Redovisning av fysiska och finansiella indikatorer i Socialfondsprogrammet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av fysiska och finansiella indikatorer i Socialfondsprogrammet"

Transkript

1 1(19) Promemoria Lennart Thörn Diarienummer Redovisning av fysiska och finansiella indikatorer i Socialfondsprogrammet Inledning Svenska ESF-rådet ska enligt regleringsbrevet senast 15 november 2012 redovisa utvecklingen i det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning avseende de fysiska och finansiella indikatorer som anges i det operativa programmet. Nedan följer en redovisning av de fysiska och finansiella indikatorerna för respektive programområde. Redovisningen omfattar, om inget annat anges, deltagaruppgifter rapporterade till Statistiska Centralbyrån (SCB) till och med 30 september Beträffande redovisningen av antal deltagare i programområde 2 som har hel eller delvis sjuk- och aktivitetsersättning har ESF-rådet och SCB konstaterat att redovisningen bör ändras och att det tidigare varit en underrapportering för denna kategori deltagare. Redovisningen avslutas med ett avsnitt där utfallet för de indikatorer som är kopplade till ett kvantifierat mål presenteras i tabellform. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Postadress: Box , Stockholm Telefon: Fax: Webbplats:

2 2(19) Fysiska och finansiella indikatorer för programområde 1 1. Antal arbetsställen som påbörjat deltagande i projekt i programmet, per år och totalt, fördelade på antal anställda, bransch och arbetsmarknadssektor. Uppgifter om arbetsställen tas fram genom att de enskilda programdeltagarna kopplas till det arbetsställe där de senast var registrerade hos SCB. Registret hos SCB uppdateras årligen och de senaste uppgifterna avser på vilket arbetsställe deltagarna var registrerade i november När en uppdatering av arbetsställeregistret skett kommer även en uppdatering av indikatorerna att ske. Antal arbetsställen som påbörjat deltagande i projekt per år och totalt fördelade på antal anställda, bransch och arbetsmarknadssektor. Antal anställda Totalt < Totalt Branscher Totalt Areella näringar Tillv. och utvinning Energi-miljö Byggverksamhet Handel Transport Hotell och restaurang Information och komm Företagstjänster Off. förvaltning m.m Utbildning Vård och omsorg Personliga och kulturella tjänster Okänd bransch Totalt

3 3(19) Arbetsmarknadssektor Totalt Offentlig sektor Privat sektor Ideell sektor Ekonomisk förening Okänd sektor Totalt Totalt har olika arbetsställen haft deltagare i projekt. Arbetsställen med 1-10 anställda är den vanligaste storleken. Flest arbetsställen kommer från branscherna Företagstjänster, Utbildning samt Vård och omsorg. Dessa tre branscher svarar för 51 procent av de deltagande arbetsställena. 53 procent av arbetsställena kommer från den privata sektorn och 39 procent från den offentliga sektorn. 2. Antal individer som påbörjat deltagande i projekt i programmet uppdelat på åldersgrupperna år, år samt övriga. Könsfördelningen bland de som påbörjat deltagande i projekt är jämn, 55 procent av de som påbörjat deltagande är kvinnor och 45 procent män. Under år 2011 och hittills under år 2012 har klart fler kvinnor än män påbörjat deltagande. Under år 2011 var 58 procent av de nya deltagarna kvinnor och hittills under 2012 är 62 procent av de nya deltagarna kvinnor. I projekt inriktade mot att främja likabehandling och minska diskriminering samt i projekt för att motverka långtidssjukskrivningar är könsfördelningen ojämn. Två tredjedelar av deltagarna i dessa projekt är kvinnor. Anledningen till att de manliga deltagarna inte i lika hög grad deltar i dessa projekt är att de ofta arbetar i privat sektor där projekten primärt arbetar med övrig kompetensutveckling. Andelen i åldersgruppen år är 5 procent medan deltagarna i åldersgruppen år utgör 20 procent av deltagarna. Av tabellen nedan framgår att individer påbörjat deltagande i projekt inom programområde 1. Av dessa har deltagit i eller deltar i kompetensutveckling inriktad mot att minska långtidssjukskrivningar, i projekt inriktade mot att främja likabehandling och minska diskriminering och i övrig kompetensutveckling.

4 4(19) För att uppnå målet om deltagare inom programområde 1 krävs ytterligare deltagare. Projekt inom PO 1 kommer att ta in nya deltagare tom. våren 2014 vilket innebär att det återstår cirka 18 månader där nya deltagare börjar vilket i sin tur innebär att det i genomsnitt behöver börja 720 deltagare per månad fram till våren 2014 för att det totala deltagarmålet ska nås. Hittills under 2012 har i genomsnitt nya deltagare inrapporterats per månad. Detta pekar på att det totala deltagarmålet kommer att vara nått någon gång kring årsskiftet 2012 / Antal individer som påbörjat deltagande i Programområde 1 År Män Kvinnor Uppg. Totalt saknas 2008 Samtliga år år Samtliga år år Samtliga år år Samtliga år år Samtliga år år Totalt Samtliga år år

5 5(19) 3. Antal egenföretagare som påbörjat deltagande i projekt i programmet, per år och totalt. Män Kvinnor Totalt Totalt Uppgifterna om antal egenföretagare tas fram genom koppling till arbetsställeregistret och en uppdatering kommer att ske på samma sätt som för uppgifterna om deltagande arbetsställen, se sid 2. Totalt har egenföretagare påbörjat programdeltagande varav kvinnor och män. Det motsvarar 2 procent av deltagarna i programområde 1. Förutom de ovanstående har företagare i eget aktiebolag påbörjat projektdeltagande varav män och kvinnor. I bland annat Nationalräkenskaperna räknas de som vanliga anställda, eftersom de får en kontrolluppgift, och därför ingår de inte heller i redovisningen av denna indikator. 4. Genomsnittligt utbetalat stöd per deltagande arbetsställe, fördelat på ESF-stöd och nationell medfinansiering. Genomsnittligt utbetalat stöd per deltagande arbetsställe, ESFstöd Genomsnittligt utbetalat stöd per deltagande arbetsställe, nationell medfinansiering kronor kronor Till och med 30 september 2012 har miljoner kronor utbetalats till genomförandeprojekt inom programområde 1. Av det beloppet utgör hälften nationell medfinansiering. Antalet arbetsställen som deltagit uppgår till vilket innebär att det genomsnittliga stödet från ESF respektive den nationella medfinansieringen är kronor per deltagande arbetsställe, vilket är 250 kronor mer än redovisningen i juli Det är inte möjligt att säga något om hur utbetalningarna varierar mellan olika arbetsställen eftersom utbetalningarna går till projektanordnaren och deltagarna kommer ofta från många olika arbetsställen.

6 6(19) 5. Genomsnittligt utbetalat ESF-stöd samt nationell medfinansiering per deltagare fördelat mellan förprojektering och genomförande. Det är endast genomförandeprojekten som har deltagare relevanta för indikatorredovisningen, därför redovisas endast det utbetalade stödet och den nationella medfinansieringen för dessa. Utbetalningarna till processtöd och de regionala projektutvecklingsstöden ingår inte i utbetalningarna som redovisas nedan eftersom dessa projekt inte har deltagare. Totalt har individer påbörjat sitt deltagande i projekt. Det utbetalade stödet till genomförandeprojekt uppgår till miljoner kronor varav hälften utgörs av nationell medfinansiering. Det innebär att i genomsnitt kronor i ESF-stöd per deltagare hittills utbetalats vilket är 115 kronor mer än i rapporteringen i juli. Den nationella medfinansieringen uppgår även den till kronor per deltagare. 6. Antal deltagartimmar per projekt. 649 genomförandeprojekt inom programområde 1 har fått bifall. 338 av dessa har avslutats, 10 har avbrutits, 6 har hävts och 296 pågår. Antalet deltagartimmar uppgår till Fördelat på de 338 avslutade och 296 pågående projekten innebär det i genomsnitt timmar per projekt, vilket är 400 mer än i redovisningen i juli. Det genomsnittliga antalet deltagartimmar kommer successivt att öka eftersom inga nya genomförandeprojekt kommer att påbörjas under återstoden av programperioden däremot kommer inrapportering av deltagartimmar i pågående projekt att pågå ytterligare minst två år. 7. Antal deltagare i projekt med inriktning på de olika diskrimineringsgrunderna. Totalt har individer påbörjat deltagande i projekt inriktat mot någon eller några diskrimineringsgrunder. Det motsvarar 57 procent av det totala antalet deltagare. 8. Antal projekt som gått från förprojekteringsfas till genomförandefas med stöd från socialfonden. Av redovisningen i juli framgick att inga förändringar av denna indikator kommer att ske under återstående programperiod eftersom samtliga beslut om genomförandeprojekt då hade fattats. Där konstaterades att 34 procent av de avslutade genomförandeprojekten har gått vidare till ett beviljat genomförandeprojekt och ESF-rådet kunde konstatera att målet inte nåtts.

7 7(19) En analys av detta kommer att göras i den årliga rapporten som lämnas till Kommissionen ESF-rådet införde i början av 2009 en ny projektmodell som kallas genomförandeprojekt med mobiliseringsfas. Mobiliseringsfasen är jämförbar med en förprojektering och ingår i denna projektmodell integrerat med i genomförandeprojektet. Denna modell har successivt blivit allt vanligare som sedan juni 2010 har ingen ansökningsomgång gällande förprojekteringar i programområde 1 lysts ut utan samtliga ansökningsomgång ar sedan dess har avsett genomförandeprojekt med mobiliseringsfas. Införandet av denna projektmodell har dock inte haft någon direkt påverkan på redovisningen av denna indikator. Antal deltagare i projekt med inriktning på att förebygga långtidssjukskrivningar. År Män Kvinnor Uppg. Totalt saknas Totalt Antalet deltagare i projekt med inriktning mot att minska långtidssjukskrivningar redovisas i tabellen ovan. De uppgår till stycken vilket utgör 10 procent av de som påbörjat projektdeltagande. Enligt målet för deltagandet i programområde 1 ska deltagarna i projekt inriktade mot att minska långtidssjukskrivningar uppgå till minst , vilket innebär att deltagarmålet är nått. Noterbart är att 66 procent av deltagarna i projekt med denna inriktning är kvinnor vilket är 12 procentenheter mer är i programområde 1 totalt.

8 8(19) Diarienummer Fysiska och finansiella indikatorer för programområde 2 1. Antal deltagare som påbörjat projektdeltagande, fördelat på de olika målgrupperna (jfr a-e i avsnitt Socialfondsprogrammet). - är helt arbetslösa sedan minst ett år med särskilt fokus på personer med utländsk bakgrund (minst 3 månader för personer i åldern år) - är helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader - har hel eller delvis sjuk- och aktivitetsersättning - erhåller ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning enligt lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar för sin försörjning - är unga och befinner sig i övergången mellan studier och arbetslivet. Uppgifter om typ av försörjning för deltagarna i programområde 2 kommer från två olika källor. Arbetslösa, långtidssjukskrivna och personer med hel eller delvis sjukoch aktivitetsersättning kommer från statistiken över transfereringar som SCB tar fram på regeringens uppdrag medan uppgifter om deltagare med försörjningsstöd eller introduktionsersättning kommer från SCB:s longitudinella integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA). helt arbetslösa sedan minst ett år med särskilt fokus på personer med utländsk bakgrund (minst 3 månader för personer i åldern år) Totalt finns deltagare redovisade som var äldre än 24 år när de startade projektdeltagandet. Av dem var deltagare långtidsarbetslösa vilket motsvarar 21 procent. I tabellen nedan redovisas långtidsarbetslösa deltagare som var äldre än 24 år då de påbörjade deltagandet. 47 procent av de arbetslösa deltagarna är kvinnor och 53 procent män. Deltagare äldre än 24 år Antal programdeltagare äldre än 24 år som varit arbetslösa längre än ett år. Startår Män Kvinnor Totalt Totalt

9 9(19) Diarienummer Tabellen nedan visar arbetslösa deltagare med utländsk bakgrund. Definitionen av utländsk bakgrund är personer som antingen är födda utomlands eller personer vars bägge föräldrar är födda utomlands. 10 procent av de arbetslösa deltagarna över 24 år har utländsk bakgrund. Antal programdeltagare med utländsk bakgrund äldre än 24 år som varit arbetslösa längre än ett år. Startår Män Kvinnor Totalt Totalt Deltagare 24 år eller yngre Antal unga personer som påbörjat deltagande uppgår till Av tabellen nedan framgår att av dem var arbetslösa tre månader före de påbörjade deltagandet, det motsvarar 24 procent av ungdomarna. Antal programdeltagare 24 år eller yngre som varit arbetslösa längre än tre månader. Startår Män Kvinnor Totalt Totalt I tabellen nedan redovisas unga arbetslösa deltagare med utländsk bakgrund. Dessa utgjorde 4 procent av de unga arbetslösa deltagarna.

10 10(19) Diarienummer Antal programdeltagare med utländsk bakgrund 24 år eller yngre som varit arbetslösa längre än tre månader. Startår Män Kvinnor Totalt Totalt helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader Totalt har långtidssjukskrivna personer påbörjat deltagande i programmet. Det motsvarar 39 procent av det reviderade programmålet av de långtidssjukskrivna deltagarna är kvinnor vilket motsvarar 69 procent. Antal långtidssjukskrivna deltagare efter påbörjandeår Startår Män Kvinnor Totalt Totalt har hel eller delvis sjuk- och aktivitetsersättning Som nämndes i inledningen har ESF-rådet tillsammans med SCB konstaterat att redovisningen av deltagare med hel eller delvis sjuk- och aktivitetsersättning bör ändras. I tidigare redovisningar har endast individer vars sjuk- och aktivitetsersättning upphört innan de påbörjade deltagandet redovisats. Från och med denna redovisning ingår även personer som har hel eller delvis sjuk- och aktivitetsersättning där ersättningsperioden fortfarande pågick när de började i projektet. Denna förändring av redovisning har inneburit att drygt deltagare fler redovisas under denna indikator.

11 11(19) Diarienummer Totalt har deltagare med hel eller delvis sjuk- och aktivitetsersättning påbörjat deltagande vilket motsvarar 12 procent av deltagarna. 64 procent av de dessa deltagare är kvinnor. Antal deltagare med hel eller delvis sjuk- och aktivitetsersättning efter påbörjandeår Startår Män Kvinnor Totalt Totalt Antal deltagare som erhåller ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning enligt lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar för sin försörjning Startår Män Kvinnor Totalt Totalt Uppgifter om deltagare med ekonomiskt bistånd eller introduktionsersättning är hämtade från SCB:s databas Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkringsoch arbetsmarknadsstudier (LISA). Uppgifterna om försörjningsstödet i LISA kommer från inkomst- och taxeringsregistret och blir klara cirka ett år efter taxeringsåret. Det innebär att uppgifter avseende år 2011 blir klara i slutet av år Ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning är ett stöd till familjer som utbetalas till den person som står som sökande. Tabellen ovan redovisar enbart individer som står som mottagare av stödet. Familjemedlemmar som inte står som mottagare ingår inte vilket således innebär en underskattning av antalet deltagare med ekonomiskt bistånd eller introduktionsersättning. Underskattningen uppstår i de fall där fler än en medlem från ett hushåll med ekonomiskt bistånd eller introduktionsersättning

12 12(19) deltagit i projekt och i de fall där en medlem som inte är bidragsmottagare deltagit i projekt. De deltagare som redovisas i tabellen ovan kan dock även haft inkomst från något annat försörjningssystem t.ex. arbetslöshetsförsäkringen eller sjukförsäkringen. SCB och ESF-rådet ska fortsätta att utveckla denna redovisning för att kunna redovisa samtliga deltagare som enbart haft inkomst från försörjningsstöd eller introduktionsersättning. unga och befinner sig i övergången mellan studier och arbetslivet. Antalet unga (16-24 år) deltagare uppgår till varav kvinnor och män. För 400 deltagare saknas uppgift om kön. Det är mer än dubbelt så många som det kvantifierade målet för programmet som är Någon operativ definition av begreppet befinner sig i övergången mellan studier och arbetsliv har inte varit möjlig att göra och därför redovisas samtliga deltagare under 25 år i denna indiaktor. Antal unga deltagare efter påbörjandeår Startår Män Kvinnor Uppg. saknas Totalt Totalt Könsfördelning deltagarkategorier i PO2 deltagare äldre än 24 år som varit arbetslösa längre än 1 år deltagare äldre än 24 år som varit arbetslösa längre än 1 år, utrikes bakgrund deltagare yngre än 24 som varit arbetslösa längre än tre mån deltagare yngre än 24 som varit arbetslösa längre än tre mån, utrikes bakgrund andel män (%) andel kvinnor (%) långtidssjukskrivna deltagare med hel el. delvis sjuk- och aktivitetsersättning deltagare som erhåller ek. bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning unga i övergången mellan studier och arbetslivet 56 44

13 13(19) Vad gäller könsfördelningen i PO2 är det tydligt att manliga deltagare är i majoritet i samtliga deltagarkategorier förutom bland långtidssjukskrivna och deltagare med hel eller delvis sjuk- och aktivitetsersättning. Gruppen med högst andel män är deltagare yngre än 24 år som varit arbetslösa i längre än 3 månader och gruppen med högst andel kvinnor är långtidssjukskrivna. 2. Antal individer som påbörjat deltagande i projekt i programmet, per år och totalt, uppdelat på åldersgrupperna år, år samt övriga Av tabellen nedan framgår antalet individer som påbörjat deltagande i projekt inom programområde procent av deltagarna är män och 46 procent är kvinnor. För 4 procent saknas uppgift om kön. Det finns flera orsaker till att denna uppgift saknas. Större delen beror på att deltagare motsatt sig att personnummer rapporteras till SCB. Det förekommer även felaktigheter i de inrapporterade personnumren och skyddade identiteter som inte rapporteras. Andelen i åldersgruppen år är 44 procent medan deltagarna i åldersgruppen år utgör 7 procent av deltagarna. Programområde 2 har, till skillnad från programområde 1, således en påtaglig ungdomsprägel. Andelen unga som börjat projektdeltagande under perioden har successivt ökat. År 2008 var 36 procent av de nya deltagarna ungdomar och 2011 hade den andelen ökat till 46 procent. Av de som börjat hittills under år 2012 är 44 procent ungdomar. Vad gäller könsfördelning efter ålder kan man se att det är en övervikt manliga deltagare i åldersgruppen år medan det är en jämnare könsfördelning eller en liten övervikt kvinnliga deltagare i åldersgruppen år. År Män Kvinnor Uppg. Totalt saknas 2008 Samtliga år år Samtliga år

14 14(19) år Samtliga år år Samtliga år år Samtliga år år Totalt Samtliga år år Utbetalat stöd samt verifierad medfinansiering per projekt miljoner kronor har utbetalats till projekt inom programområde 2 och den godkända medfinansieringen uppgår till miljoner kronor. Antalet beviljade projekt framgår av tabellen nedan. Antal beviljade projekt inom programområde 2. Status Förprojektering Genomförande Summa Pågår Avslutat Bland de projekt men benämningen Pågår ingår projekt där aktiviteterna riktade till deltagare upphört men där projektet inte avslutats administrativt samt de projekt som har aktiviteter riktade till deltagare.

15 15(19) Avbrutet Hävt Summa Utbetalningarna av ESF-medel till förprojekteringarna uppgick till 67 miljoner kronor. Fördelat på de 303 avslutade och 3 pågående projekten innebär det kronor i genomsnitt. Den godkända medfinansieringen var 35 miljoner kronor vilket är kronor i genomsnitt per projekt. Till genomförandeprojekten har totalt miljoner kronor i ESF-medel utbetalats vilket medför att den genomsnittliga utbetalningen till de 173 avslutade och 345 pågående projekt uppgår till 3,5 miljoner kronor. Den godkända medfinansieringen uppgår till miljoner kronor vilket ger 5,8 miljoner kronor i genomsnitt per projekt. 4. Antal utrikes födda deltagare. Män Kvinnor Totalt Totalt De utrikes födda deltagarna utgör för kvinnor 36 procent av deltagarna och för männen 37 procent. Deltagarantalet motsvarar 188 procent av det kvantifierade målet, vilket således är uppnått. I rapporten "Socialfonden i siffror" 2, där uppgifter baserade på inrapporterade deltagare tom. 31 mars 2012 ingår, gjordes en fördjupad beskrivning av de utrikes födda deltagarna. Av den framgår att de flesta kommer från Irak följt av Somalia och forna Jugoslavien. 175 nationaliteter fanns representerade. 2 Socialfonden i siffror sid. 40 En samproduktion mellan Svenska ESF-rådet och processtödet för strategisk påverkan och lärande i Socialfonden. Spel Rapport nr

16 16(19) 5. Antal deltagare med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga Redovisning av denna indikator är inte möjlig. 6. Antalet deltagartimmar per projekt Endast genomförandeprojekt har deltagare relevanta för indikatorredovisningen och därför ingår inte förprojekteringsprojekt i redovisningen av denna indikator. Av redovisningen av indikator 3 ovan framgår att 523 genomförandeprojekt inom programområde 2 har fått bifall. 24 av dessa har avbrutits, 9 har hävts, 173 har avslutats och 317 pågår. Antalet deltagartimmar uppgår till 50,2 miljoner. Fördelat på de 317 pågående och 173 avslutade projekten motsvarar det timmar per projekt, det är i genomsnitt timmar mer per projekt än i rapporteringen i juli. Eftersom inga nya beslut om genomförandeprojekt kommer att fattas under återstoden av programperioden samtidigt som inrapporteringen av timmar kommer att pågå till och med 2015 kommer det genomsnittliga värdet för antalet deltagartimmar per projekt att fortsätta öka.

17 17(19) Kvantifierade mål Nedan redovisas i tabellform läget för de indikatorer som är kopplade till något av programmets kvantifierade mål. Vidare ingår en redovisning av två kvantifierade mål för programområde 2 som inte är kopplat till någon indikator. Det rör sig om målet gällande antal deltagare som 90 dagar efter avslutat projekt är i arbete vilket ska jämföras med två av Arbetsförmedlingens program samt målet om att minst 70 procent av deltagarna ska ha fått jobb eller uppleva att deras möjligheter att få jobb har ökat. Mål Målnivå Uppnått % av målet uppnått Programområde 1 Antal deltagare som påbörjat deltagande i projekt inriktade på annan kompetensutveckling än att minska diskriminering eller främja likabehandling Antal deltagare i projekt med inriktning på att främja likabehandling och minska diskriminering Antal deltagare i projekt med inriktning på att förebygga långtidssjukskrivningar Antal projekt som gått från förprojekteringsfas till genomförandefas med stöd från socialfonden Minst Programområde 2 Minst Minst % 34 % 43 Antal deltagare totalt Minst Antal utrikes födda deltagare Minst Antal unga deltagare Minst Antal långtidssjukskrivna deltagare Minst Av tabellen ovan framgår för programområde 1 att målen för antalet deltagare i projekt med inriktning mot att främja likabehandling och i projekt med inriktning mot att motverka långtidssjukskrivningar är nådda. För att nå deltagarmålet i kompetensutvecklingsprojekt återstår ännu nära deltagare men antalet nya deltagare per månad har under år 2012 överstigit vad som krävs månatligen för att målet ska nås och det är ESF-rådets bedömning att målet kommer att nås före halvårsskiftet år 2013.

18 18(19) Däremot kommer målet om andel förprojekteringar som går vidare till genomförandeprojekt inte att nås. En analys av vad som skett med de projekt som inte gått vidare från förprojekteringen kommer att lämnas i den årliga rapporten till Kommissionen nästa år. Viktigt är dock att notera att en ny projektmodell införts där förprojekteringen integrerats i genomförandeprojekten. För programområde 2 är samtliga deltagarmål utom målet för långtidssjukskrivna deltagare uppnådda. Antalet långtidssjukskrivna deltagare är dock lågt och det är inte troligt att målet kommer att nås. I programområde 2 finns ett mål om att andelen deltagare i arbete, 90 dagar efter avslutat ESF-projekt ska vara minst 10 procentenheter högre än det viktade genomsnittliga resultatet för Särskilt anställningsstöd och Förberedande utbildning, (eller annan reguljär åtgärd för motsvarande målgrupp) uppdelat för respektive år samt för hela programperioden. Uppgifterna baseras på uppgifter från Arbetsförmedlingen och totalt ingår personer som avslutat ESF-projekt. Till denna redovisning har ESF-rådet valt att göra jämförelsen med de program som nämns i målet dvs. Särskilt anställningsstöd och Förberedande utbildning. Till kommande redovisningar ska Svenska ESF-rådet och Arbetsförmedlingen utreda om det i jämförelsen bör ingå fler program. ESF-rådet har inte fått några nya uppgifter från Arbetsförmedlingen sedan förra uppföljningen och tabellen är således oförändrad. För att en person ska antas vara i arbete ska de 90 dagar efter avslutat projekt ha någon av följande sysselsättningar; arbete utan stöd, arbete med stöd eller nystartsjobb.

19 19(19) Obs ESF-rådet har ännu inte fått nya siffror. AF hoppas dock kunna lämna den före redovisningen.! Särskilt anställningsstöd och ESF-projekt Förberedande utbildning Skillnad År Antal som avslutat Varav i arbete Andel i arbete Antal som avslutat Varav i arbete Andel i arbete % % 3% % % 7% % % 11% % % 11% Totalt % % 9% Tabellen visar målet uppfylldes för de deltagare som slutade under åren 2010 och För hela perioden är dock målet inte fullt uppnått eftersom andelen deltagare i ESF-projekt som har arbete 90 dagar efter avslut är nio procentenheter högre än i aktiviteterna Särskilt anställningsstöd och Förberedande utbildning, enligt målet ska det vara tio procentenheter högre. Förutom de redovisade målen för programområde 2 finns även ett mål att minst 70 procent av deltagarna fått jobb eller upplever att deras möjligheter att få jobb har ökat. Statistiska Centralbyrån (SCB) genomförde på Svenska ESF-rådets uppdrag under 2011 den andra mätningen av de resultat- och effektindikatorer som baseras på deltagarnas upplevelse. Liksom föregående år konstaterade Svenska ESF-rådet och SCB att de inkomna svaren inte är tillräckligt många för att göra en skattning av uppfattningen hos samtliga deltagare som slutat under året. Totalt svarade 32 procent av urvalet. Av de inkomna svaren framgick att 60 procent av både män och kvinnor som besvarade enkäten ansåg att deras möjligheter att få ett arbete ökat.

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Socialfonden i siffror 2014 Projektens deltagare och nytta

Socialfonden i siffror 2014 Projektens deltagare och nytta Socialfonden i siffror 2014 Projektens deltagare och nytta SOCIALFONDEN I SIFFROR 2014 Denna rapport är framtagen av Svenska ESF-rådet med hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB) och Apel. Kapitel 1 har

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

SOCIALFONDEN I SIFFROR 2013

SOCIALFONDEN I SIFFROR 2013 SOCIALFONDEN I SIFFROR 2013 Projektens deltagare och nytta En samproduktion mellan Svenska ESF-rådet och Processtödet för strategisk påverkan och lärande i Socialfonden 2013 APeL AB och författarna APeL

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

SOCIALFONDEN I SIFFROR 2012

SOCIALFONDEN I SIFFROR 2012 SOCIALFONDEN I SIFFROR 2012 Projektens deltagare och nytta En samproduktion mellan Svenska ESF-rådet och Processtödet för strategisk påverkan och lärande i Socialfonden SOCIALFONDEN I SIFFROR Projektens

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (7) Beslutsdatum 2008-10-07 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: PO2 Förprojektering

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-10-30 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-11-03 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Mellersta Norrland Namn på utlysning: Förprojektering,

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 april 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2015 9 651 (6,3 %) 4 263 kvinnor (5,8

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Tema Ungdomsarbetslöshet

Tema Ungdomsarbetslöshet Tema Ungdomsarbetslöshet Arbetslösheten ökade bland ungdomar Under första kvartalet 2009 var 142 000 ungdomar i åldern 15-24 år arbetslösa, vilket motsvarar en relativ arbetslöshet på 24,4 procent. Här

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-17 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Beskrivning av system för insamling, framställning och spridning av indikatorer programperioden 2014-2020

Beskrivning av system för insamling, framställning och spridning av indikatorer programperioden 2014-2020 1(21) Promemoria 2014-12-15 Diarienummer Lennart Thörn 08-579 171 32 Beskrivning av system för insamling, framställning och spridning av indikatorer programperioden 2014-2020 Inledning Mot bakgrund av

Läs mer

Europeiska socialfonden samt. inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden

Europeiska socialfonden samt. inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden Kort om Europeiska socialfonden 2014-2020 samt inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur och erfarenhet från

Läs mer

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 november 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2012 10 052 (6,7 %) 4 925 kvinnor

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Örebro län Karlstad, 10 maj 2017 Maria Håkansson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete I april månad fick 1 448 inskrivna personer (575 kvinnor och 873 män) vid

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012 Kalmar, 17 april 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012 Efterfrågan på arbetskraft avtar i mars månad Antalet nyanmälda platser som anmälts till länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 Arbetslösheten i Jönköpings län fortsatte att sjunka under oktober månad om än bara

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, december 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, december 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, december 2016 Antalet personer som går till arbete fortsätter att minska

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2010-04-12 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Entreprenörskap.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 Arbetsmarknaden i Jönköpings län fortsatte att vara stark under

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 Fler övergångar till arbete I april 2016 påbörjade 1 198 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-04-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 Färre personer går till arbete Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings län påbörjade

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 För elfte månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 Färre övergångar till arbete I januari 2016 påbörjade 916 personer av samtliga som var

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 1

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016 Färre fick arbete i juli Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 15 juni 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län maj 2012 8 964 (6,0%) 4 502 kvinnor (6,2%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 För nionde månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, juli månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län juli 2014 9 285 (5,5

Läs mer

statistik har sammanlagt vilket innebär

statistik har sammanlagt vilket innebär MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 111 april 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2013 10 509 (6,9 %) 4 867 kvinnor (6,6

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2013 september

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2013 september MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2013 9 159 (8,1 %) 4 294 kvinnor (8,0 %) 4 865 män (8,2 %)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 Fler övergångar till arbete juli 2016 jämfört med juli 2015 I juli 2016 påbörjade 742 personer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (10) Beslutsdatum 2011-02-28 Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap Ansökningsomgång för Stockholm ÖKAT ARBETSKRAFTSUTBUD - FLER I ARBETE

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012 Kalmar, 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012 Efterfrågan på arbetskraft avtar i februari Antalet nyanmälda platser som anmälts till länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län april månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län april månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län april månad 2016 Färre fick arbete i april Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Valdete Hashani Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016 År 2016 har hittills präglats av en fallande arbetslöshet, med undantag för enstaka

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2014 augusti

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2014 augusti MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 september 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län augusti 2014 8 199 (7,3 %) 3 672 kvinnor (6,9 %) 4 527 män (7,7 %)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 januari 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad

Läs mer

Sara Andersson, Analysavdelningen. av utvecklingen. indikerar tillväxt. nedgångar år. historiska snittet. Arbetsförmedlingen

Sara Andersson, Analysavdelningen. av utvecklingen. indikerar tillväxt. nedgångar år. historiska snittet. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 8 november 2013 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2013 10 217 (6, 7%) 4 748 kvinnor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av oktober påbörjade 688 av alla som var inskrivna

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län januari 2016 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade drygt 1 000

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016 1 300 personer fick arbete Under oktober påbörjade 1 315 av alla som var

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2014 april

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2014 april MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 9 maj 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län april 2014 8 646 (7,7 %) 3 867 kvinnor (7,2 %) 4 779 män (8,1 %) 2 230 unga

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 Färre övergångar till arbete I september påbörjade 771 av alla som var inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars månad 2014 mars

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars månad 2014 mars MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 april 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län mars 2014 9 130 (8,1 %) 4 014 kvinnor (7,5 %) 5 116 män (8,6 %) 2 404

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av februari månad 2014 februari

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av februari månad 2014 februari MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 mars 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län februari 2014 9 542 (8,4 %) 4 165 kvinnor (7,7 %) 5 377 män (9,1 %) 2 548

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2016 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade knappt 650 personer

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 april 2012 Ronnie Kihlman Mattias Andersson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2012 Fortsatt minskning

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2016 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län februari månad 2016 Fler fick arbete i februari Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Hauer Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016 Den starka konjunkturen fortsätter att gynna många på Stockholms läns arbetsmarknad. Arbetslösheten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Valdete Hashani Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2016 I oktober 2016 förkom det en viss avmattning i övergångar till arbete i Kalmar län,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 700

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-10-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Stark arbetsmarknad i Jönköpings län Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings

Läs mer

Förekomsten och utvecklingen av tidsbegränsat anställda. Gabrielle Larsson Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Förekomsten och utvecklingen av tidsbegränsat anställda. Gabrielle Larsson Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Förekomsten och utvecklingen av tidsbegränsat anställda Gabrielle Larsson Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Tidsbegränsade anställningar Arbetskraftsundersökningarna Utveckling av antalet och andelen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av augusti påbörjade 763 av alla som var inskrivna

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 17 juni 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj 2014 11 243 (6,6 %) 5 247 kvinnor (6,5 %) 5 996

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av maj månad 2014 maj

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av maj månad 2014 maj MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 17 juni 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län maj 2014 8 187 (7,3 %) 3 705 kvinnor (6,9 %) 4 482 män (7,6 %) 1 980 unga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2016 Fått arbete I december fick 842 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 Färre personer gick till arbete Antalet personer som gått till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län i slutet av juli månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län i slutet av juli månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Umeå 8 augusti 2014 Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västerbottens län juli 2014 8 840 (6,8 %) 3 684 kvinnor (5,9 %) 5 156 män (7,6

Läs mer

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF)

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 1 (9) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020 Postadress Besöksadress Telefon 103

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av oktober månad 2013 oktober

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av oktober månad 2013 oktober MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 8 november 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län oktober 2013 9 281 (8,2 %) 4 299 kvinnor (8,0 %) 4 982 män (8,3 %) 2

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per augusti 2013

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per augusti 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2013-09-02 UAN-2013-0092 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per augusti 2013

Läs mer

Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen. Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars (7,2 %)

Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen. Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars (7,2 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 11 april 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars 2014 12 286 (7,2 %) 5 591 kvinnor (6,9 %) 6 695

Läs mer

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet Workshop om det nya Socialfondsprogrammet Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat från 2007-2013 Stärkt fokus på resultat och

Läs mer