Resultatet belastas av strukturkostnader av engångskaraktär för verksamheterna i Sverige, Polen och Litauen om 9,0 Mkr (-).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatet belastas av strukturkostnader av engångskaraktär för verksamheterna i Sverige, Polen och Litauen om 9,0 Mkr (-)."

Transkript

1 Cygate designs, develops, installs and maintains Internet Communication Solutions for Voice, Data and Video for wireless and fixed. The solutions are based on both Cygate products and integrated solutions from partners. By combining a unique offering in Network, Security and ITmanagement, Cygate offers a total communication solution Providing the Network Infrastructure for the Internet Economy Cygate AB Bokslutskommuniké, januari december 2000 Nettoomsättningen ökade med 28 % till 730,3 Mkr (570,9) Resultatet efter finansnetto men före goodwillavskrivningar uppgick till 13,2 Mkr (-21,3) Verksamheten i Sverige stod för 40 % av omsättningen och verksamheten i Finland för 48 %. Den första egna lösningen lanserades - Cygate Security Center. Cygate Security Center är en produkt inom aktiv IT-säkerhet Cygate lanserade sina första säkerhets produkter Taide i Lituaen förvärvades Likvida medel ökade till 48,2 Mkr (35,8) Resultat- och försäljningsutveckling År 2000 var ett år av kraftig tillväxt och konsolidering av verksamheterna för Cygate. Omsättningen ökade med 28 procent till 730,3 Mkr från 570,9 Mkr föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 24 procent. Trots turbulensen på den svenska IT marknaden under året redovisade den svenska verksamheten en positiv resultatutveckling. Den finländska nätverks- och säkerhetsverksamheten utvecklades mycket starkt under året med en tillväxt överstigande 50 procent. Den svenska verksamheten pressades av den turbulens som rådde på den svenska IT-marknaden under större delen av året. Cygates övriga enheter utvecklades enligt plan, med undantag av Polen där en tillbaka gång i den polska ekonomin bromsade tillväxten. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 12,9 Mkr, en väsentlig förbättring från året innan, då rörelseresultatet var 22,7 Mkr. Rörelsemarginalen förbättrades till 1,8 procent (neg). Resultatet efter finansiella poster var 10,4 Mkr, mot 23,1 Mkr ett år tidigare. Verksamheten i Finland och Sverige står för största delen av resultatförbättringen. Resultatet belastas av strukturkostnader av engångskaraktär för verksamheterna i Sverige, Polen och Litauen om 9,0 Mkr (-). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 13,5% (neg.). Verksamhet och marknad Efterfrågan på Cygates tjänster och produkter inom internet kommunikation utvecklade sig positivt under år 2000, detta trots att efterfrågan på IT produkter och tjänster på koncernens marknader totalt sett minskade under året. Nedgången blev framförallt kännbar på den svenska marknaden. Komponentbristen världen över bidrog till längre leveranstider från partners och underleverantörer vilket också påverkat tillväxt och resultat negativt. Cygate lyckades dock öka marknadsandelarna inom samtliga sina affärsområden: Nätverk, IT-säkerhet samt IT-Management. Den största tillväxten stod

2 säkerhetsområdet för i den svenska verksamheten och området nätverk i den finska verksamheten. IT-Management hade en positiv utveckling i både Sverige och Finland. Cygates marknad beräknas växa under 2001, främst till följd av ett ökande intresse för produkter som virtuella privata nätverk (VPN) och VoIP (Voice Over IP). Hos teleoperatörerna förväntas utbyggnaden av GPRS (General Packet Radio System) och UMTS (Unified Mobile Telephone System) bidra till att öka efterfrågan. Cygate tecknade i början av 2001 sitt första kontrakt för leverans av lösningar till GPRS- och UMTS nät. Under år 2000 inriktade sig Cygate på att öka sin verksamhet inom telekomsegmentet, vilket resulterade i nya kunder och ökad omsättning. Telekomsegmentet svarar idag för omkring 40 procent av koncernens totala omsättning. Bland Cygates 700 kunder återfinns vid sidan av teleoperatörer och Internet Service Providers, företrädesvis offentlig sektor och större företag. Under 2000 började kunderna, företrädesvis på säkerhetsområdet, att efterfråga ett samarbete där en leverantör övertar en större del av ansvaret för centrala nätverksfunktioner. För att möta denna efterfrågan lanserades Cygate Security Center (CSEC). CSEC kan beskrivas som ett virtuellt vaktbolag för ett företags IT-säkerhet. Intresset för IT Management har stadigt ökat eftersom behovet av en effektiv övervakning av infrastrukturen ökar i och med att mer och mer affärskritiska applikationer läggs i Internet-näten. Cygate arbetar med det senaste inom Internetteknologi för att kunna leverera till exempel lösningar för Voice Over IP (VoIP). Med sin djupa tekniska kompetens kan Cygate erbjuda lösningar som baseras inte finns färdigpaketerade hos någon enskild leverantör. För att öka fokus på den egna produktutvecklingen inrättades Cygate Labs som enhet. Cygates samarbete med Cisco fördjupades. Cygate var Cisco Gold Partner i Finland och blev under året global säkerhetsleverantör åt Nokia. Under året vann Cygate vid två tillfällen pris som mest snabbväxande företag i Sverige. På en lista över Sveriges snabbast växande företag inom alla branscher den senaste tioårsperioden var Cygate i topp. Detta ledde till intresse från media och till att Cygates varumärke stärktes. En undersökning visade att procent av kunderna var beredda att rekommendera Cygate för andra potentiella kunder. Internationell expansion Under 2000 etablerade sig Cygate i Litauen, genom att förvärva bolaget Taide, numera Cygate Lietuva UAB, med 15 anställda. Cygate är därmed verksamt i sex länder, Sverige, Finland, Danmark, Estland, Polen och Litauen. Cygate avser att förstärka sin närvaro i norra Europa. Detta skall ske genom förvärv av företag med kompletterande kompetens och med likartad kultur och värderingar. Cygate tecknade sitt första kontrakt på IT-Management i Tyskland. Produktutveckling Under 2000 lanserade Cygate en ny säkerhetstjänst, Cygate Security Center (CSEC). CSEC genererar dels händelserapporter över sådan trafik inom ett nätverk som inte är att betrakta som normal, dels rapporter om fel och verkliga hackerattacker. Behovet av bevakning av nätverk ökar i takt med att allt fler affärskritiska tillämpningar och konfidentiell information läggs ut över nätverk. Tjänsten har rönt störst intresse bland operatörer och Internet Service Providers (ISP:s) samt bland större företag.

3 Investeringar De totala investeringarna uppgick till 13,4 Mkr mot 28,7 Mkr året innan. Företagsförvärv (inkl tilläggsköpeskilling) uppgick till 6,4 Mkr. Kassaflöde Kassaflödet från den egna verksamheten förbättrades till 17,2 Mkr (-51,2). Finansiell ställning Likvida medel vid bokslutperiodens slut uppgick till 48,3 Mkr (35,8). Räntebärande skulder uppgick till 12,1 Mkr (7,0) varav 5,6 Mkr avsåg konvertibla företagslån till anställda och före detta anställda. Ökningen förklaras av en emission av ett konvertibelt företagslån med avskiljbara optionsrätter till de anställda under året samt utnyttjande av checkkredit. Det egna kapitalet ökade till 104,6 Mkr (96,1). Ökningen beror på resultatförbättringen och emission av ett konvertibelt företagslån med avskiljbara optionsrätter till de anställda under året. Soliditeten var 29,7 % mot 41,0 % året innan. Avkastningen på sysselsatt kapital var 13,5 %. Medarbetare Medelantal anställda ökade under året från 187 till 251 personer. Den största tillväxten skedde i Finland inom affärsområdena Nätverk och Säkerhet. Framtidsutsikter Trots de många negativa signaler som just nu kommer ökar fortfarande IT-investeringar, dock långsammare än tidigare. Cygate s affärsmodell bygger på att Cygate s kunder kan se minskade kostnader som ett resultat av investeringen, alternativt kunna erbjuda fler kunder sina tjänster. Cygates andel av omsättningen till s.k dot.coms har dessutom varit begränsad. Med det stora intresset för ökad IT-säkerhet och det ökade intresset för att minska den löpande kostnaden för infrastrukturen passar Cygate s modell med en helhetssyn väl in på kundens behov. Cygate s egna produkter och tjänster tillför dessutom en ytterligare dimension i jämförelse med konkurrenternas utbud. Ägare Ägandet av Cygate AB fördelar sig enligt följande Bure Equity AB 67,1 % NetTalk AB 12,2 % Coventum OY 9,4 % Tapani Kurki 9,4 % Övriga 1,9 % Stockholm 5 april 2001 Göran Marby VD och koncernchef

4 Koncernens resultaträkning Nettoomsättning Rörelsens kostnader Avskrivning av goodwill Avskrivning av anläggningstillgångar Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Minoritetsintresse Skatt på årets resultat Årets resultat Koncernens balansräkning Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

5 Koncernens kassaflödesanalys (indirekt metod) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Minskning/ökning av likvida medel Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut Nyckeltal Koncernen Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 29,7% 41,0% 42,4% 21,1% Avkastning på sysselsatt kapital 13,5% neg 307,3% 13,0% Avkastning på eget kapital före skatt 7,6% neg 124,0% 16,7% Medelantal anställda Data per aktie Koncernen Antal aktier, tusental * Koncernens resultat efter skatt Vinst per aktie 0 neg 295,0 21,6 Koncernens eget kapital Justerat eget kapital per aktie 4,41 405,4 534,6 222,8 Kassaflöde Kassaflöde per aktie 0,5 neg 336,3 57,6 Moderbolag Substansvärde moderbolag Justerat eget kapital per aktie 20,4 2044,9 507,3 188,0 10,6 * split 1:100

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Resultat per aktie ökade med 46 procent Omsättningen steg med

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ JANUARI-DECEMBER 2011 Omsättningen uppgår till 1 293,5 (1 108,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 184,3 (156,0) Mkr, en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Q2 ANDRA KVARTALET 1 DECEMBER 2014 28 FEBRUARI 2015 Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Andra kvartalet 20 i sammandrag Andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 9,0 procent under kvartalet till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013 Hexatronic Scandinavia AB (publ) 556168 6360 Pressrelease 28 januari 2014 Kvartalsrapport 1, 1 september 2013 till 30 november 2013 Framtida kraftig tillväxt genom offensivt förvärv. Omsättningstillväxt

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan

TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, 07.00 CET 1 (45) TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan Oktober december

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari-december 2011

Bokslutskommuniké Januari-december 2011 Bokslutskommuniké Januari-december 2011 Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är Axa, Kungsörnen, Kronfågel, GoGreen, Hatting,

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013

Delårsrapport januari-mars 2013 Q1 Delårsrapport januari-mars 2013 Januari-mars Försäljningsintäkter 925 (1 033) MSEK Rörelseresultat EBITA 74 (242) MSEK Rörelseresultat EBITA exkl. reavinst 66 (84) MSEK Rörelsemarginal EBITA 8,0 (23,4)

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass OMSÄTTNINGEN uppgick till 6.115 Mkr (4.838 Mkr) VINSTEN per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,98 kr (3, kr) RESULTATET EFTER FINANSNETTO uppgick till

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2 Årsredovisning TeliaSonera Årsredovisning Introduktion 2 Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse 10 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet

Läs mer

Stark tillväxt drivs av omfattande nätverksvideoprojekt

Stark tillväxt drivs av omfattande nätverksvideoprojekt Delårsrapport januari september Stark tillväxt drivs av omfattande nätverksvideoprojekt Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1 193 Mkr (841). Rörelseresultatet under perioden uppgick till 264

Läs mer