Återföring av skogsavdrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återföring av skogsavdrag"

Transkript

1 F ö r e t a g s - Nytt och nyttigt för företag och företagare Nr Återföring av skogsavdrag Skogsavdrag som givaren gjort ska återföras till beskattning när gåvotagaren säljer den skogsfastighet han erhållit som gåva. Det har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast i en dom. I det aktuella målet hade pappan givit en skogsfastighet, där han gjort skogsavdrag, i gåva till sin dotter. Dottern sålde fastigheten men återförde inte pappans skogsavdrag till beskattning då hon ansåg att det inte framgick av lagen att hon skulle göra det. Skogsavdrag För en skogsfastighet beräknas ett anskaffningsvärde för skog och skogsmark. En enskild näringsidkare får under den tid han äger fastigheten göra skogsavdrag med högst 50 procent av detta värde. I takt med att avdrag görs minskar detta avdragsutrymme. Skogsavdraget skjuter upp skatten på erhållen skogslikvid och ska återföras till beskattning när fastigheten säljs. Domen Enligt Högsta förvaltningsdomstolen gäller kontinuitet för den som övertagit en fastighet genom gåva, arv, testamente eller bodelning inte enbart genom att han övertar tidigare ägares anskaffningsvärde enligt 21kap. 16 Inkomstskattelagen. Utan han anses även ha gjort skogsavdrag med samma belopp som den tidigare ägaren. Att det inte uttryckligen framgår av lagtexten hade alltså ingen betydelse enligt domstolen. Dottern blev därför beskattad för återföring av det skogsavdrag pappan gjort eftersom hon sålt den fastighet hon fått i gåva. Dom , Mål nr Revisor och revisionsberättelse För mindre aktiebolag som valt bort revisionstjänsten men avregistrerat revisorn för tidigt har Bolagsverket nu klargjort vad som gäller. Om revisionstjänsten ska väljs bort bör en anmälan skickas in till Bolagsverket först efter att ordinarie bolagsstämma hållits för det sista räkenskapsår som ska granskas av en revisor. Har avregistrering av revisorn gjorts innan ordinarie bolagsstämma hållits måste stämman utse en godkänd eller auktoriserad revisor att utföra revisionen av det avslutade räkenskapsåret. Utses den sist registrerade revisorn kan Bolagsverket godkänna revisionsberättelsen även om revisorn inte anmäls särskilt för registrering. Väljer bolaget någon annan än den sist registrerade revisorn som ska utföra revisionen måste en bestyrkt kopia av bolagsstämmans beslut att utse revisor skickas in tillsammans med årsredovisningen. Mindre aktiebolag behöver inte längre anlita en revisor och skicka in en revisionsberättelse till Bolagsverket om bolaget på bolagsstämma beslutat att entlediga revisorn eller om revisorn avgått och bolaget på bolagsstämma beslutat att ändra bolagsordningen så att det framgår att aktiebolaget inte ska ha någon revisor och en anmälan om detta har kommit in till Bolagsverket före räkenskapsårets sista dag. Ur innehållet Utdelning i fåmansföretag...2 Risk för kvarskatt!...3 Min fastighet...3 Förmåner Godkänd för F-skatt...5 Utlandstraktamente...6 Även en primitiv byggnad kan vara ett småhus...7

2 Utdelning i fåmansföretag Skattereglerna för utdelning på kvalificerade aktier i fåmansföretag har ändrats. De nya reglerna gäller för utdelning som lämnas under Vid utdelning på kvalificerade aktier i fåmansföretag gäller särskilda regler som bland annat innebär att utdelning som överstiger ett gränsbelopp beskattas i inkomstslaget tjänst. Utdelning som ryms inom gränsbeloppet beskattas i kapital med endast 20 procent skatt. Men tänk på att innan beloppet delas ut har bolaget först betalat 26,3 procent bolagsskatt. Det innebär att total skatt på utdelat belopp blir cirka 41 procent om utdelningen ryms inom gränsbeloppet. Det är endast för aktier du ägde vid årets ingång som du får beräkna ett gränsbelopp. Förenklingsregel Enligt en förenklingsregel får gränsbeloppet för 2012 beräknas till kr. För utdelning under 2011 gällde kr. Beloppet fördelas lika på samtliga aktier i bolaget. En nyhet som införts i år är att denna förenklingsregel får du använda för utdelning från endast ett bolag. SRF har cirka medlemmar varav drygt är Auktoriserade Redovisningskonsulter. SRF:s Auktoriserade Redovisningskonsulter bistår fler än svenska och utländska företag och finns över hela landet. SRF bedriver även en omfattande informations- och utbildningsverksamhet. En Auktoriserad Redovisningskonsult har en gedigen ekonomisk utbildning och lång praktisk erfarenhet. Förbundets tillsyn, kvalitetskontroll och krav på bland annat ansvarsförsäkring och fortbildning gör att företagaren får en trygg och seriös samarbetspartner. srfkonsult.se 2 Lönebaserat utrymme Det lönebaserade utrymmet beräknas med ledning av kontant utbetalda löner i bolaget och i förekommande fall även i dotterbolag under Utrymmet utgörs av 25 procent av hela löneunderlaget 2011 med tillägg av a SRF grundades 1936 och driver en fortlöpande branschutveckling samt kvalitets- och kompetenshöjning av medlemmarna. gs Nyköpta aktier Har du köpt aktier under 2011 får du beräkna ett löneunderlag enbart på de löner som betalats ut från och med den dag du blev ägare till aktierna. Har du varit anställd i det bolag du köpt aktier i får du dock räkna din lön under hela året om det behövs för att uppfylla kravet på eget löneuttag. Kapitaltillskott Kapitaltillskott som gjorts i annat syfte än att varaktigt tillföra kapital till bolaget ska dras ifrån underlaget när gränsbeloppet beräknas. Det gäller även om sådant tillskott påverkat anskaffningsutgiften. Takregel En ny takregel har införts. Enligt den ska högst kr av en utdelning som lämnas under 2012 tas upp och beskattas i inkomstslaget tjänst. Gränsen gäller total utdelning från bolaget till dig och till andra aktieägare som ingår i din närståendekrets. Kvalificerad aktie En aktie är kvalificerad om fyra eller färre delägare har mer än 50 procent av rösterna i bolaget och delägaren eller närstående är eller har varit verksam i betydande omfattning i bolaget, eller i annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet, någon gång under de senaste fem åren. - et Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, är den äldsta och ledande branschorganisationen för Auktoriserade Redovisningskonsulter. För att få tillämpa reglerna om lönebaserat utrymme för utdelning 2012 krävs att du eller någon närstående till dig har gjort ett löneuttag 2011 som motsvarar det lägsta av kr + 5 procent av samtliga löner i bolaget och dess dotterbolag och kr. F ör detta är SRF Huvudregel Förenklingsregeln används i cirka 75 procent av fallen. Men huvudregeln kan i vissa fall vara förmånligare. Gränsbeloppet kan enligt huvudregeln beräknas på flera sätt. Men i normalfallet utgår du från anskaffningsvärdet för aktierna och multiplicerar det med 10,65 procent. Till detta belopp får du under vissa förutsättningar lägga ett lönebaserat utrymme. 25 procent av den del av löneunderlaget som överstiger kr. Företagsaktuellt ges ut av Redovisningskonsulterna SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun Ansvarig utgivare och redaktör: Jonas Sjulgård Prenumerationer: Tel: , e-post: Grafisk form: Nadia Granqvist & Karolina Gunnarsson Tryck: Davidsons Tryckeri, ISSN Utgivning och distribution: Företagsaktuellt utkommer med 6 nummer per år Copyright: Redovisningskonsulterna SRF Servicebyrå AB Nästa nummer utkommer v 17/2012 Företagsaktuellt nr

3 kom ihåg! Risk för kvarskatt! Har ditt företag brutet räkenskapsår bör du vara uppmärksam på att reglerna för inbetalning av F-skatt har ändrats. Med de nya reglerna finns risk för en rejäl kvarskatt som ska betalas senast i mars Enligt den nya skatteförfarandelagen som trädde i kraft den 1 januari 2012 ska betalning av F-skatt följa företagets räkenskapsår i stället för kalenderåret. Övergången till de nya reglerna sker nu under Företag med brutet räkenskapsår med bokslut någon av årets första åtta månader kommer i samband med övergången bara att betala en del av den F-skatt som hör till taxeringen Bokslutsdatum /1, 29/2, 31/3 och 30/4 F-skatt betalas för taxeringen 2013 Totalt 13/2-14/ månader 31/5 och 30/6 13/2-12/ månader 31/7 och 31/8 13/2-12/ månader 30/9, 31/10, 30/11 och 31/12 13/2-17/ månader Någon korrigering av månadsdebiteringen görs inte med hänsyn till att antalet betalningsmånader minskar. Det innebär att ett företag med bokslut 30 Min fastighet april endast kommer att betala preliminär F-skatt under fyra månader mot normalt tolv. Det motsvarar 1/3 av den preliminära F-skatten för 2013 års taxering. Vid skatteinbetalningen den 12 juni 2012 börjar företaget betala på sin preliminära F-skatt för nästa räkenskapsår som enligt de nya reglerna i Skatteförfarandelagen ska redovisas i en inkomstdeklaration i början av november Samma företag som i år kommer att betala preliminär F-skatt för endast 4-8 månader kan bli tvungna att betala slutlig skatt två gånger under Dels enligt tidigare gällande regler den 12 mars 2014 för den deklaration som lämnas i maj 2013 och dels enligt de nya reglerna. Beroende på debiteringsperiod kan det alltså bli ytterligare en inbetalning av slutlig skatt för dessa företag den 14 juli, 12 september eller den 12 november Detta kommer att skapa problem i en del företag. Det är därför viktigt att redan nu börja planera för hur det ska lösas. Med en e-legitimation kan du kostnadsfritt hämta information hos Lantmäteriet om de fastigheter du äger som privatperson. Med e-tjänsten Min fastighet kan du bland annat få information om din fastighets eller tomträtts ägarförhållanden, inteckningar och taxeringsvärde. Du ser också om det finns planer eller bestämmelser som reglerar hur du får använda marken, eller om det finns servitut eller andra rättigheter som berör fastigheten. Informationen hämtas från Lantmäteriets fastighetsregister. Dessutom finns ofta länkar till detaljerade akter om rättigheter och åtgärder som rör din fastighet, till exempel lantmäteriförrättningar. 20 februari EU-försäljning januari papper 27 februari EU-försäljning januari elektronisk Inbetalning moms, stora företag Skattedeklaration, stora företag 12 mars Slutskatt december 2011 Skatt- och avgiftsinbetalning Skattedeklaration 20 mars EU-försäljning februari papper 26 mars EU-försäljning februari elektronisk Inbetalning moms, stora företag Skattedeklaration, stora företag 12 april Skatt- och avgiftsinbetalning Skattedeklaration 20 april EU-försäljning mars + kvartal papper 25 april EU-försäljning mars + kvartal elektronisk 26 april Inbetalning moms, stora företag Skattedeklaration, stora företag Fler viktiga datum hittar du på srfkonsult.se Företagsaktuellt nr

4 frågor & svar Förmåner 2012 Lön till barn Fråga: Min son har just fyllt 16 år. Har jag tolkat reglerna rätt att han själv är skattskyldig för den lön han får då han jobbar extra i mitt aktiebolag? Svar: Ja, lön för det arbete som din son utför i ditt företag från och med den dag han fyllt 16 år ska han redovisa och beskattas för själv. Det gäller under förutsättning att lönen inte överstiger en marknadsmässig ersättning för det arbete han utför. Bostadsförmån Fråga: Jag låter min dotter med familj bo i min villa utan att ta ut någon hyra. Jag bor själv i en annan bostad. Ska någon av oss redovisa och beskattas för bostadsförmån? Svar: Nej det är fullt tillåtet skattemässigt att låta närstående bo gratis i en privatbostad. Är det en näringsfastighet ska ägaren beskattas för utebliven hyra. Krock under tjänsteresa Fråga: En av företagets anställda krockade med sin privata bil när han var på tjänsteresa. Om företaget betalar självrisken ska den anställde då beskattas för det beloppet? Svar: Enligt Skatteverket är ersättning för skada på privat egendom skattefri om någon annan än den anställde varit vållande till skadan och skadan skedde under tjänsteutövning. Ersättning för självrisken är skattefri om dessa krav är uppfyllda. I annat fall ska ersättningen beskattas som vanlig lön. SKV dnr: /111. Motionsförmån Fråga: I min enskilda firma har jag två anställda. Vi har börjat träna på gym och jag tänker betala kronor per person av den totala utgiften för gymkorten. Får jag göra avdrag för det i min firma? Svar: Det du subventionerar dina anställdas gymkort med är avdragsgillt. Däremot får du inte göra avdrag för utgiften för ditt eget kort eftersom reglerna för skattefri motion endast gäller för anställda. Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag räknas inte som anställda i den egna verksamheten. Skatteverkets informerar varje år om hur förmåner som anställda kan få av sin arbetsgivare ska beskattas. Det mesta i Skatteverkets meddelande är oförändrat jämfört med tidigare år. Men det finns några nyheter som du bör känna till. I princip är alla förmåner som en anställd får av sin arbetsgivare skattepliktiga. En skattepliktig förmån ska normalt värderas till marknadsvärdet. Men det finns undantag. Vissa förmåner är skattefria och andra värderas enligt schablon. Medlemsavgifter Om arbetsgivaren betalar medlemsavgiften i en yrkes- eller branschförening för den anställde är det en skattepliktig förmån. Det gäller oavsett om medlemskapet är kopplat till tjänsten eller inte. Beskattningen motiveras med hänvisning till det avdragsförbud som generellt gäller för medlemsavgifter. Skatteverket har noterat att det förekommer att anställda i sitt arbete ingår i olika yrkes- eller branschnätverk. Tjänster som erbjuds av sådana nätverk i form av information och fortbildning inom det egna yrkesområdet eller för en viss typ av anställda ska enligt Skatteverket inte beskattas. Friskvårdsaktiviteter Motion eller annan friskvård av mindre värde och enklare slag är skattefri om erbjudandet från arbetsgivaren riktar sig till all personal på företaget. Det gäller till exempel gymnastik, styrketräning, bowling, racketsporter som bordtennis, tennis och squash. Lagidrotter som exempelvis volleyboll, fotboll, handboll och bandy är också skattefria. Andra exempel på skattefria former av motion och friskvård är spinning, tai chi, qigong och olika former av yoga, även graviditetsyoga. Som friskvärd räknas också kostrådgivning, information om stresshantering och kontorsmassage. I begreppet kontorsmassage ryms olika behandlingar som är avstressande eller som syftar till att förebygga eller motverka problem med axlar, armar, nacke eller rygg på grund av ensidigt arbete. Hit räknas också rosenterapi, akupunktur, akupressur, kinesiologi, zonterapi, ljusterapi, homeopati och floating rest. Även enklare slag av fotvård och fotmassage kan ses som friskvård. Undantag Träning med en personlig tränare räknas inte som enklare slag av motion och är därför inte skattefri. Det är inte heller aktiviteter som inte innebär motion i betydelsen fysisk träning. Exempel på detta är pistolskytte, agility, bridge, schack och körsång. Körsång på arbetsplatsen kan dock räknas som en vanlig personalvårdsförmån. Startavgifter Kontanta utlägg i form av entréavgifter till idrottsevenemang, individuella startavgifter i tävlingar och medlemsavgifter är skattepliktiga om arbetsgivaren betalar. Däremot kan arbetsgivaren betala avgifter för anmälan av lag till motionslopp eller idrottsarrangemang som avser motion av enklare slag utan att de som deltar blir beskattade. Detsamma gäller gruppanmälan till evenemang som saknar särskild tävlingsklass för lag, exempelvis inom löpning, cykel, skidåkning med mera om erbjudandet riktar sig till hela personalen. Om arbetsgivaren även betalar resa och/ eller övernattning i samband med motionsevenemanget är den delen en skattepliktig förmån. Penninggåvor En gåva från arbetsgivaren beskattas som lön om det inte är fråga om julgåva, jubileumsgåva eller minnesgåva. För dessa gåvor finns särskilda regler. Penninggåva till godkänd ideell verksamhet kan från och med i år ge privatpersoner rätt till skattereduktion med 25 procent av gåvan, maximalt kr per år. Om en sådan gåva ges via arbetsgivaren beskattas den anställde såsom för lön men han kan få skattereduktion under samma förutsättningar som gäller om han själv lämnat gåvan. Det gäller totalt gåvobelopp under året på mellan kronor till av Skatte-verket godkänd gåvomottagare. Ansökan görs i inkomstdeklarationen. Fri utbildning Att genomgå en utbildning som avser arbetsgivarens verksamhetsområde räknas inte som någon skattepliktig förmån. Det gäller även utbildning i att använda olika hjälpmedel som behövs i arbetet och i vissa fall också språkutbildning. Att en utbildning kan medföra en högre kompetens för den anställde påverkar inte bedömningen. 4 Företagsaktuellt nr

5 nyttiga tips Direktavdrag inventarier Inventarier som bedöms ha en ekonomisk livslängd på högst tre år får dras av redan samma år de skaffas till näringsverksamheten. Detsamma gäller för inventarier som kostar mindre än ett halvt prisbasbelopp i inköp. Under 2012 gäller det inventarieinköp som understiger kr exklusive moms. Tänk på att inventarier som har ett naturligt samband räknas som ett inköp. Exempelvis ett konferensbord med tillhörande stolar. Detsamma gäller köp som ingår i en större inventarieanskaffning. Exempelvis när samtliga datorer på ett kontor byts ut. Det sammanlagda anskaffningsvärdet ska då understiga kr. Fotograf: Nisse Schmidt Godkänd för F-skatt Avgörande för skattefriheten är nyttan av utbildningen i företaget och inte vad utbildningen kostar, var den genomförs eller om den sker på fritiden. Se Företagsaktuellt 4/2011, sid 3. Marknadsvärde En förmån ska värderas till marknadsvärdet. Med marknadsvärde avses i första hand det regelmässigt förekommande priset på orten exklusive moms. Saknas en marknad för varan eller tjänsten på orten kan värdet beräknas med ledning av värdet på andra motsvarande orter. Är marknaden mycket begränsad bör värdet beräknas med ledning av vad en presumtiv köpare skulle vara beredd att betala. I ett sådant fall kan exempelvis en förväntad värdestegring eller avkastning beaktas. Vid värderingen tas det ingen hänsyn till den anställdes individuella förhållanden som exempelvis inkomstnivå. Att förföretagsaktuellt nr månen inte kan bytas mot pengar eller att den anställde inte själv skulle ha skaffat sig förmånen om han inte fått den av arbetsgivaren beaktas inte heller. Fåmansföretag En delägare eller anställd i ett fåmansföretag som utan inskränkning kan disponera företagets fritidshus, förmånsbeskattas för dispositionsrätten och inte för det faktiska nyttjandet. Skatteverket anser att samma princip bör gälla annan dyrbarare egendom som exempelvis båtar och motorcyklar. Nya förmånsvärden Skatteverket tar i sitt meddelande även upp de nya värden som ska gälla under 2012 för kostförmån, bostadsförmån och ränteförmånliga lån från arbetsgivaren. SKV M 2011:25 Skatteverket skickar inte längre ut några F-skattsedlar. Du som ansöker om F-skatt, och uppfyller villkoren, kommer i stället att godkännas för F-skatt. Att du är godkänd för F-skatt framgår av ditt registerutdrag. Om du hade F-skattsedel vid ingången av 2012 är du automatiskt godkänd. Den som anlitar en näringsidkare som är godkänd för F-skatt ska inte göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på ersättning för utfört arbete. På fakturan bör du därför ange att du har F-skatt eller att du är godkänd för F-skatt. Om du på din faktura skriver att du har Fskattsedel eller F-skattebevis så har det, enligt Skatteverket, samma rättsliga betydelse som om du skriver godkänd för F-skatt. Du behöver alltså inte kasta förtryckta fakturablanketter med mera för att upplysningstexten för F-skatt ändras. Utan du kan ändra när det är dags att beställa nytt. Uppskov för nystartad Vid nystartad verksamhet kan fysiska och juridiska personer begära hos Skatteverket att få uppskov i tre månader med att börja betala F-skatt och särskild A-skatt. Denna möjlighet till skattekredit kan du dock inte utnyttja om du redan bedriver näringsverksamhet, tar över en verksamhet från någon annan eller om särskilda skäl talar emot det. Observera också att ett förlängt första räkenskapsår kan begränsa möjligheten enligt ett ställningstagande från Skatteverket, dnr /111. 5

6 notiser Dubbel föräldrapenning Den 1 januari kom en ny lag som gör det möjligt för föräldrar att få föräldrapenning för samma dag. Under barnets första år kan båda föräldrarna ta ut föräldrapenning för samma dagar. Föräldrarna kan som mest ta ut 30 sådana dubbeldagar. Efter att barnet fyllt ett år kan bara en förälder i taget ta ut föräldrapenning. För att ta ut dubbeldagar ska båda föräldrarna ansöka om dubbeldagar för samma datum och i samma omfattning. Dubbeldagar ger inte rätt till jämställdhetsbonus. Anmäl konto för skatteåterbäring Från och med i år måste du anmäla ett konto till Skattverket för att automatiskt få tillbaka på skatten om beloppet understiger kr. Den nya skatteförfarandelagen som trädde i kraft den 1 januari 2012 innebär nya regler för dig som får pengar tillbaka på skatten, så kallad skatteåterbäring. Understiger beloppet kr betalas det tillbaka automatiskt om du har anmält ett konto till Skatteverket. Annars står beloppet kvar på skattekontot såvitt du inte begär utbetalning från Skatteverket. Om beloppet överstiger kr betalas det ut automatiskt även om du inte har anmält konto. Skattekontoinbetalningar bara till bankgiro Från och med den 15 maj ska du använda Skatteverkets bankgirokonto, , när du betalar in din skatt till skattekontot. Skatteverket avslutar från detta datum skattekontots plusgirokonto, Det beror på att Riksgälden har upphandlat ett nytt ramavtal för myndigheters betalningstjänster. För det stora flertalet innebär de nya betalningsrutinerna ingen förändring eftersom de redan idag använder bankgirot för sina inbetalningar till skattekontot. Om du är en av dem som under 2011 har använt Skatteverkets plusgirokonto för skattekontoinbetalningar kommer du i fortsättningen att få inbetalningskort till skattekontots bankgirokonto istället. För dig som använder Internetbank är det viktigt att du ändrar till bankgirokontot bland dina betalningsmottagare. Utlandstraktamente 2012 Skatteverkets normalbelopp (skattefritt traktamentsbelopp) per dag i kronor, exklusive logi, som får tillämpas vid utrikes tjänsteresa. Efter tre månader i samma land reduceras traktamentet till 70 procent av normalbeloppet. Efter två år i samma land reduceras traktamentet till 50 procent. Avdrag för logi Afghanistan Albanien Algeriet Andorra Angola Antigua och Barbuda Argentina Armenien Australien Azerbajdzjan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belgien Benin Bolivia Bosnien-Hercegovina Botswana Brasilien Brunei Darussalam Bulgarien Burkina Faso Burundi Chile Colombia Costa Rica Cypern Danmark Djibouti Dominica Dominikanska republiken Ecuador Egypten Elfenbenskusten El Salvador Eritrea Estland Etiopien Filippinerna Finland Frankrike Förenade Arabemiraten Gabon Gambia Georgien Ghana Grekland Grenada Grönland, se Danmark Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Hong Kong, se Kina Indien Indonesien Irak Iran Irland Island Israel Italien Jamaica Japan Jemen Jordanien Kambodja Kamerun Kanada Kap Verde Kazakstan Kenya Kina Kirgizistan Kongo (Dem. Republiken) Kosovo Kroatien Kuba Kuwait Laos Lettland Libanon Liberia Libyen Litauen Luxemburg Macao, se Kina Makedonien Malaysia Maldiverna Mali Malta Marocko Mauretanien Mexiko Moçambique Moldavien Monaco Mongoliet Montenegro Namibia Nederländerna Nederländska Antillerna Nepal Nicaragua Niger Nigeria Nordkorea Norge Nya Zeeland Oman Pakistan Panama Paraguay Peru Polen Portugal Puerto Rico, se USA Qatar får i första hand göras med faktiska kostnader och i andra hand med ett halvt normalbelopp för aktuellt land. Rumänien Rwanda Ryssland Saint Kitts och Nevis Saint Lucia Saint Vincent och Grenadinerna San Marino, se Italien Saudiarabien Schweiz Senegal Serbien Seychellerna Sierra Leone Singapore Slovakien Slovenien Spanien Sri Lanka Storbritannien och Nordirland Sudan Swaziland Sydafrika Sydkorea Syrien Tadzjikistan Taiwan Tanzania Thailand Tjeckien Togo Trinidad och Tobago Tunisien Turkiet Tyskland Uganda Ukraina Ungern Uruguay USA Uzbekistan Venezuela Vietnam Vitryssland Zambia Zimbabwe Österrike Övriga länder och områden SKV A 2011:35 Kostförmån Vid kostförmån ska traktamentet reduceras. Förmån Reducering Helt fri kost...85% Lunch och middag... 70% Lunch eller middag...35% Frukost...15% 6 Företagsaktuellt nr

7 notiser Sänkt dröjsmålsavgift Även en primitiv byggnad kan vara ett småhus Jämställdhetsbonus Skatteverket har i ett ställningstagande angivit vad som krävs för att en byggnad ska räknas som småhus. Reglerna om kommunal fastighetsavgift har medfört att även det enklaste bostadshus kan vara värdefullt för fastighetsägaren. Om det inte finns något bostadshus på en småhustomt får fastighetsägaren betala fastighetsskatt för tomten. Skatten är då en procent på hela taxeringsvärdet. Finns ett bostadshus betalar han i stället en fastighetsavgift som uppgår till 0,75 procent av taxeringsvärdet, med ett avgiftstak på kr för kvm boarea För att en byggnad ska anses vara inrättad för boende och därmed kunna indelas i byggnadstypen småhus bör den enligt Skatteverket ha en boarea på minst 12 kvm och vara inredd med utrustning för matlagning, förvaring och hygien. Något krav på att byggnaden har elanslutning, indraget vatten eller någon form av uppvärmning ställs inte upp. WC eller torrtoalett bör dock finnas i byggnaden eller i närliggande komplementhus, annat småhus på tomten eller, i ett fritidshusområde, i servicebyggnad. För matlagningen ska det finnas skafferi/ kylskåp samt en arbetsbänk eventuellt med plats för disk. Kläder ska kunna förvaras i någon form av garderob och för hygien bör det finnas Företagsaktuellt nr Från årsskiftet har jämställdhetsbonusen förenklats och kopplats till utbetalningen av föräldrapenningen. Jämställdhetsbonusen ska underlätta för föräldrar att dela lika på föräldraledigheten. Jämställdhetsbonus gäller barn födda eller adopterade efter 30 juni Föräldrarna måste ha gemensam vårdnad om barnet. Båda föräldrarna måste ha tagit ut minst 60 föräldrapenningdagar var. Dubbeldagar är inte bonusberättigande. Bonusen beräknas i samband med föräldrapenningsuttaget och första utbetalningen sker i mars Det finns inte något krav på arbetsinkomst. Jämställdhetsbonus betalas till ett barns båda föräldrar och utgör för var och en av föräldrarna 50 kr per bonusdag. Beloppet är skattefritt. Om man som familj vill få maximalt antal bonusdagar ska man ta ut 195 föräldrapenningdagar på sjukpenningnivå var. Då kan bonusen som mest bli kr. plats för bänk med tvättho. Men hygienutrymmet kan även vara vidbyggt huset eller finnas i annan närliggande byggnad, exempelvis i en servicebyggnad som hör till ett fritidshusområde. Bostaden måste även inrymma utrymme för sömn och samvaro. Om avlopp för bad, disk och tvätt (BDTavlopp) förutsätts i detaljplan eller andra byggnadsreglerande bestämmelser bör sådant avlopp vara installerat. Skatteverket, dnr: /111 Tips 1 Inget taxeringsvärde En småhustomt med en byggnad som endast uppfyller Skatteverkets minimikrav kan ha klassats som obebyggd vid fastighetstaxeringen. Är det så i ditt fall kan du överklaga fastighetstaxeringen och få typkoden ändrad till 213, Småhusenhet, byggnadsvärde under kr. Ändras fastighetstaxeringen rättas uttaget av fastighetsskatt/-avgift automatiskt. Du kan fortfarande överklaga 2009 års fastighetstaxering. Tips 2 Friggebod Skatteverkets beskrivning motsvarar en enkel friggebod. Men innan du slår upp en sådan på din obebyggda tomt för att få sänkt skatt bör du tänka på att även en friggebod behöver byggnadslov. En friggebod får sättas upp utan byggnadslov endast om det redan finns ett en- eller tvåbostadshus på aktuell tomt. Vid årsskiftet ändrades reglerna för beräkning av dröjsmålsavgift för skatter och avgifter som lämnas till kronofogden för indrivning. Reglerna om dröjsmålsavgift gäller för skatter och avgifter som inte omfattas av skattekontosystemet. Exempelvis fordonsskatt, kupongskatt, vägavgift, överlastavgift och stämpelskatt. De tidigare reglerna där avgiften kunde uppgå till över 70 procent innan fordran preskriberades, har ersatts med en ränta som för 2012 uppgår till 1,5 procent. Den nya ränteberäkningen tillämpas även på fordringar som har överlämnats till kronofogden för indrivning före ikraftträdandet den 1 januari Men dröjsmålsavgift som var upplupen vid den tidpunkten kvarstår. SFS 2011:1541 Beställ fler Ekonomifakta 2012 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF Besöks- och postadress, Falun: Ölandsgatan 7, Box 143, FALUN Telefon: Fax: Besöks- och postadress, Stockholm: Klarabergsgatan 33, STOCKHOLM Telefon: Fax: E-post: Hemsida: srfkonsult.se 2012 Ekonomifakta SRF Ekonomifakta är en perfekt gåva som uppskattas under hela året! Endast 20 kr styck (exkl. moms och frakt.) Beställ på www. srfkonsult.se/produkter. 7

8 POSTTIDNING B Avsändare: SRF Servicebyrå AB Box 143, Falun snabbfakta Arbetsgivaravgifter 2012 Födda ,21% Födda ,42% Födda ,49% Egenavgifter 2012 Födda ,21% Födda ,97% Födda ,88% Prisbasbelopp 2012: kr 2011: kr 2010: kr Inkomstbasbelopp 2012: kr 2011: kr 2010: kr Bilresor 2012 Egen bil... 18,50 kr/mil Förmånsbil diesel... 6,50 kr/mil Förmånsbil övriga... 9,50 kr/mil Kostförmån 2012 Helt fri kost (minst tre måltider) kr En fri måltid (lunch eller middag)...80 kr Frukost...40 kr Mervärdesskatt pålägg avdrag. Tidn, bok, resa, idrott, kultur 6,00% 5,66% Livsmedel, hotell, restaurang 12,00% 10,71% Övrigt 25,00% 20,00% Skatteskala 2012 Beskattningsbar inkomst Skatt inomskiktet kr 32% kr 52% kr 57% Traktamenten inrikes 2012 Hel dag kr Halv dag kr Efter tre månader kr Allmän pensionsavgift År max underlag max avgift kr kr kr kr Statslåneräntan 30/ : 1,65% 2010: 2,84% 2009: 3,20% Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF

Statens resereglemente

Statens resereglemente Statens resereglemente 2013 1b/2013 Statens resereglemente 2013 Finansministeriets publikationer 1b/2013 Statens arbetsmarknadsverk FINANSMINISTERIET PB 28 (Snellmansgatan 1 A) 00023 STATSRÅDET Telefon

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2014 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2013 deklaration 2014 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 16 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2007 taxeringsår 2008 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansföretag och till dig

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 15 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2006 TAXERINGSÅR 2007 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående till delägare.

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

DHL EXPRESS SERVICEGUIDE

DHL EXPRESS SERVICEGUIDE Sverige DHL EXPRESS SERVICEGUIDE Din guide till DHL Express tjänster EXCELLENCE. SIMPLY DELIVERED. Med ett internationellt nätverk som omfattar mer än 220 länder och 100 000 medarbetare vet du att DHL

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 17 211 17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst 11 kap. IL prop. 1999/2000:2 Sammanfattning Huvudregeln för vad som ska tas upp i inkomstslaget

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 13 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2004 TAXERINGSÅR 2005 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansaktiebolag och till dig som är närstående till

Läs mer

SKOG OCH 2012 SKATTER

SKOG OCH 2012 SKATTER SKOG OCH 2012 SKATTER Denna broschyr innehåller information om skatteregler m.m. som skogsägare kan beröras av. Genom att kortfattat och samlat presentera de viktigaste reglerna är avsikten att ge en överblick

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 32 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, mobil, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2011 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se BE 18 SM 1401 Sveriges framtida befolkning 2014 2060 The future population of Sweden 2014 2060 I korta drag Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2017 Sveriges befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden

Läs mer

Internationellt Körkort

Internationellt Körkort Sida 1 av 6 Startsida Pressnytt Styrelse Aktiviteter Södra avdelningen Västra avdelningen Östra avdelningen Landsförbund In English Expertråd Förmåner Förarmärken Medlemsansökan Internat. körkort Ladda

Läs mer

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se BE 18 SM 1301 Sveriges framtida befolkning 2013 2060 The future population of Sweden 2013 2060 I korta drag Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2017 Sveriges befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden

Läs mer

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget 181 17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst 11 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 326-329, SkU 1989/90:30 prop. 1993/94:90 s. 65 67 samt 103, SkU 1989/90:10 prop. 1994/95:182 prop. 1995/96:152 s. 45-52

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 31 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2010 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2014 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare betalar

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2006 SKV 354 utgåva 16 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2015-04-29 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2010 Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Deklarera på Internet, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Böcker från Björn Lundén Information AB

Böcker från Björn Lundén Information AB AVDRAG 2015 Böcker från Björn Lundén Information AB AKTIEBOLAG ANSTÄLLDA ATT AVSLUTA EN ANSTÄLLNING AVDRAG AVTAL BETALNINGAR BOKFÖRING BOKFÖRING & BOKSLUT I ENSKILD FIRMA BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE

Läs mer

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 UF 19 SM 1201 Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11 Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 I korta drag Andelen

Läs mer

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sveriges bästa i SRF:s stall Kontrollbalansräkning i praktik och teori SRF möter banker över hela landet! Med exempel från verkligheten

Läs mer