Convictus har ett nära samarbete med Smittskyddsenheten sedan många år. Varje år brukar detta manifesteras i en gemensam större konferens.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Convictus har ett nära samarbete med Smittskyddsenheten sedan många år. Varje år brukar detta manifesteras i en gemensam större konferens."

Transkript

1 Hälsa Convictusbildadessomenkamratföreningförhivpositivamissbrukare.Mensedanmittenav 90 taletarbetarvisuccessivtpåettbredareplanparallelltmedatthivärföreningens grundidentitet.vipratarsällannumeraomhivisoleratutansäger hivochhepatit vilket ocksåvälillustrerarvadsomhänt.detkännsnaturligtochmerlogisktattnämnabåda infektionssjukdomarnasamtidigttrotsattdeärolika,fördeharändåengemensam smittoväg orenasprutor. Menenavgränsningtillhivochhepatitspeglarintehellervårtarbetssätt.Vårthälsofokus kräverettännubredareperspektiv.gästerpåvåradagverksamheter,ellerpersonervimöter idetdagligauppsökandearbetet,äroftastdrabbadeävenavandrasjukdomar.vadkanvi göraförattförhindradet? Viharettstortbehovavattlyftaframdessahälsofrågor,eftersomväldigtfågördet.Många flerbordegöradet.vianserattaktivamissbrukareshälsamåstevärnasmycketbättreän vadsomsketthittills.detärinteacceptabeltattdenraserassåmycketattdedendagde lyckastasigurmissbruketärbådetandlösa,smittadeavinfektionssjukdomarochhar leverproblem! EnföljdavvårthälsoarbetesynsidaginomfleraavConvictusverksamheter.Vierbjuder testningochvaccinationavhivochhepatitpåbådabryggorna.vierbjudermassagepå BrygganÖstermalmochettnärasamarbetemedpsykiatrinpåBrygganVantör.Vihjälper hemlösahivpositivamedskjutstillinfektionsklinikenregelbundetochviläggerned omfattandearbetepåattuppmärksammaaktivainjektionsmissbrukarepåriskernaatt smittasavhivochhepatit.vierbjuderhjälpavsjukgymnast,massörochnaprapatpåvårt hälsocenterconvictushälsocaféochmöjlighettillträningivåregenträningslokal. Listanärlångochbordeegentligenvaraännulängre.Attarbetaförmissbrukareshälsaärett eftersattområde.detärvårabsolutauppfattning.responsenpådehälsoerbjudandenvi bidrarmedärstark.viärinnepårättspår.detkännervi. 1

2 ConvictusharettnärasamarbetemedSmittskyddsenhetensedanmångaår.Varjeårbrukar dettamanifesterasiengemensamstörrekonferens.2008årstemavar Hälsoarbetebland missbrukare.2007vardet HIViÖst,2006 Missbrukochhälsa och2005 HepatitC. 2

3 Hiv Sedanmittenav80 taletkanmanviablodprovkonstateraomenmänniskaärhivpositiveller inte.isambandmedattdennamöjlighetkom,upptäcktesattcirkaenfemtedelavalla nyupptäcktahivfallvarintravenösamissbrukare.intenogmeddetta,istortsettallabodde dessutomistockholmsregionen.detleddetillattconvictusbildades.sedandesshardet varitenmycketstarkutveckling,därhivfortfarandeärgrundidentiteten,mendärdenlilla kamratföreningennuärenstororganisationmedinriktningenhälsa,missbruk,hemlöshet. HivinfektionochaidsorsakasavHumantImmunbristVirus,ettsåkallatretrovirusmed ganskalågsmittsamhet.utmärkandeförretrovirusärattdelagrasikroppensarvsmassa. Enhivinfektionläkerinteutspontant,utandensmittadebärpåvirusetrestenavlivet.Blod ochandrakroppsvätskorkansålundavarasmittsammaförandraundermycketlångatider, ävenomsmittsamhetenvidexponeringinteärsärskildstor. Smittankanöverförasvidsamlagochfråneninfekteradkvinnatillhennesbarn.Mankan ocksåsmittasommanfårisigblodellerannanvävnadfrånensmittadperson,tillexempel ommandelarsprutaellerfårblodtransfusion. Hivsmittarintevidsocialakontakter.Somsmittadbehövermanintevararäddförattsmitta vänner,släktingarellerbarnisinomgivningivardagslivet.detärvidsexochsamlagochom manblöderrespektiveskahanterablodellerblodspillpånågotsättsommanskavara försiktig.symtomfrihivinfektionledernästanaldrigtillnågonbegränsningi yrkesverksamheten. Hivår2008 Tillochmedår2008hartotalt8455hiv fallanmältsisverige,varavca5000beräknasleva medhivisverigeidag.448fallanmäldes2008,vilketär93fallfärreän2007.minskningen sesbådeigruppenbosattisverigesmittadisverigeochigruppensmittadföreankomsttill Sverige.Ommanbortserfrånrekordåret2007servidockentrendmedensvagökning sedan2000avantaletpersonersmittadeisverige. Smittadeviaintravenöstmissbruk Under hardetpågåttettutbrottblandintravenösamissbrukareiStockholm vilketletttillintensifieradprovtagningochupptäcktavovanligtmångafall2007.detta utbrottverkarhaklingatav

4 Antalhiv fallrapporterade2008bosattaisverigesamtsmittadeisverige,uppdelatpå åldersgrupperochkön Män Kvinnor Åldersgrupp Tot Tot Heterosexuellsmitta Intravenöstmissbruk Homosexuellsmitta Uppgiftsaknas Totalt Kommentar:Medelåldernförderapporteradehivfallenblandintravenösamissbrukare liggerrunt40.dedrabbadeäriallmänhetinneitungtmissbruksedanmycketlångtid.det varsammagruppsomdrabbadesnär miniepidemin brötutistockholmsområdet2007och harvaritpåsammasättsedanmångaårtillbaka.(källa:smittskyddsinstitutet) 4

5 WorldAidsDay2008 ProfessorLars OlofKallings,varenavtalarnapåWorldAidsDayhosConvictus2008 ÅretsceremonipåWorldAidsDayvardenniondeiordningeniKorskyrkan.Blandtalarna märktesprofessorlars OlofKallings,FN:sGeneralsekreteraressärskildasändebudför hiv/aidsiösteuropa,lennarthhjelmåker,regeringenshiv/aidsambassadörochdmytro Mykhaylenko,verksamhetschefConvictusUkraina.PehrHellberghölliprogrammet tillsammansmedclaesheijbel,ävendetförniondeåretirad.ocksåpianistendanlindhvar medförniondeåretiföljdmedansvarförmusiken. 5

6 Bryggorna Convictusdagverksamheterförhemlösa DetmedmänskligabemötandetärgrundenförConvictusarbete.Påbryggornainnefattardet dessutomattlänkahemlösavidaretillsocialtjänst,sjukvårdoch rehabiliteringsorganisationerförattgedemhoppochlyftademurhemlöshet.arbetet brukarbeskrivassomenöppendörrmotgatanochenlänkinisamhället. Störredelenav2008hadeConvictuscirka250hemlösagästerdagligenpåsinatre dagverksamheter.enstordelavdessaåtlunchoch/ellerfrukost,mångaduschadeochsov någratimmar.under2009harbesöksfrekvensenminskatmedcirka100gäster/dagtillföljd avattbryggancityvidslussentvingadesstänga.endelavdennanedgångharkompenserats avföreningensnyöppnadeverksamhetråd&stödsomnårcirka25hemlösaoch missbrukare/dag.skillnadenmellanbryggornaochråd&stödärattbryggornaärbetydligt störreochattdärfinnsplatsförhemlösaattvistasunderdagarna,medanråd&stödibrist påplatsenbartkanerbjudahjälpimerdirektform(juridiskrådgivning,direkthjälpattfå kontaktmedsjukvårdochsocialtjänstmm).bryggornaochråd&stödarbetarimycketnära samarbetemedbådesocialtjänsten,sjukvårdenochfleraförsamlingar.ettarbetssättsom förordasavstadenspolitikerochimångasammanhanglyftsframsomenförebild.bryggorna liksomhelaconvictusarbetarocksåmycketaktivtförattbromsahiv ochhepatitspridning blandmissbrukare.blandannatmedregelbundnatestnings ochvaccinationserbjudanden. DinoGerdin,föreståndare,medsinmedarbetareMatsBergström.Bådaarbetarpå, ConvictusdagverksamhetförhemlösaiHögdalen,BrygganVantör,somärettlokalt samprojektmellanstadsdel,svenskakyrkanochconvictus. 6

7 Convictusarbetarmycketmedattdokumenteradeolikaverksamheterna.Bakgrundenärdeökandekravenpå dokumentationochattutvecklahelaorganisationen.föreningenkanidagpåettflertalolikasättbeskriva verksamhetensomovanigrafiskform.övrebildenillustrerarattdearbetsinsatsersomgjordespå dagverksamhetenbrygganöstermalm(1/1 14/42009)till21%utfördesavfrivilligamedarbetare.(Gula Änglarna,annanvolontär,back up).dennedrevisaratt22%avgästernapåconvictusbryggorejharsvenska sommodersmål(april2008). 7

8 Convictusharhjälpavtvåsjukgymnaster,deläggeruppindividuellaprogramförvaroch enavpatienternasomsedantränargemensamtunderledningiconvictusträningslokal. Convictushälsoarbete ConvictusharetthälsocentersomvikallarConvictusHälsocafé.Därifrånorganiserasenrad aktiviteter.verksamhetenärendelavenlångsiktigprocesshosconvictussom hälsoorganisation.dethelabörjadenärconvictusbildadespå80 taletsomen kamratföreningförhivpositivamissbrukare.redandåfannsettfokuspåjusthälsa,ävenom detvaravgränsattillhiv.samtidigtvardetnogsådramatisktiochmedattbotsaknades.när Convictusöppnadesinförstadagverksamhetförhemlösa1996påMagnusLadulåsgatani Stockholmblevdetsnabbtettbreddatfokuspåhälsa.Blandannatskapadesenmindre, enkelsjukstugaiettavrummeninomverksamhetenditdoktorochsjuksköterskorkunde kommaochtittatillvåradagligagäster.isammavevabildadelandstingetmobilamedicinska teamförhemlösasombesökteconvictusregelbundetföratttasiganhemlösagästermed medicinskakrämpor.planerfrånconvictusfannsävenviddentidpunktenattförsökafå personalfråninfektionsklinikenvidhuddingensjuhustillverksamheten,mendessablev aldrigförverkligadetrotsattendelaktivaförsökgjordes.idagärdocknärvaronav infektionspersonalhosconvictusenrealitetochensjälvklardeliarbetetiochmed regelbundentestningochvaccination.närconvictus2007fickmöjlighetattöppna hälsocaféetmedstödavallmännaarvsfondentogverksamhetensnabbtfleranyasteg.idag innebärdetattföreningenerbjudersjukgymnastik,massage,dansträning,slutarökaträning, simning,vattengymnastikochmer.detinnebärocksåattandraverksamheterinom Convictuslänkarpersonersomdemötertilljustvåraegnaolikahälsoaktiviteter. Förhoppningenärattävendelarinomberoendevårdochsubstitutionsvårdfåruppögonen förconvictushälsoerbjudandenochlänkarsinapatientertillossiökandetakt. 8

9 9 PärNetteltoft,LottaBlosseochKent EdlundärengageradeiHIViStockholm påolikasätt.pärdokumenterararbetet, LottaochKentäruppsökare HIVi Stockholm Under2008startadeConvictus projektet"hivistockholm".ioch medattettstrukturerat uppsökandearbetekontinuerligtutvecklasinomolikaområdensättsettextrafokuspåden nyupptäcktagruppenhivpositivaistockholmmedmissbruksbakgrund.enlikaviktiggrupp förprojektetärocksådesomleveririskzonenattsmittasavhivochhepatitc. Exempelpåområdendäruppsökaredagligenbedriverenuppsökandeverksamhetärolika dagverksamheterförhemlösa,inomkriminalvård,sjukvårdochpåfältet.inärasamarbete medconvictustestningsprojektarbetaruppsökaremedattmotiveratilltestningav Hiv/HepatitCochvaccinationavHepatitBtillvåragästerpåBrygganÖstermalmoch BrygganVantör. Ettavprojektmålenför2008harvaritatterbjudahivpositivaochderasanhörigavistelsepå ConvictusrekreationscenterTomtebo.Underåretharalltflerfåttmöjlighetattvistaspå Tomteboiendrogfrimiljö. Fleraviktigasamarbetenharpåbörjatsochfördjupatsunderåret.Blandannatharett samarbetemellanconvictusochinfektionsklinikenpåkarolinskauniversitetssjukhuset resulteratiattflerhivpositiva,oftahemlösaochmissbrukareharfåttmöjlighetatt upprätthållaengodochhälsofrämjandekontaktmedsjuksköterskor,kuratorerochläkare. Varjeveckaerbjuder"HiviStockholm"skjutstillinfektionsklinikendärtvåsjuksköterskoroch tvåkuratorerfinnstillgängliga. Andraviktigasamarbetspartnersärsocialtjänstochkriminalvård.Projektetslänkningsarbete harresulteratiattpersonersomtidigarebefunnitsigiettmissbrukpågatanfåttmöjlighet tillrehabilitering.föredettahemlösamissbrukareharfåttmöjlighettillboendeochi samarbetemedsocialtjänstenharf.d.missbrukarefåttmöjlighettillarbetsträningvia ConvictusHälsocafé. Sedanseptember2008håller"HiviStockholm"tillidelokalerdärConvictusengång startadesinförstabryggapåmagnusladulåsgatan32istockholm.lokalernaärhelt nyrenoveradeochförutomattprojektetsuppsökareutgårhärifråndagligensåfinnshäräven enkonferenslokalförseminarierochhälsocafétsträningslokal.

10 InfektionssjuksköterskornaBritt MarieJohanssonochHelenaGranholmhjälperConvictus medtestningavhivochhepatitcochmedvaccinationavhepatitbiprojektet Convictus Hälsopunkt.Bildentagenisambandmedföreläsningomprojektet. Testningochvaccination Hösten2006möttesConvictusochSocialstyrelsens Enhetförhivprevention ochlade grundentill ConvictusHälsopunkt Convictustestnings ochvaccinationsarbete.imars 2007beviljadesConvictuspengartillprojektet.Iseptember2007börjadetestningoch vaccinationinomconvictusramar.medicinsktansvarigförarbetetärdoktorrolfbyströmi samarbetemedsjuksköterskornabritt MarieJohanssonochHelenaGranholm. ArbetetmedtestningochvaccinationhosConvictusärlångsiktigtmedmåletattbyggaupp ettförtroendegentemotinjektionsmissbrukareistockholmsområdet,attvärnaderashälsa ochattlärameromgruppenslivsvillkor.detärocksåettsättattutvecklasocialtarbeteoch tatillvarafdmissbrukareserfarenheterikonstruktivmeningisambandmeduppsökande arbete. Ytterligareenambitionmeddettaärattgöramöjlighetenatttesta/vaccinerasigenkel.Det skaintebehövavarasåattmanskallbehövaåkalångavägarochbokainsigförattfådenna hjälp.bättreärattdesomerbjuderhjälpenfinnsdärmålgruppenvistasänattbegära motsatsen. 10

11 Bryggornas bistra öde Frånochmedseptember2007tvingadesConvictuslämnaBrygganCityvidCentralendärvihadevaritsedan våren2002.trotsmycketarbeteattfinnaennybryggaattflyttatill,lyckadesdetinte.övrebildenvisarhur BrygganCityserutvåren2009.Därärrivetochettnyttjättehotellärunderkonstruktion.BrygganCitylågpå sammaplansomdengrönacontainernstår.idecember2007ljusnadedetnärstadsmissionenmeddeladeatt ConvictuskundetaöverderaslokalerpåStadsgårdskajenvidSlussen,nedrebilden.Deskulleinomkortflytta till Maria Prästgårdsgata i nya fina lokaler. Järnvägsspåret ligger fem meter utanför entrén ett ständigt riskmoment. Stadsmissionen flyttade ut februari 2008, Convictus flyttade in i mars samma år och öppnade snabbt ny verksamhet. Tyvärr fick vi enbart stanna 7 månader så länge kontraktet gällde. Sedan dess är vi återigen hemlösa, ett nytt alternativ har öppnats i mindre lokaler: Råd & Stöd. Mycket talar för att även Stadsmissionenmåsteflytta grannarnaärmissnöjda. 11

12 GunElebyarbetarnumerapåRåd&Stödefterattändasedan90 talethaarbetatpå ConvictusBrygganCity.SedandessharBrygganCityflyttatettantalgånger : MagnusLadulåsgatan :KorskyrkanpåBirgerJarlsgatan.2002:Peterskyrkan vidnorrabantorget :BlekholmsgatanbakomCentralen.2008:StadsmissionsgårdenvidSlussen. Råd&Stöd Råd&StödärConvictusnyaenhetpåMalmskillnadsgataniStockholm.Detärenmindre mötesplatsförhemlösaochhivpositivamissbrukaredärdekanfrånattfåhjälpavolikaslag medicinsk,juridisk,social.råd&stödärbryggancitysefterföljare.detskallkännas välkomnandeattkommatillråd&stöd.mångaimålgruppenhardåligelleringenkontakt allsmedmyndigheter.råd&stödskallväckahoppochvaraenlänktillsådanakontakter somiförlängningenkanledatillpositivaförändringarfördenhemlöse/hivpositive. Råd&Stödharenenklareserveringmedkaffeochsmörgås.Personalensfunktionäratt lyssnaochtasigtidförgästernameddenförlängdaambitionenattkontaktensuccessivt skallledatillpositivförändringförgästen. Nymålgrupp Råd&Stödharenspecialinriktningvidsidanavdenordinarieverksamheten,denriktarinsig påfransk ocharabisktalandepersonersomärhemlösaoch/ellerharmissbruksproblem.ett nätverkhållerpåattbyggasmedorganisationersomnårdessagrupper.tankenäratt successivtnåmeravgränsadegrupperinomdenstoragruppen.vitrorossvetaattettstort antalmänniskoridennagruppfinnsblanddehemlösautanattdeärmedinågonformav räkning.attnåinigruppenmedvårtbudskapomhälsa,hivochmissbruk,kommerintevara okomplicerat. 12

13 TvåconvictusrepresentanterfrånKievvidAIDSMemorialDayiOdessavidSvartaHavet därconvictusukrainadeltogden18maj2008.envärldsomspännandedagtillminneav demsomdöttiaids ConvictusUkrainanårhundratalsiveckan AvUkrainas46miljonerinvånareberäknasca1,4%avbefolkningenlevamedHIV.En majoritetavdessaharfåttvirusetgenomettinjektionsmissbruk.detutmärkandeärattdet ärfrämstungamänniskormellan15och24årsomisåhögutsträckninghardrabbas. Sedanhösten2005arbetarConvictusäveniUkraina,ochdenrikstäckande systerorganisationenconvictusukrainaharetablerats.underdesenasteårenhar organisationenutvecklatfleraprojekttillstödförungamissbrukare,medprojektsom finansierasavbådesvenskasidaochukrainskabidragsgivare.målgruppernaiprojektenär ungamissbrukareochderasfamiljer.fokusärdelsriktatpådömdapersonersomavtjänar straffgenomdenukrainskafrivårdenellerdesomsläppsutfrånfängelser.dessaärtvå socialthårtutsattamålgrupperdärconvictusinsatserskaparnyamöjligheteroch livschanser. GenomatthaetableratenmötesplatsihuvudstadenKievdärungaaktivamissbrukareochf dmissbrukarekännersigvälkomna,genomsamtalsgrupper,juridiskrådgivning,möjlighettill attfåträffapsykologellerinfektionsläkare,filmkvällar,utbildningarmedhälsotemaeller 13

14 jobbtema,ettutåtriktatarbeteutepåfleraplatseristaden,likasåifrivårdenmed rådgivandeteam,samtgenomandraaktiviteterharconvictuspåkorttidlyckatsengagera ochgestödåtmångaungamänniskorsomsökerettalternativtilldroger.dåmångaunga människormedmissbrukocksåtvingastillprostitutionharconvictussomenavfå organisationeriukrainautvecklatmetoderförarbetemedmålgruppensexarbetaremed missbruksproblematik.genomallasinaaktiviteterkievnårconvictusuttillhundratals personervarjevecka.behovenärsamtidigtenorma.hälsanhosmångapersoneri målgruppenärmycketdåligochtuberkulos,hivochhepatitcärsjukdomarsom förekommermersomregelänundantaghosstoragrupperavdeungamissbrukaresom ConvictusUkrainamötergenomsinverksamhet. ConvictusUkrainafortsätterattutvecklanyaarbetsformerochgörainsatserdärman bedömerattdebehövsmest.under2008startadeettnyttprojektdärmanisamarbetemed sexolikaministerieriukrainaarbetarframenmodellförhurmankanskapaförutsättningar förungamissbrukareattåtervändatillettvärdigtlivefterfängelsevistelse,kriminalitetoch endestruktivlivssituation.modellenbyggerpåutvecklandetavetthalvvägshusdärman kraftsamlarförattskapanyalivschanserfördeltagarnagenomattgeadekvathjälpför sökandeavbostad,stödtillattfinnaarbeteochskapabättreförutsättningarförframtida försörjningsamtunderlättaochskapamöjlighetertillförbättradfysiskochpsykiskhälsa. Nyaroller Jesper (till vänster) lämnar over sin plats i HIV-Sveriges styrelse som representant för Convictus till Khalid Bouizem. Jesper tar samtidigt över rollen i det SIDA-stödda projektet för Convictus i Ukraina efter Neven Milivojevic. Khalid arbetar i Stockholm på Convictus Råd & Stöd och har en mångårig bakgrund som socialarbetare för hemlösa i Paris. 14

15 Convictus ledde gruppen om Östeuropa Undervårenvåren/försommarengenomfördeUtrikesdepartementetettantalmötensom grundförennyhiv/aids policyunderledningavregeringenshiv/aids ambassadörlennarth Hjelmåker. ConvictusfickuppdragetledagruppenÖsteuropanärrekommendationerskulleformuleras fördeolikaområdena.deolikaområdenavar:sexualundervisning&ungdomsmottagningar (Socialstyrelsen),hälsosystem(SIDA),ledarskap(SIDA),barn(RäddaBarnen),ungdomar (YouthCoalation),Afrika(Svensk norskaaids teametilusaka),asien(sida),latinamerika (PlanInternational)Östeuropa(Convictus). RekommendationernaikorthetförÖsteuropa: 1. Involveramålgruppen idettafallmissbruksgruppen,manmåsteförståen missbrukskultur.fängelserärviktigaisammanhanget(därmångaidushamnar).all formavrehabiliteringeftersatt.attarbetamotstigmacentralt. 2. Involveraungdomsgrupper cahälftenavdedrabbadeärtonåringar,ochnästan allaunder30år.spetsinsatserviktiga ungamissbrukare,hbt personerm.fl. 3. Jämställdhetsfrågor kvinnorutsattaimanssamhälle,ännutydligarei missbruksvärlden.svårtattvarakvinna,hiv positivochmissbrukare(evockså prostituerad) fokuskrävspåderassituation. 4. Harmreduction substitutionsbehandlingochsprututbytem.m.självklarti Östeuropa.Förhållningssättetbörvaraattvärnaävendennagruppshälsadärhivär avgränsaddel.hepatitcochandrablodsmittorlikaviktigtförattmotverka spridning. 5. Opinionsbildningviktigt Likaviktigtattenministersomgräsrötterinteundviker känsligafrågor.viktigtatttalaklarspråkomhbt frågor,missbruketc. 6. Mänskligarättighetercentralt stärkacivilsamhälletviktigt,säkrangosmöjligheter attverkailänderna.finnspressattförminskautrymmeförorganisationersom arbetarförutsattagrupper. 7. Sekundärpreventioncentralt fåinformationförattkunnataansvarochskyddasin partnervidsprutmissbruketc.viktigt.trotshiv smittafortsattsexuelltsamliv 15

16 NGO Convictus Estonia Convictus Estonia is a non-governmental organization. That offers psychosocial help and consultations for HIV-positive and/or drug addicts. Convictus Estonia was organized in October 2002 with the help of Convictus Sweden. The mother-organization started working with HIVpositive homeless drug addicts in Stockholm more than 20 years ago. The principal activities of Convictus Estonia are concerned with needle ex-change, counseling of drug addicts and ex-drug users, organizing support groups for HIV-positive (ex-) inmates and drug addicts, education for young people. The organization focuses on four priority areas: improving the prison situation for HIV infected prisoners; harm reduction (needle exchange point and outreach work); and support groups for former prisoners with HIV or drug addiction problems and support services for ex-drug users. Our mission and vision Mission We will help drug addicts (including HIV positive people) to start a rewarding drug free life. Values - We care about the people who are drug users and/or HIV-positive in doing that we don t blame them for the situation they are in. - We continuously develop our selves and the organization and will put into practice new ideas. - In helping other we will realize our selves in this world. 16

17 Services 1.{Support groups for HIV positive people and drug addicts in Estonian prisons} 1. {Counselling for durg addicts and needle exchange} 2. {Support groups and case management for HIV-positive and drug users who have left recently prison settings} 3. {ART-Therapy+} 4. {Lectures on HIV/AIDS and drug abuse} 1. Support groups for HIV positive people and drug addicts in Estonian prisons. The project objective is to offer psychosocial help and consultations for HIV-positive and drug addicts in Estonian prisons. The main goals: Increase life quality of HIV-positive prisoners. Raise prisoners awareness of HIV/AIDS and other sexually transmitted diseases HIV first and secondary prevention. Increase prisoner s tolerance towards HIV-positive persons. Decrease prisoners risk behaviour. Monitor ARV treatment for prisoners; improve knowledge about treatment through medical counseling. Cooperation between NGO Convictus and prison administration for common goals (HIV/AIDS prevention and education) and activities. Target groups: HIV-positive prisoners. Inmates in all Estonian prisons. Prisoners with drug addiction In Estonia for HIV positive prisoners have been developed a network of support groups. The aim of these groups is to give psychological help as well to fight against drug addiction and diseases that spread in prison. The general aim of the program is to stop the progressive spread of HIV/AIDS and guarantee HIV-infected persons a quality treatment against the virus and access to the health care and social services. 2. Counselling for durg addicts and needle exchange. Primarily meaning of NEP is that potentially infected used syringes and needles removed from circulation and for IDUs provided easy access to the sterile injection equipment. Additional advantage of the NEPs is also that creates favorable conditions for establishing 17

18 contact between health services providers and IDUs which allows carrying out of counseling on change risk behavior, provide informational materials and carry out of skills building trainings on health care among IDUs. Convictus NEP guarantees for all clients confidentiality and anonymity. NEP provides services regardless of somatic or mental condition of client (including HIV-positive diagnosis, active drug using, etc.). Statsionary needle exchange point is open everyday from 10 am to 22 pm. In the stationary site work specialists who have psychological, social and medcial knowledge. Services are provided both in Estonian na Russian language. In stationary site the following services are provided: Necessary equipment for injecting (synergies, disinfected materials, sterile wipes, injecting liquid) and condoms. Counseling for drug users in the following questions: HIV/AIDS, STDs, hepatices, tuberculoses, harm reduction and safe sex. Counseling for drug addicts close ones. Information and referrals to rehabilitation centers, treatment establishments and to other organizations that provide services to HIV-positive people and drug addicts. Handing out preventive and informational materials. The aims of outreach team are involve IDUs to harm reduction programs, provide information and consultations and sterile injecting equipment to those who do not have access to stationary NEP. 3. Support groups and case management for HIV-positive and drug users who have left recently prison settings The goal of the project is to offer social and psychological services to HIV-positive and drug users who have left prisons. If you where released from prison and feel you are left alone, don t know where to get help come to Convictus! We offer: Individual counselling, support groups, trainings and information including: - Psychological counselling and crisis counselling help to find a job. - Refers to treatment or social services to other organizations. Motivations counselling and information about treatment possibilities. - Counselling and information to the close ones oh HIV-positive people and drug addicts. - Support groups and trainings in the matter of HIV/AIDS and other STDs. - Informational meetings with specialists. 18

19 4. ART-Therapy+ The Art-Therapy project started it s activity in year 2003 and it is still very popular among our recovering clients. Project works as a postrehabilitation service for recovering drug addicts and their family members. The purpose of art therapy is to improve or maintain mental health and emotional well-being. Art- therapy generally utilizes drawing, painting, sculpture, photography, and other forms of visual art expression. Art-therapy helps to discover what underlying thoughts and feelings are being communicated in the artwork and what it means. Clients will not only gain insight and judgment, but perhaps develop a better understanding of themselves and the way they relate to the people around them. Art making is seen as an opportunity to express one imaginatively, authentically, and spontaneously, an experience that, over time, can lead to personal fulfillment, emotionally reparation, and transformation. This view also holds that the creative process, in and of itself, can be a health-enhancing and growth-producing experience. The Art-Therapy+ Project includes also different group works for drug addicts and their family members. 5. Lectures on HIV/AIDS and drug abuse. NGO Convictus Estonia has years of experience in carrying out lectures on topics as HIV/AIDS and drug addiction. Our trainers have experience working everyday with drug users and people living with HIV. Some of the trainers have had personal experiences living a drug user. 19

20 Convictus är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening som arbetar med hemlöshet, missbruk och hälsa. Föreningen startade 1985 som en stödförening för hivpositiva missbrukare när hivepidemin kom till Sverige. Convictus har idag två dagverksamheter för hemlösa: Bryggan Östermalm och Bryggan Vantör - ett rekreations- och utbildningshus: Convictus Tomtebo - ett hälsocenter för människor ur missbruk: Convictus Hälsocafé ett stödcenter för hemlösa: Convictus Råd & Stöd. Convictus driver projekten HIV i Stockholm och Convictus Hälsopunkt. Dessa sammantaget har fokus på testning av hiv och hepatit och stöd till hivpositiva hemlösa och människor i riskzonen för att också smittas. Föreningen arbetar mycket med utåtriktad verksamhet, på stan, i hemmen, på sjukhus och institutioner och anordnar konferenser och seminarier. Convictus har en organisation i Estland och en i Ukraina med fokus på missbruk, hiv, hepatit och mänskliga rättigheter. Convictus S:t Paulsgatan Stockholm tfn

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

.Eftertidning. Lördag 10 november

.Eftertidning. Lördag 10 november .Eftertidning En tidning för dig som är utställare Lördag 10 november BILDER FRÅN MÄSSAN 10 495* *TOTALT ANTAL BESÖKARE 2012 TORSDAG: 3 466 FREDAG: 4 187 LÖRDAG: 2 842 totalt antal besökare 2011: 10 129

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Alchemy magin i att leda tillsammans

Alchemy magin i att leda tillsammans Alchemy magin i att leda tillsammans I höst har vi den stora glädjen att stå värdar för en internationellt erkänd utbildning i delat ledarskap och upplevelsebaserat lärande. Är den här utbildningen för

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten - Vitalis 2015 Tieto Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Partnerurval på Ernst & Young. Agneta Strandberg HR-direktör

Partnerurval på Ernst & Young. Agneta Strandberg HR-direktör Partnerurval på Ernst & Young Agneta Strandberg HR-direktör Ernst & Young i korthet 141 000 medarbetare i 140 länder Sverige: 1 814 medarbetare varav 168 partners, 65 kontor Verksamheten bedrivs geografiskt

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

www.convictus.org Pg: 90 05 56-2

www.convictus.org Pg: 90 05 56-2 2012 www.convictus.org Pg: 90 05 56-2 Otrygghet 1999 tvingades Convictus lämna lokalerna på Magnus Ladulåsgatan på Södermalm som var Convictus första Brygga för hemlösa. Anledning: Verksamheten som nådde

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Butterfly Förskola AB

Butterfly Förskola AB Butterfly Förskola AB Verksamhetsberättelse Gäller för tiden HT 2013-VT 2014 Preschool activity report Valid for the period FT 2013-ST 2014 Sammanställning av pedagogisk verksamhet på Butterfly Förskola,

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID)

Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID) Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID) Martin Kåberg Specialistläkare Infektion Överläkare Psykiatri/beroende Medicinskt ansvarig för sprututbytet Karolinska Universitetssjukhuset/Capio Maria

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION lennart.schon@tech.oru.se IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION A SWEDISH CASE STUDY May 2004 Ingela Bäckström Görgen Edenhagen Lennart Schön

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

KAPITEL12 LEDARSKAP. Jacobsen & Thorsvik

KAPITEL12 LEDARSKAP. Jacobsen & Thorsvik KAPITEL12 LEDARSKAP 1 LEDARSKAP VAD LEDARSKAP ÄR: (ostensivt) -DEMOKRATISKT, AUKTORITÄRT, ÖPPET, TILLGÄNGLIGT, LYSSNANDE, KREATIVT, COACHANDE, SITUATIONSBASERAT PERSONORIENTERAT, SAK-UPPGIFTSORIENTERAT.

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna.

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna. Loreen Pogrzeba, doktorand vid Högskolan för Teknik och vetenskap i Dresden samt Freibergs Tekniska Universitet berättade alltså om sitt doktorandprojekt. Det handlar om att utveckla ett rörelseanalysverktyg

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Life is passing by. We hurrying and rarely stay up and evaluate and reevaluate our lives. How do we live? What is important for us? Too many people think through their life when they get a disease vengeance.

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Attityder och inställning till kronisk läkemedelsbehandling hos njurtransplanterade personer

Attityder och inställning till kronisk läkemedelsbehandling hos njurtransplanterade personer 1 Attityder och inställning till kronisk läkemedelsbehandling hos njurtransplanterade personer Annette Lennerling,, leg sjuksköterska, med dr Transplantationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset GöteborgG

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

Sr Copywriter & Strategic Business Developer. (+46) 70-165 35 46 peo@form68.com form68.com. Portfolio 2015

Sr Copywriter & Strategic Business Developer. (+46) 70-165 35 46 peo@form68.com form68.com. Portfolio 2015 Peo Olsson Sr Copywriter & Strategic Business Developer (+46) 70-165 35 46 peo@form68.com form68.com Portfolio 2015 Client Mora Armatur Mora Armatur Position Mora Armatur as a premium brand. Homeowners

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang i verksamhetens miljöarbete

Förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang i verksamhetens miljöarbete Delresultat inom projektet Lean & Green Production Navigator, VINNOVA Dr 2011-01107 Förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang i verksamhetens miljöarbete Birgitta Sjögren, AB Volvo Lena Moestam,

Läs mer

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG Transporter och handel med utsläppsrättigheter Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG 1 Drivmedel och koldioxid Alla fossila bränslen ger CO 2 -utsläpp vid förbränning 1 l bensin 2.3

Läs mer

Elpris för småhusägare. En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02

Elpris för småhusägare. En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02 En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02 2012-03-02 2 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den information och synpunkter som ges i detta arbete är riktiga och väl underbyggda,

Läs mer