Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) ang. omdömen i en interaktiv tjänst på Internet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) ang. omdömen i en interaktiv tjänst på Internet"

Transkript

1 Datum Diarienr reco.se c/o Wiky Ventures AB Industrigatan 2 a Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) ang. omdömen i en interaktiv tjänst på Internet Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att Wiky Ventures AB, , (Wiky) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som förekommer i tjänsten reco.se. Personuppgiftsansvaret omfattar såväl behandling av de personuppgifter som Wiky själva lägger in i tjänsten (databasen med näringsidkare) som behandling av de personuppgifter som Wiky samlar in genom att användarna lägger in dem i tjänsten. Datainspektionen konstaterar vidare att det i tjänsten har förekommit behandling av personuppgifter i strid med personuppgiftslagen. Wiky har som personuppgiftsansvarig för behandlingen haft att ta bort sådana uppgifter när de blivit medvetna om att de fanns i tjänsten reco.se. Som personuppgiftsansvarig har Wiky i förekommande fall också haft att på begäran av den registrerade vidta rättelse i enlighet med 28 personuppgiftslagen. De aktuella personuppgifterna har dock numera tagits bort från tjänsten och Datainspektionen ser därför ingen anledning att vidta några åtgärder mot Wiky i detta avseende. Ärendet avslutas. Postadress: Box 8114, Stockholm E-post: Besöksadress: Drottninggatan 29, plan 5 Telefon: Webbplats: Telefax:

2 Sammanfattning Tjänsten reco.se som tillhandahålls av företaget Wiky är ett omodererat diskussionsforum för betygsättning av företag. Användarna kan lägga in meddelanden (omdömen) utan granskning eller godkännande i förväg av Wiky. Tjänsten är baserad på en databas med uppgifter om ett stort antal näringsidkare, däribland privatpersoner med enskild firma. Användare kan komplettera databasen med uppgifter om ytterligare näringsidkare och lägga in omdömen om de näringsidkare som förekommer i databasen. Det förekommer att dessa omdömen innehåller personuppgifter om företrädare för näringsidkare. Wiky har genom att tillhandahålla tjänsten och genom att bestämma inriktning, utformning och uppbyggnad av tjänsten samt genom att inneha den faktiska möjligheten att ta bort, redigera, blockera uppgifter som finns i tjänsten ett personuppgiftsansvar för den personuppgiftsbehandling som förekommer i tjänsten. Wikys personuppgiftsansvar omfattar såväl behandling av de uppgifter som Wiky på egen hand lägger in i tjänsten (databasen med näringsidkare) som behandling av de personuppgifter som Wiky samlar in genom att användarna lägger in dem i tjänsten. Tjänsten är strukturerad på ett sådant sätt att missbruksregeln i 5a personuppgiftslagen inte är tillämplig. Datainspektionen bedömer att nödvändig behandling av personuppgifter som följer av normal användning av tjänsten, dvs. för ändamålet konsumentvägledning, i princip kan anses tillåten med stöd av en intresseavvägning enligt 10 punkten f. Wiky s personuppgiftsansvar innebär att de har en skyldighet att se till att det inte förekommer behandling av personuppgifter i tjänsten reco.se som står i strid med bestämmelserna i personuppgiftslagen. Det medför bl.a. att - Wiky har en skyldighet att vidta åtgärder för att se till att behandlingen av personuppgifter i tjänsten är förenlig med de grundläggande kraven i personuppgiftslagen (9 ), t.ex. genom att i användarvillkoren införa bestämmelser som motsvarar dessa krav, - Wiky har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra att användarna lägger in känsliga uppgifter och uppgifter om lagöverträdelser i tjänsten, t.ex. genom att i användarvillkoren införa motsvarande bestämmelser, - Wiky har en skyldighet att ta bort personuppgifter som behandlas i strid med personuppgiftslagen, då de blir medvetna om att dessa uppgifter finns i tjänsten, Sida 2 av 10

3 - Wiky har en skyldighet att på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen (28 ), - Wikys har en skyldighet enligt 24 personuppgiftslagen att informera de registrerade om behandlingen, vilket kan uppfyllas genom att information lämnas bl.a. på webbplatsen, Med anledning av det aktuella klagomålet anser Datainspektionen vid en intresseavvägning enligt 10 punkten f personuppgiftslagen att innehållet i de uppgifter som har behandlats är sådant att den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten väger tyngre än Wikys intresse av att publicera uppgifterna. Behandlingen är således inte tillåten enligt personuppgiftslagen. Wiky var därför skyldig att ta bort personuppgifterna då de blev medvetna om att dessa fanns i tjänsten reco.se. De aktuella personuppgifterna har dock numera tagits bort från tjänsten och Datainspektionen ser därför ingen anledning att vidta några åtgärder mot Wiky i detta avseende. Redogörelse för tillsynsärendet Datainspektionen har mottagit ett klagomål från en person som har blivit omnämnd i negativa ordalag på tjänsten reco.se. Med anledning av detta klagomål inledde Datainspektionen tillsyn mot Wiky som tillhandahåller tjänsten reco.se. Wiky (reco.se) har inkommit med ett yttrande av vilket följande framgår. Reco.se är ett omodererat elektroniskt diskussionsforum för betygsättning av företag på Internet, vilket innebär att användarna kan lägga in meddelanden (omdömen) på sajten utan att företrädare för reco.se på förhand granskar eller godkänner dessa. Reco.se anser därför att de inte har någon faktisk kontroll över de uppgifter som användarna publicerar på sajten och att de inte heller bestämmer ändamålen eller medlen för dessa omdömen. Mot denna bakgrund anser reco.se att de inte ska anses vara personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som ev. sker på sajtens forum eller för de publicerade uppgifter som klagomålet avser. Då innehållet i inläggen endast kan kontrolleras av användarna själva ska, om personuppgiftslagen över huvudtaget är tillämplig, användarna (dvs. de som lägger in inläggen) själva vara att anses som personuppgiftsansvariga. Företaget tillägger att en användare kan själv ändra, komplettera eller radera sitt eget inlägg på forumet. I övrigt kan ingen annan än representanter för reco.se ändra, komplettera eller radera uppgifter som användare har lagt in på webbplatsen. Alla användare av webbplatsen kan däremot rapportera stötande eller kränkande inlägg till reco.se så Sida 3 av 10

4 att reco.se bereds tillfälle att bedöma innehållet och eventuellt vidta nödvändiga åtgärder. Företaget har bilagt de användarvillkor som gäller från och med den 8 oktober I användarvillkoren anges bl.a. att överträdelser av villkoren kan innebära att företaget kan varna medlem och/eller radera rekommendationer/medlemskonton. Vidare uppmanas användaren att undvika att skriva nedvärderande omdömen om enskilda individer, direkt eller indirekt. Under rubriken Användaruppgifter anges bl.a. att även om du som användare givit oss samtycke till att vår hantering av dina personuppgifter prioriterar vi alltid skyddet av den information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns t.ex. personuppgiftslagen för att skydda din integritet. Användarna informeras också om deras rätt enligt personuppgiftslagen att kostnadsfritt få information om hur reco.se behandlar användarens personuppgifter, samt om rätten till rättelse. Skäl för beslutet Tjänsten reco.se som tillhandahålls av företaget Wiky baseras på, en databas med uppgifter om ett stort antal företag i Sverige (1,3 miljoner, uppdateras dagligen, enligt uppgift på webbplatsen). Förutom juridiska personer förekommer även näringsidkare med enskild firma. Användarna har också möjlighet att lägga till uppgifter om ytterligare näringsidkare i databasen. Syftet med tjänsten är att användare som registrerar sig på tjänsten ska kunna publicera omdömen om näringsidkare. De omdömen som användaren registrerar genom att använda ett webbformulär publiceras utan föregående granskning eller annan åtgärd av Wiky. Datainspektionen gör följande bedömningar av personuppgiftslagens tilllämpning på den behandling av personuppgifter som förekommer i tjänsten. Behandling av personuppgifter Ärendet gäller frågan om Wikys personuppgiftsansvar dels för de personuppgifter som Wiky själva lägger in i tjänsten (databasen med näringsidkare) och dels för de personuppgifter som användare lägger in i tjänsten (omdömen och kompletteringar av databasen). De personuppgifter som förekommer gäller vanligtvis uppgifter om andra än användare av tjänsten, exempelvis företrädare för de företag som finns i tjänstens databas och personer som driver näringsverksamhet med enskild firma. Sida 4 av 10

5 Uppgifter om juridiska personer som förekommer i databasen och som ingår i tjänsten är inte i sig personuppgifter, även om den juridiska personen skulle råka ägas av en eller ett fåtal personer eller ha en benämning (firma) som innefattar ett personnamn. Däremot anses uppgift om en enskild firma som personuppgift, eftersom innehavaren av en sådan firma alltid är en enda fysisk person (SOU 1997:39, s. 341). Är Wiky personuppgiftsansvarig? Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandling av personuppgifter är personuppgiftsansvarig enligt 3 personuppgiftslagen. Wiky har genom att tillhandahålla tjänsten och genom att bestämma inriktning, utformning och uppbyggnad av tjänsten samt genom att inneha den faktiska möjligheten att ta bort, redigera, blockera uppgifter som finns i tjänsten ett personuppgiftsansvar för den personuppgiftsbehandling som förekommer i tjänsten. Wikys behandling av personuppgifter sker inte enligt instruktioner från användarna och kan därför inte anses utföras för någon annans räkning. Wikys personuppgiftsansvar omfattar såväl behandling av de uppgifter som Wiky på egen hand lägger in i tjänsten (databasen med näringsidkare) som behandling av de personuppgifter som Wiky samlar in genom att användarna lägger in dem i tjänsten. Att tjänsten är omodererad, dvs. att användarnas omdömen publiceras utan föregående granskning eller åtgärd av Wiky, innebär dock att personuppgiftsansvaret är begränsat i vissa delar eftersom företaget inte i alla avseende besitter fullständiga rättsliga och faktiska möjligheter att förfoga över de aktuella personuppgifterna (se nedan). Wikys personuppgiftsansvar för tjänsten utesluter inte att även den enskilde användaren har ett sådant ansvar för behandling av personuppgifter i reco.se, dvs. för sådan behandling av personuppgifter som användaren utför. Omfattas tjänsten reco.se av missbruksregeln i 5a? Enligt den s.k. missbruksregeln i 5a personuppgiftslagen ska de s.k. hanteringsreglerna i personuppgiftslagen inte tillämpas på behandling av personuppgifter som inte ingår i eller är avsedda att ingå i en samling av personuppgifter som har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning efter eller sammanställning av personuppgifter. Avsikten med bestämmelsen har varit att från de s.k. hanteringsreglerna undanta sådan ostrukturerad vardaglig behandling av personuppgifter som typiskt sett är helt harmlös ur ett integri- Sida 5 av 10

6 tetsskyddsperspektiv. I det undantagna området ingår t.ex. löpande text i ordbehandlingsprogram, löpande text på Internet eller e-postkorrespondens under förutsättning att materialet inte ingår i eller ska infogas i en databas med en personuppgiftsanknuten struktur. Den tjänst Wiky tillhandahåller är baserad på en databas som innehåller uppgifter som näringsidkare, vilket inkluderar uppgifter om fysiska personer som bedriver enskild firma, och de uppgifter och omdömen om sådana som tillförs genom användare. Tjänsten är uppbyggd så att man lätt ska kunna återfinna uppgifter och omdömen om den näringsidkare som man vill söka information om. Den innehåller därvid sökfunktioner som möjliggör sökning på företag och namn på privatpersoner som har enskild firma. Mot den bakgrunden anser Datainspektionen att tjänsten har en sådan utformning som medför att undantaget i 5a personuppgiftslagen inte är tillämpligt. Vad innebär Wikys personuppgiftsansvar? Som personuppgiftsansvarig är det Wikys skyldighet att se till att det inte förekommer behandling av personuppgifter i tjänsten som sker i strid mot personuppgiftslagen. Personuppgiftsansvaret innebär en skyldighet att ersätta den registrerade för skada och kränkning av den personliga integriteten som en behandling av personuppgifter i strid med personuppgiftslagen har orsakat (48 personuppgiftslagen). Personuppgiftsansvaret är i vissa delar även straffsanktionerat(49 personuppgiftslagen). För att behandlingen av personuppgifter i tjänsten reco.se ska vara förenlig med personuppgiftslagen krävs att behandlingen har stöd i någon av de tillåtelsegrunder som anges i 10. Datainspektionen bedömer att nödvändig behandling av personuppgifter som följer av normal användning av tjänsten, dvs. för ändamålet konsumentvägledning, i princip kan anses tillåten med stöd av en intresseavvägning enligt 10 punkten f. Uppgifterna som får behandlas med stöd av sådan intresseavvägning måste uppfylla de grundläggande kraven, bl.a. att uppgifterna ska vara adekvata och relevanta i förhållande till ändamålet. Vad gäller frågan om personuppgiftsansvaret för de omdömen som läggs in av användarna av tjänsten utan föregående granskning eller annan åtgärd, begränsas vissa av Wikys skyldigheter enligt personuppgiftslagen utifrån företagets faktiska och rättsliga möjligheter att påverka behandlingen. Grundläggande krav på behandling av personuppgifter: Bestämmelsen i 9 personuppgiftslagen om de grundläggande krav, som den personuppgiftsansvarige har skyldighet att iakttaga vid behandling av personuppgifter, innebär Sida 6 av 10

7 bl.a. att personuppgifter får behandlas bara om det är lagligt, att personuppgifter alltid ska behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed, att de personuppgifter som behandlas ska vara adekvata och relevanta i förhållande till ändamålet med behandlingen, att alla rimliga åtgärder ska vidtas för att rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålet med behandlingen, att personuppgifter inte får bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Även om Wiky saknar faktisk möjlighet att påverka användarnas behandling av personuppgifter före den tidpunkt de blir medvetna om att behandlingen förekommer, har Wiky en både faktisk och rättslig möjlighet att vidta andra åtgärder i förebyggande syfte för att se till att behandling i strid med de grundläggande kraven inte förekommer, t.ex. genom att ta in motsvarande bestämmelser i användningsvillkoren för tjänsten och införa en möjlighet för användarna att anmäla behandling som kan vara i strid mot personuppgiftslagen. Efter den tidpunkt då Wiky har blivit medveten om att det förekommer omdömen i tjänsten som innebär en behandling av personuppgifter i strid mot de grundläggande kraven, gäller dessa krav för den fortsatta behandling som ett bevarande av uppgifterna innebär. I användarvillkoren för tjänsten reco.se anges bl.a. att användarna ska undvika att skriva nedvärderande uttalanden om enskilda individer, direkt eller indirekt. Vidare görs användarna uppmärksamma på att rekommendationer (omdömen) som innehåller personliga påhopp kan leda till ansvar enligt reglerna om förtal i brottsbalken. I tjänsten, i anslutning till omdömena, finns också en s.k. abuse-funktion, dvs. ett enkelt förfarande för användarna att anmäla stötande innehåll. Användarvillkoren innehåller i detta avseende bestämmelser om användarnas behandling av personuppgifter som endast delvis motsvarar de grundläggande kraven i 9 personuppgiftslagen. Bestämmelser om behandling av känsliga uppgifter m.m. (13-21 ); Enligt personuppgiftslagen är det förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, dvs. uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening och uppgifter om hälsa och sexualliv. De undantag från förbudet som görs i lagen ger inget utrymme för intresseavvägning motsvarande den i 10 punkten f (se ovan). Enligt 21 personuppgiftslagen gäller ett förbud för andra än myndigheter att behandla lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövande. Datainspektionen har utfärdat föreskrifter med vissa undantag från detta förbud (se DIFS 1998:3). Dessa undantag gäller endast behandling av uppgifter i vissa uppräknade situationer. Enligt Datainspektionens bedömning saknas stöd för att behandla Sida 7 av 10

8 känsliga uppgifter eller uppgifter om lagöverträdelser i tjänsten reco.se. Enligt Datainspektionen innebär Wikys personuppgiftsansvar i detta avseende dels att företaget ska vidta lämpliga förebyggande åtgärder, t.ex. att ange i användarvillkoren ett motsvarande förbud för användarna att behandla sådana uppgifter i tjänsten, dels att företaget ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att ta bort sådana uppgifter om det kommer till deras kännedom att uppgifterna förekommer i tjänsten. Wikys användarvillkor saknar bestämmelser i detta avseende. Informationsskyldighet (23-27 ); Om personuppgifter, som i detta fall, samlas in från någon annan än den som uppgifterna gäller, ska den personuppgiftsansvarige självmant lämna information om behandlingen till den som uppgifterna gäller (24 ). Informationen ska innehålla uppgift om personuppgiftsansvarig och ändamålet med behandlingen m.m. (se 25 ). Undantag från informationsskyldigheten görs i de fall då det har visat sig vara omöjligt eller det skulle innebära en oproportionerligt stor arbetsinsats. I bedömningen av arbetsinsatsen kan beaktas bl.a. antalet registrerade och s.k. kompensatoriska åtgärder som kan vidtas. I detta fall kan ett utskick till samtliga registrerade medföra en omfattande arbetsinsats. Med hänsyn till att ändamålet med tjänsten inte är att hantera känsliga uppgifter och att detta också kommer till uttryck i användarvillkoren kan det vara tillräckligt att information till de registrerade lämnas på webbplatsen reco.se. Datainspektionen förutsätter att Wiky kommer att lämna sådan information i fortsättningen. Rättelse (28 ); I det fall det förekommer personuppgifter i ett omdöme som publiceras i tjänsten är den personuppgiftsansvarige skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats enligt med personuppgiftslagen, t.ex. uppgifter som inte kan anses vara relevanta utifrån ändamålet. När Wiky tar emot en begäran om att ta bort personuppgifter har Wiky således en skyldighet att behandla denna begäran enligt personuppgiftslagen och ta ställning till om uppgifterna ska rättas, blockeras eller utplånas. Ett sätt att underlätta en sådan begäran är att ge användarna en enkel möjlighet att anmälan kränkande uppgifter (s.k. abuse-funktion), vilket också Wiky har infört. Har Wiky överträtt personuppgiftslagen i det nu aktuella fallet? I det klagomål som har inkommit till Datainspektionen har en användare lagt in ett omdöme om en namngiven fysisk person. Den utpekade personen finns med i databasen som ingår i tjänsten reco.se troligen p.g.a. att han med enskild firma driver näringsverksamhet som hyresvärd. Omdömet lyder som följer. Sida 8 av 10

9 En man som använder andra för att köra utpressning mot andra! köper vänner och slår nedåt! En riktig fegis som alltid vänder kappan efter vinden!! passa er för denna man, han är supertrevlig så länge han har nytta av er och sen blir ni utnyttjade och utpressade Som personuppgiftsansvarig för tjänsten reco.se är det Wikys skyldighet att dels vidta åtgärder i förebyggande syfte för att se till att behandling av personuppgifter i strid med de grundläggande kraven i 9 personuppgiftslagen inte förekommer, dels när de har blivit medvetna om att sådan behandling förekommer vidtar alla nödvändiga åtgärder för att ta bort eller på annat sätt förhindra fortsatt publicering och därmed behandling av personuppgifterna. Påstående om att någon bedriver utpressning kan vara sådan uppgift om lagöverträdelse som enligt 21 personuppgiftslagen är förbjuden att behandla för andra än myndigheter. På det sättet som uppgiften ges i detta fall får man dock närmast uppfattningen att det inte handlar om sådan konkret lagöverträdelse som avses i personuppgiftslagen. För att behandlingen av personuppgifterna i tjänsten reco.se ska vara förenlig med personuppgiftslagen krävs att behandlingen sker med stöd i någon av de tillåtlighetsgrunder som anges 10. Datainspektionen har ovan bedömt att nödvändig behandling av personuppgifter som följer av normal användning av tjänsten, dvs. för ändamålet konsumentvägledning, i princip kan anses tillåten med stöd av en intresseavvägning enligt 10 punkten f. Såvitt avser behandlingen av personuppgifter i det nu aktuella fallet anser dock Datainspektionen att innehållet i de uppgifter som har behandlats är sådant att den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten väger tyngre än Wikys intresse av att publicera uppgifterna. Behandlingen är således inte tillåten enligt personuppgiftslagen. Eftersom behandlingen av personuppgifterna inte är tillåten enligt personuppgiftslagen har Wiky haft en skyldighet att ta bort personuppgifterna då de blev medvetna om att dessa fanns i tjänsten reco.se. Som personuppgiftsansvarig har Wiky i förekommande fall också haft att på begäran av den registrerade vidta rättelse i enlighet med 28 personuppgiftslagen. Enligt den klagande har uppgifterna inte tagits bort efter att han och hans ombud hade tagit kontakt med företrädare för tjänsten. Uppgifterna har dock numera tagits bort från tjänsten och Datainspektionen ser därför ingen anledning att vidta några åtgärder mot Wiky i detta avseende. Sida 9 av 10

10 Datainspektionen förutsätter att Wiky i fortsättningen vidtar lämpliga åtgärder då de blir uppmärksammade på att kränkande personuppgiftsbehandling förekommer i tjänsten. Hur man överklagar Om ni vill överklaga beslutet skall ni skriva till Datainspektionen. Ange i skrivelsen vilket beslut som överklagas och den ändring som ni begär. Inspektionen måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fick ta del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Datainspektionen sänder överklagandet vidare till Länsrätten i Stockholms län för prövning om inspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Detta beslut har fattats av generaldirektören Göran Gräslund i närvaro av chefsjuristen Hans-Olof Lindblom, teamledaren Catharina Fernqvist, juristerna Jonas Agnevall och Martin Brinnen (föredragande). Göran Gräslund Martin Brinnen Kopia till: Advokatfirman Cederqvist KB, att. Charlotta Poehler och Amanda Spaner, Box 1670, Stockholm Sida 10 av 10

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Katrineholms kommuns användning av s.k. sociala medier

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Katrineholms kommuns användning av s.k. sociala medier Datum Diarienr 2010-07-02 685-2010 Katrineholms kommun 641 80 Katrineholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Katrineholms kommuns användning av s.k. sociala medier Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) utlämnande av uppgifter om medlemmar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) utlämnande av uppgifter om medlemmar Beslut Dnr 2008-10-15 1176-2008 De handikappades riksförbund Box 47305 100 74 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) utlämnande av uppgifter om medlemmar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Aktiebolaget Gröna Lunds Tivolis användning av Facebook

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Aktiebolaget Gröna Lunds Tivolis användning av Facebook Datum Diarienr 2010-07-02 687-2010 Aktiebolaget Gröna Lunds Tivoli Lilla Allmänna Gränd 9115 21 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Aktiebolaget Gröna Lunds Tivolis användning av Facebook

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) inspelning av telefonsamtal i kundtjänst

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) inspelning av telefonsamtal i kundtjänst Beslut Diarienr 1 (7) 2016-05-10 120-2016 Er referens JR 21/2016 TeliaSonera Sverige AB 123 86 Farsta Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) inspelning av telefonsamtal i kundtjänst Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) mot IOGT-NTO behandling av uppgifter i medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) mot IOGT-NTO behandling av uppgifter i medlemsregister Beslut Dnr 2008-08-06 217-2008 IOGT-NTO Box 128 25 112 97 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) mot IOGT-NTO behandling av uppgifter i medlemsregister Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig 1(5) Beteckning Riktlinjer behandling personuppgifter Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) 1.

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204); behandling av personuppgifter för kontroll av anställda

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204); behandling av personuppgifter för kontroll av anställda Beslut Dnr 2007-06-27 87-2007 Carlsberg Sverige AB Bryggerivägen 10 161 86 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204); behandling av personuppgifter för kontroll av anställda Beslut Datainspektionen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Beslut Dnr 2006-07-10 706-2006 Norn Integrated Computer Systems AB Box 439 194 04 Upplands Väsby Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter Datum Dnr 2007-12-12 1118-2007 Stensjö Fastigheter Fastighetsexpeditionen Västanvindsgatan 6 C 417 17 GÖTEBORG Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter Datainspektionens

Läs mer

Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) BESLUT Dnr 2008-03-18 1402-2007 Svenska Bankföreningen Att: Marie-Louise Ulfward Box 7603 103 94 STOCKHOLM Såsom ombud för: Se bilaga. Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Fitness24Seven

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Fitness24Seven Datum Dnr 2007-11-05 535-2007 Fitnesss24Seven Box 2022 220 20 Lund Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Fitness24Seven Datainspektionens beslut Datainspektionen avslutar ärendet.

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO)

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) Datum Diarienr 2013-04-17 1822-2012 Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO Box 1110 111 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag Beslut Dnr 2008-07-02 632-2008 Eslövs Bostads AB Box 225 241 23 Eslöv Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag Datainspektionens beslut

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen Beslut Dnr 2008-03-26 1202-2007 Tyco Electronics Svenska AB Ombud: Jur. Kand. Patrik Ottosson Maqs Law Firm Advokatbyrå AB Box 119 18 404 39 GÖTEBORG Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Dnr 2008-06-23 473-2008 Stadsdelsnämnden Södra Innerstaden, Malmö stad Box 7070 200 42 Malmö samt via e-post och fax sodrainnerstaden@malmo.se 040-346460 Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i molnet

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i molnet Datum Diarienr 2013-09-09 890-2012 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sollentuna kommun Turebergs torg 1 191 86 Sollentuna Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datum Diarienr 2014-01-23 1842-2013 Kyrkostyrelsen Svenska kyrkan 751 70 Uppsala Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datainspektionens beslut

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) angående publicering av personuppgifter på Internet

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) angående publicering av personuppgifter på Internet Datum Diarienr 2010-03-09 1857-2009 Landstinget i Dalarna att. Landstingsjuristen N.N. Box 712 791 29 Falun Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) angående publicering av personuppgifter på Internet

Läs mer

Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX

Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX Datum Diarienr 2014-02-07 234-2013 Wihlborgs Fastigheter AB Dockplatsen 16 Box 97 201 20 Malmö Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX Datainspektionens

Läs mer

Personuppgiftsbehandling i forskning

Personuppgiftsbehandling i forskning Personuppgiftsbehandling i forskning 4 mars 2014 Victoria Söderqvist, jurist Datainspektionen Personuppgiftslagen Bygger på dataskyddsdirektivet Generell lag bestämmelser i annan lag eller förordning gäller

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) kontroll av anställda

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) kontroll av anställda Datum Diarienr 2013-01-14 1369-2012 Polismyndigheten i Örebro Län Box 1804 701 18 Örebro Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) kontroll av anställda Datainspektionens beslut Datainspektionen bedömer

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) BESLUT Dnr 2005-04-27 1917-2004 Advokatfirman Glimstedt Catarina Granell-Hagsten Box 16108 103 22 Stockholm Såsom ombud för: AB Svensk Pantbelåning Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Seamless Payment AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Seamless Payment AB Datum Diarienr 2014-06-09 1838-2013 Seamless Payment AB Sankt Eriksgatan 121 113 43 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Seamless Payment AB Datainspektionens beslut Ärendet avslutas.

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-09-09 685-2008 Produktionsnämnden för vård och bildning Uppsala kommun 753 75 UPPSALA Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2011-04-13 352-2011 SJ AB 105 50 STOCKHKOLM Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen meddelar undantag från förbudet

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 780-2008 Big Travel Sweden AB Jöns Filsgatan 3 203 12 Malmö Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2013-06-17 344-2013 Familjebostäder i Göteborg AB Box 5151 402 26 GÖTEBORG Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2013-06-17 346-2013 Gårdstensbostäder AB Box 4 424 21 ANGERED Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att Gårdstensbostäder

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 786-2008 Kuoni Scandinavia AB Box 454 39 113 47 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

Tillsynsbeslut; omdömen om elever

Tillsynsbeslut; omdömen om elever 20 Datum Diarienr 2010-05-03 986-2009 Enköpings kommun Nämnden för förskola och grundskola 745 80 Enköping Tillsynsbeslut; omdömen om elever Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Beslut Dnr 2005-03-09 1978-2004 ICA Sverige AB 721 84 VÄSTERÅS Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att ICA Sverige AB i kassasystemet

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datum Diarienr 2014-09-15 1275-2013 SJ AB 105 50 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål 13 mars 2014 Victoria Söderqvist, jurist Datainspektionen Personuppgiftslagen Bygger på Dataskyddsdirektivet Bestämmelser i annan lag eller förordning gäller

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2014-05-21 1079-2013 AB Stångåstaden Box 3300 580 03 Linköping Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut AB Stångåstaden har behandlat känsliga

Läs mer

Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET PUL i praktiken Vad är PuL? PuL betyder Personuppgiftslagen och trädde i kraft 1998. Personuppgiftsansvarig Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hantering av personnummer i samband med prisförfrågan

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hantering av personnummer i samband med prisförfrågan Datum Dnr 2007-10-08 246-2007 TeliaSonera AB Att: Conny Larsson Mårbackagatan 11 123 86 Farsta Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hantering av personnummer i samband med prisförfrågan Datainspektionens

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personnummer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personnummer Datum Diarienr 2014-06-12 1739-2013 Riksidrottsförbundet Idrottens hus 114 73 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personnummer Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-09- 09 810-2008 Utbildningsnämnden i Skövde kommun 541 83 SKÖVDE Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att

Läs mer

Föreningen kommer vidare att skriva avtal med sin systemleverantör. Leverantören kommer också att ta emot föreningens säkerhetskopior.

Föreningen kommer vidare att skriva avtal med sin systemleverantör. Leverantören kommer också att ta emot föreningens säkerhetskopior. 3 (8) Föreningen kommer att informera alla lägenhetsinnehavare. Vid ägarbyte informeras de nya lägenhetsinnehavarna fortlöpande. Information kommer också att finnas på föreningens hemsida www.brftullen.se.

Läs mer

Frågor & svar om nya PuL

Frågor & svar om nya PuL Frågor & svar om nya PuL Fråga 1: Varför ändras PuL? PuL ändras för att underlätta vardaglig behandling av personuppgifter som normalt inte medför några risker för att de registrerades personliga integritet

Läs mer

Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i fristående databaser

Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i fristående databaser Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-09-04 Dnr 150-2012 Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i fristående databaser 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen

Tillsyn enligt personuppgiftslagen 200 Datum Diarienr 2009 05 13 92 2009 Bolagsverket 851 81 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen Beslut Datainspektionen bedömer att Bolagsverket med stöd av en intresseavvägning enligt 10 punkten

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende den webbaserade tjänsten Squill

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende den webbaserade tjänsten Squill Beslut Dnr 2007-05-02 1625-2006 58-2007 Riksförbundet BRIS Netclean Technologies Sweden AB Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende den webbaserade tjänsten Squill Datainspektionens beslut

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Innehåll Inledning... 4 Fakta om PuL... 5 Så här kan du få rättelse... 6 Rätten till registerutdrag... 6 Möjligheten att själv

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-05-21 1319-2009 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torggatan 1 431 35 Mölndal Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda Datum Dnr 2008-02-29 806-2007 Kidde Sweden AB Box 90 120 120 21 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda Datainspektionens beslut

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Brf Kvarnberget

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Brf Kvarnberget Datum Dnr 2007-10-23 566-2007 Brf Kvarnberget Maria Prästgårdsgata 1 118 52 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Brf Kvarnberget Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Grundkurs i personuppgiftslagen. Grundkurs för personuppgiftsombud

Grundkurs i personuppgiftslagen. Grundkurs för personuppgiftsombud Välkomna till Datainspektionen Grundkurs i personuppgiftslagen Grundkurs för personuppgiftsombud Ulrika Bergström, Jonas Agnvall, Agneta Runmarker och Ranja Bunni 15-16 mars 2016 Grundkurs i personuppgiftslagen

Läs mer

Rutin för webbpublicering av personuppgifter

Rutin för webbpublicering av personuppgifter 1(5) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens kansli Caroline Uttergård, Administratör 0171-525 61 caroline.uttergard@habo.se Antagen av kommundirektören 2014-10-15 Rutin för webbpublicering av personuppgifter

Läs mer

Redogörelse för tillsynsärendet Datainspektionen har uppmärksammat att kreditupplysningar publiceras på bl.a. följande webbplatser:

Redogörelse för tillsynsärendet Datainspektionen har uppmärksammat att kreditupplysningar publiceras på bl.a. följande webbplatser: Beslut Dnr 2008-05-16 1644-2006 Advokatfirman Lindahl KB Att: Lars B Melin Box 11911 404 39 GÖTEBORG Ombud för: Business Check i Sverige AB Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 755-2011 Socialnämnden Södertälje Kommun 151 89 Södertälje Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1293-2013 Kristdemokraterna Box 2373 103 18 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister Datainspektionens

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL 1 (6) Beslut Dnr 2008-09-09 1310-2007 Bildningsnämnden Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) BESLUT Dnr 2006-02-24 1344-2005 Svenska Bankföreningen Box 7603 103 94 Stockholm Såsom ombud för: Se bilaga. Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter vid rutinkontroll av förares innehav av taxiförarlegitimation

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter vid rutinkontroll av förares innehav av taxiförarlegitimation Datum Diarienr 2012-05-16 163-2012 Taxi Stockholm 15 00 00 AB Ombud: Advokat NN Sandart&Partners Advokatbyrå KB Box 7131 103 87 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) 1 (6) PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Lagens ikraftträdande PUL trädde ikraft den 24 oktober 1998 och genom PUL:s införande upphävdes 1973-års datalag. För behandling av personuppgifter, som påbörjats före den

Läs mer

Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2013-11-18 768-2013 Axfood Sverige AB division Dagab Box 440 401 26 Göteborg Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Axfood Sverige AB division

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Beslut Diarienr 2011-04-01 1579-2010 Socialnämnden i Botkyrka Kommun 147 785 Tumba Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Göteborgs universitet (Svensk nationell datatjänst)

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Göteborgs universitet (Svensk nationell datatjänst) Datum Diarienr 2012-04-18 811-2011 Universitetsstyrelsen Göteborgs universitet Box 100 405 30 GÖTEBORG Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Göteborgs universitet (Svensk nationell datatjänst)

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) samkörning av personuppgifter för gemensam verksamhetsuppföljning

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) samkörning av personuppgifter för gemensam verksamhetsuppföljning Beslut Diarienr 1 (9) 2015-07-03 518-2015 Vård- och omsorgsnämnden Österåkers kommun 184 86 Åkersberga Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) samkörning av personuppgifter för gemensam verksamhetsuppföljning

Läs mer

e-förvaltning och juridiken 8 maj 2008 Kristina Blomberg

e-förvaltning och juridiken 8 maj 2008 Kristina Blomberg e-förvaltning och juridiken 8 maj 2008 Kristina Blomberg www.pulpedagogen.se Personuppgiftslagen (PuL) Vad tänka på i PuL när det gäller e-förvaltning? Missbruksregeln - Hanteringsregeln Ändamålet God

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1402-2010 Lindorff Sverige AB Box 47297 100 74 Stockholm Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter om personer som hämtar ut postpaket

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter om personer som hämtar ut postpaket Beslut Dnr 2008-04-11 476-2007 Posten AB 105 00 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter om personer som hämtar ut postpaket Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 643-2012 Socialnämnden Järfälla kommun 177 80 Järfälla Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Socialdemokraternas medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Socialdemokraternas medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1287-2013 Socialdemokraterna 105 60 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Socialdemokraternas medlemsregister Datainspektionens beslut

Läs mer

Kommunstyrelsen. Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18, 77 Kompletterad av kommunstyrelsen 2012-11-14, 162

Kommunstyrelsen. Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18, 77 Kompletterad av kommunstyrelsen 2012-11-14, 162 Kommunstyrelsen Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning och regler för webbpublicering av personuppgifter på www.odeshog.se Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18,

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av känsliga personuppgifter om anställda

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av känsliga personuppgifter om anställda Beslut Diarienr 1 (5) 2017-05-16 120-2017 Midasplayer AB Sveavägen 44 111 34 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av känsliga personuppgifter om anställda Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1288-2013 Vänsterpartiet Box 12660 112 93 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister Datainspektionens beslut

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hyresbostäder i Norrköping AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hyresbostäder i Norrköping AB Datum Diarienr 2014-12-04 1593-2014 Hyresbostäder i Norrköping AB Box 2330 600 02 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hyresbostäder i Norrköping AB Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Commuter Security Group AB:s registrering av personuppgifter i samband med insatser mot skadegörelse

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Commuter Security Group AB:s registrering av personuppgifter i samband med insatser mot skadegörelse Datum Diarienr 2012-05-29 1884-2011 Commuter Security Group AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Commuter Security Group AB:s registrering av personuppgifter i

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Lathund Personuppgiftslagen (PuL)

Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Behandling Alla former av åtgärder där man hanterar personuppgifter oavsett om det sker via datorn eller inte. Detta kan vara till exempel insamling, registrering och

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL 1 (6) Beslut Dnr 2008-09-09 730-2008 Utbildningsnämnden Göteborgs stad Box 5428 402 29 Göteborg Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Ärendet avslutas.

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 750-2011 Landstingsstyrelsen Landstinget Blekinge 371 81 Karlskrona Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2012-02-06 790-2011 Statens skolinspektion Box 23069 104 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Beslut Dnr 2007-02-06 998-2006 Lerums kommun Kommunstyrelsen Socialnämnden 443 80 LERUM Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) En forskningsstudie vid Örebro universitet med känsliga personuppgifter om barn

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) En forskningsstudie vid Örebro universitet med känsliga personuppgifter om barn Beslut Diarienr 1 (5) 2017-01-25 893-2016 Ert diarienr ORU 2.6.2-02130/2016 Örebro universitet 701 82 Örebro Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) En forskningsstudie vid Örebro universitet med

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Enköpings kommunstyrelses användning av molntjänsten Dropbox

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Enköpings kommunstyrelses användning av molntjänsten Dropbox Datum Diarienr 2011-09-28 256-2011 Enköpings kommunstyrelse Kungsgatan 42 745 80 Enköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Enköpings kommunstyrelses användning av molntjänsten Dropbox Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende Åklagarmyndighetens externa webbplats

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende Åklagarmyndighetens externa webbplats BESLUT Diarienr 2012-02-10 1755-2011 Ert diarienr ÅM-A 2011/1555 Åklagarmyndigheten Box 5553 114 85 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende Åklagarmyndighetens externa webbplats

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Ideell förenings behandling av personuppgifter för löneutbetalningsändamål

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Ideell förenings behandling av personuppgifter för löneutbetalningsändamål Datum Diarienr 2011-06-13 419-2011 Måleribranschens Semesterkassa Box 17144 104 62 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Ideell förenings behandling av personuppgifter för löneutbetalningsändamål

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2011-10-03 1938-2010 Linköpings universitet 581 83 Linköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att Linköpings universitet

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-05-21 1318-2009 Regionstyrelsen Region Skåne 291 89 Kristianstad Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola Datum Diarienr 2011-04-07 1336-2010 Cybergymnasiet i Göteborg AB Mjölnarvägen 2-4 131 31 Nacka Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Personuppgiftslagen 20 april 2010

Personuppgiftslagen 20 april 2010 Personuppgiftslagen 20 april 2010 Kristina Blomberg info@pulpedagogen.se 08-36 22 30, 070-751 90 41 www.pulpedagogen.se Historia FoB-arna startade diskussionen på 1960-talet Datalagen (och Datainspektionen)

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen

Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen 2013-03-01 Innehåll 1. Kort om personuppgiftslagen... 1 2. Några begrepp i PuL... 1 3. Grundläggande krav på behandling av personuppgifter...

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 757-2011 Socialnämnden Lunds Kommun 221 00 Lund Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1286-2010 Intrum Justitia Sverige AB 105 24 Stockholm Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut

Läs mer

Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a personuppgiftslagen.

Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a personuppgiftslagen. HFD 2015 ref 3 Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a personuppgiftslagen. Lagrum: 5 a personuppgiftslagen (1998:204) 2Secure Screening AB (bolaget) tillhandahöll en tjänst som gav företag, organisationer

Läs mer

2012-12-12 1668-2012. Polismyndigheten i Uppsala län Box 3007 750 03 UPPSALA. Datainspektionen meddelar följande BESLUT

2012-12-12 1668-2012. Polismyndigheten i Uppsala län Box 3007 750 03 UPPSALA. Datainspektionen meddelar följande BESLUT BESLUT Diarienr 2012-12-12 1668-2012 Polismyndigheten i Uppsala län Box 3007 750 03 UPPSALA Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) och polisdatalagen (2010:361) avseende publicering av bilder på

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 1552-2012 Socialnämnden i Norrköpings kommun Rådhuset 601 81 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

Instruktion enligt personuppgiftslagen (1998:204) för Eskilstuna kommunkoncern

Instruktion enligt personuppgiftslagen (1998:204) för Eskilstuna kommunkoncern 1 (5) Instruktion enligt personuppgiftslagen (1998:204) för Eskilstuna kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige den 23 september 2010, 193. Inledning Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 december 2011 KLAGANDE AA Ombud: BB Fastighetsjuristerna Göteborg HB Norra Hamngatan 18 411 06 Göteborg MOTPART Datainspektionen Box 8114

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 771-2008 Ticket Travel Group AB Värmdövägen 84 131 08 Nacka Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt patientdatalagen (2008:355) rutiner för registrering i Senior Alert.

Beslut efter tillsyn enligt patientdatalagen (2008:355) rutiner för registrering i Senior Alert. Beslut Diarienr 2013-03-15 1049-2012 Socialnämnden i Umeå kommun Skolgatan 31 A 901 84 Umeå Beslut efter tillsyn enligt patientdatalagen (2008:355) rutiner för registrering i Senior Alert. Datainspektionens

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1895-2014 Pay Solutions Sweden AB Kaserntorget 7 411 18 Göteborg Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Pay Solutions

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 876-2010 TioHundranämnden Box 801 761 28 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundranämnden i strid med 6 lagen om behandling

Läs mer