Anvisningar om redovisningen av Omvårdnadslyftet 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar om redovisningen av Omvårdnadslyftet 2014"

Transkript

1 Dnr /2013 1(17) Regler och behörighet Åsa Pettersson Anvisningar om redovisningen av Omvårdnadslyftet 2014 Statsbidraget Omvårdnadslyftet syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och funktionshindersomsorgen. Med funktionshindersomsorgen avses här den personal som med stöd av socialtjänstlagen (SoL) arbetar med personer med funktionsnedsättning. Statsbidraget får dock användas för personal som utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) huvudsakligen arbetar med personer 65 år och äldre. Det belopp som Socialstyrelsen betalade ut 2014 får användas för utbildningsinsatser t.o.m. den 30 juni 2014 och ska slutredovisas av kommunerna före utgången av den 15 september Under vecka 26 och 27 har Socialstyrelsen mejlat unika länkar till ett webbformulär för redovisningen till kommunernas kontaktpersoner. Länken kan vidarebefordras till den som är mest lämpad att svara på frågorna för hela kommunens räkning. Om webbformuläret inte används ska motsvarande uppgifter lämnas till Socialstyrelsen på annat sätt. Riktigheten i redovisningen ska intygas av behörig företrädare. För detta erbjuder Socialstyrelsen en separat blankett på webbsidan om statsbidraget. Ha dessa anvisningar till hands när du fyller i webbformuläret! Kontrollräkna att de sifferuppgifter som du lämnar överensstämmer sinsemellan och med redovisningsintyget. Behåll en kopia av svaren i fall att vi behöver ställa kompletterande frågor efter redovisningsfristen. Observera att de inledande frågorna och fråga 12 ska besvaras även om en kommun inte har uppnått några poäng alls med 2014 års bidrag. Helt eller delvis oförbrukade medel ska återbetalas. Socialstyrelsen återkommer om detta efter genomgången av inkomna redovisningar, preliminärt i december Läs mer om villkoren i Socialstyrelsens informationsbrev den 14 november 2013, beslutsmeddelandet den 12 mars 2014 och besök regelbundet Socialstyrelsens webbsida om Omvårdnadslyftet för uppdateringar om statsbidraget. Nedan följer anvisningar till webbformuläret. Denna pil finns under flera frågor och innehåller förklaringar, avgränsningar eller förtydliganden. SOCIALSTYRELSEN Stockholm Telefon Fax

2 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2013 2(17) Kontaktinformation Kommunens namn Uppgiftslämnarens namn E-post Telefon Fyll i kommunens namn och kontaktuppgifter till uppgiftslämnaren. Dirigeringsfråga Har kommunen uppnått några studiepoäng med 2014 års medel i Omvårdnadslyftet? a) Vi har uppnått studiepoäng med 2014 års medel. b) Vi har inte uppnått några studiepoäng med 2014 års medel. c) Vi har inte uppnått några studiepoäng med 2014 års medel men vill ändå fullfölja redovisningen för att tävla om premien. Frågan syftar till att leda till rätt följdfrågor. Fråga 1. Ange det totala antalet personal i a) äldreomsorgen b) funktionshindersomsorgen enligt SoL Frågan avser läget i juni Målgruppen för Omvårdnadslyftet är de yrkesgrupper i äldre- och funktionshindersomsorgen där yrkeskraven i regel motsvarar en gymnasial utbildning. Svaret ska omfatta hela den kommunalt finansierade äldreomsorgen som inkluderar enskilda utförare på entreprenad och i valfrihetssystem. Funktionshindersomsorgen avser här all personal som med stöd av SoL arbetar med personer med funktionsnedsättning (inklusive enskilda utförare som bedriver avsedd verksamhet inom kommunens geografiska område). Statsbidraget får användas för personal inom LSS-området som huvudsakligen arbetar med personer 65 år och äldre (dessa räknas i förekommande fall till 1a). Utbildningsinsatserna får omfatta tillsvidareanställda, vikarier och timanställda. Intermittent anställda eller semestervikarier ska dock inte inkluderas i inventeringen. Kommuner som har använt 2014 års medel för enbart äldreomsorg eller enbart funktionshindersomsorg, och avstår från att tävla om premien, behöver inte redogöra för antalet personal i den omsorg som inte ingår i satsningen.

3 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2013 3(17) Fråga 2. Hur har 2014 års bidrag fördelats mellan kommunala och enskilda utförare? Äldreomsorg Kommunal regi: Antal deltagare i utbildningsinsatser varav deltagare i utbildningsinsatser för grundläggande kunskaper -varav deltagare i utbildningsinsatser för kunskaper för specialiserade uppgifter Funktionshindersomsorg enligt SoL Kommunal regi: Antal deltagare i utbildningsinsatser varav deltagare i utbildningsinsatser för grundläggande kunskaper -varav deltagare i utbildningsinsatser för kunskaper för specialiserade uppgifter Äldreomsorg Enskilda utförare: Antal enskilda utförare (företag, stiftelser el. dyl.) Antal deltagare i utbildningsinsatser varav deltagare i utbildningsinsatser för grundläggande kunskaper -varav deltagare i utbildningsinsatser för kunskaper för specialiserade uppgifter Funktionshindersomsorg enligt SoL Enskilda utförare: Antal enskilda utförare (företag, stiftelser el. dyl.) Antal deltagare i utbildningsinsatser varav deltagare i utbildningsinsatser för grundläggande kunskaper -varav deltagare i utbildningsinsatser för kunskaper för specialiserade uppgifter Om inga deltagare hos enskilda utförare redovisas ovan, vad beror det främst på? a) Enskilda utförare saknas b) Enskilda utförare har informerats om Omvårdnadslyftet men avstått c) Enskilda utförare har inte informerats om Omvårdnadslyftet. Ange orsak. d) Annat, vad? Frågan ställs eftersom kommuner kan ansöka om statsbidrag via Omvårdnadslyftet både som huvudman för sin egen verksamhet och för enskilda utförares räkning. Frågan omfattar deltagare som påbörjat utbildningsinsatser. Personal inom LSS-området som huvudsakligen arbetar med personer 65 år och äldre, och som har deltagit i utbildningsinsatser via Omvårdnadslyftet, redovisas här under Äldreomsorg. Läs om utbildning för grundläggande kunskaper respektive specialiserade uppgifter i förteckningen över kurser som berättigar till statsbidraget Omvårdnadslyftet 2014 (bilaga 1 till informationsbrevet ) Fråga 3. I vilken omfattning har den personal som deltagit i utbildningsinsatser med 2014 års bidrag ersatts av vikarier? a) Upp till hälften av frånvarotiden från ordinarie arbete b) Hälften eller mer av frånvarotiden från ordinarie arbete c) Inte alls då bemanningen har kunnat lösas på annat sätt d) Inte alls då bemanningen inte har kunnat lösas, med följden att bidraget inte har kunnat utnyttjas i önskad omfattning

4 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2013 4(17) Frågan avser hur bemanningen har kunnat lösas för att kunna utnyttja statsbidraget, sammantaget för äldre- och funktionshindersomsorg. Fråga 4a. Vill kommunen tävla om premier för bästa resultat? a) Ja, delpremie 1 och/eller 2 b) Ja, delpremie 3 c) Nej Frågan syftar till att leda till rätt följdfrågor om inventering av utbildningsnivå. Fråga 4b. Inventering av utbildningsnivå Ange antalet personer per utbildningsnivå i äldre- respektive funktionshindersomsorgen. Observera att det finns olika alternativ beroende på svaret på fråga 4a. Äldreomsorg a) Antal personal med en formell utbildning som motsvarar gymnasiepoäng b) Antal personal med en formell utbildning som motsvarar gymnasiepoäng c) Antal personal med en formell utbildning som motsvarar gymnasiepoäng eller mer Summa per juni 2014 Varav tillsvidareanställda per juni 2014 T.ex T.ex T.ex Varav visstidsanställda per juni 2014 Funktionshindersomsorg enligt SoL a) Antal personal med en formell utbildning som motsvarar gymnasiepoäng b) Antal personal med en formell utbildning som motsvarar gymnasiepoäng c) Antal personal med en formell utbildning som motsvarar gymnasiepoäng eller mer Summa per juni 2014 Varav tillsvidareanställda per juni 2014 T.ex T.ex T.ex Varav visstidsanställda per juni 2014 För att få tillgodoräkna sig statsbidraget ska en inventering göras av de formella kunskaperna hos den personal som deltar i utbildningsinsatser med 2014 års statsbidrag via Omvårdnadslyftet. Inventeringen avser läget i juni I bilaga 1 till dessa anvisningar finner du två tabeller med aktuella och tidigare utbildningar av relevans för äldre- och funktionshindersomsorgen.

5 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2013 5(17) En anställds utbildningsnivå ska markeras med endast ett alternativ. Inom ramen för Omvårdnadslyftet räknas all slags vård- och omsorgsutbildning som överordnad eventuell högre utbildning i andra ämnen. Personal som saknar utbildning räknas till alternativ a. För att tävla om premien för bästa resultat krävs en totalinventering enligt anvisningarna i bilaga 2. Kommuner som avstår från att tävla om premien behöver bara inventera utbildningsnivån hos den personal som deltog i Omvårdnadslyftet Målgruppen för Omvårdnadslyftet är de yrkesgrupper i äldre- och funktionshindersomsorgen där yrkeskraven i regel är en gymnasial utbildning som leder till anställning som t.ex. vårdbiträde, vårdare, undersköterska eller boendestödjare. Funktionshindersomsorgen avser den personal som med stöd av SoL arbetar med personer med funktionsnedsättning. I förekommande fall räknas personal från LSS-området som huvudsakligen arbetar med personer 65 år och äldre till äldreomsorgen. Vid inventeringen räknas tillsvidare- och visstidsanställda men inte intermittent anställda (tjänstgör endast vid enstaka tillfällen) eller semestervikarier. Satsningen avser den personal som utför vård och omsorg i äldreomsorgen respektive stöd, service eller omsorg inom funktionshindersomsorgen. Socialstyrelsen har t.ex. inte krävt att personal som enbart utför renodlade servicetjänster (t.ex. städning som utförs åt den enskilde) ska ingå i inventeringen om de inte deltar i utbildningsinsatser. Fråga 5. Ange vilka utbildningsinsatser som anordnades med 2014 års bidrag Ange antal godkända deltagare, poängsumman och hur många av gymnasiepoängen som ev. är validerade. Kurser (eller motsvarande) som ger gymnasiepoäng Barns lärande och växande (100) Entreprenörskap (100) Ergonomi (100) Etik och människans livsvillkor 100) Etnicitet och kulturmöten (100) Friskvård och hälsa (100) Grundläggande vård och omsorg (100) Hemsjukvård (100) Hälsopedagogik (100) It i vård och omsorg (100) Kommunikation (100) Komplementärmedicin (100) Kost, måltid och munhälsa (100) Kost och hälsa (100) Ledarskap och organisation (100) Lindrande vård (100) Lärande och utveckling (100) Medicin 1 (150) Medicin 2 (100) Antal godkända deltagare T.ex.10 T.ex. 24 T.ex. 3 Summa poäng Varav validerade gymnasiepoäng

6 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2013 6(17) Kurser (eller motsvarande) som ger gymnasiepoäng Mental träning (100) Människors miljöer (100) Naturkunskap 1a2 (50) Pedagogiskt ledarskap (100) Psykiatri 1 (100) Psykiatri 2 (200) Psykologi 1 (50) Psykologi 2b (50) Rättspsykiatri (100) Samhällsbaserad psykiatri (100) Samhällskunskap 1a2 (50) Socialt arbete (200) Socialpedagogik (100) Sociologi (100) Specialpedagogik 1 (100) Specialpedagogik 2 (100) Svenska 2 (100) Svenska som andraspråk 2 (100) Ungdomskulturer (100) Vård och omsorg vid demenssjukdom (100) Vård- och omsorgsarbete 1 (200) Vård- och omsorgsarbete 2 (150) Vårdpedagogik och handledning (100) Äldres hälsa och livskvalitet (200) [Fritext] Antal godkända deltagare Summa poäng Varav validerade gymnasiepoäng Kurser som ger yrkeshögskolepoäng [Fritext] Kurser som ger högskolepoäng [Fritext] Uppnådda poäng är en motprestation som växlas in mot det tilldelade bidraget. Kommunen får tillgodoräkna sig 50 kronor per gymnasiepoäng, 200 kronor per yrkeshögskolepoäng och 700 kronor per högskolepoäng på godkända, avslutade kurser som påbörjats och avslutats under det första halvåret Studierna måste alltså vara slutförda senast den 30 juni 2014, dvs. om man skriver sitt sista prov den 30 juni med godkänt resultat så kan poängen tillgodoräknas inom ramen för statsbidraget. Kurser som genom Omvårdnadslyftet påbörjades 2013 och slutfördes med godkänt resultat senast den 30 juni 2014 får också tas upp vid poängredovisningen av 2014 års statsbidrag. Poäng som redan har tillgodoräknats med års medel ska inte redovisas på nytt. Ett räkneexempel: om en kommun har beviljats kronor och satsar på gymnasiekompetens så ska sammanlagt /50=2 000 gymnasiepoäng redovisas för att utnyttja hela statsbidraget. För utbildningsinsatser på gymnasienivå finns de av Socialstyrelsen anvisade kurserna förtryckta. Om exempelvis 10 personer har klarat av kursen Etik och människans livsvillkor redovisas i kolumnerna Antal

7 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2013 7(17) godkända deltagare: 10; Summa poäng: (10 x 100=) 1 000; Varav validerade gymnasiepoäng: 0. Utbildningsinsatser på gymnasienivå anges som fritext i följande fall: o Poäng från Samhällskunskap 1a1, Svenska 1 samt Svenska som andraspråk 1 kan tillgodoräknas inom Omvårdnadslyftet 2014 om arbetsgivaren anser att det finns särskilda skäl. o Undervisning i finska, meänkieli och samiska med högst 200 gymnasiepoäng per person. Endast kommuner som ingår i ett förvaltningsområde får använda statsbidraget för detta ändamål. Kurser eller utbildningar på yrkeshögskola och högskola läggs in som fritext. Fråga 6. Sett över hela perioden , hur många poäng har uppnåtts inom äldre- respektive funktionshindersomsorgen genom Omvårdnadslyftet? Äldreomsorg Antal gymnasiepoäng Antal yrkeshögskolepoäng Antal högskolepoäng Funktionshindersomsorg enligt SoL Antal gymnasiepoäng Antal yrkeshögskolepoäng Antal högskolepoäng Frågan avser godkända, avslutade kurser fr.o.m t.o.m. den 30 juni Om kommunen till följd av Omvårdnadslyftet har uppnått fler poäng än vad statsbidraget täcker så går det bra att inkludera överskridande poäng. Svaret ska omfatta hela den kommunalt finansierade äldreomsorgen som inkluderar enskilda utförare på entreprenad och i valfrihetssystem. Funktionshindersomsorgen avser här all personal som med stöd av SoL arbetar med personer med funktionsnedsättning (inklusive enskilda utförare som bedriver avsedd verksamhet inom kommunens geografiska område). Personal inom LSS-området som huvudsakligen arbetar med personer 65 år och äldre, och som har tagit studiepoäng via Omvårdnadslyftet, redovisas här under Äldreomsorg. Fråga 7. Hur många personer totalt har påbörjat utbildningsinsatser genom Omvårdnadslyftet ? Totalt antal personer -varav på kurser som ger gymnasiepoäng -varav på kurser som ger yrkeshögskolepoäng -varav på kurser som ger högskolepoäng Eftersom samma person kan tänkas ha deltagit i flera kurser över tid vill vi veta hur många personer som sedan starten har påbörjat utbildningsinsatser inom ramen för statsbidraget. Frågan avser hela kommunen inklusive enskilda utförare, sammantaget för äldre- och funktionshindersomsorg.

8 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2013 8(17) Fråga 8. Vilka tre kurser på gymnasienivå har statsbidraget främst använts för? Rangordna kurserna efter antalet personer som har påbörjat kurserna inom ramen för Omvårdnadslyftet Frågan avser hela kommunen inklusive enskilda utförare, sammantaget för äldre- och funktionshindersomsorg. Fråga 9. Vilket av följande påståenden stämmer bäst, sett till det totala antalet studiepoäng som uppnåtts genom Omvårdnadslyftet ? a) Det vanligaste är att många personer har genomfört en eller ett fåtal kortare kurser. b) Det vanligaste är att några få personer har genomfört flera kurser eller hela program/utbildningar. c) Alternativen ovan är ungefär lika vanliga. Med vanligast menas här att mer än 50 procent av de uppnådda poängen kan kopplas till svarsalternativet. Frågan avser godkända, avslutade kurser. Som kortare kurser räknas de som ger gymnasiepoäng, högst 50 yrkeshögskolepoäng eller högst 7,5 högskolepoäng. Med hela program/utbildningar avses exempelvis vård- och omsorgsprogrammet eller yrkeshögskole- och högskoleutbildningar som leder till en yrkestitel (t.ex. Silviasyster). Frågan avser hela kommunen inklusive enskilda utförare, sammantaget för äldre- och funktionshindersomsorg. Fråga 10. I vilken omfattning har kommunala/offentliga respektive enskilda utbildningsanordnare anlitats för genomförandet av utbildningsinsatser på gymnasienivå i Omvårdnadslyftet ? a) Mer än hälften kommunala/offentliga utbildningsanordnare b) Mer än hälften enskilda utbildningsanordnare c) Ungefär lika andelar av båda Frågan avser antalet utbildningsanordnare på gymnasienivå, och hela kommunen inklusive enskilda utförare, sammantaget för äldre- och funktionshindersomsorg.

9 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2013 9(17) Fråga 11. Oavsett statsbidraget, hur arbetar kommunen med kompetensutveckling av målgruppen på lång sikt? Flera svarsalternativ är möjliga. Äldreomsorg Kompetensutvecklingsplan för varje medarbetare Kompetensutvecklingsplan på enhetsnivå Handledning eller reflektion Kompetensutvecklingsinsatser i egen regi Kompetensutveckling genom uppdragsutbildning (gymnasie-, yrkeshögskole- eller högskolenivå) Kompetensutveckling genom FoU-enheter Kompetensutveckling genom konsultinsatser Annat, vad? Funktionshindersomsorg enligt SoL Kompetensutvecklingsplan för varje medarbetare Kompetensutvecklingsplan på enhetsnivå Handledning eller reflektion Kompetensutvecklingsinsatser i egen regi Kompetensutveckling genom uppdragsutbildning (gymnasie-, yrkeshögskole- eller högskolenivå) Kompetensutveckling genom FoU-enheter Kompetensutveckling genom konsultinsatser Annat, vad? Målgruppen för Omvårdnadslyftet är de yrkesgrupper i äldre- och funktionshindersomsorgen där yrkeskraven i regel motsvarar en gymnasial utbildning. Frågan avser hela kommunen inklusive enskilda utförare. Fråga 12. Beskriv övergripande era erfarenheter från Omvårdnadslyftet Övriga synpunkter Här finns utrymme för övriga synpunkter om Omvårdnadslyftet Utrymmet kan också användas om något tidigare svar behöver kommenteras eller förklaras närmare. Redovisningsintyg För att intyga riktigheten i redovisningen ska uppnådda poäng på godkända, avslutade kurser som har uppnåtts under användningstiden (se fråga 5) summeras och undertecknas av behörig företrädare. Socialstyrelsen kommer att erbjuda en separat blankett för detta på Socialstyrelsens webbsida om Omvårdnadslyftet. Intyget ska lämnas i original så snart som möjligt efter besvarandet av frågorna i webbformuläret, och ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 19 september Postadress: Socialstyrelsen, Stockholm, besöksadress: Rålambsvägen 3, Stockholm. Om en kommun inte har uppnått några poäng alls inom ramen för Omvårdnadslyftet 2014 behövs inget intyg. Vi avråder från att skicka in registerutdrag eller motsvarande som innehåller deltagarnas personuppgifter om det inte efterfrågas särskilt eftersom redovisningen räknas som allmän handling och kan begäras ut av tredje part.

10 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (17) Bilaga 1 För att äldre (icke poänggivande) utbildningar ska kunna jämföras med senare (poänggivande) utbildningar har Socialstyrelsen tagit fram en poängberäkning för just Omvårdnadslyftet. Poängberäkningen utgår ursprungligen från Omvårdnadsprogrammet (1 350 poäng i karaktärsämnen) som var gällande i juli Från dessa poäng har vi räknat bort de kurser som inte fanns i respektive äldre utbildning, företrädesvis Etik och livsfrågor, Datakunskap, Människan socialt och kulturellt samt i vissa fall kurser som behandlade det normala åldrandet och vanliga sjukdomstillstånd hos äldre. I de äldre utbildningarna förekom dock moment som inte anses aktuella i dag, och nya moment har tillkommit som delvis kan anses kompenseras av mångårig yrkeserfarenhet. För att underlätta besvarandet av fråga 4 presenteras här två tabeller med aktuella och tidigare utbildningar av relevans för äldre- respektive funktionshindersomsorgen, och hur dessa korresponderar med de tre alternativen: gymnasiepoäng (a), gymnasiepoäng (b) och gymnasiepoäng eller mer (c). Om en person har en utbildning som inte korresponderar med tabellerna (t.ex. lokala varianter av gymnasieutbildningar) ska det alternativ a-c som bedöms ligga närmast väljas. Personal som saknar utbildning räknas till alternativ a. Äldreomsorg, benämning Aktuell utbildning Vård- och omsorgsprogrammet Infördes hösten 2011 i gymnasieskolan och hösten 2012 inom vuxenutbildningen. Programgemensamma ämnen om poäng. Programfördjupningar för yrkesutgång Äldreomsorg ger ytterligare 300 poäng. Socialstyrelsens poängberäkning i Omvårdnadslyftet poäng poäng Svarsalternativ b c Äldre utbildningar Omvårdnadsprogrammet, både gymnasieskolan och vuxenutbildning Karaktärsämnena, gemensamma kurser omfattade poäng och gällde i många kommuner för vårdbiträdestjänst. Ytterligare poäng av valbara kurser inom äldreområdet lades på och gav möjlighet att arbeta med undersköterskeuppgifter. 650 poäng poäng a c Tvåårig vårdlinje Gav möjlighet att söka arbete som undersköterska eller mentalskötare. Jfr Äldre undersköterskeutbildning poäng b Mentalskötarutbildning Två eller tre terminer. Gav möjlighet att söka arbete som undersköterska eller som mentalskötare. Jfr Äldre undersköterskeutbildning poäng b

11 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (17) Äldreomsorg, benämning Tvåårig Social servicelinje En utökad vårdbiträdesutbildning utan hälso- och sjukvårdsinriktning, gav inte undersköterskekompetens. Socialstyrelsens Svarsalternativ poängberäkning i Omvårdnadslyftet 800 poäng a Treårig omvårdnadslinje Sammanslagning av Tvåårig vårdlinje och Social servicelinje. Kursinnehållet motsvarar Omvårdnadsprogrammets karaktärsämnen, gemensamma kurser och valbara kurser poäng c Äldre (sjuk)vårdsbiträdesutbildning 8, 10, 20 eller 23 veckor. Åtta- och tioveckorsutbildningarna förutsatte minst ett års yrkeserfarenhet. Innehållet motsvarade i viss mån Omvårdnadsprogrammets karaktärsämnen. 400 poäng a Äldre undersköterskeutbildning 32 veckor, 40 veckor, 31 veckors specialkurs, Hälsooch sjukvård kurskod , Utbildning till skötare i psykiatrisk vård, Vårdinriktad kompletteringskurs. Antagningskrav var genomgången vårdbiträdesutbildning samt ett års yrkeserfarenhet inom området. Utbildningen motsvarar i viss mån Omvårdnadsprogrammets karaktärsämnen, gemensamma kurser kompletterat med valbara kurser om ca 700 poäng poäng b Annat Exempelvis validering av kunskaper som gett kompetensbevis eller liknande men inte gymnasiepoäng. Kan ej poängberäknas för jämförelse a Eftergymnasial utbildning Kan ej poängberäknas för jämförelse a Funktionshindersomsorg, benämning Aktuella utbildningar Vård- och omsorgsprogrammet Programmet infördes hösten 2011 i gymnasieskolan och hösten 2012 inom vuxenutbildningen. Programgemensamma ämnen om poäng. Programfördjupning inom yrkesutgång Funktionshinder eller yrkesutgång Psykiatri ger ytterligare 300 poäng. Socialstyrelsens poängberäkning i Omvårdnadslyftet poäng poäng Svarsalternativ b c

12 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (17) Funktionshindersomsorg, benämning Barn- och fritidsprogrammet Programmet infördes hösten 2011 i gymnasieskolan och hösten 2012 inom vuxenutbildningen. Programgemensamma ämnen om 700 poäng. Kurser inom inriktning Socialt arbete ger ytterligare 300 poäng. Programfördjupning inom yrkesutgång Stöd och service inom funktionshindersområdet ger ytterligare 400 poäng. Socialstyrelsens poängberäkning i Omvårdnadslyftet 700 poäng poäng poäng Svarsalternativ a b c Äldre utbildningar Omvårdnadsprogrammet Karaktärsämnen/gemensamma kurser omfattade 650 poäng (lokala variationer om poäng kan förekomma). Valbara kurser inom funktionshindersområdet eller yrkesämnen inom Gren omvårdnad i en första version av programmet, gav ytterligare 700 poäng (lokala variationer poäng kan förekomma). 650 poäng poäng a c Barn- och fritidsprogrammet Karaktärsämnen/gemensamma kurser omfattade 700 poäng. Inriktning pedagogisk och social verksamhet gav ytterligare 300 poäng (gällde inte första versionen av programmet). Valbara kurser inom funktionshindersområdet gav ytterligare 350 poäng (före år 2000 gällde i stället valbara kurser inom programmet motsvarande 700 poäng). 700 poäng poäng poäng a b c Mentalskötarutbildning Två eller tre terminer. Gav möjlighet att söka arbete som undersköterska eller som mentalskötare. Jfr Äldre undersköterskeutbildning poäng b Tvåårig vårdlinje Inom utbildningen fanns möjlighet att välja olika grenar. Aktuella grenar för arbete inom funktionshindersomsorg var de med inriktning mot psykiatri respektive omsorger om barn och ungdom poäng b Tvåårig Social servicelinje En utökad vårdbiträdesutbildning utan hälso- och sjukvårdinriktning. Utbildningen gav inte undersköterskekompetens. 800 poäng a Treårig omvårdnadslinje Sammanslagning av Tvåårig vårdlinje och Social servicelinje. Kursinnehållet motsvarar Omvårdnadsprogrammets karaktärsämnen/ gemensamma kurser och valbara kurser poäng c

13 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (17) Funktionshindersomsorg, benämning Äldre (sjuk)vårdbiträdesutbildning Kurslängd: 8 eller 10 respektive 20 eller 23 veckor. Åtta- och tioveckorsutbildningarna förutsatte minst ett års yrkeserfarenhet. Innehållet motsvarade i viss mån Omvårdnadsprogrammets karaktärsämnen. Äldre undersköterskeutbildning Kurslängden var från början 32 veckor men ändrades senare till 40 veckor. Antagningskrav: genomgången kurs för vårdbiträde och yrkeserfarenhet inom hälso- och sjukvård eller social service minst ett år. Utbildningen motsvarar i viss mån Omvårdnadsprogrammets karaktärsämneskurser om 650 poäng kompletterat med valbara kurser om 700 poäng. GPU Grundkurs för omsorger om psykiskt utvecklingsstörda (specialkurs) Kurslängd: en termin. Behörighetskrav: Grundskola eller motsvarande, uppnått 18 års ålder samt arbetat minst 3 månader inom yrkesområdet. PPU Påbyggnadskurs för omsorger om psykiskt utvecklingsstörda (specialkurs) Kurslängd: en termin. Behörighetskrav: Grundskola eller motsvarande, slutförd grundkurs för omsorger om psykiskt utvecklingsstörda, GPU (se ovan) eller motsvarande utbildning. Socialstyrelsens poängberäkning i Omvårdnadslyftet Svarsalternativ 400 poäng a poäng b 500 poäng a poäng b Annat Exempelvis validering av kunskaper som gett kompetensbevis eller liknande men inte gymnasiepoäng. Eftergymnasial utbildning Kan ej poängberäknas för jämförelse Kan ej poängberäknas för jämförelse a a

14 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (17) Bilaga 2. Om premiefördelning i Omvårdnadslyftet 2014 Grundläggande kunskaper Av regeringsbeslutet ( ) framgår att Socialstyrelsen ska fördela 150 miljoner kronor som en premie för bästa resultat baserat på slutredovisningen. Premien utgår för tre olika mått och en kommun kan få medel enligt alla mått. 50 miljoner kronor fördelas mellan de kommuner som redovisar att andelen personal med grundläggande kunskaper är 60 procent eller högre. 50 miljoner kronor fördelas mellan de kommuner som redovisar att andelen personal med grundläggande kunskaper är 75 procent eller högre. 50 miljoner fördelas mellan de kommuner som förbättrat sitt kompetensläge, dvs. andelen personal med grundläggande kunskaper har ökat med 10 procentenheter eller mer jämfört med läget Gränsen för grundläggande kunskaper dras vid utbildningar som i Socialstyrelsens poängberäkning för Omvårdnadslyftet motsvarar minst gymnasiepoäng. Detta ligger i linje med Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2011:12), Öppna jämförelser och Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare (2012). I förhållande till de allmänna rådens stipulerade gymnasiepoäng är motivet här att personer med vissa äldre utbildningar sannolikt också har många års praktisk erfarenhet och dessutom internutbildningar och kortare kurser som kompenserar eventuell avsaknad av vissa betyg. Inom ramen för Omvårdnadslyftet utgår kompetensinventeringen från samma tre kategorier av formell utbildning i både äldre- och funktionshindersomsorg: a) gymnasiepoäng b) gymnasiepoäng c) gymnasiepoäng eller mer För att komma i fråga för den första och andra delpremien (där 60 eller 75 procent av personalen har grundläggande kunskaper) krävs en totalinventering enligt nedan. Bara de kommuner som gjorde en godkänd totalinventering av äldreomsorgen 2011 kan komma i fråga för den tredje delpremien som avser en förbättring av kunskapsläget med tio procentenheter eller mer. Kommuner som vill tävla om alla tre delpremier, och även har använt statsbidraget för att utbilda personal från funktionshindersomsorgen enligt SoL, behöver göra två slags totalinventeringar enligt nedan. Kommuner som får del av premien kommer inte att krävas på någon redovisning av hur medlen har använts. Användningstiden är inte heller begränsad.

15 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (17) Delpremie 1 och 2 För att komma i fråga för delpremie 1 och 2 krävs en totalinventering där hela den kommunalt finansierade äldreomsorgen som huvudalternativ (i) utgör grunden i populationen. Till grunden adderas eventuella deltagare i utbildningsinsatser som tillhör funktionshindersomsorgen enligt SoL (eller LSS-området om de huvudsakligen arbetar med personer 65 år och äldre) för att få fram totalpopulationen. Det finns ett undantagsalternativ (ii) för de kommuner som tog del av statsbidraget för första gången 2013 eller senare och enbart har haft personal i funktionshindersomsorgen enligt SoL som deltagare: dessa kommuner får räkna funktionshindersomsorgen enligt SoL (inklusive enskilda utförare som bedriver avsedd verksamhet inom kommunens geografiska område) som totalpopulation. Huvudalternativet och undantagsalternativet är ömsesidigt uteslutande, dvs inventeringen ska göras enligt ett av alternativen. För att kvalificera sig för delpremierna 1 och 2 krävs att totalinventeringen resulterar i att andelen personal med grundläggande kunskaper (dvs. motsvarande minst poäng) är 60 procent eller mer. En kommun där andelen personal med grundläggande kunskaper är minst 75 procent har följaktligen också uppnått 60 procent och är därmed kvalificerad för båda delpremierna. Premien fördelas lika mellan de kommuner som uppnått kvalifikationsnivån för respektive delpremie, dvs. om andelen personal med grundläggande kunskaper är t.ex. 82 procent ger det samma utdelning som vid 75 procent. Nedan följer två räkneexempel: i. Huvudalternativ. Inventering av kompetensläget i hela den kommunalt finansierade äldreomsorgen (t.ex. 650 personer) + den personal från funktionshindersomsorgen som någon gång tagit poäng i utbildningsinsatser via Omvårdnadslyftet (t.ex. 40 personer) + LSS-personal som någon gång tagit poäng i utbildningsinsatser via Omvårdnadslyftet för att de huvudsakligen arbetar med äldre (t.ex. 10 personer). Exemplet ger en totalpopulation på =700 personer. Om 500 av dessa visar sig ha grundläggande kunskaper, dvs. en formell utbildningsnivå motsvarande minst poäng (alternativ b eller c ovan) blir värdet för beräkning av premien 500/700=71 procent, vilket innebär att kommunen är kvalificerad för delpremie 1 men inte 2. Om i stället 600 personer har grundläggande kunskaper blir värdet 600/700=85 procent, vilket innebär att kommunen är kvalificerad för både delpremie 1 och 2. ii. Undantagsalternativ. Inventering av kompetensläget hos all personal i funktionshindershindersomsorgen som arbetar utifrån SoL (inklusive enskilda utförare som bedriver avsedd verksamhet inom kommunens geografiska område). Om exempelvis 200 av 350 personer har grundläggande utbildning blir värdet 200/350=57 procent vilket innebär att kommunen inte kan komma i fråga för premien.

16 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (17) Delpremie 3 För att tävla om delpremie 3 gäller att i likhet med 2011 göra en ny, separat totalinventering av hela den kommunalt finansierade äldreomsorgen. Hit räknas i förekommande fall den LSS-personal som huvudsakligen arbetar med äldre och har deltagit i utbildningsinsatser via Omvårdnadslyftet. För att kvalificera sig för delpremie 3 krävs att inventeringen resulterar i att andelen personal med grundläggande kunskaper har ökat med minst tio procentenheter eller mer jämfört med det ingångsvärde som Socialstyrelsen meddelade efter godkänd totalinventering år Om ingångsvärdet då var 46 procent och 2014 års mätning visar t.ex. 400/650=61 procent blir ökningen 61-46=15 procentenheter, dvs. kommunen har kvalificerat sig för den tredje delpremien. Kommuner med ett ingångsvärde på över 90 procent, som uppnår 100 procent, kan likställas med kommuner som uppnår en ökning om minst 10 procentenheter i tävlan om den tredje delpremien. Nedan listas de kommuner som kan tävla om delpremie 3, dvs. de som vid 2011 års redovisning sade ja till att vilja komma i fråga för premier för bästa resultat mellan juli 2011 och juni 2014, och lämnade en godkänd kompetensinventering i rätt tid. Kommun Dnr Ingångvärde Alingsås kommun 22659/ % Alvesta kommun 20661/ % Arvika kommun 22331/ % Avesta kommun 22101/ % Bollebygds kommun 22427/ % Bollnäs kommun 20334/ % Bräcke kommun 22761/ % Burlövs kommun 21958/ % Falköpings kommun 22293/ % Falu kommun 22747/ % Finspångs kommun 22968/ % Forshaga kommun 22788/ % Gislaveds kommun 22139/ % Grums kommun 27471/ % Göteborgs stad 22208/ % Hagfors kommun 23380/ % Hallstahammars kommun 22355/ % Hammarö kommun 22335/ % Hudiksvalls kommun 19435/ % Håbo kommun 22291/ % Härryda kommun 22343/ % Höganäs kommun 23153/ % Kalmar kommun 21950/ % Karlskrona kommun 22654/ % Kinda kommun 22517/ % Kungsbacka kommun 22464/ %

17 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (17) Laholms kommun 23158/ % Landskrona stad 22964/ % Lidköpings kommun 21983/ % Linköpings kommun 22965/ % Ljusdals kommun 20665/ % Luleå kommun 22528/ % Lysekils kommun 22973/ % Melleruds kommun 22809/ % Motala kommun 22359/ % Munkedals kommun 22972/ % Mörbylånga kommun 21868/ % Nacka kommun 22213/ % Nybro kommun 22090/ % Olofströms kommun 22718/ % Oxelösunds kommun 22249/ % Sala kommun 21820/ % Sandvikens kommun 21823/ % Simrishamns kommun 22444/ % Skellefteå kommun 21876/ % Smedjebackens kommun 23571/ % Sollefteå kommun 22998/ % Sollentuna kommun 21848/ % Solna stad 21922/ % Säters kommun 21870/ % Sävsjö kommun 22469/ % Sölvesborgs kommun 21861/ % Tanums kommun 22756/ % Timrå kommun 23247/ % Tranemo kommun 22766/ % Ulricehamns kommun 21805/ % Vadstena kommun 22727/ % Vetlanda kommun 27121/ % Vimmerby kommun 22451/ % Vårgårda kommun 18544/ % Vännäs kommun 22431/ % Ånge kommun 21829/ % Åstorps kommun 22729/ % Åtvidabergs kommun 21878/ % Älvdalens kommun 21857/ % Östhammars kommun 23013/ %

Easyresearch - Inventering och redovisning av Omvårdnadslyftet 2014

Easyresearch - Inventering och redovisning av Omvårdnadslyftet 2014 FÖRHANDSGRANSKNING Inventering och redovisning av Omvårdnadslyftet Information Statsbidraget Omvårdnadslyftet syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och funktionshindersomsorgen. Med funktionshindersomsorgen

Läs mer

Bilaga 1. Förteckning över kurser som berättigar till statsbidraget Omvårdnadslyftet 2014

Bilaga 1. Förteckning över kurser som berättigar till statsbidraget Omvårdnadslyftet 2014 Förteckning över bidragsberättigade kurser 2013-11-14 Dnr 9.1-42284/2013 1(7) Regler och behörighet Åsa Pettersson asa.pettersson@socialstyrelsen.se Bilaga 1. Förteckning över kurser som berättigar till

Läs mer

Information om statsbidrag till kommuner för Omvårdnadslyftet 2014

Information om statsbidrag till kommuner för Omvårdnadslyftet 2014 c4) Socialstyrelsen Informationsbrev 2013-11-14 Dnr 9.1-42284/2013 1(5) Regler och behörighet Åsa Pettersson asa.pettersson@socialstyrelsen.se Information om statsbidrag till kommuner för Omvårdnadslyftet

Läs mer

Om inga medel har förbrukats ska ändå frågorna 1,2 och 5 besvaras.

Om inga medel har förbrukats ska ändå frågorna 1,2 och 5 besvaras. FÖRHANDSGRANSKNING Kunskapssatsning för baspersonal Socialstyrelsen har i uppdrag att verkställa regeringens kunskapssatsning inom äldreomsorgen och funktionshindersområdet 2016 genom att bl.a. fördela

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2016/68-NF-750 Karin Bodlund - aw800 E-post:

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2016/68-NF-750 Karin Bodlund - aw800 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2016-02-29 Dnr: 2016/68-NF-750 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning Kunskapssatsning

Läs mer

Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14

Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14 Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14 Omvårdnadslyftet och krav på utbildningsnivå Bakgrund Omvårdnadslyftet anknyter till Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som

Läs mer

Slutrapport. Omvårdnadslyftet 2012-14

Slutrapport. Omvårdnadslyftet 2012-14 Slutrapport Omvårdnadslyftet 2012-14 Omvårdnadslyftet och krav på utbildningsnivå Bakgrund Omvårdnadslyftet anknyter till Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar

Läs mer

Omvårdnadslyftet. Slutredovisning av regeringens kompetenssatsning 2011 2014

Omvårdnadslyftet. Slutredovisning av regeringens kompetenssatsning 2011 2014 Omvårdnadslyftet Slutredovisning av regeringens kompetenssatsning . Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs

Läs mer

UPPSALA KOMMUNS VUXENUTBILDNING 2018

UPPSALA KOMMUNS VUXENUTBILDNING 2018 Barn- och fritidsutbildning Inriktningar: pedagogiskt arbete (finns även som lärling) och socialt arbete/funktionsnedsättning Detta är en utbildning för dig som vill arbeta inom förskola eller fritidsverksamhet.

Läs mer

Socialstyrelsens allmänna råd

Socialstyrelsens allmänna råd Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten, förvaltningschefer Nr 10/2011 December 2011 Huvudmän för yrkesmässigt bedrivna enskilda verksamheter inom socialtjänsten

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vår och sommar 2013 www.svok.se Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för

Läs mer

Nya villkor i kundvalet hemtjänst, ledsagning och avlösning enligt SoL

Nya villkor i kundvalet hemtjänst, ledsagning och avlösning enligt SoL Nya villkor i kundvalet hemtjänst, ledsagning och avlösning enligt SoL Auktorisationsvillkor i Nacka Generella auktorisationsvillkor, reglemente, Kommunfullmäktige beslutar Specifika auktorisationsvillkor

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Dagkurs eller distanskurs Biologi 150 Dagkurs - ej VT17 Data, orienteringskurs 50 Dagkurs Engelska 12 200 Dagkurs Engelska 3 200 Dagkurs Engelska 4 200 Dagkurs

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS 1 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS Har du frågor gällande studier eller behöver hjälp med din ansökan? Kom och träffa våra lärare och studie- och yrkesvägledare! Vi hjälper dig med din ansökan! Måndag 26/10, onsdag

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING 2015-05-07 Välkommen till Birgittaskolans vuxenutbildning GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Närkurs eller distanskurs Biologi Biologi, två terminer 75/termin Närkurs Data Data, orienteringskurs

Läs mer

Period 1 Period 2 Period 3 Kurs Kurstid Kurstid Kurstid

Period 1 Period 2 Period 3 Kurs Kurstid Kurstid Kurstid 1 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS Har du frågor gällande studier eller behöver hjälp med din ansökan Kom och träffa våra lärare och studie- och yrkesvägledare! Vi hjälper dig med din ansökan! Under Vuxveckan

Läs mer

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby Läsåret 2018/2019 Högsby UtbildningsCenter huc@hogsby.se Innehållsförteckning Valbara kurser på gymnasial nivå - KGY Svenska / Svenska som andraspråk 1 Engelska 1 Religion 1 Historia 1 Psykologi 1 Filosofi

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Terminstid: Vårterminen 2016 160118-160603 Höstterminen 2016 160815-161216 prel OBS! För alla kurser gäller att de anordnas om de får tillräckligt antal sökande. Om den kurs

Läs mer

Föreningen VO-College

Föreningen VO-College Föreningen VO-College Vård-och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvalitén på utbildningar och verksamheter inom vård och omsorg.

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Dagkurs eller distanskurs Biologi 150 Dagkurs Data, orienteringskurs 50 Dagkurs Engelska 12 200 Dagkurs Engelska 3 200 Dagkurs Engelska 4 200 Dagkurs Fysik

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Dagkurs eller distanskurs Biologi 150 Dagkurs Data, orienteringskurs 50 Dagkurs Engelska 12 200 Dagkurs Engelska 3 200 Dagkurs Engelska 4 200 Dagkurs Fysik

Läs mer

2011-02-10 S2011/1512/FST (delvis) Socialstyrelsen 106 30 Stockholm. 1 bilaga

2011-02-10 S2011/1512/FST (delvis) Socialstyrelsen 106 30 Stockholm. 1 bilaga Regeringsbeslut II:2 2011-02-10 S2011/1512/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om Omvårdnadslyftet 1 bilaga Regeringens beslut Socialstyrelsen ges i uppdrag att förbereda,

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete www.svok.se Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling

Läs mer

Hälsa och vård yrken med många möjligheter. hälsa och vård. Läs till yrken inom UPPDATERAD NOVEMBER 2012

Hälsa och vård yrken med många möjligheter. hälsa och vård. Läs till yrken inom UPPDATERAD NOVEMBER 2012 Hälsa och vård yrken med många möjligheter UPPDATERAD NOVEMBER 2012 Läs till yrken inom hälsa och vård Att kunna hjälpa människor och ge dem möjlighet till ett bättre liv, är ett bland de mest givande

Läs mer

Information om statsbidrag till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barnoch ungdomsvården

Information om statsbidrag till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barnoch ungdomsvården Regler och tillstånd Christina Bohman Karlsson christina.bohman@socialstyrelsen.se 2013-06-27 Dnr 9.1-27996/2013 1(5) Information om statsbidrag till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barnoch

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Efter

Läs mer

Information till medarbetare och chefer

Information till medarbetare och chefer Datum: 20120503 Handläggare: Lars Wingfors Direktnr: 0322-61 61 97 Beteckning: Projektledare Information till medarbetare och chefer Validerings- och utbildningsinsatserna pågår mellan mars 2012 och augusti

Läs mer

Vård- och omsorgsutbildning 3 terminer Ett yrke för framtiden!

Vård- och omsorgsutbildning 3 terminer Ett yrke för framtiden! 3 terminer Ett yrke för framtiden! Utbildningen vänder sig till dig som vill ha ett spännande och omväxlande arbete inom vård och omsorg. Kombinationen att jobba med människor och goda möjligheter att

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

MÖJLIGHET Läs grundläggande behörighet för högskolestudier! [VO] VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR

MÖJLIGHET Läs grundläggande behörighet för högskolestudier! [VO] VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR Milnergymnasiet [VO] VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FLORIST Gör verklighet av dina framtidsdrömmar! Gymnasietiden är en spännande och viktig del i

Läs mer

Anvisningar för anställning av personer med utbildning från Vård- och omsorgsprogrammet

Anvisningar för anställning av personer med utbildning från Vård- och omsorgsprogrammet 1 (5) Handläggare: Datum 2016-09-01 Gunilla Length Persson Diarienummer: RS 2016-04725 Koncernstab HR Koncernkontoret Tel: 0702 371486 gunilla.length-persson@vgregion.se Västra Götalandsregionen Anvisningar

Läs mer

Introduktion distanskurser HT15 vecka 33-39

Introduktion distanskurser HT15 vecka 33-39 Introduktion distanskurser HT15 vecka 33-39 Kurskod Kursnamn v33 v34 v35 v36 v37 v38 v39 SJUAKU0D Akutsjukvård Onsdag kl 10.00 konferensrum 2 SJUBAR0D Barn och ungdomssjukvård Onsdag kl 10.00 BIOBIO01D

Läs mer

Titulatur och utbildningskrav

Titulatur och utbildningskrav Titulatur och utbildningskrav Förberedelse steg 1 Genomförande steg 2 Resultat Stödpedagogen Nationella kompetensrådet, Stockholm 2016-04-05 Förberedelser uppdrag 1 Juni november 2013 Projektorganisation

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Kurskatalog. Våren 2016. www.centrumvux.se

Kurskatalog. Våren 2016. www.centrumvux.se Kurskatalog Våren 2016 www.centrumvux.se Period 1: 11 januari 18 mars sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 1-2: 11 januari 27 maj sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 2: 21 mars 27 maj sista

Läs mer

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans Vård- och omsorg Barn- och fritid Klassrum Distans Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig väl

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2015-06-26 SN 2015/0269.04.01 0480-45 09 31

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2015-06-26 SN 2015/0269.04.01 0480-45 09 31 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2015-06-26 SN 2015/0269.04.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Trainee Förslag till beslut Socialnämnden beslutar godkänna information och förslag

Läs mer

Liten lathund för titelbyte och validering

Liten lathund för titelbyte och validering 2012-04-05 Liten lathund för titelbyte och validering Titelbyte för baspersonal: 1. Se till att all personal lämnat in underlag för sina utbildningar. 2. Gör en lista där Du numrerat alla Dina anställda

Läs mer

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling Vård och omsorg Barn och fritid Klassrum Distans Lärling Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Meddelandeblad. Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg till personer med funktionsnedsättning

Meddelandeblad. Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg till personer med funktionsnedsättning Meddelandeblad Mottagare: Kommunala nämnder med ansvar för verksamheter enligt SoL och LSS för personer med funktionsnedsättning Huvudmän för yrkesmässigt bedrivna enskilda verksamheter enligt SoL och

Läs mer

KURSUTBUD VUXENUTBILDNINGEN

KURSUTBUD VUXENUTBILDNINGEN KURSUTBUD VUENUTBILDNINGEN GRUNDLÄGGANDE & GYMNASIAL VUENUTBILDNING - OMVÅRDNADSUTBILDNING Grundläggande vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning är till för dig som saknar de kunskaper som barn och

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 204 gymnasieskola 2011 (VO) Examensmål för vård- och omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Linköping

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Linköping Arbeta med människor Vuxenutbildning Linköping Gymnasial vuxenutbildning inom Vård och omsorg Barn och fritid Fritid och hälsa Du kan anpassa studierna efter din livssituation, om du till exempel vill

Läs mer

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans Vård- och omsorg Barn- och fritid Klassrum Distans Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig väl

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Distans Knivsta 2015-2016

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Distans Knivsta 2015-2016 msorg o & Barn & Vård Arbeta med människor id t i r f Vuxenutbildning Distans Knivsta 2015-2016 Gymnasial vuxenutbildning på distans som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg eller förskola

Läs mer

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans Vård- och omsorg Barn- och fritid Klassrum Distans Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig väl

Läs mer

Personal i omsorg och vård för äldre

Personal i omsorg och vård för äldre Personal i omsorg och vård för äldre 185 000 undersköterskor och vårdbiträden Utgör 85 procent av personalen i omsorg och vård för äldre 4,4 procent av Sveriges totala arbetskraft Sveriges i särklass största

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS 1 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS Har du frågor gällande studier eller behöver hjälp med din ansökan Kom och träffa våra lärare och studie- och yrkesvägledare! Vi hjälper dig med din ansökan! Tisdag 15/4 kl.

Läs mer

Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb

Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb 1 (3) Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb 2016 Beslut om omfördelning Skolverket har beslutat att omfördela statsbidrag enligt bilaga. Beslutet har tagits med stöd i 2 förordning

Läs mer

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 Vuxenutbildningen Välkommen till Mjölby vuxenutbildning! En plats där du hittar nya vägar Nystart eller bara ett steg vidare? Med

Läs mer

Frågor och svar kring - förändringar i titlar inom Stöd och omsorg

Frågor och svar kring - förändringar i titlar inom Stöd och omsorg LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (5) 2015-02-20 Frågor och svar kring - förändringar i titlar inom Stöd och omsorg Varför gör vi ett titelbyte? De senaste åren har arbetsgivare runt om i landet skapat en nationell samsyn

Läs mer

Yrkeskrav i äldreomsorg (S2007:12) I den äldres tjänst. Äldreassistent ett framtidsyrke förslag från utredningen om yrkeskrav i äldreomsorgen

Yrkeskrav i äldreomsorg (S2007:12) I den äldres tjänst. Äldreassistent ett framtidsyrke förslag från utredningen om yrkeskrav i äldreomsorgen I den äldres tjänst Äldreassistent ett framtidsyrke förslag från utredningen om yrkeskrav i äldreomsorgen Kompetensförsörjning genom validering och arbetsplatslärande, Göteborg den 25 november 2009 anita.berger@social.ministry.se

Läs mer

Arbeta med människor. Barn och fritid Vård och omsorg Fritid och hälsa. g Vård o. Linköping 2016. Gymnasial vuxenutbildning inom

Arbeta med människor. Barn och fritid Vård och omsorg Fritid och hälsa. g Vård o. Linköping 2016. Gymnasial vuxenutbildning inom Linköping 2016 Arbeta med människor Fritid m ch o sor Gymnasial vuxenutbildning inom Barn och fritid Vård och omsorg Fritid och hälsa g Vård o Bar d ch friti o n hälsa h c o Utbildning för dig som vill

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Vård och omsorg 2014-2015

Vård och omsorg 2014-2015 Vård och omsorg 2014-2015 Kursöversikt Vård- och omsorg karaktärsämneskurser 3 terminer heltid Termin 1 start HT 2014 Programgemensamma karaktärsämneskurser Kurskod Poäng Period/tid Termin Termin 1 Hälsopedagogik

Läs mer

Kurskatalog. Våren

Kurskatalog. Våren Kurskatalog Våren 2016 www.centrumvux.se Period 1: 11 januari 18 mars sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 1-2: 11 januari 27 maj sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 2: 21 mars 27 maj sista

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Inbjudan till nätverksmöte kring Vård- och omsorgscollege

Inbjudan till nätverksmöte kring Vård- och omsorgscollege Inbjudan till nätverksmöte kring Vård- och omsorgscollege Datum: Onsdag 4 februari Tid: OBS ändrad tid! 08.30 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2, Göteborg Sammanträdesrum 135 Värden bjuder på fika 090123 Anmäl

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN Q Kursutbud med schema f ö r K o m v u x v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 För heltidsstudier VT-16 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Uppsala 2014 / 2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Uppsala 2014 / 2015 msorg o & Barn & Vård Arbeta med människor id t i r f Vuxenutbildning Uppsala 2014 / 2015 Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg eller förskola och fritidsverksamhet.

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015.

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. 1 (7) Instruktion Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2015 och kan endast lämnas via Internet på webbplatsen

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2016

Kurser och kursupplägg Hösten 2016 Kurser och kursupplägg Hösten 2016 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015 msorg o & Barn & Vård Arbeta med människor id t i r f Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015 Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg eller förskola och fritidsverksamhet.

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014-05-27 Dnr 27996/2013 1(7) Avdelningen för regler och behörighet Statsbidrag Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården Beslutat

Läs mer

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2012-04-24 Tid 2012-04-24, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Rapport kring hälso- och sjukvård 2 Information från

Läs mer

Kurser och kursupplägg Våren 2016

Kurser och kursupplägg Våren 2016 Kurser och kursupplägg Våren 2016 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux 2014-11-26 Besöksadress S:t Larsgatan 46 Postadress Klostergatan 49, 581 81 Linköping E-postadress: komvux@linkoping.se Elsa Brändströms skola/birgittavux

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för 2016 för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Fördelning av statsbidrag för 2016 för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården 2016-11-25 Dnr 9.2-1937/2016 1(8) Regler och behörighet Statsbidrag Fördelning av statsbidrag för 2016 för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården Ale kommun 50 000 Alingsås kommun

Läs mer

Kunskapssatsning för baspersonal i äldre- och funktionshindersomsorgen 2016

Kunskapssatsning för baspersonal i äldre- och funktionshindersomsorgen 2016 Kunskapssatsning för baspersonal i äldre- och funktionshindersomsorgen 2016 Uppdraget Den 17 december 2015 beslutade regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utforma en kunskapssatsning för baspersonal

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Uppsala 2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Uppsala 2015 msorg o & Barn & Vård Arbeta med människor id t i r f Vuxenutbildning Uppsala 2015 Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg eller förskola och fritidsverksamhet.

Läs mer

Verksamhetsuppföljning, övergripande sammanställning av personalens utbildningsnivå, gällande omsorgsnämndens boenden, enkät 2015 sammanställt 2016.

Verksamhetsuppföljning, övergripande sammanställning av personalens utbildningsnivå, gällande omsorgsnämndens boenden, enkät 2015 sammanställt 2016. 1 (5) Kvalitets- och utvärderingskontoret 2016-11-10 Dnr ON 2016-511 Malin Robertsson Verksamhetsuppföljning, övergripande sammanställning av personalens utbildningsnivå, gällande omsorgsnämndens boenden,

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

2014-01-16 S2011/1512/FST (delvis) Socialstyrelsen 106 30 Stockholm. 2 bilagor

2014-01-16 S2011/1512/FST (delvis) Socialstyrelsen 106 30 Stockholm. 2 bilagor Regeringsbeslut II:2 2014-01-16 S2011/1512/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att fortsätta administrera och följa upp kompetenssatsningen Omvårdnadslyftet 2 bilagor

Läs mer

Fördelning av stimulansmedel för 2016 för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården

Fördelning av stimulansmedel för 2016 för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården 2017-01-12 Dnr 9.2-19535/2016 1(8) Regler och behörighet Statsbidrag Fördelning av stimulansmedel för 2016 för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården Kommun Rekvirerat belopp (kronor)

Läs mer

Arbeta med människor. Vi är specialister på utbildning inom vård & omsorg samt barn & fritid NYHET. Vuxenutbildning Västerås 2015/2016

Arbeta med människor. Vi är specialister på utbildning inom vård & omsorg samt barn & fritid NYHET. Vuxenutbildning Västerås 2015/2016 Vuxenutbildning Västerås 2015/2016 Arbeta med människor Vi är specialister på utbildning inom vård & omsorg samt barn & fritid Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård

Läs mer

KURSUTBUD 2015 VUXENUTBILDNINGEN

KURSUTBUD 2015 VUXENUTBILDNINGEN KURSUTBUD 2015 VUXENUTBILDNINGEN GRUNDLÄGGANDE & GYMNASIAL VUXENUTBILDNING - OMVÅRDNADSUTBILDNING Grundläggande vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning är till för dig som saknar de kunskaper som

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar; SFS 2013:871 Utkom från trycket den 26 november 2013 utfärdad den 14 november 2013.

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015

Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015 Beslut Dnr 8.1.2-2015:45 1 (7) Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015 Beslut om ansökan Skolverket har med stöd i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk

Läs mer

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux Besöksadress S:t Larsgatan 46 Postadress Klostergatan 49, 581 81 Linköping E-postadress: komvux@linkoping.se Elsa Brändströms skola/birgittavux Faxnr 20

Läs mer

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag!

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Kommun Telefonnummer E-postadress Ale 0520-48 84 41 vast@nyforetagarcentrum.se

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer