Delårsrapport Januari september 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Januari september 2009"

Transkript

1 Delårsrapport Januari september 2009 Pressmeddelande, 4 november 2009 Fortsatt stark orderingång ökning med 38 procent i tredje kvartalet Genombrott för Doro i USA Viktiga händelser under tredje kvartalet 2009: Nettoomsättningen ökade till 111,1 Mkr (101,9), en ökning om 9,0 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7,0 Mkr (4,7), en ökning om 48,9 procent. Resultatet före skatt uppgick till 6,8 Mkr (4,1). Resultat per aktie efter skatt: 0,37 kr (0,24). Kassaflödet från den löpande verksamheten tredje kvartalet uppgick till 1,5 Mkr (6,9). Orderingången uppgick till 139,6 Mkr (101,3), en ökning om 37,8 procent. Efter periodens slut: Certifieringen av Doro PhoneEasy 345gsm och 410gsm i USA är nu färdig. Försäljningen i USA genom Consumer Cellular och AARP har därmed startat i full skala. Tillväxten förväntas fortsätta. Tillsammans med slutna samarbetsavtal, enligt tidigare information, bedöms även rörelseresultatet (EBIT) att öka betydligt 2009 och därefter. DORO-KONCERNEN (Mkr) Rullande 2008 jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep 12 mån Helår Intäkter/nettoomsättning 111,1 101,9 305,0 241,4 426,1 362,5 Rörelseresultat efter avskrivningar och nedskrivningar, EBIT 7,0 4,7 7,4 2,2-3,0-8,2 Rörelsemarginal, EBIT, % 6,3 4,6 2,4 0,9-0,7-2,3 Resultat efter finansiella poster 6,8 4,1 2,1 0,5-8,5-10,1 Periodens resultat 6,4 4,1 1,7 0,5-10,3-11,5 Genomsnittligt antal aktier, tusentals Resultat per aktie före skatt, kr 0,39 0,24 0,12 0,03-0,49-0,58 Resultat per aktie efter skatt, kr 0,37 0,24 0,10 0,03-0,59-0,66 Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 4 november, kl 07:30 CET. Doro AB Org. nr

2 Kommentarer från VD Jérôme Arnaud: Det tredje kvartalet var händelserikt för Doro. Strategin att fokusera på Care Electronics är fortsatt framgångsrik. Utöver en förbättrad finansiell utveckling är vi stolta över de två stora samarbetsavtal som Doro tecknat med ledande operatörer i Frankrike respektive USA. Dessa avtal är en viktig milstolpe för bolaget och bekräftar vår tillväxtstrategi. Den ackumulerade tillväxten inom Care Electronics uppgår till 87 procent under Vi har även lyckats begränsa försäljningsnedgången inom Home Electronics till under 5 procent, trots fortsatt prispress för affärsenhetens produkter inom fast telefoni. Vi är nöjda med att ha uppnått ett lönsamt kvartal, samtidigt som vi har gjort betydande investeringar i marknadsföring, geografisk expansion och produkter som stödjer vår tillväxtstrategi. Som tidigare meddelats har vi nyligen tecknat två betydande samarbetsavtal. I september inledde vi ett samarbete med Orange i Frankrike, den tredje största operatören i Europa och marknadsledare i Frankrike. Orange har över butiker i Frankrike som nu säljer vår PhoneEasy 345gsm med ett attraktivt abonnemang och möjlighet till teleassistans genom Mondial Assistance. Vår produkt är det bästa alternativet för att kombinera telefoni med teleassistanstjänster. Vi avser att fortsätta att utveckla denna typ av samarbeten även inom andra geografiska områden, då detta skapar mervärde för såväl operatörer som slutanvändare. Utvecklandet av flera intressanta tjänster bidrar även till att stärka Doros position som ledande inom denna GSM-nisch. Det andra samarbetsavtalet är med Consumer Cellular, en MVNO (Mobile Virtual Network Operator) i USA och en ledande leverantör av lättanvända telefonitjänster. Consumer Cellular är den enda leverantören av mobila teletjänster till AARP, en av USA:s största pensionärsorganisationer med 40 miljoner medlemmar. Det faktum att våra produkter klarade omfattande tester från USA:s största GSM-operatör inom ett nationellt stamnät, tillsammans med redan erhållna certifieringar från operatörer som Orange, Telenor, Telia, TDC och Tele 2 bekräftar våra produkters kvalitet och prestanda. I Europa utvecklas de flesta marknader starkt till följd av framgångarna med lanseringen av GSM-telefoner för äldre användare. Ett exempel är Tyskland, där Doro vuxit betydligt. Denna tillväxt har stötts av tv-reklam, vilket även gett bra resultat i Sverige och Norge. Vi har även utvecklat våra samarbeten med större multinationella distributörer av mobiltelefoner, exempelvis Carphone Warehouse Group och 20:20 Mobile. Utöver detta har vi i Asia/Pacific-regionen tecknat samarbetsavtal i Hongkong och Nya Zeeland, och vi har pågående förhandlingar om samarbetsavtal i regionen samt i Latinamerika. Dessa samarbeten utvecklas väl och är ytterligare bevis på att Doro har ett starkt erbjudande i en intressant nisch. Vi kan redan nu se positiva effekter av dessa samarbetsavtal och jag är övertygad om att de kommer att stärka försäljningen betydligt under 2009 och därefter. Nettoomsättning Doros omsättning uppgick till 111,1 Mkr (101,9) under det tredje kvartalet, en ökning med 9,0 procent. Tillämpas samma växelkurs som för föregående år, uppgick den organiska tillväxten till 0,5 procent. Sida 2 av 9

3 Rörelseresultat (EBIT) Resultatet före skatt och finansiella poster för tredje kvartalet uppgick till 7,0 Mkr (4,7), en ökning med 48,9 procent. Förbättringen är en följd av den ökade omsättningen inom Care Electronics, vilket är resultatet av tidigare investeringar i produkter och marknadsföring. Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten under det tredje kvartalet var positivt och uppgick till 1,5 Mkr (6,9). Rörelsekapitalet har ökat främst till följd av ökad försäljning av GSM-telefoner, särskilt i slutet av tredje kvartalet. Fortsatta investeringar i produkter påverkade likvida medel negativt med 4,4 Mkr under tredje kvartalet. I enlighet med IFRS har gällande terminskontrakt värderats bland finansiella poster, vilket påverkar resultatet negativt med 2,9 Mkr för året första nio månader. Den 30 september 2009, hade Doro en nettoskuld på 31,5 Mkr (25,9). Bolaget har kreditfaciliteter om 52 Mkr. Soliditeten var 17,8 procent (23,0) vid utgången av perioden. Affärsenheter Care Electronics Care Electronics säljer anpassade telekom- och elektronikprodukter anpassade till äldre personer. Försäljning ökade under det tredje kvartalet till 69,2 Mkr (58,3) en ökning med 18,7 procent. Care Electronics utgör nu 62,3 procent av Doros totala försäljning hittills under Förutom GSM-produkterna, utvecklades även fasta telefoniprodukter väl med en tillväxt på 25 procent. Home Electronics Home Electronics erbjuder hemtelefoner och andra produkter för den moderna familjen samt tillhandahåller enkla telefonilösningar för företag genom analog eller VoIP-telefoni. Omsättningen under kvartalet uppgick till 41,9 Mkr (43,6), en minskning med 3,9 procent. Regioner Doros största marknader är Kontinentaleuropa, med 50,0 procent av koncernens omsättning, Norden (37,5 procent) och Storbritannien (12,1 procent). Doro verkar även genom distributörer på andra utvalda marknader (0,4 procent). Personal Vid utgången av perioden var antalet anställda 58 (58). Av dessa är 25 (28) baserade i Sverige, 18 (17) i Frankrike, 5 (5) i Storbritannien, 4 (4) i Norge och 6 (4) i Hongkong. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning för tredje kvartalet uppgick till 53,1 Mkr (48,5). Resultatet före skatt uppgick till 3,5 Mkr (-5,9). Sida 3 av 9

4 Händelser efter periodens utgång Certifieringen av Doros mobiltelefoner, Doro PhoneEasy 345gsm och 410gsm, är nu färdig för den amerikanska marknaden efter omfattande tester. Detta var en viktig förutsättning i det exklusivitetsavtal vilket, enligt tidigare information, tecknats med Consumer Cellular som nu kommer att sälja och marknadsföra dessa användarvänliga och enkla mobiltelefoner. Doros aktie Doro är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, Small Cap - Telekom /IT. Prognos ny text Tillväxten förväntas fortsätta. Tillsammans med slutna samarbetsavtal, enligt tidigare information, bedöms även rörelseresultatet (EBIT) att öka betydligt 2009 och därefter. Tidigare version, publicerad den 19 augusti 2009: Den positiva försäljningsutvecklingen under första halvåret 2009, i kombination med fortsatta investeringar i marknadsföring och produkter, förväntas nu generera en positiv resultattrend med ett klart bättre rörelseresultat (EBIT) för helåret jämfört med föregående år. En mer precis försäljningsutveckling för andra halvåret 2009 är, bland andra faktorer, beroende av några återstående milstolpar avseende tester i USA samt även utvecklingen av försäljningen till europeiska nyckelkunder. Risker Doros risker och osäkerhetsfaktorer är främst relaterade till leveransstörningar, produktanpassning och certifieringar, kundrelationer, valutakursförändringar samt lånefinansiering, som alltjämt bedöms vara osäkrare till följd av den omfattande bankkrisen. Vid sidan av dessa risker och osäkerhetsfaktorer, vilka beskrivs i Årsredovisning 2008 på sidorna och 40-42, har inga andra väsentliga risker identifierats under den senaste perioden. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är för koncernens del upprättad i enlighet med IAS 34, Interim Financial Reporting, samt för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapportering RFR 2.2 Redovisning för juridiska personer. De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen, med följande undantag på grund av nya eller omarbetade standarder och tolkningar som antagits av EU och som ska tillämpas från och med januari De förändringar som påverkar koncernen är omarbetad IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Sedan förra året presenterar Doro den externa segmentsrapporteringen på samma sätt som den interna uppföljningen och tillämpar därmed den nya standarden enligt IFRS 8. IAS 1 Utformning av finansiella rapporter Påverkan av IAS 1 Utformning av finansiella rapporter är att standarden delar upp förändringar i eget kapital till följd av transaktioner med ägare och andra förändringar. Följaktligen har en tabell kallad Rapport över totalresultat (Statement of comprehensive income) lagts till. Årsstämma 2010 Årsstämman kommer att hållas på Scandic Star Hotel, Glimmervägen 5 i Lund, den 25 mars 2010 kl 15:00. Kallelsen till årsstämman kommer att finnas på Sida 4 av 9

5 Valberedning En valberedning bestående av Tedde Jeansson (Originat AB), Arne Bernroth (Nordea Bank) och Bo Kastensson (styrelseordförande i Doro AB) valdes vid ordinarie bolagsstämma den 26 mars Tedde Jeansson är ordförande i valberedningen. Kommande rapporter Styrelsen har fastställt följande rapportdatum: Bokslutskommuniké 2009: 18 februari 2010 Januari mars 2010: 5 maj 2010 Delårsrapporter Delrapporterna är tillgängliga på > Investerare För ytterligare information, vänligen kontakta: VD Jérôme Arnaud, CFO Annette Borén, Doros delårsrapport presenteras via webbsändning Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i en presentation som kommer att ges via Internet. Presentationen, som sker på engelska och, som kommer att följas av en telefonkonferens, kan nås via och/eller eller från kl 09:00 idag, den 4 november Doros VD och koncernchef Jérôme Arnaud och CFO Annette Borén medverkar. Ca en timme innan presentationen kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets webbplats. Vänligen ring ungefär fem minuter före den utannonserade starttiden för att komma till telefonkonferensen. Ring: från Sverige, alternativt +44 (0) Kod: eller Doro. Lund, 4 november 2009 Styrelsen Doro AB (publ) Organisationsnummer Doro AB (publ) Magistratsvägen Lund Tel: Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Om Doro Med över 30 års erfarenhet inom telefoni kännetecknas Doro idag av innovativa och användarvänliga konsumentelektronikprodukter. Verksamheten omfattas av utveckling, marknadsföring och försäljning av ett brett produktsortiment inom två affärsenheter: Care Electronics och Home Electronics. Bolagets produkter säljs i fler än 30 länder via en rad återförsäljare, däribland elektronikbutiker, onlinebutiker och specialåterförsäljare omsatte bolaget 363 miljoner kronor. Doro-aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs, Stockholm, Mindre bolag. Läs mer om Doro på Sida 5 av 9

6 Granskningsrapport avseende översiktlig granskning av delårsrapport Till styrelsen för DORO AB (publ) Org nr Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsrapport för DORO AB från och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Lund den 4 november 2009 Ernst & Young AB Ingvar Ganestam Auktoriserad revisor Sida 6 av 9

7 Finansiella rapporter RESULTATRÄKNING (Mkr) Doro-koncernen Intäkter/nettoomsättning 111,1 101,9 305,0 241,1 362,5 Rörelsens kostnader -102,1-96,2-291,8-236,6-366,1 Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar, EBITDA 9,0 5,7 13,2 4,8-3,6 Avskrivningar enligt plan -2,0-1,0-5,8-2,6-4,6 Rörelseresultat efter avskrivningar och nedskrivningar, EBIT 7,0 4,7 7,4 2,2-8,2 Finansnetto -0,2-0,6-5,3-1,7-1,9 Resultat efter finansiella poster 6,8 4,1 2,1 0,5-10,1 Skatt -0,4 0,0-0,4 0,0-1,4 Periodens resultat 6,4 4,1 1,7 0,5-11,5 Genomsnittligt antal aktier, tusental Resultat per aktie före skatt, kr 0,39 0,24 0,12 0,03-0,58 Resultat per aktie efter skatt, kr 0,37 0,24 0,10 0,03-0, RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET (Mkr) Doro-koncernen Periodens resultat 6,4 4,1 1,7 0,5-11,5 Omräkningsdifferens -1,6 1,0-1,2 1,0 2,0 Totalresult 4,8 5,1 0,5 1,5-9,5 (Hänförligt till Moderbolagets aktieägare) BALANSRÄKNING (Mkr) Doro-koncernen 30 sep 30 sep 31 dec Immateriella anläggningstillgångar 18,5 12,2 14,2 Immateriella anläggningstillgångar 8,8 6,2 5,7 Finansiella anläggningstillgångar 14,5 15,7 14,2 Varulager 60,4 68,9 58,8 Kortfristiga fordringar 60,2 73,1 64,6 Kassa och bank 8,5 2,3 12,6 Summa tillgångar 170,9 178,4 170,1 Eget kapital 30,4 41,0 30,0 Räntebärande skulder 40,0 28,1 43,4 Icke räntebärande skulder 100,5 109,3 96,7 Summa eget kapital och skulder 170,9 178,4 170,1 Sida 7 av 9

8 KASSAFLÖDESANALYS (Mkr) Doro-koncernen Rörelseresultat efter avskrivningar och nedskrivningar, EBIT 7,0 4,7 7,4 2,2-8,2 Avskrivningar enligt plan 2,0 1,0 5,8 2,6 4,6 Finansnetto -0,2-0,6-5,3-1,7-1,9 Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Förändring av rörelsekapital -7,3 1,8 5,8-23,4-15,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,5 6,9 13,7-20,3-21,4 Avyttring koncernföretag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringar -4,4-4,0-13,2-6,8-10,2 Kassaflöde från investeringsverksamheten -4,4-4,0-13,2-6,8-10,2 Upptagna lån 6,7-15,6-3,4 20,1 35,3 Utbetald utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6,7-15,6-3,4 20,1 35,3 Omräkningsdifferenser och övrigt -1,6 1,0-1,2 1,0 0,6 Förändring av likvida medel 2,2-11,7-4,1-6,0 4,3 Nettoskuldsättning 31,5 25,9 31,5 25,9 30, EGET KAPITAL (Mkr) Doro Group jan-sep jan-sep Helår Ingående balans 30,0 39,5 39,5 Periodens resultat 0,5 1,5-9,5 Utdelning 0,0 0,0 0,0 Utgående balans 30,5 41,0 30, ÖVRIGA NYCKELTAL Doro-koncernen 30 sep 30 sep 31 dec Soliditet, % 17,8 23,0 17,6 Genomsnittligt antal aktie, kr Synligt eget kapital per aktie, kr 1,75 2,36 1,73 Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % 5,5 1,2 neg Avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital, % 10,0 11,0 neg Börskurs vid periodens slut, kr 8,40 5,00 5,00 Börsvärde, Mkr 146,2 87,0 87,0 Sida 8 av 9

9 FÖRSÄLJNING PER SEGMENT (Mkr) Doro-koncernen Care Electronics 69,2 58,3 169,2 90,3 142,7 Home Electronics 41,9 43,6 135,8 151,1 219,8 Totalt 111,1 101,9 305,0 241,4 362,5 RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR, EBIT PER SEGMENT (Mkr) Doro-koncernen Care Electronics 10,3 7,9 15,1 11,0 17,9 Home Electronics -3,3-3,2-7,7-8,8-26,1 Operating profit/loss after depreciation 7,0 4,7 7,4 2,2-8, RESULTATRÄKNING (Mkr) Moderbolaget Intäkter/nettoomsättning 53,1 48,5 149,0 108,0 176,2 Rörelsens kostnader -46,8-51,2-136,9-115,3-185,6 Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar, EBITDA 6,3-2,7 12,1-7,3-9,4 Avskrivningar enligt plan -2,8-1,9-7,1-5,2-7,0 Rörelseresultat efter avskrivningar och nedskrivningar, EBIT 3,5-4,6 5,1-12,5-16,4 Finansnetto 0,0-1,3 8,3-2,7 2,0 Resultat efter finansiella poster 3,5-5,9 13,4-15,2-14,4 Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0-1,5 Periodens resultat 3,5-5,9 13,4-15,2-15, BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (Mkr) Moderbolaget 30 sep 30 sep 31 dec Immateriella anläggningstillgångar 27,3 23,6 24,8 Materiella anläggningstillgångar 7, ,9 Finansiella anläggningstillgångar 36,6 77,1 71,4 Varulager 22,4 19,7 16,1 Kortfristiga fordringar 36,9 39,9 40,3 Kassa och bank 1,2 1,0 2,7 Summa tillgångar 132,2 165,1 159,2 Eget kapital 42,8 30,1 29,5 Räntebärande skulder 39,6 91,0 88,4 Icke räntebärande skulder 49,8 44,0 41,3 Summa eget kapital och skulder 132,2 165,1 159,2 Sida 9 av 9

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet Omsättningsökningen på ca 25 procent under tredje kvartalet drevs framförallt på av den fortsatt starka tillväxten inom Care Electronics. Jérôme Arnaud, VD Doro Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1 30/9)

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni, 2011

Delårsrapport Januari-juni, 2011 Delårsrapport Januari-juni, 2011 Fortsatt stark tillväxt och förbättrad rörelsemarginal Viktiga händelser under andra kvartalet 2011: Pressmeddelande, 17 augusti, 2011 Nettoomsättningen ökade till 164,9

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2010

Delårsrapport Januari mars 2010 Delårsrapport Januari mars 2010 Pressmeddelande, 5 maj, 2010 Fortsatt stark försäljningsutveckling för Care Electronics Viktiga händelser under första kvartalet 2010: Nettoomsättning under årets första

Läs mer

Delårsrapport Januari Mars 2009

Delårsrapport Januari Mars 2009 Delårsrapport Januari Mars 2009 Pressmeddelande, 6 maj 2009 Fortsatt stabil ökning av orderingång och försäljning inom Care Electronics Viktiga händelser under första kvartalet 2009: Försäljningen i årets

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2009

Bokslutskommuniké Januari december 2009 Bokslutskommuniké Januari december 2009 Pressmeddelande, 18 februari, 2010 Fortsatt stark försäljning ökning med 55 procent i fjärde kvartalet De nya partnerskapen utvecklas positivt Viktiga händelser

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2010

Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Pressmeddelande, 19 augusti, 2010 Total orderingång i andra kvartalet ökade 56 procent Försäljningen inom Care Electronics under andra kvartalet ökade 76 procent Viktiga

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2010

Delårsrapport Januari september 2010 Delårsrapport Januari september 2010 Pressmeddelande, 9 november 2010 Försäljningen ökade 52 procent med förbättrad rörelsemarginal Care Electronics nu över 80 procent av omsättningen Viktiga händelser

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet

Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 december 2009 Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet Helåret 2009 Nettoomsättningen ökade under året med 9 procent och uppgick till

Läs mer

Accelererande tillväxt för Care Electronics, nu 33 procent av Doros försäljning för första halvåret

Accelererande tillväxt för Care Electronics, nu 33 procent av Doros försäljning för första halvåret Rapport för första halvåret 2008 (1/1 30/6) Accelererande tillväxt för Care Electronics, nu 33 procent av Doros försäljning för första halvåret Omsättningen uppgick till 139,5 Mkr (151,2 Mkr) Förlusten

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Strålande tillväxt och nya marknader

Strålande tillväxt och nya marknader 1 av 9 Strålande tillväxt och nya marknader Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 371 miljoner kronor, en ökning med 80 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari september 2015

DELÅRSRAPPORT januari september 2015 DELÅRSRAPPORT januari september 2015 Perioden juli september 2015 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 942 MSEK (1 002). Koncernens rörelseresultat uppgick till 25 MSEK (2). Koncernens resultat

Läs mer

Ticket gör rekordresultat med 37,3 MSEK, +88%

Ticket gör rekordresultat med 37,3 MSEK, +88% Ticket Travel Group Delårsrapport januari september Ticket gör rekordresultat med 37,3 MSEK, +88 Januari September Försäljning 3 865,7 (2 565,5) MSEK, +51, i lokal valuta +53 Nettoomsättning 392,9 (243,6)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008

Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008 1 2 3 4 Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008 Nettoomsättningen 2007/08 ökade med 10 % till 2 172 MSEK (1 974). Omsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 562 MSEK (557). Rörelseresultatet

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker

Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker Sexmånadersrapport verksamhetsåret 2006/2007 Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker Andra kvartalet (december 2006 februari 2007) KappAhls nettoomsättning under kvartalet uppgick till MSEK

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007)

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Fortsatt förbättring för Doro: Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Jérôme Arnaud ny VD i Doro Kraftig förbättring av resultatet efter skatt, 0,9 MKr (-13 MKr) Efter genomförda avyttringar uppgick

Läs mer

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006. Solna 24 oktober 2006

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006. Solna 24 oktober 2006 Solna 24 oktober 2006 Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006 Nettoomsättningen ökade med 26 % till 28,2 (22,4) mkr under kvartalet och med 23 % till 87,9 (71,4) mkr under niomånadersperioden

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) 4 december 2014 TILLÄGG 1 TILL PROSPEKT Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Oasmia

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2015 Delårsrapport Q3 2015 Januari - September Troax Group AB Hillerstorp 6 November, 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2015 JULI SEPTEMBER 2015 Orderingången ökade 13 procent. Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport januari september 2015

Delårsrapport januari september 2015 Delårsrapport januari september 215 Tydlig resultatförbättring Nettoomsättningen i tredje kvartalet 215 uppgick till 99 (12) och rörelseresultatet uppgick till 2 (2). Orderingången under tredje kvartalet

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014

Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Första kvartalet 2014 Volymökningar på samtliga regioner och ytterligare förbättrade marginaler Försäljningen ökade med 6 procent till 2 131 (2

Läs mer

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19 2009-02-18 Januari December 2009 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 19 procent till 3 206 (2 691) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 325 (251) MSEK och rörelsemarginalen ökade till

Läs mer

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 Kommentarer till verksamheten. Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari - 31 december 2005 (jämförelesesiffor 2004 avser Emitor AB) Kommentarer till verksamheten. Finansiell

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Delårsrapport 1 januari 31 mars HEBA redovisar ett förvaltningsresultat första kvartalet i nivå med samma period föregående år. Under resterande del av året färdigställer HEBA totalt 129 nyproducerade

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2015

Bokslutskommuniké. januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 2015 Orderingången uppgick till 227,0 (211,9) MSEK, varav 79,3 (73,6) under fjärde kvartalet Rörelseintäkterna uppgick till 218,7

Läs mer

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ)

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sida 1(4) Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning Nettoomsättningen uppgick till 153,7 (129,4) mkr, rörelseresultatet blev 2,4 (0,2) mkr vilket gav

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 20 % tillväxt och på god väg mot lönsamhet Sammanfattning helåret 2012 Tillväxt på 20% i Hedbergs Guld & Silver under 2012. Tillväxten kommer huvudsakligen från e-handeln. Kostnadsbesparingar

Läs mer

Tillägg 2 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Nordic Mines AB (publ) 1 september 2014

Tillägg 2 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Nordic Mines AB (publ) 1 september 2014 Tillägg 2 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Nordic Mines AB (publ) 1 september 214 TILLÄGG 2 TILL PROSPEKT Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Nordic Mines i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och BE Q4 Delårsrapport BE Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Malmö 5 februari 2015 Fjärde KVARTALET 2014 Nettoomsättningen minskade med 3 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 009

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015. STOCKHOLM 2015-04-15 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015. Händelser under första kvartalet Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden

Läs mer

! " # $ # %# $ & # $ & # " '(! ) # " #

!  # $ # %# $ & # $ & #  '(! ) #  # !"$! " $ % $ & $ & " (! ) "!"$ %%& " ( ( %%&( % %%&( ) ()! % %%& ()) () ) ) * % + %%& (,- *! "! " $% &! " "! "!!!! (! "!! "!" ) "! "! "!!!& " "!!""!. *! +%, -./01 2 3/45 $% "!!67 "+5%%/2 8 "!6" ", 9! "!

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005

Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005 Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005 Koncernens omsättning uppgick under åttamånadersperioden till 10,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 Feelgood är ett av Sveriges ledande företag inom företagshälsa & friskvård. Vi erbjuder moderna och innovativa hälsotjänster, både lokalt och rikstäckande, till företag och organisationer.

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008.

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 APRIL JUNI 2008 I SAMMANDRAG Intäkter 801 (830)

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

AcadeMedia AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-JUNI 2010

AcadeMedia AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-JUNI 2010 Q2 AcadeMedia AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-JUNI 2010 Fortsatt god tillväxt och stabil lönsamhet ACADEMEDIA VÄXER UNDER ANDRA KVARTALET MED 18% FÖRVÄRV AV NORRSKENETS FRISKOLOR AB SOM DRIVER FÖR-

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. Sida 1 av 10 Bra start på kvartalet, men trög avslutning Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. "I

Läs mer

Novotek AB (publ) Bokslutskommuniké 2008

Novotek AB (publ) Bokslutskommuniké 2008 Novotek AB (publ) Informationen i denna delårsrapport är sådan som NOVOTEK AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2

Läs mer

Opus Prodox AB (publ)

Opus Prodox AB (publ) Opus Prodox AB (publ) Delårsrapport (jan juni 2011) Väsentliga händelser > > > > > Organisk tillväxt om cirka 5 procent för koncernen* EBITDA om 17,5 MSEK, 15 procent marginal, motsvarande en ökning om

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(8) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2013 Org. nr 556464-6874 Första kvartalet Omsättningen uppgick till 310,2 Mkr (299,3). Rörelseresultatet uppgick till -19,0

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

Delårsrapport 2014/15 Q2

Delårsrapport 2014/15 Q2 Delårsrapport Q2 Andra kvartalet (1 juli 30 september 2014) Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 652 (577). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till +6 procent för jämförbara enheter.

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2007-05-01-2007-10-31

DELÅRSRAPPORT 2007-05-01-2007-10-31 DELÅRSRAPPORT 2007-05-01-2007-10-31 * * * VD Klas Balkow säger i en kommentar: Clas Ohlson växer starkt. För att ytterligare stärka vår konkurrenskraft förtydligar vi, som ett första steg, Clas Ohlsons

Läs mer

Delårsrapport. Januari-september 2009. Resultatet efter skatt för januari-september 2009 uppgick till 781 (januari-september 2008: 371) Mkr.

Delårsrapport. Januari-september 2009. Resultatet efter skatt för januari-september 2009 uppgick till 781 (januari-september 2008: 371) Mkr. Delårsrapport 2009 Mkr Nettoomsättning 4 387 4 496 4 591 13 412 14 291 19 334 Rörelseresultat* 442 372 64 1 229 767 1 051 Resultat efter skatt 280 256-24 781 371 642 Resultat per aktie, kr 3,3 3,0-0,3

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 - Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0)*. - Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3). - Resultatet

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Fjärde kvartalet Helåret 2007

Fjärde kvartalet Helåret 2007 Bokslutskommuniké (1 jan 31 dec 2007) Doro uppvisar fortsatt förbättrat resultat med lönsam kärnverksamhet och god tillväxt inom affärsområdet Care Electronics Fjärde kvartalet 2007 Omsättningen uppgick

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter

Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter Micro Holding AB (publ) Org. nr 55622-666 Delårsrapport 1 januari 3 juni 27 Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter Micro Holding ABs nettoomsättning ökade under första halvåret till 74,7

Läs mer

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Mkr Q1 Q1 Omsättning 57,2 44,1 Bruttovinst 32,3 18,9 Bruttomarginal (%) 56,4 42,9 EBITDA 15,0 7,8 Rörelseresultat 14,2 6,5 Periodens resultat 13,9 5,1 Periodens resultat

Läs mer

Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 First North: FIRE

Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 First North: FIRE Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 First North: FIRE Orderingången ökade med 29 % till 134,3 mkr (104,0 mkr) Orderstocken ökade med 61 % till 40,7 mkr (25,3 mkr) Omsättningen ökade

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av units i LifeAssays AB (publ) 17 oktober 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av units i LifeAssays AB (publ) 17 oktober 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av units i LifeAssays AB (publ) 17 oktober Tillägg till prospekt avseende unitemission i LifeAssays Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2009

Delårsrapport Januari - september 2009 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2009-11-13, Nr 6 Delårsrapport Januari - september 2009 Nettoresultatet efter skatt uppgick till 152,7 MSEK (387,5) Nettoresultatet efter skatt per aktie uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Sammanfattning helåret 2014 Koncernen befann sig under drygt halva året i företagsrekonstruktion gällande moderbolaget och de

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2013 Dedicare AB (publ.) 556516-1501

Delårsrapport 1 januari 30 september 2013 Dedicare AB (publ.) 556516-1501 Perioden juli-september Intäkterna uppgick till 134,5 MSEK (142,5), minskning med 5,6 % Rörelseresultatet uppgick till 6,8 MSEK (11,1), rörelsemarginal 5,1 % (7,8 %) Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Fortsatt omsättnings- och vinstökning i svag marknad

Fortsatt omsättnings- och vinstökning i svag marknad BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2008 Fortsatt omsättnings- och vinstökning i svag marknad Tredje kvartalet, 1 juli 30 september 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 7 procent till 704

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-03-31. Rapportperioden januari - mars 2014

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-03-31. Rapportperioden januari - mars 2014 DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-03-31 Rapportperioden januari - mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 38 % till 44,7 MSEK (32,4). I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 39 %. Rörelseresultat (EBIT)

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer