Bilaga 7 Kommunstyrelsen AVTAL. avseende ägande av. Diarienr. ts.2d 15 -"1'1 RenhåIIningsbolaget i Mellansverige AB. org nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 7 Kommunstyrelsen 2015-03-30 47 AVTAL. avseende ägande av. Diarienr. ts.2d 15 -"1'1 RenhåIIningsbolaget i Mellansverige AB. org nr 556991-1356"

Transkript

1 Bilaga 7 Kommunstyrelsen AVTAL avseende ägande av STORFORS KOMMUN O l Diarienr. ts.2d 15 -"1'1 RenhåIIningsbolaget i Mellansverige AB org nr PARTER Mellan KarIskoga Energi & Miljö AB, org. nr 556~ , med adress Box 42,69121 Karlskoga ("Karlskogq'J) och Storfors Kommun, org. nr , med adress Box 1001, Storfors ("Stcrfprs") Karlskoga och Storfars benämns nedan "Part" eller "Parterna". Parterna hor idag den [ ("Avtalet"). l 2015 (" Avtalsda~en~) träffat följande avtal 2 BAKGRi:JND Parterna har enats om att bedriva renhållningsverksamhet i ett gemensamt bolag med narrinet,renhållnin'gsbolaget i Mellansverige AB ("Bolaget"). Bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av bilaga 1. Om bolagsordriirtgens bestämmelser inte stämmer överens med bestämmelserna i Avtalet ska Avtalets,bestämmelser, Parterna emellan, ges företräde om inte detta skulle strida mot tvingande lag. 3 Ah'TiEÄGARNAS FÖRBINDELSE Parterna förbinder sig att, i enlighet'med Avtalet, bilagd bolagsordning och de vid var tid meddelade ägardirektiven, lojalt verka för Bolagets bästa. Parterna förbinder sig genom Avtalet att utöva sin rösträtt på bolagsstämma och vid styrelsemöten så att syftet för Bolagets verksamhet uppfylls.

2 4- BOLAGET Avsikten med Bolaget är att åstadkomma en legal form för samverkan mellan Karlskoga och Storfors kommuner och i förekommande fall deras renhållningsbolag. Samverkan syftar till att Karlskoga och Storfors kommuner ska kunna arrangera insamling av hushållsopor och annat avfall mer kostnadseffektivt än om varje kommun gör det för sig. Förutom att skapa ekonomiska fördelar syftar Bolaget till att skapa kvalitetsvinster. Bolagets verksamhet ska bedrivas åt eller på uppdrag av Karlskoga och Storfors kommuner. Verksamheten i Bolaget ska bedrivas utifrån sakli~a och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer. Bolaget ska ha som ekonomiskt mål för sin verksamhet att ge värdebeständighet för insatt aktiekapital. Om Bolaget bedriver verksamhet som enligt.1ag, ägardirektiv eller praxis ska bedrivas på affärsmässig grund ska kommunallagens självkostnadsprincip inte tillämpas i den de len. Parterna ska med förbehåll för vad som i övrigt stadgas i Avtalet äga samtliga aktier i Bolaget. Bolagets aktiekapital ska uppgå till kronor, fördelat på 1000 aktier med en röst per aktie. Karlskogas ägarandel i Bolaget skall utgöra 910 aktier och Storfors ägarandel skall utg6ra 90 aktier med förbehåll för vad i Avtalet stadgas om överlåtelse, förköp och ihlösen av aktier. Storfors skall förvärva 'sina aktier från Karlskoga till en köpeskilling uppgående till kronor. Köpeskillingen skall återspegla Storfors andel av marknadsvärdet av Bolagets tillgångar, minskat med marknadsvärdet av de tillgångar som Storfors skall överlåta till Bolaget enligt bestämmelserna i Bilaga 4. Bolaget ska från och med 1 maj 2015, eller från den senare tidpunkt som Parterna enas om, överta ansvaret för insamling av hushållsopor i kommunerna Karlskoga och Storfors enligt särskilda avtal bilaga 2 och 3. Förutom insamling av hushållsavfall (taxefinansierad verksamhet), ska Bolaget pä affärsmässiga villkor erbjuda tjänster såsom hämtning av utsorterat

3 material för återvinning, fastighetsnära insamling av farligt avfall/elektronik avfall samt grovavfall från externa verksamheter. Bolaget ska administreras av koncernen Karlskoga Energi & Miljö AB. Bolaget ska följa av Karlskoga och Storfors kommuner gemensamt utfärdade ägardirektiv. Det tillkommer Bolaget att inom ramen för ägardirektivens samrådsförfarande hålla respektive kommuners ansvariga organ fortlöpande informerade om viktiga förändringar i Bolagets verksamhet. Till grund för debitering av taxefinansierade tjänster ska ligga en av Karlskoga och StorforoS kommuner gemensamt fastställp taxa, utarbetad på så sätt att inkomster och utgifter i princip balanserar med hänsyn tagen till för Bolaget erforderliga investeringar. Det tillkommer Bolaget att årsvis justera taxan utifrån Avfallsindex A 12;lMD. För slamtömning ska istället index A 12;3 MD användas. Parterna ska regelbundet och mlhst vart tredje år genomföra en uppföljning av att taxan, med beaktande av gälla.nde självkostnadsprincip, minst täcker bolagets kostnader. Bolaget ska låta registrera firman Renhållningsbolaget i Mellansverige AB. 5 STYRELSE, VERKSTÄLLP.. NDE DIREKTÖR OCH REVISOR Styrelsen ska ha sitt säte i Karlskoga. Bolagets styrelse ska, såvida inte annat överenskoms mellan Parterna, bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter varav tre ordinarie ledamöter och en suppleant skall utses av Karlskoga samt två ordinarie ledamöter och en suppleant skall utses av Storfors. Styrelsesuppleant har rätt att närvara och yttra sig vid samtliga styrelsemöten. Detta gäller även om samtliga ordinarie styrelseledamöter är närvarande. Styrelsesuppleant ska på samma sätt som en ordinarie styrelseledamot erhålla dokumentation och bakgrundsmaterial inför varje styrelsemöte.

4 Parterna förbinder sig att tillse att av respektive Parter utsedda styrelseledamöter informeras om villkoren i Avtalet och att sådana styrelseledamöter förbinder sig att agera i enlighet med Avtalet i sina uppdrag för Bolaget. 5.3 Styrelsen ska på kallelse av ordföranden sammanträda minst fyra gånger per räkenskapsår. Kallelse till styrelsemöte med angivande av plats och dagordning ska skickas till samtliga styrelseledamöter minst en vecka före varje styrelsemöte om inte Parterna har överenskommit om en kortare tid eller ärendets brådskande natur så kräver. Dagordningen ska förberedas av ordföranden tillsammans med verkställande direktören. Till kallelsen ska biläggas dokumentation och bakgrundsmaterial inför styrelsemötet. - Om inte annat beslutas av ordföranden, eller en styrelseledamot så begär, kanstyrelsemötena hållas per capsulam varefter samtliga-styrelseledamöter ska underteckna protokollet. Om inte annat följer av Avtalet ska styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Om inte styrelsen beslutar annorlunda ska Bolaget teckna en VD- och styrels'eansvarsförsäkring hos ett väletablerat och välrenommerat försäkringsbolag enligt vid var tid gällande bransch praxis. Styrelsens ordförande ska med beaktande av vad som stadgas i Avtalets 5.2 utses av styrelsen. Det tillkommer styrelsen att vid behov utse vice ordförande. Ordföranden ska ha utslagsröst vid lika röstetal. Bolagets verkställande direktör ska utses av styrelsen. Verkställande direktören ska vara föredragande på styrelsemöten. Parterna ska tillse att Bolagets styrelse omgående antar (i) en intern arbetsordning för styrelsen, (ii) en instruktion avseende ekonomisk rapportering samt (iii) en instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. Arbetsordningen och instruktionerna ska upprättas i enlighet med aktiebolagslagen och med beaktande av vad som överenskommits i Avtalet.

5 Bolaget ska ha en av bolagsstämman utsedd auktoriserad revisor med en suppleant. Parterna är överens om att Karlskoga Energi & Miljö AB:s revisorer och revisorssuppleanter vid var tid också ska utses till revisorer i Bolaget. Parterna ska utse en lekmannarevisor vardera samt en lekmannarevisorssuppleant vardera. 6 BOLAGSST ~1Vl:MA Bolagsstämma ska hållas då så erfordras enligt lag eller enligt Bolagsordningen. Extra bolagsstämma ska hållas i Bolaget om någon av Parterna begär det. Parterna ska senast vid kallelsen till ordinarie bolagsstämma av Bolaget "erhålla underlag avseende de frågor som Skia'behä'ridlas på bolagsstämman och, senast tre veckor eftfr stämman, a'vskrift av bolågsstämmoprotokollet. I omedelbar anslutning till att Avtalet trätt i kraft ska Bolaget hålla en extra bolagsstämma, varvid Karlskoga äger rätt att utse bolagsstämmans ordförande. Vid efterföljande bolagsstämmor ska styrelsens ordförande vara stämmoordförande: För giltigt beslut i följande frågor rörande Bolaget ska beslut ha biträtts av samtliga Pa rter eller i fråga om styrelsebeslut av styrelsens samtliga ledamöt~r. Ändring, av Bolagets bolagsordning; Ändring av Bolagets aktiekapital och ägarstruktur; Vinstutdelning; Beslut om att Bolaget ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt lag; Beslut rörande väsentlig förändring av Bolagets verksamet; - Investeringar i fastigheter, byggnader eller fordon överstigande kronor vardera; - Bolagets upptagande av lån eller utställande av säkerhet för lån till belopp som överstiger belopp motsvarande kronor; Tillsättandet av Verkställande Direktör;

6 Avtal eller förändring av avtal mellan Bolaget och Part eller mellan Bolaget och tredje man, om avtalet i väsentlig mån påverkar Bolagets verksamhet. 1 INSYN I BOLAGETS VERKSAMHET Part har, under förutsättning att tillämpliga regler om sekretess respekteras, rätt att få del av alla' handlingar rörande Bolaget som innehas av Bolaget eller av Part. 8 FIRMATECKNING Firman tecknas, förutom av styrelsen, all två styrelseledamöter i förening, varav en från vardera Parten. Därutöver har den verkställande direktören rätt att teckna' Bolagets firma i samband med löpande förvaltning., 9 -FINANSIERING Bolagets verksamhet ska finansieras av eget kapital och av medel som skapas av Bolagets verks,arnhet samt geno'm upplåning. Parterna är överens om att på Bolagets begäran gemensamt pröva möjligheten att i förhållande till parternas respektive ägarandelar med likvärdiga villkor be'vilja Bolaget lån eller att tillskjuta medel genom aktieägartillskott och/ell~r genom driftsbidrag. 10 SEF'JIETESS Part förbinder sig att, med de begränsningar som följer av kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen och Bolagets bolagsordning, inte utan andra Partens skriftliga samtycke' publicera eller p'å annat sätt delge tredje man finansiell information, företagshemligheter eller annan information som Part kan komma att mötta vid ingående av Avtalet eller i övrigt inom ramen för detta avt,lisf5rhå lian de, rörande Bolaget, Part eller Parts företag och som inte är offentliggjord. Sekretessförbindelsen ovan gäller inte om Part är skyldig att delge informationen till följd av: a) lag eller beslut av domstol eller annan myndighet; eller b) informationen har delgivits professionella rådgivare som är bundna av sekretessplikt avseende all information de delgivits.

7 Om Part är skyldig enligt al-b) att offentliggöra information, ska offentliggörande Part i största möjliga utsträckning samråda med den andra Parten innan informationen offentliggörs: o 11 OVERLATELSE AV AKTIER Part äger inte rätt att till tredje man helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina aktier i Bolaget, utan övriga aktieägares skriftliga samtycke. Om komplettering av ägarstrukturen i Bolaget med hänsyn till Bolagets verksamhet anses lämplig, äger Part rätt att avyttra del av sin aktiepost i Bolaget till kommuner eller kommunala bolag i närområdet som förbinder sig atttillträda Avtalet i dess aktuella lydelse med nödvändiga formella justeringar samt inträda i samtliga de förpliktelser som på grund av Avtalet åvilar Part gentemot Bolaget ell.er dess långivare, allt,j syfte att öka kostnadseffektiviteten i Bolagets verksamhet och erbjuda kunderna konkurrenskraftiga avgifter. Parterna är eniga om att i_samma syfte inta en positiv attityd till breddning av det kommunala ~gandet i bolaget genom nyemission av aktier och är beredda att i samband därmed inleda förhandlingar om Bolagets framtida äga rstru ktu r Förk(~p Partern~ förbinder sig att falja bolagsordningens bestämmelser om förköp. 12 INLÖSEN A.V AKTIER Bryter P~rt mot bestämmelse i Avtalet och är avtalsbrottet av väsentlig betydelse för annan Pari: och vidtar inte den avtalsbrytande Parten rättelse inom trettio dagar efter mottagande av anmaning därom, har förfördelad Part rätt att såväl säga upp Avtalet som att lösa in avtalsbrytande Parts aktier. Inlösen av aktier begränsar inte Parts möjlighet att göra gällande andra påföljder-i anledning av avtalsbrottet. Inlösen av aktier ska ske genom att förfördelad Part påkallar inlösen inom sextio dagar från avtalsbrytande Parts mottagande av rättelseanmaning. När fristen löpt ut ska avtalsbrytande Part, i förekommande fall, till inlösande Part överlämna aktiebreven vederbörligen transporterade och inlösande Part ska antecknas som ägare till aktierna i Bolagets aktiebok. Priset för aktierna ska motsvara 75 % av akties andel av Bolagets substansvärde. Med substansvärde avses i detta fall Bolagets justerade egna kapital enligt Bolagets senaste avgivna årsredovisning varvid hänsyn ska tas till

8 skatte effekter avseende eventuella obeskattade reserver. Justeringar för awikelse mellan bokfört värde och verkligt värde skall göras om awikelsen är större än tio procent åt något håll. Köpeskillingen ska betalas inom trettio dagar från det att värdet fastställts. Om Part försätts i konkurs eller kommer på obestånd i övrigt, äger motparten rätt att säga upp Avtalet samt inlösa den förstnämnda Partens aktier i enlighet med de regler som gäller vid parts avtalsbrott. 13 AVTALSTID OCH UPPSÄGNING Avtalet gäller för Part så länge Part är aktieägare i Bolaget. Avtalet upphör att gälla för Part som avyttrat eller blivit utjöstfr~n hela sitt innehav av aktier i enlighet med Avtalets bestämmelser. Uppsägning ska ske skriftligen o~t/inom ~~xtid dagar från det att Part fick kännedom om den omständighet som utgör grund för uppsägningen. En uppsägning av Avtalet innebär inte att Parts rättigheter och skyldigheter i enlighet med Avtalet upphör att g~ua förrän Partens aktier slutligt har inlösts av annan Part. Avtalets bestämmelser om sekretess och tvistlösning gäller även efter d~t att Avtalet i övrigt upphört att gälla. 14 BESTÄMMELSES OGILTIGHET Skulle någon bestämmelse eller-del av bestämmelse i Avtalet befinnas ogiltig -ska detta inte innebära att Avtalet i sin helhet är ogiltigt utan ska endast medföra en skähg Jämkning av Avtalet. 15 ÖVERLÄTELSEAV A\lTALET Part har inte ditt att överlåta Avtalet eller rättigheter och skyldigheter hänförliga till Avtalet utan övriga Parters skriftliga medgivande. 16 VILLKOR FÖR AVTALETS IKRAFTTRÄDANDE Avtalets ikraftträdande är villkorat av att (i) Parterna nått enighet om samtliga överenskommelser som anges i Bilaga 4 samt (ii) att fullmäktige i Karlskoga respektive Storfors kommuner godkänt Avtalets innehåll.

9 17 MEDDELANDEN Uppsägning eller andra meddelanden avseende Avtalet ska lämnas skriftligen genom bud eller rekommenderat brev till Parternas vid var tid gällande postadress. Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda 1. om avlämnat med bud; vid överlämnandet, 2. om avsänt med rekommenderat brev; två dagar efter avlämnande för postbefordran, 3. om avsänt med e-post; vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats. Meddelande om adressändring eller ändrade uppgifter om kontaktpersoner och deras kontaktuppgifter ska ske i enlighet med bestämmelserna i denna punkt. 18 ÄNDRINGAR AV Al/TALET Ändringar av och tillägg till Avtalet ska vara skriftligen avfattade och undertecknade av båda Parter. 19 TVIST Om p'lrterna vid bo'lagsstämma eller styrelsesammanträde inte kunnat enas om sådant beslut som kräver enighet enligt Avtalet, ska parterna omgående inleda särskilda förhandlingår i syfte att lösa tvistefrågan. Tvist avseende gilti~het, tolkning, tillämplighet eller tillämpning av Avtalet samt därur härflytande rättsförhållanden ska slutligt avgöras av skiljedom.

10 . Detta avtal har upprättats i två original, varav Parterna tagit var sitt. Karlskoga den xx xxxx 2015 Karlskoga Energi & Miljö AB Storfors kommun Jens Isemo Mikael Jareke Gör;lnStåhlberg xxxxx Bilageförtedming Bolagsordning för Bolaget, Bilaga 1 Avtal mellan Bolaget.och Storfors kommun, Bilaga 2 Avtal mellan Bolaget.och Karlskoga kommun, Bilaga 3. Övrig väseritlig reglering mellan parterna, Bilaga 4 Bilagorna utgör en integrerad del av Avtalet.

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut Styrelsens för Oscar Properties Holding AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 13 16 i den föreslagna dagordningen till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 Punkt 13 Styrelsens förslag till

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 Innehållsförteckning 1 Definitioner... 2 2 Obligationerna... 5 3 Obligationernas förhållande till

Läs mer

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Styrelseansvar Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Detta kompendium avser att kort behandla huvudprinciperna för styrelsens uppgifter samt för styrelseledamöternas ansvar och skyldigheter vid

Läs mer

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information:

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information: Styrelsens för RusForest AB (publ) (org. nr. 556694-6421) förslag om antagande av RusForest AB:s personaloptionsprogram 2012/2015 samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 25 mars 2013, 14. Tillämpning Föreliggande ägarpolicy är direkt och fullt tillämplig på

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:17 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Ägar- och ledningsprövning 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner.

Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner. Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner. Styrelsen i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064, föreslår att bolagsstämman

Läs mer

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter Nasdaq Stockholm 1 januari 2015 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

VILLKOR FÖR APIKAL FASTIGHETSPARTNER AB (publ) KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ISIN: SE0007159058

VILLKOR FÖR APIKAL FASTIGHETSPARTNER AB (publ) KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ISIN: SE0007159058 VILLKOR FÖR APIKAL FASTIGHETSPARTNER AB (publ) KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ISIN: SE0007159058 Distribution av detta dokument och erbjudandet av Lån kan i vissa jurisdiktioner

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t Regler för advokatverksamhet Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t sveriges advokatsamfund laboratoriegatan 4, box 27321, 102 54 stockholm telefon 08-459 03 00 telefax 08-660 07 79 e-post info@advokatsamfundet.se

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL)

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL) LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL) 1 DEFINITIONER 1.1 I dessa lånevillkor ( Lånevillkor ) ska följande benämningar ha den innebörd som anges

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer