,;lh j::;..') Verksamhetsberattelse for perioden dansskolan. For att vi ska kunna bidra pa ett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ",;lh j::;..') Verksamhetsberattelse for perioden 2013-01-01-2013-12-31. dansskolan. For att vi ska kunna bidra pa ett"

Transkript

1 Vanforeningen Base 23 Dance Academy Verksamhetsberattelse for perioden Vanforeningens syfte ar au vara (O'tt st6d till dansskolan. For att vi ska kunna bidra pa ett bra satt ar en viktig uppgift forvalta donationer, bid rag och medlemsavgifter. De medel sam att inta och vanfbreningen far till sitt forfogande ska alltid komma eleverna till del. Vi riktar ass till f6raldrar med barn som;:ir aktiva vid BASE23, eller andra personer sam pa olika satt viii stbdja verksamheten. Aktiviteter under verksamhetsaret Fyra styrelsembten har hallits under aret: Motena har bl a berbrt fbrvaltning och anvandning av var stipendiefond, medlemsrekrytering samt planering och genomfbrande av olika aktiviteter sasam picknick och kladbytardag. Arsmatet halls den 25 april Pa arsmotet presenterades verksamhetsplan och budget. Vi hade da ocksa nojet att valkomna styrelsemedlemmar; Ohrn och Malin tre nya Anna Cervell, Annika Dahlberg Markstedt. Under aret beta lades for farsta gangen ett stipendie ut tililarare pa dansskolan. Detta finansierades genom en donation fran Nordea. Under hasten 2012 mottogs en stor donation fran Barbro Osher pa U5D, motsvarande SEK. Med dessa medel har vanfareningen av dansskolans verksamhet kunnat bidra till utveckling genom att bl a bekosta studier utomlands, pianist vid balettlektianer, satsning pa balett for manliga dansare, studier i koreografi mm. Aktiviteter Vanfbreningen viii garna bidra till sociala aktiviteter och vid terminsstart, den 22/8 genomfardes en mycket trevlig picknick vid Rosendahl, inkl kladbytardag. Vi ser att det finns start intresse for kladbyte och farsaijning av begagnade upprepades kleider sa detta evenemang under hasten.,;lh j::;..') Of" ;;...C." ":".1... Vanfareningens stipendie Ar 2013 delades Vanfbreningens stipendie ut for andra gangen. Utdelningen skedde i samband med Base 23:5 elevfbrestallning pa Maxim till danskolans elev Albin Linden. Sam grund for stipendiet Prins Carl Gustafs stiftelse ligger ett bidrag fran sam Vanfbreningen erholl ar Under hasten 2013 erhall vi annu ett bidrag fran samma stiftelse pa kr som sakrar finansieringen av stipendiet ytterligare nagra ar fram6ver. Vi ar mycket tacksamma for dessa bidrag, och att vi pa sa satt kan bidra till duktiga elevers utveckling. Las mer om stipendiet pa Base 23:5 hemsida' http;j/base23.se/vanforeningen/ 1

2 Vanfiireningen Base 23 Dance Academy Bokslut 2013 Balansrakning Kontonr. 18 UB Tilfgangar Plusgiro , ,50 Sparkonto ,01 Skattekonto Skulder Balanserat resultat Arets resultat ,51 Reservering - gavor och bidrag Resultatrakning Intakter Medlemsintakter ,50 Ranteintakter ,01 Kostnader Bankkostnader Skatt Resultat 3421,51 Vinsten utgors <IV intakter fran medlemsavgifter. Vi har inte uppnatt malen om medlemsintakter sam enligt var budget kr. Oaremot har vi fatt in budgeterade donationer om kr ( fran Nordea ach fran Hovet). Vi ser fram emot att under ar 2014 fortsatta med ett konstruktivt samarbete med Dansskolan och darmed kunna bidra positivt till deras verksamhet Stockholm den 8 april Styrelsen genom Ordforande Kass6r: Anna Bromberg Eva Fahlin Sehlberg 2

3 . Revisions PM till Styrelsen for Base 23 Vanfbrening Revisors kommentarer: Dessa kommentarer skall endast anvandas sasom stod for Styrelsen arbete inom Base 23 Vanforenings verksamhet och skall darfor endast betraktas som sadan. De underlag sam har presenterats, till av arsmotet utsedd revisor, ar av god ordning och har di'irrned underlattat den revision sam ar utford. Dock sa viii jag lamna fbljande kornmentarer. Kommentar 1: Nar Base 23 Vanforening erhaller donationer sa bar dessa donationer dakumenteras pa ett sadant satt att syfte och villkor klart framgar. Detta for att via Styrelseprotokoll fdlja de eventuella villkor som kan finnas kopplade till donationen efterfoljs med tillhorande Styrelsebeslut. Kommentar 2: Viii aven papeka de regler och villkor som Riksskatteverket har gallande Stipendium: Utdrag Ett stipendium ar skattefritt om. mottagaren far det for sin utbildning. Ett stipendium ar ocksa skattefritt am mattagaren far det for annat andamal an sin utbildning och det inte beta las ut periodiskt, det viii saga under mer an tva ar, oeh det inte ar ersattning for arbete som utforts eller ska utforas for utbetalarens rakning. Ett stipendium ar i princip alltid skattepliktigt om det beta las ut av arbetsgivaren eller forutsatter nagon form av motprestation. Fdrdjupning finns beskriven i Handledning for beskattning av inkomst vid 2012 ars taxering De12: Kommentar 3 Det ansamlade balanserade resultatet for fbreningen ar ,51 (17.878,51), Min rekommendation ar att en omfciring sker fran konto 2097 med ett belopp av till konto (belopp pa Balanserat resultat efter omforing 5003,51}.Reserveringar-gavor och bid rag varvid totabeloppet pa angivet konto blir 50,000. Detta belopp ar da disponibelt for ev. Stipendie utbetalningar. Med vanlig halsning Christer Boo, av ihsmbtet utsedd revisor

4 REVISIONSBERATTELSE FOR VERKSAMHETSARET 2013 Till arsmotet i Vanforeningen Base23, ideell f6rening Jag har granskat arsredovisningen och rakenskaperna sam! styrelsens fbrvaltning i Vanfbreningen Base23, ideell fbrening, for ar 2013 Det!::irstyrelsen som har ansvaret for rakenskapshandlingarna och f6rvaltningen. Milt ansvar ar att uttala mig am arsredovisningen och fbrvaltningen pa grundval av min revision Revisionen hal" utfbrts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Del innebar att Jag planerat och genomf6rt revisionen for att i rimlig grad fbrsakra mig am att arsredovisningen inte Innehaller vasentliga fel En revision Innefattar att granska ett urval av underlagen for belopp och annan information I rakenskapshandlingarna I en revision ingar ocksa att prbva redovisningsprinciperna och styrelsens tillampnlng av dem samt att bedbma den sam lade informationen i arsredovisningen Jag har granskat vasentllga beslut, atgarder och fbrhallanden i fbreningen fbr att kunna bedbma om nagon styrelseledamot har handlat i stnd med fbreningens syfte. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund for mitt uttalande enligt nedan Arsredovisningen har upprattats i enlighet med arsredovisnlngslagen och ger darmed en rattvisande bild av for eningens resultat och stallning i enlighet med god redovisningssed r Sverige. Styrelsens medlemmar har eniigt min bedomnlng inte handlat i strid med fbreningens syfte Jag tillstyrker att arsmbtet beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for rakenskapsaret. Av arsmbte utsedd revisor 2013 tockholm Chnster Boo

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Årsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. Det är där aktieägarna utövar sin rätt att besluta om bolagets angelägenheter samt

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Erhållna bidrag och donationer

Erhållna bidrag och donationer ESV 2005:14 Erhållna bidrag och donationer I handledningen beskrivs hur erhållna bidrag och donationer kan redovisas Innehåll FÖRORD... 3 1. DEFINITION AV BIDRAG... 4 1.1 DONATIONSFÖRORDNINGEN... 5 1.2

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

TRAVKOMPANIET STALL ROD AB

TRAVKOMPANIET STALL ROD AB TRAVKOMPANIET STALL ROD AB (pubi) Organisationsnummer 556606-9349 Arsredovisning 2005-O1-O1--2005-12-31 iii / FORVALTNINGSBERATTELSE Travkompaniet Stall ROd AB bedriver taviingsverksamhet med travhästar.

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG 1 Innehåll 03 Generalsekreteraren har ordet 04 Vår vision 05 Historik 06 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Noter 20 Revisionsberättelse Tack

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer