Convictus har ett nära samarbete med Smittskyddsenheten sedan många år. Varje år brukar detta manifesteras i en gemensam större konferens.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Convictus har ett nära samarbete med Smittskyddsenheten sedan många år. Varje år brukar detta manifesteras i en gemensam större konferens."

Transkript

1 Hälsa Convictusbildadessomenkamratföreningförhivpositivamissbrukare.Mensedanmittenav 90 taletarbetarvisuccessivtpåettbredareplanparallelltmedatthivärföreningens grundidentitet.vipratarsällannumeraomhivisoleratutansäger hivochhepatit vilket ocksåvälillustrerarvadsomhänt.detkännsnaturligtochmerlogisktattnämnabåda infektionssjukdomarnasamtidigttrotsattdeärolika,fördeharändåengemensam smittoväg orenasprutor. Menenavgränsningtillhivochhepatitspeglarintehellervårtarbetssätt.Vårthälsofokus kräverettännubredareperspektiv.gästerpåvåradagverksamheter,ellerpersonervimöter idetdagligauppsökandearbetet,äroftastdrabbadeävenavandrasjukdomar.vadkanvi göraförattförhindradet? Viharettstortbehovavattlyftaframdessahälsofrågor,eftersomväldigtfågördet.Många flerbordegöradet.vianserattaktivamissbrukareshälsamåstevärnasmycketbättreän vadsomsketthittills.detärinteacceptabeltattdenraserassåmycketattdedendagde lyckastasigurmissbruketärbådetandlösa,smittadeavinfektionssjukdomarochhar leverproblem! EnföljdavvårthälsoarbetesynsidaginomfleraavConvictusverksamheter.Vierbjuder testningochvaccinationavhivochhepatitpåbådabryggorna.vierbjudermassagepå BrygganÖstermalmochettnärasamarbetemedpsykiatrinpåBrygganVantör.Vihjälper hemlösahivpositivamedskjutstillinfektionsklinikenregelbundetochviläggerned omfattandearbetepåattuppmärksammaaktivainjektionsmissbrukarepåriskernaatt smittasavhivochhepatit.vierbjuderhjälpavsjukgymnast,massörochnaprapatpåvårt hälsocenterconvictushälsocaféochmöjlighettillträningivåregenträningslokal. Listanärlångochbordeegentligenvaraännulängre.Attarbetaförmissbrukareshälsaärett eftersattområde.detärvårabsolutauppfattning.responsenpådehälsoerbjudandenvi bidrarmedärstark.viärinnepårättspår.detkännervi. 1

2 ConvictusharettnärasamarbetemedSmittskyddsenhetensedanmångaår.Varjeårbrukar dettamanifesterasiengemensamstörrekonferens.2008årstemavar Hälsoarbetebland missbrukare.2007vardet HIViÖst,2006 Missbrukochhälsa och2005 HepatitC. 2

3 Hiv Sedanmittenav80 taletkanmanviablodprovkonstateraomenmänniskaärhivpositiveller inte.isambandmedattdennamöjlighetkom,upptäcktesattcirkaenfemtedelavalla nyupptäcktahivfallvarintravenösamissbrukare.intenogmeddetta,istortsettallabodde dessutomistockholmsregionen.detleddetillattconvictusbildades.sedandesshardet varitenmycketstarkutveckling,därhivfortfarandeärgrundidentiteten,mendärdenlilla kamratföreningennuärenstororganisationmedinriktningenhälsa,missbruk,hemlöshet. HivinfektionochaidsorsakasavHumantImmunbristVirus,ettsåkallatretrovirusmed ganskalågsmittsamhet.utmärkandeförretrovirusärattdelagrasikroppensarvsmassa. Enhivinfektionläkerinteutspontant,utandensmittadebärpåvirusetrestenavlivet.Blod ochandrakroppsvätskorkansålundavarasmittsammaförandraundermycketlångatider, ävenomsmittsamhetenvidexponeringinteärsärskildstor. Smittankanöverförasvidsamlagochfråneninfekteradkvinnatillhennesbarn.Mankan ocksåsmittasommanfårisigblodellerannanvävnadfrånensmittadperson,tillexempel ommandelarsprutaellerfårblodtransfusion. Hivsmittarintevidsocialakontakter.Somsmittadbehövermanintevararäddförattsmitta vänner,släktingarellerbarnisinomgivningivardagslivet.detärvidsexochsamlagochom manblöderrespektiveskahanterablodellerblodspillpånågotsättsommanskavara försiktig.symtomfrihivinfektionledernästanaldrigtillnågonbegränsningi yrkesverksamheten. Hivår2008 Tillochmedår2008hartotalt8455hiv fallanmältsisverige,varavca5000beräknasleva medhivisverigeidag.448fallanmäldes2008,vilketär93fallfärreän2007.minskningen sesbådeigruppenbosattisverigesmittadisverigeochigruppensmittadföreankomsttill Sverige.Ommanbortserfrånrekordåret2007servidockentrendmedensvagökning sedan2000avantaletpersonersmittadeisverige. Smittadeviaintravenöstmissbruk Under hardetpågåttettutbrottblandintravenösamissbrukareiStockholm vilketletttillintensifieradprovtagningochupptäcktavovanligtmångafall2007.detta utbrottverkarhaklingatav

4 Antalhiv fallrapporterade2008bosattaisverigesamtsmittadeisverige,uppdelatpå åldersgrupperochkön Män Kvinnor Åldersgrupp Tot Tot Heterosexuellsmitta Intravenöstmissbruk Homosexuellsmitta Uppgiftsaknas Totalt Kommentar:Medelåldernförderapporteradehivfallenblandintravenösamissbrukare liggerrunt40.dedrabbadeäriallmänhetinneitungtmissbruksedanmycketlångtid.det varsammagruppsomdrabbadesnär miniepidemin brötutistockholmsområdet2007och harvaritpåsammasättsedanmångaårtillbaka.(källa:smittskyddsinstitutet) 4

5 WorldAidsDay2008 ProfessorLars OlofKallings,varenavtalarnapåWorldAidsDayhosConvictus2008 ÅretsceremonipåWorldAidsDayvardenniondeiordningeniKorskyrkan.Blandtalarna märktesprofessorlars OlofKallings,FN:sGeneralsekreteraressärskildasändebudför hiv/aidsiösteuropa,lennarthhjelmåker,regeringenshiv/aidsambassadörochdmytro Mykhaylenko,verksamhetschefConvictusUkraina.PehrHellberghölliprogrammet tillsammansmedclaesheijbel,ävendetförniondeåretirad.ocksåpianistendanlindhvar medförniondeåretiföljdmedansvarförmusiken. 5

6 Bryggorna Convictusdagverksamheterförhemlösa DetmedmänskligabemötandetärgrundenförConvictusarbete.Påbryggornainnefattardet dessutomattlänkahemlösavidaretillsocialtjänst,sjukvårdoch rehabiliteringsorganisationerförattgedemhoppochlyftademurhemlöshet.arbetet brukarbeskrivassomenöppendörrmotgatanochenlänkinisamhället. Störredelenav2008hadeConvictuscirka250hemlösagästerdagligenpåsinatre dagverksamheter.enstordelavdessaåtlunchoch/ellerfrukost,mångaduschadeochsov någratimmar.under2009harbesöksfrekvensenminskatmedcirka100gäster/dagtillföljd avattbryggancityvidslussentvingadesstänga.endelavdennanedgångharkompenserats avföreningensnyöppnadeverksamhetråd&stödsomnårcirka25hemlösaoch missbrukare/dag.skillnadenmellanbryggornaochråd&stödärattbryggornaärbetydligt störreochattdärfinnsplatsförhemlösaattvistasunderdagarna,medanråd&stödibrist påplatsenbartkanerbjudahjälpimerdirektform(juridiskrådgivning,direkthjälpattfå kontaktmedsjukvårdochsocialtjänstmm).bryggornaochråd&stödarbetarimycketnära samarbetemedbådesocialtjänsten,sjukvårdenochfleraförsamlingar.ettarbetssättsom förordasavstadenspolitikerochimångasammanhanglyftsframsomenförebild.bryggorna liksomhelaconvictusarbetarocksåmycketaktivtförattbromsahiv ochhepatitspridning blandmissbrukare.blandannatmedregelbundnatestnings ochvaccinationserbjudanden. DinoGerdin,föreståndare,medsinmedarbetareMatsBergström.Bådaarbetarpå, ConvictusdagverksamhetförhemlösaiHögdalen,BrygganVantör,somärettlokalt samprojektmellanstadsdel,svenskakyrkanochconvictus. 6

7 Convictusarbetarmycketmedattdokumenteradeolikaverksamheterna.Bakgrundenärdeökandekravenpå dokumentationochattutvecklahelaorganisationen.föreningenkanidagpåettflertalolikasättbeskriva verksamhetensomovanigrafiskform.övrebildenillustrerarattdearbetsinsatsersomgjordespå dagverksamhetenbrygganöstermalm(1/1 14/42009)till21%utfördesavfrivilligamedarbetare.(Gula Änglarna,annanvolontär,back up).dennedrevisaratt22%avgästernapåconvictusbryggorejharsvenska sommodersmål(april2008). 7

8 Convictusharhjälpavtvåsjukgymnaster,deläggeruppindividuellaprogramförvaroch enavpatienternasomsedantränargemensamtunderledningiconvictusträningslokal. Convictushälsoarbete ConvictusharetthälsocentersomvikallarConvictusHälsocafé.Därifrånorganiserasenrad aktiviteter.verksamhetenärendelavenlångsiktigprocesshosconvictussom hälsoorganisation.dethelabörjadenärconvictusbildadespå80 taletsomen kamratföreningförhivpositivamissbrukare.redandåfannsettfokuspåjusthälsa,ävenom detvaravgränsattillhiv.samtidigtvardetnogsådramatisktiochmedattbotsaknades.när Convictusöppnadesinförstadagverksamhetförhemlösa1996påMagnusLadulåsgatani Stockholmblevdetsnabbtettbreddatfokuspåhälsa.Blandannatskapadesenmindre, enkelsjukstugaiettavrummeninomverksamhetenditdoktorochsjuksköterskorkunde kommaochtittatillvåradagligagäster.isammavevabildadelandstingetmobilamedicinska teamförhemlösasombesökteconvictusregelbundetföratttasiganhemlösagästermed medicinskakrämpor.planerfrånconvictusfannsävenviddentidpunktenattförsökafå personalfråninfektionsklinikenvidhuddingensjuhustillverksamheten,mendessablev aldrigförverkligadetrotsattendelaktivaförsökgjordes.idagärdocknärvaronav infektionspersonalhosconvictusenrealitetochensjälvklardeliarbetetiochmed regelbundentestningochvaccination.närconvictus2007fickmöjlighetattöppna hälsocaféetmedstödavallmännaarvsfondentogverksamhetensnabbtfleranyasteg.idag innebärdetattföreningenerbjudersjukgymnastik,massage,dansträning,slutarökaträning, simning,vattengymnastikochmer.detinnebärocksåattandraverksamheterinom Convictuslänkarpersonersomdemötertilljustvåraegnaolikahälsoaktiviteter. Förhoppningenärattävendelarinomberoendevårdochsubstitutionsvårdfåruppögonen förconvictushälsoerbjudandenochlänkarsinapatientertillossiökandetakt. 8

9 9 PärNetteltoft,LottaBlosseochKent EdlundärengageradeiHIViStockholm påolikasätt.pärdokumenterararbetet, LottaochKentäruppsökare HIVi Stockholm Under2008startadeConvictus projektet"hivistockholm".ioch medattettstrukturerat uppsökandearbetekontinuerligtutvecklasinomolikaområdensättsettextrafokuspåden nyupptäcktagruppenhivpositivaistockholmmedmissbruksbakgrund.enlikaviktiggrupp förprojektetärocksådesomleveririskzonenattsmittasavhivochhepatitc. Exempelpåområdendäruppsökaredagligenbedriverenuppsökandeverksamhetärolika dagverksamheterförhemlösa,inomkriminalvård,sjukvårdochpåfältet.inärasamarbete medconvictustestningsprojektarbetaruppsökaremedattmotiveratilltestningav Hiv/HepatitCochvaccinationavHepatitBtillvåragästerpåBrygganÖstermalmoch BrygganVantör. Ettavprojektmålenför2008harvaritatterbjudahivpositivaochderasanhörigavistelsepå ConvictusrekreationscenterTomtebo.Underåretharalltflerfåttmöjlighetattvistaspå Tomteboiendrogfrimiljö. Fleraviktigasamarbetenharpåbörjatsochfördjupatsunderåret.Blandannatharett samarbetemellanconvictusochinfektionsklinikenpåkarolinskauniversitetssjukhuset resulteratiattflerhivpositiva,oftahemlösaochmissbrukareharfåttmöjlighetatt upprätthållaengodochhälsofrämjandekontaktmedsjuksköterskor,kuratorerochläkare. Varjeveckaerbjuder"HiviStockholm"skjutstillinfektionsklinikendärtvåsjuksköterskoroch tvåkuratorerfinnstillgängliga. Andraviktigasamarbetspartnersärsocialtjänstochkriminalvård.Projektetslänkningsarbete harresulteratiattpersonersomtidigarebefunnitsigiettmissbrukpågatanfåttmöjlighet tillrehabilitering.föredettahemlösamissbrukareharfåttmöjlighettillboendeochi samarbetemedsocialtjänstenharf.d.missbrukarefåttmöjlighettillarbetsträningvia ConvictusHälsocafé. Sedanseptember2008håller"HiviStockholm"tillidelokalerdärConvictusengång startadesinförstabryggapåmagnusladulåsgatan32istockholm.lokalernaärhelt nyrenoveradeochförutomattprojektetsuppsökareutgårhärifråndagligensåfinnshäräven enkonferenslokalförseminarierochhälsocafétsträningslokal.

10 InfektionssjuksköterskornaBritt MarieJohanssonochHelenaGranholmhjälperConvictus medtestningavhivochhepatitcochmedvaccinationavhepatitbiprojektet Convictus Hälsopunkt.Bildentagenisambandmedföreläsningomprojektet. Testningochvaccination Hösten2006möttesConvictusochSocialstyrelsens Enhetförhivprevention ochlade grundentill ConvictusHälsopunkt Convictustestnings ochvaccinationsarbete.imars 2007beviljadesConvictuspengartillprojektet.Iseptember2007börjadetestningoch vaccinationinomconvictusramar.medicinsktansvarigförarbetetärdoktorrolfbyströmi samarbetemedsjuksköterskornabritt MarieJohanssonochHelenaGranholm. ArbetetmedtestningochvaccinationhosConvictusärlångsiktigtmedmåletattbyggaupp ettförtroendegentemotinjektionsmissbrukareistockholmsområdet,attvärnaderashälsa ochattlärameromgruppenslivsvillkor.detärocksåettsättattutvecklasocialtarbeteoch tatillvarafdmissbrukareserfarenheterikonstruktivmeningisambandmeduppsökande arbete. Ytterligareenambitionmeddettaärattgöramöjlighetenatttesta/vaccinerasigenkel.Det skaintebehövavarasåattmanskallbehövaåkalångavägarochbokainsigförattfådenna hjälp.bättreärattdesomerbjuderhjälpenfinnsdärmålgruppenvistasänattbegära motsatsen. 10

11 Bryggornas bistra öde Frånochmedseptember2007tvingadesConvictuslämnaBrygganCityvidCentralendärvihadevaritsedan våren2002.trotsmycketarbeteattfinnaennybryggaattflyttatill,lyckadesdetinte.övrebildenvisarhur BrygganCityserutvåren2009.Därärrivetochettnyttjättehotellärunderkonstruktion.BrygganCitylågpå sammaplansomdengrönacontainernstår.idecember2007ljusnadedetnärstadsmissionenmeddeladeatt ConvictuskundetaöverderaslokalerpåStadsgårdskajenvidSlussen,nedrebilden.Deskulleinomkortflytta till Maria Prästgårdsgata i nya fina lokaler. Järnvägsspåret ligger fem meter utanför entrén ett ständigt riskmoment. Stadsmissionen flyttade ut februari 2008, Convictus flyttade in i mars samma år och öppnade snabbt ny verksamhet. Tyvärr fick vi enbart stanna 7 månader så länge kontraktet gällde. Sedan dess är vi återigen hemlösa, ett nytt alternativ har öppnats i mindre lokaler: Råd & Stöd. Mycket talar för att även Stadsmissionenmåsteflytta grannarnaärmissnöjda. 11

12 GunElebyarbetarnumerapåRåd&Stödefterattändasedan90 talethaarbetatpå ConvictusBrygganCity.SedandessharBrygganCityflyttatettantalgånger : MagnusLadulåsgatan :KorskyrkanpåBirgerJarlsgatan.2002:Peterskyrkan vidnorrabantorget :BlekholmsgatanbakomCentralen.2008:StadsmissionsgårdenvidSlussen. Råd&Stöd Råd&StödärConvictusnyaenhetpåMalmskillnadsgataniStockholm.Detärenmindre mötesplatsförhemlösaochhivpositivamissbrukaredärdekanfrånattfåhjälpavolikaslag medicinsk,juridisk,social.råd&stödärbryggancitysefterföljare.detskallkännas välkomnandeattkommatillråd&stöd.mångaimålgruppenhardåligelleringenkontakt allsmedmyndigheter.råd&stödskallväckahoppochvaraenlänktillsådanakontakter somiförlängningenkanledatillpositivaförändringarfördenhemlöse/hivpositive. Råd&Stödharenenklareserveringmedkaffeochsmörgås.Personalensfunktionäratt lyssnaochtasigtidförgästernameddenförlängdaambitionenattkontaktensuccessivt skallledatillpositivförändringförgästen. Nymålgrupp Råd&Stödharenspecialinriktningvidsidanavdenordinarieverksamheten,denriktarinsig påfransk ocharabisktalandepersonersomärhemlösaoch/ellerharmissbruksproblem.ett nätverkhållerpåattbyggasmedorganisationersomnårdessagrupper.tankenäratt successivtnåmeravgränsadegrupperinomdenstoragruppen.vitrorossvetaattettstort antalmänniskoridennagruppfinnsblanddehemlösautanattdeärmedinågonformav räkning.attnåinigruppenmedvårtbudskapomhälsa,hivochmissbruk,kommerintevara okomplicerat. 12

13 TvåconvictusrepresentanterfrånKievvidAIDSMemorialDayiOdessavidSvartaHavet därconvictusukrainadeltogden18maj2008.envärldsomspännandedagtillminneav demsomdöttiaids ConvictusUkrainanårhundratalsiveckan AvUkrainas46miljonerinvånareberäknasca1,4%avbefolkningenlevamedHIV.En majoritetavdessaharfåttvirusetgenomettinjektionsmissbruk.detutmärkandeärattdet ärfrämstungamänniskormellan15och24årsomisåhögutsträckninghardrabbas. Sedanhösten2005arbetarConvictusäveniUkraina,ochdenrikstäckande systerorganisationenconvictusukrainaharetablerats.underdesenasteårenhar organisationenutvecklatfleraprojekttillstödförungamissbrukare,medprojektsom finansierasavbådesvenskasidaochukrainskabidragsgivare.målgruppernaiprojektenär ungamissbrukareochderasfamiljer.fokusärdelsriktatpådömdapersonersomavtjänar straffgenomdenukrainskafrivårdenellerdesomsläppsutfrånfängelser.dessaärtvå socialthårtutsattamålgrupperdärconvictusinsatserskaparnyamöjligheteroch livschanser. GenomatthaetableratenmötesplatsihuvudstadenKievdärungaaktivamissbrukareochf dmissbrukarekännersigvälkomna,genomsamtalsgrupper,juridiskrådgivning,möjlighettill attfåträffapsykologellerinfektionsläkare,filmkvällar,utbildningarmedhälsotemaeller 13

14 jobbtema,ettutåtriktatarbeteutepåfleraplatseristaden,likasåifrivårdenmed rådgivandeteam,samtgenomandraaktiviteterharconvictuspåkorttidlyckatsengagera ochgestödåtmångaungamänniskorsomsökerettalternativtilldroger.dåmångaunga människormedmissbrukocksåtvingastillprostitutionharconvictussomenavfå organisationeriukrainautvecklatmetoderförarbetemedmålgruppensexarbetaremed missbruksproblematik.genomallasinaaktiviteterkievnårconvictusuttillhundratals personervarjevecka.behovenärsamtidigtenorma.hälsanhosmångapersoneri målgruppenärmycketdåligochtuberkulos,hivochhepatitcärsjukdomarsom förekommermersomregelänundantaghosstoragrupperavdeungamissbrukaresom ConvictusUkrainamötergenomsinverksamhet. ConvictusUkrainafortsätterattutvecklanyaarbetsformerochgörainsatserdärman bedömerattdebehövsmest.under2008startadeettnyttprojektdärmanisamarbetemed sexolikaministerieriukrainaarbetarframenmodellförhurmankanskapaförutsättningar förungamissbrukareattåtervändatillettvärdigtlivefterfängelsevistelse,kriminalitetoch endestruktivlivssituation.modellenbyggerpåutvecklandetavetthalvvägshusdärman kraftsamlarförattskapanyalivschanserfördeltagarnagenomattgeadekvathjälpför sökandeavbostad,stödtillattfinnaarbeteochskapabättreförutsättningarförframtida försörjningsamtunderlättaochskapamöjlighetertillförbättradfysiskochpsykiskhälsa. Nyaroller Jesper (till vänster) lämnar over sin plats i HIV-Sveriges styrelse som representant för Convictus till Khalid Bouizem. Jesper tar samtidigt över rollen i det SIDA-stödda projektet för Convictus i Ukraina efter Neven Milivojevic. Khalid arbetar i Stockholm på Convictus Råd & Stöd och har en mångårig bakgrund som socialarbetare för hemlösa i Paris. 14

15 Convictus ledde gruppen om Östeuropa Undervårenvåren/försommarengenomfördeUtrikesdepartementetettantalmötensom grundförennyhiv/aids policyunderledningavregeringenshiv/aids ambassadörlennarth Hjelmåker. ConvictusfickuppdragetledagruppenÖsteuropanärrekommendationerskulleformuleras fördeolikaområdena.deolikaområdenavar:sexualundervisning&ungdomsmottagningar (Socialstyrelsen),hälsosystem(SIDA),ledarskap(SIDA),barn(RäddaBarnen),ungdomar (YouthCoalation),Afrika(Svensk norskaaids teametilusaka),asien(sida),latinamerika (PlanInternational)Östeuropa(Convictus). RekommendationernaikorthetförÖsteuropa: 1. Involveramålgruppen idettafallmissbruksgruppen,manmåsteförståen missbrukskultur.fängelserärviktigaisammanhanget(därmångaidushamnar).all formavrehabiliteringeftersatt.attarbetamotstigmacentralt. 2. Involveraungdomsgrupper cahälftenavdedrabbadeärtonåringar,ochnästan allaunder30år.spetsinsatserviktiga ungamissbrukare,hbt personerm.fl. 3. Jämställdhetsfrågor kvinnorutsattaimanssamhälle,ännutydligarei missbruksvärlden.svårtattvarakvinna,hiv positivochmissbrukare(evockså prostituerad) fokuskrävspåderassituation. 4. Harmreduction substitutionsbehandlingochsprututbytem.m.självklarti Östeuropa.Förhållningssättetbörvaraattvärnaävendennagruppshälsadärhivär avgränsaddel.hepatitcochandrablodsmittorlikaviktigtförattmotverka spridning. 5. Opinionsbildningviktigt Likaviktigtattenministersomgräsrötterinteundviker känsligafrågor.viktigtatttalaklarspråkomhbt frågor,missbruketc. 6. Mänskligarättighetercentralt stärkacivilsamhälletviktigt,säkrangosmöjligheter attverkailänderna.finnspressattförminskautrymmeförorganisationersom arbetarförutsattagrupper. 7. Sekundärpreventioncentralt fåinformationförattkunnataansvarochskyddasin partnervidsprutmissbruketc.viktigt.trotshiv smittafortsattsexuelltsamliv 15

16 NGO Convictus Estonia Convictus Estonia is a non-governmental organization. That offers psychosocial help and consultations for HIV-positive and/or drug addicts. Convictus Estonia was organized in October 2002 with the help of Convictus Sweden. The mother-organization started working with HIVpositive homeless drug addicts in Stockholm more than 20 years ago. The principal activities of Convictus Estonia are concerned with needle ex-change, counseling of drug addicts and ex-drug users, organizing support groups for HIV-positive (ex-) inmates and drug addicts, education for young people. The organization focuses on four priority areas: improving the prison situation for HIV infected prisoners; harm reduction (needle exchange point and outreach work); and support groups for former prisoners with HIV or drug addiction problems and support services for ex-drug users. Our mission and vision Mission We will help drug addicts (including HIV positive people) to start a rewarding drug free life. Values - We care about the people who are drug users and/or HIV-positive in doing that we don t blame them for the situation they are in. - We continuously develop our selves and the organization and will put into practice new ideas. - In helping other we will realize our selves in this world. 16

17 Services 1.{Support groups for HIV positive people and drug addicts in Estonian prisons} 1. {Counselling for durg addicts and needle exchange} 2. {Support groups and case management for HIV-positive and drug users who have left recently prison settings} 3. {ART-Therapy+} 4. {Lectures on HIV/AIDS and drug abuse} 1. Support groups for HIV positive people and drug addicts in Estonian prisons. The project objective is to offer psychosocial help and consultations for HIV-positive and drug addicts in Estonian prisons. The main goals: Increase life quality of HIV-positive prisoners. Raise prisoners awareness of HIV/AIDS and other sexually transmitted diseases HIV first and secondary prevention. Increase prisoner s tolerance towards HIV-positive persons. Decrease prisoners risk behaviour. Monitor ARV treatment for prisoners; improve knowledge about treatment through medical counseling. Cooperation between NGO Convictus and prison administration for common goals (HIV/AIDS prevention and education) and activities. Target groups: HIV-positive prisoners. Inmates in all Estonian prisons. Prisoners with drug addiction In Estonia for HIV positive prisoners have been developed a network of support groups. The aim of these groups is to give psychological help as well to fight against drug addiction and diseases that spread in prison. The general aim of the program is to stop the progressive spread of HIV/AIDS and guarantee HIV-infected persons a quality treatment against the virus and access to the health care and social services. 2. Counselling for durg addicts and needle exchange. Primarily meaning of NEP is that potentially infected used syringes and needles removed from circulation and for IDUs provided easy access to the sterile injection equipment. Additional advantage of the NEPs is also that creates favorable conditions for establishing 17

18 contact between health services providers and IDUs which allows carrying out of counseling on change risk behavior, provide informational materials and carry out of skills building trainings on health care among IDUs. Convictus NEP guarantees for all clients confidentiality and anonymity. NEP provides services regardless of somatic or mental condition of client (including HIV-positive diagnosis, active drug using, etc.). Statsionary needle exchange point is open everyday from 10 am to 22 pm. In the stationary site work specialists who have psychological, social and medcial knowledge. Services are provided both in Estonian na Russian language. In stationary site the following services are provided: Necessary equipment for injecting (synergies, disinfected materials, sterile wipes, injecting liquid) and condoms. Counseling for drug users in the following questions: HIV/AIDS, STDs, hepatices, tuberculoses, harm reduction and safe sex. Counseling for drug addicts close ones. Information and referrals to rehabilitation centers, treatment establishments and to other organizations that provide services to HIV-positive people and drug addicts. Handing out preventive and informational materials. The aims of outreach team are involve IDUs to harm reduction programs, provide information and consultations and sterile injecting equipment to those who do not have access to stationary NEP. 3. Support groups and case management for HIV-positive and drug users who have left recently prison settings The goal of the project is to offer social and psychological services to HIV-positive and drug users who have left prisons. If you where released from prison and feel you are left alone, don t know where to get help come to Convictus! We offer: Individual counselling, support groups, trainings and information including: - Psychological counselling and crisis counselling help to find a job. - Refers to treatment or social services to other organizations. Motivations counselling and information about treatment possibilities. - Counselling and information to the close ones oh HIV-positive people and drug addicts. - Support groups and trainings in the matter of HIV/AIDS and other STDs. - Informational meetings with specialists. 18

19 4. ART-Therapy+ The Art-Therapy project started it s activity in year 2003 and it is still very popular among our recovering clients. Project works as a postrehabilitation service for recovering drug addicts and their family members. The purpose of art therapy is to improve or maintain mental health and emotional well-being. Art- therapy generally utilizes drawing, painting, sculpture, photography, and other forms of visual art expression. Art-therapy helps to discover what underlying thoughts and feelings are being communicated in the artwork and what it means. Clients will not only gain insight and judgment, but perhaps develop a better understanding of themselves and the way they relate to the people around them. Art making is seen as an opportunity to express one imaginatively, authentically, and spontaneously, an experience that, over time, can lead to personal fulfillment, emotionally reparation, and transformation. This view also holds that the creative process, in and of itself, can be a health-enhancing and growth-producing experience. The Art-Therapy+ Project includes also different group works for drug addicts and their family members. 5. Lectures on HIV/AIDS and drug abuse. NGO Convictus Estonia has years of experience in carrying out lectures on topics as HIV/AIDS and drug addiction. Our trainers have experience working everyday with drug users and people living with HIV. Some of the trainers have had personal experiences living a drug user. 19

20 Convictus är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening som arbetar med hemlöshet, missbruk och hälsa. Föreningen startade 1985 som en stödförening för hivpositiva missbrukare när hivepidemin kom till Sverige. Convictus har idag två dagverksamheter för hemlösa: Bryggan Östermalm och Bryggan Vantör - ett rekreations- och utbildningshus: Convictus Tomtebo - ett hälsocenter för människor ur missbruk: Convictus Hälsocafé ett stödcenter för hemlösa: Convictus Råd & Stöd. Convictus driver projekten HIV i Stockholm och Convictus Hälsopunkt. Dessa sammantaget har fokus på testning av hiv och hepatit och stöd till hivpositiva hemlösa och människor i riskzonen för att också smittas. Föreningen arbetar mycket med utåtriktad verksamhet, på stan, i hemmen, på sjukhus och institutioner och anordnar konferenser och seminarier. Convictus har en organisation i Estland och en i Ukraina med fokus på missbruk, hiv, hepatit och mänskliga rättigheter. Convictus S:t Paulsgatan Stockholm tfn

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Implementing Product Data Management in Product Development Projects. Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg

Implementing Product Data Management in Product Development Projects. Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg Implementing Product Data Management in Product Development Projects Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg School of Mechanical Engineering Department of Product and Production Development

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

Agile vs. Plan-driven in safety-critical development cases

Agile vs. Plan-driven in safety-critical development cases SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT Lund University Department of Informatics Agile vs. Plan-driven in safety-critical development cases A clash of principles? Master thesis, 15 ECTS credits, Department

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

103 33 Stockholm. Sweden. Telephone: +46 (0)8 405 20 65 Fax: +46 (0)8 21 91 70 E-mail:

103 33 Stockholm. Sweden. Telephone: +46 (0)8 405 20 65 Fax: +46 (0)8 21 91 70 E-mail: Thematic report on protected areas or areas where special measures need to be taken to conserve biological diversity Please provide the following details on the origin of this report. Contracting Party:

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Exempel 1 Bedömning A

Exempel 1 Bedömning A Exempel 1 Bedömning A A Good Life The thing that is most important to people in general is love. If you don t feel loved or give love to others, you will not feel any happiness in life. To feel important,

Läs mer

Biogas grid in Mälardalen valley

Biogas grid in Mälardalen valley Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg Catalyzing energygas development for sustainable solutions Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg

Läs mer

Swedish to English Translation

Swedish to English Translation Personas: Your End-user Image Swedish to English Translation Marco is a Fictional Character Yet He s in Control! Audience adaptation is difficult, whether you set the requirements, designing or testing

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

The Stockholm Bypass Seminar - 2014-02-11

The Stockholm Bypass Seminar - 2014-02-11 The Stockholm Bypass Seminar - 2014-02-11 Documentation from the seminar about digital models in tender specifikations. Includes Q&A and the presentation from the seminar. Questions And Answers 1 Questions

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer

Ordförande har ordet - sid 2

Ordförande har ordet - sid 2 Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Ordförande har ordet - sid 2 Tur för Datasaabs Vänner - sid 2 Weine om livet på BT... - sid 3 History of Nordic Computing - sid

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

Image/J graphical user interface improvement

Image/J graphical user interface improvement Image/J graphical user interface improvement Image/J förbättring av användargränssnittet Maja Kizic Muris Borovac Institutionen för data- och elektroteknik Department of electrical and computer engineering

Läs mer

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet HÖSTKONFERENS SPECIAL www.data3.se/hostkonferens Bildkälla: photos.com Medlemsbladet #205 AUGUSTI 2011 tieto.se Vad är nästa stora grej inom IT? Chansen finns att du kan vara med och skapa den. Tieto växer

Läs mer

Att arbeta i projekt. projekt gruppen / teamet. Kännetecken på effektivt teamwork. För och nackdelar med arbete och lösa problem i team/grupp

Att arbeta i projekt. projekt gruppen / teamet. Kännetecken på effektivt teamwork. För och nackdelar med arbete och lösa problem i team/grupp Att arbeta i projekt projekt gruppen / teamet Anneli Linde Projektarbete ställer nya krav: Ofta minst två chefer Flexibilitet, krav förändras hela tiden Kundorienterad Ständig tidspress on-the-job training

Läs mer

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas.

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. CGI i korthet På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. Sedan företaget grundades 1976 har vi drivits av att dela våra kunders utmaningar och att leverera kvalitativa tjänster för att möta

Läs mer

Framing in Educational Practices. Learning Activity, Digital Technology and the Logic of Situated Action

Framing in Educational Practices. Learning Activity, Digital Technology and the Logic of Situated Action Framing in Educational Practices Learning Activity, Digital Technology and the Logic of Situated Action GÖTEBORG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 278 Annika Lantz-Andersson Framing in Educational Practices

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Inledning. Introduction. svenska. english

Inledning. Introduction. svenska. english 1 Inledning Introduction Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion

Läs mer

Online reträtt vägledning - Vecka 25

Online reträtt vägledning - Vecka 25 Online reträtt vägledning - Vecka 25 Jesus såsom vatten, ljus, och livet självt Vägledning: Vem är Jesus för oss Den här veckan fortsätter vår vandring med Jesus att växa på djupet. Eftersom vår önskan

Läs mer

Kreativitet och mångfald. Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium

Kreativitet och mångfald. Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium Kreativitet och mångfald Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium RAPPORT FRÅN NCK:S VÅRKONFERENS 2011 NCK:S VÅRKONFERENS 2011 9 10 februari 2011 i Östersund, Sverige KREATIVITET OCH MÅNGFALD Kulturarvspedagogik

Läs mer

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT - EN FORMATIV STUDIE AV ERFARENHETSBASERAT LÄRANDE HOS DELTAGARNA I EN KRAFT-GRUPP A NNIKA G USTAFSSON Kunskap ett steg mot tillväxt - en formativ studie av erfarenhetsbaserat

Läs mer

Production system design and optimization Optimized two-line production system for bus chassis assembly at Volvo Buses Borås factory

Production system design and optimization Optimized two-line production system for bus chassis assembly at Volvo Buses Borås factory Production system design and optimization Optimized two-line production system for bus chassis assembly at Volvo Buses Borås factory Master of Science Thesis in the Master Degree Programme, Automation

Läs mer

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie. swelogs, swedish longitudinal gambling study

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie. swelogs, swedish longitudinal gambling study Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009 Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie swelogs, swedish longitudinal gambling study Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009 Huvudresultat

Läs mer