Produkten garanteras enligt lag och standarder som utställts efter införlivandet av direktiv 1999/44/CE.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produkten garanteras enligt lag och standarder som utställts efter införlivandet av direktiv 1999/44/CE."

Transkript

1 Garantivillkor Produkten garanteras enligt lag och standarder som utställts efter införlivandet av direktiv 1999/44/CE. Tillverkarens garanti utesluts uttryckligen både i händelse att produktens skada eller felaktiga funktion har orsakats av och/eller beror på felaktig montering. Det åligger kunden att se till att monteringen av produkten sker genom de olika återförsäljarna som är auktoriserade, men inte anställda av Dometic. DOMETIC amtliga rättigheter förbehålles - Tryckt i Italien - Ingen del av denna manual får mångfaldigas, kopieras eller spridas i någon form utan skriftligt medgivande från DOMETIC. nual ger indikationer utan att vara bindande. DOMETIC förbehåller sig rätten att i vilket ögonblick som helst och utan föregående meddelande göra samtliga ändringar som betraktas som lämpliga i sin konstanta strävan att förbättra produktens kvalitet och säkerhet, utan att förbinda sig att uppdatera denna manual varje gång. par denna manual som framtida referens.

2 äkerhetsregler, miljöpåverkan och regler för korrekt deponering Det åligger varje enskild organisation att tillämpa lämpliga förfaranden så att det går att avgöra, utvärdera och kontrollera hur den egna verksamheten - Användning av råvaror och naturresurser - Utsläpp i atmosfären - Utsläpp av vätskor - Avfallshantering och återvinning - Markförorening För att miljöpåverkan skall bli minsta möjliga tillhandahåller tillverkaren nedan anvisningar som måste beaktas och följas av dem som på något sätt interagerar med utrustningen under dess livstid. sker - e till att deponeringen sker på korrekt sätt genom att lämna in apparaten till ett auktoriserat avfallshanteringsföretag som garanterar att återvinningsbara komponenter återanvänds och att övriga komponenter omhändertas på lämpligt sätt - e till att luftutbytet är tillräckligt under installationen så att ohälsosam luft inte koncentreras i omgivningen där personal vistas användning och underhåll - Håll ljudnivån på lägsta möjliga nivå så att de akustiska föroreningarna reduceras För ytterliga anvisningar om korrekt demontering av våra produkter, se återvinningsmanualerna på

3 Innehållsförteckning 1 Allmän information 1.1. Avsikten med manualen...4 luftkonditioneringsapparaten Beskrivning av luftkonditioneringsapparaten Råd om användning av luftkonditioneringen Fönsterlucka Ljus Aktiv ventilering Beskrivning av reglagen Beskrivning av lysdiodstatus på spridaren Tekniska data Rutinunderhåll Information om installationen Iordningställande av öppningen i taket Montering av luftkonditioneringsapparaten Elektrisk anslutning Felsökning, underhåll, återvinning 3.1. Fel, orsaker, åtgärder Extra underhåll Urdrifttagande och återvinning...24 ELEKTRIKT KOPPLINGCHEMA Plansch i reservdelskatalog...26 Operation, Maintenance and Installation manual Air conditioner Libretto istruzioni per l uso, la manutenzione e l installazione Condizionatore Bedienungs- und l installation Klimaanlage Mise en route, entretien et installation Climatiseur Handleiding voor bediening, onderhoud en installatie Airconditioner GB I D F NL Manual de instrucciones para el uso, la manutención y la instalación Acondicionator E Livrete de instruções para uso, manutenção e instalação Aparelho de ar condicionado Handbok för drift, underhåll och installation Luftkonditioneringsapparat Käyttö-, huolto- ja asennusohje Ilmastointilaite P FIN Brukerveiledning og manual til vedlikehold og installasjon Airconditioner N Brugervejledning og manual til vedligeholdelse og installation Airconditioner DK

4 1 Allmän information 1.1. Avsikten med manualen Denna manual har redigerats av tillverkaren och är en integrerande del av handbok är avsedd att garantera en korrekt användning av luftkonditioneringsapparaten. Den första delen av manualen är riktad till användaren, medan den andra delen är riktad till sakkunnig personal som skall sköta installationen av luftkonditioneringsapparaten. Följande symboler FARA! Observera svåra skador. OBERVERA! Om anvisningarna inte beaktas kan det leda till materialskador och produktens funktion kan påverkas negativt. ANVINING Kompletterande information om användning av produkten. neringsapparaten 1.3. Beskrivning av luftkonditioneringsapparaten Luftkonditioneringsapparaten har projekteras och tillverkats för att instal- förbättra temperaturen inuti fordonen i fråga. Under den varma årstiden tillhandahåller luftkonditioneringssystemet avfuktad, sval luft och under den kalla årstiden varm luft, dock utan att fungera som ersättning för fordonets värmesystem. I båda fallen är lufttemperaturen inställbar. val luft - Funktionsbeskrivning kylvätska med tryck. När kylvätskan övergår från vätska till gas värmer eller kyler den komponenterna som den passerar genom. genom den. Luften som kommer ut är kyld och avfuktad. När detta pågår under längre tid sänks temperaturen inuti fordonet. Varmluft - Funktionsbeskrivning Värmen som ackumulerats av kylgasen avleds med hjälp av det in- Detta händelseförlopp leder med tiden till en ökning av temperaturen inuti fordonet. FREHLIGHT av tillverkaren Konformitetsmärkning Modell/erienummer TIllverkningsår Tekniska data 4 Anvisningar till användaren

5 1 Allmän information Kondensor (b) Kompressor (a) Magnetventil (f) Förångare (d) Varmluft som släpps ut Fläkt (c) fordonet Behandlad luft som släpps ut i fordonet igen Kondensutsläpp fordonet Anvisningar till användaren 5 FREHLIGHT

6 1 Allmän information 1.4. Råd om användning av luftkonditioneringen ANVINING Följ anvisningarna nedan för att förbät ra luftkonditioneringssy Bättra på fordonets värmeisolering genom att täppa till hål och öpp- Undvik att öppna dörrar och fönster när det inte behövs. lämpligt sätt. Tillämpa nedan angivna försiktighetsåtgärder för att undvika funktions- Blockera inte luftinlopp eller luftutlopp med tyg, papper eller dylikt. toppa inte in händer eller föremål i öppningarna. pruta inte vatten i luftkonditioneringsapparaten. Ha aldrig brandfarligt material i närheten av luftkonditioneringsapparaten. täll det främre luftspjället i önskat läge. Gör så här för att justera sedan vredet medsols. FREHLIGHT 6 Anvisningar till användaren

7 1 Allmän information 1.5. Lucka skjutreglage som är placerade i mitten. Det går att välja önskad mix av öppningsgrad för de två gardinerna för att skapa önskad atmosfär inuti fordonet. Mörkläggningsgardinen låter inget ljus passera, medan myggardinen används för att skugga mot direkt solsken. FARA! täng inte mörkläggningsgardinen helt när campingbussen lämnas i solen under dagens varmaste timmar. Låt den vara öppen till minst 1/3. Annars kan det bli så hett i utrymmet mellan mörkläggningsgardinen och fönsterluckan att skador orsakas. Anvisningar till användaren 7 FREHLIGHT

8 1 Allmän information 1.6. Ljus Luftkonditioneringsapparatens invändiga luftare har ett lysdiodsystem på de två sidopanelerna. Det går att slå på och av ljusen både med fjärrkontrollen och med en knapp på luftarens kontrollpanel. Med lämplig anslutning kan även knapparna inuti campingbussen användas för detta ändamål. Det går att ändra lysdiodernas ljusstyrka med knappen på luftarens kontrollpanel. Tryck kontinuerligt på denna knapp för att välja önskad ljusstyrka mellan den senast inställda ljusstyrkan. FREHLIGHT 8 Anvisningar till användaren

9 1 Allmän information 1.7. Aktiv ventilering Med fjärrkontrollen går det att öppna en lucka för att byta ut den dåliga luften inuti fordonet. Från det ögonblick knappen på fjärrkontrollen trycks in tar att stängas. Om man glömmer att stänga av denna funktion aktiveras ett skyddssystem som stänger luckan efter 1 timmes kontinuerlig funktion. Innan denna funktion aktiveras, kontrollera att både mörkläggningsgardinen och myggardinen är helt öppna. Anvisningar till användaren 9 FREHLIGHT

10 1 Allmän information 1.8. Beskrivning av reglagen Fjärrkontroll ON/OFF - PÅ/AV Tryck på knappen ON/OFF för att slå på luftkonditioneringen. När apparaten är avstängd är alla symboler förutom klockan släckta och det går att använda knapparna ROOM och LIGHT. Funktionsläge ymbol för oladdade batterier F /C F /C LIGHT LIGHT Välj mätenhet för mätning av temperaturen, dvs. Denna funktion kan väljas när temperaturen visas. Tryck på denna knapp för att slå på eller stänga av spri- knapp fungerar även om fjärrkontrollen är avstängd. Timer Klocka Börvärde Fläkthastighet Klocka F /C Belysning + - MODE F /C CLOCK TIMER IFEEL Rumstemperatur I Feel leep ON/OFF Mode Timer ROOM ROOM CLOCK CLOCK ET ET TIMER TIMER Tryck på denna knapp när du vill att den invändiga tem- knapp för att komma tillbaka till börvärdet. Denna knapp fungerar även om fjärrkontrollen är avstängd. Tryck på denna knapp och håll den intryckt i mer än 2 - i detta syfte). Tryck på knappen ET för att bekräfta ändringarna. Efter 15 sekunder bekräftas ändringarna automatiskt. 1) Den bekräftar inställningen av klockan 2) Den uppdaterar fjärrkontrollen med luftkonditioneringens aktuella inställningar Tryck på denna knapp för att ställa in tidpunkten för automatisk påslagning och/eller avstängning. et Room LIGHT ROOM ET LEEP IFEEL LEEP LEEP När denna knapp trycks in aktiveras funktionen LEEP. Börvärdet justeras automatiskt för att höja komforten nattetid. Reset leep I Feel IFEEL I FEEL det som uppmätts av fjärrkontrollen. Knappen REET återställer alla konfigurerade parametrar till standardvärden. FREHLIGHT 10 Anvisningar till användaren

11 1 Allmän information AUTOMATIKT FUNKTIONLÄGE A FLÄKTLÄGE MODE Tryck på knappen MODE tills du kommer till AUTO MODE Tryck på knappen MODE. Välj ventilering. + - Välj önskad temperatur Välj fläkthastighet AUTO tiverad. Det går att använda knapparna LIGHT och ROOM. Det går att använda knapparna LIGHT och ROOM. FUNKTIONLÄGE KALL / VARM MODE Tryck på knappen MODE. Välj KALL eller VARM + - Välj önskad temperatur Välj fläkthastighet Det går att använda knapparna LIGHT och ROOM. Anvisningar till användaren 11 FREHLIGHT

12 1 Allmän information TIMER Anm: varje gång timerknappen trycks in blinkar displayen i 15 sekunder i väntan på att inställningarna skall ändras. Kom ihåg att ställa klockan med rätt klockslag innan denna funktion används. Inställning av timer ON (automatisk påslagning) 1) Tryck på TIMER så börjar klockan ON att blinka. 3) Rikta fjärrkontrollen mot mottagaren och tryck på ET för att bekräfta Inställning av timer OFF (automatisk avstängning) 1) Tryck på TIMER två gånger så börjar klockan OFF att blinka. 3) Rikta fjärrkontrollen mot mottagaren och tryck på ET för att bekräfta Inställning av timer ON & OFF (Automatisk påslagning och avstängning) 1) Tryck på TIMER tre gånger så börjar klockan ON att blinka och klockan OFF visas. 4) Rikta fjärrkontrollen mot mottagaren och tryck på ET för att bekräfta LEEP 1) Välj önskad temperatur. 2) Tryck på LEEP Anm: funktionen LEEP ändrar den inställda temperaturen med 1 efter en timme och med 2 efter två timmar. IFEEL I FEEL 1) Tryck på I FEEL för att aktivera funktionen. 2) Placera fjärrkontrollen så att signalerna kan sändas till mottagaren. 3) Funktionstemperaturen anpassas till temperaturen som uppmäts av fjärrkontrollen. Anm: fjärrkontrollen får inte förvaras på en plats där temperaturen är mycket högre eller mycket lägre FREHLIGHT 12 Anvisningar till användaren

13 1 Allmän information AV F U K T N I N G A K T I V V E N T I L E R I N G MODE Tryck på knappen MODE tills "AVFUKTNING" visas. MODE Tryck på knappen MODE. Välj "AKTIV AUTO + - Välj önskad temperatur avaktiverad. Det går att använda knapparna LIGHT och ROOM. avaktiverad. Det går att använda knapparna LIGHT och ROOM. VENTILERING". I N T Ä L L N I N G AV F J Ä R R - K O N T R O L L E N För att fjärrkontrollen ska kunna styra alla funktioner som Freshlight är utrustad med måste fjärrkontrollen vara inställd på korrekt sätt. Ta av batterilocket och kontrollera att dip-brytarna är placerade som på vidstående illustration. Gör så här om de inte är placerade som på illustra- Ta ut batterierna. Använd en liten skruvmejsel för att ställa de 4 dip-brytarna i korrekt läge. ätt i batterierna igen. ätt tillbaka batteriutrymmets lock. BATTERY COMPARTMENT ON BACK IDE OF REMOTE CONTROL OFF Oladdade batterier När fjärrkontrollens batterier inte längre har någon laddning visas symbolen på displayen. Efter varje givet kommando blinkar symbolen i 2 sekunder. Byt batterier 2x1.5V AAA Anvisningar till användaren 13 FREHLIGHT

14 1 Allmän information 1.9. Beskrivning av lysdiodernas status på spridaren Lysdiodernas status läckt Brandgult sken Grönt sken Rött fast sken Blinkande grönt sken Betydelse Luftkonditioneringsapparaten avstängd kommando) Luftkonditioneringsapparaten i funktion Avfrostning / tart av värmepump FREHLIGHT 14 Anvisningar till användaren

15 1 Allmän information Tekniska data Beskrivning Mätenhet Modell FREHLIGHT se märkplåten Kyleffekt W 2050 W W 2700 Elmatning V-Hz kyddsgrad IP X4 Behandlad luftvolym m 3 /h 380 m 3 25 Vikt kg 42 I enlighet med standard EN Värmepumpens värmeeffekt sjunker vid sjunkande utetemperatur. das vid utetemperaturer som ligger över Anvisningar till användaren 15 FREHLIGHT

16 1 Allmän information Rutinunderhåll Petrol Rengöring del vid behov. Använd inte bensin eller lösningsmedel. Kontroll: kontrollera regelbundet att kondenstömningshålen inte är igensatta. FREHLIGHT 16 Anvisningar till användaren

17 2 Information om installationen Installationen ska utföras av tekniskt kunniga fackmän med korrekt teknisk kompetens. Dessutom måste de som sköter installationen se till att arbetsvillkoren är lämpliga så att säkerheten för dem själva och andra människor tryggas. Lyft upp luftkonditioneringsapparaten och kontrollera att den är i gott skick. Lyft inte luftkonditioneringsapparaten i ventilationsöppningarna på baksidan. Flytta luftkonditioneringsapparaten till installationsplatsen på säkert sätt. Anvisningar till användaren 17 FREHLIGHT

18 2 Information om installationen 2.2. Iordningställande av öppningen i taket existerande ventilationsöppning i fordonet eller skära ut en ny öppning. En eller två luftkonditioneringsapparater kan installeras. Hur många luftkonditioneringsapparater som ska installeras beror på fordonets storlek och behovet av luftkonditionerad luft. Luftkonditioneringsapparaten ska monteras ning på insidan där installationen ska göras. Detta är viktigt för att det inte ska uppstå svårigheter vid monteringen av luftkonditioneringsapparaten OBERVERA! Kontakta fordonstillverkaren och ta reda på om fordonet klarar att bära upp den statiska belastning som luftkonditioneringsapparaten utgör och påfrestningarna som överförs av luftkonditioneringsapparaten när fordonet är i rörelse. På vissa fordon har tillverkaren redan iordningställt ett område där en öppning kan göras utan risk att fordonsstrukturen försvagas och/eller att elkablar skärs av. OBERVERA! Luftkonditioneringsapparaten bör installeras plant. Högsta tillåtna lutning FREHLIGHT 18 Anvisningar till användaren

19 2 Information om installationen FARA! Risk för elektrisk stöt. Koppla loss fordonet från alla energikällor. Använda en existerande öppning 1) Montera av luckan. 2) Rengör ytorna runt öppningen och skrapa bort resterande lim 3) Använd silikon eller kitt för att tillsluta existerande skruvhål och eventuella sprickor. Anvisningar till användaren 19 FREHLIGHT

20 2 Information om installationen Ny öppning 1. Markera läget och måtten på öppningen med hjälp av det tryckta kartongbladet som 2. Borra hål i hörnen. 3. kär ut en öppning så att de borrade hålen förenas. 4. Vi rekommenderar att en förstärkningsram med trälister monteras. Hål för kabelgenomförning FREHLIGHT 20 Anvisningar till användaren

21 2 Information om installationen 2.3. Montering av luftkonditioneringsapparaten Placera luftkonditioneringsapparaten ovanpå öppningen på fordonstaket. läpa aldrig luftkonditioneringsapparaten, utan För korrekt infästning måste hållarna pla- Fixera spridarens konsoler vid underredet med hjälp av de medföljande skruvarna. Följ givna anvisningar om åtdragningsmo- åtdragningsmoment! Montera spridarens tätningar. Med hjälp av anvisningarna i tabellen på sidan 22 kan du avgöra vilken tjocklek tätningen ska ha. Gör elanslutningen enligt anvisningarna i avsnitt 2.4 Anvisningar till användaren 21 FREHLIGHT

22 2 Information om installationen Fixera spridaren vid konsolerna. - Montera de två sidolocken. TAKET TJOCKLEK TÄTNINGEN TJOCKLEK = 25 mm 20 mm från 25 upp till 30 mm 25 mm från 30 upp till 35 mm 30 mm från 35 upp till 40 mm 35 mm från 40 upp till 45 mm 40 mm från 45 upp till 50 mm 45 mm da 50 upp till 55 mm 50 mm från 55 upp till 60 mm 55 mm FREHLIGHT 22 Anvisningar till användaren

23 2 Information om installationen 2.4. Elektrisk anslutning Gör den elektriska anslutningen enligt gällande standarder. L Längd (m) (mm 2 ) < 7,5 > 7,5 1 Diameter 1,5 2,5 Diverse andra apparater Luftkonditioneringens matningsledning Termomagnetisk strömbrytare RCCB Extern matningsledning 12-poligt kontaktdon från underredet 12-poligt kontaktdon internt kort spridare 12V DC BATTERIPOL Blå kabel 230V 50Hz Blå kabel Brun kabel Brun kabel Gul/grön kabel Gul/grön kabel Koppla kablarna till luftkonditioneringsapparaten. B äkringslåda Nätkomkopplare/Generator Elektrisk generator Anslut systemet till ett jordat elsystem som klarar att ge erforderlig Anvisningar till användaren 23 FREHLIGHT

24 FREHLIGHT 24 Anvisningar till användaren LÖNING Temperaturen är lägre än 18 C Temperaturen är högre än 40 Kontrollera börvärestemperaturen Fel på termoskyddet Knappen Mode är inte i korrekt läge Kompressorn skadad Värmeväxlingselementen är smutsiga Hålen för kondenstömning igensatta Tätningen är skadad Det kommer inte fram någon ström För låg spänning (lägre än 200 V) Fel på den elektriska kondensorn Fel på termoskyddet 3 Felsökning, underhåll, återvinning 3.1. Fel, orsaker, åtgärder Åtgärder som kan vidtas av användaren Åtgärder som kan vidtas av auktoriserad personal ORAK Luftkonditioneringen kyler inte Luftkonditioneringen värmer inte Luften cirkulerar inte inuti fordonet Luftkonditioneringen startar inte Luftkonditioneringen slutar att fungera 3.2. Extra underhåll För att prestandan ska bli bästa möjliga bör du låta din återförsäljare/ verkstad göra en extra rengöring av följande komponenter före använd- 1. värmeväxlingselementen 2. kondenstömningshålen 3.3. Urdrifttagande och återvinning Följ nationella lagar för skrotning och återvinning. Vi rekommenderar att miljömyndigheter eller auktoriserade organisationer kontaktas.

25 ELEKTRIKT KOPPLINGCHEMA YELLOW-GREEN 4 3 BLACK 2 BROWN 1 BLUE HOOD FAN EVAPORATOR HOOD EVAP FAN OPTIONAL CONNECTION TO WITCH ON THE AIR DIFFUER LIGHT ALO WHEN THERE I NO MAIN. PLEAE UE THE PROVIDED CONNECTOR PLUGGED IN THE BOARD BATTERY FUE F2AL250V BATTERY FUE + 12vdc BATTERY BATTERY - BATTERY REMOTE REMOTE LIGHT switch ECONOMY J12 COND FAN ON/OFF INVERTER COND FAN AUX ERIAL 0 1 COMPREOR COND PROBE RED GREEN CYAN YELLOW BROWN WHITE BLAK BLUE GRAY VIOLET EVAP PROBE C Jx Jx Cx Jx Cx TEMPERATURE PROBE AIR DIFFUER MAIN FUE MAIN FUE F10AL250V Led board Led board GROUND T3 YELLOW-GREEN NEUTRAL T2 - BLUE LINE T1 BROWN AC 230V 25 FREHLIGHT MAIN ORANGE VALVE C B L U E 1 4 Y E L L O W - G R E E N B R O W N 2 3 B L A K B R O W N B L A C K 3 2 Y E L L O W - G R E E N 4 1 B L U E FAN2 CONDERNER F 3 FAN1 CONDERNER x x u F F F 4 T E R M O W I T C H H F 5 P I N K 3 F 1 R E D 2 B L U E O x 1 Y E L L O W - G R E E N 1 F 2 VALVE COMPREOR O x 2 2 REMOTE

26 26 FREHLIGHT Plansch i reservdelskatalog

27 Plansch i reservdelskatalog PO BEKRIVNING PO BEKRIVNING PO BEKRIVNING 2 LOCK 3 KONDENOR 4 BRICKA 5 FÄTE 6 VIBRATIONDÄMPARE 7 KRUV 8 MUTTER 9 KOMPREOR 10 KOMPREORPLATTA 13 TÄTNING 14 EITZ KROK 15 KRUV 16 HUV 17 ETIKETT 18 NIT 19 KONDENERINGELEMENT 20 NIT 21 BRICKA 22 TÅLKRAGE 23 NIT 24 KRUV 25 PLENUM 26 FLÄKT 27 KRUV 28 KABLAR 29 MONTERINGDEL BAK 30 KRUV 31 LOCK 32 KABLAR 33 KRUV 34 EFFEKTMODUL 35 ELEKTRONIKLÅDA 36 TEMPERATURGIVARE 37 KABLAR 38 KABLAR 39 PLATTA 41 KRUV 42 KRUV 43 TÄTNING 44 UNDERREDE 45 TÄTNING 46 FÄTKONOL 47 FÄTKONOL 48 KOMPREORAT 49 KRUV 50 KRUVTÄCKNING 51 GARDINAT 52 LUFTARHU 53 LJUPANEL MED LYDIODER 54 LAMPKYDD 55 LUFTARGALLER 56 FILTER 57 FILTER 58 MONTERINGDEL, MITTEN 59 MONTERINGDEL 60 MOTTAGAREN KYDD 61 ETIKETT LIFTARE 62 KOMPLETT KNOPP 63 KYDD TILL FREHLIGHT 64 ETIKETT LIFTARE 65 MONTERINGDEL 66 KLAFF 67 RING 68 KJUTREGLAGE TILL LUFTPJÄLL 69 MONTERINGDEL 70 MOTTAGARKORT 71 KRUV 72 RAM 73 TÄTNINGAR 74 KRUV 75 AAA BATTERIER 76 BRUKANVINING 77 FJÄRRKONTROLL 78 KRUV 79 TÄTNING 80 FLÄKT 82 IOLERINGLÅDA 83 KRUV 84 PLATTA 85 ETIKETT 86 TERMOAKTUATOR 87 REGLAGE TILL LUCKA 88 FJÄDER TILL LUCKA 89 LUCKA 90 BATTERI 91 KRUV 92 KOMPLETT LUFTARE 93 KOMPLETT LÅDA 94 4 VÄGAR VENTIL 99 KLÄMMA 100 LUFTARGALLER 101 LAMPKYDD 27 FREHLIGHT

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

KCC-267ES och KCC-357ES

KCC-267ES och KCC-357ES Användarmanual för KCC-267ES och KCC-357ES Portabel luftkonditionering DS177:1011 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102 Användarmanual för KCC-21EB Portabel luftkonditionering DS179:1102 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort krav för hem,

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien. " Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien.  Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wood s avfuktare Manual till MDC 16, MDC 20 serien " Läs och spara denna manual för framtida bruk Innehåll Grattis Till köpet av en kvalitetsavfuktare från Wood s Wood s avfuktare är inte bara Skandinaviens

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Din manual PANASONIC CUE24EKE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2731238

Din manual PANASONIC CUE24EKE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2731238 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PANASONIC CUE24EKE. Du hittar svar på alla dina frågor i PANASONIC CUE24EKE instruktionsbok

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan. Flyttbar luftkonditionering 23S Instruktionsmanual Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.se Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG Användarmanual Touch Fjärrkontroll (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll Förvara denna manual för framtida användning Sidan 1 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Säkerhetsföreskrifter... 3 Delarnas namn... 4

Läs mer

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel!

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Bruksanvisning Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning och spara den för

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com

TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com DRIFT & SKÖTSELANVISNING Portabel Luftkonditionering Läs igenom denna instruktion noga innan aggregatet tas i drift. TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL Säkerhet Varning OBS! Underhåll

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Poolvärmepump Europac +

Poolvärmepump Europac + Poolvärmepump Europac + Gratulerar till ert val av poolvärmepump Europac +. Läs igenom denna instruktion före installation och uppstart. Tillse att poolvattnet är balanserat (se Folkpools skötselanvisning).

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

SÄRSKILD INFORMATION OM APPARATER MED KYLGASEN R410A*

SÄRSKILD INFORMATION OM APPARATER MED KYLGASEN R410A* Varningar Använd inte apparaten på annat sätt än det som anges i detta häfte. Dessa instruktioner är inte avsedda att täcka alla tänkbara förhållanden och situationer som kan uppstå, utan du måste alltid

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

PORTEO. Monteringsanvisning

PORTEO. Monteringsanvisning PORTEO Monteringsanvisning Innehåll i förpackningen 5 7 1 790 50 1 2 6 A 4 8 12 10 9 11 1 14 a) 1x 2x 2x 1x 1x b) 1x 2x 2x 2x a) 15 17 b) Använd medföljande verktyg för att justera vridpotentiometrar 1

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Speaker Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Speaker 3 Funktioner - Speaker 4 Inkopplingsmöjligheter - Speaker

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Observera: läs dessa anvisningar och säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder kylskåpet.

Observera: läs dessa anvisningar och säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder kylskåpet. ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUCCIONES DE USO INSTRUCTIONS D'UTILISATION BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ TB15-18_02_03-2013

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA 1 Glydea TM Mått Montering skena 1. Märk ut var hållarna skall sitta 2. Borra i taket eller på väggen där fästena skall sitta 3. Montera fästena 4.

Läs mer

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning Version Publicerad 2012. Produkt- och dokumentationsändringar SKOV A/S förbehåller sig rätten att ändra denna bruksanvisning och den

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Klar att använda efter tre steg: 1. Sätt i batterierna 2. Ställ in datum och tid 3. Montera enheten Klar! Kontrollera vid uppackningen att: Förpackningen

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Manual Simatek Filterstyrning GFC 16

Manual Simatek Filterstyrning GFC 16 Manual Översättning av bruksanvisning i original 1400003_SE Ver. 2014.01.09 Index 1. Huvuddrag 3 2. Tekniska egenskaper 3 3. Installationsvägledning 4 4. Kontroller före användning 5 5. Elektriska anslutningar

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN v.1.16 192.168.1.10 samt digivu Montering och anslutning Båda sidorna kan lyftas av för att kunna montera och ansluta. Respektive sida lyfts rakt upp när terminalen ligger platt. LAN

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Portabel luftkonditionering Artikelnummer 9075-1062

B R U K S A N V I S N I N G. Portabel luftkonditionering Artikelnummer 9075-1062 B R U K S A N V I S N I N G Portabel luftkonditionering Artikelnummer 9075-1062 1 Portabel luftkonditionering Artikelnummer 9075-1062 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Säkerhetsföreskrifter... 3 4 Tillbehör... 5 Diagram

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM CB-580 Manual Distrubitör/återförsäljare ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM 1. Säkerhets Instruktioner..2 2. Produkt instruktion.2 2.1 Yttre konstruktionsskiss

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsbredband

Snabbguide Höghastighetsbredband Snabbguide Höghastighetsbredband Compal CH7284e Allt du behöver veta för att komma igång med ditt bredband! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda

Läs mer

Apparaten är inte avsedd att användas av barn eller handikappade personer utan övervakning.

Apparaten är inte avsedd att användas av barn eller handikappade personer utan övervakning. Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones Manual de Instruções Руководство по эксплуатации Bruksanvisning Brugsvejledning

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT NOVA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Vit 1 Alliancefläkt Nova är avsedd för montering under eller infälld i skåpraden. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e Installationsguide Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e 1 Introduktion Så ska det se ut när det är klart! På bilden ser du hur det ska se ut när du har

Läs mer