PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 1/06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 1/06"

Transkript

1 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 1/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Henrik Christensen Lena Häggström Lars-Göran Mattsson Lena Mårtensson Håkan Olsson Studeranderepresentanter Martin Grimheden Per Åsberg Övrig närvarande Anna Höglund Rehn, sekreterare 1 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla välkomna. 2 Utseende av justerare Martin Grimheden utses att jämte ordföranden justera protokollet. 3 Föredragningslistan Föredragningslistan fastställs. 4 Meddelanden Ordföranden och sekreteraren informerar om två befordringsärenden där Överklagandenämnden för högskolan har avslagit överklagandena. 5 Delegationsbeslut De delegationsbeslut som ordföranden har fattat sedan föregående sammanträde har sänts ut och läggs till handlingarna. 6 Föregående protokoll Bordlagt ärende 10 Docent i bebyggelseanalys bordlägges tillsvidare. Föregående protokoll läggs till handlingarna.

2 KTH Protokoll nr 01/06 Anställningsutskottet (7) 7 Utseende av sakkunniga för anställning som biträdande lektor i nationalekonomi (Future faculty) Dnr Sex sökande finns till anställningen. Professor Björn Hårsman, dekan vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, föreslår att professor Heli Koski, Helsinki School of Economics, Finland, och professor Almas Heshmati, Seoul National University, Sydkorea, utses som sakkunniga. Utskottet beslutar enligt förslaget och utser professor Heli Koski och professor Almas Heshmati som sakkunniga. 8 Utseende av sakkunniga för anställning som biträdande lektor i människadatorinteraktion (Future faculty) Dnr Åtta sökande finns till anställningen. Professor Kerstin Severinson Eklundh, skolan för datavetenskap och kommunikation, föreslår att docent Else Nygren, Uppsala universitet, och professor Lars-Erik Janlert, Umeå universitet, utses som sakkunniga. Utskottet beslutar enligt förslaget och utser docent Else Nygren och professor Lars-Erik Janlert som sakkunniga. 9 Utseende av sakkunniga för anställning som biträdande lektor i elektrotekniska system (Future faculty) Dnr Tre sökande finns till anställningen. Professor Björn Ottersten, dekan vid skolan för elektro- och systemteknik, föreslår att professor Jaap Daalder, Chalmers tekniska högskola, och Senior Research Scientist Gerd Kjølle, SINTEF Energiforskning AS, Trondheim, Norge, utses som sakkunniga. Utskottet beslutar enligt förslaget och utser professor Jaap Daalder och Senior Research Scientist Gerd Kjølle som sakkunniga. 10 Utseende av sakkunniga för anställning som biträdande lektor i medicinsk teknik (Future faculty) Dnr Sju sökande finns till anställningen. Professor Lars-Åke Brodin, skolan för teknik och hälsa, föreslår att professor Per Ask, Linköpings universitet, och docent Dianna Bone, Karolinska institutet, utses som sakkunniga.

3 KTH Protokoll nr 01/06 Anställningsutskottet (7) Utskottet beslutar enligt förslaget och utser professor Per Ask och docent Dianna Bone som sakkunniga. 11 Utseende av sakkunniga för anställning som biträdande lektor i produktutveckling (Future faculty) Dnr Sex sökande finns till anställningen. Professor Bengt Lindberg, dekan vid skolan för industriell teknik och management, föreslår att professor Mogens Myrup Andreasen, Danmarks tekniska universitet, och biträdande professor MariAnne Karlsson, Chalmers tekniska högskola, utses som sakkunniga. Utskottet beslutar enligt förslaget och utser, under förutsättning av att jäv inte föreligger, professor Mogens Myrup Andreasen och biträdande professor MariAnne Karlsson som sakkunniga. 12 Utseende av sakkunniga för anställning som biträdande lektor i fordonsdynamik (Future faculty) Dnr Fyra sökande finns till anställningen. Professor Annika Stensson Trigell och professor Arne Johnson, skolan för teknikvetenskap, föreslår att professor Göran Broman, Blekinge tekniska högskola, och docent Jan-Olov Aidanpää, Luleå tekniska universitet, utses som sakkunniga. Utskottet beslutar enligt förslaget och utser professor Göran Broman och docent Jan-Olov Aidanpää som sakkunniga. Till protokollet noteras skolans ansträngningar att finna en kvinnlig sakkunnig. 13 Utseende av sakkunniga för anställning som biträdande lektor i medicinsk teknik Dnr Skolan för teknik och hälsa har utlyst ett biträdande lektorat i medicinsk teknik. Fyra sökande finns till anställningen. Dekan Inge Jovik, skolan för teknik och hälsa, föreslår att professor Per Ask, Linköpings universitet, och docent Dianna Bone, Karolinska institutet, utses som sakkunniga. Utskottet beslutar enligt förslaget och utser professor Per Ask och docent Dianna Bone som sakkunniga.

4 KTH Protokoll nr 01/06 Anställningsutskottet (7) 14 Adjungerad professor i oorganisk kemi med inriktning mot läkemedels strukturkemi fastställande av anställningsprofil och utseende av sakkunniga Dnr Doss 411 Anhållan om att anställningsprofil fastställs för en anställning som adjungerad professor i oorganisk kemi med inriktning mot läkemedels strukturkemi, med Per Svensson som innehavare, har inkommit från professor Peter Somfai, dekan vid skolan för kemivetenskap. Utskottet beslutar efter justeringar fastställa föreslagen anställningsprofil, bilaga 1. Peter Somfai har vidare inkommit med förslag att professor Susan Jagner, Chalmers tekniska högskola, och professor Sven Lidin, Stockholms universitet, utses som sakkunniga. Utskottet beslutar enligt förslaget och utser professor Susan Jagner och professor Sven Lidin som sakkunniga. 15 Antagning som docent - ändring i riktlinje Dnr V Doss 60 En översyn har gjorts vad gäller riktlinjerna för antagning som docent vid KTH. Anställningsutskottet tillstyrker de förslagna ändringarna i riktlinjerna för antagning som docent vid KTH och överlämnar dem till rektor för beslut. 16 Befordringsärende fastställande av anställningsprofil Dnr Enligt högskoleförordningen 4 kap 13 ska ämnesområdet för anställningen som lektor vara detsamma som för anställningen som adjunkt. Förslag på anställningsprofil för ansökan om diarienummer :4 har inkommit från skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Anställningsutskottet beslutar fastställa förslagen anställningsprofil, bilaga Gästlektor i matematik Dnr S Skolan för teknikvetenskap planerar att anställa Johan Thorbiörnson som gästlektor i matematik. Skolstyrelsen har fastställt anställningsprofil för gästlektoratet. Ärendet är överlämnat till anställningsutskottet för granskning.

5 KTH Protokoll nr 01/06 Anställningsutskottet (7) Anställningsutskottet beslutar, efter granskning av ärendet, tillstyrka att skolan för teknikvetenskap anställer Johan Thorbiörnson som gästlektor i matematik. 18 Övriga ärenden Inga övriga ärenden föreligger. 19 Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. Vid protokollet Anna Höglund Rehn Justeras Lars Holst Martin Grimheden

6 KTH Protokoll nr 01/06 Anställningsutskottet (7) Bilaga 1 Adjungerad professor i oorganisk kemi med inriktning mot läkemedels strukturkemi Ämnesområde Oorganisk kemi med inriktning mot läkemedels strukturkemi. Ämnesbeskrivning Ämnet avser läkemedels strukturkemi med inriktning mot teoretisk modellering och kristallografisk strukturanalys. Forskningen syftar till ökad förståelse av läkemedelssubstansers strukturegenskaper, samt sambandet mellan struktur och fysikaliska egenskaper både i fast fas och i lösning. Behörighet Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom det aktuella området. Bedömningsgrunder Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet, skicklighet i projektledning och handledning, samt internationell forskningserfarenhet inom universitet och läkemedelsindustrin. Erfarenhet av ansvar för och direkt nyttjande av avancerad röntgendiffraktionsutrustning för strukturbestämning av protein/oorganiska/organiska föreningar, samt bred kunskap inom beräkningskemi. Kunskap om kristallisationsmetodiker och prediktion av fastfasegenskaper för läkemedelssubstanser är ett krav för tjänsten. Stor vikt kommer att fästas vid den sökandes vetenskapliga skicklighet och kompetens inom projektledning.

7 KTH Protokoll nr 01/06 Anställningsutskottet (7) Bilaga 2 Fastställande av anställningsprofil för Peter Ullstad Peter Ullstad, tillsvidareanställd adjunkt vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, har ansökt om befordran till en anställning som lektor vid KTH. En anställningsprofil bestående av ämnesområde och behörighetskrav skall fastställas för den sökande. Enligt högskoleförordningen 4 kap. 13 skall ämnesområdet för anställningen som lektor vara detsamma som för anställningen som adjunkt. Peter Ullstad anställdes 2003 som adjunkt i arkitektur med inriktning mot arkitekturkommunikation. Beslutsförslag Anställningsutskottet beslutar att fastställa följande anställningsprofil för sökanden Peter Ullstad: Ämnesområde Arkitektur med inriktning mot arkitekturkommunikation Behörighetskrav Högskoleförordningen 4 kap. 5 och universitetsstyrelsens beslut , 2.1, Anställningsordning för lärare vid KTH.

8 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 2/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lars-Göran Mattsson Lena Mårtensson Håkan Olsson Göran Stemme Studeranderepresentanter Martin Grimheden Övrig närvarande Anna Höglund Rehn, sekreterare 1 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla välkomna. 2 Utseende av justerare Håkan Olsson utses att jämte ordföranden justera protokollet. 3 Föredragningslistan Föredragningslistan fastställs. 4 Meddelanden Inga meddelanden föreligger. 5 Delegationsbeslut De delegationsbeslut som ordföranden har fattat sedan föregående sammanträde har sänts ut och läggs till handlingarna. 6 Föregående protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna. 7 Befordringsärenden ansökningar 2006 Dnr , Doss 411, 412 Sekreteraren informerar om årets ansökningar om befordran. 18 ansökningar har inkommit om befordran till professor och 4 ansökningar har inkommit om befordran till lektor. Förslag till tidsplan delas ut (bilaga 1).

9 KTH Protokoll nr 02/06 Anställningsutskottet (4) 8 Utseende av sakkunniga för anställning som lektor i samhällsekonomi och transporter Dnr Två sökande finns till anställningen. Professor Björn Hårsman och professor Lars-Göran Mattsson, skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, föreslår att professor Lars Hultcrantz, Örebro universitet, och lektor Karin Brundell-Freij, Lunds universitet, utses som sakkunniga. Utskottet beslutar enligt förslaget och utser professor Lars Hultcrantz och lektor Karin Brundell- Freij som sakkunniga. Lars-Göran Mattson deltar ej i beslutet. 9 Docent i bebyggelseanalys (Inga Britt Werner) Dnr Doss 67 Ansökan har inkommit från Inga Britt Werner om att bli antagen som docent i bebyggelseanalys. Professor Björn Hårsman och professor Göran Cars, skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet samt föreslår att docent Jan Eriksson, Högskolan i Gävle, utses som sakkunnig. Utskottet beslutar efter granskning av ansökan enligt förslaget och utser docent Jan Eriksson som sakkunnig. 10 Docent i geodesi Dnr V Doss 67 Ansökan har inkommit från Milan Horemuž om att bli antagen som docent i geodesi. Professor Björn Hårsman och professor Lars E Sjöberg, skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet samt föreslår att professor Hossein Nahavandchi, Norges tekniska-naturvetenskapliga universitet, Trondheim, utses som sakkunnig. Utskottet beslutar efter granskning av ansökan enligt förslaget och utser professor Hossein Nahavandchi som sakkunnig. Lars-Göran Mattson deltar ej i beslutet.

10 KTH Protokoll nr 02/06 Anställningsutskottet (4) 11 Docent i datasystem (Vladimir Vlassov) Dnr V Doss 67 Ansökan har inkommit från Vladimir Vlassov om att bli antagen som docent i datasystem. Professor Seif Haridi och professor Mikael Östling, skolan för informations- och kommunikationsteknik, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet samt föreslår att professor Peter Van Roy, Catholic University of Louvain, Belgien, utses som sakkunnig. Utskottet beslutar efter granskning av ansökan enligt förslaget och utser professor Peter Van Roy som sakkunnig. 12 Docent i varumärkesstrategier (Henrik Uggla) Dnr V Doss 67 Ansökan har inkommit från Henrik Uggla om att bli antagen som docent i varumärkesstrategier. Professor Claes Gustafsson, skolan för industriell teknik och management, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet samt föreslår att professor Malin Brännback, Åbo Akademi, Finland, utses som sakkunnig. Utskottet beslutar bordlägga ärendet till kommande sammanträde. 13 Övriga ärenden Inga övriga ärenden föreligger. 14 Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. Vid protokollet Anna Höglund Rehn Justeras Lars Holst Håkan Olsson

11 KTH Protokoll nr 02/06 Anställningsutskottet (4) Bilaga 1 Ansökningar om befordran till professor och till lektor Ansökningstiden för befordran till professor och till lektor gick ut Sammanlagt 18 ansökningar om befordran till professor har inkommit och 4 ansökningar om befordran till lektor (varav en inte är behörig att söka). Tidplan AU informeras om ansökningsläget samt tidplan, diskussion kring beredning AU fattar beslut om anställningsprofiler för de sökande FN informeras om ansökningsläget samt tidplan Beredningsgruppen lämnar förslag till AU om vilka ansökningar som det är uppenbart obehövligt att sakkunniggranska samt ger underlag för beslut avseende sådana ansökningar som inte sakkunniggranskas AU beslutar om vilka ansökningar som det är uppenbart obehövligt att sakkunniggranska samt avger förslag till rektor/berörd prefekt om bifall alternativt avslag på ansökan om befordran till anställning som professor eller lektor avseende de ansökningar där sakkunniggranskning inte ska Beredningsgruppen lämnar förslag på sakkunniga AU utser sakkunniga för de ansökningar som ska sakkunnigprövas AU utser ev resterande sakkunniga.

12 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 3/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Henrik Christensen Lars-Göran Mattsson Håkan Olsson Studeranderepresentanter Martin Grimheden Per Åsberg Övrig närvarande Maria Lindencrona Anna Höglund Rehn, sekreterare 1 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla välkomna. 2 Utseende av justerare Per Åsberg utses att jämte ordföranden justera protokollet. 3 Föredragningslistan Föredragningslistan fastställs. 4 Meddelanden Sekreteraren informerar om att texten angående jämställdhet och mångfald i KTHs anställningsannonser har ändrats till: KTH har höga ambitioner när det gäller mångsidig kompetensförsörjning och välkomnar sökande som kompletterar vår fakultet (vårt lärosäte) med avseende på jämställdhet och mångfald. Ordföranden informerar om Learning Labs arbete med högskolepedagogisk utbildning. Vidare informerar ordföranden om att dekanus Folke Snickars har inbjudit tjänsteförslagsnämndernas ordföranden till möte. 5 Delegationsbeslut De delegationsbeslut som ordföranden har fattat sedan föregående sammanträde har sänts ut och läggs till handlingarna. 6 Föregående protokoll Bordlagt ärende 12 Docent i varumärkesstrategier bordlägges tillsvidare. Föregående protokoll läggs till handlingarna.

13 KTH Protokoll nr 03/06 Anställningsutskottet (6) 7 Utseende av sakkunniga vid ansökan om befordran till lektor 2005 Dnr :4 Förslag på sakkunniga för sökande med diarienummer :4 har inkommit. Jäv föreligger ej mellan den sökande och de föreslagna sakkunniga. Utskottet beslutar enligt förslaget och utser professor Peter Ullmark, Chalmers tekniska högskola, lektor Lars-Henrik Ståhl, Lunds tekniska högskola, och arkitekt Tomas Lewan, Nyréns arkitektkontor som sakkunniga. 8 Ansökan om befordran från biträdande lektor till lektor Dnr V Pontus Johnson, anställd sedan som biträdande lektor vid skolan för elektro- och systemteknik, har ansökt om befordran till en anställning som lektor vid KTH. Anställningsutskottet beslutar bordlägga ärendet. 9 Befordringsärenden ansökningar 2006 Dnr , Doss 411, 412 Utskottet diskuterar arbets- och tidplan för bedömningsarbetet. Som beredningsgrupp att granska om någon ansökan kan anses uppenbarligen obehövlig att sakkunnigprövas, utses ordföranden och Håkan Olsson. Beredningsgruppens förslag samt underlag för beslut avseende ansökningar som ej bör gå vidare till sakkunniggranskning ska behandlas vid anställningsutskottets sammanträde Fastställande av anställningsprofil för anställning som lektor i kemiteknik med inriktning mot miljökatalys Dnr V Anhållan om att anställningsprofil fastställs för anställning som lektor i kemiteknik med inriktning mot miljökatalys har inkommit från professor Peter Somfai, dekan vid skolan för kemivetenskap. Utskottet beslutar att fastställa föreslagen anställningsprofil, bilaga 1.

14 KTH Protokoll nr 03/06 Anställningsutskottet (6) 11 Fastställande av anställningsprofil för anställning som lektor i kemiteknik med inriktning mot heterogen katalys och nanoteknologi Dnr V Anhållan om att anställningsprofil fastställs för anställning som lektor i kemiteknik med inriktning mot heterogen katalys och nanoteknologi har inkommit från professor Peter Somfai, dekan vid skolan för kemivetenskap. Utskottet beslutar att, efter justeringar, fastställa föreslagen anställningsprofil, bilaga Utseende av sakkunniga för anställning som forskarassistent i ultraljudsfysik Dnr S Två sökande finns till anställningen. Professor Arne Johnson, prodekan vid skolan för teknikvetenskap, föreslår att professor Sune Svanberg, Lunds tekniska högskola, utses som sakkunnig. Utskottet beslutar enligt förslaget och utser professor Sune Svanberg som sakkunnig. 13 Docent i Mixed Signal Circuit Design (Ana Rusu) Dnr V Doss 67 Ansökan har inkommit från Ana Rusu om att bli antagen som docent i Mixed Signal Circuit Design. Professor Mohammed Ismail och professor Mikael Östling, skolan för informations- och kommunikationsteknik intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet samt föreslår att professor Franco Maloberti, University of Pavia, Italien, utses som sakkunnig. Utskottet beslutar bordlägga ärendet. 14 Docent i datalogi (Danica Kragic) Dnr V Doss 67 Ansökan har inkommit från Danica Kragic om att bli antagen som docent i datalogi. Professor Ingrid Melinder och professor Jan-Olof Eklundh, skolan för datavetenskap och kommunikation intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet samt föreslår att professor Gösta Granlund, Linköpings universitet, utses som sakkunnig.

15 KTH Protokoll nr 03/06 Anställningsutskottet (6) Utskottet beslutar efter granskning av ansökan enligt förslaget och utser professor Gösta Granlund som sakkunnig. 15 Bedömning av konstnärlig skicklighet vid anställning av lektor/professor vid KTH Flera nya anställningar på arkitekturskolan kommer att behandlas av fakultetsnämnden och anställningsutskottet de kommande åren. Detta föranleder att KTH utarbetar riktlinjer för hur konstnärlig skicklighet ska bedömas vid anställning av/befordran till professor respektive lektor. Utskottet diskuterar ärendet och beslutar att ta upp det igen vid nästa sammanträde. 16 Övriga ärenden Inga övriga ärenden föreligger. 17 Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. Vid protokollet Anna Höglund Rehn Justeras Lars Holst Per Åsberg

16 KTH Protokoll nr 03/06 Anställningsutskottet (6) Bilaga 1 Anställningsprofil för anställning som lektor i kemiteknik med inriktning mot miljökatalys Ämnesområde Kemiteknik med inriktning mot miljökatalys Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar utveckling av teknik för att genom primära eller sekundära åtgärder eliminera emissioner av hälsovådliga föreningar i mobila eller stationära tillämpningar med användning av katalytiska metoder. Behörighet För behörighet att anställas som lektor krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet inom området, genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper samt pedagogisk skicklighet. Bedömningsgrunder Lika stor vikt kommer att läggas vid den sökandes förmåga att kunna genomföra utbildning av hög kvalitet inom grund- och forskarutbildning och att bedriva forskning på hög internationell nivå. Som särskild bedömningsgrund kommer graden av intresse och förmåga till pedagogiskt utvecklings- och förnyelsearbete liksom förmåga att initiera och driva egna forskningsprojekt att tillmätas stor vikt. Tjänstens innehavare bör ha en bakgrund i kemiteknik, ha erfarenhet av undervisning i grundläggande kurser i kemiteknik på tekniskt universitet, samt ha erfarenhet av utveckling och förnyelse av dessa kurser. Vidare beaktas förmågan att attrahera externa forskningsmedel och att driva forskningsprojekt i nära samarbete med industri och andra universitet.

17 KTH Protokoll nr 03/06 Anställningsutskottet (6) Bilaga 2 Anställningsprofil för anställning som lektor i kemiteknik med inriktning mot heterogen katalys och nanoteknologi Ämnesområde Kemiteknik med inriktning mot heterogen katalys och nanoteknologi. Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar utveckling av framställningsmetoder för produktion av nya katalysatorer med nanoteknologi, speciellt med hjälp av mikroemulsionsteknik. Behörighet För behörighet att anställas som lektor krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet inom området, genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper samt pedagogisk skicklighet. Bedömningsgrunder Vid tillsättningen kommer lika vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Därutöver krävs forskningserfarenhet inom adekvat område. Som särskild bedömningsgrund kommer vikt att fästas vid goda kunskaper i mikroemulsionsteknologi för tillämpning vid utveckling och framställning av katalytiska aktiva material för kemiska industriella processer av intresse för Sverige och Europa. Detta inkluderar även goda kunskaper i heterogen katalys, fysikalisk kemi, kolloid kemi och speciellt nanoteknologi. Av betydelse är även den sökandes förmåga att bidra till undervisning vid forskarutbildning samt sökandens förmåga att genom egna forskningsinsatser medverka vid erhållande av externa anslag till forskningsverksamheten. Det är av stor vikt att den sökande har god erfarenhet av att söka bidrag för, bedriva och leda internationella forskningsprojekt.

18 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 4/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Henrik Christensen Lena Häggström Lars-Göran Mattsson Lena Mårtensson Håkan Olsson Göran Stemme Studeranderepresentanter Per Åsberg Övrig närvarande Anna Höglund Rehn, sekreterare 1 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla välkomna. 2 Utseende av justerare Lena Häggström utses att jämte ordförand en justera protokollet. 3 Föredragningslistan Föredragningslistan fastställs. 4 Meddelanden Inga meddelanden föreligger. 5 Delegationsbeslut Inga delegationsbeslut föreligger. 6 Föregående protokoll Bordlagda ärenden 8, 13, 15 behandlas vid dagens sammanträde. Föregående protokoll läggs till handlingarna.

19 KTH Protokoll nr 04/06 Anställningsutskottet (14) 7 Ansökningar om befordran 2006 fastställande av anställningsprofiler Anställningsprofiler för ansökningar om befordran till anställning som professor Dnr Doss 411 Arton ansökningar har inkommit från tillsvidareanställda lektorer om befordran till anställning som professor. Enligt högskoleförordningen 4 kap 11 ska ämnesområdet för anställningen som professor vara detsamma som för anställningen som lektor. Nio av de sökande har tidigare ansökt om befordran till professor och anställningsprofiler för dessa ansökningar är fastställda vid tidigare ansökningstillfälle. Förslag på anställningsprofiler föreligger för de resterande nio sökande. Anställningsutskottet beslutar fastställa föreslagna anställningsprofiler (bilaga 1-9). Anställningsprofiler för ansökningar om befordran till anställning som lektor Dnr Tre ansökningar har inkommit från tillsvidareanställda adjunkter om befordran till anställning som lektor. Enligt högskoleförordningen 4 kap 13 ska ämnesområdet för anställningen som lektor vara detsamma som för anställningen som adjunkt. Förslag på anställningsprofil föreligger för en av de sökande. Anställningsutskottet beslutar fastställa föreslagen anställningsprofil (bilaga 10). 8 Ansökan om befordran från biträdande lektor till lektor Dnr V Pontus Johnson, anställd sedan som biträdande lektor vid skolan för elektro- och systemteknik, har ansökt om befordran till en anställning som lektor vid KTH. Enligt högskoleförordningen 4 kap 13a ska en biträdande lektor efter ansökan befordras till en anställning tillsvidare som lektor om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de bedömningsgrunder som högskolan har ställt upp för en befordran till lektor. Ämnesområdet för anställningen som lektor ska vara detsamma som för anställningen som biträdande lektor. Anställningsutskottet beslutar bordlägga ärendet.

20 KTH Protokoll nr 04/06 Anställningsutskottet (14) 9 Docent i kretsteori (Ana Rusu) Dnr V Doss 67 Ansökan har inkommit från Ana Rusu om att bli antagen som docent i kretsteori. Professor Mohammed Ismail och professor Mikael Östling, skolan för informations- och kommunikationsteknik intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet samt föreslår att professor Franco Maloberti, University of Pavia, Italien, utses som sakkunnig. Ärendet bordlades vid föregående sammanträde. Anställningsutskottet beslutar efter granskning av ansökan enligt förslaget och utser professor Franco Maloberti som sakkunnig. 10 Docent i numerisk analys (Johan Hoffman) Dnr V Doss 67 Ansökan har inkommit från Johan Hoffman om att bli antagen som docent i numerisk analys. Dekan Ingrid Melinder och professor Björn Engquist, skolan för datavetenskap och kommunikation, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet samt föreslår att professor Stig Larsson, Chalmers tekniska högskola, utses som sakkunnig. Utskottet beslutar efter granskning av ansökan enligt förslaget och utser professor Stig Larsson som sakkunnig. 11 Bedömning av konstnärlig skicklighet vid anställning av lektor/professor vid KTH Flera nya anställningar på arkitekturskolan kommer att behandlas av fakultetsnämnden och anställningsutskottet de kommande åren. Detta föranleder att KTH utarbetar riktlinjer för hur konstnärlig skicklighet ska bedömas vid anställning av/befordran till professor respektive lektor. Ärendet bordlades vid föregående sammanträde. Förslag till riktlinjer/ändringar i anställningsordningen diskuteras. Utskottet beslutar att, efter justeringar, överlämna förslaget till riktlinjer/ändringar i anställningsordningen till fakultetsnämnden. 12 Övriga ärenden Inga övriga ärenden föreligger.

21 KTH Protokoll nr 04/06 Anställningsutskottet (14) 13 Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. Vid protokollet Anna Höglund Rehn Justeras Lars Holst Lena Häggström

22 KTH Protokoll nr 04/06 Anställningsutskottet (14) Bilaga 1 Fastställande av anställningsprofil för Gunnar Henriksson Gunnar Henriksson, tillsvidareanställd lektor vid skolan för kemivetenskap, har ansökt om befordran till en anställning som professor vid KTH. En anställningsprofil bestående av ämnesområde och behörighetskrav skall fastställas för den sökande. Enligt högskoleförordningen 4 kap. 11 skall ämnesområdet för anställningen som professor vara detsamma som för anställningen som lektor. Gunnar Henriksson anställdes 2004 som lektor i träkemi. Anställningsutskottet beslutar att fastställa följande anställningsprofil för sökanden Gunnar Henriksson: Ämnesområde Träkemi Behörighetskrav Högskoleförordningen 4 kap. 5 och universitetsstyrelsens beslut , protokoll nr 7, 3.1.

23 KTH Protokoll nr 04/06 Anställningsutskottet (14) Bilaga 2 Fastställande av anställningsprofil för Sophia Hober Sophia Hober, tillsvidareanställd lektor vid skolan för bioteknologi, har ansökt om befordran till en anställning som professor vid KTH. En anställningsprofil bestående av ämnesområde och behörighetskrav skall fastställas för den sökande. Enligt högskoleförordningen 4 kap. 11 skall ämnesområdet för anställningen som professor vara detsamma som för anställningen som lektor. Sophia Hober anställdes 2004 som lektor i molekylär bioteknik. Anställningsutskottet beslutar att fastställa följande anställningsprofil för sökanden Sophia Hober: Ämnesområde Molekylär bioteknik Behörighetskrav Högskoleförordningen 4 kap. 5 och universitetsstyrelsens beslut , protokoll nr 7, 3.1.

24 KTH Protokoll nr 04/06 Anställningsutskottet (14) Bilaga 3 Fastställande av anställningsprofil för David House David House, tillsvidareanställd lektor vid skolan för datavetenskap och kommunikation, har ansökt om befordran till en anställning som professor vid KTH. En anställningsprofil bestående av ämnesområde och behörighetskrav skall fastställas för den sökande. Enligt högskoleförordningen 4 kap. 11 skall ämnesområdet för anställningen som professor vara detsamma som för anställningen som lektor. David House anställdes 1998 som lektor i akustisk/fonetisk analys. Anställningsutskottet beslutar att fastställa följande anställningsprofil för sökanden David House: Ämnesområde Akustisk/fonetisk analys Behörighetskrav Högskoleförordningen 4 kap. 5 och universitetsstyrelsens beslut , protokoll nr 7, 3.1.

25 KTH Protokoll nr 04/06 Anställningsutskottet (14) Bilaga 4 Fastställande av anställningsprofil för Karl Henrik Johansson Karl Henrik Johansson, tillsvidareanställd lektor vid skolan för elektro- och systemteknik, har ansökt om befordran till en anställning som professor vid KTH. En anställningsprofil bestående av ämnesområde och behörighetskrav skall fastställas för den sökande. Enligt högskoleförordningen 4 kap. 11 skall ämnesområdet för anställningen som professor vara detsamma som för anställningen som lektor. Karl Henrik Johansson anställdes 2003 som lektor i reglerteknik. Anställningsutskottet beslutar att fastställa följande anställningsprofil för sökanden Karl Henrik Johansson: Ämnesområde Reglerteknik Behörighetskrav Högskoleförordningen 4 kap. 5 och universitetsstyrelsens beslut , protokoll nr 7, 3.1.

26 KTH Protokoll nr 04/06 Anställningsutskottet (14) Bilaga 5 Fastställande av anställningsprofil för Mattias Jonsson Mattias Jonsson, tillsvidareanställd lektor vid skolan för teknikvetenskap, har ansökt om befordran till en anställning som professor vid KTH. En anställningsprofil bestående av ämnesområde och behörighetskrav skall fastställas för den sökande. Enligt högskoleförordningen 4 kap. 11 skall ämnesområdet för anställningen som professor vara detsamma som för anställningen som lektor. Mattias Jonsson anställdes 2002 som lektor i matematik. Anställningsutskottet beslutar att fastställa följande anställningsprofil för sökanden Mattias Jonsson: Ämnesområde Matematik Behörighetskrav Högskoleförordningen 4 kap. 5 och universitetsstyrelsens beslut , protokoll nr 7, 3.1.

27 KTH Protokoll nr 04/06 Anställningsutskottet (14) Bilaga 6 Fastställande av anställningsprofil för Vladislav Korenivski Vladislav Korenivski, tillsvidareanställd lektor vid skolan för teknikvetenskap, har ansökt om befordran till en anställning som professor vid KTH. En anställningsprofil bestående av ämnesområde och behörighetskrav skall fastställas för den sökande. Enligt högskoleförordningen 4 kap. 11 skall ämnesområdet för anställningen som professor vara detsamma som för anställningen som lektor. Vladislav Korenivski anställdes 2003 som lektor i fysik med inriktning mot mesoskopisk fysik. Anställningsutskottet beslutar att fastställa följande anställningsprofil för sökanden Vladislav Korenivski: Ämnesområde Fysik med inriktning mot mesoskopisk fysik Behörighetskrav Högskoleförordningen 4 kap. 5 och universitetsstyrelsens beslut , protokoll nr 7, 3.1.

28 KTH Protokoll nr 04/06 Anställningsutskottet (14) Bilaga 7 Fastställande av anställningsprofil för Bo Olofsson Bo Olofsson, tillsvidareanställd lektor vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, har ansökt om befordran till en anställning som professor vid KTH. En anställningsprofil bestående av ämnesområde och behörighetskrav skall fastställas för den sökande. Enligt högskoleförordningen 4 kap. 11 skall ämnesområdet för anställningen som professor vara detsamma som för anställningen som lektor. Bo Olofsson anställdes 1995 som lektor i kulturteknik, särskilt geologi. Anställningsutskottet beslutar att fastställa följande anställningsprofil för sökanden Bo Olofsson: Ämnesområde Kulturteknik, särskilt geologi Behörighetskrav Högskoleförordningen 4 kap. 5 och universitetsstyrelsens beslut , protokoll nr 7, 3.1.

29 KTH Protokoll nr 04/06 Anställningsutskottet (14) Bilaga 8 Fastställande av anställningsprofil för Mark Pearce Mark Pearce, tillsvidareanställd lektor vid skolan för teknikvetenskap, har ansökt om befordran till en anställning som professor vid KTH. En anställningsprofil bestående av ämnesområde och behörighetskrav skall fastställas för den sökande. Enligt högskoleförordningen 4 kap. 11 skall ämnesområdet för anställningen som professor vara detsamma som för anställningen som lektor. Mark Pearce anställdes 2003 som lektor i fysik med inriktning mot astropartikelfysik. Anställningsutskottet beslutar att fastställa följande anställningsprofil för sökanden Mark Pearce: Ämnesområde Fysik med inriktning mot astropartikelfysik Behörighetskrav Högskoleförordningen 4 kap. 5 och universitetsstyrelsens beslut , protokoll nr 7, 3.1.

30 KTH Protokoll nr 04/06 Anställningsutskottet (14) Bilaga 9 Fastställande av anställningsprofil för Gunno Renman Gunno Renman, tillsvidareanställd lektor vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, har ansökt om befordran till en anställning som professor vid KTH. En anställningsprofil bestående av ämnesområde och behörighetskrav skall fastställas för den sökande. Enligt högskoleförordningen 4 kap. 11 skall ämnesområdet för anställningen som professor vara detsamma som för anställningen som lektor. Gunno Renman anställdes 1998 som lektor i kulturteknik, särskilt ekoteknologi. Anställningsutskottet beslutar att fastställa följande anställningsprofil för sökanden Gunno Renman: Ämnesområde Kulturteknik, särskilt ekoteknologi Behörighetskrav Högskoleförordningen 4 kap. 5 och universitetsstyrelsens beslut , protokoll nr 7, 3.1.

31 KTH Protokoll nr 04/06 Anställningsutskottet (14) Bilaga 10 Fastställande av anställningsprofil för Rebecca Hincks Rebecca Hincks, tillsvidareanställd adjunkt vid skolan för datavetenskap och kommunikation, har ansökt om befordran till en anställning som lektor vid KTH. En anställningsprofil bestående av ämnesområde och behörighetskrav skall fastställas för den sökande. Enligt högskoleförordningen 4 kap. 13 skall ämnesområdet för anställningen som lektor vara detsamma som för anställningen som adjunkt. Rebecca Hincks anställdes 1997 som adjunkt i engelska. Anställningsutskottet beslutar att fastställa följande anställningsprofil för sökande Rebecca Hincks: Ämnesområde Engelska Behörighetskrav Högskoleförordningen 4 kap. 5 och universitetsstyrelsens beslut , 2.1, Anställningsordning för lärare vid KTH.

32 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 5/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Henrik Christensen Göran Stemme Studeranderepresentanter Per Åsberg Martin Grimheden Övrig närvarande Maria Lindencrona, sekreterare Anna Höglund Rehn 1 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla välkomna. 2 Utseende av justerare Göran Stemme utses att jämte ordföranden justera protokollet. 3 Föredragningslistan Föredragningslistan fastställs. 4 Meddelanden Ordförande informerar från förra fakultetsnämndens möte Delegationsbeslut De delegationsbeslut som ordföranden har fattat sedan föregående sammanträde har sänts ut och läggs till handlingarna. 6 Föregående protokoll Bordlagt ärende 8 ansökan om befordran från lektor till biträdande lektor behandlas vid dagens sammanträde, 9. Föregående protokoll läggs till handlingarna.

33 KTH Protokoll nr 05/06 Anställningsutskottet (6) 7 Utseende av sakkunnig för anställning som forskarassistent i elektriska energisystem med inriktning mot styrregler för styrbara kraftsystemkomponenter Dnr E Två sökande finns till anställningen. Professor Björn Ottersten, dekan vid skolan för Elektro- och systemteknik, föreslår att professor Jaap Enno Daalder, Chalmers Tekniska Högskola, utses som sakkunnig. Utskottet beslutar enligt förslaget och utser professor Jaap Enno Daalder som sakkunnig. 8 Utseende av sakkunnig för anställning som forskarassistent i elektriska energisystem med inriktning mot stokastisk modellering Dnr E En sökande finns till anställningen. Professor Björn Ottersten, dekan vid skolan för Elektro- och systemteknik, föreslår att professor Olav Bjarte Fosso, Norges tekniska-naturvetenskapliga universitet, Norge utses som sakkunnig. Utskottet beslutar enligt förslaget och utser professor Olav Bjarte Fosso som sakkunnig. 9 Ansökan om befordran från biträdande lektor till lektor Dnr V Pontus Johnson, anställd sedan som biträdande lektor vid skolan för elektro- och systemteknik, har ansökt om befordran till en anställning som lektor vid KTH. Enligt högskoleförordningen 4 kap 13a ska en biträdande lektor efter ansökan befordras till en anställning tillsvidare som lektor om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de bedömningsgrunder som högskolan har ställt upp för en befordran till lektor. Ämnesområdet för anställningen som lektor ska vara detsamma som för anställningen som biträdande lektor. Utskottet beslutar fastställa föreslagen anställningsprofil, bilaga 1. Professor Torsten Cegrell, vid skolan för elektro- och systemteknik, föreslår att professor Rune Gustavsson, Blekinge tekniska högskola, och professor Dinesh Verma, Stevens institute of Technology, USA, utses som sakkunniga. Utskottet beslutar enligt förslaget och utser professor Rune Gustavsson och professor Dinesh Verma som sakkunniga.

34 KTH Protokoll nr 05/06 Anställningsutskottet (6) 10 Utseende av sakkunniga för anställning som lektor i industriell ekonomi Dnr Två sökande finns till anställningen. Professor Claes Gustafsson, prodekan vid skolan för industriell teknik och management föreslår att professor Monika Kostera, universitet i Växjö, och docent Mats Engwall, Vinnova, utses som sakkunniga. Utskottet beslutar enligt förslaget och utser professor Monika Kostera och docent Mats Engwall som sakkunniga. 11 Utseende av sakkunniga för anställning som lektor i industriell ekonomi Dnr Tre sökande finns till anställningen. Professor Claes Gustafsson, prodekan vid skolan för industriell teknik och management föreslår att professor Sven Modell, Stockholms universitet, och professor Ted Lindblom, Handelshögskolan i Göteborg, utses som sakkunniga. Utskottet beslutar enligt förslaget och utser professor Sven Modell och professor Ted Lindblom som sakkunniga. 12 Utseende av sakkunniga för anställning som lektor i internationell affärsverksamhet Dnr Sju sökande finns till anställningen. Professor Claes Gustafsson, prodekan vid skolan för industriell teknik och management föreslår att professor Maria Bengtsson, Umeå universitet, och biträdande professor Alexander Styhre, Chalmers utses som sakkunniga. Utskottet beslutar enligt förslaget och utser professor Maria Bengtsson och biträdande professor Alexander Styhre som sakkunniga. 13 Utseende av sakkunniga för anställningen som professor i projektkommunikation Dnr Doss 411 Fyra sökande finns till anställningen. Frågan om jäv diskuteras. Professor Claes Gustafsson, prodekan vid skolan för industriell teknik och management föreslår att professor Hans Björnsson, Chalmers tekniska högskola, professor Kim Wikström, Åbo Akademi och doktor Adina Jägbeck, Skanska Teknik utses som sakkunniga.

35 KTH Protokoll nr 05/06 Anställningsutskottet (6) Utskottet anser att jäv inte föreligger och beslutar enligt förslaget och utser professor Hans Björnsson, professor Kim Wikström och doktor Adina Jägbeck som sakkunniga. 14 Utseende av sakkunniga för biträdande lektor i lättkonstruktioner Dnr KA Två sökande finns till anställningen. Professor Dan Zenkert och professor Arne Johnson, skolan för teknikvetenskap, föreslår att professor Klaus Wolf, Technische Universität Dresden, Tyskland och associate professor Erik Lund, Aalborg University, Danmark utses som sakkunniga. Utskottet beslutar enligt förslaget och utser professor Klaus Wolf och associate professor Erik Lund som sakkunniga. 15 Docent i teknik och hälsa (Sven Kleiven) Dnr Doss 67 Ansökan har inkommit från Sven Kleiven om att bli antagen som docent i teknik och hälsa. Dekan Inge Jovik och professor Hans von Holst, skolan för teknik och hälsa, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet samt föreslår att professor Larsgunnar Nilsson, Linköping universitet, utses som sakkunnig. Utskottet beslutar efter granskning av ansökan enligt förslaget och utser professor Larsgunnar Nilsson som sakkunnig. 16 Docent i elektroteknik (Lars Jonsson) Dnr V Doss 67 Ansökan har inkommit från Lars Jonsson om att bli antagen som docent i elektroteknik. Dekan Björn Ottersten och professor Roland Eriksson, skolan för elektro- och systemteknik, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet samt föreslår att professor Gerhard Kristensson, Lunds tekniska högskola, utses som sakkunnig. Utskottet beslutar efter granskning av ansökan enligt förslaget och utser professor Gerhard Kristensson som sakkunnig.

36 KTH Protokoll nr 05/06 Anställningsutskottet (6) 17 Docent i människa-datorinteraktion (Olle Bälter) Dnr V Doss 67 Ansökan har inkommit från Olle Bälter om att bli antagen som docent i människa-datorinteraktion. Dekan Ingrid Melinder och professor Kerstin Severinson-Eklundh, skolan för datavetenskap och kommunikation, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet samt föreslår att professor Jacob Palme, Stockholms universitet, utses som sakkunnig. Utskottet beslutar efter granskning av ansökan enligt förslaget och utser professor Jacob Palme som sakkunnig. 18 Övriga ärenden Inga övriga ärenden föreligger. 19 Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. Vid protokollet Maria Lindencrona Justeras Lars Holst Göran Stemme

37 KTH Protokoll nr 05/06 Anställningsutskottet (6) Bilaga 1 Anställningsprofil för Pontus Johnson ansökan om befordran till lektor i industriella informationssystem Pontus Johnson, anställd sedan som biträdande lektor vid KTH Elektrotekniska system, skolan för elektro- och systemteknik, har ansökt om befordran till en anställning som lektor vid KTH. En anställningsprofil bestående av ämnesområde och behörighetskrav skall fastställas för den sökande. Enligt högskoleförordningen 4 kap. 17 har beslut fattats om de bedömningsgrunder som ska användas vid prövningen av hans ansökan om befordran för lektor vid fastställandet an anställningsprofilen för anställningen som biträdande lektor (rekryteringsnämnden , protokoll nr 4, 8). Ämnesområde Industriella informationssystem Ämnesbeskrivning Ämnesområdet omfattar teori- och metodutveckling för analys och utveckling av programvarubaserade stödsystem för industriella verksamhetsprocesser. I speciellt fokus är analys av programvaruarkitektur för företagsövergripande system inkluderande högnivåmodellering av systemen likväl som den kontext i vilken de verkar. Behörighetskrav Högskoleförordningen 4 kap. 7 och universitetsstyrelsens beslut , protokoll nr 7, 3.1. Bedömningsgrunder vid ansökan om befordran av biträdande lektor till lektor Vid anställningen kommer särskild vikt att läggas vid sökandens förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet samt sökandes vetenskapliga publikationer, inkluderande både böcker och artiklar i internationella skrifter. Särskild vikt kommer vidare att läggas vid sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet.

38 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 6/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Göran Stemme Lars-Göran Mattsson Lena Häggström Fredrik Laurell Håkan Olsson Övrig närvarande Maria Lindencrona, sekreterare Anna Höglund Rehn 1 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla välkomna. 2 Utseende av justerare Fredrik Laurell utses att jämte ordföranden justera protokollet. 3 Föredragningslistan Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: Under 15, Övriga ärenden, tas docent i miljöstrategisk analys upp. 4 Meddelanden Ordförande informerar om förslag till författningsändringar med anledning av ny utbildnings- och examensstruktur för den högre utbildningen. 5 Delegationsbeslut Inga delegationsbeslut föreligger. 6 Föregående protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna.

39 KTH Protokoll nr 06/06 Anställningsutskottet (8) 7 Ansökan om befordran 2006 fastställande av anställningsprofil Anställningsprofiler för sökande om befordran till anställning som professor och som lektor fastställdes vid anställningsutskottets sammanträde Förslag på anställningsprofil för sökande om befordran till lektor med dnr :2 har nu inkommit. Anställningsutskottet beslutar fastställa föreslagen anställningsprofil (bilaga 1). 8 Ansökan om befordran 2006 sakkunniggranskning uppenbart obehövlig Dnr Doss 411 Anställningsutskottet kan besluta att vissa ansökningar om befordran till professor och lektor är uppenbart obehövliga att sakkunniggranska och direkt avge förslag till rektor respektive skolchef om bifall eller avslag på ansökan. Håkan Olsson och Lars Holst, anställningsutskottets beredningsgrupp, går igenom förslag till yttrande beträffande de ansökningar om befordran till professor som kan anses obehövliga att sakkunnigpröva. Utskottet diskuterar förslagen. Utskottet beslutar enhälligt med hänvisning till beredningsgruppens yttrande, bilaga 2, att föreslå rektor att bifalla ansökan med diarienummer :14 om befordran till anställning som professor. Vidare beslutar utskottet enhälligt med hänvisning till beredningsgruppens yttrande, bilaga 2, att föreslå rektor att avslå ansökan med diarienummer :4 om befordran till anställning som professor. 9 Ansökan om befordran sakkunniga Arbetet med att utse sakkunniga diskuteras och planeras. Nämnden beslutar att ge ordföranden i uppdrag att skriva brev till skolornas dekaner för att få förslag på sakkunniga. I brevet antecknas respektive kontaktperson från anställningsutskottet. Utskottet enas om att vid utseende av sakkunniga i de fall en sökande bedömts tidigare ska inte alla (tre för professor och två för lektor) sakkunniga vara desamma som vid tidigare ansökningstillfälle/n. I dessa fall ska en till två av de sakkunniga inte ha medverkat i tidigare befordringsbedömning/ar av berörd sökande. 10 Utseende av sakkunniga för anställning som biträdande lektor i organisk kemi med inriktning på utveckling av ny syntesmetodik Dnr K Tre sökande finns till anställningen. Professor Peter Somfai, dekan vid skolan för kemivetenskap föreslår att professor Pher G Andersson, Uppsala universitet, och professor David Tanner, Danmarks tekniska universitet, utses som sakkunniga. Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

40 KTH Protokoll nr 06/06 Anställningsutskottet (8) 11 Docent i varumärkesstrategier (Henrik Uggla) Dnr V Doss 67 Ansökan har inkommit från Henrik Uggla om att bli antagen som docent i varumärkesstrategier. Dekan Bengt Lindberg och professor Claes Gustafsson, skolan för industriell teknik och management, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet samt föreslår att professor Malin Brännback, Åbo Akademi, utses som sakkunnig. Anställningsutskottet beslutar bordlägga ärendet. 12 Docent i matematisk statistik (Filip Lindskog) Dnr V Doss 67 Ansökan har inkommit från Filip Lindskog om att bli antagen som docent i matematisk statistik. Dekan Gustav Amberg och professor Boualem Djehiche, skolan för teknikvetenskap, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet samt föreslår att professor Tomas Björk, Handelshögskolan i Stockholm, utses som sakkunnig. Utskottet beslutar efter granskning av ansökan enligt förslaget och utser professor Tomas Björk som sakkunnig. 13 Docent i materialvetenskap (Lyubov Belova) Dnr Doss 67 Ansökan har inkommit från Lyubov Belova om att bli antagen som docent i materialvetenskap. Dekan Bengt Lindberg och professor Pär Jönsson, skolan för materialvetenskap, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet samt föreslår att professor Lars Börjesson, Chalmers tekniska högskola, utses som sakkunnig. Utskottet beslutar efter granskning av ansökan enligt förslaget och utser professor Lars Börjesson som sakkunnig. 14 Handläggningsordning för anställning som lektor då personen varit anställd som forskare vid Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap eller Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (forskningsråd) Dnr V Doss 40 Föredragande: Anna Höglund Rehn Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap eller Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (forskningsråd) kan besluta ge bidrag till en namngiven

41 KTH Protokoll nr 06/06 Anställningsutskottet (8) person för anställning som forskare under sex år. Bidraget gäller den specifika personen och ett specifikt ämne. Enligt högskoleförordningen (HF) gäller inte kravet på ledigkungörande av anställning vid anställning av lektor eller, i fall som avses i 12 HF, en professor, om anställningen avser någon som under minst sex år haft en anställning som forskare och anställningen beslutats av ett forskningsråd samt högskolan särskilt har beslutat att forskaren ska anställas som lektor efter anställningen som forskare. Ett förslag till handläggningsordning har utarbetats för anställning av lektor då personen har varit anställd som forskare vid forskningsråd. Anställningsutskottet diskuterar ärendet och beslutar överlämna det till rektor för beslut, bilaga Övriga ärenden 15a Docent i miljöstrategisk analys (Mattias Höjer) Dnr V Doss 67 Föredragande: Ordförande Ansökan har inkommit från Mattias Höjer om att bli antagen som docent i miljöstrategisk analys. Dekan Björn Hårsman, professor Göran Cars och docent Göran Finnved, skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet samt föreslår att professor Frans Berkhout, Vrije Universitet i Nederländerna, utses som sakkunnig. Utskottet beslutar efter granskning av ansökan enligt förslaget och utser professor Frans Berkhout som sakkunnig. 16 Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. Vid protokollet Maria Lindencrona Justeras Lars Holst Fredrik Laurell

42 KTH Protokoll nr 06/06 Anställningsutskottet (8) Bilaga 1 Fastställande av anställningsprofil för Stefan Edlund Stefan Edlund, tillsvidareanställd adjunkt vid skolan för teknik och hälsa, har ansökt om befordran till en anställning som lektor vid KTH. En anställningsprofil bestående av ämnesområde och behörighetskrav skall fastställas för den sökande. Enligt högskoleförordningen 4 kap. 13 skall ämnesområdet för anställningen som lektor vara detsamma som för anställningen som adjunkt. Stefan Edlund anställdes 2003 som adjunkt. Anställningsutskottet beslutar att fastställa följande anställningsprofil för sökande Stefan Edlund: Ämnesområde Byggkonstruktion Behörighetskrav Högskoleförordningen 4 kap. 5 och universitetsstyrelsens beslut , 2.1, Anställningsordning för lärare vid KTH.

43 KTH Protokoll nr 06/06 Anställningsutskottet (8) Bilaga 2 Förslag från anställningsutskottets beredningsgrupp i befordringsärenden angående vidare behandling av ansökningar om befordran till professor som inkommit med sista ansökningsdag 30 januari Anställningsutskottets beredningsgrupp Håkan Olsson och Lars Holst har av utskottet fått i uppdrag att granska om någon ansökan kan anses uppenbart obehövlig att sakkunniggranska. Anders Hallén, ämnesområde fasta tillståndets elektronik (dnr :14) Anders Hallén ansökte i januari 2004 om befordran till professor. Hans ansökan granskades av sakkunniga och behandlades i Centrala tjänsteförslagsnämnden då Hallén även intervjuades av nämnden. Nämnden fann vid detta tillfälle att Hallén uppfyllde behörighetskraven på vetenskaplig skicklighet men inte kraven på pedagogisk skicklighet för anställning som professor vid KTH. Nämnden fann att Hallén uppvisade erfarenhet av undervisning på grundnivå samt av handledning. Dock saknades dokumentation kring undervisning, ansvar för och uppläggning av kurs eller kursmoment. Vidare hade Hallén begränsad erfarenhet av att ge forskarutbildningskurser. Dokumentation kring pedagogiskt ledarskap, utveckling av undervisning samt erfarenhet av att administrera utbildning saknades också. Rektor beslutade avslå Anders Halléns ansökan om befordran. I sin nya ansökan, daterad , redovisar Hallén omfattande dokumentation kring sin undervisning, ansvar för och uppläggning av kurs/kursmoment, pedagogiskt ledarskap, utveckling av undervisning samt administration av utbildning. Beredningsgruppen anser, med anledning av ovanstående, att Anders Hallén nu även uppfyller behörighetskraven på pedagogisk skicklighet för anställning som professor vid KTH och föreslår anställningsutskottet att föreslå rektor att bifalla Anders Halléns ansökan om befordran till professor. Leping Feng, ämnesområde teknisk akustik (dnr :4) Leping Feng ansökte i januari 2005 om befordran till professor. Hans ansökan granskades av sakkunniga och behandlades i Centrala tjänsteförslagsnämnden då Feng även intervjuades av nämnden. Vid detta tillfälle hade Feng möjlighet att föra fram kompletterande information om resultat och aktiviteter som uppkommit sedan ansökan inlämnades. Nämnden fann vid detta tillfälle att Feng varken uppfyllde kraven på pedagogisk eller vetenskaplig skicklighet för anställning som professor vid KTH och föreslog rektor att avslå Fengs ansökan om befordran. Nämnden konstaterade vad gäller Fengs vetenskapliga meriter att hans publikationer är av god kvalitet men av låg omfattning, samt att hans internationella synlighet är låg. Vidare ansåg nämnden att Feng inte visat på och dokumenterat sin självständighet som forskare i tillräcklig omfattning. Avseende de pedagogiska meriterna fann nämnden att Feng inte uppvisat dokumentation kring pedagogiskt ledarskap samt utveckling av undervisning. Feng har vidare uppvisat begränsad dokumentation kring undervisning, ansvar för och uppläggning av kurs eller kursmoment. Rektor beslutade avslå Leping Fengs ansökan om befordran. I sin nya ansökan, daterad , redovisar Feng två nya publikationer (accepterade för publicering) och tre konferensbidrag, ett nytt forskningsbidrag samt att han 2005 varit opponent vid två disputationer. Vidare har han bifogat en kursutvärdering och visst kursmaterial. Beredningsgruppen anser att den begränsade dokumentation beträffande Fengs vetenskapliga och pedagogiska meriter som tillkommit sedan Fengs ansökan behandlades i centrala tjänsteförslags-

44 KTH Protokoll nr 06/06 Anställningsutskottet (8) nämnden inte tillför något nytt i ärendet som gör att rektors beslut om avslag ska omprövas. Beredningsgruppen finner att Leping Feng ännu inte uppfyller behörighetskraven varken på vetenskaplig eller pedagogisk skicklighet för anställning som professor vid KTH och föreslår därför att anställningsutskottet föreslår rektor att avslå Fengs ansökan om befordran.

45 KTH Protokoll nr 06/06 Anställningsutskottet (8) Bilaga 3 Handläggningsordning för anställning som lektor då personen varit anställd som forskare vid Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap eller Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (forskningsråd) Forskningsråden kan besluta anställa en namngiven person som forskare under sex år. Bidraget gäller den specifika personen och ett specifikt ämne. Enligt högskoleförordningen (HF) gäller inte kravet på ledigkungörande av anställning vid anställning av lektor eller, i fall som avses i 12 HF, en professor, om anställningen avser någon som under minst sex år haft en anställning som forskare och anställningen beslutats av ett forskningsråd samt högskolan särskilt har beslutat att forskaren ska anställas som lektor efter anställningen som forskare. Behörig att anställas som lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Då forskningsrådet vid urvalet av ansökningar som erhåller stöd enligt ovan gjort en noggrann vetenskaplig prövning behöver KTH inte genomföra prövning av personens vetenskapliga meriter. För anställning som lektor måste en prövning av de pedagogiska meriterna genomföras av KTH. För prövning av de pedagogiska meriterna skall två sakkunniga utses. Ett anställningsbeslut baseras då på forskningsrådets och de utsedda sakkunnigas bedömningar. KTH kommer att använda följande beslutsordning för anställning som lektor finansierad av forskningsråd: 1. Anhållan insändes (i god tid före forskaranställningens upphörande) till anställningsutskottet (AU) från skolchefen om att inrätta en anställning som lektor med anledning av forskningsrådets beslut. Anhållan skall innehålla förslag till anställningsprofil för anställningen. 2. Förslag insändes till AU från skolchefen på två sakkunniga att granska de pedagogiska meriterna. 3. Personen som anges i beslutet uppmanas att till AU inkomma med komplett ansökan. 4. AU fastställer anställningsprofil för anställningen och utser två sakkunniga att granska de pedagogiska meriterna. 5. Berörd tjänsteförslagsnämnd föreslår skolchefen, baserat på den sökandes handlingar, utlåtanden från forskningsrådet samt de sakkunnigas utlåtanden, om personen i fråga skall anställas eller inte. 6. Skolchefen beslutar i ärendet efter förslag från berörd tjänsteförslagsnämnd.

46 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 7/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Göran Stemme Lars-Göran Mattsson Lena Mårtensson Fredrik Laurell Studeranderepresentanter Martin Grimheden Övrig närvarande Maria Lindencrona, sekreterare Glenn Karlsson 1 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla välkomna. 2 Utseende av justerare Lena Mårtensson utses att jämte ordföranden justera protokollet. 3 Föredragningslistan Föredragningslistan fastställs. 4 Meddelanden Inga meddelande föreligger. 5 Delegationsbeslut De delegationsbeslut ordföranden har fattat sedan föregående sammanträde har sänts ut och läggs till handlingarna. 6 Föregående protokoll Bordlagt ärende 10, 11 behandlas vid dagens sammanträde. Föregående protokoll läggs till handlingarna.

47 KTH Protokoll nr 07/06 Anställningsutskottet (4) 7 Utseende av sakkunniga för anställning som lektor i teknik och vetenskapshistoria Dnr Fyra sökande finns till anställningen. Två av de sökande, Kenneth Awebro och Thomas Kaiserfeld, har samtidigt ansökt om befordran till anställning som professor. Dekan Björn Hårsman och professor Arne Kaijser, vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, föreslår att professor Mikael Hård, University of Technology Darmstadt och försteamanuensis Sissel Myklebust, Universitetet i Oslo, utses som sakkunniga för lektoratet, samt som sakkunniga för bedömning av befordran till professor. Vidare föreslås professor Håkon With Andersen, Norges teknisk naturvitenskaplige universitet, som sakkunnig för bedömning av befordran till professor. Anställningsutskottet beslutar enligt förslag och utser professor Mikael Hård, försteamanuensis Sissel Myklebust och professor Håkon With Andersen som sakkunniga. 8 Utseende av sakkunniga för lektorat i filosofi, särskilt data- och informationsvetenskapens filosofi Dnr Tre ansökningar finns till anställningen. Professor Björn Hårsman, dekan vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, föreslår att professor Hans Rott, University of Regensburg och professor Gabriele Kern-Isberner, University of Dortmund, utses till sakkunniga. Anställningsutskottet beslutar enligt förslag och utser professor Hans Rott och professor Gabriele Kern-Isberner som sakkunniga. 9 Utseende av sakkunniga för anställning som biträdande lektor i organisk kemi med inriktning på utveckling av ny syntesmetodik Dnr K Tre sökande finns till anställningen. Professor Peter Somfai, dekan vid skolan för kemivetenskap, föreslår att professor Pher G. Andersson, Uppsala Universitet, och professor Kristiina Wähälä, University of Helsinki, utses som sakkunniga. Ärendet bordlades vid föregående sammanträde. Anställningsutskottet beslutar enligt förslag och utser professor Pher G. Andersson och professor Kristiina Wähälä som sakkunniga.

48 KTH Protokoll nr 07/06 Anställningsutskottet (4) 10 Docent i byggnadsmateriallära (Dick Sandberg) Dnr V Doss 67 Ansökan har inkommit från Dick Sandberg om att bli antagen som docent i byggnadsmateriallära. Prodekan Bengt Ljunqvist, vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet samt föreslår att docent Arto Usenius, VTT i Finland, utses som sakkunnig. Anställningsutskottet beslutar efter granskning av ansökan enligt förslaget och utser docent Arto Usenius som sakkunnig. 11 Docent i fysikalisk kemi (Peter Griffiths) Dnr V Doss 67 Ansökan har inkommit från Peter Griffiths om att bli antagen som docent i fysikalisk kemi. Professor Peter Stilbs, professor Per Claesson och dekan Peter Somfai, vid skolan för kemivetenskap, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet samt föreslår att professor Björn Lindman, Lunds Universitet, utses som sakkunnig. Anställningsutskottet beslutar efter granskning av ansökan enligt förslaget och utser professor Björn Lindman som sakkunnig. 12 Docent i yrkeskunnande och teknologi (Maria Hammarén) Dnr V Doss 67 Ansökan har inkommit från Maria Hammarén om att bli antagen som docent i yrkeskunnande och teknologi. Dekan Bengt Lindberg och prefekt Claes Gustafsson, vid skolan för industriell teknik och management, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet samt föreslår att professor Bengt Kristensson Uggla, Åbo Akademi, utses som sakkunnig. Anställningsutskottet beslutar bordlägga ärendet. 13 Docent i data- och systemvetenskap (Annika Waern) Dnr V Doss 67 Ansökan har inkommit från Annika Waern om att bli antagen som docent i data- och systemvetenskap. Prodekan Carl Gustaf Jansson, skolan för informations- och kommunikationsteknik, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet samt föreslår att professor Jonas Löwgren, Malmö Högskola, utses som sakkunnig. Anställningsutskottet beslutar efter granskning av ansökan enligt förslaget och utser professor Jonas Löwgren som sakkunnig.

49 KTH Protokoll nr 07/06 Anställningsutskottet (4) 14 Docent i varumärkesstragier (Henrik Uggla) Dnr V Doss 67 Ansökan har inkommit från Henrik Uggla om att bli antagen som docent i varumärkesstrategier. Dekan Bengt Lindberg och prefekt Claes Gustafsson, skolan för industriell teknik och management, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet samt föreslår att professor Malin Brännback, Åbo Akademi, utses som sakkunnig. Anställningsutskottet beslutar efter granskning av ansökan enligt förslaget och professor Malin Brännback utser som sakkunnig. 15 Docent i teknik och ledning av informationssystem (Anca-Juliana Stoica) Dnr V Doss 67 Föredragande: Ordförande Ansökan har inkommit från Anca-Juliana Stoica om att bli antagen som docent i teknik och ledning av informationssystem. Dekan Mikael Östling och professor Paul Johannesson, skolan för informations- och kommunikationsteknik, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet samt föreslår att professor Moira C. Norrie, Swiss Federal Institute of Technology Zurich utses som sakkunnig. Anställningsutskottet beslutar bordlägga ärendet. 16 Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. Vid protokollet Maria Lindencrona Justeras Lars Holst Lena Mårtensson

50 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 8/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Fredrik Laurell Lena Häggström Lars-Göran Mattsson Övrig närvarande Maria Lindencrona, sekreterare Anna Höglund Rehn 1 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla välkomna. 2 Utseende av justerare Lars-Göran Mattsson utses att jämte ordföranden justera protokollet. 3 Föredragningslistan Föredragningslistan fastställs. 4 Meddelanden Ordföranden informerar om beslut för ny handläggningsordning vid anställning av lektor då personen varit anställd som forskare vid forskningsrådet. Ordföranden informerar vidare om de anställningar som forskarassistent/biträdande lektor som ska utlysas inom projektet Future Faculty. 5 Delegationsbeslut De delegationsbeslut ordföranden har fattat sedan föregående sammanträde har sänts ut och läggs till handlingarna. 6 Föregående protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna.

51 KTH Protokoll nr 08/06 Anställningsutskottet (3) 7 Ansökan om befordran 2006 Anställningsprofil Dnr :4 Föredragande: Anna Höglund Rehn Sökande med diarienummer :4 har återtagit sin ansökan om befordran. 8 Ansökan om befordran 2006 Sakkunniga Anna Höglund Rehn informerar om det pågående arbete med att ta fram förslag på sakkunniga. 9 Utseende av sakkunnig för lektor i industriell ekonomi Dnr Tre sökande finns till anställningen. Anställningsutskottet utsåg vid sitt sammanträde professor Ted Lindblom, Handelshögskolan i Göteborg och professor Sven Modell till sakkunniga. Professor Modell har på grund av jäv avsagt sig uppdraget. Anställningsutskottet har därför att utse en ny sakkunnig. Professor Claes Gustafsson prodekan vid skolan för industriell teknik och management, föreslår att docent Christian Ax, Handelhögskolan vid Göteborgs universitet, utses som sakkunnig. Anställningsutskottet beslutar enligt förslag och utser docent Christian Ax som sakkunnig. 10 Docent i matematisk statistik (Henrik Hult) Dnr V Doss 67 Ansökan har inkommit från Henrik Hult om att bli antagen som docent i matematisk statistik. Professor Boualem Djehiche och dekan Gustav Amberg, vid skolan för teknikvetenskap, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet samt föreslår att professor Åke Svensson, Stockholms universitet, utses som sakkunnig. Anställningsutskottet beslutar efter granskning av ansökan enligt förslaget och utser professor Åke Svensson som sakkunnig.

52 KTH Protokoll nr 08/06 Anställningsutskottet (3) 11 KTH:s utbud av kurser inom området Högskolepedagogik Föredragande: Ordförande Ordföranden informerar om KTH Learning Lab:s förslag på förnyat utbud av högskolepedagogisk akademisk utbildning för lärare. Kurserna är utformade för att tillgodose det grundläggande kravet på högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 10 veckor (10 poäng). Utskottet diskuterar ärendet och beslutar att ta upp det igen vid nästa sammanträde. 12 Övriga ärenden Inga övriga ärenden föreligger. 13 Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. Vid protokollet Maria Lindencrona Justeras Lars Holst Lars-Göran Mattsson

53 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 9/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Håkan Olsson Göran Stemme Lars-Göran Mattsson Lena Mårtensson Henrik Christensen Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden Övrig närvarande Maria Lindencrona, sekreterare Anna Brising Anna Höglund Rehn Katarina Bröms 1 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla välkomna. 2 Utseende av justerare Henrik Christensen utses att jämte ordföranden justera protokollet. 3 Föredragningslistan Under 13, Övriga ärenden, tas ärendet docent i yrkeskunnande och teknologi upp och anställningsprofiler för biträdande lektor och forskarassistent inom projektet future faculty upp. Vid dagens sammanträde under 13, Övriga ärenden tas även sammanträdestider för hösten AU sammanträden. Föredragningslistan fastställs. 4 Meddelanden Ordförande informerar om korrespondens med rektor angående en ansökan om befordran till professor. 5 Delegationsbeslut De delegationsbeslut ordföranden har fattat sedan föregående sammanträde har sänts ut och läggs till handlingarna.

54 KTH Protokoll nr 09/06 Anställningsutskottet (14) 6 Föregående protokoll Bordlagt ärende 11 behandlas vid dagens sammanträde under 11. Föregående protokoll läggs till handlingarna. 7 Utseende av sakkunniga för anställning som biträdande lektor i väg- och banteknik Dnr A En sökande finns till anställningen. Dekan Björn Hårsman och professor Ulf Isacsson, vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, föreslår att doktor Marianne Grauers, Väg- och transportforskningsinstitutet, och professor Hervé Di Benedetto, Ecole Nationale des Travaux Publics de l État, Frankrike utses som sakkunniga. Anställningsutskottet beslutar enligt förslag och utser doktor Marianne Grauers och professor Hervé Di Benedetto som sakkunniga. 8 Utseende av sakkunnig för anställning som forskarassistent i förbränningsmotorteknik med inriktning mot gasväxling och turboöverladdning. Dnr M Tre ansökningar finns till anställningen. Professor Henrik Alfredsson och dekan Bengt Lindberg, skolan för industriell teknik och management föreslår att professor Bengt Johansson, Lunds Tekniska Högskola, utses som sakkunnig. Anställningsutskottet beslutar enligt förslag och utser professor Bengt Johansson som sakkunnig. 9 Utseende av sakkunniga för ansökningar om befordran till professor och till lektor Dnr och Doss 411 resp 412 Föredragande: Ordföranden Handlingar i ärendet har sänts ut samt delas ut. Förslag på sakkunniga har inkommit i enlighet med bifogade förteckning, bilaga 1. Ordföranden går igenom samtliga förslag. Utskottet ser inga skäl att frångå högskoleförordningen regler och KTHs riktlinjer och beslutar därför enligt förslagen och utser de sakkunniga i överensstämmelse med bilaga 1. Beslutet gällen under förutsättning av att de föreslagna sakkunniga accepterar uppdraget samt att, där jävsgaranti saknas, jävsförhållande ej föreligger mellan sökande och sakkunniga.

55 KTH Protokoll nr 09/06 Anställningsutskottet (14) 10 Docent i teknik och ledning av informationssystem (Anca-Juliana Stoica) Dnr V Doss 67 Ansökan har inkommit från Anca-Juliana Stoica om att bli antagen som docent i teknik och ledning av informationssystem. Dekan Mikael Östling och professor Paul Johannesson, skolan för informations- och kommunikationsteknik, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet samt föreslår att professor Moira C. Norrie, Swiss Federal Institute of Technology Zurich utses som sakkunnig. Anställningsutskottet beslutar efter granskning av ansökan enligt förslaget och utser professor Moira C. Norrie som sakkunnig. 11 KTH:s utbud av kurser inom området Högskolepedagogik Föredragande: Ordförande Ärendet bordlades vid utskottets förra sammanträde. Ordföranden informerar om KTH Learning Lab:s förslag på förnyat utbud av högskolepedagogisk akademisk utbildning för lärare. Utskottet diskuterar ärendet. Anställningsutskottet beslutar bordlägga ärendet. 12 Adjungerad professor i tunnelteknik fastställande av anställningsprofil och utseende av sakkunniga Dnr V Doss 411 Anhållan om att anställningsprofil fastställs för en anställning som adjungerad professor i tunnelteknik, med doktor Ulf Håkansson, Skanska som innehavare, har inkommit från professor Håkan Stille och dekan Björn Hårsman vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Utskottet beslutar efter justeringar fastställa föreslagen anställningsprofil, bilaga 2. Professor Håkan Stille har vidare inkommit med förslag att professor Gunnar Gustafson, Chalmers tekniska högskola, och professor Steinar Roald, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, utses som sakkunniga. Utskottet beslutar enligt förslaget och utser professor Gunnar Gustafson och professor Steinar Roald som sakkunniga.

56 KTH Protokoll nr 09/06 Anställningsutskottet (14) 13 Övriga ärenden 13a Docent i yrkeskunnande och teknologi (Maria Hammarén) Dnr V Doss 67 Ansökan har inkommit från Maria Hammarén om att bli antagen som docent i yrkeskunnande och teknologi. Dekan Bengt Lindberg och prefekt Claes Gustafsson, vid skolan för industriell teknik och management, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet samt föreslår att professor Bengt Kristensson Uggla, Åbo Akademi, utses som sakkunnig. Anställningsutskottet beslutar bordlägga ärendet. 13 b Anställningsprofiler för fem biträdande lektorer och en forskarassistent (Future Faculty) Dnr Föredragande: Anna Brising. Ett antal anställningar som biträdande lektor eller forskarassistenter ska enligt rektors beslut 272/06 inrättas inom av KTH prioriterade områden, där tillgång på potentiella yngre sökande ska finnas. Avsikten med de nya anställningarna är att verka för en föryngring och förnyelse av KTHs fakultet. Rektor har med anledning av ovanstående fattat beslut om att inrätta fem anställningar som biträdande lektor och en forskarassistent inom föreslagna ämnesområden. a) Fastställande av anställningsprofil för anställning som biträdande lektor i genus, teknik och ledning Dnr v Future Facultys beredningsgrupp har lämnat förslag på anställningsprofil för anställning som biträdande lektor i genus, teknik och ledning. Utskottet beslutar fastställa föreslagna anställningsprofil, bilaga 3. b) Fastställande av anställningsprofil för anställning som biträdande lektor i proteinmodellering Dnr v Future Facultys beredningsgrupp har lämnat förslag på anställningsprofil för anställning som biträdande lektor i protinmodellering. Utskottet beslutar fastställa föreslagna anställningsprofil, bilaga 4. c) Fastställande av anställningsprofil för anställning som biträdande lektor i transportanalys Dnr v

57 KTH Protokoll nr 09/06 Anställningsutskottet (14) Future Facultys beredningsgrupp har lämnat förslag på anställningsprofil för anställning som biträdande lektor i transportanalys. Utskottet beslutar fastställa föreslagna anställningsprofil, bilaga 5. d) Fastställande av anställningsprofil för anställning som biträdande lektor i genteknologi. Dnr v Future Facultys beredningsgrupp har lämnat förslag på anställningsprofil för anställning som biträdande lektor i genteknologi. Utskottet beslutar fastställa föreslagna anställningsprofil, bilaga 6. e) Fastställande av anställningsprofil för anställning som biträdande lektor i talteknologi Dnr V Future Facultys beredningsgrupp har lämnat förslag på anställningsprofil för anställning som biträdande lektor i talteknologi. Utskottet beslutar fastställa föreslagna anställningsprofil, bilaga 7. f) Fastställande av anställningsprofil för anställning som forskarassistent i experimentell biologisk fysik Dnr v Future Facultys beredningsgrupp har lämnat förslag på anställningsprofil för anställning som forskarassistent i experimentell biologisk fysik. Utskottet beslutar fastställa föreslagna anställningsprofil, bilaga 8. 13c Sammanträdestider under våren 2005 Utskottet fastställer sammanträdestider för hösten 2006 enligt följande: Onsdagen den 30 augusti Onsdagen den 13 september Onsdagen den 27 september Onsdagen den 11 oktober Onsdagen den 25 oktober Onsdagen den 8 november Onsdagen den 22 november Onsdagen den 6 december Onsdagen den 20 november Sammanträdet börjar kl 10 vid samtliga tillfällen.

58 KTH Protokoll nr 09/06 Anställningsutskottet (14) 14 Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. Vid protokollet Maria Lindencrona Justeras Lars Holst Henrik Christensen

59 KTH Protokoll nr 09/06 Anställningsutskottet (14) Bilaga 1 Befordran till professor Ansökningar (dnr ) Namn Nr Ämnesområde Institution/skola Sakkunniga Hober Sophia 2 Molekylär bioteknik Bioteknologi House David 11 Akustisk/fonetisk analys Scheffel Jan 6 Teoretisk fusionsplasmafysik Datavetenskap & kommunikation/ Tal, musik, hörsel Elektro- & systemteknik/ Fusionsplasmafysik Prof Mats Ohlin, Lunds universitet Prof Torleif Härd, Göteborgs universitet Prof Karin Caldwell, Uppsala universitet Prof Cathrine Pelachaud, Université de Paris 8 Prof Francis Nolan, University of Cambridge Prof em Björn Lindblom, Stockholms universitet Prof Christer Wahlberg, Uppsala universitet Prof Piero Martin, University of Padova Johansson Karl Henrik 10 Reglerteknik Lundqvist Per 12 Energiteknik Bergman Bill 1 Metallografi Henriksson Gunnar 9 Träkemi Holmberg Sture 8 Strömnings- & klimatteori Korenivski Vladislav 15 Fysik, mesoskopisk fysik Pearce Mark 5 Fysik, astropartikelfysik Jonsson Mattias 13 Matematik Mattila Kirsti 17 Matematik Elektro- & systemteknik/ Reglerteknik (S3) Industriell teknik & management/ Energiteknik Industriell teknik & management/ Materialvetenskap Kemivetenskap/ Fiber & polymer Teknik & hälsa/ Haninge Teknikvetenskap/ Fysik Teknikvetenskap/ Fysik Teknikvetenskap/ Matematik Teknikvetenskap/ Matematik Prof Torkel Glad, Linköpings universitet Prof Panos J Antsaklis, University of Notre Dame Prof Alexander Medvedev, Uppsala universitet Prof Savvas Tassou, Brunel University Prof Clark Bullard, University of Illinois Prof Bengt Sundén, Lunds tekniska högskola Prof Niels Bjerrum, Danmarks tekn universitet Prof Tapio Mäntylä, Tampere univ of technology Prof Truls Norby, Universitetet i Oslo Prof Ulla Westermark, Luleå tekniska högskola Prof Geoffrey Daniel, Sv Lantbruksuniversitet Prof Bjarne Holmbom, Åbo Akademi Prof Peter V Nielsen, Aalborg universitet Prof Ingvar Holmér, Lunds tekn högskola Prof Bahram Moshfegh, Linköpings universitet Prof Per Delsing, Chalmers tekn högskola prof Björgvin Hjörvarsson, Uppsala universitet Dr Bernhard Dieny, CNRS, Grenoble Prof Allan Hallgren, Uppsala universitet Prof Alan Watson, University of Leeds Prof Martin Pohl, Université de Génève, CERN Prof Bernard Teissier, Université Paris 7 Prof Bo Berndtsson, Chalmers tekn högskola Prof Burglind Juhl-Jöricke, Uppsala universitet Prof Bo Berndtsson, Chalmers tekn högskola Prof Burglind Juhl-Jöricke, Uppsala universitet Prof Lassi Päivärinta, Helsingfors universitet Befordran till lektor Ansökningar (dnr ) Hincks Rebecca Ämnesområde Institution Sakkunniga Kommentar 3 Engelska Tal, musik, hörsel Prof Lars Borin, Göteborgs univ Prof Jean Hudson, Malmö högskola Datavetenskap & kommunikation

60 KTH Protokoll nr 09/06 Anställningsutskottet (14) Bilaga 2 Anställningsprofil för adjungerad professor i tunnelteknik Ämnesområde Jord- och bergmekanik med inriktning mot tunnelteknik Ämnesbeskrivning Inom ämnesområdet ligger fokus på studier och utveckling av system för att i samband med tunneldrivning tillgodose samhällets strikta krav på inläckage av vatten och god produktion. Ämnets verksamhetsområde är den holistiska betraktelsen av teorier, teknik samt styrsystem att täta och dränera tunnlar sett ur såväl byggande som drift- och underhållsperspektiv. Verksamheten skall bygga på dagens forskning med fokus på formuleringar av synteser och provning av dessa i praktiken. Behörighet För behörighet att anställas som adjungerad professor krävs avlagd doktorsexamen inom ämnesområdet. Utöver dokumenterad vetenskaplig skicklighet läggs stor vikt vid teknisk skicklighet och att innehavaren har dokumenterat sig som en ledande specialist inom området. Bedömningsgrunder Särskild vikt kommer att läggas vid förmågan att bedriva syntesforskning på internationell nivå. Förmågan att finna extern finansiering för forskningen och skapa möjligheter till implementering tillmäts stor vikt.

61 KTH Protokoll nr 09/06 Anställningsutskottet (14) Bilaga 3 Anställningsprofil för biträdande lektor i genus, teknik och ledning Ämnesområde Genus, teknik och ledning Ämnesbeskrivning Ämnesområdet Genus, teknik och ledning inriktas mot organisations- och ledningsteori i tekniska verksamheter organization gender, där teorier om könsordning i organisationer kring begreppen struktur, kultur och makt är centrala. Forskningen innefattar ledarskapsteori i könsperspektiv med fokus på konstruktioner av ledarskap och kön samt förändringar i organisationer med avseende på maktrelationer mellan könen, vilket inkluderar empiriska och teoretiska problematiseringar av maktoch motståndsprocesser. Behörighet Behörig att anställas som biträdande lektor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma ifråga i första hand, om det finns särskilt skäl. Bedömningsgrunder Vid anställningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet. Av betydelse för anställningen är sökandes förmåga att bidra till undervisningen inom ämnesområdet i grund- och forskarutbildningen. Av betydelse för anställningen är sökandes kunskaper (empiriska som teoretiska) om förändringsarbete i organisationer relaterade till ämnesområdet. Vidare beaktas förmåga till samverkan med det omgivande samhället liksom förmåga att finansiera sin verksamhet via externa anslag. Bedömningsgrunder vid ansökan om befordran av biträdande lektor till lektor Vid anställningen kommer särskild vikt att läggas vid sökandens förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella skrifter, och sökandens förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet. Som särskild bedömningsgrund skall gälla sökandens förmåga att kunna undervisa på svenska.

62 KTH Protokoll nr 09/06 Anställningsutskottet (14) Bilaga 4 Anställningsprofil för anställning som biträdande lektor i proteinmodellering Ämnesområde Proteinmodellering Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar proteinmodellering med inriktning mot proteomik, innefattande enzymkatalys samt specifika tillämpningar inom biofotonik och bioelektronik. Särskilda utvecklingsområden är multiskals modellering (som övergriper olika tidsskalor i tid och rum), som möjliggör atomspecifik analys och problemstudier av global natur som proteinveckning i olika miljöer. Behörighet Behörig att anställas som biträdande lektor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma ifråga i första hand, om det finns särskilt skäl. Bedömningsgrunder Vid anställningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet. En bedömningsgrund utgör förmåga till grundläggande teori- och metodutveckling med potentiell genomslagskraft inom framtida proteinmodellering, samt tillämpningar på experimentellt relevanta problemställningar. Av betydelse för anställningen är sökandes förmåga att bidra till undervisningen inom ämnesområdet i grund- och forskarutbildningen. Av vikt är också sökandes förmåga till integrering i olika experimentella projekt inom skolan för bioteknologi. Vidare beaktas förmåga till samverkan med det omgivande samhället liksom förmåga att finansiera sin verksamhet via externa anslag. Bedömningsgrunder vid ansökan om befordran av biträdande lektor till lektor Vid anställningen kommer särskild vikt att läggas vid sökandens förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella skrifter, och sökandens förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet. Som särskild bedömningsgrund skall gälla sökandens förmåga att kunna undervisa på svenska.

63 KTH Protokoll nr 09/06 Anställningsutskottet (14) Bilaga 5 Anställningsprofil för anställning som biträdande lektor i transportanalys Ämnesområde Transportanalys Ämnesbeskrivning Ämnet innefattar utveckling och tillämpning av metoder och modeller för analys, planering, utvärdering, styrning och utformning av transportsystem med huvudinriktning på persontransporter. Viktiga delområden är efterfråge- och prognosmodeller både på detaljerad och aggregerad nivå liksom värderingsstudier samt hur sådana verktyg och resultat kan användas för planering och utvärdering av hållbara transportsystem. Ett likaså viktigt delområde är modellering av trafikinteraktioner och trafikbeteende som stöd för operativ styrning av trafiksystem med olika former av intelligenta trafiksystem (ITS). Behörighet Behörig att anställas som biträdande lektor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma ifråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Bedömningsgrunder Vid anställningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet. Av betydelse för anställningen är sökandes förmåga att bidra till undervisningen inom ämnesområdet i grund- och forskarutbildningen. Vidare beaktas förmåga till samverkan med det omgivande samhället liksom förmåga att finansiera sin verksamhet via externa anslag. Bedömningsgrunder vid ansökan om befordran av biträdande lektor till lektor Vid anställningen kommer särskild vikt att läggas vid sökandens förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella skrifter, och sökandens förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet. Som särskild bedömningsgrund skall gälla sökandens förmåga att kunna undervisa på svenska.

64 KTH Protokoll nr 09/06 Anställningsutskottet (14) Bilaga 6 Anställningsprofil för anställning som biträdande lektor i genteknologi Ämnesområde Genteknologi Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar genteknologi med inriktning mot genetisk analys. Forskningen innefattar utveckling av nya tekniker för säkrare, snabbare och billigare analys av genetiska förändringar som bland andra är orsak till ärftliga sjukdomar. Behörighet Behörig att anställas som biträdande lektor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma ifråga i första hand, om det finns särskilt skäl. Bedömningsgrunder Vid anställningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet, samt tidigare erfarenheter av kursplanering och kursansvar. Särskilt meriterande ses erfarenheter inom molekylärgenetisk metodutveckling. Av betydelse för anställningen är sökandes förmåga att bidra till undervisningen inom ämnesområdet i grund- och forskarutbildningen. Vidare beaktas förmåga till samverkan med det omgivande samhället liksom förmåga att finansiera sin verksamhet via externa anslag. Bedömningsgrunder vid ansökan om befordran av biträdande lektor till lektor Vid anställningen kommer särskild vikt att läggas vid sökandens förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella skrifter, och sökandens förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet. Som särskild bedömningsgrund skall gälla sökandens förmåga att kunna undervisa på svenska.

65 KTH Protokoll nr 09/06 Anställningsutskottet (14) Bilaga 7 Anställningsprofil för anställning som biträdande lektor i talteknologi Ämnesområde Talteknologi Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar interaktiva system och metoder för i första hand talad mänsklig kommunikation. Tyngdpunkten kommer att ligga på talteknologiska modeller för talproduktion, talförståelse och dialog. En central aspekt är modeller för samspelet i talad mänsklig interaktion och integration av dessa i kompletta system. Behörighet Behörig att anställas som biträdande lektor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma ifråga i första hand, om det finns särskilt skäl. Bedömningsgrunder Vid anställningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet. Av betydelse för anställningen är sökandes förmåga att bidra till undervisningen inom ämnesområdet i grund- och forskarutbildningen. Industrierfarenhet inom talteknologiområdet är av särskilt värde. Vidare beaktas förmåga till samverkan med det omgivande samhället liksom förmåga att finansiera sin verksamhet via externa anslag. Bedömningsgrunder vid ansökan om befordran av biträdande lektor till lektor Vid anställningen kommer särskild vikt att läggas vid sökandens förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella skrifter, och sökandens förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet.. Som särskild bedömningsgrund skall gälla sökandens förmåga att kunna undervisa på svenska

66 KTH Protokoll nr 09/06 Anställningsutskottet (14) Bilaga 8 Anställningsprofil för anställning som forskarassistent i experimentell biologisk fysik Ämnesområde Experimentell biologisk fysik Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar experimentell biologisk fysik med inriktning mot biomolekylära och cellbiologiska frågeställningar. Experimentell utveckling avser främst spektroskopiska och avbildande mikroskopbaserade metoder samt deras applikationer inom cell- och molekylärbiologi samt biokemi. Forskningen kan även innefatta matematisk modellering av biologiska och biokemiska processer samt kopplingar till kliniska frågeställningar. Behörighet Behörig att anställas som forskarassistent är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma ifråga i första hand, om det finns särskilt skäl. Bedömningsgrunder Vid anställningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet, erfarenhet av metodutveckling samt dokumenterade självständiga bidrag inom ämnesområdet. Kompetens i laserspektroskopi eller avbildande mikroskoptekniker tillmäts stor betydelse. Av vikt är vidare erfarenhet av frågeställningsdriven instrument- eller metodutveckling samt förankring i medicinska kliniska relevanta frågeställningar. Av betydelse för anställningen är också sökandes förmåga att bidra till undervisningen inom ämnesområdet i grund- och forskarutbildningen. Vidare beaktas förmåga till samverkan med det omgivande samhället liksom förmåga att finansiera sin verksamhet via externa anslag.

67 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 10/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande 1-17, Henrik Christensen, ordförande 18 Göran Stemme Håkan Olsson Studeranderepresentanter Martin Grimheden Övrig närvarande Katarina Bröms, sekreterare Anna Höglund Rehn Glenn Karlsson 1 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla välkomna. 2 Utseende av justerare Martin Grimheden utses att jämte ordföranden justera protokollet. 3 Föredragningslistan Föredragningslistan fastställs med följande ändringar: Under 23, Övriga ärenden, tas ärendet anställningsprofil för lektor i mikrosystemteknik med inriktning mot mikrofluidik upp. 4 Meddelanden Inga meddelanden föreligger. 5 Delegationsbeslut De delegationsbeslut ordföranden har fattat sedan föregående sammanträde har sänts ut och läggs till handlingarna. 6 Föregående protokoll Bordlagt ärende 13a Docent i yrkeskunnande och teknologi (Maria Hammarén) behandlas vid dagens sammanträde under 21. Föregående protokoll läggs till handlingarna. 7 Utseende av sakkunniga för ansökningar om befordran till professor Dnr Föredragande: Ordföranden

68 KTH Protokoll nr 10/06 Anställningsutskottet (12) Dekan Björn Hårsman och professor Hans Mattson, vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, föreslår att professor Stig Enemark, Ålborgs universitet, professor Hans Sevatdal, Universitetet för miljö- och biovetenskap, Norge, och professor Ari Ekroos, Tekniska högskolan, Helsingfors, utses som sakkunniga att granska befordran till professor med diarienummer :7. Utskottet beslutar enligt förslaget och utser professor Stig Enemark, professor Hans Sevatdal, och professor Ari Ekroos, som sakkunniga. Vid förra sammanträdet utsågs två sakkunniga för sökande med diarienummer :6. Som ytterligare sakkunnig föreslås biträdande professor Carl Sovinec, Wisconsin universitet, USA. Utskottet beslutar enligt förslaget och utser biträdande professor Carl Sovinec som sakkunnig. 8 Fastställande av anställningsprofil för anställning som lektor i fotonik Dnr V Anhållan om att anställningsprofil fastställs för anställning som lektor i fotonik har inkommit från dekan Mikael Östling och professor Gunnar Björk vid skolan för informations- och kommunikationsteknik. Utskottet beslutar fastställa föreslagna anställningsprofil, bilaga 1. 9 Fastställande av anställningsprofil för anställning som lektor i strukturbiologi med inriktning mot biosyntes och nedbrytning av växtfibrer Dnr V Anhållan om att anställningsprofil fastställs för anställning som lektor i strukturbiologi med inriktning mot biosyntes och nedbrytning av växtfibrer har inkommit från professor Tuula Teeri och docent Christina Divne vid skolan för bioteknologi. Utskottet beslutar fastställa föreslagen anställningsprofil, bilaga Fastställande av anställningsprofil för anställning som lektor i växtmolekylärbiologi med inriktning mot membranproteiner Dnr V Anhållan om att anställningsprofil fastställs för anställning som lektor i växtmolekylärbiologi med inriktning mot membranproteiner har inkommit från professor Tuula Teeri och docent Christina Divne vid skolan för bioteknologi. Utskottet beslutar fastställa föreslagen anställningsprofil, bilaga 3.

69 KTH Protokoll nr 10/06 Anställningsutskottet (12) 11 Utseende av sakkunniga för anställning som lektor i kemiteknik med inriktning mot miljökatalys Dnr V En sökande finns till anställningen. Den sökande har ansökt om befordran till professor. Dekan Peter Somfai, vid skolan för kemivetenskap, föreslår att professor Hans Karlsson, Lunds universitet, professor Riitta Keiski, Oulu universitet, Finland, som sakkunniga för lektoratet samt för ansökan om befordran. Vidare föreslår dekan Peter Somfai att professor Anders Holmen utses som sakkunnig att granska ansökan om befordran till professor. Utskottet beslutar enligt förslaget och utser professor Hans Karlsson, professor Anders Holmen och professor Riitta Keiski som sakkunniga. 12 Utseende av sakkunniga för anställning som lektor i kemiteknik med inriktning mot heterogen katalys och nanoteknologi Dnr V En sökande finns till anställningen. Den sökande har ansökt om befordran till professor. Dekan Peter Somfai, vid skolan för kemivetenskap, föreslår att professor Hans Karlsson vid Lunds universitet och professor Marie-Isabelle Baraton, Université de Limoges, Frankrike utses som sakkunniga för lektoratet samt för ansökan om befordran. Vidare föreslår dekan Peter Somfai att bitr professor Magnus Skoglund, Chalmers tekniska högskola, utses som sakkunnig att granska ansökan om befordran till professor. Utskottet beslutar enligt förslaget och utser professor Hans Karlsson, biträdande professor Magnus Skoglund och professor Marie-Isabelle Baraton som sakkunniga. 13 Utseende av sakkunnig för anställning som forskarassistent i regional planering med inriktning stadsplanering och urban utveckling Dnr A En sökande finns till anställningen. Dekan Björn Hårsman och professor Göran Cars, vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, har inkommit med förslag att professor Knut Strömberg, Chalmers tekniska högskola, utses som sakkunnig. Utskottet beslutar enligt förslaget och utser professor Knut Strömberg som sakkunnig.

70 KTH Protokoll nr 10/06 Anställningsutskottet (12) 14 Utseende av sakkunnig för anställning som forskarassistent med inriktning mot miljöfördelningsaspekter Dnr A En sökande finns till anställningen. Dekan Björn Hårsman och professor Göran Cars, vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, har inkommit med förslag att docent Johan Hedrén, Linköpings universitet, utses som sakkunnig. Utskottet beslutar enligt förslaget och utser docent Johan Hedrén om sakkunnig. 15 Utseende av sakkunnig för anställning som forskarassistent i mikrosystemteknik med inriktning mot 3D-MEMS Dnr E En sökande finns till anställningen. Dekan Björn Ottersten, vid skolan för elektro- och systemteknik, har inkommit med förslag att professor Miko Elwenspoek, Twente University, Nederländerna, utses som sakkunnig. Utskottet beslutar enligt förslaget och utser professor Miko Elwenspoek som sakkunnig. Göran Stemme deltar ej i beslutet. 16 Utseende av sakkunnig för anställning som forskarassistent i mikrosystemteknik med inriktning mot RF-MEMS Dnr E En sökande finns till anställningen. Dekan Björn Ottersten, vid skolan för elektro- och systemteknik har inkommit med förslag att professor Anders Rydberg, Uppsala Universitet, utses som sakkunnig. Utskottet beslutar enligt förslaget och utser professor Anders Rydberg som sakkunnig. Göran Stemme deltar ej i beslutet. 17 Utseende av sakkunniga för anställning som professor i nätverksbaserad reglerteknik Dnr V Doss 411 Två sökande finns till anställningen.

71 KTH Protokoll nr 10/06 Anställningsutskottet (12) Dekan Björn Ottersten och professor Bo Wahlberg, vid skolan för elektro- och systemteknik, har inkommit med förslag att professor Torkel Glad, Linköpings universitet, professor Panos J. Antsaklis, University of Notre Dame, Indiana och professor Alexander Medvedev, Uppsala universitet, utses som sakkunniga. Utskottet beslutar enligt förslaget och utser professor Torkel Glad, professor Panos J. Antsaklis, och professor Alexander Medvedev, som sakkunniga. 18 Utseende av sakkunniga för anställning som professor i matematisk statistik Dnr Doss 411 Sex sökande finns till anställningen. Dekan Gustav Amberg, professor Anders Lindquist, och professor Boualem Djehiche, vid skolan för teknikvetenskap, har inkommit med förslag att professor Peter Jagers, Chalmers Tekniska Högskola, professor Claudia Klüppelberg, Münchens Tekniska Högskola, Tyskland och professor Michael Sørensen, Köpenhamns universitet, Danmark, utses som sakkunniga. Utskottet beslutar enligt förslaget och utser professor Peter Jagers, professor Claudia Klüppelberg, och professor Michael Sørensen, som sakkunniga. Lars Holst deltar ej i beslutet. 19 Förslag till innehavare av anställning som forskarassistent i elektriska energisystem med inriktning mot stokastisk modellering Dnr E En sökande, Mikael Amelin, finns till anställningen. Sakkunnigutlåtande i ärendet har inkommit från professor Olav Bjarte Fosso, NTNU, Norge. På grundval av den sökandes meriter och den sakkunniges utlåtande beslutar utskottet enhälligt föreslå skolchefen vid skolan för elektro- och systemteknik att Mikael Amelin anställs som forskarassistent i elektriska energisystem med inriktning mot stokastisk modellering. 20 Fastställande av anställningsprofil för anställning som lektor datalogi med inriktning mot beräkningsbiologi, speciellt neuroinformatik Dnr V Anhållan om att anställningsprofil fastställs för anställning som lektor datalogi med inriktning mot beräkningsbiologi har inkommit från dekan Ingrid Melinder, vid skolan för datavetenskap och kommunikation. Utskottet beslutar fastställa föreslagna anställningsprofil, bilaga 4.

72 KTH Protokoll nr 10/06 Anställningsutskottet (12) 21 Docent i yrkeskunnande och teknologi (Maria Hammarén) Dnr V Doss 67 Ansökan har inkommit från Maria Hammarén om att bli antagen som docent i yrkeskunnande och teknologi. Dekan Bengt Lindberg och professor Claes Gustafsson, vid skolan för industriell teknik och management, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet samt föreslår att professor Bengt Kristensson Uggla, Åbo Akademi, utses som sakkunnig. Anställningsutskottet beslutar efter granskning av ansökan enligt förslaget och utser professor Bengt Kristensson Uggla som sakkunnig. 22 Docent i mark- och vattenteknik (Berit Balfors) Dnr V Doss 67 Ansökan har inkommit från Berit Balfors om att bli antagen som docent i mark- och vattenteknik. Dekan Björn Hårsman, och professor Per-Erik Jansson, vid skolan för arkitektur- och samhällsbyggnad, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet samt föreslår att professor Reinhold Castensson, Linköpings universitet, utses som sakkunnig. Anställningsutskottet beslutar efter granskning av ansökan enligt förslaget och utser professor Reinhold Castensson som sakkunnig. 23 Övriga frågor 23a Fastställande av anställningsprofil för anställning som lektor i mikrosystemteknik med inriktning mot mikrofluidik Dnr E Anhållan om att anställningsprofil fastställs för anställning som lektor i mikrosystemteknik med inriktning mot mikrofluidik har inkommit från dekan Björn Ottersten och professor Göran Stemme, vid skolan för elektro- och systemteknik. Utskottet beslutar fastställa föreslagna anställningsprofil, bilaga 5. Göran Stemme deltar ej i beslutet.

73 KTH Protokoll nr 10/06 Anställningsutskottet (12) 24 Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat och önskar alla en trevlig sommar. Martin Grimheden tackas särskilt för sin tid som ledamot i anställningsutskottet. Vid protokollet Katarina Bröms Justeras Lars Holst Henrik Christensen Martin Grimheden 1-17,

74 KTH Protokoll nr 10/06 Anställningsutskottet (12) Bilaga 1 Anställningsprofil för anställning som lektor i fotonik Ämnesområde Fotonik Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar forskning och undervisning inom fotonik, med speciell inriktning mot egenskaper, teori, karaktärisering och applikationer av fotoniska kristaller. Applikationerna innefattar telekommunikationstillämpningar och biofotonik. Behörighet För behörighet att anställas som lektor krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskapliga kompetens eller annan yrkesskicklighet inom området, genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper samt pedagogisk skicklighet. Bedömningsgrunder Lika stor vikt kommer att läggas vid den sökandes förmåga att kunna genomföra utbildning av hög kvalitet inom grund- och forskarutbildning och att bedriva forskning på hög internationell nivå. Som särskild bedömningsgrund kommer graden av intresse och förmåga till pedagogiskt utvecklings- och förnyelsearbete liksom förmåga att initiera och driva egna forskningsprojekt att tillmätas stor vikt. Undervisning på svenska i de lägre årskurserna på KTH är ett krav. Vidare beaktas förmåga till samverkan med det omgivande samhället och förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete.

75 KTH Protokoll nr 10/06 Anställningsutskottet (12) Bilaga 2 Anställningsprofil för anställning som lektor i strukturbiologi med inriktning mot biosyntes och nedbrytning av växtfibrer Ämnesområde Strukturbiologi med inriktning mot biosyntes och nedbrytning av växtfibrer Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar bestämning av, för ämnesområdet relevanta, proteiners struktur med hjälp av röntgenkristallografisk metodik, studier avseende struktur-funktionsamband och katalytiska mekanismer, samt rationell strukturdesign av proteiner för relevanta funktionsstudier och tillämpningar. Behörighet För behörighet att anställas som lektor krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet inom området, genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper samt pedagogisk skicklighet. Bedömningsgrunder Vid tillsättningen kommer lika vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Därutöver krävs forskningserfarenhet inom ämnesområdet. Som särskild bedömningsgrund kommer stor vikt att fästas vid goda kunskaper och erfarenheter inom strukturbiologi, strukturbiokemi och strukturbestämning av kolhydrataktiva enzymer. Av betydelse är även den sökandes förmåga att aktivt leda, utforma och deltaga i undervisning och handledning inom grund- och forskarutbildningen. Undervisning på svenska i de lägre årskurserna på KTH är ett krav. Vidare kommer den sökandes förmåga att på självständig externfinansierad bas bedriva och leda forskningsprojekt att tillmätas stor vikt.

76 KTH Protokoll nr 10/06 Anställningsutskottet (12) Bilaga 3 Anställningsprofil för anställning som lektor i växtmolekylärbiologi med inriktning mot membranproteiner Ämnesområde Växtmolekylärbiologi med inriktning mot membranproteiner Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar molekylärbiologisk forskning avseende växters utveckling och livsprocesser med betoning på membranproteinernas funktioner i växternas cellvägg. Behörighet För behörighet att anställas som lektor krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet inom området, genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper samt pedagogisk skicklighet. Bedömningsgrunder Vid tillsättningen kommer lika vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Därutöver krävs forskningserfarenhet inom ämnesområdet. Som särskild bedömningsgrund kommer stor vikt att fästas vid erfarenhet av karaktärisering av membranproteiner och studier av proteinproteinsamverkan i plasmamembranet. I detta ingår även metoder för proteinuttryck i växtceller och proteinproduktion i heterologa system. Undervisning på svenska i de lägre årskurserna på KTH är ett krav. Vidare beaktas förmåga till samverkan med det omgivande samhället och förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete. Vidare kommer den sökandes förmåga att på självständig externfinansierad bas bedriva och leda forskningsprojekt att tillmätas stor vikt.

77 KTH Protokoll nr 10/06 Anställningsutskottet (12) Bilaga 4 Anställningsprofil lektorat i datalogi med inriktning mot beräkningsbiologi Ämnesområde Datalogi Ämnesbeskrivning Datalogi med inriktning mot beräkningsbiologi. Ämnets inriktning har fokus på studium av struktur och dynamisk funktion hos biologiska system, i detta fall främst nervsystemet och hjärnan med hjälp av matematiska och datalogiskberäkningsvetenskapliga verktyg. Behörighetskrav Behörig att anställas som lektor är den som dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, dels har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, dels har visat pedagogisk skicklighet. Bedömningsgrunder Vid anställning skall särskild vikt fästas vid vetenskaplig skicklighet. Speciellt vid gedigen kompetens och egen tidigare forskning inom datavetenskap-matematik med profil mot algoritmer, beräkningsvetenskap och/eller biofysik med tillämpning inom beräkningsneurobiologi och neuroinformatik. Dokumenterad erfarenhet av och förmåga att samarbeta tvärvetenskapligt med experimentella neuroforskare, såväl som att oberoende initiera sådant samarbete, är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid den sökandes förmåga att bedriva forskning på hög internationellt nivå samt att kunna genomföra utbildning av hög kvalitet inom grund- och forskarutbildning. Som särskild grund kommer graden av intresse och förmåga att initiera och driva egna forskningsprojekt liksom förmåga till pedagogisk utvecklings- och förnyelsearbete att tillmätas stor vikt.

78 KTH Protokoll nr 10/06 Anställningsutskottet (12) Bilaga 5 Anställningsprofil för lektor i mikrosystemteknik Ämnesområde: Mikrosystemteknik med inriktning mot mikrofluidik Ämnesbeskrivning: Ämnet omfattar Mikrosystemteknologi med inriktning mot mikrofluidik, vilket inkluderar hantering av gas såväl som vätskor i mikrometer- och millimeterskalan. Framställningen av dessa strukturer och komponenter är i huvudsak baserad på material och tillverkningsmetoder för MEMS. Ämnet har ett starkt fokus på tillämpningar. Av centralt intresse är utvecklandet av teoretiska modeller samt genomförandet av verifierande experiment för nya mikrofluidiska frågeställningar och koncept. Behörighet: Behörig att anställas lektor är den som dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen, dels har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, dels har visat pedagogisk skicklighet. Bedömningsgrunder: Som bedömningsgrunder gäller sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av god vetenskaplig kvalitet inom ämnesområdet, publicerad i internationella skrifter, omfattande erfarenhet från forskningsprojekt i samarbete med industri och institut, dokumenterat god förmåga att attrahera extern finansiering av forskningsverksamhet, samt sökandes erfarenhet av att leda forskningsverksamhet på olika nivåer. Av betydelse för anställningen är också den sökandes förmåga att bidraga till undervisning inom ämnesområdet i grund- och forskarutbildningen.

79 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 11/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Mårtensson Lena Häggström Lars-Göran Mattsson Håkan Olsson Göran Stemme Studeranderepresentanter Martin Grimheden Per Åsberg Övrig närvarande Maria Lindencrona, sekreterare Dilek Gür 1 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla välkomna. Dilek Gür, fakultetens kansli, medges rätt att närvara vid dagens sammanträde. 2 Utseende av justerare Lena Häggström utses att jämte ordföranden justera protokollet. 3 Föredragningslistan Föredragningslistan fastställs. 4 Meddelanden Ordföranden informerar om professor Tuula Teeri beslut att avgå som ordförande för tjänsteförslagsnämnden för kemivetenskap och bioteknik. 5 Delegationsbeslut Delegationsbeslut har skickats ut. 6 Föregående protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna.

80 KTH Protokoll nr 11/06 Anställningsutskottet (15) 7 Fastställande av anställningsprofil för anställning som lektor i hållfasthetslära Dnr V Föredragande: Ordförande Anhållan om att anställningsprofil fastställs för anställning som lektor i hållfasthetslära har inkommit från professor Gustav Amberg, dekan vid skolan för teknikvetenskap. Utskottet beslutar fastställa föreslagna anställningsprofil, bilaga 1. 8 Fastställande av anställningsprofil för anställning som lektor i matematisk statistik Dnr V Föredragande: Håkan Olsson Anhållan om att anställningsprofil fastställs för anställning som lektor i matematisk statistik har inkommit från professor Arne Johnsson, prodekan vid skolan för teknikvetenskap Utskottet beslutar efter justering fastställa föreslagna anställningsprofil, bilaga 2. Lars Holst deltar ej i beslutet. 9 Fastställande av anställningsprofil för anställning som lektor i data - och systemvetenskap med inriktning mot teknik för interaktiva system Dnr V Föredragande: Ordföranden Anhållan om att anställningsprofil fastställs för anställning som lektor i data- och systemvetenskap med inriktning mot teknik för interaktiva system har inkommit från professor Mikael Östling, dekan vid skolan för informations- och kommunikationsteknik. Utskottet beslutar efter justering fastställa föreslagna anställningsprofil, bilaga Fastställande av anställningsprofil för anställning som lektor i data - och systemvetenskap med inriktning mot informationssystem Dnr V Föredragande: Ordföranden Anhållan om att anställningsprofil fastställs för anställning som lektor i data- och systemvetenskap med inriktning mot informationssystem har inkommit från professor Mikael Östling, dekan vid skolan för informations- och kommunikationsteknik. Utskottet beslutar efter justering fastställa föreslagna anställningsprofil, bilaga 4.

81 KTH Protokoll nr 11/06 Anställningsutskottet (15) 11 Fastställande av anställningsprofil för anställning som lektor i miljöstrategisk analys Dnr V Föredragande: Ordföranden Anhållan om att anställningsprofil fastställs för anställning som lektor i miljöstrategisk analys har inkommit från professor Björn Hårsman, dekan vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Utskottet beslutar efter justering fastställa föreslagna anställningsprofil, bilaga Utseende av sakkunniga för anställning som lektor i mikrosystemteknik med inriktning mot mikrofluidik Dnr V Föredragande: Ordföranden En ansökan har inkommit till anställningen. Professor Göran Stemme och dekanus Björn Ottersten, skolan för elektro- och systemteknik föreslår att professor Thomas Laurell, Lunds Tekniska Högskola, och professor Roland Zengerle, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, utses som sakkunniga. Utskottet beslutar enligt förslaget och utser professor Thomas Laurell och professor Roland Zengerle som sakkunniga Göran Stemme deltar inte i beslutet. 13 Utseende av sakkunniga för anställning som lektor i strukturbiologi med inriktning mot biosyntes och nedbrytning av växtfibrer Dnr V Föredragande: Ordföranden En ansökan har inkommit till anställningen. Prodekanus Tuula Teeri, skolan för bioteknologi, föreslår att professor Inger Andersson, Uppsala universitet, och professor Gunter Schneider, Karolinska Institutet, utses som sakkunniga. Utskottet beslutar enligt förslaget och utser professor Ingrid Andersson och professor Gunter Schneider om sakkunniga. 14 Utseende av sakkunniga för anställning som lektor i växtmolekylärbiologi med inriktning mot membranproteiner Dnr V Föredragande: Ordföranden En ansökan har inkommit till anställningen. Prodekanus Tuula Teeri, skolan för bioteknologi, föreslår att professor Per Kjellbom, Lunds universitet, och professor Paula Elomaa, University of Helsinki, utses som sakkunniga.

82 KTH Protokoll nr 11/06 Anställningsutskottet (15) Utskottet beslutar enligt förslaget och utser professor Per Kjellbom och professor Paula Elomaa som sakkunniga. 15 Utseende av sakkunnig för granskning av pedagogisk kompetens för lektor i nanobioteknik Dnr V En anhållan har inkommit från professor Stefan Ståhl, dekan vid skolan för bioteknologi om att Helen Andersson ska prövas enligt handläggningsordning för anställning av lektor då personen tidigare har varit anställd som forskare vid forskningsråd. Professor Stefan Ståhl anhåller om att en anställningsprofil fastställs för anställning för lektor i nanobioteknik, samt föreslår att professor Jörgen Carlsson, Uppsala universitet och professor Maria Strömme, Uppsala universitet, utses som sakkunniga Utskottet beslutar efter justering fastställa föreslagna anställningsprofil, bilaga 6. Utskottet beslutar enligt förslaget och utser Jörgen Carlsson och Maria Strömme som sakkunniga. 16 Utseende av sakkunniga för anställning som professor i Växtglykobiologi Dnr V Doss 411 Föredragande: Ordföranden En ansökan har inkommit till anställningen. Prodekanus Tuula Teeri, skolan för bioteknologi, föreslår att professor Paul Gatenholm, Chalmers teknikiska högskola, professor Antony Bacic, University of Melbourne, Australien och professor Malcolm Brown, University of Texas, USA utses som sakkunniga. Utskottet beslutar enligt förslaget och utser Paul Gatenholm, Antony Bacic och Malcolm Brown som sakkunniga. 17 Utseende av sakkunniga för anställning som professor i transportvetenskap Dnr V Doss 411 Nio ansökningar har inkommit till anställningen. Dekanus Björn Hårsman, skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, föreslår att professor Margaret C Bell, University of Leeds, Storbritannien professor Phil Goodwin, University of West England, Storbritannien och professor Matti Pursula, Helsinki University of Technology, Finland utses som sakkunniga. Utskottet beslutar enligt förslaget och utser Margaret C Bell, Phil Goodwin och Matti Pursula Som sakkunniga under förutsättning att jävsgaranti inkommer. Lars-Göran Mattsson deltar inte i beslutet.

83 KTH Protokoll nr 11/06 Anställningsutskottet (15) 18 Forskarassistent med inriktning mot miljöfördelningsaspekter - Förslag till innehavare Dnr A En ansökan har inkommit till anställningen från Karolina Isaksson. Sakkunnigutlåtande i ärendet har inkommit från professor Johan Hedrén, Linköpings universitet. Utskottet bordlägger ärendet till kommande sammanträde. 19 Forskarassistent med i mikrosystemteknik med inriktning mot RF-MEMS - Förslag till innehavare Dnr E En ansökan har inkommit till anställningen från Joachim Oberhammer. Sakkunnigutlåtande i ärendet har inkommit från professor Anders Rydberg, Uppsala universitet. På grundval av den sökandes meriter och den sakkunniges utlåtande beslutar nämnden enhälligt föreslå skolchefen vid skolan för elektro- och systemteknik att Joachim Oberhammer anställs som forskarassistent i mikrosystemteknik med inriktning mot RF-MEMS. Göran Stemme deltar inte i beslutet. 20 Forskarassistent i regional planering med inriktning mot stadsplanering och urban utveckling - Förslag till innehavare. Dnr A En ansökan har inkommit till anställningen från Tigran Haas. Sakkunnigutlåtande i ärendet har inkommit från professor Knut Strömberg, Chalmers Tekniska Högskola. På grundval av den sökandes meriter och den sakkunniges utlåtande beslutar nämnden enhälligt föreslå skolchefen vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad att Tigran Haas anställs som forskarassistent i regional planering med inriktning mot stadsplanering och urban utveckling. 21 Ansökan om befordran från biträdande lektor till lektor Dnr V Hans Edin, anställd sedan som biträdande lektor vid skolan för elektro- och systemteknik, har ansökt om befordran till en anställning som lektor vid KTH.

84 KTH Protokoll nr 11/06 Anställningsutskottet (15) Enligt högskoleförordningen 4 kap 17 skall ämnesområdet för anställning som lektor vara det samma som för anställningen som biträdande lektor. Förslag på anställningsprofil med diarenummer V har inkommit från skolan för elektro- och systemteknik. Utskottet beslutar fastställa föreslagna anställningsprofil, bilaga 7. Professor Roland Eriksson, skolan för elektro- och systemteknik, föreslår att professor Erling Ildstad, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Norge och professor Stanislaw Gubanski, Chalmers, utses som sakkunniga Utskottet beslutar enligt förslag och utser professor Erling Ildstad och professor Stanislaw Gubanski som sakkunniga 22 Docentur i materialvetenskap Dnr V Doss 67 Föredragande: Ordföranden Ansökan har inkommit från Malin Selleby om att bli antagen som docent i materialvetenskap. Professor Bengt Lindberg och professor Bo Sundman, skolan för industriell teknik och management, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet och föreslår att doktor Alan Dinsdale NPL, Teddington, Storbritannien, utses om sakkunnig. Utskottet beslutar efter granskning av ansökan enligt förslaget och utser Alan Dinsdale som sakkunnig. 23 Docent i geoinformatik Dnr V Doss 67 Föredragande: Ordföranden Ansökan har inkommit från Vania Ceccato om att bli antagen som docent i geoinformatik. Professor Yifang Ban och professor Björn Hårsman, skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet och föreslår att professor Ander Östman, Högskolan i Gävle, utses om sakkunnig. Utskottet beslutar efter granskning av ansökan enligt förslaget och utser Ander Östman som sakkunnig. 24 Docentur i brobyggnad Dnr V Doss 67 Föredragande: Ordföranden Ansökan har inkommit från Raid Karoumi om att bli antagen som docent i brobyggnad. Professor Håkan Sundquist och prefekt Bengt Ljungqvist vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet och föreslår att docent Sven Thelandersson, Lunds Tekniska högskola, utses som sakkunnig.

85 KTH Protokoll nr 11/06 Anställningsutskottet (15) Utskottet beslutar efter granskning av ansökan enligt förslaget och utser Sven Thelandersson som sakkunnig. 25 Docent i strömningsfysik speciellt pappersprocessteknik Dnr Doss 67 Föredragande: Ordföranden Ansökan har inkommit från Daniel Söderberg om att bli antagen som docent i strömningsfysik speciellt pappersprocessteknik. Professor Henrik Alfredsson och professor Björn Amberg skolan för teknikvetenskap, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet och föreslår att professor Richard Kerekes, University of Brittish Columbia utses som sakkunnig. Utskottet beslutar efter granskning av ansökan enligt förslaget och utser Richard Kerekes som sakkunnig. 26 Docent i industriell arbetsvetenskap Dnr Doss 67 Föredragande: Ordföranden Ansökan har inkommit från Matti Kaulio om att bli antagen som docent i arbetsvetenskap. Professor Jan Forslin och dekanus Bengt Lindberg, skolan för industriell teknik och management, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet och föreslår att professor Andreas Werr, Handelshögskolan utses som sakkunnig. Utskottet beslutar efter granskning av ansökan enligt förslaget och utser Andreas Werr som sakkunnig. 27 Adjungerad professor i kretsloppsteknik vid avfallsbehandling Dnr V Doss 411 Föredragande: Ordföranden Anhållan om att anställningsprofil fastställs för en anställning som adjungerad professor i kretsloppsteknik vid avfallsbehandling, med doktor Gustav Tham, Telge AB som innehavare, har inkommit från professor Roger Thunvik, institutionen för Mark- och vattenteknik. Professor Roger Thunvik har vidare inkommit med förslag att professor Anders Hallgren, Lunds Universitet och professor Ola Holby, Karlstads universitet, utses som sakkunniga. Utskottet beslutar bordlägga ärendet till kommande sammanträde. 28 Övriga ärenden Inga övriga ärenden föreligger.

86 KTH Protokoll nr 11/06 Anställningsutskottet (15) 29 Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. Vid protokollet Maria Lindencrona Justeras Lars Holst Håkan Olsson 8 Lena Häggström

87 KTH Protokoll nr 11/06 Anställningsutskottet (15) Bilaga 1 Anställningsprofil för lektor i hållfasthetslära Ämnesområde Hållfasthetslära. Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar hållfasthetslära. Behörighet Behörig att anställas som lektor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller annan yrkeskicklighet inom det aktuella området, genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper samt pedagogisk skicklighet. Bedömningsgrunder Dokumenterad vetenskaplig, pedagogisk, teknisk och administrativ skicklighet samt ledaregenskaper, som är av betydelse för anställningen, kommer att bedömas vid tillsättningen. Särskild vikt läggs vid förmågan att meddela, planera och leda undervisning inom ämnet såväl på grundutbildnings- som på forskarutbildningsnivå liksom vid sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet. Goda kunskaper i svenska erfordras.

88 KTH Protokoll nr 11/06 Anställningsutskottet (15) Bilaga 2 Anställningsprofil för lektor i matematisk statistik Ämnesområde Matematisk statistik Ämnesbeskrivning Ämnet matematisk statistik omfattar generella metoder för statistisk modellbyggnad, sannolikhetsteori, analys av stokastiska modeller och statistisk inferens inklusive tillämpningar. Behörighet För behörighet att anställas som lektor krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskapliga kompetens eller annan yrkeskicklighet inom området, genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper, samt pedagogisk skicklighet. Bedömningsgrunder Vid bedömningen kommer lika stor omsorg att ägnas prövningen av den vetenskapliga som den pedagogiska skickligheten. Stor vikt kommer att läggas vid sökandes pedagogiska meriter och dokumenterad erfarenhet av undervisning inom ämnesområdet. Hänsyn kommer även tas till dokumenterad erfarenhet av examination, utvecklingsarbete av kurser och handledning av examensarbeten. Den sökande skall ha bedrivit forskning av hög kvalitet inom ett eller flera av de delområden som anges ovan. Särskilt meriterande är forsknings- och undervisningserfarenhet med anknytning till finansmatematik. Undervisning på svenska i de lägre årskurserna på KTH är ett krav. Innehavaren av lektoratet förväntas spela en aktiv roll för verksamheten i matematisk statistik vid matematikinstitutionen, såväl inom forskning som undervisning.

89 KTH Protokoll nr 11/06 Anställningsutskottet (15) Bilaga 3 Förslag till anställningsprofil för lektorat i data- och systemvetenskap, särskilt teknik för interaktiva system Ämnesområde Data- och systemvetenskap, särskilt teknik för interaktiva system Ämnesbeskrivning Området avser datavetenskapliga och tekniska aspekter av konstruktionen av interaktiva system bland vilka inkluderas internettjänster, tjänster för mobila och trådlösa system, stödsystem för samarbete och lärande, multimodala, adaptiva och kontextkänsliga system samt system inom genren ubiquitous computing. Behörighetskrav För behörighet att anställas som lektor krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskapliga kompetens eller annan yrkesskicklighet inom området, genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper samt pedagogisk skicklighet. Bedömningsgrunder Vid tillsättning fästes lika vikt vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Som ytterligare bedömningsgrunder gäller även den sökandes grad av intresse och förmåga till ämnesmässigt förnyelsearbete, förmåga att föra ut information om forskning i utbildning och det omgivande samhället, samt den sökandes samarbetsförmåga och förmåga till administrativt arbete. Sökande bör ha dokumenterad erfarenhet av såväl forskning som grundutbildning inom ämnesområdet. Arbete inom området förutsätter grundläggande kunskaper och metodkunnande inom human-machine interface. Då universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare ser vi gärna att kvinnor söker anställningen. Eventuell begäran att i stället anställas som professor skall anges tydligt i ansökan.

90 KTH Protokoll nr 11/06 Anställningsutskottet (15) Bilaga 4 Förslag till anställningsprofil för lektorat i data- och systemvetenskap, särskilt informationssystem Ämnesområde Data- och systemvetenskap, särskilt informationssystem Ämnesbeskrivning Med informationssystem avses IT-baserade system och tjänster som stödjer arbete, kommunikation och beslutsfattande inom och mellan organisationer. Av särskild betydelse för ämnet är: - System för kunskapshantering - System för hantering av verksamhetsprocesser - Språk, metodik och verktyg för verksamhetsmodellering - Objektorienterad analys och modellering - Analys, design och konstruktion av informationssystem - Globala och samverkande informationssystem. Behörighetskrav För behörighet att anställas som lektor krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskapliga kompetens eller annan yrkesskicklighet inom området, genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper samt pedagogisk skicklighet. Bedömningsgrunder Vid tillsättning fäst lika vikt vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Som ytterligare bedömningsgrunder gäller även den sökandes grad av intresse och förmåga till ämnesmässigt förnyelsearbete, förmåga att föra ut information om forskning i utbildning och det omgivande samhället, samt den sökandes samarbetsförmåga och förmåga till administrativt arbete. Sökande bör ha dokumenterad erfarenhet av såväl forskning som grundutbildning inom ämnesområdet. Då universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare ser vi gärna att kvinnor söker anställningen. Eventuell begäran att i stället anställas som professor skall anges i ansökan.

91 KTH Protokoll nr 11/06 Anställningsutskottet (15) Bilaga 5 Förslag till anställningsprofil för anställning som lektor i miljöstrategisk analys Ämnesområde Miljöstrategisk analys Ämnesbeskrivning Miljöstrategisk analys utgörs av analyser för långsiktiga lösningar och kunskapsuppbyggnad kring strategiska miljöproblem. Ämnets verksamhetsområde ligger i skärningen mellan miljöfrågor, samhällsförändringar och teknikutveckling och har en tvärvetenskaplig profil. Livscykelanalyser och andra miljösystemanalytiska verktyg används för att bedöma miljöpåverkan av olika system såsom planer, policies, produkter och tjänster. Livscykelanalysinriktningen innefattar både tillämpningar och metodikutveckling. Behörighet För behörighet att anställas som lektor krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet inom området, genomgången högskolpedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper samt pedagogisk skicklighet. Bedömningsgrunder Vid bedömningen kommer lika stor omsorg att ägnas prövningen av den vetenskapliga som den pedagogiska skickligheten. Särskild vikt kommer att läggas vid förmåga att bedriva forskning på hög internationell nivå. Vidare kommer förmåga att initiera och genomdriva utbildning på hög nivå att beaktas. Som särskild bedömningsgrund kommer förmåga att finna extern finansiering för forskning och att sprida forskningsresultat, samt förmåga att leda tvärvetenskaplig forskningsverksamhet (inklusive teknik-, natur och samhällsvetenskaper) att tillmätas stor vikt.

92 KTH Protokoll nr 11/06 Anställningsutskottet (15) Bilaga 6 Anställningsprofil för anställning som lektor i nanobioteknik Nanobioteknik Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar utveckling och användning av mikro- och nanoteknik för tillämpningar inom bioteknik. Mikrochip med nanokomponenter för analys av DNA, proteiner och celler är av särskild vikt. Behörighet För behörighet att anställas som lektor krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskapliga kompetens eller annan yrkesskicklighet inom området, genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper samt pedagogisk skicklighet. Bedömningsgrunder Lika stor vikt kommer att läggas vid den sökandes förmåga att kunna genomföra utbildning av hög kvalitet inom grund- och forskarutbildning som dennes kompetens att bedriva forskning på hög internationell nivå. Som särskild bedömningsgrund kommer graden av intresse och förmåga till pedagogiskt utvecklings- och förnyelsearbete liksom förmåga att initiera och driva egna forskningsprojekt att tillmätas stor vikt. Undervisning på svenska i de lägre årskurserna på KTH är ett krav. Vidare beaktas förmåga till samverkan med det omgivande samhället och förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete.

93 KTH Protokoll nr 11/06 Anställningsutskottet (15) Bilaga 7 Anställningsprofil för Hans Edin ansökan om befordran till lektor i elektrotekniska system med särskild inriktning mot elektrotekniska materials användning Hans Edin, anställd sedan som biträdande lektor vid institutionen för elektrotekniska system, har ansökt om befordran till en anställning som lektor vid KTH. En anställningsprofil bestående av ämnesområde och behörighetskrav ska fastställas för den sökande. Enligt Högskoleförordningen 4 kap 17 har beslut fattats om de bedömningsgrunder som ska användas vid prövningen av hans ansökan om befordran till lektor vid fastställandet av anställningsprofilen för anställning som biträdande lektor (rekryteringsnämnden , protokoll nr 12, 13). Ämnesområde Elektrotekniska system med särskild inriktning mot elektrotekniska materials användning. Ämnesbeskrivning I ämnet ingår studier av elektrotekniska materials användning i elektrotekniska system och komponenter. Häri innefattas modeller för materialen och hur dessa kan användas för konstruktion av elektrotekniska komponenter eller för analys av deras driftegenskaper, exempelvis åldring. En viktig del är analys av elektromagnetiska fält i elektrotekniska material och hur materialens egenskaper påverkar och påverkas av dessa. Behörighetskrav Högskoleförordningen 4 kap 7 och universitetsstyrelsens beslut , protokoll nr 6, 2.1. BEDÖMNINGSGRUNDER VID ANSÖKAN OM BEFORDRAN AV BITRÄDANDE LEKTOR TILL LEKTOR Vid anställningen kommer särskild vikt att läggas vid sökandens förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella* skrifter, och sökandens förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet. Som särskild bedömningsgrund skall gälla sökandens förmåga att kunna undervisa på svenska. För de ämnesområden där internationell publicering inte är aktuell, kan i stället publicering i motsvarande grad i nationella skrifter gälla.

94 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 12/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Henrik Christensen Håkan Olsson Göran Stemme Studeranderepresentanter Per Åsberg Övrig närvarande Maria Lindencrona, sekreterare 1 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla välkomna. 2 Utseende av justerare Göran Stemme utses att jämte ordföranden justera protokollet. 3 Föredragningslistan Föredragningslistan fastställs. 4 Meddelanden Ordföranden informerar om att professor Åke Rasmuson ersätter Tuula Teeri som ordförande för tjänsteförslagsnämnden för kemivetenskap och bioteknik. Ny ledamot av nämnden är professor Pål Nyren. 5 Delegationsbeslut Delegationsbeslut har skickats ut. 6 Föregående protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna. 7 Utseende av sakkunniga för ansökningar om befordran till professor Dnr Doss 411 Föredragande: Ordförande Vid sammanträdet utsågs en sakkunnig för sökande med diarienummer :17. Professor Mikael Benedicks, vid skolan för teknikvetenskap, föreslår att professor Mats Andersson, Chalmers tekniska högskola och professor Aline Bonami, Université d Orleans,

95 KTH Protokoll nr 12/06 Anställningsutskottet (4) Frankrike utses som ytterligare sakkunniga att granska sökandes med diarienummer :17 befordran till professor. Utskottet beslutar enligt förslaget och utser professor Mats Andersson och professor Aline Bonami, som sakkunniga. 8 Fastställande av anställningsprofil för anställning som lektor i jord- och bergmekanik Dnr V Föredragande: Ordförande Anhållan om att anställningsprofil fastställs för anställning som lektor i jord och bergmekanik har inkommit från professor Håkan Stille, prefekt Bengt Ljungqvist och dekan Björn Hårsman vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Utskottet beslutar efter justering fastställa föreslagna anställningsprofil, bilaga 1. 9 Utseende av sakkunniga för anställning som professor arkitekturteknik Dnr V Doss 411 Föredragande: Ordföranden Tio ansökningar har inkommit till anställningen. Prodekan Leif Brodersen och dekan Björn Hårsman, skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, föreslår att professor Jan Söderlund, Helsinki University of Technology, Finland, professor Henrietta Palmer, Kungliga konsthögskolan och lektor Karl-Gunnar Olsson, Chalmers tekniska högskola som sakkunniga. Utskottet beslutar bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 10 Utseende av sakkunniga för anställning som professor i stadsbyggnad Dnr V Doss 411 Föredragande: Ordföranden Nio ansökningar har inkommit till anställningen. Prodekan Leif Brodersen och dekan Björn Hårsman, skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, föreslår att professor Karl Otto Ellefsen, Arkitektur- og designhøgskolen, Norge, professor Trevor Harris, Helsinki University of Technology, Finland och Stadsbyggnadsdirektor Eva Maria Persson, Järfälla sakkunniga. Utskottet beslutar bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 11 Forskarassistent med inriktning mot miljöfördelningsaspekter - Förslag till innehavare Dnr A En ansökan har inkommit till anställningen från Karolina Isaksson. Sakkunnigutlåtande i ärendet har inkommit från professor Johan Hedrén, Linköpings universitet.

96 KTH Protokoll nr 12/06 Anställningsutskottet (4) På grundval av den sökandes meriter och den sakkunniges utlåtande beslutar nämnden enhälligt föreslå skolchefen vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad att Karolina Isaksson anställs som forskarassistent i med inriktning mot miljöfördelningsaspekter. 12 Docentur i strömningsfysik Dnr V Doss 67 Föredragande: Ordföranden Ansökan har inkommit från Jens Fransson om att bli antagen som docent i strömningsfysik. Professor Henrik Alfredsson och dekan Gustav Amberg, skolan för teknikvetenskap, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet och föreslår att professor Lennart Löfdahl, Chalmers tekniska högskola utses om sakkunnig. Utskottet beslutar efter granskning av ansökan enligt förslaget och utser Lennart Löfdahl som sakkunnig. 13 Övriga ärenden Inga övriga ärenden föreligger. 14 Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. Vid protokollet Maria Lindencrona Justeras Lars Holst Göran Stemme

97 KTH Protokoll nr 12/06 Anställningsutskottet (4) Bilaga 1 Anställningsprofil för anställning som lektor i jord- och bergmekanik Ämnesområde Jord- och bergmekanik Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar jord- och bergmekanik med inrikting mot jordmekanik och grundläggning. Ämnesinriktningen är en central del av samhällsbyggandet och behandlar teoretiska och experimentella studier av olika jordmekaniska problem relaterade till byggnadsverksamhet och samhällsbyggnad. Behörighet För behörighet att anställas som lektor krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskapliga kompetens eller annan yrkesskicklighet inom området, genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper samt pedagogisk skicklighet. Bedömningsgrunder Dokumenterad vetenskaplig, teknisk och pedagogisk skicklighet inom ämnesinriktingen. Viktig för bedömningen är att lektorn självständigt kan bedriva och utveckla utbildning och forskning av hög internationell kvalitet inom ämnesinriktningen. Förmåga och erfarenhet av att bygga upp utvecklingsprogram i samarbete med externa finansierer kommer att tillmätas betydelse. Dokumenterade ledaregenskaper skall tillmätas betydelse. Vidare beaktas förmågan till samverkan med övriga KTH och omgivande samhället, liksom förmåga att informera om utbildningsprojekt och utvecklingsarbete.

98 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 13/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Mårtensson Fredrik Laurell Håkan Olsson Lars-Göran Mattsson Studeranderepresentanter Per Åsberg May-Britt Öhman Övrig närvarande Maria Lindencrona, sekreterare Leif Brodersen 1 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla välkomna, särskilt May-Britt Öhman, ny doktorandrepresentant i AU. 2 Utseende av justerare Fredrik Laurell utses att jämte ordföranden justera protokollet. 3 Föredragningslistan Det beslutas att 7 och 8 på föredragningslistan byter plats med 10 och 11. Föredragningslistan fastställs med dessa ändringar. 4 Meddelanden Inga meddelanden föreligger. 5 Delegationsbeslut Delegationsbeslut har sänts ut. 6 Föregående protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna. 7 Utseende av sakkunniga för anställning som professor i stadsbyggnad Dnr V Doss 411 Föredragande: Ordföranden

99 KTH Protokoll nr 12/06 Anställningsutskottet (6) Nio ansökningar har inkommit till anställningen. Prodekan Leif Brodersen och dekan Björn Hårsman, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, föreslår att professor Karl Otto Ellefsen, Arkitektur- og designhøgskolen, Norge, professor Trevor Harris, Helsinki University of Technology, Finland, och stadsbyggnadsdirektor Eva Maria Persson, Järfälla, utses som sakkunniga. Prodekan Leif Brodersen, redogör för förslaget. Anställningsutskottet beslutar enligt förslaget och utser professor Karl Otto Ellefsen, professor Trevor Harris och stadsbyggnadsdirektor Eva Maria Persson som sakkunniga. Leif Brodersen var inte närvarande vid beslutet. 8 Utseende av sakkunniga för anställning som professor arkitekturteknik Dnr V Doss 411 Föredragande: Ordföranden Tio ansökningar har inkommit till anställningen. Prodekan Leif Brodersen och dekan Björn Hårsman, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, föreslår att professor Jan Söderlund, Helsinki University of Technology, Finland, professor Henrietta Palmer, Kungliga konsthögskolan och lektor Karl-Gunnar Olsson, Chalmers tekniska högskola som utses sakkunniga. Prodekan Leif Brodersen, redogör för förslaget. Anställningsutskottet beslutar enligt förslaget och utser professor Jan Söderlund, professor Henrietta Palmer och Karl-Gunnar Olsson som sakkunniga. Leif Brodersen var inte närvarande vid beslutet. 9 Utseende av sakkunnig för granskning av ansökan till befordran till professor Dnr V Föredragande: Ordföranden Anställningsutskottet utsåg vid sitt sammanträde professor Thomas Laurell och professor Roland Zengerle som sakkunniga till anställning som lektor i mikrosystemteknik med inriktning mot mikrofluidik. Den enda sökande, Wouter van der Wijgaart, söker även befordran. För granskning av Wouter van der Wijgaarts ansökan om befordran föreslår professor Göran Stemme att Jan-Åke Schweitz, Uppsala universitet, utses som sakkunnig. Anställningsutskottet beslutar enligt förslaget och utser professor Jan-Åke Schweitz som sakkunnig för granskning av befordran till professor. 10 Fastställande av anställningsprofil för anställning som lektor i nationalekonomi Dnr V Föredragande: Ordförande Anhållan om att anställningsprofil fastställs för anställning som lektor i nationalekonomi har inkommit från dekan Björn Hårsman vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Utskottet beslutar efter justering fastställa föreslagna anställningsprofil, bilaga 1.

100 KTH Protokoll nr 12/06 Anställningsutskottet (6) 11 Fastställande av anställningsprofil för anställning som lektor i geoinformatik Dnr V Föredragande: Ordförande Anhållan om att anställningsprofil fastställs för anställning som lektor i geoinformatik har inkommit från dekan Björn Hårsman vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Utskottet beslutar efter justering fastställa föreslagna anställningsprofil, bilaga Utseende av sakkunniga för anställning som professor i fysikalisk kemi med inriktning mot fotoelektrokemi Dnr K Doss 411 Föredragande: Ordföranden En ansökan har inkommit till anställningen. Dekan Peter Somfai, Skolan för kemivetenskap, föreslår att professor Sune Svanberg, Lunds Tekniska Högskola, professor Bengt Kasemo, Chalmers tekniska högskola och Professor Karin Caldwell, Uppsala universitet utses som sakkunniga. Anställningsutskottet beslutar enligt förslag och utser professor Sune Svanberg, professor Bengt Kasemo och Karin Caldwell som sakkunniga. 13 Docentur i teoretisk materialfysik för energitillämpningar Dnr V Doss 67 Föredragande: Ordföranden Ansökan har inkommit från Claes Persson om att bli antagen som docent i teoretisk materialfysik för energitillämpningar. Professor Börje Johansson och dekan Bengt Lindberg, Skolan för industriell teknik och management, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet och föreslår att professor Karl-Fredrik Berggren, teoretisk fysik, utses om sakkunnig. Utskottet beslutar efter granskning av ansökan enligt förslaget och utser Karl-Fredrik Berggren som sakkunnig. 13 Övriga ärenden Inga övriga ärenden föreligger. 14 Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

101 KTH Protokoll nr 12/06 Anställningsutskottet (6) Vid protokollet Maria Lindencrona Justeras Lars Holst Fredrik Laurell

102 KTH Protokoll nr 12/06 Anställningsutskottet (6) Bilaga 1 Anställningsprofil för anställning som lektor i nationalekonomi Ämnesområde Nationalekonomi Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar nationalekonomi med inriktning mot industriell dynamik, innovationer och ekonomisk tillväxt. Viktiga delområden innefattar teoretiska och empiriska tillväxtmodeller, analys av ekonomiska och institutionella ramverk för teknologisk utveckling och innovationer samt metoder för utvärdering av offentliga insatser för att stödja kunskapsutveckling såsom forskningsstöd till företag och högskolesystem. Behörighet För behörighet att anställas som lektor krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskapliga kompetens eller annan yrkesskicklighet inom området, genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper samt pedagogisk skicklighet. Bedömningsgrunder Vid tillsättningen kommer lika vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Anställningen kräver breda kunskaper inom nationalekonomi samt vetenskapligt djup inom framför allt industriell ekonomi, ekonometri, finansiell ekonomi och internationell ekonomi med speciell inriktning mot den tekniska utvecklingens betydelse för innovationer och ekonomisk tillväxt på regional, nationell och företagsekonomisk nivå. Som särskild bedömningsgrund kommer graden av intresse och förmåga till pedagogiskt utvecklings- och förnyelsearbete liksom förmåga att handleda doktorander och magisterstudenter samt att initiera och finansiera egna forskningsprojekt att tillmätas stor vikt. Vidare beaktas förmåga till samverkan med det omgivande samhället och förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete.

103 KTH Protokoll nr 12/06 Anställningsutskottet (6) Bilaga 2 Anställningsprofil för anställning som lektor i geoinformatik Ämnesområde Geoinformatik Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar fem olika ämnesområden: rumslig analys, visualisering, metoder för hantering av osäkerhet i geografiska analyser, rumsliga temporala databaser samt infrastruktur för geografisk information. Behörighet För behörighet att anställas som lektor krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskapliga kompetens eller annan yrkesskicklighet inom området, genomgången högskolpedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper samt pedagogisk skicklighet. Bedömningsgrunder Lika stor vikt kommer att läggas vid den sökandes förmåga att kunna genomföra utbildning av hög kvalitet inom grund- och forskarutbildning som att bedriva forskning på hög internationell nivå. Som särkskild bedömningsgrund kommer graden av intresse och förmåga till pedagogiskt utvecklings- och förnyelsearbete liksom förmåga att initiera och driva egna forskningsprojekt att tillmätas stor vikt.

104 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 14/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Göran Stemme Lena Mårtensson Fredrik Laurell Håkan Olsson Lars-Göran Mattsson Studeranderepresentanter Per Åsberg 1 Sammanträdet öppnas Övrig närvarande Maria Lindencrona, sekreterare Kia Vejdegren Anna Höglund Rehn Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla välkomna, särskilt Kia Vejdegren, ny sekreterare i tjänsteförslagsnämnderna KKB och ITM. 2 Utseende av justerare Lena Mårtensson utses att jämte ordföranden justera protokollet. 3 Föredragningslistan Föredragningslistan fastställes. 4 Meddelanden Ordförande underrättar utskottets ledamöter om handläggningsordningen för anställning som forskarassistent med tjänstgöring vid Nordita. 5 Delegationsbeslut Delegationsbeslut har sänts ut. 6 Föregående protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna. 7 Information om befordringar Dnr V Doss 411 Föredragande: Anna Höglund Rehn

105 KTH Protokoll nr 14/06 Anställningsutskottet (5) Anna Höglund Rehn redogör för befordringarna, ger bakgrundsinformation, visar statistik samt underrättar ledamöterna om med hur långt årets arbete med befordringar har kommit. 8 Fastställande av anställningsprofil för anställning som lektor i signalbehandling Dnr E Föredragande: Ordförande Anhållan om att anställningsprofil fastställs för anställning som lektor i signalbehandling har inkommit från dekanen Björn Ottersten vid Skolan för elektro- och systemteknik. Utskottet beslutar efter justering fastställa den föreslagna anställningsprofilen, bilaga 1. 9 Utseende av sakkunnig för anställning som forskarassistent i ytbehandlingsteknik Dnr K Föredragande: Ordföranden Fem ansökningar har inkommit till anställningen. Eva Malmström Jonsson, prefekt vid skolan för kemivetenskap, föreslår att professor Sören Hvilsted, Danmarks Tekniska Universitet utses som sakkunnig. Anställningsutskottet beslutar enligt förslaget och utser, under förutsättning att jäv inte föreligger, professor Sören Hvilsted som sakkunnig. 10 Utseende av sakkunnig för anställning som forskarassistent i ytspektroskopi/nanotribiologi Dnr K Föredragande: Ordföranden Fem ansökningar har inkommit till anställningen. Eva Malmström Jonsson, prefekt vid skolan för kemivetenskap, föreslår att professor Jeremy Frey, University of Southampton, utses som sakkunnig. Anställningsutskottet beslutar enligt förslaget och utser, under förutsättning att jäv inte föreligger, professor Jeremy Frey som sakkunnig.. 11 Utseende av sakkunnig för anställning som forskarassistent i matematik Dnr S Föredragande: Ordföranden Fjorton ansökningar har inkommit till anställningen, Arne Johnsson, prodekan vid skolan för teknikvetenskap, föreslår att professor John Shareshian, Washington University, utses som sakkunnig.

106 KTH Protokoll nr 14/06 Anställningsutskottet (5) Anställningsutskottet beslutar enligt förslag och utser, under förutsättning att jäv inte föreligger professor John Shareshian som sakkunnig 12 Utseende av sakkunniga för anställning som biträdande lektor i talteknologi Dnr K Doss 411 Föredragande: Ordföranden Tre ansökningar har inkommit till anställningen. Anders Askenfelt, prodekan vid skolan för datavetenskap och kommunikation, föreslår att professor Julia Hirschberg, Columbia University, och Professor Paul Dalsgaard, Aalborg University utses som sakkunniga. Anställningsutskottet beslutar enligt förslaget och utser professor Julia Hirschberg och Professor Paul Dalsgaard, som sakkunniga 13 Docentur i datalogi Dnr V Doss 67 Föredragande: Ordföranden Ansökan har inkommit från Dilian Guro om att bli antagen som docent i datalogi. Professor Stefan Arnborg och dekan Ingrid Melinder, datavetenskap och kommunikation, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet och föreslår att professor Reiner Hähnle, Chalmers tekniska universitet, utses om sakkunnig. Utskottet beslutar efter granskning av ansökan enligt förslaget och utser professor Reiner Hähnle som sakkunnig. 14 Docentur i signalbehandling Dnr V Doss 67 Föredragande: Ordföranden Ansökan har inkommit från Mats Bengtsson om att bli antagen som docent i signalbehandling. Björn Ottersten, dekan vid skolan för elektro- och systemteknik, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet och föreslår att professor Visa Koivunen, Helsingfors universitet, utses om sakkunnig. Utskottet beslutar efter granskning av ansökan enligt förslaget och utser professor Visa Koivunen som sakkunnig. 15 Docentur i bioteknologi Dnr V Doss 67 Föredragande: Ordföranden Ansökan har inkommit från Peter Nilsson om att bli antagen som docent i bioteknologi. Professorerna Mathias Uhlén och Joakim Lundeberg samt Stefan Ståhl, dekan vid skolan för

107 KTH Protokoll nr 14/06 Anställningsutskottet (5) bioteknologi, intygar i skrivelse att området för docenturen är till nytta för skolans verksamhet och föreslår att professor Pär Nordlund, Karolinska Institutet, utses om sakkunnig. Utskottet beslutar efter granskning av ansökan enligt förslaget och utser professor Pär Nordlund som sakkunnig. 16 Övriga ärenden Inga övriga ärenden föreligger. 17 Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. Vid protokollet Maria Lindencrona Justeras Lars Holst Lena Mårtensson

108 KTH Protokoll nr 14/06 Anställningsutskottet (5) Bilaga 1 Anställningsprofil för lektor i signalbehandling Ämnesområde Signalbehandling. Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar resursallokering i rymd, tid och frekvens inom nuvarande och framtida trådlösa fleranvändarsystem för digital kommunikation. Behörighet För behörighet att anställas som lektor krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskapliga kompetens eller annan yrkesskicklighet inom området, genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper samt pedagogisk skicklighet. Bedömningsgrunder Vid bedömningen kommer lika stor omsorg att ägnas prövningen av den vetenskapliga som den pedagogiska skickligheten. Som bedömningsgrunder gäller sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av god vetenskaplig kvalitet inom ämnesområdet, publicera i internationella skrifter, erfarenhet från nationella och internationella forskningsprojekt i samarbete med industri och institut, dokumenterad god förmåga att attrahera nationell och internationell extern finansiering av forskningsverksamhet, samt sökandes erfarenhet av att leda forskningsverksamhet på olika nivåer. Av betydelse för anställningen är också den sökandes förmåga att bidraga till undervisning inom ämnesområdet i grund- och forskarutbildningen. Särskild vikt tillmäts förmågan att undervisa på såväl svenska som engelska.

109 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 15/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Mårtensson Lars-Göran Mattsson Studeranderepresentanter Per Åsberg May-Britt Öhman 1 Sammanträdet öppnas Övriga närvarande Maria Lindencrona, sekreterare Anna Brising Anna Höglund Rehn Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla välkomna. 2 Utseende av justerare Lars-Göran Mattsson utses att jämte ordföranden justera protokollet. 3 Föredragningslistan Föredragningslistan fastställes. 4 Meddelanden Inga nya meddelande föreligger. 5 Delegationsbeslut Delegationsbeslut har sänts ut. 6 Föregående protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna. 7 Information om Future Faculty Föredragande: Anna Brising Anna Brising informerar nämnden om Future Faculty Ett antal nya anställningar som forskarassistent/biträdande lektor skall enligt rektors beslut 272/2006 inrättas inom av KTH prioriterade områden där tillgången på kvalificerade potentiella sökande, om möjligt både kvinnor och män, skall finnas representerade. Rektor har med anledning av ovanstående fattat beslut 806/2006 om att anställningar som biträdande lektor eller forskarassistent skall inrättas inom föreslagna ämnesområden.

Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Gustav Amberg Henrik Christensen Eva Malmström Lars-Göran Mattsson Seshadri Seetharaman

Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Gustav Amberg Henrik Christensen Eva Malmström Lars-Göran Mattsson Seshadri Seetharaman PROTOKOLL Rekryteringsnämnden Sammanträdesdatum 2004-03-31 Protokoll nr 5/04 Närvarande: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Gustav Amberg Henrik Christensen Eva Malmström Lars-Göran Mattsson Seshadri

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Ulf Karlsson Svante Linusson Lars-Ake Brodin

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Ulf Karlsson Svante Linusson Lars-Ake Brodin PROTOKOLL Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Ulf Karlsson Svante Linusson Lars-Ake Brodin J esper Oppelstrnp Doktorandrepresentant May-Britt Öhman Studerandrepresentant

Läs mer

J esper Oppelstrop Göran Stemme

J esper Oppelstrop Göran Stemme PROTOKOLL Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sophia Hober Ulf Karlsson J esper Oppelstrop Göran Stemme S tuderandrepresentan t Kerstin Holmström OskarLind

Läs mer

Befordringsnämnden Sammanträdesdatum Protokoll nr 4/04. Studeranderepresentant Anna Bäcklund

Befordringsnämnden Sammanträdesdatum Protokoll nr 4/04. Studeranderepresentant Anna Bäcklund PROTOKOLL Befordringsnämnden Sammanträdesdatum 2004-05-11 Protokoll nr 4/04 Närvarande: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Staffan Henriksson Anders Hult Arne Johnson Tuula Teeri Stefan Östlund

Läs mer

Protokoll nr Rekryteringsnämnden Sammanträdesdag Lärarrepresentanter Gustav Amberg Tomas Egeltoft Lars Kloo

Protokoll nr Rekryteringsnämnden Sammanträdesdag Lärarrepresentanter Gustav Amberg Tomas Egeltoft Lars Kloo Protokoll nr 1-2003 Rekryteringsnämnden Sammanträdesdag 2003-01-22 Närvarande ledamöter Christina Moberg, prodekanus, ordförande Lärarrepresentanter Gustav Amberg Tomas Egeltoft Lars Kloo Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2006-12-20 Protokoll nr 19/06. Övriga närvarande Maria Lindencrona, sekreterare

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2006-12-20 Protokoll nr 19/06. Övriga närvarande Maria Lindencrona, sekreterare PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2006-12-20 Protokoll nr 19/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Mårtensson Göran Stemme Studeranderepresentanter Per

Läs mer

Studeranderepresentanter Niclas Fuglesang Geuken. Helena Lundquist Petra Rosenquist Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentanter Niclas Fuglesang Geuken. Helena Lundquist Petra Rosenquist Kia Vejdegren, protokollförare 15/2016 1 (6) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2016-10-04 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Anna

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 1/2014 1 (8) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2014-01-14 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Ana Rusu Kaj Lindecrantz

Läs mer

J an Wikand er J esper Oppelstrop Göran Stemme

J an Wikand er J esper Oppelstrop Göran Stemme Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sophia Hober J an Wikand er J esper Oppelstrop Göran Stemme Studerandrepresentant Kerstin Holmström Oskar

Läs mer

Studeranderepresentanter Tobias Bolin, studeranderepresentant Niclas Fuglesang Geuken, studeranderepresentant

Studeranderepresentanter Tobias Bolin, studeranderepresentant Niclas Fuglesang Geuken, studeranderepresentant 9/2017 1 (8) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-05-09 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Anna

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter F o!k e Snickars, ordförande Lars-Ake Brodin Sophia Hober Jan Wikander J esper Oppelstrnp

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter F o!k e Snickars, ordförande Lars-Ake Brodin Sophia Hober Jan Wikander J esper Oppelstrnp Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter F o!k e Snickars, ordförande Lars-Ake Brodin Sophia Hober Jan Wikander J esper Oppelstrnp Stnderandreptesentant Kerstin Hohnström Oskar

Läs mer

sekreterare Beslut/Åtgärd Ad acta. bilaga p 45

sekreterare Beslut/Åtgärd Ad acta. bilaga p 45 . )M Ed Medicinska fakulteten a G,,.,.,A w ALE RS~~ 1(5) Närvarande: Peter Naredi Sven Bergström Leif Carlsson Magdalena Domellöf Kerstin Lagervall (sjukvårdshuvudmannen) Pernilla Lundberg Karin Nylander

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter F o!k e Snickars, ordförande Lars-Åke Brodin Sophia Hober J an Wikand er Ulf Karlsson J esper Oppels trup Studerandrepresentant Oskar

Läs mer

I$S ""'"""""' ~. Q~ Q/J. if! KTHl. t VETENSKAP fil. 0 & OCH KONST a:4l.t. ~~- _A>Jf!) '"~))[-e:n"' PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE

I$S '' ~. Q~ Q/J. if! KTHl. t VETENSKAP fil. 0 & OCH KONST a:4l.t. ~~- _A>Jf!) '~))[-e:n' PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE I$S ""'"""""' ~. Q~ Q/J if! KTHl t VETENSKAP fil 0 & OCH KONST a:4l.t ~~- _A>Jf!) '"~))[-e:n"' Protokoll nr 111)112 PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Närvarande ledamöter: l..iiran epresenta

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 17/2017 1 (5) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-10-17 Närvarande (beslutande): Närvarande (övriga): Frånvarande Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor

Läs mer

sekreterare p Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs med tillägg av pp

sekreterare p Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs med tillägg av pp 1(6) Närvarande: Erik Johansson Katrine Åhlström Riklund Sven Bergström Karin Nylander Olov Rolandsson Britt-Inger Saveman Christina Stecksén-Blicks Ragnberth Helleday ledamot, ordförande, pp 86-90, 92-108

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE ~ Protokoll ru~/ 12 PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Närvarande ledamöter: Liirmnpresentanter Studeranderepresmtant Sören Östlund, ordförande Nina Wormbs Ana Rusu Gustaf Forsman Emelie

Läs mer

Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Ana Rusu Bo Wahlberg Malin Selleby Helena Mattsson Svante Linusson Sören Östlund

Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Ana Rusu Bo Wahlberg Malin Selleby Helena Mattsson Svante Linusson Sören Östlund Beslutsorgan Anställningsutskottet 1612014 1 (5) Anställ n i ng s utskottet Datum för mötet: 2014-10- 21 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Ana Rusu Bo Wahlberg

Läs mer

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid 1 (7) BESLUT ON/FN 2013-06-10 Rev. 2014-09-16 (del.) SU FV-1.9-2638-14 Carina Nymark Utredare Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid anställning som biträdande lektor och

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet Beslutsorgan Anställningsutskottet 2/201 4 1 (5) Anställningsutskottet Datum för mötet: Närvarande (beslutande): 2 014-01-28 Lärarrepresentanter Sophia Rober, dekanus, ordförande Ana Rusu Anders Karlström

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 2/2017 1 (6) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-01-31 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Bo

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Förslag fastställd av Institutionsstyrelsen 2011-10-28 Reviderad 2012-02-13 Reviderad 2015-03-27 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 16/2017 1 (10) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-10-03 Närvarande (beslutande): Närvarande (övriga): Frånvarande Lärarrepresentanter Johan Håstad, professor

Läs mer

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Kallelse/Dagordning 2014-06-27 Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Datum: 2014-06-27 Svar Ledamöter: Adjungerande: Svar lämnas till FHL fhl@lnu.se senast den 2 juli 2014 kl 18.00.

Läs mer

Vid bedömningen gäller reglerna i högskoleförordningen (1993:100) och Örebro universitets anställningsordning.

Vid bedömningen gäller reglerna i högskoleförordningen (1993:100) och Örebro universitets anställningsordning. ORU 1.2.1-02595/2017 Behörighetskrav och bedömningsgrunder samt anvisningar till sakkunnigutlåtande för professorsanställningar inom ENT-nämndens ansvarsområde vid Örebro universitet Vid bedömningen gäller

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Reviderad 2012-02-13 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Denna arbetsordning syftar till att vara en vägledning för institutionens

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR ANSTÄLLNING AV LÄRARE VID SAHLGRENSKA AKADEMIN

ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR ANSTÄLLNING AV LÄRARE VID SAHLGRENSKA AKADEMIN STYRDOKUMENT Dnr V 2012/723 ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR ANSTÄLLNING AV LÄRARE VID SAHLGRENSKA AKADEMIN Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion sahlgrenska.gu.se/internt/lararrekrytering Sahlgrenska akademins

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress: http://regelverk.liu.se).

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress: http://regelverk.liu.se). 2012-12-07 BILAGA Dnr LiU-2012-01933 USP 2012-6.8 1(17) Anställningsordning Enligt 2 kap 2 9 p högskoleförordningen (HF) ska universitetsstyrelsen besluta om en anställningsordning. Universitetsstyrelsen

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 17/2016 1 (7) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2016-11-01 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Katja Grillner, vice ordförande,

Läs mer

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Diarienummer N 2013/94 Naturvetenskapliga fakulteten Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga

Läs mer

ledamot, ordförande ledamot suppleant, pp 1-5, 7-24 ledamot ledamot suppleant tjänstgörande supplenat ledamot ledamot suppleant sekreterare

ledamot, ordförande ledamot suppleant, pp 1-5, 7-24 ledamot ledamot suppleant tjänstgörande supplenat ledamot ledamot suppleant sekreterare 4 M E.,~ Medicinska fakulteten s C,.,., F' 12, al A, (VERS\ 1(5) Närvarande: Lars Hjalmar Lindholm Sven Bergström Marie Bixo Sven Bergström Birgitta.Bernspäng Leif Carlsson Erik Johansson Kerstin Lagervall

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Övriga nämrande Maria Lindencrona, sekreterare Maria Carlander Dilek Giir Jenny Lundström Marie Sahlen Lena Svensson

Övriga nämrande Maria Lindencrona, sekreterare Maria Carlander Dilek Giir Jenny Lundström Marie Sahlen Lena Svensson Protokoll Närvarande ledamöter: Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter J esper Oppelstmp, ordförande Ka~a Grillner J ör gen Eklund AnnaWahl Doktorandrepresentant Övriga nämrande Maria Lindencrona, sekreterare

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer

23 augusti 2007 Rum U103 Klockan PROTOKOLL. Dekanus, ordförande Professor. Professor. Professor. Professor Professor

23 augusti 2007 Rum U103 Klockan PROTOKOLL. Dekanus, ordförande Professor. Professor. Professor. Professor Professor NÄMNDEN FÖR FORSKNINGS- OCH FORSKARUTBILDNINGSFRÅGOR HÄLSA OCH SAMHÄLLE Sammanträdesdatum 23 augusti 2007 Rum U103 Klockan 9.00-11.00 PROTOKOLL Närvarande ledamöter Margareta Östman Thomas Arnebrant Tautgirdas

Läs mer

Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Läs mer

Studeranderepresentanter Tobias Bolin, studeranderepresentant Niclas Fuglesang Geuken, studeranderepresentant

Studeranderepresentanter Tobias Bolin, studeranderepresentant Niclas Fuglesang Geuken, studeranderepresentant 11/2017 1 (9) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-06-07 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Anna Delin, professor, ICT Tommy

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten REGLER 2007-11-27 F1 4874/07 Regler för anställning av lärare vid Naturvetenskapliga fakulteten (Anställningsordning) Denna anställningsordning utgör

Läs mer

Sammanträdesdatum Läratreptesentanter Folke Snickars, ordförande Jörgen Eklund Sophia Hober Göran Stemme

Sammanträdesdatum Läratreptesentanter Folke Snickars, ordförande Jörgen Eklund Sophia Hober Göran Stemme Protokoll Närvarande ledamöter: Sammanträdesdatum Läratreptesentanter Folke Snickars, ordförande Jörgen Eklund Sophia Hober Göran Stemme Svante Linusson J esper Oppelstrop Anna Wahl Doktorandrepresentant

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. för anställning av lärare, doktorand, assistent och amanuens vid Konstfack

ANSTÄLLNINGSORDNING. för anställning av lärare, doktorand, assistent och amanuens vid Konstfack Fastställd av högskolestyrelsen 2012-02-14 Reviderad 2016-05-17 ANSTÄLLNINGSORDNING för anställning av lärare, doktorand, assistent och amanuens vid Konstfack INNEHÅLL 1. Inledning... 2 2. Lärare... 2

Läs mer

Förfarande vid handläggning av ett ärende om anställning

Förfarande vid handläggning av ett ärende om anställning Rektor Linköpings universitet Juridiska avdelningen Caroline Cruz 2002-02-21 Förfarande vid handläggning av ett ärende om anställning Anmälan N har i en skrivelse till Högskoleverket ifrågasatt Linköpings

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Dnr: BTH R018/17, Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola

Dnr: BTH R018/17, Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola Dnr: BTH-1.2.1-0060-2017 R018/17, 2017-04-04 Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola Dessa riktlinjer kompletterar Anställningsordning för lärare vid

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet Beslutsorgan Anställningsutskottet 1 (16) Anställningsutskottet Datum för mötet: Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Anders Karlström Bo Wahlberg Malin Selleby

Läs mer

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus.

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus. 1 (5) BESLUT 2012-02-01 ON/FN 2012-05-22 ON/FN (del), rev Bilaga till Delegationsordning Naturvetenskapliga fakultetskansliet Carina Nymark Katarina Gustafsson Mikael Stenberg Delegation av beslut i anställningsärenden

Läs mer

Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor

Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor Sid 1 (6) Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor Behörighet Behörighet att anställas som professor regleras av Högskoleförordningen (HF 4 kap; utdrag

Läs mer

Anställningsordning vid SLU fr.o.m

Anställningsordning vid SLU fr.o.m 1(10) 2013-06-20 Anställningsordning vid SLU fr.o.m. 2013-10-01 SLU, Box 7070, SE-750 07 Uppsala, Sweden tel: +46 (0)18-67 10 00 VAT nr SE202100-281701 info@slu.se www.slu.se Innehåll 1 Allmänt... 3 2

Läs mer

PROTOKOLL PER CAPSULAM

PROTOKOLL PER CAPSULAM KONSTFACK KU-nämnden PROTOKOLL PER CAPSULAM Datum 2013-03-20 Per capsulam skickat med epost 2013-03-20. Svar har inkommit från ledamöter markerade med X. Lärarrepresentanter X Zandra Ahl X Magnus Bärtås

Läs mer

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 Dnr: MIUN 2013/1282 Mittuniversitetets anställningsordning Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 INNEHÅLL ALLMÄNT 2 ANSTÄLLNINGSORDNING 4 REKRYTERINGSPOLITIKENS MÅL 4 STRATEGI FÖR REKRYTERING

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten 2007-06-07 Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut 1. om anslagsframställningar, årsredovisningar, budget, verksamhetsberättelse

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (25) 2012-04-20 Dnr SU 601-1218-12 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2012-04-20. Ersätter tidigare

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet

Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet Dnr 4976/2012-200 Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet Fastställd av Konsistoriet vid Karolinska Institutet den 20 februari 2012 Reviderad av Konsistoriet den 11 oktober 2012 INNEHÅLL

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (23) 2015-05-22 SU FV-2.3.1.2-1370-15 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2015-05-22. Ersätter tidigare

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2015

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2015 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka professor Al-Karadaghi, Salam professor Frohm, Birgitta forskningsingenjör Gorwa-Grauslund, Marie professor Hansson, Oskar student, LTH Jannasch, Patric professor

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (8) BESLUT 2012-06-07 Dnr SU 31-1926-12 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för

Läs mer

Biträdande. universitetslektor

Biträdande. universitetslektor Doktorand Post doktor Junior universitetslektor Biträdande universitetslektor Universitets- lektor Biträdande professor Professor Universitets- adjunkt Extern rekrytering Kompetensprövning för befordran

Läs mer

Dnr: BTH Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola

Dnr: BTH Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola Dnr: BTH-1.2.1-0052-2017 Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14, 18 Gäller från och med 2017-02-14 Ersätter dnr: BTH-1.2.1-0149-2016 Anställningsordning

Läs mer

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr Beslutsdatum 2017-02-20 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen Anställningsordning Dnr 195-2017 Universitetsstyrelsen 2017-02-20 195-2017 HR-enheten Ersätter US 25-13 2 av 15 Luleå tekniska universitet,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN ORU 1.2.1-02217/2016 RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och teknikvetenskap Datum: 2016-06-14 1 Bakgrund Rektor har i instruktion

Läs mer

Protokoll Fakultetsnämnden Sammanträdesdatum 2004-11-30 Nr 50-04. Extern representant Anders Lundström

Protokoll Fakultetsnämnden Sammanträdesdatum 2004-11-30 Nr 50-04. Extern representant Anders Lundström Närvarande: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Lars Holst Tuula Teeri Extern representant Anders Lundström Studeranderepresentanter Mattias Edling Dag Lindbo Övriga närvarande: Eilert Berglind

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2013/6 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

ANVISNING Gäller från och med Diarienummer V Anvisningar till anställningsordning för lärare

ANVISNING Gäller från och med Diarienummer V Anvisningar till anställningsordning för lärare ANVISNING Gäller från och med Diarienummer 2017-01-01 V-2016-0884 Anvisningar till anställningsordning för lärare Innehållsförteckning Inledning... 1 1. Anställning av professor, lektor och biträdande

Läs mer

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr Beslutsdatum 2013-06-18 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen Anställningsordning Dnr 2552-11 Universitetsstyrelsen 2013-06-18 2552-11 Personal Ersätter US 47-12 2 av 16 ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR LTU Innehållsförteckning

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från 2013 Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Med pedagogisk meriteringsmodell avses "en modell för hur lärare kan meritera sig

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan Dnr V-2013-0752 Träder i kraft 2014-01-01 Löpnummer 2015:3 INTERN FÖRESKRIFT Beslutad Diarienummer Nr 2-2014 2013-12-10 V-2013-0752 Beslutsorgan Universitetsstyrelsen Anställningsordning för lärare vid

Läs mer

Anställningsordning för lärare

Anställningsordning för lärare Diarienummer: Ö 2015/201 Datum: 2015-03-30 Författare: Marie-Louise Schüssler Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2015-04-23 Giltighetstid: Tillsvidare 1(15) Personalchef Marie-Louise Schüssler Anställningsordning

Läs mer

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna.

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna. 1 (9) ANSTÄLLNINGSORDNING Högskolestyrelsens beslut 2015-06-03 Dnr 2015/642 A21 Anställningsordning för Högskolan Väst Inledning Vid högskolan ska finnas en anställningsordning med de regler som tillämpas

Läs mer

sekreterare Beslut/Åtgärd Ad acta. bilaga p 28 Utgår

sekreterare Beslut/Åtgärd Ad acta. bilaga p 28 Utgår 1(5) Närvarande: Lars Hjalmar Lindholm Marie Bixo Birgitta Bernspång Erik Johansson Erik Johansson Kerstin Lagervall (sjukvårdshuvudmannen) Pernilla Lundberg Peter Naredi Ellinor Ädelroth Övriga: Eva-Maria

Läs mer

Sammanträdesdatum studeranderepresentant

Sammanträdesdatum studeranderepresentant Protokoll Närvarande ledamöter: Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Katja Grillner Sophia Hober Svante Linusson J esper Oppelstrop Göran Stemme Jörgen Eldund studeranderepresentant

Läs mer

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus.

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus. 1 (6) BESLUT ON 2015-02-03 Bilaga till Delegationsordning Områdeskansliet för naturvetenskap Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

Ledningssekreterare Viktoria Tössberg

Ledningssekreterare Viktoria Tössberg Protokoll Rektors beslutsmöte, 2016:7 Datum: 2016-04-18 Tid: 15.00-15.35 Plats: Viktor Rydbergsrummet Beslutsfattare: Bisittare: Protokollförare: Övriga närvarande: Föredragande: Rektor Pam Fredman Prorektor

Läs mer

ANSÖKNINGAR OM BEFORDRAN VID LUNDS UNIVERSITET

ANSÖKNINGAR OM BEFORDRAN VID LUNDS UNIVERSITET SULF/SACO vid Lunds universitet 1999-09-20 ANSÖKNINGAR OM BEFORDRAN VID LUNDS UNIVERSITET EN KARTLÄGGNING SAMT EN ANALYS AV BEFORDRINGSREFORMENS MÖJLIGA EFFEKTER UR ETT JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV Carita Brinck,

Läs mer

REGLER ANTAGNING AV DOCENT

REGLER ANTAGNING AV DOCENT 1(6) Anställningsnämnden 2017-03-23 Dnr 2017/543 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst. Att vara docent är en vetenskaplig

Läs mer

Rektorssammanträde Sammanträde 2003:20

Rektorssammanträde Sammanträde 2003:20 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats kl. 10.00 11.15, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Bo Samuelsson rektor Bisittare Björn Järbur universitetsdirektör Bengt

Läs mer

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning.

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning. BESLUT Dnr STYR 2014/676 1 2014-09-19 Universitetsstyrelsen Lunds universitets anställningsordning Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet

Läs mer

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress:

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress: 2016-11-08 1(20) Anställningsordning Enligt 2 kap 2 9 p högskoleförordningen (HF) ska universitetsstyrelsen besluta om en anställningsordning. Universitetsstyrelsen har tidigare fastställt universitetets

Läs mer

Till Humanistiska fakultetsnämnden. Anhållan om rekrytering av universitetslektor i musikvetenskap

Till Humanistiska fakultetsnämnden. Anhållan om rekrytering av universitetslektor i musikvetenskap 2011-12-12 Till Humanistiska fakultetsnämnden Anhållan om rekrytering av universitetslektor i musikvetenskap Med hänvisning till nedan redovisat underlag anhåller Institutionen för kulturvetenskaper härmed

Läs mer

Naturvetenskapliga fakultetsnämndens och dekanus delegationsordning för beslut i anställningsärenden

Naturvetenskapliga fakultetsnämndens och dekanus delegationsordning för beslut i anställningsärenden 1 (5) Beslut FN 2011-04-05 Bilaga till delegationsordning Naturvetenskapliga fakultetskansliet Carina Nymark Katarina Gustafsson Mikael Stenberg Naturvetenskapliga fakultetsnämndens och dekanus delegationsordning

Läs mer

Anställningsordning för lärare och forskare vid Karolinska Institutet

Anställningsordning för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Dnr 422/2012-200 Anställningsordning för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Giltig från 2012-03-01 Fastställd av Konsistoriet vid Karolinska Institutet den 20 februari 2012 INNEHÅLL 1. INLEDNING...

Läs mer

PROTOKOLL 2009:3 Nämnden för humaniora, vård- och samhällsvetenskap vid Högskolan i Gävle (HVS-nämnden) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 2009:3 Nämnden för humaniora, vård- och samhällsvetenskap vid Högskolan i Gävle (HVS-nämnden) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 2009:3 Nämnden för humaniora, vård- och samhällsvetenskap vid Högskolan i Gävle (HVS-nämnden) Sammanträdesdatum 2009-09-15 Närvarande: Ledamöter: Agneta Ney, ordförande Mårten Eriksson Marja-Leena

Läs mer

Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet och i verksamhetsstyrelserna

Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet och i verksamhetsstyrelserna Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet och i verksamhetsstyrelserna samt rådgivande val av dekaner och prodekaner Dnr 1-620/2013 Fastställd 2013-12-02 Reviderad 2014-02-19 Regler för val

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor Umeå universitet, 901 87 Umeå Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Telefon: 090-786 57 93 telefax: 090-786 66 75 E-post: monica.sunden@adm.umu.se Beslut 2008-10-15 Dnr 315-5332-07 Med revidering fastställd

Läs mer

Handläggningsordning för rekrytering till anställning som lärare. 1) Nyrekrytering av lärare med sakkunnigförfarande. Ansvar för handläggningen

Handläggningsordning för rekrytering till anställning som lärare. 1) Nyrekrytering av lärare med sakkunnigförfarande. Ansvar för handläggningen Rektor BESLUT 2009-12-02 Dnr SU 602-1515-09 Handläggare: Ann-Charlotte Östblom Personalavdelningen Handläggningsordning för rekrytering till anställning som lärare Handläggningsordningen är fastställd

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (7) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden 2014-07-01--2017-06-30 1 Bakgrund Innevarande mandatperiod för fakultetsnämndernas ledamöter löper

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. anställning och befordran av lärare. reviderad 2013-02-18

ANSTÄLLNINGSORDNING. anställning och befordran av lärare. reviderad 2013-02-18 ANSTÄLLNINGSORDNING anställning och befordran av lärare reviderad 2013-02-18 Styrdokument: Beslut US 2013-02-18 Dnr C 2013/295 Ersätter Dnr C 2012/258 Giltighetstid fr o m 2013-02-18 T o m Tillsv. Ansvarig

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH- OCH (E)NT-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH- OCH (E)NT-NÄMNDEN Dnr: ORU 1.2.1-3197/2014 RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH- OCH (E)NT-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för medicin och hälsa Fakultetsnämnden för ekonomi-, natur- och teknikvetenskap

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET. Ledamot Ledamot. Beslut/ Åtgärd. 28 Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställs

UMEÅ UNIVERSITET. Ledamot Ledamot. Beslut/ Åtgärd. 28 Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställs 2017-04-03 Sid 1 (8) Närvarande Patrik Danielson Diana Berggren Pernilla Lundberg Birgitta Bernspång Jonas Claesson Christina Linden Benoni Edin Ledamot, pp 31-33, p 38, ordförande pp 32-33 Ledamot(dekan)

Läs mer

16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064).

16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064). 16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064). 3 kap. Har upphävts genom förordning (2010:1064). 4

Läs mer

PROTOKOLL 2009:5 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 2009:5 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum Tid: Onsdag den 25 november kl 09:00-15:00 Plats: 55:311, hus Tor Närvarande ledamöter Elisabeth Björklund, företrädare för lärarna Peter Gill, företrädare för lärarna (till kl 12.00) Göran Fransson, företrädare

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (6) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden 2011-10-01--2014-06-30 1 Bakgrund Befintliga fakultetsnämnders mandatperiod 1 är genom beslut av

Läs mer

Regler för val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen och elektorsförsamling vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen och elektorsförsamling vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (5) Regler för val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen och elektorsförsamling vid för tiden 2013-01-01 2015-12- 31 1 Bakgrund Till universitetsstyrelsen ska, i enlighet med 2 kap.

Läs mer