Mobiltelefonens funktion för personlig identifiering möjligheter och begränsningar. P E T E R A G O S T O N o c h J A K O B H U L D T

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobiltelefonens funktion för personlig identifiering möjligheter och begränsningar. P E T E R A G O S T O N o c h J A K O B H U L D T"

Transkript

1 Mobiltelefonens funktion för personlig identifiering möjligheter och begränsningar P E T E R A G O S T O N o c h J A K O B H U L D T Examensarbete Stockholm, Sverige 2007

2 Mobiltelefonens funktion för personlig identifiering möjligheter och begränsningar P E T E R A G O S T O N o c h J A K O B H U L D T Examensarbete i medieteknik om 10 poäng vid Högskoleingenjörsprogrammet för medieteknik Kungliga Tekniska Högskolan år 2007 Handledare på CSC var Ester Appelgren Examinator var Roger Wallis TRITA-CSC-E 2007:088 ISRN-KTH/CSC/E--07/088--SE ISSN Kungliga tekniska högskolan Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH CSC Stockholm URL:

3 Mobiltelefonens funktion för personliga identifiering Möjligheter och begränsningar Sammanfattning Mobiltelefonen har kommit att bli var mans egendom där ny teknik och nya mobila tjänster kontinuerligt utvecklas och erbjuds. Mobil identifiering ligger i starkt utvecklingsskede. På sikt kommer det att innebära möjligheter att lyckas nyttja tjänster där det krävs att kunna identifiera sig mobilt på ett snabbt och smidigt sätt. Ett fungerande och hållbart mobilt identifieringssystem medför även riskfaktorer, både vad gäller kommunikation och ekonomiskt. Vad gäller säkerheten är integriteten av stor betydelse då denna måste skyddas. Syftet med detta examensarbete har varit att kartlägga och utreda de tekniker som finns idag för mobil personlig identifiering och se vad det finns för möjligheter och begränsningar. Litteraturstudier och intervjuer med tekniska chefer på ledande företag kopplade till mobil elektronisk identifiering har varit den huvudsakliga metoden för att komma fram till rapportens resultat. Studien visar att en fungerande teknik för att identifiera sig mobilt finns och att den bygger på WPKI-lösningar som ger ett säkert krypterat system. The function of the mobile phone for personal identification Opportunities and hinders Abstract The mobile phone has become everyone s property, where new technology and new mobile services are continuously being developed. Mobile identification is undergoing a rapid development, which, in the long run, will entail many possibilities of using services where quick and easy identification is required. A working mobile identification system also entails risk factors regarding communication and safety as well as economical risks. The personal integrity is one important factor that has to be protected. The objective of this thesis has been to describe and investigate the available techniques today for mobile personal identification and to look into possibilities and limitations. Studies of relevant literature and interviews with CTO's at companies in the front edge of the techniques for mobile personal identification have been the primary method of this study. The results of this study show that today there is a full working technique for mobile identification and this technique is based on WPKI-solutions which provide a safe and encrypted system.

4 FÖRORD Denna rapport är ett examensarbete i Medieteknik utfört vid skolan för Datavetenskap och Kommunikation vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Vi vill tacka Tomas Rimming, CTO på AuSystems, Arvid Welin, upphandlingsläggare på VERVA (Verket för förvaltningsutveckling) och Per Hallkvist, Senior System Manager på operatören 3 för att de alla med största välkomnande tagit emot och låtit oss göra djupare intervjuer trots rådande semestertider. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Ester Appelgren som varit mycket betydande för vår rapport. Stockholm den 15 augusti Peter Agoston och Jakob Huldt.

5 INLEDNING Bakgrund Syfte och mål Problemformulering Underordnade frågeställningar Avgränsningar Upplägg av rapporten METODER Arbetsgång Intervjuer Enkäter Litteraturstudie Urval Bortfall Presentation av kontaktade företag och organisationer ausystems AB VERVA - Verket för förvaltningsutveckling Svenska Internetbetalningar AB Hi3G Access AB BEGREPP Publika och privata nycklar Certifikat, Elektronisk legitimation SmartCard och IC-kort PIN CA och RA SIM USIM GSM och 3G STK - SIM Application Toolkit Javacard RESULTAT Vad behövs för säker kommunikation Identifiering och verifiering Oavvislighet Integritet Konfidentialitet Legitimering Skillnaden mellan fysisk och elektronisk ID-handling Elektroniskt ID Tekniker för elektroniskt ID Säkerhetsnivåer inom identifieringsteknik Förklaringar av tekniker PKI/WPKI RSA Säkerhetstoken TLS TSS TWISS WIB WIG...15

6 SSL Biometrisk identifiering Teknik i bruk Övergripande funktionalitet för WPKI Steg för steg, identifiering baserad på Cybercoms produktfamilj Exempel på förfarande vid e-handel med mobil säkerhetskanal Svenska Internetbetalningar AB Befintliga tjänster med mobiltelefon e-healthcare Mobiltelefonen som bankdosa Betala.se Resultat av intervjuer ANALYS Möjlighet och begränsningar Säkerhet Spårbarhet och integritet Användarvänlighet Säkerhet vid uthämtning av e-id Ekonomiska aspekter SLUTSATS Det optimala systemet för mobil e-legitimering Finansiering av det optimala systemet REFERENSER...28

7 INLEDNING 1.1 Bakgrund Mobiltelefonen har med tiden genomgått stora förändringar. Från att till en början primärt används till att kunna kommunicera trådlöst med varandra över längre avstånd har med tiden många tjänster och funktioner såsom SMS, videotelefoni och radio, kontinuerligt utvecklats och integrerats i mobiltelefonen [1]. Idag används mobiltelefonen i flera sammanhang utöver standardfunktioner. Det finns till exempel möjligheter att betala parkeringsavgift [1a] eller sin bussbiljett på SL, Stockholms Lokaltrafik [1b]. Vidare kan man direkt via SMS ansöka om så kallade SMS-lån vilket innebär att kunna låna en summa pengar utan större säkerhet [1c]. Idag har mobiltelefonen kommit att bli var mans egendom och det spekuleras nu i dess framtida utveckling [1]. Att kunna identifiera sig och signera digitalt blir allt mer vanligt [2] och hittills har en persondator med Internet och en säkerhetstoken (se ) legat till grund för den digitala identifieringen men med teknikens utveckling har mobiltelefonen fått delar av datorns funktionalitet [3]. Mobila tjänster för identifiering, där säkerheten måste vara hög, ställer dock nya krav på säkra tekniska system och lösningar [4]. Mobil identifiering innebär nya möjligheter att komma åt tjänster där det krävs att identifiera sig mobilt på ett snabbt och smidigt sätt. Likväl medför ett mobilt system riskfaktorer och begränsningar som bör tas i beaktning. Vad ska man tänka på för att upprätthålla en säker kommunikation och hur fungerar vanlig legitimering kontra en e-legitimering? Användning av säker teknik för mobil legitimering har inletts i Sverige där man bland annat använder speciella simkort för att erbjuda identifiering med mobiltelefonen. På banksidan har ett pilotprojekt arbetats fram av Swedbank där mobiltelefonen tar över funktionen från den traditionella bankdosan vid inloggning på Internetbanken. [4] Mycket av den grundläggande tekniken för mobil identifiering finns men fungerande affärsmodeller måste komma till för att en kommersiell etablering och utbredning av mobil identifiering skall bli verklighet. [4] För e-legitimation är idag PKI (Public Key Infrastructure), se , den verksamma standarden för att hålla det digitala indentifieringssystemet på en fungerande och säker nivå. 1

8 Utifrån PKI har det utvecklats en infrastruktur för mobila enheter såsom mobiltelefoner. Den trådlösa PKI-lösningen går under benämningen WPKI (Wireless Public Key Infrastructure). Trådlös kommunikation är ett modernt och bekvämt alternativ, men tekniskt sett är denna typ av kommunikation mer avancerad då säkerheten är svårare att upprätthålla och måste kunna garanteras [3]. Det avgörande i en PKI-lösning är hur väl den privata nyckeln skyddas. Konfidens, integritet och sanningsenlig identifiering är grundläggande faktorer som det behöver tas hänsyn till inom elektronisk identifiering. [5] Det finns ett antal undersökningar inom mobil identifiering som har bedrivits av bl.a. au- Systems, Svenska Internetbetalningar AB, VERVA och Hi3G Access AB. au-systems har utvecklat delar av ett WPKI-system (se ) och beskrivit hur det kan se ut och fungera mellan identifieringssystemets olika delar. Svenska Internetbetalningar är ett litet företag som gjort sin egen lösning för hur identifiering skall ske i sin tjänst. I denna tjänst kan personer och företag kan utföra monetära transaktioner med hjälp av en mobiltelefon. VERVA (se 2.7) har tagit fram en rapport på hur staten och den offentliga sektorn skall använda elektronisk identifiering och hur myndigheter skall förhålla sig till och använda sig av den nya teknik och de system som elektronisk identifiering medför. I VERVAs rapport finns det även en 10-års plan som i stora drag visar på hur användning och utveckling av e-id kommer att ske. Hi3G Access AB undersöker hur de utifrån fungerande system kan skapa nya innovativa tjänster som i detta fall bygger på den mobila identifieringen. Ovanstående aktörer har alla sin syn på hur ett mobilt identifieringssystem ser ut och kommer att se ut. Denna rapport reder ut tekniker och begrepp och visar på grundläggande faktorer som behöver tas i beaktning för att få ett fungerande och gångbart system. Ett förslag på hur en optimal lösning för mobil elektronisk identifiering kan se ut och hur detta kan finansieras tas även fram. 1.2 Syfte och mål Syftet med detta examensarbete har varit att kartlägga och utreda de tekniker som finns idag för mobil personlig identifiering. Utifrån kartläggningen har en analys gjorts. Möjligheter och begränsningar har vägts mot varandra ur såväl tekniska som ekonomiska perspektiv och faktorer som säkerhet och finansiering har behandlats. Analysen har sedan mynnat ut i ett förslag på hur den optimala lösningen för mobil legitimering kan komma att se ut. 2

9 Målet med examensarbetet har varit att sammanställa olika tekniker och tjänster som finns på marknaden idag och att svara på problemformulering och underordnade frågeställningar (1.3, 1.4). Utifrån dessa har ett förslag lagts fram för uppbyggnad av ett optimalt system för mobil identifiering. 1.3 Problemformulering Frågor som rapporten kommer att besvara är om det idag finns någon fungerande säker teknik för mobil identifiering och vilka tjänster som kan tas fram genom att använda tekniken. 1.4 Underordnade frågeställningar Vad ställs det för krav på säkerheten vid mobil identifiering? Om tekniken finns, varför finns det då inte flera fungerande tjänster på marknaden? 1.5 Avgränsningar Fokus ligger på hur e-legitimering med mobiltelefonen kan komma att ske i Sverige. Utländska identifieringssystem har inte granskats. Urval av presenterade tekniker är framtagna av ledande aktörer inom teknikutvecklingen av system för mobil identifiering och mobil kommunikation. Aktörerna beskrivs i del Upplägg av rapporten Rapporten är uppdelad i sju kapitel vilka tillsammans kommer att sammanfatta och granska dagens identifieringssystem och framtidens personliga identifiering med hjälp av mobiltelefonen. Först ges en inledning av arbetet med bakgrund, syfte och mål. Problemformuleringar, underordnade frågeställningar och avgränsningar fastställs. Sedan beskrivs metod, genomförande och urval av kontaktade företag och organisationer samt bortfall som kan ha påverkat rapportens resultat. För att läsaren skall förstå rapportens innehåll ges förklaringar på de begrepp och förkortningar som senare kommer att tas upp. Resultatet är arbetets största del och innefattar all teori samt resultat av de intervjuer som gjorts. Analysen innefattar möjligheter och begränsningar med tekniken för att kunna identifiera sig med mobiltelefon. 3

10 Utifrån resultatet från teoriinsamlingen samt intervjuer presenteras det i slutsatsen ett förslag på ett optimalt system för identifiering via mobiltelefon. 2. METODER 2.1 Arbetsgång Arbetet består dels av en teoretisk litteraturstudie och dels en empirisk studie bestående av möten, intervjuer och enkäter. Den empiriska studien har genomförts på ledande företag och organisationer i Sverige som utvecklar och granskar elektronisk identifiering. Utifrån den teoretiska och den empiriska studien har en analys utförts för att se vilka möjligheter och begränsningar som tekniken för med sig. 2.2 Intervjuer Intervjuer som utförts har varit halvstrukturerade och diskussionerna har haft sin utgångspunkt i förskrivna frågor. Tre av intervjuerna genomfördes på plats hos VERVA, Hi3G Access respektive AuSystem medan intervjun med Svenska Internetbetalningar AB (betala.se) genomfördes över telefon. 2.3 Enkäter Enkäter har skickats ut med e-post till banker och telefonoperatörer. Enkäterna var adresserade till teknisk chef eller motsvarande. 2.4 Litteraturstudie Litteraturstudien består av ingående undersökning av de tekniker och tjänster som ligger till grund för mobil identifiering samt en studie av tidigare forskning på området. Sökningar har gjorts i tidskrifter och akademiska uppsatser. Systematisk litteratursökning har gjorts via Internet. 4

11 2.5 Urval De företag som förekommit i enkätundersökningen är ledande inom sitt område. Av telefonoperatörerna skickades enkäten ut till Telia, Telenor och Tele2 och bland bankerna skickades enkäten ut till Skandiabanken, Swedbank, SEB, Ikanobanken, Nordea och Handelsbanken. 2.6 Bortfall Externt bortfall: Av sex tillfrågade banker svarade två. Två av bankerna lämnade beskedet att berörd person var på semester, en bank svarade inte alls och en bank vidarebefordrade e-brevet till berörd person utan att det sedan hände något mer. Internt bortfall: Enkäten till bankerna skickades ut med e-post. Alla frågor utom den sista besvarades helt eller delvis. Frågan med det uteblivna svaret tog upp hur banken såg på en framtida lansering av tjänster och hur de kommer att se ut. Åtgärd: Eftersom bortfallet var så pass stort går det inte att göra någon större jämförelse mellan de olika bankerna. Frågorna om bankernas framtida tjänster berör ett känsligt område och det finns en risk för att de inte heller berättar allt. Ovanstående påverkar rapporten på så sätt att det eventuellt finns planer för framtida lanseringar för mobila identifieringstjänster men som är konfidentiella och då inte kommer oss tillhanda. Om mer tid funnits hade kontaktade företag, där enkäter ej besvarats, återigen kontaktats. Även andra företag inom samma bransch hade kontaktats. 2.7 Presentation av kontaktade företag och organisationer ausystems AB ausystems grundades 1974 [3] och gick nyligen ihop med Cybercom group som idag utgör ett gemensamt konsultföretag inom Telecom, Internet och media i Norden. De erbjuder lösningar inom främst Telecom och hjälper företag med informationsteknik. Företaget är en av 5

12 teknikutvecklarna bakom BankID 1 [3]. Med kunskaper och egen utveckling i den senaste tekniken är deras specialitet att utföra jobb åt teknikledande företag i tillväxtfaser. Cybercom Group har kommit att bli en partner för kunder vid investeringar av portaler och betalningslösningar. Vidare erbjuder de expertis, rådgivning och tjänster inom Telecom, management och nätverk. [7] VERVA - Verket för förvaltningsutveckling VERVA är en organisation som arbetar för att kontakten mellan myndigheter, kommuner och landsting ska upplevas som så enkel som möjligt. De upphandlar IT för hela den offentliga sektorn och stödjer både inköp och användning av tekniken. Vidare utarbetar VERVA också modeller för myndigheternas strategiska kompetensförsörjning samt utvecklar och tillhandahåller utbildningar.[8] Svenska Internetbetalningar AB Svenska Internetbetalningar grundades i november 2005 och driver betala.se som ett betalsystem för att kunna göra transaktioner mellan mobiltelefoner. I dagsläget utför företaget ett pilotprojekt i Umeå där man börjat använda systemet. Företaget står under Finansinspektionens kontroll och är registrerat som ett finansiellt institut. [9] Hi3G Access AB Hi3G Access eller 3 som varumärket går under, är en mobiloperatör som är baserad på 3G, tredje generationens mobiltelefoni. 3 erbjuder sina kunder videotelefoni och andra mediarelaterade mobiltjänster i form av till exempel TV i realtid. I Sverige ägs 3 av Hutchison Whampoa till 60 % och Investor AB till personer jobbar på företaget som är uppdelat i fyra stycken organisationer; Nordic Marketing, Sales, Customer Care och Technology samt stabsfunktionerna Finance, Human Resources och Legal. [10] 1 BankID är en bankgemensam tjänst för e-legitimationer, som används för legitimering och underskrifter på Internet. [6] 6

13 3. BEGREPP 3.1 Publika och privata nycklar För att digitala certifikat (se 3.2) skall vara säkra och för att veta vems certifikat som tillhör vem används två olika typer av nycklar som bygger på kryptering med RSA-liknande teknik (se ) och bildar ett nyckelpar. Den publika nyckeln krypterar certifikatet och den privata nyckeln som också kallas den hemliga nyckeln dekrypterar innehållet. [11] 3.2 Certifikat, Elektronisk legitimation Ett certifikat är en datafil som innehåller information om certifikatägarens identitet [12]. Detta innefattar namn på ägaren, vem som utfärdat certifikatet samt den publika nyckeln. Vid användning av ett certifikat och tillhörande privat nyckel, kan en person göra en elektronisk signatur och därmed styrka att han eller hon verkligen är den som han eller hon utger sig för att vara. Certifikat med tillhörande privat nyckel kallas ofta för elektronisk legitimation. [12] 3.3 Smartcard och IC-kort Smartcard är till sitt yttre likt ett vanligt kreditkort men där man istället för en magnetremsa har ett chip, en integrerad krets av typen ICC. (Integrated Circuit Card).[13] Kortet används för datalagring och behörighetskontroll av olika slag och är ofta kombinerade med en PINkod (se 3.4). Vidare är kortet aktivt och innehåller en microprocessor. Detta gör att information kan läsas in, processas och sedan skickas ut igen. IC-kort (Intelligent Card) som numera också kallas för smartcard är ett mer avancerat kort som kan innehålla flera integrerade kretsar [13]. 3.4 PIN PIN är förkortningen för Personal Identification Number, vilket i Sverige går under namnet PIN-kod. Vanligast förekommande är 4-siffriga koder i ordningen som resulterar i möjliga kombinationer. PIN-koden används för att verifiera att rätt person får åtkomst till olika typer av konton och system. [14] 7

14 3.5 CA och RA CA står för Certification Authority och är en certifikatutfärdare som både delar ut och spärrar certifikat. RA står för Registration Authority och är en registreringsinstans vars uppgift är att registrera samt autentisera användare och deras personuppgifter. CA- och RA-verksamhet bedrivs ofta av en och samma organisation. Grundidén var att det från början skulle finnas en global CA, men detta har med tiden övergåtts till att certifikatutgivare finns på nationell nivå och lokal nivå inom en sektor eller inom en affärsrelation. [15] 3.6 SIM SIM står för Subscriber Identity Module och är ett litet smartcard avsett för mobiltelefoner inom GSM-nätet. [16] Kortet möjliggör nätanslutning och innehåller information om telefonens nummer, det uppkopplade nätet samt en minnesdel där till exempel telefonnummer kan lagras. Access till SIM-kortet fås genom PIN-kod (se 3.3). [16] 3.7 USIM USIM eller Universal SIM (se 3.6) har samma fysiska format som ett vanligt SIM-kort. Chippet på ett USIM är av typen UICC, Universal ICC (se 3.3) och är mer avancerat än ICCkretsen, bland annat har det större minnesutrymme. USIM används idag till digitala mobilsystem och för 3G-nätet. Tanken med UICC är att det ska klara av att hantera andra uppgifter förutom inloggning och identifiering av telefonen. [17] 3.8 GSM och 3G GSM & 3G beskriver två olika generationers mobiltelefoni och tekniker. GSM som är den andra generationens mobiltelefoni stod först för Groupe Spécial Mobile men kom senare att ändras till Global System for Mobile Communications. [18] 3G är den tredje generationens mobiltelefoni och baserar sig på standarden UMTS som står för Universal Mobile Telecommunications [19]. Den stora skillnaden mellan 3G och GSM är överföringskapaciteten, det vill säga hur snabbt data kan skickas och tas emot av 8

15 mobiltelefonen. 3G har cirka 40 gånger snabbare överföringshastighet än GSM, vilket innebär att man förutom ljud och text även kan skicka och ta emot grafik och rörliga bilder. [20] 3.9 STK - SIM Application Toolkit SIM Application Toolkit eller STK är en mjukvara som styr hur SIM-kortet kommunicerar med mobiltelefonen. Via STK kan nya funktioner integreras till mobiltelefonen via SIMkortet. Bland annat styr den mobilens användargränssnitt och startar upp kommandon. [21] 3.10 Javacard Javacard är en öppen plattform för smartcards och säkerhetstokens. Den erbjuder en säker miljö för program utvecklade i Java och programmen kan köras på smartcards från olika tillverkare. [22] Programmeringsspråket gör det möjligt att använda tilläggsapplikationer för att spara, läsa och utbyta data. [23] 9

16 4. RESULTAT 4.1 Vad behövs för säker kommunikation Säker och fungerande elektronisk kommunikation blir allt mer viktig då spridningen av tjänster över nätet ökar [24]. Tillförlit, användarens säkerhet och integritet är faktorer av hög prioritet [25]. Som exempel kommer inloggning till bank att tas upp där ens identitet är avgörande för ett tillförlitligt och hållbart e-samhälle [4] Identifiering och verifiering Vid kommunikation där parterna inte träffas fysiskt behövs säkra sätt för att kunna verifiera den andra partens identitet [4]. Detta för att kunna lita på den andre partnern, att det är den riktiga tjänsten man använder och att personen är den som hon utger sig för att vara. Ett exempel är inloggning på bank via Internet eller mobiltelefon. När användaren loggar in identifierar denna sig genom att skriva sitt användarnamn. Identiteten verifieras sedan med exempelvis ett lösenord eller med nycklar kopplade till ett elektroniskt certifikat. Efter identifiering och verifiering blir användaren inloggad. Själva verifieringen kan genomföras med hjälp av något användaren vet, något användaren har eller något användaren är. Ibland kombineras dessa faktorer för att få en starkare typ av verifiering. Något användaren vet kan exempelvis vara ett lösenord. Lösenordet i sin tur kan antingen vara ett engångslösenord eller ett sådant som kan upprepas ett oändligt antal gånger. Något användaren har kan exempelvis vara ett smartcard med ett elektroniskt certifikat och tillhörande privat nyckel. Verifiering genom fingeravtryck, röstigenkänning eller något annat som är unikt för individen, är av biometrisk karaktär [26]. (Se ) Oavvislighet Ibland vill man i efterhand kunna bevisa att ett informationsutbyte har gjorts med aktuell part. Det skall vara oavvisligt, d.v.s. icke-förnekbart. Ett meddelande har skapats, skickats och tagits emot. [27] Mobilt e-id medför liksom vanligt e-id att det i efterhand går att spåra var och när den elektroniska legitimationen använts [3]. Vid en banktransaktion behöver både banken och användaren kunna lita på att ingen av parterna kan förneka förloppet i efterhand. Det som krävs är oavvislighet, att användaren inte 10

17 i efterhand på falska grunder kan förneka att han/hon utfört en specifik handling. Lösningen är ofta att användaren i samband med transaktionen lägger till en elektronisk underskrift i form av en elektronisk signatur. [26] Integritet För att skydda integriteten vid säker kommunikation krävs det att information vid ett utbyte mellan parter garanterat inte modifieras på vägen. Vid en banktransaktion behöver båda parter vara säkra på att det går att upptäcka om något har ändrats i överföringen, till exempel att givet belopp och konto är ändrat. Integriteten skyddas idag med en elektronisk signatur. [27] Konfidentialitet Vid ett informationsutbyte av känslig data vill man att innehållet skall vara konfidentiellt. Innehållet bör skyddas från obehöriga både under överföring och vid lagring av informationen. Lösningen för att behålla informationsutbytet konfidentiellt är att man krypterar innehållet. [27] 4.2 Legitimering Att behöva legitimera sig och visa på sin identitet görs idag dagligen. Körkort, ID-kort och pass tillhör de vanligaste sätten att visa på vem man är. Personliga handlingar blir i större utsträckning digitala och elektronisk legitimation är numera också ett naturligt alternativ för identifiering. [3] Skillnaden mellan fysisk och elektronisk ID-handling Skillnaden mellan fysiska och elektroniska ID-handlingar är sättet för hur man verifierar innehavaren, det vill säga att innehavaren verkligen är den som ID-handlingen är utfärdad till (se figur1). [28] Fysiska ID-kort verifieras genom att innehavaren har ett utseende som överensstämmer med ID-handlings fotografi och kan skriva en korrekt och liknande namnteckning. För ett digitalt certifikat gäller det att innehavaren kan visa att han/hon har den privata nyckeln som hör ihop med den publika nyckeln i nyckelparet. Denna nyckel skyddas med en personlig kod som bara innehavaren har tillgång till. Detta system skall säkerställa att ingen annan än innehavaren kan 11

18 använda certifikatet med de privata nycklarna. Koden består vanligtvis av en PIN-kod men övergår allt mer till att kompletteras med biometriska metoder. Den privata nyckeln finns enbart på själva certifikatet vilket är den elektroniska ID-handlingen. [28] Figur 1: Bilden visar den övergripande skillnaden mellan visuellt och elektroniskt ID. [29] Elektroniskt ID Elektronisk legitimation är något som kommit de senaste åren. Studenter har exempelvis börjat kunna ansöka om studiemedel digitalt och 2007 valde fler än 3,1 miljoner svenskar att e-deklarera [2]. Den elektroniska legitimationen är till för att man ska kunna legitimera sig på nätet och används bland annat vid kontakt med myndigheter och organisationer för att styrka sin identitet. Legitimationen används också för att signera digitalt. Det finns två sätt att få e- legitimation på. Det ena är att man skickar efter en e-legitimation som man sedan hämtar ut på posten där man då samtidigt legitimerar sig. Den andra varianten är att man beställer e- legitimationen från sin Internetbank. I det senare fallet har man då redan legitimerat sig då man skaffade Internetbanken varför denna procedur inte behöver återupprepas. Detta medför att den mänskliga faktorn är av stor betydelse eftersom det gäller att personen som ansöker om Internetbank verkligen kontrolleras av banktjänstemannen. E-legitimationen i Sverige ges idag ut av banker och av teleoperatören Telia [30]. Det finns två varianter av e-legitimationer i form av mjuka respektive hårda certifikat. Mjuka certifikat är filer som sparas ner på hårddisken medan ett hårt certifikat är i form av ett smartcard (se 3.2). De hårda korten 12

19 ansluts till datorn med en kortterminal via USB eller integreras i mobiltelefonens USIM-kort. Bägge varianterna har samma giltighet och de har samma juridiska innebörd som en vanlig underskrift. En fördel med certifikat lagrade i mobiltelefonens SIM-kort är att det finns betydligt färre virus för mobiltelefonen än vad det finns för en persondator [2, 30]. 4.3 Tekniker för elektroniskt ID Säkerhetsnivåer inom identifieringsteknik Idag finns det tre stycken säkerhetsnivåer för att sätta en säkerhetsstandard, dels inom Sverige, dels inom EU. Nivåerna baserar sig t.ex. på om krypteringsnycklarna ligger på en nerladdningsbar fil eller om de ligger skyddade i ett chip på ett smartcard. [23] På sikt finns det 4 stycken säkerhetsnivåer [4]: Nivå 0: Denna nivå används mellan två parter när skyddsvärdet är lågt, ofta i form av lösenord. Nivå 1: Mjuk e-legitimation Nivå 2: Hård e-legitimation Nivå 3: Kvalificerad e-legitimation Nivå 3 regleras i lagen om kvalificerade elektroniska signaturer. Här skall krypteringsnycklar skyddas i hårdvara. Beroende på hur elektroniska signaturer skapas kan en kvalificerad e- legitimation bygga såväl avancerade som kvalificerade elektroniska signaturer. Själva tillförlitandet baserar sig på lagar varför inte avtal behövs mellan utfärdare och förlitandepart. Idag har nivå 3 ingen marknad i Sverige och därför utfärdas inga kvalificerade e- legitimationer i här. Dessa är publika per definition. Tyskland vill ha en fjärde nivå som ska användas inom försvarsmakten och högre instanser som ställer krav på extrem säkerhet [4]. 13

20 4.3.2 Förklaringar av tekniker Nedanstående tabell ger en överblick av de olika teknikerna, vem som ligger bakom dem samt om de är en del av WPKI. [4, 31, 32] Begrepp RSA TLS/SSL TSS TWISS WIB WIG PKIlösning från AuSystem Kryptografiskt Valideringsserver Plugin till Funktion Krypteringsalgoritm protokoll för EID SIM-kort Del av WPKI Ja Nej Ja Ja Ja Ja Utvecklat av Tolk mellan Internet och WIB River, Shamir, Adlemar IETF AuSystem AuSystem Smarttrust Smarttrust PKI/WPKI PKI står för Public Key Infrastructure och är hela kedjan för att koppla samman publika nycklar med certifikatutfärdaren. WPKI som står för Wireless Public Key Infrastructure bygger på PKI och används i trådlösa enheter (3.5). [29] RSA RSA är en krypteringsalgoritm som använder asymmetrisk kryptering. RSA använder sig av två nycklar, en för att kryptera innehållet och en annan för att dekryptera det. [31] Säkerhetstoken Säkerhetstoken är de enheter som används för autentisiering. Exempel på säkerhetstoken är mobiltelefoner med hårda certifikat och bankdosor. Hösten 2007 kommer till exempel Swedbank att dra igång ett pilotprojekt där mobiltelefonen används som en säkerhetstoken. [4] TLS Transport Layer Security är en efterföljare till SSL och är liksom sin föregångare ett kryptografiskt protokoll för säker kommunikation på Internet [32] TSS TSS står för Trusted Secutity Server och är en server för validering av eid. TSS är javabaserad och är certifierad av Bankernas ID-tjänst (bankid), TeliaSonera och Nordea Bank. 14

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade? Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C Uppsatsarbete 15 hp Handledare: Gunnar Klein Examinator: Annika Andersson HT 2014 Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Läs mer

Avtalsrättsliga aspekter på elektroniska signaturer En fallstudie på Anotopennan

Avtalsrättsliga aspekter på elektroniska signaturer En fallstudie på Anotopennan JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Fredrik Malm Avtalsrättsliga aspekter på elektroniska signaturer En fallstudie på Anotopennan Examensarbete 20 poäng Handledare: Ulf Maunsbach Ämnesområde: Kommersiell

Läs mer

Framtidens bank. - en studie av hur banker skulle kunna utformas med hjälp av användbarhet och social media. Frida Iwar Helena Lundgren

Framtidens bank. - en studie av hur banker skulle kunna utformas med hjälp av användbarhet och social media. Frida Iwar Helena Lundgren UPTEC STS11029 Examensarbete 30 hp Juni 2011 Framtidens bank - en studie av hur banker skulle kunna utformas med hjälp av användbarhet och social media Frida Iwar Helena Lundgren Abstract The future of

Läs mer

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: Juni 2009 Författare: Henrik Johnsson Erik Nilsson Handledare: Lars Fernebro Examinatorer: Agneta Olerup, Anders Svensson Abstrakt Titel:

Läs mer

Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg

Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg 1(44) Förord Denna rapport är resultatet av det uppdrag som Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp. Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010. SMS- Lån

Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp. Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010. SMS- Lån Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010 SMS- Lån En kvalitativ studie av lånemarknaden. Av: Patrik Franso Sandra Dal Handledare: Ogi

Läs mer

MED KUNDDRIVEN TEKNIKUTVECKLING TAR VI

MED KUNDDRIVEN TEKNIKUTVECKLING TAR VI BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Precise Biometrics AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 16 april 2002, kl 16.00 på Myntkabinettet, Slottsbacken 6 i Stockholm. Rätt till deltagande i stämman

Läs mer

Sammanfattning Denna rapport beskriver utvecklingen av ett datorprogram för att förmedla information till olika mobiltelefoner. Flera olika befintliga tekniker undersöktes samt även några kommande tekniker.

Läs mer

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning DATUM RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862 Trådlösa LAN En teknisk marknadsbeskrivning Förord Förord PTS hanterar idag frågor inom ett stort antal teknikområden såsom telefoni, Internet

Läs mer

Kundrelationer via digitala medier

Kundrelationer via digitala medier Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, teknik och design Kandidatuppsats, 15 hp Turismvetenskap vårterminen 2008 Kundrelationer via digitala medier Av: Therese Cederblad, Emma Dillworth Westin

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Framtidens lånemarknad tillgänglig och anonym

Framtidens lånemarknad tillgänglig och anonym Framtidens lånemarknad tillgänglig och anonym Författare: Kristina Berninger Linda Johansson Handledare: Thomas Karlsson Program: Fristående kurs Turismprogrammet Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin:

Läs mer

Pia Tuomisto E-HANDEL PÅ INTERNATIONELLA MARKNADER

Pia Tuomisto E-HANDEL PÅ INTERNATIONELLA MARKNADER Pia Tuomisto E-HANDEL PÅ INTERNATIONELLA MARKNADER Företagsekonomi och turism 2012 2 FÖRORD Detta lärdomsprov utgör en del av utbildningsprogrammet för företagsekonomi och är gjort inom inriktningen för

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor LIU-IEI-FIL-G--13/01022--SE Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor En fallstudie av ÖstgötaTrafiken och införandet av en mobil e-tjänst The procurement of an e-service in the public sector A case

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Revisorn och penningtvätt

Revisorn och penningtvätt Mälardalens Högskola Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST FÖA300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp VT 2013 Revisorn och penningtvätt En studie om hur revisorer tillämpar lagen om penningtvätt

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Dataintrång En studie av IT-säkerhet och IT-brott

Dataintrång En studie av IT-säkerhet och IT-brott B-uppsats LIU-ITN-B--04/002--SE Dataintrång En studie av IT-säkerhet och IT-brott Anna Bartels och Shahla Shenavar 2004-04-06 Department of Science and Technology Linköpings Universitet SE-601 74 Norrköping,

Läs mer

E handel - Inte bara guld och gröna skogar

E handel - Inte bara guld och gröna skogar E handel - Inte bara guld och gröna skogar Författare: Carl Johan Anderberg Martin Wiberg Handledare: Ämne: Max ikael Björling Företagsekonomi Nivå ochtermin: C nivå, VT 2009 Program: Marknadsföringsprogrammet

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett säkerhetsoch juridikperspektiv

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett säkerhetsoch juridikperspektiv Ambient Sweden Internetframsyn ur ett säkerhetsoch juridikperspektiv KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Framtidens läxläsning

Framtidens läxläsning Framtidens läxläsning Hur mobilteknologi kan komma att förändra grundskolan JONATAN FOGELQUIST Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Framtidens läxläsning Hur mobilteknologi kan komma att förändra grundskolan

Läs mer

Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T

Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H

Läs mer

Kreditgivning till företag

Kreditgivning till företag Kreditgivning till företag - Vilken betydelse har egentligen en tidigare kundrelation? Författare:Sara Johansson, Jessica Johnsson, Alexandra Österberg Handledare:Thomas Karlsson Examinator:Petter Boye

Läs mer