Delårsrapport januari mars 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari mars 2012"

Transkript

1 Delårsrapport januari mars 2012 Starkt första kvartal för omsättning och rörelseresultat 50 procent tillväxt i Norden och 25 procent i EMEA efter nya produktlanseringar Pressmeddelande 11 maj 2012 Viktiga händelser första kvartalet 2012: Nettoomsättningen uppgick till 170,4 Mkr (135,1), en ökning med 26,1 procent. Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 12,6 Mkr (6,0), en ökning med 1 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 7,4 procent (4,4). Periodens resultat uppgick till 2,5 Mkr (5,1). Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 0,13 kr (0,27). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -34,1 Mkr (-12,6). Orderingången uppgick till 143,6 Mkr (131,5), en ökning med 9,3 procent. Care-sortimentet ökade med 21,8 procent. Doro Experience och Doro PhoneEasy 740 framgångsrikt lanserade i Barcelona. Försäljning per kvartal och R12, Mkr EBIT per kvartal och R12, Mkr Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q ,5 15 2,5 - Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Doro-koncernen Mkr jan-mar jan-mar 12 mån Helår Intäkter/nettoomsättning 170,4 135,1 780,7 745,4 Rörelseresultat efter avskrivningar och nedskrivningar, EBIT 12,6 6,0 68,6 62,0 Rörelsemarginal, EBIT % 7,4 4,4 8,8 8,3 Resultat efter finansiella poster 3,0 5,5 70,4 72,9 Periodens resultat 2,5 5,1 55,3 57,9 Genomsnittligt antal aktier, tusental Genomsnittligt antal aktier efter utspädning*, tusental Resultat per aktie före skatt, kr 0,16 0,29 3,66 3,80 Resultat per aktie före skatt efter utspädning*, kr 0,16 0,29 3,66 3,80 Resultat per aktie efter skatt, kr 0,13 0,27 2,87 3,02 Resultat per aktie efter skatt efter utspädning*, kr 0,13 0,27 2,87 3,02 *Utspädningseffekter beaktas endast i de fall de medför att resultatet per aktie påverkas negativt. Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 11 maj 2012, kl 07:30 CET. Doro AB Org. nr

2 VD Jérôme Arnaud: Doros strategival bekräftas av ett starkt första kvartal Vår stabila tillväxt fortsätter och försäljningen för det första kvartalet ökade med cirka 26 procent jämfört med motsvarande kvartal Detta gjorde perioden till vårt starkaste första kvartal någonsin sett till omsättning och EBIT. Samtliga regioner växte, men tillväxten var speciellt hög i Norden och EMEA, i ett kvartal som säsongsmässigt brukar vara relativt svagt. För det 13:e kvartalet i rad ökade EBIT jämfört med föregående år, vilket resulterade i en rörelsemarginal på 7,4 procent. 13:e kvartalet i rad med förbättrat EBIT Framgångsrik lansering av Doro Experience Doros första smartphone ska börja säljas i september Stärkt internationell närvaro På Mobile World Congress i februari lanserade vi världens första smarta Androidtelefon för seniorer, Doro PhoneEasy 740 samt vår användarvänliga mjukvara för tablets och PC, Doro Experience. Vi fick exceptionellt mycket uppmärksamhet. Närmare 0 intervjuer gavs till olika internationella journalister och försäljningen kickstartades med ett antal mycket viktiga kundmöten. Doros första smarta telefon kommer att börja levereras i september Till Doro Experience hör en appstore, Doro Selection, som erbjuder ett växande antal applikationer anpassade för seniorer, inklusive en nyhetstjänst på 11 språk. Under våren 2012 kommer tredjepartstillverkare av Android- och Windows-baserade enheter kunna licensiera Doro Experience. När det gäller nya säljkanaler är vi glada att John Lewis, en av Storbritanniens mest ansedda butikskedjor, kommer att sälja fyra av våra telefoner i utvalda butiker och via internet. Dessutom tog brittiska Phone4you under kvartalet upp våra telefoner i sitt sortiment. Efter periodens utgång tecknande vi ett avtal med Optus, Australiens näst största telekomföretag, som nu säljer Doro PhoneEasy 615 via internet och i 300 Optusbutiker, 170 Big W-butiker och 370 Dick Smith-butiker över hela landet. För att fortsätta utveckla några av våra strategiskt viktiga kunder och stärka vår närvaro i tysktalande länder har vi etablerat ett dotterbolag i Köln. Nya utmärkelser Bra rörelseresultat trots intensiva investeringar I januari fick vi franska Janus de la Santé-priset för vårt bidrag till integreringen av seniorer i det moderna samhället. Så sent som i april mottog vi också vid en ceremoni i Tyskland Universal Design-priset för den attraktiva och funktionella designen hos Doro PhoneEasy 615. Vår intensiva produktutveckling öppnar upp många nya möjligheter och jag är glad att vi i första kvartalet kunde hålla EBIT på en bra nivå trots vårt ambitiösa investeringsprogram. Stärkta av denna positiva utveckling känner vi oss komfortabla med att fortsätta investera enligt plan. Sida 2 av 11

3 Koncernen, Första kvartalet 2012 Fortsatt tillväxt med förbättrad marginal Valutajusterad tillväxt uppgår till 20,1 procent Fortsatt förbättrad bruttomarginal och betydligt bättre EBIT Nettoomsättning och rörelseresultat (EBIT) Doros nettoomsättning för det första kvartalet uppgick till 170,4 Mkr (135,1), en ökning med 26,1 procent jämfört med första kvartalet Tillväxten under kvartalet drevs primärt av region Norden, EMEA och USA. Tillämpas samma växelkurser som för föregående år, uppgick tillväxten för första kvartalet till 20,1 procent. EBIT uppgick till 12,6 Mkr (6), en ökning med 1 procent. Rörelsemarginalen var 7,4 procent (4,4). Det förbättrade rörelseresultatet beror främst på ökade försäljningsvolymer till följd av nya produktlanseringar, sänkta produktionskostnader och en gynnsammare geografisk fördelning av försäljningen jämfört med föregående år. Geografiska regioner Försäljning per region, rullande 12 månader, % % 20% 40% 60% 80% 0% Norden Europa, Mellanöstern och Afrika Storbritannien USA och Kanada Övriga regioner Försäljningen i region Norden ökar med över 50 procent Ökad försäljning inom EMEA men lägre priser i Tyskland Förbättrad EBITmarginal i Storbritannien Tillväxt med förbättrad EBIT marginal i USA och Kanada Norden Försäljningen i region Norden ökade med 50,9 procent, jämfört med motsvarande kvartal 2011, till 51,6 Mkr med en förbättrad EBIT-marginal som huvudsakligen är ett resultat av nyligen lanserade produkter. EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) Trots ökad priskonkurrens i Tyskland ökade försäljningen inom EMEA med 24,8 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år till 67,4 Mkr. EBITmarginalen sjönk primärt på grund av de något lägre priserna i Tyskland Storbritannien I Storbritannien ökade försäljningen med 4,5 procent till 25,4 Mkr. EBITmarginalen förbättrades till följd av lägre kostnader i kvartalet. USA och Kanada Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökade försäljningen i USA och Kanada med 5,3 procent till 21,9 Mkr. Ökningen drevs främst av USA. EBITmarginalen fortsätter att förbättras, främst tack vare de ökade volymerna. Sida 3 av 11

4 Övriga regioner Övriga regioner stod under kvartalet för endast 4,1 Mkr (1,8) med ett mindre underskott till följd av kostnader för marknadsutveckling. Regionernas rörelsemarginal kan, som en följd av att gemensamma kostnader fördelas efter omsättning, variera från kvartal till kvartal. Resultatet belastas av värdering av terminskontrakt Periodens resultat Periodens resultat för det första kvartalet uppgick till 2,5 Mkr (5,1). Finansnettot för perioden blev 9,1 Mkr lägre än motsvarande period föregående år. Det beror framförallt på att Doros terminskontrakt, i enlighet med IFRS, har värderats under finansiella poster, vilket har påverkat finansnettot negativt med,0 Mkr (0,9). Posten är en orealiserad värderingspost som enbart uttrycker skillnaden mellan kontrakterad kurs och aktuell avistakurs på balansdagen. Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till -34,1 Mkr (-12,6). Minskningen beror delvis på ett ökat rörelsekapital, vilket i sin tur beror på ökad försäljning. Förändringen av koncernens likvida medel som blev -59 Mkr (-24,7) under kvartalet, har också påverkats av aktieutdelningar på sammanlagt 19,3 Mkr (9,6) samt investeringar på 5,4 Mkr (3,5), i främst produktutveckling. Fortsatt finansiell styrka Soliditeten var 44,3 procent (44,9) vid utgången av perioden. Soliditet, % Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 Q I slutet av perioden hade Doro en räntebärande skuld på 2,2 Mkr (0) med en nettokassa på 87,2 Mkr (64,8). Bolaget har dessutom outnyttjade checkkrediter på 32,0 Mkr. Personal Doro hade 77 (61) medarbetare vid periodens slut. Av dessa fanns 33 (30) i Sverige, 26 (16) i Frankrike, 8 (6) i Storbritannien, 3 (3) i Norge samt 7 (6) i Hongkong. Ökningen av antalet anställda är främst ett resultat av våra förvärv. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning under årets första kvartal uppgick till 169,0 Mkr (133,9). Resultatet före skatt uppgick till -0,1 Mkr (2,7). Händelser efter periodens utgång I maj tecknade Doro ett försäljningsavtal med Optus i Australien. Australiska seniorer och deras familjer kan nu köpa Doro PhoneEasy 615 via internet och i 300 Optus-butiker, 170 Big W-butiker och 370 Dick Smith-butiker över hela landet. Optus är sedan 1992 en ledande leverantör av integrerade kommunikationstjänster i Australien med över miljoner abonnenter. Sida 4 av 11

5 Ett domstolsbeslut i Nederländerna fastslog att en lokal leverantörs telefoner inte var tillräckligt lika Doros telefoner för att utgöra ett intrång i Doros rättigheter. Domstolen ifrågasatte dock inte Doros rättigheter, vilka även fortsättningsvis utgör en stark tillgång i marknaden. Prognos Doros försäljningstillväxt under första kvartalet bekräftar en fortsatt stark tillväxt under Produktutvecklingsprojekten fortskrider enligt planerna, med en högre investeringsnivå än under Ingen resultatprognos lämnas vid denna tidpunkt. Doro-aktien Doro är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm, Small Cap, Telekom/IT. Per den 31 mars 2012 uppgick börsvärdet till 539,8 Mkr, vilket kan jämföras med 584,7 Mkr den 31 mars Under perioden 31 december 2011 till 31 mars 2012 steg aktiekursen från 27,30 kr till 27,90 kr. Ökat antal aktieägare Antalet aktieägare per den 31 mars 2012 uppgick till (6 382). Största aktieägarna den 31 mars 2012 Innehavare Antal aktier Andel och röster, % Nordea Investment Funds ,7 Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension ,6 Originat AB ,6 Clearstream Banking S.A., W8IMY ,6 Handelsbanken Fonder ,8 Kastensson Holding AB ,6 Catella Fondförvaltning ,4 Lärerstandens Brandforsikring GE ,2 Lazard AMRO Bank NV, W8IMY ,1 ABN AMRO Bank NV, W8IMY ,0 Källa: Euroclear Sweden AB och Doro AB. Transaktioner med närstående Det har inte genomförts några transaktioner mellan Doro och närstående som väsentligen har påverkat bolagets ställning och resultat. Risker Doros risker och osäkerhetsfaktorer är främst relaterade till leveransstörningar, produktanpassning och certifieringar, kundrelationer, valutakursförändringar samt lånefinansiering. Utöver dessa risker och osäkerhetsfaktorer, vilka beskrivs i Årsredovisning 2011 på sidorna och 56-58, har inga andra väsentliga risker identifierats under den senaste perioden. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34, Interim Financial Reporting, samt för moderbolaget i enlighet med årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapporterings RFR 2 Redovisning för juridiska personer. De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. Sida 5 av 11

6 Finansiell kalender 2012 Styrelsen har fastställt följande rapportdatum: Januari-juni 2012: 21 augusti 2012 Januari-september 2012: 8 november 2012 Delårsrapporter Delårsrapporterna finns tillgängliga på under Företag och press. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jérôme Arnaud, VD och koncernchef, +46 (0) Annette Borén, Vice VD och CFO +46 (0) Lund, 11 maj 2012 Styrelsen Doro AB (publ) Organisationsnummer Doro AB (publ) Magistratsvägen Lund Tel: +46 (0) Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. Om Doro Doro, marknadsledare inom telekommunikation för seniorer, är ett börsnoterat svenskt företag. Med över 38 års erfarenhet inom telekom fokuserar bolaget på att utveckla, marknadsföra och sälja produkter, mjukvara samt TeleCare- och mhealth-lösningar som är speciellt anpassade för seniorer en växande grupp människor världen över. Doros breda sortiment av användarvänliga mobiltelefoner är unikt och bolagets exceptionella kunnande har uppmärksammats med flera internationella designpriser. Produkterna säljs i fler än 30 länder på fem kontinenter omsatte Doro 745 Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro på eller på facebook.com/dorosverige. Sida 6 av 11

7 Finansiella rapporter RESULTATRÄKNING (Mkr) Doro-koncernen jan-mar jan-mar Helår Intäkter/nettoomsättning 170,4 135,1 745,4 Rörelsekostnader -152,9-126,5-669,8 Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar, EBITDA 17,5 8,6 75,6 Avskrivningar enligt plan -4,9-2,6-13,6 Rörelseresultat efter avskrivningar och nedskrivningar, EBIT 12,6 6,0 62,0 Finansnetto -9,6-0,5,9 Resultat efter finansiella poster 3,0 5,5 72,9 Skatter -0,5-0,4-15,0 Periodens resultat 2,5 5,1 57,9 Genomsnittligt antal aktier, tusental Genomsnittligt antal aktier efter utspädning*, tusental Resultat per aktie före skatt, kr 0,16 0,29 3,80 Resultat per aktie före skatt, efter utspädning*, kr 0,16 0,29 3,80 Resultat per aktie efter skatt, kr 0,13 0,27 3,02 Resultat per aktie efter skatt, efter utspädning*, kr 0,13 0,27 3,02 *Utspädningseffekter beaktas endast i de fall de medför att resultatet per aktie påverkas negativt. RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT (Mkr) Doro-koncernen jan-mar jan-mar Helår Periodens resultat 2,5 5,1 57,9 Omräkningsdifferens -0,9-0,7-0,4 Totalresultat 1,6 4,4 57,5 (Hänförligt till Moderbolagets aktieägare) BALANSRÄKNING (Mkr) Doro-koncernen 31 mars 31 mars 31 dec Immateriella anläggningstillgångar 60,0 26,2 59,3 Materiella anläggningstillgångar 8,3 4,7 8,9 Finansiella anläggningstillgångar 0,5 0,2 0,5 Uppskjuten skattefordran 17,2 30,4 17,4 Varulager 67,1 47,7 60,2 Kortfristiga fordringar 117,8 86,9 154,1 Kassa och bank 89,4 64,8 148,4 Summa tillgångar 360,3 260,9 448,8 Eget kapital 159,6 117,2 177,3 Räntebärande skulder 2,2 0,0 2,4 Icke räntebärande skulder 198,5 143,7 269,1 Summa eget kapital och skulder 360,3 260,9 448,8 Sida 7 av 11

8 KASSAFLÖDESANALYS (Mkr) Doro-koncernen jan-mar jan-mar Helår Rörelseresultat efter avskrivningar och nedskrivningar, EBIT 12,6 6,0 62,0 Avskrivningar enligt plan 4,9 2,6 13,6 Finansnetto 0,4 0,1 0,8 Skatt -0,2-0,8-3,5 Förändring av rörelsekapital -51,8-20,5 32,0 Kassaflöde från löpande verksamheten -34,1-12,6 4,9 Rörelseförvärv 0,0 0,0-19,6 Investeringar -5,4-3,5-21,2 Kassaflöde från investeringsverksamheten -5,4-3,5-40,8 Upptagna lån -0,2 0,0 2,6 Utdelning -19,3-9,6-9,6 Premie för optionsprogram 0,0 1,1 1,8 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -19,5-8,5-5,2 Omräkningsdifferenser och övrigt 0,0-0,1 0,0 Förändring av likvida medel -59,0-24,7 58,9 Nettokassa 87,2 64,8 146,0 EGET KAPITAL (Mkr) Doro-koncernen 31 mars 31 mars Helår Ingående balans 177,3 121,3 121,3 Totalresultat 1,6 4,4 57,5 Nyemission 0,0 0,0 6,3 Utdelning -19,3-9,6-9,6 Övrigt tillskjutet kapital, optionsprogram 0,0 1,1 1,8 Utgående balans 159,6 117,2 177,3 ÖVRIGA NYCKELTAL Doro-koncernen jan-mar jan-mar 31 dec Bruttomarginal % 39,9 37,7 41,3 Soliditet, % 44,3 44,9 39,5 Antal aktier vid periodens slut, tusental Antal aktier vid periodens slut efter utspädningseffekt*, tusental Eget kapital per aktie, kr 8,25 6,13 9,16 Eget kapital per aktie, efter utspädning*, kr 8,25 6,13 9,16 Resultat per aktie efter betald skatt, kr 0,14 0,25 3,62 Resultat per aktie efter betald skatt, efter utspädning*, kr 0,14 0,25 3,62 Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % 40,0 60,5 38,8 Avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital, % 122,9 81,9 116,1 Börskurs periodens slut, kr 27,90 30,60 27,30 Börsvärde, Mkr 539,8 584,7 528,2 *Utspädningseffekter beaktas endast i de fall de medför att resultatet per aktie påverkas negativt. Sida 8 av 11

9 INTÄKTER/NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD Doro-koncernen jan-mar jan-mar Helår Norden 51,6 34,2 232,6 Europa, Mellanöstern och Afrika 67,4 54,0 297,2 Storbritannien 25,4 24,3 4,3 USA och Kanada 21,9 20,8 4,0 Övriga världen 4,1 1,8 7,3 Totalt 170,4 135,1 745,4 RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR, EBIT PER GEOGRAFISK MARKNAD (Mkr) Doro-koncernen jan-mar jan-mar Helår Norden 9,9 4,9 34,9 Rörelsemarginal, % 19,2 14,3 15,0 Europa, Mellanöstern och Afrika -0,5 1,3 22,0 Rörelsemarginal, % -0,7 2,4 7,4 Storbritannien 1,1-0,5-0,8 Rörelsemarginal, % 4,3-2,1-0,8 USA och Kanada 2,7 1,6 7,9 Rörelsemarginal, % 12,3 7,7 7,6 Övriga världen -0,6-1,3-2,0 Rörelsemarginal, % -14,6-72,2-27,4 Rörelseresultat efter avskrivningar 12,6 6,0 62,0 Rörelsemarginal, % 7,4 4,4 8, FÖRSÄLJNING PER LAND (Mkr) jan-mar jan-mar Helår Frankrike 40,8 31,0 166,1 Sverige 23,2 16,4 136,1 Storbritannien 17,3 21,5 90,2 USA 13,6 9,2 58,6 Tyskland 11,1 11,1 66,4 Norge,0 6,6 43,4 Belgien 7,9 4,9 23,6 Danmark 7,4 7,7 24,3 Kanada 7,2 11,5 45,1 Övriga länder 21,4 14,5 84,0 Total 159,9 134,4 737,8 Övriga intäkter,5 0,7 7,6 Totala intäkter 170,4 135,1 745,4 Sida 9 av 11

10 RESULTATRÄKNING (Mkr) Moderbolaget jan-mar jan-mar Helår Intäkter/nettoomsättning 169,0 133,9 733,7 Rörelsekostnader -152,7-126,3-667,9 Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar, EBITDA 16,3 7,6 65,8 Avskrivningar enligt plan -6,7-4,3-20,3 Rörelseresultat efter avskrivningar och nedskrivningar, EBIT 9,6 3,3 45,5 Finansnetto -9,7-0,6,6 Resultat efter finansiella poster -0,1 2,7 56,1 Skatt 0,0 0,0-12,6 Periodens resultat -0,1 2,7 43,5 BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (Mkr) Moderbolaget 31 mars 31 mars 31 dec Immateriella anläggningstillgångar 43,7 33,7 44,4 Materiella anläggningstillgångar 6,9 3,5 7,3 Finansiella anläggningstillgångar 37,6 50,2 37,7 Varulager 67,1 48,3 60,2 Kortfristiga fordringar 113,4 82,6 151,9 Kassa och bank 87,6 62,4 144,7 Summa tillgångar 356,3 280,7 446,2 Eget kapital 137,8 9,4 157,2 Räntebärande skulder 23,8 36,0,9 Icke räntebärande skulder 194,7 135,3 278,1 Summa eget kapital och skulder 356,3 280,7 446,2 Sida av 11

11 Finansiella definitioner Antal aktier vid periodens slut: Antal aktier på balansdagen. Antal aktier vid periodens slut efter utspädning: Antal aktier vid periodens slut justerat för teckningsoptioners utspädningseffekt beräknas som skillnaden mellan det förmodade antalet emitterade aktier till lösenkurs och det förmodade antalet emitterade aktier till börskursen vid periodens slut. Avkastning på genomsnittligt eget kapital, %: Resultat rullande 12 månader efter finansiella poster och skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital. Avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital, %: Rörelseresultat rullande 12 månader dividerat med det kvartalsvisa genomsnittliga sysselsatta kapitalet, exklusive kassa och bank. Bruttomarginal: Nettoomsättning kostnad för handelsvaror. Bruttomarginal,%: Bruttomarginalen i procent av nettoomsättningen. Börskurs periodens slut, kr: Slutkursen per balansdagen. Börsvärde, Mkr: Börskurs periodens slut gånger antal aktier på balansdagen. CCR: Kassaflöde från löpande verksamhet/ebit. Eget kapital per aktie: Eget kapital på balansdagen dividerat med antalet aktier på balansdagen. Eget kapital per aktie efter utspädning: Eget kapital på balansdagen dividerat med antalet aktier vid periodens slut efter utspädning. Genomsnittligt antal aktier: Antal aktier vid utgången av månadens slut dividerat med antal månader. Genomsnittligt antal aktier efter utspädningseffekt: Genomsnittligt antal aktier justerat för teckningsoptioners utspädningseffekt beräknas som skillnaden mellan det förmodade antalet emitterade aktier till lösenkurs och det förmodade antalet emitterade aktier till genomsnittlig börskurs för perioden. Nettoskuld/Nettokassa: Kassa och bank minskat med räntebärande skulder. Resultat per aktie efter betald skatt: Resultat efter betald skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden. Resultat per aktie efter betald skatt, efter utspädning: Resultat efter betald skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden, efter utspädning. Resultat per aktie efter skatt: Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden. Resultat per aktie efter skatt, efter utspädning: Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden, efter utspädning. Resultat per aktie före skatt: Resultat före skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden. Resultat per aktie före skatt efter utspädning: Resultat före skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden, efter utspädningseffekt. Soliditet, %: Eget kapital i procent av balansomslutningen. Sysselsatt kapital: Totala tillgångar reducerat med icke-räntebärande skulder och kassa och bank. Sida 11 av 11

Delårsrapport Januari-juni, 2011

Delårsrapport Januari-juni, 2011 Delårsrapport Januari-juni, 2011 Fortsatt stark tillväxt och förbättrad rörelsemarginal Viktiga händelser under andra kvartalet 2011: Pressmeddelande, 17 augusti, 2011 Nettoomsättningen ökade till 164,9

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2010

Delårsrapport Januari mars 2010 Delårsrapport Januari mars 2010 Pressmeddelande, 5 maj, 2010 Fortsatt stark försäljningsutveckling för Care Electronics Viktiga händelser under första kvartalet 2010: Nettoomsättning under årets första

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2011

Delårsrapport Januari mars 2011 Delårsrapport Januari mars 2011 Pressmeddelande, 6 maj 2011 Fortsatt stark försäljningstillväxt Viktiga händelser under första kvartalet 2011: Nettoomsättningen ökade under första kvartalet till 135,1

Läs mer

Delårsrapport Januari Mars 2009

Delårsrapport Januari Mars 2009 Delårsrapport Januari Mars 2009 Pressmeddelande, 6 maj 2009 Fortsatt stabil ökning av orderingång och försäljning inom Care Electronics Viktiga händelser under första kvartalet 2009: Försäljningen i årets

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2010

Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Pressmeddelande, 19 augusti, 2010 Total orderingång i andra kvartalet ökade 56 procent Försäljningen inom Care Electronics under andra kvartalet ökade 76 procent Viktiga

Läs mer

Delårsrapport januari september 2011

Delårsrapport januari september 2011 Delårsrapport januari september 2011 Pressmeddelande 9 november 2011 Fortsatt försäljningstillväxt, förbättrad rörelsemarginal och förbättrat kassaflöde Viktiga händelser under tredje kvartalet 2011: Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2009

Bokslutskommuniké Januari december 2009 Bokslutskommuniké Januari december 2009 Pressmeddelande, 18 februari, 2010 Fortsatt stark försäljning ökning med 55 procent i fjärde kvartalet De nya partnerskapen utvecklas positivt Viktiga händelser

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007)

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Fortsatt förbättring för Doro: Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Jérôme Arnaud ny VD i Doro Kraftig förbättring av resultatet efter skatt, 0,9 MKr (-13 MKr) Efter genomförda avyttringar uppgick

Läs mer

Accelererande tillväxt för Care Electronics, nu 33 procent av Doros försäljning för första halvåret

Accelererande tillväxt för Care Electronics, nu 33 procent av Doros försäljning för första halvåret Rapport för första halvåret 2008 (1/1 30/6) Accelererande tillväxt för Care Electronics, nu 33 procent av Doros försäljning för första halvåret Omsättningen uppgick till 139,5 Mkr (151,2 Mkr) Förlusten

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2009

Delårsrapport Januari september 2009 Delårsrapport Januari september 2009 Pressmeddelande, 4 november 2009 Fortsatt stark orderingång ökning med 38 procent i tredje kvartalet Genombrott för Doro i USA Viktiga händelser under tredje kvartalet

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2010

Delårsrapport Januari september 2010 Delårsrapport Januari september 2010 Pressmeddelande, 9 november 2010 Försäljningen ökade 52 procent med förbättrad rörelsemarginal Care Electronics nu över 80 procent av omsättningen Viktiga händelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet Omsättningsökningen på ca 25 procent under tredje kvartalet drevs framförallt på av den fortsatt starka tillväxten inom Care Electronics. Jérôme Arnaud, VD Doro Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1 30/9)

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Doro AB Org. nr. 556161-9429 Stabilt resultat i en besvärlig konjunktur - Styrelsen föreslår höjd utdelning Viktiga händelser under fjärde kvartalet 2012: Bokslutskommuniké januari december 2012 Pressmeddelande

Läs mer

Delårsrapport Januari Mars 2014 Pressmeddelande 12 maj 2014

Delårsrapport Januari Mars 2014 Pressmeddelande 12 maj 2014 Delårsrapport Januari Mars 2014 Pressmeddelande 12 maj 2014 Doro AB Org.nr. 556161-9429 Stabilt EBITDA trots lägre försäljning i Norden och Nordamerika Viktiga händelser under första kvartalet 2014: Orderingången

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Perioden i sammandrag Fjärde kvartalet Totala intäkter uppgick till 55,2 (26,2) MSEK. Försäljningstillväxten under perioden var 111%. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport April juni 2014 Pressmeddelande 21 augusti 2014

Delårsrapport April juni 2014 Pressmeddelande 21 augusti 2014 Delårsrapport April juni 2014 Pressmeddelande 21 augusti 2014 Doro AB Org.nr. 556161-9429 Förbättrad orderingång och bruttomarginal Viktiga händelser under andra kvartalet 2014: Orderingången uppgick till

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

JLT Delårsrapport januari juni 2017

JLT Delårsrapport januari juni 2017 JLT Delårsrapport januari juni Orderingång 53,9 MSEK (69,3) Omsättning 55,9 MSEK (63,7) Bruttomarginal 44,6 procent (41,1) Rörelseresultat 4,6 MSEK (6,0) Resultat efter skatt 3,2 MSEK (5,2) Kommentarer

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2010

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2010 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2010 Pressmeddelande, 14 februari 2011 Försäljningen ökade 22 procent fjärde kvartalet med kassaflöde på 103 Mkr Viktiga händelser under fjärde kvartalet 2010: Nettoomsättningen

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

14,6 % 8,7 % Bokslutskommuniké. Januari december Fortsatt tillväxt och strategiskt förvärv

14,6 % 8,7 % Bokslutskommuniké. Januari december Fortsatt tillväxt och strategiskt förvärv Q4 Bokslutskommuniké Januari december Doro AB Org. nr. 556161-9429 14,6 % Försäljningstillväxt 8,7 % EBIT-marginal Fortsatt tillväxt och strategiskt förvärv Oktober december Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Antal aktier vid periodens utgång

Antal aktier vid periodens utgång ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2010 ÖKAD FÖRSÄLJNING Försäljningen uppgick till 515,0 (461,7) MSEK, en ökning med 11,5 procent. Rörelseresultatet uppgick till

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år.

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år. Q3 Delårsrapport januari september 2012 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 86,6 Mkr (88,2) Nettoomsättning 297,9 Mkr (324,5) Resultat före skatt 3,5 Mkr (13,0) Resultat före skatt

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 94,6 MSEK (60,5) Omsättning 92,2 MSEK (59,8) Bruttomarginal 41,9 procent (46,2) Rörelseresultat 8,6 MSEK (2,0) Resultat efter skatt 6,9 MSEK (1,7) Kommentarer från VD Efter ett urstarkt första

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 Årets nio första månader New Nordic koncernens omsättning i lokala valutor ökade med 13,6 procent under årets nio första

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari-september 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari-september 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari-september 2014 NIO MÅNADER NIO MÅNADER Q3 Q3 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 201 256 168 292 65 249 58 337 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer