Återföring av skogsavdrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återföring av skogsavdrag"

Transkript

1 F ö r e t a g s - Nytt och nyttigt för företag och företagare Nr Återföring av skogsavdrag Skogsavdrag som givaren gjort ska återföras till beskattning när gåvotagaren säljer den skogsfastighet han erhållit som gåva. Det har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast i en dom. I det aktuella målet hade pappan givit en skogsfastighet, där han gjort skogsavdrag, i gåva till sin dotter. Dottern sålde fastigheten men återförde inte pappans skogsavdrag till beskattning då hon ansåg att det inte framgick av lagen att hon skulle göra det. Skogsavdrag För en skogsfastighet beräknas ett anskaffningsvärde för skog och skogsmark. En enskild näringsidkare får under den tid han äger fastigheten göra skogsavdrag med högst 50 procent av detta värde. I takt med att avdrag görs minskar detta avdragsutrymme. Skogsavdraget skjuter upp skatten på erhållen skogslikvid och ska återföras till beskattning när fastigheten säljs. Domen Enligt Högsta förvaltningsdomstolen gäller kontinuitet för den som övertagit en fastighet genom gåva, arv, testamente eller bodelning inte enbart genom att han övertar tidigare ägares anskaffningsvärde enligt 21kap. 16 Inkomstskattelagen. Utan han anses även ha gjort skogsavdrag med samma belopp som den tidigare ägaren. Att det inte uttryckligen framgår av lagtexten hade alltså ingen betydelse enligt domstolen. Dottern blev därför beskattad för återföring av det skogsavdrag pappan gjort eftersom hon sålt den fastighet hon fått i gåva. Dom , Mål nr Revisor och revisionsberättelse För mindre aktiebolag som valt bort revisionstjänsten men avregistrerat revisorn för tidigt har Bolagsverket nu klargjort vad som gäller. Om revisionstjänsten ska väljs bort bör en anmälan skickas in till Bolagsverket först efter att ordinarie bolagsstämma hållits för det sista räkenskapsår som ska granskas av en revisor. Har avregistrering av revisorn gjorts innan ordinarie bolagsstämma hållits måste stämman utse en godkänd eller auktoriserad revisor att utföra revisionen av det avslutade räkenskapsåret. Utses den sist registrerade revisorn kan Bolagsverket godkänna revisionsberättelsen även om revisorn inte anmäls särskilt för registrering. Väljer bolaget någon annan än den sist registrerade revisorn som ska utföra revisionen måste en bestyrkt kopia av bolagsstämmans beslut att utse revisor skickas in tillsammans med årsredovisningen. Mindre aktiebolag behöver inte längre anlita en revisor och skicka in en revisionsberättelse till Bolagsverket om bolaget på bolagsstämma beslutat att entlediga revisorn eller om revisorn avgått och bolaget på bolagsstämma beslutat att ändra bolagsordningen så att det framgår att aktiebolaget inte ska ha någon revisor och en anmälan om detta har kommit in till Bolagsverket före räkenskapsårets sista dag. Ur innehållet Utdelning i fåmansföretag...2 Risk för kvarskatt!...3 Min fastighet...3 Förmåner Godkänd för F-skatt...5 Utlandstraktamente...6 Även en primitiv byggnad kan vara ett småhus...7

2 Utdelning i fåmansföretag Skattereglerna för utdelning på kvalificerade aktier i fåmansföretag har ändrats. De nya reglerna gäller för utdelning som lämnas under Vid utdelning på kvalificerade aktier i fåmansföretag gäller särskilda regler som bland annat innebär att utdelning som överstiger ett gränsbelopp beskattas i inkomstslaget tjänst. Utdelning som ryms inom gränsbeloppet beskattas i kapital med endast 20 procent skatt. Men tänk på att innan beloppet delas ut har bolaget först betalat 26,3 procent bolagsskatt. Det innebär att total skatt på utdelat belopp blir cirka 41 procent om utdelningen ryms inom gränsbeloppet. Det är endast för aktier du ägde vid årets ingång som du får beräkna ett gränsbelopp. Förenklingsregel Enligt en förenklingsregel får gränsbeloppet för 2012 beräknas till kr. För utdelning under 2011 gällde kr. Beloppet fördelas lika på samtliga aktier i bolaget. En nyhet som införts i år är att denna förenklingsregel får du använda för utdelning från endast ett bolag. SRF har cirka medlemmar varav drygt är Auktoriserade Redovisningskonsulter. SRF:s Auktoriserade Redovisningskonsulter bistår fler än svenska och utländska företag och finns över hela landet. SRF bedriver även en omfattande informations- och utbildningsverksamhet. En Auktoriserad Redovisningskonsult har en gedigen ekonomisk utbildning och lång praktisk erfarenhet. Förbundets tillsyn, kvalitetskontroll och krav på bland annat ansvarsförsäkring och fortbildning gör att företagaren får en trygg och seriös samarbetspartner. srfkonsult.se 2 Lönebaserat utrymme Det lönebaserade utrymmet beräknas med ledning av kontant utbetalda löner i bolaget och i förekommande fall även i dotterbolag under Utrymmet utgörs av 25 procent av hela löneunderlaget 2011 med tillägg av a SRF grundades 1936 och driver en fortlöpande branschutveckling samt kvalitets- och kompetenshöjning av medlemmarna. gs Nyköpta aktier Har du köpt aktier under 2011 får du beräkna ett löneunderlag enbart på de löner som betalats ut från och med den dag du blev ägare till aktierna. Har du varit anställd i det bolag du köpt aktier i får du dock räkna din lön under hela året om det behövs för att uppfylla kravet på eget löneuttag. Kapitaltillskott Kapitaltillskott som gjorts i annat syfte än att varaktigt tillföra kapital till bolaget ska dras ifrån underlaget när gränsbeloppet beräknas. Det gäller även om sådant tillskott påverkat anskaffningsutgiften. Takregel En ny takregel har införts. Enligt den ska högst kr av en utdelning som lämnas under 2012 tas upp och beskattas i inkomstslaget tjänst. Gränsen gäller total utdelning från bolaget till dig och till andra aktieägare som ingår i din närståendekrets. Kvalificerad aktie En aktie är kvalificerad om fyra eller färre delägare har mer än 50 procent av rösterna i bolaget och delägaren eller närstående är eller har varit verksam i betydande omfattning i bolaget, eller i annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet, någon gång under de senaste fem åren. - et Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, är den äldsta och ledande branschorganisationen för Auktoriserade Redovisningskonsulter. För att få tillämpa reglerna om lönebaserat utrymme för utdelning 2012 krävs att du eller någon närstående till dig har gjort ett löneuttag 2011 som motsvarar det lägsta av kr + 5 procent av samtliga löner i bolaget och dess dotterbolag och kr. F ör detta är SRF Huvudregel Förenklingsregeln används i cirka 75 procent av fallen. Men huvudregeln kan i vissa fall vara förmånligare. Gränsbeloppet kan enligt huvudregeln beräknas på flera sätt. Men i normalfallet utgår du från anskaffningsvärdet för aktierna och multiplicerar det med 10,65 procent. Till detta belopp får du under vissa förutsättningar lägga ett lönebaserat utrymme. 25 procent av den del av löneunderlaget som överstiger kr. Företagsaktuellt ges ut av Redovisningskonsulterna SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun Ansvarig utgivare och redaktör: Jonas Sjulgård Prenumerationer: Tel: , e-post: Grafisk form: Nadia Granqvist & Karolina Gunnarsson Tryck: Davidsons Tryckeri, ISSN Utgivning och distribution: Företagsaktuellt utkommer med 6 nummer per år Copyright: Redovisningskonsulterna SRF Servicebyrå AB Nästa nummer utkommer v 17/2012 Företagsaktuellt nr

3 kom ihåg! Risk för kvarskatt! Har ditt företag brutet räkenskapsår bör du vara uppmärksam på att reglerna för inbetalning av F-skatt har ändrats. Med de nya reglerna finns risk för en rejäl kvarskatt som ska betalas senast i mars Enligt den nya skatteförfarandelagen som trädde i kraft den 1 januari 2012 ska betalning av F-skatt följa företagets räkenskapsår i stället för kalenderåret. Övergången till de nya reglerna sker nu under Företag med brutet räkenskapsår med bokslut någon av årets första åtta månader kommer i samband med övergången bara att betala en del av den F-skatt som hör till taxeringen Bokslutsdatum /1, 29/2, 31/3 och 30/4 F-skatt betalas för taxeringen 2013 Totalt 13/2-14/ månader 31/5 och 30/6 13/2-12/ månader 31/7 och 31/8 13/2-12/ månader 30/9, 31/10, 30/11 och 31/12 13/2-17/ månader Någon korrigering av månadsdebiteringen görs inte med hänsyn till att antalet betalningsmånader minskar. Det innebär att ett företag med bokslut 30 Min fastighet april endast kommer att betala preliminär F-skatt under fyra månader mot normalt tolv. Det motsvarar 1/3 av den preliminära F-skatten för 2013 års taxering. Vid skatteinbetalningen den 12 juni 2012 börjar företaget betala på sin preliminära F-skatt för nästa räkenskapsår som enligt de nya reglerna i Skatteförfarandelagen ska redovisas i en inkomstdeklaration i början av november Samma företag som i år kommer att betala preliminär F-skatt för endast 4-8 månader kan bli tvungna att betala slutlig skatt två gånger under Dels enligt tidigare gällande regler den 12 mars 2014 för den deklaration som lämnas i maj 2013 och dels enligt de nya reglerna. Beroende på debiteringsperiod kan det alltså bli ytterligare en inbetalning av slutlig skatt för dessa företag den 14 juli, 12 september eller den 12 november Detta kommer att skapa problem i en del företag. Det är därför viktigt att redan nu börja planera för hur det ska lösas. Med en e-legitimation kan du kostnadsfritt hämta information hos Lantmäteriet om de fastigheter du äger som privatperson. Med e-tjänsten Min fastighet kan du bland annat få information om din fastighets eller tomträtts ägarförhållanden, inteckningar och taxeringsvärde. Du ser också om det finns planer eller bestämmelser som reglerar hur du får använda marken, eller om det finns servitut eller andra rättigheter som berör fastigheten. Informationen hämtas från Lantmäteriets fastighetsregister. Dessutom finns ofta länkar till detaljerade akter om rättigheter och åtgärder som rör din fastighet, till exempel lantmäteriförrättningar. 20 februari EU-försäljning januari papper 27 februari EU-försäljning januari elektronisk Inbetalning moms, stora företag Skattedeklaration, stora företag 12 mars Slutskatt december 2011 Skatt- och avgiftsinbetalning Skattedeklaration 20 mars EU-försäljning februari papper 26 mars EU-försäljning februari elektronisk Inbetalning moms, stora företag Skattedeklaration, stora företag 12 april Skatt- och avgiftsinbetalning Skattedeklaration 20 april EU-försäljning mars + kvartal papper 25 april EU-försäljning mars + kvartal elektronisk 26 april Inbetalning moms, stora företag Skattedeklaration, stora företag Fler viktiga datum hittar du på srfkonsult.se Företagsaktuellt nr

4 frågor & svar Förmåner 2012 Lön till barn Fråga: Min son har just fyllt 16 år. Har jag tolkat reglerna rätt att han själv är skattskyldig för den lön han får då han jobbar extra i mitt aktiebolag? Svar: Ja, lön för det arbete som din son utför i ditt företag från och med den dag han fyllt 16 år ska han redovisa och beskattas för själv. Det gäller under förutsättning att lönen inte överstiger en marknadsmässig ersättning för det arbete han utför. Bostadsförmån Fråga: Jag låter min dotter med familj bo i min villa utan att ta ut någon hyra. Jag bor själv i en annan bostad. Ska någon av oss redovisa och beskattas för bostadsförmån? Svar: Nej det är fullt tillåtet skattemässigt att låta närstående bo gratis i en privatbostad. Är det en näringsfastighet ska ägaren beskattas för utebliven hyra. Krock under tjänsteresa Fråga: En av företagets anställda krockade med sin privata bil när han var på tjänsteresa. Om företaget betalar självrisken ska den anställde då beskattas för det beloppet? Svar: Enligt Skatteverket är ersättning för skada på privat egendom skattefri om någon annan än den anställde varit vållande till skadan och skadan skedde under tjänsteutövning. Ersättning för självrisken är skattefri om dessa krav är uppfyllda. I annat fall ska ersättningen beskattas som vanlig lön. SKV dnr: /111. Motionsförmån Fråga: I min enskilda firma har jag två anställda. Vi har börjat träna på gym och jag tänker betala kronor per person av den totala utgiften för gymkorten. Får jag göra avdrag för det i min firma? Svar: Det du subventionerar dina anställdas gymkort med är avdragsgillt. Däremot får du inte göra avdrag för utgiften för ditt eget kort eftersom reglerna för skattefri motion endast gäller för anställda. Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag räknas inte som anställda i den egna verksamheten. Skatteverkets informerar varje år om hur förmåner som anställda kan få av sin arbetsgivare ska beskattas. Det mesta i Skatteverkets meddelande är oförändrat jämfört med tidigare år. Men det finns några nyheter som du bör känna till. I princip är alla förmåner som en anställd får av sin arbetsgivare skattepliktiga. En skattepliktig förmån ska normalt värderas till marknadsvärdet. Men det finns undantag. Vissa förmåner är skattefria och andra värderas enligt schablon. Medlemsavgifter Om arbetsgivaren betalar medlemsavgiften i en yrkes- eller branschförening för den anställde är det en skattepliktig förmån. Det gäller oavsett om medlemskapet är kopplat till tjänsten eller inte. Beskattningen motiveras med hänvisning till det avdragsförbud som generellt gäller för medlemsavgifter. Skatteverket har noterat att det förekommer att anställda i sitt arbete ingår i olika yrkes- eller branschnätverk. Tjänster som erbjuds av sådana nätverk i form av information och fortbildning inom det egna yrkesområdet eller för en viss typ av anställda ska enligt Skatteverket inte beskattas. Friskvårdsaktiviteter Motion eller annan friskvård av mindre värde och enklare slag är skattefri om erbjudandet från arbetsgivaren riktar sig till all personal på företaget. Det gäller till exempel gymnastik, styrketräning, bowling, racketsporter som bordtennis, tennis och squash. Lagidrotter som exempelvis volleyboll, fotboll, handboll och bandy är också skattefria. Andra exempel på skattefria former av motion och friskvård är spinning, tai chi, qigong och olika former av yoga, även graviditetsyoga. Som friskvärd räknas också kostrådgivning, information om stresshantering och kontorsmassage. I begreppet kontorsmassage ryms olika behandlingar som är avstressande eller som syftar till att förebygga eller motverka problem med axlar, armar, nacke eller rygg på grund av ensidigt arbete. Hit räknas också rosenterapi, akupunktur, akupressur, kinesiologi, zonterapi, ljusterapi, homeopati och floating rest. Även enklare slag av fotvård och fotmassage kan ses som friskvård. Undantag Träning med en personlig tränare räknas inte som enklare slag av motion och är därför inte skattefri. Det är inte heller aktiviteter som inte innebär motion i betydelsen fysisk träning. Exempel på detta är pistolskytte, agility, bridge, schack och körsång. Körsång på arbetsplatsen kan dock räknas som en vanlig personalvårdsförmån. Startavgifter Kontanta utlägg i form av entréavgifter till idrottsevenemang, individuella startavgifter i tävlingar och medlemsavgifter är skattepliktiga om arbetsgivaren betalar. Däremot kan arbetsgivaren betala avgifter för anmälan av lag till motionslopp eller idrottsarrangemang som avser motion av enklare slag utan att de som deltar blir beskattade. Detsamma gäller gruppanmälan till evenemang som saknar särskild tävlingsklass för lag, exempelvis inom löpning, cykel, skidåkning med mera om erbjudandet riktar sig till hela personalen. Om arbetsgivaren även betalar resa och/ eller övernattning i samband med motionsevenemanget är den delen en skattepliktig förmån. Penninggåvor En gåva från arbetsgivaren beskattas som lön om det inte är fråga om julgåva, jubileumsgåva eller minnesgåva. För dessa gåvor finns särskilda regler. Penninggåva till godkänd ideell verksamhet kan från och med i år ge privatpersoner rätt till skattereduktion med 25 procent av gåvan, maximalt kr per år. Om en sådan gåva ges via arbetsgivaren beskattas den anställde såsom för lön men han kan få skattereduktion under samma förutsättningar som gäller om han själv lämnat gåvan. Det gäller totalt gåvobelopp under året på mellan kronor till av Skatte-verket godkänd gåvomottagare. Ansökan görs i inkomstdeklarationen. Fri utbildning Att genomgå en utbildning som avser arbetsgivarens verksamhetsområde räknas inte som någon skattepliktig förmån. Det gäller även utbildning i att använda olika hjälpmedel som behövs i arbetet och i vissa fall också språkutbildning. Att en utbildning kan medföra en högre kompetens för den anställde påverkar inte bedömningen. 4 Företagsaktuellt nr

5 nyttiga tips Direktavdrag inventarier Inventarier som bedöms ha en ekonomisk livslängd på högst tre år får dras av redan samma år de skaffas till näringsverksamheten. Detsamma gäller för inventarier som kostar mindre än ett halvt prisbasbelopp i inköp. Under 2012 gäller det inventarieinköp som understiger kr exklusive moms. Tänk på att inventarier som har ett naturligt samband räknas som ett inköp. Exempelvis ett konferensbord med tillhörande stolar. Detsamma gäller köp som ingår i en större inventarieanskaffning. Exempelvis när samtliga datorer på ett kontor byts ut. Det sammanlagda anskaffningsvärdet ska då understiga kr. Fotograf: Nisse Schmidt Godkänd för F-skatt Avgörande för skattefriheten är nyttan av utbildningen i företaget och inte vad utbildningen kostar, var den genomförs eller om den sker på fritiden. Se Företagsaktuellt 4/2011, sid 3. Marknadsvärde En förmån ska värderas till marknadsvärdet. Med marknadsvärde avses i första hand det regelmässigt förekommande priset på orten exklusive moms. Saknas en marknad för varan eller tjänsten på orten kan värdet beräknas med ledning av värdet på andra motsvarande orter. Är marknaden mycket begränsad bör värdet beräknas med ledning av vad en presumtiv köpare skulle vara beredd att betala. I ett sådant fall kan exempelvis en förväntad värdestegring eller avkastning beaktas. Vid värderingen tas det ingen hänsyn till den anställdes individuella förhållanden som exempelvis inkomstnivå. Att förföretagsaktuellt nr månen inte kan bytas mot pengar eller att den anställde inte själv skulle ha skaffat sig förmånen om han inte fått den av arbetsgivaren beaktas inte heller. Fåmansföretag En delägare eller anställd i ett fåmansföretag som utan inskränkning kan disponera företagets fritidshus, förmånsbeskattas för dispositionsrätten och inte för det faktiska nyttjandet. Skatteverket anser att samma princip bör gälla annan dyrbarare egendom som exempelvis båtar och motorcyklar. Nya förmånsvärden Skatteverket tar i sitt meddelande även upp de nya värden som ska gälla under 2012 för kostförmån, bostadsförmån och ränteförmånliga lån från arbetsgivaren. SKV M 2011:25 Skatteverket skickar inte längre ut några F-skattsedlar. Du som ansöker om F-skatt, och uppfyller villkoren, kommer i stället att godkännas för F-skatt. Att du är godkänd för F-skatt framgår av ditt registerutdrag. Om du hade F-skattsedel vid ingången av 2012 är du automatiskt godkänd. Den som anlitar en näringsidkare som är godkänd för F-skatt ska inte göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på ersättning för utfört arbete. På fakturan bör du därför ange att du har F-skatt eller att du är godkänd för F-skatt. Om du på din faktura skriver att du har Fskattsedel eller F-skattebevis så har det, enligt Skatteverket, samma rättsliga betydelse som om du skriver godkänd för F-skatt. Du behöver alltså inte kasta förtryckta fakturablanketter med mera för att upplysningstexten för F-skatt ändras. Utan du kan ändra när det är dags att beställa nytt. Uppskov för nystartad Vid nystartad verksamhet kan fysiska och juridiska personer begära hos Skatteverket att få uppskov i tre månader med att börja betala F-skatt och särskild A-skatt. Denna möjlighet till skattekredit kan du dock inte utnyttja om du redan bedriver näringsverksamhet, tar över en verksamhet från någon annan eller om särskilda skäl talar emot det. Observera också att ett förlängt första räkenskapsår kan begränsa möjligheten enligt ett ställningstagande från Skatteverket, dnr /111. 5

6 notiser Dubbel föräldrapenning Den 1 januari kom en ny lag som gör det möjligt för föräldrar att få föräldrapenning för samma dag. Under barnets första år kan båda föräldrarna ta ut föräldrapenning för samma dagar. Föräldrarna kan som mest ta ut 30 sådana dubbeldagar. Efter att barnet fyllt ett år kan bara en förälder i taget ta ut föräldrapenning. För att ta ut dubbeldagar ska båda föräldrarna ansöka om dubbeldagar för samma datum och i samma omfattning. Dubbeldagar ger inte rätt till jämställdhetsbonus. Anmäl konto för skatteåterbäring Från och med i år måste du anmäla ett konto till Skattverket för att automatiskt få tillbaka på skatten om beloppet understiger kr. Den nya skatteförfarandelagen som trädde i kraft den 1 januari 2012 innebär nya regler för dig som får pengar tillbaka på skatten, så kallad skatteåterbäring. Understiger beloppet kr betalas det tillbaka automatiskt om du har anmält ett konto till Skatteverket. Annars står beloppet kvar på skattekontot såvitt du inte begär utbetalning från Skatteverket. Om beloppet överstiger kr betalas det ut automatiskt även om du inte har anmält konto. Skattekontoinbetalningar bara till bankgiro Från och med den 15 maj ska du använda Skatteverkets bankgirokonto, , när du betalar in din skatt till skattekontot. Skatteverket avslutar från detta datum skattekontots plusgirokonto, Det beror på att Riksgälden har upphandlat ett nytt ramavtal för myndigheters betalningstjänster. För det stora flertalet innebär de nya betalningsrutinerna ingen förändring eftersom de redan idag använder bankgirot för sina inbetalningar till skattekontot. Om du är en av dem som under 2011 har använt Skatteverkets plusgirokonto för skattekontoinbetalningar kommer du i fortsättningen att få inbetalningskort till skattekontots bankgirokonto istället. För dig som använder Internetbank är det viktigt att du ändrar till bankgirokontot bland dina betalningsmottagare. Utlandstraktamente 2012 Skatteverkets normalbelopp (skattefritt traktamentsbelopp) per dag i kronor, exklusive logi, som får tillämpas vid utrikes tjänsteresa. Efter tre månader i samma land reduceras traktamentet till 70 procent av normalbeloppet. Efter två år i samma land reduceras traktamentet till 50 procent. Avdrag för logi Afghanistan Albanien Algeriet Andorra Angola Antigua och Barbuda Argentina Armenien Australien Azerbajdzjan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belgien Benin Bolivia Bosnien-Hercegovina Botswana Brasilien Brunei Darussalam Bulgarien Burkina Faso Burundi Chile Colombia Costa Rica Cypern Danmark Djibouti Dominica Dominikanska republiken Ecuador Egypten Elfenbenskusten El Salvador Eritrea Estland Etiopien Filippinerna Finland Frankrike Förenade Arabemiraten Gabon Gambia Georgien Ghana Grekland Grenada Grönland, se Danmark Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Hong Kong, se Kina Indien Indonesien Irak Iran Irland Island Israel Italien Jamaica Japan Jemen Jordanien Kambodja Kamerun Kanada Kap Verde Kazakstan Kenya Kina Kirgizistan Kongo (Dem. Republiken) Kosovo Kroatien Kuba Kuwait Laos Lettland Libanon Liberia Libyen Litauen Luxemburg Macao, se Kina Makedonien Malaysia Maldiverna Mali Malta Marocko Mauretanien Mexiko Moçambique Moldavien Monaco Mongoliet Montenegro Namibia Nederländerna Nederländska Antillerna Nepal Nicaragua Niger Nigeria Nordkorea Norge Nya Zeeland Oman Pakistan Panama Paraguay Peru Polen Portugal Puerto Rico, se USA Qatar får i första hand göras med faktiska kostnader och i andra hand med ett halvt normalbelopp för aktuellt land. Rumänien Rwanda Ryssland Saint Kitts och Nevis Saint Lucia Saint Vincent och Grenadinerna San Marino, se Italien Saudiarabien Schweiz Senegal Serbien Seychellerna Sierra Leone Singapore Slovakien Slovenien Spanien Sri Lanka Storbritannien och Nordirland Sudan Swaziland Sydafrika Sydkorea Syrien Tadzjikistan Taiwan Tanzania Thailand Tjeckien Togo Trinidad och Tobago Tunisien Turkiet Tyskland Uganda Ukraina Ungern Uruguay USA Uzbekistan Venezuela Vietnam Vitryssland Zambia Zimbabwe Österrike Övriga länder och områden SKV A 2011:35 Kostförmån Vid kostförmån ska traktamentet reduceras. Förmån Reducering Helt fri kost...85% Lunch och middag... 70% Lunch eller middag...35% Frukost...15% 6 Företagsaktuellt nr

7 notiser Sänkt dröjsmålsavgift Även en primitiv byggnad kan vara ett småhus Jämställdhetsbonus Skatteverket har i ett ställningstagande angivit vad som krävs för att en byggnad ska räknas som småhus. Reglerna om kommunal fastighetsavgift har medfört att även det enklaste bostadshus kan vara värdefullt för fastighetsägaren. Om det inte finns något bostadshus på en småhustomt får fastighetsägaren betala fastighetsskatt för tomten. Skatten är då en procent på hela taxeringsvärdet. Finns ett bostadshus betalar han i stället en fastighetsavgift som uppgår till 0,75 procent av taxeringsvärdet, med ett avgiftstak på kr för kvm boarea För att en byggnad ska anses vara inrättad för boende och därmed kunna indelas i byggnadstypen småhus bör den enligt Skatteverket ha en boarea på minst 12 kvm och vara inredd med utrustning för matlagning, förvaring och hygien. Något krav på att byggnaden har elanslutning, indraget vatten eller någon form av uppvärmning ställs inte upp. WC eller torrtoalett bör dock finnas i byggnaden eller i närliggande komplementhus, annat småhus på tomten eller, i ett fritidshusområde, i servicebyggnad. För matlagningen ska det finnas skafferi/ kylskåp samt en arbetsbänk eventuellt med plats för disk. Kläder ska kunna förvaras i någon form av garderob och för hygien bör det finnas Företagsaktuellt nr Från årsskiftet har jämställdhetsbonusen förenklats och kopplats till utbetalningen av föräldrapenningen. Jämställdhetsbonusen ska underlätta för föräldrar att dela lika på föräldraledigheten. Jämställdhetsbonus gäller barn födda eller adopterade efter 30 juni Föräldrarna måste ha gemensam vårdnad om barnet. Båda föräldrarna måste ha tagit ut minst 60 föräldrapenningdagar var. Dubbeldagar är inte bonusberättigande. Bonusen beräknas i samband med föräldrapenningsuttaget och första utbetalningen sker i mars Det finns inte något krav på arbetsinkomst. Jämställdhetsbonus betalas till ett barns båda föräldrar och utgör för var och en av föräldrarna 50 kr per bonusdag. Beloppet är skattefritt. Om man som familj vill få maximalt antal bonusdagar ska man ta ut 195 föräldrapenningdagar på sjukpenningnivå var. Då kan bonusen som mest bli kr. plats för bänk med tvättho. Men hygienutrymmet kan även vara vidbyggt huset eller finnas i annan närliggande byggnad, exempelvis i en servicebyggnad som hör till ett fritidshusområde. Bostaden måste även inrymma utrymme för sömn och samvaro. Om avlopp för bad, disk och tvätt (BDTavlopp) förutsätts i detaljplan eller andra byggnadsreglerande bestämmelser bör sådant avlopp vara installerat. Skatteverket, dnr: /111 Tips 1 Inget taxeringsvärde En småhustomt med en byggnad som endast uppfyller Skatteverkets minimikrav kan ha klassats som obebyggd vid fastighetstaxeringen. Är det så i ditt fall kan du överklaga fastighetstaxeringen och få typkoden ändrad till 213, Småhusenhet, byggnadsvärde under kr. Ändras fastighetstaxeringen rättas uttaget av fastighetsskatt/-avgift automatiskt. Du kan fortfarande överklaga 2009 års fastighetstaxering. Tips 2 Friggebod Skatteverkets beskrivning motsvarar en enkel friggebod. Men innan du slår upp en sådan på din obebyggda tomt för att få sänkt skatt bör du tänka på att även en friggebod behöver byggnadslov. En friggebod får sättas upp utan byggnadslov endast om det redan finns ett en- eller tvåbostadshus på aktuell tomt. Vid årsskiftet ändrades reglerna för beräkning av dröjsmålsavgift för skatter och avgifter som lämnas till kronofogden för indrivning. Reglerna om dröjsmålsavgift gäller för skatter och avgifter som inte omfattas av skattekontosystemet. Exempelvis fordonsskatt, kupongskatt, vägavgift, överlastavgift och stämpelskatt. De tidigare reglerna där avgiften kunde uppgå till över 70 procent innan fordran preskriberades, har ersatts med en ränta som för 2012 uppgår till 1,5 procent. Den nya ränteberäkningen tillämpas även på fordringar som har överlämnats till kronofogden för indrivning före ikraftträdandet den 1 januari Men dröjsmålsavgift som var upplupen vid den tidpunkten kvarstår. SFS 2011:1541 Beställ fler Ekonomifakta 2012 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF Besöks- och postadress, Falun: Ölandsgatan 7, Box 143, FALUN Telefon: Fax: Besöks- och postadress, Stockholm: Klarabergsgatan 33, STOCKHOLM Telefon: Fax: E-post: Hemsida: srfkonsult.se 2012 Ekonomifakta SRF Ekonomifakta är en perfekt gåva som uppskattas under hela året! Endast 20 kr styck (exkl. moms och frakt.) Beställ på www. srfkonsult.se/produkter. 7

8 POSTTIDNING B Avsändare: SRF Servicebyrå AB Box 143, Falun snabbfakta Arbetsgivaravgifter 2012 Födda ,21% Födda ,42% Födda ,49% Egenavgifter 2012 Födda ,21% Födda ,97% Födda ,88% Prisbasbelopp 2012: kr 2011: kr 2010: kr Inkomstbasbelopp 2012: kr 2011: kr 2010: kr Bilresor 2012 Egen bil... 18,50 kr/mil Förmånsbil diesel... 6,50 kr/mil Förmånsbil övriga... 9,50 kr/mil Kostförmån 2012 Helt fri kost (minst tre måltider) kr En fri måltid (lunch eller middag)...80 kr Frukost...40 kr Mervärdesskatt pålägg avdrag. Tidn, bok, resa, idrott, kultur 6,00% 5,66% Livsmedel, hotell, restaurang 12,00% 10,71% Övrigt 25,00% 20,00% Skatteskala 2012 Beskattningsbar inkomst Skatt inomskiktet kr 32% kr 52% kr 57% Traktamenten inrikes 2012 Hel dag kr Halv dag kr Efter tre månader kr Allmän pensionsavgift År max underlag max avgift kr kr kr kr Statslåneräntan 30/ : 1,65% 2010: 2,84% 2009: 3,20% Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:672 Utkom från trycket den

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 2,49 2,99 Albanien 3,95 3,95 0,99 2,89 Algeriet 3,95 3,95 1,29 2,24 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 3,49 3,49 Andorra 1,55 3,95

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt Afghanistan 31 267 5 669 841 289 292 256 Albanien 2 569 283 268 209 362 109 Algeriet 3 022 1 156 639 427 1 438 150 Andorra 5 - - - - 2 Angola 742 130 154 64 197 206 Anguilla - - - - - - Antigua och Barbuda

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. 2015-01-01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt påslag

Läs mer

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2009:299 Utkom från trycket den

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. 2015-01-01 Alla priser anges i kronor per minut inklusive moms. Satellitdestinationer och Premium-samtal är inte tillgängliga. Det går inte att ringa videosamtal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2007:140 Utkom från trycket den

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2008:75 Utkom från trycket den

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 23 Februari 2015 Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Samtalpriserna presenteras i kronor per minut. Debiteringsintervall mottagna samtal: Samtal

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2017 SKV A 2016:32 Inkomstbeskattning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2017:8 Utkom från trycket den

Läs mer

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader Ungdomsutbyte Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader A1.1 Österrike 39 Belgien 37 Bulgarien 32 Kroatien 35 Cypern

Läs mer

Traktamentesbelopp 2003 sid 2

Traktamentesbelopp 2003 sid 2 11 april 3 NR. 8/3 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Traktamentesbelopp 3 sid 2 Redovisning av gällande traktamentsbelopp för år 3. För inrikes tjänsteresa är traktamentsbeloppen oförändrade jämfört

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2018 SKV A 2017:24 Inkomstbeskattning

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Ändring i Skatteverket allmänna råd (SKV A 2015:29) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2016

Läs mer

Net 1 Standard. Net 1 Standard

Net 1 Standard. Net 1 Standard Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 Albanien 3,95 3,95 Algeriet 3,95 3,95 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 Andorra 1,55 3,95 Angola 8,95 8,95 Anguilla 8,95 8,95 Antigua

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Priserna presenteras i kronor per minut och kronor

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2017-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m. 2016-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 t Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete; SFS 2010:1028 Utkom från trycket den 13 juli 2010 beslutat den 1 juli 2010.

Läs mer

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms Privat - Prislista Bredbandsabonnemang i utlandet. Gäller från 29 maj 2017 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Ombord på fartyg och flygplan (s k satellitnät) gäller särskilda priser. Dessa återfinns

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2006:1129 Utkom från trycket den

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:162 Diarienr: 1999/3018 P-cirknr: 1999-2:43. Datum: 1999-12-23

Cirkulärnr: 1999:162 Diarienr: 1999/3018 P-cirknr: 1999-2:43. Datum: 1999-12-23 Cirkulärnr: 1999:162 Diarienr: 1999/3018 P-cirknr: 1999-2:43 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Traktamenten Lars Ericson Förhandlingssektionen Datum: 1999-12-23 Mottagare: Kommunstyrelsen Personalfrågor

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

PRISLISTA INTERNATIONELLA SAMTAL CELLIP PHONZO

PRISLISTA INTERNATIONELLA SAMTAL CELLIP PHONZO SAMTALSAVGIFTER FRÅN SVERIGE TILL UTLANDET Minutpriserna i tabellen gäller röstsamtal för abonnemanget Cellip Phonzo. Till land Landskod Fast/minut Mobilt/minut Afghanistan 93 3,10 kr 3,10 kr Albanien

Läs mer

12 januari 2000 NR. 1/2000

12 januari 2000 NR. 1/2000 12 januari 2000 NR. 1/2000 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Traktamentsbelopp 2000 Redovisning av gällande traktamentsbelopp vid inrikes tjänsteresa år 2000 samt gällande måltidsavdrag. Redovisning

Läs mer

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil 077 Nationellt Nummer Minicall Privat 0740 1-8 Nationellt, icke-geografiskt Operatörspecifika tjänster Samhällstjänster 114 Samhällstjänster 117 0.55 0.27 12.50 0.00 0.40 13.66 Afghanistan - Fast 0.40

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronorr exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. A Afghanistan 7,16 kr 7,16 kr 1,99 kr 2,39 kr Albanien 3,16 kr 3,16 kr 0,79 kr 1,59 kr Algeriet 3,16 kr 3,16 kr 1,03 kr 1,43 kr Am. Jungfruöarna 7,16 kr 7,16 kr 0,16 kr 0,16 kr Am. Samoaöarna 7,16 kr 7,16

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för svenska pensionärer utomlands

Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för 135 000 svenska pensionärer utomlands De flesta personer med svensk

Läs mer

Prislista till utlandet

Prislista till utlandet Gäller från fast telefoni och bredbandstelefoni Giltig från 2016-07-01 Afghanistan 2,65 kr/min 2,91 kr/min Alaska 0,29 kr/min 0,29 kr/min Albanien 0,86 kr/min 2,63 kr/min Algeriet 1,29 kr/min 2,71 kr/min

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från 132 000 svenska pensionärer utomlands Färre personer med svensk pension

Läs mer

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor KA Cirkulär 20/2008 bilaga 1 (10) AKTA, bilaga 16: Ersättningar för resekostnader ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

Läs mer

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32 A Afghanistan 93 Albanien 355 Algeriet 213 Amerikanska Samoa 684 Andorra 376 Andorra mobilt* (3) 376 Angola 244 Anguilla 1 Antarktis 672 Antigua och Barbuda 1 Arabemiraten, Förenade 971 Arabemiraten, Förenade

Läs mer

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Information och tjänstespecifika villkor. 3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Månadsavgift 29 kr/mån Tjänsten har ingen

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 27 December 2016

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 27 December 2016 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 27 December 2016 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalspriserna

Läs mer

Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer

Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer LANDSKOD LAND NÄT PER MINUT PER SMS / MMS 93 Afghanistan Fastnätet 8,50 kr 93 Afghanistan

Läs mer

Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land. Grunder för screening:

Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land. Grunder för screening: Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land Grunder för screening: http://bit.ly/1q0pr1l Hanna Soini Katrine Pesola 16.06.2015 Land eller geografiskt

Läs mer

Prislista utland Version 151006

Prislista utland Version 151006 Prislista utland Version 151006 Land Öppningsavgift/samtal Pris per minut inkl moms Afghanistan 0,35 2,29 Afghanistan (mobil) 0,35 2,24 Albanien 0,35 0,62 Albanien (mobil) 0,35 1,76 Algeriet 0,35 0,81

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:516 Utkom från trycket den

Läs mer

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016 Nya FedEx-priser Gäller från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga priser

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller

Läs mer

Fast telefoni från Telia

Fast telefoni från Telia Öppningsavgift /samtal 0,59 kr 0,69 kr 0,69 kr A Afghanistan (+93) Albanien (+355) Algeriet (+213) Am. Jungruöarna (+1340) Am. Samoaöarna (+1684) Andorra (+376) Angola (+244) Anguilla (+1264) 8,95 kr Antarktis

Läs mer

Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista:

Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista: 2015-04-01 Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista: Nationella destinationer Fasta telefoner Öppningsavgift (kr) Per påbörjad minut (kr/min) Sverigesamtal 08-18 0,45 0,15 Sverigesamtal Övrig tid 0,45

Läs mer

Nu förenklas levnadsintygen för de pensionärer som bor utomlands

Nu förenklas levnadsintygen för de pensionärer som bor utomlands Pressmeddelande 1 (6) pressekreterare Ann-Sophie Jonsson Tfn 010-454 26 42 Mobil 072-210 26 42 Nu förenklas levnadsintygen för de 143 564 pensionärer som bor utomlands I år förenklas de årliga levnadsintygen

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalspriserna

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller

Läs mer

Inrikesministeriets förordning

Inrikesministeriets förordning Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 31 2 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Läs mer

Utgåva 12. Till land Fast/minut Mobilt/minut Till land Fast/minut Mobilt/minut. Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr

Utgåva 12. Till land Fast/minut Mobilt/minut Till land Fast/minut Mobilt/minut. Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr TILL NORDEN Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr Finland 0,32 kr 0,99 kr Island 0,17 kr 1,07 kr Färöarna 0,39 kr 1,49 kr Norge 0,12 kr 0,99 kr TILL EUROPA Albanien 0,79 kr 1,79 kr Monaco 0,30

Läs mer

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Bilaga till beslutsprotokoll Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Centrala studiestödsnämnden (CSN) har vid årets revidering av utlandslånebeloppen utgått ifrån att förra årets

Läs mer

Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon 2006-01-23

Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon 2006-01-23 Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon Alla priser anges med avdragen rabatt och exklusive moms. Minutavgifter internationell telefoni direkt anslutning Afghanistan 93 4,75 Albanien 355 1,87 Algeriet

Läs mer

PRISAVTAL LÅG. Prislista 1/6. 25 min. 65 öre. 0,25 kr/min. 0,65 kr/min. Samtal. Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2.

PRISAVTAL LÅG. Prislista 1/6. 25 min. 65 öre. 0,25 kr/min. 0,65 kr/min. Samtal. Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2. LÅG Prislista 1/6 Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 1 december 2016 med reservation för ändringar. Samtal Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2 25 min Avgift efter pott ÖPPNINGSAVGIFT 65

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2016-03-04 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

Nya FedEx-priser. Så här beräknar du avgifterna som gäller för din försändelse. Om du vill få mer information kan du ringa kundtjänst på

Nya FedEx-priser. Så här beräknar du avgifterna som gäller för din försändelse. Om du vill få mer information kan du ringa kundtjänst på Nya FedEx-priser Gäller i Sverige från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga

Läs mer

Prislista utlandssamtal - Privatabonnemang. Gäller från 1 juli 2009

Prislista utlandssamtal - Privatabonnemang. Gäller från 1 juli 2009 Prislista utlandssamtal - Privatabonnemang. Gäller från 1 juli 2009 Prislistan avser priser från Sverige till utlandet Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Debiteringsintervall 60 sekunder. Startavgift

Läs mer

BILAGA 4 A: MOBILITETSERSÄTTNING (FÖR KORTVARIG UTLANDSVISTELSE) OCH MOBILITETSSTIPENDIUM

BILAGA 4 A: MOBILITETSERSÄTTNING (FÖR KORTVARIG UTLANDSVISTELSE) OCH MOBILITETSSTIPENDIUM BILAGA 4: STÖD TILL INTERNATIONELL FORSKARMOBILITET 2013 2014 Finlands Akademi stöder internationell forskarmobilitet med mobilitetsstipendier och mobilitetsersättningar. Mobilitetsstipendium kan sökas

Läs mer

Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner

Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner Maj 2000 Uppdraget Göteborgsregionens medlemskommuner har, via GR:s styrelse, bestämt att gemensamt bistå varandra i arbetet med att

Läs mer

Prislista utlandssamtal

Prislista utlandssamtal Prislista utlands Afghanistan 0,35 2,29 Brasilien (mobil) 0,35 2,25 Afghanistan (mobil) 0,35 2,24 Brittiska Jungfruöa 0,35 1,09 Albanien 0,35 0,62 Brunei 0,35 0,40 Albanien (mobil) 0,35 1,76 Brunei (mobil)

Läs mer

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016 Nya FedEx-priser Gäller från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga priser

Läs mer

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Internationellt Prislista BKTV Telefoni Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Albanien 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet Fast telefoni 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet

Läs mer

När och var måste jag ha internationellt körkort?

När och var måste jag ha internationellt körkort? När och var måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands 4258 Bilaga 1 Tredje länder från vilka får importeras fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem, dock med undantag av tvåskaliga mollusker, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor

Läs mer

PRISLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL TILL SATELLITTELEFON

PRISLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL TILL SATELLITTELEFON PRISLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL TILL SATELLITTELEFON PRISTLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET Alla priser är i svenska kronor inklusive

Läs mer

2. Bakgrund och problembeskrivning

2. Bakgrund och problembeskrivning KONSEKVENSUTREDNING FS 1.5-598-15 2015-04-10 2015-119-3807 Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för resor vid utlandsstudier 1. Sammanfattning Lånebelopp för resor vid

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2009/2010

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2009/2010 Bilaga till beslutsprotokoll Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2009/2010 Vid årets revidering har vi utgått ifrån förra årets belopp som vi anser har kvalitetssäkrats så långt som möjligt.

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /..

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.6.2010 KOM(2010)342 slutlig 2010/0189 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Utgåva 1 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder två olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kombineras eller kan med fördel

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet 2013-09-18 1 (6) PM Martin Olsson Serviceenheten Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet Följande är en sammanställning över vad som gäller för tal- och datatrafik i utlandetnär det gäller

Läs mer

varav varav övriga *2 dublin *1 of which others *2 of which

varav varav övriga *2 dublin *1 of which others *2 of which Rubrik Avgjorda asyl beslutade av Migrationsverket, 2016 Senast körd 2017-01-01 06.32 Det finns tre instanser för beslut i asylärendet: Migrationsverket, migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen.

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2015-04-29 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 1 BILAGA 17 AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som en tjänsteinnehavare/arbetstagare

Läs mer

SAMTALSPRISER HEMTELEFONI UTAN PRISAVTAL

SAMTALSPRISER HEMTELEFONI UTAN PRISAVTAL SAMTALSPRISER HEMTELEFONI UTAN PRISAVTAL VIA TELEJACKET OCH BREDBANDET Priserna gäller inkl. moms fr.o.m. 1 jan 2016 med reservation för ändringar. Hemtelefoni utan prisavtal kan inte nybeställas. För

Läs mer

MEDDELANDEN OCH E-POST TILL UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL OCH SMS UTLANDET

MEDDELANDEN OCH E-POST TILL UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL OCH SMS UTLANDET PRISLISTA UTLANDET MEDDELANDEN OCH E-POST TILL UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL OCH SMS UTLANDET PRISLISTA ABONNEMANG DATA I UTLANDET PRISLISTA UTLANDET Denna prislista

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr.o.m. 2017-06-01 tills vidare. Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via

Läs mer

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2 Abonnemang och månadsavgifter... 2 Minutavgifter, ordinarie nationella samtal och SMS... 2 Abonnemang och månadsavgifter Cellip

Läs mer

[1474] Flygtransportkostnader som skall inbegripas i tullvärdet

[1474] Flygtransportkostnader som skall inbegripas i tullvärdet Tullkodex m.m./tullkodex, tillämpningskodex m.m. 1 Bilaga 25 [1474] Flygtransportkostnader som skall inbegripas i tullvärdet 1. Följande tabell visar a) tredjeländer, förtecknade efter kontinent och zon

Läs mer