^A.nsnnDovISNING 2ol3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "^A.nsnnDovISNING 2ol3"

Transkript

1 I (e) ^A.nsnnDovISNING 2ol3 SPARBANKSSTIFTELSEN REKARNE Ordinarie årsstämma med stiftelsen äger rum fredagen den 11 april i Sparbanksstiftelsen Reka rne Organisationsnummer 8f 800f -5003

2 2 (e) Sparbanksstiftelsen Rekarne fär härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 20 I 3 FÖRVALTN INGSBERÄTTE LSE BAKGRUND Sparbanksstiftelsen bildades i samband med att Rekarne Sparbank, i december 1996 ombildades till bankaktiebolag. I februari 1997 beslutades om en riktad emission till Sparbanken Sverige AB om ftirdubbling av aktiekapitalet, varefter all sparbanksverksamhet i sammanlades i ett bankaktiebolag med hälftenägande av Sparbanksstiftelsen Rekarne och Sparbanken Sverige, numera Swedbank AB. Äxo,rrrÅl Stiftelsen har som huvudsakligt ändamål att slå vakt om att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas inom verksamhetsområdet, Sparbanken Rekames, samt medverka till att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på marknaden. Förutom detta får Stiftelsen från avkastningen på Stiftelsens fürmögenhet även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur inom verksamhetsområdet, genom kontanta anslag, till f,siska eller juridiska personer. AKTIEINNEHAV Sparbanken Rekarne AB Stiftelsen innehade vid2013 års utgång aktier på nominellt 100 k i Sparbanken Rekarne AB utgörande 50 vo av ägandet. Aktiema är bokforda till kr. Stiftelsen erhöll under 2013 utdelning med kr på dessa aktier. Swedbank AB Stiftef sen innehade vid 2013 års utgång aktier i Swedbank. Aktierna är bokftirda till 56,24klper aktie eller totalt kr och hade vid årsskiftet ett marknadsvåirde av l12 4gl 500 kronor. Stiftelsen erhöll under 2013 utdelning med kr på dessa aktier STYRELSENS ARBETE Styrelsen har hållit I I protokolllorda sammanträden och vid alla dessa har anslag beviljats utifrån den ftrordning, som styr Stiftelsens verksamhet, samt av styrelsen bedömts rymmas inom tillgänglig avkastning på kapitalet. Stiftelsens ordfürande har på uppdrag av styrelsen deltagit vid Sparbanken Rekarnes, Föreningen Sparbanksintressenter i Swedbank och Sparbankernas Riksfiirbunds årsstämmor' Stiftelsen har representerats av någon styrelseledamot eller verkställande tjänsteman vid en måingd olika arrangemang eller träffar inom kommunerna, fìir att diskutera olika möjligheter, att genom anslag 5

3 Org. nr 81800'l-5003 I (e) stödja varierande projekt till gagn ÍÌir utvecklingen inom verksamhetsområdet i enlighet med Stiftelsens foroidning. Upploljning av pågående eller slutfiirda projekt sker genom besök vid styrelsemöten eller besök hos projekten. STIFTELSENS HUVUDMÄN Å.rsstämman den l2 april20l3 ägde rum i Munktellmuseét. Marknadsloring AB:s VD, Martin Roos hade inb.iudits och talade om verksamheten samt projektet Varumärke till vilket Sparbanksstiftelsen bidragit med medel' En stolt befolkning, utt*ttiu stad, nya invånare, ett utökat näringsliv är målet ftr projektet där Marknadsftring AB åir en av de viktigaste medverkande i arbetet' Utöver årsstämman har ett möte hållits med Sparbanksstiftelsens huvudmän, den 2l november. Vid mötet närvarade representanter från United Damfotbollsftirening och bertittade om ftireningens väg till damfotbollallsvenskan dit man blivit uppflyttad till säsongen. Man berörde därvid den betydelse de bidrag haft som man erhållit ùån Sparbanksstiftelsen över åren och som hjälpt till att öppna väg ftir framgångarna. Vid mötet deltog också Sparbanken Rekarne AB:s, VD, Mats Bengtsson och redogiorde für bankens utveckling under 2013 samt ftirväntningar infor framtiden' Utöver ovannämnda möte har en aktivitet hållits ftir huvudmännen, nämligen bevistandet av füreställningen Opera Fantastica i Konserthall den 5 oktober, ett Rotaryprojekt För En Drogfri Uppväxt, till vilket Sparbanksstiftelsen lämnat bidrag. VERKSAMHET Under året har styrelsen behandlat 225 ansökningar,varav 129 stycken har beviljats. Anslag på kr har ftirdelats enligt Stiftelsens ändamålsparagraf. Under året har återfiins ej utnyttjade anslag pâr k. Beviljade samt ej utbetalda ansìag framgår av den ekonomiska redovisningen. RESESTIPENDIUM på Stiftelsens stämmomiddag utdelades ftir trettonde gången ett resestipendium till en uppskattad och fiirtjänstfull insats inom Sparbanken Rekarne AB. Stipendiet utdelades i år till Malin Jäder' PERSONAL Stiftelsen har två personer (män) anställda. EKONOMI Ärets resultat och Stiftelsens ekonomiska ställning vid årets slut framgår av ft)ljande resultat- och balansräkn ingar. VINSTDISPOSITION Styrelsen har beslutat att årets överskott I kronor överfüres i ny räkning' ANNA, ARVID OCH ASTRID PETTERSSONS FOND Enligt särskilt uppdrag förvaltar Stiftelsens styrelse rubricerade fonds medel' I december varje år sker utdelning av medel ur fonden enligt dess stadgar. 3

4 4 (e) Resultaträkning Not TNTÄKTER Ränteintäkter Övriga intäkter Aktieutdelning Vinst sålda aktier KOSTNADER l l I l t t F örv a I t ni ngs kosl nader : Arvoden och kostnadsersättningar Sociala avgifter Lokalkostnader Konferens- och huvudm annakostnader Övriga ftirvaltn ingskostnader 862 t I tt I Resultat ftire bokslutsdispositioner t l Förändring av periodiseringsfond Resultat ftire skatt Skatter ÅRBrs RESULTAT 2 t t7 I tl0 r l l0 617 Bala TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Maler i el I a a n I ciggni ngs t il I gångar Konstverk F i nans i el I a anl ciggn ingst i I I gå nga r Långfristi gt värdepappersinnehav Su mma anläggningstillgå ngar Omsättningstillgå nga r Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Not r t2t r J l2t gss 416 tzt lt SUMMA TILLGÅNGAR _122_ú_0_604_?è

5 5 (e) SKULDER OCH EGET KAPITAL Not Eget kapital Bundet eget kapital Stiftelsekapital Summa bundet kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat vid årets ingång Beviljade anslag Årets vinst Summa fritt eget kapital Summa eget kapital t l0 93 l t Skulder Beviljade ej utbetalda anslag Leverantörsskulder Skatteskuld Upplupna kostnader och ftirutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Periodiseringsfond 5 s l t s I SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL i JnAn-60L Ställda panter Ansvarsftirbindelser Inga Inga Inga Inga Bokslu entarer Vârderingsprinciper Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter Not l. Övriga förvaltningskostnader ADB-kostnader Representation, blommor mm Annonser, PR, presenter mm Deltagande i FSR:s årsstämma Stipendium, banktj änsteman Revision Övrigt (telefon, trycksaker, resor, konferenser mm) Not 2. Skatt t6 3t ' s Den statliga inkomstskatten uppgår till I kronor (f.â ). Regeringsrätten har beslutat att frikalla Sriftelsen från skattskyldighet ftir utdelning på aktierna i Sparbanken Rekarne AB. I

6 6 (9) Not 3. Anläggningstillgångar Glas- och marmorskulptur, deponerad hos Stadsbibliotek. Swedbank AB, aktier Sparbanken Rekarne AB, aktier (nom. 100 kronor) t2t 9s5 416 r2l Marknadsvärdet på aktieinnehavet per uppgår till kronor ( kronor) varav innehavet i Sparbanken Rekarne AB kronor ( ) och varav innehavet i Swedbank AB I l kronor (79 3ll 500 kronor). Marknadsvärdet på innehavet i Sparbanken Rekarne AB åir beräknat efter aktiernas substansvåirde på respektive bokslutsdag' 2013-t2-31 s t Not 4. Beviljade anslag âr 2013 Kronor City FK, Fotboll mot supereitan Mälardalens Högskola, I rutov a t i on o c h pr o duktr eal i,s er i ng GUIF, Unecklingss atsning 20 I 3 Marknadsftiring AB, Mar knadsþr ing Es kilstuna United DFF, Damettan-F I 9-F I 7 lag Create Business Incubator, Uppv rix lin g Es kilstuna.ä.ker/ HC, Enhetliga matchsttill Mu seiloren in gen Östra Söderm anlands J ärnväg, Nyup pfor a n d e v a g n h a I I Grafi kens Hus AB, U ts t ci l l ni n gsv er ks am he t 2 0 I 3 OK Grip m.ft., Skoter. spårutrustning Fredrikshall Gymnastikftirening, Next stop Rio Mäf ardalens Högskola, Tillvrixtmoforn I I I Almi Företagspartner lfs, rådgivning till invancrare Nyforetagarecentrum Eski I stuna, S t ö d ö ka t n tför et a gan d e Kom Tek, First Lego League 2013 Eskif stuna Kommun, Gymnasieskolan APL Eskil stuna Fri idrottsfü rening, E I its ats n i ng 2 0 I 4 World's Children's Prize Foundation, Programverksamhet 20I 3 Nyforetagarecentrum Strän gntis, U tv e c kl q nyj ör et a g a n de t Ek.ftir. I Mariefred.nu, Imarie.fred 2013 Torshälla Nyby Historiska sällskap, Torshcilla stad 700 år Övriga anslag gällande: * Forskning och utbildning * Näringsliv I l0 000 * Kultur - konst, teater, musik, utställning etc' * Idron * Övrigt Årets beviljade anslag Ej utnyttjade anslag från 2013 Ä,terftirt från tidigare år l s s0 000 s s l I ')

7 7 (e) Not 5. Beviljade, ej utbetalda anslag, avser ftiljande åtaganden: TK Hobby, Banor, belysning m.m. LRF Södermanland, Miölklyftet i Sodermqnland Kom Tek, First Lego League 2013 Ordkonst Lena Holger, Boken Per Hammqrström Ryttarldrenin g, S a n db an o r V i I s t q Ri d s ko I a stråingrräs Kommun Thomasgymn asiet, F ri lt s tu d i er e s a I s r a e l- P a I es t ina Övriga anslag Ingående ej utbetalda anslag Beslutade anslag under 20 I 3 Utbetalda anslag under 2013 Utgående ej utbetalda anslag I r r s 000 7s /\ Kerstin Ehn Vice Håkan J Christina /t! Rydell Vår revisionsberättelse beträffande denna dag. t 'úr- Auktoriserad revisor Huvudman

8 8 (e) Stiftelsens huvudmän valda t.o.m. årssammantråidet Andrén Hast, Pia Boström, Cecilia Gustafsson, Kristina Insulander Bo Kruhsberg, Jan Larsson, Ulla-Carin Lilja, Eva Nathanson, Mattias Pettersson, Göran Törnblom, Ronnie Drott, Maude Ehn, Kerstin Gyllby, Christine Jonsson, Arne Jormelius, Håkan Nordin, Anders Puustinen, Jari Rydell, Göran Wetterberg, Christina Zelterling, Torgny Byström, Mikael Ericsson, Kerstin Gustavsson, Tommy Jansson, Jimmy Johansson, Håkan Jonsson, Marianne Lundkvist, Anders Nilsson, Elisabeth Oldberg, Annika Wretling, Helen Asplund, Ann-Marie Fridh, Hans Karlsson, Bengt Lindgren, Susanne Lindroos, Kerstin Printz, Maria Redelius, Per Södergren, Sten Trygg, Elin Wall, Peter Strängräs 20t4 20t4 20t5 20r6 20r7 20t7

9 e (e) Soarbanksstiftelsen Rekarnes stvrelse Johansson, Håkan Wetterberg, Christina Gustavsson, Tommy Puustinen, Jari Jormelius, Håkan Ehn, Kerstin Rydell, Göran 20t4 Stiftelsens revisorer Ordinarie, Schödin, Torbjörn Jonsson, Marianne Aukt.Revisor Suppleanter, Eklund, Roland Gustafsson, Kristina Aukt. Revisor Valberednins Wretling Helen Ericsson, Kerstin Törnblom, Ronnie Utsående mandatperiod I tur att avgå bland huvudmännen, Andrén Hast, Pia Boström, Cecilia Gustafsson, Kristina Insulander Bo Kruhsberg, Jan Larsson, Ulla-Carin Lilja, Eva Nathanson, Mattias Peffersson, Göran Törnblom, Ronnie Fyllnadsval Ericsson, Kerstin Jormelius, Håkan Södergren, Sten I tur att avså ur stvrelsen Johansson, Håkan Jormelius, Håkan, Sllnadsval Wetterberg, Christina Val av revisorer Vid årssammanträdet skall ftrrättas val av revisorer med suppleanter ft)r granskningav års räkenskaper. Val av valberedning I tur att avgå, Wretling, Helen

10 Revisionsberättelse Till styrelsen i Sparbanksstiftelsen Rekatne Org.nr Rappott om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sparbanksstiftelsen Rekame for fu St lrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en tättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upptätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vate sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vått ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vãr revision. Vi hat utfört revisionen enligt Internarional Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder ktäver att vi följer yrkesetiska krav samt planerat och utför revisionen föt att uppnå rimlig säkerhet att årstedovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisom váljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat geûom att bedöma riskema för väsen liga felaktigheter i årsredovisningen, vate sig dessa berot på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den intema konftollen som är televanta för hur stiftelsen upprättar årcredovisningen för att ge en dttvisande bild i syfte att utforma gtanskningsåtgätdet som ät ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i stytelsens uppskattrringr i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergdpande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillriçlç1igu och ändamå'lsenliga som grund föt vårt uttalande. Uttalande Enligt vår uppfattning har åtsredovisningen upprättats i enlighet med årstedovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december och av dess fnansiella tesultat för åtet enligt årsredovisningslagen. 3 Sida l(2)

11 Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfött en revision av styrelsens förvaltning för Sparbanksstiftelsen Rekame f& ít St lrelsens ansvar Det fu styrelsen som har ansvalet för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. Revisorns ansvaí Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid vår granskning funnit att någon styrelseledamot handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som undedag för vãrt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår tevision av årsredovisningen gtanskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot ät ersättningssþldig mot stiftelsen eller om det finns skäl föt ç lsdigande. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i stdd med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tilldckliga och ändamålsenliga som gund föt vårt uttalande. Uttalande Enligt vår uppfattning har styrelseledamötema inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. den 26 februar: 2074 fevls Marianne JT.-- Sida 2(2)

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning för SparbanksstiftelSEN Färs & frosta Organisationsnummer 848001-1926 Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta får härmed avge årsredovisning för stiftelsens verksamhet

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Årsrapport 2002. Sparbanksstiftelsen Skåne

Årsrapport 2002. Sparbanksstiftelsen Skåne Årsrapport 2002 Sparbanksstiftelsen Skåne Innehåll 3 Ordföranden har ordet 4 7 Aktuella projekt 8 9 Beviljade anslag 2002 10 11 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

IDSPORTÅRET I SIFFROR

IDSPORTÅRET I SIFFROR 014 IDSPORTÅRET I SIFFROR 1 Verksamhetsberättelsen för 2014 består av två delar. Ridsporten i ord och bild samt Ridsporten i siffror som inkluderar årsredovisning och koncernredovisning. Förvaltningsberättelse

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

N O B E L - S T I F T E L S E N

N O B E L - S T I F T E L S E N NOBEL- STIFTELSEN Årsredovisning 2012 NOBELSTIFTELSEN ORGANISATIONSNUMMER 802002-4462 ÅRSREDOVISNING 2012 Nobelstiftelsen, Box 5232, 102 45 Stockholm Nobelstiftelsen 2013. Nobelpriset, Nobelmedaljen och

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco.

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco. Årsberättelse 2012 Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning Just good engineering www.alteco.se Omslaget: Ett mer miljövänligt Arlanda, sid 4 6. Modernt rustade

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer