Riksföreningen Rätten till en Värdig Död

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksföreningen Rätten till en Värdig Död"

Transkript

1 Sida 1 av 11 Årsredovisning för Riksföreningen Rätten till en Värdig Död Räkenskapsåret Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - tilläggsupplysningar 8 - noter 9 - underskrifter 11

2 Sida 2 av 11 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Under det gångna året har RTVD arbetat vidare med sin opinionsbildande verksamhet. Det har skett genom att styrelseledamöter och andra skrivit debattartiklar i dagspress och medverkat i radio samt också genom att på olika sätt sprida vår egen tidning RTVD Bulletinen, bland annat till medlemmar i Riksdagens socialutskott. RTVD på nätet Staffan Danielsson har startat en sluten grupp på facebook Rätten till en värdig död, där våra frågor diskuteras. Man blir medlem genom att kontakta Staffan Danielsson. RTVD har också startat en öppen Facebook sida Rätten till en värdig död, vilken i dagsläget administreras av Anna Bergström och Stellan Welin. Den öppna Facebook sidan använder vi för att dela med oss av nyheter inom vårt område. För medlemmar som önskar följa den utåtriktade Facebooksidan: sök på "Rätten Till en Värdig Död, RTVD" i facebooks eget sökfönster. För medlemmar som önskar bistå med länktips till den utåtriktade Facebooksidan går det bra att maila Följ den gärna och dela innehållet med dina FB vänner. RTVD har en hemsida (www.rtvd.nu) som har skötts av Berit Hasselmark. Där återfinns det mesta av viktig information om föreningen, om vad som händer i vår omvärld och om andra föreningar i världen. RTVD i massmedia RTVD har på olika sätt medverkat i pressen under Berit Hasselmark har medverkat i tidskriften Axess magasin (nr 2). Gunnar Hagberg har intervjuats i LP bloggen och finns med i samband med ett större reportage om dödshjälp i tidskriften NEO. (nr 3, Ordföranden har skrivit två artiklar på Svenska Dagbladets debattsida. Den första var en respons på Socialstyrelsens riktlinjer kring den palliativa vården Ge döende makt över sina kroppar (SvD 12 juni, ). Den andra brännpunktsartikeln tog sin utgångspunkt i den viktiga radiodokumentären om Ingvor och Errki som reste till dödshjälpsinstitutionen Dignitas i Schweiz för att dö och diskuterade det djupt felaktiga i att människor som vill vara säkra på att få dö med värdighet utan plågor måste på egen bekostnad resa till Dignitas (SvD 31 okt Ordföranden medverkade också i Sveriges radio P1 morgonprogrammet i en diskussion med den centerpartistiske ordföranden Anders W Jonsson i Riksdagens Socialutskott om dödshjälp med anledning av radiodokumentären om Ingvor och Errki. (sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel= ) Föreläsningar mm RTVD styrelsen har medverkat som gästföreläsare i olika föreningar. Gunnar Hagberg har talat på Växjö fria Gymnasium och på KomVux. Politiska kontakter Genom vår styrelsemedlem Staffan Danielsson (C ) har vi haft en röst in i Riksdagen. Staffan Danielsson har under året motionerat om dödshjälp i Riksdagen. Anna Hedbrant har motionerat om dödshjälp på Centerstämman och Stellan Welin hade en motion om dödshjälp på den socialdemokratiska kongressen. Ingen av motionerna har antagits. Ordföranden har också haft olika kontakter med företrädare för Socialdemokraterna i Socialutskottet under året. Vi försöker också sprida vår information till samtliga ledamöter i utskottet.

3 Sida 3 av 11 VERKSAMHETSBERÄTTELSE RTVD Bulletinen RTVD har gett ut tre nummer av sin Bulletin (72-74) under Berit Hasselmarks redaktörskap. Förutom att tidningen går ut till alla medlemmar har det också varit ett viktigt instrument för att förmedla våra synpunkter och för att ge medlemmarna möjlighet att uttrycka sig. I Bulletin nr 72 finns en intervju med professorn emerita i straffrätt Madeleine Leijonhufvud om terminal sedering, suicid och eutanasi. I intervjun diskuteras det osäkra rättsläget, som illustrerades av Astrid Lindgrensfallet och behovet av att stärka möjligheten till terminal sedering. (Sövning tills döden inträder och vätska och näring sätt ut.) Trots att Madeleine Leijonhufvud i mycket delade åsikter med Bulletinens utsända (Margareta Sanner och Stellan Welin) så ställde hon sig tveksam till dödshjälp både i form av läkarassisterat suicid och i form av eutanasi. Hennes argument var framför allt att sjuka personer kan känna sig tvingade att avsluta sina liv på grund av upplevda påtryckningar från andra. Numret innehöll också en redogörelse för en opinionsundersökning av svenskars och andra européers inställning till dödshjälp. I artikeln diskuterade Margareta Sanner en tidigare sammanställning av hur läkare i Europa ställde sig till assisterat suicid. En slutsats av undersökningarna är att allmänheten är positivt inställd till läkarassisterat suicid och eutanasi, medan läkarna var betydligt mer negativa. Mest negativa av läkarna var onkologer och palliativa läkare. I Bulletinen 73 hade Gunnar Hagberg skrivit en längre recension av L W Sumners till svenska översatta bok om eutanasi, som redovisar filosofiska argument för eutanasi och självbestämmande och argumenterar mot de vanligaste invändningarna från de etiker som är motståndare till dödshjälp. Den innehöll också en längre artikel av John Hedberg om önskvärdheten av ett piller med vars hjälp man enkelt kan avsluta sitt liv. Bulletinen 74 innehöll en längre artikel Det själviska självmordet av Berit Hasselmark. I den berättas om en äldre kvinnas självmord och om barnens och omgivningens reaktioner. Vår styrelsemedlem Staffan Danielsson gav en rapport från Riksdagen. Gunnar Hagberg och Berit Hasselmark skrev om patientjournaler, om digitaliseringen och om vad som behövs ur journalerna inför en resa till Dignitas för att avsluta sitt liv. I alla nummer har redaktören skrivet en längre spalt och ordföranden har kommenterat aktuella frågor, ofta med utgångspunkt från material i Bulletinen. Internationellt samarbete Berit Hasselmark har varit styrelsemedlem i World Federation Right-to-Die Societies. Hon har deltagit i sex möten via Skype och ett möte ansikte mot ansikte. Hon deltog också för RTVDs räkning i ett förbundsmöte i Rom juni för de europeiska föreningarna. Göran C-O Claesson representerade RTVD i november 2013 vid vår norska systerorganisations utdelande av Christian Sandsdalen priset i Oslo. Christian Sandsdalen var en norsk läkare som dömts för att ha hjälpt en svårt MS-sjuk kvinna att dö. Undersökning av palliativ vård RTVD arbetar också för en förbättrad palliativ vård. Vi har beslutat att kartlägga den palliativa vården i Sverige. Som ett förberedande steg besökte Gunnar Hagberg och Gunnar Silfwersvärd registret för palliativ vård, vilket finns i Kalmar och hade samtal med föreståndaren. Det visar sig, trots att mycket rapporteras in, att det saknas viktiga uppgifter. T.ex. finns det inga uppgifter om hur många som bett att få hjälp att avsluta sina liv. Informationsfolder Berit Hasselmark och Gunnar Hagberg har utarbetat en liten praktisk folder med uppgifter om RTVD. Den är lätt att ha med sig, lätt att lämna över och kan skrivas ut direkt från RTVDs hemsida. Ett litet vikt kort, påminnande om ett visitkort, har också tagits fram, som tar mycket liten plats i t ex plånboken.

4 Sida 4 av 11 VERKSAMHETSBERÄTTELSE RTVDs telefon RTVD har en särskild telefon dit människor kan ringa för att både få information om RTVD och för att kunna tala om sin situation. Det kommer ett stort antal sådana samtal. Under året har framför allt Gunnar Hagberg haft hand om telefonen. Styrelsens arbete Styrelsen har sammanträtt regelbundet och har möten följande datum: 26 januari, 16/3 före årsmötet (gamla styrelsen), 16/3 efter årsmötet (konstituerande möte för nuvarande styrelse), 6 april, 2 maj, 18 juni, 16 okt. 3 dec Vi har haft ungefär hälften av sammanträdena som telefonmöten, vilket sparar mycket tid. I november bjöd styrelsen in de lokala representanterna till ett styrelsemöte och vi hade en givande diskussion om möjligheten av lokala aktiviteter. Årsmötet 2013 Denna gång hölls årsmötet utanför Stockholm. Den 16 mars träffades vi högst upp i Kronprinsen på restaurang Översten i Malmö. Mötet hade ordnats till stor del av våra skånska representanter Gertrud Jonsson (lokal representant) och Carsten Lyhagen (styrelseledamot). Det var ett mycket välbesökt årsmöte. Vi hade ett panelsamtal mellan etikern och forskaren Mats Johansson från Lund och läkaren och styrelserepresentanten Gunnar Hagberg över temat Vem ska bestämma över vår död. Ledde samtalet gjorde Stellan Welin. Det blev ett intressant samtal med ganska stor samsyn och med många frågor från publiken. Efteråt ledde Gunnar Silfwersvärd årsmötesförhandlingarna. Föreningshuset Även i år har Föreningshuset Sedab AB skött medlemsregister och medlemsavgifter. De tar även emot och vidarebefordrar post och . Kontaktpersoner med Föreningshuset är Leif Leonardson (RTVDs kassör) och Berit Hasselmark. Föreningen hade den 5 februari medlemmar. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel: Balanserat resultat Årets resultat Summa Disponeras enligt följande: Till nästa år balanseras Summa Beträffande resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret och dess ekonomiska ställning vid årets utgång hänvisas i övrigt till nedan intagna resultat- och balansräkningar med kommentarer och noter. Om inte särskilt annat anges, redovisas alla belopp i kronor.

5 Sida 5 av 11 RESULTATRÄKNING för räkenskapsåret 01 januari december Not Nettoomsättning Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader 0 0 Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga finans. anl.tillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT

6 Sida 6 av 11 BALANSRÄKNING Kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 Sida 7 av 11 BALANSRÄKNING Kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 Sida 8 av 11 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen. Redovisningen har skett enligt Bokföringsnämndens Allmänna Råd och god redovisningssed i Sverige. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år, om inte annat anges nedan. VÄRDERINGSPRINCIPER Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan. Materiella och immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar upptas till nettovärdet av anskaffningskostnad och ackumulerade planenliga avskrivningar, korrigerat för eventuella upp- eller nedskrivningar. Avskrivningar enlig plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningsprocent har tillämpats. Anläggningstillgångar % per år Materiella anläggningstillgångar - Inventarier 20

9 Sida 9 av 11 NOTER Kr Not 1. Nettoomsättning Medlemsavgifter Gåvor Summa nettoomsättning Not 2. Specifikation av resultatposten direkta kostnader Föreningshuset/Medlreg Bulletinen Summa direkta kostnader Not 3. Specifikation av resultatposten övriga externa kostnader Resekostnader Årsmöteskostnader Styrelsemöten Annonser/marknadsföring Trycksaker Webbsida Bokföring Revision Bank och postgirokostnader Övriga kostnader Summa direkta kostnader Not 4. Resultat från finansiella anläggningstillgångar Erhållen utdelning Resultat vid avyttring

10 Sida 10 av 11 NOTER Kr Not 5. Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Årets anskaffning 0 0 Årets försäljningar och utrangeringar 0 0 Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets försäljningar och utrangeringar 0 0 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Redovisat värde vid årets slut Not 6. Andra kortfristiga placeringar Noterade aktier och andelar Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar Summa anskaffningsvärde Bokfört värde Börsvärde Not 7. Eget kapital Vid årets ingång Årets resultat Vid årets utgång Summa eget kapital

11 Sida 11 av 11 NOTER Kr Not 8. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda medlemsavgifter Övriga upplupna kostnader Bokslutskostnad Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Stockholm den / 2014 Stellan Welin Margareta Sanner Leif Leonardson Ordförande Vice ordförande Kassör Gunilla Nilsson Gunnar Hagberg Berit Hasselmark Sekreterare Carsten Lyhagen Staffan Danielsson Anna Bergström Tone Tingsgård Min revisionsberättelse har lämnats den / 2014 Arne Granholm Revisor Min revisionsberättelse har lämnats den / 2014 Ellis Wohlner Förtroendevald revisor

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

RTVD bulletinen Nr 75 februari 2014

RTVD bulletinen Nr 75 februari 2014 rtvd rätten till en värdig död RTVD bulletinen Nr 75 februari 2014 Foto Berit Hasselmark Stadsbiblioteket, Stockholm»Man kan inte öppna en bok utan att lära någonting.«(ordspråk från Kina) Avhandling om

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Minno AB Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013

Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 inledning 1(23) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Barncancerfonden Östra Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 blev ett väldigt tungt styrelseår. Det var det året då RFSL Ungdom Malmö gick från att vara ett distrikt utan ekonomi till ett distrikt med budget på 280 000 kr, anställda,

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2005 Samtliga distriktsstämmor börjar kl. 19.00. Medlemsdag i alla butiker fredagen den 11 mars, se anslag i butiken Datum Distrikt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837)

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837) ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 5566752837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING We have chosen Xavitech pumps because of the reliability, repeatability, quality, outstanding customer service and

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer