Anvisningar om redovisningen av Omvårdnadslyftet 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar om redovisningen av Omvårdnadslyftet 2014"

Transkript

1 Dnr /2013 1(17) Regler och behörighet Åsa Pettersson Anvisningar om redovisningen av Omvårdnadslyftet 2014 Statsbidraget Omvårdnadslyftet syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och funktionshindersomsorgen. Med funktionshindersomsorgen avses här den personal som med stöd av socialtjänstlagen (SoL) arbetar med personer med funktionsnedsättning. Statsbidraget får dock användas för personal som utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) huvudsakligen arbetar med personer 65 år och äldre. Det belopp som Socialstyrelsen betalade ut 2014 får användas för utbildningsinsatser t.o.m. den 30 juni 2014 och ska slutredovisas av kommunerna före utgången av den 15 september Under vecka 26 och 27 har Socialstyrelsen mejlat unika länkar till ett webbformulär för redovisningen till kommunernas kontaktpersoner. Länken kan vidarebefordras till den som är mest lämpad att svara på frågorna för hela kommunens räkning. Om webbformuläret inte används ska motsvarande uppgifter lämnas till Socialstyrelsen på annat sätt. Riktigheten i redovisningen ska intygas av behörig företrädare. För detta erbjuder Socialstyrelsen en separat blankett på webbsidan om statsbidraget. Ha dessa anvisningar till hands när du fyller i webbformuläret! Kontrollräkna att de sifferuppgifter som du lämnar överensstämmer sinsemellan och med redovisningsintyget. Behåll en kopia av svaren i fall att vi behöver ställa kompletterande frågor efter redovisningsfristen. Observera att de inledande frågorna och fråga 12 ska besvaras även om en kommun inte har uppnått några poäng alls med 2014 års bidrag. Helt eller delvis oförbrukade medel ska återbetalas. Socialstyrelsen återkommer om detta efter genomgången av inkomna redovisningar, preliminärt i december Läs mer om villkoren i Socialstyrelsens informationsbrev den 14 november 2013, beslutsmeddelandet den 12 mars 2014 och besök regelbundet Socialstyrelsens webbsida om Omvårdnadslyftet för uppdateringar om statsbidraget. Nedan följer anvisningar till webbformuläret. Denna pil finns under flera frågor och innehåller förklaringar, avgränsningar eller förtydliganden. SOCIALSTYRELSEN Stockholm Telefon Fax

2 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2013 2(17) Kontaktinformation Kommunens namn Uppgiftslämnarens namn E-post Telefon Fyll i kommunens namn och kontaktuppgifter till uppgiftslämnaren. Dirigeringsfråga Har kommunen uppnått några studiepoäng med 2014 års medel i Omvårdnadslyftet? a) Vi har uppnått studiepoäng med 2014 års medel. b) Vi har inte uppnått några studiepoäng med 2014 års medel. c) Vi har inte uppnått några studiepoäng med 2014 års medel men vill ändå fullfölja redovisningen för att tävla om premien. Frågan syftar till att leda till rätt följdfrågor. Fråga 1. Ange det totala antalet personal i a) äldreomsorgen b) funktionshindersomsorgen enligt SoL Frågan avser läget i juni Målgruppen för Omvårdnadslyftet är de yrkesgrupper i äldre- och funktionshindersomsorgen där yrkeskraven i regel motsvarar en gymnasial utbildning. Svaret ska omfatta hela den kommunalt finansierade äldreomsorgen som inkluderar enskilda utförare på entreprenad och i valfrihetssystem. Funktionshindersomsorgen avser här all personal som med stöd av SoL arbetar med personer med funktionsnedsättning (inklusive enskilda utförare som bedriver avsedd verksamhet inom kommunens geografiska område). Statsbidraget får användas för personal inom LSS-området som huvudsakligen arbetar med personer 65 år och äldre (dessa räknas i förekommande fall till 1a). Utbildningsinsatserna får omfatta tillsvidareanställda, vikarier och timanställda. Intermittent anställda eller semestervikarier ska dock inte inkluderas i inventeringen. Kommuner som har använt 2014 års medel för enbart äldreomsorg eller enbart funktionshindersomsorg, och avstår från att tävla om premien, behöver inte redogöra för antalet personal i den omsorg som inte ingår i satsningen.

3 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2013 3(17) Fråga 2. Hur har 2014 års bidrag fördelats mellan kommunala och enskilda utförare? Äldreomsorg Kommunal regi: Antal deltagare i utbildningsinsatser varav deltagare i utbildningsinsatser för grundläggande kunskaper -varav deltagare i utbildningsinsatser för kunskaper för specialiserade uppgifter Funktionshindersomsorg enligt SoL Kommunal regi: Antal deltagare i utbildningsinsatser varav deltagare i utbildningsinsatser för grundläggande kunskaper -varav deltagare i utbildningsinsatser för kunskaper för specialiserade uppgifter Äldreomsorg Enskilda utförare: Antal enskilda utförare (företag, stiftelser el. dyl.) Antal deltagare i utbildningsinsatser varav deltagare i utbildningsinsatser för grundläggande kunskaper -varav deltagare i utbildningsinsatser för kunskaper för specialiserade uppgifter Funktionshindersomsorg enligt SoL Enskilda utförare: Antal enskilda utförare (företag, stiftelser el. dyl.) Antal deltagare i utbildningsinsatser varav deltagare i utbildningsinsatser för grundläggande kunskaper -varav deltagare i utbildningsinsatser för kunskaper för specialiserade uppgifter Om inga deltagare hos enskilda utförare redovisas ovan, vad beror det främst på? a) Enskilda utförare saknas b) Enskilda utförare har informerats om Omvårdnadslyftet men avstått c) Enskilda utförare har inte informerats om Omvårdnadslyftet. Ange orsak. d) Annat, vad? Frågan ställs eftersom kommuner kan ansöka om statsbidrag via Omvårdnadslyftet både som huvudman för sin egen verksamhet och för enskilda utförares räkning. Frågan omfattar deltagare som påbörjat utbildningsinsatser. Personal inom LSS-området som huvudsakligen arbetar med personer 65 år och äldre, och som har deltagit i utbildningsinsatser via Omvårdnadslyftet, redovisas här under Äldreomsorg. Läs om utbildning för grundläggande kunskaper respektive specialiserade uppgifter i förteckningen över kurser som berättigar till statsbidraget Omvårdnadslyftet 2014 (bilaga 1 till informationsbrevet ) Fråga 3. I vilken omfattning har den personal som deltagit i utbildningsinsatser med 2014 års bidrag ersatts av vikarier? a) Upp till hälften av frånvarotiden från ordinarie arbete b) Hälften eller mer av frånvarotiden från ordinarie arbete c) Inte alls då bemanningen har kunnat lösas på annat sätt d) Inte alls då bemanningen inte har kunnat lösas, med följden att bidraget inte har kunnat utnyttjas i önskad omfattning

4 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2013 4(17) Frågan avser hur bemanningen har kunnat lösas för att kunna utnyttja statsbidraget, sammantaget för äldre- och funktionshindersomsorg. Fråga 4a. Vill kommunen tävla om premier för bästa resultat? a) Ja, delpremie 1 och/eller 2 b) Ja, delpremie 3 c) Nej Frågan syftar till att leda till rätt följdfrågor om inventering av utbildningsnivå. Fråga 4b. Inventering av utbildningsnivå Ange antalet personer per utbildningsnivå i äldre- respektive funktionshindersomsorgen. Observera att det finns olika alternativ beroende på svaret på fråga 4a. Äldreomsorg a) Antal personal med en formell utbildning som motsvarar gymnasiepoäng b) Antal personal med en formell utbildning som motsvarar gymnasiepoäng c) Antal personal med en formell utbildning som motsvarar gymnasiepoäng eller mer Summa per juni 2014 Varav tillsvidareanställda per juni 2014 T.ex T.ex T.ex Varav visstidsanställda per juni 2014 Funktionshindersomsorg enligt SoL a) Antal personal med en formell utbildning som motsvarar gymnasiepoäng b) Antal personal med en formell utbildning som motsvarar gymnasiepoäng c) Antal personal med en formell utbildning som motsvarar gymnasiepoäng eller mer Summa per juni 2014 Varav tillsvidareanställda per juni 2014 T.ex T.ex T.ex Varav visstidsanställda per juni 2014 För att få tillgodoräkna sig statsbidraget ska en inventering göras av de formella kunskaperna hos den personal som deltar i utbildningsinsatser med 2014 års statsbidrag via Omvårdnadslyftet. Inventeringen avser läget i juni I bilaga 1 till dessa anvisningar finner du två tabeller med aktuella och tidigare utbildningar av relevans för äldre- och funktionshindersomsorgen.

5 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2013 5(17) En anställds utbildningsnivå ska markeras med endast ett alternativ. Inom ramen för Omvårdnadslyftet räknas all slags vård- och omsorgsutbildning som överordnad eventuell högre utbildning i andra ämnen. Personal som saknar utbildning räknas till alternativ a. För att tävla om premien för bästa resultat krävs en totalinventering enligt anvisningarna i bilaga 2. Kommuner som avstår från att tävla om premien behöver bara inventera utbildningsnivån hos den personal som deltog i Omvårdnadslyftet Målgruppen för Omvårdnadslyftet är de yrkesgrupper i äldre- och funktionshindersomsorgen där yrkeskraven i regel är en gymnasial utbildning som leder till anställning som t.ex. vårdbiträde, vårdare, undersköterska eller boendestödjare. Funktionshindersomsorgen avser den personal som med stöd av SoL arbetar med personer med funktionsnedsättning. I förekommande fall räknas personal från LSS-området som huvudsakligen arbetar med personer 65 år och äldre till äldreomsorgen. Vid inventeringen räknas tillsvidare- och visstidsanställda men inte intermittent anställda (tjänstgör endast vid enstaka tillfällen) eller semestervikarier. Satsningen avser den personal som utför vård och omsorg i äldreomsorgen respektive stöd, service eller omsorg inom funktionshindersomsorgen. Socialstyrelsen har t.ex. inte krävt att personal som enbart utför renodlade servicetjänster (t.ex. städning som utförs åt den enskilde) ska ingå i inventeringen om de inte deltar i utbildningsinsatser. Fråga 5. Ange vilka utbildningsinsatser som anordnades med 2014 års bidrag Ange antal godkända deltagare, poängsumman och hur många av gymnasiepoängen som ev. är validerade. Kurser (eller motsvarande) som ger gymnasiepoäng Barns lärande och växande (100) Entreprenörskap (100) Ergonomi (100) Etik och människans livsvillkor 100) Etnicitet och kulturmöten (100) Friskvård och hälsa (100) Grundläggande vård och omsorg (100) Hemsjukvård (100) Hälsopedagogik (100) It i vård och omsorg (100) Kommunikation (100) Komplementärmedicin (100) Kost, måltid och munhälsa (100) Kost och hälsa (100) Ledarskap och organisation (100) Lindrande vård (100) Lärande och utveckling (100) Medicin 1 (150) Medicin 2 (100) Antal godkända deltagare T.ex.10 T.ex. 24 T.ex. 3 Summa poäng Varav validerade gymnasiepoäng

6 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2013 6(17) Kurser (eller motsvarande) som ger gymnasiepoäng Mental träning (100) Människors miljöer (100) Naturkunskap 1a2 (50) Pedagogiskt ledarskap (100) Psykiatri 1 (100) Psykiatri 2 (200) Psykologi 1 (50) Psykologi 2b (50) Rättspsykiatri (100) Samhällsbaserad psykiatri (100) Samhällskunskap 1a2 (50) Socialt arbete (200) Socialpedagogik (100) Sociologi (100) Specialpedagogik 1 (100) Specialpedagogik 2 (100) Svenska 2 (100) Svenska som andraspråk 2 (100) Ungdomskulturer (100) Vård och omsorg vid demenssjukdom (100) Vård- och omsorgsarbete 1 (200) Vård- och omsorgsarbete 2 (150) Vårdpedagogik och handledning (100) Äldres hälsa och livskvalitet (200) [Fritext] Antal godkända deltagare Summa poäng Varav validerade gymnasiepoäng Kurser som ger yrkeshögskolepoäng [Fritext] Kurser som ger högskolepoäng [Fritext] Uppnådda poäng är en motprestation som växlas in mot det tilldelade bidraget. Kommunen får tillgodoräkna sig 50 kronor per gymnasiepoäng, 200 kronor per yrkeshögskolepoäng och 700 kronor per högskolepoäng på godkända, avslutade kurser som påbörjats och avslutats under det första halvåret Studierna måste alltså vara slutförda senast den 30 juni 2014, dvs. om man skriver sitt sista prov den 30 juni med godkänt resultat så kan poängen tillgodoräknas inom ramen för statsbidraget. Kurser som genom Omvårdnadslyftet påbörjades 2013 och slutfördes med godkänt resultat senast den 30 juni 2014 får också tas upp vid poängredovisningen av 2014 års statsbidrag. Poäng som redan har tillgodoräknats med års medel ska inte redovisas på nytt. Ett räkneexempel: om en kommun har beviljats kronor och satsar på gymnasiekompetens så ska sammanlagt /50=2 000 gymnasiepoäng redovisas för att utnyttja hela statsbidraget. För utbildningsinsatser på gymnasienivå finns de av Socialstyrelsen anvisade kurserna förtryckta. Om exempelvis 10 personer har klarat av kursen Etik och människans livsvillkor redovisas i kolumnerna Antal

7 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2013 7(17) godkända deltagare: 10; Summa poäng: (10 x 100=) 1 000; Varav validerade gymnasiepoäng: 0. Utbildningsinsatser på gymnasienivå anges som fritext i följande fall: o Poäng från Samhällskunskap 1a1, Svenska 1 samt Svenska som andraspråk 1 kan tillgodoräknas inom Omvårdnadslyftet 2014 om arbetsgivaren anser att det finns särskilda skäl. o Undervisning i finska, meänkieli och samiska med högst 200 gymnasiepoäng per person. Endast kommuner som ingår i ett förvaltningsområde får använda statsbidraget för detta ändamål. Kurser eller utbildningar på yrkeshögskola och högskola läggs in som fritext. Fråga 6. Sett över hela perioden , hur många poäng har uppnåtts inom äldre- respektive funktionshindersomsorgen genom Omvårdnadslyftet? Äldreomsorg Antal gymnasiepoäng Antal yrkeshögskolepoäng Antal högskolepoäng Funktionshindersomsorg enligt SoL Antal gymnasiepoäng Antal yrkeshögskolepoäng Antal högskolepoäng Frågan avser godkända, avslutade kurser fr.o.m t.o.m. den 30 juni Om kommunen till följd av Omvårdnadslyftet har uppnått fler poäng än vad statsbidraget täcker så går det bra att inkludera överskridande poäng. Svaret ska omfatta hela den kommunalt finansierade äldreomsorgen som inkluderar enskilda utförare på entreprenad och i valfrihetssystem. Funktionshindersomsorgen avser här all personal som med stöd av SoL arbetar med personer med funktionsnedsättning (inklusive enskilda utförare som bedriver avsedd verksamhet inom kommunens geografiska område). Personal inom LSS-området som huvudsakligen arbetar med personer 65 år och äldre, och som har tagit studiepoäng via Omvårdnadslyftet, redovisas här under Äldreomsorg. Fråga 7. Hur många personer totalt har påbörjat utbildningsinsatser genom Omvårdnadslyftet ? Totalt antal personer -varav på kurser som ger gymnasiepoäng -varav på kurser som ger yrkeshögskolepoäng -varav på kurser som ger högskolepoäng Eftersom samma person kan tänkas ha deltagit i flera kurser över tid vill vi veta hur många personer som sedan starten har påbörjat utbildningsinsatser inom ramen för statsbidraget. Frågan avser hela kommunen inklusive enskilda utförare, sammantaget för äldre- och funktionshindersomsorg.

8 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2013 8(17) Fråga 8. Vilka tre kurser på gymnasienivå har statsbidraget främst använts för? Rangordna kurserna efter antalet personer som har påbörjat kurserna inom ramen för Omvårdnadslyftet Frågan avser hela kommunen inklusive enskilda utförare, sammantaget för äldre- och funktionshindersomsorg. Fråga 9. Vilket av följande påståenden stämmer bäst, sett till det totala antalet studiepoäng som uppnåtts genom Omvårdnadslyftet ? a) Det vanligaste är att många personer har genomfört en eller ett fåtal kortare kurser. b) Det vanligaste är att några få personer har genomfört flera kurser eller hela program/utbildningar. c) Alternativen ovan är ungefär lika vanliga. Med vanligast menas här att mer än 50 procent av de uppnådda poängen kan kopplas till svarsalternativet. Frågan avser godkända, avslutade kurser. Som kortare kurser räknas de som ger gymnasiepoäng, högst 50 yrkeshögskolepoäng eller högst 7,5 högskolepoäng. Med hela program/utbildningar avses exempelvis vård- och omsorgsprogrammet eller yrkeshögskole- och högskoleutbildningar som leder till en yrkestitel (t.ex. Silviasyster). Frågan avser hela kommunen inklusive enskilda utförare, sammantaget för äldre- och funktionshindersomsorg. Fråga 10. I vilken omfattning har kommunala/offentliga respektive enskilda utbildningsanordnare anlitats för genomförandet av utbildningsinsatser på gymnasienivå i Omvårdnadslyftet ? a) Mer än hälften kommunala/offentliga utbildningsanordnare b) Mer än hälften enskilda utbildningsanordnare c) Ungefär lika andelar av båda Frågan avser antalet utbildningsanordnare på gymnasienivå, och hela kommunen inklusive enskilda utförare, sammantaget för äldre- och funktionshindersomsorg.

9 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2013 9(17) Fråga 11. Oavsett statsbidraget, hur arbetar kommunen med kompetensutveckling av målgruppen på lång sikt? Flera svarsalternativ är möjliga. Äldreomsorg Kompetensutvecklingsplan för varje medarbetare Kompetensutvecklingsplan på enhetsnivå Handledning eller reflektion Kompetensutvecklingsinsatser i egen regi Kompetensutveckling genom uppdragsutbildning (gymnasie-, yrkeshögskole- eller högskolenivå) Kompetensutveckling genom FoU-enheter Kompetensutveckling genom konsultinsatser Annat, vad? Funktionshindersomsorg enligt SoL Kompetensutvecklingsplan för varje medarbetare Kompetensutvecklingsplan på enhetsnivå Handledning eller reflektion Kompetensutvecklingsinsatser i egen regi Kompetensutveckling genom uppdragsutbildning (gymnasie-, yrkeshögskole- eller högskolenivå) Kompetensutveckling genom FoU-enheter Kompetensutveckling genom konsultinsatser Annat, vad? Målgruppen för Omvårdnadslyftet är de yrkesgrupper i äldre- och funktionshindersomsorgen där yrkeskraven i regel motsvarar en gymnasial utbildning. Frågan avser hela kommunen inklusive enskilda utförare. Fråga 12. Beskriv övergripande era erfarenheter från Omvårdnadslyftet Övriga synpunkter Här finns utrymme för övriga synpunkter om Omvårdnadslyftet Utrymmet kan också användas om något tidigare svar behöver kommenteras eller förklaras närmare. Redovisningsintyg För att intyga riktigheten i redovisningen ska uppnådda poäng på godkända, avslutade kurser som har uppnåtts under användningstiden (se fråga 5) summeras och undertecknas av behörig företrädare. Socialstyrelsen kommer att erbjuda en separat blankett för detta på Socialstyrelsens webbsida om Omvårdnadslyftet. Intyget ska lämnas i original så snart som möjligt efter besvarandet av frågorna i webbformuläret, och ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 19 september Postadress: Socialstyrelsen, Stockholm, besöksadress: Rålambsvägen 3, Stockholm. Om en kommun inte har uppnått några poäng alls inom ramen för Omvårdnadslyftet 2014 behövs inget intyg. Vi avråder från att skicka in registerutdrag eller motsvarande som innehåller deltagarnas personuppgifter om det inte efterfrågas särskilt eftersom redovisningen räknas som allmän handling och kan begäras ut av tredje part.

10 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (17) Bilaga 1 För att äldre (icke poänggivande) utbildningar ska kunna jämföras med senare (poänggivande) utbildningar har Socialstyrelsen tagit fram en poängberäkning för just Omvårdnadslyftet. Poängberäkningen utgår ursprungligen från Omvårdnadsprogrammet (1 350 poäng i karaktärsämnen) som var gällande i juli Från dessa poäng har vi räknat bort de kurser som inte fanns i respektive äldre utbildning, företrädesvis Etik och livsfrågor, Datakunskap, Människan socialt och kulturellt samt i vissa fall kurser som behandlade det normala åldrandet och vanliga sjukdomstillstånd hos äldre. I de äldre utbildningarna förekom dock moment som inte anses aktuella i dag, och nya moment har tillkommit som delvis kan anses kompenseras av mångårig yrkeserfarenhet. För att underlätta besvarandet av fråga 4 presenteras här två tabeller med aktuella och tidigare utbildningar av relevans för äldre- respektive funktionshindersomsorgen, och hur dessa korresponderar med de tre alternativen: gymnasiepoäng (a), gymnasiepoäng (b) och gymnasiepoäng eller mer (c). Om en person har en utbildning som inte korresponderar med tabellerna (t.ex. lokala varianter av gymnasieutbildningar) ska det alternativ a-c som bedöms ligga närmast väljas. Personal som saknar utbildning räknas till alternativ a. Äldreomsorg, benämning Aktuell utbildning Vård- och omsorgsprogrammet Infördes hösten 2011 i gymnasieskolan och hösten 2012 inom vuxenutbildningen. Programgemensamma ämnen om poäng. Programfördjupningar för yrkesutgång Äldreomsorg ger ytterligare 300 poäng. Socialstyrelsens poängberäkning i Omvårdnadslyftet poäng poäng Svarsalternativ b c Äldre utbildningar Omvårdnadsprogrammet, både gymnasieskolan och vuxenutbildning Karaktärsämnena, gemensamma kurser omfattade poäng och gällde i många kommuner för vårdbiträdestjänst. Ytterligare poäng av valbara kurser inom äldreområdet lades på och gav möjlighet att arbeta med undersköterskeuppgifter. 650 poäng poäng a c Tvåårig vårdlinje Gav möjlighet att söka arbete som undersköterska eller mentalskötare. Jfr Äldre undersköterskeutbildning poäng b Mentalskötarutbildning Två eller tre terminer. Gav möjlighet att söka arbete som undersköterska eller som mentalskötare. Jfr Äldre undersköterskeutbildning poäng b

11 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (17) Äldreomsorg, benämning Tvåårig Social servicelinje En utökad vårdbiträdesutbildning utan hälso- och sjukvårdsinriktning, gav inte undersköterskekompetens. Socialstyrelsens Svarsalternativ poängberäkning i Omvårdnadslyftet 800 poäng a Treårig omvårdnadslinje Sammanslagning av Tvåårig vårdlinje och Social servicelinje. Kursinnehållet motsvarar Omvårdnadsprogrammets karaktärsämnen, gemensamma kurser och valbara kurser poäng c Äldre (sjuk)vårdsbiträdesutbildning 8, 10, 20 eller 23 veckor. Åtta- och tioveckorsutbildningarna förutsatte minst ett års yrkeserfarenhet. Innehållet motsvarade i viss mån Omvårdnadsprogrammets karaktärsämnen. 400 poäng a Äldre undersköterskeutbildning 32 veckor, 40 veckor, 31 veckors specialkurs, Hälsooch sjukvård kurskod , Utbildning till skötare i psykiatrisk vård, Vårdinriktad kompletteringskurs. Antagningskrav var genomgången vårdbiträdesutbildning samt ett års yrkeserfarenhet inom området. Utbildningen motsvarar i viss mån Omvårdnadsprogrammets karaktärsämnen, gemensamma kurser kompletterat med valbara kurser om ca 700 poäng poäng b Annat Exempelvis validering av kunskaper som gett kompetensbevis eller liknande men inte gymnasiepoäng. Kan ej poängberäknas för jämförelse a Eftergymnasial utbildning Kan ej poängberäknas för jämförelse a Funktionshindersomsorg, benämning Aktuella utbildningar Vård- och omsorgsprogrammet Programmet infördes hösten 2011 i gymnasieskolan och hösten 2012 inom vuxenutbildningen. Programgemensamma ämnen om poäng. Programfördjupning inom yrkesutgång Funktionshinder eller yrkesutgång Psykiatri ger ytterligare 300 poäng. Socialstyrelsens poängberäkning i Omvårdnadslyftet poäng poäng Svarsalternativ b c

12 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (17) Funktionshindersomsorg, benämning Barn- och fritidsprogrammet Programmet infördes hösten 2011 i gymnasieskolan och hösten 2012 inom vuxenutbildningen. Programgemensamma ämnen om 700 poäng. Kurser inom inriktning Socialt arbete ger ytterligare 300 poäng. Programfördjupning inom yrkesutgång Stöd och service inom funktionshindersområdet ger ytterligare 400 poäng. Socialstyrelsens poängberäkning i Omvårdnadslyftet 700 poäng poäng poäng Svarsalternativ a b c Äldre utbildningar Omvårdnadsprogrammet Karaktärsämnen/gemensamma kurser omfattade 650 poäng (lokala variationer om poäng kan förekomma). Valbara kurser inom funktionshindersområdet eller yrkesämnen inom Gren omvårdnad i en första version av programmet, gav ytterligare 700 poäng (lokala variationer poäng kan förekomma). 650 poäng poäng a c Barn- och fritidsprogrammet Karaktärsämnen/gemensamma kurser omfattade 700 poäng. Inriktning pedagogisk och social verksamhet gav ytterligare 300 poäng (gällde inte första versionen av programmet). Valbara kurser inom funktionshindersområdet gav ytterligare 350 poäng (före år 2000 gällde i stället valbara kurser inom programmet motsvarande 700 poäng). 700 poäng poäng poäng a b c Mentalskötarutbildning Två eller tre terminer. Gav möjlighet att söka arbete som undersköterska eller som mentalskötare. Jfr Äldre undersköterskeutbildning poäng b Tvåårig vårdlinje Inom utbildningen fanns möjlighet att välja olika grenar. Aktuella grenar för arbete inom funktionshindersomsorg var de med inriktning mot psykiatri respektive omsorger om barn och ungdom poäng b Tvåårig Social servicelinje En utökad vårdbiträdesutbildning utan hälso- och sjukvårdinriktning. Utbildningen gav inte undersköterskekompetens. 800 poäng a Treårig omvårdnadslinje Sammanslagning av Tvåårig vårdlinje och Social servicelinje. Kursinnehållet motsvarar Omvårdnadsprogrammets karaktärsämnen/ gemensamma kurser och valbara kurser poäng c

13 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (17) Funktionshindersomsorg, benämning Äldre (sjuk)vårdbiträdesutbildning Kurslängd: 8 eller 10 respektive 20 eller 23 veckor. Åtta- och tioveckorsutbildningarna förutsatte minst ett års yrkeserfarenhet. Innehållet motsvarade i viss mån Omvårdnadsprogrammets karaktärsämnen. Äldre undersköterskeutbildning Kurslängden var från början 32 veckor men ändrades senare till 40 veckor. Antagningskrav: genomgången kurs för vårdbiträde och yrkeserfarenhet inom hälso- och sjukvård eller social service minst ett år. Utbildningen motsvarar i viss mån Omvårdnadsprogrammets karaktärsämneskurser om 650 poäng kompletterat med valbara kurser om 700 poäng. GPU Grundkurs för omsorger om psykiskt utvecklingsstörda (specialkurs) Kurslängd: en termin. Behörighetskrav: Grundskola eller motsvarande, uppnått 18 års ålder samt arbetat minst 3 månader inom yrkesområdet. PPU Påbyggnadskurs för omsorger om psykiskt utvecklingsstörda (specialkurs) Kurslängd: en termin. Behörighetskrav: Grundskola eller motsvarande, slutförd grundkurs för omsorger om psykiskt utvecklingsstörda, GPU (se ovan) eller motsvarande utbildning. Socialstyrelsens poängberäkning i Omvårdnadslyftet Svarsalternativ 400 poäng a poäng b 500 poäng a poäng b Annat Exempelvis validering av kunskaper som gett kompetensbevis eller liknande men inte gymnasiepoäng. Eftergymnasial utbildning Kan ej poängberäknas för jämförelse Kan ej poängberäknas för jämförelse a a

14 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (17) Bilaga 2. Om premiefördelning i Omvårdnadslyftet 2014 Grundläggande kunskaper Av regeringsbeslutet ( ) framgår att Socialstyrelsen ska fördela 150 miljoner kronor som en premie för bästa resultat baserat på slutredovisningen. Premien utgår för tre olika mått och en kommun kan få medel enligt alla mått. 50 miljoner kronor fördelas mellan de kommuner som redovisar att andelen personal med grundläggande kunskaper är 60 procent eller högre. 50 miljoner kronor fördelas mellan de kommuner som redovisar att andelen personal med grundläggande kunskaper är 75 procent eller högre. 50 miljoner fördelas mellan de kommuner som förbättrat sitt kompetensläge, dvs. andelen personal med grundläggande kunskaper har ökat med 10 procentenheter eller mer jämfört med läget Gränsen för grundläggande kunskaper dras vid utbildningar som i Socialstyrelsens poängberäkning för Omvårdnadslyftet motsvarar minst gymnasiepoäng. Detta ligger i linje med Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2011:12), Öppna jämförelser och Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare (2012). I förhållande till de allmänna rådens stipulerade gymnasiepoäng är motivet här att personer med vissa äldre utbildningar sannolikt också har många års praktisk erfarenhet och dessutom internutbildningar och kortare kurser som kompenserar eventuell avsaknad av vissa betyg. Inom ramen för Omvårdnadslyftet utgår kompetensinventeringen från samma tre kategorier av formell utbildning i både äldre- och funktionshindersomsorg: a) gymnasiepoäng b) gymnasiepoäng c) gymnasiepoäng eller mer För att komma i fråga för den första och andra delpremien (där 60 eller 75 procent av personalen har grundläggande kunskaper) krävs en totalinventering enligt nedan. Bara de kommuner som gjorde en godkänd totalinventering av äldreomsorgen 2011 kan komma i fråga för den tredje delpremien som avser en förbättring av kunskapsläget med tio procentenheter eller mer. Kommuner som vill tävla om alla tre delpremier, och även har använt statsbidraget för att utbilda personal från funktionshindersomsorgen enligt SoL, behöver göra två slags totalinventeringar enligt nedan. Kommuner som får del av premien kommer inte att krävas på någon redovisning av hur medlen har använts. Användningstiden är inte heller begränsad.

15 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (17) Delpremie 1 och 2 För att komma i fråga för delpremie 1 och 2 krävs en totalinventering där hela den kommunalt finansierade äldreomsorgen som huvudalternativ (i) utgör grunden i populationen. Till grunden adderas eventuella deltagare i utbildningsinsatser som tillhör funktionshindersomsorgen enligt SoL (eller LSS-området om de huvudsakligen arbetar med personer 65 år och äldre) för att få fram totalpopulationen. Det finns ett undantagsalternativ (ii) för de kommuner som tog del av statsbidraget för första gången 2013 eller senare och enbart har haft personal i funktionshindersomsorgen enligt SoL som deltagare: dessa kommuner får räkna funktionshindersomsorgen enligt SoL (inklusive enskilda utförare som bedriver avsedd verksamhet inom kommunens geografiska område) som totalpopulation. Huvudalternativet och undantagsalternativet är ömsesidigt uteslutande, dvs inventeringen ska göras enligt ett av alternativen. För att kvalificera sig för delpremierna 1 och 2 krävs att totalinventeringen resulterar i att andelen personal med grundläggande kunskaper (dvs. motsvarande minst poäng) är 60 procent eller mer. En kommun där andelen personal med grundläggande kunskaper är minst 75 procent har följaktligen också uppnått 60 procent och är därmed kvalificerad för båda delpremierna. Premien fördelas lika mellan de kommuner som uppnått kvalifikationsnivån för respektive delpremie, dvs. om andelen personal med grundläggande kunskaper är t.ex. 82 procent ger det samma utdelning som vid 75 procent. Nedan följer två räkneexempel: i. Huvudalternativ. Inventering av kompetensläget i hela den kommunalt finansierade äldreomsorgen (t.ex. 650 personer) + den personal från funktionshindersomsorgen som någon gång tagit poäng i utbildningsinsatser via Omvårdnadslyftet (t.ex. 40 personer) + LSS-personal som någon gång tagit poäng i utbildningsinsatser via Omvårdnadslyftet för att de huvudsakligen arbetar med äldre (t.ex. 10 personer). Exemplet ger en totalpopulation på =700 personer. Om 500 av dessa visar sig ha grundläggande kunskaper, dvs. en formell utbildningsnivå motsvarande minst poäng (alternativ b eller c ovan) blir värdet för beräkning av premien 500/700=71 procent, vilket innebär att kommunen är kvalificerad för delpremie 1 men inte 2. Om i stället 600 personer har grundläggande kunskaper blir värdet 600/700=85 procent, vilket innebär att kommunen är kvalificerad för både delpremie 1 och 2. ii. Undantagsalternativ. Inventering av kompetensläget hos all personal i funktionshindershindersomsorgen som arbetar utifrån SoL (inklusive enskilda utförare som bedriver avsedd verksamhet inom kommunens geografiska område). Om exempelvis 200 av 350 personer har grundläggande utbildning blir värdet 200/350=57 procent vilket innebär att kommunen inte kan komma i fråga för premien.

16 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (17) Delpremie 3 För att tävla om delpremie 3 gäller att i likhet med 2011 göra en ny, separat totalinventering av hela den kommunalt finansierade äldreomsorgen. Hit räknas i förekommande fall den LSS-personal som huvudsakligen arbetar med äldre och har deltagit i utbildningsinsatser via Omvårdnadslyftet. För att kvalificera sig för delpremie 3 krävs att inventeringen resulterar i att andelen personal med grundläggande kunskaper har ökat med minst tio procentenheter eller mer jämfört med det ingångsvärde som Socialstyrelsen meddelade efter godkänd totalinventering år Om ingångsvärdet då var 46 procent och 2014 års mätning visar t.ex. 400/650=61 procent blir ökningen 61-46=15 procentenheter, dvs. kommunen har kvalificerat sig för den tredje delpremien. Kommuner med ett ingångsvärde på över 90 procent, som uppnår 100 procent, kan likställas med kommuner som uppnår en ökning om minst 10 procentenheter i tävlan om den tredje delpremien. Nedan listas de kommuner som kan tävla om delpremie 3, dvs. de som vid 2011 års redovisning sade ja till att vilja komma i fråga för premier för bästa resultat mellan juli 2011 och juni 2014, och lämnade en godkänd kompetensinventering i rätt tid. Kommun Dnr Ingångvärde Alingsås kommun 22659/ % Alvesta kommun 20661/ % Arvika kommun 22331/ % Avesta kommun 22101/ % Bollebygds kommun 22427/ % Bollnäs kommun 20334/ % Bräcke kommun 22761/ % Burlövs kommun 21958/ % Falköpings kommun 22293/ % Falu kommun 22747/ % Finspångs kommun 22968/ % Forshaga kommun 22788/ % Gislaveds kommun 22139/ % Grums kommun 27471/ % Göteborgs stad 22208/ % Hagfors kommun 23380/ % Hallstahammars kommun 22355/ % Hammarö kommun 22335/ % Hudiksvalls kommun 19435/ % Håbo kommun 22291/ % Härryda kommun 22343/ % Höganäs kommun 23153/ % Kalmar kommun 21950/ % Karlskrona kommun 22654/ % Kinda kommun 22517/ % Kungsbacka kommun 22464/ %

17 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (17) Laholms kommun 23158/ % Landskrona stad 22964/ % Lidköpings kommun 21983/ % Linköpings kommun 22965/ % Ljusdals kommun 20665/ % Luleå kommun 22528/ % Lysekils kommun 22973/ % Melleruds kommun 22809/ % Motala kommun 22359/ % Munkedals kommun 22972/ % Mörbylånga kommun 21868/ % Nacka kommun 22213/ % Nybro kommun 22090/ % Olofströms kommun 22718/ % Oxelösunds kommun 22249/ % Sala kommun 21820/ % Sandvikens kommun 21823/ % Simrishamns kommun 22444/ % Skellefteå kommun 21876/ % Smedjebackens kommun 23571/ % Sollefteå kommun 22998/ % Sollentuna kommun 21848/ % Solna stad 21922/ % Säters kommun 21870/ % Sävsjö kommun 22469/ % Sölvesborgs kommun 21861/ % Tanums kommun 22756/ % Timrå kommun 23247/ % Tranemo kommun 22766/ % Ulricehamns kommun 21805/ % Vadstena kommun 22727/ % Vetlanda kommun 27121/ % Vimmerby kommun 22451/ % Vårgårda kommun 18544/ % Vännäs kommun 22431/ % Ånge kommun 21829/ % Åstorps kommun 22729/ % Åtvidabergs kommun 21878/ % Älvdalens kommun 21857/ % Östhammars kommun 23013/ %

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Ung novis eller gammal och vis? en kartläggning av kompetens hos personal som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga

Ung novis eller gammal och vis? en kartläggning av kompetens hos personal som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga Ung novis eller gammal och vis? en kartläggning av kompetens hos personal som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Remisspromemoria 2011-06-01 U2011/3561/SV Utbildningsdepartementet Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Ett anpassat regelverk för de kompletterande utbildningarna 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015 msorg o & Barn & Vård Arbeta med människor id t i r f Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015 Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg eller förskola och fritidsverksamhet.

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel 2008 1 2 Innehållsförteckning Studiemedel för dig som ska börja studera Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?... 5 Hur gammal är

Läs mer

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Lärande inom äldreomsorgen Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Eva Lindelöf, Kerstin Sjösvärd och Ingrid Skeppstedt Sommaren 2006 Lärande inom

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG?

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? UTVÄRDERING AV PROJEKTET SOCIAL DOKUMENTATION PÅ KUNGSHOLMEN EVA NORMAN & ROSE-MARIE HEDBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:9 ISSN 1401-5129

Läs mer

Personliga assistenters arbetssituation

Personliga assistenters arbetssituation 1 Personliga assistenters arbetssituation www.kommunal.se 2 Fakta och debatt De senaste rapporterna: De äldre och sjukvården. Av Tor Hatlevoll. Äldreomsorgen en lägesbeskrivning. Av Hans Öman. Anställningskostnad.

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet En yrkesinriktning inom teknikprogrammet Delbetänkande av Yrkesprogramsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:29 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer