SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables"

Transkript

1 VTI rapport 541/541A Utgivningsår/Published SARTRE 3-tabellerna Ytterligare en redovisning av europeiska bilförares åsikter om trafik och trafiksäkerhet The SARTRE 3 Tables Another set of opinions about traffic and traffic safety of European drivers Sven Dahlstedt

2

3 Utgivare: Publikation: Rapport 541/541A Utgivningsår: 2006 Projektnummer: Linköping Projektnamn: Sartre III Författare: Sven Dahlstedt Uppdragsgivare: Vägverket Titel: SARTRE III-tabellerna Ytterligare en redovisning av europeiska bilförares åsikter om trafik och trafiksäkerhet Referat (bakgrund, syfte, metod, resultat) max 200 ord: SARTRE är en akronym för "Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe", vilket är den fullständiga benämningen på ett omfattande samarbete mellan trafiksäkerhets- och trafikforskningsorganisationer i Europa för att genomföra samordnade intervjuundersökningar. Projektets första omgång startade i början av 1990-talet och omfattade då ungefär 16 länder i Väst- och Centraleuropa. I den här rapporterade tredje omgången av Sartre-projektet insamlades nya intervjudata om bilförares åsikter om ett flertal trafik- och trafiksäkerhetsfrågor. Intervjun omfattade i denna omgång 134 frågor och totalt erhölls användbara svar från mer än bilförare från 23 länder i Väst- och Centraleuropa. Intervjun gällde främst åsikter om hastigheter, bilbälten och alkohol, men innehöll även frågor om allmänna trafiksäkerhetsämnen, nya teknologier och ett antal självrapporterade beteenden. Rapporten syftar främst till att tillhandahålla det aktuella Sartre-materialet på ett någorlunda överskådligt sätt för dem som föredrar att själva gräva i siffermaterial. Den innehåller även en mycket kortfattad redogörelse för genomförandet av Sartre-projektet, och ett något mera utförligt avsnitt med kommentarer rörande materialets begränsningar. Huvuddelen av rapporten upptas sedan av 128 tabeller. I tabellerna redovisas intervjuresultaten fråga för fråga, med svarsfrekvenser för varje deltagarland och med sammanfattande median- eller medelvärden för att underlätta jämförelser. Nyckelord: SARTRE, attityder, trafiksäkerhet, förare, beteende, hastigheter, bilbälten, alkohol, forskningsmetodik ISSN: Språk: Antal sidor: Svenska och engelska

4 Publisher: Publication: Report 541/541A Published: 2006 Project code: SE Linköping Sweden Project: Sartre III Author: Sven Dahlstedt Sponsor: Swedish Road Administration Title: The SARTRE 3 Tables Another set of opinions about traffic and traffic safety of European drivers Abstract (background, aim, method, result) max 200 words: SARTRE is an acronym for the project "Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe", which implies a collaboration between a number of organisations in the field of traffic safety and road traffic research in Europe to carry out coordinated surveys. The first phase of the project started in the early 90's and then it included about 16 countries in Western and Central Europe. In the third round of the continued Sartre project, reported here, new interviews were conducted with European drivers to study their attitudes to traffic and traffic safety. This time the questionnaire contained 134 questions, and more than 23,000 drivers were interviewed in 23 countries in Western and Central Europe. The main topics were speeds, seat belts and alcohol, but the interview also covered some more general traffic safety issues, new technologies as well as some questions concerning self-reported behaviour. The purpose of the report is mainly to give a reasonably clear presentation of the available Sartre data in a format for those who wish to do their own data-digging and make their own comparisons. As an introduction the report contains a very brief account of the Sartre project and a number of more detailed comments regarding the limitations of the study and the obtained results. The major part of the report contains 128 tables, each giving the results of a single question in the interview. The results are presented as response distributions for each participating country, supplemented with summarizing average or median results for ease of comparison. Keywords: SARTRE, attitudes, driver, behaviour, traffic safety, speed, seat belt, alcohol, interview, methodology ISSN: Language: No. of pages: Swedish and English

5 Förord Sartre-projektet startade 1990 som ett relativt litet, men ambitiöst, initiativ av några europeiska forskare och en icke-forskande trafiksäkerhetskonsult. Efterhand ökade omfattningen och så småningom kom den första Sartre-omgången (Sartre I) att omfatta ungefär 16 länder. Projektet upplevdes av många som en stor framgång och fem år senare genomfördes följaktligen Sartre II, och efter ytterligare drygt fem år Sartre III. Det svenska Sartre-deltagandet har finansierats av Vägverket och motiverats av ett överordnat intresse att delta i det europeiska samarbetet rörande trafiksäkerhet snarare än av ett uttalat kunskapsbehov. Under de två första omgångarna kom Sverige med i Sartre-samarbetet först efter att de flesta forskningsmetodologiska frågorna (inklusive frågeformulärens utformning) hade avhandlats, och under Sartre III sköttes de forskningsmetodologiska förberedelserna av en liten kärngrupp av forskare från de tidigare omgångarna. Rollen som svensk projektledare har därför i huvudsak varit att i efterhand arbeta med, sammanställa, tolka och bedöma insamlade intervjudata vilka presenteras som Sartre-resultat i denna tabellrapport (och dess föregångare). Motivet för att sammanställa rapporter med enbart tabeller var att jag (och åtminstone några av mina första uppdragsgivare) kände ett behov/intresse av att kunna bläddra i/skumma den ganska enorma Sartre-databasen. De sammanställningar som gjorts inom Sartre-konsortiet bedömdes dessutom inte vara tillräckligt lättillgängliga eller informativa. Eftersom det kunde finnas ett liknande intresse även utanför den svenskspråkiga delen av världen har rapporterna gjorts tvåspråkiga. När jag drabbades av sjukdom och inte kunde fullfölja Sartre blev arbetet med den sista överarbetningen och tryckningen av Sartre III-rapporten kraftigt försenat. Rapporten publiceras nu (förhoppningsvis innan nästa Sartre-omgång påbörjas) tack vare goda vänner och hjälpsamma kollegor. Alla åsikter som framförs i rapporten är mina egna, och det kan inte förutsättas att de delas av uppdragsgivaren. Linköping maj 2006 Sven Dahlstedt VTI rapport 541/541A 1

6 Preface The Sartre project started 1990 as a small, but ambitious, initiative by a few European researchers together with an independent traffic safety consultant. Gradually the project grew and finally Sartre I included about 16 European countries. The project was seen as a great success in many places, so accordingly, five years later Sartre II was carried out and then, after another five years, also Sartre III. The Swedish participation has been financed by the Swedish Road Administration and has been motivated more by an ambition to take part in the European road safety cooperation rather than an interest in the study itself. During the first two Sartre rounds Sweden joined the project so late that most of the methodological issues (including the questionnaire) had already been settled, and in Sartre III the methodological work was done by a small core group of researchers from the previous rounds. Therefore, the Swedish work has been mainly to afterwards compile, interpret, review and present the Sartre data as in this and the preceding reports of tables. The motive for compiling a report with only tables and no accompanying comments or interpretations has been that both I myself, and some of my sponsors, felt a need for/interest in browsing through at least the surface of the large Sartre database. This aim did not seem to be fulfilled by the available Sartre reports. Since it seemed probable that such a need/interest might appear also somewhere outside the Swedish speaking part of the world, the reports have been bilingual in order to save someone from doing this job once more but in another language. Unfortunately I fell ill during the final revision of the manuscript to this report which delayed its publication about two years. Now when it is finally printed (hopefully before Sartre IV is started) it is thanks to good friends and helpful colleagues. Any expressions of opinion found in the report are my own, and not necessarily endorsed by my sponsor. Linköping May 2006 Sven Dahlstedt 2 VTI rapport 541/541A

7 Kvalitetsgranskning Intern peer review har genomförts av forskningschef Hans Erik Pettersson Sven Dahlstedt har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus Projektledarens närmaste chef Lena Nilsson har därefter granskat och godkänt publikationen för publicering För överensstämmelsens skull har rapporten skrivits på samma format som rapporterna från Sartre I (VTI rapport 403/403A) och Sartre II (VTI rapport 446/446A). Quality review Internal peer review has been performed by Research Director Hans Erik Pettersson Sven Dahlstedt has adjusted the final manuscript The head of the project leader Lena Nilsson has reviewed and approved the report for publishing For consistency reasons the report has been written on the same format as the previously published reports from Sartre I (VTI rapport 403/403A) and Sartre II (VTI rapport 446/446A). VTI rapport 541/541A 3

8 Innehållsförteckning Sid Contents Del 1 Konventionell redovisning 5 Part 1 Customary presentation Page (Swedish text) 5 10 Sartre-projektets bakgrund och syfte 5 Background and purpose of the Sartre project Genomförande 6 Project methodology 12 Bearbetningar 7 Calculations and transformations 14 Kommentarer till rapporten 9 Comments to the report 15 Några läsanvisningar 9 Some reading hints 16 (Engelsk text) Del 2 Några anmärkningar mot projektet Part 2 Some remarks regarding the project Svensk version 17 (Swedish text) (Engelsk text) English version 23 Referenser 29 References 28 Del 3 tabellerna Part 3 The tables Förkortningar och beteckningar 31 Abbreviations and notations 31 Tabeller 32 Tables 32 Bilagor Appendices Svenskt intervjuformulär 161 Swedish questionnaire 161 Engelskt intervjuformulär 176 English questionnaire 176 Register över variabelnamn 191 Index of variables 191 Sakregister 194 Subject index VTI rapport 541/541A

9 Del 1 Konventionell redovisning Sartre-projektets bakgrund och syfte Sartre-projektets bakgrund och historia har redan presenterats i flera versioner, på svenska av Dahlstedt (1994a) och på engelska av bl.a. Barjonet och Benjamin (1993). Här ges därför endast en mycket summarisk sammanfattning. SARTRE står för "Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe, och är ett samarbetsprojekt mellan trafiksäkerhets- och trafikforskningsorganisationer i de flesta västoch centraleuropeiska länder. Projektet startade 1990 som ett ganska blygsamt initiativ av några forskare tillsammans med en oberoende trafiksäkerhetskonsult från IDBRA (International Driver Behaviour Research Association). På ett par år växte sedan projektet till att i första omgången (Sartre I) slutligen omfatta ungefär 16 länder. Syftet med Sartre var att ge en översikt över inställningen till några trafik- och trafiksäkerhetsfrågor i olika delar av Europa med olika givna förutsättningar. Projektet skulle genomföras på ett sådant sätt att insamlade data skulle medge såväl enkla jämförelser (Dahlstedt, 1994a; 1994b) som mera avancerade statistiska analyser (Cauzard, 1995b; Christ och Brandstätter, 1995; Dahlstedt, 1994c). På många håll presenterades/uppfattades den första Sartre-omgången som ett så lyckat projekt att det blev naturligt att planera en upprepning. En sådan (Sartre II) genomfördes och resultaten från denna andra omgång har presenterats i olika versioner t.ex. av SWOV (1998a; 1998b; 1998c) och Dahlstedt (1999). I Sartre II hade antalet deltagande länder ökat till 19 eftersom Tjeckoslovakien delats i Tjeckien och Slovakien, Danmark dragit sig ur, men Finland, Grekland, Polen och Slovenien tillkommit. Den framgången måste givetvis också upprepas, vilket nu gjorts i en tredje omgång (Sartre III) med ännu flera deltagare. Det svenska deltagandet i den första Sartre-omgången beslutades väldigt sent och motiverades mera med europeisk trafiksäkerhetssolidaritet än av ett kunskapsbehov. Sedan många år genomfördes ju regelbundet återkommande attitydmätningar bland alla svenska trafikanter (Rydgren, 1986; Bengtsson, 1987; Warnemo, 2003), inte bara bland bilförare som i Sartre. Bland de svenska uppdragsgivarna fanns de som önskade en någorlunda lättbläddrad sammanställning av resultaten från Sartre I, både för enkel tillgång till egna referensdata och för att kunna visa upp ett siffermaterial för utländska motparter. Därför producerades en svensk-engelsk rapport med enbart resultattabeller (Dahlstedt, 1994b), som faktiskt rönte en viss efterfrågan. Inför Sartre II var situationen likartad och behovsbilden ungefär densamma. Därför producerades en ny tvåspråkig rapport med resultaten från den andra Sartre-omgången sammanställda i tabellform (Dahlstedt, 1999). Även den rapporten gick ut i en relativt stor upplaga trots att den fanns tillgänglig på Internet. När det så blev en tredje Sartreomgång var det naturligt att också ge ut resultaten från denna i en tredje tvåspråkig rapport med resultattabeller, vilken nu föreligger. Syftet med de svenska tabellsammanställningarna från Sartre I, II och III har alltså främst varit att underlätta för dem som vill ha mer information än vad som finns i t.ex. ett färdigt stapeldiagram, men också att tillhandahålla ett datamaterial som medger vissa grövre, egna jämförelser och analyser. VTI rapport 541/541A 5

10 Genomförande Även när det gäller uppläggning och genomförande av Sartre-projektet finns flera relativt utförliga redovisningar. Den svenska delen av den första Sartre-undersökningen har beskrivits detaljerat av Dahlstedt (1994a) och uppläggningen av Sartre II och III var likartad i de flesta avseenden. Översikter över hela projektet har presenterats med olika detaljeringsgrad av Cauzard (1993 och 1994 för Sartre I, och 1998 för Sartre II). I redogörelsen nedan kommer därför endast några av huvudpunkterna att beröras. Den läsare som önskar mer detaljerad information hänvisas till någon av de refererade rapporterna. Intervjuerna i Sartre I innehöll ca 200 frågor, vilka i huvudsak var disponerade i fem huvudområden: trafiksäkerhet i allmänhet, hastigheter, alkohol, bilbälten och "Europafrågor". Ett 20-tal av frågorna berörde inte trafik utan gällde mer konventionella socioekonomiska bakgrundsdata. Innehåll, formulering och utformning av intervjuformuläret diskuterades fram av de deltagare som hade hunnit bli medlemmar i konsortiet före våren 1991 och som även haft möjlighet att delta i alla möten. Originalformuläret utformades parallellt i en engelsk och en fransk version. Deltagare som tillkom senare fick sedan själva formulera sina respektive nationella versioner med utgångspunkt från endera av originalen. Vid behov samordnades arbetet av projektets koordinator på INRETS. Inför Sartre II insåg man att den första intervjun varit alltför omfattande, och antalet frågor minskades till cirka hälften. Alla Europafrågor togs bort, liksom frågor som inte hade diskriminerat mellan förargrupper eller mellan länder och frågor som av andra skäl bedömdes mindre väsentliga. Några frågor modifierades och ett fåtal tillkom rörande bl.a. miljöförstöring och det högaktuella ämnet Trafik och informationsteknologi. Det totala antalet frågor blev 115. En annan skillnad, jämfört med den första intervjuomgången, var att endast en engelsk originalversion av frågeformuläret togs fram till vilken alla nationella versioner skulle anpassas. Till Sartre III togs ett antal frågor om upplevd risk för olika färdsätt och aktiviteter bort. I stället tillkom frågor om främst övervakning och ny teknik så att undersökningens omfattning ökade till totalt 134 frågor. Den svenska versionen av frågeformuläret som användes i Sartre III återfinns i Bilaga 1 och det engelska originalet i Bilaga 2. Vid översättning av intervjuformuläret i Sartre III skulle det engelska originalet följas "så nära som möjligt" för jämförbarhetens skull (generellt villkor för deltagande i Sartre-konsortiet). Andra villkor var att de nationella stickproven skulle omfatta personliga intervjuer med minst personer, att stickproven skulle utgöra representativa urval av aktiva bilförare, och att alla intervjuer skulle genomföras vid personliga besök hemma hos respondenterna. För de allra flesta frågorna visades färdiga svarskort så att respondenterna skulle veta vilka svarsalternativ som var möjliga/tillåtna. På svarskorten fanns inte något Vet ej -alternativ angivet. Ytterligare ett villkor var att alla konsortiemedlemmar (se Texttabell 1) skulle ha tillgång till alla andras data. Detta villkor uppfylldes genom att INRETS i Frankrike även denna gång tog ansvaret för att sammanställa en central databas som alla deltagare kunde få utdrag eller kopior från. Procedurerna för stickprovsdragning och datainsamling i Sartre III varierade mellan de deltagande länderna, men i de flesta fall gjordes åtminstone intervjuerna av kommersiella marknadsundersökningsföretag. Tekniken för stickprovsdragning varierade avsevärt. Tio länder rapporterade att urvalet gjorts med en reell slumpning, oftast i kombination med en geografisk stratifiering, medan åtta länder gjorde kvoturval baserade på 6 VTI rapport 541/541A

11 ålder och kön samt i några fall yrke och/eller hemort. För fem av länderna är de tillgängliga metodbeskrivningarna så knapphändiga att urvalstekniken inte kan fastställas. Datainsamlingen gjordes främst under hösten-vintern , men utspritt från september oktober 2002 (Spanien) till mars april 2003 (England och Portugal). I vilken utsträckning strävandet efter jämförbarhet, såväl mellan länder som över tid (mellan Sartre-omgångar), verkligen infriats har tyvärr inte fastställts. Med utgångspunkt från de svenska erfarenheterna och ett antal iakttagelser, som diskuteras i rapportens Del 2 nedan, kan det dock vara på sin plats med en uppmaning till viss försiktighet då jämförelser görs och slutsatser dras. Texttabell 1 Deltagande länder och respektive institution, samt undersökningens omfattning i de tre omgångarna av Sartre-projektet. Sartre I Sartre II Sartre III Land Institution/ Netto- Netto- Nettoorganisation stickprov stickprov stickprov Belgien IBSR Cypern ETEK Danmark RfT / DTF England TRL Estland STRATUM Finland VTT Frankrike INRETS Grekland NTUA HIT Irland NRA Italien SIPSiVi Kroatien HAK Nederländerna SWOV Polen ITS Portugal PRP /ISCTE Schweiz BPA/BFU/UPI Slovakien ASSP-ARK Slovenien SPV Spanien DGT Sverige VTI / VV Tjeckien CDV Tjeckoslovakien USMD Tyskland BASt Ungern KTI Österrike KfV Bearbetningar Vid sammanställningen av den gemensamma Sartre III-databasen hos INRETS gjordes ett antal elementära kontroller av kvaliteten hos rådata. Efter sammanställningen gjordes dessutom några enklare rimlighetskontroller (Cauzard, 1998). Då upptäcktes bl.a. att de representativa urvalen i några länder inte var tillräckligt representativa, varför det var VTI rapport 541/541A 7

12 nödvändigt att komplettera/korrigera data för dessa länder (Cauzard, 2003). Det kompletterade datamaterialet utgör underlag för alla resultat som presenteras i föreliggande rapport. För övrigt gjordes inga medvetna bearbetningar eller transformeringar av de erhållna datamängderna. En avsevärd och oavsiktlig dataförenkling gjordes dock i och med att alla Vet ej -svar kodades som Ej -svar vid filsammanläggningen. Troliga orsaker kan ha varit bristande metodikinsikt om värdet av att hålla isär de två svarsalternativen och att det ansågs alltför resurskrävande och kostsamt att göra detta. Med tanke på att antalet Vet ej -svar i Sartre I ibland kunde uppgå till 15 à 20 % för vissa frågor i vissa länder (Dahlstedt, 1994b) innebär förenklingen en avsevärd försämring av rådatas kvalitet för åtskilliga frågor. När bearbetningarna för den svenska rapporten gjordes så fanns inte någon förbättring av rådataversionen planerad eftersom detta bedömdes bli för dyrt (Cauzard, 2002b). I oktober 2003 kom dock ett meddelande att det nu fanns en kompletterad version av rådatasammanställningen, i vilken Vet ej -svaren separerats från Ej-svar. Denna sammanställning blev tyvärr tillgänglig för sent för att kunna utnyttjas som underlag till föreliggande rapport. I de svenska tabellrapporterna från Sartre I och II (Dahlstedt, 1994b och 1999) gjordes några modifieringar och transformeringar av datamaterialet. Ett antal sammanfattande centralvärden presenterades i varje resultattabell för att öka överskådligheten och underlätta vidare analyser. Bedömningsskalor vändes, "Vet ej"-alternativet placerades in på skalorna och ett antal frågor ströks. I Sartre III-data fanns, som redan nämnts, inga Vet ej -alternativ och intervjun hade kortats ner så mycket att endast ett fåtal frågor bedömdes som helt irrelevanta. Omvändning av bedömningsskalor har dock skett på likartat sätt som tidigare. Strävan har varit att i alla tabeller koda de mest trafiksäkra åsikterna med de högsta skalvärdena och följaktligen presentera hög trafiksäkerhet till höger i tabellerna. Denna princip har dock inte kunnat följas helt konsekvent. Exempel på uppenbara undantag är några av alkoholfrågorna där höga värden betyder hög alkoholkonsumtion. För varje enskild fråga är det möjligt att studera detaljerna för skalans omvändning genom att jämföra formuleringarna och beteckningarna i tabellerna med frågeformulären i Bilaga 1 eller 2. De strykningar som gjorts gäller främst ett antal frågor av sociologisk bakgrundskaraktär som endast är av intresse för korssorteringar eller andra analyser. Av sakfrågorna är det endast en fråga om alkohol och tre frågor om tunnelkörning som tagits bort. Det allmänna (läs-)värdet hos rapporten har bedömts öka snarare än minska när dessa frågor utgått. Några elementära bakgrundsdata redovisas för den som t.ex. önskar jämföra stickprovssammansättningen i de olika länderna. Den intresserade läsaren torde ganska enkelt kunna konstatera vilka frågor som inte redovisas i tabellerna genom att jämföra tabelltexterna med frågeformulärstexten i Bilaga 1. Eftersom de allra flesta svarsfördelningarna är påtagligt sneda, svaren på många frågor till och med extremt snedfördelade, har medianvärdet använts som det mest rättvisande sammanfattande centralmåttet. För att medianen ska få bästa möjliga diskriminerande effekt har inte bara angetts vid vilket bedömningsvärde den ligger, exempelvis 4 = Ganska bra, utan ett mera precist värde har beräknats. Under antagande att bedömningarna återspeglar en bakomliggande kontinuerlig variabel, och att de är jämnt fördelade inom respektive klass, har det exakta medianvärdet interpolerats fram, oftast med två decimalers noggrannhet. Endast i några få fall har aritmetiska medelvärden beräknats, vilket i de fallen är tydligt angivet i respektive tabell. 8 VTI rapport 541/541A

13 Kommentarer till rapporten I en mera konventionell rapport med mera text och mindre tabeller brukar det oftast finnas ett avslutande avsnitt där det vetenskapliga och/eller tillämpade värdet av de presenterade forskningsresultaten diskuteras. Blotta mängden enskilda forskningsresultat i denna rapport gör en sådan diskussion praktiskt taget orimlig. I stället ges här några mer konkreta kommentarer, medan diskussionen av hela projektet och dess resultat har samlats i ett separat avsnitt i rapportens Del 2. Tabellerna i rapportens Del 3 är baserade på det dataunderlag som sammanställdes på INRETS i Frankrike dit nationella rådatafiler skickades från alla deltagarländerna. Innan sammanställningen hade rådatamaterialet genomgått ett antal rimlighetskontroller och i några fall korrigerats/kompletterats (se avsnittet Bearbetningar ovan) men annars inte ändrats. Sammanställningen gjordes på en Mac-dator med SPSS-11 som databehandlingsprogram. Data överfördes i slutet av maj 2003 till Sverige (VTI), först som en SPSS.sav-fil med ett antal vidhängande problem och senare som en SPSS.por-fil utan märkbara felaktigheter. Den enda svenska bearbetning av materialet som sedan gjorts är att ordningen mellan svarsalternativen har kastats om för ett antal frågor. Förhoppningsvis är tabellerna i rapportens Del 3 självförklarande. Treställiga ISO-koder har valts för att beteckna deltagarländerna eftersom de förefaller vara de mest intuitivt lättolkade av alla förekommande förkortningssystem. För att undvika alla tveksamheter bör framhållas att medianerna i högerkanten av varje tabell alltid är beräknade på det faktiska antalet svar på frågan, dvs. värdet i kolumnen N. I tabellerna förekommer ibland understrukna siffror skrivna i fetstil eller kursiverad fetstil. Markeringarna härrör från jämförelser med motsvarande resultat i Sartre IIrapporten (Dahlstedt, 1999). Värden i fetstil med prickad understrykning (se som exempel Portugal i Tabell 2) markerar värden som är alldeles för stora jämfört med Sartre II. Värden i kursiverad fetstil med heldragen understrykning (se som exempel flera länder i Tabell 1) markerar värden som är alldeles för små jämfört med Sartre II. Skillnaderna är så stora att det kan verka som skriv- eller räknefel. Alla markerade värden har dock kontrollerats och befunnits korrekta enligt tillgängliga rådata. Avsikten med denna rapport är dock inte att ge detaljerad kritik av alla enskilda resultat i Sartre-projektet. Den läsare som är intresserad får själv jämföra markerade värden med Sartre II-resultaten förslagsvis på (dvs. Dahlstedt, 1999). Några läsanvisningar För den som är intresserad av att studera och analysera siffror och procenttal för olika länder ges nedan några anvisningar om hur det ganska omfattande tabellmaterialet är disponerat och presenterat. Först och främst bör framhållas att det i slutet av rapporten finns två register. Det ena är en alfabetisk förteckning av alla variabelnamn, ibland med ganska svårassocierade kortformer och avsedda för den som ägnar sig åt Sartre-materialet vid mer än bara enstaka VTI rapport 541/541A 9

14 tillfällen. Det andra registret torde vara något mer lättillgängligt. Det utgörs av en mer konventionell förteckning över alla ämnen som förekommer i de olika tabellerna. Resultattabellerna presenteras i stort sett i samma ordning som frågorna var ordnade i intervjuformuläret. Alla bakgrundsdata som ålder, kön, utbildning, inkomst med flera (Tabellerna ) har dock samlats i slutet av redovisningen oavsett var i intervjun frågan ställdes. För den som vill ha en uppfattning om intervjuns innehåll, och sedan titta på resultaten, rekommenderas därför en blick på formuläret (svensk version i Bilaga 1 och engelsk i Bilaga 2) som introduktion till tabellsamlingen. Varje tabellsida inleds med ett variabelnamn som förhoppningsvis ska ge vissa associationer till innehållet. Namnen har egentligen ingen betydelse för den aktuella resultatredovisningen. De är avsedda för eventuella fortsatta bearbetningar av data, t.ex. LISREL-analyser som har använts för kompletterande analyser av resultaten från de två föregående Sartre-omgångarna (Dahlstedt, 1994c; 2000). Överst till höger på tabellsidorna finns dessutom en anteckning om frågan är ny eller om den har ändrats sedan tidigare Sartre-omgångar. Under variabelnamnet återfinns frågetexten på svenska och engelska. I själva tabellhuvudet redovisas de svarsalternativ som förekom med angivande av de värden som använts vid beräkningen av medelvärden eller medianer. I de flesta fall är svarsalternativen ordnade från "låg trafiksäkerhet till hög trafiksäkerhet. I tabellerna återfinns de olika länderna betecknade med treställiga ISO-koder. För Sverige, längst ner i varje tabell, redovisas data från alla tre Sartre-omgångarna. För övriga länder presenteras bara medianvärdet från den förra Sartre-omgången (Sartre II) i kolumnen längst till höger för jämförelse med nu rapporterade Sartre III-värden. I tabellerna förekommer ibland understrukna siffror i fetstil eller kursiv fetstil. Innebörden har redan berörts i avsnittet Kommentarer till rapporten ovan och diskuteras även i rapportens Del 2 nedan. Här torde det räcka med att framhålla att dessa värden är så avvikande från resultaten i Sartre II att de kan betecknas som närmast orimliga och alltså bör tolkas därefter. 10 VTI rapport 541/541A

15 Part 1 Customary presentation Background and purpose of the Sartre project The history and background of the Sartre project has been told several times before, in Swedish by Dahlstedt (1994a) and in English by e.g. Barjonet och Benjamin (1993). Therefore, this account will be very brief. The acronym SARTRE means Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe, which is a cooperative research project involving the traffic safety organisations and/or the road research institutes of most countries in Western and Central Europe. The project started in 1990 as a small-scale initiative of a few researchers and an independent nonresearcher from IDBRA (International Driver Behaviour Research Association). In a few years the project then grew until it included approximately 16 countries when the first round of the study was carried out (the number depending on definitions and politics). The aim of Sartre was to make a comprehensive review of the attitudes to some current issues of road traffic and traffic safety in various parts of Europe with differing backgrounds. The main purpose of the project was purely descriptive; to show the current situation irrespective of all the existing cultural and legislative differences. The data were to be used both for simple comparisons (Dahlstedt, 1994a; 1994b) as well as for more advanced statistical analyses (Cauzard, 1995b; Christ and Brandstätter, 1995; Dahlstedt, 1994c). In many places the first Sartre round was regarded as such a success that it was natural to plan a continuation. This second Sartre study was carried out and the results have been presented in several versions for example by SWOV (1998a; 1998b; 1998c) and Dahlstedt (1999). The number of participating countries had increased to 19 as Denmark had dropped out, but Czechoslovakia had been split into two states and Finland, Greece, Poland and Slovenia had joined the consortium. This success must of course also be repeated, which now has been accomplished as Sartre III with 23 participating countries. The Swedish participation in the first Sartre round was decided very late, and was motivated much more by a sense of European traffic safety solidarity than by any need for the research (knowledge) itself. Sweden had since many years a yearly survey covering 5,000 road users (Rydgren, 1986; Bengtsson, 1987; Warnemo, 2003), not just car drivers as in Sartre. Among the sponsoring Swedish clients there was a need for an easily accessible data set, which could be used both for own referencing and also as a basis for discussions with non-swedish speaking counterparts. Therefore a bilingual report was produced containing only data tables (Dahlstedt, 1994b), and there was a certain demand for it. The situation was very much the same before Sartre II, as was the interest for more survey data on car drivers. Nevertheless Sweden joined the consortium and another bilingual report was produced with data tables from the second round (Dahlstedt, 1999). That report was also in some demand in spite of it being available on the internet. So when a third Sartre round was launched it seemed quite natural to publish a third set of bilingual result tables, which is now presented in this report. VTI rapport 541/541A 11

16 Thus, the purpose of presenting the Swedish/English sets of tables from Sartre I, II and III has been to facilitate for those who want somewhat more information than what is available in a simple bar graph, and for those who might be interested in doing some comparisons or analyses of their own. Project methodology Also regarding the methodological details of the Sartre studies, there are already several accounts both on a national and on the international level. The Swedish part of Sartre I has been reported by Dahlstedt (1994a) and a very similar approach was used also in Sartre II and III. The whole project has been described several times, more or less in detail, by Cauzard (1993 and 1994 Sartre I, and 1998 Sartre II). The account below is therefore rather brief and an interested reader wanting a little more detail is referred to the reports by Cauzard. The first Sartre interview contained about 200 questions, covering mainly five topics; traffic safety in general, speeds, alcohol, seat belts and European-issues. About 20 questions dealt with common socio-economic background factors. The contents, the design of the questionnaire and the phrasing of each question had been thoroughly discussed by those who had become members of the Sartre consortium before spring 1991, and who also had had the possibility to take part in all meetings. The original questionnaire was developed in two parallel versions, one in English and the other in French. Either of these originals was then to be used as the basis for the various national questionnaires which were accomplished by the researchers (or their organisations) independently, or with some correspondence with the project coordinator at INRETS. In the planning of the second study (Sartre II) it was realised that the first questionnaire had been too large, and the number of questions was reduced to about one half. All the European questions were deleted and also those which had low discriminating power (between driver categories or between countries) or deemed unimportant for some other reason. Some questions were modified and a few were added regarding e.g. air pollution and the very current subject Information technology and/in traffic making the total number of questions 115. Another difference compared to Sartre I was that only an English version of the interview form was presented, and all national versions should conform to this single original. In Sartre III a few more questions, mainly about the subjective risk of different means of travel and activities, were deleted. Instead a number of questions concerning supervision and new technology were added, extending the total number of questions to 134. The English original of the Sartre III questionnaire is enclosed in Appendix 2 and the translated version used in the Swedish interviews can be found in Appendix 1. According to the rules of the Sartre consortium the translation of the questionnaire should be as close as possible to the original in order to make comparisons between countries (and languages) possible. Other conditions stipulated that all interviews should be face-to-face and be carried out in the respondent s home. For most of the questions ready-made response cards were shown, indicating the allowed/available response alternatives for a question. The alternative Don t know was never shown as an alternative. Each national sample should be a representative selection of at least 1,000 active car drivers. A further condition, to assure the free flow of information, was 12 VTI rapport 541/541A

17 that each member of the consortium (see Text table 1) should have access to the data of all the other members. Just as in Sartre I and II this interchange was accomplished through INRETS, where a common data base was compiled and made available to all participants. The techniques for sampling and data collection in Sartre III varied between countries, but in most cases at least the interviewing was made by commercial survey institutes. The sampling procedures differed quite a lot. From 10 countries the available reports indicate a basically random sampling often combined with geographical stratification, while eight countries used quota sampling with age and gender, and sometimes also profession and/or place of residence, as quota criteria. Five participants have provided so scanty methodological accounts that a true characterization of the sampling method cannot be made. Most of the interviewing was carried out during autumn-winter , starting during September October in Spain and ending during March April in the United Kingdom and Portugal. Unfortunately, it has not been verified to what extent the planned comparability between samples (between countries and over time) really has been accomplished. Based on the Swedish experiences and observations discussed in Part 2 below it seems, however, worthwhile to point out that a certain caution might be warranted when making comparisons and drawing conclusions. Text table 1 The members of the Sartre-consortium and the size of the study in each of the Sartre rounds Sartre I Sartre II Sartre III Institution/ Net- Net- Netorganisation sample sample sample Austria KfV 1,086 1,005 1,002 Belgium IBSR 1,104 1,003 1,006 Croatia HAK 1,035 Cyprys ETEK 1,004 Czech republic CDV 1,000 1,026 Czechoslovakia USMD 1,071 Denmark RfT / DTF 1,260 1,076 Estonia STRATUM 1,002 Finland VTT 1,000 1,000 France INRETS 1,004 1,011 1,000 Germany BASt 1,021+1,067 1,802 1,005 Greece NTUA HIT 1,009 1,000 Hungary KTI 999 1,000 1,020 Ireland NRA 835 1,058 1,014 Italy SIPSiVi 1,000 1,136 1,003 Netherlands SWOV 1,009 1,010 1,009 Poland ITS 1,040 1,015 Portugal PRP /ISCTE 1,048 1,103 1,025 Switzerland BPA/BFU/UPI 1,000 1,000 1,000 Slovakia ASSP-ARK 1,003 1,115 Slovenia SPV 1,062 1,056 Spain DGT 1,207 1,451 1,694 Sweden VTI / SRA 1,266 1,003 1,027 United Kingdom TRL 1,449 1,029 1,237 VTI rapport 541/541A 13

18 Calculations and transformations During the compilation of the common Sartre III data base at INRETS a number of checks were made of the quality of the raw data and corresponding rectifications were made (Cauzard, 1998). After some plausibility checks it was also found that some of the representative samples were not sufficiently representative, why some completions/ corrections were made (Cauzard, 2003). The resulting data set is the basis for all further Sartre work, the present report included. Otherwise, no conscious processing, calculations or transformations of the data were undertaken. However, a considerable unintentional data reduction was made when all Don t know -responses were coded as Missing data. Whether this was because of disregarding the significance of distinguishing these two alternatives or considering it a too resource demanding and costly procedure, or simply a way to facilitate the data processing, was never established. But since the number of Don t know in Sartre I was in general around 1%, and for some questions in some countries as high as 15 20% (Dahlstedt, 1994b), this simplification means a real quality loss for several questions of the interview. When the data processing for this report started there were no plans for a more detailed version of the data set (Cauzard, 2002b). However, a revised data set, which distinguished between Don t know and Missing, was presented in October Unfortunately, this was about half a year too late for the present report. In the Swedish reports of tables from Sartre I and II (Dahlstedt, 1994b and 1999) a number of modifications and transformations were made, and in each table some summarizing measures were also calculated. Some of the changes were made in order to increase the clearness and consistency of the material, while others were made in order to facilitate further analyses. The changes were of three different kinds: reversing of the rating scales, positioning of the Don t know -responses along the scales and deletion of some questions. In the Sartre III data there are no Don t know -responses, as already mentioned, and the interview had been so much abbreviated that only very few questions were considered irrelevant for this collection of tables. But the reversal of the rating scales remains the same; in all tables where it was possible the opinions indicating the most traffic safety have been given the highest numeric codes and should therefore be found on the right hand side of the tables. This principle could not be applied completely throughout, and some obvious exceptions are e.g. some of the questions concerning speed and alcohol. For each question the reversal of the rating scales can be studied by comparing the formulations in the tables with the questionnaire in Appendix 2 (Swedish questionnaire in Appendix 1). The deletions, which have been made, concern mainly questions regarding sociological background data intended for cross-sorting and more advanced analyses. Some basic background information has been retained and can be found in the final tables of the collection. Concerning the points at issue, questions about alcohol and driving in tunnels have been deleted. Finding out exactly what questions that have not been reported and what has been changed should be rather easy by comparing the tables (arranged as in the questionnaire) with the actual questionnaire in Appendix 2. Since most of the response distributions are obviously skewed, some of them even extremely skewed, the median has been used as the most un-biased and fair indicator of 14 VTI rapport 541/541A

19 a central tendency. To improve the discriminative effect of the medians not only the category where the median is situated is presented (e.g. 4 = Rather good ), but a more precise location of the median has been calculated. On the assumptions that the ratings correspond to a (probable) continuous variable of experience/opinion, and that the ratings are approximately evenly distributed within the category, the exact position of the median within a category has been interpolated. The arithmetic mean has been used in a few cases, which is clearly indicated in those tables. Comments to the report In a more conventional report with more text and less data there is usually a concluding section where the scientific and/or applied value of the presented results is discussed. As for the present report, the amount of results in itself makes such a discussion unreasonable. Instead, a few comments to the report are given below, while a more general discussion of the Sartre project and its results is presented as a separate section in Part 2 of this report. The tables in Part 3 of the report are all based on the complete Sartre data set which had been compiled at INRETS in France, where the national raw data files had been sent by all the participants. Before the compilation the data material had been checked for completeness and relevance and in some cases corrected (see the section Calculations and transformations above). Otherwise no changes had been made. The compilation was done on a Mac-computer with SPSS-11 as data management software. In the end of May 2003 data were transferred to Sweden (VTI), first as an SPSS.sav-file with a number of related problems and later as an SPSS.por-file without any noticeable faults. The only Swedish data manipulation done after that is a reversal of the response scales for some questions. Hopefully, the tables presented in Part 3 of the report are self-explaining. The threeletter ISO codes for the participating countries were chosen because they appear to be the most intuitively easy to interpret of all existing abbreviation systems. To avoid any uncertainty it could also be pointed out that the medians on the right hand side of each table were calculated on the actual number of responses, i.e. the value in the column labelled N. In the tables there are some underlined figures written in boldface or italic boldface. This manner of highlighting certain values originates from comparisons with the corresponding results in the Swedish Sartre II-report (Dahlstedt, 1999). Boldfaced numbers with dotted underlining (see as an example Portugal in Table 2) indicate values that are far too big compared with Sartre II. Italic boldfaced numbers with unbroken underlining (see as an example several countries in Table 1) indicate values that are far too small compared with Sartre II. The differences are such that they sometimes seem to be writing or calculation errors. But all the highlighted values have been checked and are correct according to the available raw data. Since the purpose of this report is to present the current results, and not to criticize individual values, the highlighted values are not commented any more. The reader who wants to check the highlighted values against previous data or make some other comparisons is referred to the Sartre II-report (Dahlstedt, 1999) which is available at VTI rapport 541/541A 15

20 Some reading hints For those who are interested in studying and analyzing figures and percentages from various countries some information is given below on how the rather comprehensive material is organised and presented. To begin with it should be pointed out that there are two indexes at the end of the report. The first is an alphabetical listing of all variable names. Some of the names are rather difficult-to-interpret short forms mainly intended for those who will work with the Sartre data more than just occasionally. The second index should be more easily accessible. It is a conventional subject index listing all topics represented in the tables. The tables in Part 3 of the report are presented in almost the same order as the questions were asked in the interview. The exception is the background information, such as age, gender, education, income etc. (Tables ), which is presented at the end of the report irrespective of when those questions were asked. Those who prefer an overview of the interview content before checking the results will find the English (original) questionnaire in Appendix 2 (and the translated Swedish version in Appendix 1). On top of each page is the name of the variable, which hopefully should give some clue to the content. However, these names are of little importance and primarily intended for use in further analyses, e.g. LISREL-analyses as applied on the previous Sartre data by Dahlstedt (1994c; 2000). In the top right corner there is also a note saying if the question is new or if it has been changed since previous Sartre rounds. Under the variable name the full text of the question is given, first in Swedish and then in English. In the heading of the table all response alternatives are presented, usually ordered from low traffic safety to high traffic safety and numbered with the values that have been used in the calculations of medians or means. In the tables the participating countries are abbreviated with three-letter ISO-codes and listed alphabetically. At the bottom of each table the Swedish data for all the three Sartre rounds are shown, while for the other countries only the median result from Sartre II is presented in the rightmost column as a basis for quick comparisons between now and then. As already mentioned in the section Comments to the report above, and discussed in Part 2 below, some of the numbers in the tables are underlined and highlighted with either boldface or italic boldface. The intention of the highlighting is to point out such results that seem incompatible with the results of Sartre II. The discrepancies are such that these values seem unreasonable, or preposterous, why it is suggested that they also are treated and interpreted as such. 16 VTI rapport 541/541A

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

SARTRE 2-tabellerna. The SARTRE 2-tables. En ny redovisning av några europeiska bilförares åsikter om trafik och trafiksäkerhet

SARTRE 2-tabellerna. The SARTRE 2-tables. En ny redovisning av några europeiska bilförares åsikter om trafik och trafiksäkerhet VTI rapport 446/446A 1999 SARTRE 2-tabellerna En ny redovisning av några europeiska bilförares åsikter om trafik och trafiksäkerhet The SARTRE 2-tables Another set of opinions about traffic and traffic

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7886-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-02-27 1 1 (1+17) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-5 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+30) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1432

SVENSK STANDARD SS-EN 1432 SVENSK STANDARD SS-EN 1432 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-09-19 1 1 (1+37) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-01-15 1 1 (1+27) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053)

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) Respondents: 28 Answer Count: 9 Answer Frequency: 32,14 % Teaching methods The teaching methods in the course, that is their practical implementation and

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

SVENSK STANDARD SS

SVENSK STANDARD SS SVENSK STANDARD SS 03 54 14 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Allmänna Standardiseringsgruppen, STG 1998-11-13 1 1 (3+21) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-10-31 1 1 (1+14) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9004:2009

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9004:2009 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9004:2009 Fastställd/Approved: 2009-11-10 Publicerad/Published: 2009-11-20 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish engelska/english ICS: 03.120.10; 04.080 Ledning av

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14160

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14160 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14160 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-09-11 1 1 (1+28) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

Kurskod: TAMS11 Provkod: TENB 28 August 2014, 08:00-12:00. English Version

Kurskod: TAMS11 Provkod: TENB 28 August 2014, 08:00-12:00. English Version Kurskod: TAMS11 Provkod: TENB 28 August 2014, 08:00-12:00 Examinator/Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 2234765) a. You are permitted to bring: a calculator; formel -och tabellsamling i matematisk statistik

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 17 August 2015, 8:00-12:00. English Version

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 17 August 2015, 8:00-12:00. English Version Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 17 August 2015, 8:00-12:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 2234765). Please answer in ENGLISH if you can. a. Allowed to use: a calculator, Formelsamling

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers.

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Erik Darpö TENTAMEN I MATEMATIK MAA150 Vektoralgebra TEN1 Datum: 9januari2015 Skrivtid:

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Tentamen i Matematik 2: M0030M.

Tentamen i Matematik 2: M0030M. Tentamen i Matematik 2: M0030M. Datum: 203-0-5 Skrivtid: 09:00 4:00 Antal uppgifter: 2 ( 30 poäng ). Examinator: Norbert Euler Tel: 0920-492878 Tillåtna hjälpmedel: Inga Betygsgränser: 4p 9p = 3; 20p 24p

Läs mer

Kursplan. FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Written Proficiency I

Kursplan. FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Written Proficiency I Kursplan FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 French Written Proficiency I 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursen syftar till att utveckla

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Appendix 1b 1/8 Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Internal receiver list Name Catharina Ahlström Kristina Fridensköld Role 2/8 1 INTRODUCTION... 3 1.1 PURPOSE... 3 1.2 SCOPE... 3 1.3

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-1:2010/AC:2013

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-1:2010/AC:2013 SVENSK STANDARD SSEN ISO 2861:21/AC:213 Fastställd/Approved: 213819 Publicerad/Published: 213823 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 17.4.1 Geometriska produktspecifikationer (GPS)

Läs mer

Quick-guide to Min ansökan

Quick-guide to Min ansökan Version 2015-05-12 Quick-guide to Min ansökan Before filling in the application To be able to fill in an application you need to create a user account (instructions on p. 3). If you have already created

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev.

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev. Anders Persson Philosophy of Science (FOR00F) Response rate = 0 % Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=no. of responses av.=mean

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols.

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. ExcelLoad simulates the maximum forces that may appear during a transport no matter if the

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Rastercell. Digital Rastrering. AM & FM Raster. Rastercell. AM & FM Raster. Sasan Gooran (VT 2007) Rastrering. Rastercell. Konventionellt, AM

Rastercell. Digital Rastrering. AM & FM Raster. Rastercell. AM & FM Raster. Sasan Gooran (VT 2007) Rastrering. Rastercell. Konventionellt, AM Rastercell Digital Rastrering Hybridraster, Rastervinkel, Rotation av digitala bilder, AM/FM rastrering Sasan Gooran (VT 2007) Önskat mått * 2* rastertätheten = inläsningsupplösning originalets mått 2

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Utträdesåldern från arbetslivet. ett internationellt perspektiv

Utträdesåldern från arbetslivet. ett internationellt perspektiv Utträdesåldern från arbetslivet ett internationellt perspektiv Utträdesåldern från arbetslivet ett internationellt perspektiv Hans Olsson 2012-11-30 Utträdesåldern från arbetslivet - ett internationellt

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Solutions to exam in SF1811 Optimization, June 3, 2014

Solutions to exam in SF1811 Optimization, June 3, 2014 Solutions to exam in SF1811 Optimization, June 3, 14 1.(a) The considered problem may be modelled as a minimum-cost network flow problem with six nodes F1, F, K1, K, K3, K4, here called 1,,3,4,5,6, and

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Stålstandardiseringen i Europa

Stålstandardiseringen i Europa Stålstandardiseringen i Europa Erfarenheter, möjligheter, utmaningar Hans Groth Avesta Research Center Innehåll 1. En idé om ett nytt material - Tidslinje 2. Förutsättningar Regelverket som det var då

Läs mer