Återföring av skogsavdrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återföring av skogsavdrag"

Transkript

1 F ö r e t a g s - Nytt och nyttigt för företag och företagare Nr Återföring av skogsavdrag Skogsavdrag som givaren gjort ska återföras till beskattning när gåvotagaren säljer den skogsfastighet han erhållit som gåva. Det har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast i en dom. I det aktuella målet hade pappan givit en skogsfastighet, där han gjort skogsavdrag, i gåva till sin dotter. Dottern sålde fastigheten men återförde inte pappans skogsavdrag till beskattning då hon ansåg att det inte framgick av lagen att hon skulle göra det. Skogsavdrag För en skogsfastighet beräknas ett anskaffningsvärde för skog och skogsmark. En enskild näringsidkare får under den tid han äger fastigheten göra skogsavdrag med högst 50 procent av detta värde. I takt med att avdrag görs minskar detta avdragsutrymme. Skogsavdraget skjuter upp skatten på erhållen skogslikvid och ska återföras till beskattning när fastigheten säljs. Domen Enligt Högsta förvaltningsdomstolen gäller kontinuitet för den som övertagit en fastighet genom gåva, arv, testamente eller bodelning inte enbart genom att han övertar tidigare ägares anskaffningsvärde enligt 21kap. 16 Inkomstskattelagen. Utan han anses även ha gjort skogsavdrag med samma belopp som den tidigare ägaren. Att det inte uttryckligen framgår av lagtexten hade alltså ingen betydelse enligt domstolen. Dottern blev därför beskattad för återföring av det skogsavdrag pappan gjort eftersom hon sålt den fastighet hon fått i gåva. Dom , Mål nr Revisor och revisionsberättelse För mindre aktiebolag som valt bort revisionstjänsten men avregistrerat revisorn för tidigt har Bolagsverket nu klargjort vad som gäller. Om revisionstjänsten ska väljs bort bör en anmälan skickas in till Bolagsverket först efter att ordinarie bolagsstämma hållits för det sista räkenskapsår som ska granskas av en revisor. Har avregistrering av revisorn gjorts innan ordinarie bolagsstämma hållits måste stämman utse en godkänd eller auktoriserad revisor att utföra revisionen av det avslutade räkenskapsåret. Utses den sist registrerade revisorn kan Bolagsverket godkänna revisionsberättelsen även om revisorn inte anmäls särskilt för registrering. Väljer bolaget någon annan än den sist registrerade revisorn som ska utföra revisionen måste en bestyrkt kopia av bolagsstämmans beslut att utse revisor skickas in tillsammans med årsredovisningen. Mindre aktiebolag behöver inte längre anlita en revisor och skicka in en revisionsberättelse till Bolagsverket om bolaget på bolagsstämma beslutat att entlediga revisorn eller om revisorn avgått och bolaget på bolagsstämma beslutat att ändra bolagsordningen så att det framgår att aktiebolaget inte ska ha någon revisor och en anmälan om detta har kommit in till Bolagsverket före räkenskapsårets sista dag. Ur innehållet Utdelning i fåmansföretag...2 Risk för kvarskatt!...3 Min fastighet...3 Förmåner Godkänd för F-skatt...5 Utlandstraktamente...6 Även en primitiv byggnad kan vara ett småhus...7

2 Utdelning i fåmansföretag Skattereglerna för utdelning på kvalificerade aktier i fåmansföretag har ändrats. De nya reglerna gäller för utdelning som lämnas under Vid utdelning på kvalificerade aktier i fåmansföretag gäller särskilda regler som bland annat innebär att utdelning som överstiger ett gränsbelopp beskattas i inkomstslaget tjänst. Utdelning som ryms inom gränsbeloppet beskattas i kapital med endast 20 procent skatt. Men tänk på att innan beloppet delas ut har bolaget först betalat 26,3 procent bolagsskatt. Det innebär att total skatt på utdelat belopp blir cirka 41 procent om utdelningen ryms inom gränsbeloppet. Det är endast för aktier du ägde vid årets ingång som du får beräkna ett gränsbelopp. Förenklingsregel Enligt en förenklingsregel får gränsbeloppet för 2012 beräknas till kr. För utdelning under 2011 gällde kr. Beloppet fördelas lika på samtliga aktier i bolaget. En nyhet som införts i år är att denna förenklingsregel får du använda för utdelning från endast ett bolag. SRF har cirka medlemmar varav drygt är Auktoriserade Redovisningskonsulter. SRF:s Auktoriserade Redovisningskonsulter bistår fler än svenska och utländska företag och finns över hela landet. SRF bedriver även en omfattande informations- och utbildningsverksamhet. En Auktoriserad Redovisningskonsult har en gedigen ekonomisk utbildning och lång praktisk erfarenhet. Förbundets tillsyn, kvalitetskontroll och krav på bland annat ansvarsförsäkring och fortbildning gör att företagaren får en trygg och seriös samarbetspartner. srfkonsult.se 2 Lönebaserat utrymme Det lönebaserade utrymmet beräknas med ledning av kontant utbetalda löner i bolaget och i förekommande fall även i dotterbolag under Utrymmet utgörs av 25 procent av hela löneunderlaget 2011 med tillägg av a SRF grundades 1936 och driver en fortlöpande branschutveckling samt kvalitets- och kompetenshöjning av medlemmarna. gs Nyköpta aktier Har du köpt aktier under 2011 får du beräkna ett löneunderlag enbart på de löner som betalats ut från och med den dag du blev ägare till aktierna. Har du varit anställd i det bolag du köpt aktier i får du dock räkna din lön under hela året om det behövs för att uppfylla kravet på eget löneuttag. Kapitaltillskott Kapitaltillskott som gjorts i annat syfte än att varaktigt tillföra kapital till bolaget ska dras ifrån underlaget när gränsbeloppet beräknas. Det gäller även om sådant tillskott påverkat anskaffningsutgiften. Takregel En ny takregel har införts. Enligt den ska högst kr av en utdelning som lämnas under 2012 tas upp och beskattas i inkomstslaget tjänst. Gränsen gäller total utdelning från bolaget till dig och till andra aktieägare som ingår i din närståendekrets. Kvalificerad aktie En aktie är kvalificerad om fyra eller färre delägare har mer än 50 procent av rösterna i bolaget och delägaren eller närstående är eller har varit verksam i betydande omfattning i bolaget, eller i annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet, någon gång under de senaste fem åren. - et Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, är den äldsta och ledande branschorganisationen för Auktoriserade Redovisningskonsulter. För att få tillämpa reglerna om lönebaserat utrymme för utdelning 2012 krävs att du eller någon närstående till dig har gjort ett löneuttag 2011 som motsvarar det lägsta av kr + 5 procent av samtliga löner i bolaget och dess dotterbolag och kr. F ör detta är SRF Huvudregel Förenklingsregeln används i cirka 75 procent av fallen. Men huvudregeln kan i vissa fall vara förmånligare. Gränsbeloppet kan enligt huvudregeln beräknas på flera sätt. Men i normalfallet utgår du från anskaffningsvärdet för aktierna och multiplicerar det med 10,65 procent. Till detta belopp får du under vissa förutsättningar lägga ett lönebaserat utrymme. 25 procent av den del av löneunderlaget som överstiger kr. Företagsaktuellt ges ut av Redovisningskonsulterna SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun Ansvarig utgivare och redaktör: Jonas Sjulgård Prenumerationer: Tel: , e-post: Grafisk form: Nadia Granqvist & Karolina Gunnarsson Tryck: Davidsons Tryckeri, ISSN Utgivning och distribution: Företagsaktuellt utkommer med 6 nummer per år Copyright: Redovisningskonsulterna SRF Servicebyrå AB Nästa nummer utkommer v 17/2012 Företagsaktuellt nr

3 kom ihåg! Risk för kvarskatt! Har ditt företag brutet räkenskapsår bör du vara uppmärksam på att reglerna för inbetalning av F-skatt har ändrats. Med de nya reglerna finns risk för en rejäl kvarskatt som ska betalas senast i mars Enligt den nya skatteförfarandelagen som trädde i kraft den 1 januari 2012 ska betalning av F-skatt följa företagets räkenskapsår i stället för kalenderåret. Övergången till de nya reglerna sker nu under Företag med brutet räkenskapsår med bokslut någon av årets första åtta månader kommer i samband med övergången bara att betala en del av den F-skatt som hör till taxeringen Bokslutsdatum /1, 29/2, 31/3 och 30/4 F-skatt betalas för taxeringen 2013 Totalt 13/2-14/ månader 31/5 och 30/6 13/2-12/ månader 31/7 och 31/8 13/2-12/ månader 30/9, 31/10, 30/11 och 31/12 13/2-17/ månader Någon korrigering av månadsdebiteringen görs inte med hänsyn till att antalet betalningsmånader minskar. Det innebär att ett företag med bokslut 30 Min fastighet april endast kommer att betala preliminär F-skatt under fyra månader mot normalt tolv. Det motsvarar 1/3 av den preliminära F-skatten för 2013 års taxering. Vid skatteinbetalningen den 12 juni 2012 börjar företaget betala på sin preliminära F-skatt för nästa räkenskapsår som enligt de nya reglerna i Skatteförfarandelagen ska redovisas i en inkomstdeklaration i början av november Samma företag som i år kommer att betala preliminär F-skatt för endast 4-8 månader kan bli tvungna att betala slutlig skatt två gånger under Dels enligt tidigare gällande regler den 12 mars 2014 för den deklaration som lämnas i maj 2013 och dels enligt de nya reglerna. Beroende på debiteringsperiod kan det alltså bli ytterligare en inbetalning av slutlig skatt för dessa företag den 14 juli, 12 september eller den 12 november Detta kommer att skapa problem i en del företag. Det är därför viktigt att redan nu börja planera för hur det ska lösas. Med en e-legitimation kan du kostnadsfritt hämta information hos Lantmäteriet om de fastigheter du äger som privatperson. Med e-tjänsten Min fastighet kan du bland annat få information om din fastighets eller tomträtts ägarförhållanden, inteckningar och taxeringsvärde. Du ser också om det finns planer eller bestämmelser som reglerar hur du får använda marken, eller om det finns servitut eller andra rättigheter som berör fastigheten. Informationen hämtas från Lantmäteriets fastighetsregister. Dessutom finns ofta länkar till detaljerade akter om rättigheter och åtgärder som rör din fastighet, till exempel lantmäteriförrättningar. 20 februari EU-försäljning januari papper 27 februari EU-försäljning januari elektronisk Inbetalning moms, stora företag Skattedeklaration, stora företag 12 mars Slutskatt december 2011 Skatt- och avgiftsinbetalning Skattedeklaration 20 mars EU-försäljning februari papper 26 mars EU-försäljning februari elektronisk Inbetalning moms, stora företag Skattedeklaration, stora företag 12 april Skatt- och avgiftsinbetalning Skattedeklaration 20 april EU-försäljning mars + kvartal papper 25 april EU-försäljning mars + kvartal elektronisk 26 april Inbetalning moms, stora företag Skattedeklaration, stora företag Fler viktiga datum hittar du på srfkonsult.se Företagsaktuellt nr

4 frågor & svar Förmåner 2012 Lön till barn Fråga: Min son har just fyllt 16 år. Har jag tolkat reglerna rätt att han själv är skattskyldig för den lön han får då han jobbar extra i mitt aktiebolag? Svar: Ja, lön för det arbete som din son utför i ditt företag från och med den dag han fyllt 16 år ska han redovisa och beskattas för själv. Det gäller under förutsättning att lönen inte överstiger en marknadsmässig ersättning för det arbete han utför. Bostadsförmån Fråga: Jag låter min dotter med familj bo i min villa utan att ta ut någon hyra. Jag bor själv i en annan bostad. Ska någon av oss redovisa och beskattas för bostadsförmån? Svar: Nej det är fullt tillåtet skattemässigt att låta närstående bo gratis i en privatbostad. Är det en näringsfastighet ska ägaren beskattas för utebliven hyra. Krock under tjänsteresa Fråga: En av företagets anställda krockade med sin privata bil när han var på tjänsteresa. Om företaget betalar självrisken ska den anställde då beskattas för det beloppet? Svar: Enligt Skatteverket är ersättning för skada på privat egendom skattefri om någon annan än den anställde varit vållande till skadan och skadan skedde under tjänsteutövning. Ersättning för självrisken är skattefri om dessa krav är uppfyllda. I annat fall ska ersättningen beskattas som vanlig lön. SKV dnr: /111. Motionsförmån Fråga: I min enskilda firma har jag två anställda. Vi har börjat träna på gym och jag tänker betala kronor per person av den totala utgiften för gymkorten. Får jag göra avdrag för det i min firma? Svar: Det du subventionerar dina anställdas gymkort med är avdragsgillt. Däremot får du inte göra avdrag för utgiften för ditt eget kort eftersom reglerna för skattefri motion endast gäller för anställda. Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag räknas inte som anställda i den egna verksamheten. Skatteverkets informerar varje år om hur förmåner som anställda kan få av sin arbetsgivare ska beskattas. Det mesta i Skatteverkets meddelande är oförändrat jämfört med tidigare år. Men det finns några nyheter som du bör känna till. I princip är alla förmåner som en anställd får av sin arbetsgivare skattepliktiga. En skattepliktig förmån ska normalt värderas till marknadsvärdet. Men det finns undantag. Vissa förmåner är skattefria och andra värderas enligt schablon. Medlemsavgifter Om arbetsgivaren betalar medlemsavgiften i en yrkes- eller branschförening för den anställde är det en skattepliktig förmån. Det gäller oavsett om medlemskapet är kopplat till tjänsten eller inte. Beskattningen motiveras med hänvisning till det avdragsförbud som generellt gäller för medlemsavgifter. Skatteverket har noterat att det förekommer att anställda i sitt arbete ingår i olika yrkes- eller branschnätverk. Tjänster som erbjuds av sådana nätverk i form av information och fortbildning inom det egna yrkesområdet eller för en viss typ av anställda ska enligt Skatteverket inte beskattas. Friskvårdsaktiviteter Motion eller annan friskvård av mindre värde och enklare slag är skattefri om erbjudandet från arbetsgivaren riktar sig till all personal på företaget. Det gäller till exempel gymnastik, styrketräning, bowling, racketsporter som bordtennis, tennis och squash. Lagidrotter som exempelvis volleyboll, fotboll, handboll och bandy är också skattefria. Andra exempel på skattefria former av motion och friskvård är spinning, tai chi, qigong och olika former av yoga, även graviditetsyoga. Som friskvärd räknas också kostrådgivning, information om stresshantering och kontorsmassage. I begreppet kontorsmassage ryms olika behandlingar som är avstressande eller som syftar till att förebygga eller motverka problem med axlar, armar, nacke eller rygg på grund av ensidigt arbete. Hit räknas också rosenterapi, akupunktur, akupressur, kinesiologi, zonterapi, ljusterapi, homeopati och floating rest. Även enklare slag av fotvård och fotmassage kan ses som friskvård. Undantag Träning med en personlig tränare räknas inte som enklare slag av motion och är därför inte skattefri. Det är inte heller aktiviteter som inte innebär motion i betydelsen fysisk träning. Exempel på detta är pistolskytte, agility, bridge, schack och körsång. Körsång på arbetsplatsen kan dock räknas som en vanlig personalvårdsförmån. Startavgifter Kontanta utlägg i form av entréavgifter till idrottsevenemang, individuella startavgifter i tävlingar och medlemsavgifter är skattepliktiga om arbetsgivaren betalar. Däremot kan arbetsgivaren betala avgifter för anmälan av lag till motionslopp eller idrottsarrangemang som avser motion av enklare slag utan att de som deltar blir beskattade. Detsamma gäller gruppanmälan till evenemang som saknar särskild tävlingsklass för lag, exempelvis inom löpning, cykel, skidåkning med mera om erbjudandet riktar sig till hela personalen. Om arbetsgivaren även betalar resa och/ eller övernattning i samband med motionsevenemanget är den delen en skattepliktig förmån. Penninggåvor En gåva från arbetsgivaren beskattas som lön om det inte är fråga om julgåva, jubileumsgåva eller minnesgåva. För dessa gåvor finns särskilda regler. Penninggåva till godkänd ideell verksamhet kan från och med i år ge privatpersoner rätt till skattereduktion med 25 procent av gåvan, maximalt kr per år. Om en sådan gåva ges via arbetsgivaren beskattas den anställde såsom för lön men han kan få skattereduktion under samma förutsättningar som gäller om han själv lämnat gåvan. Det gäller totalt gåvobelopp under året på mellan kronor till av Skatte-verket godkänd gåvomottagare. Ansökan görs i inkomstdeklarationen. Fri utbildning Att genomgå en utbildning som avser arbetsgivarens verksamhetsområde räknas inte som någon skattepliktig förmån. Det gäller även utbildning i att använda olika hjälpmedel som behövs i arbetet och i vissa fall också språkutbildning. Att en utbildning kan medföra en högre kompetens för den anställde påverkar inte bedömningen. 4 Företagsaktuellt nr

5 nyttiga tips Direktavdrag inventarier Inventarier som bedöms ha en ekonomisk livslängd på högst tre år får dras av redan samma år de skaffas till näringsverksamheten. Detsamma gäller för inventarier som kostar mindre än ett halvt prisbasbelopp i inköp. Under 2012 gäller det inventarieinköp som understiger kr exklusive moms. Tänk på att inventarier som har ett naturligt samband räknas som ett inköp. Exempelvis ett konferensbord med tillhörande stolar. Detsamma gäller köp som ingår i en större inventarieanskaffning. Exempelvis när samtliga datorer på ett kontor byts ut. Det sammanlagda anskaffningsvärdet ska då understiga kr. Fotograf: Nisse Schmidt Godkänd för F-skatt Avgörande för skattefriheten är nyttan av utbildningen i företaget och inte vad utbildningen kostar, var den genomförs eller om den sker på fritiden. Se Företagsaktuellt 4/2011, sid 3. Marknadsvärde En förmån ska värderas till marknadsvärdet. Med marknadsvärde avses i första hand det regelmässigt förekommande priset på orten exklusive moms. Saknas en marknad för varan eller tjänsten på orten kan värdet beräknas med ledning av värdet på andra motsvarande orter. Är marknaden mycket begränsad bör värdet beräknas med ledning av vad en presumtiv köpare skulle vara beredd att betala. I ett sådant fall kan exempelvis en förväntad värdestegring eller avkastning beaktas. Vid värderingen tas det ingen hänsyn till den anställdes individuella förhållanden som exempelvis inkomstnivå. Att förföretagsaktuellt nr månen inte kan bytas mot pengar eller att den anställde inte själv skulle ha skaffat sig förmånen om han inte fått den av arbetsgivaren beaktas inte heller. Fåmansföretag En delägare eller anställd i ett fåmansföretag som utan inskränkning kan disponera företagets fritidshus, förmånsbeskattas för dispositionsrätten och inte för det faktiska nyttjandet. Skatteverket anser att samma princip bör gälla annan dyrbarare egendom som exempelvis båtar och motorcyklar. Nya förmånsvärden Skatteverket tar i sitt meddelande även upp de nya värden som ska gälla under 2012 för kostförmån, bostadsförmån och ränteförmånliga lån från arbetsgivaren. SKV M 2011:25 Skatteverket skickar inte längre ut några F-skattsedlar. Du som ansöker om F-skatt, och uppfyller villkoren, kommer i stället att godkännas för F-skatt. Att du är godkänd för F-skatt framgår av ditt registerutdrag. Om du hade F-skattsedel vid ingången av 2012 är du automatiskt godkänd. Den som anlitar en näringsidkare som är godkänd för F-skatt ska inte göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på ersättning för utfört arbete. På fakturan bör du därför ange att du har F-skatt eller att du är godkänd för F-skatt. Om du på din faktura skriver att du har Fskattsedel eller F-skattebevis så har det, enligt Skatteverket, samma rättsliga betydelse som om du skriver godkänd för F-skatt. Du behöver alltså inte kasta förtryckta fakturablanketter med mera för att upplysningstexten för F-skatt ändras. Utan du kan ändra när det är dags att beställa nytt. Uppskov för nystartad Vid nystartad verksamhet kan fysiska och juridiska personer begära hos Skatteverket att få uppskov i tre månader med att börja betala F-skatt och särskild A-skatt. Denna möjlighet till skattekredit kan du dock inte utnyttja om du redan bedriver näringsverksamhet, tar över en verksamhet från någon annan eller om särskilda skäl talar emot det. Observera också att ett förlängt första räkenskapsår kan begränsa möjligheten enligt ett ställningstagande från Skatteverket, dnr /111. 5

6 notiser Dubbel föräldrapenning Den 1 januari kom en ny lag som gör det möjligt för föräldrar att få föräldrapenning för samma dag. Under barnets första år kan båda föräldrarna ta ut föräldrapenning för samma dagar. Föräldrarna kan som mest ta ut 30 sådana dubbeldagar. Efter att barnet fyllt ett år kan bara en förälder i taget ta ut föräldrapenning. För att ta ut dubbeldagar ska båda föräldrarna ansöka om dubbeldagar för samma datum och i samma omfattning. Dubbeldagar ger inte rätt till jämställdhetsbonus. Anmäl konto för skatteåterbäring Från och med i år måste du anmäla ett konto till Skattverket för att automatiskt få tillbaka på skatten om beloppet understiger kr. Den nya skatteförfarandelagen som trädde i kraft den 1 januari 2012 innebär nya regler för dig som får pengar tillbaka på skatten, så kallad skatteåterbäring. Understiger beloppet kr betalas det tillbaka automatiskt om du har anmält ett konto till Skatteverket. Annars står beloppet kvar på skattekontot såvitt du inte begär utbetalning från Skatteverket. Om beloppet överstiger kr betalas det ut automatiskt även om du inte har anmält konto. Skattekontoinbetalningar bara till bankgiro Från och med den 15 maj ska du använda Skatteverkets bankgirokonto, , när du betalar in din skatt till skattekontot. Skatteverket avslutar från detta datum skattekontots plusgirokonto, Det beror på att Riksgälden har upphandlat ett nytt ramavtal för myndigheters betalningstjänster. För det stora flertalet innebär de nya betalningsrutinerna ingen förändring eftersom de redan idag använder bankgirot för sina inbetalningar till skattekontot. Om du är en av dem som under 2011 har använt Skatteverkets plusgirokonto för skattekontoinbetalningar kommer du i fortsättningen att få inbetalningskort till skattekontots bankgirokonto istället. För dig som använder Internetbank är det viktigt att du ändrar till bankgirokontot bland dina betalningsmottagare. Utlandstraktamente 2012 Skatteverkets normalbelopp (skattefritt traktamentsbelopp) per dag i kronor, exklusive logi, som får tillämpas vid utrikes tjänsteresa. Efter tre månader i samma land reduceras traktamentet till 70 procent av normalbeloppet. Efter två år i samma land reduceras traktamentet till 50 procent. Avdrag för logi Afghanistan Albanien Algeriet Andorra Angola Antigua och Barbuda Argentina Armenien Australien Azerbajdzjan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belgien Benin Bolivia Bosnien-Hercegovina Botswana Brasilien Brunei Darussalam Bulgarien Burkina Faso Burundi Chile Colombia Costa Rica Cypern Danmark Djibouti Dominica Dominikanska republiken Ecuador Egypten Elfenbenskusten El Salvador Eritrea Estland Etiopien Filippinerna Finland Frankrike Förenade Arabemiraten Gabon Gambia Georgien Ghana Grekland Grenada Grönland, se Danmark Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Hong Kong, se Kina Indien Indonesien Irak Iran Irland Island Israel Italien Jamaica Japan Jemen Jordanien Kambodja Kamerun Kanada Kap Verde Kazakstan Kenya Kina Kirgizistan Kongo (Dem. Republiken) Kosovo Kroatien Kuba Kuwait Laos Lettland Libanon Liberia Libyen Litauen Luxemburg Macao, se Kina Makedonien Malaysia Maldiverna Mali Malta Marocko Mauretanien Mexiko Moçambique Moldavien Monaco Mongoliet Montenegro Namibia Nederländerna Nederländska Antillerna Nepal Nicaragua Niger Nigeria Nordkorea Norge Nya Zeeland Oman Pakistan Panama Paraguay Peru Polen Portugal Puerto Rico, se USA Qatar får i första hand göras med faktiska kostnader och i andra hand med ett halvt normalbelopp för aktuellt land. Rumänien Rwanda Ryssland Saint Kitts och Nevis Saint Lucia Saint Vincent och Grenadinerna San Marino, se Italien Saudiarabien Schweiz Senegal Serbien Seychellerna Sierra Leone Singapore Slovakien Slovenien Spanien Sri Lanka Storbritannien och Nordirland Sudan Swaziland Sydafrika Sydkorea Syrien Tadzjikistan Taiwan Tanzania Thailand Tjeckien Togo Trinidad och Tobago Tunisien Turkiet Tyskland Uganda Ukraina Ungern Uruguay USA Uzbekistan Venezuela Vietnam Vitryssland Zambia Zimbabwe Österrike Övriga länder och områden SKV A 2011:35 Kostförmån Vid kostförmån ska traktamentet reduceras. Förmån Reducering Helt fri kost...85% Lunch och middag... 70% Lunch eller middag...35% Frukost...15% 6 Företagsaktuellt nr

7 notiser Sänkt dröjsmålsavgift Även en primitiv byggnad kan vara ett småhus Jämställdhetsbonus Skatteverket har i ett ställningstagande angivit vad som krävs för att en byggnad ska räknas som småhus. Reglerna om kommunal fastighetsavgift har medfört att även det enklaste bostadshus kan vara värdefullt för fastighetsägaren. Om det inte finns något bostadshus på en småhustomt får fastighetsägaren betala fastighetsskatt för tomten. Skatten är då en procent på hela taxeringsvärdet. Finns ett bostadshus betalar han i stället en fastighetsavgift som uppgår till 0,75 procent av taxeringsvärdet, med ett avgiftstak på kr för kvm boarea För att en byggnad ska anses vara inrättad för boende och därmed kunna indelas i byggnadstypen småhus bör den enligt Skatteverket ha en boarea på minst 12 kvm och vara inredd med utrustning för matlagning, förvaring och hygien. Något krav på att byggnaden har elanslutning, indraget vatten eller någon form av uppvärmning ställs inte upp. WC eller torrtoalett bör dock finnas i byggnaden eller i närliggande komplementhus, annat småhus på tomten eller, i ett fritidshusområde, i servicebyggnad. För matlagningen ska det finnas skafferi/ kylskåp samt en arbetsbänk eventuellt med plats för disk. Kläder ska kunna förvaras i någon form av garderob och för hygien bör det finnas Företagsaktuellt nr Från årsskiftet har jämställdhetsbonusen förenklats och kopplats till utbetalningen av föräldrapenningen. Jämställdhetsbonusen ska underlätta för föräldrar att dela lika på föräldraledigheten. Jämställdhetsbonus gäller barn födda eller adopterade efter 30 juni Föräldrarna måste ha gemensam vårdnad om barnet. Båda föräldrarna måste ha tagit ut minst 60 föräldrapenningdagar var. Dubbeldagar är inte bonusberättigande. Bonusen beräknas i samband med föräldrapenningsuttaget och första utbetalningen sker i mars Det finns inte något krav på arbetsinkomst. Jämställdhetsbonus betalas till ett barns båda föräldrar och utgör för var och en av föräldrarna 50 kr per bonusdag. Beloppet är skattefritt. Om man som familj vill få maximalt antal bonusdagar ska man ta ut 195 föräldrapenningdagar på sjukpenningnivå var. Då kan bonusen som mest bli kr. plats för bänk med tvättho. Men hygienutrymmet kan även vara vidbyggt huset eller finnas i annan närliggande byggnad, exempelvis i en servicebyggnad som hör till ett fritidshusområde. Bostaden måste även inrymma utrymme för sömn och samvaro. Om avlopp för bad, disk och tvätt (BDTavlopp) förutsätts i detaljplan eller andra byggnadsreglerande bestämmelser bör sådant avlopp vara installerat. Skatteverket, dnr: /111 Tips 1 Inget taxeringsvärde En småhustomt med en byggnad som endast uppfyller Skatteverkets minimikrav kan ha klassats som obebyggd vid fastighetstaxeringen. Är det så i ditt fall kan du överklaga fastighetstaxeringen och få typkoden ändrad till 213, Småhusenhet, byggnadsvärde under kr. Ändras fastighetstaxeringen rättas uttaget av fastighetsskatt/-avgift automatiskt. Du kan fortfarande överklaga 2009 års fastighetstaxering. Tips 2 Friggebod Skatteverkets beskrivning motsvarar en enkel friggebod. Men innan du slår upp en sådan på din obebyggda tomt för att få sänkt skatt bör du tänka på att även en friggebod behöver byggnadslov. En friggebod får sättas upp utan byggnadslov endast om det redan finns ett en- eller tvåbostadshus på aktuell tomt. Vid årsskiftet ändrades reglerna för beräkning av dröjsmålsavgift för skatter och avgifter som lämnas till kronofogden för indrivning. Reglerna om dröjsmålsavgift gäller för skatter och avgifter som inte omfattas av skattekontosystemet. Exempelvis fordonsskatt, kupongskatt, vägavgift, överlastavgift och stämpelskatt. De tidigare reglerna där avgiften kunde uppgå till över 70 procent innan fordran preskriberades, har ersatts med en ränta som för 2012 uppgår till 1,5 procent. Den nya ränteberäkningen tillämpas även på fordringar som har överlämnats till kronofogden för indrivning före ikraftträdandet den 1 januari Men dröjsmålsavgift som var upplupen vid den tidpunkten kvarstår. SFS 2011:1541 Beställ fler Ekonomifakta 2012 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF Besöks- och postadress, Falun: Ölandsgatan 7, Box 143, FALUN Telefon: Fax: Besöks- och postadress, Stockholm: Klarabergsgatan 33, STOCKHOLM Telefon: Fax: E-post: Hemsida: srfkonsult.se 2012 Ekonomifakta SRF Ekonomifakta är en perfekt gåva som uppskattas under hela året! Endast 20 kr styck (exkl. moms och frakt.) Beställ på www. srfkonsult.se/produkter. 7

8 POSTTIDNING B Avsändare: SRF Servicebyrå AB Box 143, Falun snabbfakta Arbetsgivaravgifter 2012 Födda ,21% Födda ,42% Födda ,49% Egenavgifter 2012 Födda ,21% Födda ,97% Födda ,88% Prisbasbelopp 2012: kr 2011: kr 2010: kr Inkomstbasbelopp 2012: kr 2011: kr 2010: kr Bilresor 2012 Egen bil... 18,50 kr/mil Förmånsbil diesel... 6,50 kr/mil Förmånsbil övriga... 9,50 kr/mil Kostförmån 2012 Helt fri kost (minst tre måltider) kr En fri måltid (lunch eller middag)...80 kr Frukost...40 kr Mervärdesskatt pålägg avdrag. Tidn, bok, resa, idrott, kultur 6,00% 5,66% Livsmedel, hotell, restaurang 12,00% 10,71% Övrigt 25,00% 20,00% Skatteskala 2012 Beskattningsbar inkomst Skatt inomskiktet kr 32% kr 52% kr 57% Traktamenten inrikes 2012 Hel dag kr Halv dag kr Efter tre månader kr Allmän pensionsavgift År max underlag max avgift kr kr kr kr Statslåneräntan 30/ : 1,65% 2010: 2,84% 2009: 3,20% Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Information och tjänstespecifika villkor. 3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Månadsavgift 29 kr/mån Tjänsten har ingen

Läs mer

2. Bakgrund och problembeskrivning

2. Bakgrund och problembeskrivning KONSEKVENSUTREDNING FS 1.5-598-15 2015-04-10 2015-119-3807 Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för resor vid utlandsstudier 1. Sammanfattning Lånebelopp för resor vid

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Internationellt Prislista BKTV Telefoni Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Albanien 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet Fast telefoni 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /..

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.6.2010 KOM(2010)342 slutlig 2010/0189 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Utgåva 1 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder två olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kombineras eller kan med fördel

Läs mer

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet 2013-09-18 1 (6) PM Martin Olsson Serviceenheten Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet Följande är en sammanställning över vad som gäller för tal- och datatrafik i utlandetnär det gäller

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2015-04-29 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 1 BILAGA 17 AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som en tjänsteinnehavare/arbetstagare

Läs mer

Ersättning för resekostnader

Ersättning för resekostnader KAD 1 Bilaga 16 AKTA, BILAGA 16 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 mom.1 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som

Läs mer

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2 Abonnemang och månadsavgifter... 2 Minutavgifter, ordinarie nationella samtal och SMS... 2 Abonnemang och månadsavgifter Cellip

Läs mer

Internationellt Körkort

Internationellt Körkort Sida 1 av 6 Startsida Pressnytt Styrelse Aktiviteter Södra avdelningen Västra avdelningen Östra avdelningen Landsförbund In English Expertråd Förmåner Förarmärken Medlemsansökan Internat. körkort Ladda

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om reservering för förlustrisker vid export Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6 Prislista för mobila företagsabonnemang cellip mars 2013 Utgåva 6 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder tre olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kan med fördel kombineras

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

Registerstudie över svenska medborgare boende utomlands

Registerstudie över svenska medborgare boende utomlands Registerstudie över svenska medborgare boende utomlands Frida Vernersdotter och Maria Solevid [SOM-rapport nr 2014:22] Tabellförteckning Registerstudie över utlandssvenskar... 1 Tabell 1. Utlandsadress...

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Gäller fr o m 2014-10-01 Innehåll Mobila produkter 2 Mobiltelefoniabonneamang 2 Affärspaket 2 Mobilt bredband 2 Tilläggstjänster 3 Mobilsurf 3 Mersurf 3 Roamingpaket 3

Läs mer

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet SNABBFAKTA 2015 A Tjänsteinkomster Skatteskalla: löner 2015 2014 Skatt inom skiktet Beskattningsbar inkomst -430100-413200 32% Beskattningsbar inkomst 430200-616100 413300-591600 52% Beskattningsbar inkomst

Läs mer

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer

Internationella översikter International perspectives

Internationella översikter International perspectives Internationella översikter International perspectives Foto: ina agency Internationella översikter Statistisk årsbok 2013 26 Internationella översikter International perspectives 26.1 Världens befolkningstillväxt...

Läs mer

Prislista för fast teleanslutning

Prislista för fast teleanslutning Prislista för fast teleanslutning Alla priser är inklusive moms. Angivna priser gäller enligt avtal. Fasta avgifter för anslutning till det fasta telenätet (abonnemangsavgift) faktureras i förskott för

Läs mer

Luleå kommun som attraktiv arbetsgivare ser medarbetarens hälsa som en framgångsfaktor.

Luleå kommun som attraktiv arbetsgivare ser medarbetarens hälsa som en framgångsfaktor. LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (10) Förord Luleå kommun som attraktiv arbetsgivare ser medarbetarens hälsa som en framgångsfaktor. Min förhoppning är att riktlinjerna ger ett enhetligt synsätt och kommer att stärka

Läs mer

Geogr afi 4-6 grundbok

Geogr afi 4-6 grundbok Geogr afi 4-6 grundbok Jan Wiklund Tomas Torbjörnsson Capensis förlag ab Språkgranskning Elin Herrmann Specialpedagogisk granskning Magnus Persgården Värdefulla synpunkter på innehållet Oskar Anderzén,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 december 2014 1037/2014 Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2015 Utfärdat i Helsingfors den 8 december 2014

Läs mer

AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster

AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster rev 20150130 Innehåll AllTele Mobiltjänster AllTele Mobil Tilläggs & Inkluderade tjänster AllTele Övriga tjänster och avgifter AllTele Samtal till utlandet från

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Blanketter Kontaktuppgifter

Blanketter Kontaktuppgifter Blanketter Kontaktuppgifter Suomeksi English Startsida > Detaljerade skatteanvisningar > Förskottsuppbörd > Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2014 sivu suomeksi page

Läs mer

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 22 april 2008.

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 22 april 2008. 3Business Start 3Business Bas Röstsamtal och videosamtal inom 3 är gratis Månadsavgift utan mobil (18/24 månaders bindning) 49 kr/mån Månadsavgift utan mobil (18/24 månaders bindning) 99 kr/mån Användning

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2013 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information.

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information. ARBETSGIVARVERKET INFORMERAR 2002-09-16 Jourtelefon för medlemmar: 08-700 14 44 Arbetsgivarverket informerar kan även läsas på vår hemsida: www.arbetsgivarverket.se Box 3267, 103 65 STOCKHOLM (besöksadress

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2015 Obs. Med hänsyn till det parlamentariska läget kan vissa av nedanstående belopp komma att ändras, det gäller framför

Läs mer

Vad är en ATA-carnet?

Vad är en ATA-carnet? Mässor och yrkesutrustning utanför EU? Använd ATA-carnet för enklare gränspassering! Mariette Gunnarsson Monica Svensson Handelskammaren på 1min Agenda - Vad är en ATA-carnet? - Hur den ska och när kan

Läs mer

Vad är internationell skatterätt eller behöver Sverige underkapitaliseringsregler?

Vad är internationell skatterätt eller behöver Sverige underkapitaliseringsregler? 142 SKATTENYTT 2003 Lars-Erik Wenehed Vad är internationell skatterätt eller behöver Sverige underkapitaliseringsregler? Denna artikel är en förkortad version av ett föredrag, som författaren höll på TOR/

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Förmåner och representation

Förmåner och representation Förmåner och representation Agenda 1. Allmänt om förmånsbeskattning 2. Skattefria förmåner Personalvårdsförmåner Motion och annan friskvård Förmåner av begränsat värde - arbetsredskap Elektronisk utrustning

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Antal Kommer du att åka på solsemester under vintern 2011-2012?

Antal Kommer du att åka på solsemester under vintern 2011-2012? Kommer du att åka på solsemester under vintern -? När ska du åka? Hur ofta åker du på solsemester under vinterhalvåret? Vart ska du åka? Ja Nej November December Januari Februari Mars Varje år Vartannat

Läs mer

Prislista Abonnemang - Privat

Prislista Abonnemang - Privat 3Abonnemang 3Bomben Friends 3Kombo Friends 3Flatrate 3Kombo Talk 3Kombo Music Månadsavgift 69 kr 1 199 kr 2 599 kr 3 199 kr 4 199 kr 5 Inkluderade minuter alla nät - 300 min 3000 min 500 min 400 min Användning

Läs mer

AllTele Företag Prislista

AllTele Företag Prislista AllTele Företag Prislista Innehåll AllTele Mobiltjänster AllTele Mobil äggs & Inkluderade tjänster AllTele Växel AllTele Connection Services AllTele Bredband AllTele IPtelefoni och faxtjänst AllTele Företagsabonnemang

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Annex I Activity Details KA107 2015

Annex I Activity Details KA107 2015 Annex I Activity Details KA107 2015 ENI South 509 258 Studenter ut Studenter in STA STT Bachelor Master PhD Bachelor Master PhD STA ut STA in STT ut STT in Lunds universitet, Egypten 22 105 0 2 1 2 0 0

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt konventionen [1151] De fördragsslutande regeringarna

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Inkomståret 2004 SKV 354 utgåva 13 Traktamenten och andra kostnadsersättningar är skattepliktiga. Den skattskyldige har rätt till helt schablonavdrag för måltider

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

SUNET RAMAVTAL Dnr 71/04 Borderlight AB Bilaga 2 Sid: 1(7)

SUNET RAMAVTAL Dnr 71/04 Borderlight AB Bilaga 2 Sid: 1(7) Sid: 1(7) Priser m m 1 IP-BASERAD TELEOPERATÖRSANSLUTNING 2 1.1 Tjänst... 2 1.1.A Typtjänst... 2 1.1.B Abonnemangsnummerserier... 2 1.1.C Nummerportering... 2 1.2 Tilläggstjänst ISDN gränssnitt till lokal

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

Prislista Glocalnet kontantkort

Prislista Glocalnet kontantkort Prislista Glocalnet kontantkort Gäller fr o m 14 februari 2008 Innehåll Glocalnet Kontant BAS...3 Priser Ordinarie nationella samtal... 3 Glocalnet Kontant PRAT...4 Priser Ordinarie nationella samtal...

Läs mer

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor bilaga I 1 (11) AKTA, bilaga 16: Ersättningar för resekostnader ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som en

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Allmänt om beskattning av näring 2006 2007 2008 2009

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 UF 19 SM 1201 Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11 Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 I korta drag Andelen

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Fast telefoni från Telia

Fast telefoni från Telia 1/6 Priserna gäller inkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 nov 2011 med reservation för ändringar. Fakturaavgift E-faktura 1 Pappersfaktura 2 19 kr / faktura Månadsavgift Varierar beroende på om du valt ett

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 4 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till småhus- och hyreshusägare dig som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Du som installerar bredband och tar installationen

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 3 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till Småhus- och hyreshusägare De som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Sedan den 1 januari 2001 gäller en ny lag

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2003:1086 Utkom från trycket den 12 december 2003 utfärdad den 4 december 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

2014-12-05 Mats Pergert www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos

2014-12-05 Mats Pergert www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos Tuberkulos Antal fall 2014-12-05 Antal fall av tuberkulos per 100 000 i Sverige och Stockholm mellan 1971 och 2013 40 35 30 25 Stockholms län 20 Sverige 15 10 8,4 5 6,8 0 800 3,5 Somalia Somalia 700 Sverige

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Välkommen... Att komma igång med startpaketet

Välkommen... Att komma igång med startpaketet 2 Välkommen... Välkommen till Universal Smart. Vi tackar dig för att du valt att ringa med Universal Telecom. Du har valt att ringa med Sveriges mest prisvärda abonnemang. Universal Smart garanterar dig

Läs mer

Omflyttningens demografi

Omflyttningens demografi Efterkrigstidens invandring och utvandring 49 Omflyttningens demografi Det är som regel unga människor som flyttar. Under etableringsfasen i livet är det vanligast att flytta d.v.s. från den åldern då

Läs mer

Polska, Brasilianska medborgare m.fl. kan arbeta legalt i Sverige!

Polska, Brasilianska medborgare m.fl. kan arbeta legalt i Sverige! Nyhetsbrev hösten/vintern 1996 (Nyhetsbrev nr 1) Polska, Brasilianska medborgare m.fl. kan arbeta legalt i Sverige! Årets största nyhet som vi kan avslöja är slående och för de flesta helt otrolig. Frågan

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 47, 2011-10-17. Bjurholms kommun FRISKVÅRDSPROGRAM. För samtliga anställda med månadslön

Antagen av kommunfullmäktige 47, 2011-10-17. Bjurholms kommun FRISKVÅRDSPROGRAM. För samtliga anställda med månadslön [Skriv text] ARARBLKJS Antagen av kommunfullmäktige 47, 2011-10-17 Bjurholms kommun FRISKVÅRDSPROGRAM För samtliga anställda med månadslön 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Friskvårdspolicy... 4 Syfte...

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer