Swedsoft Innovationer, Forskning och Utbildning i Världsklass

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedsoft Innovationer, Forskning och Utbildning i Världsklass"

Transkript

1 Swedsoft Innovationer, Forskning och Utbildning i Världsklass Sida 1

2 Innehåll Bakgrund Mission Vision och Mål Värdegrund Aktiviteter Organisation Medlemskap Kontakt Sida 2

3 Bakgrund Historik Swedsoft grundades 2007 på initiativ från ABB, Ericsson, Saab AB och Volvo AB, samt högskolor i Sverige för att stärka svensk konkurrenskraft inom forskning och utveckling av programvaruintensiva system, tjänster och produkter Swedsoft har sedan dess genomfört konferenser, seminarier, initierat projekt samt publicerat rapporter om mjukvarans betydelse för Sverige 18 mars 2015 ombildades Swedsoft till en ideell förening inom TEBAB öppen för industri, akademi och offentlig sektor med verksamhet i Sverige. Sida 3

4 Bakgrund Nya Swedsoft Öppen ideell förening för industri, akademi och offentlig sektor: Bredare kunskapsbas Mer branschöverskridande arbete Tydligare och starkare lobbying Bättre service genom avtal med TEBAB, Teknikföretagens branschorganisation Sida 4

5 Bakgrund Statistik Ökade 47% mellan 2005 och 2012 Stockholms handelskammarens analys 2014:3 Vanligast i 4 av USAs delstater Sida 5

6 Bakgrund Drivkrafter och trender (1) Ökande dynamik på alla marknader gör innovationsförmåga avgörande för överlevnad I korthet Innovate or Die Mjukvara ökar i storlek, komplexitet och betydelse för slutprodukten i alla branscher Speciellt avseende Automation/Intelligens Säkerhet/Robusthet Människa-Maskin Sida 6

7 Bakgrund Drivkrafter och trender (2) Andra trender Från mekanik till mekatronik (CPS) Från enkel styrning till intelligenta system av system Ökande förväntningar på nya funktioner oftare Driver behovet av ny teknik, metoder och verktyg, och nya kompetenser Systems Engineering in der Praxis (2014) Sida 7

8 Innehåll Bakgrund Mission Vision och Mål Värdegrund Aktiviteter Organisation Medlemskap Kontakt Sida 8

9 Mission Software Made in Sweden Swedsoft vill verka för att göra Sverige till ett innovationscenter för mjukvaruintensiva system och därmed bidra till att skapa tillväxt i alla domäner: samhälleliga, industriella och vetenskapliga. Svenskutvecklade mjukvaruintensiva system skall i den internationella konkurrensen, alltmer betraktas som innovativa, högkvalitativa och kostnadseffektiva, baserat på Sveriges förmåga att leverera världsledande produkter, tjänster, utbildning och forskning. Sida 9

10 Mission - Bevaka och utveckla följande områden Software Systems Engineering, dvs mjukvaruutveckling som en del av systemutveckling Computer Science, dvs beräkningsteori, algoritmer och datastrukturer, programmeringsmetoder och språk, samt arkitektur Ledarskap och organisation, dvs samspelet människor, teknik och processer Sida 10

11 Mission - Verka för systemtänkande i mjukvaruvärlden Entertaining Dependable Useable Resilient Functional Defense Medicine Health Telecom Game Media Automotive Automation Methods Tools Admin Finance Software Intensive Systems Virtual Systems Smart Systems Internet of Things Big Data Embedded Systems Cyber- Physical Systems Sida 11

12 Mission - Främja innovationer i alla aspekter Product Algorithms, new architectures, new languages, e.g. cloud technology Process new processes, new methods, e.g. agile methods Business business model innovation, e.g. software as a service, open innovation, crowdsourcing Organization new organizational models, e.g. outsourcing, open source software Sida 12

13 Mission - Verka för gränsöverskridande lärande/samarbete Defense Automotive Health Medicine, Telecom Game, Media Automation Methods, Public, Tools Finance Software Intensive Systems Joint Research, Cross-fertilization and Learning Sida 13

14 Mission - Påverka forskningsagendor och innovationssystem System Test, Launch & Mission Operations System/ Subsystem Development Technology Demonstration TRL 9 TRL 8 TRL 7 TRL 6 General Research Swedsoft EU Targeted Research Industry Vinnova Technology Development TRL 5 TRL 4 Research to Prove Feasibility TRL 3 VR SSF, KKS Basic/Applied Research TRL 2 TRL 1 KAW Sida 14

15 Innehåll Bakgrund Mission Vision och Mål Värdegrund Aktiviteter Organisation Medlemskap Kontakt Sida 15

16 Vision och mål Vision Sverige skall vara världsledande på innovationer baserade på mjukvaruintensiva system - genom gränsöverskridande samverkan mellan industri, offentlig sektor och akademi Sida 16

17 Vision och mål Långsiktiga mål Sverige skall år 2020 vara ett självklart val av plats för individer, organisationer och företag att etablera verksamhet för utveckling av mjukvaruintensiva system Detta innebär följande långsiktiga mål att innovationer och svensk industriell konkurrenskraft håller världsklass att svensk forskning inom området är högst rankad, citerad och använd att svensk utbildning om mjukvara, från grundskola till högre universitetsutbildning, och möjligheter till livslångt lärande, är en internationell förebild Sida 17

18 Innehåll Bakgrund Mission Vision och Mål Värdegrund Aktiviteter Organisation Medlemskap Kontakt Sida 18

19 Värdegrund I föreningen delar vi med oss av kunskap, vi bidrar aktivt till föreningen med idéer och vi arbetar aktivt i förverkligandet av Swedsofts vision och mål. Ledord för hur vi agerar inom föreningen och externt Transparens Förtroende Engagemang Resultat Vidare skall föreningen efterleva TEBAB s uppförandekod för god ordning i föreningsverksamheten samt för efterlevande av konkurrenslagen. Sida 19

20 Innehåll Bakgrund Mission Vision och Mål Värdegrund Aktiviteter Organisation Medlemskap Kontakt Sida 20

21 Aktiviteter Översikt Sida 21 Påverkans- och informationsarbete Gemensamt språkrör för att påverka forskningsagendor och prioriteringar som t ex SSF s Forskningsstrategi och Forskningsproposition 2016 Ta fram bättre statistik som visar vikten av mjukvara Kompetensförsörjning Säkra fortsatt PROMPT-arbete Bidra till att utveckla utbildning för mjukvaru- och systemingenjörer Strategiska projekt Specifika projekt för att driva Swedsofts frågor Nätverkande Verka för branschöverskridande utbyte och lärande Arrangera seminarier och initiera samverkansgrupper STEW

22 Aktiviteter Påverkans- och Informationsarbete Syfte Prioritera insatser inom området på nationell nivå Bygga förtroende för Swedsoft som en talesperson för området Vara en stark röst (språkrör) för att påverka politiker och beslutsfattare i olika delar av innovationssystemet Skapa förutsättningar för större anslag och mer resurser till området mjukvaruutveckling Sida 22

23 Aktiviteter Påverkans- och Informationsarbete Fokus Samla statistik och fakta som stödjer arbetet Uppdatera agenda, presentationsmaterial och hemsida Påverka SSF s forskningsstrategi Forskningspolitiska propositionen 2016 Etablera relationer med de viktigaste intressenterna, se nästa sida Sida 23

24 Aktiviteter Påverkans- och Informationsarbete Opinion Väljare Anställda Studenter Europa, EU NESSI Horizon 2020 Medlemmar Akademi Industri Offentliga organisationer Enskilda medlemmar Politiker Näringsdepartement Utbildningsdepartement Kommuner och Landsting Internationella Nätverk Standardiseringsorgan Forskningsprogram Övrigt Nationella Forskningsfinansiärer KKS, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling VR, Vetenskapsrådet SSF, Stiftelsen för Strategisk Forskning Vinnova KAW, Knut & Alice Wallenbergs Stiftelse etc Business Sweden Swedsoft som resurs för Varumärket Sverige Business Sweden som argument för Swedsofts betydelse för Sveriges export Sida 24

25 Aktiviteter Kompetensförsörjning Syfte Kompetensuppbyggnad och spridning mellan företag, mellan industri och akademi samt inom akademi Säkra att svensk utbildning inom området håller världsklass och därmed bidra till tillgång till kompetens som gör företag etablerade i Sverige konkurrenskraftiga över tiden Sida 25

26 Aktiviteter Kompetensförsörjning Fokus Säkra att PROMPT fortlever och utvecklas Inventera behov och definiera insatser i grundskolan i gymnasiet i högskolan stöd för fortlöpande lärande efter examen utnyttjande av MOOC (Massive open online courses) Konkretisera aktiviteter Sida 26

27 Aktiviteter Strategiska projekt Syfte Specifika egna projekt för att utveckla Swedsoft, få bättre kunskap om medlemmarnas behov och utmaningar, samt konkreta projekt för att ta hand om dessa Sida 27

28 Aktiviteter Strategiska projekt Fokus Genomföra Vinnova-projektet Swedsoft en ny branschorganisation för mjukvaruområdet i Sverige Inventera behov av strategiska projekt Definiera arbetssätt och organisation för drivning och uppföljning av strategiska projekt med extern finansiering Sälj in strategiska projekt för Delta i arbetet med Digitaliseringsagendan Sida 28

29 Aktiviteter Nätverk Syfte Främja och stimulera gränsöverskridande aktiviteter för att stärka Sveriges konkurrenskraft Nyttja och sprida resultat inom Swedsofts nätverk och mellan andra nätverk Fånga idéer som skapas i gränsytorna mellan olika aktörer i innovationssystemet för att initiera strategiska projekt och/eller gemensamma projektansökningar Sida 29

30 Aktiviteter Nätverk Fokus Genomföra 3 workshops/seminarier Genomför nationell konferens, STEW 2015 Inventera befintliga nätverk och ta fram en plan för hur de skall knytas till och samverka med Swedsoft, t ex via regionala nätverk Inventera behovet av fokus-grupper Initiera fokusgrupper enligt förankrat förslag ovan Sida 30

31 Innehåll Bakgrund Mission Vision och Mål Värdegrund Aktiviteter Organisation Medlemskap Kontakt Sida 31

32 Organisation Översikt Sida 32

33 Organisation Styrande dokument Stadgar Reglerar den ideella föreningen Verksamhetsplan Definierar föreningens serviceverksamhet och budget för detta. 2-5 års horisont Forsknings- & Innovationsagenda Definierar långsiktig vision och strategi för föreningens frågor med 5-10 års horisont Sida 33

34 Organisation Styrelse Styrelsen består av 7 personer: ordförande, vice ordförande samt 5 ledamöter. Ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på 2 år varvas omlott (alla ska inte kunna avgå samtidigt). Sammansättningen av styrelsen ska på ett balanserat sätt representera medlemsorganisationerna samt täcka in intresseoch kompetensområden som svarar mot föreningens mission. Styrelsens uppdrag är att i linje med stadgarna och verksamhetsplanen driva aktiviteter och rekrytering av medlemmar. Enskilda styrelsemedlemmar förväntas att bidra med arbete kring enskilda aktiviteter, huvudsakligen utanför driften av den löpande verksamheten. Sida 34

35 Organisation Kansli Kommunikations- & Projektassistent Är kommunikatör och utförare av aktiviteter i kommunikationsplan Uppdaterar och utvecklar föreningens hemsida och användning av sociala medier Aktivt verkar för att söka upp och sprida information inom föreningens intresseområde Hantera Swedsoft mejl och telefon Administrerar föreningens ekonomi, möten och dokument mm Administrerar medlemskap i föreningen Är sekreterare på föreningens styrelsemöten Sida 35

36 Organisation Kansli Verksamhetsledare Driver verksamheten i enlighet med verksamhetsplan och stadgar Projektleder aktiviteter definierade av styrelsen Kommunikation Vara en extern talesperson för Swedsoft Arbeta med marknadsföring och erbjudandebeskrivning av Swedsoft Stimulera till verksamhet och samverkan mellan regionala noder Föredragande vid styrelsemöten Ansvarig för rekryteringsarbetet av nya medlemmar Utvecklar verksamheten och dess planer samt långsiktiga agenda Utarbetar förslag på budget för verksamheten Sida 36

37 Organisation Medlemmar i styrelsen Stefan Andersson (SAAB) Ordförande Per Runesson (LTH) Vice ordförande Jonas Wallberg (Teknikföretagen) Ledamot Björn Hovstadius (SICS) Ledamot Rikard Andersson (Ericsson) Ledamot Tor Ericson (ÅF) Ledamot Mattias Karlsson (King) Ledamot Gabriel Modéus (TEBAB) Kansli Sida 37

38 Organisation Kansli Gabriel Modéus (TEBAB) Kommunikations- & Projektassistent NN Verksamhetsledare Valberedning Jaan Nyfjords Staffan Nyström (SICS) (FindOut) Sida 38

39 Organisation Årscykel Medlemsmöte höst Utfall och prognos III helår Verksamhetsplan och budget till TEBAB Uppdatering av verksamhetsplan, budget, serviceavgifter Utfall och prognos II helår Löpande uppgifter: okt sep nov Aktivera valberedning dec jan TEBAB Ekonomiavd. tar fram bokslut feb Resultatrapport föreningsoch serviceverksamhet Årsbokslut ideell förening Verksamhetsberättelse mar apr Föreningsmöte enl. stadgar Fakturering service- och medlemsavgifter Val av styrelse & valberedning Medlemsmöte vår Resultatrapport serviceverksamhet Verksamhetsplan och budget Medlemsfrågor Inträde Utträde Medlemsregister aug maj Sida 39 Avstämning Verksamhet Ekonomi Inkommande fakturor jul jun Utfall halvår och prognos I helår Senaste dag för uppsägning av medlemskap

40 Innehåll Bakgrund Mission Vision och Mål Värdegrund Aktiviteter Organisation Medlemskap Kontakt Sida 40

41 Medlemsskap Swedsoft riktar sig till i Sverige verksamma företag akademi forskningsinstitut offentlig sektor andra organisationer som bedriver forskning, utbildning och/eller utveckling avseende mjukvaruintensiva system, eller organisationer som av andra skäl har ett intresse inom området. Sida 41

42 Medlemskap Swedsofts erbjudande till medlemmarna Är den samlande rösten gentemot politiker och myndigheter för mjukvaruområdet i Sverige och är Sveriges röst i internationella sammanhang - ju bredare medlemsbas desto starkare röst Står för kompetens och innovation ett medlemskap stärker den egna organisationens konkurrenskraft och renommé Infrastruktur för branschöverskridande samarbeten som t ex demos och studier med representation från akademi, industri och offentlig sektor Sida 42

43 Medlemskap Medlemmarnas förväntade bidrag till Swedsoft Bidra till utformningen av Swedsofts forsknings- och innovationsagenda Medverka i utformningen av budskap till beslutfattare avseende forskningsanslag, -strategier och -program Aktiva i Swedsofts nätverk av aktörer från industri, akademi och offentlig sektor, regional och nationellt Bidra till att utveckla kompetensförsörjning och utbildning inom området Delta i konkreta aktiviteter enligt Swedsofts verksamhetsplan Sida 43

44 Medlemskap Föreningens avgifter Avgifterna är uppdelade på medlemsavgift (10%, ej momsbelagd, ej avdragsgill) och serviceavgift (90%, momsbelagd, avdragsgill). Typ av medlemskap Medlemsavgift Serviceavgift Summa avgifter Enskild medlem Ingen rösträtt på förenings-/medlemsmöten Stödmedlem Ingen rösträtt på förenings-/medlemsmöten Mikroföretag (Max 3 år och omsättning <10 MSEK) Små/Medelstora företag (omsättning MSEK) Större företag (Omsättning >100 MSEK) Sida 44 Akademi och andra organisationer Alla avgifter är angivna exklusive moms

45 Innehåll Bakgrund Mission Vision och Mål Värdegrund Aktiviteter Organisation Medlemskap Kontakt Sida 45

46 Kontakt Ordförande Stefan Andersson Kommunikations- och Projektassistent Gabriel Modéus Postadress Swedsoft Box Stockholm E-post: Besöksadress Storgatan 5, Stockholm Telefon växel: (Teknikföretagens växel) Hemsida: Sida 46

NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS

NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS Summering av projektet IoT Sverige Innehåll 1. Introduktion...4 2. Sammanfattning/Summary...5 3. IoT-ekosystemet...7 4. Vision...11 5. Möjligheter för Sverige...13 6.

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Programbeskrivning för Fordonsutveckling

Programbeskrivning för Fordonsutveckling Programbeskrivning för Fordonsutveckling Innehållsförteckning VERSION 2011-02-28... 3 1. AVTAL OM SAMVERKAN AVSEENDE FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Generella krav

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

VR 2011:04. Hälsa genom e. ehälsorapporten 2010. förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt. Christina Johannesson & Monica Winge

VR 2011:04. Hälsa genom e. ehälsorapporten 2010. förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt. Christina Johannesson & Monica Winge VINNOVA Rapport VR 2011:04 Hälsa genom e ehälsorapporten 2010 förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt Christina Johannesson & Monica Winge Titel: Hälsa genom e - ehälsorapporten 2010 Författare : Christina

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

INNOVATION MED ÖPPEN KÄLLKOD GER KONKURRENS FÖRDELAR

INNOVATION MED ÖPPEN KÄLLKOD GER KONKURRENS FÖRDELAR EN ARTIKEL UR: Nr 2 Maj 2015 of Innovation and Technology INNOVATION MED ÖPPEN KÄLLKOD GER KONKURRENS FÖRDELAR av Björn Regnell, Per Runeson, Martin Höst och Johan Linåker Forskningsinformation från Stiftelsen

Läs mer

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 9 : 0 2 VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI ATT FRÄMJA HÅLLBAR TILLVÄXT I SVERIGE GENOM INTERNATIONELLT FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSSAMARBETE Titel: VINNOVAs internationella

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Innovation och Mångfald

Innovation och Mångfald Innovation och Mångfald Slutrapport Charlotte Lorentz Hjorth Isabel Andersson INNOVATION Innovation SKÅNE Skåne KUNSKAPSBRON Kunskapsbron www.ik2.se Innovation och mångfald Innehåll 1. Förord...2 2. Sammanfattning...3

Läs mer

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin ORDLISTA AT Allmäntjänstgöring är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning

Läs mer

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag Arbetsrapport 2006 49 Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag En studie av KK-stiftelsens satsningar på Expertkompetensprogrammet ENRICO DEIACO, PETER SCHILLING & ÅSA SMEDBERG Institutet

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Betänkande av Utredningen om immaterialrättens roll i innovationssystemet Stockholm 2015 SOU 2015:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Utvärdering av extern verksamhet vid VTIs bibliotek och informationscenter

Utvärdering av extern verksamhet vid VTIs bibliotek och informationscenter Utvärdering av extern verksamhet vid VTIs bibliotek och informationscenter Slutrapport Wolfgang Heller, Birgit Maxe, Margaretha Nelke, Claes Ottne 2003-12-31 VTIs BIC utredning 2003 2(54) Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Ansvarig utgivare: SQMA/SIQ Projektledare: Michael Westher, SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Fabriksgatan 10, 412 50 Göteborg Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723

Läs mer