Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar"

Transkript

1 Luft/luftvärmepumpar Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar SVI-12 SVO-12 Tack för att du har valt en Scanvarm värmepump. Var vänlig och läs igenom denna manual noggrant och behåll den för framtida bruk. ScanMont AB

2 Innehållsförteckning Drift och underhåll Säkerhetsföreskrifter... 1 Delarnas namn... 4 Att använda fjärrkontrollen Nöddrift Rengöring och skötsel Felsökning Råd vid drift Installation Installationsråd Installationsritning Installation av innedel Installation av utedel Kontroll efter installation och drifttest Installation och underhåll av filter Rördimension och påfyllning av ytterligare köldmedie Försök aldrig! Se till att följa denna instruktion Den fysiska produkten kan skilja sig från bilden i denna manual för olika varianter. Om det finns några skillnader dem emellan, var vänlig och använd den fysiska produkten som referens. Denna enhet är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med en begränsad sensorisk eller psykisk förmåga alternativt någon som lider av brist på erfarenhet eller kunskap, såvida de inte övervakas eller har informerats om användningen av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de håller sig borta från apparaten. Släng inte denna produkt som osorterat avfall. Det är nödvändigt att samla in sådant avfall separat, för en särskild återvinningscentral.

3 Säkerhetsföreskrifter Var vänlig och läs följande meddelanden innan du tar enheten i drift. IOm något onormalt förekommer (såsom brand lukt), var vänlig och stäng av strömmen omedelbart och kontakta sedan en återförsäljare som har auktoriserats av Scanmont. VARNINGAR! Undvik att röra värmepumpen med våta händer. Klipp inte av eller skada nätsladden eller signalstyrningsledningen. Om värmepumpens elkabel eller signalstyrning är skadad, var vänlig låt en yrkesman byta ut den med en nätkabel som är avsedd för apparaten. Om denna onormala status fortsätter kan värmepumpens skadas eller orsaka elektriska stötar eller brand. Värmepumpens elanslutning måste vara anpassat till elnätet för att brand ska undvikas. Elektriska stötar kan annars uppstå. Stäng av eltillförseln då värmepumpens inte ska användas under en längre tid. Skada inte nätsladden och använd inte någon annan nätsladd än den som är avsedd för ändamålet. Använd inte grenuttag eller ett lös kabel för ledningsanslutning. Stäng av eltillförseln innan värmepumpen rengörs. stäng av strömmen Elektriska stötar eller kroppsskador kan annars uppstå. Annars kan damm komma att ansamlas och det kan leda till överhettning, brand, etc. Eltillförseln ska vara anpassad till och tillräcklig stark för att luftvärmepumpen ska vara skyddad. Var vänlig och sätt inte på och stäng av värmepumpen ofta. Om nätsladden är skadad, måste den ersättas av tillverkaren, en Scanvarm återförsäljare eller en motsvarande kvalificerad person för att undvika fara. I annat fall kan brand orsakas av nätsladdens överhettning. Om spänningen är för hög, kan elektriska föremål lätt skadas. Om spänningen är för låg, kommer kompressorn att vibrera våldsamt, vilket kan skada kylsystemet eller kompressorn och leda till att de elektriska komponenterna inte fungerar. 1

4 Säkerhetsföreskrifter Säkerställ alltid effektiv jordning. För säkerhets skull, se till att stänga av strömbrytaren före underhåll eller rengöring, alternativt då produkten inte används under en längre tid. Välj den mest lämpliga temperaturen vid kyla! Håll rummet ca 5 kallare än utomhus på sommaren Elektriska stötar kan uppstå om man ej jordar ordentligt. Dammansamlingar kan orsaka brand eller elektriska stötar. SPARAR ENERGI SOMMARTID Håll inte fönster eller dörrar öppna under en lång tid då enheten är i drift.. Blockera inte lufttillförseln eller utloppet av luft. Håll brännbara material på ett avstånd av minst 1 m från enheterna. Det kommer att leda till otillräckliga prestanda. Det kommer att leda till otillräckliga prestanda eller funktionsfel. De kan annars orsaka brand eller explosion. Installera utomhusenheten tillräckligt stadigt. Kliv inte på utomhusenheten och placera inte tunga föremål på den. Försök inte att reparera värmepumpens själv. Annars kan enheten ramla ned och orsaka personskador. De kan orsaka skada på person eller föremål Felaktigt utförda reparationer kan orsaka elektriska stötar eller brand. Var vänlig och kontakta din ÅF 2

5 Säkerhetsföreskrifter Klipp inte av eller skada nätsladden eller signalstyrningsledningen. Om de skadas, var vänlig och kontakta återförsäljaren eller kvalificerad servicepersonal. Justera det vertikala och horisontella luftflödets riktning genom att använda fjärrkontrollen, för att ändra luftflödets riktning. Vertikalt flöde Horisontellt flöde För inte in händer eller föremål i luftintaget eller utloppet. Utsätt inte djur eller plantor för direkt luftflöde. Det kan orsaka en olycka. Utsätt inte dig själv för kallt direkt luftflöde under lång tid. Det kan ha en skadlig effekt på dem. Använd inte enheten för något annat ändamål, såsom att bevara mat eller torka kläder. Det är inte hälsosamt! Skvätt inte vatten på värmepumpen! Placera inte en brännare nära värmepumpen. Det kan orsaka elektriska stötar eller störningar. Det kan orsaka koloxidförgiftning. 3

6 Namn på delar Innedel ⑶ Luft in ⑴ ⑷ ⑸ Luft ut ⑹ ⑺ Ikoner som visas: :Cool :Dry :Heat :Power :Set temp. Utedel Luft in ⑵ ⑻ ⑴Nätsladd ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ Fjärrkontroll Frontpanel Filter Ventilationsgaller Röranslutning Fästtejp Anslutningsrör Dräneringsslang Dräneringstapp ⑼ Luft ut ⑽ 4

7 Användning av fjärrkontroll Fjärrkontrollens funktion Kommentar: Säkerställ att det inte förekommer några hinder mellan mottagaren och fjärrkontrollen, tappa inte och kasta inte fjärrkontrollen, låt inte någon vätska komma in i fjärrkontrollen och lämna inte fjärrkontrollen direkt under solen eller där det är mycket varmt. IR-sändare Fjärrkontroll Fläkt Fläktknapp Tryck på denna knapp, för att växlingsvis välja auto, låg, medellåg, medel, medelhög, hög hastighet. Efter att strömtillförseln är aktiverad, så är auto fläkthastighet inställd som standard. Vid inställningsläget DRY (torka), kan enbart låg hastighet ställas in. ATUO LÅG Medieum Medium-låg Medium-Hög HÖG fläkthastighet Låg fläkthastighet vid läget torka (DRY). ON/OFF MODE ON/OFF knapp Tryck en gång på denna knapp för att sätta på enheten, tryck två gånger för att stänga av den. Pausfunktionen kommer att inaktiveras då enheten är avstängd. MODE knapp Tryck på denna knapp ett antal gånger för att variera mellan inställningarna automatisk, kyla, torka, fläkt, värme. Inställningsläget "automatisk" är standardinställning då strömtillförseln är aktiv. Vid inställningsläget automatisk kommer temperaturen inte att visas; vid inställningsläget värme, är ursprungsinställningen 28 C (82 F); vid andra inställningslägen är ursprungsvärdet 25 C (77 F). TEMP TEMPERATUR knapp Tryck på denna knapp, så kommer följande temperaturer växelvis att ställas in: omgivningstemperatur vid fjärrkontroll, inomhusomgivningstemperatur och utomhusomgivningstemperatur. Då inomhusenheten först sätts på, kommer den att visa omgivande temperatur Omgivande utomhustemperatur visas inom intervallet 0 60 C (32 99 F). Vad gäller omgivande utomhustemperatur så visas temperaturer på under 0 som 0 C (32 F AUTO COOL DRY FAN Tips: Var vänlig och kontrollera att panelen är stängd då knapparna på panelen används. HEAT 5

8 Användning av fjärrkontroll Fjärrkontrollens funktion OBS! Säkerställ att det inte förekommer några hinder mellan mottagaren och fjärrkontrollen, tappa inte och kasta inte fjärrkontrollen, låt inte någon vätska komma in i fjärrkontrollen och lämna inte fjärrkontrollen direkt under solen eller på platser där det är mycket varmt. X-FAN FAN (fläkt) Då X-FAN-knappen trycks in i COOL eller DRY-läge, kommer inomhusfläkten att fortsätta vara i drift i 10 (2) minuter för att torka inomhusenheten även om du har stängt av den. Efter aktivering är X-FAN OFF inställt som standard. Fjärrkontroll + X-FAN finns inte tillgängligt i lägena AUTO, FAN eller HEAT. + knapp Den förinställda temperaturen kan ökas. Tryck på denna knapp för att öka temperaturen, håll knappen intryckt i två sekunder, så kan du växla mellan C och F. CLOCK Ställa in klockan Tryck på denna knapp för att ställa in klockan Temperaturjusteringen är inte tillgänglig i läget Auto, men begäran kan skickas genom att trycka på "+knappen" Inställning av temperatur med Celsius: 16 30; med Fahrenheit: klocksymbolen blinkar i display. på knappen + eller - knappen, om knappen hålls intryckt, tryck på knappen ovan i 2 sekunder, varje halv sekund kommer värdet på tiotals minuter att ökas med 1. Då klocksymbolen blinkar, tryck igen på klockknappen eller på "bekräfta-knappen", klocksymbolen kommer då att visas konstant, vilket innebär att inställningen lyckades. Efter att strömtillförseln är aktiverad, visas 12:00 som standard. - - knapp Den förinställda temperaturen kan minskas. Tryck på denna knapp för att minska temperaturen, håll knappen intryckt i två sekunder, det relativa innehållet kan ändras tills du släpper denna knapp och begär att C ( F) kommer att visas hela tiden. Temperaturjusteringen är ej tillgänglig i läget Auto, men begäran kan skickas genom att trycka på denna knapp. LIGHT TURBO Belysnings knapp (LIGHT) Tryck på denna knapp till På- eller Av-läge för att tända eller släcka. Efter att strömtillförseln är aktiverad, är "belysning på" standard. TURBO knapp QUIET QUIET knapp, tyst läge Vid inställningen kyla eller värme, tryck på denna knapp för att aktivera eller deaktivera turbofunktionen. Efter att turbofunktionen har aktiverats, visas turbosignalen. Signalen deaktiveras automatiskt om fläktlägets hastighet ändras. 6

9 Drift av fjärrkontroll Fjärrkontrollens benämningar och funktioner Denna fjärrkontroll är mångsidig och kan användas för flera enheter. Vissa knappar på fjärrkontrollen, som inte finns tillgängliga för denna enhet, kommer inte att beskrivas nedan. TIMER ON Inställning för Timer On: Signalen "ON" kommer att blinka. Texten på skärmen blinkar i 5 sekunder. Tryck på knapparna + eller - för att justera tiden i det numeriska urvalet. Fjärrkontroll Varje tryckning på den knappen kommer att öka eller minska värdet med 1 minut. Håll knappen + eller - intryckt i 2 sekunder för att den snabbt ska ändras på följande sätt: TIMER OFF Knapp för att rikta luftströmmen UPPÅT OCH NEDÅT Tryck på denna knapp för att ställa in riktningen på luftströmmen, vilket ändras växelvis enligt nedan: OFF Denna fjärrkontroll är mångsidig. Om den får följande status kommer luftströmmens riktning att fortsätta vara densamma Om ventilationsgallret bromsas då det rör sig upp och ned kommer det att behålla sin position Visar att ventilationsgallret rör sig fram och tillbaka på de fem ställen som figuren visar. Svinga luften åt höger och vänster Tryck på denna knapp för att ställa in luftströmmens riktning till vänster och höger OFF TIMER OFF knapp Tryck på denna knapp en gång för att ange inställningen TIMER OFF. Ikonen för TIMER OFF kommer då att blinka. Inställningen görs på samma sätt som vid TIMER ON. I FEEL / Under de första 2,5 sekunderna ändras positionen för tiotals sekunder till positionen ental för minut, då positionen för minuters ental är korrekt inställt, fortsätt genom att ändra till positionen för tiotals minuter genom att trycka in samma knapp i 2,5 sekunder. I FEEL knappen Tryck på denna knapp en gång för att aktivera funktionen "I FEEL", därefter kommer "I FEEL" att visas efter varje gång som en annan funktionsknapp tryckts in. Fjärrkontrollen kommer att skicka temperaturen till huvudenheten var 10:e minut. Då du åter trycker på denna knapp kommer funktionen att deaktiveras. Rengöringsläge Tryck på denna knapp för att aktivera och deaktivera rengörande funktioner då enheten är i drift. Tryck på knappen en första gång för att ta fram rengöringsfunktionen på skärmen Andra gången du trycker på knappen inleds hälso- funktionerna. Tredje gången du trycker på knappen körs hälso- och rengöringsfunktionerna samtidigt. Tryck på knappen en fjärde gång för att avsluta funktionenerna. Tryck på denna knapp igen för att upprepa funktionen enligt ovan. 7

10 Användning av fjärrkontroll Fjärrkontrollens namn och funktioner SLEEP "SLEEP" knapp Tryck på denna för att välja Sleep ), Sleep 2 ( ), Sleep 3 ( ) avbryta viloläge, för att växla mellan dessa Som standard är viloläge inte aktiverat. Sleep 1 är pausläge 1, i Cool (kyl), avfuktningsläge: pausstatus efter en tim drift, huvudenhetens temp kommer att öka med 1 C. Efter 2 tim drift kommer den omgivande temperaturen att öka med 2 C, varefter enheten kommer att drivas vid denna omgivande temperatur; 2. I "Heat"-läge (värme): paus-läge aktiveras efter en tim drift, varefter omgivningstemp kommer att minska med 1 C.Efter 2 tim minskar omgivningstemp med 2 C. Därefter drivs enheten vid denna omgivande temperatur. Sleep (paus) 2 är pausläge 2, det innebär att värmepumpens kommer att drivas enligt den förinställda paustemperaturkurvan. I cool (kyl-) läge:(1) Då den omgivande temperaturen ursprungligen har ställs in på C, efter att pausfunktionen har ställts in, kommer temperaturen att ökas med 1 C varje tim. (2) Då den omgivande temperaturen ursprungligen har ställs in på 24 C -27 C, efter att pausfunktionen har ställts in, kommer temp att ökas med 1 C varje tim. Efter 2 C kommer temp att bibehållas; efter 7 tim minskas temperaturen med 1 C. Därefter kommer temperaturen att bibehållas; (3) Då den omgivande temperaturen ursprungligen har ställs in på 28 C -29 C, efter att pausfunktionen har ställts in, kommer temperaturen att ökas med 1 C varje timme. Efter 1 C kommer temperaturen att bibehållas; efter 7 timmar minskas temperaturen med 1 C, därefter kommer temperaturen att bibehållas; I Heat (värme-) läge: (1) Då den omgivande temperaturen ursprungligen har ställs in på 16 C, kommer den konstant att vara i drift vid denna omgivningstemperatur. (2) Efter att pausfunktionen har aktiverats ställer man in den förinställda temperaturen 17 C -20 C. Den verkliga temperaturen kommer då att minska 1 C i timmen. När den förinställda temperaturen har uppnåtts kommer den att bibehållas. 8

11 Användning av fjärrkontroll Fjärrkontrollens namn och funktioner (3) Då den omgivande temp ursprungligen har ställs in på 21 C -27 C, efter att "sleep" har aktiverats, kommer temp att minska med 1 C per tim. Då 2 C lägre temp har uppnåtts, kommer denna temperatur att bibehållas. (4) Då den omgivande temp ursprungligen har ställs in på 28 C -30 C, efter att pausfunktionen har aktiverats, kommer temp att minska med 1 C /tim. Efter att 3 C lägre temperatur har uppnåtts, kommer denna temperatur att bibehållas. Sleep 3- inställningen som du själv ställer in:(1) Vid inställningen sleep 3, håll "turbo"-knappen intryckt en längre stund, fjärrkontrollen går över till individuell pausinställningsstatus. Nu kommer fjärrkontrollens klockvisning uppge "1 hour" (1 tim), den inställda temp "20" kommer att visa motsvarande temp som har varit aktuell vid förra inställningen av pauskurvan och blinka (den först kommer att visa värdet som angetts av fabriken) (2) Justera med knapparna "+" eller " " för att ändra till motsvarande omgivningstemperatur, efter justeringen, tryck på "turbo"-knappen för att bekräfta SLEEP SLEEP knapp (3) Nu kommer 1 timme automatiskt att läggas till på fjärrkontrollens timer, (dvs. "2 timmar" eller "3 timmar" alternativt "8 timmar") på den plats där omgivningens temperatur "20" visar motsvarande temperatur från den förra inställningen pauskurva, samt blinka. (4) Upprepa ovanstående steg (2)-(3), tills inställningen 8 tim temperering är avslutad, pauskurveinställningen är avslutad. Vid denna punkt kommer visningen kommer att återgå till ursprunglig omgivningstemperatur. Kommentar: I ovanstående förinställning och procedur för ifyllande av dina önskemål kommer inställningsstatusen på pauskurvan automatiskt att avbrytas och återgå till visning av ursprunglig visning om du inte trycker ned en knapp inom 10 sekunder. I proceduren för förinställning eller ifyllande av önskemål, tryck på knappen "ON/OFF", knappen "mode" (inställning), "timer" eller "sleep" (paus). Detta kommer att leda till att pauskurvan eller inställningen för att fylla i önskemål avslutas. 9

12 Användning av fjärrkontroll Guide för drift allmän drift 1. Efter att strömtillförseln är aktiverad, tryck på knappen ON/ OFF för att starta enheten. (Kommentar: Då strömtillförseln är påkopplad, kommer ventilationsgaller automatiskt att tillslutas.) 2. Tryck på knappen "MODE" (inställning), för att välja önskat driftläge 3. Tryck in för att ställa in önskad temperatur (det är inte nödvändigt att ställa in temperaturen på AUTO-läge). 4. Hastighet på FAN (fläkt). Välj mellan AUTO, LOW (låg), MEDIUM-LOW(medellåg), MEDIUM (medelhög), MEDIUM-HIGH (medelhög) och HIGH (hög hastighet) Guide för drift extra funktioner 1. Tryck på knappen SLEEP (paus) för att pausa. 2.. Tryck på knappen TIMER ON (timer på) och TIMER OFF (timer av) för att schemalägga aktivering eller deaktivering av timern. 3. Tryck på knappen LIGHT (belysning) för att kontrollera läge på och av på den del av enheten som erbjuder visning. 4. Tryck på knappen TURBO för att aktivera ON (på) eller OFF (av) 2 Guide för drift extra funktioner Om X-FAN funktion Denna funktion visar att avdunstad fukt på inomhusenheten kommer att blåsas bort efter att enheten har stannat för att undvika att korrosion bildas. 1.. Då X-FAN-funktionen är aktiverad. Efter att du stängt av enheten genom att trycka på knappen ON/OFF (på/av) så kommer den att vara i fortsatt drift i ungefär 10 min, på låg hastighet. 2. Då X-FAN-funktionen är deaktiverad. Efter att enheten har stängts av genom knappen ON/ OFF (på/av) har tryckts in kommer hela enheten att stängas av direkt. Om turbofunktion Om denna funktion startas kommer enheten att drivas med hög fläkthastighet, så att omgivningens temp når den förprogrammerade temp så snabbt som möjligt. 10

13 Användning av fjärrkontroll Om låsning Tryck på + och knapparna samtidigt för att låsa eller låsa upp tangentbordet. Om fjärrkontrollen har låsts, kommer låssymbolen att synas på den. 1.. Tryck in knappen "swing up and down" (styr luftströmmen nedåt och uppåt) i mer än 2 sekunder. Huvudenheten kommer att börja styra luften upp och ned. Släpp sedan knappen så slutar enheten att styra luftströmmen och ventilationsgallrets aktuella ställning kommer att bibehållas. 2. Vid läget styrning av luftströmmen upp och ned, då statusen ändras från upp och ner, kommer statusen att ändras om knappen trycks in 2 sek, om knappen trycks in igen inom 2 sek kommer statusen styrning av luftström att ändras enligt vad som anges ovan. Om styrning av luftströmmen från vänster till höger 1. Tryck in knappen "swing left and right" (styr luftströmmen från vänster till höger) i 2 sek. Då styrs luften från vänster till höger. Släpp sedan knappen så slutar enheten att styra luftströmmen och ventilationsgallrets aktuella ställning kommer att bibehållas. Luftströmmen upp och ned Om ändring mellan Fahrenheit och Celsius Då enheten är avstängd, tryck in knapparna "MODE" och "-" samtidigt för att byta mellan C och F eller tillbaka. Om den energisparfunktionen Tryck in knapparna "TEMP" (temperatur) och "CLOCK" (klocka) samtidigt i läget "COOL" (kyl), för att starta den energisparande funktionen. Displayen fjärrkontrollen visar en texten SE. Upprepa åtgärden för att avbryta funktionen.. Underhållsvärme 8C Tryck in knapparna "TEMP" och "CLOCK" samtidigt i läget HEAT (värme) för att inleda värmefunktionen 8 C. Displayen på fjärrkontrollen visar ($) och +8. Upprepa åtgärden för att avbryta funktionen. Om funktionen Quiet (tyst drift När funktionen quiet (tyst drift) är vald: 1.. I kylläge: fläktens hastighet drivs på steg min senare eller då den omgivande inomhustemp är 28, kommer inomhusfläktens hastighet drivas på steg 2 eller i tyst läge enligt jämförelsen mellan den omgivande inomhustemp och inställd temp. 2. I värmeläge: inomhusfläktens hastighet drivs på steg 3 eller i tyst läge 3. Inomhusfläkten drivs i "tyst läge" i fläktläget "torka". 4. I autoläget: inomhusfläkten drivs i tyst läge då den är inställd på autoläge, om den drivs i kylläge, värmeläge eller fläktläge. Om Sleep funktionerna I lägena fläkt och auto kan pausfunktionen inte ställas in, i avfuktningsläget kan enbart "sleep 1" väljas. Välj och ange någon av paus-lägena: funktionen tyst drift kommer att aktiveras, olika statusar med tyst drift kan väljas och stängas av 11

14 Användning av fjärrkontroll Batteribyte och meddelanden 1.Tryck lätt på locket, vid pilsymbolen och tryck fjärrkontrollens lock i pilens riktning. 2.Ta ut de gamla batterierna 3. I. Infoga två nya AAA 1,5 V (s.k. torrbatterier) och var noga så att polerna placeras rätt. (Se figur 2.) 4. Sätt tillbaka batterilocket på fjärrkontrollen. OBS! Använd inte gamla batterier eller olika typer av batterier då du byter dem. I annat fall kan det leda till störningar i fjärrkontrollens funktion. Fig.1 Ta ur batterierna om fjärrkontrollen inte används under en längre tid, för att förhindra att de läcker och därmed skadar fjärrkontrollen. Den ska placeras minst 1 m från tv- eller stereoutrustning Om fjärrkontrollen inte fungerar normalt, ta ur batterierna Använd fjärrkontrollen på ett sådant sätt att den är inom signalens räckvidd. och stoppa i dem igen 30 sekunder senare, om inte det fungerar, var vänlig och byt ut batterierna. Fig.2 Om man skall använda fjärrkontrollen, var vänlig och rikta fjärrkontrollen mot huvudenhetens mottagare för att underlätta mottagningen av signalen till huvudenheten. Då fjärrkontrollen skickar ut en signal, kommer blinka i ca 1 sekund. Signal kommer att ljuda när huvudenheten tar emot en signal. Bild över hur batteribyte går till 12

15 Nöddrift Nöddrift Om fjärrkontrollen är skadad eller har tappats bort, var vänlig och använd huvudenhetens manuella strömbrytare. Enheten kommer i sådant fall att drivas i läget AUTO och temperaturinställningen eller fläktens hastighet kan inte ändras. Den manuella strömbrytaren fungerar enligt nedan: Strömbrytare Sätt på enheten: Tryck på knappen AUTO/STOP för att komma till AUTO-läge. Mikrodatorn kommer att välja läge (COOL, HEAT, FAN) (dvs. kyla, värme, fläkt) enligt rumstemperaturen för att uppnå ett bekvämt resultat. Tryck på knappen AUTO/STOP för att stänga av enheten. Driftlägena framgår av följande tabell Läge Model Temperatur Airflow rate AUTO COOLING 25 ( COOL,FAN) AUTO AUTO HEAT PUMP 25 ( COOL,FAN) AUTO AUTO HEAT PUMP 20 ( HEAT) AUTO Denna strömbrytare ska användas då fjärrkontrollen saknas. 13

16 Rengöring och underhåll Varning Koppla bort anslutningen till elnätet före rengöring/underhåll. Överskölj inte enheterna med vatten för rengöring eftersom detta kan förorsaka elektriska stötar Torka av enheterna med en torr, mjuk trasa, eller en trasa som har fuktats lätt med vatten eller rengöringsmedel (inte med en flyktig vätska såsom thinner eller bensin). Rengöring av frontpanelen Avlägsna frontpanelen. Doppa en bit av trasan i vatten, svalare än 45 C, och torka av den. Torka därefter av den smutsiga delen av frontpanelen. Anm.: Sänk inte ned frontpanelen i vatten, utan skydda kretskortenen på frontpanelen. Rengöring av luftfiltret (var tredje månad) OBS: För att undvika personskada: rör inte inomhusenhetens fläns under rengöringen. 1 Ta bort luftfiltret Lyft upp frontpanelen. Dra luftfiltret nedåt för att ta bort det såsom utvisat i fig. (a, b) ( a) ( b) 2 Rengör luftfiltret Använd en dammsugare för att avlägsna damm. Om filtret är smutsigt: diska det med varmvatten och ett milt rengöringsmedel. Torka filtren innan man sätter tillbaka dessa. OBS!: Använd aldrig vatten varmare än 45 C för att rengöra filtret. I annat fall kan det skapa deformering eller missfärgning 3 Återinstallera luftfiltret Återinstallera filtren i pilhuvudets riktning. Stäng panelen 14

17 Rengöring och skötsel Kontrollera före användning 1 Se till att inget hindrar luftutflödet och intagsventilerna. 2 Kontrollera huruvida jordanslutningen är korrekt ansluten. 3 Kontrollera huruvida batterierna till värmepumpens fjärrkontroll är ok. 4 (Kontrollera huruvida installationsstativet till utomhusenheten är skadat eller inte. Om det är skadat, v.v. kontakta din ÅF. 1 Slå ifrån huvudströmbrytaren. 2 Rengör filtret på inomhusdelen. 3 Avlägsna damm och hinder från utomhusenheten. 4 Underhåll efter användning Måla över eventuellt rostangripna ställen på utomhusenheten för att hindra rosten från att spridas. 5 Undvik att regnvatten eller damm släpps in i enheten och får den att rosta. 15

18 Felsökning VARNING! Användaren ska inte utföra service på värmepumpen. Felaktig reparation kan förorsaka elektriska stötar eller brand. V.v. kontakta ett auktoriserad Scanvarm-återförsäljare för att få en yrkeskunnig reparation utförd. V.v. läs följande checklistor före en sådan kontakt; det kan bespara dig såväl tid som pengar. Fenomen Enheten fungerar inte: Vänta Åtgärd Enheten fungerar inte om den sätts på omedelbart efter det att den har slagits av. Syftet är att skydda enheten. Du bör vänta i ca 3 minuter innan den slås på igen. Dåliga lukter sprids: Vissa odörer kan spridas från inomhusenheten. Detta beror på lukter i rummet (såsom möbler, tobak etc.) som har sugits in i värmepumpen. Ta råd av en Scanvarm återförsäljare för rengöring, om odörerna stannar kvar. Ljud av rinnande vatten hörs: Det skvalpande ljudet som låter som rinnande vatten är köldmediat som flödar inne i enheten. -Ingen åtgärd krävs. Dimma sprids i kylläge (COOL) Under kylning kan man se tunnvattendimma släppas ut från inomhusenheten p.g.a. hög rumstemperatur och fukt. Efter en viss tid kommer dimman att försvinna, samtidigt som rumstemperaturen sänks, och likaså fukten. Knäppande ljud: Detta är ljudet av friktion som orsakas av expansion och/eller sammandragning av panelen eller andra delar, p.g.a. temperaturändring. -Ingen åtgärd krävs. 16

19 Felsökning Fenomen Enheten kan inte startas: Strömmen på? Åtgärd Är strömmen avslagen? Är nästsladden urdragen (i förekommande fall)? Har proppen gått? Är spänningen högre eller lägre än föreskrivet (testas av elektriker)? Används TIMER:n på rätt sätt? Kyla- eller värme är dålig: Har temperaturen ställts in på rätt sätt? Är intaget eller utloppet blockerat? Är filtret smutsigt? Är fönstret eller dörren öppen? Är fläkten inställd på låg fart? Finns det värmekällor i rummet? Fjärrkontrollen fungerar inte Kontrollera om det finns magnetisk eller elektrisk interferens nära enheten som kan påverka driften av styrenheten. I detta fall: dra ut kontakten och sätt in den igen. Finns fjärrkontrollen inom sitt arbetsområde eller hindras den? Kontrollera batteriernas skick och ersätt dem om så är nödvändigt. Kontrollera om fjärrkontrollen är skadad. Vattenläckage på inomhusenheten: Hög fuktighet i lokalen Översvämning av kondensvatten, rensa avlopp Dräneringsröret är löst, sätt fast det. Vattenflöde från utomhusenheten Under kylning genereras vattenkondens runt rören och kontaktanslutningarna, helt normalt Under avfrostningen rinner upptinat vatten ut, vilket är helt normalt. Ljud från inomhusenheten: Ljudet som hörs är när fläkten eller kompressorn slår till eller från vilket är helt normalt. När avfrostningen påbörjas eller avslutas hörs ett ljud då växelventil slår över till andra riktningen. Detta är en helt normal procedur. 17

20 Felsökning Fenomen Inomhusenheten blåser inte ut luft: Beskrivning I HEAT-läge, när temperaturen på värmeväxlaren är mycket låg, avslutas luftflödet, i syfte att förhindra kall luft att strömma ut.(inom 2 minuter). I HEAT-läge, när utomhustemperaturen är låg eller då mycket fukt finns, kommer frost att bildas på utomhusvärmeväxlaren. Enheten kommer att frostas av automatiskt, och inomhusenheten kommer att sluta att blåsa ut luft i 3 12 minuter Under avfrostningen kan vatten eller ånga komma att släppas ut I DRY-läge kommer inomhusfläkten att sluta blåsa ut luft i 3 12 minuter, för att undvika att kondensvatten ånyo förångas. Fukt på utblåsgaller : Om enheten körs länge vid hög fuktighet kommer fukt att genereras på luftutloppsgallret och därefter droppa bort. C5: Fel på kontaktförbindningen: Kontakta din återförsäljare. F1: Fel på tempgivaren för inomhusklimat Kontakta din återförsäljare. F2: Fel på förångarens temperaturgivare Kontakta din återförsäljare. H6: Inomhusdelens fläkt är blockerad Kontakta din återförsäljare. H1: Avfrosting. Detta är normalt, ingen åtgärd krävs. Knappar på höljet är fungerar inte: Kontakta din återförsäljare. V.v. kontrollera om höljet är helt stängt. Om någon av följande situationer uppträder, avbryt omedelbart all drift, slå av spänningen och kontakta auktoriserad Scanvarm servicepersonal: Skarpa eller hårda ljud hörs under drift. Starka odörer släpps ut under drift. Vatten läcker ut från enheten. Strömbrytaren eller säkringen löser ofta ut. Vatten/vätska skvalpar inne i enheterna. Nätsladden och väggkontakten är överhettade. Avbryt driften och koppla ifrån nätspänningen! 18

21 Driftråd Kyldrift Så här fungerar kyla: Luftkonditioneringen absorberar värme i rummet och överför den till utomhusenheten, så att rumstemperaturen sänks. Kylningskapaciteten kommer att öka eller minska, beroende på utomhustemperaturen. Antifreezing Funktion: Om enheten körs i COOL-läge och med låg utomhustemperatur, kan frost komma att bildas på värmeväxlaren. När temperaturen på inomhusvärmeväxlaren går ned under noll kommer kompressorn att stänga av driften för att skydda enheten. * Avfrosting: * * * * Värmeläge Så här fungerar uppvärmning: Värmepumpen absorberar värme utifrån och överför den till inomhusenheten, så att rumstemperaturen höjs. Uppvärmningskapaciteten minskar vid låg utetemperatur. När utomhustemperaturen är låg, men fukthalten är hög, kan frost komma att bildas på utomhusenheten under förlängd drift, vilket påverkar uppvärmningseffektiviteten. Luftkonditioneraren kan komma att avsluta driften under den automatiska avfrostningen. Under avfrostningen kommer fläktmotorerna till inom- och utomhusenheten att stanna. Under avfrostningen blinkar inomhusindikatorn, och utomhusenheten kan komma att släppa ut ånga. Efter avfrostningens slut kommer uppvärmningen att återupptas automatiskt. Anti-cold Air Funktion: I HEAT-läge kommer inomhusfläkten inte att vara i gång, i syfte att förhindra att kall luft blåses ut (inom 2 minuter) om inomhusvärmeväxlaren inte skulle nå en viss temperatur under de tre följande stadierna: 1. Uppvärmning påbörjas 2. Efter avslutning av avfrostning 3. Uppvärmning vid låg temperatur. Utblåsning av restvärme I följande situationer kan inomhusenheten komma att köras en tid till, för att blåsa ut restvärmen från inomhusenheten; 1. I HEAT-läge uppnår temperaturen det inställda värdet, kompressorn stannar och inomhusfläkten fortsätter att gå i 60 sek. 2. I HEAT-läge, om du slår av enheten, stannar kompressorn, och inomhusfläkten fortsätter att gå i 10 sek. 19

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N SV IVT Nordic Inverter 12 KHR-N Användarhandledning Art. nr: 6720641475 Utgåva: 2009/08 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett säkert

Läs mer

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1 LUFTVÄRMEPUMP Allmänna monterings- och bruksanvisningar Vers. 10.1 INLEDNING Bästa Ultimate Luftvärmepumpkund LÄS monteringsanvisningen omsorgsfullt ALLTID FÖRE MONTERINGEN och be också din montör bekanta

Läs mer

Luftvärmepump Bosch EHP6.0AA SE Användarhandledning

Luftvärmepump Bosch EHP6.0AA SE Användarhandledning Luftvärmepump Bosch EHP6.0AA SE Användarhandledning 6 70 60 0 009/0 Byggnadsföreskrifter Enheten får endast installeras och underhållas av en behörig person enligt gällande IEE-regleringar, byggnadsföreskrifter,

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 5.0

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 5.0 LUFTVÄRMEPUMP Allmänna monterings- och bruksanvisningar Vers. 5.0 INLEDNING Bästa Ultimate Luftvärmepumpkund LÄS monteringsanvisningen omsorgsfullt ALLTID FÖRE MONTERINGEN och be också din montör bekanta

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Snabbguide. 1. Produktfunktioner RSG5D** RSG5F** RSG5K** Förstklassigt kaféutseende. Pelarbelysning. Genomskinlig ismaskin.

Snabbguide. 1. Produktfunktioner RSG5D** RSG5F** RSG5K** Förstklassigt kaféutseende. Pelarbelysning. Genomskinlig ismaskin. Snabbguide RSG5D** RSG5F** RSG5K** 1. Produktfunktioner Förstklassigt kaféutseende Dispenserns blå belysning matchar espressomaskinen så att köket bibehåller sin eleganta look. Genomskinlig ismaskin Ismaskinen

Läs mer

Bruksanvisning Mono-block luft-vattenvärmepump

Bruksanvisning Mono-block luft-vattenvärmepump Bruksanvisning Mono-block luft-vattenvärmepump Modellnr Mono-blockenhet WH-MDF06D3E5 WH-MDF09D3E5 SVENSKA Innan du använder enheten, läs noga igenom denna bruksanvisning och spara den för framtida bruk.

Läs mer

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL High power serien ( 3 -fas ) VÄRMEPUMPEN SOM SPAR REJÄLT Luft / Vatten värmepump Innehåll Beskrivning av enheten 5 Paket........................ 5 Definitioner.......................

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning Bästa kund! Tack för att du har valt ett utomhusspabad från Camargue-serien Denna monterings- och bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 68 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 68 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 69

Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 68 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 68 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 69 Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 68 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 68 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 69 3.1 Val av installationsplats... 69 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

FOR USER For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the cylinder unit and the hydrobox.

FOR USER For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the cylinder unit and the hydrobox. CYLINDER UNIT EHST20 series EHPT20 series HYDROBOX EHSC series EHPX series ERSC series OPERATION MANUAL FOR USER For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating

Läs mer

Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC

Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC Artikelnummer 130045 2010-10-19 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning V1.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garantivillkor 4 Generell information 5

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer