ANKOM W # y. Förslag till förordning om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANKOM W # y. Förslag till förordning om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen"

Transkript

1 ANKOM W # y m REGERINGSKANSLIET N2013/3375/RS Näringsdepartementet Rättssekretariatet Förslag till förordning om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen Remissinstanser: 1. Kammarrätten i Jönköping 2. Förvaltningsrätten i Linköping 3. Domstolsverket 4. Regelrådet 5. Kommerskollegium 6. Statens fastighetsverk 7. Energimarknadsinspektionen 8. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet 9. Naturvårdsverket 10. Konkurrensverket 11. Konsumentverket 12. Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) 13. Statens energimyndighet 14. Svensk Fjärrvärme 15. Företagarna 16. Svenska bioenergiföreningen (SVEBIO) 17. Energigas Sverige 18. Svensk Energi 19. Svenskt Näringsliv 20. Avfall Sverige 21. Konsumenternas energimarknadsbyrå 22. Fastighetsägarna Sverige 23. Villaägarnas Riksförbund 24. Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (SERO) 25. Sveriges Konsumenter Postadress Telefonväxel E-post: Stockholm Besöksadress Mäster Samuelsgatan 70 Telefax

2 2 Remissvaren ska hakommit in tillnäringsdepartementet senast denl sentenser2013. Svarens Adressen är Näringsdepartementet, Stockholm respektive n.registrator^regeringskansliet.se. En kopia av svaret ska också skickas tillcarl.^vinnherg^regeringskansliet.se. Iremissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialetihetänkandet. Myndigheter under regeringen är skyldiga arr svara nå remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisaiett svar. ^m myndigheten inte har några synpunkter^räcker det att svaret ger hesked om detta. Eör ^ndra remissinstanser innehär remissen en inhjudan att lämna synpunkter. Råd om hur remissyttranden utformas finnsistatsrådsheredningens promemoria ^^r^^^^^^^ laddas ner från Regeringskansliets ^ehhplats^vvv.regeringen.se. ^ ^ ^ ^ DanSak^dherg Rättschef I ^

3 m jgp REGERINGSKANSLIET Promemoria Näringsdepartementet Rättssekretariatet Förslag till förordning om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen Bakgrund Den 1 juni 2013 trädde ändringar i naturgaslagen (2005:403) i kraft som innebär att Energimarknadsinspektionen ska fastställa de samlade intäkter som ett naturgasföretag högst får uppbära från överföring av naturgas, lagring av naturgas eller tillträde till förgasningsanläggning under en fyraårsperiod. De nya bestämmelserna finns i 6 kap naturgaslagen. Enligt vad som anfördes i propositionen Naturgasfrågor (prop. 2012/13:85) behöver regleringen kompletteras med mer detaljerade bestämmelser i förordning och myndighetsföreskrifter. Det har därför inom Näringsdepartementet tagits fram ett förslag till förordning om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen. Förslaget framgår av bilagan till denna promemoria. Förslagets huvudsakliga innehåll Förslaget till förordning innehåller bestämmelser om tillgångar som ingår i kapitalbasen (6 ), om värdering av anläggningstillgångar (7-9 ) och om beräkning av en rimlig avkastning (10 ). Därutöver finns en rad bemyndiganden för Energimarknadsinspektionen att meddela föreskrifter i frågor av betydelse för fastställande av intäktsram, nämligen i fråga om hur avdraget enligt 6 kap. 10 naturgaslagen ska beräknas (4 ), om beräkning av skäliga kostnader enligt 6 kap. 11 naturgaslagen (5 ) och i fråga om beräkning av en rimlig avkastning enligt 6 kap. 12 naturgaslagen (11 ). Förordningen innehåller också bestämmelser om dokumentation av tillgångar (12 och 13 ) och bemyndiganden för Energimarknadsinspektionen att meddela närmare föreskrifter om skyldigheten att lämna in ett förslag till intäktsram och att lämna uppgifter enligt 6 kap. 7 naturgaslagen, om vilka uppgifter som ska lämnas i en ansökan om omprövning enligt 6 kap. 13 eller 15

4 2 naturfärgen, samt omskyldighetenattlämnauppgifterenligtokap. 24^naturgaslagen(14^. ^ ^f^ån^o^nkf^r De nya bestämmelserna i naturgaslagen om förhandsprövning av naturgasföretagens intäkter har tagits fram med förhandsregleringeni ellagen (1997:857) som förebild. Det har doek varit en viktig utgångspunkt att naturgasregleringen ska utformas med hänsyn tagen till de särskildaförhållandensomgäller för naturgasmarknaden, oeh med beaktande av de remissynpunkter som framfördesilagstiftningsärendet. Det bedöms vara lämpligt att frågor av grundläggande betydelse för hur intäktsramen ska fastställasläggsfastiförordning. Dit hör vilken metod som ska användas vid värdering av anläggningstillgångar oeh hur kapitalkostnaderna ska fördelas över tidenvidheräkningaven rimlig avkastning. Iskälen till de nu aktuella ändringarnainaturgaslagen angav regeringen bl.a. följande utgångspunkter för hur en rimlig avkastning ska beräknas vidfastställandeavintäktsramen(prop. 2012/13:85 s. 61): ^atnrgaskranseken karaktäriseras ime av stor teknikntveekkng vad gäiier distriotttionen.oeledningar som användsidag är samma ledningar som när nätet nyggdesioörjan av f^^o-taier. Oet är inte ekonomiskt rimligt att kygga parakekanärinågonketydande omfattnings deisef^tersomnätet är ert natnrkgt monopoi,dels eftersom efterfråganvarittämkgenkonstanr över tiden oek då det nnvarandenätetäröverdimensionerat.oetärsåledes inte motiverar arr skana fiktiva konknrrensförntsättningar eller att genom regleringen styra mor någon ny specifik teknik. Oe metoder som väljs ifråga om värdering oek avskrivningar kör doek styra mot nyinvesteringar så att leveranssäkerketen på iängresikrnnnrättkålls. kör atr natnrgasföretagen ska få kostnadstäckning för gjorda investeringar kör den kranseksnecifika prisutvecklingen för infrastrnktnren vara styrandeförntformningen av regelverket. Oet äroekså oetydelsefnlk att prisntvecklingen reflekterad den kransckspecifika kostnadstttveekkngen, viiken kan variera med konjnnktttr oek andra efterfrågespecifika komponenter. Oetta är oetydeisefnlk dels för att företagen ska få täckningför sina kostnader,dels för att knndernas avgifter ska kåiias på enrimkgnivå. metodval Med hänsyn till de förhållanden som gäller för naturgasmarknaden i Sverigeoehde övriga utgångspunkter som redovisats ovanbedömsdet vara mest lämpligt att välja följande metoder när det gäller värdering av anläggningstillgångar oeh fördelning av kapitalkostnader övertiden:

5 3 Anläggningstillgångar ska i första kand värderas till ett nuanskaffningsvärde som beräknas med grundiutgiften för att förvärva eller tillverka tillgången när den ursprungligen togsibruk, med bänsyn tagen till förändringeniprisläget från den anskaffningstidpunkten (se7 ^).Förändringeniprisläget ska anses svara motett kostnadsindex som beräknas för varje år enkgt föreskrifter som meddelas av Fnergimarknadsinspektionen. Indexet ska motsvara den årliga kostnadsutveeklingenför det material som använts, oekför det arbete som utförts,vid anläggningen av de tillgångar som ska ingåikapitalbasen (se 9 ^). Vid beräkningen av en rimlig avkastning enligt 6 kap. 12 ^ naturgaslagen ska den reala linjära avskrivningsmetoden användas.110^ iförslaget anges därföratt den del av kapitalkostnaderna som motsvarar kapitalförslitning beräknas som en fast andel av nuanskaffningsvärdet, där den fasta andelen ska beräknas utifrån tillgångens ekonomiska livslängd. knergimarknadsinsoektioneostöreskrittsrätt Förordningens bestämmelser beböver kompletteras med detaljföreskrifterien rad frågor av betydelse för bur en intäktsram ska fastställas, exempelvis vad gäller ekonomisk livslängd för olika komponentslag,vilken kalkylränta som ska användas oek kur det index ska beräknas som enligt 9 ^ ska användas vid beräkningen av kapitalbasen. Oet bedöms vara ändamålsenligt att Fnergimarknadsinspektionen meddelar dessa föreskrifter. KON55^5N^TR50r^NO Orörda företag Förslaget berör naturgasföretag som bedriver överföring, lagring eller förgasning av naturgas oek som omfattas av bestämmelserna om intäktsramiokap.naturgaslagen.tdagsläget är det fråga om sex företag, varav fem oekså bedriver verksamket på elmarknaden, där en motsvarande reglering redan tillämpas. Tidsåtgång och företa t^^iförslaget till förordning finnsbestämmelser om värdering av anläggningstillgångar som ska ingåien kapitalbas.bestämmelserna riktar sig till Fnergimarknadsinspektion men får en indirekt påverkan på företagen eftersom de, enligt 6 kap. 7 ^ naturgaslagen (2005:403) är skyldiga att lämna in förslag till intäktsram till tillsynsmyndigbeten tillsammans med de uppgifter som bebövs för att pröva förslaget. Naturgasföretagenär redanenligt 13 ^ förordningen (2006:1051) om redovisningoeb revision avöverföring av naturgas, lagring av naturgas oeb drift av förgasningsanläggning skyldiga att upprätta ett

6 4 anläggningsregister oeh hålladetta aktuellt. Iregistret redovisas biand annat anskaffningsvärdet. Nuanskaffningsvärderingen kommer sedan att beräknas av Fnergimarknadsinspektionen med utgångspunkt i anskaffningsvärdet, enligt huvudregeln baserat nå utgiften för att förvärva eiier tillverka anläggningstillgången. Som alternativkan även nuanskaffningsvärderingen baseras på detbokförda värdet eller,omdet finns synnerliga skäl, efter vad som är skäligt med bänsyn till tillgångens beskaffenhet. Förslagenbedöms göradetlättare för natnrgasföretagen att lämna in förslaget till intäktsram. t 12 ^ i förslaget till förordning ställs krav nå att natnrgasföretagen lönande ska dokumentera vissa uppgifter som rör de anläggningstillgångar som ingårikapitalbasen.oetär sådana uppgifter som naturgasföretagen är skyldiga att redovisa till Fnergimarknadsinspektionenenligt 6kap. 7^naturgaslagenisamband med att inspektionen bestämmer intäktsramen. Oe administrativa kostnaderna för att lämna ett förslag till intäktsrambar behandlats i konsekvensutredningeniprop.2012/13:85. Oeuppgiftersomavses i 12 ^ är uppgifter som oeksåbehövs för att kunna beräkna vilka avgifter naturgasföretaget behöver ta ut av sina kunder. Förordningens krav innebär därför att naturgasföretagen löpande ska dokumentera uppgifter som de under alla förhållanden behöver ta fram. Oe nya krav som ställs i förordningen på dokumentation bedöms därför inte medföra några merkostnader för naturgasföretagen. Övrigpåver^opåför^gliiiföildavförsiagen Förslaget till förordning bedöms leda till att förutsägbarheten för företagen kommer att öka genom att de på förhand får besked om vilka tillgångar som ska anses ingå i kapitalbasen, hur värderingen av anläggningstillgångar kommer ske oeh vilken avskrivningsmetod som ska användas vid beräkningen av en rimlig avkastning. utgångspunkten är att regleringen ska utformas så att den täeker skäliga kostnader för att bedriva verksamheten oeh ger en rimlig avkastning på det kapital som krävs. Oet faktum att skälighetsbedömningen konkretiseras genom förordning oeh myndighetsföreskrifter bör leda till att förutsägbarhetenkringregleringen generellt kommer att öka. Oet kommer oekså attblienklareför företagen att värdera avkastningen av en investering oeh dess påverkan på avgifternas storlek. Fftersom flera av metodvalen kommer att ske genom myndighetsföreskrifter kan doek inte någon beloppsmässig bedömning göras av hur förslaget till förordning påverkar de kommande intäktsramar som beslutas för företagen. Oessutom skulle en sådan bedömning kräva ett antal antaganden om exempelvis kalkylränta, ålder,nuanskaffningsvärden samt andra specifika förhållanden i det individuella fallet som naturgasföretagen behöver angeisin ansökan om intäktsram.

7 3 Påverkan på konkurrenstörhålianden Naturgasföretag som bedriver verksamhet med överföring av naturgas är aktiva på en reglad med lager- oek förgasningsanläggningar utsatta för visst konkurrenstryck på den europeiska marknaden. Sverige har doek endast en lagringsanläggning oek den anläggningen kar ytterst begränsad betydelse för den svenska naturgasförsörjningen. Särskilda här^svn tiii småföretag Även små företag är underkastade kraven på förbandsreglering. 1 sammanhanget kan noteras atr de berörda natnrgasföretagen (sex till antalet) med ett undantag oekså bedriver verksamhet på elmarknaden där motsvarande reglering redan har införts. Kunderna Som framgått inledningsvis är de metodval oeh bemyndiganden som lämnasiden föreslagna förordningenen förutsättning förattden nya förhandsregleringen ska kunna införas oeh tillämpas.tdag sker tillsynen av naturgasföretagens avgifter i efterhand, då Energimarknadsinspektionens förhandsgodkännande endast omfattar de metoder som naturgasföretagen har tillämpat för att utforma sina avgifter. Förslaget om en ny reglering berör kunderna dels genom en effektivare tillsyn, dels genomatt intäktsramen kommer att få direkt betydelse för hurhöga avgifter som kan debiteras under en tillsynsperiod. knergimarknadsiospektionen För Energimarknadsinspektionens del innebär de metodval som lämnasi den föreslagna förordningen att vissa prineiper för regleringen redan är fastställda oeh inte behöva utredas vidare. Oetta medför att denökade arbetsbördan som den nya regleringen innebär minskar i omfattning. Förordningen möjliggör för Energimarknadsinspektionen att meddela föreskrifter inomett antal områden.ett sådant arbeteinnebärenviss initialt ökad arbetsbörda för inspektionen, men medför samtidigt större möjligheter till flexibilitet. Oet tillkommande arbete som den föreslagna förordningen kan komma att medföra har av Energimarknads inspektionen bedömts kunna rymmas inom befintliga ramar. Sveriges domstolar Såsom även angesiprop.20f2bk3:85 begränsas antalet överklaganden till de berörda naturgasföretagen,idag sex till antalet.^enom att förslaget till förordning innebär att vissa prineiperiregleringen har fastställts oeh då den har kompletterats med viss föreskriftsrätt förenergimarknads inspektionen, bedöms antalet överklaganden kunna bli begränsat.

8 BILAGA Svensk författningssamling Förordning om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen (2005:403); den utfärdad den Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1 Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till naturgaslagen (2005:403) om naturgasföretagens intäkter från överföring av naturgas, lagring av naturgas eller tillträde till en förgasningsanläggning. 2 Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i naturgaslagen (2005:403). 3 Med anläggningstillgång avses i denna förordning 1. en anläggning som används för överföring av naturgas, 2. en anläggning som används för lagring av naturgas, 3. en anläggning som används för förgasning av kondenserad naturgas, för kondensering av naturgas samt för import och lossning av kondenserad naturgas, 4. ett system som används för drift eller övervakning av en anläggning som anges i punkterna 1-3, eller 5. en anläggning med tillhörande system som används för mätning, beräkning och rapportering vid drift av en anläggning som anges i punkterna 1-3. Intäkter från anslutning till naturgasledning och andra anläggningar 4 Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om hur avdraget enligt 6 kap. 10 andra stycket naturgaslagen (2005:403) ska beräknas. Skäliga kostnader 5 Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om beräkning av skäliga kostnader enligt 6 kap. 11 naturgaslagen (2005:403). 1

9 SFS Beräkning av kapitalbas Tillgångar som ingår i kapitalbasen 6 Om en anläggningstillgång börjar användas av naturgasföretaget under tillsynsperioden, ska tillgången ingå i kapitalbasen från det halvårsskifte som följer på den tidpunkt då tillgången börjar användas. När en anläggningstillgång inte längre används, ska tillgången inte ingå i kapitalbasen från det halvårsskifte som infaller närmast efter den tidpunkt då tillgången slutat användas. Värdering av anläggningstillgångar Nuanskaffningsvärde 7 En anläggningstillgång som ingår i kapitalbasen ska åsättas ett nuanskaffningsvärde. Nuanskaffningsvärdet beräknas med grund i utgiften för art förvärva eller tillverka anläggningstillgången när den ursprungligen togs i bruk med hänsyn tagen till förändringen i prisläget från den anskaffningstidpunkten. 8 Om det saknas förutsättningar att beräkna ett nuanskaffningsvärde enligt 7, ska nuanskaffningsvärdet beräknas utifrån anläggningstillgångens bokförda värde. Om anläggningstillgången inte har något bokfört värde eller om det finns synnerliga skäl, får nuanskaffningsvärdet i stället bestämmas till vad som är skäligt med hänsyn till tillgångens beskaffenhet. Förändring i prisläget 9 Vid beräkningen av kapitalbasen ska förändringen i prisläget anses svara mot ett kostnadsindex som beräknas för varje år. Indexet ska motsvara den årliga kostnadsutvecklingen för det material som använts och för det arbete som har utförts, vid anläggningen av de tillgångar som ingår i kapitalbasen. Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om hur indexet ska beräknas. Beräkning av en rimlig avkastning 10 Vid beräkning av en rimlig avkastning enligt 6 kap. 12 naturgaslagen (2005:403) ska den del av kapitalkostnaderna som motsvarar kapitalförslitning beräknas som en fast andel av nuanskaffningsvärdet. Den fasta andelen beräknas utifrån tillgångens ekonomiska livslängd. 11 Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om beräkning av en rimlig avkastning enligt 6 kap. 12 naturgaslagen (2005:403). Dokumentation av tillgångar 12 Naturgasföretaget ska löpande dokumentera uppgifter om de anläggningstillgångar som ingår i kapitalbasen. Av dokumentationen ska det framgå 2

10 1. vilka anläggningstillgångar som ingår i kapitalbasen, 2. var en anläggningstillgång är belägen, 3. när investeringar och utrangeringar avses genomföras eller har genomförts under tillsynsperioden, 4. vilken metod naturgasföretaget har använt för att beräkna en tillgångs nuanskaffningsvärde, 5. om naturgasföretaget äger tillgången eller har skaffat sig rådighet över tillgången på annat sätt, och 6. om tillgången utgör reservmateriel i verksamheten. 13 Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om dokumentation enligt 12. Övriga bestämmelser 14 Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om 1. skyldigheten för ett naturgasföretag att lämna in ett förslag till intäktsram och att lämna uppgifter enligt 6 kap. 7 naturgaslagen (2005:403), 2. vilka uppgifter som ska lämnas i en ansökan om omprövning enligt 6 kap. 13 eller 15 naturgaslagen, och 3. skyldigheten för ett naturgasföretag att lämna uppgifter enligt 6 kap. 24 naturgaslagen. Denna förordning träder i kraft den 1 januari På regeringens vägnar ANNA-KARIN HATT Dan Sandberg (Näringsdepartementet)

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 8032-11 Enhet 1 1 KLAGANDE E.ON Elnät Stockholm AB, 556209-8599 205 09 Malmö Ombud Advokat Mikael Wärnsby Advokat Cecilia Kindgren-Bengtsson Advokat Madeleine

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi 2009-10-29 Dnr 2009/1306 Tröskeleffekter och förnybar energi Författningsförslag EI061 W-1.0 2008-08-21 EI061 W-1.0 2008-08-21 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regeringens uppdrag... 5 3. Kostnader för

Läs mer

Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978. Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978. Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978 Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:21 EM Dnr 2014-1978

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)...

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 2 Ärendet... 11 3 Straffavgift vid bristande kreditprövning...

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:40

Regeringens proposition 2002/03:40 Regeringens proposition 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 januari 2003 Göran Persson Leif Pagrotsky

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:123

Regeringens proposition 2014/15:123 Regeringens proposition 2014/15:123 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 Prop. 2014/15:123 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Transportstyrelsen ansåg att det saknades skäl för omprövning.

Transportstyrelsen ansåg att det saknades skäl för omprövning. HFD 2013 ref 30 Fråga om föreskrift om tillsynsavgift, som meddelats av Transportstyrelsen med stöd av bemyndigande i en av regeringen utfärdad förordning, i regeringsformens mening utgör föreskrift om

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Ändringar i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar med anledning av CRD 3

Ändringar i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar med anledning av CRD 3 BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-10-06 FI Dnr 11-30 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Ändringar i föreskrifter

Läs mer

Avgifter inom elområdet. Regeringsuppdrag

Avgifter inom elområdet. Regeringsuppdrag Avgifter inom elområdet Regeringsuppdrag ELSÄKERHETSVERKET Författare: Carina Larsson Förord Förord Elsäkerhetsverket överlämnar denna rapport samt förslag till förändring i de bestämmelser som reglerar

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Materiella anläggningstillgångar i Inledning Innehåll Sid Introduktion Tillämpning och inriktning 1 Civilrätt och skatterätt 1 Annan svensk normgivning 2 Internationell normgivning

Läs mer

Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Anställning under viss kompletterande utbildning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Harpsund den 17 juni 2015 Gustav Fridolin Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2015 Magdalena Andersson Johanna Mihaic (Finansdepartementet)

Läs mer

Vägledning för nätförstärkningslån

Vägledning för nätförstärkningslån Vägledning för nätförstärkningslån Förord Den elproducent som vill ansluta till ett nät som saknar ledig kapacitet får genom en anslutningsavgift betala de merkostnader som anslutningen orsakar nätbolaget.

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser

Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Missiv Vårt datum: 2013-10-29 Er referens: M2013/1429/Ke Diarienr: SSM2013-3411 Handläggare: Ulf Yngvesson Telefon: +46 8 799 4341 Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Sä ITG do visning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Sä ITG do visning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18 Sä ITG do visning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18 Eleertihkatsystemet har under nio år varit det huvudsakliga stödet till förnyhar elproduktionisverige.sedan systemet startade

Läs mer

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket. Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.se Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Remisspromemoria 2011-06-01 U2011/3561/SV Utbildningsdepartementet Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Ett anpassat regelverk för de kompletterande utbildningarna 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR RR 16 AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1. I denna rekommendation behandlas hur avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar

Läs mer

2 (4) Kostnader för anslutningsinvesteringar dubbelkompenseras delvis

2 (4) Kostnader för anslutningsinvesteringar dubbelkompenseras delvis 1 (4) Rimlighetsbedömning av elnätsföretagens intäktsramar, vilka beslutats av Energimarknadsinspektionen, Ej, för åren 2012-2015, och sedan överklagats av ett stort antal elnätsföretag till Förvaltningsrätten

Läs mer

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (14) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-07-09 B 2235-09 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer