KATALOG FÖR GOD PRAXIS FÖR INFORMELLT OCH ICKE-FORMELLT INLÄRANDE AV NYCKELKOMPETENSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KATALOG FÖR GOD PRAXIS FÖR INFORMELLT OCH ICKE-FORMELLT INLÄRANDE AV NYCKELKOMPETENSER"

Transkript

1 KATALOG FÖR GOD PRAXIS FÖR INFORMELLT OCH ICKE-FORMELLT INLÄRANDE AV NYCKELKOMPETENSER EDUKEY Prj. Nr LLP ES-GRUNDTVIG-GMP Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas. -1-

2 Innehållsförteckning 1 Introduktion 1.1 Projektet EDUKEY. 1.2 Teoretiskt ramverk Formell, Informell och Icke-formell Lärandekontext Nyckelkompetenser och grundläggande färdigheter. 1.3 Metodologi för insamlandet av God Praxis Konceptuellt ramverk Utbytesprocess för erfarenhet och god praxis 2 God Praxis Nr 1 Medföljande till arbete genom sportaktivitet Nr 2 Frukostmöte Nr 3 Stadsreportage Nr 4 Kollektiv Konst Nr 5 Kreativ design med återvunna material Nr 6 Nykomlingar till utbildning Nr 7 European Generation Link Nr 8 EnVogue Nr 9 Forum Teater Nr 10 Golden Goal Nr 11 ICOVET Nr 12 Improvisationsteater Nr 13 ITE Pasas - Itinerarios Educativos Pasas Nr 14 Individuell Coachning Nr 15 Labyrintteater Nr 16 Det levande biblioteket Nr 17 Liv och Lust Nr 18 Love Language Nr 19 Mini!kurser Nr 20 Miniroman Nr 21 MONOKROM Nr 22 *peppa Nr 23 Photovoice Nr 24 Plan-Langues Nr 25 Polisprepen Flexibel förträning Nr 26 Project College, Young Sellers Nr 27 Rap-CD: Produktion och konsert Nr 28 Läsning och Scen Nr 29 Ronneby textilprojekt -2-

3 Nr 30 Nr 31 Nr 32 Nr 33 Nr 34 Nr 35 Nr 36 Nr 37 Nr 38 Nr 39 Nr 40 Nr 41 Nr 42 Scenario Workshop Servicelärande: Digital alfabetisering Slam CD Street Academy SOLSOC Studiebesök på företag Framgångskontrakt TANDEM Teater och träning VärldsCaféet Videorapport Youthpass journey: Youthpass Island & kaptenslogg Youth Time 3 Sammanfattning och Rekommendationer 4 Övriga användbara definitioner för katalogen -3-

4 1. INTRODUKTION Denna katalog syftar till att tillhandahålla exempel på god praxis för informellt och ickeformellt inlärande av nyckelkompetenser. Katalogen är indelad i tre sektioner. Sektionerna försöker att ge en beskrivning av projektets innehåll och syfte såväl som ett teoretiskt ramverk, inklusive definitioner för de huvudsakliga termer och koncept som relaterar till informellt och icke-formellt lärande, grundläggande färdigheter och nyckelkompetenser, så väl som metoder för utlärande. Sektion 1 tillhandahåller också en beskrivning av metodologi som använts vid insamlandet av god praxis för katalogen in ramverket för projektet EDUKEY. Sektion 2 försöker tillhandahålla en användbar och enkel beskrivning av den goda praxis som finns i katalogen. En matris med olika kategorier används för detta syfte. I sektion 3 finns en detaljerad beskrivning av den goda praxis som valts ut för katalogen, med användbar information om mål, plats, beskrivning, utvärdering och överförbarhet. Sektion 4 innehåller en sammanfattning med slutsatser och rekommendationer. 1.1 Projektet EDUKEY Den sociala grupp som utgörs av unga vuxna vilka har upplevt misslyckande i skolan och som har bristande nyckelkompetenser, en egenskap som begränsar deras tillgång till och framgång i inlärnings processer och gör dem socialt och ekonomiskt sårbara, då de saknar mekanismer för att optimera tillgängliga träningsresurser. EDUKEY är ett projekt som syftar till att bemöta denna föga önskvärda situation med kompetensbaserade didaktiska metoder och är specialutformade för att appliceras i informella lärandemiljöer, som fritids- eller sportaktiviteter, och vill öppna upp fler möjligheter för vuxna i behov av lärande. EDUKEY förväntas resultera i en uppsättning beprövat pedagogiskt innehåll och verktyg som kommer att göras tillgängliga online för lärare och utbildare som arbetar med vuxen utbildning. Dessa verktyg kommer att uppmuntra unga vuxna som misslyckats i skolan att växa på personligt, socialt och yrkesmässigt plan genom livslångt lärande. EDUKEY kommer att skapa följande produkter, samtliga associerade med förvärvandet av grundläggande kompetenser i informella lärandemiljöer av unga vuxna som upplevt misslyckanden i skolan. Dessa produkter kommer att finnas tillgängliga på engelska och på de språk som talas av projektets partners (spanska, tyska, franska, italienska, rumänska och svenska) -4-

5 Den nuvarande katalogen för god praxis för informellt och icke-formellt inlärande av nyckelkompetenser. Ett bibliotek över pedagogiskt innehåll och verktyg, tillgängligt på CD. En internetbaserad resursplattform för lärare och utbildare som arbetar med vuxna elever. Pilottester i projektpartnernas länder med lärare som arbetar med vuxna elever och medlemmar ur målgruppen. En spridnings- och utvärderingsplan för projektet. Projektets förväntade inverkan är att utöka tillgång till utbildning och lärande för de ovan nämnda underpriviligierade grupper tack vare nya verktyg framtagna inom ramverket för EDUKEY. 1.2 Teoretiskt ramverk. Denna sektion är helt och hållet konceptuell och vill tillhandahålla en rimlig uppsättning definitioner för huvudsakliga termer och koncept som skapats av beslutsfattare, forskare, utövare och individer inom ämnena icke-formellt och informellt lärande och Grundläggande färdigheter och nyckelkompetenser Formell, Informell och Icke-Formell lärandekontext. Forskning har under många år försökt att klargöra de olika koncept som används, men mycket är oklart, för att inte säga oenighet, verkar kvarstå om deras innebörd. I bästa fall finns fortfarande olika definitioner av många termer och koncept och skillnaden mellan dessa verkar ibland väldigt vaga. Denna sektion vill klargöra innebörden av några av de viktigaste koncepten och den roll dessa spelar. -5-

6 Tabell 1. Nyckelord för färska definitioner från litteraturen Formell Informell Icke-formell Coombs et al. (1973) Formell Utbildning: i utbildnings- och träningssystemet Informell Utbildning: sann livslång lärandeprocess, daglig erfarenhet (vänner, grannar etc.) Icke-formell utbildning: organiserad men utanför den formella sektorn; riktas till ett identifierbart klientel och har lärandemål ISCED 97 Formell Utbildning: inom det ursprungliga utbildningsoch träningssystemet, under åldern 20/25 Informellt lärande är avsiktligt, men mindre organiserat och mindre strukturerat. Icke-formell Utbildning: organiserad och bibehållen; alla åldrar; inom och utom utbildningsinstitutioner, utbildningsprogram för vuxna (läskunnighet) EC (2000) Formellt lärande: sker inom utbildnings- och träningsinstitutioner och leder till en kvalifikation Informellt lärande: från vardagssituationer; inte nödvändigtvis avsiktlig Icke-formellt Lärande: utanför det officiella utbildningssystemet; leder ej till en kvalifikation EUROSTAT (2000 och 2006) Tagen från ISCED 97 Informellt lärande: avsiktligt, mindre organiserat, mindre strukturerat än formell träning Tagen från ISCED 97 CEDEFOP (2005) Planerade och avsiktliga lärandeaktiviteter Ej planerade och icke avsiktliga lärandeaktiviteter Planerade och avsiktliga aktiviteter, inget lärandemål OECD (2007a) Formellt lärande: inom en utbildningsinstitution, vuxet lärandecenter eller på arbetsplatsen Informellt lärande: från dagligt arbete, familj eller fritidsaktiviteter. Ej organiserad eller strukturerad. Oavsiktlig. Icke-formellt Lärande: programmerad men inte utvärderad och leder inte till kvalifikation; avsiktlig. -6-

7 CEDEFOP (2008) Formellt lärande: i skolan, utbildningscentret eller på jobbet Informellt lärande: från dagligt arbete, familj eller fritidsaktiviteter. Ej organiserad eller strukturerad. Oavsiktlig. Icke-formellt Lärande: planerade aktivitet men utan lärandemål, avsiktlig. Till skillnad från definitionerna för formellt och informellt lärande - vilka, med vissa undantag, förefaller tämligen enhetliga så länge man använder färska definitioner - fortsätter definitionen för icke-formellt lärande att vara ganska diffus. Formellt lärande är organiserat, har lärandemål och är avsiktligt. Informellt lärande är inte organiserat, har inga lärandemål och är oavsiktligt. Däremellan förefaller det att icke-formellt lärande är organiserat men kan ha eller sakna lärandemål och kan vara både avsiktligt och inte. Ofta är det ytterligare villkor, såsom varaktighet och certifiering, som gör skillnaden. Som kan ses i tabell 2, finns det fall där formellt och ickeformellt lärande är mycket likt. -7-

8 Tabell 2. Synopsis av de olika tillvägagångssätten Organiserat Lärandemål Avsiktlig Varaktighet Leder till kvalifikation Formellt lärande Icke-formellt lärande Ja Ja Ja Ja eller Nej Ja eller Nej Ja eller Nej Tämligen lång och/eller heltid Tämligen kort eller deltid Ja (1) Nej (2) Informellt Nej Nej Nej N/A Nej lärande Anmärkningar:1. Nästan alltid skulle vara mer korrekt 2. Vanligtvis är nej mer korrekt De två sista kolumnerna är kursiverade eftersom vissa länder eller författare hänvisar till lärandeperiodens varaktighet eller till utdelandet av ett certifikat/ en kvalifikation vid dess slut, för att bestämma lärandeformen, men dessa argument är inte helt övertygande, ty om allt eller delar av icke-formellt och informellt lärande erkänns i framtiden kommer det inte vara möjligt att fortsätta använda detta tillvägagångssätt i deras definitioner. I denna kontext förefaller de övriga tre kolumnerna mer relevanta. Under 70-talet började planerare och ekonomer hos världsbanken att göra en distinktion mellan informellt och icke formellt lärande och formell utbildning som en respons till att det formella utbildningssystemet ansågs anpassa sig för långsamt till de socioekonomiska förändringar som då ägde rum. Särskilt icke-formellt lärande kopplades till att lära vissa grupper av befolkningen men utanför de ursprungliga utbildnings- och träningssystemen vid en tidpunkt då lärande utanför utbildningsinstitutioner inte var generellt accepterat eller ens känt. Detta sätt att särskilja formellt och icke-formellt lärande kanske inte är så användbart idag då det är vida accepterat att formellt lärande kan äga rum till exempel på arbetsplatsen och det är troligtvis därför definitionerna har utvecklats något. Det är till exempel väldigt illustrativt att ta i beaktande allt lärande som sker på högskolor och arbetsplatser men inte är del av programmålen. Om begreppet Icke-Formellt Lärande inte existerade, skulle detta sätt att lära bli tvunget att kallas informellt, men samtidigt är det inte det samma som vardagligt lärande, vilket numera ses som informellt lärande. Det är därför användbart att ha ett koncept för och en definition av icke-formellt lärande som är tämligen organiserad, inte utvärderad och kanske inte har lärandemål. Icke-formellt lärande är klart åtskilts från informellt lärande och ger definitivt nya nyanser till konceptet Formellt Lärande. -8-

9 Särskiljningen görs, eller borde göras enligt följande kriterier: organiserad, lärandemål och/eller avsiktlig. Vidare kan två andra kriterier vara användbara för att kvalificera lärande men inte för att definiera detsamma: varaktighet och huruvida det leder till en kvalifikation (huruvida den utvärderas eller inte är ett svagare alternativ eftersom det kanske inte finns några synliga, användbara och överförbara belöningar.) Många studier bevarar frånvaron av certifiering/kvalifikation som huvudelementet i sin definition. Detta är troligtvis ett misstag och CEDEFOP (2005) betonar endast kontext och avsiktlighet av minst två skäl. Först, eftersom det är mer konsekvent att definiera en lärandeaktivitet enligt termerna för dess lärandemål (och huruvida den är avsiktlig eller inte) och sättet den är organiserad (kontext) hellre än autentiseringen av den av ackrediterade enheter (CEDEFOP, 2005) vilket är ett steg som kommer först vid slutet av och inte är en del av lärandeprocessen. Vidare, och viktigast av allt, om länder lyckas att erkänna icke-formellt och informellt lärande kan särskiljningen mellan dem att försvinna och det kommer inte vara möjligt att bibehålla en sådan särskiljning baserat endast på tilldelandet av en kvalifikation. I alla fall verkar det betydligt säkrare, för kommunikativa syften, att klart separera de olika koncepten för lärande (formellt, icke-formellt och informellt) och sättet detta lärande synliggörs (kvalificeringsprocessen genom erkännande och validering.) Denna teoretiska introduktion för Katalogen för God Praxis vill inte vara ofullständig och lämna definitionerna allt för öppna. Därför, för att undvika överlappning av definitioner, föreslås det att för denna katalog följa definitionerna som fastställts av CEDEFOP1. FORMELLT LÄRANDE Lärande som sker i en organiserad och strukturerad miljö (t.ex. i en utbildnings-eller träningsinstitution eller på jobbet) och är uttryckligen beskriven som lärande (vad gäller mål, tid eller resurser). Formellt lärande är avsiktligt ur elevens perspektiv. Det leder oftast till validering eller certifiering. INFORMELLT LÄRANDE Lärande som resulterat ur dagliga aktiviteter relaterade till arbete, familj eller fritid. Det är inte organiserat eller strukturerat vad gäller mål, tid eller lärandestöd. Informellt lärande är i de flesta fall oavsiktligt ur elevens perspektiv. Notering: resultat av informellt lärande leder vanligtvis inte till certifiering men kan valideras och certifieras inom ramverket för erkännande av tidigare lärandemodeller; informellt lärande hänsyftas också till som ett oavsiktligt/slumpvist lärande 1 Terminologi av europeisk utbildning och utbildningspolitik. Ett urval av 100 centrala begrepp CEDEFOP

10 ICKE-FORMELLT LÄRANDE Lärande som är inbäddat i planerade aktiviteter vilka inte uttryckligen är benämnda som lärande (vad gäller lärandemål, lärandetid eller lärandestöd). Icke-formellt lärande är avsiktligt ur elevens synvinkel. Notering: resultat av icke-formellt lärande kan valideras och leda till certifiering; icke-formellt lärande beskrivs i bland som semi-strukturerat lärande Nyckelkompetenser och grundläggande färdigheter. Ur en konceptuell synpunkt är det viktigt att erkänna att formellt, icke-formellt och ickeformellt lärande inte leder till olika färdigheter och kompetenser eller till olika kunskap. De färdigheter, den kunskap och de kompetenser som erhållits är de samma oavsett om lärandet skett i formell miljö eller inte; även om, som påpekats av West (2007), är vissa lärandemodeller mer befrämjande för vissa ämnen än andra. Distinktionen gäller kontext och miljö i vilken de erhållits och om lärandets mål och avsiktlighet (CEDEFOP, 2005). De olika lärandeformerna verkar meningsfulla för forskare och beslutsfattare men alla sorters lärande kan leda till samma färdigheter, kunskap och kompetenser. För projektet EDUKEY och den nuvarande katalogen kommer vi att följa definitionerna för Nyckelkompetenser för det europeiska ramverket för nyckelkompetenser för livslångt lärande. Ramverket är det första försöket på Europeisk nivå att ge en heltäckande och välbalanserad lista över nyckelkompetenser som behövs för personlig utveckling, social integration och anställning i ett kunskapssamhälle. Det syftar till att fungera som ett referensverktyg för beslutsfattare och för de som ansvarar för att skapa lärandemöjligheter för människor i alla stadier av livslångt lärande som tillåter dem att anpassa ramverk på lämpligt vis för elevernas behov och kontext. Termerna kompetens och nyckelkompetens föredras framför grundläggande färdigheter, vilket ansågs för restriktivt eftersom det generellt ansågs hänvisa till grundläggande läs- och räkne färdigheter och till vad som är känt som 'överlevnads'- eller 'livs'-färdigheter. Kompetens anses hänvisa till en kombination av färdigheter, kunskap, fallenheter och attityder, och att inkludera dispositionen att lära i tillägg till know-how. En nyckelkompetens är en utav tre livsavgörande aspekter: a. personlig utveckling och utveckling livet igenom (kulturellt kapital): nyckelkompetenser måste göra det möjligt för människor att följa individuella mål i livet, drivna av personliga intressen, ambitioner och önskan att följa ett livslångt lärande; -10-

11 b. aktivt medborgarskap och inkludering (socialt kapital): nyckelkompetenser bör tillåta alla att delta som en aktiv medlem av samhället; c. anställbarhet (humankapital): kapaciteten hos varje person att erhålla ett anständigt jobb på arbetsmarknaden. I enlighet med det bredare angreppsättet som antagits av arbetsgruppen angående nyckelkompetenser, är den allmänna definitionen nyckelkompetens som följer: Nyckelkompetenser representerar ett överförbart, multifunktionellt kunskapspaket, färdigheter och attityder som alla individer behöver för personlig utveckling, inkludering och anställning. Dessa bör ha utvecklats vid slutet av obligatorisk skolning eller träning, och bör fungera som en grund för vidare lärande som en del i livslångt lärande. Definitionen betonar att nyckelkompetenser bör vara överförbara, och därför applicerbar i många situationer och kontexter, och multifunktionell, i det att de kan användas för att uppnå flera olika mål, att lösa olika sorters problem och avklara olika sorters uppgifter. Nyckelkompetenser är ett krav för adekvat personligt presterande i liv, arbete och fortsatt lärande. Det föreslås applicera ramverket för nyckelkompetenser över hela spektra av utbildningsoch lärandekontexter genom livslångt lärande, som lämpligt är för nationella utbildningsoch träningsverket: a. Generell obligatorisk utbildning, vilket alltmer karaktäriseras av ett emfasskifte ett skifte från 'kodad' eller 'explicit' kunskap till 'underförstådd' kunskap inbäddad i en elevs personliga och sociala kompetenser. b. Vuxenutbildning och träning från kompensatorisk utbildning (inklusive de 'grundläggande färdigheterna' läs- och räknekunnighet) till vidare och högre utbildning och fortsatt yrkesmässig utveckling. c. Specifik utbildningstillförsel för grupper i risk för social exkludering till exempel migranter, etniska minoriteter, unga och vuxna med låga nivåer av utbildning, de som bor i avlägsna och isolerade områden, etc. d. utbildningstillförsel för elever med speciella utbildningsbehov medan det erkänns att inte alla elever med speciella utbildningsbehov kommer att kunna uppnå alla dessa kompetenser, har det rätt till utbildningstillförsel för att hjälpa dem nå sin fulla potential i att uppnå lärandemål som går en bit till att nå nyckelkompetenserna som beskrivits ovan. Detta innebär att elever med speciella utbildningsbehov bör ha tillgång till lämpligen differentierade och individualiserade utbildningsprogram baserat på kompetensramverket. -11-

12 De åtta områdena för nyckelkompetenser I sin Rekommendation för nyckelkompetenser för livslångt lärande har den Europeiska Kommissionen satt upp följande åtta nyckelkompetenser: kommunikation på modersmål; kommunikation på främmande språk; kompetenser i matematik, vetenskap och teknologi; digital kompetens; lärande för att lära; interpersonella, interkulturella och sociala kompetenser och medborgerlig kompetens; entreprenörskap; Kulturellt uttryck. Här nedan ger Tabellerna en detaljerad beskrivning av definitionerna och överensstämmande kunskaper, färdigheter och attityder för vart och ett av de åtta områdena. -12-

13 RAMVERK FÖR NYCKELKOMPETENSER I ETT KUNSKAPSBASERAT SAMHÄLLE Område Definition Kompetensen består av följande kontextlämpliga element: Kommunikation är förmågan 1 att uttrycka. och tolka tankar, känslor och fakta i både muntlig och skriftlig form I den fulla bredden av samhälleliga och kulturella kontexter arbete, hem och fritid. K o m m u n i k a t i o n p å m o d e r s Kunskap Färdigheter Attityder Förmåga att kommunicera i skriftlig eller muntlig form och förstå eller få andra att förstå olika budskap I en mängd situationer och för olika syften. Kommunikation innefattar förmågan att lyssna på berikande. och förstå olika talade budskap i varierade kommunikativa situationer och att tala klart och koncist. Det innefattar också förmågan att se kritisk dialog huruvida ens budskap förmedlas med framgång och förmågan att initiera, bibehålla och avsluta en konversation I olika kommunikativa kontexter. Grundläggande vokabulär, fungerande grammatik och stil, språkfunktioner. Medvetenhet om olika typer av verbal interaktion (konversation, intervju, debatt, etc.) Och huvuddragen i olika stilar och register i talspråk. Förståelse av de paralingvistiska dragen i kommunikation (röstläge, ansiktsuttryck, kroppspråk och gester). Medvetenhet om olika typer av litterär text (sagor, myter, legender, dikt, lyrik, teater, noveller, romaner) och deras huvuddrag så väl som typer av icke-litterär text (Cv:n, ansökningar, rapporter, artiklar, essäer, tal, etc.) Och deras huvuddrag. Förståelse av huvuddragen i skriftspråk (formell, informell, vetenskaplig, journalistisk, talspråkligt, etc.). Medvetenhet om språkets föränderlighet och kommunikationsformer genom tiden och i olika geografiska och sociala kommunikationsmiljöer. Förmåga att läsa och förstå olika texter, att anpassa sitt läsande för olika syften (information, studier eller underhållning) och till olika texttyper. Förmåga att skriva olika typer av texter för olika syften. Övervakande av skrivprocessen (från utkast till korrekturläsning.) Förmåga att söka, insamla och behandla skriven information, data och koncept för att använda dessa i studiesyfte och att organisera kunskap systematiskt. Förmåga att särskilja, i lyssnande, tal och skrift relevant från irrelevant information. Förmåga att formulera sina argument, i tal och skrift, på ett övertygande sätt och ta I fullt beaktande andra synsätt, både i tal och skrift. Färdigheter i att använda hjälpmedel (såsom anteckningar, tabeller och kartor) för att skapa, presentera och förstå komplexa texter och muntlig (tal, konversation, instruktioner, intervjuer, debatter). 13 Utvecklande av en positiv attityd till modersmålet, erkänna det som en källa till personligt och kulturellt Disposition till att bemöta andras åsikter och argument med öppet sinne och ingå i konstruktiv och Säkerhet i att tala offentligt. vilja att sträva efter estetisk kvalitet i uttryckssätt bortom den tekniska korrektheten hos ord/fraser. Utvecklandet av en kärlek till litteratur. Utvecklande av en positiv attityd till interkulturell kommunikation.

14 2. Kommunikation på främmande språk Kommunikation på främmande språk är förmågan att förstå, uttrycka och tolka tankar, känslor och fakta i både muntlig och skriftlig form i en rad kontexter arbete, hem, fritid, utbildning och träning på andra språk än modersmålet och instruktionsspråken i skolan, efter ens egna behov och önskemål. RAMVERK FÖR NYCKELKOMPETENSER I ETT KUNSKAPSBASERAT SAMHÄLLE Område Definition Kompetensen består av följande kontextlämpliga element: Kunskap Fär Kunskap om vokabulär och Förmåga att lyssna digpå och förstå talade fungerande grammatik, intonation budskap i en lämplig het bredd och uttal. kommunikativa situationer (ämnen som Medvetenhet om olika typer av är bekanta, av personligt intresse eller verbal interaktion (till exempel öga relaterade till vardagslivet). mot öga och Förmåga att inleda, bibehålla och avsluta telefonkonversationer, intervjuer, konversationer inom ämnen som är etc.). bekanta, av personligt intresse eller Kunskap om en lämplig bredd litterära och icke-litterära texter (till exempel noveller, dikter, tidningsoch tidskriftsartiklar, websidor, instruktioner, brev, rapporter, etc.). Förståelse av huvuddragen i olika stilar och register i talat och skrivet språk (formellt, informellt, journalistiskt, talspråkligt, etc.). Medvetenhet om sociala konventioner och kulturella aspekter och språkets föränderlighet i olika geografiska, och sociala kommunikationsmiljöer. relaterade till vardagslivet. Förmåga att läsa och förstå ickespecialiserade skrivna texter inom en rad ämnen eller i vissa fall specialiserade texter inom ett bekant ämne och att skriva olika typer av texter för olika syften i en lämplig bredd situationer. Färdigheter i att använda hjälpmedel (såsom anteckningar, tabeller och kartor) för att skapa, presentera och förstå komplexa texter och muntlig (tal, konversation, instruktioner, intervjuer, debatter). Förmåga att inleda och bibehålla en lämplig bredd självständiga språkinlärningsaktiviteter. Attityd Känslighet er inför kulturella skillnader och undvikande av stereotypisering. Intresse för och nyfikenhet angående språk i allmänhet (inklusive angränsande, regionala, minoritets- eller uråldriga språk, teckenspråk, etc.) och för interkulturell kommunikation. 15 Med tanke på rikedomen av de europeiska språk som främmande språk och de olika sammanhang där dessa språk används av individer, kunskap, färdigheter och attityder syftar till att ge väsentliga delar för kommunikation kompetens i främmande språk. När det gäller behärskning av språken är referensnivåer som presenteras i de gemensamma europeiska referensramarna för språk (CEF). 14

15 3.1. Matematiska färdigheter RAMVERK FÖR NYCKELKOMPETENSER I ETT KUNSKAPSBASERAT SAMHÄLLE Område Definition Kompetensen består av följande kontextlämpliga element: Matematiska färdigheter innefattar användandet av addition och subtraktion, multiplikation och division, procentsatser och ration i mental och skriven uträkning i syfte att lösa problem. Kunskap Färdigheter Attityder Förmåga att använda matematiska färdigheter; Vilja att överkomma en addition och subtraktion; sifferskräck. multiplikation och division; procentsatser och ration; vikter och mått för att lösa vardagliga problem, t.ex. att hålla en hushållsbudget ( planering, sparande); handlande (prisjämförelse, förståelse av vikter och mått, valuta för pengarna); Kunskapen om och förståelsen av nummer och mått och förmågan att använda dem i en rad vardagliga kontexter en grundläggande färdighet som innefattar de grundläggande räknemetoderna och en förståelse av elementära former av matematisk presentation såsom grafer, formler och statistik. resor och fritid(att relatera distans till restid; jämförande av valutor och priser). Vilja att använda numerisk uträkning för att lösa problem i arbets- och vardagslivet. 16 Grundläggande matematiska kunskaper ("räknekunnighet") är en färdighet för alla efterföljande lärande i andra områden av nyckelkompetenser). 15

16 3. 1. innefattar detta, som kontextlämpligt förmågan och viljan att använda matematiska tanke- (logiskt och spatialt tänkande) och presentationsätt (formler, modeller, grafer/diagram) vilka är universellt applicerbara till att beskriva verkligheten. M a t h e m a t i c a l l i t e r a c RAMVERK FÖR NYCKELKOMPETENSER I ETT KUNSKAPSBASERAT SAMHÄLLE Område Definition Kompetensen består av följande kontextlämpliga element: Kunsk Färdigheter Då matematisk kunskap om ap matematiska termer och koncept, kompetens vidare inklusive de mest utvecklas relevanta teoremen bevis), etc. gällande geometri och algebra. Kunskap om och förståelse av de typer av frågor som matematiken kan ge svar på. Förmåga att följa och utvärdera argumentationskedjor som framlagts av andra och att se de grundläggande idéerna ii en given argumentationslinje (speciellt ett Att kunna hantera matematiska symboler och formler, att avkoda och tolka matematiskt språk och att förstå dess relation till naturligt språk. Förmåga att kommunicera med och om matematik. Förmåga att tänka och resonera matematiskt (att bemästra matematiska tänkesätt, att abstrahera och generalisera där det är relevant för frågan och matematiskt modellisera (d.v.s. analysera och bygga modeller) genom att användda och applicera existerande modeller till ställda frågor. Kunna förstå och utnyttja (avkoda, tolka och särskilja mellan) olika sorters representationer av matematiska objekt, fenomen och situationer, välja och skifta mellan olika representationer då det är lämpligt. Fallenhet för kritiskt tänkande; förmåga att särskilja olika matematiska påståenden (mellan t.ex. ett påstående och ett antagande, etc.); förståelse av matematiska bevis och bredden och begränsningarna hos ett given koncept. Förmåga att använda hjälpmedel och verktyg(inklusive IT). 16 Attityd er Respekt för sanningen som grund för matematiskt tänkande. Vilja att leta efter bevis för att stödja ens antaganden. Vilja att acceptera eller avvisa andras åsikter baserat på giltiga (eller ogiltiga) skäl. 17 Matematik, även om den är förbunden med siffror, är den av högre komplexitet. "Matematiskt beteende" handlar om att beskriva verkligheten genom konstruktioner och processer som har en allmän tillämpning.kan bäst beskrivas som en kombination av kompetens och attityder. Definitionen betonar vikten av "matematiskt aktivitet" och "kopplingar till verkligheten" som en nuvarande betoning i matematisk utbildning.

17 3.2. Kompetenser i vetenskap och teknologi RAMVERK FÖR NYCKELKOMPETENSER I ETT KUNSKAPSBASERAT SAMHÄLLE Område Definition Kompetensen består av följande kontextlämpliga element: Vetenskaplig kompetens är förmågan och viljan att använda kunskapen och metodologin som används inom vetenskapen för att förklara världen. Teknologisk kompetens ses som applicerandet av denna kunskap för att modifiera den naturliga miljön som svar på människans behov eller önskningar. Kunskap Färdigheter Attityder Förmåga att kunna använda och manipulera teknologiska verktyg och maskiner så väl som vetenskaplig data och upptäckter för att uppnå ett mål eller nå en slutsats. Förmåga att se de viktigaste beståndsdelarna i vetenskaplig frågeställning. Förmåga att förmedla slutsatser och resonemanget som ledde till dessa. Kunskap om den naturliga världens grundläggande principer, om teknologi och teknologiska produkter och processer. Förståelse av förhållandet mellan teknologi och andra områden: vetenskapliga framsteg (till exempel inom medicin), samhälle (värderingar, moraliska frågeställningar), kultur (till exempel multimedia), eller miljön (förorening, hållbar utveckling). Nyfikenhet om och ett kritiskt uppskattande och vetenskap och teknologi inklusive säkerhetsfrågor så väl som etiska frågor. Positiv men kritisk attityd till använd av faktabaserad information och medvetenhet om behovet av en logisk process för att dra slutsatser. Vilja att förskansa sig kunskap och intresse för vetenskap och vetenskapliga och teknologiska karriärer. 17

18 4. Digital kompetens RAMVERK FÖR NYCKELKOMPETENSER I ETT KUNSKAPSBASERAT SAMHÄLLE Område Definition Kompetensen består av följande kontextlämpliga element: Digital kompetens innefattar självsäkert och kritiskt användande Informationssamhälleliga teknologier 8 f för arbete, fritid och kommunikation. Dessa kompetenser relaterar till logiskt och kritiskt tänkande, informationshanteringsfärdi gheter på hög nivå och välutvecklade kommunikationskompetens er. På grundläggande nivå innefattar digital kompetens användandet av multimedia teknologi för att inhämta, utvärdera, förvara, producera, presentera och utbyta information, och för att kommunicera och delta i nätverk via internet. Förståelse för den roll som Informationssamhälles Teknologi (IST) spelar i vardaglig kontext innefattar(19) Kunskap Färdigheter Attityder Eftersom IST har många och växande tillämpningsområden i vardagslivet, såsom lärande- och fritidsaktiviteter, innefattar de nödvändiga färdigheterna: Förståelse för vanliga datorprogram, inklusive ordbehandling, kalkylblad, databaser, informationsförvaring och -hantering; Medvetenhet möjligheterna som ges vid användande av Internet och kommunikation via elektroniska media ( , videokonferenser, andra nätverksverktyg); och skillnaden mellan den riktigt och den virtuella världen Förståelse av potentialen hos IST att kunna stödja kreativitet och innovation för personlig utveckling, social inkludering och anställbarhet; Grundläggande förståelse för pålitligheten och validiteten hos den tillbuds stående informationen (tillgänglighet/trovärdighet) och medvetenhet om behovet att respektera etiska principer vid användande av IST. 18 Information Society Technologies: tjänster baserat på användning av informations och kommunikationsteknik (ICT), Internet, digitalt innehåll, elektroniska medier, etc, via till exempel en dator, en mobiltelefon, en ebook, digital TV etc 19 Avancerade IT-färdigheter definieras bättre som media kompetens som inkluderar förståelsen och medvetenhet om de tekniska och kulturella aspekterna av media och bidrar till en kreativ och kritisk användning av dem. Förmåga att söka, inhämta och behandla (skapa, organisera, särskilja relevant från irrelevant, subjektiv från objektiv, verklig från virtuell) elektronisk information, data och koncept och att använda detta på ett systematiskt vis; Förmåga att använda lämpliga hjälpmedel (presentationer, grafer, diagram, kartor) för att producera, presentera eller förstå komplex information; Förmåga att hitta och genomsöka en websida och använda internetbaserade tjänster såsom diskussionsfora och ; Förmåga att använda IST för att stödja kritiskt tänkande, kreativitet och innovation i olika kontexter; hem, fritid, arbete. Benägenhet att använda IST för att arbeta självständigt och i grupp; kritisk och eftertänksam attityd i utvärderingen av tillgänglig information. Positiv inställning och känslighet för säkert och ansvarsfullt användande av Internet, inklusive privatlivsfrågor och kulturella skillnader. Intresse för att använda IST till att bredda sina horisonter genom att ta del i samhället och nätverk för kulturella, sociala och yrkesmässiga syften. 18

19 RAMVERK FÖR NYCKELKOMPETENSER I ETT KUNSKAPSBASERAT SAMHÄLLE Område Definition Kompetensen består av följande kontextlämpliga element: Lärande för att lära innefattar 5viljan och förmågan. att organisera och styra sitt eget lärande, både individuellt och i grupp. L Detta inkluderar äförmågan att hantera sin r tid effektivt, att lösa problem, att inhämta, behandla, a utvärdera noch assimilera ny kunskap d samt att applicera ny kunskap och e nya färdigheter i olika kontexter hem, arbetar och utbildning. f Generellt sett bidrar lärande för att ö lära starkt till ett hanterande r av sin egen karriär. a t t l ä r a Kunskap Färdigheter Attityder Effektiv självförvaltning av lärande och Kunskap och förståelse om sina egna föredragna lärandemetoder, styrkor och svagheter i ens färdigheter och kvalifikationer. Kunskap om tillgängliga utbildnings- och träningsmöjligheter och hur olika beslut fattade under utbildningens gång leder till olika karriärer karriärer : förmåga att dedikerad tid till lärande, självständighet, disciplin, ihärdighet och informationshantering i lärandeprocessen. Förmåga att koncentrera sig under långa såväl som korta tidsperioder. Förmåga att reflektera kritiskt över syftet med att lära sig. Förmåga att kommunicera som en del av lärandeprocessen genom användande av lämpliga medel (intonation, gester, mimik, etc.) för att stödja muntlig kommunikation så väl som genom att förstå och skapa olika multimediameddelanden (skrivet eller talat språk, ljud, musik etc.). Ett självkoncept som stödjer en vilja att förändra och vidareutveckla kompetenser så väl som självmotivation och förtroende för ens förmåga att lyckas. Positiv uppskattning av lärande som en livsberikande aktivitet och en känsla av initiativ till att lära. Anpassbarhet och flexibilitet. 20 Rådets resolution 9286/04 den 18 maj 2004 om förstärkt politik, system och praxis på området vägledning efterlyser främjande av inlärningsmetoder och självständigt lärande för att ungdomar och vuxna så att de själva hantera sina utbildningsvägar och karriär effektivt.

20 6.1. Interpersonella, interkulturella och sociala kompetenser RAMVERK FÖR NYCKELKOMPETENSER I ETT KUNSKAPSBASERAT SAMHÄLLE Område Definition Kompetensen består av följande kontextlämpliga element: Interpersonella kompetenser täcker alla beteendeformer vilka man behöver bemästra som individ för att kunna delta på ett effektivt, konstruktivt sätt och lösa konflikter i det sociala livet, i interaktion med andra individer (eller grupper) i personlig, familjeoch allmänna kontexter. Kunskap Färdigheter Attityder Förståelse av uppförande Förmåga att kommunicera konstruktivt i Visa intresse och respekt koder och manér som är olika sociala situationer (tolerera andras för andra. generellt accepterade eller synpunkter och beteende; medvetenhet om Vilja att övervinna främjade i olika samhällen. individuellt och kollektivt ansvar). stereotyper och fördomar. Medvetenhet om Förmåga att skapa förtroende och empati Benägenhet att kompromissa. uppfattningar om individ, hos andra individer. Integritet. grupp, samhälle och kultur Förmåga att uttrycka sin frustration på ett Självsäkerhet. och den historiska konstruktivt sätt (kontroll över aggression utvecklingen av dessa och våld samt självdestruktiva beteenden). begrepp. Kunskap om hur att bibehålla en god hälsa, hygien och näring för en själv och ens familj. Förståelse av den interkulturella dimensionen i det europeiska och andra samhällen. Förmåga att bibehålla en separation mellan yrkesmässig och personlig sfär och motstå överföringen av yrkesmässiga problem till det personliga livet. Medvetenhet om och förståelse av nationell kulturell identitet i interaktion med Europas kulturella identitet och resten av världen; förmåga att se och förstå de olika synpunkter som skapas av mångfald och skapa sina egna synsätt konstruktivt. Förmåga att förhandla. 20

21 r g e r l i g a k o m p e t e RAMVERK FÖR NYCKELKOMPETENSER I ETT KUNSKAPSBASERAT SAMHÄLLE Område Definition Kompetensen består av följande kontextlämpliga element: Kunskap F De medborgerliga Kunskap om medborgerliga Deltagande i sociala/samhälleliga ä 6 r kompetenserna rättigheter och värdlandets aktiviteter så väl som i. d täcker mer än grundlag, omfattningen av dess beslutsfattande på nationell och regering. Europeisk nivå; rösta i i val. interpersonella 2 Förståelse för rollerna och Förmåga att uppvisa g solidaritet kompetenser. genom ansvarsområdena för institutioner h genom att visa intresse för och sitt existerande på som är relevanta för e hjälpa till att lösa problem som t samhällelig. De kan beslutsfattandeprocessen på lokal, påverkar det lokala eller större M e beskrivas som den regional, nationell, Europeisk och samhället. r uppsättning e internationell nivå (inklusive EU:s som Förmåga att samspela politiska och ekonomiska roll). S tillåter individen d effektivt med Kunskap om nyckelfigurer i lokala k institutioner på allmän att uppnå i b och nationella regeringar; politiska nivå. deltagande I det partier och deras åsikter. l o Förmåga att dra nytta l av medborgerliga livet. Förståelse av koncept som möjligheterna som demokrati, medborgarskap och s ges av EU. Nödvändiga färdigheter i det internationella protokoll som språk som talas i landet. förklarar dem. Kunskap om de viktiga händelser, trender och förändringar i nationell, Europeisk och global historia; den nuvarande situationen i Europa och världen. Kunskap om emigration, immigration och minoriteter i Europa och världen. 21 Attityder Känsla av tillhörighet till ens lokalitet, land, EU och Europa och (ens egen del i) världen. Vilja att delta i demokratiskt beslutsfattande på alla nivåer. Benägenhet att frivilligt delta i medborgerliga aktiviteter, stöd för social mångfald och social sammanhållning. Beredskap att respektera andras värderingar och privatliv med en benägenhet att reagera mot asocialt beteende. Accepterande av konceptet Mänskliga Rättigheter och egalitet som en grund för solidaritet och ansvar i Europas moderna demokratiska samhällen; accepterande av egalitet mellan kvinnor och män. Uppskattande och förstående av skillnader mellan värderingssystem hos olika religiösa och etniska grupper. Kritiskt mottagande av information från massmedia.

22 7. Entreprenörskap Område RAMVERK FÖR NYCKELKOMPETENSER I ETT KUNSKAPSBASERAT SAMHÄLLE Definition Kompetensen består av följande kontextlämpliga element: Kunskap Färdigheter Attityder Entreprenörskap kompetenser har Kunskap om tillgängliga Färdigheter i planering, organisering, Benägenhet att visa initiativ. en aktiv och en möjligheter för att identifiera analysering, kommunikation, görande, passiv komponent: de bäst lämpade till ens egna debriefing, utvärdering och arkivering. Positiv attityd till förändring benägenheten att personliga, yrkesmässiga och innovation. själv frambringa och/eller affärsmässiga Färdigheter för projektutveckling innovation, men aktiviteter. och tillämpning. Vilja att identifiera områden där man kan demonstrera också förmågan att Förmåga att arbeta kooperativt och flexibelt den fulla bredden av sina välkomna och stödja som del av en grupp. entreprenörskunskaper till innovation som exempel i hemmet, på jobbet kommit från externa Kunna identifiera sina egna och i samhället. faktorer. personliga styrkor och svagheter. Entreprenörskap inkluderar att Förmåga att agera proaktivt och välkomna förändring, kunna besvara förändringar positivt. att ta ansvar för sina Förmåga att utvärdera och ta risker som och handlingar (positiva när motiverat. eller negativa), sätta upp mål och möta dem och ha motivationen till att lyckas. 22

23 8. Kulturellt Uttryck RAMVERK FÖR NYCKELKOMPETENSER I ETT KUNSKAPSBASERAT SAMHÄLLE Område Definition Kompetensen består av följande kontextlämpliga element: Kunskap Färdigheter Attityder Uppskattande av vikten det kreativa uttryckandet av idéer, upplevelser och känslor i en rad olika media, inklusive musik, kroppsligt uttryck, litteratur och formkonster. 21 Grundläggande kunskap om betydande kulturella verk, inklusive populärkultur, som ett viktigt dokument över mänsklighetens historia Medvetenhet om nationellt och Europeiskt kulturellt arv och dess plats i världen; Medvetenhet om Europas kulturella och språkliga mångfald; Medvetenhet om utvecklingen av allmän smak och om vikten av estetiska faktorer i det dagliga livet. Förmåga till konstnärligt uttryck genom en rad olika media i enlighet med individens inneboende förmågor; Förmåga att uppskatta och njuta av konstverk och framställningar baserad på en bred definition av kultur; Förmåga att relatera sina egna kreativa och expressiva åsikter och manifestationer av desamma till andra; Förmåga att identifiera och realisera ekonomiska möjligheter i kulturell aktivitet. En öppen attityd till mångfald i kulturellt uttryck; Vilja att odla en estetisk kapacitet genom konstnärligt uttryck och fortsatt intresse i det kulturella livet; En stark känsla av identitet kombinerad med respekt för mångfald. 21 Den roll som kulturell och konstnärliga uttrycksformer är avgörande för alla individer, både för inlärningsprocessen som medel för förvärv av kunskaper och, särskilt i tidig inlärning, och som en anknytning av livet i allmänhet. Den grundutbildningen bör därför utveckla den potential som kan byggas på hela liv genom formell, icke-formelloch Informell inlärning. 23

24 COMPETENCE DEFINITION Kommunikation på modersmål Kommunikation är förmågan att uttrycka och tolka tankar, känslor och fakta i både muntlig och skriftlig form I den fulla bredden av samhälleliga och kulturella kontexter arbete, hem och fritid. Kommunikation på främmande språk Kommunikation på främmande språk är förmågan att förstå, uttrycka och tolka tankar, känslor och fakta i både muntlig och skriftlig form i en rad kontexter arbete, hem, fritid, utbildning och träning på andra språk än modersmålet och instruktionsspråken i skolan, efter ens egna behov och önskemål. Kompetenser i matematik, vetenskap och teknologi Matematiska färdigheter innefattar användandet av addition och subtraktion, multiplikation och division, procentsatser och ration i mental och skriven uträkning i syfte att lösa problem. Emfas ligger mer på process än resultat, på aktivitet snarare än kunskap. Vetenskaplig kompetens är förmågan och viljan att använda kunskapen och metodologin som används inom vetenskapen för att förklara världen. Teknologisk kompetens ses som applicerandet av denna kunskap för att modifiera den naturliga miljön som svar på människans behov eller önskningar. Digital kompetens Digital kompetens innefattar självsäkert och kritiskt användande Informationssamhälleliga teknologier8 för arbete, fritid och kommunikation. Dessa kompetenser relaterar till logiskt och kritiskt tänkande, informationshanteringsfärdigheter på hög nivå och välutvecklade kommunikationskompetenser. På grundläggande nivå innefattar digital kompetens användandet av multimedia teknologi för att inhämta, utvärdera, förvara, producera, presentera och utbyta information, och för att kommunicera och delta i nätverk via internet. Lärande för att lära 'Lärande för att lära innefattar viljan och förmågan att organisera och styra sitt eget lärande, både individuellt och i grupp. Detta inkluderar förmågan att hantera sin tid effektivt, att lösa problem, att inhämta, behandla, utvärdera och assimilera ny kunskap samt att applicera ny kunskap och nya färdigheter i olika kontexter hem, arbete och utbildning. Generellt sett bidrar lärande för att lära starkt till ett hanterande av sin egen karriär Interpersonell och Interpersonella kompetenser täcker alla beteendeformer vilka man behöver medborgerlig kompetens bemästra som individ för att kunna delta på ett effektivt, konstruktivt sätt och lösa konflikter i det sociala livet, i interaktion med andra individer (eller grupper) i personlig, familje- och allmänna kontexter. Entreprenörskap Entreprenörskap har en aktiv och en passiv komponent: benägenheten att själv frambringa innovation, men också förmågan att välkomna och stödja innovation som kommit från externa faktorer. Entreprenörskap inkluderar att välkomna förändring, att ta ansvar för sina handlingar (positiva eller negativa), sätta upp mål och möta dem och ha motivationen till att lyckas. Kulturellt uttryck Uppskattande av vikten det kreativa uttryckandet av idéer, upplevelser och känslor i en rad olika media, inklusive musik, kroppsligt uttryck, litteratur och formkonster. 24

25 1.3 Metodologi för insamlandet av god praxis Konceptuellt ramverk. En erfarenhet kan definieras som en policy, ett program eller ett mål eller i ett bredare perspektiv, en uppsättning när besläktade processer och operationer utförda av en organisation med målet att förbättra omfattningen, kvaliteten eller effektiviteten av de tjänster den tillhandahåller. En erfarenhet kan ha positiva och negativa aspekter. De förra bör återskapas, medan de senare bör undvikas. Erfarenheter kan endast förstås i den sociala institutionella kontext där de här applicerats. God praxis relaterar till ett något annorlunda koncept, innebärande en uppsättning eller sekvens av metoder, teknologier och andra erfarenhetselement som anses fundamentala för att skapa positiva resultat och överförbara i sig själv (i liknande kontexter eller med nödvändiga justeringar). En erfarenhet kan inkludera olika goda praxis, och de senare behöver dokumenteras korrekt, eftersom de utgör erfarenhetens kärna och kan användas för att överföra erfarenheter och följaktligen leda till förändring. I en utbytescykel bör erfarenheter genomgå kritisk analys som i en självutvärderingsövning. På detta vis kan erfarenhetsutbyten bli fora för gemensam reflektion och brainstorming, vilket kan ge idéer och incitament både till de som presenterar kunskap och de som tar emot den. Följaktligen når fördelarna med erfarenhetsutbyte inte bara de som tar emot kunskapen, utan lärandeprocesser uppstår också i institutioner för kunskapsutbyte. Oftare än inte är det mest intressanta med god praxis inte dess slutresultat utan processerna som leder till dem. Dessa processer förblir ofta underförstådda eller analyserade i de enheter som genererar god praxis. Identifierade erfarenheter kan klassificeras i tre kategorier, beroende på deras inverkan och nivå av resultatvalidering: A. Innovativa erfarenheter Erfarenheter som anses lyckade, relevanta och potentiellt överförbara av de institutioner som utvecklat och utfört dem. Deras resultat har inte formellt utvärderats. B. Bevisade erfarenheter Formellt utvärderade erfarenheter som, enligt utvärderingen, har uppnått sina mål effektivt och hållbart. Dessa är begränsade till den institution som utfört dem. C. Överförda erfarenheter formellt utvärderade, lyckade erfarenheter som överförts till nya kontexter. 25

26 1.3.2 Processen för utbyte av erfarenhet och god praxis Erfarenhetsutbyten bör utformas som en process eller cykel i tre stadier. Trots att EDUKEY fokuserar på stadierna: definition, identifiering och analys och god praxis, ges nedan en kort beskrivning och identifikationsprocessen för god praxis för eventuell överföring. Steg 1 definierar, identifierar och analyserar god praxis. Steg 2 fastställer villkoran för överförande av god praxis och överför denna goda praxis. Slutligen utvärderas i steg 3 resultaten av hela processen och utvärderar erhållen kunskap. Följaktligen sker processen för utbyte av god praxis som följer: definition av området och omfattningen av den goda praxis som ska överföras; utformande av en gemensam och specifik analysmetod; identifikation av existerande god praxis; analys av möjligheter, villkor och prioriteringar för överförandet av god praxis; definition av en gemensam metod för att utföra utbytet och erhålla kunskap från detta; utförande av relevanta uppgifter och uppföljning av desamma; utvärdering av resultat. PROCESSSTADIER STEG 1 Definition, identifikation och analysen 1.1 Definition av området och omfattningen av den goda praxis som ska överföras 1.2 Utformande av en gemensam och specifik analysmetod 1.3 Identifikation av existerande god praxis STEG 2 Överföring 2.1 Analys av möjligheter, villkor och prioriteringar för överförandet av god praxis 2.2 Definition av en gemensam metod för att utföra utbytet och erhålla kunskap från detta 2.3 Utförande av relevanta uppgifter och uppföljning av desamma STEG 3 bedömning och utvärdering 3.1 Utvärdering av resultat 3.2 Utvärdering av erhållen kunskap 26

27 2. GOD PRAXIS FÖR INFORMELLT OCH ICKE-FORMELLT INLÄRANDE AV NYCKELKOMPETENSER God praxis i detta projekt ses som en uppsättning eller sekvens av procedurer, metoder, teknologier och andra erfarenhetselement som anses fundamentala för att skapa positiva resultat och är överförbara i sig själv (i liknande kontexter med nödvändiga justeringar). En erfarenhet kan innefatta flera olika goda praxis, och de senare behöver korrekt dokumenteras, då de utgör erfarenhetens kärna och kan användas för att överföra erfarenheter och följaktligen leda till förändring. (se även 1.3.) Följande sidor erbjuder 42 inom detta projekt kollationerade övningar för informella och eller icke-formella lärandeaktiviteter som relaterar till nyckelkompetenser. En matris för projektet ska hjälpa till att snabbt hitta nyckelbudskap för följande aspekter av övningarna: Ämne, som sport, vägledning, kreativitet eller liknande, Lärandeapproach (d.v.s. formell, icke-formell eller informell), Lärandemiljö (d.v.s. formell, icke-formell eller informell), Grundläggande färdigheter Slutligen, i beskrivningen för varje övning kommer läsaren att finna information om: Mål, Plats (ämne, MÅL etc.), Beskrivning (mer detaljer för övningar), Utvärdering (hänvisande till resultat, möjliga indikatorer etc.) och Vidare information eller bilder som kan vara till nytta för läsaren. Denna praktiska del av katalogen kommer sedan att följas av rekommendationer för partnerskapet och andra läsare vad gäller tillämpning och utnyttjande. 27

28 MATRIS Nº TITEL ÄMNE 1 Medföljande till arbete genom sportaktivitet 2 Frukostmöte (Chefsutnämna nde) Fo rm ell LÄRANDEAPPROACH LÄRANDEMILJÖ GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER Informell Formell Ickeformell Ickeformell Informell Sam tliga Fokus på Specifik Sport X X Anpassning till ny aktivitet och kontext Vägledning och kommunikation 3 Stadsreportage Kreativitet och kommunikation 4 Kollektiv konst Kreativitet och personlig utveckling 5 Kreativ design med återvunna material 6 Nykomlingar till utbildning X X X Kommunikation; arbetsmiljö X X X Utvecklande av lagkänsla Medborgarskap Kreativitet X X X X Kreativitet Medborgarkänsla Entreprenörsförmåga Hållbar utveckling X X Kreativitet, Arbete med andra Utbildnings- och kvalifikationsprog ram X X X X X LÄRANDEAPPROACH LÄRANDEMILJÖ GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER Ex pli cit X X Definition Odefinierad X X X 28

29 Nº TITEL ÄMNE 7 European Generation Link Interkulturellt och intergenerationell t lärande genom intervjuer vilka förvaras i ett digitalt bibliotek 8 EnVogue Med hjälp av moderelaterade ämnen utvecklas entreprenörs- och ICT-kompetenser. 9 Forum Teater kreativitet och socialt ansvar 10 Golden Goal Kombinera sport och fysisk aktivitet med grundläggande och sociala färdigheter Fo rm ell Informell Formell Ickeformel Ickeformell Informell Fokus på All Specifik Ex pli cit X X X X kommunikation på modersmål; Digital kompetens; interpersonella, interkulturella och sociala kompetenser; kulturellt uttryck X X X X Digital kompetens; Entreprenörskap X X X Förmåga att dela åsikter Förmåga att uttrycka känslor X X X X X X LÄRANDEAPPROACH LÄRANDEMILJÖ GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER X X Definition Odefinierad X Nº TITEL ÄMNE Fo rm ell Informell Formell Ickeformell Ickeformell Informell Fokus på Alla Specifik Ex pli Definition odefinierad 29

30 11 ICOVET Validering av informella kompetenser 12 Improvisationst eater 13 ITE Pasas - Itinerarios Educativos Pasas 14 Individuell coachning Kommunikation och självförtroende Professionellt akademiskt vägledningsverkty g En metod att lära/träna människor som vill arbeta med coachning/mento rskap som metod 15 Labyrintteater Självmedvetenhet och kommunikation 16 Det levande biblioteket Acceptera mångfald X X X X X X X Kreativitet Teamwork Personlig utveckling X X X X X X X X Sociala kompetenser (för den sekundära målgruppen) X X X Självutveckling och kommunikation X X X Självaccepterande och accepterande av andra Acceptera mångfald cit X X X LÄRANDEAPPROACH LÄRANDEMILJÖ GRUNDLÄGANDE FÄRDIGHETER Nº TITEL ÄMNE Fo rm ell Ickeformell Informell Formell Icke formell Informell Fokus Alla Specifik Ex pli Definition Odefinierad 30

31 cit 17 Liv och Lust Rehabilitering, att ge långtidssjukskrivn a en möjlighet till återinträde på arbetsmarknaden eller i utbildningssystem et 18 Love Language Språkinlärning för unga manliga elever med fokus på stereotypiska manliga intressen: fotboll, bilar, musik. 19 Mini!kurser Kortvariga, lätt tillgängliga, workshops med låg tröskelnivå i ett allmänt bibliotek X X X X Sociala kompetenser Digital kompetens X X X X Kommunikation på främmande språk; X X X kommunikation på modersmål; kommunikation på främmande språk kompetenser i matematik, vetenskap och teknologi; Digital kompetens X X X LÄRANDEAPPROACH LÄRANDEMILJÖ GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER Fo Icke- Informell Formell Icke- Informell Fokus Definition 31

32 Nº TITEL ÄMNE 20 Miniroman (kollektivt skrivande) Läs- och skrivkunnighet 21 MONOKROM Musik (gemensamt intresse) som grund för personlig utveckling 22 *peppa Interkulturellt ungdomscenter för flickor 23 Photovoice Kreativitet och självkänsla 24 Plan-Langues Inlärning av främmande språk av att lyssna på radio rm ell formell formell Alla Specifik Ex pli cit X X Kommunikation med korrekt språk, nya teknologier X X X Sociala kompetenser X Digital kompetens X X kommunikation på främmande språk; Digital kompetens; interpersonella, interkulturella och sociala kompetenser; Medborgerlig kompetens; Kulturellt uttryck X X X Utvecklande av kommunikation i grupp X X kommunikation på främmande språk X Odefinierad X X X LÄRANDEAPPROACH LÄRANDEMILJÖ GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER 32

33 Nº TITEL ÄMNE 25 Polisprepen flexibel förträning 26 Project College, Young Sellers 27 Rap-CD: produktion och konsert 28 Läsning och Scen Förbereda unga människor för högre utbildning, här inriktat på Polishögskola Marknadsföring och ekonomi inriktat på försäljning och promotion, kombinerat med utbildning på jobbet Fo rm ell Informell Formell Ickeformell Ickeformell Informell Fokuserad på Alla Specifik Ex pli cit X X X Sociala kompetenser Språk Kompetenser i matematik kommunikation på främmande språk kommunikation på modersmål och andra efter behov X X X X Entreprenörskap kommunikation på främmande språk Digital kompetens kommunikation på modersmål Sociala kompetenser Kultur X X X X Utveckling av utbildningskompe tenser genom litterära, konstnärliga och kreativa aktiviteter X X Kommunikation; interpersonella, interkulturella och sociala kompetenser; Entreprenörskap Kulturellt uttryck X X Definition Odefinierad X 33

34 Nº TITEL ÄMNE 29 Ronneby textilprojekt 30 Scenario Workshop 31 Servicelärande: Digital Alfabetisering Genom hantverk, utveckla kommunikations/sp råkfärdigheter och entreprenörsfärdig heter. Unga människor som utbildare i användandet av nya teknologier Fo rm ell LÄRANDEAPPROACH LÄRANDEMILJÖ GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER Informell Formell Ickeformell Ickeformell Informell Fokus Alla Specifik Ex pli cit X X Entreprenörskap kommunikation på främmande språk interkulturella och sociala kompetenser X X X X X X Lingvistisk kompetens; lärande för att lära; Interpersonal, interkulturella och sociala kompetenser och medborgerlig kompetens och entreprenörskap 32 Slam CD Kultur X X Skrivkunnighet X 33 Street Academy Musik, dans, poesi, lyrik, visuella färdigheter, DJing cool skills for cool kids X X kommunikation på modersmål; kommunikation på främmande språk; Digital kompetens; interpersonella, interkulturella och sociala kompetenser; kulturellt uttryck X X Definition Odefinierad X 34

35 Nº TITEL ÄMNE 34 SOLSOC Förstärkning genom individualisering och utbildning på jobbet 35 Studiebesök på företag 36 Framgångskontr akt 37 TANDEM Unga människor och äldre migranter arbetar tillsammans i tandem; migranterna delar med sig av sina arbetslivserfarenhet er till de unga som förvara berättelserna i ett digitalt bibliotek 38 Teater och träning fo rm ell LÄRANDEAPPROACH LEARNING ENVIROMENTS GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER Informell formell Ickeformell Ickeformell Informell Fokus All Specifik Ex pli cit X X X X Sociala kompetenser Digital kompetens Lärande för att lära Vägledning X X X Organisation färdigheter Kontrakt för att X X Lärande för att lära; involvera Entreprenörskap eleverna i sin egen lärandeprocess X X X X kommunikation på modersmål; Digital kompetens; interpersonella, interkulturella och sociala kompetensers; kulturellt uttryck Culture X X Läs- och skrivkunnighet X X X X X Definition Odefinierad X X 35

36 Nº TITEL ÄMNE 39 Världs Caféet Offentligt deltagande och debatt 40 Videorapportsa ktivitet 41 Youthpass journey: Youthpass island & kaptenslogg fo rm ell LÄRANDEAPPROACH LEARNING ENVIROMENTS GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER Informell formell Ickeformell Ickeformell Informell Fokus Alla Specifik Ex pli cit X X X Kreativitet Problemlösning Kommunikation Kreativitet X X Kreativitet X Själv-utvärdering av lärandeprocessen för nyckelkompetens er genom ickeformell träning 42 Youth Time Att inblanda unga människor i planerandet i sina egna närsamhälleliga aktiviteter X X X X X X Kommunikation; Digital Kompetens; Interpersonal, interkulturell och medborgerlig kompetens; Entreprenörskap; Kulturellt uttryck Definition Odefinierad X X 36

37 Medföljande till arbete genom sportaktivitet ID-NUMMER 01 ÄMNE: Sport LÄRANDEAPPROACH: Icke-formell LÄRANDEMILJÖ: Formell GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER: Anpassning till ny aktivitet och kontext Färdighetsdefinition: Odefinierad 1- MÅL MÅL Med denna kurs, som är en modul för «medföljning mot anställning» beslutade vi att inrätta en beteendevetenskaplig pedagogik genom idrott (grott klättring, speleologi) med syfte att utveckla effektivitetskunskap -att söka efter arbete (undervisningsmetoden som används i denna modul är starkt baserad på teorierna i Jacques LIMOGES "Lucky Clover".) 2- PLATS ÄMNE Nedsänkningen i en okänd och specifik värld kommer att tillåta: Att omdefiniera enskilda och kollektiva värden som ändrar analys, beteende, identitet hos individen mot sin omgivning, Att överföra dessa nya värden och identiteter till arbetets värld, också okänd för dem, och på något sätt skrämmande på samma sätt som grottor. Den aktivitet, som kommer att "stödja" denna pedagogik, är grott klättring, vilket innebär upptäckandet och studerandet av den underjordiska världen. Detta kommer att göra det möjligt att tränga in i en för deltagarna hittills okänd miljö.. Specificiteten för denna verksamhet och dess omgivning innebär en omdefiniering av begrepp som: Tid, Insats, Vägar Solidaritet Respekt för andra Teamwork, vänskap och miljö, Tillfredsställelse över ens egna uppnående. 37

38 Materiell, individuell och kollektiv förberedelse. Tillvaratagandet av individen kommer att förbigå dennes kapacitet att analysera dessa dimensioner. MÅL Kursen riktar sig till ungdomar mellan 16 och 25 år som har lämnat skolan och söker identitet and tillvaratagande TERRITORIELL OMFATTNING (Internationell, Europeisk, Nationell, Regional, Lokal) Denna övning ägde rum på lokal nivå i Aude Training centre Carcassonne Utomhus: * Belesta-skogen Dessa platser kommer att åtfölja varandra kursen igenom TIDSOMFATTNING (början, validitet) Tidslängd 480 h: 180 h «arbetsplacering» på företag 300 h i träningscenter och sportaktiviteter FINANSIELLT RAMVERK (finansieringskällor, budget) Regional finansiering 3- BESKRIVNING DETALJERAD BESKRIVNING ÄMNEN 1 Utvärdering/kontroll av individuellt projekt 35 h 2 Att studera den ekonomiska miljön och arbetsmarknaden 3. Genomförandet av strategin och metod för sysselsättningsforskning 126 h En av prioriteringarna är att underlätta påpeka felaktiga attityder och förfaranden med anknytning till företagen Förväntningar. På detta område kommer korrigerande åtgärder att utvecklas i idrottsaktiviteten, 4 Upptäckt av en ny miljö «speleologi» 90 h Rädsla för risktagande på grund av verksamheten; Grott klättring sker i en underjordisk miljö; mörk, blöt, smutsig, trång och lodrät. Detta orsakar en viss naturlig rädsla på grund av olika faktorer. Denna rädsla skall övervinnas för att deltagaren att röra sig och agera. Trots att vår pedagogik består i att sätta utövare i verkligheten, kommer vi i det längsta att undvika situationer av extrem stress, eftersom när någon har upplevt en sådan erfarenhet i dess början blir denne definitivt 38

39 negativt inställd och vill inte försöka längre och förblir psykiskt oförmögen att göra det. Risken måste motsvara individens nivå och möjlighet. Upptäckten av en annan miljö kräver ett överförbart undervisningssteg mot ett annat sammanhang, t.ex. på arbetsmarknaden med sin rad av rädslor, missförstånd, stereotyper, felaktiga idéer och reaktioner. Metodologi: Nya situationer är "begränsande", de tvingar deltagarna att förändras. De är psykiskt och fysiskt utmattande, så det är uppenbart att de måste uppnås alternativt med redan kända situationer eller spelade/lek situationer för att underlätta assimileringen av nya situationer genom att känna sig mer säker. Användandet av verktyg och material får inte ses som ett mål utan som ett medel som gör det möjligt att utöva och respektera säkerhet och säkerhetsregler. Under aktiviteten består utbildarens uppgift i att ge stöd till utövarna i en verklig situation och ge dem maximalt initiativ från början, genom att sätta utövare i handling. De kommer här att lära sig av sig själva. Det är den enskilde som provar, försöker, och hittar en lösning att gå vidare i denna okända värld med sina egna känslor. Sedan kommer utövarna att gå från en global strategi till en differentierad. Den är genom att agera och öva att de kommer att få de korrekta och effektiva svaren på svårigheter de måste lösa. Denna pedagogik bestående av «upptäckande» är mycket mer relevant än många anföranden eller föreläsningar eller dokument. Med andra ord, om det finns ett område där aktiva metoder är väsentliga är det säkerligen lärlingsutbildning och integration av procedurer för experimenterande. Ett experiment gjort utan någon frihet att ta initiativ och beslut skulle inte vara ett experiment utan ett simpelt kopierande eller tillämpande utan något värde på grund av bristen på tillräcklig förståelse av varje steg av processen. (J PIAGET). Utbildningen är ett aktivt undervisningssteg som varje gång startar från en övergripande situation, och sedan går till individen. 4- UTVÄRDERING BEVISADE RESULTAT Ingen relevant information ANVÄNDA INDIKATORER Ingen relevant information HUVUDFAKTORER FÖR LYCKAT TILLÄMPANDE Ingen relevant information HUVUDSVÅRIGHETER Ingen relevant information 5- ÖVERFÖRBARHET LÄRORIKA ERFARENHETER Ingen relevant information ÖVERFÖRBARA ASPEKTER Ingen relevant information 39

40 FAKTORER SOM BESTÄMMER ÖVERFÖRBARHET Ingen relevant information 40

41 Frukostmöte ID-NUMMER 02 ÄMNE: Vägledning och kommunikation LÄRANDEAPPROACH: Icke-formell LÄRANDEMILJÖ: Formell GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER: Kommunikation, arbetsmiljö Färdighetsdefinition: Explicit 1- MÅL MÅL Att nå en bättre förståelse för arbetsvärlden, att kommunicera med arbetsgivare, att kunna presentera sig själv. 2-PLATS ÄMNESOMRÅDE Att förbättra kunskap relaterad till företag och yrken för unga arbetslösa MÅL Ungdomar som varit utanför utbildningssystemet en längre tid TERRITORIELL OMFATTNING Lokal och regional TIDSOMFATTNING Denna aktivitet fortsätter inom ramen för en kurs för att motivera och förbereda unga vuxna att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Under programmet använder vi normalt perioder i företag och verksamhet i träningscenter. Denna nya aktivitet kommer att pågå under hela utbildningen, en gång per vecka efter möjlighet JURIDISKT RAMVERK Träningsprogram " Trade Discovery" FINANSIELLT RAMVERK 41

42 Finansierat av Languedoc Roussillon Region 3- BESKRIVNING DETALJERAD BESKRIVNING Anordnande av möten, diskussion med personer som ansvarar för företag. Elever måste organisera ett "frukostmöte" i vänlig atmosfär och träffa företagsledare som chef eller styrelsemedlemmar. En gäst kommer att "diskutera" med elever om sitt yrke, utveckling av arbetet, hur man får ett jobb i den specifika sektorn, företagets behov etc. Innan mötet får eleverna leta efter information om verksamhetsområde, företaget osv via Internet, tidningar etc., och de förbereder en enkät. De måste förbereda och organisera en frukost (juice, kaffe, te, croissanter) Under workshopen är en elev kontrollant, och tar ytterligare anteckningar. De diskuterar med utbildaren efter mötet för att ta hänsyn till all information och göra en utvärdering av denna informella workshop. 4- UTVÄRDERING BEVISADE RESULTAT Direkt utbyte i en vänlig atmosfär med personen är mer effektiv än tal, interaktivitet och kontakt undviker skolsituationen Bättre förståelse av handels- och företagandebehov. bidrag till vägledning och förändring av idéer (synsätt om vissa branscher (manuell näringsgren, sektor med dålig image, etc.) ANVÄNDA INDIKATORER Kvalitet på frågorna Debattens varaktighet Elevers deltagande HUVUDFAKTORER FÖR LYCKAT TILLÄMPANDE God förberedelse med elever Gästens kvalité Bra nätverk och förhållande med företaget HUVUDSVÅRIGHETER Brist på motivation för handel och bransch 42

43 5- ÖVERFÖRBARHET LÄRORIKA ERFARENHETER Inga specifika ÖVERFÖRBARA ASPEKTER Till annan aktivitetsgren FAKTORER SOM BESTÄMMER ÖVERFÖRBARHET Nätverk och förhållande med företagsledare 43

44 Stadsreportage ID-NUMMER 03 ÄMNE: Kreativitet och kommunikation LÄRANDEAPPROACH: Icke-formell LÄRANDEMILJÖ: Informell GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER: Utvecklande av team spirit, medborgarskap, kreativitet Färdighetsdefinition: Odefinierad 1- MÅL MÅL Att möjliggöra förstärkning av kreativitet och verbal kommunikation av idéer samt utvecklingen av laganda, medborgarskap. 2-PLATS ÄMNESOMRÅDE Skapandet av ett program som syftar till att utveckla nyckel-kompetenser för kommunikation och medborgerligt anda som kommer att kopplas med en stor kulturell händelse. MÅLGRUPP Ungdomar TERRITORIELL OMFATTNING Sfantu Gheorghe, County Covasna TIDSOMFATTNING 2-dagarsprogram FINANSIELLT RAMVERK Lokala myndigheter 3- BESKRIVNING DETALJERAD BESKRIVNING 44

45 Workshopen är byggd kring en stor lokal kulturell händelse som firas vartannat år och varar i 2 dagar, "firandet av staden". Under denna händelse anordnar de lokala myndigheterna kulturella och konstnärliga evenemang, utomhusfester etc. Som en integrerad del av workshopen delas deltagarna upp i 8-10 lag, där varje grupp består av 4-5 personer. Varje lag kommer att ha till sitt förfogande en videokamera och film. Temat är att skapa ett originalreportage för "firandet av stadens" händelse (24 h). Detta reportage får inte vara längre än min och måste hantera ett ämne av intresse för det lokala samhället. Ämnen kan variera från utbildning och social omsorg till ekonomi, ekologi och hälsa, etc. Deltagarna kan använda sig av intervjuer, dolda kameran-film och alla andra medel som anses nödvändiga för att slutföra sin bevakning av evenemanget. På den sista dagen allmänheten visningar kommer att hållas och priser tilldelas för: bästa film, bästa originalmanus, mest originella ämnet, etc. Filmerna är utformade för att sätta i fokus huvudteman om staden och öka medvetenheten, verkligen få personer att delta i gemenskapens liv och lösa sina problem. Deltagarna i workshopen kommer också att dra nytta av erfarenheterna genom att öka vissa nyckelpersoners befogenheter som rör kommunikation och medborgerlig anda, etc. 4- UTVÄRDERING BEVISADE RESULTAT Utveckling av civil utbildning och anda bland deltagarna samt aktivt deltagande i samhällsliv. Utvecklingen av förmågan att kommunicera både visuellt och verbalt. Att sätta fokus på stora frågor för samhället ANVÄNDA INDIKATORER Filmernas kvalitet Publikens intresse för eventet HUVUDFAKTORER FÖR LYCKAT TILLÄMPANDE Det större antalet deltagare vilket reflekteras i mängden filmcrews. Gruppernas mångfald HUVUDSVÅRIGHETER Behovet av adekvat teknisk utrustning 45

46 Förbehållsamheten hos workshopens deltagare 5- ÖVERFÖRBARHET LÄRORIKA ERFARENHETER Workshopen uppmuntrar deltagarna att utveckla sin medborgerliga anda och öka deras inblandning i gemenskapens liv och frågor. På ett mer personligt plan kommer deltagarna utveckla sin självkänsla tillsammans med förmågan att kommunicera, laganda och stresshantering, etc. Genom att använda denna metod kan tidigare okända aspekter, med anknytning till behoven hos vissa grupper av individer, framkomma för andra medlemmar i samhället. ÖVERFÖRBARA ASPEKTER Metodiken kan överföras till utsatta grupper, och människor i dessa grupper kan ta upp ett aktivt engagemang inom gruppen genom att erbjuda argument, lösningar och problemlösningsmetoder etc. Videomaterial ger bättre självkännedom och en ökning av självkänsla. 46

47 Kollektiv Konst ID-NUMMER 04 ÄMNE: Kreativitet och personlig utveckling LÄRANDEAPPROACH: Icke-formell LÄRANDEMILJÖ: formell, Informell GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER: Kreativitet, medborgerlig anda, entreprenörskap FÄRDIGHETSDEFINITION: Explicit 1- MÅL MÅL Verksamhet som stimulerar kreativitet, konstnärlig känslighet, socialt ansvar, medborgerlig anda och entreprenörsförmågor. 2-PLATS ÄMNESOMRÅDE Utvecklandet av ett utbildningsprogram avsett att konsolidera självförtroende och självkänsla hos deltagare samt att utveckla personliga förmågor, kommunikation, laganda och konstnärlig känslighet. MÅL Ungdomar 18-30, personer med funktionshinder TERRITORIELL OMFATTNING Lokal: Bukarestområdet TIDSOMFATTNING Årligt träningsprogram, 400h; arbetspass varar normalt 2-3 h FINANSIELLT RAMVERK Privat finansiering, CSR-program 3- BESKRIVNING 47

48 DETALJERAD BESKRIVNING Utbildningen är en del av programmet "Jag uppfyller mig själv genom konsten", ett CSR projekt utvecklat i ett samarbete med BRD - Groupe Societe Generale, som föreningen inleddes 2008, vilket ytterligare fortsätter baseras på sponsring attraherad av föreningen. Programmet riktar sig främst till vuxna personer (18-30) med olika typer av funktionshinder (fysiska, psykiska, etc.). Huvudsyftet med projektet är att involvera deltagarna i en kulturell verksamhet som ger dem (särskilt de med känslomässiga svårigheter, kommunikations- och språkproblem) för att utveckla grundläggande personliga färdigheter. Utbildningen kommer att genomföras genom workshops möten där grupper om 3-4 deltagare samarbeta för att skapa ett "konstverk", till exempel en målning på ett givet tema (relaterat till deltagarnas intresse, eller miljörelaterade teman, etc.) eller en skulptur av återvunnet material. Som platser är verkstäderna organiserade i konventionella utrymmen för terapeutiska kurser, eller okonventionella platser såsom parker, trädgårdar, etc. Kursen underlättas av grupper av 2 yrkesverksamma (konstprofessorn en psykolog specialiserad på beteendeterapi). Workshopens struktur inkluderar: - Inledande diskussion där deltagarna införs i det föreslagna temat. Ett aktivt deltagande av deltagarna gör det möjligt att utforska temats implikationer och följder i det personliga livet eller gemenskapen av deltagarna. - Skapa "konstverk" där varje deltagare uppmuntras att bidra - När arbetet utförts (ibland efter flera sessioner) analyseras konstverket av gruppen, särskilt vad gäller: o Individuellt bidrag, grad av engagemang och inblandning, motivation o dolda budskap i konstverken o Gruppsamarbete, interaktion, stresstålighet, etc. Övergripande teman med anknytning till diskriminering, integration, kommunikation av utsatta grupper, etc. Slutligen exponeras verken i försäljningsutställningar inom vissa företags lokaler eller offentliga utrymmen, och de insamlade medlen används för att erbjuda tematiska utflykter. 4-UTVÄRDERING BEVISADE RESULTAT Deltagandet i programmet gör det möjligt för deltagarna att utveckla verbal kommunikation, aktivt lyssnande, socialisation, entreprenörsanda och samhällskunskap. Utbildningen tillåter deltagarna att lära känna varandra bättre, med en direkt effekt på att 48

49 öka självförtroende och självkänsla. Förbättra teamwork ANVÄNDA INDIKATORER Verkens kvalitet Samstämmigheten mellan överförda meddelanden, förmåga till analys Aktivt deltagande i Workshops HUVUDFAKTORER FÖR LYCKAT TILLÄMPANDE Förmågor och erfarenhet hos handledarna Temat bör tillåta djupgående undersökning Inblandning av familjen parallellt med workshop verksamheter som möjliggör att maximera effekterna HUVUDSVÅRIGHETER Låg grad av socialisering som härrör från isolering Kommunikationshinder som skapats av brist på utbildning 5- ÖVERFÖRBARHET LÄRORIKA ERFARENHETER Inblandning i kreativa gruppaktiviteter som möjliggör egen bekräftelse och utveckling av grundläggande kommunikation i teamet och arbetsförmågor ÖVERFÖRBARA ASPEKTER Workshopformatet kan överföras i olika okonventionella kontexter Metoden tillåter anpassning av programmet för utsatta grupper, beroende på behov och intressen FAKTORER SOM BESTÄMMER ÖVERFÖRBARHET Att utforska och förbereda arbetsscenarier i tvärvetenskapliga team (tränare, handledare, psykolog) 49

50 Kreativ design med återvunna material ID-NUMMER 05 ÄMNE: Hållbar utveckling LÄRANDEAPPROACH: Icke-formell LÄRANDEMILJÖ: Formell GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER: Kreativitet, samarbete FÄRDIGHETSDEFINITION: odefinierad 1- MÅL MÅL Skapande verksamhet, produktion av föremål och kläder med inspelningsbara material Utbildningsprogram för unga vuxna arbetslösa för att stärka självkänsla och att förvärva nyckelkompetenser genom deltagande i ett lokalt och kulturellt evenemang. 2-PLATS ÄMNESOMRÅDE Utveckling av ett utbildningsprogram för att få nyckelkompetenser och för att stärka självkänsla med hjälp av en gemensam aktivitet anpassad till målgruppen. Utbildningsprogrammet ger en bättre förståelse av miljön, hållbarhet och involverar unga vuxna i lagarbete. MÅL Ungdomar TERRITORIELL OMFATTNING Lokal: Albi, Frankrike TIDSOMFATTNING Träningsprogram: 300 h JURIDISKT RAMVERK 50

51 Regionalt program, Midi Pyrénées FINANSIELLT RAMVERK Declic program finansierat av Region Midi Pyrenees 3- BESKRIVNING DETALJERAD BESKRIVNING Utbildningsprogrammet är uppbyggt kring tillverkning av föremål och kläder med hjälp av återvinningsbart material. I slutet av projektet tillåter en utställning presentation av deltagarnas prestationer. Utbildningsprogrammet är anpassat till varje trainee om nyckelkompetensutveckling med hänsyn till brister och behov. Programmet kommer att fortsätta i form av workshops: skapande verksamhet, stresshantering, improvisation, motivation, grundläggande kunskap, kommunikation, individuell intervju med tränare, etc. Det gemensamma arbetet att producera föremål eller kläder med professionella tekniker (konstnär) har gett möjlighet att lära sig arbeta tillsammans, att uttrycka sin kreativitet, kunskap om miljö och hållbar utveckling, kunskap om material och verktyg. Projektet stärker bättre kunskaper i termer av skriftligt självbehärskning, stresshantering, respekt för tidsscheman, självständighet och lagarbete etc. Workshops: möte med arbets- och företagsvärlden kommunikation och sällskaplighet motivation stresshantering nyckelkompetenser (skriftligt och muntligt uttryck, logiskt resonemang, minne, användande av Internet och dator) gemensam aktivitet 4- UTVÄRDERING BEVISADE RESULTAT Projektet "design med återvunnet material" har gjort det möjligt för deltagarna att uttrycka sig på ett bättre sätt, att lyssna på varandra och allra mest att lära av andra i stället för att bara fokusera på sig själva, att komma ur sin isolering Utbildningen får dem att formulera kort- eller medellångsiktiga personliga och professionella projekt, att lösa sociala problem och dessutom att kontrollera deras förmåga att vara mer 51

52 säker i kommunikation (muntligt och skriftligt) att delta i en grupp. De lär sig om hållbar utveckling, ekologi, och medborgarskap. ANVÄNDA INDIKATORER Aktivt deltagande och engagemang i alla aktiviteter Resultatens kvalitet Kommunikation med andra och samarbetsförmåga HUVUDFAKTORER FÖR LYCKAT TILLÄMPANDE Det veckovisa alternativet mellan skapande verksamhet och utbildning är mycket relevant av olika skäl: Professionella tekniker (konstnär) som används för att designa kreativ workshops och tränare har arbetat sida vid sida för att stödja gruppen i det kollektiva projektet. Under kreativa workshops uppvisas andra personliga egenskaper det pågående projektet på olika sätt. Sannerligen; tekniker (konstnär) är experter som utbyter erfarenheter och med unga vuxna som anser dem annorlunda som tränare och gör det möjligt för dem att arbeta med sig själva. HUVUDSVÅRIGHETER Några personliga problem var så viktiga att de saktar ner projektutveckling. För de som var berörda hindrade det dem i en mening från att riktigt delta i det kollektiva utbildningsprojektet och innehållet 5- ÖVERFÖRBARHET LÄRORIKA ERFARENHETER Hållbar utveckling, ekologi, Kreativitet, design med objekt och kläder Arbeta med andra på ett gemensamt projekt och anordna en särskild händelse ÖVERFÖRBARA ASPEKTER Kreativitet och design med annat material och teknik 52

53 Nykomlingar till utbildning ID-NUMMER 06 ÄMNE: Utbildnings- och kvalifikationsprogram LÄRANDEAPPROACH: Icke-formell, Informell LÄRANDEMILJÖ: Icke-formell GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER: Alla FÄRDIGHETSDEFINITION: Odefinierad 1- MÅL MÅL BiKoo är en Social-Profit-organisation som arbetar i gränsområdet mellan Tjeckien och Österrike. Utbildningssamarbetet riktar sig till missgynnade människor som konfronteras med individuella, sociala, strukturella eller geografiska hinder i fråga om utbildning. BiKoo vill motivera dessa människor att lära sig genom att tillhandahålla true-to-life och tillgängliga erbjudanden som är lämpliga för daglig användning och kompatibla med sitt yrkesliv. 2-PLATS ÄMNESOMRÅDE BiKoo erbjuder behovsbaserade utbildningserbjudanden på låg nivå för utbildningsmässigt missgynnade och/eller outbildade människor. Det bygger på diskursen om Informellt lärande och diskuterar modeller för att certifiera informellt förvärvade kunskaper. Genom att göra målgruppen medveten om sin informellt förvärvade kompetens (biografi arbete), kan deras möjligheter på arbetsmarknaden förbättras. Kurserna är avgiftsfria om deltagarna tjänar mindre än 1000 euro per månad. MÅL Arbetare med låg formell utbildning och låga formella kvalifikationer TERRITORIELL OMFATTNING Lokal: Waldviertel TIDSOMFATTNING 53

54 Temporär: november oktober 2004 FINANSIELLT RAMVERK (finansiering, budget) BiKoo stöds av bm: bwk, AMS och European Social Fonds (ESF) 3- BESKRIVNING DETALJERAD BESKRIVNING BiKoo organiserar sysselsättningsprojekt i den österrikiska regionen Waldviertel. Dessa projekt är inriktade på långtidsarbetslösa människor och har en varaktighet på ett år. Majoriteten av deltagarna är kvinnor. Inom ramen för projektet "BildungseinsteigerInnen" (sv: "Utbildning Nykomlingar") Bikoo erbjuder kurser för övergångsarbetare och människor med låg utbildningsnivå och låga yrkeskvalifikationer. Kurserna är inbäddade i en omfattande utbildning och kvalificeringsprogram: De är i samband med det praktiska lärandet i sysselsättningsprojekt, och de drar från informellt förvärvade kunskaper och de erbjuder pedagogisk handledning till deltagarna. BiKoo kännetecknas av en holistisk uppfattning om utbildningen: Genom att stärka professionella och personliga och sociala färdigheter, främjas. en kombination av allmän och yrkesutbildning Kurser erbjuds i ett brett spektrum av ämnen: juridiska frågor data hälsa och välmående kommunikation och presentation kreativitet - "att leva i dessa tider" natur ekologi agrikultur språk skrift 4- UTVÄRDERING BEVISADE RESULTAT Projektet utvärderades av Monika Kastner från Österrikes federala ministerium för utbildning, vetenskap och kultur Resultatet är mycket positivt. Det betonas att BiKoo kan fungera som ett Best-Practice. BiKoo s erbjudanden klassificeras som lämpliga för målgruppen, de visade sig vara mycket framgångsrika när det gäller att motivera människor att lära och förbättra sin kompetens och kunskap. Dess tillvägagångssätt är innovativa och tillhandahåller regionala incitament. 54

55 ANVÄNDA INDIKATORER Analys av BiKoo dokument (årsrapport 2004 och slutrapport 2005). Samtal med tränare och anställda. 5- ÖVERFÖRBARHET LÄRORIKA ERFARENHETER Det är viktigt att göra informellt förvärvade kompetenser transparenta. Majoriteten deltagare är kvinnor (80 %). Små grupper (max. 10 deltagare) hjälper utbildaren att ge tid till varje deltagare. ÖVERFÖRBARA ASPEKTER Projektidén Metodologiska aspekter såsom biografiapproachen för att synliggöra Informella kompetenser. 55

56 European Generation Link ID-NUMMER 07 ÄMNE: Interkulturellt lärande och lärande över generationsgränser genom intervjuer som lagras i ett digitalt bibliotek LÄRANDEAPPROACH: Icke-formell, Informell LÄRANDEMILJÖ: Icke-formell, Informell GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER: kommunikation på modersmål; digital kompetens; interpersonella, interkulturella och sociala kompetenser; kulturellt uttryck FÄRDIGHETSDEFINITION: Explicit, odefinierad 1- MÅL MÅL Projektet "European Generation Link" avslutades i september Det syftar till att främja lärande över generationsgränser: Äldre människor berättade sina historier om att ha bott i olika europeiska länder (t.ex. därför att de var flyktingar från andra världskriget, tillhörde de allierade styrkorna, flyttade till ett annat land eller var flyktingar från Östeuropa under det kalla kriget) ungdomar dokumenterade dem i ett interaktivt bibliotek och lärde samtidigt sin intervjupartner grundläggande IT-kunskaper. Målet var att främja förståelsen av historiska bakgrunder och att ge reflektion för att öka toleransen och för att minska fördomar och främlingsfientlighet. 2-PLATS ÄMNESOMRÅDE Projektet "European Generation link" etablerade plattformen "European Generation Library" (www.european-generation-library.eu) som är ett interaktivt internetbaserat bibliotek som innehåller inspelningar av människor som har, under sin livstid, levt i mer än ett europeiskt land. Det hjälper att förstå historiska bakgrunder och ge reflektion för att öka toleransen och för att minska fördomar och främlingsfientlighet. Plattformen främjar vuxna medborgares medvetenhet om EU genom att fungera som "Generationslänken" där tandemlag av unga och gamla människor lär av varandra: De äldre generationerna berättar sina livshistorier och den yngre generationen registrerar och dokumenterar dem i ett interaktivt bibliotek och lär samtidigt grundläggande IT-kunskaper till de äldre. 56

57 MÅLGRUPP Projektet "European Generation link" samlade unga och gamla. Äldre personer med invandrarbakgrund pratade med ungdomar som lärde om deras liv och förde vidare sin ITkunskap till seniorer. TERRITORIELL OMFATTNING Partnerskapet omfattade 15 operativa och 3 strategiska partners från 16 Europeiska länder. TIDSOMFATTNING Oktober september 2008 JURIDISKT RAMVERK Projektet utvecklades inom ramverket för SOKRATES Grundtvig-programmet. FINANSIELLT RAMVERK Projektet finansierades med stöd från Europeiska Kommissionen. 3- BESKRIVNING DETALJERAD BESKRIVNING Främjande av lärande över generationsgränser, föräldraledighet och familje lärande och ömsesidig kunskapsöverföring mellan generationer och kulturer förutsätter att inte bara de unga har mycket att lära från de gamla, men de har också mycket att lära dem. European Generation Link (EGL) Projektet bygger på en individualiserad strategi som syftar till att öka medvetenheten om elevernas ansvar för sin egen inlärnings innehåll och förfaranden bilateralt, på båda sidor av EGL. De yngre eleverna liksom migrerande pensionärer aktivt deltog i utformningen av utbytet av erfarenheter, värderingar och känslor och därmed upplevde det faktum att lärandet hade något att göra med dem personligen. Lärandet över generationsgränser främjar de innovativa och vägar för alternativ inlärning som livslångt lärande. Båda partner lärde sig om saker som de var intresserade av, som de beslutade att fråga om och var relevant för dem. Intergenerationellt lärande är en process genom vilken individer i alla åldrar kan förvärva färdigheter och kunskaper, men också attityder och värden. Medan ungdomarna lärt sig mycket om europeisk historia och kultur samt om självbiografiska arbetsscenarier och journalistik, förvärvade seniorer grundläggande ITkunskaper och lärde sig att hantera en dator, surfa på internet och skriva ett brev med en ordbehandlare. 57

58 4- UTVÄRDERING BEVISADE RESULTAT Båda grupperna förvärvade viktiga nyckelkompetenser under projektet: ungdomar lärde sig intervjuteknik och förbättrade sin digitala kompetens. De lärde sig om andra kulturer och generationer och tränade därmed sina sociala, generationsöverskridande och interkulturella kompetenser. De äldre deltagarna tränade oftast sin digitala kompetens. HUVUDFAKTORER FÖR LYCKAT TILLÄMPANDE Lärandet över generationsgränser måste åtföljas av en fortsatt handledning för att ge information och stödja välriktad utveckling av kunskaper, färdigheter och kompetens.< HUVUDSVÅRIGHETER På grund av en allmän brist på motivation var några av de unga deltagarna knappt intresserade i början. Ungdomar utan erfarenhet inom journalistik har problem med att utforma Intervjuerna och hitta intervjuade. Stödet är nödvändigt för att hjälpa dem att planera de första stegen i sin forskning. 5- ÖVERFÖRBARHET LÄRORIKA ERFARENHETER Support och kontinuerlig handledning är avgörande för att göra projektet till en framgång. ÖVERFÖRBARA ASPEKTER Projektidén Den intergenerationella och interkulturella lärandeapproachen Det digitala biblioteket FAKTORER SOM BESTÄMMER ÖVERFÖRBARHET Två olika grupper i samhället måste sammanföras för att få dem att dra nytta av varandra. 6- MER INFORMATION MER INFORMATION Pictures 58

59 (Interjú után: The Cultural lesson) 59

60 EnVogue A Tailor-made Educational Programme to Provide An Attractive Stage for Young Female Learners ID-NUMMER 08 ÄMNE: Medan eleverna engageras i moderelaterade koncept utvecklas entreprenörsoch ICT-kompetenser. LÄRANDEAPPROACH: Icke-formell, Informell LÄRANDEMILJÖ: Icke-formell, Informell GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER: Digital kompetens; entreprenörskap FÄRDIGHETSDEFINITION: Explicit 1- MÅL MÅL Syftet med detta EU-finansierade projekt är att erbjuda intresse fokuserade material för vuxenutbildning som arbetar med annars "utbildnings-resistenta" grupper, d.v.s. unga kvinnliga elever som har haft frustrerande, avmotiverande erfarenheter i skolan och/eller med konventionell utbildning. Nya möjligheter ges för att stödja innovation, kreativitet och öka självständighet självförtroende och att lära på ett roligt och skickligt sätt. Lärande skall göras mer attraktivt för flickor som är ovilliga att delta i konventionell utbildning. Dessutom skall motivering av kvinnor som inte har varit framgångsrika i utbildningen för att delta i (livslångt) lärande ökas. 2-PLATS ÄMNESOMRÅDE EnVogue fokuserar på socialt missgynnade, lågutbildade kvinnor. Syftet är att stärka unga kvinnliga elever på arbetsmarknaden genom att utforma produkter som kombinerar traditionella undervisningsmetoder med modeinriktat lärande. Detta får kvinnliga studerande att öka sin kreativitet och stämmer detta med deras mål att bli framgångsrika på arbetsmarknaden. EnVogue tar intressena hos unga kvinnliga elever som utgångspunkt för varje pedagogisk övning genom att integrera tematisk fokus för mode i IT och affärs kurser. De material som utvecklats hjälper till att uppmuntra kreativitet och entreprenörsanda. MÅLGRUPP 60

61 Unga kvinnliga studerande i åldern 15 till 25 som upplevt frustrerande och motivationssänkande erfarenheter samt misslyckad skolgång i sin studiegång. TERRITORIELL OMFATTNING EnVogue är ett projekt med en europeisk inriktning. Partnerskapet består av 8 organisationer från 7 EU: s medlemsstater och Turkiet och får värdefull input från nationella strategiska rådgivande grupper och associerade partner. TIDSOMFATTNING EnVogue började i november 2009 och avslutades oktober JURIDISKT RAMVERK EnVogue är ett GRUNDTVIG projekt som har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Det bedrivs inom ramen för programmet för livslångt lärande. FINANSIELLT RAMVERK Europeiska Kommissionen 3- BESKRIVNING DETALJERAD BESKRIVNING Projektkonsortiet utvecklar följande verktyg: EnVogue Handbok och EnVogue Toolbox. Dessa är de viktigaste verktygen som används för att stöd för undervisning av den information som behövs för att stärka unga kvinnliga elever på arbetsmarknaden. Lärare, utbildare och studieoch yrkesvägledare kommer att använda EnVogue material för att stödja unga kvinnliga inlärares kreativitet och entreprenörsanda, kommer det också bidra till att visa lärare hur att stärka dessa elever att definiera och framgångsrikt följa sina egna utbildningsvägar på ett kreativt och roligt sätt. EnVogue materialet kommer att bidra till att integrera eller återintegrera elever i utbildningsinsatser riktade mot arbetsmarknaden. Genom att integrera intresse-fokuserade element i tillhandahållandet av mer konventionella läromedel, utbildningsanordnare, lärare och utbildare är bättre på att nå unga kvinnor och öka deras motivation, delaktighet och lära sig framgång. Dessa insikter, nämligen kombinationen av intresse-fokuserade material med konventionella material, är helt tillämpliga på varje individ som vill förbättra sina färdigheter för att komma in på arbetsmarknaden eller vidare hans/hennes professionella utveckling. 4- UTVÄRDERING BEVISADE RESULTAT 61

62 Samtidigt som de arbetar med mode relaterat material, tränar unga kvinnor sina ITkompetenser och näringslivskompetenser "längs vägen". Eftersom varje aktivitet är inbäddad i den tematiska inriktningen på mode, är viktiga kompetenser som kommunikation på modersmålet kompetens i matematik, naturvetenskap och teknik, digital kompetens, entreprenörskap och social kompetens som förvärvats på ett roligt och intressant sätt. HUVUDFAKTORER FÖR LYCKAT TILLÄMPANDE Kombination av intresse-fokuserade material och konventionella material 5- ÖVERFÖRBARHET LÄRORIKA ERFARENHETER Deltagarna är mer villiga att ta itu med matematiska och entreprenörs ämnen när de är inbäddade i ett ämne som intresserar dem. ÖVERFÖRBARA ASPEKTER Kombination av intresse-fokuserade material och konventionella material Innovativa lärandemetoder Utbildningsmaterial FAKTORER SOM BESTÄMMER ÖVERFÖRBARHET Målgruppen ska vara jämförbar: EnVogue fokuserar på unga kvinnor i åldern 16 till MER INFORMATION MER INFORMATION 62

63 Forum Teater ID-NUMMER 09 ÄMNE: Kreativitet och socialt ansvar LÄRANDEAPPROACH: Icke-formell LÄRANDEMILJÖ: Informell GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER: Förmåga att dela åsikter, förmåga att uttrycka känslor FÄRDIGHETSDEFINITION: Odefinierad 1- MÅL MÅL Aktivt deltagande och fritt uttryckande av känslor Underlättande och stimulering av utbytesdebatten och yttranden om särskilt ämne av intresse Främja engagemang och ansvar för att driva förändring i eget liv samband Ändra mentaliteter. 2-PLATS ÄMNESOMRÅDE Forum Teater är ett konstnärligt didaktiskt instrument riktat till en utvald målgrupp, där den upp ett ämne eller fråga av intresse för publiken, vilket sätter skådespelarna i situationer som överväldigar dem och tillåta allmänheten att hjälpa de tecknen vänder den situation de befinner sig i. Verktyget är primärt riktat att använda för att styra deltagande och uttryck för känslor för missgynnade grupper, för att återspegla deras problem och identifiera potentiella lösningar. MÅLGRUPP Ungdomar, TERRITORIELL OMFATTNING Lokal/ regional: Craiova, Dolj TIDSOMFATTNING Projektet genomförs i regelbundna möten om 4-6 tim. Inga tidsbegränsningar för genomförande av evenemanget 63

64 3- BESKRIVNING DETALJERAD BESKRIVNING Baserat på ett särskilt scenario för att avspegla ett socialt ämne i verkligheten, där skådespelare möter förtryck situationer och blir överväldigade. Deltagarna i publiken kan ingripa och hjälpa aktörerna att lösa situationen, och kan efteråt spela om temat och bli skådespelare själva som kan påverka resultatet och utvecklingen av åtgärden. Teaterpjäsen är en förevändning för att styra debatt om ett särskilt socialt ämne relaterat till missgynnade grupper eller diskriminerande situationer. Evenemanget leds av en Joker, en person som inte spelar en roll i representationen i sig, utan förmedlar deltagarnas insatser och samordnar karaktärernas insatser Varje deltagare i publiken kan spela en roll, med undantag för förtryckaren. Uppföljning och feedback sessioner avsluta representationerna. Huvudstadier: - utarbetande av manus, anpassat till teman, t.ex. sociala problem med svåra lösningar (våld, droger, barn föräldrakonflikter, diskriminering, trakasserier, etc.) - 1 st representation förtryckssituation - 2 nd representation med samma skådespelare. Jokern kan stoppa pjäsen och tillåta publiken att byta plats med skådespelarna. Feedback och öppen diskussion om historien, de tragiska resultaten, underliggande problem och möjliga lösningar 4- UTVÄRDERING BEVISADE RESULTAT Stor inverkan på deltagarna möjlighet att uttrycka känslor och ta ansvar för att förändra förtryckssituationen Deltagarna har möjlighet att möta sina rädslor och agera på dem, och aktivt finna lösningar på egna problem ANVÄNDA INDIKATORER Hög nivå av publikinblandning HUVUDFAKTORER FÖR LYCKAT TILLÄMPANDE - Bra och realistiska manus, anpassade till temat för debatten - Jokerns kompetens att styra debatten och uppmuntra deltagarnas engagemang - Relevans av temat för publiken HUVUDSVÅRIGHETER - Att säkra en relevant publik Styra interventioner för att hålla resultaten och utvecklingen relevanta och meningsfulla 64

65 5- ÖVERFÖRBARHET LÄRORIKA ERFARENHETER Ta ansvar för åtgärder/stå upp för sig själv Aktivt engagemang kontra passivt lidande Dialog och tolerans för att begränsa orättvisa ÖVERFÖRBARA ASPEKTER Deltagande Metod, lämplig för styrning av debatt om varje fråga rörande missgynnade grupper Konfigurationen kan anpassas till andra sammanhang och temat för intresse FAKTORER SOM BESTÄMMER ÖVERFÖRBARHET Tillämplighet, deltagande metod, anpassningsbar till många ämnen och målgrupper Forummodellen möjliggör kommunikation och delande av erfarenheter på ett icke-hotande sätt Inga speciella begränsningar för att förhindra överföring av konceptet till andra målgrupper 65

66 Golden Goal Grundläggande färdighets- och kommunikationsträning med integrerade idrottsaktiviteter ID-NUMMER 10 ÄMNE: Kombinerande av idrott och fysisk aktivitet med träning av grundläggande färdigheter LÄRANDEAPPROACH: Icke-formell, Informell LÄRANDEMILJÖ: Icke-formell, Informell GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER: Alla FÄRDIGHETSDEFINITION: Explicit 1- MÅL MÅL "Golden Goal"-projektet syftar till att få unga missgynnade vuxna med särskilt "utbildningsmotstånd" att göra sitt "Golden Goal" genom att förbättra deras läsförmåga och matematik, och att främja social och kulturell integration i samhället. Huvudsyftet var att öka motivationen bland unga missgynnade vuxna. 2-PLATS ÄMNESOMRÅDE Projektkonsortiet utvecklade grundläggande och social färdighetsträning i kombination med sportaktiviteter (fotboll, men även andra sporter beroende på det lokala tillståndet och målgrupper), för att locka deltagande och öka motivation. Projektet gynnades av allmänhetens uppmärksamhet till fotbolls-em 2008 genom att ansluta vuxenutbildningsaspekter med sportaktiviteter. MÅLGRUPP Utbildningsmässiga "dropouts", etniska minoriteter (framför allt invandrare och romer), långtidsarbetslösa unga vuxna, socialt marginaliserade personer TERRITORIELL OMFATTNING Golden Goal var ett projekt med ett europeiskt perspektiv. Partnerskapet bestod av 17 organisationer från 16 europeiska länder. För att öka allmänhetens medvetenhet om projektets mål hölls särskilt utformade Golden Goal-demonstrationsevenemang i varje partnerland. Nu använder BEST-tränare de material regionalt i sina utbildningar. TIDSOMFATTNING 66

67 Projektet inleddes i oktober 2005 och avslutades i september Tidsomfattningen inkluderade fotbolls-em 2008 som ägde rum i Wien. JURIDISKT RAMVERK Golden Goal har finansierats med stöd från Europeiska Kommissionens SOCRATES- GRUNDTVIG-program. FINANSIELLT RAMVERK Europeiska kommissionen 3- BESKRIVNING DETALJERAD BESKRIVNING Golden Goal projektet syftade till att ge unga missgynnade vuxna i hela Europa förbättrad skrivkunnighet, matematiska och språkkunskaper, samt olika sociala och kommunikativa förmågor. Med fokus på de specifika krav som följer sin omgivning, matchade det innovativa tillvägagångssättet i Golden Goal-modellen användningen av sportsliga intressen unga missgynnade vuxna med användning av idrott som en underliggande Pedagogisk metod. Det visade sig att det finns en potential att integrera sportaktiviteter i Grundläggande färdighetsutbildning i rådgivning och vuxenutbildning. De resultat av partnerskapet som genomfördes 2006 visar tydligt att ett intresse inom idrotten och fitness har lett många studenter till lärande. Erfarenheterna visar också att de som gör mer sport är mer motiverade att lära. De produkter som har utvecklats inkluderar en läroplan och metodologisk verktygslåda med sektioner för de särskilda kraven i följande målgrupper: "drop-outs", etniska minoriteter (särskilt invandrare och romer), långtidsarbetslösa unga vuxna, socialt marginaliserade personer. 4- UTVÄRDERING BEVISADE RESULTAT De studerandes intresse skulle kunna ökas genom att integrera idrott i lärande, eftersom idrottsverksamhet lockade målgruppen. Idrottsområdet och fysisk rörelse tjänade att skapa impulser för en motivation. Att lära sig eftersom detta område hade normalt inte blivit upplevt negativt. Vidare gav det ett mångfacetterat fält för grundläggande sociala färdigheter utbildningen, såsom teambuilding, konflikthantering, strategiutveckling, enlighet med regler mm Sport innehållet matchade intressen hos målgruppen. Integrationen av lämpligt innehåll i Grundläggande färdighets kurser uppmuntrade därför deras motivation att förbättra sin förmåga att läsa, skriva och tala och att använda matematik på en nivå som behövs för att förstå och fungera inom dessa områden. 67

68 Idrotts miljöer gav studenterna en lärandemiljö som inte var förknippad med deras negativa erfarenheter av skolan, rädsla för fortsatt misslyckande och diskriminering. Idrotts miljöer sågs på ett positivt sätt, eftersom de var associerade med en känsla av respekt, förtroende, och partnerskap. ANVÄNDA INDIKATORER Studie som utförts av projektkonsortiet 2006 HUVUDFAKTORER FÖR LYCKAT TILLÄMPANDE Intressebaserat och integrativt lärande Lärande i en miljö som inte associeras med negativa skolerfarenheter Kombination av idrott och fysisk aktivitet med lärande- och kognitiva aktiviteter 5- ÖVERFÖRBARHET LÄRORIKA ERFARENHETER Intressebaserat och integrativt lärande förbättrar deltagarnas motivation. Informella lärandemiljöer möjliggör lärande i en avslappnad och ångestfri miljö. Mjuka färdigheter såsom teambuilding och social kompetens förvärvas delvis från kompetenser i matematik, språk, logiskt tänkande etc. ÖVERFÖRBARA ASPEKTER Projektidén Projektmaterialen 6- MER INFORMATION MER INFORMATION Pictures 68

69 (Pictures from BEST and ROC) ICOVET Project 69 ID NUMBER 11

70 ÄMNE: Validering och Informella kompetenser LÄRANDEAPPROACH: Informell LÄRANDEMILJÖ: Formell GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER: Alla FÄRDIGHETSDEFINITION: Explicit 1- MÅL MÅL - Att utveckla metoder (och instrument) som gör synliga (validerar) kompetenser som är av betydelse för yrkesutbildning och utbildning (VET), färdigheter som förvärvats av missgynnade ungdomar genom processer av icke-formell eller informell inlärning. - Att utveckla strategier och metoder för hur dessa färdigheter kan användas systematiskt för yrkesutbildning och utbildning (och som förberedelse för yrkesutbildning och utbildning). - Att utveckla och prova en train-the-trainer modul som gör det möjligt undervisa eller fortbilda personal som systematiskt använda dessa kompetenser inom den yrkesinriktade utbildningen och utbildning (och som förberedelse för yrkesutbildning och utbildning) 2-PLATS ÄMNESOMRÅDE Ungdomar skaffar sig kompetens inte bara i skolan, yrkesutbildning och utbildning och andra formell lärande inställningar. De får också kompetens när de tar ansvar inom familjen, när de träffar sina vänner, när de arbetar i yrken, när de utövar sport eller musik, när de gör frivilligt arbete. Syftet med detta valideringsverktyg är att synliggöra kompetenser som förvärvats av ungdomar i olika delar av verksamheter utanför formell utbildning. Att göra dessa kompetenser synliga bör vara användbart för ett antal skäl. MÅLGRUPP Ungdomar TERRITORIELL OMFATTNING 70

71 Europeisk 3- BESKRIVNING DETALJERAD BESKRIVNING För att göra kompetenser synliga som förvärvats i olika delar av den unga personens liv, kommer kontaktpersonen intervjua den unga personen. Denna intervju kan slutföras under en session. Att översätta resultat av intervjun i Europass terminologi och komma överens om ett förfarande för att producera EUROPASS kommer en andra session att behövas. Om en ung person bedriver en stor mängd olika aktiviteter, eller om hans/hennes attention span är kortvarigt kan mer än två sessioner vara nödvändigt. För att bidra till att strukturera processen föreslås använda följande procedur: 1) I ett första steg, kommer en kontaktpersonen och den unga personen att inspektera en lista över verksamhetsområden (du finner listan på sidan 4) för att avgöra vilka av dessa områden bör omfattas av intervjuerna (som prioriteringar!). Motivet för att välja något av dessa områden är uppenbarligen att de är viktiga för henne/honom och eftersom de sannolikt kommer att omfatta ett förvärv av kompetens. Förteckning över verksamhetsområden: 1. Intressen, hobbies, sport, umgås: saker som du gör på din fritid 2. Hushåll och Familj: Saker du gör familjen som du har vuxit upp i eller i din egen familj eller hushåll (om du har något) 3. Skola och yrkesutbildning: saker du gör utanför klassrummet och formell utbildning 4. Medborgerligt, socialt och politiskt engagemang: saker du gör i din ungdomsklubb, din idrottsförening, men även för samhället, politiskt engagemang, grannar etc. 5. Jobb och arbetslivserfarenhet: saker du gör i jobb som du innehar eller arbetslivserfarenhet du har varit i 6. Välbefinnande och hälsa: Saker som du gör för att se ut och må bra och friska 7. Särskilda livs situationer: svåra livssituationer som du har gått igenom och saker du har gjort för att hantera dessa. 2) I ett andra steg, kommer kontaktpersonen och den unga personen att diskutera aktiviteter och upplevelser inom de utvalda områdena en efter en. För detta ändamål kommer kontaktpersonen att använda de frågor och exempel som ges för varje område av aktiviteter som utgångspunkt eller stimulans. Utöver detta kommer det att vara upp till färdigheter och kunskap hos kontaktpersonen att gå in på djupet där aktiviteter tycks vara särskilt relevanta för förvärvet av kompetens. När man diskuterar denna lista bör kontaktpersonen ge exempel på hur inom avhandlingar verksamhetsområden kompetens eventuellt kan förvärvas. Exempel: När du träffar dina vänner, kan du vara den som föreslår aktiviteter, organiserar aktiviteter, kontakter myndigheter om rum att använda etc. Kanske har du en god förmåga att organisera saker och ting? 3) I ett tredje steg kommer kontaktpersonen och den unga personen att avgöra vilka aktiviteter som och relaterat kompetenser kommer att registreras (exempel ges för varje område av verksamheten). De kommer att registrera dessa på blanketten. 4) En sammanfattning av dessa aktiviteter och relaterade kompetenser kommer att 71

72 sammanställas av det elektroniska dokumentet. Detta elektroniska dokument och en utskrift av detta dokument kommer att ägas av den unga personen. 5) När denna sammanställning är klar och avtalats kommer kontaktpersonen och den unga personen diskutera hur denna lista kan översättas i Europass terminologi personliga färdigheter och kompetens (exempel på en översättning i Europass terminologi återfinns på sidorna 19 to21 av ValidationTool) 4- UTVÄRDERING BEVISADE RESULTAT Att göra kompetenser synliga hjälper den unga personen att bättre förstå vilka förmågor hon/han har och hur dessa förmågor kan användas i fortbildning i yrkesutbildning, jobb men också i privatlivet Att göra kompetenser synliga hjälper lärare (lärare, utbildare, socialarbetare) att bättre koppla samman utbildning och träning till vilka kompetenser den unga personen redan har förvärvat. Att göra kompetenser synliga för potentiella arbetsgivare kommer att hjälpa dem att lära mer om förmågan hos sökande som inte visas i de certifikat som de kan presentera. För att stödja personalen i deras roll som rådgivare och medlare har projektet utvecklat ett ramverk och guide över bästa praxis för metodisk och didaktisk integration av informell och icke-formell utbildning Exempelsamlingen är tänkt som en vägledning för skolor och institut som ger dem värdefull information för att planera personlig utveckling och utbildning och för att följa upp detta syftar train-the-trainer modulen till att upprätta systematiska hänvisningar till den föränderliga undervisnings-/inlärningsdynamiken genom att kommunicera nya perspektiv till lärare för mer mentor-orienterade och mer stödjande utbildning modeller baserade på en högre tydlighet i kvalifikationer och kompetens ANVÄNDA INDIKATORER Tyska Undomsinstitutet har valt Leonardo projektet ICOVET till månadens fråga. Rapporterna och intervjuerna ger en överblick av arbetsfilosofin och projektets mål. För att stödja personalen i deras roll som rådgivare och medlare har projektet utvecklat ett ramverk och guide över bästa praxis för metodisk och didaktisk integration av informell och icke-formell utbildning Exempelsamlingen är tänkt som en vägledning för skolor och institut som ger dem värdefull information för att planera personlig utveckling och utbildning och för att följa upp detta syftar train-the-trainer modulen till att upprätta systematiska hänvisningar till den föränderliga undervisnings-/inlärnings dynamik genom att kommunicera till lärare nya perspektiv för mer mentororienterade och mer stödjande utbildning modeller baserade på en högre tydlighet i kvalifikationer och kompetens HUVUDFAKTORER FÖR LYCKAT TILLÄMPANDE Utvecklingen av ett verktyg stött av en komplett metodologi för validering av nyckelkompetenser. HUVUDSVÅRIGHETER Det bör göras klart för den unga personen att syftet med intervjun är att lära sig mer om kompetenser som hon/han har förvärvat i olika verksamhetsområden. Naturligtvis kommer den unga person - i samband med intervjun - vill prata om särskilda bekymmer samt vad behagar henne/honom etc. Detta kan inte ignoreras av kontaktpersonen. Trots det är det hennes/hans uppgift att hålla fokus på aktiviteter som innebär förvärvet av kompetens. När 72

73 allt kommer omkring, borde det att kunna prata om sådant som hon/han kan göra, vara glädjande för den unga personen! 5- ÖVERFÖRBARHET LÄRORIKA ERFARENHETER Syftet med intervjun är att bevisa att de beskrivna aktiviteterna faktiskt har ägt rum och att de kompetenser som är registrerade sannolikt har förvärvats. I allmänhet kan det inte vara kontaktpersonens uppgift att kontrollera information utöver vad som har framställts i intervjun. Det kan dock finnas omständigheter, men där insamling av ytterligare bevis skulle kunna bidra till att avsevärt förbättra kvaliteten på informationen och därmed vara till stor nytta för den unga personen. Till exempel, beskriver den unga personen en period av att arbeta frivilligt med ungdomar eller en roll i ett idrottslag, kommer kontaktpersonen och den unga personen kan avgöra hur denna information kan valideras av den ansvarige för respektive ungdoms-/ idrottsförening ÖVERFÖRBARA ASPEKTER En av de viktigaste aspekterna i en process av kompetensutveckling utveckling är den senare valideringen av dessa. Därför är i denna mening det här verktyget är av stort intresse när vi försöker validera kompetenser hos unga människor. Den metodologi som har utvecklats i projektet genom en serie av material är tämligen komplett och underlättar överförbarhet till andra sammanhang. FAKTORER SOM BESTÄMMER ÖVERFÖRBARHET Guiden för bästa praxis är tänkt som en vägledning för skolor och institut som ger dem värdefull information för att planera personlig utveckling och utbildning. För att följa upp detta vill train-the-trainer-modulen etablera systematisk referens lärande i förändrande dynamik genom att kommunicera nya perspektiv för mer mentororienterade och mer stödjande utbildningsmodeller baserade på högre transparens för kvalifikationer och färdigheter till lärarstaben. 6- MER INFORMATION MER INFORMATION ICOVET Validation Tool Manual for using the interview guidelines Best Practice Guide 73

74 Train-The-Trainer Module ICOVET DVD + Internet Video Streams 74

75 Improvisationsteater ID-NUMMER 12 ÄMNE: Kommunikation och självförtroende LÄRANDEAPPROACH: Icke-formell LÄRANDEMILJÖ: Informell GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER: Teamwork, personlig utveckling FÄRDIGHETSDEFINITION: Odefinierad 1- MÅL MÅL Utveckla nya tankesätt, stimulera kreativitet och teamwork. Förbättra kommunikation och uttryckande av känslor, hjälpa deltagarna överkomma sina rädslor och blyghet. 2-PLATS ÄMNESOMRÅDE Improvisationsteater är en deltagande, Icke-formell lärandemetod inspirerad av teaterkonsten, med specifika tekniker för att skapa dialoger, scener, sånger och berättelser och tillåta utvecklandet av nya tankesätt, nya strukturer och nya tillvägagångssätt. MÅLGRUPP Ungdomar, TERRITORIELL OMFATTNING Lokal (olika tillämpning i olika kontexter i olika europeiska länder) TIDSOMFATTNING Max 4-5 h/session 3- BESKRIVNING DETALJERAD BESKRIVNING Improvisation är konsten att skapa, sjunga, spela och dansa, som spontan reaktion på stimuli i vår miljö, våra tankar och känslor. Metoderna innebär att sätta i kontakt moderatorer (skådespelare) deltagare (publik) och den senare ställs inför olika utmaningar som den behöver för att svara på plats. Verkstaden skapas som ett lagarbete, som samordnas av moderatorn och aktivt involverar publiken. 75

76 Miljön och sammanhanget där detta utvecklas är också kritisk, eftersom det måste säkerställa en rolig upplevelse, utan gränser och konstgjorda begränsningar. Improvisation kan inte läras ut, det måste utövas och erfaras. medvetenhetsövningar är en del av pjäsen, viktigt för både skådespelare och deltagande gäster. Improvisationsteatern är en metod för att uppmuntra människor att övervinna sina rädslor och uttrycka sina känslor, och stimulerar spontanitet och fantasi. 4- UTVÄRDERING BEVISADE RESULTAT Effektiv mot social utslagning och för att stimulera missgynnade gruppers integration Stimulera kreativitet och spontanitet Uppmuntra samarbete och stimulera initiativ ANVÄNDA INDIKATORER Antal deltagare/publikmängd Deltagares feedback HUVUDFAKTORER FÖR LYCKAT TILLÄMPANDE Yrkesmässighet hos moderatorer och koordinatorer Kvalitativ kreativ kommunikation Lämplig miljö, intressant tema och rolighet HUVUDSVÅRIGHETER Att få deltagare att uttrycka sig fritt och öppet Tillåta feedback och meningsskapande i övningen för deltagarna Svårt att mäta läranderesultat/följa upp 5- ÖVERFÖRBARHET LÄRORIKA ERFARENHETER Kreativitetens och fantasins kraft Självförtroende och medvetenhet Konst som uttrycksform ÖVERFÖRBARA ASPEKTER Interaktiv och deltagande metod, möjlig att tillämpa i andra kontexter Övning för att stimulera kreativitet och fantasi FAKTORER SOM BESTÄMMER ÖVERFÖRBARHET Workgroup, deltagande metod Möjlig att överföra till olika grupper och teman 76

77 ITE Pasas - Itinerarios ID-NUMMER 13 ÄMNE: Akademiskt och yrkesmässigt lärandeverktyg LÄRANDEAPPROACH: Icke-formell LÄRANDEMILJÖ: Formell GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER: Alla FÄRDIGHETSDEFINITION: Explicit 1-MÅL MÅL - Att göra enklare för unga människor de beslut som främjar deras utbildning. - Att närma sig de produktiva sektorerna och yrkesgrupper mer lämpligt för dess intressen, kompetenser och kapacitet. 2-PLATS ÄMNESOMRÅDE Professionellt studieväglednings verktyg för att underlätta för unga beslutsfattande relaterat till sin utbildning. Detta verktyg ger möjlighet att korsa alla de formativa alternativ som Asturiens utbildningssystem erbjuder för de som slutfört studier, t.ex. obligatorisk gymnasieutbildning och yrkesutbildning. Det ger också eleverna, genom ett självutvärderande frågeformulär för att närma sig de produktiva sektorer och yrkesgrupper som passar bäst till deras intressen, konkurrens och kapacitet. MÅLGRUPP Ungdomar TERRITORIELL OMFATTNING Regional JURIDISKT RAMVERK Initiativ från Utbildnings- och Vetenskapsrådet i Asturien FINANSIELLT RAMVERK Initiativ från Utbildnings- och Vetenskapsrådet i Asturien 77

78 3- BESKRIVNING DETALJERAD BESKRIVNING Verktyget har genomförts på Internet och är tillgängligt via regionala utbildningsministeriets pedagogiska webbplats. Verktyget har tre huvudpunkter: Yrkesgrupper och sektorer: Här visas alla yrkesgrupper och en uppsättning ekonomiska sektorer där ett yrke utvecklas normalt. Med all denna information kommer personen att få det tydligare när man väljer de grupper av yrken som passar bättre med deras preferenser. Formbara resvägar: Det orienterar unga människor i alla formativa alternativ de har när de slutfört studierna, t.ex. obligatorisk gymnasieutbildning och yrkesutbildning för att hjälpa dem att göra det bästa beslutet baserat på deras mål. Självanalys, självutvärdering: Det hjälper ungdomar att känna tydligt vilken typ av yrke de skulle vilja ägna de studier som behövs för att kunna komma åt detta yrke och vilka kompetenser och förmågor jobbet kräver. 4- UTVÄRDERING BEVISADE RESULTAT Verktyget har tillämpats på Asturiens regionala utbildningsministeriers webbplats med mycket goda resultat. ANVÄNDA INDIKATORER Besökarantal på hemsidan Antal ungdomar som använder det självutvärderande frågeformuläret Antal rådgivare som använder verktyget i sessioner HUVUDFAKTORER FÖR LYCKAT TILLÄMPANDE Självanalys och vägledning är fundamentala för att bygga detta projekt för ungdomar. Fri tillgång till verktyget och enkel hantering Enkel hantering av självanalysverktyget och omedelbara resultat HUVUDSVÅRIGHETER Resultat som erhållits med självanalysverktyget är inte tillräckligt komplexa för att fatta alla beslut efter det. 5- ÖVERFÖRBARHET LÄRORIKA ERFARENHETER 78

79 Resultatet från verktyget måste användas som en guide. Andra metoder måste användas för att nå mer konkreta och uttömmande slutsatser. ÖVERFÖRBARA ASPEKTER Idén som helhet Självanalysverktyget FAKTORER SOM BESTÄMMER ÖVERFÖRBARHET Verktyget måste anpassas till målgruppen 6- MER INFORMATION MER INFORMATION Verktygets hemsida 79

80 Individuell Coachning ID-NUMMER 14 ÄMNE: En metod för att lära/träna människor som skulle vilja arbeta med coachning/mentorskap som metod LÄRANDEAPPROACH: formell, Informell LÄRANDEMILJÖ: formell, Informell GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER Sociala kompetenser (för den sekundära målgruppen) FÄRDIGHETSDEFINITION: Explicit 1- MÅL MÅL Målet är att skapa en modell som omfattar coaching, för arbetet med enskilda arbetslösa personer som deltar i olika projekt som syftar till ett återinträde på arbetsmarknaden för dessa individer. Det finns en hel del hinder inom målgruppen, låg självkänsla, låg motivation etc. som måste behandlas på ett annat, eller kompletterande sätt, när traditionell vägledning inte längre är tillräckligt. Detta utvecklades till en utökad modell med inte bara långtidsarbetslösa, men också i rehabilitering, för studenter och andra som kan dra nytta av det individuella perspektivet av coaching. 2-PLATS ÄMNESOMRÅDE Utveckling av en integrerad utbildningsplan för lärare, handledare och andra som arbetar med arbetslösa, studenter och människor i långtidssjukskrivningar, på individuell basis, för att få eller återfå styrka och självförtroende till en post på arbetsmarknaden på sina egna villkor, med hjälp av coaching som metod. MÅL Den primära målgruppen är lärare, handledare, rådgivare och andra som arbetar med arbetslösa, studenter, rehabilitering etc. Arbetslösa är studenter och människor i långtidssjukskrivningar på väg antingen till en ny 80

81 post eller ett återinträde på arbetsmarknaden är den sekundära målgruppen. Ramen för projektet bygger på europeiska standarder för coachning som utvecklats av ICF och EMCC. Målgruppen deltar i ett projekt med syfte på att få ett jobb, de måste delta i en obligatorisk coaching session minst en gång i månaden om vilka insatser som har gjorts i arbetet med att få ett jobb. De erbjuds även coaching på frivillig basis för att hantera andra frågor som låg självkänsla, brist på motivation och andra saker som hindrar dem från att prestera sitt bästa. TERRITORIELL OMFATTNING Nationell TIDSOMFATTNING Pilotträningen för att testa de didaktiska materialen ägde rum från februari 2007 till januari Materialet utvecklades används i utbildning, på cirka 12 månader, för personer intresserade av att arbeta med coaching som en metod, på individ- eller gruppbasis Dessa material har fungerat som en bas för en utbildning som nu ingår i det ordinarie utbildningsprogrammet för Folkuniversitetet. JURIDISKT RAMVERK Ämnen utvecklade av Folkuniversitetet. FINANSIELLT RAMVERK Folkuniversitetet 3- BESKRIVNING DETALJERAD BESKRIVNING Kursen, och följaktligen det didaktiska materialet, följer en struktur med de 11 kärnkompetenser, som utvecklats av ICF (International Coach Federation). Deltagarna kan certifieras i tre nivåer, Foundation, Practitioner och Expert. Det didaktiska materialet består av både teoretiska studier och utbildningssessioner i coaching och bygger på följande faktorer: A. Lägga grunden 1 möta etiska riktlinjer och yrkesnormer 2 upprättande av coaching avtalet 81

82 B. Att samskapa relationen 1 förtroende och intimitet med kunden 2 coachnärvaro C. Effektiv kommunikation 1 aktivt lyssnande 2 kraftfull förfrågning 3 direkt kommunikation D. Främja lärande och resultat 1 skapa medvetenhet 2 design kunskap 3 planerande och målsättning 4 förvalta framsteg och pålitlighet Den pilotkurs som arrangerades inom projektets ram bestod av 12 praktiska klassrumssessioner, fördelade på 6 tillfällen, med en total varaktighet på 96 timmar, där olika lärare hade ansvar för att tillhandahålla praktisk utbildning och teoretiska föreläsningar om olika ämnen, d.v.s. behavioristisk teori, kognitiv teori, lösningsfokuserad teori, mindfulness, användbara modeller som SWAT, CASEmetod etc. Utbildningstillfällena baserades på faktiska frågor från deltagarna, och miljön var som coaching session övervakad av en handledare och en observatör. Deltagarna fick också coacha två olika personer vardera och dokumentera dessa sessioner och presentera sitt arbete i ett paper, vilket också bör inkludera deras reflektioner på deras arbete och process. 4- Utvärdering BEVISADE RESULTAT Coachträning och utbildning utförd på 70 deltagare, indelade i sju grupper. Deltagarna utvärderade generellt både de praktiska och teoretiska delarna mycket positivt, och belyste följande aspekter av den träning de mottagit: - Den använda lärandemetoden, vilken uppmuntrade deltagande och dynamik i sessionerna - grupparbete - praktiska övningar - Lärarnas erfarenhet 82

83 - Stöd som mottagits under de praktiska utbildningstillfällena - Det faktum att ämnena var intressanta för deltagarnas personliga och professionella utveckling - Deltagarnas skyldighet att göra en egen utvärdering av färdigheter - Handledning mellan sammankomster baserade på varje deltagares behov ANVÄNDA INDIKATORER Portfoliobaserad självutvärdering av kärnkompetenser Frågeformulär om tillfredsställelse med de teoretiska och praktiska elementen Certifikationsprocess HUVUDFAKTORER FÖR LYCKAT TILLÄMPANDE Målgrupp: Vid behandling av en ganska homogen målpopulation, är den initiala nivån av skicklighet garanterat ganska lik i de flesta fall. Träningsmetod: Kombinationen av teoretiska lektioner och praktisk träning, och träning byggd på teori. Tidsperioden, 12 månader, för att försäkra att processen tilläts mogna på ett otvunget sätt. HUVUDSVÅRIGHETER Metoden kan bli ännu mer praktisk med fler praktiska övningar. Klassrummet var inte det lämpligaste för denna typ av övning. Avstånd mellan lärare och vissa deltagare; detta eftersom Sverige är ett mycket avlångt land. 5- ÖVERFÖRBARHET LÄRORIKA ERFARENHETER Försök inte snabba upp fasen, vi fick några reaktioner gällande kursens långa tidsperiod, det tar tid, 4 till 6 månader, innan deltagarna helt förstår idén om coaching, att släppa teori och modeller för förståelse av konceptet. Att försöka få utbildningstillfällena i en form av pågående process för att undvika att få deltagarna att "skapa" nya teman för varje träningspass. Det är nödvändigt att uppmuntra till reflektion på förvärvade teoretiska begrepp, någon form av dagbok eller logg föredras och det är också en nödvändighet för uppsatsen i slutet av kursen. ÖVERFÖRBARA ASPEKTER Träningsprogram Träningsmaterial Gruppdynamik och praktiska övningar Utvärderingsmaterial för kursen FAKTORER SOM BESTÄMMER ÖVERFÖRBARHET Detta program är baserat på europeiska standarder och följaktligen applicerbart utan förändringar på en målgrupp som är tämligen homogen. 83

84 Målgruppen är också tämligen homogen Europa igenom. Programmet är personcentrerat, i bemärkelsen att varje deltagare uppmuntras till att utveckla sin egen coaching-stil så länge som de följer kärnkompetenserna. 84

85 Labyrintteater ID-NUMMER 15 ÄMNE: Självmedvetenhet & kommunikation LÄRANDEAPPROACH: Icke-formell LÄRANDEMILJÖ: Informell GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER: Självutveckling och kommunikation FÄRDIGHETSDEFINITION: Odefinierad 1- MÅL MÅL Aktivt deltagande och fritt uttryckande av känslor Öka självmedvetenhet om individuella förmågor och kreativ potential Utveckla laganda och teamwork Uppmuntra och stimulera användandet av egna resurser/förmågor 2-PLATS ÄMNESOMRÅDE Labyrintteater är en deltagande metod som främjar erfarenhetsutbyte och uttryckande av känslor, samtidigt som man involverar publiken i att faktiskt uppleva de stunder som föreslås av aktörerna på ett specifikt tema. Labyrintteater har 2 kategorier av aktörer - Deltagarna (vanlig publik) och konstruktörerna av labyrinten. konstruktörerna bestämmer resans struktur, resvägen och momenten som måste upplevas, men deltagarna är de som upplever resan, går från en konstruktör till den andra, känner och anpassar upplevelsen till deras individuella uppfattningar, bakgrund och känslor. MÅLGRUPP Ungdomar, TERRITORIELL OMFATTNING Regional/CEE: Bukarest, Sofia, Skopje TIDSOMFATTNING Projektet utvecklas som individuella sessioner om 4-6 h, på specifika teman. 85

86 3- BESKRIVNING DETALJERAD BESKRIVNING Uppsatt runt ett visst tema som valts av organiserande parter underlättar labyrintteatern direkt erfarande och deltagande av publiken, vilket leder till en hög anpassning och internaliserande av upplevelsen. Detta är en högst deltagande och interaktiv form av konst och lärande, där konstruktörer och deltagare arbetar tillsammans för att skapa en unik erfarenhet av förståelse och en given situation. Deltagare i publiken styrs genom lek genom att interagera successivt med olika "konstruktörer", om vissa moment och övningar. Då det är deras tur, förbereder konstruktörer som ett team "labyrinten" av moment och upplevelser genom vilken de kommer att vägleda, som ett lag, deltagarna. Som ett förberedande skede måste konstruktörerna genomgå vissa kreativa övningar, reflektioner och sensoriska uppfattningar, samt särskilda team övningar arbete, för att kunna förbereda en meningsfull upplevelse för deltagande. Huvudsyftet med projektet är att underlätta upplevelsen och självkännedom, introspektion på egna möjligheter att reagera inför det okända och avtal med egna rädslor, för att kunna leda andra genom en värdefull erfarenhet. Det finns inga särskilda regler för labyrinten, den kan följa en logisk väg eller sättas upp som en kedja av moment, prövningar och experiment. Det kan utföras inom en faktisk labyrintisk miljö eller en imaginär labyrint av evenemang och känslor. Labyrinten Teatern är en sensorisk, experimentell teater, som uppmuntrar upptäckt, självkännedom och självförtroende för att ta itu med det okända genom att rapportera till inre förmåga och kapacitet. Feedback och öppen diskussion om erfarenheterna avslutar och sammanfattar övningen. 4- UTVÄRDERING BEVISADE RESULTAT Stor inverkan på deltagarna, möjlighet att uttrycka känslor och förlita sig på inre resurser för att ta itu med det okända och det oväntade. Deltagarna har möjlighet att möta sina rädslor och agera på dem, och aktivt hitta lösningar för den befintliga labyrinten. Effekten är beroende på temat och deltagarnas profil men uppmuntrar i alla fall laganda och samarbete, utvecklar kreativitet, kommunikation och tolerans. Starkt verktyg för att överföra meddelanden och genomgå vissa pedagogiska koncept. ANVÄNDA INDIKATORER 86

87 Hög inblandningsnivå från publiken Känslornas identitet Deltagarnas feedback HUVUDFAKTORER FÖR LYCKAT TILLÄMPANDE Bra och realistiska manus och lämplig set-up, anpassad till det valda temat Konstruktörernas talang och förmåga till lagarbete Temats relevans för publiken HUVUDSVÅRIGHETER Konstruera en meningsfull upplevelse genom att kombinera information från olika personer, med olika bakgrund och perspektiv på processen. Styra utvecklingen av processen för att hålla resultat och erfarenheter som är relevanta och meningsfulla för publiken 5- ÖVERFÖRBARHET LÄRORIKA ERFARENHETER Självförtroende och förlitan till egna förmågor för att överkomma utmaningar Leva livet med känslor i stället för på rutin Teamwork och samarbete kan skapa mer värde än summan av individuella värden. ÖVERFÖRBARA ASPEKTER Deltagande metod, lämplig för att uppleva olika situationer, med en stor bredd teman Anpassningsbar till alla andra kontexter och intresseteman, för många pedagogiska eller terapeutiska syften. FAKTORER SOM BESTÄMMER ÖVERFÖRBARHET Deltagandemetod, anpassningsbar till många ämnen och grupper Deltagandemodellen möjliggör kommunikation och delande av erfarenheter på ett ickehotande sätt Inga speciella begräsningar finns för att förhindra överföring till andra kontexter och målgrupper 87

88 Det levande biblioteket ID-NUMMER 16 ÄMNE: Accepterande av mångfald LÄRANDEAPPROACH: Icke-formell LÄRANDEMILJÖ: Informell GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER: Självaccepterande och accepterande av andra, accepterande av mångfald FÄRDIGHETSDEFINITION: Odefinierad 1- MÅL MÅL Erkänna och höja medvetande om mångfaldsfrågor Stimulera dialog och öppen diskussion om känsliga frågor såsom etnisk, könsmässig, religiös eller sexuell diskriminering. Spränga gränser och utrota fördomar och stereotyper om vissa sociala kategorier som utsätts för diskriminering. 2-PLATS ÄMNESOMRÅDE Living Library främjar ett innovativt koncept för dialog i form av ett "bibliotek", organiserat i en informell miljö, där de tillgängliga "böckerna" är personer i grupper som i allmänhet utsätts för diskriminering, förvalda av den organiserande parten. Det mänskliga biblioteket gör det möjligt för grupper att bryta stereotyper genom att utmana de vanligaste fördomarna på ett positivt och humoristiskt sätt. Det är ett konkret, lätt överförbart och prisvärt sätt att främja förståelse och tolerans MÅLGRUPP Ungdomar, TERRITORIELL OMFATTNING Lokal/ regional: Bukarest Rumänien (från konceptet Human Library vilket promotas världen övar av Human Library Org) TIDSOMFATTNING 88

89 Periodiska sessioner om 4-6 h. Projektet syftar till att bli en återkommande händelse för främjande av dialog i Art Fussion:s kalender FINANSIELLT RAMVERK Med stöd från Human Library Org 3- BESKRIVNING DETALJERAD BESKRIVNING Living Library är organiserat på ett sätt som återskapar bibliotekets atmosfär, där läsare får lånekort och "bokkataloger, där de kan välja "föreläsningar" efter intresse. Varje "bok" kan "hyras" för föreläsning (diskussion) under en begränsad tid (30 min med möjlighet att öka till 50), när läsaren (i relevant målgrupp) har chansen att få ta del av verkliga berättelser och frågor och ämnen han kanske inte var helt bekant med, som drar nytta av en unik inlärningsupplevelse. En viktig insats utförs av den organiserande parten i att välja ut relevanta "Böcker" med bakgrund som skulle möjliggöra öppen dialog om känsliga frågor och dessutom ge hållbara argument utifrån upplevelsen och för att övervinna fördomar hos "läsarna". Utvärderings- och feedbackformulären fylls i av läsarna vid slutet av deras besök, baserat på vilka händelsens inverkan kommer att utvärderad. En viktig faktor är behovet av att förbereda en intressant och tilltalande katalog som på ett kreativt sätt lista böckernas "ämne", de stereotyper de möter och vissa andra intressanta egenskaper som för att attrahera ett stort antal läsare i målgruppen. 4- UTVÄRDERING BEVISADE RESULTAT Projektet har nått sin sjunde tillämpning i Rumänien och erhåller ökande intresse och medvetenhet från allmänheten Konceptet har framgångsrikt tillämpats i flera länder i Europa, Australien och USA i nästan tio år, och har belyst olika frågor och intressesfärer ANVÄNDA INDIKATORER Antal deltagare - läsare Återkommande besökare på biblioteket/förnyande av lånekort HUVUDFAKTORER FÖR LYCKAT TILLÄMPANDE De utvalda böckernas relevans och kvalitet, deras bakgrund eller kända förmåga att locka läsare. 89

90 Böckernas förmåga att föra öppen dialog och övertyga publiken genom egna berättelser. Tillräcklig förberedelse och promotion av evenemangen för att försäkra relevanta läsares deltagande i projektet. HUVUDSVÅRIGHETER Urval av relevanta läsare som målgrupp för det valda temat (begränsade redskap för att välja ut läsare). Brist på verktyg för att utvärdera evenemangets åverkan på den faktiska förändringen av attityder hos läsare. Kommunikationsbarriär (mellan främlingar och människor med motstridiga åsikter/trossatser), vilket i bland förhindrar deltagarna från att ta upp de känsliga ämnen som projektet avser. 5- ÖVERFÖRBARHET LÄRORIKA ERFARENHETER Främja mångfald Spränga gränser genom kunskap Dialog och respekt för mångfald i stället för diskriminerande och fördömande attityd ÖVERFÖRBARA ASPEKTER Innovativ dialogmetod Fokuserat delande av erfarenheter mellan relevanta målgrupper FAKTORER SOM BESTÄMMER ÖVERFÖRBARHET Enkelt tillämpbar dialogmetod, anpassningsbar till många frågor och målgrupper Biblioteksmiljön främjar kommunikation och delande av erfarenheter på ett icke-hotande sätt Inga specifika hinder finns för att överföra konceptet till andra målgrupper 90

91 Liv och Lust ID-NUMMER 17 ÄMNE: Rehabilitering, få långtidssjukskrivna tillbaka på arbetsmarknaden eller i utbildningssystemet LÄRANDEAPPROACH: formell, Informell LÄRANDEMILJÖ: formell, Informell GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER: Sociala kompetenser, Digital kompetens FÄRDIGHETSDEFINITION: Explicit 1- MÅL MÅL Liv och Lust är ett rehabiliteringsprogram som bygger på individer i gruppen. Programmet genomförs i hel-eller deltid under 3-6 månader för deltagarna. Programmet omfattar olika aktiviteter för att stärka deltagarna, både psykiskt och fysiskt. Beroende på var deltagaren befinner sig i rehabiliteringsprocessen innefattar olika aktiviteter för ett individuellt program För att stärka deltagarnas både fysiskt och psykiskt kursen har många aktiviteter såsom: Kognitiv beteendeterapi träning skapande aktivitet karriärcoachning arbetsmöte arbetsträning Individuellt valda kurser, IT, språk, ekonomisk etc. 2-PLATS ÄMNESOMRÅDE För att bestämma möjligheten för varje individ att arbeta, från heltid till deltid ner till 25 %. Antingen för att gå tillbaka till sitt vanliga arbete, eller för att ändra inom organisationen eller för att hitta ett helt nytt yrke. 91

92 MÅLGRUPP Målgruppen för programmet är: Hel- och deltidssjukskrivna personer eller personer som under någon gång har haft återkommande sjukfrånvaro och har en risk att få en ny sjukskrivningsperiod. TERRITORIELL OMFATTNING Lokal, utökad till regional. TIDSOMFATTNING Kursen startade i Kristianstad 2003 och pågår fortfarande. JURIDISKT RAMVERK Finansierat av ESF och Försäkringskassan FINANSIELLT RAMVERK Finansierat av ESF och Försäkringskassan 3- BESKRIVNING DETALJERAD BESKRIVNING Målet för alla deltagare är att de skulle vilja må bättre, ha en bättre hälsa, mer energi och glädje och att få stöd i att förändra sin livssituation och sin inställning till att hantera sitt arbete eller få ett nytt arbete/utbildning och undvika en ny sjukfrånvaro period. Innehåll: individuellt schema coachning Föreläsningar om motivation, undvika stress, hälsa mm studiebesök Individuell Utbildning - till exempel - datautbildning - Språk - etc. Information om arbetsmarknaden Information om grundläggande och vidareutbildning Estetiska ämnen, som keramik, målning och fotografering Rådgivning och vägledning om jobb och utbildning 92

93 4- UTVÄRDERING BEVISADE RESULTAT Sysselsättningsgraden var hög på grund av de otraditionella metoderna som användes, och även på grund av längre tid i projektet. Deltagarna utvärderade utbildningen med en god nivå av tillfredsställelse, belysande följande aspekter av den utbildning som erhållits: Processen - individuell basis grupparbete Praktiska övningar, Erfarenhet av lärarna - personlig coach Ändra erfarenheter med de övriga deltagarna Stöd från arbetsgivaren och Försäkringskassan Fokus på utveckling av färdigheter att användas i ett nytt arbete eller utbildning Möjligheter att välja olika kurser för att öka olika färdigheter (Dator, språk etc.,) ANVÄNDA INDIKATORER Utvärderingsformulär Face-to-face-utvärdering med extern utvärderare HUVUDFAKTORER FÖR LYCKAT TILLÄMPANDE Målgrupp: homogen målgrupp, små grupper om 6-8, individuell process. Använd träningsmetod: Coaching, seminarier om motivation, hälsa etc. Diskussion och övningar. HUVUDSVÅRIGHETER Vissa människor medför mycket negativitet och kan påverka hela gruppen och det är viktigt att lösa detta på ett tidigt stadium. För att övervinna diskussioner om problem (det är lätt att fastna här) och kunna tala om lösningar och hur man ska gå vidare. 5- ÖVERFÖRBARHET LÄRORIKA ERFARENHETER Den pedagogiska planen har utgått från dagens emotionella tillstånd av grupperna mot en behovsbaserad flexibilitet. Och personalen måste kunna hantera detta. 93

94 En annan lärdom vi lärt oss är att en nyckel till framgång har varit möjligheten att göra individuella studiebesök med eventuell praktik. ÖVERFÖRBARA ASPEKTER Träningsprogrammet Dynamiken i grupprocesser FAKTORER SOM BESTÄMMER ÖVERFÖRBARHET Hela Europa har förmodligen samma situationer med rehabilitering och sjukskrivningar människor så metoderna och utbildningsprogrammet kan enkelt överföras. Anpassningsbart program, baserat på behov på en individuell basis Erfaren personal med blandade kompetenser Några av metoderna utvecklas i samarbete med liknande organisationer från andra europeiska länder 94

95 Love Language ID-NUMMER 18 ÄMNE: Språkinlärning för unga manliga elever med fokus på stereotypiska manliga intressen: fotboll, bilar, musik. LÄRANDEAPPROACH: Icke-formell, Informell LÄRANDEMILJÖ: Icke-formell, Informell GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER: Kommunikation på främmande språk FÄRDIGHETSDEFINITION: Explicit 1- MÅL MÅL Öka motivationen och locka deltagande av unga manliga språkinlärare i syfte att fastställa deras "kärlek till språk" 2-PLATS ÄMNESOMRÅDE Projektkonsortiet utvecklade nya former av språkundervisning/inlärning för unga manliga elever som hittills inte varit motiverade och/eller framgångsrika i respektive kurser. MÅLGRUPP Unga manliga språkstuderande, särskilt med invandrarbakgrund (utbildningsavhoppare, långtidsarbetslösa unga manliga vuxna, socialt marginaliserade personer). TERRITORIELL OMFATTNING "Love Language" var ett SOKRATES Grundtvig-projekt. Partnerskapet bestod av 13 operativa och 5 strategiska partners från 15 europeiska länder. Nu används materialen av BEST på regional nivå. TIDSOMFATTNING Oktober september 2008 JURIDISKT RAMVERK 95

96 Detta SOKRATES Grundtvig-projekt har finansierats med stöd från europeiska kommissionen. FINANSIELLT RAMVERK Europeiska Kommissionen 3- BESKRIVNING DETALJERAD BESKRIVNING "Love Language" utvecklade metodologi och koncept för utbildning i främmande språk genom att använda lärande innehåll som reflekterade de personliga preferenserna och intressena hos målgruppen, till exempel stereotypa manliga intressen som fotboll, bilar och musik mm för att locka deltagande och öka motivation för att ta upp främmande språk eller för att undvika avhopp Studier har visat att män ofta fann att språkkurser inte är intressanta nog eller till och med tråkigt och ofta för inriktade på "kvinnliga försökspersoner". I allmänhet, har ofta män automatiska associationer av språkinlärning med feminina roller. Särskilt bland unga vuxna män anses språkinlärning inte vara "cool". "Love Languages" ingår användningen av ICT som ett mycket användbart incitament att komma överens om fortbildning, särskilt främmande språk, eftersom deltagande i IT-kurser fortfarande betraktas som "coolare" än språkkurser för unga vuxna män. 4- UTVÄRDERING BEVISADE RESULTAT Manliga elever är mer motiverade för språkinlärning om inlärningsmålen är tydliga. Användningen av ICT gör språkinlärning mer attraktivt, särskilt i kombination med tematiska innehåll som är relaterade till elevers intressen. 5- ÖVERFÖRBARHET LÄRORIKA ERFARENHETER Det är viktigt att göra lärandemålen transparenta och identifiera kortsiktiga mål med eleverna. Intresse-baserat innehåll ökar motivationen hos eleverna. Unga manliga elever reagerar mycket positivt om kursen bygger på ny information och kommunikationsteknik. ÖVERFÖRBARA ASPEKTER Love Language Toolbox Könspecifikt lärande och lärandeapproach 96

97 6- MER INFORMATION MER INFORMATION 97

98 Mini!kurser ID-NUMMER 19 ÄMNE: Korta, lätt tillgängliga, workshops på låg nivå i ett offentligt bibliotek LÄRANDEAPPROACH: Icke-formell LÄRANDEMILJÖ: Icke-formell, Informell GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER: Kommunikation på modersmål; kommunikation på främmande språk; kompetenser i matematik, vetenskap och teknologi; digital kompetens FÄRDIGHETSDEFINITION: Odefinierad 1- MÅL MÅL Mini!kurser av "Bildungsberatung in Wien" är utformat för människor som behöver lättillgängliga utbildningserbjudanden på låg nivå. Målgruppen består av yngre och äldre anställda, arbetslösa och arbetssökande människor, vuxna som arbetar inom okvalificerade jobb, människor som aldrig eller sällan använder sig av utbildningsmöjligheter, invandrare, personer med vårdarbetsuppgifter etc. Huvudsyftet är att ge grundläggande IT och läsförmåga till deltagarna som deltar på frivillig basis. 2-PLATS ÄMNESOMRÅDE I stadsbiblioteket i Wien erbjuds kostnadsfria minikurser tre gånger i veckan. På grund av kursernas korta varaktighet (mellan 1,5-2 h) är tidsåtgången mycket liten vilket tenderar att vara viktigt eftersom människor deltar på frivillig basis på sin fritid. Mini! kurser ger viktiga kunskaper och kunskap till deltagarna som grundläggande läs-och dator färdigheter. MÅLGRUPP arbetslösa och arbetssökande människor, vuxna som arbetar inom okvalificerade jobb, människor som aldrig eller sällan använder sig av utbildningsmöjligheter, invandrare, personer med vårdarbetsuppgifter etc. TERRITORIELL OMFATTNING Lokal: Wien TIDSOMFATTNING 98

99 Tre gånger i veckan JURIDISKT RAMVERK The project partnership consists of: abz*austria, bfi Wien, biv integrativ, Ring Österreichischer Bildungswerke, Wiener Volkshochschulen GmbH, WIFI Wien och WUK. FINANSIELLT RAMVERK (finansiering, budget) The project is funded with the support of the European Social Fund (esf.) och the Austrian Federal Ministry for Education, Arts och Culture (bm: ukk). 3- BESKRIVNING DETALJERAD BESKRIVNING Mini! Kurser täcker ett brett tematiskt område. Det finns IT-kurser som ger deltagare färdigheter i att hantera program som Photoshop eller Excel eller ordna sin digitalfotografering på ett systematiskt sätt. Det finns också skrivarkurser som förmedlar enkla men effektiva tekniker för de som vill skriva sina egna (litterära) texter och förbättra sina skriftliga färdigheter. Alla kurser är kostnadsfria och lågtröskel. Personer deltar på frivillig basis. Kurserna äger rum på allmän plats, stadsbiblioteket i Wien som ligger mycket centralt i staden. 4- UTVÄRDERING BEVISADE RESULTAT Kursernas korta varaktighet gör dem attraktiva för målgruppen. Eftersom deltagarna deltar i workshops på frivillig basis, vill de verkligen lära sig något och är motiverade. De breda spektra av erbjudanden garanterar att många människor hittar en workshop de är intresserade av. 5- ÖVERFÖRBARHET LÄRORIKA ERFARENHETER Verkstäderna måste utformas på ett sådant sätt att deltagarna lär sig något på mycket kort tid. De bör inte lämna kursen med en känsla av att de inte har dragit nytta av workshopen. ÖVERFÖRBARA ASPEKTER Plats: Kursen äger rum i en viktig offentlig byggnad - huvudbiblioteket i Wien. 99

100 Längd: Erbjud verkstäder som kan vara väl genomförda inom 2-3 timmar. Efter kursen måste deltagarna ha en känsla av att ha lärt sig något eller för att ha fått värdefulla insikter. 6- MER INFORMATION MER INFORMATION nikurse_gutzuwissen 100

101 Miniroman ID-NUMMER 20 ÄMNE: Läs- och skrivkunnighet LÄRANDEAPPROACH: Icke-formell LÄRANDEMILJÖ: formell GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER: Kommunikation med korrekt språk, nya teknologier FÄRDIGHETSDEFINITION: Odefinierad 1- MÅL MÅL Språkträning, förstå vokabulär. 2-PLATS ÄMNESOMRÅDE Skriva aktivitet med andra. nyckelkompetenser: att anta en ansvarsfull inställning att skapa, producera och analysera data att samarbeta med andra och kommunicera att skriva på ett korrekt (franska) språk Ämne: ICT och läs- och skrivkunnighet MÅL Migranter, unga och vuxna arbetslösa TERRITORIELL OMFATTNING Lokal, regional TIDSOMFATTNING Denna verksamhet tar i allmänhet en del under läs-träning och är ett återkommande tema under utbildning. FINANSIELLT RAMVERK 101

102 Avdelning, fullmäktige 3- BESKRIVNING DETALJERAD BESKRIVNING För att producera en berättelse med utgångspunkt från två meningar (eller annan öppen källa: nyheter, evenemang, tv, sport etc.) som föreslagits av gruppen. Att producera idéer och att notera dem Att välja ett tema och utkast till en progression tillsammans Att föreställa sig en historia Att skriva Text och att infoga bilder i texten med hjälp av programvara Att skriva ut det Några gånger beroende på deltagarnas nivå och tid Att ladda upp produkter på en gemensam plattform (European Library Project projektet) Att producera en broschyr För att göra en ljudinspelning och producera cd-rom I början av utbildningen väljer tillsammans grupp (max 5 personer) ett gemensamt tema för berättelsen. Under utbildningen arbetar de en halv dag/vecka på att skriva produktionen med hjälp av ICT. Utbildaren hjälper dem med läs-kompetenser, att organisera och producera dokument och att lösa alla tekniska problem. 4- UTVÄRDERING BEVISADE RESULTAT De skapar ett dokument utan att inse att de lär sig läs-och skrivkunnighet ANVÄNDA INDIKATORER Att anpassas till arbete i datormiljö Att inta en ansvarsfull hållning, för att informera och dokumentera sig själva Att skapa, producera, utnyttja och analysera data HUVUDFAKTORER FÖR LYCKAT TILLÄMPANDE Motivation Vänlig atmosfär Likvärdig nivå av läs- och skrivkunnighet HUVUDSVÅRIGHETER Arbeta med andra Läs- och skrivkunnighet 102

103 5- ÖVERFÖRBARHET LÄRORIKA ERFARENHETER Denna typ av aktivitet kan användas även inom ICT lärande, eller med ett visst ämne (miljö, hälsa och omsorg, invandrare historia, etc.) Deltagandet i ett kollektivt projekt, installerar gruppliv som gör det möjligt steg för steg, för var och en att prata våga, att bryta isoleringen och att hitta hans (hennes) egen plats. ÖVERFÖRBARA ASPEKTER Skrivarverkstäder finns också i grund- och gymnasieskolan. 103

104 MONOKROM ID-NUMMER 21 ÄMNE: Musik (gemensamt intresse) som grund för personlig utveckling LÄRANDEAPPROACH: Informell LÄRANDEMILJÖ: formell, Informell GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER Sociala kompetenser Digital kompetense FÄRDIGHETSDEFINITION: Explicit 1- MÅL MÅL Monokrom är ett ungdomscenter för åldrarna år. Vårt primära fokus är på musik. Sedan starten i februari 2003 har Monokrom blivit en väletablerad och respekterad organisation inom den kulturella gemenskapen av Kalmar, Sverige. Att bidra till utvecklingen av musikfärdigheter - men också för att nå unga människor och genom musik öka sin självkänsla, ansvar, organisationskapacitet. 2-PLATS ÄMNESOMRÅDE Att bidra till utvecklingen av musikfärdigheter - men också för att nå unga människor och genom musik öka sin självkänsla, ansvar, organisation kapacitet. MÅL Ungdomar år. TERRITORIELL OMFATTNING Lokal TIDSOMFATTNING 104

105 inleddes 2003 FINANSIELLT RAMVERK Finansierat av Kalmar kommun 3- BESKRIVNING DETALJERAD BESKRIVNING Ungefär 30 band repar i våra 5 fullt utrustade replokaler. Organiserade bandmöten och mentorskap bidrar till att ge vägledning och stöd. Vi erbjuder även en kurs i bandbyggnad för de som vill starta ett nytt band, men har ingen tidigare erfarenhet och kanske behöver hitta några andra musiker att spela med. Har kurser i olika musikinstrument. Varje band som repeterar vid Monokrom erbjuds en gratis inspelning (med tekniker) per år. Ett café erbjuder också levande musik, poesi slams, musikvideor och mycket mer. En etapp för flickor har börjat och målen med detta är att öka det totala antalet kvinnor som använder Monokroms anläggningar och att expandera program som riktar sig till dessa unga kvinnors behov. Musiken är ett sätt att öka självkänsla, lära sig ansvar och utveckla organisationsförmåga. Monokrom har också Internationellt utbyte - för utveckling av ansvar, utbyte av erfarenheter och för att öka organisationens kompetens. 4- UTVÄRDERING BEVISADE RESULTAT Deltagandet har ökat ANVÄNDA INDIKATORER Statistik över hur många band/ ungdomar som deltar HUVUDFAKTORER FÖR LYCKAT TILLÄMPANDE Engagerade utbildare/tränare Samarbete med intressenter Kreativitet HUVUDSVÅRIGHETER Kräver ett antal kvalificerade deltagare 105

106 5- ÖVERFÖRBARHET LÄRORIKA ERFARENHETER Det finns ett behov av starka nätverk, inte bara i musiken samhället utan också på social nivå. Med ungdomar som motiveras i sin musik finns det också möjligheter för korta kurser i ämnen som är användbara för målgruppen, till exempel ekonomi, marknadsföring och administration. Denna typ av program kräver vissa investeringar, så extern finansiering eller sponsring är en bra sak. Det är inget nio-till-fem-projekt! ÖVERFÖRBARA ASPEKTER Träningsprogrammet Programidén Den sociala aspekten av denna typ av program med dess målgrupp FAKTORER SOM BESTÄMMER ÖVERFÖRBARHET För deltagarna i ett sådant projekt är den motiverande faktorn musiken, och detta är ett fritt val för dem. Ett sätt att uttrycka, oberoende av ursprung. Projektet bygger på en mycket liten organisation, snabbt och direkt beslutsfattande vilket är viktigt när man arbetar med denna målgrupp. 6- MER INFORMATION MER INFORMATION 106

107 *peppa ID-NUMMER 22 ÄMNE: Interkulturellt ungdomscenter för flickor LÄRANDEAPPROACH: Informell LÄRANDEMILJÖ: Informell GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER: Kommunikation på främmande språk; digital kompetens; interpersonella, interkulturella och sociala kompetenser och medborgerlig kompetens; kulturellt uttryck FÄRDIGHETSDEFINITION: Odefinierad 1- MÅL MÅL Detta centrum är inriktat på tjejer från och ligger i det 16: e distriktet i Wien. * Peppa erbjuder workshops och vägledning för flickor i syfte att främja organisation, kommunikativ kompetens, beslutsfattande kompetenser och ansvar. Verkstäderna omfattar områdena: Musik, dans och teater Självhävdelse och självförsvar Film, fotografi och media Design, mode och hantverk * Peppa:s grundläggande syfte är att stödja flickor och unga kvinnor i deras individualitet och självbestämmande, att bekämpa ojämlikhet och främja lika möjligheter. Alla erbjudanden är gratis och anonyma. 2-PLATS ÄMNESOMRÅDE * Peppa, det interkulturella centret för flickor, har mycket att erbjuda: tjejernas café, workshops, handledning och Studievägledning och lärande stöd. Alla erbjudanden är gratis och anonyma. * Peppa:s bibliotek består av böcker skrivna på många olika språk. MÅLGRUPP 107

108 Flickor mellan 10 och 20 TERRITORIELL OMFATTNING Lokal 16:e distriktet i Wien TIDSOMFATTNING *peppa är en permanent institution. JURIDISKT RAMVERK *peppa drivs av den katolska organisatione Caritas. FINANSIELLT RAMVERK *peppa stöds av OMV, EU, Frauen Stadt Wien och Mondi. 3- BESKRIVNING DETALJERAD BESKRIVNING * Peppa erbjuder workshops med olika tematiska prioriteringar. Flickor kan välja mellan workshops inom områdena musik, dans och teater, självhävdelse och självförsvar, film, fotografi och media och Design, mode och hantverk. För att ge konkreta exempel: I månaderna mars och april 2010 ingick följande seminarier i programmet: - "Lätt jobb ansökan": I denna workshop lärde sig flickor skriva ett CV och framgångsrikt förbereda sig för anställningsintervju. - "Målning workshop": ESSL Museet sponsrade med dukar, akrylfärg och verktyg, flickor uppmanades att ta med sig egen musik. - "Kreativ workshop": Denna workshop riktar sig till flickor i åldrarna mellan 10 och 13. Flickorna uttryckte vad som var på sina sinnen på ett kreativt sätt: skriva, målning, i egenskap etc. - "Teater workshop": I denna workshop var flickor uppmanade att förverkliga sina idéer, skriva dikter och utföra dem och delar deras åsikt med andra. * Peppa:s riktlinjer är bland annat: Låg tröskel och engagemang Öppenhet och frivillighet Deltagande och kön känslighet Egenmakt och mångfald 108

109 4- UTVÄRDERING BEVISADE RESULTAT Flickor kan komma till ungdomsgården bara för att hänga och träffa andra flickor, men det finns också möjligheten att vara med i frivillig workshops som är roliga och ger nyckelkompetenser som kommunikation på modersmålet, kommunikation på främmande språk, digital kompetens och interpersonell, interkulturell och social kompetens Det pedagogiska tillvägagångssättet * Peppa är "interkulturellt tjejarbete" vilket uppmuntrar flickor att erkänna mångfalden av kulturer, nationaliteter och livsbakgrunder. Flickorna tillbringar sin fritid i en miljö som har positiva effekter på deras öppenhet och tolerans. 5- ÖVERFÖRBARHET LÄRORIKA ERFARENHETER Gör workshoperna frivilliga och låg tröskel-nivå. Applicera interkulturell approach till alla aktiviteter ÖVERFÖRBARA ASPEKTER *peppa:s riktlinjer kan komplementera EDUKEY:s. 6- MER INFORMATION MER INFORMATION 109

110 Photovoice ID-NUMMER 23 ÄMNE: kreativitet och självkänsla LÄRANDEAPPROACH: Icke-formell LÄRANDEMILJÖ: Informell GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER: utvecklande av självkänsla, gruppkommunikation FÄRDIGHETSDEFINITION: odefinierad 1- MÅL MÅL Att skapa lokaler för kommunikation, förståelse och erkännande av gruppidentitet Bygga på ungdomars möjligheter att agera på de problem som möter och höja förtroendet att genom egna krafter och färdigheter kan saker förändras till det bättre Utveckla egen självkänsla och determination hos deltagarna Ökad medvetenhet och påverka genom konsten att förbättra situationen för missgynnade grupper. 2-PLATS ÄMNESOMRÅDE PhotoVoice är ett verktyg till hands för representanter för missgynnade grupper som normalt inte har förmåga eller kraft att påverka införandet på den offentliga dagordningen av särskilda problem i sina kommuner. Genom PhotoVoice kan man berätta sin egen historia och aktivt påverka och medvetandegöra berörda myndigheter och intressenter om problem som drabbar sina samhällen. Utvalda unga vuxna och ungdomar i romska samhällen är utrustade med foto kameror och de kommer att presentera bilder på deras verklighet och uttrycka önskar och önskemål om förbättringar. fotosessioner kan ta itu med särskilda teman och kommer alltid att ha en berättelse knuten till bilden, för att säkerställa tydlig överföring av det avsedda meddelandet. MÅLGRUPP Ungdomar

111 TERRITORIELL OMFATTNING Lokal/ regional; Merisani/Arges, Rumänien TIDSOMFATTNING Projektet genomförs under en period av 3 år, under vilken flera kampanjer organiseras med deltagande av olika romska grupper i Merisani. FINANSIELLT RAMVERK EU-projektet "Ungdomars medverkan genom bilder" som finansieras av Europeiska kommissionen genom programmet Aktiv ungdom och Svarta havstrusten för regionalt samarbete. 3- BESKRIVNING DETALJERAD BESKRIVNING Genom PhotoVoice blir representanter för missgynnade grupper (i detta fall romerna) utrustad med foto kameror och ombedda att producera bilder som speglar deras uppfattning om de problem som deras samhälle, samt att föreslå en vision av vad som bör behållas eller ändras efter deras speciella gemenskap. De valda bilderna måste kunna generera gruppdiskussioner och stimulera förändringsprocessen i respektive samhället. Dessutom är projektet syftar även till att lära deltagarna att erkänna sin vision för hur de vill samhället att utvecklas och att bli aktivt involverad i att genomföra en sådan syn. Bilder som tagits presenteras alltid tillsammans med fotografens berättelse om den situation han presenterade och det sätt han vill saker att utvecklas i framtiden. Exposition med deltagande av målgrupper är organiserade för att öka medvetenheten om de respektive problemen och underlättar det stöd som behövs för att genomföra nödvändiga förändringar. De viktigaste stegen för projektets genomförande är: välja temat/det problem som återspeglas i processen identifiera de målgrupper/beslutsfattare som måste påverkas av projektets resultat identifiera målgrupper deltagare gruppen och utbilda dem ta och bearbeta bilder (underlätta, dokumentation av foton) organisera mässan organisera en uppföljning kampanj för att påverka den önskade förändringen 111

112 Utvärdering av processens påverkan. 4- UTVÄRDERING BEVISADE RESULTAT Till skillnad från andra metoder för att påverka beslut, eftersom det genomförs av den specifika målgruppen påverkas av problemet, metod har PhotoVoice utvecklat kapaciteten hos deltagarna att uttrycka sig offentligt och att koncentrera sina ansträngningar och kreativitet på att presentera egen situation, med fokus på åtgärder som skulle kunna förbättra livskvaliteten och inte bara begränsa sig till erkännandet av frågorna. Projektet bidrog till att förbättra den egna självkänslan och självförtroendet hos unga vuxna i romska samhällen, några av dem upptäckte även verklig talang och tillämpning för denna, som eftersträvats vidare som karriär. Även för Merisanska samhällen, bidrog detta projekt också i början av vissa program till att stödja ungdomar i det lokala romska samfundet att integreras på arbetsmarknaden och/eller att fortsätta sin formella inlärning. ANVÄNDA INDIKATORER Antal deltagare/ fotografer Bildernas relevans för det valda temat Utställningarnas påverkan och konkreta initiativ som genererats av programmet. HUVUDFAKTORER FÖR LYCKAT TILLÄMPANDE Temats relevans för målgruppens verklighet Lämpliga uppföljningsinitiativ Lämpligt urval och träning av fotografer, för att säkerställa att de får och att de har kompetens att ta effektfulla bilder. Medverkan och kapaciteten hos den ledande organisationen i att säkerställa att relevanta beslutsfattare och målgrupper deltar i organiserade utställningar. Lämpliga uppföljningsinitiativ HUVUDSVÅRIGHETER Håll motivationen hos deltagarna hög för att fullfölja hela processen (lägg energi på att lära och att agera på projektets mål i ett samhälle som ibland ser ner på människor som försöker agera "smart" eller "annorlunda"). Fotografernas förmåga att avbilda relevanta situationer Svårighet att formulera realistiska åtgärdsplaner för att förbättra situationen, eftersom vissa av dem är beroende av intressenter utanför kontroll eller inflytandet för respektive organisationer. 112

113 5- ÖVERFÖRBARHET LÄRORIKA ERFARENHETER Individuellt ansvar och inflytande på närsamhället Aktiv inblandning på individuell nivå i att förbättra livskvalitén i det egna närsamhället, hellre än att vänta på att andra ska göra det. Konst och talang bryr sig inte om etnicitet och social klass ÖVERFÖRBARA ASPEKTER Effektivt sätt att uttrycka och bilda opinion; Innovativ metod för att engagera målgruppen i att presentera sin egen situation; Lärandemetod som försäkrar utvecklande av självkänsla och självförtroende hos unga FAKTORER SOM BESTÄMMER ÖVERFÖRBARHET Metoden för att höja allmänt medvetande är enkelt överförbar till andra målgrupper och intressen Deltagande lärande och förändringsprocess som kan överföras till andra målgrupper Inga specifika hinder finns för överförandet 113

114 Plan-Langues ID-NUMMER 24 ÄMNE: inlärning av främmande språk genom att lyssna på radio LÄRANDEAPPROACH: Informell LÄRANDEMILJÖ: Informell GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER: Kommunikation på främmande språk FÄRDIGHETSDEFINITION: Explicit 1- MÅL MÅL Detta projekt tillämpar en innovativ strategi med målet att sätta språk till förfogande för en mycket stor publik och att främja aktiv användning av främmande språk bland radiolyssnarna. Därigenom skall bättre kommunikation mellan språkgrupper i Belgien främjas. 2-PLATS ÄMNESOMRÅDE Populära sånger sjungna på engelska eller andra språk som holländska, engelska, tyska och spanska uttalas av infödda talare och simultantolkas till franska, elevernas modersmål. Programmet sänds på viktiga franskspråkiga radiokanaler (Pure FM, Classic 21). Låtarna samt olika intervjuer med artister publiceras på hemsidan och i tidningen Le Soir. Det finns också sidor på Facebook och MySpace som innehåller textade intervjuer med artister. På webbplatsen finns sångtexter, översättningar och videoklipp tillgängliga. MÅLGRUPP Ungdomar och vuxna, migrantsamhällen i Bryssel. TERRITORIELL OMFATTNING Nationelll: Belgien TIDSOMFATTNING 114

115 Plan-Langues lanserades 1984 efter att en undersökning visade att mycket få människor förstod den generella betydelsen av populära låtar. Animation Center for Languages säkrade ett samarbete med Radio 21 och tidningen Le Soir för att genomföra projektet som var tänkt att pågå några månader i första hand. 23 år senare har Animation Center for Languages redan producerat över 1000 Plan-Langues och stött hundratals konstnärer. JURIDISKT RAMVERK Ideell organisation FINANSIELLT RAMVERK (finansiering, budget) Animation Center for Languages stöds av olika institutionella och privata partners, inklusive Communauté française de Belgique, Label européen des langues, EU, etc. 3- BESKRIVNING DETALJERAD BESKRIVNING Plan-Langues erbjuder språkinlärningsverktyg till allmänhetenm i Belgien genom att sända innovativa metoder för språkinlärning på viktiga franskspråkiga radiokanaler såsom Pure fm och Classic 21. Idén är enkel: fransktalande uttalar sånger sjungna på engelska eller andra språk vilket simultant översätts till franska vilket är elevens modersmål. Idén uppstod 1984 när en studie visade att alla kunde översätta titeln på den berömda låten "Love of the Common People" av Paul Young, som var en stor hit vid tillfället, och majoriteten kunde sjunga de första raderna, men nästan ingen förstod den generella innebörden. Det var här Plan-Langues uppstod. I dag använder Animation Center for Languages möjligheter med Web 2.0 för att nå en ännu större publik via Facebook, MySpace och så vidare. De organiserar också språkfrämjande kampanjer såsom den årliga språkfesten". 4- UTVÄRDERING BEVISADE RESULTAT Ingen relevant information ANVÄNDA INDIKATORER Ingen relevant information HUVUDFAKTORER FÖR LYCKAT TILLÄMPANDE Ingen relevant information HUVUDSVÅRIGHETER Ingen relevant information 115

116 5- ÖVERFÖRBARHET ÖVERFÖRBARA ASPEKTER Projektidén Multimedia iden: Projektet är närvarande radio, har en websida, publiceras i en tidning och i sociala nätverk. FAKTORER SOM BESTÄMMER ÖVERFÖRBARHET Samarbete måste etableras med radiokanaler. In Wien skulle en lämplig partner kunna vara Radio Orange, en icke kommersiell och gratis radiostation. 6- MER INFORMATION MER INFORMATION 116

117 Polisprepen Flexibel förträning ID-NUMMER 25 ÄMNE: Att förbereda ungdomar för högre utbildning, här inriktat på Polishögskolan LÄRANDEAPPROACH: formell LÄRANDEMILJÖ: Alla GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER Sociala kompetenser, Språk, Kompetens i matematik kommunikation på främmande språk, kommunikation på modersmål och övriga efter behov FÄRDIGHETSDEFINITION: Explicit 1- MÅL MÅL Ett sätt att nå kunskap och framtida yrke, individualiserat efter dina behov och förhållanden, en flexibel förberedande utbildning inför Polishögskolan eller yrkesmässig karriär inom vakteller räddningsyrken. Utbildningen är flexibelt uppbyggt vad gäller längd, tid, plats, metod och efter elevernas behov. En stimulerande och meningsfull utbildning som är till stor nytta för personlig utveckling. En individuell studieplan som består av studier, både individuellt, i grupp och på distans. 2-PLATS ÄMNESOMRÅDE Utveckling av utbildning för förberedelsetill högre studier eller arbete. i detta fall syftar till att personer som är intresserade av att söka polishögskolan eller liknande yrken. MÅLGRUPP Arbetslösa äldre än 20 år TERRITORIELL OMFATTNING Lokal 117

118 TIDSOMFATTNING Januari 2007 till januari 2008 JURIDISKT RAMVERK Kursen utvecklades av Folkuniversitetet och finansierades av Europeiska strukturfonden. FINANSIELLT RAMVERK Finansierat av Europeiska strukturfonden. 3- BESKRIVNING DETALJERAD BESKRIVNING Studiemetoder Studierna baserades på portfoliometodologi, problem-baserat lärande, fallmetoder. Tränande av analys och struktur. Diskussion och grupparbete för samhälleliga frågor, för att använda tidigare kunskap och erfarenhetspoäng. En digital utbildningsportal användes där eleverna sparade sin personliga portfolio Distansmetod Kurserna på gymnasienivå var också tillgängliga genom distansutbildning på Komvux i Kristianstad. Datorer kunde användas på Folkuniversitetet och lärcentra i Kristianstad. De som bodde längre bort hade möjligheter att använda datorer in lärcentra i flera andra kommuner. Utbildningen var heltidsstudier som bestod av teori sessioner under två dagar/veckor och enskilda studier, studiebesök, auskultation, etc. i tre dagar. Alla studenter deltog i praktiken och auskultation. UTBILDNINGSINNEHÅLL Lär dig att studera som använder PBL (problembaserat lärande), Portfölj metodologi och Fall metodologi. bra för Fortsatta studier och även för polisarbete. Support och coaching för att planera, genomföra och monitor dina studier. praktisk Svensk Lätt och professionell kommunikation för olika målgrupper på "rätt nivå" - både muntligt och 118

119 skriftligen. Problem-baserade områden genom att diskutera, argumentera och närvarande. Lär dig att förstå och använda det språk som polisen och rättsväsendet Måste och kunna beskriva sådana texter. Social information, kultur, etik och moral, demokrati, jämställdhet ras och kön etc. Seminarier, studiebesök, Möjlighet att komplettera dina tidigare utbildningskvalifikationer för att ha allmän behörighet för högskolestudier och specifik behörighet för Polishögskolan i ämnena svenska B, Samhällskunskap A, Historia A Förberedelser för Examination Fysisk träning, kost och hälsa Regelbunden fysisk träning IT, Datorkörkort ECDL. 4- UTVÄRDERING BEVISADE RESULTAT Många av deltagarna gick vidare till polishögskolan, några tog en annan väg och blev väktare, brandmän och dylikt. ANVÄNDA INDIKATORER Kunskapsutvärderande formulär. Formulär om tillfredsställelse med utbildningen HUVUDFAKTORER FÖR LYCKAT TILLÄMPANDE Varierat innehåll såsom seminarier, träningssessioner, studiebesök, individuell träning Stort nätverk HUVUDSVÅRIGHETER Olika kulturer Utbildningsperioden var för kort. 5- ÖVERFÖRBARHET LÄRORIKA ERFARENHETER Måste vara medveten om deltagarnas olika kulturer Mycket viktigt att ha ett stort nätverk och ha förberett arbetsplacering för deltagarna. ÖVERFÖRBARA ASPEKTER Programidé FAKTORER SOM BESTÄMMER ÖVERFÖRBARHET 119

120 Den grundläggande idén om överförbar förberedande utbildning Förmågan att arbeta med kulturella skillnader Att ha representation från den åtföljande utbildningen (här PHS) inom den förberedande utbildningen för att garantera att utbildningen är på rätt väg och är till nytta för eleverna. 120

121 Project College, Young Sellers ID-NUMMER 26 ÄMNE: Marknadsföring och ekonomi inriktat på försäljning och promotion, kombinerat med utbildning på jobbet LÄRANDEAPPROACH: formell, Informell LÄRANDEMILJÖ: formell, Informell GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER Entreprenörskap, kommunikation på främmande språk, Digital kompetens, kommunikation på modersmål, Social kompetens FÄRDIGHETSDEFINITION: Explicit 1- MÅL MÅL Nya sätt att arbeta - ett integrations- och socialt projekt för ungdomar med fokus på jobb inom försäljning eller service, på inhemska och internationella marknader Målet var att alla bör ha någon form av sysselsättning i försäljning och service vid slutet av projektet. Men också att studera i högre utbildning eller annan utbildning. Projektet utvecklade metoder för att förbättra integration på individuell basis för arbetslösa ungdomar på arbetsmarknaden. Projektet syftade till ungdomar med såväl svensk som utländsk bakgrund, och är således både ett arbetsmarknads- och ett integrationsprojekt. Vi uppmuntrar företag att bättre utnyttja ungdomarnas kunskaper och gav dem möjligheter till utveckling. Hjälpte unga arbetslösa människor som är intresserade av arbete/utbildning utomlands och förberett dem för detta. De fick också grundläggande utbildning och utbildning inom marknadsföring/försäljning och promotion. 2-PLATS ÄMNESOMRÅDE Nya sätt att arbeta - en integration och sociala projekt för unga människor fokusera på jobb i försäljning eller service, på inhemska och internationella marknader. Projektet har också framfört att verkligen engagera arbetsgivarna, inte bara i termer av sysselsättning, men också att delta i processen att intervjua deltagare och att delta i denna urvalsprocess för att 121

122 få motiverade deltagare att börja i projektet. MÅLGRUPP Arbetslösa ungdomar, särskilt de med utländsk bakgrund, som är, eller sannolikt kommer att vara arbetslösa. Vi hade att en mångkulturell grupp av deltagare, där andelen av svensk härkomst var 50 %. Målgruppen var även företagssektorer med anställningsbehov. Vi byggde upp ett nätverk för unga människor och näringslivet, och när det var nödvändigt att välja och matcha ungdomar deltog näringslivet. TERRITORIELL OMFATTNING Lokal TIDSOMFATTNING Började januari 2006 Slutade januari 2007 FINANSIELLT RAMVERK Finansierat av Europeiska Strukturfonden (ESF) 3- BESKRIVNING DETALJERAD BESKRIVNING Deltagare i projektet har nästan uteslutande kommit från arbetsförmedlingen och urvalet har baserats på individens vilja att arbeta i någon form av försäljning. Deltagarna har sedan starten av projektet med tre veckors utbildning i grundläggande 122

123 marknadsföring/försäljning på Folkuniversitetet i kombination med identifiering av individer, social information och kontakter med arbetsgivare. Den enskilde deltagaren har tagit stort ansvar för sin egen utveckling men har också fått hjälp där det behövs, detta främst i kontakt med arbetsgivare. Det Innovativa med projektet: Projektet hade ett mycket nära samarbete med företag med anställningsbehov. Pedagogiska delar av projektet helt baserad på deltagarens och deras behov, både vad gäller inriktning på den lokala och internationella marknaden. Deltagarna förberedes för arbete utomlands. Företagen fick möjlighet att utveckla sina rekryteringsprocesser och system för introduktionsutbildning av nya säljare. IT användes som ett naturligt verktyg i projektet Projektets struktur och funktion: Projektarbetet var olika för de två grupperna - ungdomar som vill ett jobb på den lokala marknaden och de som var internationellt inriktade. Projekt strukturen var uppdelat i fyra etapper för båda grupperna: STEG 1 Rekrytering av företag med anställningsbehov bland ungdomar och fokusera på en karriär inom försäljning på marknaden eller service. Detta var det första steget i projektet: vi identifierade anställning behov av en stor grupp av företag i deras motiveringar och villkor för försäljning eller service. STEG 2 Bestod av att välja företag med rekryteringsbehov och göra ett urval av ungdomar. Samarbetet och matchningen började. 123

124 STEG 3 Ett samarbetsavtal undertecknades mellan företag, ungdomar/projektdeltagare och Folkuniversitetet. Detta avtal omfattar även en handlingsplan som anger hur introduktionen in i arbetet och vad hon/han behöver lära sig att så småningom få anställning. STEG 4 Kallades den pedagogiska Metod för LTA - lärande till arbete. Utbildningens komponent som ingick var orienterad så att deltagarna var tvungna att uppfylla kraven från företagen och var mycket praktiskt baserade. I detta steg får deltagarna lära sig att ta ansvar för sitt framtida lärande och sin karriärutveckling. Utbildningen fokuserade på olika branscher och företag: Detaljhandeln - personlig försäljning Telemarketing Utesäljare Produkter - Tjänster Restaurang och hotellet 4- UTVÄRDERING BEVISADE RESULTAT Utvärdering och kvalitetssäkring En viktig del av projektet var löpande utvärderingar för att följa deltagarnas utveckling och möjligheter och till fortsatt anställning i företaget. Projektledaren följde upp deltagare och företag både individuellt och i grupp. En extern utvärderare utvärderade ständigt projektets arbetsmetoder och effektivitet. En av de viktigaste delarna för kvalitetssäkring var kontinuerlig övervakning och utvärdering både muntligt och skriftligt, vilken ligger till grund både för kontroll och periodiska justeringar av saker som bör och skulle kunna ändras, och för kontinuerlig utveckling av arbetsmetoder i projektet. För övervakande och försäkran att projektets mål uppnåddes, använde vi: Expertgrupper - dessas huvuduppgift var att övervaka processen och resultatet, i samarbete med den externa utvärderaren. Intervjuer och diskussioner mellan projektledare, övriga anställda, företag och deltagare, särskilt vad gäller träningsinnehåll, personliga framsteg och sysselsättningsmöjligheter. Skriftliga utvärderingar (deltagare och företag), några gånger under projektets och en slutlig utvärdering. 124

125 Deltagares självutvärdering ANVÄNDA INDIKATORER Kunskapsformulär Formulär om tillfredsställelse med utbildningen HUVUDFAKTORER FÖR LYCKAT TILLÄMPANDE Goda kontakter med det socialdepartementet, arbetsförmedlingen och näringslivet. Samarbete med företag med anställningsbehov och ett stort nätverk. Need a network och contacts. HUVUDSVÅRIGHETER Möjlig risk var att vi skulle misslyckas med att rekrytera företag med rekryteringsbehov eller deltagare med rätt kompetens eller att vi misslyckas med att genomföra projektet med önskat resultat. 5- ÖVERFÖRBARHET LÄRORIKA ERFARENHETER Att rekrytera deltagare som verkligen är intresserade av försäljning och tjänst. Att rekrytera arbetsgivare som bygger på deltagarnas behov. Att engagera arbetsgivare från början ÖVERFÖRBARA ASPEKTER Träningsprogrammet FAKTORER SOM BESTÄMMER ÖVERFÖRBARHET Att ha rätt mix av teori och praktik. Att se till att programmet bygger på de verkliga behoven från arbetsmarknaden vad gäller försäljning och service Att kunna arbeta med lokala förhållanden avseende arbetsmarknadens behov och tidsram Att kunna skapa ett gott samarbete med olika arbetsgivarorganisationer fackföreningar och handel (åtminstone i Sverige är det viktigt att låta branschorganisationer i nätverket). 125

126 Rap-CD: Produktion och konsert ID-NUMMER 27 ÄMNE: Kultur LÄRANDEAPPROACH: Icke-formell LÄRANDEMILJÖ: formell GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER: Alla FÄRDIGHETSDEFINITION: odefinierad 1- MÅL MÅL Målet är att organisera kursen kring ett kollektivt projekt och kommer att fokusera på sammansättning, beredning och produktionen av en Rap och Slam-CD och konsert. Genom detta projekt är vårt mål inte att låta ungdomarna drömma att de kommer att vara morgondagens stjärnor, men att få dem att möta verklighets princip som innebär att all kollektiv output kräver, förutom lämpliga intressen och funktioner, ämnen och material; engagemang och regler och tolerans mot frustration. 2-PLATS ÄMNESOMRÅDE Skriva texter, producera musik, spela in och redigera Cd:n och skapa omslaget till Cd:n MÅL 8 unga deltagare med två startdatum 4 maj & 4 oktober. Ålder mellan TERRITORIELL OMFATTNING Lokal TIDSOMFATTNING Ca 300 h JURIDISKT RAMVERK 126

127 Förberedelse till orientering och examen FINANSIELLT RAMVERK Regional finansiering 3- BESKRIVNING DETALJERAD BESKRIVNING Alla kandidater välkomnas sig tillsammans med sin rådgivare från Mission Locale för att förklara syftet med kursen och Musik Project. Det huvudsakliga syftet med detta projekt är att skriva, komponera, spela in och redigera en ljud-cd och för att skapa omslaget. Utbildningen har organiserats kring ett kollektivt projekt som kommer att strukturera hela kursen uppdelad i 9 moduler som följer: Mod 1 Bild 50 H Mod 2 Musik och konstruktion av instrument 120 H Mod 3 Skrivande 120 H Mod 4 Dans 120H Mod 5 Regi 100H (ljud, ljus, kostym, söka sponsorer och partners...) Mod 6 Konsertorganiserande 100 H Mod 7 Individuell handledning och stöd 45H Mod 8 Arbetsplacering på företag 150 H Mod 9 och senare 35H 4- UTVÄRDERING BEVISADE RESULTAT Under den ursprungliga intervjun verkar deltagarna intresserade av projektet, dock inte överväldigade Det är mycket viktigt att ge mening åt utbildningen till deltagarna och förklara synliga mål (skrivande, musikprojekt...) och icke synliga sådana; att veta att vårt huvudsakliga mål är att få deltagare i en ram, en dynamik, ett team arbete som kommer att verka som ett förberedande för att engagera dem i en mer strukturerad utbildning som en examen eller anställningsavtal. ANVÄNDA INDIKATORER Aktivt deltagande och engagemang i all verksamhet Resultatkvalitet 127

128 HUVUDFAKTORER FÖR LYCKAT TILLÄMPANDE Skriva, Musik, Internet/bildbehandling är i allmänhet ganska uppskattat av deltagare och har möjliggjort upptäckten av någon personlighet Viktiga medel för att uppnå projektets output. Det pedagogiska Teamet har förstärkts med 3 frilansande experter: 1 för upptäckten av företaget, 1 för musik komposition/inspelning, musik blandning och den sista för "skrivarverkstad" 5- ÖVERFÖRBARHET LÄRORIKA ERFARENHETER Musik och konstruktion av instrument Kontroll (ljud, ljus, kostym, söka sponsorer och partners...) Konsertorganisation Skrift Dans ÖVERFÖRBARA ASPEKTER Arbeta tillsammans och organisera ett evenemang Skriva tillsammans med andra 128

129 Läsning och Scen ID-NUMMER 28 ÄMNE: utvecklande av utbildningskompetenser LÄRANDEAPPROACH: Icke-formell LÄRANDEMILJÖ: Informell GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER: Kommunikation; Interpersonell; Interkulturell och social kompetens; Entreprenörskap; kulturellt uttryck FÄRDIGHETSDEFINITION: Odefinierad 1- MÅL MÅL - Att bekämpa misslyckande i skolan och främja utvecklandet av utbildningskompetenser. - Att främja integration av ungdomar, speciellt aspekter som mångfald och skillnader för att förvandla dem positivt och göra dem till berikande element. - Att utveckla Grundläggande kompetenser hos unga människor, som tillåter dem att förverkligas och att utvecklas på ett personligt plan, i skola, social och professionell form. I synnerhet kompetenser som: språkliga, sociala och medborgerliga, kulturell och konstnärlig kommunikation, och individuellt lärande(learning To learn). 2-PLATS ÄMNESOMRÅDE Att närma sig utbildning, konst och kultur i syfte att utveckla utbildningskompetenser genom litterära, konstnärliga och kreativa aktiviteter. MÅLGRUPP Detta projekt satte en särskild uppmärksamhet på mer utsatta delar av befolkningen samt stadsdelar med mindre kulturella resurser. Det syftade till barn och ungdomar, men också genom interkulturellt projekt, till vuxna och åldringar. Programmet tar hand om mer än två hundra ungdomar i Pedagogiska centrum. TERRITORIELL OMFATTNING Lokal TIDSOMFATTNING 129

130 Läsår FINANSIELLT RAMVERK Fundación Coca-Cola City Group Fundación Portius 3- BESKRIVNING DETALJERAD BESKRIVNING Några av aktiviteter som utvecklats inom ramen för detta program är: Young Art towards the expression of the ideas Konstnärlig workshops för ungdomar i distrikten Usera och Villaverde. Denna verksamhet genererade möte mellan ungdomar och yrkesverksamma inom olika områden (film, musik, teater, bild och ljud, etc.), med åtagandet att i var och en av verkstäderna uppnå ett konkret konstnärligt resultat. Finansierat av Coca-Cola Foundation. Theater To teach och To learn Flera pjäser repeterades och iscensattes såsom: "Las cuentas del Tio Migallón", för att lära om matematiska operationer. "Radera una vez la Magia está en los Libros" om fantasin, som arbetar med texter från Quijotes roman. "En la Isla de los Risueños" om kreativitet och historier som får publiken att bli bekant med Rodaris kreativitetstekniker. Just nu turnerar man med skådespelet "Con sumo Cuidado" om ansvarsfull konsumtion. Finansierat av Citi Group. Rapsodas in the Neighbourhood Sprida poesi mellan ungdomar. En CD producerad av ungdomar publicerades, och distribuerades gratis via Coca-Cola Foundations nätverk. En produkt med mycket högt värde som didaktiskt material för klassrummet. Detta projekt syftade till att främja kreativitet och konstnärlig sensibilisering, och introducerade unga människor, via deras egna mest närbelägna kulturella referenser, till litteraturens klassiker. Projektet finansierades av Coca-Cola Foundation. Rapsodas in the Neighbourhood har inbjudits att delta i flera konserter och viktiga evenemang. Annual Competitions of Scenic Reading: "Déjame contarte" "Yo, tú una multitud" Teatreando". Vid organiserandet för IV Competition som firades i juni Finansierat av Coca-Cola Foundation och Porticus Foundation. Intergenerational Meetings through the Reading. Servicelärande projekt. Möte 130

131 mellan unga och gamla. Detta projekt mottog Cepsa Prize to Social Value Finansierat av Porticus Foundation. 4- UTVÄRDERING BEVISADE RESULTAT Erfarenheten var mycket positiv för de unga människor som deltog i den. En tydlig förbättring i deras studieresultat. De nådde en klar förbättring i sina Grundläggande kompetenser, särskilt den språkliga. Utveckling av grundläggande kompetenser som teamwork, samarbete och Förhandling. Klar förbättring av deras självkänsla ANVÄNDA INDIKATORER Hög utvärdering av de akademiska lärarna Rapsodas in the Neighbourhood har inbjudits att delta i flera konserter och viktiga evenemang. Vissa av aktiviteterna inom projektets ramverk har belönats med priser såsom Cepsa Prize for Social Value 2009 HUVUDFAKTORER FÖR LYCKAT TILLÄMPANDE Att engagera ungdomar i konstnärlig verksamhet visar sig mycket berikande för dem. Utveckling av kreativitet hos unga människor. Personlig tillfredsställelse hos unga människor när de känner sig erkända och kan göra något bra. Personlig tillfredsställelse hos unga människor av att värderas och respekteras av vuxna HUVUDSVÅRIGHETER Vi utgår från en målgrupp som i många fall har läs- förståelse- och muntliga kommunikationsproblem. Samordningen av all verksamhet kräver av ett stort supportteam samt en individuell övervakning av handledare. 5- ÖVERFÖRBARHET LÄRORIKA ERFARENHETER Genom denna typ av åtgärder visar det sig lättare att motivera unga människor. Det hjälper dem att skaffa och träna kompetenser nästan utan att inse det. Deltagande i programmet förutom volontärerna måste stimuleras av handledningsprofessorer/som har direkt kontakt med ungdomar. Det bör föreslås som en personlig utmaning för några av dem. 131

132 Denna typ av informell aktivitet, förutom att inbjuda till reflektion, är mycket användbar för att generera senare aktiviteter i klassrummet. ÖVERFÖRBARA ASPEKTER Erfarenheten som helhet är mycket positiv för ungdomar och några av aktiviteterna är lätta att överföra till andra sammanhang. FAKTORER SOM BESTÄMMER ÖVERFÖRBARHET Tillgång till nödvändiga resurser Konst och Litteratur ger ett stort arbetsområde. 6- MER INFORMATION MER INFORMATION Video på en av aktiviteterna: Rapsodas in the neighbourhood 132

133 Ronneby Textilprojekt ID-NUMMER 29 ÄMNE: att genom hantverk utveckla kommunikation/språkfärdigheter och entreprenörsfärdigheter. LÄRANDEAPPROACH: Informell LÄRANDEMILJÖ: Informell GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER: Entreprenörskap, kommunikation på främmande språk, Interkulturella och sociala kompetenser FÄRDIGHETSDEFINITION: Explicit 1- MÅL MÅL Huvudmål: Att skapa en känsla av gemenskap i Ronneby kommun. Att bilda en grupp som består av svenska kvinnor med olika etniska bakgrunder. Genom att få kvinnor i gruppen att utveckla sina kunskaper i ämnet och ge mer kunskap om Sverige, kommer de svenska deltagarna öka sina kunskaper om andra länder och kulturer, hälso-och entreprenörskap. Lära sig svenska på ett annorlunda sätt. 2-PLATS ÄMNESOMRÅDE att genom hantverk utveckla kommunikation/språkfärdigheter och entreprenörsfärdigheter. Att lära sig om att dela med sig av kultur. MÅLGRUPP Projektet riktar sig främst till kvinnor med utländsk bakgrund som har få eller inga rötter i den svenska arbetsmarknaden och svenska kvinnor. TERRITORIELL OMFATTNING Lokal TIDSOMFATTNING 133

134 Projektet inleddes 2009 och löper fortfarande. FINANSIELLT RAMVERK Finansierat av kommunen, vissa ledare betalas av arbetsförmedlingen. 3- BESKRIVNING DETALJERAD BESKRIVNING Projektet är ett bra exempel på informell utbildning - att lära sig språket och andra färdigheter genom hantverk. Det huvudsakliga syftet är att använda textilarvet för att nå social sammanhållning och en känsla av gemenskap bland kvinnor med invandrarbakgrund och kvinnor med svensk bakgrund. Exempel på aktiviteter: Andelar i festivaler som kultur dagar. Utställningar Workshop i smyckestillverkning. Workshops i kalligrafi (latinska tecken) Föreläsningar om att starta din egen verksamhet och ekonomi Föreläsningar om hälsa, motivation, stresshantering Vi har även "öppet hus" som lockar många besökare. Seminarier Samhällsinformation Lära sig svenska på ett nytt sätt 4- UTVÄRDERING BEVISADE RESULTAT Utvärdering har inte gjorts ännu. Deltagaren kommer att göra en utvärdering om projektet och dess innehåll. Men vi kan se att deltagarna har fostrat sin självkänsla och sina språkkunskaper. verbal kommunikation är mycket bättre, de har också förbättrat sitt kreativa tänkande, lagarbete och lärt sig om olika kulturer. ANVÄNDA INDIKATORER Formulär om tillfredsställelse med projektet HUVUDFAKTORER FÖR LYCKAT TILLÄMPANDE Ha grupper med likvärdiga språkförmågor. Tillgång till tolk är i bland nödvändigt. 134

135 Träningsmetoder: hantverk, seminarier, hantverksutställningar och praktiska övningar. Behöver nätverk och kontakter HUVUDSVÅRIGHETER Språkproblem Olika kulturer Nå målgruppen Större deltagande krävs. Svårigheter att involvera svenska kvinnor. 5- ÖVERFÖRBARHET LÄRORIKA ERFARENHETER Normala lektioner är svårt att ha med denna målgrupp. Måste vara medveten om kulturella skillnader Många sociala, psykologiska problem kan inte involveras i denna aspekt. ÖVERFÖRBARA ASPEKTER Programidén Nytt sätt att lära språk. FAKTORER SOM BESTÄMMER ÖVERFÖRBARHET Språkinlärning genom en aktivitet som inte normalt sammankopplas med denna typ av inlärning. Att använda ett ämne som är lättförståeligt för målgruppen, här textil och hantverk, kan vara vad som helst. 6- MER INFORMATION MER INFORMATION Tidningsartikel 135

136 Servicelärande: Digital alfabetisering ID-NUMMER 31 ÄMNE: Unga människor som utbildare i användandet av nya teknologier LÄRANDEAPPROACH: Icke-formell LÄRANDEMILJÖ: Icke-formell GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER: Lingvistisk kompetens; Lärande för att lära; interpersonella, interkulturella och sociala kompetenser och medborgerlig kompetens och Entreprenörskapskompetens FÄRDIGHETSDEFINITION: odefinierad 1- MÅL MÅL - För att förbättra inlärningen av samexistensvärderingar och yrkeskompetens, liksom ansvarigt medborgerligt deltagande. - För att bryta med rollen av passivitet hos ungdomar i risk för social utslagning, stimulera dem att aktivt delta i sitt närsamhälle med hjälp av solidariska tjänster. 2-PLATS ÄMNESOMRÅDE Utveckling av nya teknikkurser som syftar till gamla människor, arbetslösa eller invandrare, vilka lär sig av unga människor i riskzon för social utslagning eller med inlärningssvårigheter. MÅLGRUPP Ungdomar i särskilda utbildningsprogram och kvinnor som får minst hyror 1. TERRITORIELL OMFATTNING Lokal FINANSIELLT RAMVERK Verksamheten bedrivs i utrymmen som gjorts tillgängliga genom samarbeten mellan offentliga och privata sociala organisationer. 1 receiving minimum rents, övers. Anm. 136

137 3- BESKRIVNING DETALJERAD BESKRIVNING Projektet omfattade en grupp unga människor som kommit från särskilda utbildningsprogram i frivilligt undervisande av datorkunskap för vuxna (äldre, arbetslösa och invandrare). På så sätt blev ungdomarna som lärare i ett ämne som de kände särskilt väl, att undervisa vuxna i hur man använder en dator. Under utvecklingen av processen tilldelades en handledare varje deltagare för att stödja denne personligen. Handledaren var en av de studenter som redan tidigare gått igenom erfarenheten. I slutet av erfarenheten mottog alla deltagare en titel som lärare i grundläggande datavetenskap. 4- UTVÄRDERING BEVISADE RESULTAT Erfarenheten var mycket positiv för ungdomarna som deltog, och blev i majoriteten av fallen en personlig utmaning för dem. De förbättrade sin akademiska kapacitet och vissa av sina grundläggande kompetenser. De förbättrade speciellt sina lingvistiska kompetenser, i vilka det märktes en stor utveckling från början av erfarenheten till dess slut. Tillväxten av deras självkänsla. ANVÄNDA INDIKATORER De deltagande ungdomarnas åsikter (se video enligt följande länk) 1007&vap=0 Utvärdering av akademiska lärare och lärare under erfarenheten. HUVUDFAKTORER FÖR LYCKAT TILLÄMPANDE Ungdomars personliga tillfredsställelse, de kände sig erkända och kapabla till att göra något gott. Den positiva känsla som skapades hos deltagarna av erfarenheten att göra gott och hjälpa så väl som känslan att vara värdefull och respekterad av vuxna av denna anledning. Utvecklingen av vissa grundläggande kompetenser som lingvistisk kompetens, lärande för att lära, interpersonell, interkulturell, social och medborgerlig kompetens och entreprenörskapskompetens. HUVUDSVÅRIGHETER 137

138 Att få ungdomarna att engagera sig i att delta i programmet redan från början. Denna typ av aktivitet, där ett klart och tydligt muntligt uttryckssätt är fundamentalt, kan vara väldigt svår att tillämpa med denna målgrupp, vilken i många fall har uttryckssvårigheter. Vi börjar med en målgrupp som inte har någon tidigare erfarenhet av utlärning. Av detta skäl är det nödvändigt att ge dem grundläggande träning i de psykosociala aspekterna hos äldre människor som fundamentala aspekter av hur att utbilda på ett effektivt sätt. 5- ÖVERFÖRBARHET LÄRORIKA ERFARENHETER Deltagande i programmet utöver frivilligt sådant måste stimuleras av lärarna som har direkt kontakt med ungdomarna. I vissa fall bör det föreslås som en personlig utmaning för dem. The accreditation by means of a title as trainer in basic computer science motivates them at the beginning to participate in the programme, nevertheless, later on another type of deeper personal motivations raised. Having to act themselves as professor helps to value och understand better the effort of professors who give them clutvärdera. ÖVERFÖRBARA ASPEKTER Erfarenheten som helhet är mycket positiv och enkelt överförbar till andra kontexter. Lärandeprogrammet kan tillämpas på andra typer av frivilligt arbete för att utveckla andra grundläggande kompetenser. Själva idén att engagera ungdomar i frivilligt arbete utvecklar en rad värderingar som till exempel medborgerlig medvetenhet. FAKTORER SOM BESTÄMMER ÖVERFÖRBARHET Tillgång till de olika målgrupper som engageras i projektet. Nödvändiga resursers tillgänglighet, i detta fall utbildningslokaler med tillgång till datorer och Internet. 6- MER INFORMATION MER INFORMATION Förklarande video =1007&vap=0 138

139 Slam CD ID-NUMMER 32 ÄMNE: Kultur LÄRANDEAPPROACH: Icke-formell LÄRANDEMILJÖ: formell GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER: Skrivkunnighet FÄRDIGHETSDEFINITION: Odefinierad 1- MÅL MÅL Detta projekt är tillägnat grupper av ungdomar som är svåra att nå, och fullföljande av detsamma innefattar erhållande av kunskap vad gäller skrivkunnighet, muntlig kommunikation, kontakt med yrkesverksamma för att designa CD och konkretisera den. Dess fullföljande kommer att få deltagarna att tillämpa positivt beteende för att materialisera och slutföra ett projekt som de kommer att promota själva. Lärarstaben kan följaktligen bättre följa dem till ett annat stadie; ett livsprojekt. 2-PLATS ÄMNESOMRÅDE Projektet kommer att leda till upptäckandet och/eller bättre kunskap om olika yrken relaterade till dennes fördel och de scenarier som kommer att utveckla situationer som är nödvändiga för att försäkra att alla planerar en gradvis väg, handling, och (åter-)upptäcka motivation... De olika färdigheter som relaterar till skrivandet, skapandet, inspelande och utförande kommer att möjliggöra för elever att bli medvetna om arbetets realiteter och tillhandahålla professionalism för att slutföra ett noga utformat mål och vidare att tillämpa de nödvändiga insatserna och färdigheterna. Fullföljande av detta projekt innefattar också erhållandet av viss kunskap vad gäller skrift, möten med professionella, förberedande och utförande av intervjuer, improvisation ibland, material (video, ljud, redigering...) och även kreativiteten i medians originalitet. Gruppen fås att röra på sig, deltagarna organiserar sig för att överkomma hindren för mobilitet. Viss kunskap kommer att utvecklats, såsom självkontroll, stresshantering, lyssnande, beslutsfattande, respekt... ljud är allestädes närvarande i deras dagliga liv och representerar ett intresse hos unga människor (musik, rap, slam, TV, Internet, mobil,...). Denna form av uttryck är också en kommunikationsform, som syftar till ens självbild och bild av andra. Det väcker och uppmuntrar fantasin. Designandet av en CD och dess fullföljande 139

140 får deltagarna att tillämpa positivt beteende för att uppnå och slutföra ett projekt som kommer att integrera användbara färdigheter. Radiosändning: få alla att sätta upp mål/delmål för utförande och realiserande. MÅLGRUPP Arbetslösa unga och vuxna TERRITORIELL OMFATTNING Denna goda praxis ägde rum på lokal nivå i Cahors men resultaten spreds över hela departementet LOT och via radio till andra departement. TIDSOMFATTNING Genomsnitsslig kurslängd för en elev: 300 h Träningscenter: anpassad för var och en Företagsperiod: 30 till 70 h Veckotimmar: 30 h JURIDISKT RAMVERK Platser i regionen för hela verksamheten enligt ansökan: 24 deltagare Platser i regionen per år: 8 deltagare FINANSIELLT RAMVERK Regionalt program för yrkesträning, Midi Pyrénées TILLGÅNG TILL KVALIFIKATION BESKRIVNING DETALJERAD BESKRIVNING Mål: Att utforska träningskontexten, identifiera lämpliga beteenden på arbetsplatsen, upptäcka och utveckla personliga strukturerande element Beskrivning: övningar som syftar till framgångsrika erfarenheter i deltagarnas livshistoria, intressen eller saker de brinner för som de vill dela med sig av till gruppen. Detta är också en möjlighet till ökad förståelse mellan alla deltagare och intressenter i aktiviteten. Mötet med professionellt ljud kommer att äga rum den första veckan. Denna första vecka kommer också att vara en möjlighet att känna sig delaktig i träningen. Utvärdering: 20 Timmar Skriva, tolka, spela in: 3 workshops Alla workshops kommer att syfta till att ta bort hinder som t.ex. brist på självförtroende, 140

141 passivitet, brist på punktlighet, bristande erfarenhet och initiativ, svårigheter att ta emot kritik, mobilitet... Kopplingar till och relationer med olika partners (t.ex. folk som intervjuats, författare, konsulter, företagsledare...) uppmuntrar socialt beteende hos individer på olika nivåer och med olika personligheter och kommer att utveckla muntlig kommunikation. Skrivande: 65 h Mål: utveckla personliga strukturerande element, identifiera lämpligt beteende på arbetsplatsen, att upptäcka eller återupptäcka lusten att lära. Beskrivning: Skrivarverkstäder inriktade på utövandet av muntlighet. Strukturerad komposition och framförande genom erhållandet av regler. Deltagarna arbetar med att sammanställa texter som kommer att utforma slam-cd:n. Vi kommer att använda denna modul för att fastställa regler och ett ramverk och för att demonstrera vikten av personlig inblandning och accepterande av regler för att få ett kollektiv att fungera. Etablerandet av övningar blandat med tekniska färdigheter och/eller fokuserade på arbetssituationer vi anser viktiga, såsom: Workshops i logiskt resonemang Workshops i stimulering och reflexivitet Att förstå instruktioner Minnesworkshops Stärkandet och/eller erhållandet av dess dessa läranderesultat bör involveras både omedelbart och mer långsiktigt med förmågan att använda dem både i personlig och professionell kontext. Tolkning: 30 h Mål: Erhålla självförtroende och självbild genom kroppspråk Beskrivning: Tolkning, val av musik, ljud... Då vi reciterar en text ackompanjeras denna naturligt av rytmiska kroppsrörelser för att förstärka texten och klargöra dess budskap. Förtydligande och tillämpning av rörelser och förberedande av CD. Repetitioner kommer att hållas på "Theatre de la Maison des Jeunes Cahors" och i inspelningsstudio på radiostationen "Antenna OC". I form av små övningar används improvisationsteknik vilka tenderar att utveckla personlighet och kreativitet. I mötet av olika människor inom grupprojektet, lekar, lyssnande tillsammans eller i grupp, kommer alla att återuppta sina erfarenheter och göra detta till ett kollektivt äventyr i vilket samtliga måste acceptera och lyssna till de andra. Medan vars och ens kreativitet stimuleras och konstruktiva diskussioner uppmuntras, kommer workshopen att bli den plats där man vistas. Denna workshops kommer att förbereda för registrering och inspelandet av en CD. Övning är nödvändigt för att testa det teoretiska innehållet. 141

142 För inspelning kommer personalen bestå av tre personer: Regissör: bestämmer idén och hur att få professionellt ljud: Tekniker för inspelningen av ljud och redigering Producent är radiostationen Antenne d'oc. Använd utrustning: Ljudmaterial från Auditoriet i Cahors. Inspelning: 45 h Följ kraven. Med mindre grupper, i inspelningsstudion i Auditoriet i Cahors. CD:n kommer att sändas via flera radiostationer och i flera departement. Ungdomarna kommer att intervjuas om villkoren, tillämpningen och den påverkan projektet haft på deras liv vad gäller process, resultat, nätverk, överkomna svårigheter. Företagskontakter eller perioder Mötet kommer att anta fler former; intervjuer eller arbetsperioder Detta kan ske inom små företag för att främja upptäckandet av olika yrken. Längden kommer att variera beroende på situationen. Det kan också ske möten med företagsrepresentanter med vilka man skapar kontakt för det kollektiva projektet. 35 h till 70 h 4- UTVÄRDERING BEVISADE RESULTAT Den färdiga Cd:n har sänts på flera radiostationer och i flera departement. Ungdomar har intervjuats om villkoren för tillämpning och projektets påverkan på deras liv vad gäller process, resultat, nätverk och överkomna svårigheter För alla deltagare mätte vi - (Nya) identifierade resurser för att strukturera deras levnadsmiljö. - (Nya) mobiliserade resurser för att strukturera sin personliga plan. Deras intresse för det kollektiva projektet Uppnåendet av tidigare uppsatta mål Steg som tagits på eget initiativ ANVÄNDA INDIKATORER Effektivt uppnående av det musikaliska projektet Resultatkvalitet Effektiva kopplingar till företag och arbetsmarknad Deltagare konfronteras också med arbetsvärlden genom närvaron av olika professionella under workshops. 142

143 Mål: Att konfrontera affärs- och arbetsvärldens realitet. Utforska ett ramverk som är kompatibelt med deras personliga egenskaper. Beskrivning: Att ge mening åt mötena, direkt relaterat till tillämpningen av grupprojektet och den roll var och en spelar däri. Deltagare måste hantera olika material och verktyg. Procedurer för insamlandet av material, möte med olika strukturer och butiker... deras frågor rörande de karriärer som projektet rör baserar sig på personligt intresse, och kan till och med leda till en period på företaget. HUVUDFAKTORER FÖR LYCKAT TILLÄMPANDE Handlingskoordination. Hela gruppen träffas före start för att fullständigt förstå övningens innehåll genom att arbeta utifrån projektets specifikationer. Detta möte kan också förfina separata handlingar och definiera uppgifter för varje deltagare. Under varje session möter samordnaren regelbundet med utbildare för att detaljera varje deltagares framsteg. Det kommer att vara användbart för projektet att ha experter och professionella närvarande för att få deltagarna att de föreslagna aktiviteterna för vad de är med ett verkligt värde (det är "på riktigt" och kommer de facto att höras och förhoppningsvis uppskattas av många) En utav personalen är en utbildad elektriker. Vid 25 års ålder lämnade han detta yrke för att bli kompositör och ledare för skrivarverkstäder för Slam. Han arbetar med problemdrabbade målgrupper. Han har givit konserter med nationell omfattning och deltog i den internationella Slam-festivalen ) Tillämpandet av en personlig plan kan omfatta ungdomarna i all deras globala dimension genom hela träningen: Alla formuleringar ges vikt vid utformandet av en diagnos, med övervakade framsteg hos de unga, som i muntlig och skriftlig färdighet, andra färdigheter, attityder, erfarenheter. Denna loggbok gör det möjligt för oss att förankra elevens egenskaper och förstärka dennes grepp om träningen. Detta övervakande kommer att utvecklas av en övervakare genom träningen. Alla mål som satts upp av ungdomarna och övervakaren kommer att formaliseras i skrift. HUVUDSVÅRIGHETER De flesta eleverna var väldigt motiverade med musikprojektet men det var svårt för utbildare att förklara kopplingarna till arbetsfärdigheter och arbetsmarknadens realitet. Koordinering och regelbundna möten med alla partners var svåra att organisera på grund av olika agendor. 5- ÖVERFÖRBARHET LÄRORIKA ERFARENHETER Workshops har använt kognitiv efterbehandling vilket är ett sätt att övervinna inlärningssvårigheter genom träning av vissa grundläggande kognitiva förmågor (minne, uppmärksamhet, resonerande, reaktivitet...) som är vanliga och nödvändiga i många 143

144 utbildnings- och arbetssituationer. Utvecklandet av en diagnos, övervakandet av ungdomarnas framsteg, både muntliga och skriftliga, färdigheter, attityder, erfarenheter. Detta projekt gör det möjligt för oss att förankra elevens egenskaper och förstärka dennes grepp om träningen. ÖVERFÖRBARA ASPEKTER Det är svårt för dagens ungdomar att se in i framtiden och se en plats för sig i samhället då de möts av arbetslöshet, osäkra arbeten, problem i vardagslivet (boende, hälsa...) Vi noterade att vissa människor, speciellt ungdomar har svårt att anpassa sig till vissa föreslagna vägar. Vi bedrev därför flera diskussioner och noterade många olika hinder vilket det vore svårt för individer att kompensera (inklusive ungdomar) och endast med svårighet kan återinföras i anställbarhetscykeln. DECLIC "skulle integrera dessa ungdomar och ta bort hindren genom upplåsningar och aktiviteter som är tillräckliga ", bromsar för detta är: Koncentrations- och uppmärksamhetssvårigheter Misslyckande att mobilisera handling Oförmågan att dra från sina resurser och sin potential p.g.a. bristande självförtroende... Svåra situationer som inte hanterar stress-relaterade känslomässiga faktorer. Det finns stort intresse för ungdomar, från perspektivet av en framgångsrik approach kan de bli medvetna om sina kvaliteter, sina åstadkommanden (vad de än må vara), deras ansvarigheter att utveckla planer för att återfå självförtroende och självkänsla. Att fokusera på ett projekt medan man samtidigt arbetar med personliga mål och kanaliserar sin energi kommer att främja en motivation till att engagera sig i ett projekt och överväga valmöjligheter för framtiden. Vidare; våra studiemetoder och tillämpandet av detta projekt kommer att hjälpa ungdomar att öka dessa färdigheter genom att uppmuntra självkänsla, självförtroende, initiativ och medvetenhet. FAKTORER SOM BESTÄMMER ÖVERFÖRBARHET Strikt handlingsplan Fördelen med att arbeta med en handlingsplan kan åtfölja vidare kurser och föreslå rekommendationer för de olika deltagarna både personligt och på anspelandet av en karriär. Beskrivning: Kunskap om verktyg och resurspartners för musikprojekt kunskap om vägledning och integration Kunskap om olika redskap för tillgång till kvalifikation och träningsmöjligheter och organisationer i området förståelsen av villkor för tillgång till dessa... Kunskap om olika anställningsformer och -kontrakt och associerade fördelar 144

145 145

146 Street Academy ID-NUMMER 33 ÄMNE: Musik, dans, poesi, lyrik, visualitet, DJ cool skills for cool kids LÄRANDEAPPROACH: Informell LÄRANDEMILJÖ: Informell GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER: kommunikation på modersmål; kommunikation på främmande språk; digital kompetens; interpersonella, interkulturella och sociala kompetenser; kulturellt uttryck FÄRDIGHETSDEFINITION: Odefinierad 1- MÅL MÅL Street Academy erbjuder gratis workshops i Wien till ungdomar I denna workshops lär sig ungdomarna om Rap, DJ, Slam Poesi, Lyrik, Parkour, Videopodcast, Visuella material och dans. Målet är att ge "cool kompetens" till dem som vill lära sig och tillämpa dem. 2-PLATS ÄMNESOMRÅDE Street Academy är en del av ramen för Wiener Festwochen, en kulturell festival som äger rum i Österrike från maj till juni varje år. Wiener Festwochen initierade programmet "Into the City" för fem år sedan och Street Academy är inbäddat i detta initiativ. "Into the City" vill ansluta Wien till dess invånare genom att göra staden mer konkret för dem som bor där. Således tar Street Academy plats i roliga sporthallar, parker, köpcentra, ungdomscentra och institutpartners som Dschungel Wien, Brunnenpassage och Stadsbiblioteket och riktar sig till ungdomar från 16 år och uppåt som vill skaffa sig "coola skills" som poesi och DJing eller dans färdigheter. Verkstäderna är gratis och hela erbjudandet är utformad för att vara lågtröskel. MÅL Ungdomar 16+ TERRITORIELL OMFATTNING Lokal: Wien TIDSOMFATTNING 146

147 Sex veckor om året, från Maj till juni 2010 JURIDISKT RAMVERK Street Academy äger rum inom spektrat för Wiener Festwochen med stöd från Arbeiterkammer Wien, MA 17 Integration und Diversitätsangelegenheiten, MA 7 Kultur, MA 13 Amt für Jugend und Familie, Wiener Wohnen. FINANSIELLT RAMVERK Se juridiskt ramverk 3- BESKRIVNING DETALJERAD BESKRIVNING Street Academy inbjuder lokala konstnärer med expertis och praxis inom områdena rap, DJ, Slam Poesi, Lyrik, Parkour, Video Podcast, visualer och Dance. Totalt finns det 10 seminarier som hålls i rådets hus, mötesplatser för ungdomar i tätorten, idrottshallar, köpcentra och institut såsom Brunnenpassage eller teater för en ung publik Dschungel Wien, som dedikerat sitt arbete till innovativa och integrativa projekt. Ett exempel: Under den framgångsrika DJworkshops för kvinnor i åldern 16 + inom ramen för Wiener Festwochen 2009 formulerade särskilt unga turkiska och egyptiska kvinnor önskan att arbeta som DJs under eftermiddagen och lära sig de färdigheter som behövs i detta sammanhang. Street Academy erbjuder dessa möjligheter. Konceptet är att uppmuntra ungdomar att ockupera stadsrummet och ägna sin tid till något meningsfullt. Till exempel finns det en workshop om texter av Seher Çakır, som arbetar som författare och poet. Ungdomarna behandlar frågor som: Vad är en dikt? Varifrån kommer idén till en dikt ifrån? Vilka poetiska former finns? Vad är en metafor? Var kan jag publicera min berättelse? De texter som skrivs under workshopen presenteras vid en offentlig läsning. Syftet med workshopen är att introducera ungdomar till lyrik. 4- UTVÄRDERING BEVISADE RESULTAT Deltagarna förvärvar nyckelkompetenser: kommunikation på modersmålet (texter, slam poesi, rap), kommunikation på främmande språk (särskilt för dem som har ett annat språk än tyska som modersmål) Digitala kompetenser (visualer, DJing) Interpersonell, interkulturell och social kompetens: Deltagarna arbetar i grupper, teamwork är en viktig komponent i verkstäderna. 147

148 5- ÖVERFÖRBARHET LÄRORIKA ERFARENHETER Verkstäderna erbjuds på låg tröskel vilket är viktigt för att attrahera en heterogen grupp av ungdomar. Verkstäderna behandlar ämnen som är intressanta för ungdomar, de betraktas som "cool". Medan de deltar i workshops och gör vad de vill, tränar ungdomar sina nyckelkompetenser "längs vägen". ÖVERFÖRBARA ASPEKTER Ta ungdomarnas intresse som startpunkt. Erbjud workshops på offentliga platser såsom idrottsföreningar, köpcentra, parker, klubbar och gör erbjudandet lågtröskel. Bjuda in experter som sannolikt kommer att bli förebilder för unga människor. FAKTORER SOM BESTÄMMER ÖVERFÖRBARHET Finansiering - verkstäderna är gratis för deltagarna. 6- MER INFORMATION MER INFORMATION 148

149 SOLSOC ID-NUMMER 34 ÄMNE: Förstärkning genom individualisering och utbildning på jobbet LÄRANDEAPPROACH: formell, Informell LÄRANDEMILJÖ: formell, Informell GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER: Social kompetens, Digital kompetens FÄRDIGHETSDEFINITION: Explicit, odefinierad 1- MÅL MÅL SOLSOC - Främjande av skälen och orsakerna till aktuella problem som skapar hindren för anställning för varje individ och sedan guida till föredragliga lösningar på varje individs förutsättningar. Projektets mål var: Främjande av skälen och orsakerna till aktuella problem som skapar hindren för anställning för varje individ och sedan guida till föredragliga lösningar på varje individs förutsättningar. Hjälpa unga människor att på bästa möjlig sätt att bli anställningsbara och självbärande. Hjälpa unga människor med deras personliga utveckling och öka sina nyckelkompetenser, så att de i framtiden kan se både mening och syfte och hitta egna vägar framåt. Stödja individen och hjälpa honom/henne att hitta ett arbete och få utbildningsmöjlighet. Utveckla nya former av samarbete mellan de parter som är ansvariga för att hjälpa dessa ungdomar. 2-PLATS ÄMNESOMRÅDE Främjande av skälen och orsakerna till aktuella problem som skapar hindren för sysselsättning. MÅL 149

150 Arbetslösa ungdomar 18-24, med oförklarade anställningshinder, som tjänar sitt uppehälle genom socialförsäkring. TERRITORIELL OMFATTNING Lokal TIDSOMFATTNING Start Slut FINANSIELLT RAMVERK Finansierat av ESF 3- BESKRIVNING DETALJERAD BESKRIVNING Hade ett stort samarbete för att underlätta kontakterna med myndigheter, och omsorg för deltagarna och effektiviteten i sitt arbete för de olika parterna. Alla deltagare fick personliga tränare och mentorer, och en grupp av kompetenta människor, från beteendevetenskap till ekonomi, förtroende för att båda dessa kommer att hjälpa dem med personlig utveckling, för att hantera sina dagliga liv och bygga för framtiden Projektet grundar sig helt på deltagarnas individuella behov. Att utvärdering och fortsatt tillämpande var en naturlig och pågående del av projektet. Övervakning och utvärdering inriktad på effektivitet, kvalitet, effektivitet och ekonomi. Arbetsmetoder: "individen i gruppen" Denna process, som bygger på coaching, omfattar olika aktiviteter för att stärka deltagarna, både psykiskt och fysiskt. Alla deltagare har sitt eget program och schema, där de olika aktiviteterna ägde rum, beroende på var deltagaren befann sig i processen. Vi arbetade med samtal, förtroendeskapande åtgärder och lärande. I detta arbete använder vi kognitiv beteendeterapeutisk utbildningsmetodik och portfölj. 4- UTVÄRDERING BEVISADE RESULTAT Utvärdering och Kvalitetssäkring En viktig del av projektet var löpande utvärderingar för att följa deltagarnas förmåga utvecklingen och att gå framåt. Detta arbete omfattade alla projektdeltagare. 150

151 Deltagarna utvärderade i allmänhet projektet med olika nivåer av tillfredsställelse, och belyste följande aspekter av kursen: - Individuell coaching - Att det var en längre process. - Fokus på personen - Grupparbete - Stöd från personal/tränare/lärare - Lärandemetoden som användes. - Ämne beroende på deltagarnas behov ANVÄNDA INDIKATORER Frågeformulär om nöjdhet med kursen Individuella diskussioner mellan deltagare och extern utvärderare HUVUDFAKTORER FÖR LYCKAT TILLÄMPANDE Brett samarbete med andra aktörer Använd träningsmetod: individuell coaching, kognitiv beteendeträning, film, studiebesök, lektioner efter behov och önskningar och möjligheter till utbildning på jobbet. Att kunna använda externa resurser vid behov, såsom psykologer och lärare i estetiska ämnen. HUVUDSVÅRIGHETER Processen tar tid och the och behoven är väldigt olika från person till person vilket kräver stor flexibilitet från personalen håll. 5- ÖVERFÖRBARHET LÄRORIKA ERFARENHETER Samarbete med andra aktörer är mycket viktigt. Lektionerna måste göras på ett informellt sätt de måste vara roliga och intressanta och på basis av deltagarnas behov. De flesta av deltagarna har dåliga erfarenheter fån skolan och har inlärningssvårigheter. Vikten av deltagarnas inblandning när ramen för regelverket etableras, och vad som bör ses som acceptabelt beteende i gruppen. ÖVERFÖRBARA ASPEKTER Programidén för individualisering. Konceptet med coaching och mentoring. Kognitiv beteendeträning. FAKTORER SOM BESTÄMMER ÖVERFÖRBARHET 151

152 Konceptet med stor individualisering blandat med blandade kompetenser hos personalen. Resultatet, mätt i personlig utveckling, vissa deltagare kom in på arbetsmarknaden och andra i utbildning. Ett erfaret team måste vara grunden i ett projekt som detta, med erfarenheter från olika arbets- och utbildningsområden. Det faktum att 42 % av deltagarna inte längre är beroende av socialt stöd, de är självförsörjande. Detta är ett mycket bra resultat. 6- MER INFORMATION MER INFORMATION 152

En Europeisk Referensram

En Europeisk Referensram NYCKELKOMPETENSER FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE En Europeisk Referensram Nyckelkompetenser för livslångt lärande en europeisk referensram är en bilaga till Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18

Läs mer

Man blir nog lite mer som sin omgivning

Man blir nog lite mer som sin omgivning Man blir nog lite mer som sin omgivning En kvalitativ studie om hur tjejer konstruerar identitet Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Matilda Herrström & Elin Israelsson Handledare: Leila Billquist

Läs mer

Varför är din iphone så stor?

Varför är din iphone så stor? Varför är din iphone så stor? En studie om ipad i förskolan Anna Lundholm Ehn och Erika Olsson Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp Varför är din iphone så stor? En studie om

Läs mer

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Översättning mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/14

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson FORSKNING I KORTHET 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning av Andreia Balan och Anders Jönsson Forskning i korthet 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Att arbeta strukturellt

Att arbeta strukturellt Sara Lind och Rebecca Zakrison Socionomprogrammet, 210 poäng, Ersta Sköndal Högskola C-uppsats, Vetenskapsteori och metod 15 hp, SEL 62, VT-13 Grundläggande nivå Handledare: Johan Gärde Examinator: Lars

Läs mer

Riktlinjer för inkludering. att garantera tillgång till Utbildning för Alla

Riktlinjer för inkludering. att garantera tillgång till Utbildning för Alla Riktlinjer för inkludering att garantera tillgång till Utbildning för Alla Innehåll Det är en mänsklig rättighet att få gå i skolan! 5 "Inkludering" också inom svensk skola! 6 Konventionerna 6 Vad är

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut

vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut En rapport om läsfrämjande insatser hos folkbiblioteken i sex län/regioner Catarina Schmidt Projektet har genomförts med stöd av Kulturrådet.

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Finn fem rätt ett annorlunda arbetssätt En studie om att arbeta mot mål med ett lösningsfokus

Finn fem rätt ett annorlunda arbetssätt En studie om att arbeta mot mål med ett lösningsfokus Finn fem rätt ett annorlunda arbetssätt En studie om att arbeta mot mål med ett lösningsfokus Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp, Anna Andersson Fredrik Sundberg Handledare: Mikael

Läs mer

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Lise-Lotte Andersson & Pia Möller Heikkilä December 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Mellan jobb - en kvalitativ fallstudie av Outplacement Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Deirdre Net Susanna Stenson Handledare: Lars Walter Juni, 2013 Abstract Examensarbete,

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Examensarbete i lärarutbildningen - 2007 Elever i behov av särskilt stöd En undersökning av hur skolpersonal reflekterar och definierar om begreppet

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Vad är det för mening med livslångt lärande, om livslångt lärande inte har någon mening?

Vad är det för mening med livslångt lärande, om livslångt lärande inte har någon mening? Personliga, demokratiska och ekonomiska syften finns inbyggda i strävandena för ett livslångt lärande, men det sista nämnda ställs alltmer i fokus. Den enskilde individen har gjorts ansvarig för sin egen

Läs mer

Rapport 2009:24 R. Att fånga bildning

Rapport 2009:24 R. Att fånga bildning Rapport 2009:24 R Att fånga bildning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Att fånga bildning Utgiven av Högskoleverket

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration?

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Beteckning Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Mary Eriksson & Karin Johansson maj 2008 C-uppsats 15 p Sociologi Sociologi C Examinator:

Läs mer

Så tänds eldsjälar. En introduktion till entreprenöriellt lärande

Så tänds eldsjälar. En introduktion till entreprenöriellt lärande Så tänds eldsjälar En introduktion till entreprenöriellt lärande Så tänds eldsjälar en introduktion till entreprenöriellt lärande Marielle Peterson & Christer Westlund 2007 Marielle Peterson & Christer

Läs mer