Produkten garanteras enligt lag och standarder som utställts efter införlivandet av direktiv 1999/44/CE.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produkten garanteras enligt lag och standarder som utställts efter införlivandet av direktiv 1999/44/CE."

Transkript

1 Garantivillkor Produkten garanteras enligt lag och standarder som utställts efter införlivandet av direktiv 1999/44/CE. Tillverkarens garanti utesluts uttryckligen både i händelse att produktens skada eller felaktiga funktion har orsakats av och/eller beror på felaktig montering. Det åligger kunden att se till att monteringen av produkten sker genom de olika återförsäljarna som är auktoriserade, men inte anställda av Dometic. DOMETIC amtliga rättigheter förbehålles - Tryckt i Italien - Ingen del av denna manual får mångfaldigas, kopieras eller spridas i någon form utan skriftligt medgivande från DOMETIC. nual ger indikationer utan att vara bindande. DOMETIC förbehåller sig rätten att i vilket ögonblick som helst och utan föregående meddelande göra samtliga ändringar som betraktas som lämpliga i sin konstanta strävan att förbättra produktens kvalitet och säkerhet, utan att förbinda sig att uppdatera denna manual varje gång. par denna manual som framtida referens.

2 äkerhetsregler, miljöpåverkan och regler för korrekt deponering Det åligger varje enskild organisation att tillämpa lämpliga förfaranden så att det går att avgöra, utvärdera och kontrollera hur den egna verksamheten - Användning av råvaror och naturresurser - Utsläpp i atmosfären - Utsläpp av vätskor - Avfallshantering och återvinning - Markförorening För att miljöpåverkan skall bli minsta möjliga tillhandahåller tillverkaren nedan anvisningar som måste beaktas och följas av dem som på något sätt interagerar med utrustningen under dess livstid. sker - e till att deponeringen sker på korrekt sätt genom att lämna in apparaten till ett auktoriserat avfallshanteringsföretag som garanterar att återvinningsbara komponenter återanvänds och att övriga komponenter omhändertas på lämpligt sätt - e till att luftutbytet är tillräckligt under installationen så att ohälsosam luft inte koncentreras i omgivningen där personal vistas användning och underhåll - Håll ljudnivån på lägsta möjliga nivå så att de akustiska föroreningarna reduceras För ytterliga anvisningar om korrekt demontering av våra produkter, se återvinningsmanualerna på

3 Innehållsförteckning 1 Allmän information 1.1. Avsikten med manualen...4 luftkonditioneringsapparaten Beskrivning av luftkonditioneringsapparaten Råd om användning av luftkonditioneringen Fönsterlucka Ljus Aktiv ventilering Beskrivning av reglagen Beskrivning av lysdiodstatus på spridaren Tekniska data Rutinunderhåll Information om installationen Iordningställande av öppningen i taket Montering av luftkonditioneringsapparaten Elektrisk anslutning Felsökning, underhåll, återvinning 3.1. Fel, orsaker, åtgärder Extra underhåll Urdrifttagande och återvinning...24 ELEKTRIKT KOPPLINGCHEMA Plansch i reservdelskatalog...26 Operation, Maintenance and Installation manual Air conditioner Libretto istruzioni per l uso, la manutenzione e l installazione Condizionatore Bedienungs- und l installation Klimaanlage Mise en route, entretien et installation Climatiseur Handleiding voor bediening, onderhoud en installatie Airconditioner GB I D F NL Manual de instrucciones para el uso, la manutención y la instalación Acondicionator E Livrete de instruções para uso, manutenção e instalação Aparelho de ar condicionado Handbok för drift, underhåll och installation Luftkonditioneringsapparat Käyttö-, huolto- ja asennusohje Ilmastointilaite P FIN Brukerveiledning og manual til vedlikehold og installasjon Airconditioner N Brugervejledning og manual til vedligeholdelse og installation Airconditioner DK

4 1 Allmän information 1.1. Avsikten med manualen Denna manual har redigerats av tillverkaren och är en integrerande del av handbok är avsedd att garantera en korrekt användning av luftkonditioneringsapparaten. Den första delen av manualen är riktad till användaren, medan den andra delen är riktad till sakkunnig personal som skall sköta installationen av luftkonditioneringsapparaten. Följande symboler FARA! Observera svåra skador. OBERVERA! Om anvisningarna inte beaktas kan det leda till materialskador och produktens funktion kan påverkas negativt. ANVINING Kompletterande information om användning av produkten. neringsapparaten 1.3. Beskrivning av luftkonditioneringsapparaten Luftkonditioneringsapparaten har projekteras och tillverkats för att instal- förbättra temperaturen inuti fordonen i fråga. Under den varma årstiden tillhandahåller luftkonditioneringssystemet avfuktad, sval luft och under den kalla årstiden varm luft, dock utan att fungera som ersättning för fordonets värmesystem. I båda fallen är lufttemperaturen inställbar. val luft - Funktionsbeskrivning kylvätska med tryck. När kylvätskan övergår från vätska till gas värmer eller kyler den komponenterna som den passerar genom. genom den. Luften som kommer ut är kyld och avfuktad. När detta pågår under längre tid sänks temperaturen inuti fordonet. Varmluft - Funktionsbeskrivning Värmen som ackumulerats av kylgasen avleds med hjälp av det in- Detta händelseförlopp leder med tiden till en ökning av temperaturen inuti fordonet. FREHLIGHT av tillverkaren Konformitetsmärkning Modell/erienummer TIllverkningsår Tekniska data 4 Anvisningar till användaren

5 1 Allmän information Kondensor (b) Kompressor (a) Magnetventil (f) Förångare (d) Varmluft som släpps ut Fläkt (c) fordonet Behandlad luft som släpps ut i fordonet igen Kondensutsläpp fordonet Anvisningar till användaren 5 FREHLIGHT

6 1 Allmän information 1.4. Råd om användning av luftkonditioneringen ANVINING Följ anvisningarna nedan för att förbät ra luftkonditioneringssy Bättra på fordonets värmeisolering genom att täppa till hål och öpp- Undvik att öppna dörrar och fönster när det inte behövs. lämpligt sätt. Tillämpa nedan angivna försiktighetsåtgärder för att undvika funktions- Blockera inte luftinlopp eller luftutlopp med tyg, papper eller dylikt. toppa inte in händer eller föremål i öppningarna. pruta inte vatten i luftkonditioneringsapparaten. Ha aldrig brandfarligt material i närheten av luftkonditioneringsapparaten. täll det främre luftspjället i önskat läge. Gör så här för att justera sedan vredet medsols. FREHLIGHT 6 Anvisningar till användaren

7 1 Allmän information 1.5. Lucka skjutreglage som är placerade i mitten. Det går att välja önskad mix av öppningsgrad för de två gardinerna för att skapa önskad atmosfär inuti fordonet. Mörkläggningsgardinen låter inget ljus passera, medan myggardinen används för att skugga mot direkt solsken. FARA! täng inte mörkläggningsgardinen helt när campingbussen lämnas i solen under dagens varmaste timmar. Låt den vara öppen till minst 1/3. Annars kan det bli så hett i utrymmet mellan mörkläggningsgardinen och fönsterluckan att skador orsakas. Anvisningar till användaren 7 FREHLIGHT

8 1 Allmän information 1.6. Ljus Luftkonditioneringsapparatens invändiga luftare har ett lysdiodsystem på de två sidopanelerna. Det går att slå på och av ljusen både med fjärrkontrollen och med en knapp på luftarens kontrollpanel. Med lämplig anslutning kan även knapparna inuti campingbussen användas för detta ändamål. Det går att ändra lysdiodernas ljusstyrka med knappen på luftarens kontrollpanel. Tryck kontinuerligt på denna knapp för att välja önskad ljusstyrka mellan den senast inställda ljusstyrkan. FREHLIGHT 8 Anvisningar till användaren

9 1 Allmän information 1.7. Aktiv ventilering Med fjärrkontrollen går det att öppna en lucka för att byta ut den dåliga luften inuti fordonet. Från det ögonblick knappen på fjärrkontrollen trycks in tar att stängas. Om man glömmer att stänga av denna funktion aktiveras ett skyddssystem som stänger luckan efter 1 timmes kontinuerlig funktion. Innan denna funktion aktiveras, kontrollera att både mörkläggningsgardinen och myggardinen är helt öppna. Anvisningar till användaren 9 FREHLIGHT

10 1 Allmän information 1.8. Beskrivning av reglagen Fjärrkontroll ON/OFF - PÅ/AV Tryck på knappen ON/OFF för att slå på luftkonditioneringen. När apparaten är avstängd är alla symboler förutom klockan släckta och det går att använda knapparna ROOM och LIGHT. Funktionsläge ymbol för oladdade batterier F /C F /C LIGHT LIGHT Välj mätenhet för mätning av temperaturen, dvs. Denna funktion kan väljas när temperaturen visas. Tryck på denna knapp för att slå på eller stänga av spri- knapp fungerar även om fjärrkontrollen är avstängd. Timer Klocka Börvärde Fläkthastighet Klocka F /C Belysning + - MODE F /C CLOCK TIMER IFEEL Rumstemperatur I Feel leep ON/OFF Mode Timer ROOM ROOM CLOCK CLOCK ET ET TIMER TIMER Tryck på denna knapp när du vill att den invändiga tem- knapp för att komma tillbaka till börvärdet. Denna knapp fungerar även om fjärrkontrollen är avstängd. Tryck på denna knapp och håll den intryckt i mer än 2 - i detta syfte). Tryck på knappen ET för att bekräfta ändringarna. Efter 15 sekunder bekräftas ändringarna automatiskt. 1) Den bekräftar inställningen av klockan 2) Den uppdaterar fjärrkontrollen med luftkonditioneringens aktuella inställningar Tryck på denna knapp för att ställa in tidpunkten för automatisk påslagning och/eller avstängning. et Room LIGHT ROOM ET LEEP IFEEL LEEP LEEP När denna knapp trycks in aktiveras funktionen LEEP. Börvärdet justeras automatiskt för att höja komforten nattetid. Reset leep I Feel IFEEL I FEEL det som uppmätts av fjärrkontrollen. Knappen REET återställer alla konfigurerade parametrar till standardvärden. FREHLIGHT 10 Anvisningar till användaren

11 1 Allmän information AUTOMATIKT FUNKTIONLÄGE A FLÄKTLÄGE MODE Tryck på knappen MODE tills du kommer till AUTO MODE Tryck på knappen MODE. Välj ventilering. + - Välj önskad temperatur Välj fläkthastighet AUTO tiverad. Det går att använda knapparna LIGHT och ROOM. Det går att använda knapparna LIGHT och ROOM. FUNKTIONLÄGE KALL / VARM MODE Tryck på knappen MODE. Välj KALL eller VARM + - Välj önskad temperatur Välj fläkthastighet Det går att använda knapparna LIGHT och ROOM. Anvisningar till användaren 11 FREHLIGHT

12 1 Allmän information TIMER Anm: varje gång timerknappen trycks in blinkar displayen i 15 sekunder i väntan på att inställningarna skall ändras. Kom ihåg att ställa klockan med rätt klockslag innan denna funktion används. Inställning av timer ON (automatisk påslagning) 1) Tryck på TIMER så börjar klockan ON att blinka. 3) Rikta fjärrkontrollen mot mottagaren och tryck på ET för att bekräfta Inställning av timer OFF (automatisk avstängning) 1) Tryck på TIMER två gånger så börjar klockan OFF att blinka. 3) Rikta fjärrkontrollen mot mottagaren och tryck på ET för att bekräfta Inställning av timer ON & OFF (Automatisk påslagning och avstängning) 1) Tryck på TIMER tre gånger så börjar klockan ON att blinka och klockan OFF visas. 4) Rikta fjärrkontrollen mot mottagaren och tryck på ET för att bekräfta LEEP 1) Välj önskad temperatur. 2) Tryck på LEEP Anm: funktionen LEEP ändrar den inställda temperaturen med 1 efter en timme och med 2 efter två timmar. IFEEL I FEEL 1) Tryck på I FEEL för att aktivera funktionen. 2) Placera fjärrkontrollen så att signalerna kan sändas till mottagaren. 3) Funktionstemperaturen anpassas till temperaturen som uppmäts av fjärrkontrollen. Anm: fjärrkontrollen får inte förvaras på en plats där temperaturen är mycket högre eller mycket lägre FREHLIGHT 12 Anvisningar till användaren

13 1 Allmän information AV F U K T N I N G A K T I V V E N T I L E R I N G MODE Tryck på knappen MODE tills "AVFUKTNING" visas. MODE Tryck på knappen MODE. Välj "AKTIV AUTO + - Välj önskad temperatur avaktiverad. Det går att använda knapparna LIGHT och ROOM. avaktiverad. Det går att använda knapparna LIGHT och ROOM. VENTILERING". I N T Ä L L N I N G AV F J Ä R R - K O N T R O L L E N För att fjärrkontrollen ska kunna styra alla funktioner som Freshlight är utrustad med måste fjärrkontrollen vara inställd på korrekt sätt. Ta av batterilocket och kontrollera att dip-brytarna är placerade som på vidstående illustration. Gör så här om de inte är placerade som på illustra- Ta ut batterierna. Använd en liten skruvmejsel för att ställa de 4 dip-brytarna i korrekt läge. ätt i batterierna igen. ätt tillbaka batteriutrymmets lock. BATTERY COMPARTMENT ON BACK IDE OF REMOTE CONTROL OFF Oladdade batterier När fjärrkontrollens batterier inte längre har någon laddning visas symbolen på displayen. Efter varje givet kommando blinkar symbolen i 2 sekunder. Byt batterier 2x1.5V AAA Anvisningar till användaren 13 FREHLIGHT

14 1 Allmän information 1.9. Beskrivning av lysdiodernas status på spridaren Lysdiodernas status läckt Brandgult sken Grönt sken Rött fast sken Blinkande grönt sken Betydelse Luftkonditioneringsapparaten avstängd kommando) Luftkonditioneringsapparaten i funktion Avfrostning / tart av värmepump FREHLIGHT 14 Anvisningar till användaren

15 1 Allmän information Tekniska data Beskrivning Mätenhet Modell FREHLIGHT se märkplåten Kyleffekt W 2050 W W 2700 Elmatning V-Hz kyddsgrad IP X4 Behandlad luftvolym m 3 /h 380 m 3 25 Vikt kg 42 I enlighet med standard EN Värmepumpens värmeeffekt sjunker vid sjunkande utetemperatur. das vid utetemperaturer som ligger över Anvisningar till användaren 15 FREHLIGHT

16 1 Allmän information Rutinunderhåll Petrol Rengöring del vid behov. Använd inte bensin eller lösningsmedel. Kontroll: kontrollera regelbundet att kondenstömningshålen inte är igensatta. FREHLIGHT 16 Anvisningar till användaren

17 2 Information om installationen Installationen ska utföras av tekniskt kunniga fackmän med korrekt teknisk kompetens. Dessutom måste de som sköter installationen se till att arbetsvillkoren är lämpliga så att säkerheten för dem själva och andra människor tryggas. Lyft upp luftkonditioneringsapparaten och kontrollera att den är i gott skick. Lyft inte luftkonditioneringsapparaten i ventilationsöppningarna på baksidan. Flytta luftkonditioneringsapparaten till installationsplatsen på säkert sätt. Anvisningar till användaren 17 FREHLIGHT

18 2 Information om installationen 2.2. Iordningställande av öppningen i taket existerande ventilationsöppning i fordonet eller skära ut en ny öppning. En eller två luftkonditioneringsapparater kan installeras. Hur många luftkonditioneringsapparater som ska installeras beror på fordonets storlek och behovet av luftkonditionerad luft. Luftkonditioneringsapparaten ska monteras ning på insidan där installationen ska göras. Detta är viktigt för att det inte ska uppstå svårigheter vid monteringen av luftkonditioneringsapparaten OBERVERA! Kontakta fordonstillverkaren och ta reda på om fordonet klarar att bära upp den statiska belastning som luftkonditioneringsapparaten utgör och påfrestningarna som överförs av luftkonditioneringsapparaten när fordonet är i rörelse. På vissa fordon har tillverkaren redan iordningställt ett område där en öppning kan göras utan risk att fordonsstrukturen försvagas och/eller att elkablar skärs av. OBERVERA! Luftkonditioneringsapparaten bör installeras plant. Högsta tillåtna lutning FREHLIGHT 18 Anvisningar till användaren

19 2 Information om installationen FARA! Risk för elektrisk stöt. Koppla loss fordonet från alla energikällor. Använda en existerande öppning 1) Montera av luckan. 2) Rengör ytorna runt öppningen och skrapa bort resterande lim 3) Använd silikon eller kitt för att tillsluta existerande skruvhål och eventuella sprickor. Anvisningar till användaren 19 FREHLIGHT

20 2 Information om installationen Ny öppning 1. Markera läget och måtten på öppningen med hjälp av det tryckta kartongbladet som 2. Borra hål i hörnen. 3. kär ut en öppning så att de borrade hålen förenas. 4. Vi rekommenderar att en förstärkningsram med trälister monteras. Hål för kabelgenomförning FREHLIGHT 20 Anvisningar till användaren

21 2 Information om installationen 2.3. Montering av luftkonditioneringsapparaten Placera luftkonditioneringsapparaten ovanpå öppningen på fordonstaket. läpa aldrig luftkonditioneringsapparaten, utan För korrekt infästning måste hållarna pla- Fixera spridarens konsoler vid underredet med hjälp av de medföljande skruvarna. Följ givna anvisningar om åtdragningsmo- åtdragningsmoment! Montera spridarens tätningar. Med hjälp av anvisningarna i tabellen på sidan 22 kan du avgöra vilken tjocklek tätningen ska ha. Gör elanslutningen enligt anvisningarna i avsnitt 2.4 Anvisningar till användaren 21 FREHLIGHT

22 2 Information om installationen Fixera spridaren vid konsolerna. - Montera de två sidolocken. TAKET TJOCKLEK TÄTNINGEN TJOCKLEK = 25 mm 20 mm från 25 upp till 30 mm 25 mm från 30 upp till 35 mm 30 mm från 35 upp till 40 mm 35 mm från 40 upp till 45 mm 40 mm från 45 upp till 50 mm 45 mm da 50 upp till 55 mm 50 mm från 55 upp till 60 mm 55 mm FREHLIGHT 22 Anvisningar till användaren

23 2 Information om installationen 2.4. Elektrisk anslutning Gör den elektriska anslutningen enligt gällande standarder. L Längd (m) (mm 2 ) < 7,5 > 7,5 1 Diameter 1,5 2,5 Diverse andra apparater Luftkonditioneringens matningsledning Termomagnetisk strömbrytare RCCB Extern matningsledning 12-poligt kontaktdon från underredet 12-poligt kontaktdon internt kort spridare 12V DC BATTERIPOL Blå kabel 230V 50Hz Blå kabel Brun kabel Brun kabel Gul/grön kabel Gul/grön kabel Koppla kablarna till luftkonditioneringsapparaten. B äkringslåda Nätkomkopplare/Generator Elektrisk generator Anslut systemet till ett jordat elsystem som klarar att ge erforderlig Anvisningar till användaren 23 FREHLIGHT

24 FREHLIGHT 24 Anvisningar till användaren LÖNING Temperaturen är lägre än 18 C Temperaturen är högre än 40 Kontrollera börvärestemperaturen Fel på termoskyddet Knappen Mode är inte i korrekt läge Kompressorn skadad Värmeväxlingselementen är smutsiga Hålen för kondenstömning igensatta Tätningen är skadad Det kommer inte fram någon ström För låg spänning (lägre än 200 V) Fel på den elektriska kondensorn Fel på termoskyddet 3 Felsökning, underhåll, återvinning 3.1. Fel, orsaker, åtgärder Åtgärder som kan vidtas av användaren Åtgärder som kan vidtas av auktoriserad personal ORAK Luftkonditioneringen kyler inte Luftkonditioneringen värmer inte Luften cirkulerar inte inuti fordonet Luftkonditioneringen startar inte Luftkonditioneringen slutar att fungera 3.2. Extra underhåll För att prestandan ska bli bästa möjliga bör du låta din återförsäljare/ verkstad göra en extra rengöring av följande komponenter före använd- 1. värmeväxlingselementen 2. kondenstömningshålen 3.3. Urdrifttagande och återvinning Följ nationella lagar för skrotning och återvinning. Vi rekommenderar att miljömyndigheter eller auktoriserade organisationer kontaktas.

25 ELEKTRIKT KOPPLINGCHEMA YELLOW-GREEN 4 3 BLACK 2 BROWN 1 BLUE HOOD FAN EVAPORATOR HOOD EVAP FAN OPTIONAL CONNECTION TO WITCH ON THE AIR DIFFUER LIGHT ALO WHEN THERE I NO MAIN. PLEAE UE THE PROVIDED CONNECTOR PLUGGED IN THE BOARD BATTERY FUE F2AL250V BATTERY FUE + 12vdc BATTERY BATTERY - BATTERY REMOTE REMOTE LIGHT switch ECONOMY J12 COND FAN ON/OFF INVERTER COND FAN AUX ERIAL 0 1 COMPREOR COND PROBE RED GREEN CYAN YELLOW BROWN WHITE BLAK BLUE GRAY VIOLET EVAP PROBE C Jx Jx Cx Jx Cx TEMPERATURE PROBE AIR DIFFUER MAIN FUE MAIN FUE F10AL250V Led board Led board GROUND T3 YELLOW-GREEN NEUTRAL T2 - BLUE LINE T1 BROWN AC 230V 25 FREHLIGHT MAIN ORANGE VALVE C B L U E 1 4 Y E L L O W - G R E E N B R O W N 2 3 B L A K B R O W N B L A C K 3 2 Y E L L O W - G R E E N 4 1 B L U E FAN2 CONDERNER F 3 FAN1 CONDERNER x x u F F F 4 T E R M O W I T C H H F 5 P I N K 3 F 1 R E D 2 B L U E O x 1 Y E L L O W - G R E E N 1 F 2 VALVE COMPREOR O x 2 2 REMOTE

26 26 FREHLIGHT Plansch i reservdelskatalog

27 Plansch i reservdelskatalog PO BEKRIVNING PO BEKRIVNING PO BEKRIVNING 2 LOCK 3 KONDENOR 4 BRICKA 5 FÄTE 6 VIBRATIONDÄMPARE 7 KRUV 8 MUTTER 9 KOMPREOR 10 KOMPREORPLATTA 13 TÄTNING 14 EITZ KROK 15 KRUV 16 HUV 17 ETIKETT 18 NIT 19 KONDENERINGELEMENT 20 NIT 21 BRICKA 22 TÅLKRAGE 23 NIT 24 KRUV 25 PLENUM 26 FLÄKT 27 KRUV 28 KABLAR 29 MONTERINGDEL BAK 30 KRUV 31 LOCK 32 KABLAR 33 KRUV 34 EFFEKTMODUL 35 ELEKTRONIKLÅDA 36 TEMPERATURGIVARE 37 KABLAR 38 KABLAR 39 PLATTA 41 KRUV 42 KRUV 43 TÄTNING 44 UNDERREDE 45 TÄTNING 46 FÄTKONOL 47 FÄTKONOL 48 KOMPREORAT 49 KRUV 50 KRUVTÄCKNING 51 GARDINAT 52 LUFTARHU 53 LJUPANEL MED LYDIODER 54 LAMPKYDD 55 LUFTARGALLER 56 FILTER 57 FILTER 58 MONTERINGDEL, MITTEN 59 MONTERINGDEL 60 MOTTAGAREN KYDD 61 ETIKETT LIFTARE 62 KOMPLETT KNOPP 63 KYDD TILL FREHLIGHT 64 ETIKETT LIFTARE 65 MONTERINGDEL 66 KLAFF 67 RING 68 KJUTREGLAGE TILL LUFTPJÄLL 69 MONTERINGDEL 70 MOTTAGARKORT 71 KRUV 72 RAM 73 TÄTNINGAR 74 KRUV 75 AAA BATTERIER 76 BRUKANVINING 77 FJÄRRKONTROLL 78 KRUV 79 TÄTNING 80 FLÄKT 82 IOLERINGLÅDA 83 KRUV 84 PLATTA 85 ETIKETT 86 TERMOAKTUATOR 87 REGLAGE TILL LUCKA 88 FJÄDER TILL LUCKA 89 LUCKA 90 BATTERI 91 KRUV 92 KOMPLETT LUFTARE 93 KOMPLETT LÅDA 94 4 VÄGAR VENTIL 99 KLÄMMA 100 LUFTARGALLER 101 LAMPKYDD 27 FREHLIGHT

TEC 30 DIESEL GENERATOR

TEC 30 DIESEL GENERATOR TEC 30 DIEEL GENERATOR Operation, maintenance and installation manual Libretto istruzioni per l uso, la manutenzione e l installazione Betriebs-, Wartungs- und Installationsanleitung Manuel d utilisation,

Läs mer

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar Luft/luftvärmepumpar Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar SVI-12 SVO-12 Tack för att du har valt en Scanvarm värmepump. Var vänlig och läs igenom denna manual noggrant och behåll den för framtida bruk.

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP EVOLUTION 09 KMP EVOLUTION 13 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förord... 3 1.2 Viktig information... 3 1.3 Reservation... 3 1.4 Garanti...

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest BASIC 2.6 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest MAXI 7.0 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1 LUFTVÄRMEPUMP Allmänna monterings- och bruksanvisningar Vers. 10.1 INLEDNING Bästa Ultimate Luftvärmepumpkund LÄS monteringsanvisningen omsorgsfullt ALLTID FÖRE MONTERINGEN och be också din montör bekanta

Läs mer

Gratulerar. Innehåll ANVÄNDARMANUAL ESD09HRA, ESD12HRA. electrolux ESD09HRA & ESD12HRA innehåll

Gratulerar. Innehåll ANVÄNDARMANUAL ESD09HRA, ESD12HRA. electrolux ESD09HRA & ESD12HRA innehåll Electrolux HemProdukter AB 05 45 Stockholm wwwelectroluxse Konsumentkontakt/värmepumpar Tel 08-67 5 54 Vi tänkte på dig när vi tog fram den här Kommer du ihåg känslan när du någon gång öppnat en present

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

12 ZP-TI 12 ZP-TO SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL

12 ZP-TI 12 ZP-TO SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL JAETTU ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOPAS LUFT/LUFTVÄRMEPUMP BRUKSANVISNING ENGLISH SUOMI NORSK SVENSKA INDOOR

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Tvådelad luftvärmepump/luftkonditionering bestående av inomhusenhet och utomhusenhet av Midea s tillverkning Var vänlig läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

Bruksanvisning Luftvärmepump

Bruksanvisning Luftvärmepump Bruksanvisning Luftvärmepump Utomhusdel CU-XE9CKE CU-XE12CKE Inomhusdel CS-XE9CKE CS-XE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spar anvisningarna för framtida

Läs mer

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 5.0

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 5.0 LUFTVÄRMEPUMP Allmänna monterings- och bruksanvisningar Vers. 5.0 INLEDNING Bästa Ultimate Luftvärmepumpkund LÄS monteringsanvisningen omsorgsfullt ALLTID FÖRE MONTERINGEN och be också din montör bekanta

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N SV IVT Nordic Inverter 12 KHR-N Användarhandledning Art. nr: 6720641475 Utgåva: 2009/08 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett säkert

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

42HQV. Silentech. luft/luft värmepump. Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX

42HQV. Silentech. luft/luft värmepump. Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX 42HQV Silentech luft/luft värmepump Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX Maj 2005, rev. oktober 2005 Drift- och skötselinstruktion, 42HQV Silentech Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer