Handbok för Hälso- och sjukvård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för Hälso- och sjukvård"

Transkript

1 Dokumentnamn Hygienrutiner för folktandvården Giltig fr o m Ersätter Sida 1(10) Revideras Framtaget av Metodkommittén Antaget av Hygienrutiner i kliniskt arbete för Folktandvården, Skaraborg Fjärde upplagan. Reviderad 2005 och ersätter 2002 års upplaga. Allmänt Hygieniska åtgärder har som mål att förebygga infektioner hos patienter, hindra smittspridning mellan patienter samt hindra smittspridning från patient till personal och omvänt. Avsikten med hygieniska åtgärder är att på ett enkelt och ändamålsenligt sätt eliminera smittspridning. Alla kroppsvätskor från patienter behandlas som potentiellt smittsamma för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar, i synnerhet blodburen smitta. Alla patienter kan vara bärare av sjukdomsframkallande mikroorganismer. Det är viktigt att komma ihåg att vissa infektionssjukdomar är som mest smittsamma innan de första symtomen visar sig eller innan de kan verifieras i någon provtagning. Enligt ett konsensus som kan tjäna som vägledning från ett nordiskt möte om HIV/AIDSfrågor, 1994, anges att all tandvårdspersonal skall vara beredd på att behandla alla oavsett känd eller misstänkt smitta. Att avvisa någon p g a att de har en blodburen smitta är oprofessionellt och inte i överensstämmelse med god yrkesetik. En patient med blodburen smitta kräver inga extra smittskyddsrutiner under tandbehandling, under förutsättning att gällande hygienrutiner och rekommendationer följs. Ytterligare information om blodburen smitta finns att läsa i Handbok för hälso- och sjukvård under Basala hygienrutiner och personlig hygien Vårdpersonal av alla kategorier kan via händer, men även kläder överföra smittämnen mellan patienter därför skall all personal följa basala hygienrutiner. Basala hygienrutiner ska gälla i alla situationer vid känd eller okänd smitta där vård och omsorg bedrivs.

2 Dokumentnamn Hygienrutiner för folktandvården Sida 2(10) Personlig hygien Arbetsdräkten Arbetsdräkten skall vara kortärmad för att minska risken för smittspridning via kläder och för att göra en korrekt handdesinfektion möjlig. Arbetsdräkten bör bytas varje dag och alltid om den blir våt eller förorenad. Arbetsdräkten skall bara användas på arbetsplatsen. Arbetsgivare tillhandahåller och ansvarar för tvätt av arbetskläderna. Arbetskläder skall sändas till tvätteriet i Alingsås där de tvättas i så hög temperatur att smittämnen avdödas och att kläderna blir synligt rena. Innan personalkläder sänds till tvätt skall alla fickor vara tömda och alla broscher, namnskyltar, pennor och stickande föremål vara borttagna. Smycken För att kunna utföra en korrekt handdesinfektion skall ringar, klocka eller armband inte bäras i patientarbete. Halssmycken, örhängen och andra smycken i piercade hål kan bäras om de inte hänger ner i arbetsfältet. Piercing kan innebära en risk för kontaktsmitta via händerna om piercinghålet är infekterat, men utgör ingen påvisad smittrisk om det är läkt. Hår och naglar Långt hår skall fästas upp. Huvudduk/slöja används ibland av religiösa skäl. Huvudduken/slöjan skall vara kort alternativt fästas. Naglar skall vara kortklippta för att underlätta handdesinfektion. Färgat nagellack eller lösnaglar skall inte användas. Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner ersätter det tidigare begreppet barriärvård. I basala hygienrutiner ingår: Handhygien, det vill säga alltid handdesinfektion, ibland också handtvätt Handskar Skyddsförkläde Munskydd, skyddsglasögon alternativt visir

3 Dokumentnamn Hygienrutiner för folktandvården Sida 3(10) Handhygien Kontaktsmitta via händerna är den vanligaste av alla smittvägar. Direkt kontaktsmitta från ett infekterat sår, nagelbandsinfektion eller dylikt utgör den största smittrisken men indirekt kontaktsmitta har också stor betydelse Handtvätt med tvål och vatten är till för att avlägsna smuts och minska tillfälliga föroreningar. Den normala bakteriefloran på huden är en del av kroppens infektionsförsvar och därför bör man eftersträva så liten påverkan av den som möjligt. Det är viktigt att efter genomförd handtvätt torka händerna torra. Handsprit mister sin effekt om händerna är fuktiga. Använd vid behov handbalsam för att förebygga torra och nariga händer. Handbalsam används i samband med längre raster eller på fritiden efter arbetspassets slut. Handdesinfektion Handdesinfektion med handsprit har överlägsen mikrobiologisk effekt. Desinfektera händerna med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel alltid händerna före patientkontakt och rent arbete. Desinfektera händerna efter patientkontakt, efter smutsigt arbete och efter användning av handskar Använd rikligt med handdesinfektion, minst 2 ml. Europanormer som beskriver en korrekt utförd handdesinfektion visas i bilaga 1. Avsluta med att desinfektera underarmarna. Handsprit bevarar huden hel på grund av dess återfettande egenskaper. Tänk på att hel hud är en barriär mot smittämnen. Handskar Använd handskar vid direktkontakt med blod, blodtillblandade kroppsvätskor eller annat smittsamt material. Vid egen färsk hudskada ska handskar även användas vid risk för kontakt med kroppsvätskor. I andra situationer bör användning av handskar begränsas. Kasta handskarna direkt efter användning. Arbetets karaktär styr val av handske. Se Westmas katalog om handskar. Handskmaterial påverkas av slitage och kemikalier, vilket medför att handskar inte skall användas längre tid än nödvändigt, spritdesinfekteras eller återanvändas.

4 Dokumentnamn Hygienrutiner för folktandvården Sida 4(10) Tänk på att handskar blir förorenade utanpå och då sprider smitta på samma sätt som den obehandskade handen. Berör inte omväxlande smutsigt och rent även om du har handskar på händerna. Byt handskar mellan patienter och olika arbetsmoment Munskydd/skyddsglasögon Munskydd och skyddsglasögon alternativt visir används vid risk för stänk och skvätt i ansiktet. Munskydd ska vara av operationskvalitet Byt munskydd mellan varje patient Byt munskydd om det blivit genomfuktat. Skyddsförkläde Använd skyddsförkläde vid risk för skvätt och stänk Smittrening av ytor Punktdesinfektion Vid stänk och spill av blod eller kroppsvätskor avtorkas ytor med alkoholbaserat desinfektions- och rengöringsmedel. Alternativt kan oxiderande medel (Virkon 1-%) användas. Medel för ytdesinfektion skall finnas tillgängligt på behandlingsrummet. Skapa fria ytor. Förvara så mycket material som möjligt i skåp eller lådor för att undvika stänk och för att lättare kunna desinfektera ytor. Om en väl fungerande punktdesinfektion utförs krävs ingen ytterligare desinfektion av ytor. Städning med rengöringsmedel är tillräcklig. Smittrening av instrument Mikrobiell riskgruppering enligt SoS-rapport 1998:12; Att förebygga infektioner i vården II. Sterila produkter För att erhålla en steril produkt krävs en fullständig avdödning av bakterier och andra mikroorganismer. Vid användning ska instrument och artiklar ha en mikrobiell renhet som motsvarar 1 x 10 6 (d v s på en miljon föremål får finnas högst 1 levande mikroorganism). Sterilisering sker i autoklav i 134º under 3 minuter..

5 Dokumentnamn Hygienrutiner för folktandvården Sida 5(10) Instrument som är avsedda att i planerade ingrepp penetrera hud och slemhinnor och tränga in i steril vävnad (bindväv, ben, pulpa) skall vara sterila vid användningstillfället t ex instrument vid extraktion, endodonti och parodontal kirurgi. Vid operativa ingrepp används sterila handskar. Sterilt underlägg används om detta behövs för att lägga sterila instrument på. Instrumenten skall vara desinfekterade och rengjorda före sterilisering. Desinfektion och rengöring utförs i typgodkänd automatisk diskdesinfektor. Kontrollera att instrumenten är rena efter processen i diskdesinfektor. Om inte utförs manuell rengöring och körs sedan i diskdesinfektor på nytt. Detta är viktigt för att nå fullvärdigt steriliseringsresultat. Obs! Lagar och bestämmelser gäller angående validering och rutinkontroll av steriliseringsprocesser. För kontroll av autoklav och process hänvisas till Handbok för hälsooch sjukvård och SIS HB 600; Validering och rutinkontroll av steriliseringsprocesser. Funktionskontroll av autoklav Daglig kontroll: Kontrollera sterilisatorns dörrbackningar. kontroll: Utför läcktest före dagens steriliseringar. I dagens första körning placeras en TST-sticka i en sk dummies (låtsasförpackning) som motsvarar de produkter som finns i processen. Denna process kan köras tillsammans med annat gods. Resultatet av den kemiska indikatorn dokumenteras i loggbok. Kvittoremsan från skrivaren kontrolleras, signeras och dokumenteras i loggbok. Dokumentera därefter resultatet av varje process. All dokumentation sparas i 12 månader. Märk förpackningen med sista förbrukningsdag. Om spritpenna används, skriv utanför svetsen! När etikett används, sätt den på plastsidan. Vid inlastning av instrument tänk på att godset ska ligga fritt, det vill säga instrument och förpackningar får ej ligga stuvade på varandra. Kontrollera vid urlastning att förpackningarna är intakta och torra. Icke intakta och synligt våta förpackningar packas om i ny förpackning och steriliseras igen.

6 Dokumentnamn Hygienrutiner för folktandvården Sida 6(10) Förpackat steriliserat gods skall hanteras med varsamhet. Godset förvaras torrt och dammfritt. Skadas emballaget kan godset inte betraktas som sterilt. Hållbarhetstider I autoklavpåse av papper/plast som förslutits med tejp 1 månad. I autoklavpåse av papper/plast som förslutits med svets 6 månader. I packstycke 1 månad. 14-dagars-intervall: Rengör autoklaven med rengöringsmedel som ej skummar eller enligt tillverkarens anvisningar. Rengör vattentanken och byt destillerat/avjoniserat vatten. Årlig kontroll: Genomför den årliga prestandakvalificeringen. Kontrollera att det planerade service och underhållsprogrammet genomförs och dokumenteras. Hänvisning till Driftsinstruktioner och underhåll för autoklav Citomat 164 Vac och Citomat 203 c Vac. Textilpaket skall beställas från Tvätteriet i Alingsås. Fabrikssteriliserade engångsartiklar skall inte resteriliseras. Kassett med överfallande lock kan inte betraktas som sterilt gods eftersom det finns en springa mellan bricka och lock, vilket medför att instrumenten kan kontamineras. Dessa hanteras som höggradigt rent gods. Höggradigt rena/desinfekterade produkter Vid användning skall instrument och artiklar vara fria från mikroorganismer som normalt kan förorsaka infektion. Den strängaste definitionen är den teoretiska sannolikheten att det finns mindre än en mikroorganism per 1000 produkter. Detta gäller instrument som används vid rena rutiner inom tandvården. Höggradigt rena produkter omfattar instrument och artiklar som kommer i kontakt med hud och slemhinnor, men inte är avsedda att penetrera in i steril vävnad. Det vill säga instrument för undersökning t ex ficksonder, protetik, kariesbehandling, depuration, borr, turbiner, handoch vinkelstycken.

7 Dokumentnamn Hygienrutiner för folktandvården Sida 7(10) En speciell ställning intar turbiner, hand- och vinkelstycken där både yttre och inre smittrening är nödvändig. Instruktion för skötsel av dessa instrument finns under rubriken; Hantering av dentala vinkelstycken och turbiner på s 9. Kontroller Desinfektion sker i typgodkänd automatisk diskdesinfektor (temp >85º). F n gäller SPRIspecifikation nr Nya EU-normer är under utarbetande. Kontrollera visuellt att instrumenten är rena efter körning i diskdesinfektor. Om inte, utförs manuell rengöring och körs sedan i diskdesinfektor på nytt för att kunna betraktas som höggradigt rent. Anteckna i avvikelserapportering om godset inte blir rent. Borstar som används vid manuell rengöring körs i diskdesinfektor efter varje användning. Temperaturkontroll görs vid varje körning. Signera utförda körningar i loggbok. Daglig underhåll: Kontrollera att diskarmarna snurrar, Diskarmarna lossas och rengörs 1 gång/vecka eller vid behov Kontrollera att dysorna är rena på över/undersida Kontrollera att rimlig mängd diskmedel gått åt (sätt streck på dunken, kontrollera nivån) Kammaren rengörs vid behov Silen tages ut, rensas Rengöringsförmågan kontrolleras med TOSI-test regelbundet. Signera din kontroll på därför avsett loggboksblad. Loggbokspärm Vid varje diskdesinfektor skall finnas en loggbokspärm märkt Kvalitetssäkring av diskdesinfektor. Samla i pärmen: Alla apparaturshandlingar (t ex bruksanvisning, skötselanvisning och dylikt) Dokument om service och reparationer Kurvan från temperaturkontrollen som utförts av MTA en gång per år Signerade loggboksblad för dagliga kontroller Blad för avvikelserapportering

8 Dokumentnamn Hygienrutiner för folktandvården Sida 8(10) Information om vilket disk- och sköljmedel som används samt dosering. Diskdesinfektor skall funktionskontrolleras en gång per år enligt gällande bestämmelser. (SPRI-specifikation gäller tills vidare). Utföres av MTA. Desinfektion kan i vissa fall ske med kemiska desinfektionsmedel. Värmedesinfektion är dock att föredra. Höggradigt rena instrument/produkter skall förvaras i kassett eller låda med lock, fritt från fukt och damm. Omsättningen av instrument skall ske på kort tid för att bevara renhetsgraden. Obs! På grund av att höggradigt rena instrument är oförpackade kontamineras dessa fortare beroende på hanteringen. Se över rutiner för hållbarhetstid speciellt när instrumenten förvaras i genomräckningsskåp eller inne i patientrummet och om det finns tveksamheter om rotationshastighet. Vid all hantering av höggradigt rena instrument används höggradigt ren pincett för att plocka instrumenten med. Tänk på handdesinfektionen! Tänk på att aseptiken beror på hanteringsförfarandet! Aseptik = bevara det rena rent! Rena produkter Instrument och artiklar skall vara för ögat rent. Till denna grupp hör instrument som vid normal användning inte berör slemhinnor utan enbart intakt hud. Till exempel spatlar, glasplattor och alginatkoppar. Synliga föroreningar tas bort maskinellt eller manuellt. Kommer instrumenten i kontakt med sår på huden eller förorenas av till exempel saliv skall de efter användandet smittrenas. Instrumenten förvaras skyddade från damm och fukt. Instrument och materialhantering Huvudprincipen är att: Brickan inte innehåller mer instrument och material än vad som går åt vid användningstillfället. Eventuella överskottsinstrument plockas fram efterhand.

9 Dokumentnamn Hygienrutiner för folktandvården Sida 9(10) Antalet rumsbundna instrument begränsas, gäller både brickan och lösa instrument. Undvik om möjligt dubbeländade vassa instrument. Observera att vid nyinköp finns numera sonder som är enkeländade. Efter patientbehandling Innan patienten lämnar behandlingsrummet är det viktigt att se till att eventuell blödning avtagit. Den som använt och assisterat ansvarar för att: rensa och skapa ordning på brickorna ta bort engångsmaterial stickande och skärande material läggs i därför avsedd behållare i behandlingsrummet torka av instrumenten från ev cementrester och dylikt lägg borren i Dax Extra i 10 minuter för att undvika intorkning brickorna placeras i diskdesinfektorn utan vidare hantering. Farligt avfall skärande- och stickande/smittförande Skärande och stickande avfall kan innebära risk för den personal som kommer i kontakt med avfallet. Arbeta på ett sådant sätt att stick- och skärskador undviks. - Lägg använda kanyler, knivblad med mera i punktionssäker hållare. Använd det speciella lock som finns för avdragning av kanyler. Om inte kanylen kan avskiljas direkt i plåtburken använd kanylhyllshållare. Skruva på ytterlocket när behållare är fylld till 3/4. Åtgärder vid tillbud. Se lokal anvisning; Handläggning av stick- och skärskador i Skaraborg. Övrigt avfall Endast kraftigt nedblodat avfall tas omhand som smittförande avfall. Hantering av dentala vinkelstycken och turbiner Instrumenten skall bytas mellan varje patient.

10 Dokumentnamn Hygienrutiner för folktandvården Sida 10(10) Rengöring/smittrening i behandlingsrummet Yttre smittrening görs genom att torka av instrumentet med lämpligt desinfektionsmedel (f n M Ytdes). Inre rengöring och smittrening Utförs enligt anvisning ur instruktionsbok för KaVo Lifetime eller Dac Vid maskinstopp görs enligt följande: Rengörande oljor pressas genom de inre delarna av vinkelstycket och ut genom borrfattningen i huvudet. Var sparsam med mängden olja. För mycket olja och smuts försvårar rengöring och smittrening. Smittrening erhålls om instrumentet autoklaveras efter behandling med olja. Det finns för närvarande inga undersökningar som klart visar att processen är tillräcklig för att man ska nå den renhetsgrad som avses för höggradigt rena instrument. Tillvägagångssättet medför en reducering av antalet mikroorganismer som kontaminerar de inre delarna av instrumentet. Om ett sterilt instrument erfordras autoklaveras det förpackat i autoklav med vacum efter att erforderlig rengöring utförts. Suganläggning Suganläggningens ytteryta desinfekteras mellan varje patient (f n M Ytdes). Systemet genomsugs med Recyclean dagligen. Doseras enligt anvisning på flaskan. Slangar till sugsytemet byts 2 gånger per år. Borr Borr för flergångsbruk körs i diskdesinfektor i därför avsedd insats eller KaVo LIFEtime på ultraljudsprogrammet. Manuell rengöring kan göras efter vid behov. Se sid 6 under Höggradigt rent. Vid eventuellt driftstopp kan följande alternativ väljas: a) manuell rengöring efter att borren legat i Dax Extra eller motsvarande i 10 minuter. Därefter läggs borren återigen i Dax Extra(10 minuter) för att uppnå kravet höggradigt rent b) rengöring i ultraljudsapparat med efterföljande desinfektion i Dax Extra10 minuter. Borren förvaras torrt. Endast de borr som skall användas till sterila ingrepp packas och steriliseras. Avtryck 1%-ig Virkon används för att desinfektera avtrycken före transport till tandtekniker. Avtrycken läggs i lösningen i 10 minuter därefter sköljs avtrycket under rinnande vatten.

LÄNSÖVERGRIPANDE HYGIENRUTIN Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida

LÄNSÖVERGRIPANDE HYGIENRUTIN Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida Enheten för vårdhygien Kia Karlman 1(6) Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner ska tillämpas överallt där vård och omsorg bedrivs (SOSFS 2007:19). Syftet är att förhindra smitta från patient till personal

Läs mer

Basala hygienrutiner Länsövergripande

Basala hygienrutiner Länsövergripande Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (5) Basala hygienrutiner Länsövergripande Basala hygienrutiner ska tillämpas där vård och omsorg bedrivs (SOSFS 2015:10). Syftet är att förhindra smitta från

Läs mer

Hygienregler för Landstinget Dalarna

Hygienregler för Landstinget Dalarna Hygienregler för Landstinget Dalarna Dessa hygienregler gäller alla anställda vid Landstinget Dalarna. Reglerna fastställdes av Landstingsdirektören Ulf Hållmarker Ledningens ansvar Ansvaret för att dessa

Läs mer

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och hygienrutiner Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och basala hygienrutiner Allmänt Du som arbetar i vården kan själv bära på infektioner eller smitta som kan infektera

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård 1 Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård Innehållsförteckning Sid Ren rutin 2 Omläggning med ren rutin 2 Förbandsmaterial 2 Steril rutin 3 Basala hygienrutiner

Läs mer

Förord. Kortärmat. Långt hår uppsatt. Fri från klockor och ringar. Inger Bergström Regiondirektör

Förord. Kortärmat. Långt hår uppsatt. Fri från klockor och ringar. Inger Bergström Regiondirektör Rätt klädd i vården Långt hår uppsatt Här arbetar vi Kortärmat Förord Vårdrelaterade infektioner, det vill säga infektioner som patienter eller personal får i samband med vård eller behandling, är ett

Läs mer

Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta

Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta TJÄNSTESKRIVELSE 2013-07-01 11 Hygienrutiner samt Riskavfallshantering Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta Handhygien Grunden för att förebygga smittspridning är

Läs mer

Rena händer och rätt klädd

Rena händer och rätt klädd Rena händer och rätt klädd inom Vård och omsorg Rena händer och rätt klädsel viktigt för att säkra vården Idag får var tionde patient i slutenvård en infektion som är så allvarlig att den kräver antibiotikabehandling.

Läs mer

Hygienregler. för Landstinget i Östergötland. www.lio.se. Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland

Hygienregler. för Landstinget i Östergötland. www.lio.se. Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland Hygienregler för Landstinget i Östergötland Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland www.lio.se God vårdhygien allas ansvar Alla som arbetar i vården ska känna till och följa de basala

Läs mer

Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete

Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete Utarbetat av Vårdhygien 2010 Uppdaterad 2015 Tre enkla åtgärder för att förebygga smittspridning/vårdrelaterade infektioner Basala

Läs mer

Rätt klädd och rena händer

Rätt klädd och rena händer Rätt klädd och rena händer Förord Varje år orsakar vårdrelaterade infektioner stort lidande som dessutom kostar den svenska vården miljardbelopp.via händer och kläder kan du lätt överföra smittämnen till

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Hygien- och smittskyddsrutiner. tandvården

Information till legitimerade tandhygienister. Hygien- och smittskyddsrutiner. tandvården SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Hygien- och smittskyddsrutiner för tandvården TANDHYG Innehåll Hygienrutiner Vad säger lag och rekommendationer...1 Allmänt...1 Basala hygienrutiner...1

Läs mer

Hygienregler. för personal inom Landstinget i Kalmar län

Hygienregler. för personal inom Landstinget i Kalmar län Hygienregler för personal inom Landstinget i Kalmar län Vi måste hjälpas åt att minimera risken för spridning av vårdrelaterade infektioner. Vårdrelaterade infektioner leder bland annat till ökat patientlidande,

Läs mer

Giltig fr.o.m: 2005-06-15 Dokumenttyp: Vårdprogram

Giltig fr.o.m: 2005-06-15 Dokumenttyp: Vårdprogram 1 (5) Hygienregler för Landstinget i Östergötland Dessa hygienregler är utarbetade av Vårdhygien i samarbete med länets chefläkare. Reglerna är giltiga from 15 juni 2005 (reviderade senast december 2010)

Läs mer

Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS.

Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS. Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS. Arbetskläder Studenter/elever får låna arbetskläder på sjukhuset. Arbetskläder byts dagligen, se bifogade PM om

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Medicintekniska produkter Rengöring och desinfektion av medicintekniska produkter Sköljrum Produkt som påvisar, förebygger, övervakar, behandlar, lindrar: sjukdom, skada eller funktionshinder Undersöka,

Läs mer

Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete

Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete Vårdhygien 2016 Socialstyrelsens föreskrifter 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg 1 januari 2016 trädde en ny föreskrift om Basal

Läs mer

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner och klädregler Institutionen för Odontologi Basala hygienrutiner och klädregler Reviderade januari 2015 av Jana Johansson Huggare 2 Vid Institutionen för odontologi träffar vi dagligen ett stort antal patienter, studenter

Läs mer

Vårdhygien - Basala hygienrutiner

Vårdhygien - Basala hygienrutiner Dokumenttyp Rutin Beslutad av (datum och ) Ledningsgruppen vård och omsorgsförvaltningen (2013-09-09 ) Giltig fr.o.m. 2013-09-09 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller för Vård- och

Läs mer

Rätt klädd på jobbet

Rätt klädd på jobbet Rätt klädd på jobbet Regler för arbetskläder Angereds Närsjukhus Capio Lundby Närsjukhus Frölunda Specialistsjukhus Kungälvs sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset Förord Vårdrelaterade infektioner

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Rutiner. Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland

Hälsa Sjukvård Tandvård. Rutiner. Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland Hälsa Sjukvård Tandvård Rutiner Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland 1 En trygg och säker vård Vårdrelaterade infektioner leder till att många patienter utsätts för komplikationer

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Hygien- och smittskyddsrutiner. tandvården

Information till legitimerade tandhygienister. Hygien- och smittskyddsrutiner. tandvården SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Hygien- och smittskyddsrutiner för tandvården TANDHYG Innehåll Vad säger lag och rekommendationer...1 Tandvårdslagen (1985:125)...1 Patientsäkerhetslagen

Läs mer

Basal hygien i tandvård vid institutionen för odontologi

Basal hygien i tandvård vid institutionen för odontologi Basal hygien i tandvård Dnr: 1-415/2017 2017-03-29 Sid: 1 / 5 Mats Trulsson, prefekt Basal hygien i tandvård vid institutionen för odontologi Reviderad mars 2017 av Ann Roosaar och Katarina Gustavsson

Läs mer

Rätt klädd och rena händer

Rätt klädd och rena händer Rätt klädd och rena händer Här arbetar vi Förord Vårdrelaterade infektioner, det vill säga infektioner som patienter eller personal får i samband med vård eller behandling, är ett problem i svensk hälso-

Läs mer

Rätt klädd och rena händer

Rätt klädd och rena händer Rätt klädd och rena händer Förord Vårdrelaterade infektioner, det vill säga infektioner som patienter eller personal får i samband med vård eller behandling, är ett problem i svensk hälso- och sjukvård.

Läs mer

2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun

2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun 2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun 1 1. Smitta och smittvägar Smittvägar Smitta kan överföras på olika sätt. I vård- och omsorgsarbete är kontaktsmitta

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Hygien- och smittskyddsrutiner. tandvården

Information till legitimerade tandhygienister. Hygien- och smittskyddsrutiner. tandvården SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Hygien- och smittskyddsrutiner för tandvården TANDHYG Innehåll Vad säger lag och rekommendationer.. 1 Tandvårdslagen (1985:125)...1 Patientsäkerhetslagen

Läs mer

Vårdhygieniska Argument

Vårdhygieniska Argument Vårdhygieniska Argument Ibland är det svårt att övertyga medarbetare om vikten av att praktisera basala hygienrutiner och förhålla sig till rätta klädregler. Trots att det reglerat i en författning (bindande

Läs mer

Självklart! Läs det i alla fall

Självklart! Läs det i alla fall Självklart! Läs det i alla fall självklarheter Vi är alla beredda att göra allt vi kan för att de som behandlas, vårdas eller arbetar i vården inte ska smittas eller i onödan drabbas av en infektion. Därför

Läs mer

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner Åsa Nordlund Hygiensjuksköterska Varför? För att skydda vårdtagaren För att skydda personalen Superbakterier spreds på äldreboende i Gävle hygienen var för dålig Gävle12 april 2016

Läs mer

Grafisk form: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, Maj 2008 Foto: Anders Alm, Bert-Ola Isaksson

Grafisk form: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, Maj 2008 Foto: Anders Alm, Bert-Ola Isaksson Stopp för smitta och smittspridning Grafisk form: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, Maj 2008 Foto: Anders Alm, Bert-Ola Isaksson Förord Vårdrelaterade infektioner innebär stort lidande för patienter

Läs mer

Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer

Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Enheten för vårdhygien NLL Kia Karlman 1(6) Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Gods- och instrument avsedda för flergångsbruk ska rengöras och desinfekteras efter användning.

Läs mer

Riktlinjer för basal vårdhygien Framtagen och godkänd av:

Riktlinjer för basal vårdhygien Framtagen och godkänd av: RIKTLINJE Dokumentnamn RUTIN Riktlinjer för basal vårdhygien Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 2011-11-01 Gemensam med Regionen:

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Stickskada Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument Lag/föreskrift/råd:

Läs mer

Blod och blodsmitta. Elisabeth Persson Flodman 2014

Blod och blodsmitta. Elisabeth Persson Flodman 2014 Blod och blodsmitta Elisabeth Persson Flodman 2014 Definition - blodburen smitta Överföring av smittämnen via blodkontakt som leder till infektion (med/utan symtom). Vanligast genom stick- eller skärskador.

Läs mer

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning Rätt klädd och rena händer basala hygienrutiner stoppar smittspridning Resistenta bakterier Resistenta bakterier är ett av de största vårdhygieniska problemen i världen. MRSA Meticillin Resistenta Staphylococcus

Läs mer

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner Vårdrelaterade infektioner, en vårdskada Vårdrelaterade infektioner 1.Urinvägsinfektioner 2. Blodförgiftning på grund av centrala infarter 3.Postoperativa sårinfektioner 4. Lunginflammationer

Läs mer

Lokal anvisning 2005-02-16

Lokal anvisning 2005-02-16 1 (5) Titel Skydd mot blodburen smitta samt vård av patient med misstänkt eller konstaterad smitta Dokumenttyp Datum Lokal anvisning 2005-02-16 Utfärdare Elsy Wiksten Anna-Karin Olsson Blodsmitterutiner

Läs mer

Folktandvården Stockholms län AB. Vårdhygien. Lennart Castman, tandläkare Folktandvården Stockholms län AB

Folktandvården Stockholms län AB. Vårdhygien. Lennart Castman, tandläkare Folktandvården Stockholms län AB Vårdhygien Lennart Castman, tandläkare Folktandvården Stockholms län AB Vårdhygien viktigare än någonsin Snart vårt sista vapen i kampen mot infektioner? Ökad antibiotikaresistens vad kan vi göra? Genom

Läs mer

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd Yrkesmässig hygienisk verksamhet Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Anvisning för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer 141203 Anvisning primärvård Föremål och instrument avsedda för flergångsbruk ska rengöras och desinfekteras efter användning i

Läs mer

Riktlinjer för basal hygien inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro läns kommuner. Riktlinje Datum:

Riktlinjer för basal hygien inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro läns kommuner. Riktlinje Datum: Riktlinjer för basal hygien inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro läns kommuner Riktlinje Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Nästa revidering Gäller från datum

Läs mer

Manus till bildspel, Basala hygienrutiner och klädregler

Manus till bildspel, Basala hygienrutiner och klädregler Manus till bildspel, Basala hygienrutiner och klädregler Bild 1 Basala hygienrutiner och klädregler Ett vårdhygieniskt arbetssätt som förhindrar smittspridning Bild 2 Smitta i vård och omsorg I vår omgivning,

Läs mer

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår ren rutin Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens ansvar Diagnostik

Läs mer

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Självklart! Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Var vårdar vi våra brukare/patienter? VRE - utbrottet i Västmanland 2008-2010 Totalt 267

Läs mer

Lätt att göra rätt. förhindra smitta på bästa sätt

Lätt att göra rätt. förhindra smitta på bästa sätt Lätt att göra rätt förhindra smitta på bästa sätt Lätt att göra rätt - förhindra smitta på bästa sätt Alla människor är bärare av mikroorganismer. I vårdmiljö möts många människor, vilket innebär en ökad

Läs mer

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 1 EN GOD VÅRDHYGIEN ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN BRA VÅRD Ett vårdhygieniskt arbetssätt är en grundförutsättning för att kunna ge en bra vård. Vem som bär på en smittsam mikroorganism

Läs mer

Basala hygienrutiner och klädregler. - Ett vårdhygieniskt arbetssätt som förhindrar smittspridning

Basala hygienrutiner och klädregler. - Ett vårdhygieniskt arbetssätt som förhindrar smittspridning Basala hygienrutiner och klädregler - Ett vårdhygieniskt arbetssätt som förhindrar smittspridning Smitta i vård och omsorg Bakterier Snälla bakterier Normalflora Elaka bakterier Snäll kan bli elak Resistenta

Läs mer

Maria Larsson. statsråd socialdepartementet

Maria Larsson. statsråd socialdepartementet Förord Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälsooch sjukvård. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är tät och risken för smittspridning är stor.

Läs mer

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Tvätt, avfall och städning Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Smutstvätt Innehåller mikroorganismer - en del sjukdomsframkallande Felaktig hantering/temperatur kan utgöra smittrisk Tvättprocessen för

Läs mer

Smittskydd & Vårdhygien. http://www.orebroll.se/uso/smittskydd. förebygga och minska smittspridning. förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI)

Smittskydd & Vårdhygien. http://www.orebroll.se/uso/smittskydd. förebygga och minska smittspridning. förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI) Smittskydd & Vårdhygien förebygga och minska smittspridning förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI) rådgivning, utbildning, information, utarbetande av hygienrutiner http://www.orebroll.se/uso/smittskydd

Läs mer

HYGIEN OCH SMITTSKYDD Vad säger lagen?

HYGIEN OCH SMITTSKYDD Vad säger lagen? HYGIEN OCH SMITTSKYDD Vad säger lagen? Smittskyddslagen fastslår att var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder ska medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar SFS-nr:

Läs mer

Basala hygienrutiner när, var, hur och varför. Camilla Artinger Hygiensjuksköterska

Basala hygienrutiner när, var, hur och varför. Camilla Artinger Hygiensjuksköterska Basala hygienrutiner när, var, hur och varför Camilla Artinger Hygiensjuksköterska Basala hygienrutiner Indirekt kontaktsmitta Händer Kläder Föremål Från vårdtagare till nästa vårdtagare Bristande basal

Läs mer

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Vilka förutsättningar har vi i kommunen? Anna Lejdegård,hygiensjuksköterska Mikrobiologisk renhet hos medicintekninska produkter Sterilt =

Läs mer

Handledning självskattning av basala hygienrutiner på Älvsbyns kommuns äldreboende, omsorgen, hemtjänst och personliga assistenter

Handledning självskattning av basala hygienrutiner på Älvsbyns kommuns äldreboende, omsorgen, hemtjänst och personliga assistenter Handledning självskattning av basala hygienrutiner på Älvsbyns kommuns äldreboende, omsorgen, hemtjänst och personliga assistenter Undersökningen är ett verktyg för att sätta mått på följsamheten till

Läs mer

Uppföljning av vårdhygieniska aspekter vid husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Uppföljning av vårdhygieniska aspekter vid husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 1 (6) Vårdhygien Stockholms län Uppföljning av vårdhygieniska aspekter vid husläkarverksamhet med basal hemsjukvård Checklistan kan med fördel fyllas i direkt i datorn och därefter sparas samt skickas

Läs mer

HYGIENRIKTLINJER FÖR TANDVÅRDSHÖGSKOLAN MALMÖ

HYGIENRIKTLINJER FÖR TANDVÅRDSHÖGSKOLAN MALMÖ HYGIENRIKTLINJER FÖR TANDVÅRDSHÖGSKOLAN MALMÖ Reviderad 2014 av Ingegärd Lundgren Svensson ALLMÄNT Goda hygienriktlinjer syftar till att: förebygga infektioner hos patienter hindra smittspridning mellan

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Städ, tvätt och avfall 2015 Elisabeth Persson Flodman, Vårdhygien

Städ, tvätt och avfall 2015 Elisabeth Persson Flodman, Vårdhygien Städ, tvätt och avfall 2015 Elisabeth Persson Flodman, Vårdhygien Bakterier lever länge i miljön Kramer et al, BMC Infectious Disease, 2006 Varför städar vi? Minska mängden mikroorganismer i miljön Minska

Läs mer

Basala hygienrutiner. Barbro Liss, hygiensjuksköterska

Basala hygienrutiner. Barbro Liss, hygiensjuksköterska Basala hygienrutiner Barbro Liss, hygiensjuksköterska Basala hygienrutiner God handhygien Skyddshandskar Engångsplastförkläde eller skyddsrock Vårdpersonalens ansvar SOSFS 2007:19 Direkt kontaktsmitta

Läs mer

Tillsynsprojekt Piercing och Tatuering 2012 Rapport nr: 2

Tillsynsprojekt Piercing och Tatuering 2012 Rapport nr: 2 Tillsynsprojekt Piercing och Tatuering 2012 Rapport nr: 2 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 2 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Jessica Nilsson 019-21 14 16 Box 33200,

Läs mer

Sår. Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013

Sår. Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013 Sår Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013 Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens

Läs mer

Hygienregler för Region Östergötland. Gäller alla som arbetar inom vård, tandvård och omsorg. www.regionostergotland.se

Hygienregler för Region Östergötland. Gäller alla som arbetar inom vård, tandvård och omsorg. www.regionostergotland.se Hygienregler för Region Östergötland Gäller alla som arbetar inom vård, tandvård och omsorg www.regionostergotland.se God vårdhygien allas ansvar För att förhindra smittspridning ska alla som arbetar i

Läs mer

Tillämpa alltid dessa rutiner. Gäller alla personalkategorier och till alla patienter/ vårdtagare

Tillämpa alltid dessa rutiner. Gäller alla personalkategorier och till alla patienter/ vårdtagare Dokumentnamn: Städ och rengöring Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: MAS MAS 2016-05-01 Städ och rengöring Goda städrutiner God städning är viktig för att minska mängden

Läs mer

Piercing och tatuering. hälsorisker samt gällande lagar och regler

Piercing och tatuering. hälsorisker samt gällande lagar och regler Piercing och tatuering hälsorisker samt gällande lagar och regler Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Maria Larsson ÄLDRE- OCH FOLKHÄLSOMINISTER

Maria Larsson ÄLDRE- OCH FOLKHÄLSOMINISTER Förord Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälsooch sjukvård. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är tät och risken för smittspridning är stor.

Läs mer

Vårdhygien rutin och ansvar

Vårdhygien rutin och ansvar SDF Norr, Öster och Väster Sociala omsorgsförvaltningen Arbetslivsförvaltningen Vårdhygien rutin och ansvar Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten

Läs mer

Sår - Rena rutiner. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Sår - Rena rutiner. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Sår - Rena rutiner Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Allmänt om sår och behandling Förebygga uppkomst av sår Sårläkning Rena sår ska hållas rena Begränsad antibiotikaanvändning Hindra smittspridning

Läs mer

Tvätt, avfall och städ. Vårdhygien Uppsala län 2015

Tvätt, avfall och städ. Vårdhygien Uppsala län 2015 Tvätt, avfall och städ Vårdhygien Uppsala län 2015 Smutstvätt Smittrisk vid felaktig hantering, temperatur Förorenar omgivningen (golvet) Återsmutsar ren tvätt Vassa föremål i fickor? Kräver kunskap och

Läs mer

Hygienföreskrifter. Uppdaterad av ledningsgruppen 2013-10-04

Hygienföreskrifter. Uppdaterad av ledningsgruppen 2013-10-04 Hygienföreskrifter Uppdaterad av ledningsgruppen 2013-10-04 Dnr: H&H 145-2013 Bakgrund Habilitering & Hälsa är en del av Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård och tar emot patienter med varaktiga

Läs mer

Region Östergötland. Observationsstudier. Basala hygienrutiner och klädregler

Region Östergötland. Observationsstudier. Basala hygienrutiner och klädregler Observationsstudier Basala hygienrutiner och klädregler Observationsstudier Vad är det? Observation av följsamhet till Basala hygienrutiner och Klädregler -En Egenkontroll Vad styr? SOSFS 2007:19 föreskrift

Läs mer

Varför behövs basala hygienrutiner och klädregler?

Varför behövs basala hygienrutiner och klädregler? Består av hygiensjuksköterskor och hygienläkare samt en smittskyddsläkare, en smittskyddssköterska och en sekreterare. Jobbar länsövergripande: alla tre sjukhusen, kommunen, primärvården, psykiatrin, habiliteringen.

Läs mer

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning 2014-11-28 1 (6) Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska produkter (MTP) Sammanfattning avtalskunder inom Närhälsan i område V6, V7, M5, M6 och M7 Denna

Läs mer

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-82417 Fastställandedatum: 2015-09-21 Giltigt t.o.m.: 2016-09-21 Upprättare: Anita A Johansson Fastställare: Signar Mäkitalo Hygieniska frågor vid

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.1 BASALA HYGIENRUTINER

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.1 BASALA HYGIENRUTINER Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.1 BASALA HYGIENRUTINER ATT FÖRHINDRA SMITTSPRIDNING I VÅRDARBETET ISBN 978-91-633-8059-4 2(10) 1 INLEDNING Den vanligaste

Läs mer

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner ERIKA DAHLSTRAND 2010 RAPPORT 2010:? SAMMANFATTNING Under 2009 och 2010 har Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Läs mer

Kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer

Kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Riktlinje Kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Värmedesinfektion Föremål och instrument som är avsedda för flergångsbruk ska rengöras och desinfekteras

Läs mer

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Tvätt, avfall och städning Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Smutstvätt Smittrisk vid felaktig hantering, temperatur Förorenar omgivningen (golvet) Återsmutsar ren tvätt Vassa föremål i fickor? Kräver

Läs mer

Spol- och diskdesinfektorer - kvalitetssäkring

Spol- och diskdesinfektorer - kvalitetssäkring Godkänt den: 2016-10-10 Ansvarig: Gäller för: Margareta Öhrvall Landstinget i Uppsala län Spol- och diskdesinfektorer - kvalitetssäkring Innehåll Spoldesinfektor...2 Diskdesinfektor...2 Praktiska råd...2

Läs mer

Vårdhygieniska rutiner för kommunerna i södra Älvsborg

Vårdhygieniska rutiner för kommunerna i södra Älvsborg 1 (6) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Hälso- och sjukvård Ansvarig: MAS Fastställare: Gäller fr.o.m: 2014-10-31 Diarienummer: Utgåva/version: Uppföljning: 2016 Vårdhygieniska rutiner för

Läs mer

MAS Torka helt torrt med engångspappershandduk och använd därefter handdesinfektion.

MAS Torka helt torrt med engångspappershandduk och använd därefter handdesinfektion. Dokumentnamn: Rutin för basal hygien Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinska ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2016-05-01 Basala hygienrutiner Bakgrund och syfte

Läs mer

Tipspromenad - Basala hygienrutiner 2

Tipspromenad - Basala hygienrutiner 2 Tipspromenad - Basala hygienrutiner 2 Dokumentet innehåller 12 frågor, tipstalonger och de rätta svaren. Frågorna är inskrivna på enskilda ark, färdiga för att skrivas ut. Har du frågor, hör gärna av dig

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Basala hygienrutiner och klädregler. M. Eriksson, Vårdhygien NU-sjukvården

Basala hygienrutiner och klädregler. M. Eriksson, Vårdhygien NU-sjukvården Basala hygienrutiner och klädregler Varför behöver vi hygienrutiner? Varje människa har massor av bakterier Det finns risk för att sprida smitta när man hanterar både mat, människor, tvätt och städning

Läs mer

Margareta Edvall Hygiensjuksköterska BLODBUREN SMITTA

Margareta Edvall Hygiensjuksköterska BLODBUREN SMITTA Margareta Edvall Hygiensjuksköterska BLODBUREN SMITTA Blodsmitta i vården Smitta via blod, blodprodukter eller blodtillblandade kroppsvätskor synligt blod Genom: Stick- eller skärskador. Rikliga mängder

Läs mer

1. Jag bäddar sängar på morgonen. När ska jag byta förkläde?

1. Jag bäddar sängar på morgonen. När ska jag byta förkläde? 1. Jag bäddar sängar på morgonen. När ska jag byta förkläde? 1. Mellan varje sal X. Mellan varje patient 2. När jag bäddar sängar behöver jag inte ha något förkläde 2. Är det OK ur hygiensynpunkt att vara

Läs mer

Basala hygienrutiner. Dygnet runt. För alla personalkategorier

Basala hygienrutiner. Dygnet runt. För alla personalkategorier Basala hygienrutiner Dygnet runt För alla personalkategorier Vårdhygien Direkt 018-611 3902 Kan vårdrelaterade infektioner förekomma hos oss? Urinvägsinfektioner Diarréer Lunginflammationer Infartsinfektioner

Läs mer

Vårdhygien rutin och ansvar

Vårdhygien rutin och ansvar SDF Norr, Öster och Väster Sociala omsorgsförvaltningen Arbetslivsförvaltningen Vårdhygien rutin och ansvar Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten

Läs mer

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Skellefteå 2012-02-03 Lena Skedebrant Smittskyddssköterska Västerbottens läns landsting lena.skedebrant@vll.se Exempel på medicinska

Läs mer

Smittskydd. Seminarium 160210 Pontus Larsson Orofacial Medicin Karlshamn

Smittskydd. Seminarium 160210 Pontus Larsson Orofacial Medicin Karlshamn 1 Smittskydd Seminarium 160210 Pontus Larsson Orofacial Medicin Karlshamn 2 Smittskydd Definition: Alla åtgärder som vidtas för att förhindra och handlägga spridning av sjukdomsframkallande mikroorganismer.

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 4 Avgränsning... 4 Utförande och metod... 5 Resultat... 5 Allmänt... 5 Utformning av

Läs mer

Innan det händer. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län

Innan det händer. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Innan det händer Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Definition - blodburen smitta Överföring av smittämnen via blodkontakt som leder till infektion (med/utan symtom) Från patient till patient

Läs mer

Sårvård. Inger Andersson, hygiensjuksköterska

Sårvård. Inger Andersson, hygiensjuksköterska Sårvård Inger Andersson, hygiensjuksköterska Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens ansvar Diagnostik Utredning

Läs mer

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Tomas Tomas Wilhelmsson Hygiensjuksköterska Smittskydd Värmland Lagar och förordningar SFS 1993:584 Lag om medicintekniska produkter SFS 1993:876

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.6 DISKDESINFEKTORER INOM TANDVÅRDEN

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.6 DISKDESINFEKTORER INOM TANDVÅRDEN Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.6 DISKDESINFEKTORER INOM TANDVÅRDEN ISBN 978-91-633-8059-4 2(13) 1 INLEDNING I Sverige har er, d.v.s. automatiska apparater

Läs mer

Egenkontroll vid piercing och tatuering

Egenkontroll vid piercing och tatuering Nationellt tillsynsprojekt om piercing och tatuering 2011 12 Vägledning till miljöförvaltningar Egenkontroll vid piercing och tatuering Som ett stöd till miljöförvaltningarna att bedöma egenkontrollen

Läs mer

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien.

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. 1 Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare:Tanja Mladenovic Handledare:

Läs mer