Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd"

Transkript

1 Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x Mattsson Leif-Anders (C) - Alm Marika x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd - Rauhala Fredrik (Ob) x Holmström Janice x Blomroos Gunilla (SL) x Holmström Sue x Jansson Tom Ingmar x Linde Guy x Lindgrén Jan - Lindström Henry - Lundberg Bror x Salmén Jan x Sjöblom Tommy - Söderholm Mikael x Söderlund Jessica x Karlsson Runar, kommunstyrelsens ordförande x Fagerholm-Sjöblom Silvana, kommunstyrelsens vice ordförande x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa x Lundberg Håkan, vik. ekonomichef kl Paragrafer x Alm Kerstin, kommundirektör x Laaksonen Jessica, sekreterare Underskrifter Ordförande Sekreterare Thommy Fagerholm Protokolljustering Saltvik den 25 mars 2013 Jessica Laaksonen Protokollet framlagt till påseende Tom Jansson Saltvik den 2 april 2013 Guy Linde Intygar Utdragets riktighet bestyrkes Jessica Laaksonen, Saltvik den sekreterare Underskrift Jessica Laaksonen, kanslisekreterare

2 Kallelsen utfärdad den Sammanträdestid Måndagen den kl Sammanträdesplats Kommungården i Nääs Ärenden: 16 Konstatera laglighet och beslutförhet 17 Protokolljusterare 18 Överskridningar Investeringsreservering, bokslut Ändringar i Budget Anhållan om budgetändring. Trottoar/GC-väg i Ödkarby 22 Anhållan om att kommunen upptar PAF-lån, Ålands Sjöräddningssällskap r.f. 23 Ändring av avloppsvattenavgiften Behörighet att bevilja befrielse från kommunal- och fastighetsskatt 25 Jordförvärvstillstånd, Monica Johansson 26 Medborgarinitiativ 27 Delgivningar 28 Motion gällande hemvårdsstöd/inskolning på dagis Thommy Fagerholm, ordförande

3 3 16 KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Kfge 16 / Sammanträdet har kungjorts på den officiella anslagstavlan i Nääs den 20 mars 2013 och uppsatts på anslagstavlorna i Kvarnbo och Kroklund samt utannonserats i tidningarna Ålandstidningen och Nya Åland. Vid verkställt namnupprop konstaterades 11 ordinarie fullmäktigeledamöter samt 3 ersättare vara närvarande. Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande även beslutfört.

4 4 17 PROTOKOLLJUSTERARE Kfge 17 / I tur att justera protokollet är Tom Jansson och Guy Linde. Till protokolljusterare valdes Tom Jansson och Guy Linde. Protokollet justeras omedelbart efter mötet.

5 5 18 ÖVERSKRIDNINGAR 2012 Kmst 72 / Bokslutet för år 2012 börjar bli färdigt. Ett preliminärt bokslut presenteras muntligt på mötet. Driften har godkänt en rambudgetering med 12 st resultatenheter för år Anslagsbindningen är skild för intäkter och kostnader. Det preliminära bokslutet för driften totalt visar: - underskridning av kostnader euro - överskridning av intäkter euro Investeringar Det preliminära bokslutet för investeringar visar totalt: - underskridning av kostnader underskridning av intäkter nettounderskridning Finansieringen Det preliminära bokslutet för finansieringen visar totalt: - överskridning av intäkter En uppföljning av budgetutfallet bifogas. Nämndernas motiveringar till överskridningarna bifogas. Vik ekonomichef Håkan Lundberg deltar som sakkunnig. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar överskridningar av kostnader och underskridning av intäkter enligt följande: Driften Allmän förvaltning, underskridning av intäkter euro. Äldreomsorg o kostservice, överskridning av kostnader euro. Barn och ungdom västra, överskridning av kostnader euro. Byggnadsnämnden, underskridning av intäkter, redovisas senare. Tekniska nämnden samhällstjänster, överskridning av kostnader euro. Tekniska nämnden affärsverksamhet, underskridning av intäkter euro. Tekniska nämnden affärsverksamhet, överskridning av kostnader euro. Räddningsnämnden, underskridning av intäkter euro. Investeringar Allmän förvaltning, underskridning av intäkter, euro. Tekniska nämnden samhällstjänster, överskridning av investeringsanslag euro. Tekniska nämnden affärsverksamhet, överskridning av investeringsanslag euro. Räddningsnämnden, överskridning av investeringsanslag euro. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner överskridningar för kostnader om euro och underskridning av intäkter om euro samt en underskridning av investeringsanslag om och en överskridning av investeringsanslag om euro för år 2012.

6 6 Beslut: Kommunstyrelsen godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag. Kfge 18 / Bokslutet för år 2012 börjar bli färdigt. Ett preliminärt bokslut presenteras muntligt på mötet. Vik ekonomichef Håkan Lundberg deltar som sakkunnig. godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag. Nämndernas motiveringar till överskridningarna i bilaga till protokollet.

7 7 19 INVESTERINGSRESERVERING, BOKSLUT 2012 Kmst 73 / Ett preliminärt bokslut 2012 presenters muntligt på mötet. Kommunen kan göra en investeringsreservering för framtida anskaffningsutgifter. Med hjälp av en investeringsreservering kan kommunen förbereda sig för kommande års kommunalekonomiskt betydande investeringar genom att på förhand samla in medel för dessa. De objekt vilka investeringsreserven skall täcka bör specificeras i kommunens ekonomiplan. Objekten skall budgeteras som investeringar och skall aktiveras i bokföringen. På samma sätt bör investeringsreserveringar upplösas om investeringsplanen har ett lägre belopp. Befintliga investeringsreserveringar den : Utbyggnad av avloppsnät Grundrenovering av Boogården Investeringsutgifter för trafikleder Renovering av kommunens kök Totalt I kommunens budget/ekonomiplan finns upptaget för grundrenovering av Boogården varför bör återföras och i budgeten/ekonomiplanen finns upptaget för renovering av kök varför bör återföras. I kommunens budget/ekonomiplan finns upptaget för utbyggnad av brandstation för vilken man nu kunde göra en reservering i bokslutet för år Vik ekonomichef Håkan Lundberg deltar som sakkunnig. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att investeringsreserveringen för Boogården sänks med euro och reserveringen för renovering av kommunens kök sänks med euro. För ut/nybyggnaden av brandstation föreslår kommunstyrelsen för kommunfullmäktige att det bildas en reservering på euro. Investeringsreserveringar därefter Utbyggnad av avloppsnät Grundrenovering av Boogården Investeringsutgifter för trafikleder Renovering av kommunens kök Ut/nybyggnad av brandstation Totalt Beslut Kommunstyrelsen godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag. Kfge 19 /

8 8 Vik ekonomichef Håkan Lundberg deltar som sakkunnig. godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.

9 9 20 ÄNDRINGAR I BUDGET 2013 Kmst 74 / Bokslutet för år 2012 är nästan klart. En korrigering av anslagen i budgeten för år 2013 bör göras för de investeringsprojekt som pågår över årsskiftet och där mer eller mindre av budgetmedlen finns i budgeten för år 2012 och tidigare än vad som beräknades då budgeten för år 2013 slogs fast. Detta inom ramen för investeringarnas fastslagna totalanslag. Vik ekonomichef Håkan Lundberg deltar som sakkunnig. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige ändring i investeringsbudgeten för år 2013 enligt bilaga. Totala utgifter euro euro, inkomster euro, netto euro Kfge 20 / Beslut: Kommunstyrelsen godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag. Vik ekonomichef Håkan Lundberg deltar som sakkunnig. godkände enhälligt ändring i investeringsbudgeten för år 2013 enligt bilaga. Totala utgifter euro, inkomster euro, netto Redogörelse över investeringsprojekt som pågår över årsskiftet i bilaga till protokollet.

10 10 21 ANHÅLLAN OM BUDGETÄNDRING. TROTTOAR/GC-VÄG I ÖDKARBY Tekn.n 30 / I årets budget finns upptaget medel för byggande av gång- och cykelväg i Ödkarby. För att göra minst intrång på åkermark och på tomterna längs vägen har vid projekteringen GC-vägen bytts mot trottoar största delen av sträckan. Antalet elstolpar som måste flyttas minskar betydligt om man bygger en trottoar istället för GC-väg på den aktuella sträckan. Jämfört med en GCväg tillkommer kantsten och på vissa partier även räcke mellan trottoaren och vägbanan. Kostnader för markinlösen och flyttning av elstolpar ingick inte i den ursprungliga kostnadskalkylen. Total ny kostnadskalkyl utgående från inkomna anbud och övriga kostnader som bör beaktas inklusive ytbeläggning utgör euro. Saltviks kommun har beviljats landskapsbidrag euro för projektet utgående från landkapets enhetspris. Kommuningenjörens förslag: Tekniska nämnden anhåller om en budgetändring i 2013 års budget så att de totala kostnaderna för projektet skulle utgöra euro och landskapsandelarna skulle utgöra euro. Kmst 101 / Beslut: Enligt förslag. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar budgetändring om /investeringar byggande av gång- och cykelväg i Ödkarby. Därefter är anslagen följande: BU-2013 Budgetändring totalt Kostnader LS-andelar Nettokostnad Beslutet motiveras med tekniska nämndens beredning ovan. Kfge 21 / Beslut: Kommunstyrelsen godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag. godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.

11 11 Dnr: 74 / ANHÅLLAN OM ATT KOMMUNEN UPPTAR PAF-LÅN, ÅLANDS SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAP R.F. Kmst 401 / Ålands Sjöräddningssällskap r.f. är en allmännyttig förening, vilken har som huvuduppgift att bedriva frivillig sjöräddningstjänst inom landskapet Åland. Idag har Sällskapet sex stationer placerade över hela Åland (Brändö, Eckerö, Lumparland, Mariehamn, Saltvik och Vårdö). Mariehamn är den största stationen där det även finns en fast anställd personalstyrka på fem personer. Den fast anställda personal utgör en grundstyrka, vilken kompletteras med ett tjugotal frivilliga sjöräddare. De övriga stationerna drivs på helt frivillig basis i ett nära samarbete med de lokala frivilliga brandkårerna. Detta samarbete gör att Sällskapet idag är en mycket effektiv sjöräddningsresurs inom landskapet. Ålands Sjöräddningssällskap finansieras till 65 % av Ålands penningautomatförening (PAF). De övriga inkomsterna kommer från den kommersiella delen, stöd från myndigheter, medlemsavgifter och donationer Stationen i Saltvik, Hamnsundet är mycket aktiv och har samarbete med den lokala brandkåren VSFBK. Då Sjöbevakningen har lämnat stationen i Hamnsundet uppstod ett behov av en täckt snabbgående sjöräddningsbåt i området. Stationen disponerar via avtal över en båt som har förbättrats för att användas som sjöräddningsbåt, vilket Sällskapet anser att är en temporär lösning. Ålands sjöräddningssällskap r.f har för avsikt att köpa in en sjöräddningsbåt till ett pris om ca euro. Båten skulle finansieras med i huvudsak PAF-medel ( euro, beviljat 2012) samt egna medel/donation ( euro) och ett PAF-lån (om euro). Ålands Sjöräddningssällskap anhåller om en borgensförbindelse för PAFlånet från Saltviks kommun på euro. Anhållan med projektbeskrivning samt kalkyl bifogas föredragningslistan. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår Ålands sjöräddningssällskaps anhållan om borgensförbindelse för ett PAF-lån för inköp av en sjöräddningsbåt. Beslutet motiveras med att landskapsregeringen bör säkra de medel som behövs för inköp av nödvändiga sjöräddningsbåtar eftersom Ålands Sjöräddningssällskap bedriver en verksamhet som är en angelägenhet för hela Åland. Kfge 117 / Beslut: Kommunstyrelsen godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag.

12 12 Kmst 102 / beslöt enhälligt godkänna Ålands sjöräddningssällskaps anhållan om borgensförbindelse för ett PAF-lån för inköp av en sjöräddningsbåt. Ålands Sjöräddningssällskap har inkommit med en korrigerad/ändrad anhållan och anhåller om att Saltviks kommun i stället för en borgensförbindelse skulle uppta PAF-lån för vidare förmedling till Ålands Sjöräddningssällskap. Enligt landskapsregeringens principer måste PAF-lån till en ideell förening beviljas genom kommunen och på kommunens ansvar. Landskapsregeringen har den översänt 2 st skuldebrev till Saltviks kommun. Med stöd av landskapsregeringens beslut av den 6 februari 2013 har Saltviks kommun för vidare förmedling till Ålands Sjöräddningssällskap r.f. ur penningautomatmedel erhållit ett lån om tvåhundratusen 00/100 ( ,00) euro för införskaffande av sjöräddningsbåt av Viktoria klass till sjöräddningsstationen i Saltvik Saltviks kommun står således som låntagare och har det fulla ansvaret att alla villkor uppfylls, bl a förbinder sig kommunen att betala räntor och amorteringar, att under hela lånetiden tillse att den belånade sjöräddningsbåten är brandförsäkrad i av landskapsregeringen godkänd försäkringsanstalt. Lånet beviljas med en lånetid om 15 år och enligt lånevillkor i skuldsedeln. Ålands Sjöräddningssällskap bedriver en allåländsk verksamhet som är nära anknuten till räddningsväsendet, som är en kommunal verksamhet. Enligt landskapsregeringens beslut förbinder sig Ålands Sjöräddningssällskap att placera båten vid sjöräddningsstationen i Saltvik. Landskapsregeringen och PAF har konstaterat att Ålands Sjöräddningssällskap inte bedriver sådan verksamhet som inte faller under EUs regelverk gällande statsstöd. Den aktuella sjöräddningsbåtens pris är ca euro. Båten skulle finansieras med i huvudsak PAF-bidrag ( euro) samt egna medel/donation ( euro) och PAF-lån ( euro). Kommunen har således möjlighet att erhålla en inteckning med bästa förmånsrätt, förutsatt att sjöräddningsbåten införs i fartygsregistret. Om Saltviks kommun lyfter lånet bör föreningen teckna ett skuldebrev gentemot Saltviks kommun, där samma villkor gäller som i skuldsedeln mellan Saltviks kommun och Ålands landskapsregering. Skuldsedeln med landskapsregeringens följebrev bifogas föredragningslistan. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige, med hänvisning till Ålands Sjöräddningssällskaps anhållan om erhållande av ett lån istället för ett borgensåtagande, upphäver kommunfullmäktiges beslut 117 /

13 13 Därtill föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar uppta ett PAF-lån om euro, för vidare förmedling till Ålands Sjöräddningssällskap r.f. för införskaffande av en sjöräddningsbåt av Viktoria klass till sjöräddningsstationen i Saltvik. Beslutet gäller under förutsättning att sjöräddningsbåten införs i fartygsregistret Ålands Sjöräddningssällskap samtycker till att Saltviks kommun erhåller en inteckning i båten om euro jämte ränta, med bästa förmånsrätt föreningen tecknar ett skuldebrev gentemot Saltviks kommun, där samma villkor gäller som i skuldsedeln mellan Saltviks kommun och Ålands landskapsregering. Landskapsregeringens skuldsedel bifogas kommunfullmäktiges beslut. Kfge 22 / Beslut: Kommunstyrelsen godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag. beslöt enhälligt upphäva kommunfullmäktiges beslut 117 / med hänvisning till Ålands Sjöräddningssällskaps anhållan om erhållande av ett lån istället för ett borgensåtagande. beslöt enhälligt uppta ett PAF-lån om euro, för vidare förmedling till Ålands Sjöräddningssällskap r.f. för införskaffande av en sjöräddningsbåt av Viktoria klass till sjöräddningsstationen i Saltvik. Beslutet gäller under förutsättning att sjöräddningsbåten införs i fartygsregistret när den tas i bruk Ålands Sjöräddningssällskap samtycker till att Saltviks kommun erhåller en inteckning i båten om euro jämte ränta, med bästa förmånsrätt föreningen tecknar ett skuldebrev gentemot Saltviks kommun, där samma villkor gäller som i skuldsedeln mellan Saltviks kommun och Ålands landskapsregering. Landskapsregeringens skuldsedel bifogas kommunfullmäktiges beslut.

14 14 23 ÄNDRING AV AVLOPPSVATTENAVGIFTEN 2013 Tekn.n 15 / Saltviks kommuns avloppsvattenavgift består för närvarande av en grunddel och en bruksdel som baseras på förbrukningen av vatten. Systemet har använts i många år. Tidigare baserades bruksavgiften på antalet personer i hushållet men de senaste åren har bruksavgiften baserats på mängden vatten som förbrukas. Enligt landskapslagen om avloppsvattenavgifter skall bruksavgiften senast den fastställas på den mängd vatten som används i fastigheten så att avgiften täcker kostnaderna för vattentjänsten. Avgiften skall bestämmas för förbrukningskategorierna industri, jordbruk och hushåll. Grunddelen i avgiften har motiverats med att kommunen har fasta kostnader för avloppsverket i form av investeringar för framtida behov, avskrivningar och administrativa kostnader mm. Enligt ett beslut i Ålands förvaltningsdomstol, 53/2012,som gäller en annan åländsk kommun får inte grunddelen tillämpas. Domstolen konstaterar dock att avgiften blir för liten om man helt tar bort grundavgiften. Kommunen har rätt att räkna om avloppsvattenavgiften så att de totala inkomsterna blir oförändrade. För år 2013 har kommunfullmäktige i Saltvik fastställt avloppsvattenavgiften enligt följande: Avgiften är lika för förbrukningskategorierna industri, jordbruk och hushåll. -Grundavgift 50,83 euro/år. Lagstadgad moms tillkommer. Grundavgiften med moms, 24 %, blir 63,03 euro/år per anslutning. -Avloppsvattenavgift 2,85 euro/m 3. Lagstadgad moms tillkommer. Avloppsvattenavgiften med moms, 24 %, blir 3,53 euro/m 3. Vid budgetberedningen användes de senaste säkra uppgifterna om antal anslutningar och mängden avloppsvatten vilket var uppgifterna i 2011 års bokslut. Med 300 anslutningar och fakturerad avloppsvattenmängd m 3 budgeterades avloppsvattenavgifterna till totalt euro exkl. moms. För att uppnå samma inkomster utan grundavgift borde avloppsvattenavgiften höjas till 3,22 euro/m 3. Lagstadgad moms tillkommer. Avloppsvattenavgiften med moms, 24 %, skulle då bli 3,99 euro/m 3. Kommuningenjörens förslag: Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att avloppsvattenavgiften ändras så att grunddelen stryks och förbrukningsavgiften höjas till 3,22 euro/m 3. Lagstadgad moms tillkommer. Avloppsvattenavgiften med moms, 24 %, skulle då bli 3,99 euro/m 3. Kmst 92 / Beslut: Enligt förslag Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen föreslår i enlighet med tekniska nämndens beslut för kommunfullmäktige att kfge103 / beslut ändras så att avloppsvattenavgiftens grunddel stryks och förbrukningsavgiften höjs till 3,22

15 15 euro/m 3. Lagstadgad moms tillkommer. Avloppsvattenavgiften med moms, 24 %, skulle då bli 3,99 euro/m 3. Kfge 23 / Beslut: Kommunstyrelsen godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag. godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.

16 16 24 BEHÖRIGHET ATT BEVILJA BEFRIELSE FRÅN KOMMUNAL- OCH FASTIGHETSSKATT Kmst 94 / Finlands Kommunförbund informerar i cirkulär 7/80/2013 att behörigheten att bevilja befrielse från kommunal- och fastighetsskatt övergår till Skatteförvaltningen. Kommunen kan dock förbehålla sig beslutsrätten. Om kommunen önskar förbehålla sig beslutsrätten ska den lämna in en anmälan till Skatteförvaltningen senast Om kommunen inte lämnar in en anmälan om beslutsrätt till Skatteförvaltningen senast , kan anmälan följande gång göras först år 2015 för perioden I fortsättningen fastställs tidpunkten för anmälan genom Skatteförvaltningens beslut. För att fullmäktige ska kunna ta ställning till om beslutsrätten ska kvarstå hos kommunen istället för att övergå till skatteförvaltningen, bör kommunstyrelsen bereda ärendet för behandling i fullmäktige före utgången av mars Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för kommunfullmäktige att beslutsrätten att bevilja befrielse från kommunal- och fastighetsskatt ska kvarstå hos kommunen. Beslut: Kommunstyrelsen godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag. Kfge 24 / godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.

17 17 Dnr: 15 / JORDFÖRVÄRVSTILLSTÅND, MONICA JOHANSSON Kmst 87 / Ålands landskapsregering inbegär kommunens utlåtande gällande Monica Johanssons ansökan om jordförvärvstillstånd gällande färdigbildade lägenheten Hemdal 1:47 i Wassböle, Saltvik. Fastigheten är m 2 och bebyggd med en stuga. Strandlinjens längd är 44.5 m, andel i samfällda ingår inte. Sökanden har fått fastigheten i gåva av sin far Gunnar Eliasson. Gunnar Eliasson har varit ägare till fastigheten sedan Om det inte finns särkskilda skäl däremot skall (enligt landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd) jordförvärvstillsånd beviljas när förutsättningarna i följande punkt är uppfyllda. 7) Sökanden förvärvar mark eller erhåller besittning till mark av en levande person som han eller hon är bröstarvinge till och som är lagfaren ägare till egendomen i minst åtta år. Förvärvet eller besittningsövergången innebär inte att produktiv jordbruks- och skogsmark kommer att användas i annat än produktivt syfte. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige förordar ansökan. Beslutet motiveras med att sökanden är bröstarvinge till Gunnar Eliasson, som ägt fastigheten i snart fyra år. Kfge 25 / Beslut: Kommunstyrelsen godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag. godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.

18 18 26 MEDBORGARINITIATIV Kmst 88 / Kommunallagen 32 Kommunmedlemmarna har rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Initiativtagarna skall informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av ett initiativ. Styrelsen skall minst en gång om året underrätta fullmäktige om de initiativ som har tagits i frågor som hör till fullmäktiges behörighetsområde och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. Förvaltningsstadgan 97 Kommunstyrelsen skall årligen före utgången av mars månad framlägga för kommunfullmäktige en förteckning över de initiativ om den kommunala verksamheten som har tagits i frågor som hör till kommunfullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. kan samtidigt notera vilka initiativ som slutbehandlats. Under 2012 har inte några medborgarinitiativ inkommit. Tidigare inlämnade öppna initiativ Medborgarinitiativ för mattvätt på land Ärendet har behandlats och avslutats i kommunstyrelsen har samma namnlistor ånyo inlämnats till kommunen beslöt kommunstyrelsen att ärendet ska behandlas på nytt i samband med verksamhets- och ekonomiplanen i samband budgetbehandlingen 2010 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka huruvida det är möjligt att söka LEADER-pengar för en matt-tvätt anläggning fastställde kommunfullmäktige Verksamhets- och ekonomiplan Tjänstemannens förslag om anslag för en matt-tvätt i ekonomiplanen ströks beslöt kommunstyrelsen ånyo efterhöra från Finströms kommun, möjligheten att låta Saltviks kommuninvånare använda sig av Finströms kommuns matt-tvätt. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen konstaterar att inte några medborgarinitiativ inkommit Ärendet delges kommunfullmäktige. Kfge 26 / Beslut: Kommunstyrelsen godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag. antecknade informationen till kännedom.

19 19 27 DELGIVNINGAR Kfge 27 / Kmst 93 / Aktieägarmöte, Norra Ålands Industrihus Kmst 106 / Brandstationen i Nääs antecknade informationen till kännedom.

20 20 28 MOTION GÄLLANDE HEMVÅRDSSTÖD/INSKOLNING PÅ DAGIS Kfge 28 / Janice Holmström inlämnade före mötet en motion gällande hemvårdsstöd/inskolning på dagis. beslöt enhälligt överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen i bilaga till protokollet.

21 21 BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 112 kommunallagen inte anföras över beslutet. Paragrafer: Enligt 15 FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet: KOMMUNALBESVÄR Besvärsmyndighet och besvärstid BESVÄRSANVISNING I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Besvärsmyndighet, adress och postadress Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan Mariehamn Kommunalbesvär, paragrafer: Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den. Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Paragrafer: Besvärstid: forts.

22 22 FÖRVALTNINGSBESVÄR Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsmyndighet, adress och postadress Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan Mariehamn Förvaltningsbesvär, paragrafer: Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget. Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Paragrafer:. Besvärstid: t.o.m. Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges: - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden räknas. forts.

23 23 Inlämnande av besvärshandlingar Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs. Besvärshandlingarna kan även lämnas till (om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten): Namn, adress och postadress Paragrafer: Avgift Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. Tilläggsuppgifter

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan

Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan Nagu kommun 1 Protokollsida Sammanträdesdatum Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Ordinarie Tisdagen den 11 november 2008 Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan Ersättare x x - x - x x Mikael Holmberg,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK. Verksamhetsberättelse och bokslut

ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK. Verksamhetsberättelse och bokslut ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK 2012 Verksamhetsberättelse och bokslut ECKERÖ KOMMUN, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Innehållsförteckning 1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER I EKONOMI OCH VERKSAMHET... 5 1.1 Kommundirektörens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN Helsingfors 2007 ISBN 978-952-213-255-0 (pdf) ISBN 978-952-213-254-3

Läs mer

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93 Sammanträde Tid 26.01.2015 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget,

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget, Finlex Finlex Lagstiftning Uppdaterad lagstiftning Vuosi 1994 23.9.1994/843 Beaktats t.o.m. FörfS 1228/2013. 23.9.1994/843 Lag om bostadsköp Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet

Läs mer

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA 1. SKÖTSEL AV EKONOMIN Termen ekonomi hänvisar till sådana handlingar mellan personer där pengar eller motsvarande används som betalmedel. I de följande kapitlen

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Nr 40 LANDSKAPSLAG. om bostadsproduktion. Föredragen för Republikens President den 5 mars 1999. Utfärdad i Mariehamn den 24 juni 1999

Nr 40 LANDSKAPSLAG. om bostadsproduktion. Föredragen för Republikens President den 5 mars 1999. Utfärdad i Mariehamn den 24 juni 1999 Nr 40 LANDSKAPSLAG om bostadsproduktion Föredragen för Republikens President den 5 mars 1999 Utfärdad i Mariehamn den 24 juni 1999 I enlighet med lagtingets beslut 1) stadgas: 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer