiär måndagen den 14 oktober klockan 16.00 - Höstens nya must- see serie VIOLETTA Violetta är en smart och levnadsglad tjej. Hon har en fantastisk sångröst som hon ärvt

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Prislista för fast teleanslutning

Prislista för fast teleanslutning Prislista för fast teleanslutning Alla priser är inklusive moms. Angivna priser gäller enligt avtal. Fasta avgifter för anslutning till det fasta telenätet (abonnemangsavgift) faktureras i förskott för

Läs mer

Musikstopp* Sätt på musik och alla skall springa (alt dansa, gå, hoppa...) när den stoppas skall alla stå still.

Musikstopp* Sätt på musik och alla skall springa (alt dansa, gå, hoppa...) när den stoppas skall alla stå still. Kom alla mina gymnaster * Alla ställer upp vid en linje och skall sedan ta sig över till motsatt sida som nedan... - Kom alla mina gymnaster, ropar ledaren. - Som vaddå?, svarar gymnsterna - Som... långa

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Lärarmaterial. Klara och grisen. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Hans Peterson

Lärarmaterial. Klara och grisen. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Hans Peterson Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Boken handlar om Klara som ska flytta till en gård med sin mamma och hennes kille Johan. Klara vill inte flytta till landet för där

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Registerstudie över svenska medborgare boende utomlands

Registerstudie över svenska medborgare boende utomlands Registerstudie över svenska medborgare boende utomlands Frida Vernersdotter och Maria Solevid [SOM-rapport nr 2014:22] Tabellförteckning Registerstudie över utlandssvenskar... 1 Tabell 1. Utlandsadress...

Läs mer

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay?

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay? Nivå 1 ANKOMST Hej! Är du Sandra? Ja, det är jag. Och du är du Erik? Ja, äntligen. Hur mår du? Bra tack, och du? Bra, tack. Och resan. Gick den bra? Inte illa Jag är ganska trött och jag är törstig Det

Läs mer

Rita och Krokodil IGELKOTTEN

Rita och Krokodil IGELKOTTEN Rita och Krokodil IGELKOTTEN af SIRI MELCHIOR ANDERS SPARRING JANNE VIERTH Version 20 April 2011 Director Siri Melchior Kontakt Producer Lennart Ström Auto Images AB Monbijougatan 17E SE-21153 Malmö E-post.

Läs mer

Imse vimse spindel. Rockspindeln. Bä, bä, vita lamm. Krokodilen i bilen. Jag hamrar och spikar

Imse vimse spindel. Rockspindeln. Bä, bä, vita lamm. Krokodilen i bilen. Jag hamrar och spikar Imse vimse spindel Imse vimse spindel, klättrar upp för trån Ner faller regnet, spolar spindeln bort Upp stiger solen, torkar bort allt regn Imse vimse spindel klättrar upp igen. Pytte pytte spindel Bamse

Läs mer

Lätt att läsa för vuxna

Lätt att läsa för vuxna Lätt att läsa för vuxna Lätt att läsa för vuxna är ett lästräningsmaterial omfattande 10 häften. Följande titlar ingår i serien: Amina och Dallila Mats bakar Erik och Ali spelar fotboll Evas halsband Fatima

Läs mer

Innehåll. Stryk under, ringa in, kryssa 2. I vilken ordning? 6. Vilken information? 10. På samma sätt 14. Följ ledtrådarna 18. Mönster 22.

Innehåll. Stryk under, ringa in, kryssa 2. I vilken ordning? 6. Vilken information? 10. På samma sätt 14. Följ ledtrådarna 18. Mönster 22. Innehåll Stryk under, ringa in, kryssa 2 I vilken ordning 6 Vilken information 10 På samma sätt 14 Följ ledtrådarna 18 Mönster 22 Glyfer 26 Pusselbitar 30 Den här boken tillhör 3 Stryk under, ringa in,

Läs mer

Text och musik: Elsie Petrén. Jag heter kommissarie Tax

Text och musik: Elsie Petrén. Jag heter kommissarie Tax Jag heter kommissarie Tax Jag heter kommissarie Tax och jag vet när det är dax att jaga bovar Jag smyger omkring med mitt förstoringsglas och letar efter spår Jag är den bästa polisen som finns en hjälte

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk AV-nummer 41511tv 1 Mitt Jobb svenska som andraspråk Programvinjett Buba veterinär /Veterinären Buba Badjie tar emot dagens första patient, en katt, på djurkliniken i Bromma./ Kattens ägare: Tjena. Vem

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11.

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11. Vi erbjuder sånger och rörelselekar i vår verksamhet som stimulerar och utmanar barnens lärande och utveckling. Förskolan strävar efter att varje barn: utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Tips att göra när man blir rädd

Tips att göra när man blir rädd Skellefteå folkbibliotek Blå Hästen Kulturnätet Tips att göra när man blir rädd av barn födda 2004 som deltog i sagostafetten 2010 i Skellefteå kommun Mamma kan ligga bredvid. Man kan lägga sig och sova.

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Vägledning till bildboxen Det svarta fåret

Vägledning till bildboxen Det svarta fåret Vägledning till bildboxen Det svarta fåret 1 Vägledning till bildboxen Det svarta fåret Varje bildserie består av 5 kort. Korten föreställer objekt, djur eller människor som vid första anblicken ser ut

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Kapitel 1, klassen. När hon satt sig ringer mobilen, hon springer till väskan och svar.

Kapitel 1, klassen. När hon satt sig ringer mobilen, hon springer till väskan och svar. ÖN Kapitel 1, klassen Sandra är en tjej på 12 år, hon har ljust långt hår, hon är ganska kort, hon har fräknar i hela ansiktet. Ganska söt faktiskt. Sandra sitter i det lilla klassrummet med gråa väggar.

Läs mer

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE Rätt eller fel? rätt fel det kan man inte veta 1. har bytt till en annan förskola. 2. Emmas föräldrar tror att har mycket kontakt med Malin. 3. s pappa är ingenjör. 4. trivs bra

Läs mer

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller Avdelningsmöte Värderingsövningar Under detta möte får scouterna möjlighet att sätta sig in i andra människors situationer från olika delar av världen och möta sin fördomar och tankar om hur vi lever.

Läs mer

AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster

AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster rev 20150130 Innehåll AllTele Mobiltjänster AllTele Mobil Tilläggs & Inkluderade tjänster AllTele Övriga tjänster och avgifter AllTele Samtal till utlandet från

Läs mer

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER Cindy Sherman är nästan alltid själv med i sina fotografier. Hon klär ut sig och spelar olika roller framför kameran. I

Läs mer

Box 42031 126 12 STOCKHOLM Tel: 08-199400 Fax: 08-193779 Web: www.gama.se E-post: order@gama.se 2014-09-25

Box 42031 126 12 STOCKHOLM Tel: 08-199400 Fax: 08-193779 Web: www.gama.se E-post: order@gama.se 2014-09-25 LEKSAKSBLAD 126 12 STOCKHOLM Tel: 08-199400 Fax: 08-193779 Web: www.gama.se E-post: order@gama.se 2014-09-25 Blandade leksaker Leksakssortiment Blandade leksaker Studsbollar sport, 40 st Förp. om 40 st

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Babysång Öppna förskolan Sävsjö

Babysång Öppna förskolan Sävsjö Babysång Öppna förskolan Sävsjö 1. Hej, hej på dej Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n. Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n 2. Jag kan klappa

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

BARN, BAD OCH VAtten.

BARN, BAD OCH VAtten. BARN, BAD OCH VAtten. ingen ska drunkna Varje år drunknar nio barn i Sverige. Många av olyckorna i vatten händer nära barnens hem. Alla vuxna tänker inte på att det kan finnas farliga platser för barn

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Facit till Språkbanan 2, art. 37852, Studentlitteratur

Facit till Språkbanan 2, art. 37852, Studentlitteratur Facit till Språkbanan 2 s. 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö D E F H I J M N O R S T Z Å Ä s. 6 Sista, första, mitten, mitten, första, sista mat lat apa saga sak tak sol val hund

Läs mer

Sagan om kungafamiljen Silver

Sagan om kungafamiljen Silver Sagan om kungafamiljen Silver Det var en gång för länge sen en familj som hette kungafamiljen Silver. De bodde i ett stort slott. Runt slottet var det en bred vallgrav. Muren var gjord av silver med guldstjärnor

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Aktivering 6.1. Frukter och grönsaker. Vi lär oss vad olika frukter och grönsaker heter på svenska.

Aktivering 6.1. Frukter och grönsaker. Vi lär oss vad olika frukter och grönsaker heter på svenska. Kapitel 6 Boende Aktivering 6.1. Frukter och grönsaker. Vi lär oss vad olika frukter och grönsaker heter på svenska. Kursledaren har en bunt med substantivkort som föreställer grönsaker och frukter, så

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Sånghäfte. Svenska Barngruppen Düsseldorf 2006 / 2007

Sånghäfte. Svenska Barngruppen Düsseldorf 2006 / 2007 Sånghäfte Svenska Barngruppen Düsseldorf 2006 / 2007 1 Bussen Hjulen på bussen snurrar Runt runt runt Runt runt runt Runt runt runt Hjulen på bussen snurrar Runt runt runt Runt I hela staden. Dörrarna

Läs mer

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen VÄNTA OCH FÖDA BARN en broschyr inför förlossningen 1 Den här broschyren Vänta och föda barn innehåller information för dig som är gravid och så småningom föder barn. Vi rekommenderar att du och din barnmorska

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer