Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag"

Transkript

1 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Kristina Bäckström, Ulf Starefeldt, Hanna Lundgren, Anne Sandman och Jerry T Johansson. Tjänstgörande ersättare: Jerry M Johansson, Nina Ask, Bernt Vikström och Tycho Johansson. Övriga närvarande Elever i årskurs årsjubilarer 149 Kerstin Olla, kommunchef Liselott Sandström, sekreterare Utses att justera Lars Lindström och Bernt Vikström Justeringens Förvaltningsbyggnaden kl plats och tid Underskrifter Sekreterare Liselott Sandström Paragrafer: Ordförande Eivor Sandström Justerande Lars Lindström Bernt Vikström Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Liselott Sandström Utdragsbestyrkande

2 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Ärendeförteckning Kf 148 Redovisning av årskurs sju - Arbete med barnkonventionen Kf 149 Förtjänstutdelning för medarbetare som arbetat 25 år i kommunens tjänst Kf 150 Val av justeringsmän samt tid och plats för justering Kf 151 Allmänhetens frågestund Kf 152 Delgivningar Kf 153 Dnr 00298/ Motion - Bruttolöneavdrag för ögon- och öronoperationer samt större tandläkarbehandlingar Kf 154 Dnr 00299/ Motion Uppmuntran till körkortstagande genom körkortsstöd Kf 155 Dnr 00300/ Motion - Separat redovisning av kommunala bolag vid delårsbokslut Kf 156 Dnr 00001/ Policy om svarstid för e-post och telefonsamtal till kommunen (Medborgarförslag) Kf 157 Dnr 00001/ Utlottning av pengar som incitament för mantalsskrivning i kommunen (Medborgarförslag) Kf 158 Dnr 00292/ Entledigande av politiska uppdrag Jerry Johansson Kf 159 Dnr 00297/ Budgetäskande för år Revisorerna Kf 160 Dnr 00102/ Motion Avgångsersättning för heltidsarvoderad förtroendevald Kf 161 Dnr 00268/ Riktlinjer för resultatutjämningsreserv (RUR) Kf 162 Dnr 00244/ Utdebitering av kommunalskatt år 2014 Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

3 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Ärendeförteckning forts. Kf 163 Dnr 00118/ Driftbudgetramar 2014 och långtidsplan Kf 164 Dnr 00289/ Kommunalt driftstöd till Arvidsjaurs Flygplats AB Kf 165 Dnr 00269/ Synnerliga skäl enligt lagen om god ekonomisk hushållning - Extra pensionsinlösen Kf 166 Dnr 00256/ Investeringsbudget 2014 Kf 167 Dnr 00311/ Politiska riktlinjer för mottagande av nyanlända Fördelning av pengar från Migrationsverket Kf 168 Dnr 00130/ Revidering av taxa för slamtömning Kf 169 Dnr 00238/ Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Kf 170 Dnr 00104/ Policy för avtal och pensioner (Motion Kartläggning av chefslöner, pensionsavtal och avtal om avgångsvederlag till ledande chefer i kommunkoncernen samt upprättande av policy) Kf 171 Dnr 00277/ Översyn av möjlighet till utökning av flyktingmottagande år 2013 och kommande år Länsstyrelsen Kf 172 Dnr 00232/ Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan kommuner och landsting i Norrbottens län, Kf 173 Dnr 00194/ Entledigande som ersättare i barn- och utbildningsnämnden Elin Nordfeldt Kf 174 Dnr 00258/ Sammanträdesplan Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt dess utskott Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

4 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Ärendeförteckning forts. Kf 175 Dnr 00193/ Val av ordinarie ledamot och vice ordförande i Arvidsjaur Flygplats AB Kf 176 Dnr 00129/ Val av ersättare i Arvidsjaur Test & Training AB Kf 177 Dnr 00171/ Val av ersättare i Arvidsjaur Energi AB Kf 178 Dnr 00000/ Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden år 2014 Kf 179 Dnr 00254/ Redaktionell ändring av kommunfullmäktiges beslut Kommunal borgen för Arvidsjaurhem AB Kf 180 Avslutning Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

5 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf 148 Redovisning av årskurs sju - Arbete med barnkonventionen Elever vid årskurs sju Fridhemsskolan berättar för ledamöterna om sitt arbete med barnkonventionen. De har gjort åsiktsträd där de beskriver vad som är viktigt för dem. Träden har satts upp i förvaltningsbyggnadens fikarum. Sjundeklassarna lämnar en önskan att fullmäktige ska arbeta med de frågor som är uppskrivna på träden. De vill att vuxna ska lyssna på barns åsikter och påminner kommunfullmäktige om att konventionen gäller alla barn i Sverige. Eleverna uppmanar ledamöterna att följa nedanstående fyra principer innan de fattar beslut. Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får disktrimineras. Artikel 3: Barnens bästa ska alltid komma i främsta rummet. Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling. Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta och återkoppla till barnet.. och sedan ställa sig följande frågor: Har du analyserat vilka barn som kan diskrimineras av beslutet? Innebär beslutet att barnets bästa sätts i främsta rummet? Tillgodoses barnets rätt till utveckling genom beslutet? Har barnen getts möjlighet att uttrycka sin åsikt och har deras åsikt beaktats? Om svaret på någon av frågorna är Nej, fundera på hur du kan få ett beslut som följer Barnkonventionen och vilka alternativ som kan finnas. Skickas till:. Kommunfullmäktige. Ledningsgrupp. Camilla Freedman Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

6 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf 149 Förtjänstutdelning för medarbetare som arbetat 25 år i kommunens tjänst Kommunfullmäktige ajournerar sitt sammanträde för förtjänstutdelning för de medarbetare som under 2013 uppnått en sammanhängande anställningstid av 25 år för Arvidsjaurs kommun. Kommunfullmäktiges ordförande Eivor Sandström tackade för väl utfört arbete i kommunens tjänst, och påminde åhörarna om att utan det berömliga engagemanget från personalen skulle inte kommunen kunna utföra den goda service till kommunmedborgarna på det sätt som sker idag. Ordföranden tackade trotjänarna och delade ut blommor till var och en av dem. Samtliga får också välja en present upp till ett värde av 7 % av gällande basbelopp. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

7 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf 150 Val av justeringsmän samt tid och plats för justering Kommunfullmäktige ska utse justeringsmän och ersättare för justering av dagens protokoll, samt tid och plats för justering. Kommunfullmäktiges beslut 1. Lars Lindström och Bernt Vikström utses att justera protokollet. 2. Annika Öberg och Marcus Lundberg utses som ersättare. 3. Protokollet ska justeras klockan i förvaltningsbyggnaden. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

8 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf 151 Allmänhetens frågestund Ordföranden ajournerar sammanträdet för allmänhetens frågestund. Under allmänhetens frågestund ställdes följande frågor: Fråga 1 Omsorg i praktiken Jag antar att du är här idag av en alldeles speciell anledning att föra min och alla andra kommunmedborgares talan. Om svaret är ja, då vill jag att du, utifrån ditt uppdrag och din profession förklarar för mig och övriga i denna församling; Vad anser du konkret i praktiken är den bästa omsorgen för dig, mig och oss, nu när vi träder in under Arvidsjaurs kommuns omsorg? Vi har förlorat vår förmåga att klara vardagen och att föra vår talan. Vi är mindre värda. Vi är helt beroende av det godtycke som dina beslut består av. Hur ska omsorgen om dig, mig och oss se ut i praktiken? Var snäll, och låt oss i det här sammanhanget, slippa höra utläggningar om pengar och teorier. Nu är det verkligheten du ska prata om. Vill du verkligen dela draperi med mig när vi flyttar in på Länsmansgården? Svar av Ylva Stråhle Andersson, socialnämndens ordförande Jag kan garantera att beslut inte fattas på godtycke. Besluten fattas efter stort övervägande och med tungt vägande skäl som grund. Du frågar också om jag vill dela draperi med dig. Beslut om delade rum är socialnämndens yttersta nödlösning för att klara den rådande situationen. Visst skulle vi vilja annorlunda, men vi är också alla medvetna om att verkligheten består av pengar. Gjorde den inte det stod varken du eller jag här idag. Vi har att rätta oss efter de pengar den här kommunen får in i kommunala skatteintäkter och de statsbidrag som utgår. Den kommunala skatten genererar pengar utifrån kommunens befolkning, de senare har under den här regeringen minskat årligen. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

9 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige forts. Kf 151. Fråga 2 Omprioritering av resurser Jag var på ett möte på Medborgarhuset i torsdags för att lyssna och informeras av socialnämndens ordförande Ylva Stråle Andersson och socialchefen Ann-Sofi Levander om hur Arvidsjaurs äldrevård kommer att bedrivas. Insåg snabbt att Arvidsjaurs kommuns uppsatta Mål för demensvård hade skrotats! Likaså Mål för anhörigstöd! Dessa mål som jag antar denna fullmäktigeförsamling har beslutat om! Hur kan ni för övrigt tro att era fint uppsatta mål ska kunna förverkligas när ni sen skär ner anslagen till socialnämnden år efter år, trots att vårdbehoven ökar (p.g.a. en åldrande befolkning?). Har ni för övrigt gjort en konsekvensbeskrivning innan ni fattade beslut? Nedläggning av Borgargården som aviserades innebär ju att dessa boende ska flyttas till andra särskilda boende så snart några lämnat sin plats/avlidit där. Om det då gäller flytt till Länsmansgården är förslaget att 2 personer - inte bara makar ska dela rum (för de är ju "som en liten 2:a och alltså en alldeles för stor yta att bo på för endast en person)! Detta strider helt klart mot kommunens uppsatta mål om en personcentrerad och integritetsbefrämjande vård och omsorg! Så jag vill veta: Har samtliga här i fullmäktige godkänt detta? Sol backen görs ju nu om till ett s.k. TRYGGHETSBOENDE, vilket innebär att vården/tillsynen ska skötas av hemtjänsten. Så även de som inte klarar sig med enbart hemtjänst står nu i kö för ett särskilt boende. Boendeplatser som är en bristvara i kommunen! Var ska alla dessa få en trygg vårdplats nu när bara ett 30-tal åldringar (och väl knappt det) på våra boende avlider, i stället för det beräknade (!) ett 60-tal (en upplysning som gavs av socialnämndens ordförande under mötet och som många med mig upplevde som väldigt kränkande). Vi är nu en grupp 65+ are som vill veta om vi ska söka oss bort till någon annan kommun innan våra vårdbehov uppstår, för här räknar ju kommunen/socialnämnden helt kallt med att vi ska helst skötas av anhöriga (som inte orkar i längden) men som ju jobbar gratis. För någon fler personal utöver en person till i varje hemtjänstgrupp (alltså 4 st) ska visst inte anställas! Har ni fullmäktigeledamöter fått samma information och tycker att det är en bra vårdplanering, då tycker vi inte att det känns tryggt att åldras här! Vi anser att i kommunens budget MÅSTE en omprioritering ske, i annat fall blir det nog ett ännu större tapp av invånare än det beräknade! Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

10 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige forts. Kf 151 Fråga 2, forts. Svar av Ylva Stråhle Andersson, socialnämndens ordförande Även jag tillhör gruppen 65+. Även jag kommer att bli beroende av kommunens äldrevård. Jag ser inte fram emot den dagen med glädje. Men vad ska man göra när ekonomin ser ut som den gör. Vi har blivit ålagda att spara och får se vad fullmäktige beslutar idag. Det är många som ska dela på resurserna. Kommunmedborgarna vill ha kultur, badhus och övrig kommunal service. Även om vi sätter fokus på hjärtefrågorna, har vi ändå ett sparbeting att följa. Vad gäller Borgargården, så är den en del av det vi ser över. Vi har hittills haft lite mer boendeplatser än andra kommuner, lite grädde på moset, och det måste vi tyvärr dra ner eftersom pengarna inte räcker. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

11 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf 152 Delgivningar * Jämförelse av kommunernas avgifter år * Informations- och prognosbrev angående mottagning av nyanlända - Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket * Läkarförbundets rapport - Varför kan inte doktorn komma? - Sveriges Läkarförbund Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

12 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Motion - Bruttolöneavdrag för ögonoch öronoperationer samt större tandläkarbehandlingar Kf 153 Dnr 00298/ Annika Öberg (m) lämnar följande motion: Arvidsjaurs kommun önskar att vara en attraktiv arbetsgivare och därför motionerar moderaterna i Arvidsjaur för att kommunen ska medge bruttolöneavdrag för ögon- och öronoperationer samt större tandläkarbehandlingar. Bruttolöneavdraget innebär att kommunen betalar för operationen och avdrag görs på den anställdes bruttolön till dess att skulden är reglerad. Detta innebär att arbetsgivaren inte behöver betala sociala avgifter på beloppet eftersom den anställdes bruttolön sänks lika mycket. Ett räkneexempel: En ögonoperation som kostar kronor. Arbetsgivaren betalar fakturan och drar beloppet på arbetstagarens lön efter en avtalad avbetalningsplan på t.ex. tio månader. Arbetstagaren, som tjänster kronor i månaden, får efter bruttolöneavdraget kronor i lön som då blir underlag för sociala avgifter och källskatt. Detta ger en besparing för arbetsgivaren med kr*40%= kr. Arbetstagaren sänker sin bruttoinkomst med kronor. Detta ger en sänkning av marginalskatten som är olika stor beroende på hur hög inkomst den anställde har. Arvidsjaurs kommun kan även spara pengar på att arbetstagaren efter en ögonoperation inte behöver terminalglasögon eller andra hjälpmedel för att utföra sitt jobb. Beslutet skickas till:. Kommunstyrelsen Andra kommuner som har beslutat att erbjuda sina anställda bruttolöneavdrag är bland annat Älvsbyn, Umeå, Karlstad, Laholm och Borgholm. Kommunfullmäktiges beslut 1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Justerandes sign Beslutsunderlag Motion Utdragsbestyrkande

13 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf 154 Dnr 00299/ Motion - Uppmuntran till körkortstagande genom körkortsstöd Stina Johansson (s) lämnar följande motion: l en liten glesbygdskommun som Arvidsjaur är ett körkort för de unga och övriga medborgare av avgörande betydelse, både för anställningsbarhet och möjligheten att bo i glesbygd. Arvidsjaur kommun är till ytan en stor kommun geografiskt och med utspridd population. Det är av stor vikt att offentliga och privata tjänster kan transporteras runt till alla. Bara för att du bor i glesbygd så ska du INTE sakna möjligheter till god sjukvård och annan service. Tyvärr har Arvidsjaur kommun idag den högsta arbetslösheten i Norrbotten bland unga i åldersgruppen år. 9.3 % av kommunens ungdomar är utan jobb i vår kommun idag. De flesta jobb inom Arvidsjaurs kommun kräver B körkort. Förutsättningen för att kunna leverera och finansiera kommunal verksamhet är bl a skatteunderlag. Jag vill uppmuntra till körkortstagande; Till samtliga som är mantalsskrivna i Arvidsjaur och som saknar B-körkort via ett körkortstöd för att medborgarantalet skall öka och på samma gång stärka medborgarnas anställningsbarhet i vår kommun. Vi har soldater som arbetar vid Arvidsjaurs Jägarbataljon och som inte längre tillhandhålls körkort via försvaret. Varför inte uppmuntra dem till att skriva sig här och samtidigt ge dem möjlighet att skaffa sig ett körkort. Körkortstödet är också ett stöd för de (ensamstående) som kan ha svårt att finansiera sina barns körkort. Varje ny mantalsskriven genererar kronor i skatteintäkt. Jag föreslår att; Det tidigare körkortstipendiet, som ligger inom Sandbackaskolans budget, överförs till kommunstyrelsen. Summan är ca kronor och av dessa överförs kronor till kommunstyrelsen. Det innebär en besparing för Barn- och utbildningsnämnden med ca kronor. Körkortstödet ges till alla som är skrivna i, eller som skriver sig i Arvidsjaurs kommun. Stödet bör riktas till körlektioner till ett värde av kronor per körkort. Ytterligare finansiering av körkortsstödet tas från Arbetsmarknadsenheten, i och med att åtgärden kan öka anställningsbarhet för individer långt från arbetsmarknaden. Justerandes sign Beslutsunderlag Motion Utdragsbestyrkande

14 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige forts. Kf 154. Förslagsvis kan verksamheten starta i februari februari Det bör göras en konsekvensanalys efter ett år, för att se utfallet. Med hänvisning till ovanstående föreslår jag en snabb handläggning för beslut i kommunfullmäktige i februari Kommunfullmäktiges beslut 1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Beslutet skickas till:. Kommunstyrelsen Justerandes sign Beslutsunderlag Motion Utdragsbestyrkande

15 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf 155 Dnr 00300/ Motion - Separat redovisning av kommunala bolag vid delårsbokslut Vid kommunfullmäktigesammanträdet 28 oktober 2013 redovisades kommunens bolag som en koncern, där endast moderbolaget Arvidsjaur Kommunföretag AB var särredovisat. För att fullmäktigeledamöterna, och självklart alla kommunmedborgare, ska kunna få ett bättre och tydligare Kommunfullmäktiges beslut 1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Beslutet skickas till:. Kommunstyrelsen Justerandes sign Beslutsunderlag Motion Utdragsbestyrkande

16 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf 156 Dnr 00001/ Policy om svarstid för e-post och telefonsamtal till kommunen (Medborgarförslag) Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: Undertecknad har under de senaste åren jobbat med byautveckling i ett försök att utveckla bygden. Kommunen har en viktig roll i detta. Ett stort problem i samarbetet med kommunen är de långa ledningarna. Det tar allt för mycket tid och kraft att få svar på frågor från tjänstemän och en del politiker. Och många gånger uteblir svaren helt trots påtryckningar. De angivna telefontiderna som tjänstemän uppger fungerar inte. Det är väldigt ofta man inte får något svar. Tilläggas bör att en del svarar omgående medan andra aldrig svarar. Med detta medborgarförslag vill undertecknad att det tas ett beslut om en policy att e-post och telefonsamtal SKA besvaras inom en vecka. Hamnar frågorna fel ska den som tar emot e-post eller telefonsamtal omgående hänvisa till rätt person. Att det tas ett beslut att tjänstemän SKA svara på sina telefontider. Annars ska telefonsvarare kopplas in och tjänstemännen ska ringa upp under dagen. Kommunfullmäktiges beslut 1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Beslutet skickas till:. Förslagsställaren. Kommunstyrelsen Justerandes sign Beslutsunderlag Medborgarförslag Utdragsbestyrkande

17 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf 157 Dnr 00001/ Utlottning av pengar som incitament för mantalsskrivning i kommunen (Medborgarförslag) Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: En summa pengar lottas ut till någon av de som vid viss tidpunkt finns skattskrivna i kommunen (förslagsvis 1 november). Alla som är skrivna i kommunen har lika stor chans att vinna. Genom att göra beloppet som lottas ut stort, kan man locka fler att flytta till kommunen, samtidigt som informationen om detta sprids gratis via sociala medier. Naturligtvis är tanken att pengarna som ska lottas ut, ska kunna tas från de pengar som de extra inflyttande bidrar med genom att de skriver sig i kommunen. Alternativt kan man tänka sig att någon/några näringsverksamheter i kommunen sponsrar pengar till vinstpotten (som utbyte för den reklam det innebär att vara sponsor Kommunfullmäktiges beslut 1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Beslutet skickas till:. Förslagsställaren. Kommunstyrelsen Justerandes sign Beslutsunderlag Medborgarförslag Utdragsbestyrkande

18 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf 158 Dnr 00292/ Entledigande av politiska uppdrag - Jerry Johansson Jerry Johansson (s) har sagt upp samtliga politiska uppdrag, förutom uppdraget som ersättare i Arvidsjaur Test & Training. Kommunfullmäktiges beslut 1. Jerry Johansson beviljas begärt entledigande. Beslutet skickas till:. Förslagsställaren. Kommunstyrelsen Justerandes sign Beslutsunderlag Medborgarförslag Utdragsbestyrkande

19 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf 159 Dnr 00297/ Budgetäskande för år Revisorerna Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens, nämndernas och de kommunala bolagens ansvarsområden. Omfattningen av de förtroendevaldas revisorsarbete kan jämföras med det arbete som bedrivs i kommunens nämnder. Under ett år har kommunrevisionen cirka 10 revisionssammanträden och nästan lika många träffar med styrelser och nämnder. Kommunens förtroendevalda revisorer biträds av sakkunniga. I avtal regleras ersättning till sakkunnigt biträde (PwC). För år 2014 äskas en budget om kronor enligt följande; Budget 2013 Äskande 2014 Personalkostnader arvoden, ersättningar Personalomkostnader Arbetsgivaravgift 31,42% Övriga kostnader *) Utbildning m.m. Revisionsbiträde PwC Intäkter: Revision i kommunala företag Totalt Av kommunens revisionsreglemente framgår att revisiorernas budget ska beredas av en särskild beredning utsedd av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges presidium har tillstyrkt revisorernas budgetäskande. Beslutet skickas till:. Revisorer. Ekonomi Kommunfullmäktiges beslut 1. Revisorernas budgetäskande för 2014 tillstyrks. Justerandes sign Beslutsunderlag Revisorernas budgetäskande Utdragsbestyrkande

20 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf 160 Dnr 00102/ Motion - Avgångsersättning för heltidsarvoderad förtroendevald Socialdemokraternas fullmäktigegrupp har lämnat in följande motion: Den ekonomiska situation som Arvidsjaurs kommun befinner sig i, och kommer att befinna sig i under en ganska lång tid framöver på grund av minskade skatteintäkter, beror till stor del på befolkningsminskning i kommunen. Vi känner instinktivt att vi sänder ut fel signaler till kommunens medborgare om vi inte tar ansvar och ändrar förutsättningarna gällande pensionsbestämmelserna för heltidsarvoderad politiker. Under senaste månaden har vi sett många exempel på generösa pensionslösningar till förtroendevalda, både på central nivå och ute i kommuner och landsting. Det är många kommuner ute i landet som nu ser över sina pensionssystem. I dagsläget betalar vi ut pension till ett f.d. kommunalråd som slutade De summor som gått få fram är mellan tiden oktober 2002 till november Summan under den tiden uppgår till kronor. Uppgifter om tiden före måste hämtas från Skatteverket. Kommunalrådet har pension under hela sin livstid. Idag gäller det här: Om en heltidsarvoderad politiker fyllt 50 år och slutar, och har 12 års pensionsgrundande tid, får den personen ca kronor i månaden fram till 65 års ålder ( kronor). Därefter samordnas beloppet med den allmänna pensionen och kommunens kostnad blir därefter ca kronor i månaden livet ut. Har personen suttit 110 månader har personen rätt till 3 års avgångsersättning. År 1 80% av senaste arvodet, år 2 och 3 70% av senaste årsarvodet. Skulle personen sluta tidigare än mandatperiodens slut så minskar antalet intjänade månader och kan påverka antal år som avgångsersättning ska utbetalas. Vid uppdrag månader utgår avgångsersättning i 2 år. År 1 80% av senaste årsarvodet och år 2 70% av senaste årsarvodet. Justerandes sign Beslutsunderlag Ks Tjänsteyttrande personalchef Utdragsbestyrkande

21 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige forts. Kf 160 Nytt förslag till omställningsersättning för förtroendevald (heltid) Arvidsjaurs kommun Uppdragstid i månader Upp till 96 månader 1 år 97 månader och mer 2 år Rätten att uppbära omställningsersättning upphör att gälla: a) Om den förtroendevalde på nytt får pensionsgrundad inkomst eller får sin inkomst på annat sätt ska ersättningarna avräknas från omställningsersättningen b) Vid utgången av månaden innan den förtroendevalde fyller 65 år Underlag för omställningsersättning utgörs av den förtroendevaldes årsarvode vid avgång. Omställningsersättningens nivå: a) Nivå i % under första utbetalningsåret 80 b) Nivå i % under andra utbetalningsåret 70 Om landsting-/regionfullmäktige har återkallat ett uppdrag för en förtroendevald med stöd av 4 kap 10 i kommunallagen, kan fullmäktige besluta att inskränka rätten till eventuell avgångsersättning eller att denna rätt helt ska upphöra. Om uppdraget har upphört av annan anledning än återkallelse och det visar sig att fullmäktige senare hade kunnat återkalla uppdraget med stöd av 4 Kap 10 kommunallagen, kan fullmäktige besluta att inskränka rätten till eventuell avgångsersättning eller att denna rätt helt ska upphöra. 10 Fullmäktige får återkalla uppdraget som förtroendevald som valts av fullmäktige, om den förtroendevalde 1. har vägrats ansvarsfrihet eller 2. genom en dom som vunnit laga kraft har dömts för ett brott vilket det föreskrivet fängelse 2 år eller därutöver Denna avgångsersättning skall vara en möjlighet för politker att söka annat arbete eller validera upp sig vid behov av nya kunskaper vid sitt tjänstlediga arbete. De nuvarande reglerna för pensions till heltidsarvoderad politiker ska upphöra att gälla. Justerandes sign Beslutsunderlag Ks Tjänsteyttrande personalchef Utdragsbestyrkande

22 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige forts. Kf 160 Kommunfullmäktiges beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Personalchef Ulrica Lundgren och lönechef Åsa Fjällman har yttrat sig i ärendet. Kommunstyrelsen har upprättat förslag till beslut Förslag Sven-Olov Granlund (c) Ärendet stryks från dagordningen och tas upp vid fullmäktiges februarisammanträde Proposition Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Sven-Olov Granlunds förslag under proposition, varefter hon förklarar att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut Bilaga./. 1. Motionen bifalls. 2. Förslag till ny avgångsersättning ersätter tidigare bilaga i PBF antagen av fullmäktige , med rubrik Bestämmelser om avgångsersättning. 3. Bestämmelserna börjar gälla från och med Kommunfullmäktiges beslut upphör att gälla Justerandes sign Beslutsunderlag Ks Tjänsteyttrande personalchef Utdragsbestyrkande

23 Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll (25) Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos kommun enligt beslut I lydelse fr.o.m

24 2 (25) Pensionsbestämmelser 1 Giltighetsområde m.m. Mom. 1 Dessa pensionsbestämmelser, fortsättningsvis benämnda PBF, gäller förförtroendevald som avses i 4 kap. 1 Kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen: a) på heltid, eller b) på betydande del av heltid. PBF gäller vidare för den som tidigare varit förtroendevald hos kommunen ochpå grund härav är berättigad till pensionsförmån enligt PBF. Vissa definitioner Med förtroendevald avses den för vilken PBF gäller. Med pensionsmyndighet avses den nämnd som enligt kommunfullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa PBF. Med prisbasbelopp respektive förhöjt prisbasbelopp avses basbelopp enligt1 kap. 6 i Lagen om allmän försäkring (AFL). Mom. 2 PBF gäller inte för: a) förtroendevald som vid tillträdet av uppdrag har rätt till egenpension på grund av anställning eller annat uppdrag eller uppnått 65 års ålder, eller b) den som under förtroendevalds frånvaro från uppdraget fullgör dennes åligganden. Anmärkning till a) Med rätt till egenpension inbegrips att den förtroendevalde skulle kunnat få rätt till egenpension om ansökan härom ingivits.

25 Kommunfullmäktige kan för särskilt fall besluta att PBF skall gälla och därvid fastställa de villkor i fråga om pensionsrättens omfattning m.m. som kan finnas motiverade. Mom. 3 3 (25) PBF upphör att gälla för förtroendevald, då denne frånträder sitt pensionsgrundande uppdrag utan att bli berättigad till pensionsförmån enligt PBF. Får förtroendevald vid avgången rätt till pensionsförmån enligt PBF, fortsätter PBF att gälla för den förtroendevalde i de avseende som berör pensionsförmånen. Anmärkning Med rätt till pensionsförmån inbegrips att den förtroendevalde skulle kunnat få rätt till pensionsförmån om ansökan härom ingivits. Mom. 4 Förtroendevald som frånträder sitt uppdrag utan rätt till egenpension enligt PBF har rätt till efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension eller efterlevandepension föreligger, om under nämnda tid uppstår förhållande, som vid ett fortsatt innehav av uppdraget skulle ha givit rätt till sådan förmån. Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om vid den tidpunkt som ovannämnda förhållande uppstått den förtroendevalde erhållit anställning eller annat uppdrag förenat med pensionsrätt och det för den förtroendevalde föreligger rätt till pensionsförmån på grund av denna anställning eller detta uppdrag. 2 Pensionsförmånernas omfattning Mom. 1 Pensionsförmåner enligt PBF är: a) egenpension ålderspension sjukpension visstidspension

26 4 (25) b) efterlevandepension efterlevandepension till vuxen kompletterande änkepension barnpension c) livränta. Mom. 2 Utfästelser om egenpension sker enligt bruttopensionsprincipen. Detta innebär att i pensionen inräknas förmåner enligt socialförsäkring eller därmed jämförlig anordning. Då rätt till såväl egenpension som socialförsäkringsförmån föreligger, skall pensionen omräknas till ett nettobelopp, s.k. nettofixering. Närmare bestämmelser härom finns i 14. Den del av bruttopensionsförmånen som återstår i förekommande fall efter nettofixering kallas kompletteringspension. Anmärkning I mom. 2 avsedd socialförsäkringsförmån skall inräknas även om den inte utgetts, om orsaken härtill varit att i lag (motsvarande) förutsatt framställning inte gjorts eller den förtroendevalde eljest underlåtit att iaktta gällande föreskrifter. Mom. 3 Om den förtroendevalde under sin uppdragstid eller under tid somvisstidspension utbetalas samtidigt intjänat pensionsrätt enligt kommunala pensionsbestämmelser, som huvudsakligen överensstämmer med Svenska Kommunförbundets rekommendationer, skall sådan pensionsrätt avräknas från ålderspensionens eller sjukpensionens nettobelopp eller efterlevandepensionen. Anmärkning Avräkningen sker normalt per kalendermånad. Om den andra pensionsrätten utges under annan utbetalningsperiod eller helt eller delvis i form av engångsersättning, kan pensionsmyndigheten besluta om annan avräkningsperiod. Avräkningsbeloppet bestäms i sådant fall enligt de regler som anges i tillämpningsföreskrifterna till PA-KL med däri ingående beräkningsregler. Om den andra pensionsrätten inte utbetalas på grund av att den förtroendevalde inte ansökt härom, kan ändock pensionsmyndigheten bestämma att avräkningskall ske med vad som skulle ha kunnat utbetalas.

27 5 (25) 3 och 4 (Bestämmelser motsvarande 3 och 4 i PA-KL finns inte.) 5 Pensionsgrundande tid och tidsfaktor Mom. 1 För hel pension erfordras att den pensionsgrundande tiden är minst 12 år. Pensionsgrundande tid utgörs av uppdragstid varunder PBF gällt för den förtroendevalde hos kommunen. Mom. 2 Tidsfaktorn är kvoten mellan pensionsgrundande tid och 12 år, dock högst talet 1. 6 Medförd pensionsrätt Gäller inte fr.o.m Pensionsgrundande inkomst och årspoäng Mom. 1 Pensionsgrundande inkomst beräknas för kalenderår och utgörs av den förtroendevaldes årsarvode samt sådana andra under kalenderåret i det (de) pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar, som inte utgör traktamente eller kostnadsersättning. Har den förtroendevalde under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall ellerarbetsskada eller under ledighet för vård av barn fått vidkännas avdrag från sitt arvode skall den pensionsgrundande inkomsten enligt föregående stycke höjas med vad sålunda avdragits.

28 Anmärkning Med ledighet för vård av barn avses ledighet i motsvarande omfattning som följer av Föräldraledighetslagen. Mom. 2 För varje kalenderår beräknas en årspoäng, som utgör kvoten mellanpensionsgrundande inkomst enligt mom. 1 och det förhöjda prisbasbeloppet för samma år. Årspoäng beräknas inte för sådant år då den pensionsgrundande inkomsten är noll. 6 (25) 8 Beräkningstidpunkt, beräkningsår och årsmedelpoäng Mom. 1 Med beräkningstidpunkt avses den tidigaste tidpunkt då den förtroendevalde: a) uppnår utgången av månaden innan varunder den förtroendevalde fyller65 år, b) avgår med rätt till visstidspension, sjukpension eller livränta, eller c) avlider. Med beräkningsår avses det kalenderår varunder beräkningstidpunkten infaller. Mom. 2 Med årsmedelpoäng avses medelvärdet av de två årspoängen som närmast föregår beräkningsåret. Om den förtroendevalde inte innehaft uppdrag under hela nämnda två åren eller om uppdragen varit i varierande omfattning avgör pensionsmyndigheten hur årsmedelpoängen skall beräknas. 9 Ålderspension Mom. 1 Ålderspension utges efter ansökan till förtroendevald tidigast fr.o.m. den månad varunder den förtroendevalde fyller 65 år och som då avgår från pensionsgrundande uppdrag eller som intill dess haft rätt till visstidspension eller sjukpension.

29 7 (25) Anmärkning Med rätt till visstidspension eller sjukpension inbegrips att den förtroendevalde skulle kunnat få rätt till visstidspension eller sjukpension om ansökan härom ingivits. Mom. 2 Ålderspension beräknas på följande sätt. Årsmedelpoängen (P) indelas i skikt enligt tabellen nedan. Dessa skikt av årsmedelpoängen multipliceras var för sig med angivet procenttal i respektive skikt: Skikt av P (uttryckt i antal basbelopp) Pensionsnivå i % ,5 0 Summan härav multipliceras med tidsfaktorn och resultatet kallas bruttopensionspoäng. Ålderspensionen utgör per år det belopp som erhålles genom att multiplicera bruttopensionspoängen med vid varje tid gällande prisbasbelopp. 10 Visstidspension Mom. 1 Visstidspension utges efter ansökan till förtroendevald som efter 50 men före 65 års ålder uppfyller nedan angivna villkor: a) uppdraget upphör vid utgången av mandatperioden, eller b) uppdraget upphör före mandatperiodens utgång av annan anledning än återkallelse enligt 4 kap. 10 Kommunallagen och den förtroendevalde har innehaft sitt uppdrag i minst 36 kalendermånader eller, om uppdragstiden är mindre än 36 månader, den förtroendevalde har innehaft uppdrag under två på varandra följande mandatperioder.

30 8 (25) Vad som sägs i föregående stycke gäller inte under sådan tid som den förtroendevalde har rätt till sjukpension. Om kommunfullmäktige har återkallat ett uppdrag för en förtroendevald med stöd av 4 kap. 10 Kommunallagen, kan fullmäktige besluta att inskränka rätten till eventuell visstidspension eller att denna rätt helt skall upphöra. Om uppdraget har upphört av annan anledning än återkallelse och det visar sig att fullmäktige senare hade kunnat återkalla uppdraget med stöd av 4 kap. 10 Kommunallagen, kan fullmäktige besluta att inskränka rätten till eventuell visstidspension eller att denna rätt helt skall upphöra. Rätten att uppbära visstidspension upphör om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag hos kommunen. Om den förtroendevalde avgår från detta senare uppdrag före 65 års ålder utges på nytt visstidspension. I sådant fall skall visstidspensionen beräknas med hänsynstagande till den totala uppdragstiden i pensionsgrundande uppdrag samt med senaste avgång från uppdraget som beräkningstidpunkt enligt 8. Visstidspension utges från avgången intill den månad fr.o.m. vilken ålderspension enligt den förtroendevaldes ansökan skall börja utges, dock längst intill den månad varunder den förtroendevalde fyller 67 år. Kommunfullmäktige kan i särskilt fall utöver vad som följer av villkoren ovan besluta att utge visstidspension och därvid fastställa de villkor i fråga om pensionsrättens omfattning m.m. som kan finnas motiverade. Pensionsmyndigheten kan, efter ansökan från den förtroendevalde, besluta att i stället för visstidspension skall föreligga rätt till livränta enligt 15. Mom. 2 Visstidspension beräknas på följande sätt. Årsmedelpoängen (P) indelas i skikt enligt tabellen nedan. Dessa skikt av årsmedelpoängen multipliceras var för sig med angivet procenttal i respektive skikt: Skikt av P (uttryckt i antal basbelopp) Pensionsnivå i % 65 32,5 0 Summan härav multipliceras med tidsfaktorn och resultatet kallas bruttopensionspoäng.

31 9 (25) Visstidspensionen utgör per år det belopp som erhålles genom att multiplicera bruttopensionspoängen med vid varje tid gällande prisbasbelopp. Mom. 3 Har den förtroendevalde förvärvsinkomst skall visstidspensionen minskas med 75 % av sådan inkomst multiplicerad med tidsfaktorn. Från minskningen undantas dock dessförinnan ett belopp som för månad räknat motsvarar en tolftedel av X gånger det prisbasbelopp som gäller för det år utbetalningen av visstidspensionen avser. Beträffande visstidspension som beviljats deltidssysselsatt förtroendevald eller i annat särskilt fall avgör pensionsmyndigheten i vilken omfattning pensionen skall minskas på grund av den förtroendevaldes förvärvsinkomst efter avgången. Anmärkning Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 11 kap. 2 och 3 i AFL, dels annan förmån t.ex. sjuklön, sjukpenning, tjänstepensionsförmån eller ersättning från avtalsgruppsjukförsäkring som avser att ersätta inkomst av anställning eller annat förvärvsarbete. I förekommande fall beaktas härvid värdet av att förmånen är skattefri. Vad som sägs i 14 mom. 1 sjunde och åttonde styckena skall gälla vid tillämpningen av detta moment. Ovan nämnd minskning görs inte om samordning skall ske enligt 2 mom. 3 eller 14 i PBF. Beräkning av visstidspension med hänsyn till bestämmelserna i mom. 4 verkställes normalt månadsvis på grundval av uppgift från den förtroendevalde om förväntade inkomster. Pensionsmyndigheten kan dock efter dennes hörandefastställa annan avräkningsperiod. Mom. 4 Den förtroendevalde är skyldig att enligt pensionsmyndighetens anvisningar lämna uppgifter om sådana inkomstförhållanden som kan påverka samordningen med visstidspensionen. 11 och 12 (Bestämmelser motsvarande 11 och 12 i PA-KL finns inte.)

32 10 (25) 12 a Sjukpension Mom. 1 Sjukpension utges efter ansökan till förtroendevald som får rätt till förtidspension eller sjukbidrag enligt AFL och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 Kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång eller av samma skäl inte omväljes. Anmärkning Rätt till sjukpension kan även föreligga enligt bestämmelserna om efterskydd. Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till förtidspension eller sjukbidrag enligt AFL. Upphör rätten till förtidspension eller sjukbidrag upphör också rätten till sjukpension. Kommunfullmäktige kan för särskilt fall besluta att fortsätta att utge sjukpensionen dock längst intill utgången av månaden innan varunder den förtroendevalde fyller 65 år. Mom. 2 Sjukpension beräknas på följande sätt. Årsmedelpoängen (P) indelas i skikt enligt tabellen nedan. Dessa skikt av årsmedelpoängen multipliceras var för sig med angivet procenttal i respektive skikt: Skikt av P (uttryckt i antal basbelopp) Pensionsnivå i % ,5 0 Summan härav kallas bruttopensionspoäng. Sjukpensionen utgör per år det belopp som erhålles genom att multiplicera bruttopensionspoängen med vid varje tid gällande prisbasbelopp. Mom. 3 Vad som sägs i 10 mom. 3 och 4 om samordning med förvärvsinkomster skall även gälla för sjukpensionen.

33 11 (25) 13 Efterlevandepension till vuxen Mom. 1 Rätt till efterlevandepension föreligger om den förtroendevalde vid dödsfallet innehade uppdrag eller efter avgången har rätt till egenpension. Anmärkningar 1. Med rätt till egenpension inbegrips att den förtroendevalde skulle kunnat få rätt till egenpension om ansökan härom ingivits. 2. Rätt till efterlevandepension kan även föreligga enligt bestämmelserna om efterskydd. Efterlevandepension utges efter ansökan till efterlevande make, som stadigvarande sammanbodde med den förtroendevalde vid dennes död om den efterlevande: a) vid dödsfallet även stadigvarande sammanbodde med barn under 12 år, som stod under vårdnad av makarna eller endera av dem, eller b) oavbrutet hade sammanbott med den förtroendevalde under en tid av minst fem år fram till tidpunkten för dödsfallet. Om den efterlevande samtidigt äger rätt till efterlevandepension enligt ovan och familjepension enligt bestämmelserna i PRF-KL i deras lydelse före skall endast den sistnämnda förmånen utges. Med efterlevande make likställs i denna paragraf den som utan att vara giftstadigvarande sammanbodde med en icke gift man eller kvinna vid dennes död och som tidigare har varit gift med eller har eller har haft eller då väntade barn med denne. Med efterlevande make likställs även registrerad partner enligt lagen om registrerat partnerskap. Rätten till efterlevandepension upphör om den förmånsberättigade ingår äktenskap. Detsamma gäller om den förmånsberättigade stadigvarande sammanbor med någon som denne har varit gift med eller har eller har haft barn med. Efterlevandepension utges under 5 år. Mom. 2 Efterlevandepension beräknas på följande sätt.

34 12 (25) Årsmedelpoängen (P) indelas i skikt enligt tabellen nedan. Dessa skikt av årsmedelpoängen multipliceras var för sig med angivet procenttal i respektive skikt: Skikt av P (uttryckt i antal basbelopp) Pensionsnivå i % 15 7,5 0 Summan härav kallas efterlevandepensionspoäng. Efterlevandepensionen utgör per år det belopp som erhålles genom att multiplicera efterlevandepensionspoängen med vid varje tid gällande prisbasbelopp. 13 a Kompletterande änkepension Mom. 1 Rätt till kompletterande änkepension föreligger om den förtroendevalde vid dödsfallet innehade uppdrag eller efter avgången har rätt till egenpension. Anmärkningar 1. Med rätt till egenpension inbegrips att den förtroendevalde skulle kunnat få rätt till egenpension om ansökan härom ingivits. 2. Rätt till kompletterande änkepension kan även föreligga enligt bestämmelserna om efterskydd. Kompletterande änkepension utges efter ansökan till efterlevande make om följande villkor är uppfyllda: a) för den förtroendevalde har och därefter fortlöpande fram till dödsfallet gällt PRF-KL, PBF, PA-KL eller PFA hos kommun eller motsvarande pensionsbestämmelser, b) den efterlevande har rätt till tilläggspension i form av änkepension enligt AFL:s övergångsbestämmelser, och c) årsmedelpoängen överstiger talet 7,5.

35 13 (25) Anmärkning till a) Med PA-KL eller PFA avses kollektivavtal om pension enligt Svenska Kommunförbundets rekommendationer. Kompletterande änkepension utges för sådan tid som tilläggspension i form av änkepension enligt AFL:s övergångsbestämmelser utges. Om den förmånsberättigade är född 1945 eller senare utges dock kompletterande änkepension längst intill 65 års ålder. Mom. 2 Vid tillämpning av 5 gäller följande undantag vid beräkning av kompletterande änkepension: a) om den förmånsberättigade är född 1944 eller tidigare tillgodoräknas pensionsgrundande tid intill utgången av månaden före den, varunder den förtroendevalde skulle ha fyllt 65 år, eller b) om den förmånsberättigade är född 1945 eller senare tillgodoräknas pensionsgrundande tid längst till och med Mom. 3 Kompletterande änkepension beräknas på följande sätt. Årsmedelpoängen (P) indelas i skikt enligt tabellen nedan. Dessa skikt av årsmedelpoängen multipliceras var för sig med angivet procenttal i respektive skikt: Skikt av P (uttryckt i antal basbelopp) 0 7,5 7, Pensionsnivå i % Summan härav multipliceras med tidsfaktorn och resultatet kallas änkepensionspoäng. Kompletterande änkepension utgör per år det belopp som erhålles genom att multiplicera änkepensionspoängen med vid varje tid gällande prisbasbelopp.

36 14 (25) 13 b Barnpension Mom. 1 Rätt till barnpension föreligger om den förtroendevalde vid dödsfallet innehade uppdrag eller som efter avgången har rätt till egenpension. Anmärkningar 1. Med rätt till egenpension inbegrips att den förtroendevalde skulle kunnat få rätt till egenpension om ansökan härom ingivits. 2. Rätt till barnpension kan även föreligga enligt bestämmelserna om efterskydd. Barnpension utges efter ansökan till barn eller adoptivbarn intill dess barnet fyllt 18 år, dock inte barn som vid den förtroendevaldes död var adopterat av annan än den förtroendevaldes make. Barnpension utges även till barn som fyllt 18 år om barnet bedriver studier som ger rätt till barnpension enligt AFL, dock längst till och med juni månad det år då barnet fyller 20 år. Rätt till barnpension har även sådant utländskt barn som den förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem här i landet för vård och fostran i adoptionssyfte. Mom. 2 Barnpension beräknas på följande sätt. Årsmedelpoängen (P) indelas i skikt enligt tabellen nedan. Dessa skikt av årsmedelpoängen multipliceras var för sig med angivet procenttal i respektive skikt: Skikt av P (uttryckt i antal basbelopp) 0 7, 5 7, Pensionsnivå i % Summan härav kallas barnpensionspoäng. Barnpension utgör per år det belopp som erhålles genom att multiplicera barnpensionspoängen med vid varje tid gällande prisbasbelopp.

37 15 (25) Mom. 3 Är de förmånsberättigade barnen flera skall barnpensionen multipliceras med nedan angivna faktorer: Antal barn eller flera Faktor 1,4 1,6 1,8 2,0 Det uppräknade pensionsbeloppet fördelas lika mellan barnen. Mom. 4 Har förmånsberättigat barn framställt anspråk på barnpension efter det att sådan pension börjat utbetalas, skall redan utbetalt pensionsbelopp inte omfördelas. 14 Samordning med socialförsäkringsförmåner m.m. Utarbetas senare efter det att pågående avtalsförhandlingar om ändringar i PA-KL avslutats. Det förutsätts att bestämmelserna kommer att bli likalydande med ny lydelse av PA-KL Livränta Mom. 1 Rätt till livränta föreligger om: a) den förtroendevalde innehaft sitt pensionsgrundande uppdrag sedan minst tre år, och b) avgått från detta uppdrag utan att ha rätt till egenpension enligt PBF. Anmärkning till b) Med rätt till egenpension inbegrips att den förtroendevalde skulle kunnat få rätt till egenpension om ansökan härom ingivits. Pensionsmyndigheten kan, efter ansökan från den förtroendevalde, besluta att i stället för visstidspension skall föreligga rätt till livränta.

38 16 (25) Mom. 2 Livränta utges efter ansökan från och med den månad, varunder den förtroendevalde fyller 65 år. Mom. 3 Vid tillämpning av 5 gäller följande undantag vid beräkning av livränta: Mom. 4 a) tidsfaktorn är kvoten mellan den i 5 framräknade tiden och 30 år dock högst talet 1. Livränta beräknas på följande sätt. Årsmedelpoängen (P) indelas i skikt enligt tabellen nedan. Dessa skikt av årsmedelpoängen multipliceras var för sig med angivet procenttal i respektive skikt: Skikt av P (uttryckt i antal basbelopp) 0 7, 5 7, Pensionsnivå i % ,5 0 Summan härav multipliceras med tidsfaktorn. Resultatet kallas livräntepoäng. Livräntan utgör per år det belopp som erhålles genom att multiplicera livräntepoängen med vid varje tid gällande prisbasbelopp. 16 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån Mom. 1 Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död skall gälla vad som anges i 18, 19, 20 a och 100 a Lagen om försäkringsavtal.

39 17 (25) 17 Tidpunkt för ändring av pensionsförmån Pensionsförmån utges respektive ändras från och med den kalendermånad vid vars ingång förutsättningarna härför föreligger. Pensionsförmån upphör att utges med den kalendermånad, under vilken förutsättningarna för förmånen bortfaller. 18 Ändringar av och tillägg till PBF Förtroendevald är skyldig underkasta sig de ändringar av och de tillägg till PBF, som kommunfullmäktige beslutar. 19 Meddelande om pensionsförmån m.m. Pensionsmyndigheten lämnar förtroendevald eller förmånsberättigad skriftligt meddelande om pensionsförmån då förutsättningar för beräkning av sådan förmån föreligger. Sådant meddelande lämnas senast då förmånen skall utges, dock att besked om rätt till livränta lämnas då ansökan härom gjorts. 20 Uppgiftsskyldighet m.m. Mom. 1 Förtroendevald och förmånsberättigad är skyldiga att utan onödigt dröjsmål enligt anvisning av pensionsmyndigheten till denna lämna de uppgifter, som erfordras för bedömande av rätten till pensionsförmån och omfattningen av de förmåner som skall utges. Mom. 2 Förtroendevald som har rätt till förmån som avses i 2 mom. 3 eller 14 skall utan anfordran göra anmälan därom till pensionsmyndigheten. Mom. 3 Ansökan om pensionsförmån skall göras skriftligen enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda 1 Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda Pensionsbestämmelser 1 Giltighetsområde m.m. Dessa pensionsbestämmelser, fortsättningsvis benämnda PBF, gäller för förtroendevald som

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 BESTÄMMELSER OM PENSION OCH AVGÅNGSERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALDA Antagna av fullmäktige 2002-12-16, 151 att gälla från och med 2003-01-01. Reviderade bestämmelser antagna av fullmäktige

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION OCH AVGÅNGSERSÄTT- NING FÖR FÖRTROENDEVALDA I VÄSTERVIKS KOMMUN (PBF-V)

BESTÄMMELSER OM PENSION OCH AVGÅNGSERSÄTT- NING FÖR FÖRTROENDEVALDA I VÄSTERVIKS KOMMUN (PBF-V) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESTÄMMELSER OM PENSION OCH AVGÅNGSERSÄTT- NING FÖR FÖRTROENDEVALDA I VÄSTERVIKS KOMMUN (PBF-V) FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-05-28, 62 ATT GÄLLA FR O M 2002-03-01

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF)

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) Fastställd av kommunfullmäktige 2002-12-09 Gäller från och med 2003-01-01 1 Giltighetsområde m.m. Dessa pensionsbestämmelser, fortsättningsvis

Läs mer

Författningssamling 011.1

Författningssamling 011.1 Oskarshamns kommun Författningssamling 011.1 BESTÄMMELSER OM PENSION OCH AVGÅNGSERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALDA (PBF) Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-09 Gäller fr.o.m. 2003-01-01 1 Giltighetsområde

Läs mer

Svedala Kommuns 5:02 Författningssamling 1(23)

Svedala Kommuns 5:02 Författningssamling 1(23) Författningssamling 1(23) Pensionsbestämmelser för kommunalt förtroendevalda antagna av kommunfullmäktige 2002-03-13, 31 med ändring Gäller från 2007-06-13, 90 2003-01-01 1 Giltighetsområde m.m. Dessa

Läs mer

PBF gäller vidare för den som tidigare varit förtroendevald hos kommunen och på grund härav är berättigad till pensionsförmån enligt PBF.

PBF gäller vidare för den som tidigare varit förtroendevald hos kommunen och på grund härav är berättigad till pensionsförmån enligt PBF. Pensionsbestämmelser 1 Giltighetsområde m.m. Dessa pensionsbestämmelser, fortsättningsvis benämnda PBF, gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 Kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen:

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Sidan 1 Kommunal författningssamling 2007 Utgiven av Kommunledningskontoret i Kristianstad Nr 469 Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos Kristianstads kommun I lydelse fr.

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos Nacka kommun fr.o.m. den 1 januari 2003

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos Nacka kommun fr.o.m. den 1 januari 2003 Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos Nacka kommun fr.o.m. den 1 januari 2003 Pensionsbestämmelser 1 Giltighetsområde m.m. Dessa pensionsbestämmelser, fortsättningsvis benämnda

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Pensionsbestämmelser för förtroendevalda Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Bestämmelser Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2003-02-06, Kf 35/03 Ansvar Personalchef

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättningar för förtroendevalda PBF

Bestämmelser om pension och avgångsersättningar för förtroendevalda PBF Styrdokument Bestämmelser om pension och avgångsersättningar för förtroendevalda PBF Giltighetstid 2 (24) Beslutshistorik Gäller från Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21 110 Ändring av kommunfullmäktige

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda Utlåtande 2004:58 RI+V (Dnr 217-2280/2002) Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Nya bestämmelser

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:20 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Landstingsförbundets styrelse

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Sandvikens kommun

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Sandvikens kommun Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Sandvikens kommun Förslag från personalkontoret/kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 17 december 2007, 159 Dnr KS2006/591

Läs mer

i n SOLLENTUNA KOMMUN Nl \ Kommunledningskontoret

i n SOLLENTUNA KOMMUN Nl \ Kommunledningskontoret i n SOLLENTUNA KOMMUN Nl \ Kommunledningskontoret Ingegärd Bornelind Kommunjurist +46 8 579 216 03 Tjänsteutlåtande 2014-03-28 Sidan 1 av 2 Dnr 2014/0208 KS-1 Diariekod: 143 Kommunstyrelsen Tolkning av

Läs mer

Bestämmelser om pension till förtroendevalda

Bestämmelser om pension till förtroendevalda Bestämmelser om pension till förtroendevalda. Diarienummer 285/02 003 Fastställt av KF 2002-10 Bestämmelser om pension till förtroendevalda Detta dokument har försetts med ett tillfälligt försättsblad

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Sidan 1 Kommunal författningssamling 2007 Utgiven av Kommunledningskontoret i Kristianstad Nr 469 Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos Kristianstads kommun I lydelse fr.

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2008 5:5 BESTÄMMELSER OM PENSION OCH AVGÅNGSERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALDA Pensionsbestämmelser 1 Giltighetsområde m.m. Dessa pensionsbestämmelser,

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Beslutad av Kommunfullmäktige 26 maj 2014, 82. Dnr KS2014.0216 Innehåll 1 Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda... 3 1.1

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Partille kommun - PBF -

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Partille kommun - PBF - Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Partille kommun - PBF - Kommunfullmäktiges beslut den 23 februari 2006 att gälla från och med den 1 januari 2007. Ändringar och tillägg

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva augusti 2014 5:5 BESTÄMMELSER OM PENSION OCH AVGÅNGSERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALDA Pensionsbestämmelser 1 Giltighetsområde m.m. Dessa pensionsbestämmelser,

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos landsting/region enligt beslut I lydelse fr.o.m. 2003-01-01 Pensionsbestämmelser 1 Giltighetsområde m.m. Dessa pensionsbestämmelser,

Läs mer

PBF KL. Pensionsgrundande tid och tidsfaktor För hel pension ska den förtroendevalda ha minst 12 år som pensionsgrundande tid hos arbetsgivaren.

PBF KL. Pensionsgrundande tid och tidsfaktor För hel pension ska den förtroendevalda ha minst 12 år som pensionsgrundande tid hos arbetsgivaren. PBF KL Pensionsbestämmelser för förtroendevalda, PBF KL, regleras genom reglementen som fastställs av Sveriges kommuner och landsting. Det är upp till varje arbetsgivare att anta bestämmelserna och vilka

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde OBS Tid Tisdagen den 14 oktober 2014, kl 18.00 Plats Sessionssalen, kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Anders Forsström ordförande

Läs mer

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Antagna av kommunfullmäktige , 118

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Antagna av kommunfullmäktige , 118 Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-27, 118 Dnr 251/2014 1 Tillämpningsområde Bestämmelser

Läs mer

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Peder Björn 2014-05-23 LiÖ 2014-657 Landstingsstyrelsen Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har antagit

Läs mer

Kommunfullmäktige åååå-mm-dd xx. Personalavdelningen

Kommunfullmäktige åååå-mm-dd xx. Personalavdelningen 13:1 STYRDOKUMENT 2014-06-10 1/8 13:2 Beslutad: Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Kommunfullmäktige åååå-mm-dd xx Kommunstyrelsen KS/2014:136 024 Personalavdelningen

Läs mer

Kommunfullmäktige åååå-mm-dd xx. Personalavdelningen

Kommunfullmäktige åååå-mm-dd xx. Personalavdelningen KF 14:1 KF 14:2 KF 14:3 KF 14:4 KF 14:5 Beslutad: Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Kommunfullmäktige åååå-mm-dd xx Kommunstyrelsen KS/2014:136 024 Personalavdelningen

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024 Ersättning 2014-04-28 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-04-28 Bestämmelserna gäller förtroendevalda som är

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDE- VALDA

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDE- VALDA SUNNE KOMMUN Antagna av Sunne kommunfullmäktige 55, 2002-10-28, reviderade kf 87, 2005-11-28 kf 113, 2007-06-25 och kf 103, 2008-10-27 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDE- VALDA ALLMÄNNA

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Sundsvalls kommunkoncern (OPF KL/Sundsvall)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Sundsvalls kommunkoncern (OPF KL/Sundsvall) Beslutad av kommunfullmäktige 2014-06-23 189, giltig från och med 2015-01-01 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Sundsvalls kommunkoncern (OPF KL/Sundsvall) Bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Luleå Kommun

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Luleå Kommun LULEÅ KOMMUN Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Luleå Kommun Läsanvisning: Bestämmelserna har kompletterats för att inkludera förändringar utifrån kommunfullmäktiges beslut.

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för Sidan 1 av 9 Bilaga 6, KF 51/2015 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) www.osthammar.se Personalkontoret 2015-05-26 Sidan 2 av 9 Bestämmelser om omställningsstöd för

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 021:1 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL Antaget av Kommunfullmäktige 2014-11-20 Gäller fr o m 2015-01-01

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) antagna av kommunfullmäktige den 25 februari 2014, 27. Diarienummer 2014-002 1(2) Bestämmelser om omställningsstöd och pension

Läs mer

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN 2 BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN INNEHÅLL Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda... 2 1 Tillämpningsområde... 2 2 Stöd för återgång till arbete...

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONSREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA

KOMMUNALA PENSIONSREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA 1 KOMMUNALA PENSIONSREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA Antaget av kommunfullmäktige den 18 maj 1995, 82. Giltighetsområde m.m. 1 Mom 1 Detta reglemente gäller - om inte annat följer av mom. 2 nedan - för:

Läs mer

Kommentarer till Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

Kommentarer till Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda Kf 35/03 Bilaga SVENSKA PM 1 (6), KOMMUNFÖRBUNDET 2001-06-15, CIRKULÄR NR 2001:65 Kommentarer till Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda I denna PM kommenteras Bestämmelser

Läs mer

Författningssamling 010.9

Författningssamling 010.9 Oskarshamns kommun Författningssamling 010.9 PENSIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunfullmäktige 1992-06-15, 60 Reviderade senast av kommunfullmäktige 1995-03-13, 29 Gäller

Läs mer

regel plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda ...

regel plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda ... plan policy regel Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum:

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 021.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 021.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 021.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2014-08-25 152 2014-10-15 2014/488 OPF-KL OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA - Allmänna utskottet

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Region Halland (OPF-KL)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Region Halland (OPF-KL) 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-05-06 RS140250 Staffan Johansson, kanslichef kansliavdelningen Regionstyrelsen Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). (ARGUS 28) KS 2014-244

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). (ARGUS 28) KS 2014-244 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 165 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). (ARGUS 28) KS 2014-244 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Torsdagen 25 september april 2014, kl 18.30 Demokraticafé kl 18.00 Plats: B-salen, Medborgarhuset Park i Hjo Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Lokalt regelverk för Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL, i Kungsbacka kommun

Lokalt regelverk för Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL, i Kungsbacka kommun Regelverk Sida 1/6 Lokalt regelverk för Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL, i Kungsbacka kommun Omställningsinsatser och omställningsstöd Vilka som omfattas - Förtroendevalda

Läs mer

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsby ggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 25 november kl 13.00 1(2) Datum 2013-11-15

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsby ggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 25 november kl 13.00 1(2) Datum 2013-11-15 Datum 2013-11-15 1(2) Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsby ggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 25 november kl 13.00 Ärenden: 1. Förtjänstutdelning för medarbetare som arbetat 25 år

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) (ARGUS 40). KS 2014-244

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) (ARGUS 40). KS 2014-244 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 192 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) (ARGUS 40). KS 2014-244 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 2008-xx-xx Lunds kommun Innehållsförteckning ALLMÄNT...3 BESLUTSORDNING...3 FÖRTROENDEVALDA PÅ HEL- OCH DELTID...3 ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA...3

Läs mer

NORMALPENSIONSREGLEMENTE FÖR KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA - PRF-KL. Detta reglemente gäller - om inte annat följer av mom 2 nedan - för

NORMALPENSIONSREGLEMENTE FÖR KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA - PRF-KL. Detta reglemente gäller - om inte annat följer av mom 2 nedan - för NORMALPENSIONSREGLEMENTE FÖR KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA - PRF-KL 1 Giltighetsområde m m Detta reglemente gäller - om inte annat följer av mom 2 nedan - för a) heltidssysselsatta förtroendevalda hos kommunen

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg 2014-07-14 40 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Arbetsgivarutskottets

Läs mer

Normalpensionsreglemente för kommunala förtroendevalda

Normalpensionsreglemente för kommunala förtroendevalda Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1992-01-01 Fastställda: KF 52, 1985-12-09 kommunala förtroendevalda Giltighetsområde m m 1 Detta reglemente gäller - om inte annat följer av mom

Läs mer

A. Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

A. Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva september 2015 5:5 BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION AVGÅNGSERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) I SÖDERTÄLJE KOMMUN (Innebär i A4 och A7

Läs mer

Personalutskottets sammanträde

Personalutskottets sammanträde -3, POU 2014-05-27 13:15 Kallelse till Personalutskottets sammanträde 2014-05-27 kl 13:15 i Torvallarummet Förhinder till sammanträde anmäls till Lennart Wadensjö, tel 14 36 61, lennart.wadensjo@ostersund.se

Läs mer

1(13) Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Styrdokument

1(13) Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Styrdokument 1(13) Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Styrdokument 2(13) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-05-28, 70 Dokumentansvarig Kommunchefen

Läs mer

PA-KL:S ANSLUTNINGSVILLKOR OCH EFTERSKYDD...2 PENSIONSPÅVERKANDE FAKTORER...3 ÅLDERSPENSION...6 GARANTIPENSION...12 VISSTIDSPENSION...

PA-KL:S ANSLUTNINGSVILLKOR OCH EFTERSKYDD...2 PENSIONSPÅVERKANDE FAKTORER...3 ÅLDERSPENSION...6 GARANTIPENSION...12 VISSTIDSPENSION... PAKL AVTALET PAKL:S ANSLUTNINGSVILLKOR OCH EFTERSKYDD...2 PENSIONSPÅVERKANDE FAKTORER...3 ÅLDERSPENSION...6 GARANTIPENSION...12 VISSTIDSPENSION...16 SJUKDOM ARBETSSKADA...18 EFTERLEVANDESKYDD... EFTERLEVANDEPENSION

Läs mer

Arvodesreglemente Bilaga 3 A Kommunfullmäktige 2014-06-12 68 KA 2014/291 Sid 1/18

Arvodesreglemente Bilaga 3 A Kommunfullmäktige 2014-06-12 68 KA 2014/291 Sid 1/18 Arvodesreglemente Bilaga 3 A Kommunfullmäktige 2014-06-12 68 KA 2014/291 Sid 1/18 Arvodesreglemente Bilaga 3 A - Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda enligt OPF-KL Bestämmelser

Läs mer

Pensionspolicy för Stenungsunds kommun

Pensionspolicy för Stenungsunds kommun Pensionspolicy för Stenungsunds kommun INLEDNING... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdatering... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 3 Avgiftsbestämd ålderspension... 3 PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA...

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2015-07-02 Sid 1/20 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Bilaga 3 - Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda enligt OPF-KL 1 Tillämpningsområde Bestämmelser

Läs mer

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) PM 2013-10-20 1 (9) Avdelningen för Arbetsgivarpolitik Niclas Lindahl Pia Svensson Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) I denna PM kommenteras

Läs mer

INFORMATION OM OPF-KL

INFORMATION OM OPF-KL INFORMATION OM OPF-KL OPF-KL Omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL (Omställningsstöd och Pension till förtroendevalda) tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i samband

Läs mer

kpa-planen pensionsbestämmelser i lydelse från och med den 1 juli 2002

kpa-planen pensionsbestämmelser i lydelse från och med den 1 juli 2002 kpa-planen pensionsbestämmelser i lydelse från och med den 1 juli 2002 INNEHÅLL 1 Planens giltighet 1 2 Pensionsförmåner 2 3 Pensionsålder 2 4 Pensionsgrundande tid 2 5 Medförd pensionsrätt 3 6 Pensionsgrundande

Läs mer

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda 1(2) 2014-08-26 LJ 2014/1020 Landstingsstyrelsen Omställningsstöd och pension för förtroendevalda Bakgrund Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagit förslag till bestämmelser

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Nuvarande pensionsbestämmelser i kommunen 3. Pensionspolicyn 1. Inledning Målsättningen med pensionspolicyn är att skapa ett dokument

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för pension och omställningsstöd för förtroendevalda i Sollentuna kommun (OPF-KL) Antagna av fullmäktige 2014-10-15 136, dnr 2014/0384 KS.135 att gälla från och med 2014-10-15. Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för omställningsstöd och pension till förtroendevalda beslutad av kommunfullmäktige 2014-11- 03 125 (KS/2014:136-024) Personalavdelningen

Riktlinjer för omställningsstöd och pension till förtroendevalda beslutad av kommunfullmäktige 2014-11- 03 125 (KS/2014:136-024) Personalavdelningen 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-12-15 165 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2014:518-003 Ersätter: Ansvarig: Riktlinjer för omställningsstöd och pension till förtroendevalda

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för pensionsbestämmelser PBF och OPF- KL i Region Östergötland

Tillämpningsanvisningar för pensionsbestämmelser PBF och OPF- KL i Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Torbjörn Eriksson 2017-10-09 Dnr: RS 2017-569 Regionstyrelsen Tillämpningsanvisningar för pensionsbestämmelser PBF och OPF- KL i Region Östergötland Landstingsfullmäktige

Läs mer

Antagande av pensionsbestämmelser för förtroendevalda, OPF-KL, Dnr 00469/2014

Antagande av pensionsbestämmelser för förtroendevalda, OPF-KL, Dnr 00469/2014 ... HELSINGBORG KOMMUNFULLMÄKTIGE Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 19 november 2014 Kf 166 Ks 149 Antagande av pensionsbestämmelser för förtroendevalda, OPF-KL, Dnr 00469/2014 Ärendet Sveriges

Läs mer

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda Handlingar i ärendet:

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda Handlingar i ärendet: Omställningsstöd och pension för förtroendevalda Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Lokala riktlinjer och

Läs mer

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 1 (7) Pensionspolicy Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 2 (7) Termer och begrepp Pensionsmyndighet Kommunstyrelsens arbetsutskott som personalorgan har i delegation från kommunstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Kyrkans PFA 2000. Pensions- och försäkringsavtal för anställda hos Svenska kyrkan. Svenska kyrkans FÖRSAMLINGSFÖRBUND

Kyrkans PFA 2000. Pensions- och försäkringsavtal för anställda hos Svenska kyrkan. Svenska kyrkans FÖRSAMLINGSFÖRBUND Kyrkans PFA 2000 Pensions- och försäkringsavtal för anställda hos Svenska kyrkan Svenska kyrkans FÖRSAMLINGSFÖRBUND Innehåll Överenskommelse om kyrkans Pensions- och försäkringsavtal PFA 2000... 6 Parter...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet; SFS 2009:680 Utkom från trycket den 23 juni 2009 utfärdad den 11 juni 2009. Enligt

Läs mer

Bilaga till pensionspolicy

Bilaga till pensionspolicy Bilaga till pensionspolicy 2012 Innehållsförteckning 1 BESKRIVNING AV DET SVENSKA PENSIONSSYSTEMET... 3 1.2 ALLMÄN PENSION... 3 1.3 TJÄNSTEPENSION... 3 1.4 PRIVAT PENSIONSSPARANDE... 3 2 BESKRIVNING AV

Läs mer

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun Pensionstillämpning Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun hanterar pensionsfrågor för medarbetare och förtroendevalda. De pensionsavtal som

Läs mer

1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170. Pensionspolicy för

1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170. Pensionspolicy för 1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170 Pensionspolicy för 2(7) INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 4 PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA... 4 HELTIDS-

Läs mer

Bilaga till Pensionsriktlinjer

Bilaga till Pensionsriktlinjer Bilaga till Pensionsriktlinjer Innehållsförteckning BESKRIVNING AV DET SVENSKA PENSIONSSYSTEMET... 3 SJUK- OCH AKTIVITETSERSÄTTNING OCH ALLMÄN PENSION... 4 TJÄNSTEPENSION KAP-KL... 7 BESKRIVNING AV PBF

Läs mer

Regler för omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Regler för omställningsstöd och pension för förtroendevalda STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 5 (13) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-11-12 Kf 125 Ks 160 Au 197 KS/2015-0173 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges beslut att besluta att

Läs mer

Pensionsregler för förtroendevalda i Växjö kommun

Pensionsregler för förtroendevalda i Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2016-12-20 Pensionsregler för förtroendevalda i Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Pensionsregler för anställda i

Läs mer

Inledning. Innehåll. Bakgrund. Syfte. Mål. Ansvar. Kategoriindelning 4 Pension för anställda i kommunen KAP-KL 4

Inledning. Innehåll. Bakgrund. Syfte. Mål. Ansvar. Kategoriindelning 4 Pension för anställda i kommunen KAP-KL 4 Policy Pension Inledning Bakgrund Intresset för pensionsfrågor har ökat på senare år. Anledningen är bland annat de individuella valmöjligheter som införts inom såväl det allmänna pensionssystemet som

Läs mer

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 2008-12-18, reviderade 2015-02-26 Lunds kommun Innehållsförteckning ALLMÄNT... 2 REVIDERING... 2 BESLUTSORDNING... 2 PENSION TILL FÖRTROENDEVALDA...

Läs mer

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING Bilaga C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING 1. Dessa särskilda bestämmelser gäller som ändring i och tillägg till ITP-planen för tjänstemän som anges i punkt A 2.7. Bestämmelserna i punkterna

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd

Bestämmelser om omställningsstöd PM 2013-10-20 1 (9) Avdelningen för Arbetsgivarpolitik Niclas Lindahl Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) I denna PM kommenteras Förslag

Läs mer

Personal Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

Personal Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda Cirkulärnr: 2001:65 Diarienr: 2001/1011 P-cirknr: 2001-2:24 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Pension Datum: 2001-06-18 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Arbetsgivarpolitiska sektionen Kommunstyrelsen Personal

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Antaga av kommunfullmäktige 2014-06-30, 129

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Antaga av kommunfullmäktige 2014-06-30, 129 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Antaga av kommunfullmäktige 2014-06-30, 129 F:\KSF\Kserv\Sekretariat\Författningssamlingen\förstasida-bestämmelser-omställningsstöd-pension.docx

Läs mer

Utlåtande 2014:58 RI (Dnr /2014)

Utlåtande 2014:58 RI (Dnr /2014) Utlåtande 2014:58 RI (Dnr 217-281/2014) Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Stockholms stad OPF, ändring i bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Antagen av Kommunfullmäktige 2014 11 26, 167. Dnr: KS 1540/14 903 Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som

Läs mer

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 28 mars 2014 KS-2014/358.901 1 (2 HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist 08-535 303 11 asa.brunkvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2004-06-04 68 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-12 182 Gäller från och med 2012-07-17 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för OPF-KL

Tillämpningsanvisningar för OPF-KL Tillämpningsanvisningar för OPF-KL Region Kronoberg 2015-10-07 I samarbete med Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2015-10-28 Sida 1 av 11 Innehållsförteckning 1 Allmänt...3

Läs mer

Ersättning från AGF-KL

Ersättning från AGF-KL Ersättning från AGF-KL Innehåll Avsnitt Sidan AGF-KL 3 Prisbasbelopp och värdesäkring 3 I de här fallen upphör AGF-KL-ersättningen 3 Periodisk ersättning 4 Till dig som har A-kassa eller KAS 4 Till dig

Läs mer

Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda

Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 2008-04-23 Reviderade av kommunstyrelsen den 8 april 78 SID 2(8) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Upprop och anmälningar om förhinder

Upprop och anmälningar om förhinder 1(12) Kf 1 Kf 1 Upprop och anmälningar om förhinder 2(12) Kf 2 Kf 2 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 22 december 2014. Kallelse

Läs mer

Pension till efterlevande för arbetstagare som omfattas av Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL)

Pension till efterlevande för arbetstagare som omfattas av Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Pension till efterlevande för arbetstagare som omfattas av Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

Uttag av pension på deltid kan göras tidigast från 61 års ålder.

Uttag av pension på deltid kan göras tidigast från 61 års ålder. Sida 1/5 Policy för pension 1. Inledning Pensionsvillkor för kommunens anställda regleras av kollektivavtalet Kollektiv Avtalad Pension KAP-KL. Pensionsvillkor för förtroendevalda regleras i kommunens

Läs mer

KAP-KL. Förmåner i KAP-KL KAP-KL innehåller både premiebestämd och förmånsbestämda förmåner

KAP-KL. Förmåner i KAP-KL KAP-KL innehåller både premiebestämd och förmånsbestämda förmåner KAP-KL KAP-KL - Kollektiv Avtalad Pension Kommuner och Landsting gäller för anställda som är födda 1938 eller senare. KAP-KL gäller från 1 januari 2006 och ersatte pensionsavtalet PFA. Även anställda i

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA 1 (11) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 189 Dnr: 1033/09-903 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA Sammanfattning Beslutsordning Kommunfullmäktige är pensionsmyndighet för förtroendevalda.

Läs mer

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som tillträder ett (eller flera) uppdrag

Läs mer

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 Pensionspolicy Åstorps kommun PENSIONSPOLICY INLEDNING Bestämmelserna i pensionsavtalen KAP-KL (KollektivAvtalad Pension) och PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) innehåller

Läs mer