Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits"

Transkript

1 Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

2 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram för lärare och utbildare inriktad mot utbildningsledarskap, 120 högskolepoäng, är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Utbildningsplanen träder i kraft vårterminen Allmänna mål Enligt högskolelagen (HL 1 kap 8 ) skall utbildning på grundnivå utveckla studenternas; - förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, - förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, - beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att - söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, - följa kunskapsutvecklingen, och - utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. Enligt högskolelagen (HL 1 kap 9 ) innebär utbildning på avancerad nivå fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå - ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper, - utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer - utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. 3. Programmets mål För att motsvara kraven för masterexamen skall studenten ha tillägnat sig: tvärvetenskapligt orienterade kunskaper på avancerad nivå om sociologiska, socialpsykologiska, psykologiska, didaktiska och pedagogiska perspektiv på utbildningsledarskap och på skolutveckling samt fördjupad insikt i aktuell forskning och utveckling inom fältet, fördjupad metodkunskap inom vetenskapsområdet med särskilt fokus mot metoder som belyser utbildningsledarskapet, dess kännetecken och effekter i utbildningsverksamheter, förmåga att med ett kritiskt perspektiv integrera kunskap om utbildningsverksamheters pedagogiska och didaktiska utveckling samt kunna analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer med anknytning till utbildningsledarskap,

3 muntlig och skriftlig förmåga att redogöra för och diskutera utbildningsvetenskapliga frågor, samt att kunna se dialogen som ett redskap i kontakter med olika målgrupper på lokala, regionala, nationella och internationella sammanhang och kunna värdera de argument, som används i utbildningsledarskapet, färdigheter att medverka i forsknings- och aktionsinriktat arbete och annat självständigt utvecklings- och utvärderingsarbete i utbildningsverksamhet, insikt om utbildningsledarskapets möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och det professionella ansvar som utbildningsledarskapet medför, förmåga att göra professionsanknutna bedömningar och formulera ställningstaganden, med grund i vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet, insikt i det egna behovet av kunskap, ansvaret för egen kunskapsutveckling samt färdighet att involvera andra så att de tillgängliga kunskaperna i organisationen blir ett tillskott i verksamhetsutveckling, förmåga att genomföra och presentera ett inom programmet relevant självständigt arbete, med betydelse för kunskapsutveckling inom utbildningsledarskap. 4. Organisation Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) utser programansvarig samt ansvarar för fastställande av samtliga kurser som ingår i studiegången samt för genomförande av samtliga kurser inom programmet. 5. Uppläggning och innehåll Programmet behandlar centrala frågor för ledare i pedagogiska verksamheter och består av obligatoriska kurser samt valbara kurser. För att motsvara kraven för masterexamen ska 120 högskolepoäng vara godkända. 60 hp utgörs av obligatoriska kurser och 60 hp av valbara. De obligatoriska kurserna innefattar en introduktionskurs (endast för programstudenter), metodkurs samt masteruppsatsen omfattande 30 hp (alt magisteruppsats 15 hp + masteruppsats 15 hp). För att motsvara kraven för magisterexamen ska 60 högskolepoäng vara godkända, varav 45 hp utgörs av obligatoriska kurser. Av de valbara kurserna väljs en. De obligatoriska kurserna innefattar introduktionskurs, metodkurs samt magisteruppsats omfattande 15 hp. Nedan följer kurserna inom programmet:

4 Obligatorisk kurs - introduktionskurs MLE100 Utbildningsledarskap, 15 hp Valbara kurser PDA102 PDA103 PDA104 PDA105 PDA106 PDA001 PDA002 PDA006 PDA004 PDA007 Utbildning och globalisering, 15 hp Strategier för personalutveckling, 15 hp Aktionsforskning och skolutveckling, 15 hp Pedagogiskt ledarskap för didaktisk utveckling,15 hp Kvalitet och utvärdering inom utbildning, 15 hp Professioner i förändring, 15 hp Retorik i pedagogiskt ledarskap, 15 hp Handledning, lärande och ledarskap inom skola och arbetsliv, 15 hp Bedömning av kunskaper och färdigheter, 15 hp Skoljuridik och myndighetsutövning, 15 hp Obligatoriska kurser metodkurs och uppsatskurser PDAX51 PDAU61 PDAU62 PDAU63 Vetenskapliga metoder inom pedagogik och didaktik II, 15 hp; Magisteruppsats i utbildningsledarskap, 15 hp (för student som väljer att ta ut magisterexamen) Masteruppsats i utbildningsledarskap, 30 hp Masteruppsats i utbildningsledarskap, 15 hp (masteruppsats för student som tidigare fullgjort ett examensarbete på avancerad nivå omfattande15 hp, t ex inom lärarutbildningen)

5 Den obligatoriska introduktionskursen anknyter till funktioner som ledare i utbildningsverksamhet och behandlar bl a tolkning av uppdrag (målen) samt strukturering och organisering av det pedagogiska arbetet, utformning av strategier för planering, genomförande och utvärdering av den pedagogiska verksamheten, ledning och handledning i frågor kring pedagogiskt vardagsarbete, utveckling av arbetsklimat som gör den pedagogiska verksamheten till en utvecklingsmiljö för såväl brukare som personal. De valbara kurserna breddar och fördjupar kunskaper och färdigheter vunna i den obligatoriska introduktionskursen bl a genom litteraturstudier kring strategisk personalutveckling för lärande i arbetsliv, privat och offentlig förvaltning, beskrivningar och analyser av kvalitetsuppföljningar och utvärderingsansatser i utbildningsverksamhet, problembaserade studier av det pedagogiska ledarskapets förutsättningar, uttrycksformer och effekter, litteraturstudier av verksamhets- och yrkesteori, studier och övningar avseende retorik och förmågan att kommunicera och argumentera som ledare i pedagogisk verksamhet. Den obligatoriska kursen i vetenskaplig metod förbereder studenten för uppsatsarbetet genom vilket förmågan till självständigt kvalificerat arbete på vetenskaplig grund fördjupas. Uppsatsarbetet utgör vanligen den avslutande obligatoriska kursen. Student som har godkänt resultat på magisteruppsats omfattande 15 hp inom programmet kan på masternivå välja mellan att genomföra en masteruppsats omfattande 15 hp eller 30 hp. I det senare fallet ska kravet på en av de valbara kurserna uteslutas, så att masterprogrammet totalt alltid omfattar 120 hp. Vid etappavgång från masterprogrammet för magisterexamen, omfattar hela studiegången 60 hp varav 15 hp utgörs av den obligatoriska introduktionskursen, 15 hp en valbar kurs samt 15 hp obligatorisk metodkurs och 15 hp utgörs av den avslutande magisteruppsatsen.

6 Sammanfattning. För masterexamen respektive magisterexamen väljs kurser enligt följande: Magisterexamen (hp) Masterexamen (hp) Obligatorisk kurs (introduktion) Valbar kurs Obligatorisk kurs (metodkurs) Obligatorisk kurs eller 30 1 (uppsatsarbete) Totalt (hp) Undervisning och former för bedömning Undervisningens utformning varierar beroende på kursernas mål och innehåll och bestäms i dialog med studenterna. Programmet genomförs med stöd av IT på ett under hela programmet integrerat sätt. Vid bedömning används tregradig betygsskala: Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. Kriterier för bedömning anges i kursplan. I kurser som har fler än ett prov, utgör betyg på hel kurs examinators sammanvägning av resultaten på samtliga prov. Utifrån resursmässiga skäl sätts en begränsning av antalet examinationstillfällen till fem för samtliga prov inom programmet. Olika typer av examinationsformer skall karaktärisera programmet. Examinationsformer ska väljas omsorgsfullt med avseende på relevans ur ett professionsperspektiv, så att studenten ges tillfälle att på flera sätt pröva och granska egna kunskaper, färdigheter och värderingar i förhållande till program- och kursmål. 7. Förkunskaper För tillträde till programmet krävs: Kandidatexamen med huvudområdet pedagogik, eller motsvarande kunskaper, eller Yrkesexamen om minst 120 p/180 hp och erfarenhet antingen som lärare eller som ledare i utbildningsverksamhet, eller Barn- och ungdomspedagogisk examen eller Lärarexamen om minst 120 p/180 hp med ett fullgjort självständigt arbete om 10 p/15 hp inom eller utanför examen, eller motsvarande kunskaper. 1 Den student som tidigare har skrivit en godkänd magisteruppsats på avancerad nivå om 15 hp kan välja att för masterexamen skriva en masteruppsats om 15 eller 30 hp.

7 Ovan angivna behörighetsvillkor gäller för antagningen till programmet. För fortsatta studier inom programmet gäller de förkunskapskrav som specificeras för respektive kurs och som framgår av respektive kursplan. 8. Examen Student, som med godkänt resultat har genomgått utbildningsprogrammet, kan ansöka om examensbevis. Student, som har genomgått de obligatoriska kurserna samt de valbara kurserna med en omfattning av 120 högskolepoäng enligt avsnitt 5 ovan, kan ansöka om Filosofie masterexamen i pedagogik med inriktning mot utbildningsledarskap, 120 högskolepoäng (Degree of Master (Two Years) in Educational Leadership). Student som väljer etappavgång efter 60 högskolepoäng enligt avsnitt 5 ovan, kan ansöka om Filosofie magisterexamen i pedagogik med inriktning mot utbildningsledarskap, 60 högskolepoäng (Degree of Master (One year) in Educational Leadership). 9. Övergångsbestämmelser Student som före höstterminen 2007 antogs till Program i pedagogik med inriktning mot utbildningsledarskap 50/60 poäng vid Göteborgs universitet och som vid ansökan om övergång till det nya masterprogrammet har godkända betyg motsvarande 120 poäng samt godkänd uppsats 10 poäng inom kursen Pedagogik: Fördjupningskurs 1 (PE4100) eller motsvarande kunskaper, kan antas till det nya masterprogrammet. 11. Övrigt Undervisningsspråket är svenska. Inslag på övriga skandinaviska språk samt engelska kan förekomma såväl under lektioner/seminarier som i kurs.

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-533/2005 Sida 1 (8) CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Administration and Economics, 120 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) 2014-05-20 BESLUT Dnr LiU-2008/00879 1(7) Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) Fastställd av Områdesstyrelsen för

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET Samtliga fakultetsnämnder RIKTLINJER för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet Dessa riktlinjer har fastställts av samtliga fakultetsnämnder 1 den 23, 24 respektive

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål och programmål består inte bara av fina ord utan har flera viktiga syften. Den här texten beskriver bland annat hur lärandemål hänger

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) www.uk-ambetet.se Rapport 2014:2 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) Fastställd 17 december

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Om bredd och djup 1. Medical Education Guide nr 3. Några tankar om hur progression kan uttryckas. Maria Weurlander & Klara Bolander Laksov

Om bredd och djup 1. Medical Education Guide nr 3. Några tankar om hur progression kan uttryckas. Maria Weurlander & Klara Bolander Laksov CME - Centre for Medical Education at the department of LIME Medical Education Guide nr 3 Om bredd och djup 1 Några tankar om hur progression kan uttryckas Maria Weurlander & Klara Bolander Laksov Innehåll

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:162

Regeringens proposition 2004/05:162 Regeringens proposition 2004/05:162 Ny värld ny högskola Prop. 2004/05:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2005 Göran Persson Leif Pagrotsky (Utbildnings- och

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Promemoria om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Promemoria om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Jessica Lindvert Eva Minten (1) Promemoria om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Skolverkets hållning 2010 års skollag innehåller en ny bestämmelse som lyder: Utbildningen ska vila på vetenskaplig

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Utbildnings- och forskningsavdelningen Forskningshandläggare Camilla Norrbin BESLUT 1(6) 2014-05-16 Diarienummer Ö 2014/148 Beslutat av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden Beslutsdatum 2011-05-26

Läs mer