SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum Organ Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Nr 6/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa - Waldron Christopher - Jansson Benitha - Nyholm Dan - Mörn Klas - Josefsson-Flöjt Helena Övriga närvarande x Fagerholm Thommy, kommunfullmäktiges ordförande - Ekström Christian, kommunfullmäktiges viceordförande - Knip Maria, äldreomsorgschef - Blomqvist Pernilla, bildningschef öst - Eklund Paulina, vik socialsekreterare - Danielsson Lars-Erik, kommuningenjör - Larsson Patrik, bildningschef väst - Lundberg Håkan, vik ekonomichef - Nordback Erik, byggnadsinspektör Paragrafer x Alm Kerstin, kommundirektör, föredragande x Laaksonen Jessica, sekreterare Underskrifter Ordförande Sekreterare Runar Karlsson Protokolljustering Saltvik den 18 mars 2013 Jessica Laaksonen Protokollet framlagt till påseende Jörgen Lindblom Saltvik den 25 mars 2013 Rosa Salmén Intygar Utdragets riktighet bestyrkes Jessica Laaksonen, Saltvik den sekreterare Underskrift Jessica Laaksonen, kanslisekreterare

2 Kallelsen utfärdad den Sammanträdestid Måndagen den kl Sammanträdesplats Kommungården i Nääs Ärenden: 96 Konstatera laglighet och beslutförhet 97 Protokolljusterare 98 Föredragningslistan 99 Ta del av nämnders m.fl. organs protokoll 100 Leverans av värme till Ödkarby skola 101 Anhållan om budgetändring. Trottoar/GC-väg i Ödkarby 102 Anhållan om att kommunen upptar PAF-lån, Ålands Sjöräddningssällskap r.f. 103 Delgivningar Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg: 104 Informationstillfälle 105 Friksvårdskuponger 106 Brandstationen i Nääs 107 Renovering av Prästkragens daghems kök Runar Karlsson, ordförande

3 3 96 KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Kmst 96 / Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande även beslutfört PROTOKOLLJUSTERARE Kmst 97 / I tur att justera protokollet är Jörgen Lindblom och Rosa Salmén. Till protokolljusterare valdes Jörgen Lindblom och Rosa Salmén. Protokollet justeras omedelbart efter mötet FÖREDRAGNINGSLISTAN Kmst 98 / Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg: 104 Informationstillfälle 105 Friskvårdskuponger 106 Brandstationen i Nääs 107 Renovering av Prästkragen kök ---

4 4 99 TA DEL AV NÄMNDERS M.FL. ORGANS PROTOKOLL Kmst 99 / Tekniska nämnden Protokoll nr 4/ Byggnadsnämnden Protokoll 2/ beslöt anteckna att den tagit del av ovannämnda protokoll samt att det inte är påkallat att ta upp ärende till behandling enligt KommunalL 55.

5 5 100 LEVERANS AV VÄRME TILL ÖDKARBY SKOLA Tekn.n 28 / Värmen till Ödkarby skola levereras från en fristående värmecentral som eldas med flis. Anläggningen ägs av Ove Nordström. Enligt kontraktet upphör avtalstiden Efter överenskommelse mellan parterna kan avtalet därefter förlängas med ett år. Enligt verkställighetsdirektiven för budgeten 2013 skall avtal som har verkningar utöver budgetåret föras till kommunstyrelsen för godkännande. Avtalet bifogas kallelsen som bilaga. Kommuningenjörens förslag: Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att avtalet förlängs med ett år till den Tekniska nämnden utarbetar nya avtalsvillkor och bjuder ut entreprenaden på nytt under hösten Kmst 100 / Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att avtalet förlängs med ett år till den Tekniska nämnden utarbetar nya avtalsvillkor och bjuder ut entreprenaden på nytt under hösten Det nya avtalsvillkoret skall vara klart inom augusti. Kommundirektörens förslag: beslutar enligt tekniska nämndens förslag att avtalet förlängs med ett år till den Därtill beslutar kommunstyrelsen att tekniska nämnden utarbetar nya avtalsvillkor och bjuder ut entreprenaden på nytt under hösten Det nya avtalsvillkoret skall vara kommunstyrelsen tillhanda inom maj. godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag.

6 6 101 ANHÅLLAN OM BUDGETÄNDRING. TROTTOAR/GC-VÄG I ÖDKARBY Tekn.n 30 / I årets budget finns upptaget medel för byggande av gång- och cykelväg i Ödkarby. För att göra minst intrång på åkermark och på tomterna längs vägen har vid projekteringen GC-vägen bytts mot trottoar största delen av sträckan. Antalet elstolpar som måste flyttas minskar betydligt om man bygger en trottoar istället för GC-väg på den aktuella sträckan. Jämfört med en GCväg tillkommer kantsten och på vissa partier även räcke mellan trottoaren och vägbanan. Kostnader för markinlösen och flyttning av elstolpar ingick inte i den ursprungliga kostnadskalkylen. Total ny kostnadskalkyl utgående från inkomna anbud och övriga kostnader som bör beaktas inklusive ytbeläggning utgör euro. Saltviks kommun har beviljats landskapsbidrag euro för projektet utgående från landkapets enhetspris. Kommuningenjörens förslag: Tekniska nämnden anhåller om en budgetändring i 2013 års budget så att de totala kostnaderna för projektet skulle utgöra euro och landskapsandelarna skulle utgöra euro. Kmst 101 / Enligt förslag. Kommundirektörens förslag: föreslår att kommunfullmäktige beviljar budgetändring om /investeringar byggande av gång- och cykelväg i Ödkarby. Därefter är anslagen följande: BU-2013 Budgetändring totalt Kostnader LS-andelar Nettokostnad Beslutet motiveras med tekniska nämndens beredning ovan. godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag.

7 7 Dnr: 74 / ANHÅLLAN OM ATT KOMMUNEN UPPTAR PAF-LÅN, ÅLANDS SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAP R.F. Kmst 401 / Ålands Sjöräddningssällskap r.f. är en allmännyttig förening, vilken har som huvuduppgift att bedriva frivillig sjöräddningstjänst inom landskapet Åland. Idag har Sällskapet sex stationer placerade över hela Åland (Brändö, Eckerö, Lumparland, Mariehamn, Saltvik och Vårdö). Mariehamn är den största stationen där det även finns en fast anställd personalstyrka på fem personer. Den fast anställda personal utgör en grundstyrka, vilken kompletteras med ett tjugotal frivilliga sjöräddare. De övriga stationerna drivs på helt frivillig basis i ett nära samarbete med de lokala frivilliga brandkårerna. Detta samarbete gör att Sällskapet idag är en mycket effektiv sjöräddningsresurs inom landskapet. Ålands Sjöräddningssällskap finansieras till 65 % av Ålands penningautomatförening (PAF). De övriga inkomsterna kommer från den kommersiella delen, stöd från myndigheter, medlemsavgifter och donationer Stationen i Saltvik, Hamnsundet är mycket aktiv och har samarbete med den lokala brandkåren VSFBK. Då Sjöbevakningen har lämnat stationen i Hamnsundet uppstod ett behov av en täckt snabbgående sjöräddningsbåt i området. Stationen disponerar via avtal över en båt som har förbättrats för att användas som sjöräddningsbåt, vilket Sällskapet anser att är en temporär lösning. Ålands sjöräddningssällskap r.f har för avsikt att köpa in en sjöräddningsbåt till ett pris om ca euro. Båten skulle finansieras med i huvudsak PAF-medel ( euro, beviljat 2012) samt egna medel/donation ( euro) och ett PAF-lån (om euro). Ålands Sjöräddningssällskap anhåller om en borgensförbindelse för PAFlånet från Saltviks kommun på euro. Anhållan med projektbeskrivning samt kalkyl bifogas föredragningslistan. Kommundirektörens förslag: föreslår att kommunfullmäktige avslår Ålands sjöräddningssällskaps anhållan om borgensförbindelse för ett PAF-lån för inköp av en sjöräddningsbåt. Beslutet motiveras med att landskapsregeringen bör säkra de medel som behövs för inköp av nödvändiga sjöräddningsbåtar eftersom Ålands Sjöräddningssällskap bedriver en verksamhet som är en angelägenhet för hela Åland. Kfge 117 / godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag. Kfge beslut:

8 8 Kmst / Kommunfullmäktige beslöt enhälligt godkänna Ålands sjöräddningssällskaps anhållan om borgensförbindelse för ett PAF-lån för inköp av en sjöräddningsbåt. Ålands Sjöräddningssällskap har inkommit med en korrigerad/ändrad anhållan och anhåller om att Saltviks kommun i stället för en borgensförbindelse skulle uppta PAF-lån för vidare förmedling till Ålands Sjöräddningssällskap. Enligt landskapsregeringens principer måste PAF-lån till en ideell förening beviljas genom kommunen och på kommunens ansvar. Landskapsregeringen har den översänt 2 st skuldebrev till Saltviks kommun. Med stöd av landskapsregeringens beslut av den 6 februari 2013 har Saltviks kommun för vidare förmedling till Ålands Sjöräddningssällskap r.f. ur penningautomatmedel erhållit ett lån om tvåhundratusen 00/100 ( ,00) euro för införskaffande av sjöräddningsbåt av Viktoria klass till sjöräddningsstationen i Saltvik Saltviks kommun står således som låntagare och har det fulla ansvaret att alla villkor uppfylls, bl a förbinder sig kommunen att betala räntor och amorteringar, att under hela lånetiden tillse att den belånade sjöräddningsbåten är brandförsäkrad i av landskapsregeringen godkänd försäkringsanstalt. Lånet beviljas med en lånetid om 15 år och enligt lånevillkor i skuldsedeln. Ålands Sjöräddningssällskap bedriver en allåländsk verksamhet som är nära anknuten till räddningsväsendet, som är en kommunal verksamhet. Enligt landskapsregeringens beslut förbinder sig Ålands Sjöräddningssällskap att placera båten vid sjöräddningsstationen i Saltvik. Landskapsregeringen och PAF har konstaterat att Ålands Sjöräddningssällskap inte bedriver sådan verksamhet som inte faller under EUs regelverk gällande statsstöd. Den aktuella sjöräddningsbåtens pris är ca euro. Båten skulle finansieras med i huvudsak PAF-bidrag ( euro) samt egna medel/donation ( euro) och PAF-lån ( euro). Kommunen har således möjlighet att erhålla en inteckning med bästa förmånsrätt, förutsatt att sjöräddningsbåten införs i fartygsregistret. Om Saltviks kommun lyfter lånet bör föreningen teckna ett skuldebrev gentemot Saltviks kommun, där samma villkor gäller som i skuldsedeln mellan Saltviks kommun och Ålands landskapsregering. Skuldsedeln med landskapsregeringens följebrev bifogas föredragningslistan. Kommundirektörens förslag föreslår att kommunfullmäktige, med hänvisning till Ålands Sjöräddningssällskaps anhållan om erhållande av ett lån istället för ett borgensåtagande, upphäver kommunfullmäktiges beslut 117 /

9 9 Därtill föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar uppta ett PAF-lån om euro, för vidare förmedling till Ålands Sjöräddningssällskap r.f. för införskaffande av en sjöräddningsbåt av Viktoria klass till sjöräddningsstationen i Saltvik. Beslutet gäller under förutsättning att sjöräddningsbåten införs i fartygsregistret Ålands Sjöräddningssällskap samtycker till att Saltviks kommun erhåller en inteckning i båten om euro jämte ränta, med bästa förmånsrätt föreningen tecknar ett skuldebrev gentemot Saltviks kommun, där samma villkor gäller som i skuldsedeln mellan Saltviks kommun och Ålands landskapsregering. Landskapsregeringens skuldsedel bifogas kommunfullmäktiges beslut. godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag.

10 DELGIVNINGAR Kmst 103 / Kommundirektörens förslag: antecknar följande ärenden till kännedom. Ålands kommunförbund Protokoll nr 2/ Talentia Brev Fackorganisationen Talentias styrelse på Åland rekommenderar att kommunala organen inom landskapet Åland besluter att för ledande tjänstemän inom socialvården övergå till benämningen socialchef Norra Ålands Industrihus Ab Protokoll godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag.

11 INFORMATIONSTILLFÄLLE Bmn. 22 / Kansliet har haft kontakt med Henrik Wickström, Diplomingenjör, från Borgå, som har varit konsult åt Landskapsregeringen vid beredningen av den nya åländska Plan- och bygglagen. Henrik Wickström är villig att hålla en föreläsning/information om lagen för Saltviks kommun. Infotillfället kommer att ta ca 4 timmar inkl. en paus. Arvodet och resekostnaderna beräknas till ca Önskvärt att alla ledamöter i nämnden deltar. Byggnads- och miljöinspektörens förslag: Nämnden beslutar att hålla ett info tillfälle med Henrik Wickström som föreläsare. Nämnden ger förslag på lämpliga datum för ett extra nämndmöte. Fullmäktige och styrelseledamöterna samt berörd personal på kansliet inbjuds att närvara vid tillfället. Nämnden beslutar att anhålla till kommunstyrelsen om att kostnaderna om ca 1300 bekostas av kommunstyrelsen. Kmst 104 / Nämnden beslutar att ett info tillfälle med Henrik Wickström hålls. Förslag på datum för extra möte är 17 april samt april kl Fullmäktige och styrelseledamöterna samt berörd personal på kansliet inbjuds att närvara vid tillfället. Byggnads- och miljönämnden anhåller av kommunstyrelsen att kostnaderna om ca 1300 bekostas av kommunstyrelsen Kommundirektörens förslag: beslutar att kostnaderna om 1300 belastar kommunstyrelsens anslag. Till övriga delar antecknas informationen till kännedom. godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag.

12 FRIKSVÅRDSKUPONGER Kmst 95 / Kmst 105 / Ärendet togs upp på initiativ av Silvana Fagerholm-Sjöblom. Hon önskade diskutera Postens erbjudande av friskvårdskuponger för personalen. gav kansliet i uppdrag att titta över Postens erbjudande av friskvårdskuponger för personalen. Personalsekreteraren har regelbundet följt upp Postens erbjudande om friskvårdskuponger för personalen och konstaterar följande: att Postens kuponger inte kan användas för att gå på massage utan kan endast användas till träning och kultur att Posten delar ut kupongerna två gånger per år (januari och augusti), vilket innebär att personal som börjar under året kan få vänta ganska länge innan de erhåller sina friskvårdskuponger. Kommundirektörens förslag: antecknar informationen till kännedom. godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag.

13 13 Dnr: 12 / BRANDSTATIONEN I NÄÄS Kmst 4 / Kommunfullmäktige beslöt vid budgetbehandlingen den att uppta ett villkorat bruttoanslag för projektet brandstationen i Nääs euro ( år 2012, år 2013 och år 2014) samt inkomster år 2014 max 40 % eller euro. Anslagens frigörelse är bundet till kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige villkorade beslutet så att före verkställighet av projektet ska kommunfullmäktige ta slutligt beslut, efter att bland annat möjligheten att bygga brandstationen på en sådan plats att man kan uppnå synergieffekter har undersökts. Räddningschefen har lämnat in en anhållan till brandskyddsfonden 2013 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut / 127 om stöd för förverkligande av brandstation. I ansökningshandlingarna ska dock kommunen utfästa att byggnadsarbetet påbörjas under ansökningsåret. Kompletteringar till ansökan ska sändas till fonden senast den 15 februari Räddningschefen anhåller (brev ank ) om att kommunen utfäster att byggnadsarbetet påbörjas under har / 290 konstaterat att den tidigare arbetsgruppens uppdrag är slutfört. Räddningschef Lennart Johansson närvar som sakkunnig vid ärendets behandling. Kommundirektörens förslag beslutar tillsätta en ny arbetsgrupp med uppdrag att undersöka möjligheten att bygga brandstationen på en sådan plats att man kan uppnå synergieffekter. Arbetsgruppens förslag ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den konstaterar att en utfästelse att byggnadsarbetet påbörjas under 2013 inte kan ges i dagsläget eftersom en eventuell utfästelse är beroende av kommunfullmäktiges beslut. Projektets utformning och kostnadskalkyl fastställs således slutligt efter kommunfullmäktiges beslut. utfäster att byggnation av brandstation påbörjas och att kontrakt tecknas senast beslöt utse följande byggnadskommitté Tom Jansson, ordförande Jan Lindgrén, vice ordförande Berit Hampf, medlem Rosa Salmén, medlem Sten-Göte Nyman, medlem

14 14 Räddningschef Lennart Johansson fungerar som sammankallare och sekreterare i byggnadskommittén. ger fullmakt till byggnadskommittén att vid behov kalla in sakkunniga. Byggnadskommittén får i uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut : att utreda brandstationens placering att göra upp skissritningar som förs till kommunfullmäktige för fastställelse samt ta fram eventuella kalkyler Förslag på brandstationens placering samt skissritningar skall vara kommunen tillhanda senast Kmst 75 / Ett anslag om högst får användas av byggnadskommittén. Byggnadskommittén för brandstationen har inkommit med en rapport med följande innehåll; förslag till placering förslag på skissritningar Kostnadskalkyl Utredning över synergieffekter Övrig information Brandskyddsfonden aviserar att det under 2013 inte finns tillräckligt med medel för ett bygga av brandstation, fonden fattar beslut i frågan 6 mars Under 2014 är det mera troligt att kunna erhålla fullt stöd för projektet. Vid behov inlämnas en ny anhållan hösten Byggnadskommittén anhåller om att få fortsätta med projekteringen och göra alla bygghandlingar klara under För ändamålet anhåller kommittén om att frigörs från budgeterat anslag. Rapporten inklusive bilagor bifogas sammanträdeskallelsen. Byggnadskommitténs ordförande Tom Jansson deltar som sakkunnig i ärendet. Kommundirektörens förslag: godkänner byggnadskommitténs anhållan om att få fortsätta med projekteringen och göra alla anbudshandlingar klara under frigör för ändamålet från budgeterat anslag. Därtill föreslår kommunstyrelsen att byggnadskommittén ser över alternativa förslag på fasad, ex trä fasad. Kmst 106 / godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag.

15 15 Den inkom Brandskyddsfondens beslut gällande Saltviks kommuns anhållan om understöd för brandstation. Brandskyddsfonden beslöt att avslå ansökan, beslutet bifogas sammanträdeskallelsen. Kommundirektörens förslag: antecknar Brandskyddsfondens beslut till kännedom. Brandskyddsfondens beslut delges kommunfullmäktige. godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag.

16 RENOVERING AV PRÄSTKRAGENS DAGHEMS KÖK Kostledarteamet Kostledarteamet ger som förslag att kommunen ger i uppdrag åt tekniska nämnden att begäran in offerter på timbasis inom den fastställda kostnadsramen samt sända en plan till ÅMHM om hur köksrenoveringen kommer att fortskrida inom kommunen. Kmst 40 / Efter att ha tagit del av Rapport över köken i Saltviks kommun inkl kostnadskalkyler som det av kommunfullmäktige den tillsatta utskott utarbetat, beslöt kommunfullmäktige enhälligt den 111 / att Prästkragens kök renoveras och bibehålls som ett tillagningskök. Kommundirektörens förslag ger i uppdrag åt tekniska nämnden att - uppgöra anbudshandlingar och inbegära offerter för renovering av Prästkragens kök enligt kommunfullmäktiges beslut den 111 / och kommunfullmäktiges budgetbeslut den sända en plan till ÅMHM om hur köksrenoveringen kommer att fortskrida inom kommunen. Rapporten från kostledarteamet och Rapport över köken i Saltviks kommun i bilaga till protokollet. Tekn.n 22 / godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag. Rapporten från kostledarteamet och Rapport över köken i Saltviks kommun i bilaga till kallelsen. Kommuningenjörens förslag: Tekniska nämnden diskuterar utgående från den bifogade rapporten hur omfattande renoveringen skall göras och hur omfattande anbudshandlingar som skall göras upp för att kunna bjuda ut arbetet. Kmst 107 / Kommuningenjören fick i uppdrag att i samarbete med Bror Lundberg, Christian Ekström och kocken Britt-Mari Aakula göra en enkel ritning över kökets renovering och en enkel arbetsbeskrivning samt att bjuda ut arbetet som en helhet. Bror Lundberg och Christian Ekström har ingått i gruppen som arbetet fram den de bifogade rapporterna diskuterade renovering av Prästkragen kök. antecknade informationen till kännedom. Därtill beslöt kommunstyrelsen att ärendet prioriteras.

17 17 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer: , , 107, Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. Paragrafer:96-100, 104 Enligt 15 FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet: LL om tjänstekollektivavtal 22/78 19 Tjänsteman får inte genom besvär söka ändring i myndighets beslut i ärende som avses i 2 eller bringa det till handläggning genom anspråk på rättelse eller såsom förvaltningstvistemål, om han eller tjänstemannaförening har rätt att anhängiggöra ärendet vid arbetsdomstolen. ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna. Myndighet hos vilken rättelse yrkas: i Saltvik Nääs Ödkarby Paragrafer: Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

18 18 BESVÄRSANVISNING KOMMUNALBESVÄR Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 1. beslutet tillkommit i felaktig ordning, 2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3. beslutet annars strider mot lag Besvärsmyndighet är Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan Mariehamn Paragrafer:. Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den. FÖRVALTNINGSBESVÄR Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan Mariehamn Paragrafer: Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den. forts.

19 19 BESVÄRSANVISNING, forts Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Inlämnande av besvärshandlingarna Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Avgift Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. -

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22-37 14.03.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen Ingmar Engblom

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 25.9.2013

Sammanträdesdatum 25.9.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7/2013 7/102 Sammanträdestid Onsdagen den, kl.19.00 20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom Kolam, Marit Näse,

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.3.2012

Sammanträdesdatum 22.3.2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2012 2/22 Sammanträdestid Torsdagen den 22 mars 2012, kl. 19.00 19.15 Sammanträdesplats Kommungården Ersättare: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger Byggmästar, Liane

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 april 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.2.2011

Sammanträdesdatum 9.2.2011 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2011 2/21 Sammanträdestid Onsdagen, kl. 19.00 20.30 Sammanträdesplats Terjärv vårdcenter Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Granholm, Mats Hansén, Nina Hummel, Gustav

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Tid: onsdag den 19 januari 2011 kl. 19.00 Nr Ärende 001 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 002 Val av protokolljusterare 003 Komplettering och godkännande

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 25 mars 2013 kl. 19:00-21:50 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla Andersson

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 02.12.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 375 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 639 376 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs 15.06.2015 55 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.10.2014

Sammanträdesdatum 9.10.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5/2014 5/75 Sammanträdestid Torsdag 9 oktober 2014 kl. 19.00-20.35 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120. 51 Val av protokolljusterare 121

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120. 51 Val av protokolljusterare 121 4/2015 117 Stadsfullmäktige TID - AIKA 16.06.2015 kl./klo 17:00-19:55 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Bryggan 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120 51 Val av protokolljusterare 121

Läs mer