BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2007"

Transkript

1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER FJÄRDE KVARTALET NETTOOMSÄTTNING 403 MSEK (286) RÖRELSERESULTAT -315 MSEK (-27) RESULTAT EFTER SKATT -308 MSEK (-24) RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE 5,63 SEK (-0,68) HELÅRET NETTOOMSÄTTNING MSEK (1 157) RÖRELSERESULTAT 308 MSEK (-24) RESULTAT EFTER SKATT -322 MSEK (-33) RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE 6,27 SEK (-0,93) Midelfart Sonesson AB (publ), Box , SE Malmö, Telefon: , Telefax: organisationsnummer:

2 MIDELFART SONESSON SKALL VARA DET LEDANDE FÖRETAGET PÅ DEN NORDISKA MARKNADEN INOM HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE Koncernchefens kommentar Resultatet för är en stor besvikelse. Integrationen av Midelfart i Norge och sammanslagningen av Naturpost och Vitalas har tagit längre tid och belastats med högre kostnader än planerat. Samtidigt har resultatet tyngts av en rad engångsposter. Vi har under fjärde kvartalet skrivit ned värdet på immateriella anläggningstillgångar och också tagit engångskostnader för avveckling av Naturpost Vitalas verksamhet i Holland och Polen samt nedskrivning av inkuranta lager och kundfordringar i olika dotterbolag. Midelfart Sonesson har vuxit snabbt genom förvärv. Bara under ökade omsättningen med 43% till MSEK. Den snabba förvärvstakten har gjort att integrationen inte hunnits med. Under 2008 kommer vi att påbörja omvandlingen från att vara ett konglomerat till en integrerad koncern inom hälsa och välbefinnande. I praktiken avser vi att skapa en ny organisationsstruktur, samordna verksamheter och vi initierar ett besparingsprogram för att spara minst 20 miljoner kronor på årsbasis. Sedan mitt tillträde den 1 december har vi initierat en total genomgång av hela koncernen med den tydliga målsättningen att avsevärt höja lönsamheten. Analysen ger vid handen att vi har goda möjligheter att bygga en stark koncern med god lönsamhet inom området hälsa och välbefinnande, men att stora förändringar är nödvändiga för att nå dit. Vi har initierat ett förändringsprogram i koncernen som vi givit namnet Avstamp På kort sikt fokuserar vi på att öka den generella resultatmedvetenheten i koncernen. Vi tar också krafttag för att komma tillrätta med våra problem i Norge och distanshandelsverksamheten. Dessutom har vi startat ett arbete med att i) öka integrationen inom koncernen, ii) fokusera på våra kärnområden och iii) bredda distributionen av våra produkter i Norden. Vi kommer att öka fokus på våra kärnområden inom hälsa och välbefinnande. Vi har idag innovations- och produktkompetens som inte tas tillvara fullt ut. Ambitionen är att accelerera innovationstakten och i ökad grad sälja nya produkter och på så sätt öka våra marginaler. En stor del av våra produkter har idag bara en stark geografisk marknad. Vi har historiskt en stark position i Sverige och har genom förvärvet av Midelfart en styrkeposition i Norge. Vi har även utvecklingsbara distributionskanaler i Finland och Danmark. Detta ger stora möjligheter att etablera våra produkter och varumärken nordiskt. Det är med stor energi och tillförsikt jag tar mig an uppgiften att bygga ett starkt och lönsamt Midelfart Sonesson. Peter Åsberg, VD och koncernchef Midelfart Sonesson AB (publ), bokslutskommuniké januari december 2

3 Koncernens utveckling Nettoomsättningen uppgick till MSEK (1 157) för helåret och till 403 MSEK (286) under det fjärde kvartalet. Valutaeffekten var på helårsbasis marginellt positiv. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) blev för helåret -18 MSEK (-5). Resultatet är belastat dels med engångskostnader avseende skiljedomstvist i dotterföretaget Friggs. Dels avvecklar dotterbolaget Naturpost Vitalas sin förlustbringande verksamhet i Holland och Polen samt reducerar verksamheten i Danmark. I samband med detta skriver bolaget ned värden på varulager och kundfordringar och reserverar även för avvecklingskostnader i fjärde kvartalet. Vidare belastas resultatet i fjärde kvartalet med kostnader för varulagernedskrivningar av produkter med framtida bedömda avsättningsproblem och omvärdering av kundfordringar i några av koncernens andra dotterbolag. Sammantaget uppgick engångskostnaderna till -71 MSEK (-46). Den underliggande verksamhetens rörelseresultat före av- och nedskrivningar och engångskostnader för helåret uppgår därmed till 53 MSEK (41). Resultatet har under året framförallt påverkats negativt av att Naturpost / Vitalas-integrationen tagit längre tid och varit mer kostsam än förväntat. Därtill har verksamheterna i Holland, Polen och Danmark varit förlustbringande. Samtidigt har koncernens norska verksamhet inte utvecklats enligt plan främst beroende på att förlorade uppdrag inte i tillräcklig utsträckning har balanserats av ny försäljning och kostnadsreduktion. Under det fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet före av- och nedskrivningar till -51 MSEK (-23), varav engångskostnader 52 MSEK (-22). Rörelseresultatet för helåret blev -308 MSEK (-24). Förutom ovan nämnda engångskostnader är resultatet belastat med nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar med -255 MSEK (-). Som en följd av den årliga prövningen av värdet av koncernens kassagenererande enheter, beslutade styrelsen i mitten av december att skriva ned värdet avseende immateriella anläggningstillgångar med totalt 255 MSEK. Behovet av nedskrivning hänför sig främst till enheterna Australian Body Care, HKC, Midelfart Sonesson Norge och Vitamex/Vitalas. Nedskrivningen belastade det fjärde kvartalet. Engångsposter uppgår sammantaget till 326 MSEK (-46) för helåret. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet var -315 MSEK (-27). Här ingår engångsposter med 307 MSEK (-22). Resultatet före skatt uppgick till 343 MSEK (-42) för helåret och till -325 MSEK (-35) det fjärde kvartalet. Finansnettot var -35 MSEK (-18) för hela året, vilket i huvudsak beror på högre nettoskuld tillföljd av bolagsförvärv. Resultatet efter skatt uppgick till -322 MSEK (-33) för helåret. Det fjärde kvartalet var resultatet efter skatt 308 MSEK (-24). Affärsområde Health Care Nettoomsättningen för Health Care verksamheten uppgick till MSEK (1 225) för helåret. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar var 5 MSEK (11). Försäljningen var lägre för den norska verksamheten och för distanshandelsverksamheten än förväntat, vilket har påverkat periodens resultat i negativ riktning. Den norska Health Care verksamhetens försäljning till hälsofackkunder och apotek har fortsatt haft en negativ utveckling och resultatet belastas i fjärde kvartalet med kostnader för nedskrivningar i varulager avseende produkter med framtida bedömda avsättningsproblem. Även distanshandelsverksamheten har under det fjärde kvartalet haft en väsentligt lägre Midelfart Sonesson AB (publ), bokslutskommuniké januari december 3

4 försäljning och ett sämre resultat än förväntat. Ett beslut har tagits att avveckla förlustbringande verksamheter, främst i den gamla Naturpostverksamheten, och kostnader har avsatts härför och i samband med detta skriver bolaget ned värden på varulager och kundfordringar. Vidare har uppsägningskostnader och andra omkostnader, avseende integrationen mellan den förvärvade distanshandelsverksamheten i Malmö och verksamheten i Norrköping, belastat rörelseresultatet. Enheter såsom Friggs, Max Medica, Miwana och Bioglan har haft en god försäljnings- och resultatutveckling under perioden. Som tidigare meddelats har Friggs AB enligt en skiljedom i tvisten med Semper AB ålagts att betala ett kapitalbelopp inklusive ränta och ombudskostnader till Semper AB med 17 MSEK. I affärsområdet ingår marknadsenheterna Friggs, Max Medica, Vitalas/Naturpost och Helsedivisionen i Norge, produktionsenheterna Miwana, Bioglan och Vitamex samt distributionsenheten HKC Egenvårds avdelning Hälsa. Affärsområde Personal Care Nettoomsättningen för Personal Care verksamheten uppgick till 446 MSEK (74) för helåret. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar var 10 MSEK (3). Försäljningen var lägre än förväntat främst i den norska verksamheten, vilket har påverkat periodens resultat i negativ riktning samtidigt som resultatet i det fjärde kvartalet belastas med kostnader för nedskrivningar i varulager avseende produkter med framtida bedömda avsättningsproblem. Som tidigare meddelats har Reckitt Benckiser, leverantör av kemtekniska hushållsprodukter, meddelat att man avslutar samarbetet med dotterföretaget Midelfart Sonesson AS per 1 januari 2008, vilket kommer att medföra ett omsättningsbortfall på årsbasis om cirka 70 MNOK. I affärsområdet ingår marknadsdivisionen Massmarket i Norge, produktionsenheten ABC samt distributionsenheten HKC Egenvårds avdelning Kosmetik. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet efter investeringar uppgick för helåret till -8 MSEK (-449). Lägre investeringar och rörelsekapitalbindning påverkade kassaflödet positivt. I investeringsverksamheten ingår förvärv av dotterföretag med 15 MSEK (374). Kassaflöde efter investeringar förbättrades under det fjärde kvartalet till 23 MSEK (-329). Förändringar i rörelsekapitalet bidrog med 41 MSEK (12) till följd av framförallt lägre kapitalbindning i varulager. I föregående års investeringsverksamhet ingick företagsförvärv. Likvida medel uppgick till 50 MSEK (49) vid årets utgång. Nettoskulden var 577 MSEK (781) vid årets utgång. Minskningen förklaras främst av en nyemission i anslutning till förvärvet av Midelfart AS. Koncernens egna kapital påverkades under året av en nyemission i februari som inbringade 224 MSEK kontant, en apportemission i maj om 29 MSEK, omräkningsdifferenser 30 MSEK och årets resultat -322 MSEK. Soliditeten vid periodens utgång var 32 % (31). Investeringar Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar, exklusive företagsförvärv, uppgick brutto till 19 MSEK (13) och avsåg främst ersättningsinvesteringar för producerande enheter. Avskrivningarna uppgick till 35 MSEK (19). Midelfart Sonesson AB (publ), bokslutskommuniké januari december 4

5 Personal Medeltal antal anställda i koncernen var under året 434 (347). Mer än hela ökningen förklaras av nyförvärvade företag. Vid periodens utgång uppgick antalet anställda i koncernen till 408 (443). Minskningen förklaras främst av uppsägningar relaterade till integrationen av distanshandelsverksamheterna i Malmö och Norrköping. Antal anställda har under det fjärde kvartalet minskat med 10. Förvärv I april förvärvades samtliga aktier i Vitalas International AB för 60 MSEK, där 17 MSEK betalades kontant, 29 MSEK genom emittering av B-aktier till 21,54 kr per aktie och 14 MSEK tilläggsköpeskilling ej utbetald. Företaget utvecklar och säljer hälsoprodukter genom distanshandel, främst Internet, i Norden och Polen. Vid förvärvstidpunkten hade företaget 11 anställda. Förvärvet ingår i Midelfart Sonesson koncernen från 2 april. Den 1 oktober integrerades den förvärvade distanshandelsverksamheten Vitalas med den befintliga distanshandelsverksamheten Naturpost, varför exakta uppgifter ej är tillgängliga om hur mycket nettoomsättning och resultat efter skatt bolaget har bidragit med sedan förvärvstidpunkten. Om förvärvet hade inträffat per 1 januari, skulle koncernens nettoomsättning för helåret ha uppgått till MSEK och resultatet efter skatt till -325 MSEK. Redovisningen av rörelseförvärvet är preliminär och kan komma att förändras. För preliminär redovisning av det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten hänvisas till sidan 11. I mars förvärvades ytterligare 49% i Crustum AB för 1 MSEK kontant. Ägarandelen ökade därigenom från 51% till 100%. Koncernen redovisar därmed en minskning av minoritetsintresse med 0 MSEK och goodwill om 1 MSEK. Moderbolaget Nettoomsättningen uppgick till 22 MSEK (25) och resultatet före skatt till -372 MSEK ( 36) för helåret. Under det fjärde kvartalet har justeringar av debitering koncerninterna tjänster gjorts. Aktier i dotterföretag har under det fjärde kvartalet skrivits ned med 360 MSEK (20). Likvida medel var vid årets utgång 5 MSEK (0). Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens utgång till 370 MSEK (458). Moderbolagets egna kapital påverkades under året av en nyemission 224 MSEK kontant, en apportemission 29 MSEK, omräkningsdifferenser 26 MSEK, eget kapitalandel av erhållna koncernbidrag 3 MSEK och årets resultat 370 MSEK. Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid periodens utgång till 6 (4). Aktien Midelfart Sonessons A- och B-aktier är noterade på OMX Nordic Exchange, Stockholm Small Cap list. I februari nyemitterades B- aktier i samband med förvärvet av Midelfart AS. Nyemissionen fulltecknades, varvid bolaget tillfördes 224 MSEK. I maj emitterades B-aktier mot apport för delfinansiering av företagsförvärvet Vitalas International AB. Antalet aktier vid årets utgång uppgick därmed till av serie A och av serie B. Transaktioner med närstående Prissättning av sålda och köpta varor och tjänster till närstående bolag har skett till marknadsmässiga villkor. I samband med förvärvet av Midelfart AS garanterade Midelfart Sonessons två stora aktieägare Midelfart Holding AS och Stena Adactum AB en nyemission, där garantiprovisioner totalt uppgick till 2,5 MSEK. Dotterföretaget Midelfart Sonesson AS hyr lagerlokal av Midelfart Holding AS. Inga andra Midelfart Sonesson AB (publ), bokslutskommuniké januari december 5

6 transaktioner har ägt rum mellan Midelfart Sonesson och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat. Risker och osäkerhetsfaktorer Koncernen är i sin verksamhet utsatt för vissa operationella och finansiella risker som kan påverka resultatet i mindre eller större omfattning. De operationella riskerna hanteras av de operativa enheterna medan de finansiella riskerna hanteras av den centrala finansfunktionen i moderbolaget. En stor del av de koncernens egenvårdsprodukter omfattas direkt eller indirekt av lagstiftning om läkemedel eller livsmedel. Förändringar i lagstiftning eller myndighetsbeslut kan utgöra en risk för koncernens möjlighet att marknadsföra och sälja en produkt eller produktgrupp. Vidare kan en eventuell avreglering av apoteksmonopolet få en väsentlig påverkan på verksamheten. Inom koncernen finns både egna och licensierade varumärken. De licensierade varumärkena löper med långa avtal, där en risk finns vid avtalens utgång att de inte förnyas. Dessutom finns avtal, med kortare löptid, med internationella samarbetspartners för marknadsföring och distribution av produkter. Koncernens producerande verksamheter är beroende av fortlöpande leveranser av råvaror. Priser på råvaror kan fluktuera mer eller mindre över tiden, vilket potentiellt kan påverka verksamheten negativt. Moderbolaget bedriver ingen operativ verksamhet, varför riskerna i bolaget är begränsade till valuta-, ränte- och likviditetsrisker. Beträffande finansiella risker hänvisas till not 31 i Årsredovisningen. Väsentliga händelser efter periodens utgång Efter rapportperiodens utgång har Vidar Eskelund utsetts till verkställande direktör för dotterföretaget Midelfart Sonesson AS. Han är styrelseledamot i Midelfart Sonesson AB sedan maj. Daniel Juhlin har utsetts till verkställande direktör för dotterföretaget Friggs AB. Han tillträder sin tjänst senast den 1 april I linje med Midelfart Sonessons nya strategi, att fokusera på kärnområden, avslutar bolaget sitt engagemang med BEE produkter. Midelfart Sonesson AS i Norge har idag beslutat att överlåta varulager bestående av så kallade BEE produkter, till Promed Pharma International AS. Köpeskillingen är bestämd med utgångspunkt i en extern värdering. Övrigt Den 25 juli utsågs Peter Åsberg till ny VD och koncernchef för Midelfart Sonesson. Peter Åsberg tillträdde sin befattning den 1 december. Årsstämma Årsstämman äger rum den 6 maj 2008 i Malmö. Styrelsen föreslår att ingen utdelning för ska lämnas. Övriga förslag lämnas i samband med kallelsen till årsstämman i början av april Årsredovisning Årsredovisning för kommer finnas tillgänglig på Midelfart Sonessons hemsida och på dess huvudkontor från mitten av april Redovisningsprinciper Denna bokslutskommuniké har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i överensstämmelse Midelfart Sonesson AB (publ), bokslutskommuniké januari december 6

7 med Redovisningsrådets rekommendation RR 31, Delårsrapportering för koncerner, samt i enlighet med årsredovisningslagen (ÅRL). Moderbolagets rapportering är upprättad i enlighet med RR 32:06, Redovisning för juridiska personer, samt årsredovisningslagen (ÅRL). Samma redovisningsprinciper har tillämpats, som i den senaste publicerade Årsredovisningen (). De nya redovisningsstandarder och tolkningar som har införts från och med 1 januari har inte haft någon påverkan på koncernens resultat och ställning. Kommande rapporttillfällen Under 2008 lämnas delårsrapporter den 6 maj, 22 augusti och 22 oktober. Malmö den 20 februari 2008 Midelfart Sonesson AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Peter Åsberg, VD och koncernchef, , Kent Sandin, CFO, , Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning Midelfart Sonesson AB (publ), bokslutskommuniké januari december 7

8 Koncernens resultaträkning Nettoomsättning Kostnad sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat Periodens resultat fördelas på: Moderbolagets aktieägare () Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (kr) -5,63-0,68-6,27-0,93 Antal aktier (tusen) Per balansdagen Genomsnittligt under perioden Av- och nedskrivningar i rörelseresultatet Rörelseresultat före av- och nedskrivningar Engångsposter, inklusive nedskrivningar, ingående i resultaträkningarna okt-dec Kostnad sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Midelfart Sonesson AB (publ), bokslutskommuniké januari december 8

9 Koncernens balansräkning Tillgångar Varumärken Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar 7 9 Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Andra fordringar Likvida medel Omsättningstillgångar Tillgångar Eget kapital och skulder Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst och övriga reserver Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse - 0 Eget kapital Långfristiga räntebärande skulder Avsättningar till pensioner 3 3 Andra avsättningar och andra skulder Långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Andra skulder Kortfristiga skulder Skulder Eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser 5 4 Midelfart Sonesson AB (publ), bokslutskommuniké januari december 9

10 Koncernens segmentredovisning januari december Central poster Health Care Personal Care och KONCERNEN elimineringar Nettoomsättning Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) Engångsposter ingående i rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) Koncernens kassaflödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal för koncernen Bruttomarginal % -6,0% 26,2% 28,4% 34,3% Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar % -12,7% -8,0% -1,1% -0,4% Rörelsemarginal % -78,2% -9,4% -18,6% -2,1% Vinstmarginal % -80,6% -12,2% -20,7% -3,6% Nettoskuld Skuldsättningsgrad ggr 1,3 1,5 1,3 1,5 Räntetäckningsgrad ggr neg. neg. neg. neg. Avkastning på eget kapital % neg. neg. neg. neg. Soliditet % 32% 31% 32% 31% Midelfart Sonesson AB (publ), bokslutskommuniké januari december 10

11 Förändringar i koncernens eget kapital 1 Ingående värde enligt fastställd balansräkning Förändring omräkningsreserv 30-4 Periodens resultat Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exkl. transaktioner med bolagets ägare Nyemission Utdelning Förändring minoritetsintresse 0 0 Utgående värde Ingående värde eget kapital har justerats, på grund av fel i tidigare redovisad period. För mer information se Årsredovisningen. Förvärv av rörelse Det förvärvade företaget, Vitalas, nettotillgångar vid förvärvstidpunkten: Verkligt Redovisat värde Värde i värde justering koncernen Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 0-0 Finansiella anläggningstillgångar 2-2 Varulager 5-5 Kundfordringar och övriga fordringar Likvida medel 3-3 Avsättningar Räntebärande skulder Leverantörsskulder och övriga skulder Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill 12 Erlagd köpeskilling totalt 60 Erlagd köpeskilling, eget kapital instrument 29 Tilläggsköpeskilling, ej utbetald 14 Erlagd köpeskilling, kontant 2 17 Kassa (förvärvad) -3 Netto kassautflöde 14 2 Inklusive förvärvskostnader uppgående till 408 Tkr. Midelfart Sonesson AB (publ), bokslutskommuniké januari december 11

12 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i dotterföretag Finansnetto Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på periodens resultat Periodens resultat Moderbolagets balansräkning i sammandrag Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 - Materiella anläggningstillgångar 0 1 Finansiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Eget kapital och skulder Midelfart Sonesson AB (publ), bokslutskommuniké januari december 12

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER TREDJE KVARTALET NETTOOMSÄTTNING 386 MSEK (276) RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 10 MSEK (-9) OCH RÖRELSERESULTAT -1 MSEK (-14) JUSTERAT FÖR POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI ANDRA KVARTALET NETTOOMSÄTTNING 424 MSEK (294) RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -4 MSEK (10) OCH RÖRELSERESULTAT -12 MSEK (6) JUSTERAT FÖR POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR 13 MSEK

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 januari 31 mars 2008 1 januari 31 mars 2007 Nettoomsättning 48,6 msek Nettoomsättning 45,1 msek Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) Andra kvartalet 2006 Året ackumulerat * Nettoomsättningen 294,1 (305,1) MSEK * Nettoomsättningen 594,9 (631,2) MSEK * EBITDA 10,1 (-1,8) MSEK * EBITDA 26,3 (28,2) MSEK * Rörelseresultatet 5,6 (-6,7) MSEK

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Halvårsrapport för Midelfart Sonesson

Halvårsrapport för Midelfart Sonesson Halvårsrapport för Midelfart Sonesson januari juni 2008 ANDRA KVARTALET 2008 Nettoomsättning 379 Mkr (424) Rörelseresultat 16 Mkr ( 12) Resultat före skatt 6 Mkr ( 20) Periodens resultat 4 Mkr ( 16) Periodens

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004 Impact Europe Group AB

Bokslutskommuniké 2004 Impact Europe Group AB Bokslutskommuniké Impact Europe Group AB Nettoomsättning 410,5 (468,6) MSEK Resultat före skatt 12,7 (-1,3) MSEK Positivt resultat exklusive norska dotterbolaget, 4,4 MSEK Strukturella förändringar i den

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 Årets nio första månader New Nordic koncernens omsättning i lokala valutor ökade med 13,6 procent under årets nio första

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 436 (2 770) Mkr Rörelseresultat 104,2 (272,4) Mkr Omstruktureringskostnader har belastat resultatet med 35 (0) Mkr Resultat efter skatt 74,0 (184,1)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2015 31 december 2015 Oktober December 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,0 (-1,3) MSEK Resultat

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari-september 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari-september 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari-september 2014 NIO MÅNADER NIO MÅNADER Q3 Q3 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 201 256 168 292 65 249 58 337 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Perioden i sammandrag Fjärde kvartalet Totala intäkter uppgick till 55,2 (26,2) MSEK. Försäljningstillväxten under perioden var 111%. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer