PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström"

Transkript

1 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden Per Åsberg Övrig närvarande Anna Brising, rekryterings- och forskarutbildningskansliet Anna Höglund Rehn, sekreterare 1 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla välkomna. 2 Utseende av justerare Per Åsberg utses att jämte ordföranden justera protokollet. 3 Föredragningslistan Föredragningslistan fastställs. 4 Meddelanden Ordföranden informerar om seminariet Research Assessment in the UK den 19 oktober. Vidare informerar ordföranden om att kallelse och program för TFN-seminarierna den 20 och 25 september har skickats ut till alla ledamöter i KTHs tjänsteförslagsnämnder. Slutligen informerar ordföranden om att planläggningen för centrala tjänsteförslagsnämndens sammanträden under november-december är i full gång. 5 Delegationsbeslut Det delegationsbeslut som fattats av ordföranden sedan föregående möte har sänts ut och läggs till handlingarna. 6 Föregående protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna. 7 Anställningsprofiler för 6 biträdande lektorer (Future Faculty) Dnr Föredragande: Anna Brising. Handlingar i ärendet har sänts ut.

2 2(11) Ett antal anställningar som biträdande lektor ska enligt rektors beslut 497/05 inrättas inom av KTH prioriterade områden, där tillgång på potentiella kvinnliga sökande ska finnas. Avsikten med de nya anställningarna är dels att verka för en föryngring och förnyelse av KTHs fakultet, dels att verka för en jämnare könsfördelning inom KTH. Rektor har med anledning av ovanstående fattat beslut (801/05) om att inrätta sex anställningar som biträdande lektor inom föreslagna ämnesområden. 7a Fastställande av anställningsprofil för anställning som biträdande lektor i nationalekonomi Dnr biträdande lektor i nationalekonomi. Utskottet beslutar fastställa föreslagna anställningsprofil, bilaga 1. 7b Fastställande av anställningsprofil för anställning som biträdande lektor i människadatorinteraktion Dnr biträdande lektor i människa-datorinteraktion. Utskottet beslutar fastställa föreslagna anställningsprofil, bilaga 2. 7c Fastställande av anställningsprofil för anställning som biträdande lektor i elektrotekniska system Dnr biträdande lektor i elektrotekniska system. Utskottet beslutar fastställa föreslagna anställningsprofil, bilaga 3. 7d Fastställande av anställningsprofil för anställning som biträdande lektor i produktutveckling Dnr biträdande lektor i produktutveckling. Utskottet beslutar fastställa föreslagna anställningsprofil, bilaga 4.

3 3(11) 7e Fastställande av anställningsprofil för anställning som biträdande lektor i medicinsk teknik Dnr biträdande lektor i medicinsk teknik. Utskottet beslutar fastställa föreslagna anställningsprofil, bilaga 5. 7f Fastställande av anställningsprofil för anställning som biträdande lektor i fordonsdynamik Dnr biträdande lektor i fordonsdynamik. Utskottet beslutar fastställa föreslagna anställningsprofil, bilaga 6. 8 Fastställande av anställningsprofil samt utseende av sakkunniga för anställning som adjungerad professor i träkemi och massateknologi Dnr Doss 411 Föredragande: Ordföranden. Handlingar i ärendet har sänts ut. Anhållan om att anställningsprofil fastställs för anställning som adjungerad professor i träkemi och massateknologi med Martin Ragnar som innehavare har inkommit från professor Peter Somfai, skolchef på skolan för kemivetenskap. Utskottet beslutar fastställa föreslagen anställningsprofil, bilaga 7. Professor Peter Somfai föreslår samtidigt att professor Ulf Germgård, Karlstad universitet, och professor emeritus Torbjörn Helle, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, utses som sakkunniga. Anställningsutskottet beslutar enligt förslaget och utser Ulf Germgård och Torbjörn Helle som sakkunniga. 9 Docent i mikroelektronik och tillämpad fysik (Mikael Grehk) Dnr Doss 67 Föredragande: Ordföranden. Handlingar i ärendet har sänts ut. Ansökan har inkommit från Mikael Grehk om att bli antagen som docent i mikroelektronik och tillämpad fysik. Dekanus Mikael Östling och professor Ulf Karlsson, skolan för informations- och kommunikationsteknik, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet och föreslår att professor Roger Uhrberg, Linköpings universitet, utses som sakkunnig. Utskottet beslutar efter granskning av ansökan enligt förslaget och utser Roger Uhrberg som sakkunnig.

4 4(11) 10 Sammanträdestider Föredragande: Ordföranden. Handlingar i ärendet har sänts ut. Utskottet fastställde sammanträdestider för höstens möten vid sitt sammanträde , 17. Dessa måste ändras. Anställningsutskottet beslutar fastställa följande sammanträdesdatum för (onsdagar kl ): Tidigare beslutade datum utgår därmed. 11 Övriga ärenden Inga övriga ärende föreligger. 15 Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. Vid protokollet Anna Höglund Rehn Justeras Lars Holst Per Åsberg

5 5(11) Bilaga 1 Anställningsprofil för anställning som biträdande lektor i nationalekonomi Nationalekonomi Ämnet omfattar nationalekonomi med inriktning mot mikroekonomiska drivkrafter för teknisk utveckling, innovationer, ekonomisk tillväxt och entreprenörskap. Forskningen inriktas mot såväl empiriska som teoretiska analyser av faktorer som påverkar innovations- och tillväxtprocesser. Vid anställningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet på hög internationell nivå inom ämnesområdet. Som särskild bedömningsgrund gäller sökandes förmåga att delta i internationellt forskningssamarbete samt förmåga att kombinera teori med empiri (kvantitativa analyser). Av betydelse för anställningen är sökandes förmåga att bidra till undervisningen inom ämnesområdet i grund- och forskarutbildningen. vid ansökan om befordran av biträdande lektor till lektor Vid anställningen kommer särskild vikt att läggas vid sökandens förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella skrifter, och sökandens forskarutbildningen samt förmåga att undervisa på svenska och engelska

6 6(11) Bilaga 2 Anställningsprofil för anställning som biträdande lektor i människa-datorinteraktion Människa-datorinteraktion Ämnet avser människa-datorinteraktion med inriktning mot haptiska gränssnitt för mänsklig kommunikation i multimodala miljöer. Forskningen omfattar studier av de möjligheter denna teknik ger vid datorstött samarbete samt hur multimodala miljöer som inkluderar haptisk interaktion bör utformas för att vara användbara i en verklig arbetssituation. Vid anställningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet på hög internationell nivå inom ämnesområdet samt förmåga att ansvara för och genomföra undervisning i grund- och forskarutbildningen. Som särskild bedömningsgrund gäller kunskaper inom såväl medierad kommunikation och psykologi som inom gränssnittsteknologi. Av betydelse för anställningen är vidare förmåga att driva egna forskningsprojekt. vid ansökan om befordran av biträdande lektor till lektor Vid anställningen kommer särskild vikt att läggas vid sökandens förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella skrifter, och sökandens forskarutbildningen samt förmåga att undervisa på svenska och engelska

7 7(11) Bilaga 3 Anställningsprofil för anställning som biträdande lektor i elektrotekniska system Elektrotekniska system Ämnet innefattar elektrotekniska systems tillförlitlighet och underhåll. Häri ingår modeller och metoder, som kan användas för att bestämma tillförlitlighet och optimering av underhåll hos elektriska system och komponenter. Forskningen syftar till att utveckla tillämpningar för elektrotekniska system med utgångspunkt från teoretiska grunder i tillförlitlighetsteori och optimeringslära. Vid anställningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet. Av betydelse för anställningen är sökandes förmåga att bidra till undervisningen inom ämnesområdet i grund- och forskarutbildningen. vid ansökan om befordran av biträdande lektor till lektor Vid anställningen kommer särskild vikt att läggas vid sökandens förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella skrifter, och sökandens forskarutbildningen samt förmåga att undervisa på svenska och engelska

8 8(11) Bilaga 4 Anställningsprofil för anställning som biträdande lektor i produktutveckling Produktutveckling Ämnet avser produktutveckling med inriktning mot studier av olika principer för integration av användaraspekter i hela utvecklingsprocessen. Särskilt fokus i forskningen ligger på framtagande av nya metodiker för syntes av attraktiva produkter vad avser användarnytta, design, producerbarhet och hållbar utveckling. Vid anställningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet. Av betydelse för anställningen är sökandes förmåga att bidra till undervisningen inom ämnesområdet i grund- och forskarutbildningen. Förmåga att undervisa på svenska är ett krav. vid ansökan om befordran av biträdande lektor till lektor Vid anställningen kommer särskild vikt att fästas vid sökandens förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella skrifter och sökandens forskarutbildningen samt förmåga att undervisa på svenska och engelska.

9 9(11) Bilaga 5 Anställningsprofil för anställning som biträdande lektor i medicinsk teknik Medicinsk teknik Ämnet omfattar medicinsk teknik med inriktning mot bildbehandling. Forskningen inriktas mot att från formaterade rådatasignaler, skapa bilder, bearbeta dessa med segmentering och automatdetektion av reflektorer eller dopplerinformation för kvantifiering av rörelse och deformation av biologisk vävnad, samt presentera dessa som användarvänliga gränssnitt. Vid anställningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet. Av betydelse för anställningen är sökandes förmåga att bidra till undervisningen inom ämnesområdet i grund- och forskarutbildningen. vid ansökan om befordran av biträdande lektor till lektor Vid anställningen kommer särskild vikt att läggas vid sökandens förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella skrifter, och sökandens forskarutbildningen samt förmåga att undervisa på svenska och engelska

10 10(11) Bilaga 6 Anställningsprofil för anställning som biträdande lektor i fordonsdynamik Fordonsdynamik Ämnet omfattar fordonsdynamik med inriktning mot olinjära fenomen och dess påverkan på det dynamiska beteendet hos fordonet. Forskningen inriktas mot modellering, simulering och experimentell utvärdering av det dynamiska beteendet hos fordon och fordonskomponenter vid olika typer av excitering. Modeller för friktion och olinjär styvhet studeras inom ramen för forskningsområdet. Vid anställningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet. Av betydelse för anställningen är sökandes förmåga att bidra till undervisningen inom ämnesområdet i grund- och forskarutbildningen. vid ansökan om befordran av biträdande lektor till lektor Vid anställningen kommer särskild vikt att läggas vid sökandens förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella skrifter, och sökandens forskarutbildningen samt förmåga att undervisa på svenska och engelska.

11 11(11) Bilaga 7 Anställningsprofil för adjungerad professor i träkemi och massateknologi Träkemi och massateknologi med inriktning mot processkemi Ämnet omfattar utveckling av kemi och teknologi för framställning av massor från ved med speciell inriktning mot ny kunskap om blekning samt design av fibrer med skräddarsydda egenskaper för nya typer av slutprodukter. Behörig att anställas är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom det aktuella området. Dokumenterad vetenskaplig, pedagogisk, teknisk och administrativ skicklighet samt ledaregenskaper som är av betydelse för anställning som professor. Bred kunskap och förståelse för området och dess förutsättningar. En allmän bedömningsgrund av stor vikt är förmågan att attrahera forskarstuderande och att etablera forskningsprogram tillsammans med industri samt andra externa finansiärer.

Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Gustav Amberg Henrik Christensen Eva Malmström Lars-Göran Mattsson Seshadri Seetharaman

Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Gustav Amberg Henrik Christensen Eva Malmström Lars-Göran Mattsson Seshadri Seetharaman PROTOKOLL Rekryteringsnämnden Sammanträdesdatum 2004-03-31 Protokoll nr 5/04 Närvarande: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Gustav Amberg Henrik Christensen Eva Malmström Lars-Göran Mattsson Seshadri

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 5/05

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 5/05 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-05-04 Protokoll nr 5/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Henrik Christensen Lena Häggström Lars-Göran Mattsson Lena

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 14/06

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 14/06 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2006-10-11 Protokoll nr 14/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Göran Stemme Lena Mårtensson Fredrik Laurell

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 13/06. Övrig närvarande Maria Lindencrona, sekreterare Leif Brodersen

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 13/06. Övrig närvarande Maria Lindencrona, sekreterare Leif Brodersen PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2006-09-27 Protokoll nr 13/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Mårtensson Fredrik Laurell Håkan Olsson Lars-Göran

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 4/05

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 4/05 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-04-20 Protokoll nr 4/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Lena Mårtensson Göran Stemme Studeranderepresentanter

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sopllia Hober Svante Linusson

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sopllia Hober Svante Linusson PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-03-28 Protokoll nr 06/07 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sopllia Hober Svante Linusson J an Wikander Doktorandrepresentant May-Britt

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 2/05

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 2/05 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-03-23 Protokoll nr 2/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Fredrik Laurell Lars-Göran Mattson Håkan Olsson Göran Stemme

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snlckars, ordförande Lars-Åke Brodin. J esper Oppels trup Göran Stemme

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snlckars, ordförande Lars-Åke Brodin. J esper Oppels trup Göran Stemme = Protokoll Sammanträdesdatum q Protokoll nr :W/08 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snlckars, ordförande Lars-Åke Brodin J esper Oppels trup Göran Stemme Studerandrepresentanter Anders Biltmo

Läs mer

J an Wikarrder Lars-Ake Brodin

J an Wikarrder Lars-Ake Brodin PROTOKOLL Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sophia Hober J an Wikarrder Lars-Ake Brodin J esper Oppelstrop studeranderepresentant Oskar Lind Övriga

Läs mer

Protokoll nr Rekryteringsnämnden Sammanträdesdag Lärarrepresentanter Gustav Amberg Tomas Egeltoft Lars Kloo

Protokoll nr Rekryteringsnämnden Sammanträdesdag Lärarrepresentanter Gustav Amberg Tomas Egeltoft Lars Kloo Protokoll nr 1-2003 Rekryteringsnämnden Sammanträdesdag 2003-01-22 Närvarande ledamöter Christina Moberg, prodekanus, ordförande Lärarrepresentanter Gustav Amberg Tomas Egeltoft Lars Kloo Övriga närvarande

Läs mer

Studeranderepresentanter Niclas Fuglesang Geuken. Helena Lundquist Petra Rosenquist Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentanter Niclas Fuglesang Geuken. Helena Lundquist Petra Rosenquist Kia Vejdegren, protokollförare 15/2016 1 (6) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2016-10-04 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Anna

Läs mer

Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Åsa Emmer, professor, CBH Monica Lindgren, professor, ITM Bo Wahlberg, professor, EECS

Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Åsa Emmer, professor, CBH Monica Lindgren, professor, ITM Bo Wahlberg, professor, EECS 17/2018 1 (7) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2018-11-27 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Åsa Emmer, professor,

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Ulf Karlsson Svante Linusson Lars-Ake Brodin

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Ulf Karlsson Svante Linusson Lars-Ake Brodin PROTOKOLL Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Ulf Karlsson Svante Linusson Lars-Ake Brodin J esper Oppelstrnp Doktorandrepresentant May-Britt Öhman Studerandrepresentant

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 6/05

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 6/05 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-05-18 Protokoll nr 6/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Henrik Christensen Lena Häggström Fredrik Laurell Lars-Göran

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 6/06. Övrig närvarande Maria Lindencrona, sekreterare Anna Höglund Rehn

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 6/06. Övrig närvarande Maria Lindencrona, sekreterare Anna Höglund Rehn PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2006-04-05 Protokoll nr 6/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Göran Stemme Lars-Göran Mattsson Lena Häggström Fredrik Laurell

Läs mer

Sammanträdesdatum Doktorandrepresentant Jonatan Freilieb

Sammanträdesdatum Doktorandrepresentant Jonatan Freilieb Protokoll /FR Sammanträdesdatum Protokoll nr 12/11 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Sophia Hober, ordförande Anders Karlström Kaj Lindecrantz Jesper Oppelstrup Nina Wormbs Bo Wahlberg Sören Östlund

Läs mer

Studeranderepresentanter Eric Landström. Sandra Strandberg Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentanter Eric Landström. Sandra Strandberg Kia Vejdegren, protokollförare 15/2018 1 (6) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2018-10-16 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Åsa Emmer, professor,

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 8/05

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 8/05 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-06-21 Protokoll nr 8/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Henrik Christensen Fredrik Laurell Lena Mårtensson Håkan

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sophia Hober Göran Stemme Svante Linusson

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sophia Hober Göran Stemme Svante Linusson Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sophia Hober Göran Stemme Svante Linusson 1 Sammanträdet öppnas Studerandrepresentanter Anders Biltmo Övrig;>

Läs mer

z o Protokoll nr :24/09

z o Protokoll nr :24/09 Protokoll Sammanträdesdatum z o Protokoll nr :24/09 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Jörgen Eklund Soplua Hober Svante Lirrusson Göran Stemme studeranderepresentant

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet

PROTOKOLL Anställningsutskottet PROTOKOLL Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Ulf Karlsson Svante Linusson Göran Stemme Lars-Ake Brodin Jesper Oppelstrop Studeranderepresentanter Oskar

Läs mer

J an Wikand er J esper Oppelstrop Göran Stemme

J an Wikand er J esper Oppelstrop Göran Stemme Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sophia Hober J an Wikand er J esper Oppelstrop Göran Stemme Studerandrepresentant Kerstin Holmström Oskar

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Sophia Hober, ordförande Kaj Lindecrantz. Doktorandrepresentant

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Sophia Hober, ordförande Kaj Lindecrantz. Doktorandrepresentant Protokoll /FR Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Sophia Hober, ordförande Kaj Lindecrantz J esper Oppelstrup AnaRusu Bo Wahlgren Sören Östlund Doktorandrepresentant J onatan Freilieb

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet Beslutsorgan Anställningsutskottet 1 (5) Anställningsutskottet Datum för mötet: 2014-10-07 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Ana Rusu Bo Wahlberg Kaj Lindecrantz

Läs mer

J esper Oppelstrop Göran Stemme

J esper Oppelstrop Göran Stemme Protokoll Sammanttädesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Lars-Ake Brodin J esper Oppelstrop Göran Stemme Ka~a Grillner Studerandrepresentanter Anders Biltmo Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Lars-Ake Brodin Ulf Karlsson J esper Oppelstrop Göran Stemme J an Wikander Studerandrepresentanter Kerstin

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Lars-Åke Brodin Ulf Karlsson. J esper Oppelstrop Göran Stemme

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Lars-Åke Brodin Ulf Karlsson. J esper Oppelstrop Göran Stemme Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Lars-Åke Brodin Ulf Karlsson J esper Oppelstrop Göran Stemme J an Wibtnder Stnderandrepresentant Kerstin

Läs mer

Befordringsnämnden Sammanträdesdatum Protokoll nr 4/04. Studeranderepresentant Anna Bäcklund

Befordringsnämnden Sammanträdesdatum Protokoll nr 4/04. Studeranderepresentant Anna Bäcklund PROTOKOLL Befordringsnämnden Sammanträdesdatum 2004-05-11 Protokoll nr 4/04 Närvarande: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Staffan Henriksson Anders Hult Arne Johnson Tuula Teeri Stefan Östlund

Läs mer

Studeranderepresentanter Eric Landström Sebastian Wahlqvist. Maggi Nilsson Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentanter Eric Landström Sebastian Wahlqvist. Maggi Nilsson Kia Vejdegren, protokollförare 7/2018 1 (5) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2018-04-24 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Åsa Emmer, professor,

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Sruckars, ordförande Jesper Oppelstrop Svante Linusson Jörgen Eklund

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Sruckars, ordförande Jesper Oppelstrop Svante Linusson Jörgen Eklund Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Sruckars, ordförande Jesper Oppelstrop Svante Linusson Jörgen Eklund Ka~a Grillner Sophia Hober Övriga närvarande Maria Lindencrona,

Läs mer

J esper Oppelstrop Göran Stemme

J esper Oppelstrop Göran Stemme PROTOKOLL Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sophia Hober Ulf Karlsson J esper Oppelstrop Göran Stemme S tuderandrepresentan t Kerstin Holmström OskarLind

Läs mer

Studeranderepresentanter. Katinka Pålsson Sandra Strandberg Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentanter. Katinka Pålsson Sandra Strandberg Kia Vejdegren, protokollförare 2/2019 1 (6) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2019-02-05 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Åsa Emmer, professor,

Läs mer

Sammanträdesdatum Övriga närvarande Katarina Bröms Maria Lindencrona, sekreterare Ann-Christine Eklind Katinka Pålsson

Sammanträdesdatum Övriga närvarande Katarina Bröms Maria Lindencrona, sekreterare Ann-Christine Eklind Katinka Pålsson Protokoll /FR Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Sophia Hober, ordförande Kaj Lindecrantz J esper Oppelstrop Ana Rusu Bo Wahlgren Sören Östlund Malin Selleby Doktorandrepresentant

Läs mer

Studeranderepresentanter Tobias Bolin, studeranderepresentant Niclas Fuglesang Geuken, studeranderepresentant

Studeranderepresentanter Tobias Bolin, studeranderepresentant Niclas Fuglesang Geuken, studeranderepresentant 9/2017 1 (8) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-05-09 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Anna

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Protokoll Sammanträdesdatum Protokoll nr 9/10 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sopbia Hober Jörgen Eklund Jesper Oppelstrop Göran Stemme Ulf Karlsson studeranderepresentant

Läs mer

Studeranderepresentant Eric Landström. Petra Rosenquist Jenny Wiklund Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentant Eric Landström. Petra Rosenquist Jenny Wiklund Kia Vejdegren, protokollförare 2/2018 1 (5) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2018-01-30 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, vice ordförande Katja Grillner,

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 10/06

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 10/06 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2006-06-14 Protokoll nr 10/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande 1-17, 19-24 Henrik Christensen, ordförande 18 Göran Stemme

Läs mer

J esper Oppelstrop AnaRusu Anna Wahl Bo Wahlberg Nina Wormbs Sören Ösdund

J esper Oppelstrop AnaRusu Anna Wahl Bo Wahlberg Nina Wormbs Sören Ösdund Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Sophia Ho ber, ordförande Anders Karlström J esper Oppelstrop AnaRusu Anna Wahl Bo Wahlberg Nina Wormbs Sören Ösdund Doktorandrepresentant

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Jesper Oppelstrop Göran Stemme Svante Linusson Katja Grillner

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Jesper Oppelstrop Göran Stemme Svante Linusson Katja Grillner Protokoll Anställ11ingsutskottet Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Jesper Oppelstrop Göran Stemme Svante Linusson Katja Grillner Studerandrepresentanter

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter F o!k e Snickars, ordförande Lars-Åke Brodin Sophia Hober J an Wikand er Ulf Karlsson J esper Oppels trup Studerandrepresentant Oskar

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Sophia I-Iober, ordförande Kaj Lindecrantz Jesper Oppelstrnp AnaRusu Sören Östlund

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Sophia I-Iober, ordförande Kaj Lindecrantz Jesper Oppelstrnp AnaRusu Sören Östlund Protokoll /FR Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Sophia I-Iober, ordförande Kaj Lindecrantz Jesper Oppelstrnp AnaRusu Sören Östlund Doktomndrepresentant Jonatan Freilieb Övriga

Läs mer

J ör gen Eklund Sophia Hober Svante Linusson. J esper Oppelstrop Göran Stemme

J ör gen Eklund Sophia Hober Svante Linusson. J esper Oppelstrop Göran Stemme Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentantet Folke Snickars, ordförande J ör gen Eklund Sophia Hober Svante Linusson J esper Oppelstrop Göran Stemme Övriga närvarande Dilek Giir

Läs mer

Lärarrepresentanter Folke Snickats, ordförande Ulf Karlsson Jesper Oppelstrup Göran Stemme. Studerandrepresentanter Kajsa Boström Anders Biltrno

Lärarrepresentanter Folke Snickats, ordförande Ulf Karlsson Jesper Oppelstrup Göran Stemme. Studerandrepresentanter Kajsa Boström Anders Biltrno Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickats, ordförande Ulf Karlsson Jesper Oppelstrup Göran Stemme Studerandrepresentanter Kajsa Boström Anders Biltrno Övriga

Läs mer

Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Tommy Ohlsson, professor, SCI Åsa Emmer, professor, CHE Monica Lindgren, professor, ITM

Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Tommy Ohlsson, professor, SCI Åsa Emmer, professor, CHE Monica Lindgren, professor, ITM 8/2017 1 (5) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-04-25 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Tommy

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2006-12-20 Protokoll nr 19/06. Övriga närvarande Maria Lindencrona, sekreterare

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2006-12-20 Protokoll nr 19/06. Övriga närvarande Maria Lindencrona, sekreterare PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2006-12-20 Protokoll nr 19/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Mårtensson Göran Stemme Studeranderepresentanter Per

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 2/2017 1 (6) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-01-31 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Bo

Läs mer

sekreterare Beslut/Åtgärd Ad acta. bilaga p 45

sekreterare Beslut/Åtgärd Ad acta. bilaga p 45 . )M Ed Medicinska fakulteten a G,,.,.,A w ALE RS~~ 1(5) Närvarande: Peter Naredi Sven Bergström Leif Carlsson Magdalena Domellöf Kerstin Lagervall (sjukvårdshuvudmannen) Pernilla Lundberg Karin Nylander

Läs mer

Sammanträdesdatum Studerandrepresentanter Anders Biltmo Kajsa Boström

Sammanträdesdatum Studerandrepresentanter Anders Biltmo Kajsa Boström Protokoll Sammanträdesdatum Protokoll nr 01/08 Närvarande ledamöter: Lärarr~resentanter Folke Snickars, ordförande Katja Tollmar Grillner Sophla Hober Ulf Karlsson Svante Linusson Jesper Oppelstrop Göran

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Protokoll Närvarande ledamöter: Sammanträdesdatum 2010-10-20 Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande!

Läs mer

Johan Håstad, ordförande Katja Grillner, vice ordförande Sören Östlund, vice ordförande Anna Jensen Monica Lindgren Bo Wahlberg Britt Östlund

Johan Håstad, ordförande Katja Grillner, vice ordförande Sören Östlund, vice ordförande Anna Jensen Monica Lindgren Bo Wahlberg Britt Östlund 6/2017 1 (5) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-03-28 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Katja Grillner, vice ordförande Sören

Läs mer

PROTOKOLL PER CAPSULAM

PROTOKOLL PER CAPSULAM KONSTFACK KU-nämnden PROTOKOLL PER CAPSULAM Datum 2013-03-20 Per capsulam skickat med epost 2013-03-20. Svar har inkommit från ledamöter markerade med X. Lärarrepresentanter X Zandra Ahl X Magnus Bärtås

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 1/2014 1 (8) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2014-01-14 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Ana Rusu Kaj Lindecrantz

Läs mer

1 (2) Catharina Sitte Durling Kanslichef Arbetsordning för lärarförslagsnämnden vid Juridiska fakulteten (fastställd av Juridiska fakultets

1 (2) Catharina Sitte Durling Kanslichef Arbetsordning för lärarförslagsnämnden vid Juridiska fakulteten (fastställd av Juridiska fakultets 1 (2) 2012-03-12 Catharina Sitte Durling Kanslichef Arbetsordning för lärarförslagsnämnden vid Juridiska fakulteten (fastställd av Juridiska fakultetsnämnden 2012-03-12, reviderad genom delegationsbeslut

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet

Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet Fastställd av Konsistoriet 2018-10-15 Dnr: 1-877/2017 Gäller från och med 2018-10-15 Ersätter anställningsordning för Karolinska Institutet dnr

Läs mer

sekreterare p Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs med tillägg av pp

sekreterare p Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs med tillägg av pp 1(6) Närvarande: Erik Johansson Katrine Åhlström Riklund Sven Bergström Karin Nylander Olov Rolandsson Britt-Inger Saveman Christina Stecksén-Blicks Ragnberth Helleday ledamot, ordförande, pp 86-90, 92-108

Läs mer

Studeranderepresentanter Eric Landström

Studeranderepresentanter Eric Landström 12/2018 1 (8) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2018-08-21 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Åsa Emmer, professor,

Läs mer

I$S ""'"""""' ~. Q~ Q/J. if! KTHl. t VETENSKAP fil. 0 & OCH KONST a:4l.t. ~~- _A>Jf!) '"~))[-e:n"' PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE

I$S '' ~. Q~ Q/J. if! KTHl. t VETENSKAP fil. 0 & OCH KONST a:4l.t. ~~- _A>Jf!) '~))[-e:n' PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE I$S ""'"""""' ~. Q~ Q/J if! KTHl t VETENSKAP fil 0 & OCH KONST a:4l.t ~~- _A>Jf!) '"~))[-e:n"' Protokoll nr 111)112 PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Närvarande ledamöter: l..iiran epresenta

Läs mer

Bedömningskriterier vid anställning och befordran

Bedömningskriterier vid anställning och befordran 1 (7) PM Juridiska fakultetskansliet Bedömningskriterier vid anställning och befordran Fastställda av Juridiska fakultetsnämnden 2011-09-05, reviderade 2017-06-07 (del.). Till grund för bedömningen av

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter F o!k e Snickars, ordförande Lars-Ake Brodin Sophia Hober Jan Wikander J esper Oppelstrnp

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter F o!k e Snickars, ordförande Lars-Ake Brodin Sophia Hober Jan Wikander J esper Oppelstrnp Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter F o!k e Snickars, ordförande Lars-Ake Brodin Sophia Hober Jan Wikander J esper Oppelstrnp Stnderandreptesentant Kerstin Hohnström Oskar

Läs mer

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Kallelse/Dagordning 2014-06-27 Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Datum: 2014-06-27 Svar Ledamöter: Adjungerande: Svar lämnas till FHL fhl@lnu.se senast den 2 juli 2014 kl 18.00.

Läs mer

Fakultetsrådets arbetsordning

Fakultetsrådets arbetsordning Arbetsordning Gäller från och med Diarienummer 2019-01-01 V-2018-1040 Beslutsfattare Datum för beslut Ansvarig avdelning Fakultetsrådet 2018-12-12 UF/PLU Fakultetsrådets arbetsordning Med utgångspunkt

Läs mer

Riktlinjer för antagning som oavlönad docent

Riktlinjer för antagning som oavlönad docent Riktlinjer för antagning som oavlönad docent Fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden 20-02-02 Reviderad 203-02-3 Reviderad 205-2-02 Reviderad 206-09-07 Dnr 20/76 Riktlinjer för antagning som oavlönad

Läs mer

Ur Anställningsordning för Stockholms universitet, AOSU

Ur Anställningsordning för Stockholms universitet, AOSU 1 (7) BESLUT ON/FN 2013-06-10 Carina Nymark Utredare Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid anställning som biträdande lektor och anställning som eller befordran till universitetslektor

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE J i Protokoll nr :12'/12 PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Närvarande ledamöter: Liiran-epresentanter S tuderanderepruentant Övriga närvarande Sophia Hober, ordförande Kaj Lindecrantz Malin

Läs mer

4 kap. Lärare. Inledande föreskrifter. Anställningar. 1 Lärare anställs av högskolan. Förordning (2010:1064). Förenade anställningar

4 kap. Lärare. Inledande föreskrifter. Anställningar. 1 Lärare anställs av högskolan. Förordning (2010:1064). Förenade anställningar 4 kap. Lärare Inledande föreskrifter Anställningar 1 Lärare anställs av högskolan. Förordning Förenade anställningar 2 En högskola får, efter medgivande av en sådan sjukvårdshuvudman som avses i 3 kap.

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Ledamöter deltagande per capsulam: Närvarande ledamöter: LJiratrepresentanter Sophia Hober, ordförande Svante Linusson Ana Rusu Sören Östlund Malin Selleby

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 8/2016 1 (6) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2016-05-03 Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Anna Delin Åsa Emmer Erik Fransén Katja Grillner, fr.o.m.

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet

Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet Fastställd av Konsistoriet 2017-12-04 Dnr: 1-877/2017 Gäller från och med 2018-04-01 Ersätter anställningsordning för Karolinska Institutet dnr

Läs mer

3 kap. Har upphävts genom förordning (2010:1064).

3 kap. Har upphävts genom förordning (2010:1064). Högskoleförordning (1993:100) Svensk författningssamling 1993:1993:100 t.o.m. SF...Sida 9 av 157 Om beslut ska fattas av en grupp av personer enligt 2 kap. 6 andra stycket högskolelagen, har studenterna

Läs mer

23 augusti 2007 Rum U103 Klockan PROTOKOLL. Dekanus, ordförande Professor. Professor. Professor. Professor Professor

23 augusti 2007 Rum U103 Klockan PROTOKOLL. Dekanus, ordförande Professor. Professor. Professor. Professor Professor NÄMNDEN FÖR FORSKNINGS- OCH FORSKARUTBILDNINGSFRÅGOR HÄLSA OCH SAMHÄLLE Sammanträdesdatum 23 augusti 2007 Rum U103 Klockan 9.00-11.00 PROTOKOLL Närvarande ledamöter Margareta Östman Thomas Arnebrant Tautgirdas

Läs mer

ORU /2018 RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID FAKULTETEN FÖR EKONOMI, NATUR- OCH TEKNIKVETENSKAP

ORU /2018 RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID FAKULTETEN FÖR EKONOMI, NATUR- OCH TEKNIKVETENSKAP RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID FAKULTETEN FÖR EKONOMI, NATUR- OCH TEKNIKVETENSKAP Fastställda av Fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och teknikvetenskap Datum: 2016-06-14 1 Bakgrund

Läs mer

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid 1 (7) BESLUT ON/FN 2013-06-10 Rev. 2014-09-16 (del.) SU FV-1.9-2638-14 Carina Nymark Utredare Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid anställning som biträdande lektor och

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE ~ Protokoll ru~/ 12 PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Närvarande ledamöter: Liirmnpresentanter Studeranderepresmtant Sören Östlund, ordförande Nina Wormbs Ana Rusu Gustaf Forsman Emelie

Läs mer

Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till Anställningsordningen

Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till Anställningsordningen SPRÅKFAK Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till Anställningsordningen Reviderad och fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2013-03-21 Innehållsförteckning Kompletterande

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum nr 3 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Bergh, Jöran prodekanus Sandelius, Anna Stina vicedekanus Andersson, Staffan Hilmersson, Göran Hohmann, Stefan

Läs mer

1 (4) or Tova Jertfelt UFA. Övriga. Sign. Sign

1 (4) or Tova Jertfelt UFA. Övriga. Sign. Sign 1 (4) NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Ann Cathrine Andersson, prorektor, lektor, ordf Kenneth Karlsson, lektor Sara Kristoffersson, gästprofessog or Johanna Lewengard, professor. p 1-11.

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande J esper Oppelstrup Göran Stemme Svante Linusson Jörgen Eklund

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande J esper Oppelstrup Göran Stemme Svante Linusson Jörgen Eklund Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande J esper Oppelstrup Göran Stemme Svante Linusson Jörgen Eklund Övriga närvarande Maria Lindencrona, sekreterare

Läs mer

Petra Bauer Joel Hurlburt

Petra Bauer Joel Hurlburt KU- nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-04 NR.2013:6 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Studentrepresentanter (med rösträtt) Ann Cathrine Andersson, prorektor, lektor, ordf Zandra Ahl, professor

Läs mer

Rutiner vid läraranställningar - Utlysning. Uppdaterad

Rutiner vid läraranställningar - Utlysning. Uppdaterad Innehåll CHECKLISTA UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR samt LEKTOR... 2 1. Förslag... 2 2. Beslut om rekryteringsgrupp... 2 3. Rekryteringsunderlag... 2 A. Rekryteringsgrund... 2 B. Sökandeunderlag...

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten 2007-06-07 Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut 1. om anslagsframställningar, årsredovisningar, budget, verksamhetsberättelse

Läs mer

ledamot, ordförande ledamot suppleant, pp 1-5, 7-24 ledamot ledamot suppleant tjänstgörande supplenat ledamot ledamot suppleant sekreterare

ledamot, ordförande ledamot suppleant, pp 1-5, 7-24 ledamot ledamot suppleant tjänstgörande supplenat ledamot ledamot suppleant sekreterare 4 M E.,~ Medicinska fakulteten s C,.,., F' 12, al A, (VERS\ 1(5) Närvarande: Lars Hjalmar Lindholm Sven Bergström Marie Bixo Sven Bergström Birgitta.Bernspäng Leif Carlsson Erik Johansson Kerstin Lagervall

Läs mer

Områdesnämndens/fakultetsnämndens delegationer

Områdesnämndens/fakultetsnämndens delegationer Områdesnämndens/fakultetsnämndens delegationer Ärenden av större räckvidd och principiell natur ska hänskjutas till fakultetsnämnden för avgörande vid sammanträde. Fakultetsnämnden delegerar sina uppgifter

Läs mer

Teologiska fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning och befordran av biträdande universitetslektor

Teologiska fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning och befordran av biträdande universitetslektor Dnr TEOLFAK 2016/42 Teologiska fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning och befordran av biträdande universitetslektor vid teologiska fakulteten Fastställd av teologiska fakultetsnämnden 2016-09-05

Läs mer

Studeranderepresentanter. Dilek Gür Kerstin Lagerstedt Katinka Pålsson Sandra Strandberg Johan Gerdin Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentanter. Dilek Gür Kerstin Lagerstedt Katinka Pålsson Sandra Strandberg Johan Gerdin Kia Vejdegren, protokollförare 7/2019 1 (6) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2019-04-16 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Katja Grillner,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7/2009 1(6) Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens lärarförslagsnämnd

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7/2009 1(6) Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens lärarförslagsnämnd GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7/2009 1(6) Tid 2009-08-13 kl. 09.15-11.30 Plats Konferensrum Kronan C410, Sprängkullsgatan 21 våning 4 Närvarande ledamöter Lindholm Schulz Helena professor, dekan och

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 1/06

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 1/06 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2006-01-25 Protokoll nr 1/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Henrik Christensen Lena Häggström Lars-Göran Mattsson Lena

Läs mer

Oredlighet i vetenskaplig verksamhet

Oredlighet i vetenskaplig verksamhet ANVISNING Gäller från och med 2010-04-22 Oredlighet i vetenskaplig verksamhet Gäller fr o m 2010-04-22 Anvisningen grundar sig på: Rektorsbeslut UF-212, Dnr V-2010-0249, Doss 10 Intern föreskrift och handläggningsordning

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR ANSTÄLLNING AV LÄRARE VID SAHLGRENSKA AKADEMIN

ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR ANSTÄLLNING AV LÄRARE VID SAHLGRENSKA AKADEMIN STYRDOKUMENT Dnr V 2012/723 ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR ANSTÄLLNING AV LÄRARE VID SAHLGRENSKA AKADEMIN Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion sahlgrenska.gu.se/internt/lararrekrytering Sahlgrenska akademins

Läs mer

Arbets- och beslutsordning. Rekryteringsutskottet

Arbets- och beslutsordning. Rekryteringsutskottet Arbets- och beslutsordning Rekryteringsutskottet Arbets- och beslutsordning för rekryteringsutskottet Innehåll Inledning... 1 Övergripande ansvar och uppdrag... 1 Sammansättning... 1 Arbetsformer... 2

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Rektorssammanträde Sammanträde 2008:

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Rektorssammanträde Sammanträde 2008: GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Rektorssammanträde Sammanträde 2008:1 2008-01-07 Tid och plats kl. 13.00 13.15, förvaltningschefens tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Pam Fredman

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Sophia Hober, ordförande Kaj Lindecrantz Svante Linusson. Doktorandrepresentant

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Sophia Hober, ordförande Kaj Lindecrantz Svante Linusson. Doktorandrepresentant "-' Sh Protokoll AnställDingsutskottet/FR Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Sophia Hober, ordförande Kaj Lindecrantz Svante Linusson J esper Oppelstrop AnaRusu Bo Wahlberg Sören

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Förslag fastställd av Institutionsstyrelsen 2011-10-28 Reviderad 2012-02-13 Reviderad 2015-03-27 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala

Läs mer

APPENDIX e 2. Dekanus beslutar ge Svenskt NMRcentrum följande uppdrag:

APPENDIX e 2. Dekanus beslutar ge Svenskt NMRcentrum följande uppdrag: Göteborgs universitet Naturvetenskapliga fakulteten Ledningen PROTOKOLL nr 4 Sammanträdesdatum 2015-02-03 e APPENDIX e 2 Ärende Beslut/åtgärd 1 V 2015/ 128 Uppdrag för Svenskt NMR-centrum och ställningstaganden

Läs mer

Tid: Torsdag den 26 oktober 2017 kl Universitetsklubben, Campus Valla, Linköping

Tid: Torsdag den 26 oktober 2017 kl Universitetsklubben, Campus Valla, Linköping 1(5) Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Tid: Torsdag den 26 oktober 2017 kl 09.15 14.00 Lokal: Universitetsklubben, Campus Valla, Linköping Närvarande: Ledamöter: Ulf Nilsson Magnus Borga Kajsa

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2013/6 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Förfarande vid handläggning av ett ärende om anställning

Förfarande vid handläggning av ett ärende om anställning Rektor Linköpings universitet Juridiska avdelningen Caroline Cruz 2002-02-21 Förfarande vid handläggning av ett ärende om anställning Anmälan N har i en skrivelse till Högskoleverket ifrågasatt Linköpings

Läs mer

Lärarrepresentanter Jan Nilsson professor, dekanus ordförande. professor, prodekanus FoFU. Mef Nilbert professor justeringsman

Lärarrepresentanter Jan Nilsson professor, dekanus ordförande. professor, prodekanus FoFU. Mef Nilbert professor justeringsman PROTOKOLL 1 av 2 Sammanträdesdatum 2005-12-15 Fakultetsstyrelsen Närvarande Lärarrepresentanter Jan Nilsson professor, dekanus ordförande Ingalill Rahm Hallberg professor, prodekanus vårdvetenskap Ingmar

Läs mer