Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ)"

Transkript

1 Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ) Lead manager Co manager

2 Innehåll Sammanfattning 2 Riskfaktorer 5 Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB 8 Bakgrund och motiv 9 Villkor och anvisningar 10 VD har ordet 12 Affärsidé, vision, strategi och mål 13 Marknadsöversikt 14 Historik 17 Verksamhetsbeskrivning 18 Intjäningsmodell 26 Finansiell information i sammandrag 28 Kommentarer till den fi nansiella utvecklingen 30 Aktiekapital och ägarförhållanden 32 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 35 Legala frågor och kompletterande information 42 Bolagsordning 44 Skattefrågor i Sverige 45 Delårsrapport januari mars Årsredovisning för DIBS Payment Services 2006 inklusive noter och redovisningsprinciper 54 Årsredovisning för DebiTech 2004 inklusive noter och redovisningsprinciper 72 Adresser 79 Defi nitioner CMM Capability Maturity Model; ett ramverk för kvalitetssäkring inom mjukvaruutveckling DIBS eller Bolaget DIBS Payment Services AB (publ) med organisationsnummer med eller utan dotterbolag beroende på sammanhang Erbjudandet Bolagets erbjudande om teckning av nyemitterade aktier och de säljande aktieägarnas erbjudande om försäljning av Försäljningsaktier i enlighet med villkoren i detta Prospekt HQ Bank HQ Bank AB; ett helägt dotterbolag till HQ AB (publ) Koncernen DIBS Payment Services AB med dotterbolag Kortinlösare Bank eller annat finansiellt institut som ger kredit till det säljande företaget för godkända transaktioner. Får senare betalt av kortutgivaren Nyemissionen De högst nyemitterade aktier som i Erbjudandet kommer att erbjudas till teckning OWASP Open Web Application Security Project, Organisation som utger rekommendationer för hur företag skall utveckla säkra och försvarbara webbapplikationer PCI PCI DSS, Payment Card Industry Data Security Standard. En säkerhetsstandard för hantering av kortinformation som utvecklats av VISA och MasterCard Prospektet Detta prospekt som har upprättats i samband med Erbjudandet och upptagandet till handel av Bolagets aktier på First North, som drivs av Stockholmsbörsen AB PSP Payment Service Provider, företag som erbjuder olika betalningslösningar och tjänster Samgåendet Samgåendet mellan bolagen DebiTech AB (nuvarande DIBS Payment Services AB) och DIBS A/S som genomfördes i augusti 2006

3 1 Erbjudandet i korthet Anmälningsperiod: 21 maj 5 juni 2007 Anmälningar skickas till: HQ Bank AB Emissionsavdelningen/DIBS Norrlandsgatan 15 D SE Stockholm Försäljningspris: 36 kronor per aktie Betalning: Kontant, senast den 13 juni 2007 Beräknat datum för offentliggörande av utfallet i Erbjudandet: 8 juni 2007 Beräknad första dag för handel i aktien på First North: 18 juni 2007 Minsta teckning: 2 handelsposter motsvarande 200 aktier Datum för publicering av fi nansiell information Delårsrapport för andra kvartalet 2007: 14 augusti 2007 Delårsrapport för tredje kvartalet 2007: 6 november 2007 Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007: 12 februari 2008 Övrigt ISIN-kod: Kortnamn på First North: Handelspost: Hemsida: SE DIBS 100 aktier Handling infogad genom hänvisning Följande handling, vilken tidigare har publicerats skall infogas och utgör del av Prospektet: i) DIBS A/S reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2004 med bifogad revisionsberättelse. Handel på First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs av Stockholmsbörsen AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på First North kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. Stockholmsbörsen AB godkänner ansökan om upptagande till sådan handel. Uttalanden om framtidsutsikter i detta Prospekt är gjorda av Styrelsen för DIBS Payment Services AB (publ) och är baserade på nuvarande marknadsförhållanden. Uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren bör vara uppmärksam på att dessa, som alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. Erbjudandet enligt detta Prospekt riktar sig inte till allmänheten i annat land än Sverige. Erbjudandet riktar sig ej heller i övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet eller anmälningssedeln får inte distribueras i något land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. De aktier som omfattas av Erbjudandet enligt detta Prospekt har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 ( Securities Act ) eller någon provinslag i Kanada och får inte utbjudas eller försäljas, direkt eller indirekt, inom Amerikas Förenta Stater eller i Kanada eller till personer med hemvist där, annat än i sådana undantagsfall som ej kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. Tvist rörande Erbjudandet enligt detta Prospekt skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Siffror i Prospektet har avrundats, medan beräkningar genomförts utan avrundning. Detta medför att vissa tabeller till synes inte summerar korrekt. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med fi nansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Förutom vad som anges på sidorna 53, 71 samt 78, dvs sidorna där Revisionsberättelse 2006, Revisionsberättelse 2004 och Granskningsrapport Q1, ingår har ingen information i detta prospekt granskats eller reviderats av bolagets revisor.

4 2 Sammanfattning Mkr Intäkter per intäktsslag Övriga intäkter Denna sammanfattning är endast en introduktion till och ett sammandrag av informationen i Prospektet. Varje beslut om att investera i DIBS-aktien skall därför baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet och således inte enbart på denna sammanfattning. Potentiella investerare bör uppmärksamma att personer får göras ansvariga för uppgifter som ingår eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av sammanfattningen, endast om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller fel aktig i förhållande till de andra delarna av Prospektet. Investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i Prospektet kan bli tvungen att bekosta översättning av detsamma Återkommande intäkter Startintäkter 2004 POS Media Offentligsektor Elektronik Telekom Nedladdningsbara tjänster 2005 Intäkter per bransch ) Biljetter Övrigt 1) Baserat på DIBS 300 största kunder. Resor Postorder 2006 Estimerad utveckling för omsättningen på den nordiska e-handelsmarknaden Mdr Källa: Forrester Research (2006) Sverige Norge Danmark Finland Verksamhet DIBS är Nordens ledande oberoende leverantör av betalningslösningar för handel på Internet. Bolaget grundades 1998 och har lett utvecklingen sedan starten av den kommersiella e-handeln.genom ett samgående mellan svenska DebiTech AB och danska DIBS A/S bildades DIBS Payment Services AB sommaren Bolaget har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. DIBS är en betydelsefull länk i värdekedjan mellan handlaren och dennes finansiella partners och utgör en viktig del av betalningsinfrastrukturen. Bolaget erbjuder ett flertal säljplattformar med tillgång till ett stort antal betalningsmetoder. DIBS huvudsakliga uppgift är att säkert och enkelt hantera betalningstransaktioner från kunden till handlarens finansiella partners såsom kortinlösare och banker. Vidare återrapporterar DIBS samtliga transaktioner till handlaren för att möjliggöra avstämning mot ordersystem eller kundreskontra. Intjäningsmodell Bolagets intjäningsmodell bygger på en hög andel återkommande intäkter. Intäkterna ökar i takt med tillkomsten av nya kunder och tillväxt i den hanterade transaktionsvolymen.därmed är en stor del av kostnaderna fasta och ökar inte vid tillväxt av abonnemangs- och transaktionsintäkter från befintliga kunder. Följaktligen har Bolaget en hög grad av skalbarhet där tillväxt i intäkter och effektiv drift av IT-systemen är väsentligt för resultatet. Efter samgåendet mellan DebiTech AB och DIBS A/S har driften effektiviserats varför intjäniningsförmågan förväntas förbättras ytterligare från och med Kostnads ökningar uppstår normalt sett stegvis vid exempelvis uppstartande av ny verksamhet på nya marknader. Kunder DIBS betjänar cirka kunder från 17 länder varav ett antal välkända nordiska företag. DIBS är inte beroende av någon enskild kunds omsättning utan har en bred för delning på såväl ett flertal kunder som på ett flertal branscher. Av omsättningen 2006 stod de tio största kunderna för cirka 12 procent, medan den största enskilda kunden utgjorde cirka två procent av omsättningen. Marknad DIBS är verksamt på marknaden för betalningslösningar för e-handel. Som leverantör av betalningslösningar till e-handeln, bidrar DIBS med en central del av infrastrukturen i e-handelns värdekedja.

5 3 E-handelsmarknaden har präglats av en markant tillväxt de senaste fem åren. Under perioden har e-handelns andel av den totala Business-to- Consumer (B2C) handeln i Europa ökat från under en procent till över fyra procent. Ett flertal faktorer pekar på att e-handelns tillväxt kommer att fortsätta under de kommande åren. Användandet av Internet och betalningskort ökar, utbudet av varor tillgängliga på Internet ökar och allt fler konsumenter ser Internet som en säker handelsplats. Den kraftiga tillväxten under 2000-talet förväntas fortsätta och under de närmaste fem åren uppgå till i genomsnitt 21 procent per år i Europa respektive 26 procent per år i Norden till och med Någon specifik statistik avseende marknaden för betalningslösningar för e-handel publiceras inte. Tillväxten drivs främst av att en stor del av omsättningen är transaktionsbaserad och därmed följer tillväxten inom e-handeln. Konkurrenter Under de senaste två åren har antalet företag som erbjuder betalningslösningar minskat på grund av ökade krav för att erhålla certifiering från kortinlösare och kortföretag samt ökade omkostnader för utveckling och drift av PSP verksamheter. DIBS ledning bedömer att de aktörer som har störst marknadsandelar i Norden efter DIBS är de svenska bolagen Netgiro och Payex samt det norska bolaget Netaxept. Utanför Norden finns ett antal större internationella PSPaktörer varav de viktigaste återfinns i Centraleuropa. Bland dessa kan nämnas Globalcollect (Holland), Bibit/Worldpay (Storbritannien), Ogone (Belgien) samt Datacash (Storbritannien) och Wirecard (Tyskland). De två sistnämnda är noterade på Londonbörsen (AIM) respektive Frankfurtbörsen. Bakgrund och motiv Bolaget har vuxit dels i takt med att e-handeln tagit marknadsandelar från den traditionella handeln, dels som en effekt av att internetrelaterade betalningar brett ut sig till områden där det tidigare enbart gick att genomföra kontanttransaktioner. Expan sionen har skett genom ökade volymer från befintliga kunder, tillkomsten av nya kunder och genom förvärv. Styrelsen bedömer att fortsatt tillväxt kommer att ske genom att ta nya kunder på befintliga marknader, följa befintliga kunder in på nya marknader, förvärva konkurrenter samt genom att befintliga kunders försäljning ökar i takt med e-handelns förväntade tillväxt. Föreliggande nyemission bedöms möjliggöra denna expansion. En anslutning av DIBS aktie till First North förväntas ge positiva effekter i form av ökad uppmärksamhet från kunder, allmänhet och massmedia. Ökad kännedom om Bolagets varumärke och erbjudande innebär även förbättrade möjligheter att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Finansiell utveckling DIBS har under den senaste treårsperioden uppvisat en genomsnittlig omsättningstillväxt överstigande det finansiella målet om 25 procent per år. För 2006 uppgick omsättningstillväxten till cirka 28 procent. Eftersom cirka 88 procent av intäkterna är återkommande drivs tillväxten till stor del av den underliggande tillväxten inom e-handeln. Sedan januari 2006 har Bolaget startat verksamhet i Norge och Finland samt expanderat försäljnings- och supportfunktionerna vilket har haft en negativ påverkan på marginalerna för helåret 2006 och första kvartalet 2007, som uppgick till cirka 28 procent respektive cirka 26 procent. Genom Mdr Kundernas e-handelsförsäljning via DIBS Kv1 04 Kv2 04 Kv3 04 Kv4 04 Kv1 05 Kv2 05 Kv3 05 Kv4 05 Kv1 06 Kv2 06 Kv3 06 Finansiell utveckling i sammandrag Kv4 Kv DebiTech AB DIBS Payment Services AB jan mars jan mars Nettoomsättning, Mkr 17,7 48,5 62,3 14,3 17,8 Omsättningstillväxt, % 63,3 e.t. 28,4 31,4 24,6 Resultat före avskrivningar (EBITDA), Mkr 1) 4,9 14,7 17,4 3,9 4,7 EBITDA-marginal, % 1) 28,0 30,4 27,9 27,8 26,4 Kassa och Bank, Mkr 8,3 17,4 18,3 19,5 22,1 Soliditet, % 45,9 77,3 70,9 79,8 79,3 Medelantal anställda ) Justerat för samgåendekostnader under 2006 om 6,4 Mkr Ägarförhållande 31 mars ) Antal innehavda aktier före Erbjudandet Ägare Antal Procent (%) Globework ApS ,6 SEB-stiftelsen, Skandinaviska Enskilda Banken, pensionsstiftelse ,9 Skandinaviska Enskilda Banken AB ,9 Verdane Capital² ) ,7 Kafl ing Holding ApS ,8 Banque Carnegie Luxembourg S A ,8 Lohmann Holding A/S ,7 TimeVision BV ,2 Carnegie Fond AB/småbolag ,1 LBMF Holding ApS ,1 Övriga aktieägare ,3 Totalt ,0 1) Justerat för därefter kända förändringar 2) Verdane Capital V A KS & Verdane Capital V B KS

6 4 nämnda personalrekryteringar och etableringar på nya marknader är grunden lagd för fortsatt hög tillväxt i nivå med tidigare år. Inga ytterligare rekryteringar eller andra kapacitetsökningar är planerade för DIBS hade vid utgången det första kvartalet 2007 inga räntebärande skulder och en kassa om cirka 22 Mkr. Soliditeten uppgick till cirka 80 procent. Finansiella mål Styrelsens mål är att den genomsnittliga omsättningstillväxten, under kommande treårsperiod skall överstiga 25 procent per år exklusive förvärv, förutsatt rådande marknadsläge. Vidare är det styrelsens mål att den genomsnittliga EBITDA-marginalen skall överstiga 25 procent under den kommande treårsperiod samt att bibehålla lämplig nettokassa och hög soliditet så länge Bolaget befinner sig i en fas av hög tillväxt och förvärvsmöjligheter finns. Styrelsen förutser ingen utdelning under de närmaste åren. Ledning och styrelse Bolagets ledning består av Eric Wallin (Verkställande direktör sedan 2004), Jesper Lohmann (Vice verkställande direktör och Försäljnings och Marknadschef sedan 2006, verksam i Bolaget sedan 2001), Lars Friis (CFO sedan 2000) samt Karsten Bo Malten (CTO (Chief Technology Officer) sedan 2007, verksam i Bolaget sedan 2006). Bolagets styrelse består av Mats Sundström (Styrelse ordförande och Styrelseledamot sedan 2007), Eva Ogestadh (Styrelseledamot sedan 2004), Henrik Aspén (Styrelseledamot sedan 2006), Henning N. Jensen (Styrelseledamot sedan 2006), Mikael Konnerup (Styrelseledamot sedan 2006) samt Sven Mattsson (Styrelseledamot sedan 2007). Villkor i sammandrag Försäljningspris: 36 kronor per aktie Betalning: Kontant, senast den 13 juni 2007 Beräknat datum för offentliggörande av utfallet i Erbjudandet: 8 juni 2007 Beräknad första dag för handel i aktien på First North: 18 juni 2007 Minsta teckning: 2 handelsposter motsvarande 200 aktier Anmälningsperiod: 21 maj 5 juni 2007 Anmälningar skickas till: HQ Bank AB Emissionsavdelningen/DIBS Norrlandsgatan 15 D SE Stockholm Risker DIBS verksamhet, resultat och finansiella ställning kan i icke oväsentlig grad komma att påverkas av ett antal riskfaktorer. För en bedömning av en investering i Bolaget bör därför riskfaktorer beaktas. Nedan beskrivna riskfaktorer är inte redovisade i någon prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Följande faktorer kan i en icke oväsentlig grad komma att negativt påverka DIBS verksamhet, resultat och finansiella ställning: Marknad, Konkurrens, Teknologiutveckling, Driftstörning, Säkerhetsöverträdelse, Medarbetare, Framtida förvärv, Konjunktur, Skatt, Samarbeten, Politiska risker samt såväl Finansiella risker som aktie- och marknadsrelaterade risker. Erbjudandet Styrelsen för DIBS har beslutat att genomföra en spridning av ägandet i Bolaget samt att i samband därmed ansöka om upptagande av Bolagets aktier till handel på First North. Spridningen av ägandet sker genom ett erbjudande om förvärv av högst aktier, i form av dels nyemitterade aktier ( Nyemissionen ), dels befintliga aktier, vilka innehas av vissa av DIBS befintliga ägare. Under förutsättning att Nyemissionen fulltecknas tillförs DIBS kronor före avdrag för emissionskostnader som förväntas uppgå till cirka 6,5 Mkr.

7 5 Riskfaktorer DIBS verksamhet, resultat och fi nansiella ställning kan i icke oväsentlig grad komma att påverkas av ett antal riskfaktorer. För en bedömning av en investering i Bolaget bör därför riskfaktorer beaktas. En investerare måste härutöver beakta en allmän omvärldsanalys, övrig information i Prospektet samt generell information om bolag verksamma i DIBS sektor. I detta avsnitt redovisas och diskuteras ett antal riskfaktorer som inte är redovisade i prioritetsordning och inte heller gör anspråk på att vara heltäckande. Dessutom kan andra risker och osäker heter som Bolaget i dagsläget inte känner till, eller som styrelsen för närvarande anser vara obetydliga, komma att negativt påverka Bolagets framtidsutsikter och resultat. Verksamhets- och branschrelaterade risker Marknad Marknaden för internetbaserade betalningslösningar är relativt ny och dess framtida utveckling är beroende av en allmän marknadsacceptans. På grund härav försvåras möjligheterna att förutsäga den framtida utvecklingen för Bolagets verksamhet är beroende av att efterfrågan på internetbaserade betalningslösningar fortsätter att öka. Marknadsläget kan dock komma att förändras vilket kan innebära att de förväntade försäljningsvolymerna inte uppnås med negativ konsekvens för Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Konkurrens Marknaden för internetbaserade betalningslösningar, där DIBS är verksamt, förändras kontinuerligt som resultat av exempelvis ökad konsolidering. Ökade insatser på Bolagets huvudmarknader från internationella konkurrenter, där ett flertal ingår i finansiellt starka koncerner, skulle kunna få negativa konsekvenser för bolaget. Ökad konkurrens från nya eller befintliga leverantörer av betalningslösningar alternativt ett insteg från banker och kortinlösare på marknader för betalningslösningar där DIBS är verksamt kan komma att påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Teknologiutveckling DIBS framgång är till stor del beroende av Bolagets förmåga att leda och anpassa sig efter teknologiutvecklingen vilken drivs av nya tekniska lösningar, marknadsbehov samt ökade krav på säkerhet från internationella kortinlösare och kortorganisationer. Med hänsyn till detta måste Bolaget vid var tid snabbt och kostnadseffektivt kunna anpassa sig till teknologiutvecklingen för att inte tappa konkurrenskraft och marknadsandelar vilket framledes kan ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Kunder DIBS är inte beroende av någon enskild kund. Ett frånfall av ett flertal större kunder skulle emellertid kunna medföra en negativ inverkan på koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Bolagets framtida tillväxt är beroende av tillgången till nya kunder och om Bolaget inte lyckas realisera den förväntade kundtillväxten kan även det medföra negativa inverkningar på Bolagets verksamhet. Driftstörning DIBS erbjuder betalningslösningar som är affärskritiska för kunderna. En driftstörning avseende DIBS system skulle kunna få skadliga konsekvenser för kunderna vilket i sin tur kan skada DIBS. Bolagets ansvar för fel i samband med levererade tjänster är begränsat till direkta skador och till ett sammanlagt belopp överensstämmande med Bolagets vid varje tid gällande försäkringsbelopp varför den största risken för DIBS avser Bolagets anseende. Infrastrukturen i Bolaget är skapad för att försäkra att DIBS vid var tid kan leva upp till den servicenivå som avtalats med kunderna. Detta är dock ingen garanti för att en driftstörning inte skulle kunna uppstå. Då delar av hårdvaran är lokaliserad hos externa leverantör (så kallade co-location centers) är DIBS exponerat mot eventuella störningar hos dessa leverantörer. Leverantörernas skadeståndsansvar är enligt IT-Företagens Allmänna bestämmelser avseende IT-Drift begränsat till direkta skador och till ett belopp motsvarande 15 procent av årsavgiften, såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Driftstörningar av allvarlig karaktär hos DIBS eller ovan nämnda leverantörer skulle kunna få en negativ påverkan på DIBS omsättning och resultat. Säkerhetsöverträdelse DIBS är certifierade av VISA/MasterCard. Denna så kallade PCI-certifiering innehåller ett flertal krav på såväl den interna som den externa IT-säkerheten. PCI-certifieringen är dock ingen garanti för att det inte skulle kunna ske säkerhets överträdelser i DIBS system och processer. Ett otillbörligt system intrång skulle kunna inverka negativt på Bolagets förtroende och rykte på marknaden och ha negativ påverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning. Medarbetare DIBS förmåga att attrahera och behålla kompetenta medarbetare är av betydelse för fortsatta framgångar. Bolagets resultat är beroende av medarbetarnas kompetens och insatser. Om nyckelpersoner lämnar Bolaget kan det medföra negativa konsekvenser på verksamheten.

8 6 Framtida förvärv DIBS tillväxt har delvis genererats genom förvärv av bolag, och så kommer sannolikt att ske även i framtiden. Följaktligen är DIBS framtida utveckling till viss del beroende av tillgången på, samt DIBS förmåga att identifiera, potentiella förvärvskandidater. Konjunktur Den globala konjunkturen påverkar investeringsviljan hos DIBS nuvarande och potentiella kunder. En svag konjunktur i hela eller delar av världen kan komma att medföra lägre marknadstillväxt för elektronisk handel med åtföljande negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Skatt DIBS bedriver verksamhet i ett flertal länder vars skattelagstiftning kan ändras över tiden. Till följd av detta kan det inte uteslutas att förändringar gällande den skatterättsliga lagstiftningen kan komma att påverka DIBS resultat och finansiella ställning. DIBS har skattemässiga underskottsavdrag. Uppskjutna skattefordringar på dessa underskott har redovisats i den mån de har bedömts sannolikt att de medför lägre skatteutbetalningar i framtiden. Skulle DIBS verksamhet inte generera tillräckliga skattepliktiga överskott och det inte längre är sannolikt att skattepliktiga överskott kommer att finnas i framtiden kan de redovisade uppskjutna skattefordringar blir föremål för nedskrivning. Samarbeten Som leverantör av betalningslösningar har DIBS ingått samarbeten med ett flertal tekniska såväl som finansiella aktörer däribland banker och kortinlösare. Bolagets verksamhet är beroende av en god samarbetsrelation med dessa parter. I det fall en god samarbetsrelation till en eller flera parter inte kan upprätthållas skulle det kunna få negativa följder för DIBS verksamhet, resultat och finansiella ställning. Politiska risker DIBS bedriver verksamhet i flera olika länder. Förändringar av lagar och andra regleringar avseende exempelvis utländskt ägande, statligt deltagande, skatter, royalties, tullar eller växelkurser kan påverka Bolagets resultat- och finansiella ställning. Vidare kan Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning påverkas av krigshandlingar, terrorism samt politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i övrigt. Finansiella risker Behov av ytterligare kapital Det kan inte uteslutas att ytterligare kapital kan komma att behövas för att finansiera DIBS verksamhet och fortsatta expansion. Detta kan komma att ske i ett marknadsläge som är mindre gynnsamt än idag. Detta kapitalbehov komma att infinna sig i situationer där extern finansiering endast kan ske till villkor som är mindre fördelaktiga än vad styrelsen för Bolaget anser att villkoren är idag. Dessa villkor kan komma att ha en negativ inverkan på DIBS verksamhet eller aktieägarnas rättigheter. Om Bolaget skaffar ytterligare finansiering genom att emittera aktier eller aktierelaterade instrument kan Bolagets aktieägare komma att drabbas av utspädning medan skuldfinansiering, om sådan är tillgänglig för Bolaget, kan innehålla begränsande villkor som kan inskränka Bolagets flexibilitet. Det kan inte garanteras att nytt kapital kan anskaffas då behov uppstår eller att det kan anskaffas på för Bolaget acceptabla villkor. Valutarisk Genom att bedriva verksamhet i flera länder är DIBS exponerat för fluktuationer i ett antal valutor. Det kan därmed inte uteslutas att valutakursförändringar kan komma att påverka Bolagets resultat och finansiella ställning. Aktie- och marknadsrelaterade risker Aktiemarknadsrisk Nuvarande och potentiella investerare bör beakta att en investering i aktier är förknippad med risk och att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att utvecklas positivt. Som framgår av redogörelsen i detta avsnitt är aktiekursens utveckling beroende av en rad faktorer, vilka Bolaget inte har möjlighet att påverka. Även om DIBS verksamhet utvecklas positivt finns det därför en risk att en investerare vid avyttringstillfället drabbas av kapitalförlust. Utdelning DIBS förväntas befinna sig i en expansiv investeringsfas de närmaste åren varför eventuella utdelningsbara medel sannolikt kommer att återinvesteras i verksamheten. Till följd av detta gör styrelsen för DIBS bedömningen att kontant utdelning till aktieägarna ej kommer att lämnas de närmaste åren. Detta får till följd att avkastningen på en investering i Bolagets aktie under de närmaste åren är helt beroende av aktiekursen.

9 7 Ägare med betydande inflytande Efter Nyemissionen kommer även fortsättningsvis ett litet antal aktieägare äga en väsentlig del av samtliga utestående aktier. Dessa aktieägare har möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på ärenden som kräver godkännande av aktieägarna, däribland utnämning och avsättning av styrelseledamöter samt eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning av DIBS tillgångar och andra företagstransaktioner. Denna koncentration av ägarkontrollen kan vara till nackdel för aktieägare som har andra intressen än majoritetsägarna. Exempelvis kan dessa majoritetsägare fördröja eller förhindra ett förvärv eller en fusion även om transaktionen skulle gynna övriga aktieägare. Risker förenade med Erbjudandet Bolagets aktier kommer att tas upp till handel på First North vid Stockholmsbörsen, under förutsättning att Stockholmsbörsen godkänner ansökan om upptagande till handel. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av Stockholmsbörsen AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på First North kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. Stockholmsbörsen AB godkänner ansökan om upptagande till sådan handel. Det är inte möjligt att förutse i vilken utsträckning investerarnas intresse för DIBS kommer att leda till en aktiv handel i aktien och hur likvid denna handel blir. Vidare kan situationen uppkomma att spridningskravet ej uppfylls, varvid förutsättningarna för handel på First North kan komma att bortfalla. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter för aktieägarna att sälja sina aktier. Marknadskursen på aktien kan komma att avvika avsevärt från priset i Erbjudandet bland annat på grund av allmänna marknadsfluktuationer samt de faktorer som beskrivs i detta samt andra avsnitt i Prospektet. Marknadspriset på DIBS-aktie kan falla till följd av att aktier avyttras i marknaden i osedvanligt stor utsträckning efter Erbjudandet, eller till följd av förväntningar om att sådana avyttringar kommer att ske. Sådana avyttringar kan även göra det svårt för DIBS att i framtiden anskaffa kapital genom emission av aktier eller andra värdepapper vid de tidpunkter och till de priser som DIBS anser vara lämpliga.

10 8 Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB Styrelsen för DIBS har beslutat att genomföra en spridning av ägandet i Bolaget samt att i samband därmed ansöka om upptagande av Bolagets aktier till handel på First North. Spridningen av ägandet sker genom ett erbjudande om förvärv av högst aktier, i form av dels nyemitterade aktier ( Nyemissionen ), dels befintliga aktier, vilka innehas av vissa av DIBS befintliga ägare (tillsammans Säljarna ) 1). Tilldelning av nyemitterade aktier kommer att ske före tilldelning av aktier erbjudna av Säljarna. I övrigt utbjuds angivna aktier till försäljning på samma villkor och utgör gemensamt Erbjudandet. Försäljningspriset är 36 kronor per aktie. Efter Nyemissionen, som genomförs med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämma i DIBS den 11 maj 2007, kommer aktiekapitalet i DIBS att uppgå till högst kronor, fördelat på aktier, envar med ett kvotvärde om 0,25 krona. Under förutsättning att Nyemissionen fulltecknas tillförs DIBS kronor före avdrag för emissionskostnader 2). Förutsatt fulltecknad nyemission motsvarar de emitterade aktierna 7,9 procent av kapital och röster i DIBS. Nyemissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Större aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare, tillsammans representerande cirka 47 procent av aktierna i DIBS, förutsatt att Erbjudandet fulltecknas, har förbundit sig att inte utan föregående samtycke från HQ Bank och DIBS styrelse avyttra ytterligare av dem innehavda aktier i DIBS förrän tidigast nio månader efter första noteringsdag. Upptagandet av aktierna i DIBS till handel vid First North beräknas ske från och med omkring den 18 juni Allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och i utlandet inbjuds härmed att förvärva aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i detta Prospekt. Syftet med den nu aktuella kapitalanskaffningen är att kapitalisera Bolaget och att stärka balansräkningen inför fortsatt organisk expansion och framtida förvärv. 1) Säljarna utgörs av Globework ApS, SEB-stiftelsen Skandinaviska Enskilda Banken pensionsstiftelse, Skandinaviska Enskilda Banken AB, Verdane Capital, Kafling Holding ApS, Lohmann Holding A/S, LBMF Holding ApS, TimeVision BV samt Svea Ekonomi AB och kommer sammanlagt att avyttra aktier i Bolaget motsvarande 17,4 procent av kapital och röster i DIBS, förutsatt fullteckning i Erbjudandet. 2) Emissionskostnaderna förväntas uppgå till cirka 6,5 Mkr.

11 9 Bakgrund och motiv DIBS startade sin verksamhet 1998 och är en av pionjärerna inom betalningstjänster för e-handel. Bolaget har vuxit dels i takt med att e-handel tagit marknadsandelar från den traditionella handeln, dels som en effekt av att internetrelaterade betalningar brett ut sig till områden där det tidigare enbart gick att genomföra kontanttransaktioner. Expansionen har skett såväl genom ökade volymer från befintliga kunder, genom tillkomst av nya kunder som genom förvärv. Under 2000-talets inledning genomgick Bolaget en tid med sämre marknadsförutsättningar, betydande utvecklingskostnader och negativt resultat. Från och med 2003 förbättrades marknaden och försäljningen nådde kritisk massa med kraftigt förbättrat resultat som följd. Under senare år har såväl tillväxt som marginaler visat stabil och god utveckling. Räknat i antal kunder är DIBS idag den ledande oberoende leverantören av betalningslösningar för e-handel i Norden med befästa positioner i Sverige och Danmark samt under 2006 inledd expansion i Norge och Finland. Bolagets affärsmodell, med en hög andel återkommande månatliga abonnemangsintäkter och transaktionsrelaterade avgifter, borgar för en stabil basintäkt samtidigt som Bolaget erhåller en exponering mot befintliga kunders tillväxt. Nya kunder betalar startavgifter och bidrar till de återkommande intäkterna. Styrelsen bedömer att fortsatt tillväxt kommer att ske genom att ta nya kunder på befintliga marknader, följa befintliga kunder in på nya marknader, förvärva konkurrenter samt genom att befintliga kunders försäljning ökar i takt med e-handelns förväntade tillväxt. Föreliggande nyemission möjliggör expansion. genom såväl uppstart av nya verksamheter som förvärv av konkurrenter. En anslutning av DIBS aktie till First North förväntas bidra med positiva effekter i form av ökad uppmärksamhet från kunder, allmänhet och massmedia. Ökad kännedom om Bolagets varumärke och erbjudande innebär även förbättrade möjligheter att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. I syfte att bredda ägandet och öka förutsättningarna för en likvid handel i Bolagets aktier har vissa aktieägare beslutat att avyttra aktier inom ramen för Erbjudandet. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta prospekt, vilket upprättats med anledning av Erbjudandet. Styrelsen för DIBS är ansvarig för innehållet i Prospektet. Styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Stockholm den 11 maj 2007 DIBS Payment Services AB (publ) Styrelsen

12 10 Villkor och anvisningar Pris Försäljningspriset uppgår till 36 kronor per aktie 1). Courtage utgår ej. Anmälan och anmälningsperiod Anmälningsperioden löper från och med 21 maj till och med 5 juni Anmälan skickas till HQ Bank enligt instruktioner nedan och skall vara HQ Bank eller Avanza tillhanda senast den 5 juni 2007 klockan svensk tid. Styrelsen kan besluta om att förlänga anmälningsperioden och senarelägga sista betaldag. En anmälan om förvärv av aktier inom ramen för Erbjudandet skall avse två (2) eller flera hela handelsposter om vardera 100 aktier. Det lägsta antal aktier som tilldelas är således 200 aktier. Under förutsättning att spridningskravet på First North uppfylls finns det ingen övre gräns för det antal aktier som får tecknas inom ramen för Erbjudandet. Den som önskar teckna aktier i DIBS skall i den Offentliggörande av Prospekt Anmälningsperioden inleds Anmälningsperioden slutar för Erbjudandet specifika anmälningssedeln fylla i det antal aktier som anmälan avser samt ange VP-kontonummer alternativt depånummer (och bank/fondkommissionär) där eventuellt tilldelade aktier skall kontoföras. Utöver detta skall personnummer, namn, kontaktuppgifter, ort och datum anges. Anmälningssedeln skall slutligen undertecknas och skickas till HQ Bank. Anmälningssedeln skickas till: Per post: HQ Bank Emissionsavdelningen/DIBS Norrlandsgatan 15 D Stockholm SWEDEN Kunder till Avanza kan anmäla sig via Avanzas hemsida ( Beräknat datum för offentliggörande av utfall i Erbjudandet samt utskick av avräkningsnota Beräknad första dag för handel med aktier på First North Sista betalningsdag, enligt avräkningsnota 15 maj maj juni juni 13 juni 18 juni Prospekt och anmälningssedel kan rekvireras från HQ Bank och finns dessutom tillgängliga på HQ Banks hemsida ( Avanzas hemsida ( och DIBS hemsida ( Observera att anmälan måste vara HQ Bank eller Avanza tillhanda senast kl svensk tid den 5 juni Anmälan som erhålls av HQ Bank eller Avanza enligt ovan efter svensk tid den 5 juni 2007 således kan komma att lämnas utan avseende. Endast en (1) anmälan per intressent kommer att beaktas. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningar kan komma att lämnas utan avseende utan ytterligare åtgärd. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text. Anmälan är bindande. Tilldelning Beslut om tilldelning av aktier kommer att fattas av Bolagets styrelse i samråd med HQ Bank. Målet med tilldelningen är att tillse att Bolaget uppnår en lämplig aktieägarstruktur samt uppfyller kravet på aktiespridning och ägarkoncentration för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel i aktien. Det datum då anmälan inges är inte avgörande för tilldelningen. Om Erbjudandet övertecknas kan anmälan resultera i utebliven tilldelning eller i ett mindre antal handelsposter än begärt, dock lägst två handelsposter motsvarande 200 aktier. Anmälningar från affärskontakter, anställda och andra till Bolaget närstående parter samt kunder till HQ Bank och Avanza kan komma att särskilt beaktas. De som tilldelats aktier kommer att erhålla besked genom att en avräkningsnota skickas ut, via post eller e-post. Det bedöms ske omkring den 8 juni 2007 i samband med offentliggörandet av utfallet av Erbjudandet, vilket kommer att ske via pressmeddelande. Intressenter som inte blivit tilldelade några aktier kommer inte att erhålla någon avräkningsnota. 1) Priset är fastställt av styrelsen i DIBS i samråd med HQ Bank, utifrån metoder såsom marknadslägesanalys, analys av verksamhetens historiska utveckling, bedömning utav bolagets affärsmässiga potential och framtidsutsikter samt värdering av börsnoterade aktier i jämförbara bolag. Under antagande att emissionen om cirka 27 Mkr fulltecknas motsvarar priset ett marknadsvärde på Bolaget om cirka 312 Mkr innan kapitaltillskottet och cirka 338 Mkr efter.

13 11 Betalning Betalning för tilldelade aktier skall ske till fullo kontant i enlighet med anvisningarna på avräkningsnotan senast den 13 juni Om full betalning inte erlagts detta datum kan tilldelade aktier överlåtas eller säljas till någon annan som anmält sitt intresse eller av Bolaget utsedd lämplig person. Om sådan överlåtelse sker till lägre pris än försäljningspriset skall den som ursprungligen fick tilldelningen svara för mellanskillnaden. Erhållande av aktier Sedan betalning erlagts utsänds en VP-avi som visar att de betalda aktierna finns tillgängliga på köparens VP-konto. Avisering beräknas ske med början den 15 juni Till köpare av aktier vars innehav förvaltarregistreras sker avisering enligt respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning Aktierna medför rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret Eventuell vinstutdelning till innehavare av aktierna kommer att administreras av VPC eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Handel på First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs av Stockholmsbörsen AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på First North kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. Stockholmsbörsen AB godkänner ansökan om upptagande till sådan handel. Aktier på First North handlas via Stockholmsbörsens handelssystem SAXESS. Handeln sker elektroniskt på ett enkelt, kostnadseffektivt sätt och bedrivs kontinuerligt på samma sätt som för de börsnoterade bolagen. Information om kurser, volymer och orderdjup offentliggörs i realtid genom samma kanaler som för börsaktier. Bolagets aktier kommer att tas upp till handel på First North efter godkännande av Stockholmsbörsen, förutsatt att spridningskravet uppfylls. Spridningskravet innebär att bolaget, vars aktier handlas på First North har ett erforderligt antal aktieägare samt, att minst 10 procent av aktierna i bolaget är i allmän ägo. Alternativt kan spridningskravet uppfyllas genom att bolaget anlitar en likviditetsgarant. Handeln med aktierna väntas påbörjas omkring den 18 juni En handelspost motsvarar 100 aktier. Aktien kommer att handlas på First North under beteckningen DIBS med HQ Bank som Certified Adviser. Likviditetsgarant Bolaget har ingått ett avtal med HQ Bank om åtagande att vara likviditetsgarant i Bolagets aktier. Åtagandet innebär i korthet att likviditetsgaranten åtar sig att under Stockholmsbörsens ordinarie handelstid fortlöpande och för egen räkning ställa köp- och säljkurser avseende DIBS aktier. Villkor för Erbjudandets genomförande Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter uppstår som kan medföra att tidpunkten för att genomföra Erbjudandet bedöms som olämplig. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art, och avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands liksom att intresset för att deltaga i Erbjudandet av styrelsen för DIBS bedöms som otillräckligt. Erbjudandet kan sålunda helt eller delvis återkallas. Meddelande härom avses i sådant fall offentliggöras så snart som möjligt genom pressmeddelande. Övrig information Bolagets aktier har emitterats i enlighet med bestämmelserna i den svenska aktiebolagslagen (2005:551) och ägarens rättigheter avseende aktierna får endast ändras i enlighet med bestämmelserna i denna lag. Bolaget och dess aktier är anslutna till det elektroniska värdepapperssystemet, ett system med VPC som central värdepappersförvarare och clearingorganisation. Adressen till VPC är Regeringsgatan 65, Stockholm. HQ Bank är konto förande institut i samband med Erbjudandet. Samtliga Bolagets aktier anges i svenska kronor. Det finns endast ett aktieslag och samtliga aktier medför samma rösträtt och har samma rätt till vinst samt till eventuellt överskott vid en likvidation. Frågor Eventuella frågor avseende Villkor och anvisningar besvaras av HQ Bank på telefonnummer: +46 (0)

14 12 VD har ordet Välkommen till DIBS ett snabbväxande företag som året om, dygnet runt, förmedlar säkra betalningar till tusentals nordiska e-handelsföretag. Som marknads ledare i Norden, i en snabbt växande marknad och med egen stark historisk tillväxt och lönsamhet har DIBS rätt position för att skapa värde för dig som aktieägare. DIBS ursprung DIBS grundades 1998 då e-handeln fortfarande var i sin linda. Banker kunde på den tiden inte erbjuda marknaden en standardiserad betalningslösning för handel via Internet vilket öppnade upp en möjlighet för DIBS att utveckla en specifikt anpassad betalningslösning för e-handeln. Parallellt med att marknaden för e-handel har växt, har även behovet ökat av ett säkert och enkelt sätt att kunna ta betalt vilket i slutändan ger tillväxt på marknaden för betaltjänster. Stark tillväxt i e-handeln Den starka utvecklingen för e-handeln drivs främst av två faktorer dels det ökande antalet företag som säljer via Internet, dels av en tydlig beteendeförändring i konsumtionsmönstret, där konsumenterna i allt högre grad handlar via Internet och använder kredit- och betalkort som betalningsmedel. Denna beteendeförändring är tydlig när man jämför DIBS kunders samlade transaktionsvolymer, som ökade med 50 procent till 30 miljarder för 2006, mot knappt 20 miljarder kronor för Marknadsledare i Norden DIBS har för närvarande cirka kunder och är därmed klar marknadsledare i Norden. Affärsmodellen bygger på en stor andel återkommande intäkter, med en god spridning av intäkterna på olika stora kunder inom många olika branschsegment. Vår starka tillväxt och lönsamhet har ytterligare bidragit till att förstärka bilden av ett framgångsrikt och uthålligt företag vilket attraherar nya kunder och partners men också ger intressanta möjligheter till förvärv. DIBS skall växa ännu mer Basen för vår tillväxtstrategi bygger på en organisk tillväxt i takt med att våra befintliga och nya kunder ökar sin försäljning på sina hemmamarknader men även att vi stödjer dem i deras expansion mot nya marknader. Utöver organisk tillväxt ser vi också möjligheter att växa genom förvärv huvudsakligen av aktörer som kompletterar vår verksamhet produktmässigt eller geografiskt. Med utgångspunkt i en ledande position på den nordiska marknaden har vi för avsikt att ta en aktiv roll i konsolideringen framöver varför den planerade upptagandet av DIBS-aktien till handel på First North blir en viktig del av förvärvsstrategin. Positionerat för lönsam tillväxt Det är min övertygelse att DIBS genom vår marknadsledande position, unika kompetens kring betalningslösningar och skalbara affärsmodell, kombinerat med den starka underliggande drivkraften inom e-handelsmarknaden, även i framtiden kommer att kunna leverera god tillväxt under lönsamhet. Jag vill välkomna dig som aktieägare i DIBS ett företag positionerat för framtiden! Stockholm, maj 2007 Eric Wallin Verkställande direktör

15 13 Affärsidé, vision, strategi och mål Affärsidé DIBS skall som oberoende aktör erbjuda säkra och enkla betalningslösningar för e-handel och även stödja försäljning i butik och via telefon. Vision DIBS skall bli den främsta oberoende aktören för betalningslösningar inom e-handel i norra Europa. Bolagets lösningar skall uppfattas som industristandard. Kärnvärden DIBS kärnvärden beskriver hur organisationen leds, hur dess anställda agerar såväl internt som externt, samt hur utveckling sker av nya tjänster och produkter. Bolagets kärnvärden utgörs av: Säkerhet Enkelhet Innovation Strategi DIBS övergripande strategi är att: växa organiskt genom återkommande intäkter från befintliga och nya kunder erbjuda en standardiserad produktportfölj med kontinuerlig utveckling expandera geografiskt med befintliga kunder utnyttja kraften i den skalbara affärsmodellen för förbättrad marginal verka för att attrahera, utveckla och behålla talanger i alla delar av bolaget aktivt söka förvärvsmöjligheter Finansiella mål DIBS övergripande finansiella mål är att genom uthållig tillväxt och god lönsamhet skapa långsiktiga värden för bolagets aktieägare. Tillväxt Styrelsens mål är att den genomsnittliga omsättningstillväxten, under kommande treårsperiod, skall överstiga 25 procent per år exklusive förvärv, förutsatt rådande marknadsläge. Marginal Styrelsens mål är att den genomsnittliga EBITDA-marginalen skall överstiga 25 procent under den kommande treårsperioden. Kapitalstruktur Styrelsens mål är att bibehålla en lämplig nettokassa och hög soliditet så länge Bolaget befinner sig i en fas av hög tillväxt och förvärvsmöjligheter finns. Utdelningspolicy Styrelsens mål är att Bolagets kassaflöde under de kommande åren skall investeras i fortsatt expansion och styrelsen rekommenderar därför ingen utdelning under de närmaste åren.

16 14 Marknadsöversikt E-handelns andel av den totala B2C marknaden 7% 6% Norden 5% 4% 3% 2% EU 1% E-handelns värdekedja DIBS levererar betalningslösningar för handel på Internet och bidrar därmed med en central del av infrastrukturen i e-handelns värdekedja (PSP). Som Payment Service Provider hanterar DIBS insamling och bearbetning av betalkortsdata i e-handlarens butik. Data vidareförmedlas till kortinlösare och banker som ombesörjer den finansiella clearingen av betalningstransaktionen. De olika kortinlös arna hanterar clearing av allt från vanliga korttransaktioner med exempelvis Visa och Mastercard till lokala betalningsformer som till exempel Dankort i Danmark. Utöver traditionella betalningskort hanterar även PSPer vanligtvis ett antal andra betalningsformer som fakturatjänster (exempelvis Intrum Justitia) eller micro-betalningssystem (exempelvis Paypal). E-handelns värdekedja 0% Källa: EU Stat Payment Service Provider (PSP) Den nordiska marknaden för e-handel Mdr Sverige Konsument Butik Kortinlösare/ Bank Källa: Forrester Research (2006) Förväntad tillväxt för e-handel i Europa (indexerat) Danmark Norge Danmark Finland Sverige Norge Europa Finland E-handelsmarknaden Historisk utveckling E-handelsmarknaden har kännetecknats av en markant tillväxt de senaste fem åren. Under perioden har e-handelns andel av den totala Businessto-Consumer (B2C) handeln i Europa ökat från under en procent till över fyra procent. På DIBS hemmamarknad, Norden, utgjorde e-handeln sex procent av den samlade B2C-handeln under Förväntad tillväxt Ett flertal faktorer tyder på att e-handelns tillväxt kommer att fortsätta under kommande år. Användandet av Internet och betalningskort ökar, utbudet av varor tillgängliga på Internet ökar och fler konsumenter ser Internet som en säker handelsplats. Enligt Forrester Research 1) uppgick andelen europeiska konsumenter som uppgett att de handlat på Internet de senaste tre månaderna i slutet av 2003 till 19 procent att jämföra med slutet av 2006 då motsvarande siffra uppgick till 23 procent. I Norden växte motsvarande andel från 20 procent under 2003 till 39 procent under Enligt samma källa uppgick den totala europeiska e-handel marknaden för Business to Consumer (B2C) under 2006 till 957 Mdr varav den nordiska e-handeln utgjorde 58 Mdr. Den kraftiga tillväxten under 2000-talet förväntas fortsätta med en genomsnittlig årlig tillväxt om 21 procent i Europa respektive 26 procent i Norden till och med Den kraftiga förväntade tillväxten inom e-handel i Norden stöds av en hög tillväxt i antalet e-handelstransaktioner hos nordiska kortinlösare och banker, däribland den danska kort inlösaren PBS vilken rapporterade en ökning i antalet Internettransaktioner om 36 procent under ) Källa: Forrester Research (2006) ) Europe s ecommerce Forecast: 2006 To )

17 15 Branschfördelning E-handeln har historiskt främst varit driven av handel med icke-fysiska varor såsom resor och elektroniska biljetter. Idag växer e-handeln inom i stort sett samtliga branscher och uppskattas ha fördelat sig under 2006 enligt diagrammet invid. 30 Mdr Inlösta Internettransaktioner av PBS +36 % Marknaden för betalningslösningar för e-handel Som leverantör av betalningslösningar vilka är en väsentlig del av infrastrukturen för e-handel befinner sig DIBS i en marknad med stark underliggande tillväxt. Med en ledande position på den nordiska marknaden för e-handel, den mest avancerade och starkast växande i Europa, har DIBS goda förutsättningar att ta del av de intilliggande europeiska ländernas e-handelstillväxt. Någon specifik statistik avseende marknaden för betalningslösningar för e-handel publiceras inte. På basis av DIBS och dess konkurrenters försäljningssiffror uppskattar Bolagets ledning att marknaden för internetbaserade betalningslösningar i Norden uppgick till cirka 250 Mkr under Tillväxten drivs främst av att en stor del av omsättningen på marknaden för betalningslösningar är transaktionsbaserad och därmed direkt proportionerlig mot tillväxten i antalet transaktioner och antalet e-handelsföretag inom e-handeln. Dessutom förväntas marknadens krav på funktionalitet i form av exempelvis nya betalningsformer och säkerhetslösningar att öka, och därmed möjliggöra ökad omsättning från såväl nya som existerande kunder Källa: PBS +66 % % Europeisk e-handel per bransch 2006 Media Övrigt Biljetter Resor Konkurrenter Under de senaste två åren har antalet företag som erbjuder betalningslösningar minskat på grund av ökade krav för att erhålla certifiering från kortinlösare och kortföretag samt ökade omkostnader för utveckling och drift av PSP verksamheter. I figuren intill beskrivs de största aktörerna på den nordiska marknaden för betalningslösningar för e-handel: Netgiro, Payex, Netaxept, Cardia och Samport. På den danska marknaden utgörs konkurrensen främst av leverantörer av shopsystem som även erbjuder betalningslösningar. Vissa av DIBS konkurrenter är aktiva inom flera affärsområden än enbart PSP-verksamhet varför marknadsandelarna baseras på ledningens bedömning. Utanför Norden finns ett antal större internationella PSP-aktörer varav de viktigaste återfinns i Centraleuropa. Bland dessa kan nämnas Globalcollect ( Holland), Bibit/Worldpay (Storbritannien), Ogone (Belgien) samt Datacash (Storbritannien) och Wirecard (Tyskland) av vilka de två senaste är noterade på Londonbörsen (AIM) respektive Frankfurtbörsen. Det kan inte uteslutas att vissa av dessa kommer att söka en nordisk närvaro i framtiden antingen genom att starta egen verksamhet eller genom förvärv. Den framtida konkurrenssituationen på PSP marknaden förväntas präglas av ett färre antal större aktörer i takt med att säkerhets- och certifieringskraven från kortinlösare ökar, och därmed krävs en större kritisk kundmassa för det enskilda PSP-företaget. Dagligvaror Hushållsprodukter Elektronik Källa: Forrester Research 2006 Kläder Marknadsandelar PSP bolag i Norden 1) Övriga Samport (Sverige) Cardia (Norge) Netaxept (Norge) Payex (Sverige) DIBS (Sverige) Netgiro (Sverige) 1) Av ledningen för DIBS bedömda marknadsandelar för 2006 baserat på omsättning.

18 16 Marknadstrender DIBS ledning uppskattar att de viktigaste marknadstrenderna kommer att utgöras av: Den europeiska marknaden för betalningslösningar för e-handel förväntas präglas av fortsatt tillväxt i motsvarande takt som e-handelstillväxten. Ökad konsolidering av PSP företag, dels på grund av de stadigt ökande säkerhets- och certifieringskraven som genom högre kostnader tvingar PSP företagen att uppnå kritisk transaktionsmassa och dels för att kunder ställer ökade krav på funktionalitet och förväntar sig att PSP företag ska kunna följa dem i deras geografiska expansion. Vertikal konsolidering genom att exempelvis shop-lösningar och PSP-lösningar kan integreras eller att kortinlösare och PSP-företag går samman. Ökad konkurrens mellan banker och kortinlösare på tre till fem års sikt drivet av EUs och europeiska centralbankens gemensamma SEPA program (Single Euro Payments Area). Detta eftersom EUs uttryckta mål med SEPA är att likställa gränsöverskridande betalningar med nationella betalningar så att inte exempelvis inlösenavgifter diskrimineras. Härutöver har SEPA för avsikt att säkra att olika nationella betalningsformer inte verkar protektionistiskt för den gränsöverskridande handeln. Ledningen i DIBS uppskattar att implementeringen av SEPA kommer att ytterligare stärka DIBS marknadsposition som PSP leverantör, eftersom en intensifierad konkurrens bland kortinlösare och banker skulle förstärka DIBS värde som oberoende PSP i värdekedjan.

19 17 Historik DIBS Payment Services DebiTech AB byter namn till DIBS Payment Services AB (publ) Dotterbolag (DIBS Payment Services OY) etableras i Helsingfors, Finland 2007 DebiTech AB och DIBS A/S går samman och blir Nordens ledande leverantör av betalningslösningar på Internet 2006 Dotterbolag (DIBS AS) etableras i Oslo, Norge 1998 DebiTech Efter ett flertal nyemissioner satsar bolaget på en omfattande utlandsexpansion. Bolaget byter namn till DebiTech AB Bolaget grundas av Erik Åfors och Niklas Söderholm under namnet Verify Easy AB 2005 Eric Wallin utses till ny VD E-handeln tar fart på allvar och bolaget når break-even på månadsbasis i slutet av året SEB tecknar sig för en nyemission och blir den enskilt största aktieägaren DebiTech förvärvar One Credit. Verksamheten bantas och utlandsetableringarna stängs ned Flera stora kundkontrakt och partneravtal skrivs. VISA/MasterCards certifieringsprocess (PCI) påbörjas 1998 DIBS Produktlinjen utökas med exempelvis en call center lösning Blir Danmarks marknadsledande PSP-bolag. Kapital tas in för att vidareutveckla olika betalningslösningar Första Dankort-transaktionen processas genom DIBS. Partnerskap inleds med diverse e-handelspartners Bolaget grundas som en avknoppning från webbyrån Proventum A/S då under namnet Architrade A/S Förvärvar det danska bolaget IP Europe. Får PCI certifiering från VISA/Mastercard ideab AB i Göteborg förvärvas. Erhåller e-handelspriset i Danmark för bolagets insatser för att främja e-handeln Bolagets lösningar integreras med internationella banker och kortinlösare POS-produkt lanseras. Bolaget uppvisar sin första månad med positivt EBITDA

20 18 Verksamhetsbeskrivning Inledning DIBS är Nordens ledande oberoende leverantör av betalningslösningar för handel på Internet. Bolaget grundades 1998 och har lett utvecklingen inom området för betalningslösningar för e-handel sedan starten av den kommersiella e-handeln. Genom ett samgående mellan svenska DebiTech AB och danska DIBS A/S bildades DIBS Payment Services AB sommaren Bolaget har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland med kontor i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Ålborg och Oslo. Erbjudande DIBS är en betydelsefull länk i värdekedjan mellan handlaren och dennes finansiella partners och utgör en viktig del av betalningsinfrastrukturen för kunderna. Bolaget erbjuder ett flertal säljplattformar med tillgång till ett stort antal betalningsmetoder. DIBS huvudsakliga uppgift är att säkert och enkelt hantera betalningstransaktioner från kunden till handlarens finansiella partners såsom kortinlösare och banker. Vidare återrapporterar DIBS samtliga transaktioner till handlaren för avstämning mot ordersystem eller kundreskontra. DIBS lösning stödjer betalningsprocessens fyra huvudsakliga områden: Handlarens säljplattform Handlare har olika sätt att sälja, till exempel via hemsida, i butik, genom call-center, via mobiltelefon eller genom en automat och har därmed också olika behov av ta betalt. DIBS betalningslösningar är utvecklat med utgångspunkt i e-handlarens behov men understöder idag även kundernas övriga säljplattformer såsom exempelvis butik, call-center och mobil. Funktioner De viktigaste funktioner som DIBS levererar och som är en del av betalningslösningen är: Enhetligt gränssnitt för olika IT-plattformar Administrativt system för avstämning och transaktionsstatistik. Olika säkerhetslösningar (3D-Secure, DIBS Defender) System för återkommande betalningar vid försäljning av abonnemangstjänster. Standardintegrationer till samarbetspartners Utöver dessa funktioner erbjuder DIBS även ett omfattande supportpaket. Betalsätt Att erbjuda olika betalsätt innebär normalt ökad möjlighet till försäljning. De vanligaste betalsätten är kredit- eller betalkort, direktbetalning (betalning via internetbank), faktura eller betalning via mobiltelefon. DIBS erbjuder de viktigaste globala elektroniska betalningssätten samt de flesta förekommande lokala betalningssätten i Norden. Inlösare För att handlaren skall få in försäljningslikviden på sitt bankkonto behövs en koppling till inlösare eller bank. DIBS erbjuder kopplingar till de flesta inlösande banker i Norden. Säljplattform Funktioner Betalningssätt Inlösare/banker E-handel Kreditkort Automat Internetbanker Butik Faktura Callcenter Lojalitetskort Mikrobetalningar

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 2 Delårsrapport januari juni 2007 DIBS Payment Services är Nordens ledande oberoende leverantör av funktionella, säkra och innovativa betaltjänster för handel via Internet.

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA (DETTA ÄR INTE ETT PROSPEKT ELLER ERBJUDANDEHANDLING) Introduktion Humana planerar att genomföra en börsnotering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Perioden i sammandrag Fjärde kvartalet Totala intäkter uppgick till 55,2 (26,2) MSEK. Försäljningstillväxten under perioden var 111%. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Juni 2012 1 INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I STARBREEZE AB (PUBL) 3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Brev till aktieägarna Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Styrelsen i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB 17:e september

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I CHROMOGENICS AB (PUBL) INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH

TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I CHROMOGENICS AB (PUBL) INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I CHROMOGENICS AB (PUBL) INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH VIKTIG INFORMATION Detta Tilläggsprospekt (som detta definieras nedan),

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Softronic lägger bud på Modul 1

Softronic lägger bud på Modul 1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: A. Personaloptionsprogram; och B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) Måndagen den 19 augusti 2013 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen Pressmeddelande, tisdag den 21 november 2017 AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen AcadeMedia offentliggjorde den 24 oktober 2017 att styrelsen beslutat att genomföra en

Läs mer

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och Styrelsens för BE Group AB förslag till beslut om: A. Införande av aktiesparplan B. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier över börs C. Överlåtelse av egna

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta LEGAL#12007324v6 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV TECKNINGSOPTIONSSPROGRAM 2015/2019 OCH RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER OCH AKTIER

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Torsdagen den 31 januari 2013 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i Torsdagen den 31 januari 2013 1. Öppnande av stämman samt val av ordförande 2. Upprättande

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Hexatronic Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman ska besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare och vissa

Läs mer

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ)

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) 1 OPTIONSUTFÄRDARE OCH OPTIONSINNEHAVARE 1.1 Pharmacall AB, org. nr. 556569-1739, Box 303, 751 05 Uppsala ( Optionsutfärdaren ). 1.2 [Namn],

Läs mer