Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar"

Transkript

1 Luft/luftvärmepumpar Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar SVI-12 SVO-12 Tack för att du har valt en Scanvarm värmepump. Var vänlig och läs igenom denna manual noggrant och behåll den för framtida bruk. ScanMont AB

2 Innehållsförteckning Drift och underhåll Säkerhetsföreskrifter... 1 Delarnas namn... 4 Att använda fjärrkontrollen Nöddrift Rengöring och skötsel Felsökning Råd vid drift Installation Installationsråd Installationsritning Installation av innedel Installation av utedel Kontroll efter installation och drifttest Installation och underhåll av filter Rördimension och påfyllning av ytterligare köldmedie Försök aldrig! Se till att följa denna instruktion Den fysiska produkten kan skilja sig från bilden i denna manual för olika varianter. Om det finns några skillnader dem emellan, var vänlig och använd den fysiska produkten som referens. Denna enhet är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med en begränsad sensorisk eller psykisk förmåga alternativt någon som lider av brist på erfarenhet eller kunskap, såvida de inte övervakas eller har informerats om användningen av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de håller sig borta från apparaten. Släng inte denna produkt som osorterat avfall. Det är nödvändigt att samla in sådant avfall separat, för en särskild återvinningscentral.

3 Säkerhetsföreskrifter Var vänlig och läs följande meddelanden innan du tar enheten i drift. IOm något onormalt förekommer (såsom brand lukt), var vänlig och stäng av strömmen omedelbart och kontakta sedan en återförsäljare som har auktoriserats av Scanmont. VARNINGAR! Undvik att röra värmepumpen med våta händer. Klipp inte av eller skada nätsladden eller signalstyrningsledningen. Om värmepumpens elkabel eller signalstyrning är skadad, var vänlig låt en yrkesman byta ut den med en nätkabel som är avsedd för apparaten. Om denna onormala status fortsätter kan värmepumpens skadas eller orsaka elektriska stötar eller brand. Värmepumpens elanslutning måste vara anpassat till elnätet för att brand ska undvikas. Elektriska stötar kan annars uppstå. Stäng av eltillförseln då värmepumpens inte ska användas under en längre tid. Skada inte nätsladden och använd inte någon annan nätsladd än den som är avsedd för ändamålet. Använd inte grenuttag eller ett lös kabel för ledningsanslutning. Stäng av eltillförseln innan värmepumpen rengörs. stäng av strömmen Elektriska stötar eller kroppsskador kan annars uppstå. Annars kan damm komma att ansamlas och det kan leda till överhettning, brand, etc. Eltillförseln ska vara anpassad till och tillräcklig stark för att luftvärmepumpen ska vara skyddad. Var vänlig och sätt inte på och stäng av värmepumpen ofta. Om nätsladden är skadad, måste den ersättas av tillverkaren, en Scanvarm återförsäljare eller en motsvarande kvalificerad person för att undvika fara. I annat fall kan brand orsakas av nätsladdens överhettning. Om spänningen är för hög, kan elektriska föremål lätt skadas. Om spänningen är för låg, kommer kompressorn att vibrera våldsamt, vilket kan skada kylsystemet eller kompressorn och leda till att de elektriska komponenterna inte fungerar. 1

4 Säkerhetsföreskrifter Säkerställ alltid effektiv jordning. För säkerhets skull, se till att stänga av strömbrytaren före underhåll eller rengöring, alternativt då produkten inte används under en längre tid. Välj den mest lämpliga temperaturen vid kyla! Håll rummet ca 5 kallare än utomhus på sommaren Elektriska stötar kan uppstå om man ej jordar ordentligt. Dammansamlingar kan orsaka brand eller elektriska stötar. SPARAR ENERGI SOMMARTID Håll inte fönster eller dörrar öppna under en lång tid då enheten är i drift.. Blockera inte lufttillförseln eller utloppet av luft. Håll brännbara material på ett avstånd av minst 1 m från enheterna. Det kommer att leda till otillräckliga prestanda. Det kommer att leda till otillräckliga prestanda eller funktionsfel. De kan annars orsaka brand eller explosion. Installera utomhusenheten tillräckligt stadigt. Kliv inte på utomhusenheten och placera inte tunga föremål på den. Försök inte att reparera värmepumpens själv. Annars kan enheten ramla ned och orsaka personskador. De kan orsaka skada på person eller föremål Felaktigt utförda reparationer kan orsaka elektriska stötar eller brand. Var vänlig och kontakta din ÅF 2

5 Säkerhetsföreskrifter Klipp inte av eller skada nätsladden eller signalstyrningsledningen. Om de skadas, var vänlig och kontakta återförsäljaren eller kvalificerad servicepersonal. Justera det vertikala och horisontella luftflödets riktning genom att använda fjärrkontrollen, för att ändra luftflödets riktning. Vertikalt flöde Horisontellt flöde För inte in händer eller föremål i luftintaget eller utloppet. Utsätt inte djur eller plantor för direkt luftflöde. Det kan orsaka en olycka. Utsätt inte dig själv för kallt direkt luftflöde under lång tid. Det kan ha en skadlig effekt på dem. Använd inte enheten för något annat ändamål, såsom att bevara mat eller torka kläder. Det är inte hälsosamt! Skvätt inte vatten på värmepumpen! Placera inte en brännare nära värmepumpen. Det kan orsaka elektriska stötar eller störningar. Det kan orsaka koloxidförgiftning. 3

6 Namn på delar Innedel ⑶ Luft in ⑴ ⑷ ⑸ Luft ut ⑹ ⑺ Ikoner som visas: :Cool :Dry :Heat :Power :Set temp. Utedel Luft in ⑵ ⑻ ⑴Nätsladd ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ Fjärrkontroll Frontpanel Filter Ventilationsgaller Röranslutning Fästtejp Anslutningsrör Dräneringsslang Dräneringstapp ⑼ Luft ut ⑽ 4

7 Användning av fjärrkontroll Fjärrkontrollens funktion Kommentar: Säkerställ att det inte förekommer några hinder mellan mottagaren och fjärrkontrollen, tappa inte och kasta inte fjärrkontrollen, låt inte någon vätska komma in i fjärrkontrollen och lämna inte fjärrkontrollen direkt under solen eller där det är mycket varmt. IR-sändare Fjärrkontroll Fläkt Fläktknapp Tryck på denna knapp, för att växlingsvis välja auto, låg, medellåg, medel, medelhög, hög hastighet. Efter att strömtillförseln är aktiverad, så är auto fläkthastighet inställd som standard. Vid inställningsläget DRY (torka), kan enbart låg hastighet ställas in. ATUO LÅG Medieum Medium-låg Medium-Hög HÖG fläkthastighet Låg fläkthastighet vid läget torka (DRY). ON/OFF MODE ON/OFF knapp Tryck en gång på denna knapp för att sätta på enheten, tryck två gånger för att stänga av den. Pausfunktionen kommer att inaktiveras då enheten är avstängd. MODE knapp Tryck på denna knapp ett antal gånger för att variera mellan inställningarna automatisk, kyla, torka, fläkt, värme. Inställningsläget "automatisk" är standardinställning då strömtillförseln är aktiv. Vid inställningsläget automatisk kommer temperaturen inte att visas; vid inställningsläget värme, är ursprungsinställningen 28 C (82 F); vid andra inställningslägen är ursprungsvärdet 25 C (77 F). TEMP TEMPERATUR knapp Tryck på denna knapp, så kommer följande temperaturer växelvis att ställas in: omgivningstemperatur vid fjärrkontroll, inomhusomgivningstemperatur och utomhusomgivningstemperatur. Då inomhusenheten först sätts på, kommer den att visa omgivande temperatur Omgivande utomhustemperatur visas inom intervallet 0 60 C (32 99 F). Vad gäller omgivande utomhustemperatur så visas temperaturer på under 0 som 0 C (32 F AUTO COOL DRY FAN Tips: Var vänlig och kontrollera att panelen är stängd då knapparna på panelen används. HEAT 5

8 Användning av fjärrkontroll Fjärrkontrollens funktion OBS! Säkerställ att det inte förekommer några hinder mellan mottagaren och fjärrkontrollen, tappa inte och kasta inte fjärrkontrollen, låt inte någon vätska komma in i fjärrkontrollen och lämna inte fjärrkontrollen direkt under solen eller på platser där det är mycket varmt. X-FAN FAN (fläkt) Då X-FAN-knappen trycks in i COOL eller DRY-läge, kommer inomhusfläkten att fortsätta vara i drift i 10 (2) minuter för att torka inomhusenheten även om du har stängt av den. Efter aktivering är X-FAN OFF inställt som standard. Fjärrkontroll + X-FAN finns inte tillgängligt i lägena AUTO, FAN eller HEAT. + knapp Den förinställda temperaturen kan ökas. Tryck på denna knapp för att öka temperaturen, håll knappen intryckt i två sekunder, så kan du växla mellan C och F. CLOCK Ställa in klockan Tryck på denna knapp för att ställa in klockan Temperaturjusteringen är inte tillgänglig i läget Auto, men begäran kan skickas genom att trycka på "+knappen" Inställning av temperatur med Celsius: 16 30; med Fahrenheit: klocksymbolen blinkar i display. på knappen + eller - knappen, om knappen hålls intryckt, tryck på knappen ovan i 2 sekunder, varje halv sekund kommer värdet på tiotals minuter att ökas med 1. Då klocksymbolen blinkar, tryck igen på klockknappen eller på "bekräfta-knappen", klocksymbolen kommer då att visas konstant, vilket innebär att inställningen lyckades. Efter att strömtillförseln är aktiverad, visas 12:00 som standard. - - knapp Den förinställda temperaturen kan minskas. Tryck på denna knapp för att minska temperaturen, håll knappen intryckt i två sekunder, det relativa innehållet kan ändras tills du släpper denna knapp och begär att C ( F) kommer att visas hela tiden. Temperaturjusteringen är ej tillgänglig i läget Auto, men begäran kan skickas genom att trycka på denna knapp. LIGHT TURBO Belysnings knapp (LIGHT) Tryck på denna knapp till På- eller Av-läge för att tända eller släcka. Efter att strömtillförseln är aktiverad, är "belysning på" standard. TURBO knapp QUIET QUIET knapp, tyst läge Vid inställningen kyla eller värme, tryck på denna knapp för att aktivera eller deaktivera turbofunktionen. Efter att turbofunktionen har aktiverats, visas turbosignalen. Signalen deaktiveras automatiskt om fläktlägets hastighet ändras. 6

9 Drift av fjärrkontroll Fjärrkontrollens benämningar och funktioner Denna fjärrkontroll är mångsidig och kan användas för flera enheter. Vissa knappar på fjärrkontrollen, som inte finns tillgängliga för denna enhet, kommer inte att beskrivas nedan. TIMER ON Inställning för Timer On: Signalen "ON" kommer att blinka. Texten på skärmen blinkar i 5 sekunder. Tryck på knapparna + eller - för att justera tiden i det numeriska urvalet. Fjärrkontroll Varje tryckning på den knappen kommer att öka eller minska värdet med 1 minut. Håll knappen + eller - intryckt i 2 sekunder för att den snabbt ska ändras på följande sätt: TIMER OFF Knapp för att rikta luftströmmen UPPÅT OCH NEDÅT Tryck på denna knapp för att ställa in riktningen på luftströmmen, vilket ändras växelvis enligt nedan: OFF Denna fjärrkontroll är mångsidig. Om den får följande status kommer luftströmmens riktning att fortsätta vara densamma Om ventilationsgallret bromsas då det rör sig upp och ned kommer det att behålla sin position Visar att ventilationsgallret rör sig fram och tillbaka på de fem ställen som figuren visar. Svinga luften åt höger och vänster Tryck på denna knapp för att ställa in luftströmmens riktning till vänster och höger OFF TIMER OFF knapp Tryck på denna knapp en gång för att ange inställningen TIMER OFF. Ikonen för TIMER OFF kommer då att blinka. Inställningen görs på samma sätt som vid TIMER ON. I FEEL / Under de första 2,5 sekunderna ändras positionen för tiotals sekunder till positionen ental för minut, då positionen för minuters ental är korrekt inställt, fortsätt genom att ändra till positionen för tiotals minuter genom att trycka in samma knapp i 2,5 sekunder. I FEEL knappen Tryck på denna knapp en gång för att aktivera funktionen "I FEEL", därefter kommer "I FEEL" att visas efter varje gång som en annan funktionsknapp tryckts in. Fjärrkontrollen kommer att skicka temperaturen till huvudenheten var 10:e minut. Då du åter trycker på denna knapp kommer funktionen att deaktiveras. Rengöringsläge Tryck på denna knapp för att aktivera och deaktivera rengörande funktioner då enheten är i drift. Tryck på knappen en första gång för att ta fram rengöringsfunktionen på skärmen Andra gången du trycker på knappen inleds hälso- funktionerna. Tredje gången du trycker på knappen körs hälso- och rengöringsfunktionerna samtidigt. Tryck på knappen en fjärde gång för att avsluta funktionenerna. Tryck på denna knapp igen för att upprepa funktionen enligt ovan. 7

10 Användning av fjärrkontroll Fjärrkontrollens namn och funktioner SLEEP "SLEEP" knapp Tryck på denna för att välja Sleep ), Sleep 2 ( ), Sleep 3 ( ) avbryta viloläge, för att växla mellan dessa Som standard är viloläge inte aktiverat. Sleep 1 är pausläge 1, i Cool (kyl), avfuktningsläge: pausstatus efter en tim drift, huvudenhetens temp kommer att öka med 1 C. Efter 2 tim drift kommer den omgivande temperaturen att öka med 2 C, varefter enheten kommer att drivas vid denna omgivande temperatur; 2. I "Heat"-läge (värme): paus-läge aktiveras efter en tim drift, varefter omgivningstemp kommer att minska med 1 C.Efter 2 tim minskar omgivningstemp med 2 C. Därefter drivs enheten vid denna omgivande temperatur. Sleep (paus) 2 är pausläge 2, det innebär att värmepumpens kommer att drivas enligt den förinställda paustemperaturkurvan. I cool (kyl-) läge:(1) Då den omgivande temperaturen ursprungligen har ställs in på C, efter att pausfunktionen har ställts in, kommer temperaturen att ökas med 1 C varje tim. (2) Då den omgivande temperaturen ursprungligen har ställs in på 24 C -27 C, efter att pausfunktionen har ställts in, kommer temp att ökas med 1 C varje tim. Efter 2 C kommer temp att bibehållas; efter 7 tim minskas temperaturen med 1 C. Därefter kommer temperaturen att bibehållas; (3) Då den omgivande temperaturen ursprungligen har ställs in på 28 C -29 C, efter att pausfunktionen har ställts in, kommer temperaturen att ökas med 1 C varje timme. Efter 1 C kommer temperaturen att bibehållas; efter 7 timmar minskas temperaturen med 1 C, därefter kommer temperaturen att bibehållas; I Heat (värme-) läge: (1) Då den omgivande temperaturen ursprungligen har ställs in på 16 C, kommer den konstant att vara i drift vid denna omgivningstemperatur. (2) Efter att pausfunktionen har aktiverats ställer man in den förinställda temperaturen 17 C -20 C. Den verkliga temperaturen kommer då att minska 1 C i timmen. När den förinställda temperaturen har uppnåtts kommer den att bibehållas. 8

11 Användning av fjärrkontroll Fjärrkontrollens namn och funktioner (3) Då den omgivande temp ursprungligen har ställs in på 21 C -27 C, efter att "sleep" har aktiverats, kommer temp att minska med 1 C per tim. Då 2 C lägre temp har uppnåtts, kommer denna temperatur att bibehållas. (4) Då den omgivande temp ursprungligen har ställs in på 28 C -30 C, efter att pausfunktionen har aktiverats, kommer temp att minska med 1 C /tim. Efter att 3 C lägre temperatur har uppnåtts, kommer denna temperatur att bibehållas. Sleep 3- inställningen som du själv ställer in:(1) Vid inställningen sleep 3, håll "turbo"-knappen intryckt en längre stund, fjärrkontrollen går över till individuell pausinställningsstatus. Nu kommer fjärrkontrollens klockvisning uppge "1 hour" (1 tim), den inställda temp "20" kommer att visa motsvarande temp som har varit aktuell vid förra inställningen av pauskurvan och blinka (den först kommer att visa värdet som angetts av fabriken) (2) Justera med knapparna "+" eller " " för att ändra till motsvarande omgivningstemperatur, efter justeringen, tryck på "turbo"-knappen för att bekräfta SLEEP SLEEP knapp (3) Nu kommer 1 timme automatiskt att läggas till på fjärrkontrollens timer, (dvs. "2 timmar" eller "3 timmar" alternativt "8 timmar") på den plats där omgivningens temperatur "20" visar motsvarande temperatur från den förra inställningen pauskurva, samt blinka. (4) Upprepa ovanstående steg (2)-(3), tills inställningen 8 tim temperering är avslutad, pauskurveinställningen är avslutad. Vid denna punkt kommer visningen kommer att återgå till ursprunglig omgivningstemperatur. Kommentar: I ovanstående förinställning och procedur för ifyllande av dina önskemål kommer inställningsstatusen på pauskurvan automatiskt att avbrytas och återgå till visning av ursprunglig visning om du inte trycker ned en knapp inom 10 sekunder. I proceduren för förinställning eller ifyllande av önskemål, tryck på knappen "ON/OFF", knappen "mode" (inställning), "timer" eller "sleep" (paus). Detta kommer att leda till att pauskurvan eller inställningen för att fylla i önskemål avslutas. 9

12 Användning av fjärrkontroll Guide för drift allmän drift 1. Efter att strömtillförseln är aktiverad, tryck på knappen ON/ OFF för att starta enheten. (Kommentar: Då strömtillförseln är påkopplad, kommer ventilationsgaller automatiskt att tillslutas.) 2. Tryck på knappen "MODE" (inställning), för att välja önskat driftläge 3. Tryck in för att ställa in önskad temperatur (det är inte nödvändigt att ställa in temperaturen på AUTO-läge). 4. Hastighet på FAN (fläkt). Välj mellan AUTO, LOW (låg), MEDIUM-LOW(medellåg), MEDIUM (medelhög), MEDIUM-HIGH (medelhög) och HIGH (hög hastighet) Guide för drift extra funktioner 1. Tryck på knappen SLEEP (paus) för att pausa. 2.. Tryck på knappen TIMER ON (timer på) och TIMER OFF (timer av) för att schemalägga aktivering eller deaktivering av timern. 3. Tryck på knappen LIGHT (belysning) för att kontrollera läge på och av på den del av enheten som erbjuder visning. 4. Tryck på knappen TURBO för att aktivera ON (på) eller OFF (av) 2 Guide för drift extra funktioner Om X-FAN funktion Denna funktion visar att avdunstad fukt på inomhusenheten kommer att blåsas bort efter att enheten har stannat för att undvika att korrosion bildas. 1.. Då X-FAN-funktionen är aktiverad. Efter att du stängt av enheten genom att trycka på knappen ON/OFF (på/av) så kommer den att vara i fortsatt drift i ungefär 10 min, på låg hastighet. 2. Då X-FAN-funktionen är deaktiverad. Efter att enheten har stängts av genom knappen ON/ OFF (på/av) har tryckts in kommer hela enheten att stängas av direkt. Om turbofunktion Om denna funktion startas kommer enheten att drivas med hög fläkthastighet, så att omgivningens temp når den förprogrammerade temp så snabbt som möjligt. 10

13 Användning av fjärrkontroll Om låsning Tryck på + och knapparna samtidigt för att låsa eller låsa upp tangentbordet. Om fjärrkontrollen har låsts, kommer låssymbolen att synas på den. 1.. Tryck in knappen "swing up and down" (styr luftströmmen nedåt och uppåt) i mer än 2 sekunder. Huvudenheten kommer att börja styra luften upp och ned. Släpp sedan knappen så slutar enheten att styra luftströmmen och ventilationsgallrets aktuella ställning kommer att bibehållas. 2. Vid läget styrning av luftströmmen upp och ned, då statusen ändras från upp och ner, kommer statusen att ändras om knappen trycks in 2 sek, om knappen trycks in igen inom 2 sek kommer statusen styrning av luftström att ändras enligt vad som anges ovan. Om styrning av luftströmmen från vänster till höger 1. Tryck in knappen "swing left and right" (styr luftströmmen från vänster till höger) i 2 sek. Då styrs luften från vänster till höger. Släpp sedan knappen så slutar enheten att styra luftströmmen och ventilationsgallrets aktuella ställning kommer att bibehållas. Luftströmmen upp och ned Om ändring mellan Fahrenheit och Celsius Då enheten är avstängd, tryck in knapparna "MODE" och "-" samtidigt för att byta mellan C och F eller tillbaka. Om den energisparfunktionen Tryck in knapparna "TEMP" (temperatur) och "CLOCK" (klocka) samtidigt i läget "COOL" (kyl), för att starta den energisparande funktionen. Displayen fjärrkontrollen visar en texten SE. Upprepa åtgärden för att avbryta funktionen.. Underhållsvärme 8C Tryck in knapparna "TEMP" och "CLOCK" samtidigt i läget HEAT (värme) för att inleda värmefunktionen 8 C. Displayen på fjärrkontrollen visar ($) och +8. Upprepa åtgärden för att avbryta funktionen. Om funktionen Quiet (tyst drift När funktionen quiet (tyst drift) är vald: 1.. I kylläge: fläktens hastighet drivs på steg min senare eller då den omgivande inomhustemp är 28, kommer inomhusfläktens hastighet drivas på steg 2 eller i tyst läge enligt jämförelsen mellan den omgivande inomhustemp och inställd temp. 2. I värmeläge: inomhusfläktens hastighet drivs på steg 3 eller i tyst läge 3. Inomhusfläkten drivs i "tyst läge" i fläktläget "torka". 4. I autoläget: inomhusfläkten drivs i tyst läge då den är inställd på autoläge, om den drivs i kylläge, värmeläge eller fläktläge. Om Sleep funktionerna I lägena fläkt och auto kan pausfunktionen inte ställas in, i avfuktningsläget kan enbart "sleep 1" väljas. Välj och ange någon av paus-lägena: funktionen tyst drift kommer att aktiveras, olika statusar med tyst drift kan väljas och stängas av 11

14 Användning av fjärrkontroll Batteribyte och meddelanden 1.Tryck lätt på locket, vid pilsymbolen och tryck fjärrkontrollens lock i pilens riktning. 2.Ta ut de gamla batterierna 3. I. Infoga två nya AAA 1,5 V (s.k. torrbatterier) och var noga så att polerna placeras rätt. (Se figur 2.) 4. Sätt tillbaka batterilocket på fjärrkontrollen. OBS! Använd inte gamla batterier eller olika typer av batterier då du byter dem. I annat fall kan det leda till störningar i fjärrkontrollens funktion. Fig.1 Ta ur batterierna om fjärrkontrollen inte används under en längre tid, för att förhindra att de läcker och därmed skadar fjärrkontrollen. Den ska placeras minst 1 m från tv- eller stereoutrustning Om fjärrkontrollen inte fungerar normalt, ta ur batterierna Använd fjärrkontrollen på ett sådant sätt att den är inom signalens räckvidd. och stoppa i dem igen 30 sekunder senare, om inte det fungerar, var vänlig och byt ut batterierna. Fig.2 Om man skall använda fjärrkontrollen, var vänlig och rikta fjärrkontrollen mot huvudenhetens mottagare för att underlätta mottagningen av signalen till huvudenheten. Då fjärrkontrollen skickar ut en signal, kommer blinka i ca 1 sekund. Signal kommer att ljuda när huvudenheten tar emot en signal. Bild över hur batteribyte går till 12

15 Nöddrift Nöddrift Om fjärrkontrollen är skadad eller har tappats bort, var vänlig och använd huvudenhetens manuella strömbrytare. Enheten kommer i sådant fall att drivas i läget AUTO och temperaturinställningen eller fläktens hastighet kan inte ändras. Den manuella strömbrytaren fungerar enligt nedan: Strömbrytare Sätt på enheten: Tryck på knappen AUTO/STOP för att komma till AUTO-läge. Mikrodatorn kommer att välja läge (COOL, HEAT, FAN) (dvs. kyla, värme, fläkt) enligt rumstemperaturen för att uppnå ett bekvämt resultat. Tryck på knappen AUTO/STOP för att stänga av enheten. Driftlägena framgår av följande tabell Läge Model Temperatur Airflow rate AUTO COOLING 25 ( COOL,FAN) AUTO AUTO HEAT PUMP 25 ( COOL,FAN) AUTO AUTO HEAT PUMP 20 ( HEAT) AUTO Denna strömbrytare ska användas då fjärrkontrollen saknas. 13

16 Rengöring och underhåll Varning Koppla bort anslutningen till elnätet före rengöring/underhåll. Överskölj inte enheterna med vatten för rengöring eftersom detta kan förorsaka elektriska stötar Torka av enheterna med en torr, mjuk trasa, eller en trasa som har fuktats lätt med vatten eller rengöringsmedel (inte med en flyktig vätska såsom thinner eller bensin). Rengöring av frontpanelen Avlägsna frontpanelen. Doppa en bit av trasan i vatten, svalare än 45 C, och torka av den. Torka därefter av den smutsiga delen av frontpanelen. Anm.: Sänk inte ned frontpanelen i vatten, utan skydda kretskortenen på frontpanelen. Rengöring av luftfiltret (var tredje månad) OBS: För att undvika personskada: rör inte inomhusenhetens fläns under rengöringen. 1 Ta bort luftfiltret Lyft upp frontpanelen. Dra luftfiltret nedåt för att ta bort det såsom utvisat i fig. (a, b) ( a) ( b) 2 Rengör luftfiltret Använd en dammsugare för att avlägsna damm. Om filtret är smutsigt: diska det med varmvatten och ett milt rengöringsmedel. Torka filtren innan man sätter tillbaka dessa. OBS!: Använd aldrig vatten varmare än 45 C för att rengöra filtret. I annat fall kan det skapa deformering eller missfärgning 3 Återinstallera luftfiltret Återinstallera filtren i pilhuvudets riktning. Stäng panelen 14

17 Rengöring och skötsel Kontrollera före användning 1 Se till att inget hindrar luftutflödet och intagsventilerna. 2 Kontrollera huruvida jordanslutningen är korrekt ansluten. 3 Kontrollera huruvida batterierna till värmepumpens fjärrkontroll är ok. 4 (Kontrollera huruvida installationsstativet till utomhusenheten är skadat eller inte. Om det är skadat, v.v. kontakta din ÅF. 1 Slå ifrån huvudströmbrytaren. 2 Rengör filtret på inomhusdelen. 3 Avlägsna damm och hinder från utomhusenheten. 4 Underhåll efter användning Måla över eventuellt rostangripna ställen på utomhusenheten för att hindra rosten från att spridas. 5 Undvik att regnvatten eller damm släpps in i enheten och får den att rosta. 15

18 Felsökning VARNING! Användaren ska inte utföra service på värmepumpen. Felaktig reparation kan förorsaka elektriska stötar eller brand. V.v. kontakta ett auktoriserad Scanvarm-återförsäljare för att få en yrkeskunnig reparation utförd. V.v. läs följande checklistor före en sådan kontakt; det kan bespara dig såväl tid som pengar. Fenomen Enheten fungerar inte: Vänta Åtgärd Enheten fungerar inte om den sätts på omedelbart efter det att den har slagits av. Syftet är att skydda enheten. Du bör vänta i ca 3 minuter innan den slås på igen. Dåliga lukter sprids: Vissa odörer kan spridas från inomhusenheten. Detta beror på lukter i rummet (såsom möbler, tobak etc.) som har sugits in i värmepumpen. Ta råd av en Scanvarm återförsäljare för rengöring, om odörerna stannar kvar. Ljud av rinnande vatten hörs: Det skvalpande ljudet som låter som rinnande vatten är köldmediat som flödar inne i enheten. -Ingen åtgärd krävs. Dimma sprids i kylläge (COOL) Under kylning kan man se tunnvattendimma släppas ut från inomhusenheten p.g.a. hög rumstemperatur och fukt. Efter en viss tid kommer dimman att försvinna, samtidigt som rumstemperaturen sänks, och likaså fukten. Knäppande ljud: Detta är ljudet av friktion som orsakas av expansion och/eller sammandragning av panelen eller andra delar, p.g.a. temperaturändring. -Ingen åtgärd krävs. 16

19 Felsökning Fenomen Enheten kan inte startas: Strömmen på? Åtgärd Är strömmen avslagen? Är nästsladden urdragen (i förekommande fall)? Har proppen gått? Är spänningen högre eller lägre än föreskrivet (testas av elektriker)? Används TIMER:n på rätt sätt? Kyla- eller värme är dålig: Har temperaturen ställts in på rätt sätt? Är intaget eller utloppet blockerat? Är filtret smutsigt? Är fönstret eller dörren öppen? Är fläkten inställd på låg fart? Finns det värmekällor i rummet? Fjärrkontrollen fungerar inte Kontrollera om det finns magnetisk eller elektrisk interferens nära enheten som kan påverka driften av styrenheten. I detta fall: dra ut kontakten och sätt in den igen. Finns fjärrkontrollen inom sitt arbetsområde eller hindras den? Kontrollera batteriernas skick och ersätt dem om så är nödvändigt. Kontrollera om fjärrkontrollen är skadad. Vattenläckage på inomhusenheten: Hög fuktighet i lokalen Översvämning av kondensvatten, rensa avlopp Dräneringsröret är löst, sätt fast det. Vattenflöde från utomhusenheten Under kylning genereras vattenkondens runt rören och kontaktanslutningarna, helt normalt Under avfrostningen rinner upptinat vatten ut, vilket är helt normalt. Ljud från inomhusenheten: Ljudet som hörs är när fläkten eller kompressorn slår till eller från vilket är helt normalt. När avfrostningen påbörjas eller avslutas hörs ett ljud då växelventil slår över till andra riktningen. Detta är en helt normal procedur. 17

20 Felsökning Fenomen Inomhusenheten blåser inte ut luft: Beskrivning I HEAT-läge, när temperaturen på värmeväxlaren är mycket låg, avslutas luftflödet, i syfte att förhindra kall luft att strömma ut.(inom 2 minuter). I HEAT-läge, när utomhustemperaturen är låg eller då mycket fukt finns, kommer frost att bildas på utomhusvärmeväxlaren. Enheten kommer att frostas av automatiskt, och inomhusenheten kommer att sluta att blåsa ut luft i 3 12 minuter Under avfrostningen kan vatten eller ånga komma att släppas ut I DRY-läge kommer inomhusfläkten att sluta blåsa ut luft i 3 12 minuter, för att undvika att kondensvatten ånyo förångas. Fukt på utblåsgaller : Om enheten körs länge vid hög fuktighet kommer fukt att genereras på luftutloppsgallret och därefter droppa bort. C5: Fel på kontaktförbindningen: Kontakta din återförsäljare. F1: Fel på tempgivaren för inomhusklimat Kontakta din återförsäljare. F2: Fel på förångarens temperaturgivare Kontakta din återförsäljare. H6: Inomhusdelens fläkt är blockerad Kontakta din återförsäljare. H1: Avfrosting. Detta är normalt, ingen åtgärd krävs. Knappar på höljet är fungerar inte: Kontakta din återförsäljare. V.v. kontrollera om höljet är helt stängt. Om någon av följande situationer uppträder, avbryt omedelbart all drift, slå av spänningen och kontakta auktoriserad Scanvarm servicepersonal: Skarpa eller hårda ljud hörs under drift. Starka odörer släpps ut under drift. Vatten läcker ut från enheten. Strömbrytaren eller säkringen löser ofta ut. Vatten/vätska skvalpar inne i enheterna. Nätsladden och väggkontakten är överhettade. Avbryt driften och koppla ifrån nätspänningen! 18

21 Driftråd Kyldrift Så här fungerar kyla: Luftkonditioneringen absorberar värme i rummet och överför den till utomhusenheten, så att rumstemperaturen sänks. Kylningskapaciteten kommer att öka eller minska, beroende på utomhustemperaturen. Antifreezing Funktion: Om enheten körs i COOL-läge och med låg utomhustemperatur, kan frost komma att bildas på värmeväxlaren. När temperaturen på inomhusvärmeväxlaren går ned under noll kommer kompressorn att stänga av driften för att skydda enheten. * Avfrosting: * * * * Värmeläge Så här fungerar uppvärmning: Värmepumpen absorberar värme utifrån och överför den till inomhusenheten, så att rumstemperaturen höjs. Uppvärmningskapaciteten minskar vid låg utetemperatur. När utomhustemperaturen är låg, men fukthalten är hög, kan frost komma att bildas på utomhusenheten under förlängd drift, vilket påverkar uppvärmningseffektiviteten. Luftkonditioneraren kan komma att avsluta driften under den automatiska avfrostningen. Under avfrostningen kommer fläktmotorerna till inom- och utomhusenheten att stanna. Under avfrostningen blinkar inomhusindikatorn, och utomhusenheten kan komma att släppa ut ånga. Efter avfrostningens slut kommer uppvärmningen att återupptas automatiskt. Anti-cold Air Funktion: I HEAT-läge kommer inomhusfläkten inte att vara i gång, i syfte att förhindra att kall luft blåses ut (inom 2 minuter) om inomhusvärmeväxlaren inte skulle nå en viss temperatur under de tre följande stadierna: 1. Uppvärmning påbörjas 2. Efter avslutning av avfrostning 3. Uppvärmning vid låg temperatur. Utblåsning av restvärme I följande situationer kan inomhusenheten komma att köras en tid till, för att blåsa ut restvärmen från inomhusenheten; 1. I HEAT-läge uppnår temperaturen det inställda värdet, kompressorn stannar och inomhusfläkten fortsätter att gå i 60 sek. 2. I HEAT-läge, om du slår av enheten, stannar kompressorn, och inomhusfläkten fortsätter att gå i 10 sek. 19

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102 Användarmanual för KCC-21EB Portabel luftkonditionering DS179:1102 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort krav för hem,

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com

TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com DRIFT & SKÖTSELANVISNING Portabel Luftkonditionering Läs igenom denna instruktion noga innan aggregatet tas i drift. TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL Säkerhet Varning OBS! Underhåll

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Tvådelad luftvärmepump/luftkonditionering bestående av inomhusenhet och utomhusenhet av Midea s tillverkning Var vänlig läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan. Flyttbar luftkonditionering 23S Instruktionsmanual Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.se Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

KCC-267ES och KCC-357ES

KCC-267ES och KCC-357ES Användarmanual för KCC-267ES och KCC-357ES Portabel luftkonditionering DS177:1011 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

Din manual PANASONIC CUE24EKE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2731238

Din manual PANASONIC CUE24EKE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2731238 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PANASONIC CUE24EKE. Du hittar svar på alla dina frågor i PANASONIC CUE24EKE instruktionsbok

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP InVest

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP InVest Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP InVest Läs denna bruksanvisning I bruksanvisningen

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 0511 Uppackning och montage. A D E B F C G A - Aggregatet levereras i två kartonger: D - Placera bif. hållare i våg med 62

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYSTEM Luftkonditioneringsaggregat. MODELLER (2-vägs, takhängd kassettyp)

BRUKSANVISNING. SYSTEM Luftkonditioneringsaggregat. MODELLER (2-vägs, takhängd kassettyp) BRUKSANVISNING SYSTEM Luftkonditioneringsaggregat MODELLER (2-vägs, takhängd kassettyp) FXCQ20AVEB FXCQ25AVEB FXCQ32AVEB FXCQ40AVEB FXCQ50AVEB FXCQ63AVEB FXCQ80AVEB FXCQ25AVEB Tack för att du har köpt

Läs mer

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG Användarmanual Touch Fjärrkontroll (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll Förvara denna manual för framtida användning Sidan 1 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Säkerhetsföreskrifter... 3 Delarnas namn... 4

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Luftkonditionering kassettmodell split QW

Luftkonditionering kassettmodell split QW MONTERINGSANVISNINGAR Luftkonditionering kassettmodell split QW TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL 1 Val av installationsplats inomhus-/utomhusdel 2 Fritt utrymme för installation/service

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

VRF-system, inomhusaggregat av kassettyp

VRF-system, inomhusaggregat av kassettyp Bruksanvisning VRFsystem, inomhusaggregat av kassettyp Förvara denna manual för framtida referens Sidan 1 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsföreskrifter... 3 1.1. Försiktighetsåtgärder för användning...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Flyttbar luftkonditionering 28S. Bruksanvisning. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel: 0171-41 45 60 Fax: 0171-41 45 69 E-post: info@egiva.

Flyttbar luftkonditionering 28S. Bruksanvisning. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel: 0171-41 45 60 Fax: 0171-41 45 69 E-post: info@egiva. Flyttbar luftkonditionering S Bruksanvisning raktorgatan Enköping el: 0-0 Fax: 0-9 E-post: info@egiva.se Innehåll Säkerhetsföreskrifter... Aggregatdelar, tillbehör... anöverpanel... Fjärrkontroll... Drift...

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL

INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL Väggmonterad fläktkonvektor TOUCH VALVE SYSTEM Auto MODE SLEEP LIGHT Auto zz ON OFF SET On F C am pm SEND LOUVER SWING INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL TOUCH

Läs mer

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien. " Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien.  Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wood s avfuktare Manual till MDC 16, MDC 20 serien " Läs och spara denna manual för framtida bruk Innehåll Grattis Till köpet av en kvalitetsavfuktare från Wood s Wood s avfuktare är inte bara Skandinaviens

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Denna anvisning

Läs mer

BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING

BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING 362009 / 362012 TILL FRAMTIDA BRUK INNEHÅLL Kort inledning. 1 Säkerhetsföreskrifter 2 Tekniska specifikationer.... 4 Namn på delar...... 5 Tillbehör.. 6 Kontrollpanel

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT Manual.sv.dok.qxd 07-01-2007 13:47 Side A Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. DELAD TYP LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Under nedkylningen förflyttar kylsystemet värme från den omgivande luften och överför det till sjövattnet. Omvänt sker under uppvärmning,

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE TACK FÖR ATT NI HANDLAR AV OSS! 1 ANVÄNDARMANUAL KOMMERSIELL OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T SPECIFIKATIONER Modell: Ozonpro-3500T Ozonutsläpp: 3500mg/tim Tidur: 1,3,5,10,20,30,40,50min

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare Användarmanual NORDIC Juicemaskin Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090921 Allmän maskinbeskrivning Allmän beskrivning av juicemaskinen Nordic Nordic är en maskin för kylning av vatten och blandning

Läs mer

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro"

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump Allegro 42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro" Användarmanual Januari 2005 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 42HQE 009-022, användarmanual Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Bruksanvisning KASSETTAGGREGAT AUHG 12-24LVL FUJITSU GENERAL LIMITED KLIMATAGGREGAT. Inomhusenhet P/N9377776013. Köldmedium R410A

Bruksanvisning KASSETTAGGREGAT AUHG 12-24LVL FUJITSU GENERAL LIMITED KLIMATAGGREGAT. Inomhusenhet P/N9377776013. Köldmedium R410A Köldmedium R410A Bruksanvisning KLIMATAGGREGAT KASSETTAGGREGAT Inomhusenhet AUHG 12-24LVL FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ LÄMPLIG PLATS FÖR REFERENS I FRAMTIDEN FUJITSU GENERAL LIMITED P/N9377776013 INNEHÅLL

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

BRUKSANVISNING SAMT INSTALLATIONSANVISNING FÖR INOMHUSENHET, LUFTVÄRMEPUMPAR I HANSOL-MODELLSERIEN

BRUKSANVISNING SAMT INSTALLATIONSANVISNING FÖR INOMHUSENHET, LUFTVÄRMEPUMPAR I HANSOL-MODELLSERIEN 05/2015, ed. 2. BRUKSANVISNING SAMT INSTALLATIONSANVISNING FÖR INOMHUSENHET, LUFTVÄRMEPUMPAR I HANSOL-MODELLSERIEN Distributör: Tillfällavägen 15 433 63 Sävedalen www.scanmont.se Tack för att du valde

Läs mer

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest BASIC 2.6 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Luft-/luftvärmepump climavair

Luft-/luftvärmepump climavair Till användaren Användarhandbok Luft-/luftvärmepump climavair Invertervärmepump VAH 6-035 NW VAHE 039 NW VAH 6-065 NW SE Innehåll Innnehåll 1 Säkerhet...3 1.1 Symboler i handboken...3 1.2 Korrekt användning

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Foma 5500 / 6800. Från 2005

Foma 5500 / 6800. Från 2005 Foma 5500 / 6800 Från 2005 1 Ute enheten 5500 / 6800 1. Funktioner 1.1 kommunikation med inne enhet: mottar signaler från inne enheten som styr kompressorfrekvens. Ute enhetens fläkt och 4-vägs ventil

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

12 ZP-TI 12 ZP-TO SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL

12 ZP-TI 12 ZP-TO SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL JAETTU ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOPAS LUFT/LUFTVÄRMEPUMP BRUKSANVISNING ENGLISH SUOMI NORSK SVENSKA INDOOR

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DC Inverter 26,34 & 50 GW/ZBP

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DC Inverter 26,34 & 50 GW/ZBP DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DC Inverter 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K För service kontakta följande Ackrediterade Kylföretag: Reviderad 071001 INNEHÅLL. 1. Fjärrkontroll 2. AUTO-driftläge

Läs mer

1 / 8 123737/ 0637 1 S TENDER ALLIANCE 740-16 INSTALLATION TENDER Alliance är avsedd för montering på vägg. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation.

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med manuell vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764086_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer