Delårsrapport januari - mars 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari - mars 2010"

Transkript

1 Delårsrapport januari - mars

2 Delårsrapport januari mars Utfall den aktuella delårsperioden (3 mån) Hyresintäkterna uppgick till 110 mkr (109). Förvaltningsresultatet minskade med 52 procent till 25 mkr (52), motsvarande 0,31 kr per stamaktie (1,88). Resultat efter skatt uppgick till 46 mkr ( 23), motsvarande 0,99 kr per stamaktie ( 0,83). Periodens resultat justerat för effekterna av orealiserade värdeförändringar på derivat efter skatt och fastig heter uppgick till 78 mkr (1), vilket mot svarar 2,03 kr per stamaktie (0,04). Bolagets bedömda intjäningsförmåga har ökat till 206 mkr (188), en ökning med 10 procent jämfört med ember. Det egna kapitalet har ökat till mkr (1 518) motsvarande 45,21 kr per aktie (49,06). Investeringarna under perioden uppgick till 467 mkr (225) varav 460 mkr (213) avsåg förvärv av 22 fastigheter (8). Aktiekapitalet har ökat med 23 mkr genom fondemission av preferensaktier. resultatutfall jan-mar 3 mån jan-mar 3 mån jan-dec 12 mån Hyresintäkter Driftsöverskott Förvaltningsresultat Orealiserade värdeförändringar, aktier Orealiserade värdeförändringar, fastigheter Orealiserade värdeförändringar, derivat Resultat efter skatt Resultat per stamaktie före och efter utspädning, kr 0,99 0,83 7,51 Nyckeltal Fastighetsrelaterade 31 mar 31 mar Antal fastigheter, st Uthyrbar area, kvm Verkligt värde fastigheter, mkr Ekonomisk uthyrningsgrad, % Överskottsgrad, % Finansiella Soliditet, % Eget kapital per aktie, kr 45,21 41,75 49,06 Avkastning på eget kapital, % Totalt antal utestående stamaktier, st Genomsnittligt antal stamaktier, st Totalt antal utestående preferensaktier, st är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar industri-, lager-, logistik- och handels fastigheter i mellersta och södra Sverige samt i Danmark. Corems totala fastighetsvärde per den 31 mars uppgick till 4,8 mdkr, en ökning med 0,5 mdkr sedan årsskiftet. Corems övergripande mål är att bli det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Coremaktien är sedan den 24 juni noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap.

3 Vd har ordet Inledningen på det nya året har för fastighetssektorn generellt sett medfört en hel del nya prövningar. För ett bolag som Corem med väldigt stora tak- och markytor, har den kalla och osedvanligt snörika vinterperioden varit särskilt påtaglig. Aldrig tidigare har vi behövt skotta och hacka så mycket snö och is såsom vi tvingats göra denna vinter, vilket givetvis har kostat oss en hel del. Positivt är dock att vi på ett tillfredställande sätt lyckats hålla alla våra anläggningar igång så att våra hyresgästers verksamheter kunnat fortlöpa utan störningar. Lyckligtvis har vi inte heller drabbats av några allvarliga skador till följd av de påfrestningar personal och fastigheter utsatts för. Transaktionsvolymerna på fastighetsmarknaden föll som bekant mycket kraftigt under. Under de senaste kvartalen kan man konstatera att volymerna så sakteligen börjat komma tillbaka. Kvartalsvis omsätts i nuläget fastigheter för omkring miljarder, vilket kan jämföras med genomsnittliga kvartalsvolymer Vi ser med tillförsikt fram mot ett fortsatt spännande och framgångsrikt. på mellan miljarder under rekordåren Således genomförs det, trots en fortsatt kärv kreditmarknad, de facto en hel del transaktioner. Corem har under det första kvartalet varit fortsatt offensivt genom att förvärva ytterligare 22 stycken logistik-, lager- och handelsfastigheter om totalt ca kvm. Den totala köpeskillingen för dessa uppgick till 460 miljoner kronor. Härmed har Corem sedan årsskiftet 2007/ sammantaget genomfört förvärv och tilläggsinvesteringar i egna objekt om över 2 miljarder kronor! Dessa selektiva investeringar har på ett påtagligt sätt förstärkt och förädlat bolagets fastighetsportfölj. Vi ser fortsatt många intressanta, potentiella affärsmöjligheter framför oss. I syfte att realisera våra tillväxtambitioner och framtida kapitalanskaffningar beslutade Corem under det första kvartalet att genomföra en fondemission av preferensaktier, vilka noterades på Nasdaq OMX Stockholm den 9 mars. Preferensaktierna ger rätt till en fast utdelning om 20 kronor per år. Finanskris och konjunkturavmattning har medfört en del nya utmaningar för fastighetsbranschen. Corem fokuserar, i denna kärvare marknadssituation, än hårdare på kundvård, uthyrning och kredithantering. Vi upplever att antalet lokalförfrågningar under den senaste tiden ökat något. Under fjolåret tvingades vi, liksom under året dessförinnan, konstatera att fastighetsvärdena återigen minskat. Vi räknar med att vi nu nått slutet på den generella nedgången i våra fastighetsvärden. Det kan mycket väl vara så att botten nåddes under fjolårets sista kvartal. Under första kvartalet har såväl våra avkastningskrav, som värden legat stilla. Det nya året har börjat mycket bra om vi bortser från extra kostnader till följd av vädret. Vår hyresmarknad upplever vi som fortsatt stabil och den konjunkturförstärkning vi nu ser små tecken på påverkar våra kunder positivt. Intresset för såväl direkta som indirekta fastighetsinvesteringar i Sverige har återkommit, vilket är positivt för värdeutvecklingen. Vår vision är att bli det ledande fastighetsbolaget inom segmentet industri-, lager-, logistik- och handel. Segmentets stabilitet i kombination med en stor andel långfristig och räntesäkrad externfinansiering ger oss en trygghet och styrka. Våra förutsättningar att fortsätta utveckla, förädla och expandera Corem ser bra ut. Vi ser med tillförsikt fram mot ett fortsatt spännande och framgångsrikt. Stockholm den 20 april Rutger Arnhult, Verkställande direktör Delårsrapport januari-mars 1

4 Verksamheten Corem är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar industri-, lager-, logistik- och handelsfastigheter i mellersta och södra Sverige samt i Danmark. Corems mål är att kombinera marknadsledning inom sitt segment med en över tiden marknadsmässig avkastning. Resultatposterna nedan, liksom jämförelsebeloppen avseende föregående år, avser perioden januari - mars, såvida inte annat anges. Balansposternas belopp och jämförelsetal avser ställningen vid periodens respektive föregående års utgång. Omsättning och resultat Driftsöverskott och förvaltningsresultatet uppgick under perioden till 62 mkr (77) respektive 25 mkr (52). Orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter uppgick under kvartalet till 1 mkr ( 5) och värdeförändringar avseende derivat till 45 mkr ( 25). Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till 46 mkr ( 23). Justerat för effekterna av orealiserade värdeförändringar på derivat efter skatt och fastigheter uppgick resultat efter skatt till 78 mkr (7), vilket, med hänsyn tagen till preferensaktiernas rätt till utdelning, motsvarar 2,03 kr per aktie (0,04). Innehavet av börs noterade aktier har omvärderats till balansdagens kurs vilket medfört en omvärdering med 52 mkr ( 45). Utveckling per kvartal Utveckling per kvartal Q1 Q2 Hyresintäkter Q3 Q4 Driftsöverskott Q1 Q2 Q3 Förvaltningsresultat Q4 Q1 Hyresintäkter Periodens hyresintäkter uppgick till 110 mkr (109). Ökningen beror på nettoförvärv. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 90 procent (94). Det totala hyresvärdet på årsbasis per den 31 mars uppgick till 527 mkr (488). Ökningen är framförallt hänförlig till förvärvet av 22 fastigheter från Kungsleden per den 31 mars. Fastighetskostnader och driftsöverskott Fastighetskostnaderna för perioden uppgick till 48 mkr ( 32). Driftsöverskottet uppgick till 62 mkr (77), vilket genererade Utveckling per kvartal en överskottsgrad om 56 procent (71). Årets första kvartal har kraftigt belastats av högre kostnader för snöröjning och taxebundna kostnader än för ett normalår. 105 Övriga rörelseintäkter I 70 Övriga rörelseintäkter ingår resultat från försäljning av aktier 100 i noterade bolag med 1 mkr (0). Föregående år ingick i Övriga rörelseintäkter mkr avseende utdelning från aktieinnehavet 50 i Klövern AB (publ). Dessa redovisades till och med kvartalsbokslutet Q4 Q1 Hyresintäkter 0 Q2 Q3 Driftsöverskott Q4 Q1 Q2 Förvaltningsresultat Q3 Q september inom Finansnettot. Årets utdelning från Klövern beräknas ske den 29 april, förutsatt att stämman godkänner den av Klöverns styrelse föreslagna utdelningen om 1,25 kronor per aktie. Med aktuellt innehav per den 31 mars kommer detta för Corem att resultera i en utdelning om 22 mkr. Övriga kostnader De centrala administrationskostnaderna uppgick till 5 mkr ( 5). Övriga rörelsekostnader uppgick till 0 mkr ( 1). Föregående års övriga rörelsekostnader hade främst samband med OMX noteringen och nyemissionen. Finansnetto och derivat Finansnettot uppgick till 33 mkr ( 38), varav finansiella intäkter uppgick till 0 mkr (0) och periodens ränte kostnader och kreditavgifter uppgick till 33 mkr ( 38). Orea liserade värdeförändringar på derivat uppgick till 45 mkr ( 25). Vid periodens slut uppgick den genomsnittliga räntan till 4,04 procent (4,53). I enlighet med IAS 39 ska räntederivat marknadsvärderas, vilket innebär att det uppstår ett teoretiskt över- eller undervärde om den avtalade räntan avviker från aktuell marknadsränta, där värdeförändringen i Corems fall ska redovisas över resultaträkningen. 200 För att säkerställa ett stabilt räntenetto över tid, har Corem valt en förhållandevis lång räntebindning. Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgick per den 31 mars till 5,1 år (5,7). Vid mot svarande tidpunkt uppgick marknadsvärdet i räntederivatport följen till 198 mkr att jämföras med 153 mkr per ember. 50 Värdeförändringen är inte kassa flödespåverkande. Fastigheternas värde och värdeförändringar Transaktionsvolymen på marknaden för kommersiella fastigheter nära nog fördubblades under årets första kvartal, jämfört med motsvarande period i fjol. Även om volymerna fortsatt är jämförelsevis låga, är det en bekräftelse på de signaler Corem fick under fjolårets sista kvartal om en ökad aktivitet på fastighetsmarknaden. Intresset från utländska investerare verkar åter igen ha vaknat och internationella köpare har även slutfört affärer under perioden. Under årets första kvartal har Corem stärkts ytterligare i uppfattningen om att den fortsatta värdenedgång vi såg under förra året, nu bottnar ur. Det ökade intresset och fler genomförda avslut är positivt, men att utifrån genomförda affärer dra slutsatser om sänkta avkastningskrav är svårt att ännu göra. Generellt är avkastningskraven i värderingen av Corems fastigheter för perioden oförändrade. Genomsnittligt direktavkastningskrav per 31 mars uppgick till cirka 7,8 procent. Fortsatta investeringar som gjorts i fastigheterna har påverkat marknadsvärdena positivt. 200 Det samlade marknadsvärdet för Corems fastighetsportfölj 150 uppgick till mkr per den 31 mars. Värdeökningen jämfört med ember föregående år, då värdet uppgick till mkr, beror framför allt på gjorda förvärv. Den 31 mars slutförde Corem ett förvärv av 22 fastigheter, vilket avtalades om i december. 50 Köpeskillingen för den förvärvade fastighetsportföljen uppgick till 460 mkr. 2 Delårsrapport Rullande förvaltningsresultat januari-mars 0 0

5 I princip resulterar det sammantaget i oförändrade värden för det första kvartalet och orealiserade värdeförändringar under delårsperioden uppgick till 1 mkr ( 5). Corem värderar samtliga fastigheter varje kvartal. Corem inhämtar kontinuerligt marknadsinformation från externa värderingsinstitut, som stöd för den interna värderingsprocessen. För perioden har bolagets samlade fastighetsbestånd värderats genom interna kassaflödesvärderingar. Per den ember externvärderades samtliga fastigheter i samarbete med Nordier Property Advisors AB. För ytterligare information om Corems värderingsprinciper, se Corems Årsredovisning för. förändring verkligt värde Verkligt värde per den ember Förvärv 460 Investeringar 7 Försäljningar Värdeförändringar 1 Valutaomräkningar 16 Verkligt värde per den 31 mars Investeringar och projekt Under perioden har Corem totalt investerat 7 mkr (12) i ny-, tilloch ombyggnationer. För uppgår Corems planerade investeringsvolym till 71 mkr. Efterfrågan på nyuppförda lokaler har varit låg under perioden. Ett par projekt har kalkylerats men eventuella avslut dröjer en bit in i. Investeringarna har i stället inriktats mot hyresgästanpassningar, energisparåtgärder och åtgärder som höjer värdet i befintligt bestånd. Kunder Corems största hyresgäster är Ericsson, Bilia och ELFA, vilka står för 18, 11 respektive 6 procent av Corems totala hyresintäkter. Ericsson har sammanlagt 8 hyresavtal med en genomsnittlig kontraktslängd om 3,9 år. Bilia har sammanlagt 12 hyresavtal med en genomsnittlig kontraktslängd om 13,2 år. ELFA har ett hyresavtal med en återstående kontraktslängd om 8,3 år. Nytillkomna större hyresgäster genom de från Kungsleden förvärvade fastigheterna är ÖoB, Optimera Bygghandel, Granngården och Byggmax inom handelssegmentet, grossisten Brorson, teknikföretagen Elajo och Megacon samt yrkesklädesföretaget Björnkläder. Det är för Corem ett viktigt mål att fortlöpande eftersträva en successivt ökad riskdiversifiering genom nya förvärv och hyresavtal. Innehav av noterade aktier Corem äger aktier i noterade bolag till ett marknadsvärde om 499 mkr (489). Den största posten avser aktier i det OMX-noterade fastighetsbolaget Klövern AB (publ), vilket, efter att aktier avyttrats under första kvartalet, motsvarar en ägarandel om 10,8 procent (12,5) och ett värde om 455 mkr. Därutöver innehar Corem aktier i Northern Logistic Properties ASA som är noterat på Oslo börs. Skatt På grund av möjligheten att göra skattemässiga avskrivningar och avdrag för vissa ombyggnationer av fastigheter samt utnyttja underskottsavdrag uppstår i princip ingen betald skattekostnad. Betald skatt uppkommer dock i ett fåtal dotterbolag från vilka skattemässiga koncernbidragsmöjligheter inte finns. Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Följande temporära skillnader beaktas inte: temporär skillnad som uppkommit vid första redovisningen av tillgångar och skulder som är tillgångsförvärv och som vid tid Delårsrapport januari-mars 3

6 punkten för transaktionen varken påverkar redovisat resultat eller skattemässiga resultat. Vidare beaktas inte temporära skillnader hänförliga till andelar i dotterföretag som inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid. Uppskjutna skatteskulder som uppkommer efter förvärvstidpunkt redovisas till nominell skattesats. Uppskjutna skattefordringar som uppkommer efter förvärvstidpunkt redovisas till den utsträckning de bedöms kan komma att utnyttjas. Corem redovisar en skatt om 13 mkr (0) för delårsperioden. Aktuell skatt uppgick till 1 mkr ( 1) och uppskjuten skatteintäkt till 14 mkr (1). Av den uppskjutna skatten avser 12 mkr (7) uppskjuten skatt på temporära skillnader hänförliga till derivat och 0 mkr ( 6) skatt hänförlig till den löpande fastighets rörelsen. Eget kapital och Soliditet Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till mkr (1 518), vilket motsvarar ett eget kapital per aktie om 45,21 kr (49,06). Vid samma tidpunkt uppgick soliditeten till 31 procent (33). Den 23 februari fattades vid en extra bolagsstämma beslut om utgivande av preferensaktier genom fondemission. Genom emissionen ökade aktiekapitalet med 23 mkr. Preferensaktierna har genom företrädesrätt gentemot stamaktierna rätt till en årlig utdelning om 20 kronor att utbetalas med 5 kronor vid varje kvartalsslut. Kassaflöde och likvida medel Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick vid periodens utgång till 85 mkr ( 30), vilket motsvarar 2,26 kr per stamaktie ( 1,08). Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till 466 mkr ( 152) under perioden och kassa flödet från finansieringsverksamheten uppgick till 274 mkr (173). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 4 mkr (111), vilket motsvarar 0,13 kr per stamaktie (3,59). Disponibel likviditet inklusive outnyttjad checkkredit uppgick per den 31 mars till 104 mkr (216). Räntebärande skulder Den 31 mars hade Corem räntebärande skulder upp gå ende till mkr (3 328). Räntebärande nettoskulder efter avdrag för likviditet om 4 mkr (111) uppgick till mkr (3 217). Räntetäckningsgraden uppgick per den 31 mars till 1,7 ggr (2,2). Vid kvartalets utgång var 60 procent (66) av de ränte bärande skulderna räntesäkrade på 3 till 12 år. Bolagets genom snittliga räntebindningstid per den 31 mars uppgick till 5,1 år (5,4). Den genomsnittliga räntan vid samma tidpunkt var 4,04 procent (4,02). Corem innehar derivat i form av ränteswappar i syfte att minska ränterisken och samtidigt bibehålla flexibiliteten i jämförelse med bundna lån. Vid periodens slut hade Corem ränte swappar om mkr (1 900) med löptider mellan 2014 och En ökning av de korta marknadsräntorna med en procentenhet skulle höja Corems genomsnittliga upplåningsränta med 0,3 procentenheter. Om marknadsräntan stiger med fem procentenheter ökar Corems upplåningsränta med endast 1,5 procentenheter. Bolagets totala krediter om mkr (3 328) löper med kredit tider om 1 till 28 år. Bolagets genomsnittliga kreditbindningstid per den 31 mars uppgick till 4,1 år (4,6). Tillgängliga outnyttjade checkkrediter uppgick per 31 mars till 100 mkr (105). räntebindningsstruktur RÄNTEBINDNINGSSTRUKTUR ränte- och låneförfallostruktur Räntebindning Kreditbindning Förfall, år Lånebelopp, Snittränta, % Andel, % Andel, % , , Lånebelopp , , , , , , , , Totalt , Delårsrapport januari-mars

7 Personal Corem hade per den 31 mars totalt 28 anställda att jämföra med 25 per ember. Därav var 8 (6) kvinnor och 20 (19) män. Corems mål är att vara en jämställd och attraktiv arbetsgivare där det finns goda möjligheter till personlig utveckling och ansvarstagande. Att arbeta hos Corem ska ge möjlighet till bra balans mellan arbete och fritid. Personalfrågor och kompetensutveckling är viktiga frågor för Corem då medarbetarna är en av Corems viktigaste framgångsfaktorer. Vid nyanställningar läggs stor vikt vid personliga egenskaper och kvaliteter. Möjligheter och risker Några viktiga riskområden är fastighetsvärdering, finansiering och kassaflöde. Fastighetsvärdering Corem redovisar fastighetsbeståndet till verkligt värde och värdeförändringarna redovisas i resultaträkningen. Dessa värdeförändringar kan få väsentliga effekter på koncernens resultat och ställning. FINANSIERING För Corem är det viktigt att det finns tillgång till finansiering vid behov och avsaknaden av detta skulle kunna innebära en risk. Låg belåningsgrad och långa kreditlöften begränsar denna finansieringsrisk. kassaflöde Kassaflödet påverkas av faktorer som hyresintäkter, räntenivåer och vakansgrader särskilt då förändringar av dessa faktorer inte alltid sker samtidigt. Corems möjligheter och risker i övrigt beskrivs i års årsredo visning på sidorna Inga väsentliga förändringar har uppstått därefter. Närståendetransaktioner Tjänster mellan koncernföretag debiteras enligt marknadsprissättning och på affärsmässiga villkor. Koncerninterna tjänster består av förvaltningstjänster och debitering av internräntor. Coremkoncernen har tecknat förvaltningsavtal avseende viss teknisk förvaltning för koncernens fastigheter med M2 Förvaltning AB, Locellus Förvaltning AB och Fastighets AB Balder (publ). I avtalet med Locellus Förvaltning AB ingår även viss ekonomisk och administrativ förvaltning. Corem har under, liksom tidigare år, fortsatt att hyra kontor av Rutger Arnhult. Samtliga transaktioner är prissatta utifrån marknadsmässiga villkor. Väsentliga händelser efter periodens utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskaps årets utgång. Moderbolaget Corems moderbolag äger inga fastigheter utan hanterar aktiemarknadsrelaterade frågor och koncerngemensamma verksamhetsfunktioner som administration, transaktion, förvaltning, projektutveckling, ekonomi och finansiering. Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 22 mkr (20) för perioden. Omsättningen, som till största delen utgörs av koncernfakturering, uppgick till 9 mkr (8). Moderbolagets tillgångar uppgick till mkr (1 511), varav likvida medel utgjordes av 13 mkr (15). Eget kapital uppgick till mkr (1 388). Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är för koncernen upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. De redovisningsprinciper som tillämpas i denna delårsrapport är de som beskrivs i Corems årsredovisning för, not 1. Stockholm den 20 april Styrelsen Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Delårsrapport januari-mars 5

8 Fastighetsbestånd Corems fastighetsbestånd är indelat i fem geografiska områden: Stockholm, Öresund, Mälardalen, Mellansverige/Väst samt Norr. Av Corems totala hyresintäkter på årsbasis per den 31 mars svarar Stockholm för 39 procent, Öresund 11 procent, Mälar dalen 13 procent, Mellansverige/Väst 28 procent och Norr för 9 procent. Per den 31 mars uppgår fastigheternas marknadsvärde till mkr. Det totala hyresvärdet bedöms uppgå till 527 mkr och de kontrakterade hyresintäkterna uppgick till 472 mkr på årsbasis per den 31 mars. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 90 procent (94). Corems fastighetsbestånd består huvudsakligen av industri-, lager-, logistik- och handelsfastigheter belägna i mellersta och södra Sverige samt i södra Danmark. Fastighets beståndet består av 128 fastig heter med en total uthyrbar area om kvm. Transaktioner under perioden Den 22 december ingicks avtal med Kungsleden om förvärv av 22 fastigheter till en köpeskilling om 460 mkr. Transaktionen slutfördes den 31 mars. Den uthyrbara arean ökade därmed med kvm till kvm. Fastigheterna är belägna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borås, Jönköping och Norrköping och utgörs huvudsakligen av lager-, handels- och logistik fastigheter. Dessa fastigheter kompletterar och förstärker tydligt Corems befintliga bestånd på respektive ort. Totalt sett tillförs Corem ett femtiotal nya hyresgäster. Corems intäktsbas diversifieras ytterligare vilket minskar den totala intäktsrisken i bolaget. Transaktioner 1 januari - 31 mars Kvartal Fastighet Kommun Förvärvat Fastighetskategori Uthyrbar area, kvm Kvartal 1 Viby 19:53 Upplands-Bro Lager Kvartal 1 Viby 19:54 Upplands-Bro Lager Kvartal 1 Kullen 5 Malmö Lager Kvartal 1 Smörbollen 12 Malmö Handel Kvartal 1 Slakthuset 14 Norrköping Lager Kvartal 1 Ädelmetallen 5 Jönköping Lager Kvartal 1 Ädelkorallen 1 Jönköping Lager Kvartal 1 Ädelkorallen 10 Jönköping Lager 435 Kvartal 1 Äreporten 3 Jönköping Lager Kvartal 1 Öronlappen 8 Jönköping Kontor Kvartal 1 Ädelmetallen 12 Jönköping Kontor Kvartal 1 Öronskyddet 9 Jönköping Kontor Kvartal 1 Överlappen 8 Jönköping Lager Kvartal 1 Ädelkorallen 17 Jönköping Lager Kvartal 1 Öronlappen 7 Jönköping Handel Kvartal 1 Överlappen 15 Jönköping Lager Kvartal 1 Pantängen 19 Borås Handel Kvartal 1 Fjädern 3 Borås Lager 750 Kvartal 1 Fjädern 4 Borås Lager Kvartal 1 Backa 21:8 Göteborg Lager Kvartal 1 Backa 96:2 Göteborg Lager Kvartal 1 Backa 30:4 Göteborg Lager Totalt förvärvat kvartal Hyresvärde per geografiskt område Norr 8% Mellansverige/ Väst 29% Stockholm 39% Hudiksvall Mälardalen 13% Öresund 11% Falun Hedemora Norberg Avesta Fagersta Mellansverige/ Väst 29% Hyresvärde per geografiskt område Norr 8% Stockholm 39% Strömstad Vänersborg GÖTEBORG Trollhättan Ale Lerum Borås Västerås Hallstahammar Köping Kumla Jönköping Enköping Katrineholm Trosa Norrköping Tranås STOCKHOLM Botkyrka Danderyd Huddinge Järfälla Nacka Sigtuna Sollentuna Tyresö Täby Upplands-Bro Upplands Väsby Växjö Stockholm Helsingborg Öresund KÖPENHAMN Mälardalen Mälardalen 13% Öresund 11% Lund Mellansverige / Väst Norr MALMÖ 6 Delårsrapport januari-mars

9 Fördelning per geografiskt område, 31 mars Ekonomisk Verkligt värde Hyresvärde Hyresintäkt Antal Uthyrbar Vakant uthyrningsgrad, % Andel, 1) Region fastigheter area, kvm area, kvm Andel, % Kr/kvm Andel, % % Stockholm Öresund Mälardalen Mellansverige/Väst Norr Totalt Corem ) Avser hyresintäkter på årsbasis per den 31 mars. Fördelning av uthyrbar area per lokaltyp och geografiskt område, 31 mars Kvm Industri Lager Kontor Handel Övrigt Totalt Andel, % Stockholm Öresund Mälardalen Mellansverige/Väst Norr Totalt Corem Andel, % Fördelning per geografiskt område, 31 mars Ekonomisk Verkligt värde Hyresvärde Hyresintäkt Antal Uthyrbar Vakant uthyrningsgrad, % Andel, 1) Region fastigheter area, kvm area, kvm Andel, % Kr/kvm Andel, % % Stockholm Öresund Mälardalen Mellansverige/Väst Norr Totalt Corem ) Avser hyresintäkter på årsbasis per den 31 mars. Fördelning av uthyrbar area per lokaltyp och geografiskt område, 31 mars Kvm Industri Lager Kontor Handel Övrigt Totalt Andel, % Stockholm Öresund Mälardalen Mellansverige/Väst Norr Totalt Corem Andel, % Mellansverige/ Väst 34% Fördelning av uthyrbar area per geografiskt område Norr 13% Mälardalen 15% Stockholm 28% Öresund 10% Fördelning av uthyrbar area per fastighetskategori Övrigt 5% Handel 7% Kontor 16% Lager 38% Industri 34% Hyresvärde och hyresintäkt per geografiskt område Stockholm Hyresvärde Öresund Mälardalen Hyresintäkt Mellansverige /Väst Norr Delårsrapport januari-mars 7

10 Intjäningsförmåga Löpande redovisning av aktuell intjäningsförmåga Corem har löpande redovisat sin aktuella intjäningsförmåga i samband med kvartalsrapporter och bokslutskommunikéer. I nedanstående sammanställning beräknas fastighetskostnaderna och de centrala administrationskostnaderna för ett normalår. Räntekostnaderna har beräknats utifrån befintlig lånestruktur med hänsyn tagen till aktuellt ränteläge på de lån som löper med rörlig ränta. Då Corem har stora möjligheter att nyttja skattemässiga värdeminskningsavdrag på fastigheterna, samt innehar betydande skattemässiga underskottsavdrag, beräknas det inte utgå någon aktuell skatt på bolagets löpande resultat förutom för bolag som förvärvats under innevarande räkenskapsår samt för utländska dotterföretag. Intjäningsförmåga per den 31 mars Efter genomförda förvärv per den 31 mars beräknas Corems totala hyresvärde uppgå till 527 mkr, en ökning om 44 mkr jämfört med ember. De beräknade hyresintäkterna på årsbasis förväntas, med justering för bedömda vakanser inom prognosperioden, uppgå till 472 mkr vilket motsvarar en ökning om 40 mkr jämfört med ember. Bolagets tolv månaders rullande förvaltningsresultat, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, beräknas uppgå till cirka 207 mkr att jämföra med 188 mkr per ember. Aktuell intjäningsförmåga på årsbasis per respektive datum 31 mar Hyresvärde Vakans Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftnetto Central administration Övriga rörelseintäkter Finansnetto Förvaltningsresultat Skatt 1) 6 3 Resultat efter skatt Resultat per stamaktie, kronor 2) 4,53 5,98 1) Beräknad aktuell skatt. 2) Beräknat på utestående aktier vid periodens utgång med hänsyn tagen till preferensaktieägarnas rätt till utdelning. utveckling av intjäningsförmåga utveckling av intäkter, kostnader och resultat mar 30 jun 30 sep Förvaltningsresultat före skatt 31 mar 30 jun 30 sep 31 mar 0 31 mar 30 jun 30 sep 31 mar 30 jun 30 sep 31 mar Hyresintäkter Driftnetto Förvaltningsresultat Fastighetskostnader 8 Delårsrapport januari-mars 8

11 Segmentsredovisning Sammandrag per region, januari-mars IFRS 8 Rörelsesegment har tillämpats från och med 1 januari i koncernen. Denna standard kräver att upplysningar lämnas utifrån ledningens perspektiv. Med ledningens perspektiv avses rapporteringen till högsta verkställande beslutsfattaren (HVB), vilket innebär att rapporteringen stämmer överens med hur den presenteras internt. HVB är en funktion som fördelar resurser och utvärderar resultatet. Corem har identifierat styrelsen som HVB. Koncernen är organiserad i och styrs i första hand utifrån geografiska områden. Det finns fem identifierade segment, se nedan. Hyresintäkter och fastighetskostnader är direkt hänförliga till fastigheter i respektive segment. Övriga intäkts- och kost nadsposter har ej fördelats på segment. På samma sätt fördelas endast förvaltningsfastigheter per segment. Övriga tillgångsposter redovisas i raden Ofördelade tillgångar. Segmenten redovisas enligt samma värderingsprinciper som i koncernredovisningen. Driftsöverskottet är HVBs centrala styrnings- och rapporteringsbegrepp. Nedan finns avstämning mellan detta resultatbegrepp och koncernredovisningen. Det sker ingen löpande försäljning mellan segment och därför framgår i tabellen nedan ingen försäljning mellan segmenten. Eventuella övriga transaktioner sker på marknadsmässiga villkor. Segmentsredovisning i sammandrag per region, mkr Resultat Stockholm Öresund Mälardalen Mellansverige/Väst Norr Övriga justeringar och elimineringar Koncernen totalt Januari - mars Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftsöverskott Ofördelade resultatposter Central administration 5 5 Övriga rörelseintäkter 1 19 Övriga rörelsekostnader 1 Finansnetto (exkl värdeförändringar) Förvaltningsresultat Andra vinster/förluster netto Realiserade värde - förändringar fastigheter 0 Orealiserade värdeförändringar fastigheter 1 5 Orealiserade värdeförändringar derivat Resultat före skatt Tillgångar Stockholm Öresund Mälardalen Mellansverige/Väst Norr 31 mars 31 mars 31 mars 31 mars 31 mars Koncerngemensamt 31 mars Koncernen totalt 31 mars Förvaltningsfastigheter Ofördelade tillgångar Totala tillgångar Delårsrapport januari-mars 9

12 Aktien Corem bytte marknadsplats från NGM till Nasdaq OMX Stockholm Small Cap den 24 juni. Den 23 februari beslutades vid en extra bolagsstämma att bolaget även ska kunna ge ut preferensaktier som med en företrädesrätt gentemot stamaktierna ska erhålla en årlig utdelning om 20 kr att betalas ut med 5 kr per varje kvartals slut. Det fattades även beslut om att genom fondemission emittera preferensaktier och därmed ökade aktiekapitalet med 23 mkr. Första utdelningstillfälle avseende preferensaktier om 5 kr beslutades vara 31 mars. Vid periodens utgång uppgick antalet aktie ägare till Stängningskurser 31 mars 36,70 kr per stamaktie 247,50 kr per preferensaktie antal aktier stamaktier, varav återköpta preferensaktier, varav återköpta börsvärde mkr de största ägarna per den 31 mars Aktieägare STAMAKTIER PREFERENS- AKTIER Andel kapital, % Andel röster, % Rutger Arnhult via bolag ,7 38,7 Fastighets AB Balder ,3 13,7 Länsförsäkringar fonder ,0 9,6 Allba Holding AB ,6 5,6 Swedbank Robur fonder ,8 4,9 Gårdarike Invest ,2 2,1 Kattvik Financial Services ,9 1,9 Staffan Rasjö ,9 1,9 Handelsbanken fonder ,8 1,8 Nordea Liv ,7 1,7 Övriga aktieägare ,2 17,9 Totalt antal utestående aktier Återköpta aktier Totalt antal aktier Källa: Euroclear Sweden AB ägarstruktur 1) Antal ägare Totalt Källa: Euroclear Sweden AB 1) Per den 31 mars aktieägarkategori 1) Antal ägare Fysiska personer varav boende i Sverige Juridiska personer 269 varav boende i Sverige 207 Totalt varav boende i Sverige Källa: Euroclear Sweden AB 1) Per den 31 mars Aktiefakta Kortnamn CORE ISIN kod, stamaktien SE ISIN kod, preferensaktien SE GICS Marknadsplats Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap Corem Property Group Kursutveckling corem-stamaktien Corem Property Group Kursutveckling corem-preferensaktien 9 mars -16 april Aktien Omsatt antal aktier NASDAQOMX SX4040 Real Estate_PI 1000-tal 240 MARS Aktien SX4040 Real Estate_PI Omsatt antal aktier 1000-tal APRIL NASDAQOMX 10 Delårsrapport januari-mars

13 Öronlappen 8, Jönköping Överlappen 8, Jönköping Ädelkorallen 17, Jönköping Äreporten 3, Jönköping Delårsrapport januari-mars 11

14 Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag 3 mån jan-mars 3 mån jan-mars 12 mån jan-dec Rullande 12 mån apr-mars Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftsöverskott Central administration Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Finansnetto (exkl värdeförändringar) Förvaltningsresultat Andra vinster/förluster netto Realiserade värdeförändringar fastigheter Orealiserade värdeförändringar fastigheter Orealiserade värdeförändringar derivat Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Omräkningsdifferens Totalresultat för perioden Då det inte finns någon minoritet är hela totalresultatet hänförligt till moderbolagets ägare. Resultat per stamaktie, kr 1) 0,99 0,83 7,51 7,71 Antal utestående stamaktier vid periodens utgång Genomsnittligt antal stamaktier ) Resultatmått per aktie är framräknat med genomsnittligt antal aktier som bas och med hänsyn tagen till preferensaktiernas rätt till utdelning. Någon utspädningseffekt föreligger ej då inga potentiella aktier (till exempel konvertibler) förekommer. 12 Delårsrapport januari-mars

15 Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag 31 mars 31 mars TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Övriga materiella anläggningtillgångar Uppskjuten skattefordran Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen Övriga omsättningstillgångar Likvida medel 1) Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Summa Eget kapital Derivat Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder ) Disponibel likviditet inklusive outnyttjade krediter uppgick per 31 mars respektive ember till 104 mkr resp 216 mkr. Delårsrapport januari-mars 13

16 Rapport över kassaflödesanalys i sammandrag Löpande verksamhet 3 mån jan-mars 3 mån jan-mars 12 mån jan-dec Resultat före skatt Ej kassaflödespåverkande poster Betald inkomstskatt Kassaflöde, löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar Avyttring/förvärv av finansiella tillgångar, netto Förändring av rörelseskulder Kassaflöde, löpande verksamhet Investeringsverksamhet Förvärv och investeringar i fastigheter 1) Avyttring av förvaltningsfastigheter 9 24 Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan 5 Kassaflöde, investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Upptagna lån Amorterade lån Återköp av egna aktier 6 6 Utbetald utdelning till moderbolagets ägare 29 Nyemission 101 Emissionskostnader vid fondemission 1 Kassaflöde, finansieringsverksamhet Periodens/Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens/årets början Likvida medel vid periodens/årets slut ) Årets bruttoinvesteringar i fastigheter uppgick till 467 mkr (227) varav 0 mkr (66) finansierats genom en apportemission. Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen Aktie kapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserver Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital 1 januari Återköp av egna aktier 6 6 Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare Apportemission Nyemission Omräkningsdifferenser 7 7 Årets resultat Utgående eget kapital ember Fondemission av preferensaktier Emissionskostnader 1 1 Utdelning till preferensaktieägare Omräkningsdifferenser 8 8 Omföringar Årets resultat Utgående eget kapital 31 mars Det föreligger inga minoritetsintressen varför hela resultatet hänför sig till moderbolagets aktieägare. 14 Delårsrapport januari-mars

17 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag jan-mars jan-mars jan-dec Nettoomsättning Kostnad sålda tjänster Bruttoresultat Central administration Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Uppskjuten skatt 36 Periodens resultat Moderbolagets balansräkning i sammandrag 31 mars 31 mars TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar på koncernföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Övriga omsättningstillgångar Övriga kortfristiga fordringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder Delårsrapport januari-mars 15

18 Fastighetsförteckning STockholmsregionen Uthyrbar area, kvm Fastighet Kommun Adress Upplåtelseform Industri Lager Kontor Handel Övrigt Totalt Skyttbrink 30 Botkyrka Skyttbrinksvägen 12 Äganderätt Rödbetan 1 Danderyd Bryggare Bergs Väg 2 Äganderätt Förrådet 12 Huddinge Dalhemsvägen 21 Äganderätt Förrådet 19 Huddinge Centralvägen 1 Äganderätt Veddesta 2:79 Järfälla Elektronikhöjden Äganderätt Sicklaön 356:1 Nacka Jarlabergsvägen 2 Äganderätt Broby 11:6 Sigtuna Östra Bangatan 18 Äganderätt Broby 12:6 Sigtuna Östra Bangatan 2 Äganderätt Broby 12:9 Sigtuna Östra Bangatan Äganderätt Märsta 11:14 Sigtuna Generatorgatan 3, 5 Äganderätt Märsta 15:7 Sigtuna Bristagatan 13 Äganderätt Märsta 21:22 Sigtuna Maskingatan 17 Äganderätt Märsta 21:34 Sigtuna Söderbyvägen 1 Tomträtt Märsta 21:42 Sigtuna Söderbyvägen 3 Äganderätt Märsta 21:46, 21:47 Sigtuna Generatorgatan 7,9 Äganderätt Märsta 21:50 Sigtuna Maskingatan 29 Äganderätt Märsta 21:53 Sigtuna Kabelgatan 8 Äganderätt Märsta 24:8 Sigtuna Söderbyvägen 10 Äganderätt Märsta 24:10 Sigtuna Söderbyvägen 8 Tomträtt Märsta 24:12 Sigtuna Söderbyvägen 14 Tomträtt Norslunda 1:10 Sigtuna Lindberghs Gata 9 Äganderätt Rotorn 1 Sollentuna Bergkällavägen 25 Äganderätt Barnhuset 15 Stockholm Wallingatan 11 Tomträtt Dagskiftet 2 Stockholm Elektravägen 20, 22 Tomträtt Damskon 2 Stockholm Elsa Brändströms Gata 50, 52 Tomträtt Domnarvet 10 Stockholm Domnarvsgatan 31, 33 Tomträtt Elektra 23 Stockholm Elektravägen 25 Tomträtt Hällsätra 3 Stockholm Stensätravägen 5 Tomträtt Induktorn 37 Stockholm Ranhammarsvägen 26 Tomträtt Instrumentet 13 Stockholm Instrumentvägen 14 Äganderätt Instrumentet 18 Stockholm Instrumentvägen 10 Äganderätt Lastkajen 3 Stockholm Upplagsvägen 34, 38 Tomträtt Magasinet 6 Stockholm Konsumentvägen 12, 14 Tomträtt Mörtö 6 Stockholm Frykdalsbacken 20 Tomträtt Nattskiftet 12, 14 Stockholm Drivhjulsvägen 36 Tomträtt Storsätra 1 Stockholm Storsätragränd 4-26 Tomträtt Slänten 1 Tyresö Bollmoravägen 123 Äganderätt Löttinge 9:12, 9:21 Täby Löttingelundsvägen 92 Äganderätt Måttbandet 10 Täby Linjalvägen 3 Äganderätt Viby 19:32 Upplands-Bro Effektvägen 14 Äganderätt Viby 19:53 Upplands-Bro Kraftvägen 30, 32 Äganderätt Viby 19:54 Upplands-Bro Kraftvägen 26, 28 Äganderätt Glädjen 1:51 Upplands Väsby Truckvägen 14 Äganderätt Glädjen 1:52 Upplands Väsby Truckvägen 16 Äganderätt Totalt Stockholmsregionen 31 mars Delårsrapport januari-mars

19 ÖRESUNDSREGIONEN Öresundsregionen Sverige Uthyrbar area, kvm Fastighet Kommun Adress Upplåtelseform Industri Lager Kontor Handel Övrigt Totalt Kroksabeln 10 Helsingborg Muskötgatan 13 Tomträtt Vipemöllan 38 Lund Vipeholmsvägen 13, m fl Äganderätt Bredskär 1 Malmö Fårögatan 6 Tomträtt Båtyxan 1 Malmö Järnyxegatan 13 Tomträtt Kullen 5 Malmö Sturkögatan 5 Äganderätt Krukskärvan 8 Malmö Stenyxegatan 34 Äganderätt Nackremmen 1 Malmö Jägersrovägen 211 Tomträtt Nackremmen 2 Malmö Jägersrovägen 213 Äganderätt Nosgrimman 1 Malmö Jägersrovägen 215 Tomträtt Sadelknappen 3 Malmö Betselgatan 2, m fl Tomträtt Smörbollen 12 Malmö Cypressvägen 12 Äganderätt Utlängan 1 Malmö Tärnögatan 6 Äganderätt Summa Öresundsregionen Sverige 31 mars Öresundsregionen Köpenhamn, Danmark Uthyrbar area, kvm Fastighet Kommun Adress Upplåtelseform Industri Lager Kontor Handel Övrigt Totalt 10C Höje Taastrup By Höje Taastrup Danmark Äganderätt AQ Herstedvester By Albertslund Danmark Äganderätt T Mörkhöj Söborg Danmark Äganderätt Y Tömmerup By Kastrup Danmark Äganderätt Summa Öresundsregionen Köpenhamn, Danmark 31 mars Totalt Öresundsregionen 31 mars Mälardalsregionen Uthyrbar area, kvm Fastighet Kommun Adress Upplåtelseform Industri Lager Kontor Handel Övrigt Totalt Stenvreten 7:60 Enköping Kvartsgatan 1 A-C Äganderätt Nickeln 2 Hallstahammar Södra Gärdesvägen 4 Tomträtt Rådmannen 3 Katrineholm Västgötagatan 16 Äganderätt Oxen 17 Kumla Västra Drottninggatan 38 Äganderätt Transistorn 2 Kumla Montörgatan 2, m fl Äganderätt Montören 1, 2 Köping Ringvägen 75, 77 Äganderätt Bronsen 2 Norrköping Tenngatan 4 Äganderätt Slakthuset 14 Norrköping Lindövägen 70 Äganderätt Stålet 3 Norrköping Malmgatan 18 Äganderätt Verktyget 4 Trosa Industrigatan 4-8, m fl Äganderätt Friledningen 11 Västerås Elledningsgatan 1 Äganderätt Totalt Mälardalsregionen 31 mars Delårsrapport januari-mars 17

20 REGION mellansverige/väst Uthyrbar area, kvm Fastighet Kommun Adress Upplåtelseform Industri Lager Kontor Handel Övrigt Totalt Ale Starkärr 4:58 Ale Garverivägen 10, 16 Äganderätt Fjädern 3 Borås Industrigatan 31 Äganderätt Fjädern 4 Borås Industrigatan 29 Äganderätt Pantängen 19 Borås Getängsvägen 32 Äganderätt Rotorn 1 Borås Industrigatan 10 Äganderätt Skruven 3 Borås Sandlidsgatan 3 Äganderätt Arendal 5:1 Göteborg Kärrlyckegatan 24 Äganderätt Backa 21:8 Göteborg Exportgatan Äganderätt Backa 96:2 Göteborg Exportgatan 23 Äganderätt Backa 30:4 Göteborg Importgatan Äganderätt Biskopsgården 45:1 Göteborg Ruskvädersgatan 22 Tomträtt Kobbegården 155:2 Göteborg Askims Verkstadsväg 9 Äganderätt Tingstadsvassen 30:2 Göteborg Ringögatan 38 Tomträtt Arkadien 4 Jönköping Lantmätargränd 22, m fl Äganderätt Balder 18 Jönköping Vättergatan 3 Äganderätt Barnarp 1:156 Jönköping Thorsviksvägen 6A, m fl Äganderätt Budkaveln 17 Jönköping Långgatan 9 Äganderätt Budkaveln 18 Jönköping Järnvägsgatan 18 Äganderätt Flahult 21:8 Jönköping Frysvägen 6 Äganderätt Ädelmetallen 5 Jönköping Kabelvägen 2 Äganderätt Ädelkorallen 1 Jönköping Bultvägen 2 Äganderätt Ädelkorallen 10 Jönköping Bultvägen 6 A Äganderätt Äreporten 3 Jönköping Fridhemsvägen 12 Äganderätt Öronlappen 8 Jönköping Bangårdsgatan 3 Äganderätt Ädelmetallen 12 Jönköping Grossistgatan 12 Äganderätt Öronskyddet 9 Jönköping Gnejsvägen 2 Äganderätt Överlappen 8 Jönköping Granitvägen 8 Äganderätt Ädelkorallen 17 Jönköping Bultvägen 4 Äganderätt Öronlappen 7 Jönköping Bangårdsgatan 1 Äganderätt Överlappen 15 Jönköping Granitvägen 10 Äganderätt Skallsjö 3:8 Lerum Skallsjövägen 36 Äganderätt Mekanikern 1 Strömstad Prästängsvägen 30 Äganderätt Bullagärdet 10 Tranås Rundelgatan 2 Äganderätt Hackspetten 21 Tranås Floragatan 6-12, m fl Äganderätt Städet 3 Tranås Koppargatan 2 Äganderätt Batteriet 2 Trollhättan Magnetvägen 3, 5 Äganderätt Trucken 4, 6, 7 Trollhättan Bilprovarevägen 3, 5 Äganderätt Frej 2 Vänersborg Tenggrenstorpsvägen 16 Äganderätt Frej 3, 4 Vänersborg Tenggrenstorpsvägen 18, 20 Äganderätt Fabriken 1 Växjö Regementsgatan 9 Äganderätt Grevaryd 1:64 Växjö Nyholmsvägen 1 Äganderätt Lådan 1 Växjö Högsbyvägen 1 Äganderätt Totalt Region Mellansverige/Väst 31 mars Delårsrapport januari-mars

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794). DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 15»» Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222).»» Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).»» Förvaltningsresultatet ökade med 35 procent till 498

Läs mer

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 1 187 mkr (1 131) varav hyres intäkter ökade till 1 037 mkr (981). UTHYRNINGSGRADEN ökade till 94 procent

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North

Bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North Bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North A Group Of Retail Assets Sweden AB (publ) Juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund och motiv.......................................................

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån säkerställt med pantbrev i fastigheter, 2013/2018, om högst 700 000 000 kronor Klövern AB (publ)

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån säkerställt med pantbrev i fastigheter, 2013/2018, om högst 700 000 000 kronor Klövern AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån säkerställt med pantbrev i fastigheter, 2013/2018, om högst 700 000 000 kronor Klövern AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har

Läs mer

FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR

FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR 1 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av FastPartner AB (publ)

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Kvartalsrapport januari mars 2015

Kvartalsrapport januari mars 2015 Kvartalsrapport januari mars 2015 Om Collector Collector är ett kreditmarknadsbolag, en nischaktör som erbjuder nytänkande finanslösningar för privat- och företagskunder. Innovation är en av våra största

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av SIG Invest AB (publ), organisationsnummer 556984-0456, ( SIG Invest eller

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer