Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007"

Transkript

1 Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik Loc G presenen nce b reach Årsredovisning

2 Årsredovisning 2007 / Innehåll Innehåll Inledning Cybercom i korthet 1 Året i korthet 2 VD-ord 3 Affärsidé, mål och strategier 4 Förvaltningsberättelse Verksamheten Omsättning och resultat 9 Marknad 10 Cybercoms verksamhetsområden 12 Organisation 14 Affärsprocesser 15 Medarbetare 17 Aktien 19 Riskhantering 21 Framtidsutsikter 23 Förslag till vinstdisposition 24 Räkningar och noter Resultaträkningar 25 Förändringar i eget kapital 27 Balansräkningar 29 Kassaflödesanalyser 31 Nyckeltal 33 Flerårsöversikt 34 Definitioner 36 Redovisnings- och värderingsprinciper 37 Noter 44 Revisionsberättelse 63 Bolagsstyrning Bolagsstyrningsrapport 64 Intern kontroll 65 Styrelsen 66 Koncernledning 67 Revisorer 68 Information Årsstämma 69 Adresser 71

3 Årsredovisning 2007 / Inledning Cybercom i korthet Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global leveranskapacitet för internationella affärer. har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom portaler, mobila lösningar, inbyggda system samt e-commerce och business support systems (BSS). Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, Internet och media (TIM), bank och finans, fordonsindustrin, försvarsindustrin samt offentlig sektor. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 börsnoterat på OMX Nordiska Börsen. Cybercom erbjuder global leveranskapacitet inom tre fokusområden: Portaler och mobila lösningar E-commerce och BSS Inbyggda system hade i december 2007 cirka anställda med uppdrag världen över och egna kontor i Danmark, Polen, Singapore, Storbritannien och Sverige, samt ett joint venture i Indien. Från och med den 1 januari 2008 har Cybercom anställda efter förvärv av det finska IT-konsultföretaget Plenware, med 550 anställda och kontor i Finland, Estland, Rumänien och Kina. Cybercoms intäkter, branscher Telekom 56% Stat och kommun 14% Fordon 7% Huvuddelen av Cybercoms intäkter kommer från telekombranschen, men kundbasen breddas kontinuerligt, i syfte att utveckla spinoffaffärer inom områden där företaget har specialistkompetens. Bank och finans 6% Handel 5% Industri 3% Försvar 1% Övrigt 8% 64% ramavtal Ramavtal är viktigt för Cybercom och branschen i stort, då kunder lägger allt större volymer hos färre leverantörer. Cybercom har idag ramavtal i samtliga större affärsrelationer. 42% helhetsåtaganden 58% konsulttjänster Cybercoms uppdrag är antingen helhetsåtaganden i form av projekt och förvaltningsåtaganden, eller som specialister inom rådgivning, test och utveckling. Cybercoms leveranskapacitet är global, det vill säga bolaget har kapacitet att leverera tjänster inom onshore, nearshore eller offshore. 1

4 Årsredovisning 2007 / Inledning Året i korthet 2007 kännetecknades av kraftig expansion för Cybercom där antalet medarbetare inom koncernen mer än trefaldigades till personer. Cybercom expanderar även geografiskt och breddar successivt sin marknad och har idag 27 kontor i 11 länder var ett år med viktiga strategiska initiativ från Cybercom, genom förvärven av Varchar, ausystems och Plenware, men även genom fortsatt fokusering på internationella leveransmöjligheter och förvaltningsåtaganden för att möta den fortsatta globaliseringstrenden. Kraftig expansion 2007 känneteckandes av kraftig expansion framför allt genom förvärven av Varchar, ausystems och Plenware. Varchar Den 22 december 2006 tecknade Cybercom avtal om förvärv av ITkonsulten Varchar med cirka 25 medarbetare och verksamhet i Öresundsregionen. Tillträde skedde från och med 2 januari Förvärvet stärker Cybercoms erbjudande inom Java och.net, men även inom test och verifiering. ausystems Den 20 april 2007 tecknade Cybercom avtal om förvärv av ausystems dotterbolag i Sverige, Danmark och Polen med totalt cirka 700 medarbetare. Tillträde skedde från och med 1 maj Cybercom betalar kontant 730 MSEK för skuldfria bolag. Plenware Den 18 december 2007 offentliggjorde Cybercom förvärvet av den finska IT-konsulten Plenware med cirka 550 medarbetare och verksamhet i Finland, Estland, Rumänien och Kina. Tillträde sker från och med den 1 januari Cybercom betalar 32,7 MEUR, därtill tillkommer 14,2 MEUR i skulder och förpliktelser i Plenware samt en tilläggsköpeskilling uppgående till maximalt 8 MEUR. VD-byte I maj 2007 tillträdde Patrik Boman som ny VD och koncernchef för Cyber com. Patrik kom närmast från HiQs Stockholmsverksamhet, tillika den största delen inom koncernen, där han var verksam som VD år Dessförinnan har Patrik också haft starka marknads- och säljinriktade positioner inom internationella verksamheter såsom Telia och AT&T-Unisource. Peter Keller-Andreasen som var tillförordnad VD och koncernchef i bolaget fram till maj utsågs till vice VD. Nyckeltal för året Omsättning +117% MSEK Rörelseresultat +123% 113,7 MSEK Rörelsemarginal +3,2% 9,8% Resultat +90% 67,0 MSEK Antal anställda +168%

5 Årsredovisning 2007 / Inledning VD-ord Intervju med Patrik Boman Patrik Boman, du är ny VD för Cybercom. Ni har ett hektiskt år bakom er. Ni har bland annat gått från cirka 400 till anställda. Hur skulle du beskriva året? Det har varit ett fantastiskt spännande år för mig och hela bolaget, och vi har tagit det här bolaget från ett medelstort svenskt konsultföretag till ett av de ledande nordiska konsultföretagen. Och det största förvärvet förra året var ju ausystems verksamheter i Sverige, Danmark och Polen. Hur gick integrationsarbetet? Jag är mycket nöjd med integrationsarbetet av ausystems. Vi startade det i juni förra året och avslutade på senhösten; en samlokalisering av de stora verksamheterna i Stockholm, Malmö och Linköping. Vi jobbade med kulturanalyser för att titta på den industriella fitten av vad det gäller både kunder, värderingar och personalfrågor etc. När det gäller den marknad som ni verkar på, trenderna på den; vad har hänt där? Man kan se att det finns lite olika trender. Ett, det är att det finns en väldigt stark efterfrågan inom IT och generellt inom teknikutveckling. Och nummer två, så finns det en stark efter frågan att leverera globala tjänster. De stora konsultköparna i Norden lägger mycket projekt utanför Sveriges gränser och för att vara med och tävla om större projekt och åtagande så måste man ha en leveranskapacitet i Asien, Östeuropa och Indien, och på lite andra ställen. Vilka särskilt viktiga förändringar av verksamheten skulle du vilja lyfta fram? De stora förändringarna är egentligen att vi har byggt ett helt nytt bolag. Där vi har satt ny vision, nya strategier och nya mål. Vi har jobbat mycket mer enhetligt än vad vi någonsin har gjort och jobbat mycket bättre i lag mellan bolagen, länder och kontor. Så hur ser det nya Cybercom ut idag? Idag har vi 27 bolag i 11 länder. Vi har en stark närvaro i Sverige och Finland och är ett av de största konsultföretagen i Norden. Vi har kontor i Kina som är en av de större tillväxtmarknaderna i världen, samt verksamhet i Mellanöstern och Afrika, och på ett flertal ställen i Östeuropa. Vad har 2007 års förvärv gett till verksamheten? Det har gett en bättre leveranskapacitet, en större kompetensmassa, en möjlighet att ta mycket större åtaganden och att jobba med större projekt överhuvudtaget. Det har skapat oss en mycket större synlighet på marknaden och så bättre positionering och stärkt vårt varumärke. Passade verksamheterna ihop? Verksamheterna passade väldigt bra ihop. Det var ingen överlappning mellan kunder och rent verksamhetsmässigt och kulturmässigt så fanns det en enhetlighet i sättet att jobba, ingenjörskunnande och sättet att hantera både kunder och kollegor och så vidare så det funkade otroligt bra. Vad tar ni med er till nästa integration? Vi kommer att göra det definitivt ännu snabbare och ännu effektivare. Man lär sig en hel del på en större integration och nästa integration blir ju av Plenware som vi nyligen förvärvade och vi kommer att göra det ännu bättre. När det gäller de mål som ni satte upp det gångna året, hur gick det med det, nådde ni era mål? Absolut, vi har under 2007 fördubblat vår försäljning, fördubblat vinsten, vi har ökat våra marginaler, vi har haft en organisk tillväxt på 12 procent, vi har haft ett stort förvärv och en lyckad integration och vi har stärkt vår position på marknaden och skapat mycket större marknadskännedom om bolaget både internt och externt. Hur skulle du vilja summera året? Jag tycker att vi har skapat ett bestående värde för våra kunder, våra medarbetare och våra aktieägare. Om vi tittar framåt, hur ser Cybercoms framtidsutsikter ut? Jag tycker de är goda. Det finns en stark underliggande efterfrågan på marknaden. Det kommer att vara en större internationalisering och en stor tillväxt internationellt och en fortsatt expansion. "Jag tycker att vi har skapat ett bestående värde för våra kunder, våra medarbetare och våra aktieägare" 3

6 Årsredovisning 2007 / Inledning Affärsidé, mål och strategier Cybercoms huvuduppgift, sett ur ett aktieägarperspektiv, är att skapa förutsättningar för värdeutveckling i bolaget. Med detta som utgångspunkt har bolagets affärsidé, vision, mål och strategier formulerats. Affärsidé Med världsledande global leveranskapacitet ska Cybercom stärka sina kunder med end-to-end-lösningar där teknologi och verklighet möts, med lokal närvaro i samarbete med kunden. Vision Cybercom ska framgångsrikt dominera sina utvalda marknader med en ledande position för kunder, anställda och ägare. Operativa mål Cybercom har satt följande långsiktiga operativa mål: Utgöra ett välkänt varumärke hos kunder, medarbetare och på arbetsmarknaden. Stärka bolagets marknadsnärvaro på befintliga marknader samt en fortsatt expansion utanför Norden. Bredda kundbasen, ingen enskild kund ska representera mer än 15 procent av Cybercoms omsättning. Offshore- och nearshore-tjänster ska på sikt utgöra en större del av försäljningen. Årlig personalomsättning ska vara högst 10 procent. Värderingar Nöjda kunder Nöjda kunder är den enda vägen till framgång. Personlig motivation Cybercom värnar om ett sunt prestigelöst arbetsklimat som kännetecknas av tillit, respekt, stolthet, öppenhet och ärlighet. Cybercom står för en atmosfär med arbetsglädje, skratt, roliga aktiviteter och positiv energi. Cybercom värdesätter balansen mellan familj och fritid, kunduppdrag och företagsaktiviteter likväl som balans mellan hårt arbete och god hälsa. På Cybercom uppmuntras egna initiativ och det förväntas att medarbetarna tar sitt ansvar. Cybercom tror på ett företag en kultur ett lag. Lönsamhet Endast lönsamma företag överlever i längden. Endast lönsamma företag kan växa. Endast lönsamma företag kan skapa sin egen handlingsfrihet. Finansiella mål Cybercom har fastställt följande finansiella mål: Långsiktigt ska bolaget redovisa en rörelsemarginal (EBIT) om 13 procent. Organisk tillväxt om 15 procent i genomsnitt per år över en konjunkturcykel. Måluppfyllelse 2007 Cybercom har under 2007 haft en organisk tillväxt uppgående till 12 procent. Under 2007 förbättrade Cybercom sin rörelsemarginal till 9,8 procent. Expansion till marknaderna i Finland, östra Europa och Kina. Kundbasen breddas och beroendet av enskilda kunder minskar. Vid ingången av 2008 står ingen enskild kund för mer än 15 procent av koncernens omsättning. Personalomsättning sjunker. Cybercom har stärkt sin position på de marknader där bolaget verkar. Strategier Cybercoms kunder ställer höga krav och på en konkurrensutsatt marknad är kundtillfredsställelse en nyckelfaktor den säkerställer framtida försäljning och är en förutsättning för god lönsamhet. För Cybercom är därför ett nära samarbete med kunderna en förutsättning för att bättre förstå deras behov och för att kunna möta deras förväntningar. Kvaliteten i Cybercoms erbjudande hänger ihop med hur kunderna bemöts och hur tjänsterna utförs. Projektens kvalitet är av stor betydelse, men framför allt är det medarbetarna i Cybercom, deras kunskaper, värderingar, attityder och uppträdande, som skapar framgång. Cybercom måste alltid kunna erbjuda kunderna kommersiellt bra lösningar för deras verksamhet. Därför arbetar Cybercom fortlöpande med att utveckla sin organisation med målet att ytterligare förbättra servicen till kunderna. Cybercom ska uppnå de fastställda målen genom att arbeta utifrån en strategi fokuserad mot lönsamhet och tillväxt samt genom att bygga ett starkt varumärke. Bolagets verksamhet ska styras av följande huvudstrategier: Cybercom ska vara ett snabbrörligt företag med fokus på marknader i stark tillväxt och expandera sin verksamhet till fler marknadssegment och fler geografiska marknader genom organisk tillväxt och strategiska förvärv. Starkt fokus på lönsamhet och tillväxt i den ordningen. Fokusera på kunder för vilka informationsteknologi är strategiskt viktig för verksamheten och expandera inom tre fokusområden: Portaler och mobila lösningar. E-commerce och Business Support Systems ( BSS ). Inbyggda system. Stärka sitt anseende och attraktionskraft bland kunder och medarbetare samt på arbetsmarknaden genom varumärkesstärkande aktiviteter. ska ha en decentraliserad organisation med korta beslutsvägar kombinerat med global leveranskapacitet. Enbart rekrytera de bästa medarbetarna som har rätt inställning. Vara en serviceorienterad organisation via expertis, koncept och metoder och skapa bestående värden för kunder genom ett långsiktigt nära samarbete. Externt och internt agera som ett företag en kultur ett lag. 4

7 Årsredovisning 2007 / Inledning Historik Cybercom grundades Grundidén var att skapa ett kompetent konsultföretag med de bästa konsulterna i branschen. Cybercom har sedan starten fokuserat på tillväxt. Tillväxten har skett såväl organiskt som genom strategiska förvärv. Cybercom noterades på Stockholmsbörsens O-lista Viktiga händelser 1995 Cybercom grundas Cybercoms kontor i Stockholm öppnas och bland de första kunderna är Telia Antalet anställda uppgår till drygt 200 personer Cybercom arbetar med mobila tjänster. Bolaget noteras på Stockholmsbörsens O-lista i december Cybercom fokuserar på tjänster riktade mot telekom- och finansbranschen Cybercom etablerar verksamhet i Danmark med fokus på e-business-lösningar. Bolaget har 300 anställda Cybercom etableras i Storbritannien genom förvärvet av Stratum Project Management med verksamhet inom finansiella lösningar och med Reuters som största kund. Ett viktigt globalt application managementansvar för Sony Ericssons portal erhålles Cybercom förvärvar Consafe Infotech och etablerar en stark position inom tjänster till telekombranschen i Öresundsregionen. I och med förvärvet blir JCE Group och J Christer Ericsson personligen stora aktieägare i Cybercom Cybercom stärker sin position på telekommarknaden och inom utvalda teknologier. Bolaget utses bland annat till partner i EUs forskningsprojekt SIMS rörande utveckling av mobila tjänster och applikationer för 3G Cybercom förvärvar Netcom Consultants, verksamt inom telekom management. I och med förvärvet tillkommer kontor i Singapore samt de viktiga internationella kunderna Millicom och Tele Cybercom etablerar ett joint venture i Mumbai i Indien, tillsammans med det indiska bolaget Datamatics Ltd. I december 2006 avvecklar Cybercom verksamheten i Norge Cybercom förvärvar i januari det svenska IT-konsultbolaget Varchar, vilket tillför viktiga kunder inom nya marknadssegment. Cyber com förvärvar i maj ausystems verksamheter i Sverige, Danmark och Polen från Teleca-koncernen. I och med förvärvet av ausystems mer än fördubblas Cybercoms omsättning och antal anställda. I maj tillträder Patrik Boman som VD i bolaget. I december 2007 ingås avtal om förvärv av den finska IT-konsulten Plenware med cirka 550 anställda och verksamheter i Finland, Estland, Rumänien och Kina. Cybercoms strategiska position Vinst Specialist Branschledare Modellen visar att bolaget kan tjäna pengar genom att antingen dominera en bransch det vill säga att bolaget positionerar sig till höger i kurvan, eller specialiserar sig på en avgränsad nisch en position till vänster i kurvan. Den farliga positionen, där marginalerna ofta är lägre, är om bolaget är för stort för att vara en nischaktör men för litet för att vara branschledare. Cybercoms kärnområden är idag endera positionerade som branschledare eller som starka aktörer inom en specifik nisch. Marknadsandel Resurskonsulting 5

8 Årsredovisning 2007 / Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Cybercom Group Europe AB (publ) org nr , får härmed avge årsredovisning för perioden 1 januari december Redovisningen omfattar: Förvaltningsberättelse Resultaträkning, koncern och moderbolag Balansräkning, koncern och moderbolag Kassaflödesanalys Förändringar i eget kapital Noter Om inte annat anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. Uppgifterna inom parentes avser föregående år. 6

9 Årsredovisning 2007 / Förvaltningsberättelse Verksamheten 2007 Cybercoms erbjudanden är uppdelade i tre fokusområden. Portaler och mobila lösningar Cybercom tillhandahåller tjänster relaterade till portaler och mobila lösningar som hjälper kunder att skapa nya digitala tjänster och erbjudanden som förmedlas via Internet eller mobilnät. Cybercom driver och utvecklar portaler för flera internationella företag. Moderna webbportaler är affärskritiska för företag både i kommersiellt och informativt syfte, för att nå och kommunicera med kunder och besökare dygnet runt, världen över. Dessutom är en väl fungerande webbportal oftast mycket kostnads effektiv för företagen, till exempel kan många kundtjänstärenden skötas direkt och av besökaren själv. E-commerce och BSS Cybercom erbjuder ett tjänsteutbud som täcker hela affärsprocessen inom e-commerce. Bland annat har Cybercom ett viktigt samarbete med IBM och besitter den kompetens som efterfrågas inom IBMs e-commerce suite. Inom BSS är billing ett område där Cybercom har lång erfarenhet. Cybercom agerar ofta som en partner till produktleverantören vid integration av produkten i kundens system. Inbyggda system Cybercom skapar tekniska lösningar och utvecklar mjukvara för mobiltelefoner. Cybercom utvecklar även applikationer för kunder utanför telekombranschen, exempelvis applikationer för transaktionskort, elektroniska lås, system för räddningstjänst och bevakning. Fordonsindustrin är ett annat prioriterat marknadsområde. Bolaget har sedan många år arbetat med kunder inom hela värdekedjan från teknologileverantörer till OEM-företag. Kraftig expansion År 2007 kännetecknades av stark tillväxt och kraftig expansion. Cybercom genomförde tre förvärv som stärkte bolaget, bland annat genom breddad kundbas och ökad geografisk täckning. Förvärv av Varchar I januari 2007 förvärvades IT-konsulten Varchar, med verksamhet i Öresundsregionen. Därigenom har Cybercom fått tillgång till värdefull.net-expertis och ett flertal nya kundingångar i regionen. Förvärv av ausystems i Sverige, Danmark och Polen I maj 2007 förvärvades ausystems verksamheter i Sverige, Danmark och Polen. Förvärvet av ausystems stärkte Cybercoms position i Sverige och tillförde dessutom en nearshore-verksamhet i Polen. Förvärv av Plenware Oy I december 2007 ingicks avtal om förvärv av den finska IT-konsulten Plenware med verksamheter i Finland, Estland, Rumänien och Kina. Förvärvet av Plenware breddade Cybercoms kundbas och tillförde viktig kompetens inom bland annat Mobile Linux. Förvärven är ett led i Cybercoms tillväxtstrategi och den nya koncernens ökade leveranskapacitet möjliggör åtagande av större kundprojekt. Vidare tillför förvärvet kompetens främst inom fasta och mobila nätverk samt inom inbyggda system. De förvärvade verksamheterna bildar tillsammans med Cybercom ett ledande nordiskt konsultföretag inom telekom, Internet och media. Ramavtal Ramavtal med kunder är av stor betydelse för Cybercom. Detta gäller även för branschen i helhet eftersom kunder tenderar att upphandla allt större volymer från ett färre antal leverantörer. Cybercom har i dag gällande ramavtal med samtliga av sina större kunder. Cybercoms intäkter, branscher Telekom 56% Stat och kommun 14% Fordon 7% Huvuddelen av Cybercoms intäkter kommer från telekombranschen, men kundbasen breddas kontinuerligt, i syfte att utveckla spinoffaffärer inom områden där företaget har specialistkompetens. Bank och finans 6% Handel 5% Industri 3% Försvar 1% Övrigt 8% 7

10 Årsredovisning 2007 / Förvaltningsberättelse Till Cybercoms större kunder på koncernnivå hör bland andra: AB Volvo Alma Media AMS ASSA ABLOY Ericsson John Deere Kone Millicom Nokia Mobile Phones Nokia Siemens Networks Pentland Brands PFA Pension Reuters Saab Sandvik Sony Ericsson Tele2 Telenor TeliaSonera Breddad kundbas Huvuddelen av Cybercoms intäkter kommer fortstatt från telekombranschen, men kundbasen breddas kontinuerligt. Förvärven av Varchar, ausystems och Plenware har gett Cybercom en bredare kundbas och ingen enskild kund står för mer än 15 procent av koncernens omsättning. Andra händelser 2007 SMHI utsåg Cybercom till framtida leverantör av IT-tjänster. Ett ramavtal är tecknat till och med 30 juni I mars 2007 presenterade Cybercom sin första digitala årsredovisning. Årsredovisningen är framtagen för Internet med funktionalitet anpassad efter mediet. Årsredovisningen kommer fortsättningsvis inte att tryckas på papper. Kommunerna Örebro och Kumla, som är medlemmar i intresseföreningen SAMBRUK, tecknade avtal med Cybercom fram till 2010 för integration av elektronisk dokument- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera administrationen och öka servicen till medborgare och andra myndigheter. Cybercom tecknade ramavtal som en av fem preferred suppliers till OMX. Avtalet är 2-årigt och gäller konsulttjänster inom projektledning, systemutveckling och test. Cybercom tecknade partneravtal med UIQ Technology. UIQ har ledande produkter inom mobila plattformar som bygger på Symbian OS - ett område med bred förankring inom Cybercom. Telenor lanserade under sommaren mobilportalen mobil.telenor.se med tjänster för såväl egna som andra operatörers kunder. Portalen är ett resultat av ett framgångsrikt samarbete mellan Telenor och Cybercom, som utvecklat den tekniska lösningen. Cybercom fick förnyat förtroende av världsledande telekomleverantör gällande test och verifiering av mobila plattformar. Uppdraget är en förlängning på tidigare avtal och omfattar ett stort antal konsulter under drygt ett år. Den nya tekniken i mobila plattformar gör att komplexiteten ökar vilket ställer stora krav på högkvalitativt testledningsarbete. Cybercom utvecklade tillsammans med Microsoft en lösning för säker inloggning med e-legitimation i Microsoft-baserade nätverk. Lösningen som baseras på Microsoft ISA Server och Cybercom Trusted Security Server har fått namnet Microsoft Authentication Broker. Cybercom tecknade ett nytt ramavtal med en ledande global fordonstillverkare gällande konsulttjänster inom hård- och mjukvaruutveckling, systemutveckling, simulering och test samt projektledning. Avtalet är treårigt med möjlighet till förlängning. Eltrac, en del av Iveco Group, erbjuder ett trådlöst diagnossystem i syfte att förenkla och ge snabbare service i verkstäderna. Cybercom har utvecklat en enhet som via Bluetooth teknologi möjliggör trådlös kommunikation mellan fordonet och den dator som verkstadspersonal använder vid service. Cybercom fattade beslut om att etablera kontor i Dubai under inledningen av Cybercom arbetar redan idag med ett flertal uppdrag i regionen och det är ett naturligt steg att etablera ett kontor för att ge kunderna bästa service samt för att rekrytera nya medarbetare. Cybercom vann en order av en internationell kund. Ordern är värd cirka 38 MSEK under ett år med option på förlängning. Cybercom fick uppdraget att kvalitetssäkra Bluetooth lösningar för Volvo Personvagnars modellprogram. Cybercom vann sin enskilt största order med en ledande mobiltelefontillverkare avseende utveckling av mobila tjänster, vilket utgör en affärskritisk del av kundens verksamhet. Ordern är värd cirka 80 MSEK under 15 månader med möjlighet till förlängning. Cybercom tecknade ett nytt ramavtal med Stockholms Läns Landsting avseende konsulttjänster inom IT-styrning, verksamhetsutveckling, informatik, systemutveckling och systemförvaltning, infrastruktur och drift samt informationssäkerhet. Avtalet är tvåårigt med option på två års förlängning. Försvarshögskolan tecknade avtal med Cybercom för implementering av elektronisk dokument- och ärendehantering. 8

11 Årsredovisning 2007 / Förvaltningsberättelse Omsättning och resultat Omsättningen under 2007 uppgår till 1 165,0 MSEK (535,8), en intäktsökning med 117 procent jämfört med föregående år. De nyförvärvade bolagen bidrar med 105 procent och Cybercoms organiska tillväxt är 12 procent. Intäktsökningen är resultatet av ett ökat antal anställda. Andelen underkonsulter har varit fortsatt hög under perioden då rekryteringstakten inte har kunnat hålla samma takt som efterfrågan. Rörelseresultatet ökar med 123 procent jämfört med samma period föregående år och uppgår till 113,7 MSEK (50,9). Det motsvarar en stärkt rörelsemarginal på 9,8 procent (9,5). Likviditet och kassaflöde s likvida medel uppgår per 31 december 2007 till 82,0 MSEK jämfört med 88,9 MSEK per den 31 december Under perioden är kassaflödet före förändring av rörelsekapital 105,7 MSEK. Rörelsekapitalet har under perioden förändrats med -41,2 MSEK. Summerat är kassaflödet från den löpande verksamheten 64,5 MSEK (34,4). Finansiell ställning Det egna kapitalet per den 31 december 2007 är 708,4 MSEK (272,4) vilket motsvarar en soliditet på 51,0 procent (66,3). Eget kapital per aktie uppgår till 31,65 SEK (22,11). I den preliminära förvärvsanalysen av ausystems allokerades hela övervärdet till goodwill. I enlighet med IFRS har en slutlig förvärvsanalys upprättats varvid 56,1 MSEK omallokerats till avskrivningsbara kundrelationer. Rörelseresultatet (EBIT) innefattar därför avskrivningar på 3,7 (0,4) MSEK på förvärvade immateriella tillgångar (kundrelationer) varav 0,9 MSEK och 1,4 MSEK retroaktivt belastar andra respektive tredje kvartalet samt 1,4 MSEK belastar fjärde kvartalet. Finansnettot uppgår till -21,6 MSEK (-0,8). Här ingår räntekostnad för lån upptaget i samband med förvärvet av ausystems med -20,4 MSEK. Resultatet efter finansnetto uppgår till 92,1 MSEK (50,1), vilket innebär en vinstmarginal på 7,9 procent (9,4). Investeringar Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 8,2 MSEK (4,4) under Nettoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar uppgår sammantaget till 0,9 MSEK (1,5). Under hösten genomfördes en nyemission med företrädesrätt för bo lagets aktieägare, vilken tillförde bolaget omkring 368 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen övertecknades. Antalet aktier i Cybercom ökade till följd av nyemissionen med aktier. Efter fullt genomförd nyemissionen uppgår bolagets aktiekapital till kronor fördelat på aktier. Händelser efter räkenskapsårets utgång Den 4 januari meddelade bolaget att ledamoten Per Norén lämnar sitt styrelseuppdrag på egen begäran på grund av uppdrag och privat flytt till USA. Den 23 januari höll Cybercom en extra bolagsstämma som godkände förvärvet av Plenware Oy. Den 29 januari meddelades att bolaget tecknat ett nytt ramavtal som Global Supplier med ett ledande telekombolag gällande IT-konsulttjänster under 2008 och Ramavtalet täcker kundens behov av tjänster för utveckling och förvaltning av applikationer och IT-lösningar. Omsättning per kvartal Rörelseresultat EBIT per kvartal Resultat per kvartal MSEK 400 MSEK 50 MSEK Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q

12 Årsredovisning 2007 / Förvaltningsberättelse Marknad Enligt European Information Technology Observatory (EITO 2007), uppgick den totala marknaden för informations- och kommunikationsteknologier i Europa till 680 miljarder euro under Marknaden är uppdelad mellan olika produkter och tjänster enligt diagrammet nedan. Marknaden för tjänster inom informationsteknologi, så kallade ITtjänster, kan delas upp enligt följande: Professionella tjänster Konsulttjänster samt tjänster inom implementering och application management Stödtjänster Underhåll och service av hårdvara, mjukvara och nätverksprodukter Cybercom är verksamt inom marknaden för IT-tjänster och tillhandahåller till övervägande delen professionella tjänster. Europeiska marknaden för IT-tjänster EITO 2007 uppskattar storleken på den europeiska marknaden för IT-tjänster till 140 miljarder euro för Mellan åren 2006 och 2008 förutspår EITO 2007 att den årliga reala tillväxten är 5,4 procent och storleken på marknaden förväntas uppgå till 156 miljarder euro under Svenska marknaden för IT-tjänster EITO 2007 uppskattar storleken på den svenska marknaden för IT-tjänster till 5,2 miljarder euro för Mellan åren 2006 och 2008 förväntar EITO 2007 att den årliga reala tillväxten är 5,1 procent och storleken på marknaden förväntas uppgå till 5,8 miljarder euro under Den svenska marknaden för professionella tjänster uppgick under 2006 till 3,8 miljarder euro och förväntas ha en real tillväxt om 5,5 procent per år fram till och med 2008, för att då värderas till 4,2 miljarder euro. Trender Den historiska utvecklingen Under slutet av 1940-talet började den första generationens datorer att utvecklas i laboratorier vid tekniska högskolor runt om i världen. I slutet av 50-talet togs ett stort steg i datorernas utveckling då integrerade kretsar infördes. I takt med att datorer blev allt vanligare på företag och myndigheter behövdes duktiga människor som kunde programmera dato rer och successivt växte en ny typ av bolag fram IT konsultföretagen. Trender idag Marknadssituationen för konsultbolag inom IT och telekom har under de senaste åren varit fördelaktig. Marknaden har kännetecknats av hög aktivitet och stark tillväxt, vilket har skapat en hög efterfrågan på Cybercoms tjänster. Cybercoms utveckling har varit starkast i den expansiva Öresundsregionen, där bolaget har kontor i Malmö, Lund och Köpenhamn. Även i Stockholm har Cybercom hävdat sig väl under 2007, trots hård konkurrens. Nedan beskrivs några av de trender som Cybercoms ledning bedömer kommer att påverka marknaden för IT-tjänster framöver. Stora investeringar inom telekom Aktörer inom telekombranschen fortsätter att investera i syfte att expandera och ta marknadsandelar. Detta medför ett fördelaktigt marknadsläge för konsultbolag inom telekom- och IT-branschen. Internationella telekomoperatörer investerar i nätutbyggnad och utveckling av tjänster samt expansion på nya geografiska marknader. I Norden fokuserar telekomoperatörerna mer på att optimera befintliga system istället för nybyggnationer. Telekommarknaden domineras i dag av ett fåtal stora bolag som tecknar ramavtal med ett antal utvalda konsultbolag. Storlek, ett specialiserat erbjudande och internationell närvaro är faktorer som blir allt viktigare för konsultbolagen. Marknad Uppdelning av europeiska marknaden för informations- och kommunikationsteknologier 2006 Teletjänster 44% Mobila telefonanvändare IT-tjänster 21% Cybercom Systemleverantörer Innehållsleverantörer Tjänsteleverantörer Nätverksägare - Mobila nät - Fasta nät Användare - Företag - Privatpersoner - Organisationer - Virituella operationer Datorhårdvara 12% Mjukvara 11% Datakommunikationsoch nätverkshårdvara 6% Kommunikationsutrustning för slutanvändare 4% Kontorsutrustning 1% 10

13 Årsredovisning 2007 / Förvaltningsberättelse Telekom, Internet och media konvergerar Marknaden för telekom, Internet och media befinner sig i förändring. I och med sjunkande samtalspriser blir det allt viktigare för telekomoperatörerna att finna alternativa intäkter. Tillsammans med mer sofistikerad teknik har detta resulterat i att telefoni, bredband och television allt mer konvergerar och fylls med nya typer av tjänster och innehåll. Under senare tid har till exempel marknaden för musik i mobiltelefoner vuxit snabbt. Även marknaden för television i mobiltelefoner expanderar, genom utveckling av tekniken DVB-H som anpassar digitaltelevision för mobiltelefoner. Aktörerna på marknaden blir fler i takt med att teknik och innehåll utvecklas. I dag levereras en kombination av telefoni, bredband och television av traditionella telekomoperatörer, innehållsproducerande mediebolag som Alma Media, MTG och Schibsted samt av nätägare som Com Hem, Teracom och Vattenfall. Kunderna efterfrågar nearshore- och offshore-kapacitet Dagens kunder efterfrågar leverantörer med global kapacitet och tillgänglighet dygnet runt. Kunderna har delvis behov av ökad service och effektivitet, men framför allt konkurrenskraftiga priser. Trenden visar att företag väljer outsourcing för huvudsakligen mogna och standardiserade processer inom utveckling och förvaltning. Detta innebär att de svenska och västeuropeiska konsultbolagens roller förändras. Dessa har svårt att erbjuda standardtjänster till ett konkurrenskraftigt pris. Istället fokuserar svenska och västeuropeiska konsulter på specialistuppdrag och helhetsåtaganden, där lönsamheten är högre. Kompetens på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden för IT- och telekomkonsulter kännetecknas av hög rörlighet samt en hög konkurrens mellan bolagen. En generell uppfattning är att det i dag råder brist på kompetent arbetskraft på den svenska marknaden. Vissa företag upplever därför svårigheter att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Cybercoms konkurrenter Cybercom har olika konkurrenter inom olika verksamhetsområden och geografiska marknader. Bolagets främsta konkurrenter är: Accenture med anställda är bolaget en global jätte. Bolaget är noterat på New York Stock Exchange. Capgemeni har anställda och är ett av de ledande konsultbolagen i Europa. Bolaget är noterat på Euronext. HiQ en lokal aktör på den nordiska marknaden med anställda. Bolaget är noterat på OMX Nordiska börsen. InCode amerikanskt konsultföretag med inriktning på telekom. Bolaget ägs av det noterade bolaget VeriSign. Logica CMG brittiskt konsultbolag som köpte WM-data. Har anställda varav i Norden. Bolaget är noterat på Londonbörsen. Sigma en lokal aktör på den nordiska marknaden med anställda. Bolaget är noterat på OMX Nordiska börsen. TietoEnator störst i Norden. Ett svensk/finskt konsultbolag med anställda. Bolaget är noterat på OMX Nordiska börsen. Även ett stort antal specialiserade konsultbolag på den internationella telekommarknaden utgör konkurrenter till Cybercom och framåt Tekniska paradigmskiften har drivit på förändringar inom IT-branschen de senaste decennierna. Nu förväntas branschen gå in i en mognare fas och tjänstesektorn bedöms i större utsträckning påverkas av konjunkturstyrda svängningar. Mobil kommunikation står för större delen av tillväxten inom industrin och förväntas växa med mer än 10 procent per år fram till slutet av Tillväxten kommer framför allt att ske genom stora investeringar i mobila nät i delar av Asien, Mellanöstern, Afrika och Ryssland. Samtidigt fortsätter utbyggnaden av 3G-nätet i Europa i långsam takt. Operatörernas intäkter kommer successivt att gå från rösttrafik och SMS till andra källor. Detta beror på ett antal faktorer: Snabbt sjunkande samtalspriser, vilket innebär att operatörerna breddar sina erbjudanden Mer sofistikerade mobiltelefoner som rymmer fler tjänster Innehållsleverantörer som musikindustrin och nyhetsbyråer får ökat inflytande över operatörernas tjänsteutbud Den pågående sammansmältningen av telefoni, bredband och TV, till så kallad triple-play, utvecklas nu till att även mobiltelefoni inkluderas. Därmed blir det framtida sammansatta utbudet av kommunikation, underhållning och tjänster trådlöst, så kallad quadplay, eller quadrupleplay. En ny marknad skapas genom området new media. Efterfrågan av IT ökar i alla delar av samhället och marknadsutsikterna, med en god konjunktur, bedöms fortsätta under Genom förvärven av ausystems och Plenware bildar Cybercom ett nytt ledande konsultföretag inom telekom, Internet och media. Det nya bolaget får ett starkare varumärke och en leveranskapacitet som blir attraktiv för större åtaganden hos lokala såväl som globala aktörer. I övrigt lämnar Cybercom inga prognoser. 11

14 Årsredovisning 2007 / Förvaltningsberättelse Cybercoms verksamhetsområden För kunders räkning utvecklar Cybercom tjänster, applikationer, system, produkter och programvara i uppdrag världen över. Cybercoms uppdrag är antingen helhetsåtaganden i form av projekt och application management, eller som specialister inom rådgivning, test och utveckling inom ledande teknologier. Cybercom har global leveranskapacitet, det vill säga kapacitet att leverera tjänster inom onshore, nearshore och offshore. Verksamheten är indelad i följande tre områden: Portaler och mobila lösningar, E-commerce och BSS samt Inbyggda system. Portaler och mobila lösningar Cybercom tillhandahåller tjänster relaterade till portaler och mobila lösningar som hjälper kunder att skapa nya digitala tjänster och erbjudanden som förmedlas via Internet eller mobilnät. Flera nya aktörer är intresserade av att leverera innehållstjänster till mobiltelefoner och en ny marknad är under uppbyggnad. Denna utveckling gynnar Cybercom som har gedigen erfarenhet och stor kunskap inom området. Cybercom driver och utvecklar också portaler för flera internationella företag. Portalerna blir allt viktigare för företag för att nå och kommunicera med kunder dygnet runt, världen över. Till kunderna hör bland andra AMS, ASSA ABLOY, Reuters och Sony Ericsson. Inom portalområdet fick Cybercom sitt första offshoreuppdrag under 2006, då Cybercom och Sony Ericsson tecknade ett flerårigt avtal gällande applikationsansvar, utveckling och test av Sony Ericssons externa webbplatser med tillhörande funktionaliteter. I åtagandet sköter Cybercom dels den löpande förvaltningen, dels att vara delaktig i viktiga utvecklings- och testprojekt. Under 2007 har Cybercom erhållit ett antal nya offshoreuppdrag, bland annat för Nordnet och Pentland Brands. E-commerce och BSS Cybercom erbjuder ett tjänsteutbud som täcker hela affärsprocessen inom e-commerce. Denna marknad uppvisar stark tillväxt inom alla segment. I takt med att Cybercoms kunder satsar på att ta marknadsandelar efterfrågas nya eller förbättrade lösningar inom e-commerce. Cybercom besitter den kompetens som efterfrågas inom IBMs e-commerce suite och har ett viktigt samarbete med IBM. Det är ett samarbete som gett nya och intressanta kunder i framför allt Storbritannien. Uppdragen ligger hos kunder inom främst industri, telekom och detaljhandel. Omsättning per åtaganden Helhetsåtaganden projekt och AM 42% Konsulttjänster 58% Området BSS blir mer standardiserat och modulbaserat, även om kundspecifika anpassningar alltid görs. Cybercom agerar ofta som en partner till produktleverantören vid integrationen av produkten i kundens system. Inom BSS är billing ett område där Cybercom har lång erfarenhet. Telia Sonera och Tele2 är viktiga kunder. Cybercom satsar på att bredda kundbasen för BSS och billing utanför den dominerande telekombranschen. Inbyggda system Cybercom skapar tekniska lösningar och utvecklar mjukvara för mobiltelefoner. Detta är ett verksamhetsområde karaktäriserat av hög konkurrens och krav på snabb produktutveckling. Cybercom har viktiga uppdrag hos framför allt Ericsson, Nokia och Sony Ericsson. Cybercom bistår olika terminaltillverkare runt om i världen med att utveckla innovativa lösningar som innehåller framtidens mobila och trådlösa tekniker. Cybercom kombinerar konstruktion av terminaler med expertis inom trådlös teknik och multimedia, till exempel Bluetooth, UMTS, HSDPA, Wi-Fi, UWB, DVB-H och ZigBee. Bolaget utvecklar applikationer för kunder i och utanför telekombranschen, exempelvis applikationer för transaktionskort, elektroniska lås samt system för räddningstjänst och bevakning. Cybercom har viktiga uppdrag hos framför allt AB Volvo, ASSA ABLOY och Saab. Cybercom erbjuder designhustjänster som baseras på kompetens inom design av hårdvara och mjukvara, från idé till produktionsstart. Bolaget har partnerskap med flera tillverkare och kan handha hela designprocessen, från kravspecifikation till produktion. Cybercoms kompetens omfattar främst mjukvarudesign, men till viss del även hårdvarudesign. Cybercom kan även genomföra certifieringar och kvalificeringar i enlighet med flera industristandarder. Cybercom innehar en samordnande roll i standardiseringsarbetet Open Mobile Service Interface Forum ( OMSI Forum ) inom ett område som kallas device management. Arbetet syftar till att skapa en gemensam standard för samtliga mobiltelefontillverkare vid uppdatering av mjukvara i mobiltelefoner. Fordonsindustrin är ett annat prioriterat marknadsområde för Cybercom. Bolaget har sedan många år arbetat med kunder inom hela värdekedjan från teknologileverantörer till OEM-företag och har därför utvecklat ett genuint branschkunnande. I och med bolagets fokus på telekommunikation är olika typer av kommunikationslösningar för fordonsindustrin en kärnkompetens för Cybercom. Exempelvis har bolaget utvecklat Bluetooth -baserade tillämpningar för ett tjugotal kunder inom fordonsindustrin, såväl nationella som internationella. Cybercom är en aktiv deltagare inom Bluetooth Special Interest Group där man standardiserar nya profiler och protokoll för andra tillämpningsområden. Förvaltningsåtaganden och projekt Att utveckla och driva egna IT-projekt kostar mycket tid och pengar. För att hålla en budget är det självklart viktigt att ha kontroll över kostnaderna. Cybercom erbjuder en tjänst, så kallad Application Management (AM), som garanterar hög kvalitet och servicenivå ofta till ett fast pris. 12

15 Årsredovisning 2007 / Förvaltningsberättelse AM innebär att Cybercom åtar sig att underhålla och vidareutveckla redan driftsatta IT-system. Tjänsten kan omfatta såväl egenutvecklade som tredje parts applikationer. Konceptet tydliggör ansvar, aktiviteter och kostnader avseende support, utveckling och drift av ett system eller en applikation. Cybercoms AM-koncept fokuserar på alla viktiga affärsprocesser som krävs för att få maximal nytta av en applikation, från affärsutveckling och ledning till teknisk support. Det är ett strukturerat arbetssätt som innebär en avtalad servicenivå och därmed förutsägbara kostnader. Varje AM-tjänst styrs med hjälp av ett eller flera Service Level Agreement och AM-tjänsten följs regelbundet upp i ledningsorgan med deltagare från kund och leverantör. Cybercom har större AM-åtaganden hos våra största internationella kunder. Bestshore Genom bildandet av ett joint venture bolag tillsammans med indiska Datamatics Ltd kan Cybercom erbjuda konkurrenskraftiga offshoretjänster. IT-marknaden blir allt mer global och multinationella företag letar partners som kan stödja verksamheten genom både outsourcing och global sourcing. Stora projekt leder oundvikligen till frågan om de ska hanteras lokalt eller flyttas till lågkostnadsländer nearshore eller offshore. Viktiga faktorer som vägs in i valet av partner är framför allt pris, effektivitet och teknisk expertis. Cybercom har under en tioårsperiod, genom att noggrant utvärdera samlade erfarenheter från outsourcing, arbetat fram ett erbjudande som svarar mot detta behov. Cybercom har flera outsourcing-åtaganden för stora kunders affärskritiska applikationer. Cybercom erbjuder bestshoring ett sätt att optimera lösningar inom outsourcing och att välja bästa alternativ on-, near- eller offshore. I bestshoring arbetar Cybercoms projektledning lokalt nära kunden och sätter samman och leder team som utför utveckling, implementation, test eller förvaltning på, för kunden, bästa valda geografiska plats. I projekt där daglig flexibilitet krävs är det naturligt och många gånger kostnadseffektivt önskvärt att finnas nära kunden rent geografiskt. I projekt som nått mogna och kanske standardiserade processer är inte den geografiska närheten lika viktig och utförandet kan läggas i annat land om fördelarna överväger. Inom bestshoring har Cybercom olika roller beroende på kundens behov. De centrala inslagen inom bestshoring är tillgänglighet dygnet runt, ökad produktivitet, hög kvalitet, kostnadsbesparing, fokus på kärnverksamhet och affärsutveckling. Uppdrag som lämpar sig bäst för outsourcing är mogna och standardiserade processer för hela kedjan, från utveckling och test till förvaltning och support. Utvalda teknologier Genom tillgång till den senaste tekniken hjälper Cybercom sina kunder att ta tillvara på nya affärsmöjligheter. Med stark förankring i den moderna tekniken är Cybercoms specialitet att bistå teknikledande företag i kommersiella tillväxtfaser. Förmågan att balansera mellan teknikens framkant och det som är kommersiellt gångbart förutsätter en kombination av teknikkunnande och en genomgripande förståelse för kundens affärsverksamhet. Att behärska den underliggande tekniken är grunden för att kunna välja, genomföra och bygga de bästa lösningarna. Vi är specialiserade på teknologierna kring Java,.Net, WebSphere, Oracle, J2EE och Akamais lösningar. Konsulterna måste också ha god förståelse för kundernas verksamhet för att kunna bidra med kompetens och vara en samtalspartner till kunden. Vi behärskar hela processen, från ax till limpa och är experter på tekniken. Exempel på kompetens: Utvecklingsspråk/miljö Java, C++, C, J2EE, EJB, PL/SQL, MS.NET, CORBA Databaser Oracle, SQL Server, Sybase, Infomix Objektdatabaser Versant WEB Design HTML, Div HTML utvecklingsverktyg Dataformat XML Transaktionshanterare BEA WLE, Tuxedo Applikations server WebLogic, WebSphere Akamai Bluetooth Strategi & rådgivande tjänster Cybercom erbjuder expertis, rådgivning och tjänster inom området telekom management och nätverk. Genom Cybercoms välrenommerade konsulter levereras telekomtjänster i världsklass som hjälper internationella kunder att utveckla sin affärsverksamhet genom att utnyttja den senaste tekniken. Cybercoms konsulter har uppdrag världen över och bistår både telekomoperatörer, tjänsteleverantörer (service providers) och innehållsleverantörer (content providers) att utveckla sin verksamhet genom att dra nytta av ny teknologi. Cybercom stärker relationen med sina kunder genom att leverera högsta kvalité av konsulttjänster, kunskap om olika telekommunikationsteknologier samt förståelse för nutida och framtida trender. Cybercoms erbjudande inom Strategi & rådgivande tjänster är uppdelat på fyra expertisområden: Business Application Network Solutions Technology & Innovation Telecom Management Förutom i Indien erbjuder Cybercom även hantering av sådana projekt i Estland, Kina, Polen och Rumänien. 13

16 Årsredovisning 2007 / Förvaltningsberättelse Organisation Cybercoms verksamhet var under 2007 geografiskt indelad i nio olika enheter samt ett koncernhuvudkontor i Stockholm. Operativ organisation och fördelning av antal anställda såg ut enligt följande: Cybercom Sweden Cybercom Sweden levererar tjänster till kunder inom främst telekom-, fordons- och försvarsbranschen samt till den offentliga sektorn. Enheten levererar framför allt tjänster inom inbyggda system, Bluetooth och trådlösa terminaler. Cybercom arbetar med kommunikationslösningar till kunder inom hela värdekedjan, från teknologileverantörer till OEMföretag. Viktiga kunder är exempelvis AB Volvo, AMS, ASSA ABLOY, BAE Systems, Ericsson, OMX Group, Saab, SEB, Skatteverket, Sony Ericsson, Stockholms Lokaltrafik, Tele2, Telenor, TeliaSonera och Volvo Cars. Antalet anställda uppgår till personer. Cybercom Poland Cybercom Poland är verksamt inom utvalda teknologier. Verksamheten fokuserar både på lokala uppdrag i Polen men även på leveranser av kunduppdrag för systerföretag inom koncernen. Viktiga kunder är exempelvis Ericsson, Nokia Siemens och Telenor. Antalet anställda uppgår till 91 personer. Cybercom Denmark Cybercoms danska verksamhet är främst teknikorienterad och en stor del av kunderna finns inom bank- och telekombranschen samt offentlig sektor. Viktiga kunder är exempelvis AMS, BEC, Nordea, PFA Pension och TeliaSonera. Antalet anställda uppgår till 45 personer. Cybercom India Cybercom India är främst verksamt inom telekom- och finansbranschen. Enheten är ett joint venture med Datamatics Ltd och ägs till 50 procent av Cybercom. Cybercom India arbetar på uppdrag av andra enheter inom Cybercom-koncernen, viktiga slutkunder är exempelvis Nordnet, Pentland Brands och Sony Ericsson. Bolaget har vid periodens slut 86 medarbetare, varav hälften adderar till Cybercoms antal anställda, det vill säga 43 personer. Cybercom UK Verksamheten i Storbritannien är inriktad mot e-commercelösningar och finansiella informationstjänster med framför allt Reuters som kund. Verksamheten erbjuder även rådgivning rörande IT-design och infrastruktur. Bolaget har under senaste året attraherat flera nya kunder inom detaljhandelsbranschen, exempelvis John Lewis, Pentland Brands och Tomy. Antalet anställda uppgår till 28 personer. Cybercom Singapore Cybercom Singapore är framför allt verksamt inom telekombranschen och har Millicom som viktigaste kund. Under 2007 fattades beslut om att etablera kontor i Dubai under inledningen av Cybercom arbetar redan idag med ett flertal uppdrag i regionen och det är ett naturligt steg att etablera ett kontor för att ge kunderna bästa service samt för att rekrytera nya medarbetare. Antalet anställda uppgår till 19 personer. Partnerskap Cybercoms uppdrag är teknikintensiva, bolaget har nära samarbete med ledande programvaruleverantörer och arbetar aktivt med implementeringen av deras produkter. I många fall deltar Cybercom också i utvecklingen av nya lösningar. Viktiga partnerskap har bolaget med exempelvis Microsoft, IBM, BEA, Quest, Akamai och Oracle. Cybercoms organisation under 2007 Cybercom Group Europe Huvudkontor VD och koncernchef: Patrik Boman Vice VD: Peter Keller-Andreasen Finansdirektör: Per Jonsson T.f. Informationsdirektör: Patrik Anshelm 13 anställda Cybercom Sweden East Cybercom Sweden South Cybercom Sweden West Cybercom Sweden North Stockholm VD: Anders Franzén Malmö, Karlskrona, Lund VD: Thomas Barge Göteborg, Huskvarna, Linköping VD: Magnus Andersson Östersund, Sundsvall, Örnsköldsvik VD: Joakim Ek Cybercom Poland Cybercom Denmark Cybercom India Cybercom UK Cybercom Singapore Warzawa, Lodz VD: Mats Petersen 91 anställda Köpenhamn VD: Karsten Adelmark 45 anställda Mumbai Operativ chef: Per Pedersen 43 (86) anställda London VD: Terry Hunter 28 anställda Singapore VD: Conny Karlsson 19 anställda 14

17 Årsredovisning 2007 / Förvaltningsberättelse Affärsprocesser Cybercom har tre huvudprocesser i sin verksamhet: Affärsutveckling avser utveckling av Cybercoms tjänster, lösningar och åtaganden Försäljning avser planering, försäljning och bearbetning av kundrelationer Leverans avser produktion och leverans till kunden av tjänster, lösningar och åtaganden samt uppföljning och utvärdering tillsammans med kunden De tre huvudprocesserna kompletteras av ett antal stödfunktioner såsom informations-, marknads-, personal-, IT- och ekonomiavdelningar. Huvudprocesserna och stödfunktionerna har utvecklats för att Cybercom ska kunna behålla och nyttja den kunskap och de erfarenheter som bolaget kontinuerligt utvecklar. Resultaten av utvecklingsarbetet dokumenteras fortlöpande. Tydliga och användarvänliga affärsprocesser ökar kvaliteten på analys och beslutsfattande samt underlättar kunskapsöverförandet mellan individer inom Cybercom. Dessutom minskar risken att förlora viktiga erfarenheter och kunskaper i de fall medarbetare lämnar bolaget. Affärsutveckling Utveckling av nya produktlösningar tar normalt mellan 6 och 18 månader från idé till användarfärdig produktlösning. Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med kunderna, främst inom verksamhetsområdena inbyggda system, portaler och billing. Successivt har Cybercom utvecklat nära samarbeten med sina kunder och i många fall utgör Cybercom en affärskritisk del i kundernas utvecklingsarbete. Utvecklingsarbetet är framför allt kundspecifikt, ibland utvecklas dock en generell produktlösning lämpad för ett större antal kunder. Kunder Ramavtal med kunder är av stor betydelse för Cybercom. Detta gäller även för branschen i helhet, eftersom kunder tenderar att upphandla allt större volymer från ett färre antal leverantörer. Cybercom har i dag gällande ramavtal med samtliga av sina större kunder. Cybercoms kundansvariga ansvarar för sina respektive nyckelkunder på samtliga geografiska marknader där kunden bedriver verksamhet, eftersom de flesta kunder inom telekombranschen är verksamma i flera länder. Till Cybercoms större kunder på koncernnivå hör bland andra: AB Volvo Alma Media AMS ASSA ABLOY Ericsson John Deere Kone Millicom Nokia Mobile Phones Nokia Siemens Networks Pentland Brands PFA Pension Reuters Saab Sandvik Sony Ericsson Tele2 Telenor TeliaSonera "Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med kunderna" 15

18 Årsredovisning 2007 / Förvaltningsberättelse Rekrytering Rekryteringsarbetet är en av de mest kritiska faktorerna för att säkerställa Cybercoms fortsatta lönsamhet och tillväxt. I syfte att säkerställa tillgången av kompetent personal fokuserar Cybercom på att systematiskt identifiera bolagets framtida kompetensbehov. Att behålla nyckelmedarbetare och attrahera nya är en strategisk fråga för Cybercom. Bolaget har en bred rekryteringsbas som även omfattar branscher utöver IT- och telekombranschen. Cybercoms samarbeten med universitet och högskolor under 2007 har lett till ett ökat antal rekryteringar av nyutexaminerade konsulter. Kvalitet Cybercom arbetar efter internationella kvalitetsstandarder och de flesta av bolagets tjänster och lösningar är certifierade enligt den internationella kvalitetsstandarden ISO Ett av de viktigaste kvalitetsmålen är leveranssäkerhet; Cybercoms målsättning är att ha 100 procent nöjda kunder. I syfte att bibehålla Cybercoms internationella konkurrenskraft är det av central betydelse att bolaget uppfyller kundernas krav på service, kvalitet och precision. Miljö Cybercoms verksamhet har låg miljöpåverkan, huvudsakligen hänförlig till förbrukning av kontorsmaterial och utrangering av datorer. Av bolagets leverantörer av kontorsmaterial och datorer krävs att miljökraven TCO 95 och TCO 99 efterlevs samt att materialet är återvinningsbart. Cybercom medverkar även årligen i Folksams Klimatindex för börsbolag, där Cybercom under 2007 erhöll omdömet väl godkänt för sitt klimatarbete. IT Rutiner för drift och förändringar är väldokumenterade i bolagets policys för både säkerhet och affärsstöd. Cybercom bedriver fortlöpande ett systematiskt arbete för att skydda data och system mot bedömda hot. Bolagets mål är att kontinuerligt förbättra användandet av IT-stöd i samtliga processer. Varumärke Cybercoms varumärkesarbete bedrivs huvudsakligen utifrån tre grunddokument: varumärkesplattformen, kommunikationsplattformen och den grafiska profilen. Varumärkesplattformen definierar de grundläggande värdena i Cybercoms varumärke, kommunikationsplattformen definierar hur varumärket ska kommuniceras till företagets olika målgrupper och den grafiska profilen hur varumärkets visuella identitet ska uppfattas och kontrolleras. Målsättningen med Cybercoms varumärkesarbete är att sätta fokus på företagets lösningar och deras unika värden, särskilja företaget från sina konkurrenter, stimulera positiva associationer och förväntningar till varumärket samt att bidra till att skapa ett klart och tydligt fokus internt. Ekonomisk rapportering Cybercom arbetar fortlöpande med ekonomisk rapportering och uppföljning av lönsamheten. Syftet är att säkerställa korrekt utvärdering av planerade och genomförda åtgärder. Den ekonomiska rapporteringen utgår från den årliga budgeten som följs upp månadsvis. Den löpande rapporteringen ger ett bra underlag för de kvartalsvisa prognoser som görs löpande under året. Forskning och utveckling Cybercom är även en erfaren outsourcing-partner åt många europeiska kunder och arbetar i alla faser av en produkts livscykel. Cybercom fokuserar på tekniskt drivna affärsområden och hela kundens värdekedja. Cybercoms tjänster omfattar fullt bemannade och utrustade forsknings- och utvecklingsavdelningar, såväl som möjligheter till hosting för enstaka onlinetjänster. Cybercom-modellen Cybercom-modellen är en överskådlig beskrivning av arbetsprocessen, från idé till utfört uppdrag och leverans till kund. 16

19 Årsredovisning 2007 / Förvaltningsberättelse Medarbetare Medarbetarstatistik 2007 Medelantal anställda: 932 personer (414) Totalt antal anställda den 31 december: personer (481) Könsfördelning: 19 procent kvinnor, 81 procent män (21/79) Utbildningsnivå: 86 procent har högskoleutbildning (91) Kostnader för extern utbildning: KSEK (2 056) Medelålder: 36 år (35) Konsulternas genomsnittliga branscherfarenhet: 10 år (10) Förädlingsvärde per anställd: 782 KSEK (851) Personalkostnader: 666,6 MSEK (319,4) Kompetensutveckling Kompetensutveckling är en av de viktigaste förutsättningarna för Cybercoms framtida utveckling. Kompetensutveckling av bolagets personal sker genom externa utbildningar, i kompetensgrupper och i kundprojekt. Utöver det renodlade kompetensutvecklingsarbetet genomförs även seminarier som lyfter fram företagskulturen och medarbetares tekniska intressen inom bolaget. Cybercom har flera kompetensutvecklingsprogram där chefer och medarbetare kan arbeta med kompetens och utveckling på ett strukturerat sätt. Cybercom definierar kompetenskrav som går att mäta och därefter sätts löner och andra förmåner utifrån uppfyllnad av dessa krav. Rekrytering Rekryteringsarbetet är en av de mest kritiska faktorerna för att säkerställa Cybercoms fortsatta lönsamhet och tillväxt. I syfte att säkerställa tillgången av kompetent personal fokuserar Cybercom på att systematiskt identifiera bolagets framtida kompetensbehov. Att behålla nyckelmedarbetare och attrahera nya är en strategisk fråga för Cybercom. Bolaget har en bred rekryteringsbas som även omfattar branscher utöver IT- och telekombranschen. Cybercoms samarbeten med universitet och högskolor under 2007 har lett till ett ökat antal rekryteringar av nyutexaminerade konsulter. Anställningstid Kön < 1år 26% 1 3 år 34% Kvinnor 19% Män 81% 3 5 år 6% 5 7 år 14% > 7 år 20% Utbildningsnivå Branscherfarenhet Doktor 1% Civilingenjör 8% Systemvetare 13% Annan teknisk akademisk utbildning 11% Akademisk utbildning 53% Övrig eftergymnasial utbildning 7% < 1 år 7% 1 5 år 29% 5 10 år 27% år 16% år 9% > 20 år 12% Gymnasial utbildning 7% Åldersfördelning < 25 år 6% år 25% år 23 % år 18% år 15% > 46 år 13% 17

20 Årsredovisning 2007 / Förvaltningsberättelse Policy för lönesättning för VD och övriga ledande befattningshavare Riktlinjer för bolagets VD och övriga ledande befattningshavare avser sammanlagt 13 personer. Riktlinjerna är i allt väsentligt oförändrade jämfört med Målsättningen med riktlinjerna för lön och ersättning till ledande befattningshavare är att Cybercom ska erbjuda marknadsmässiga ersättningar som möjliggör att personer med högsta möjliga kompetens såväl kan rekryteras som behållas inom Cybercom-koncernen. Ersättningen består av fast lön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Fast lön Vid fastställande av den fasta lönen ska den enskilda befattningshavarens ansvarsområde, erfarenhet och uppnådda resultat beaktas. Den fasta lönen revideras årligen. Rörlig ersättning Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och relaterad till den fasta lönen samt baserad på utfallet i förhållande till uppsatta mål, varav den absoluta huvuddelen motsvarar ekonomiska mål. För VD är den rörliga ersättningen maximerad till 30 procent av den fasta lönen. För övriga ledande befattningshavare har rörlig ersättning satts i relation till grundlön och typ av mål. Den rörliga ersättningen har ett maxtak per person och revideras årligen. Pension och övriga förmåner Cybercoms policy beträffande pension framgår av not 32. I dagsläget har Cybercom ITP- planen och en kompletterande premietrappa som pensionslösning. För personer som ej är bosatta i Sverige tillämpas lokala regler. Beträffande rätt till avgångsvederlag hänvisas till not 32. Övriga förmåner till ledande befattningshavare ska tillhandahållas i enlighet med lokal praxis. Det samlade värdet av dessa förmåner ska i förhållande till den totala ersättningen utgöra ett begränsat värde och motsvara vad som normalt är förekommande på marknaden. Dessa riktlinjer får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. 18

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år!

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år! Årsredovisning 2012 Ett händelserikt år! Verksamheten 1 Innehållsförteckning Verksamheten Cybercom i korthet 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Vår strategi 8 Vision, affärsidé och mål 10 Tjänsteerbjudande 11

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ JANUARI-DECEMBER 2011 Omsättningen uppgår till 1 293,5 (1 108,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 184,3 (156,0) Mkr, en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2010 Information om aktien: Kortnamn: AVEG B ISIN-kod för aktie: SE0002180539 Första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm: 16 december

Läs mer

Årsberättelse 2011 2012

Årsberättelse 2011 2012 Årsberättelse 2011 2012 B3IT 1 1 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 B3IT i korthet Därför B3IT Vi sätter IT i ett verksamhetssammanhang VD-ord Frihet under ansvar Affärsidé, vision, mål och strategier

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

excellence in technology

excellence in technology excellence in technology Årsredovisning 2008 ÅRET I KORTHET Innehåll 2008 - rekordår för Prevas PREVAS VERKSAMHETSBESKRIVNING Året i korthet VD har ordet Detta är Prevas, vision, affärsidé, strategi Prevas

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal Årsredovisning 2012 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation Dotterbolag 7 Avensia 10 Grade 13 Force12 14 Mashie 17 Styrelse 18 Koncernledning

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Årsstämma äger rum måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 på Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand, Klarabergsviadukten

Årsstämma äger rum måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 på Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand, Klarabergsviadukten Årsredovisning 2013 årsstämma Årsstämma äger rum måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 på Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Aktieägare som önskar delta vid

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 årsredovisning 1998 Från och med januari 1999 tillfördes Tieto Entra och ett nytt och starkare Entra bildades. Välkommen till det Nya Entra. INNEHÅLL entra i korthet 2 det nya entra 3 entras aktie 6 styrelseberättelse

Läs mer

Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16

Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16 Årsredovisning 2011 Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16 Kunder 18 Öresund och Väst i fokus

Läs mer

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013 LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Tryckt på UPM Sol Matt och Munken Lynx klorfritt papper som uppfyller internationella miljökrav SV/LZT 138 1292 R1A ISSN 1100-8954 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2014

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North April 2014 VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH: FIRST NORTH ÄR EN ALTERNATIV MARKNADSPLATS SOM DRIVS AV DE OLIKA BÖRSERNA SOM INGÅR I NASDAQ OMX.

Läs mer

IBS ÅRSREDOVISNING 2005

IBS ÅRSREDOVISNING 2005 2005 årsredovisning årsredovisning 2005 Kort om IBS 4 Kort om 2005 5 VD har ordet 6 Styrelsens ordförande har ordet 7 Affärsidé, mål och strategier 8 IBS marknad 10 IBS affärsmodell 11 IBS affärssystem

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006 06 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006 Affärsdriven HR Innehåll och ekonomisk information 2 Ekonomisk information 2007 3 Wise erbjuder affärsdriven HR 4 VD har ordet 6 2006 i sammandrag 7 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

AB 57 A 207 SE-101 24 +46 (0)8-555 650 00 +46 (0)8-555 650 01 CRN:

AB 57 A 207 SE-101 24 +46 (0)8-555 650 00 +46 (0)8-555 650 01 CRN: ÅRSREDOVISNING 2013 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00 Fax: +46 (0)8-555 650 01 CRN: 556447-9912 www.poolia.com Inbjudan till årsstämma Aktieägarna

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer