Convictus har ett nära samarbete med Smittskyddsenheten sedan många år. Varje år brukar detta manifesteras i en gemensam större konferens.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Convictus har ett nära samarbete med Smittskyddsenheten sedan många år. Varje år brukar detta manifesteras i en gemensam större konferens."

Transkript

1 Hälsa Convictusbildadessomenkamratföreningförhivpositivamissbrukare.Mensedanmittenav 90 taletarbetarvisuccessivtpåettbredareplanparallelltmedatthivärföreningens grundidentitet.vipratarsällannumeraomhivisoleratutansäger hivochhepatit vilket ocksåvälillustrerarvadsomhänt.detkännsnaturligtochmerlogisktattnämnabåda infektionssjukdomarnasamtidigttrotsattdeärolika,fördeharändåengemensam smittoväg orenasprutor. Menenavgränsningtillhivochhepatitspeglarintehellervårtarbetssätt.Vårthälsofokus kräverettännubredareperspektiv.gästerpåvåradagverksamheter,ellerpersonervimöter idetdagligauppsökandearbetet,äroftastdrabbadeävenavandrasjukdomar.vadkanvi göraförattförhindradet? Viharettstortbehovavattlyftaframdessahälsofrågor,eftersomväldigtfågördet.Många flerbordegöradet.vianserattaktivamissbrukareshälsamåstevärnasmycketbättreän vadsomsketthittills.detärinteacceptabeltattdenraserassåmycketattdedendagde lyckastasigurmissbruketärbådetandlösa,smittadeavinfektionssjukdomarochhar leverproblem! EnföljdavvårthälsoarbetesynsidaginomfleraavConvictusverksamheter.Vierbjuder testningochvaccinationavhivochhepatitpåbådabryggorna.vierbjudermassagepå BrygganÖstermalmochettnärasamarbetemedpsykiatrinpåBrygganVantör.Vihjälper hemlösahivpositivamedskjutstillinfektionsklinikenregelbundetochviläggerned omfattandearbetepåattuppmärksammaaktivainjektionsmissbrukarepåriskernaatt smittasavhivochhepatit.vierbjuderhjälpavsjukgymnast,massörochnaprapatpåvårt hälsocenterconvictushälsocaféochmöjlighettillträningivåregenträningslokal. Listanärlångochbordeegentligenvaraännulängre.Attarbetaförmissbrukareshälsaärett eftersattområde.detärvårabsolutauppfattning.responsenpådehälsoerbjudandenvi bidrarmedärstark.viärinnepårättspår.detkännervi. 1

2 ConvictusharettnärasamarbetemedSmittskyddsenhetensedanmångaår.Varjeårbrukar dettamanifesterasiengemensamstörrekonferens.2008årstemavar Hälsoarbetebland missbrukare.2007vardet HIViÖst,2006 Missbrukochhälsa och2005 HepatitC. 2

3 Hiv Sedanmittenav80 taletkanmanviablodprovkonstateraomenmänniskaärhivpositiveller inte.isambandmedattdennamöjlighetkom,upptäcktesattcirkaenfemtedelavalla nyupptäcktahivfallvarintravenösamissbrukare.intenogmeddetta,istortsettallabodde dessutomistockholmsregionen.detleddetillattconvictusbildades.sedandesshardet varitenmycketstarkutveckling,därhivfortfarandeärgrundidentiteten,mendärdenlilla kamratföreningennuärenstororganisationmedinriktningenhälsa,missbruk,hemlöshet. HivinfektionochaidsorsakasavHumantImmunbristVirus,ettsåkallatretrovirusmed ganskalågsmittsamhet.utmärkandeförretrovirusärattdelagrasikroppensarvsmassa. Enhivinfektionläkerinteutspontant,utandensmittadebärpåvirusetrestenavlivet.Blod ochandrakroppsvätskorkansålundavarasmittsammaförandraundermycketlångatider, ävenomsmittsamhetenvidexponeringinteärsärskildstor. Smittankanöverförasvidsamlagochfråneninfekteradkvinnatillhennesbarn.Mankan ocksåsmittasommanfårisigblodellerannanvävnadfrånensmittadperson,tillexempel ommandelarsprutaellerfårblodtransfusion. Hivsmittarintevidsocialakontakter.Somsmittadbehövermanintevararäddförattsmitta vänner,släktingarellerbarnisinomgivningivardagslivet.detärvidsexochsamlagochom manblöderrespektiveskahanterablodellerblodspillpånågotsättsommanskavara försiktig.symtomfrihivinfektionledernästanaldrigtillnågonbegränsningi yrkesverksamheten. Hivår2008 Tillochmedår2008hartotalt8455hiv fallanmältsisverige,varavca5000beräknasleva medhivisverigeidag.448fallanmäldes2008,vilketär93fallfärreän2007.minskningen sesbådeigruppenbosattisverigesmittadisverigeochigruppensmittadföreankomsttill Sverige.Ommanbortserfrånrekordåret2007servidockentrendmedensvagökning sedan2000avantaletpersonersmittadeisverige. Smittadeviaintravenöstmissbruk Under hardetpågåttettutbrottblandintravenösamissbrukareiStockholm vilketletttillintensifieradprovtagningochupptäcktavovanligtmångafall2007.detta utbrottverkarhaklingatav

4 Antalhiv fallrapporterade2008bosattaisverigesamtsmittadeisverige,uppdelatpå åldersgrupperochkön Män Kvinnor Åldersgrupp Tot Tot Heterosexuellsmitta Intravenöstmissbruk Homosexuellsmitta Uppgiftsaknas Totalt Kommentar:Medelåldernförderapporteradehivfallenblandintravenösamissbrukare liggerrunt40.dedrabbadeäriallmänhetinneitungtmissbruksedanmycketlångtid.det varsammagruppsomdrabbadesnär miniepidemin brötutistockholmsområdet2007och harvaritpåsammasättsedanmångaårtillbaka.(källa:smittskyddsinstitutet) 4

5 WorldAidsDay2008 ProfessorLars OlofKallings,varenavtalarnapåWorldAidsDayhosConvictus2008 ÅretsceremonipåWorldAidsDayvardenniondeiordningeniKorskyrkan.Blandtalarna märktesprofessorlars OlofKallings,FN:sGeneralsekreteraressärskildasändebudför hiv/aidsiösteuropa,lennarthhjelmåker,regeringenshiv/aidsambassadörochdmytro Mykhaylenko,verksamhetschefConvictusUkraina.PehrHellberghölliprogrammet tillsammansmedclaesheijbel,ävendetförniondeåretirad.ocksåpianistendanlindhvar medförniondeåretiföljdmedansvarförmusiken. 5

6 Bryggorna Convictusdagverksamheterförhemlösa DetmedmänskligabemötandetärgrundenförConvictusarbete.Påbryggornainnefattardet dessutomattlänkahemlösavidaretillsocialtjänst,sjukvårdoch rehabiliteringsorganisationerförattgedemhoppochlyftademurhemlöshet.arbetet brukarbeskrivassomenöppendörrmotgatanochenlänkinisamhället. Störredelenav2008hadeConvictuscirka250hemlösagästerdagligenpåsinatre dagverksamheter.enstordelavdessaåtlunchoch/ellerfrukost,mångaduschadeochsov någratimmar.under2009harbesöksfrekvensenminskatmedcirka100gäster/dagtillföljd avattbryggancityvidslussentvingadesstänga.endelavdennanedgångharkompenserats avföreningensnyöppnadeverksamhetråd&stödsomnårcirka25hemlösaoch missbrukare/dag.skillnadenmellanbryggornaochråd&stödärattbryggornaärbetydligt störreochattdärfinnsplatsförhemlösaattvistasunderdagarna,medanråd&stödibrist påplatsenbartkanerbjudahjälpimerdirektform(juridiskrådgivning,direkthjälpattfå kontaktmedsjukvårdochsocialtjänstmm).bryggornaochråd&stödarbetarimycketnära samarbetemedbådesocialtjänsten,sjukvårdenochfleraförsamlingar.ettarbetssättsom förordasavstadenspolitikerochimångasammanhanglyftsframsomenförebild.bryggorna liksomhelaconvictusarbetarocksåmycketaktivtförattbromsahiv ochhepatitspridning blandmissbrukare.blandannatmedregelbundnatestnings ochvaccinationserbjudanden. DinoGerdin,föreståndare,medsinmedarbetareMatsBergström.Bådaarbetarpå, ConvictusdagverksamhetförhemlösaiHögdalen,BrygganVantör,somärettlokalt samprojektmellanstadsdel,svenskakyrkanochconvictus. 6

7 Convictusarbetarmycketmedattdokumenteradeolikaverksamheterna.Bakgrundenärdeökandekravenpå dokumentationochattutvecklahelaorganisationen.föreningenkanidagpåettflertalolikasättbeskriva verksamhetensomovanigrafiskform.övrebildenillustrerarattdearbetsinsatsersomgjordespå dagverksamhetenbrygganöstermalm(1/1 14/42009)till21%utfördesavfrivilligamedarbetare.(Gula Änglarna,annanvolontär,back up).dennedrevisaratt22%avgästernapåconvictusbryggorejharsvenska sommodersmål(april2008). 7

8 Convictusharhjälpavtvåsjukgymnaster,deläggeruppindividuellaprogramförvaroch enavpatienternasomsedantränargemensamtunderledningiconvictusträningslokal. Convictushälsoarbete ConvictusharetthälsocentersomvikallarConvictusHälsocafé.Därifrånorganiserasenrad aktiviteter.verksamhetenärendelavenlångsiktigprocesshosconvictussom hälsoorganisation.dethelabörjadenärconvictusbildadespå80 taletsomen kamratföreningförhivpositivamissbrukare.redandåfannsettfokuspåjusthälsa,ävenom detvaravgränsattillhiv.samtidigtvardetnogsådramatisktiochmedattbotsaknades.när Convictusöppnadesinförstadagverksamhetförhemlösa1996påMagnusLadulåsgatani Stockholmblevdetsnabbtettbreddatfokuspåhälsa.Blandannatskapadesenmindre, enkelsjukstugaiettavrummeninomverksamhetenditdoktorochsjuksköterskorkunde kommaochtittatillvåradagligagäster.isammavevabildadelandstingetmobilamedicinska teamförhemlösasombesökteconvictusregelbundetföratttasiganhemlösagästermed medicinskakrämpor.planerfrånconvictusfannsävenviddentidpunktenattförsökafå personalfråninfektionsklinikenvidhuddingensjuhustillverksamheten,mendessablev aldrigförverkligadetrotsattendelaktivaförsökgjordes.idagärdocknärvaronav infektionspersonalhosconvictusenrealitetochensjälvklardeliarbetetiochmed regelbundentestningochvaccination.närconvictus2007fickmöjlighetattöppna hälsocaféetmedstödavallmännaarvsfondentogverksamhetensnabbtfleranyasteg.idag innebärdetattföreningenerbjudersjukgymnastik,massage,dansträning,slutarökaträning, simning,vattengymnastikochmer.detinnebärocksåattandraverksamheterinom Convictuslänkarpersonersomdemötertilljustvåraegnaolikahälsoaktiviteter. Förhoppningenärattävendelarinomberoendevårdochsubstitutionsvårdfåruppögonen förconvictushälsoerbjudandenochlänkarsinapatientertillossiökandetakt. 8

9 9 PärNetteltoft,LottaBlosseochKent EdlundärengageradeiHIViStockholm påolikasätt.pärdokumenterararbetet, LottaochKentäruppsökare HIVi Stockholm Under2008startadeConvictus projektet"hivistockholm".ioch medattettstrukturerat uppsökandearbetekontinuerligtutvecklasinomolikaområdensättsettextrafokuspåden nyupptäcktagruppenhivpositivaistockholmmedmissbruksbakgrund.enlikaviktiggrupp förprojektetärocksådesomleveririskzonenattsmittasavhivochhepatitc. Exempelpåområdendäruppsökaredagligenbedriverenuppsökandeverksamhetärolika dagverksamheterförhemlösa,inomkriminalvård,sjukvårdochpåfältet.inärasamarbete medconvictustestningsprojektarbetaruppsökaremedattmotiveratilltestningav Hiv/HepatitCochvaccinationavHepatitBtillvåragästerpåBrygganÖstermalmoch BrygganVantör. Ettavprojektmålenför2008harvaritatterbjudahivpositivaochderasanhörigavistelsepå ConvictusrekreationscenterTomtebo.Underåretharalltflerfåttmöjlighetattvistaspå Tomteboiendrogfrimiljö. Fleraviktigasamarbetenharpåbörjatsochfördjupatsunderåret.Blandannatharett samarbetemellanconvictusochinfektionsklinikenpåkarolinskauniversitetssjukhuset resulteratiattflerhivpositiva,oftahemlösaochmissbrukareharfåttmöjlighetatt upprätthållaengodochhälsofrämjandekontaktmedsjuksköterskor,kuratorerochläkare. Varjeveckaerbjuder"HiviStockholm"skjutstillinfektionsklinikendärtvåsjuksköterskoroch tvåkuratorerfinnstillgängliga. Andraviktigasamarbetspartnersärsocialtjänstochkriminalvård.Projektetslänkningsarbete harresulteratiattpersonersomtidigarebefunnitsigiettmissbrukpågatanfåttmöjlighet tillrehabilitering.föredettahemlösamissbrukareharfåttmöjlighettillboendeochi samarbetemedsocialtjänstenharf.d.missbrukarefåttmöjlighettillarbetsträningvia ConvictusHälsocafé. Sedanseptember2008håller"HiviStockholm"tillidelokalerdärConvictusengång startadesinförstabryggapåmagnusladulåsgatan32istockholm.lokalernaärhelt nyrenoveradeochförutomattprojektetsuppsökareutgårhärifråndagligensåfinnshäräven enkonferenslokalförseminarierochhälsocafétsträningslokal.

10 InfektionssjuksköterskornaBritt MarieJohanssonochHelenaGranholmhjälperConvictus medtestningavhivochhepatitcochmedvaccinationavhepatitbiprojektet Convictus Hälsopunkt.Bildentagenisambandmedföreläsningomprojektet. Testningochvaccination Hösten2006möttesConvictusochSocialstyrelsens Enhetförhivprevention ochlade grundentill ConvictusHälsopunkt Convictustestnings ochvaccinationsarbete.imars 2007beviljadesConvictuspengartillprojektet.Iseptember2007börjadetestningoch vaccinationinomconvictusramar.medicinsktansvarigförarbetetärdoktorrolfbyströmi samarbetemedsjuksköterskornabritt MarieJohanssonochHelenaGranholm. ArbetetmedtestningochvaccinationhosConvictusärlångsiktigtmedmåletattbyggaupp ettförtroendegentemotinjektionsmissbrukareistockholmsområdet,attvärnaderashälsa ochattlärameromgruppenslivsvillkor.detärocksåettsättattutvecklasocialtarbeteoch tatillvarafdmissbrukareserfarenheterikonstruktivmeningisambandmeduppsökande arbete. Ytterligareenambitionmeddettaärattgöramöjlighetenatttesta/vaccinerasigenkel.Det skaintebehövavarasåattmanskallbehövaåkalångavägarochbokainsigförattfådenna hjälp.bättreärattdesomerbjuderhjälpenfinnsdärmålgruppenvistasänattbegära motsatsen. 10

11 Bryggornas bistra öde Frånochmedseptember2007tvingadesConvictuslämnaBrygganCityvidCentralendärvihadevaritsedan våren2002.trotsmycketarbeteattfinnaennybryggaattflyttatill,lyckadesdetinte.övrebildenvisarhur BrygganCityserutvåren2009.Därärrivetochettnyttjättehotellärunderkonstruktion.BrygganCitylågpå sammaplansomdengrönacontainernstår.idecember2007ljusnadedetnärstadsmissionenmeddeladeatt ConvictuskundetaöverderaslokalerpåStadsgårdskajenvidSlussen,nedrebilden.Deskulleinomkortflytta till Maria Prästgårdsgata i nya fina lokaler. Järnvägsspåret ligger fem meter utanför entrén ett ständigt riskmoment. Stadsmissionen flyttade ut februari 2008, Convictus flyttade in i mars samma år och öppnade snabbt ny verksamhet. Tyvärr fick vi enbart stanna 7 månader så länge kontraktet gällde. Sedan dess är vi återigen hemlösa, ett nytt alternativ har öppnats i mindre lokaler: Råd & Stöd. Mycket talar för att även Stadsmissionenmåsteflytta grannarnaärmissnöjda. 11

12 GunElebyarbetarnumerapåRåd&Stödefterattändasedan90 talethaarbetatpå ConvictusBrygganCity.SedandessharBrygganCityflyttatettantalgånger : MagnusLadulåsgatan :KorskyrkanpåBirgerJarlsgatan.2002:Peterskyrkan vidnorrabantorget :BlekholmsgatanbakomCentralen.2008:StadsmissionsgårdenvidSlussen. Råd&Stöd Råd&StödärConvictusnyaenhetpåMalmskillnadsgataniStockholm.Detärenmindre mötesplatsförhemlösaochhivpositivamissbrukaredärdekanfrånattfåhjälpavolikaslag medicinsk,juridisk,social.råd&stödärbryggancitysefterföljare.detskallkännas välkomnandeattkommatillråd&stöd.mångaimålgruppenhardåligelleringenkontakt allsmedmyndigheter.råd&stödskallväckahoppochvaraenlänktillsådanakontakter somiförlängningenkanledatillpositivaförändringarfördenhemlöse/hivpositive. Råd&Stödharenenklareserveringmedkaffeochsmörgås.Personalensfunktionäratt lyssnaochtasigtidförgästernameddenförlängdaambitionenattkontaktensuccessivt skallledatillpositivförändringförgästen. Nymålgrupp Råd&Stödharenspecialinriktningvidsidanavdenordinarieverksamheten,denriktarinsig påfransk ocharabisktalandepersonersomärhemlösaoch/ellerharmissbruksproblem.ett nätverkhållerpåattbyggasmedorganisationersomnårdessagrupper.tankenäratt successivtnåmeravgränsadegrupperinomdenstoragruppen.vitrorossvetaattettstort antalmänniskoridennagruppfinnsblanddehemlösautanattdeärmedinågonformav räkning.attnåinigruppenmedvårtbudskapomhälsa,hivochmissbruk,kommerintevara okomplicerat. 12

13 TvåconvictusrepresentanterfrånKievvidAIDSMemorialDayiOdessavidSvartaHavet därconvictusukrainadeltogden18maj2008.envärldsomspännandedagtillminneav demsomdöttiaids ConvictusUkrainanårhundratalsiveckan AvUkrainas46miljonerinvånareberäknasca1,4%avbefolkningenlevamedHIV.En majoritetavdessaharfåttvirusetgenomettinjektionsmissbruk.detutmärkandeärattdet ärfrämstungamänniskormellan15och24årsomisåhögutsträckninghardrabbas. Sedanhösten2005arbetarConvictusäveniUkraina,ochdenrikstäckande systerorganisationenconvictusukrainaharetablerats.underdesenasteårenhar organisationenutvecklatfleraprojekttillstödförungamissbrukare,medprojektsom finansierasavbådesvenskasidaochukrainskabidragsgivare.målgruppernaiprojektenär ungamissbrukareochderasfamiljer.fokusärdelsriktatpådömdapersonersomavtjänar straffgenomdenukrainskafrivårdenellerdesomsläppsutfrånfängelser.dessaärtvå socialthårtutsattamålgrupperdärconvictusinsatserskaparnyamöjligheteroch livschanser. GenomatthaetableratenmötesplatsihuvudstadenKievdärungaaktivamissbrukareochf dmissbrukarekännersigvälkomna,genomsamtalsgrupper,juridiskrådgivning,möjlighettill attfåträffapsykologellerinfektionsläkare,filmkvällar,utbildningarmedhälsotemaeller 13

14 jobbtema,ettutåtriktatarbeteutepåfleraplatseristaden,likasåifrivårdenmed rådgivandeteam,samtgenomandraaktiviteterharconvictuspåkorttidlyckatsengagera ochgestödåtmångaungamänniskorsomsökerettalternativtilldroger.dåmångaunga människormedmissbrukocksåtvingastillprostitutionharconvictussomenavfå organisationeriukrainautvecklatmetoderförarbetemedmålgruppensexarbetaremed missbruksproblematik.genomallasinaaktiviteterkievnårconvictusuttillhundratals personervarjevecka.behovenärsamtidigtenorma.hälsanhosmångapersoneri målgruppenärmycketdåligochtuberkulos,hivochhepatitcärsjukdomarsom förekommermersomregelänundantaghosstoragrupperavdeungamissbrukaresom ConvictusUkrainamötergenomsinverksamhet. ConvictusUkrainafortsätterattutvecklanyaarbetsformerochgörainsatserdärman bedömerattdebehövsmest.under2008startadeettnyttprojektdärmanisamarbetemed sexolikaministerieriukrainaarbetarframenmodellförhurmankanskapaförutsättningar förungamissbrukareattåtervändatillettvärdigtlivefterfängelsevistelse,kriminalitetoch endestruktivlivssituation.modellenbyggerpåutvecklandetavetthalvvägshusdärman kraftsamlarförattskapanyalivschanserfördeltagarnagenomattgeadekvathjälpför sökandeavbostad,stödtillattfinnaarbeteochskapabättreförutsättningarförframtida försörjningsamtunderlättaochskapamöjlighetertillförbättradfysiskochpsykiskhälsa. Nyaroller Jesper (till vänster) lämnar over sin plats i HIV-Sveriges styrelse som representant för Convictus till Khalid Bouizem. Jesper tar samtidigt över rollen i det SIDA-stödda projektet för Convictus i Ukraina efter Neven Milivojevic. Khalid arbetar i Stockholm på Convictus Råd & Stöd och har en mångårig bakgrund som socialarbetare för hemlösa i Paris. 14

15 Convictus ledde gruppen om Östeuropa Undervårenvåren/försommarengenomfördeUtrikesdepartementetettantalmötensom grundförennyhiv/aids policyunderledningavregeringenshiv/aids ambassadörlennarth Hjelmåker. ConvictusfickuppdragetledagruppenÖsteuropanärrekommendationerskulleformuleras fördeolikaområdena.deolikaområdenavar:sexualundervisning&ungdomsmottagningar (Socialstyrelsen),hälsosystem(SIDA),ledarskap(SIDA),barn(RäddaBarnen),ungdomar (YouthCoalation),Afrika(Svensk norskaaids teametilusaka),asien(sida),latinamerika (PlanInternational)Östeuropa(Convictus). RekommendationernaikorthetförÖsteuropa: 1. Involveramålgruppen idettafallmissbruksgruppen,manmåsteförståen missbrukskultur.fängelserärviktigaisammanhanget(därmångaidushamnar).all formavrehabiliteringeftersatt.attarbetamotstigmacentralt. 2. Involveraungdomsgrupper cahälftenavdedrabbadeärtonåringar,ochnästan allaunder30år.spetsinsatserviktiga ungamissbrukare,hbt personerm.fl. 3. Jämställdhetsfrågor kvinnorutsattaimanssamhälle,ännutydligarei missbruksvärlden.svårtattvarakvinna,hiv positivochmissbrukare(evockså prostituerad) fokuskrävspåderassituation. 4. Harmreduction substitutionsbehandlingochsprututbytem.m.självklarti Östeuropa.Förhållningssättetbörvaraattvärnaävendennagruppshälsadärhivär avgränsaddel.hepatitcochandrablodsmittorlikaviktigtförattmotverka spridning. 5. Opinionsbildningviktigt Likaviktigtattenministersomgräsrötterinteundviker känsligafrågor.viktigtatttalaklarspråkomhbt frågor,missbruketc. 6. Mänskligarättighetercentralt stärkacivilsamhälletviktigt,säkrangosmöjligheter attverkailänderna.finnspressattförminskautrymmeförorganisationersom arbetarförutsattagrupper. 7. Sekundärpreventioncentralt fåinformationförattkunnataansvarochskyddasin partnervidsprutmissbruketc.viktigt.trotshiv smittafortsattsexuelltsamliv 15

16 NGO Convictus Estonia Convictus Estonia is a non-governmental organization. That offers psychosocial help and consultations for HIV-positive and/or drug addicts. Convictus Estonia was organized in October 2002 with the help of Convictus Sweden. The mother-organization started working with HIVpositive homeless drug addicts in Stockholm more than 20 years ago. The principal activities of Convictus Estonia are concerned with needle ex-change, counseling of drug addicts and ex-drug users, organizing support groups for HIV-positive (ex-) inmates and drug addicts, education for young people. The organization focuses on four priority areas: improving the prison situation for HIV infected prisoners; harm reduction (needle exchange point and outreach work); and support groups for former prisoners with HIV or drug addiction problems and support services for ex-drug users. Our mission and vision Mission We will help drug addicts (including HIV positive people) to start a rewarding drug free life. Values - We care about the people who are drug users and/or HIV-positive in doing that we don t blame them for the situation they are in. - We continuously develop our selves and the organization and will put into practice new ideas. - In helping other we will realize our selves in this world. 16

17 Services 1.{Support groups for HIV positive people and drug addicts in Estonian prisons} 1. {Counselling for durg addicts and needle exchange} 2. {Support groups and case management for HIV-positive and drug users who have left recently prison settings} 3. {ART-Therapy+} 4. {Lectures on HIV/AIDS and drug abuse} 1. Support groups for HIV positive people and drug addicts in Estonian prisons. The project objective is to offer psychosocial help and consultations for HIV-positive and drug addicts in Estonian prisons. The main goals: Increase life quality of HIV-positive prisoners. Raise prisoners awareness of HIV/AIDS and other sexually transmitted diseases HIV first and secondary prevention. Increase prisoner s tolerance towards HIV-positive persons. Decrease prisoners risk behaviour. Monitor ARV treatment for prisoners; improve knowledge about treatment through medical counseling. Cooperation between NGO Convictus and prison administration for common goals (HIV/AIDS prevention and education) and activities. Target groups: HIV-positive prisoners. Inmates in all Estonian prisons. Prisoners with drug addiction In Estonia for HIV positive prisoners have been developed a network of support groups. The aim of these groups is to give psychological help as well to fight against drug addiction and diseases that spread in prison. The general aim of the program is to stop the progressive spread of HIV/AIDS and guarantee HIV-infected persons a quality treatment against the virus and access to the health care and social services. 2. Counselling for durg addicts and needle exchange. Primarily meaning of NEP is that potentially infected used syringes and needles removed from circulation and for IDUs provided easy access to the sterile injection equipment. Additional advantage of the NEPs is also that creates favorable conditions for establishing 17

18 contact between health services providers and IDUs which allows carrying out of counseling on change risk behavior, provide informational materials and carry out of skills building trainings on health care among IDUs. Convictus NEP guarantees for all clients confidentiality and anonymity. NEP provides services regardless of somatic or mental condition of client (including HIV-positive diagnosis, active drug using, etc.). Statsionary needle exchange point is open everyday from 10 am to 22 pm. In the stationary site work specialists who have psychological, social and medcial knowledge. Services are provided both in Estonian na Russian language. In stationary site the following services are provided: Necessary equipment for injecting (synergies, disinfected materials, sterile wipes, injecting liquid) and condoms. Counseling for drug users in the following questions: HIV/AIDS, STDs, hepatices, tuberculoses, harm reduction and safe sex. Counseling for drug addicts close ones. Information and referrals to rehabilitation centers, treatment establishments and to other organizations that provide services to HIV-positive people and drug addicts. Handing out preventive and informational materials. The aims of outreach team are involve IDUs to harm reduction programs, provide information and consultations and sterile injecting equipment to those who do not have access to stationary NEP. 3. Support groups and case management for HIV-positive and drug users who have left recently prison settings The goal of the project is to offer social and psychological services to HIV-positive and drug users who have left prisons. If you where released from prison and feel you are left alone, don t know where to get help come to Convictus! We offer: Individual counselling, support groups, trainings and information including: - Psychological counselling and crisis counselling help to find a job. - Refers to treatment or social services to other organizations. Motivations counselling and information about treatment possibilities. - Counselling and information to the close ones oh HIV-positive people and drug addicts. - Support groups and trainings in the matter of HIV/AIDS and other STDs. - Informational meetings with specialists. 18

19 4. ART-Therapy+ The Art-Therapy project started it s activity in year 2003 and it is still very popular among our recovering clients. Project works as a postrehabilitation service for recovering drug addicts and their family members. The purpose of art therapy is to improve or maintain mental health and emotional well-being. Art- therapy generally utilizes drawing, painting, sculpture, photography, and other forms of visual art expression. Art-therapy helps to discover what underlying thoughts and feelings are being communicated in the artwork and what it means. Clients will not only gain insight and judgment, but perhaps develop a better understanding of themselves and the way they relate to the people around them. Art making is seen as an opportunity to express one imaginatively, authentically, and spontaneously, an experience that, over time, can lead to personal fulfillment, emotionally reparation, and transformation. This view also holds that the creative process, in and of itself, can be a health-enhancing and growth-producing experience. The Art-Therapy+ Project includes also different group works for drug addicts and their family members. 5. Lectures on HIV/AIDS and drug abuse. NGO Convictus Estonia has years of experience in carrying out lectures on topics as HIV/AIDS and drug addiction. Our trainers have experience working everyday with drug users and people living with HIV. Some of the trainers have had personal experiences living a drug user. 19

20 Convictus är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening som arbetar med hemlöshet, missbruk och hälsa. Föreningen startade 1985 som en stödförening för hivpositiva missbrukare när hivepidemin kom till Sverige. Convictus har idag två dagverksamheter för hemlösa: Bryggan Östermalm och Bryggan Vantör - ett rekreations- och utbildningshus: Convictus Tomtebo - ett hälsocenter för människor ur missbruk: Convictus Hälsocafé ett stödcenter för hemlösa: Convictus Råd & Stöd. Convictus driver projekten HIV i Stockholm och Convictus Hälsopunkt. Dessa sammantaget har fokus på testning av hiv och hepatit och stöd till hivpositiva hemlösa och människor i riskzonen för att också smittas. Föreningen arbetar mycket med utåtriktad verksamhet, på stan, i hemmen, på sjukhus och institutioner och anordnar konferenser och seminarier. Convictus har en organisation i Estland och en i Ukraina med fokus på missbruk, hiv, hepatit och mänskliga rättigheter. Convictus S:t Paulsgatan Stockholm tfn

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

www.convictus.org Pg: 90 05 56-2

www.convictus.org Pg: 90 05 56-2 2011 www.convictus.org Pg: 90 05 56-2 Milstolpar Convictus var första åren en livaktig mindre kamratförening med ett par anställda och lokal vid St Eriksplan i Stockholm. Idag är Convictus en stor stödorganisation

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

The Swedish Family Care Competence Centre

The Swedish Family Care Competence Centre The Swedish Family Care Competence Centre ELIZABETH HANSON & LENNART MAGNUSSON Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Our mandate Create a national overview of the area family care of older people

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

KAPITEL12 LEDARSKAP. Jacobsen & Thorsvik

KAPITEL12 LEDARSKAP. Jacobsen & Thorsvik KAPITEL12 LEDARSKAP 1 VAD ÄR LEDARSKAP? 1. Ledarskap är en rad handlingar som utövas av en eller flera personer. 2. Ledarskap har till avsikt få andra att göra något 3. Ledarskap ska bidra till att organisationer

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM Förtroende ANNA BRATTSTRÖM The importance of this treaty transcends numbers. We have been listening to an old Russian maxim dovaray ne proveray Trust, but Verify Vad innebär förtroende? Förtroende är ett

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Dr. Andreas Fejes Senior Lecturer/Postdoctoral Fellow Linköping University, Sweden Step for skills -

Läs mer

Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner.

Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner. Get ready for the rest of your life. Source Swedish Social Insurance Agency introduced new rules in 2010. Sick leave became time-limited to three months. Target group Individuals in social isolation with

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos Helping people learn Martyn Sloman Chartered Institute of Personnel and Development Carmel Kostos Zest for Learning i d k/ t ti www.cipd.co.uk/presentations www.cipd.co.uk/helpingpeoplelearn Some propositions

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

The CPF. A collaboration between Region Skåne and Lund University

The CPF. A collaboration between Region Skåne and Lund University www.cpf.se The CPF A collaboration between Region Skåne and Lund University Research on the front line Two primary study areas: Cardiovascular diseases: Lifestyle, migration, heredity and environment Mental

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

MUSIK OCH SPRÅK. !Musik!och!inkludering!!fält!för!musikterapeuter!och!forskning! !!!! !!!2016?04?09! !FMS!rikskonferens!!!Karlstad!universitet!

MUSIK OCH SPRÅK. !Musik!och!inkludering!!fält!för!musikterapeuter!och!forskning! !!!! !!!2016?04?09! !FMS!rikskonferens!!!Karlstad!universitet! FMSrikskonferens Karlstaduniversitet Liber MUSIK OCH SPRÅK Ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande ULF JEDERLUND Musikochinkludering fältförmusikterapeuterochforskning 2016?04?09 UlfJederlund

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterska inom barncancervård Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterskor Tidig kontakt med familjen Information Samordna psykosoc

Läs mer

GYMNASIEARBETE: NINJARENA - VÅRAT EGET SPEL

GYMNASIEARBETE: NINJARENA - VÅRAT EGET SPEL Grafiskt Utbildningscenter VT 2015 GYMNASIEARBETE: NINJARENA - VÅRAT EGET SPEL Jordi Orrellana Herrera Yonathan Sarria Flood Liam Fritzson Handledare: Per Djerf 1 av 11 Abstract The following set of papers

Läs mer

Att skapa incitament för nätverkssjukvård

Att skapa incitament för nätverkssjukvård Att skapa incitament för nätverkssjukvård EXDIN Exchange of Diagnostic Imaging in Networks VINNOVA finansierat UDI projekt To find and utilize competence is what matters A guide about Incentives to create

Läs mer

2014-09-03. Why do we need to protect children? Children at risk

2014-09-03. Why do we need to protect children? Children at risk Children at risk Steven Lucas, MD PhD Pediatrician Akademiska barnsjukhuset Uppsala Why do we need to protect children? 1. Children can t (and shouldn t need to) protect themselves from adults 2. Children

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits 1 I vår lanserar TNS SIFO Navigare en ny syndikerad undersökning Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits högaktuell för läkemedelsindustrin

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

DNSSEC Våra erfarenheter

DNSSEC Våra erfarenheter DNSSEC Våra erfarenheter Torbjörn Carlsson Chef.SE Registry tobbe@iis.se Tillväxt 0 2000 172 000! Kunskap byggd på Kunskap byggd på erfarenhet erfarenhet Projektstart, 1999 Signering av.se-zonen, september

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Enkätundersökning Askar Camp 2011

Enkätundersökning Askar Camp 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Taha Sirhan och sedan sammanfattad på engelska av Dona Khoury i juli 2011. Sammanställningen är PGS

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Vi målar! Författare Cheryl Rao Illustratör Tanvi Choudhury

Vi målar! Författare Cheryl Rao Illustratör Tanvi Choudhury Vi målar! Författare Cheryl Rao Illustratör Tanvi Choudhury Översättning www.bokkok.se Det är lördag. Veena och Vinay är i trädgården. Det finns burkar med målarfärg överallt. 2 Det finns vit färg och

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

Are you God s gift to your employees?

Are you God s gift to your employees? 2014-12-12 Av Patrik Österblad Are you God s gift to your employees? "Everyone is engaged, otherwise they have nothing here to do. We don t employ introverted because we want creative people where everyone

Läs mer

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet Svenska som additivt språk Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet 2009 09 11 1 Språket börjar över potatismoset (A.M. Körling 2008) bas utbyggnad

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Convictus en förening för hemlösa

Convictus en förening för hemlösa Convictus en förening för hemlösa Claes Heijbel Verksamhetschef, Convictus. E-post: claes.heijbel@convictus.org. tema Convictus en relativt stor stödorganisation med tre dagverksamheter för hemlösa i Stockholm

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Visitor information CHARTS 8 sept 2013

Visitor information CHARTS 8 sept 2013 Visitor information CHARTS 8 sept 203 Experience of Västra Götaland Region, Västarvet Anja Praesto This presentation -Västra Götaland and Västarvet -Target groups and strategies -What do we know about

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år?

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år? FRÅGOR OCH SVAR Stockholm 16-01-25 Här finns samlat ett urval frågor och svar som inkommit till Konstakademien inför och under utlysningen av stöd och stipendier till konststudenter och unga konstnärer

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT The Salut Programme A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten Eva Eurenius, PhD, PT Hälsoutvecklare/Health Promotion Officer, Project Assistant Verksamhetsutvecklingsstaben/ Strategic

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen

en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Jurynsbeslut Jurynsmotiveringar Organiseraförbrukarinvolveringochöppeninnovationi fuzzyfrontend EnfallstudieavGetingeInfectionControlskomplexadesinfektor

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

A program for a sustainable way to educate teachers in aesthetic learning processes. Catarina Lindskog, Sigtuna Sweden

A program for a sustainable way to educate teachers in aesthetic learning processes. Catarina Lindskog, Sigtuna Sweden A program for a sustainable way to educate teachers in aesthetic learning processes Catarina Lindskog, Sigtuna Sweden Saar (2005) describes the condition of aesthetic activities in the school's practice.

Läs mer