Delårsrapport januari - mars 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari - mars 2010"

Transkript

1 Delårsrapport januari - mars

2 Delårsrapport januari mars Utfall den aktuella delårsperioden (3 mån) Hyresintäkterna uppgick till 110 mkr (109). Förvaltningsresultatet minskade med 52 procent till 25 mkr (52), motsvarande 0,31 kr per stamaktie (1,88). Resultat efter skatt uppgick till 46 mkr ( 23), motsvarande 0,99 kr per stamaktie ( 0,83). Periodens resultat justerat för effekterna av orealiserade värdeförändringar på derivat efter skatt och fastig heter uppgick till 78 mkr (1), vilket mot svarar 2,03 kr per stamaktie (0,04). Bolagets bedömda intjäningsförmåga har ökat till 206 mkr (188), en ökning med 10 procent jämfört med ember. Det egna kapitalet har ökat till mkr (1 518) motsvarande 45,21 kr per aktie (49,06). Investeringarna under perioden uppgick till 467 mkr (225) varav 460 mkr (213) avsåg förvärv av 22 fastigheter (8). Aktiekapitalet har ökat med 23 mkr genom fondemission av preferensaktier. resultatutfall jan-mar 3 mån jan-mar 3 mån jan-dec 12 mån Hyresintäkter Driftsöverskott Förvaltningsresultat Orealiserade värdeförändringar, aktier Orealiserade värdeförändringar, fastigheter Orealiserade värdeförändringar, derivat Resultat efter skatt Resultat per stamaktie före och efter utspädning, kr 0,99 0,83 7,51 Nyckeltal Fastighetsrelaterade 31 mar 31 mar Antal fastigheter, st Uthyrbar area, kvm Verkligt värde fastigheter, mkr Ekonomisk uthyrningsgrad, % Överskottsgrad, % Finansiella Soliditet, % Eget kapital per aktie, kr 45,21 41,75 49,06 Avkastning på eget kapital, % Totalt antal utestående stamaktier, st Genomsnittligt antal stamaktier, st Totalt antal utestående preferensaktier, st är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar industri-, lager-, logistik- och handels fastigheter i mellersta och södra Sverige samt i Danmark. Corems totala fastighetsvärde per den 31 mars uppgick till 4,8 mdkr, en ökning med 0,5 mdkr sedan årsskiftet. Corems övergripande mål är att bli det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Coremaktien är sedan den 24 juni noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap.

3 Vd har ordet Inledningen på det nya året har för fastighetssektorn generellt sett medfört en hel del nya prövningar. För ett bolag som Corem med väldigt stora tak- och markytor, har den kalla och osedvanligt snörika vinterperioden varit särskilt påtaglig. Aldrig tidigare har vi behövt skotta och hacka så mycket snö och is såsom vi tvingats göra denna vinter, vilket givetvis har kostat oss en hel del. Positivt är dock att vi på ett tillfredställande sätt lyckats hålla alla våra anläggningar igång så att våra hyresgästers verksamheter kunnat fortlöpa utan störningar. Lyckligtvis har vi inte heller drabbats av några allvarliga skador till följd av de påfrestningar personal och fastigheter utsatts för. Transaktionsvolymerna på fastighetsmarknaden föll som bekant mycket kraftigt under. Under de senaste kvartalen kan man konstatera att volymerna så sakteligen börjat komma tillbaka. Kvartalsvis omsätts i nuläget fastigheter för omkring miljarder, vilket kan jämföras med genomsnittliga kvartalsvolymer Vi ser med tillförsikt fram mot ett fortsatt spännande och framgångsrikt. på mellan miljarder under rekordåren Således genomförs det, trots en fortsatt kärv kreditmarknad, de facto en hel del transaktioner. Corem har under det första kvartalet varit fortsatt offensivt genom att förvärva ytterligare 22 stycken logistik-, lager- och handelsfastigheter om totalt ca kvm. Den totala köpeskillingen för dessa uppgick till 460 miljoner kronor. Härmed har Corem sedan årsskiftet 2007/ sammantaget genomfört förvärv och tilläggsinvesteringar i egna objekt om över 2 miljarder kronor! Dessa selektiva investeringar har på ett påtagligt sätt förstärkt och förädlat bolagets fastighetsportfölj. Vi ser fortsatt många intressanta, potentiella affärsmöjligheter framför oss. I syfte att realisera våra tillväxtambitioner och framtida kapitalanskaffningar beslutade Corem under det första kvartalet att genomföra en fondemission av preferensaktier, vilka noterades på Nasdaq OMX Stockholm den 9 mars. Preferensaktierna ger rätt till en fast utdelning om 20 kronor per år. Finanskris och konjunkturavmattning har medfört en del nya utmaningar för fastighetsbranschen. Corem fokuserar, i denna kärvare marknadssituation, än hårdare på kundvård, uthyrning och kredithantering. Vi upplever att antalet lokalförfrågningar under den senaste tiden ökat något. Under fjolåret tvingades vi, liksom under året dessförinnan, konstatera att fastighetsvärdena återigen minskat. Vi räknar med att vi nu nått slutet på den generella nedgången i våra fastighetsvärden. Det kan mycket väl vara så att botten nåddes under fjolårets sista kvartal. Under första kvartalet har såväl våra avkastningskrav, som värden legat stilla. Det nya året har börjat mycket bra om vi bortser från extra kostnader till följd av vädret. Vår hyresmarknad upplever vi som fortsatt stabil och den konjunkturförstärkning vi nu ser små tecken på påverkar våra kunder positivt. Intresset för såväl direkta som indirekta fastighetsinvesteringar i Sverige har återkommit, vilket är positivt för värdeutvecklingen. Vår vision är att bli det ledande fastighetsbolaget inom segmentet industri-, lager-, logistik- och handel. Segmentets stabilitet i kombination med en stor andel långfristig och räntesäkrad externfinansiering ger oss en trygghet och styrka. Våra förutsättningar att fortsätta utveckla, förädla och expandera Corem ser bra ut. Vi ser med tillförsikt fram mot ett fortsatt spännande och framgångsrikt. Stockholm den 20 april Rutger Arnhult, Verkställande direktör Delårsrapport januari-mars 1

4 Verksamheten Corem är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar industri-, lager-, logistik- och handelsfastigheter i mellersta och södra Sverige samt i Danmark. Corems mål är att kombinera marknadsledning inom sitt segment med en över tiden marknadsmässig avkastning. Resultatposterna nedan, liksom jämförelsebeloppen avseende föregående år, avser perioden januari - mars, såvida inte annat anges. Balansposternas belopp och jämförelsetal avser ställningen vid periodens respektive föregående års utgång. Omsättning och resultat Driftsöverskott och förvaltningsresultatet uppgick under perioden till 62 mkr (77) respektive 25 mkr (52). Orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter uppgick under kvartalet till 1 mkr ( 5) och värdeförändringar avseende derivat till 45 mkr ( 25). Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till 46 mkr ( 23). Justerat för effekterna av orealiserade värdeförändringar på derivat efter skatt och fastigheter uppgick resultat efter skatt till 78 mkr (7), vilket, med hänsyn tagen till preferensaktiernas rätt till utdelning, motsvarar 2,03 kr per aktie (0,04). Innehavet av börs noterade aktier har omvärderats till balansdagens kurs vilket medfört en omvärdering med 52 mkr ( 45). Utveckling per kvartal Utveckling per kvartal Q1 Q2 Hyresintäkter Q3 Q4 Driftsöverskott Q1 Q2 Q3 Förvaltningsresultat Q4 Q1 Hyresintäkter Periodens hyresintäkter uppgick till 110 mkr (109). Ökningen beror på nettoförvärv. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 90 procent (94). Det totala hyresvärdet på årsbasis per den 31 mars uppgick till 527 mkr (488). Ökningen är framförallt hänförlig till förvärvet av 22 fastigheter från Kungsleden per den 31 mars. Fastighetskostnader och driftsöverskott Fastighetskostnaderna för perioden uppgick till 48 mkr ( 32). Driftsöverskottet uppgick till 62 mkr (77), vilket genererade Utveckling per kvartal en överskottsgrad om 56 procent (71). Årets första kvartal har kraftigt belastats av högre kostnader för snöröjning och taxebundna kostnader än för ett normalår. 105 Övriga rörelseintäkter I 70 Övriga rörelseintäkter ingår resultat från försäljning av aktier 100 i noterade bolag med 1 mkr (0). Föregående år ingick i Övriga rörelseintäkter mkr avseende utdelning från aktieinnehavet 50 i Klövern AB (publ). Dessa redovisades till och med kvartalsbokslutet Q4 Q1 Hyresintäkter 0 Q2 Q3 Driftsöverskott Q4 Q1 Q2 Förvaltningsresultat Q3 Q september inom Finansnettot. Årets utdelning från Klövern beräknas ske den 29 april, förutsatt att stämman godkänner den av Klöverns styrelse föreslagna utdelningen om 1,25 kronor per aktie. Med aktuellt innehav per den 31 mars kommer detta för Corem att resultera i en utdelning om 22 mkr. Övriga kostnader De centrala administrationskostnaderna uppgick till 5 mkr ( 5). Övriga rörelsekostnader uppgick till 0 mkr ( 1). Föregående års övriga rörelsekostnader hade främst samband med OMX noteringen och nyemissionen. Finansnetto och derivat Finansnettot uppgick till 33 mkr ( 38), varav finansiella intäkter uppgick till 0 mkr (0) och periodens ränte kostnader och kreditavgifter uppgick till 33 mkr ( 38). Orea liserade värdeförändringar på derivat uppgick till 45 mkr ( 25). Vid periodens slut uppgick den genomsnittliga räntan till 4,04 procent (4,53). I enlighet med IAS 39 ska räntederivat marknadsvärderas, vilket innebär att det uppstår ett teoretiskt över- eller undervärde om den avtalade räntan avviker från aktuell marknadsränta, där värdeförändringen i Corems fall ska redovisas över resultaträkningen. 200 För att säkerställa ett stabilt räntenetto över tid, har Corem valt en förhållandevis lång räntebindning. Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgick per den 31 mars till 5,1 år (5,7). Vid mot svarande tidpunkt uppgick marknadsvärdet i räntederivatport följen till 198 mkr att jämföras med 153 mkr per ember. 50 Värdeförändringen är inte kassa flödespåverkande. Fastigheternas värde och värdeförändringar Transaktionsvolymen på marknaden för kommersiella fastigheter nära nog fördubblades under årets första kvartal, jämfört med motsvarande period i fjol. Även om volymerna fortsatt är jämförelsevis låga, är det en bekräftelse på de signaler Corem fick under fjolårets sista kvartal om en ökad aktivitet på fastighetsmarknaden. Intresset från utländska investerare verkar åter igen ha vaknat och internationella köpare har även slutfört affärer under perioden. Under årets första kvartal har Corem stärkts ytterligare i uppfattningen om att den fortsatta värdenedgång vi såg under förra året, nu bottnar ur. Det ökade intresset och fler genomförda avslut är positivt, men att utifrån genomförda affärer dra slutsatser om sänkta avkastningskrav är svårt att ännu göra. Generellt är avkastningskraven i värderingen av Corems fastigheter för perioden oförändrade. Genomsnittligt direktavkastningskrav per 31 mars uppgick till cirka 7,8 procent. Fortsatta investeringar som gjorts i fastigheterna har påverkat marknadsvärdena positivt. 200 Det samlade marknadsvärdet för Corems fastighetsportfölj 150 uppgick till mkr per den 31 mars. Värdeökningen jämfört med ember föregående år, då värdet uppgick till mkr, beror framför allt på gjorda förvärv. Den 31 mars slutförde Corem ett förvärv av 22 fastigheter, vilket avtalades om i december. 50 Köpeskillingen för den förvärvade fastighetsportföljen uppgick till 460 mkr. 2 Delårsrapport Rullande förvaltningsresultat januari-mars 0 0

5 I princip resulterar det sammantaget i oförändrade värden för det första kvartalet och orealiserade värdeförändringar under delårsperioden uppgick till 1 mkr ( 5). Corem värderar samtliga fastigheter varje kvartal. Corem inhämtar kontinuerligt marknadsinformation från externa värderingsinstitut, som stöd för den interna värderingsprocessen. För perioden har bolagets samlade fastighetsbestånd värderats genom interna kassaflödesvärderingar. Per den ember externvärderades samtliga fastigheter i samarbete med Nordier Property Advisors AB. För ytterligare information om Corems värderingsprinciper, se Corems Årsredovisning för. förändring verkligt värde Verkligt värde per den ember Förvärv 460 Investeringar 7 Försäljningar Värdeförändringar 1 Valutaomräkningar 16 Verkligt värde per den 31 mars Investeringar och projekt Under perioden har Corem totalt investerat 7 mkr (12) i ny-, tilloch ombyggnationer. För uppgår Corems planerade investeringsvolym till 71 mkr. Efterfrågan på nyuppförda lokaler har varit låg under perioden. Ett par projekt har kalkylerats men eventuella avslut dröjer en bit in i. Investeringarna har i stället inriktats mot hyresgästanpassningar, energisparåtgärder och åtgärder som höjer värdet i befintligt bestånd. Kunder Corems största hyresgäster är Ericsson, Bilia och ELFA, vilka står för 18, 11 respektive 6 procent av Corems totala hyresintäkter. Ericsson har sammanlagt 8 hyresavtal med en genomsnittlig kontraktslängd om 3,9 år. Bilia har sammanlagt 12 hyresavtal med en genomsnittlig kontraktslängd om 13,2 år. ELFA har ett hyresavtal med en återstående kontraktslängd om 8,3 år. Nytillkomna större hyresgäster genom de från Kungsleden förvärvade fastigheterna är ÖoB, Optimera Bygghandel, Granngården och Byggmax inom handelssegmentet, grossisten Brorson, teknikföretagen Elajo och Megacon samt yrkesklädesföretaget Björnkläder. Det är för Corem ett viktigt mål att fortlöpande eftersträva en successivt ökad riskdiversifiering genom nya förvärv och hyresavtal. Innehav av noterade aktier Corem äger aktier i noterade bolag till ett marknadsvärde om 499 mkr (489). Den största posten avser aktier i det OMX-noterade fastighetsbolaget Klövern AB (publ), vilket, efter att aktier avyttrats under första kvartalet, motsvarar en ägarandel om 10,8 procent (12,5) och ett värde om 455 mkr. Därutöver innehar Corem aktier i Northern Logistic Properties ASA som är noterat på Oslo börs. Skatt På grund av möjligheten att göra skattemässiga avskrivningar och avdrag för vissa ombyggnationer av fastigheter samt utnyttja underskottsavdrag uppstår i princip ingen betald skattekostnad. Betald skatt uppkommer dock i ett fåtal dotterbolag från vilka skattemässiga koncernbidragsmöjligheter inte finns. Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Följande temporära skillnader beaktas inte: temporär skillnad som uppkommit vid första redovisningen av tillgångar och skulder som är tillgångsförvärv och som vid tid Delårsrapport januari-mars 3

6 punkten för transaktionen varken påverkar redovisat resultat eller skattemässiga resultat. Vidare beaktas inte temporära skillnader hänförliga till andelar i dotterföretag som inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid. Uppskjutna skatteskulder som uppkommer efter förvärvstidpunkt redovisas till nominell skattesats. Uppskjutna skattefordringar som uppkommer efter förvärvstidpunkt redovisas till den utsträckning de bedöms kan komma att utnyttjas. Corem redovisar en skatt om 13 mkr (0) för delårsperioden. Aktuell skatt uppgick till 1 mkr ( 1) och uppskjuten skatteintäkt till 14 mkr (1). Av den uppskjutna skatten avser 12 mkr (7) uppskjuten skatt på temporära skillnader hänförliga till derivat och 0 mkr ( 6) skatt hänförlig till den löpande fastighets rörelsen. Eget kapital och Soliditet Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till mkr (1 518), vilket motsvarar ett eget kapital per aktie om 45,21 kr (49,06). Vid samma tidpunkt uppgick soliditeten till 31 procent (33). Den 23 februari fattades vid en extra bolagsstämma beslut om utgivande av preferensaktier genom fondemission. Genom emissionen ökade aktiekapitalet med 23 mkr. Preferensaktierna har genom företrädesrätt gentemot stamaktierna rätt till en årlig utdelning om 20 kronor att utbetalas med 5 kronor vid varje kvartalsslut. Kassaflöde och likvida medel Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick vid periodens utgång till 85 mkr ( 30), vilket motsvarar 2,26 kr per stamaktie ( 1,08). Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till 466 mkr ( 152) under perioden och kassa flödet från finansieringsverksamheten uppgick till 274 mkr (173). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 4 mkr (111), vilket motsvarar 0,13 kr per stamaktie (3,59). Disponibel likviditet inklusive outnyttjad checkkredit uppgick per den 31 mars till 104 mkr (216). Räntebärande skulder Den 31 mars hade Corem räntebärande skulder upp gå ende till mkr (3 328). Räntebärande nettoskulder efter avdrag för likviditet om 4 mkr (111) uppgick till mkr (3 217). Räntetäckningsgraden uppgick per den 31 mars till 1,7 ggr (2,2). Vid kvartalets utgång var 60 procent (66) av de ränte bärande skulderna räntesäkrade på 3 till 12 år. Bolagets genom snittliga räntebindningstid per den 31 mars uppgick till 5,1 år (5,4). Den genomsnittliga räntan vid samma tidpunkt var 4,04 procent (4,02). Corem innehar derivat i form av ränteswappar i syfte att minska ränterisken och samtidigt bibehålla flexibiliteten i jämförelse med bundna lån. Vid periodens slut hade Corem ränte swappar om mkr (1 900) med löptider mellan 2014 och En ökning av de korta marknadsräntorna med en procentenhet skulle höja Corems genomsnittliga upplåningsränta med 0,3 procentenheter. Om marknadsräntan stiger med fem procentenheter ökar Corems upplåningsränta med endast 1,5 procentenheter. Bolagets totala krediter om mkr (3 328) löper med kredit tider om 1 till 28 år. Bolagets genomsnittliga kreditbindningstid per den 31 mars uppgick till 4,1 år (4,6). Tillgängliga outnyttjade checkkrediter uppgick per 31 mars till 100 mkr (105). räntebindningsstruktur RÄNTEBINDNINGSSTRUKTUR ränte- och låneförfallostruktur Räntebindning Kreditbindning Förfall, år Lånebelopp, Snittränta, % Andel, % Andel, % , , Lånebelopp , , , , , , , , Totalt , Delårsrapport januari-mars

7 Personal Corem hade per den 31 mars totalt 28 anställda att jämföra med 25 per ember. Därav var 8 (6) kvinnor och 20 (19) män. Corems mål är att vara en jämställd och attraktiv arbetsgivare där det finns goda möjligheter till personlig utveckling och ansvarstagande. Att arbeta hos Corem ska ge möjlighet till bra balans mellan arbete och fritid. Personalfrågor och kompetensutveckling är viktiga frågor för Corem då medarbetarna är en av Corems viktigaste framgångsfaktorer. Vid nyanställningar läggs stor vikt vid personliga egenskaper och kvaliteter. Möjligheter och risker Några viktiga riskområden är fastighetsvärdering, finansiering och kassaflöde. Fastighetsvärdering Corem redovisar fastighetsbeståndet till verkligt värde och värdeförändringarna redovisas i resultaträkningen. Dessa värdeförändringar kan få väsentliga effekter på koncernens resultat och ställning. FINANSIERING För Corem är det viktigt att det finns tillgång till finansiering vid behov och avsaknaden av detta skulle kunna innebära en risk. Låg belåningsgrad och långa kreditlöften begränsar denna finansieringsrisk. kassaflöde Kassaflödet påverkas av faktorer som hyresintäkter, räntenivåer och vakansgrader särskilt då förändringar av dessa faktorer inte alltid sker samtidigt. Corems möjligheter och risker i övrigt beskrivs i års årsredo visning på sidorna Inga väsentliga förändringar har uppstått därefter. Närståendetransaktioner Tjänster mellan koncernföretag debiteras enligt marknadsprissättning och på affärsmässiga villkor. Koncerninterna tjänster består av förvaltningstjänster och debitering av internräntor. Coremkoncernen har tecknat förvaltningsavtal avseende viss teknisk förvaltning för koncernens fastigheter med M2 Förvaltning AB, Locellus Förvaltning AB och Fastighets AB Balder (publ). I avtalet med Locellus Förvaltning AB ingår även viss ekonomisk och administrativ förvaltning. Corem har under, liksom tidigare år, fortsatt att hyra kontor av Rutger Arnhult. Samtliga transaktioner är prissatta utifrån marknadsmässiga villkor. Väsentliga händelser efter periodens utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskaps årets utgång. Moderbolaget Corems moderbolag äger inga fastigheter utan hanterar aktiemarknadsrelaterade frågor och koncerngemensamma verksamhetsfunktioner som administration, transaktion, förvaltning, projektutveckling, ekonomi och finansiering. Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 22 mkr (20) för perioden. Omsättningen, som till största delen utgörs av koncernfakturering, uppgick till 9 mkr (8). Moderbolagets tillgångar uppgick till mkr (1 511), varav likvida medel utgjordes av 13 mkr (15). Eget kapital uppgick till mkr (1 388). Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är för koncernen upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. De redovisningsprinciper som tillämpas i denna delårsrapport är de som beskrivs i Corems årsredovisning för, not 1. Stockholm den 20 april Styrelsen Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Delårsrapport januari-mars 5

8 Fastighetsbestånd Corems fastighetsbestånd är indelat i fem geografiska områden: Stockholm, Öresund, Mälardalen, Mellansverige/Väst samt Norr. Av Corems totala hyresintäkter på årsbasis per den 31 mars svarar Stockholm för 39 procent, Öresund 11 procent, Mälar dalen 13 procent, Mellansverige/Väst 28 procent och Norr för 9 procent. Per den 31 mars uppgår fastigheternas marknadsvärde till mkr. Det totala hyresvärdet bedöms uppgå till 527 mkr och de kontrakterade hyresintäkterna uppgick till 472 mkr på årsbasis per den 31 mars. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 90 procent (94). Corems fastighetsbestånd består huvudsakligen av industri-, lager-, logistik- och handelsfastigheter belägna i mellersta och södra Sverige samt i södra Danmark. Fastighets beståndet består av 128 fastig heter med en total uthyrbar area om kvm. Transaktioner under perioden Den 22 december ingicks avtal med Kungsleden om förvärv av 22 fastigheter till en köpeskilling om 460 mkr. Transaktionen slutfördes den 31 mars. Den uthyrbara arean ökade därmed med kvm till kvm. Fastigheterna är belägna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borås, Jönköping och Norrköping och utgörs huvudsakligen av lager-, handels- och logistik fastigheter. Dessa fastigheter kompletterar och förstärker tydligt Corems befintliga bestånd på respektive ort. Totalt sett tillförs Corem ett femtiotal nya hyresgäster. Corems intäktsbas diversifieras ytterligare vilket minskar den totala intäktsrisken i bolaget. Transaktioner 1 januari - 31 mars Kvartal Fastighet Kommun Förvärvat Fastighetskategori Uthyrbar area, kvm Kvartal 1 Viby 19:53 Upplands-Bro Lager Kvartal 1 Viby 19:54 Upplands-Bro Lager Kvartal 1 Kullen 5 Malmö Lager Kvartal 1 Smörbollen 12 Malmö Handel Kvartal 1 Slakthuset 14 Norrköping Lager Kvartal 1 Ädelmetallen 5 Jönköping Lager Kvartal 1 Ädelkorallen 1 Jönköping Lager Kvartal 1 Ädelkorallen 10 Jönköping Lager 435 Kvartal 1 Äreporten 3 Jönköping Lager Kvartal 1 Öronlappen 8 Jönköping Kontor Kvartal 1 Ädelmetallen 12 Jönköping Kontor Kvartal 1 Öronskyddet 9 Jönköping Kontor Kvartal 1 Överlappen 8 Jönköping Lager Kvartal 1 Ädelkorallen 17 Jönköping Lager Kvartal 1 Öronlappen 7 Jönköping Handel Kvartal 1 Överlappen 15 Jönköping Lager Kvartal 1 Pantängen 19 Borås Handel Kvartal 1 Fjädern 3 Borås Lager 750 Kvartal 1 Fjädern 4 Borås Lager Kvartal 1 Backa 21:8 Göteborg Lager Kvartal 1 Backa 96:2 Göteborg Lager Kvartal 1 Backa 30:4 Göteborg Lager Totalt förvärvat kvartal Hyresvärde per geografiskt område Norr 8% Mellansverige/ Väst 29% Stockholm 39% Hudiksvall Mälardalen 13% Öresund 11% Falun Hedemora Norberg Avesta Fagersta Mellansverige/ Väst 29% Hyresvärde per geografiskt område Norr 8% Stockholm 39% Strömstad Vänersborg GÖTEBORG Trollhättan Ale Lerum Borås Västerås Hallstahammar Köping Kumla Jönköping Enköping Katrineholm Trosa Norrköping Tranås STOCKHOLM Botkyrka Danderyd Huddinge Järfälla Nacka Sigtuna Sollentuna Tyresö Täby Upplands-Bro Upplands Väsby Växjö Stockholm Helsingborg Öresund KÖPENHAMN Mälardalen Mälardalen 13% Öresund 11% Lund Mellansverige / Väst Norr MALMÖ 6 Delårsrapport januari-mars

9 Fördelning per geografiskt område, 31 mars Ekonomisk Verkligt värde Hyresvärde Hyresintäkt Antal Uthyrbar Vakant uthyrningsgrad, % Andel, 1) Region fastigheter area, kvm area, kvm Andel, % Kr/kvm Andel, % % Stockholm Öresund Mälardalen Mellansverige/Väst Norr Totalt Corem ) Avser hyresintäkter på årsbasis per den 31 mars. Fördelning av uthyrbar area per lokaltyp och geografiskt område, 31 mars Kvm Industri Lager Kontor Handel Övrigt Totalt Andel, % Stockholm Öresund Mälardalen Mellansverige/Väst Norr Totalt Corem Andel, % Fördelning per geografiskt område, 31 mars Ekonomisk Verkligt värde Hyresvärde Hyresintäkt Antal Uthyrbar Vakant uthyrningsgrad, % Andel, 1) Region fastigheter area, kvm area, kvm Andel, % Kr/kvm Andel, % % Stockholm Öresund Mälardalen Mellansverige/Väst Norr Totalt Corem ) Avser hyresintäkter på årsbasis per den 31 mars. Fördelning av uthyrbar area per lokaltyp och geografiskt område, 31 mars Kvm Industri Lager Kontor Handel Övrigt Totalt Andel, % Stockholm Öresund Mälardalen Mellansverige/Väst Norr Totalt Corem Andel, % Mellansverige/ Väst 34% Fördelning av uthyrbar area per geografiskt område Norr 13% Mälardalen 15% Stockholm 28% Öresund 10% Fördelning av uthyrbar area per fastighetskategori Övrigt 5% Handel 7% Kontor 16% Lager 38% Industri 34% Hyresvärde och hyresintäkt per geografiskt område Stockholm Hyresvärde Öresund Mälardalen Hyresintäkt Mellansverige /Väst Norr Delårsrapport januari-mars 7

10 Intjäningsförmåga Löpande redovisning av aktuell intjäningsförmåga Corem har löpande redovisat sin aktuella intjäningsförmåga i samband med kvartalsrapporter och bokslutskommunikéer. I nedanstående sammanställning beräknas fastighetskostnaderna och de centrala administrationskostnaderna för ett normalår. Räntekostnaderna har beräknats utifrån befintlig lånestruktur med hänsyn tagen till aktuellt ränteläge på de lån som löper med rörlig ränta. Då Corem har stora möjligheter att nyttja skattemässiga värdeminskningsavdrag på fastigheterna, samt innehar betydande skattemässiga underskottsavdrag, beräknas det inte utgå någon aktuell skatt på bolagets löpande resultat förutom för bolag som förvärvats under innevarande räkenskapsår samt för utländska dotterföretag. Intjäningsförmåga per den 31 mars Efter genomförda förvärv per den 31 mars beräknas Corems totala hyresvärde uppgå till 527 mkr, en ökning om 44 mkr jämfört med ember. De beräknade hyresintäkterna på årsbasis förväntas, med justering för bedömda vakanser inom prognosperioden, uppgå till 472 mkr vilket motsvarar en ökning om 40 mkr jämfört med ember. Bolagets tolv månaders rullande förvaltningsresultat, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, beräknas uppgå till cirka 207 mkr att jämföra med 188 mkr per ember. Aktuell intjäningsförmåga på årsbasis per respektive datum 31 mar Hyresvärde Vakans Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftnetto Central administration Övriga rörelseintäkter Finansnetto Förvaltningsresultat Skatt 1) 6 3 Resultat efter skatt Resultat per stamaktie, kronor 2) 4,53 5,98 1) Beräknad aktuell skatt. 2) Beräknat på utestående aktier vid periodens utgång med hänsyn tagen till preferensaktieägarnas rätt till utdelning. utveckling av intjäningsförmåga utveckling av intäkter, kostnader och resultat mar 30 jun 30 sep Förvaltningsresultat före skatt 31 mar 30 jun 30 sep 31 mar 0 31 mar 30 jun 30 sep 31 mar 30 jun 30 sep 31 mar Hyresintäkter Driftnetto Förvaltningsresultat Fastighetskostnader 8 Delårsrapport januari-mars 8

11 Segmentsredovisning Sammandrag per region, januari-mars IFRS 8 Rörelsesegment har tillämpats från och med 1 januari i koncernen. Denna standard kräver att upplysningar lämnas utifrån ledningens perspektiv. Med ledningens perspektiv avses rapporteringen till högsta verkställande beslutsfattaren (HVB), vilket innebär att rapporteringen stämmer överens med hur den presenteras internt. HVB är en funktion som fördelar resurser och utvärderar resultatet. Corem har identifierat styrelsen som HVB. Koncernen är organiserad i och styrs i första hand utifrån geografiska områden. Det finns fem identifierade segment, se nedan. Hyresintäkter och fastighetskostnader är direkt hänförliga till fastigheter i respektive segment. Övriga intäkts- och kost nadsposter har ej fördelats på segment. På samma sätt fördelas endast förvaltningsfastigheter per segment. Övriga tillgångsposter redovisas i raden Ofördelade tillgångar. Segmenten redovisas enligt samma värderingsprinciper som i koncernredovisningen. Driftsöverskottet är HVBs centrala styrnings- och rapporteringsbegrepp. Nedan finns avstämning mellan detta resultatbegrepp och koncernredovisningen. Det sker ingen löpande försäljning mellan segment och därför framgår i tabellen nedan ingen försäljning mellan segmenten. Eventuella övriga transaktioner sker på marknadsmässiga villkor. Segmentsredovisning i sammandrag per region, mkr Resultat Stockholm Öresund Mälardalen Mellansverige/Väst Norr Övriga justeringar och elimineringar Koncernen totalt Januari - mars Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftsöverskott Ofördelade resultatposter Central administration 5 5 Övriga rörelseintäkter 1 19 Övriga rörelsekostnader 1 Finansnetto (exkl värdeförändringar) Förvaltningsresultat Andra vinster/förluster netto Realiserade värde - förändringar fastigheter 0 Orealiserade värdeförändringar fastigheter 1 5 Orealiserade värdeförändringar derivat Resultat före skatt Tillgångar Stockholm Öresund Mälardalen Mellansverige/Väst Norr 31 mars 31 mars 31 mars 31 mars 31 mars Koncerngemensamt 31 mars Koncernen totalt 31 mars Förvaltningsfastigheter Ofördelade tillgångar Totala tillgångar Delårsrapport januari-mars 9

12 Aktien Corem bytte marknadsplats från NGM till Nasdaq OMX Stockholm Small Cap den 24 juni. Den 23 februari beslutades vid en extra bolagsstämma att bolaget även ska kunna ge ut preferensaktier som med en företrädesrätt gentemot stamaktierna ska erhålla en årlig utdelning om 20 kr att betalas ut med 5 kr per varje kvartals slut. Det fattades även beslut om att genom fondemission emittera preferensaktier och därmed ökade aktiekapitalet med 23 mkr. Första utdelningstillfälle avseende preferensaktier om 5 kr beslutades vara 31 mars. Vid periodens utgång uppgick antalet aktie ägare till Stängningskurser 31 mars 36,70 kr per stamaktie 247,50 kr per preferensaktie antal aktier stamaktier, varav återköpta preferensaktier, varav återköpta börsvärde mkr de största ägarna per den 31 mars Aktieägare STAMAKTIER PREFERENS- AKTIER Andel kapital, % Andel röster, % Rutger Arnhult via bolag ,7 38,7 Fastighets AB Balder ,3 13,7 Länsförsäkringar fonder ,0 9,6 Allba Holding AB ,6 5,6 Swedbank Robur fonder ,8 4,9 Gårdarike Invest ,2 2,1 Kattvik Financial Services ,9 1,9 Staffan Rasjö ,9 1,9 Handelsbanken fonder ,8 1,8 Nordea Liv ,7 1,7 Övriga aktieägare ,2 17,9 Totalt antal utestående aktier Återköpta aktier Totalt antal aktier Källa: Euroclear Sweden AB ägarstruktur 1) Antal ägare Totalt Källa: Euroclear Sweden AB 1) Per den 31 mars aktieägarkategori 1) Antal ägare Fysiska personer varav boende i Sverige Juridiska personer 269 varav boende i Sverige 207 Totalt varav boende i Sverige Källa: Euroclear Sweden AB 1) Per den 31 mars Aktiefakta Kortnamn CORE ISIN kod, stamaktien SE ISIN kod, preferensaktien SE GICS Marknadsplats Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap Corem Property Group Kursutveckling corem-stamaktien Corem Property Group Kursutveckling corem-preferensaktien 9 mars -16 april Aktien Omsatt antal aktier NASDAQOMX SX4040 Real Estate_PI 1000-tal 240 MARS Aktien SX4040 Real Estate_PI Omsatt antal aktier 1000-tal APRIL NASDAQOMX 10 Delårsrapport januari-mars

13 Öronlappen 8, Jönköping Överlappen 8, Jönköping Ädelkorallen 17, Jönköping Äreporten 3, Jönköping Delårsrapport januari-mars 11

14 Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag 3 mån jan-mars 3 mån jan-mars 12 mån jan-dec Rullande 12 mån apr-mars Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftsöverskott Central administration Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Finansnetto (exkl värdeförändringar) Förvaltningsresultat Andra vinster/förluster netto Realiserade värdeförändringar fastigheter Orealiserade värdeförändringar fastigheter Orealiserade värdeförändringar derivat Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Omräkningsdifferens Totalresultat för perioden Då det inte finns någon minoritet är hela totalresultatet hänförligt till moderbolagets ägare. Resultat per stamaktie, kr 1) 0,99 0,83 7,51 7,71 Antal utestående stamaktier vid periodens utgång Genomsnittligt antal stamaktier ) Resultatmått per aktie är framräknat med genomsnittligt antal aktier som bas och med hänsyn tagen till preferensaktiernas rätt till utdelning. Någon utspädningseffekt föreligger ej då inga potentiella aktier (till exempel konvertibler) förekommer. 12 Delårsrapport januari-mars

15 Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag 31 mars 31 mars TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Övriga materiella anläggningtillgångar Uppskjuten skattefordran Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen Övriga omsättningstillgångar Likvida medel 1) Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Summa Eget kapital Derivat Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder ) Disponibel likviditet inklusive outnyttjade krediter uppgick per 31 mars respektive ember till 104 mkr resp 216 mkr. Delårsrapport januari-mars 13

16 Rapport över kassaflödesanalys i sammandrag Löpande verksamhet 3 mån jan-mars 3 mån jan-mars 12 mån jan-dec Resultat före skatt Ej kassaflödespåverkande poster Betald inkomstskatt Kassaflöde, löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar Avyttring/förvärv av finansiella tillgångar, netto Förändring av rörelseskulder Kassaflöde, löpande verksamhet Investeringsverksamhet Förvärv och investeringar i fastigheter 1) Avyttring av förvaltningsfastigheter 9 24 Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan 5 Kassaflöde, investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Upptagna lån Amorterade lån Återköp av egna aktier 6 6 Utbetald utdelning till moderbolagets ägare 29 Nyemission 101 Emissionskostnader vid fondemission 1 Kassaflöde, finansieringsverksamhet Periodens/Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens/årets början Likvida medel vid periodens/årets slut ) Årets bruttoinvesteringar i fastigheter uppgick till 467 mkr (227) varav 0 mkr (66) finansierats genom en apportemission. Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen Aktie kapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserver Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital 1 januari Återköp av egna aktier 6 6 Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare Apportemission Nyemission Omräkningsdifferenser 7 7 Årets resultat Utgående eget kapital ember Fondemission av preferensaktier Emissionskostnader 1 1 Utdelning till preferensaktieägare Omräkningsdifferenser 8 8 Omföringar Årets resultat Utgående eget kapital 31 mars Det föreligger inga minoritetsintressen varför hela resultatet hänför sig till moderbolagets aktieägare. 14 Delårsrapport januari-mars

17 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag jan-mars jan-mars jan-dec Nettoomsättning Kostnad sålda tjänster Bruttoresultat Central administration Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Uppskjuten skatt 36 Periodens resultat Moderbolagets balansräkning i sammandrag 31 mars 31 mars TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar på koncernföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Övriga omsättningstillgångar Övriga kortfristiga fordringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder Delårsrapport januari-mars 15

18 Fastighetsförteckning STockholmsregionen Uthyrbar area, kvm Fastighet Kommun Adress Upplåtelseform Industri Lager Kontor Handel Övrigt Totalt Skyttbrink 30 Botkyrka Skyttbrinksvägen 12 Äganderätt Rödbetan 1 Danderyd Bryggare Bergs Väg 2 Äganderätt Förrådet 12 Huddinge Dalhemsvägen 21 Äganderätt Förrådet 19 Huddinge Centralvägen 1 Äganderätt Veddesta 2:79 Järfälla Elektronikhöjden Äganderätt Sicklaön 356:1 Nacka Jarlabergsvägen 2 Äganderätt Broby 11:6 Sigtuna Östra Bangatan 18 Äganderätt Broby 12:6 Sigtuna Östra Bangatan 2 Äganderätt Broby 12:9 Sigtuna Östra Bangatan Äganderätt Märsta 11:14 Sigtuna Generatorgatan 3, 5 Äganderätt Märsta 15:7 Sigtuna Bristagatan 13 Äganderätt Märsta 21:22 Sigtuna Maskingatan 17 Äganderätt Märsta 21:34 Sigtuna Söderbyvägen 1 Tomträtt Märsta 21:42 Sigtuna Söderbyvägen 3 Äganderätt Märsta 21:46, 21:47 Sigtuna Generatorgatan 7,9 Äganderätt Märsta 21:50 Sigtuna Maskingatan 29 Äganderätt Märsta 21:53 Sigtuna Kabelgatan 8 Äganderätt Märsta 24:8 Sigtuna Söderbyvägen 10 Äganderätt Märsta 24:10 Sigtuna Söderbyvägen 8 Tomträtt Märsta 24:12 Sigtuna Söderbyvägen 14 Tomträtt Norslunda 1:10 Sigtuna Lindberghs Gata 9 Äganderätt Rotorn 1 Sollentuna Bergkällavägen 25 Äganderätt Barnhuset 15 Stockholm Wallingatan 11 Tomträtt Dagskiftet 2 Stockholm Elektravägen 20, 22 Tomträtt Damskon 2 Stockholm Elsa Brändströms Gata 50, 52 Tomträtt Domnarvet 10 Stockholm Domnarvsgatan 31, 33 Tomträtt Elektra 23 Stockholm Elektravägen 25 Tomträtt Hällsätra 3 Stockholm Stensätravägen 5 Tomträtt Induktorn 37 Stockholm Ranhammarsvägen 26 Tomträtt Instrumentet 13 Stockholm Instrumentvägen 14 Äganderätt Instrumentet 18 Stockholm Instrumentvägen 10 Äganderätt Lastkajen 3 Stockholm Upplagsvägen 34, 38 Tomträtt Magasinet 6 Stockholm Konsumentvägen 12, 14 Tomträtt Mörtö 6 Stockholm Frykdalsbacken 20 Tomträtt Nattskiftet 12, 14 Stockholm Drivhjulsvägen 36 Tomträtt Storsätra 1 Stockholm Storsätragränd 4-26 Tomträtt Slänten 1 Tyresö Bollmoravägen 123 Äganderätt Löttinge 9:12, 9:21 Täby Löttingelundsvägen 92 Äganderätt Måttbandet 10 Täby Linjalvägen 3 Äganderätt Viby 19:32 Upplands-Bro Effektvägen 14 Äganderätt Viby 19:53 Upplands-Bro Kraftvägen 30, 32 Äganderätt Viby 19:54 Upplands-Bro Kraftvägen 26, 28 Äganderätt Glädjen 1:51 Upplands Väsby Truckvägen 14 Äganderätt Glädjen 1:52 Upplands Väsby Truckvägen 16 Äganderätt Totalt Stockholmsregionen 31 mars Delårsrapport januari-mars

19 ÖRESUNDSREGIONEN Öresundsregionen Sverige Uthyrbar area, kvm Fastighet Kommun Adress Upplåtelseform Industri Lager Kontor Handel Övrigt Totalt Kroksabeln 10 Helsingborg Muskötgatan 13 Tomträtt Vipemöllan 38 Lund Vipeholmsvägen 13, m fl Äganderätt Bredskär 1 Malmö Fårögatan 6 Tomträtt Båtyxan 1 Malmö Järnyxegatan 13 Tomträtt Kullen 5 Malmö Sturkögatan 5 Äganderätt Krukskärvan 8 Malmö Stenyxegatan 34 Äganderätt Nackremmen 1 Malmö Jägersrovägen 211 Tomträtt Nackremmen 2 Malmö Jägersrovägen 213 Äganderätt Nosgrimman 1 Malmö Jägersrovägen 215 Tomträtt Sadelknappen 3 Malmö Betselgatan 2, m fl Tomträtt Smörbollen 12 Malmö Cypressvägen 12 Äganderätt Utlängan 1 Malmö Tärnögatan 6 Äganderätt Summa Öresundsregionen Sverige 31 mars Öresundsregionen Köpenhamn, Danmark Uthyrbar area, kvm Fastighet Kommun Adress Upplåtelseform Industri Lager Kontor Handel Övrigt Totalt 10C Höje Taastrup By Höje Taastrup Danmark Äganderätt AQ Herstedvester By Albertslund Danmark Äganderätt T Mörkhöj Söborg Danmark Äganderätt Y Tömmerup By Kastrup Danmark Äganderätt Summa Öresundsregionen Köpenhamn, Danmark 31 mars Totalt Öresundsregionen 31 mars Mälardalsregionen Uthyrbar area, kvm Fastighet Kommun Adress Upplåtelseform Industri Lager Kontor Handel Övrigt Totalt Stenvreten 7:60 Enköping Kvartsgatan 1 A-C Äganderätt Nickeln 2 Hallstahammar Södra Gärdesvägen 4 Tomträtt Rådmannen 3 Katrineholm Västgötagatan 16 Äganderätt Oxen 17 Kumla Västra Drottninggatan 38 Äganderätt Transistorn 2 Kumla Montörgatan 2, m fl Äganderätt Montören 1, 2 Köping Ringvägen 75, 77 Äganderätt Bronsen 2 Norrköping Tenngatan 4 Äganderätt Slakthuset 14 Norrköping Lindövägen 70 Äganderätt Stålet 3 Norrköping Malmgatan 18 Äganderätt Verktyget 4 Trosa Industrigatan 4-8, m fl Äganderätt Friledningen 11 Västerås Elledningsgatan 1 Äganderätt Totalt Mälardalsregionen 31 mars Delårsrapport januari-mars 17

20 REGION mellansverige/väst Uthyrbar area, kvm Fastighet Kommun Adress Upplåtelseform Industri Lager Kontor Handel Övrigt Totalt Ale Starkärr 4:58 Ale Garverivägen 10, 16 Äganderätt Fjädern 3 Borås Industrigatan 31 Äganderätt Fjädern 4 Borås Industrigatan 29 Äganderätt Pantängen 19 Borås Getängsvägen 32 Äganderätt Rotorn 1 Borås Industrigatan 10 Äganderätt Skruven 3 Borås Sandlidsgatan 3 Äganderätt Arendal 5:1 Göteborg Kärrlyckegatan 24 Äganderätt Backa 21:8 Göteborg Exportgatan Äganderätt Backa 96:2 Göteborg Exportgatan 23 Äganderätt Backa 30:4 Göteborg Importgatan Äganderätt Biskopsgården 45:1 Göteborg Ruskvädersgatan 22 Tomträtt Kobbegården 155:2 Göteborg Askims Verkstadsväg 9 Äganderätt Tingstadsvassen 30:2 Göteborg Ringögatan 38 Tomträtt Arkadien 4 Jönköping Lantmätargränd 22, m fl Äganderätt Balder 18 Jönköping Vättergatan 3 Äganderätt Barnarp 1:156 Jönköping Thorsviksvägen 6A, m fl Äganderätt Budkaveln 17 Jönköping Långgatan 9 Äganderätt Budkaveln 18 Jönköping Järnvägsgatan 18 Äganderätt Flahult 21:8 Jönköping Frysvägen 6 Äganderätt Ädelmetallen 5 Jönköping Kabelvägen 2 Äganderätt Ädelkorallen 1 Jönköping Bultvägen 2 Äganderätt Ädelkorallen 10 Jönköping Bultvägen 6 A Äganderätt Äreporten 3 Jönköping Fridhemsvägen 12 Äganderätt Öronlappen 8 Jönköping Bangårdsgatan 3 Äganderätt Ädelmetallen 12 Jönköping Grossistgatan 12 Äganderätt Öronskyddet 9 Jönköping Gnejsvägen 2 Äganderätt Överlappen 8 Jönköping Granitvägen 8 Äganderätt Ädelkorallen 17 Jönköping Bultvägen 4 Äganderätt Öronlappen 7 Jönköping Bangårdsgatan 1 Äganderätt Överlappen 15 Jönköping Granitvägen 10 Äganderätt Skallsjö 3:8 Lerum Skallsjövägen 36 Äganderätt Mekanikern 1 Strömstad Prästängsvägen 30 Äganderätt Bullagärdet 10 Tranås Rundelgatan 2 Äganderätt Hackspetten 21 Tranås Floragatan 6-12, m fl Äganderätt Städet 3 Tranås Koppargatan 2 Äganderätt Batteriet 2 Trollhättan Magnetvägen 3, 5 Äganderätt Trucken 4, 6, 7 Trollhättan Bilprovarevägen 3, 5 Äganderätt Frej 2 Vänersborg Tenggrenstorpsvägen 16 Äganderätt Frej 3, 4 Vänersborg Tenggrenstorpsvägen 18, 20 Äganderätt Fabriken 1 Växjö Regementsgatan 9 Äganderätt Grevaryd 1:64 Växjö Nyholmsvägen 1 Äganderätt Lådan 1 Växjö Högsbyvägen 1 Äganderätt Totalt Region Mellansverige/Väst 31 mars Delårsrapport januari-mars

Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning fastighetsförteckning 9 0 arlandastad 8 9 2 3 202 22 23 0 8 9 2 2 3 2 28 3 8 30 3 0 39 32 33 2 29 3 38 2 3 2 3 3 region stockholm Skyttbrink 30 Botkyrka Skyttbrinksvägen 2 Äganderätt 2 3 9 3 2 93 2 Förrådet

Läs mer

FASTIGHETSFÖRTECKNING REGION STOCKHOLM ARLANDASTAD

FASTIGHETSFÖRTECKNING REGION STOCKHOLM ARLANDASTAD REGION STOCKHOLM 9 10 11 ARLANDASTAD 13 18 19 14 12 17 24 15 16 2021 22 23 4648 47 51 49 50 25 26 45 44 6 7 4 5 29 32 8 31 3736 41 42 33 34 27 30 35 40 28 38 2 3 39 43 1 REGION STOCKHOLM 1 Skyttbrink 30

Läs mer

Bolagsnamn Fastighet Org nr/bg Postadress

Bolagsnamn Fastighet Org nr/bg Postadress Bolagsnamn Fastighet Org nr/bg Postadress Corem Ind. & Logistikpartn. AB 556727-9442 229-2571 Stenvreten 7:60 Kvartsgatan 1 A-C ENKÖPING Rådmannen 3 Västgötagatan 16 KATRINEHOLM Transistorn 2 Montörgatan

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2009

Delårsrapport januari - mars 2009 Delårsrapport januari - mars Delårsrapport januari mars > Hyresintäkterna uppgick till 109 MKR (82) > bolagets bedömda intjäningsförmåga har ökat till 195 mkr (175), en ökning med 11 procent > Förvaltningsresultatet

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 54,4 mkr då alla förvärv från 2013 nu ingår för hela perioden. Driftsöverskottet uppgick till 47,3 mkr och

Läs mer

Q1 Q2 Q3 Q4. Väsentliga händelser under första kvartalet. Väsentliga händelser efter första kvartalet. Pågående aktiviteter.

Q1 Q2 Q3 Q4. Väsentliga händelser under första kvartalet. Väsentliga händelser efter första kvartalet. Pågående aktiviteter. januari mars 2016 Q1 Q2 Q3 Q4 Koncernen i siffror jan-mar jan-dec Förvaltningsresultat, 3,3 11,5 Periodens totalresultat, 5,4 23,8 Balansomslutning, 1 264,8 1 197,9 Eget kapital per aktie, kr 13,2 13,0

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2012 KVARTAL

Delårsrapport januari-september 2012 KVARTAL Delårsrapport januari-september KVARTAL Delårsrapport januari - september Corem Property Group AB är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar lager-, logistik-, industri- och handelsfastigheter

Läs mer

Delårsrapport januari september 2008

Delårsrapport januari september 2008 Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september > Hyresintäkterna för perioden januari-september uppgick till 272 MKR > förvaltningsresultatet UPPGICK till 91 MOTSVARANDE 3,43 KR PER AKTIE

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008

Bokslutskommuniké 2008 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké > Hyresintäkterna för uppgick till 391 MKR (54)* > positiv utveckling av Uthyr nings graden, vilken uppgick till 94 procent (93) > bolagets bedömda intjäningsförmåga

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Delårsrapport januari-mars 2014 Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda Väsentliga händelser januari-mars 2014 Om Tribona Fastighetsförvaltning Finansiell ställning Januari-mars

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Delårsrapport 1/2016

Delårsrapport 1/2016 Delårsrapport 1/2016 Januari-mars 2016, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 933 (1 990) TSEK. Resultatet för perioden -265 (-418) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Förhandsvärde anskaffningsvärde Avkastning. Färdigställda projekt 210 000 159 222 31.9% Pågående projekt 678 000 406 500 66.8%

Förhandsvärde anskaffningsvärde Avkastning. Färdigställda projekt 210 000 159 222 31.9% Pågående projekt 678 000 406 500 66.8% 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 Eget kapital per totala antalet aktier (SEK) 31.19 5 305.92 25.85 Eget kapital per antalet stamaktier (SEK) 34.20 5 305.92 29.13 Räntabilitet på eget kapital 4% -6% 50%

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012 KVARTAL

Bokslutskommuniké 2012 KVARTAL Bokslutskommuniké KVARTAL Bokslutskommuniké Corem Property Group AB är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar lager-, logistik-, industri- och handelsfastigheter i Sverige samt i Danmark.

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

KVARTAL ETT DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 1 COREM DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016COREM 1

KVARTAL ETT DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 1 COREM DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016COREM 1 KVARTAL ETT DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 1 COREM DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016COREM 1 DELÅRSPERIODEN JANUARI MARS 2016 Resultat efter skatt uppgick till 96 mkr (110), vilket motsvarar 1,08 kr per

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

första kvartalet 2014 3 mån jan mar 2013 3 mån jan mar

första kvartalet 2014 3 mån jan mar 2013 3 mån jan mar delårsrapport januari mars delårsrapport januari mars första kvartalet Intäkterna uppgick till 157 mkr (134). Driftsöverskottet uppgick till 118 mkr (93). Förvaltningsresultatet uppgick till 52 mkr (32).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport januari september 2002

Delårsrapport januari september 2002 Delårsrapport januari september 2002 2 Resultatet efter full skatt uppgick till 504 Mkr (2 002), vilket motsvarar 8:11 kronor (31:57) per aktie. I resultatet för 2001 ingick extrautdelning från Holmen

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm Delårsrapport Q1 2016-01-01 2016-03-31 KVALITENA AB (PUBL) 556527-3314 Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A 114 51 Stockholm KVALITENAS STÖRSTA NOTERADE INNEHAV D. Carnegie & Co Nasdaq OMX Stockholm Röstandel

Läs mer

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm Delårsrapport Q1 2016-01-01 2016-03-31 KVALITENA AB (PUBL) 556527-3314 Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A 114 51 Stockholm KVALITENAS STÖRSTA NOTERADE INNEHAV D. Carnegie & Co Nasdaq OMX Stockholm Röstandel

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK 1.000.000.000) med ISIN SE 0005624871 samt obligationslån med fast ränta om tvåhundra

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015 RealXState AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015 Perioden i sammandrag 1 januari 30 juni 2015 Omsättningen uppgick till 0 kronor (0 kronor föregående räkenskapsår 2014-01-01 2014-12-31).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto Business

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 Resultatet efter full skatt uppgick till 409 Mkr (352), vilket motsvarar 6:59 kronor (5:67) per aktie. 2 Substansvärdet uppgick den 31 mars 2003 till 240 kronor per aktie

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm

Delårsrapport KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm Delårsrapport 2017-01-01 2017-03-31 KVALITENA AB (PUBL) 556527-3314 Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A 114 51 Stockholm FÖRÄNDRING AV VERKSAMHETENS INRIKTNING Kvalitena har under de senaste åren alltmer

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Halvårsrapport 2016-07-01-2016-12-31 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 25 oktober 2013 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vvd, ekonomi/finansdirektör 2013 Kungsleden Aktiebolag Agenda 1. Tredje kvartalet 2013 2. Kungsledens

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport 1/2014

Delårsrapport 1/2014 Delårsrapport 1/2014 Januari-mars 2014, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 790 (984) TSEK. Resultatet för perioden -304 (-215)TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och efter

Läs mer

Hyresintäkterna uppgick till kr ( kr föregående period).

Hyresintäkterna uppgick till kr ( kr föregående period). Delårsrapport 2014-06-30 Perioden januari-juni 2014 Hyresintäkterna uppgick till 3 214 682 kr (1 279 735 kr föregående period). Driftsöverskott fastigheter uppgick till 1 029 094 kr (261 546 kr föregående

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1/2014

Delårsrapport 1/2014 Delårsrapport 1/2014 Januari-mars 2014, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 790 (984) TSEK. Resultatet för perioden -304 (-215)TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och efter

Läs mer

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) Kommunikén omfattar perioden 7 mars till 31 december 2016 Detta är bolagets första räkenskapsår, varför inga jämförelsetal finns. Fastighetsbeståndet marknadsvärderades

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer