Styrelsens förslag till beslut avseende avyttring av Aspiro TV till befattningshavare i Aspiro TV (punkt 7)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsens förslag till beslut avseende avyttring av Aspiro TV till befattningshavare i Aspiro TV (punkt 7)"

Transkript

1 ASPIRO AB (publ) (org nr ) Extra bolagsstämma torsdag den 15 augusti 2013 Styrelsens förslag till beslut avseende avyttring av Aspiro TV till befattningshavare i Aspiro TV (punkt 7) Sammanfattning av bakgrund och motiv 2012 präglades av ytterligare fokusering av Aspiros verksamhet och stark tillväxt, vilket bidrog till Aspiros utveckling till ett av de ledande streamingföretagen. Styrelsen bedömer att Aspiros kapital och resurser kommer att ge ett högre aktieägarvärde med fullt fokus på musikverksamheten och ett slutgiltigt steg mot renodling som streamingleverantör inom musik. Som en följd av detta initierades en försäljningsprocess avseende Aspiros TV-verksamhet under andra halvan av 2012, vilket nu lett till ett förslag om att sälja Aspiro TV till ledningen för TV-verksamheten. Styrelsen har även övervägt andra former av avveckling av TV-verksamheten men bedömer alltjämt att den tidigare föreslagna avyttringen till ledningen i Aspiro TV är det mest fördelaktiga alternativet för Aspiro och Aspiros aktieägare. Förslag Styrelsen för Aspiro AB (publ) ( Bolaget ) föreslår med anledning av ovanstående att en extra bolagsstämma fattar beslut om att godkänna Bolagets överlåtelse ( Överlåtelsen ) av Aspiro TV till högsta ledningen i Aspiro TV, dvs. VD, verksamhetschef och försäljningschef ( Köparna ). Ett avtal om en sådan överlåtelse har ingåtts med köparna, men med förbehåll för godkännande av bolagsstämma i Bolaget. Överlåtelsen innebär att Köparna får förvärva TV-verksamheten för en köpeskilling uppgående till NOK kontant. Överlåtelsen ska antingen ske i) i form av aktier i ett nybildat aktiebolag eller av aktierna i Aspiro TV AS, eller ii) i form av en rörelseöverlåtelse till ett av Köparna nybildat aktiebolag (var för sig nedan kallat Målbolaget ). Aspiro kan komma att överlåta aktierna i ett nybildat aktiebolag i syfte att behålla det underskottsavdrag som finns i Aspiro TV AS. En försäljning av Aspiro TV i annan form än aktier i Aspiro TV AS kräver emellertid godkännanden av kunder och anställda. Specifikation av underlaget för beräkningen av uppskjuten skatt (NOK) Differenser som kvittas: Anläggningstillgångar Fordringar Nedskrivning av fordringar Underskottsavdrag Totalt

2 2 Med en skattesats på 28 procent i Norge förväntas detta ge en framtida skattefördel på cirka 12 MNOK (nuvärdet av detta belopp är osäkert). Målbolaget kommer att vid Överlåtelsen enbart ha likvida tillgångar som grundar sig på eget kapital (om aktieöverlåtelse) samt lån från Bolaget om MNOK 9,4 med en lånefacilitet om ytterligare MNOK 2. Dessa lån kan komma att utbetalas före eller efter Överlåtelsen. Därtill kommer anläggningstillgångar om 1,1 MNOK. Den förväntade öppningsbalansen i Målbolaget, inklusive lånefaciliteten om 2 MNOK, ser ut enligt följande (om lånen blivit helt utbetalda): Tillgångar MNOK Eget kapital och Skulder MNOK Immateriella tillgångar 0,1 Eget kapital 0,1 Materiella tillgångar 0,5 Skuld till Aspiro 11,324 Hyresgarantier 0,5 Kontanter 10,324 Totalt 11,424 Totalt 11,424 Lånet skall amorteras två gånger årligen med ett belopp om minst 50 procent av Målbolagets EBITDA baserat på boksluten per den 30 juni och 31 december varje år. För det fall Köparna överlåter Målbolaget eller Aspiro TV rörelsen inom tolv månader efter Överlåtelsen äger Bolaget rätt att erhålla viss del, utöver återbetalning av lån, av överskottet vid sådan vidareöverlåtelse. Bolaget har även rätt till styrelserepresentation under en övergångstid. Överlåtelsen inkluderar hela rörelsen i Aspiro TV innefattande bl.a. samtliga anställningsavtal, avtal med kunder och leverantörer samt alla immateriella rättigheter hänförliga till Aspiro TV verksamheten. Dock åtar sig Köparna att inte använda kännetecknet Aspiro mer än sex månader efter Överlåtelsen. Överlåtelsen, vilken ytterst är villkorad av erhållande av berörda myndigheters godkännande, avses bli genomförd den 1 september Förväntade kassaflöden Aspiro AB med anledning av Överlåtelsen (MNOK) Nettobetalningar i Aspiro TV AS efter Överlåtelsen 4,0* Utbetalning av lån till Målbolaget (inklusive hyresgaranti) -10,8** Ej utbetalade bonusar till ledningen i Aspiro TV 1,6*** Summa kassaflöden -5,2 Återbetalning av lån Totala kassaflöden om hela lånet återbetalas 6,1 Uppskattat nuvärdet av återbetalat lån (6 års återbetalningstid, 20 procents diskonteringsränta) 5,5 Beräknat nuvärde av kassaflödena 0,3 11,3**** (Hög risk) * Förutsätter överlåtelse till Målbolaget per 1 september 2013, en senare överlåtelse kommer att innebära att detta belopp minskar. ** Motsvarar kontantdelen av lånebeloppet (återstående avser anläggningstillgångar).

3 3 *** I samband med inledningen av omstrukturerings- och försäljningsprocessen tecknades avtal om tolv månaders stay on bonusar med ledningen. **** Hela beloppet (kontanter och tillgångar). Den räkenskapsmässiga effekten i koncernen vid ett genomförande av Överlåtelsen blir en förlust om cirka 4 MSEK. Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman två alternativ avseende Överlåtelsen i angiven rangordning. (i) Styrelsen föreslår i första hand att Överlåtelsen ska ske i form av en aktieöverlåtelse antingen i form av aktier i ett nybildat aktiebolag eller av aktierna i Aspiro TV AS. Då Köparna är befattningshavare i Aspiro TV omfattas en aktieöverlåtelse av reglerna i 16 kap aktiebolagslagen, den s.k. Leolagen. Bolagsstämmans beslut under denna punkt (i) är därför giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. (ii) För det fall bolagsstämman inte beslutar att bifalla styrelsens förslag enligt punkt (i) föreslår styrelsen att bolagsstämman i stället beslutar att Överlåtelsen ska ske i form av en rörelseöverlåtelse till ett av Köparna anvisat aktiebolag. Bakgrund Styrelsen har fäst särskild vikt vid följande i utvärderingen av Aspiro TV:s ställning och möjligheter i framtiden: - Från att ha haft en unik position med egenutvecklad trådlös teknologi för leverans av live-tv till mobila enheter har dessa leveranser nu kommit att förknippas mer med standardiserad teknik för videoapplikationer och distribution. Konsekvensen av detta är att värdet per kundkontrakt faller och konkurrensen ökar. - Aspiro TV har en begränsad kundportfölj och förlitar sig på ett fåtal stora kunder (den enskilt största kunden har under de senaste tre åren stått för cirka procent av försäljningen per kvartal). Osäkerheten är stor kring hur avtalet med denna enskilt största kund kommer att se ut framöver. - Nyförsäljningen under de senaste tre åren har varit låg (tre nya större kunder och tre förlängningar av större kontrakt). - Omsättningen har minskat på grund av omförhandlade avtal med existerande kunder (16 procents nedgång under 2012 jämfört med 2011 och 25 procents nedgång i Q jämfört med Q1 2012). - Verksamheten har inte varit lönsam (ackumulerat negativt EBITDA under perioden uppgår till -44,5 MSEK). - Verksamheten har historiskt krävt höga investeringar (CAPEX under perioden har uppgått till 32 MSEK).

4 4 Med ovanstående som utgångspunkt beslutade styrelsen i juni 2012 att utse Carnegie i Oslo som rådgivare inför en eventuell försäljning av TV-verksamheten. I samarbete med styrelse och ledning togs en lista över 30 potentiella köpare fram, vilka sedan samtliga kontaktades. Med sju av dessa ingicks sedan sekretessavtal. Möten, fysiska eller per telefon, genomfördes med sex utav dessa. Två indikativa bud mottogs, och med en av budgivarna genomfördes en förhandling där den beräknade köpeskillingen var en miljon dollar. Detta bud föll sedan då det visade sig att köparen inte hade satt sig in tillräckligt i teknik och kundkontrakt, samt att köparen också visade sig sakna finansiering. Utifrån denna process drog styrelsen slutsatsen att en försäljning till en extern part inte är möjlig i nuläget. En dialog med ledningen för Aspiro TV inleddes då för att diskutera en eventuell försäljning av verksamheten till denna, genom ett så kallat MBO förfarande (Management Buy Out). Alternativ Parallellt med diskussionerna med ledningen om möjligheterna för en MBO har styrelsen också utvärderat följande alternativ: - Likvidation Rent tekniskt kan Aspiro TV avvecklas genom att lån från Aspiro AB sägs upp med 15 dagars varsel. Ett sådant alternativ skulle dock ha stora negativa konsekvenser för bl.a. kunder och medarbetare. Isolerat beräknas en likvidation innebära ett positivt kassaflöde för Aspiro AB om 1-5 MSEK, men nackdelarna bedöms vara avsevärt större. På grund av risken för stora negativa konsekvenser av detta alternativ har det förkastats av styrelsen. - Kontrollerad avveckling En kontrollerad avveckling, i motsats till likvidation, skulle innebära att alla befintliga kundkontrakt får löpa vidare men att inga nya ingås. Intäkterna kommer att falla i linje med att de befintliga avtalen löper ut, medan personal och andra kostnader också kan reduceras i samband med att åtaganden därmed minskas. En minimal bemanning kommer dock att behöva underhållas till dess att det sista kundavtalet löper ut per 31 december Ett uppskattat negativt kassaflöde från detta alternativ beräknas till MSEK. Alternativet skulle kunna förbättras genom att förhandla om befintliga avtal till kortare löptider, men resultatet är osäkert. Utifrån det uppskattade stora negativa kassaflödet och osäkerheten om möjligheterna att förkorta de ingångna avtalens löptider har detta alternativ också förkastats av styrelsen. - Ytterligare drift i 12 till 24 månader och sedan ett nytt avyttringsförsök Uppfattningen är att Aspiro TV måste leverera ett positivt rörelseresultat varje månad under en period av 12 månader innan det är möjligt att försöka sälja TV till externa aktörer igen. Det innebär att det under en längre period behöver tas höjd för eventuell ytterligare kapitaltillförsel för drift och investeringar, samt övrigt rörelsekapital. För att

5 5 lyckas med ett sådant alternativ kommer det behövas betydande förändringar i företagets strategi och ledning, samtidigt som resultatet av detta är osäkert. Eftersom styrelsen har beslutat att inte lämna prognoser för 2013 kan detta alternativ inte kvantifieras ytterligare, men det förväntas ge ett större negativt kassaflöde än alternativet MBO. Styrelsen har således förkastat även detta alternativ. Ytterligare alternativ Efter årsstämman har styrelsen via företagsledningen fört en dialog med en mindre aktieägargrupp som på eget initiativ meddelat intresse avseende möjligt förvärv av Aspiro TV. Vidare har en dialog förts med ytterligare en aktör och de mest intresserade parterna från de försäljningsförsök som tidigare genomfördes via Carnegie har kontaktats på nytt. Dessa dialoger har inte lett till nya möjligheter eller alternativ. Bemyndigande till styrelsen Styrelsen skall ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Överlåtelsen inom ramen för de ovan angivna huvudsakliga riktlinjerna. Beredning av förslaget Ovanstående förslag har beretts av styrelsen. En enhällig styrelse står bakom förslaget. Stockholm i juli 2013 Styrelsen ASPIRO AB (publ)

Förslag till beslut om Personalkonvertibelprogram 2013 (punkt 18a på dagordningen)

Förslag till beslut om Personalkonvertibelprogram 2013 (punkt 18a på dagordningen) Förslag till beslut om långsiktiga incitamentsprogram (punkt 18 på dagordningen) Bakgrund och skälen för förslagen Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att anställda i koncernen

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Bakgrund och motiv I Loomis AB finns det för närvarande ett löpande incitamentsprogram som beslutades av årsstämmorna

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ)

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) Joint Lead Managers och JOINT Bookrunners Co-Lead Manager VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

AB Novestra Årsredovisning

AB Novestra Årsredovisning AB Novestra Årsredovisning Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en tryckt

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ) Global Coordinator och Bookrunner Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet till allmänheten i Sverige

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING SOLÖR BIOENERGI HOLDING AB (PUBL) 2014 1 Innehållsförteckning Solör Bioenergi koncernen... 3 Förvaltningsberättelse... 7 Rapport över resultat för koncernen... 28 Koncernens rapport över

Läs mer

KONCERN- REDOVISNING

KONCERN- REDOVISNING RR 1:00 KONCERN- REDOVISNING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring av RR okt. 2003 samt BFNAR 2005:1) Innehållsförteckning INLEDNING 5 REKOMMENDATIONENS TlLLÄMPNlNGSOMRÅDE 5 DEFINITIONER 6 ALLMÄNNA

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint BookrunnerS VIktIG InforMATION TILL InvesterARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten MISSIV Datum 2014-08-26 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Förslag till beslut 1.

Läs mer

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ)

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ) Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ) Viktig information Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av SIG Invest AB (publ), organisationsnummer 556984-0456, ( SIG Invest eller

Läs mer

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information:

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information: Styrelsens för RusForest AB (publ) (org. nr. 556694-6421) förslag om antagande av RusForest AB:s personaloptionsprogram 2012/2015 samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

Scanfil Oyj offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande om 35 kronor per aktie till aktieägarna i PartnerTech AB

Scanfil Oyj offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande om 35 kronor per aktie till aktieägarna i PartnerTech AB Detta pressmeddelande (som även utgör ett börsmeddelande enligt finsk lag) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 19 december 2012 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 A-COM AB (PUBL)

ÅRSREDOVISNING 2011 A-COM AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2011 A-COM AB (PUBL) Innehållsförteckning A-COM I KORTHET... 2 ÅRET I KORTHET... 3 HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG... 3 VD HAR ORDET... 5 AKTIEN... 6 AFFÄRSOMRÅDEN OCH BOLAG... 9

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer