Skyltpolicy för Eda kommun. Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skyltpolicy för Eda kommun. Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö"

Transkript

1 Skyltpolicy för Eda kommun Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö Byggnadsnämnden december 2005

2 2 1. Allmänt om skyltning Skyltar och reklam av olika slag är ett etablerat inslag i stadsbilden. I tätorter och längs kommunikationsstråk ingår de som ett framträdande element i det offentliga rummet. Skyltens funktion är oftast att upplysa om en verksamhet som finns i byggnaden eller på platsen. Skyltning kan underlätta orientering och leda kunder till den butik eller verksamhet de söker, men den kan också blir skrymmande och missprydande om skyltarna utformas och placeras utan hänsyn till omgivningen. En byggnad kan lätt förvanskas av dåligt utformade skyltar och en offentlig miljö kan bli stökig och ful av olämpligt placerade reklamanordningar. Därför är det viktigt att olika affärsverksamheters skyltning följer vissa enhetliga riktlinjer. Syftet med denna skyltpolicy är dels att ge underlag för byggnadsnämndens beslut när det gäller skyltar och reklamanordningar i kommunen, dels att ge enskilda näringsidkare råd och riktlinjer om hur skyltar kan utformas och placeras så att de blir både tydliga och estetiskt tilltalande. Den ska också fastställa kommunens rutiner kring ärenden med olovlig skyltning. Utöver de skyltar som annonserar en verksamhet som finns på platsen, finns också reklamskyltar, affischpelare och affischtavlor av olika slag som innehåller produktreklam eller reklam för en verksamhet som inte finns på platsen. Denna typ av kommersiell skyltning är än så länge inte särskilt vanligt förekommande i Eda kommun. En annan typ av skyltning är hänvisningsskyltar och orienteringstavlor innehållande verksamhetsnamn och viss reklam. Vidare förekommer tillfälliga reklamanordningar som banderoller, stora tygdukar, ballonger etc. som är att jämföra med konventionella skyltar och som i regel omfattas av samma lovplikt. I Eda kommun har framför allt detaljhandelns starka tillväxt resulterat i ett ökat behov av visuell marknadsföring, ofta riktad mot bilburna kunder vilket gjort att de större handelsstråken på vissa håll blivit överbelastade med skrymmande skyltar. Generellt håller skyltningen en ganska låg nivå, både vad gäller den grafiska kvaliteten och förhållandet till den byggda miljön i övrigt. Huvudprincipen är på många håll att synas så mycket som möjligt för minsta möjliga ekonomiska insats, oavsett det estetiska uttrycket. Att ändra på detta kan vara en tidskrävande process som kräver ett konsekvent och tydligt förhållningssätt. Å ena sidan kan byggnadsnämnd och övriga offentliga beslutsfattare ta sin del av ansvaret och aktivt verka för att de juridiska verktyg som reglerar användandet av den offentliga miljön verkligen tillämpas. Å andra sidan kan en ökad medvetenhet skapas bland affärsinnehavare och andra näringsidkare om hur skyltning kan göras både tydlig, informativ och estetiskt tilltalande. 2. Generella riktlinjer Väl utformade skyltar berikar miljön och hjälper oss att hitta. Skyltar bör ha en hög grafisk kvalitet och vara väl anpassade till den miljö där de sätts upp. En skylt upplevs olika i en fotgängarmiljö än i anslutning till en stor väg. Därför kan det vara befogat att ställa olika krav på skyltars placering och utformning beroende på var de uppförs. Oavsett plats avspeglar skyltens kvalitet verksamhetens kvalitet. I vissa icke kommersiella miljöer finns stor risk att reklamen kan bli ett främmande och störande inslag. Det gäller till exempel bostadsområden, äldre kulturmiljöer och vissa offentliga platser. För affärsgator och kommersiella centra bidrar skyltar och reklamanordningar till att ge en gata eller en plats sin egenart och karaktär. Som grundläggande riktlinjer kan följande anges: - En skylt ska till storlek och utformning anpassas till byggnadens och omgivningens karaktär. - Skyltar för egen verksamhet bör tillåtas på egen byggnad och egen tomt. - Skyltar för andra verksamheter och rena reklamskyltar bör endast undantagsvis tillåtas på kvartersmark. - På bostadshus som inte innehåller verksamheter bör inte skyltar tillåtas. - Skyltar bör inte tillåtas på park- eller naturmark. - Skylttext som riktar sig till allmänheten bör vara skriven på svenska. För att skyltningen ska fylla sin funktion behöver den vara tydlig. Skyltarna på bilden annonserar både verksamhet på plasten och verksamheter på andra håll, av vilka vissa inte längre existerar.

3 3. Skyltning i tätorternas centrala delar I centrummiljöer är skyltar ett naturligt och självklart inslag. Men det är också i tätorterna som den offentliga miljöns kvalitet är som viktigast, eftersom det handlar om platser där många människor rör sig och vistas. Det ligger också både i allmänhetens och näringsidkares intresse att gatumiljön är trivsam och att byggnader inte förvanskas med missprydande skyltar. Den som vill sätta upp en skylt önskar oftast att den ska väcka maximal uppmärksamhet, vilket kan ske genom spektakulär utformning, placering, färgval och belysning. De olika affärsverksamheterna i centrum måste dock kunna konkurrera på liknande villkor och det är därför viktigt att förhindra en estetisk kapprustning där skyltarna blir allt fler, allt större och allt skrikigare. Ur stadsbildssynpunkt är det viktigaste att skylten har måttliga dimensioner och att den inte är uppenbart vanprydande, samt att den inte tillåts dominera över byggnaden den sitter på. Naturlig placering för en skylt är i direkt anslutning till entrén eller verksamhetens fönster i gatuplanet. Högre placering på byggnad bör undvikas, med möjligt undantag för vissa hängande eller utskjutande skyltar. I byggnader med flera verksamheter kan med föredel skyltningen samordnas så att alla firmanamn, symboler och liknande kan rymmas inom samma grafiska form. Ofta önskas invändigt belysta ljuslådor eller täckande skyltar i plåt eller plast. Sådana skyltar tar dock mycket fasadyta i anspråk och inverkar ofta negativt på byggnadens karaktär om de görs för stora. I den mån de tillåts bör storleken begränsas och skyltens kulörer gå i ton med fasadens färg. Ljuslådor ska inte vara alltför ljusstarka eller bländande. Friliggande bokstäver placerade direkt på husfasader är oftast ett vackrare alternativ, där själva fasaden tillåts vara byggnadens karaktärsgivare. På putsade väggar kan också affärsnamn eller liknande målas direkt på väggen, vilket förstås också kräver en viss grafisk kvalitet. En klassisk skylttyp är den som hänger från en konsol med vertikal fastsättning i husvägg. Denna skylttyp är dels tydlig för fotgängare utan att ta så mycket plats, dels är den praktisk eftersom skyltbudskapet kan bytas utan att väggfästet behöver bytas. Hängskyltar för konsoler bör inte sticka ut mer än 1,2 meter från husväggen, skylten ska hänga minst 2,3 meter över gångbana (resp. 3,0 m över cykelbana eller 4,6 m över körbana) och inte ha en större skyltyta än 1,0 kvadratmeter. Belysningen av skyltar har också stor betydelse för hur de uppfattas av betraktaren. Belysningen mot, eller från en skylt får inte bli bländande eller påverka ljusmiljön alltför mycket. Det finns många sätt att skapa en effektfull, men ändå diskret belysning av en skylt, till exempel genom bakomliggande belysning på friliggande bokstäver, vilket framhäver såväl husfasad som själva texten. Blinkande eller ljusväxlande skyltar bör undvikas, liksom skyltar som på annat sätt inverkar störande på gatans helhetsintryck. Överbelamrad skyltmiljö med dålig platsanpassning. Många affärsidkare vill flytta ut sin skyltning på trottoaren genom s.k. trottoarpratare eller liknande portabla reklamanordningar. Inte minst i Charlottenberg är de mycket talrika. Dessa är normalt inte bygglovpliktiga, men kräver särskilt tillstånd från kommunen om de ska placeras på offentlig plats. De blir lätt ett problem eftersom de hindrar framkomligheten, inte minst för synskadade och rörelsehindrade, och de håller dessutom ofta en mycket låg grafisk kvalitet vilket ger ett skräpigt intryck. Tillståndsgivning för trottoarpratare och liknande skyltar bör därför ske med stor restriktivitet och där de tillåts bör särskild vikt fästas vid deras placering så att de inte utgör ett trafikproblem. Sammanfattningsvis kan följande riktlinjer anges för skyltning i centrummiljö: - Måttlighet och anpassning till byggnaden är de viktigaste ledorden. Skyltar skall alltid underordna sig byggnadens arkitektoniska uttryck. Hårdare krav ställs för kulturhistoriskt värdefulla byggnadsmiljöer. - Skyltar ska placeras i direkt anslutning till den egna verksamheten. - Fasadskyltning ska i första hand begränsas till gatufasad/entréfasad på byggnadens bottenvåning. - Stora fasadtäckande skyltar bör undvikas, liksom skyltar i form av inifrån belysta ljuslådor, såtillvida de inte kan ges en god anpassning till fasaden. - Samordning av skyltning för flera verksamheter i samma byggnad bejakas. - Lösa reklamanordningar placerade på allmän plats tillåts endast med stor restriktivitet. - Upprepning av samma budskap på flera skyltar ska undvikas. 3

4 4. Skyltning i tätorternas utkanter Den mer storskaliga handel som uppstår i tätorternas utkanter skiljer sig på många sätt från den som bedrivs inne i centrum. Den externa handeln, som framför allt är under framväxt i Charlottenberg och närmare riksgränsen, sker i större lokaler och riktar sig nästan uteslutande till bilburna kunder. Skyltningens främsta funktion blir därför att göra verksamheten synlig från vägen, vilket ofta kräver betydligt större och mer skrymmande skyltanordningar än i centrum. Friliggande bokstäver direkt på fasad. Tydligt och prydande för fasaden. Det får anses befogat att skyltning i dessa miljöer tar större ytor i anspråk. Dock ska deras storlek, liksom skyltarna i centrum, stå i rimlig proportion till byggnaderna. Skyltar kan placeras på den egna byggnaden eller fristående i direkt anslutning till densamma. Gemensamma skyltmaster kan vara ett bra alternativ för sammanhängande handelsområden. På dessa kan ett flertal verksamheter synas på samma villkor, och ett skyltkaos kan därmed undvikas. Om alla verksamheter i ett område kan erbjudas skyltyta dels på den egna fasaden, dels på en gemensam skyltmast, kan lösa skyltar på området undvikas utan att någon affärsidkare blir missgynnad. I bilorienterade handelsmiljöer är det också viktigt att skyltningen inte medför försämrad trafiksäkerhet. Därför bör skyltar med skarpt sken, bildväxlande eller rörliga skyltar undvikas. Bilisterna får inte lättare att orientera sig för att skyltarna bli fler. Ibland används de s.k. trottoarpratarna även i externhandelsområden, då ofta placerade i planteringszonen mellan väg och tomtgräns. Denna placering ger om möjligt ett ännu skräpigare intryck än de som placeras på trottoarerna i centrum, och skyltarna är ofta olovligt utplacerade. Tillsynsansvaret vilar på kommunen. Hängskylt i smideskonsol. Diskret och samtidigt väl synligt. 4 Bilorienterad skyltning vid externhandel. För skyltning i externa och halvcentrala handelsområden kan sammanfattningsvis följande riktlinjer anges: - Skyltning medges på egen byggnad samt i begränsad utsträckning på skyltmaster, som gärna får vara gemensamma för flera verksamheter. - Skyltar på byggnader placeras på väggar, endast i undantagsfall på tak. - Fristående skyltar utöver skyltmaster medges endast där det är uppenbart befogat, och bara i anslutning till den byggnad där verksamheten bedrivs. - Lösa reklamanordningar av tillfällig art undviks. Kommunens kontroll av detta skärps.

5 5. Skyltning i glesbygd och längs allmänna vägar 6. Bygglov och tillstånd för skyltar Skyltning förekommer även på landsbygden, dels i form av hänvisningsskyltar, dels som skyltning i anslutning till olika verksamheter. Då landsbygden utgör en miljö som till stor del är fri från kommersiell skyltning, ligger det också ett allmänt intresse i att bevara denna miljö skyltfri. Samtidigt måste de näringsverksamheter och dylikt som är lokaliserade till glesbygden ges möjlighet att exponera sig mot kunder och allmänhet. Då skyltning inte är bygglovpliktigt utanför detaljplanelagt område finns heller inga möjligheter för byggnadsnämnden att reglera detta. Dock krävs för varaktigt uppsatta skyltar tillstånd från Länsstyrelsen, om de inte upplyser om en verksamhet på platsen (LGS 6-7 ). Därutöver torde rent allmänna varsamhetskrav (se t.ex. PBL 3 kap. 10 ) kunna ställas på all skyltning som placeras direkt på byggnad. Vid skyltning på landsbygden är också eventuell påverkan på landskapsbilden en viktig faktor att ta hänsyn till. Inom område med detaljplan krävs bygglov för skyltar och ljusanordningar. En bygglovansökan för en skylt ska innehålla ritningar med uppgifter om mått, kulörer, teknisk uppbyggnad samt skyltens placering på byggnaden. Om skylten ska belysas ska det också framgå på vilket sätt detta sker. För fristående skyltar krävs förutom ritning också en situationsplan där skyltens läge framgår samt åt vilket håll den är riktad. Uppsättande av skyltar vid allmän väg kräver tillstånd från Länsstyrelsen om de inte är uppsatta på byggnad och upplyser om en verksamhet på platsen (Väglagen 46 ). Sådana skyltar är ofta ett missprydande inslag i landskapet. Skyltar inom vägområdet kräver Vägverkets tillstånd men tillåts som regel inte. Det bästa är om hänvisningsskyltar kan sättas upp i form av vanliga vägskyltar. I sådana fall där byggnadsnämnden har att bedöma en skylts lämplighet bör alltid dess påverkan på den omgivande miljön som helhet vara vägledande. Mot bakgrund av denna skyltpolicy avgörs om rimliga krav på placering, utformning och anpassning är uppfyllda. Det måste ses som fullt legitimt att låta bedömningen innefatta rent estetiska överväganden, i synnerhet när det handlar om miljöer där många människor rör sig och vistas. Det ligger både i allmänhetens och näringsidkarnas intresse att den offentliga miljön är trivsam och tilltalande. Tillstånd för skyltar enligt LGS och väglagen (utanför planlagt område) söks hos Länsstyrelsen, förvaltningsenheten. Vägledande för Länsstyrelsens bedömning är framför allt skyltens inverkan på landskapsbilden. Som riktlinjer för skyltning i glesbygd kan således nämnas: - Hänsynstagande gentemot landskapsbild, kulturmiljö och byggnadskultur. - Hörsamhet mot tillståndsplikt för uppsättning av skyltar utomhus enligt lagen om gaturenhållning och skyltning (LGS). - Hörsamhet mot väglagens bestämmelser om skyltning vid allmän väg. Kräver tillstånd! Genom att använda samma kulörer för skylten som för fasaden förstärks helhetsintrycket. 5

6 6 7. Kommunens hantering av olovlig skyltning Kommunens befogenheter respektive skyldigheter vad gäller hanteringen av olovlig skyltning regleras främst genom Plan- och bygglagen (PBL) samt Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS). Lagen ger kommunen möjlighet att själv sätta upp regler om förbud och förelägganden för efterlevnaden av lagen. För Eda kommun gäller nedanstående tågordning och ansvarsfördelning för ärenden gällande olovlig skyltning. Principerna är en modell för tillämpning av de lagar som redovisas i sista avsnittet. Skyltar som står på allmän plats/kommunägd mark handläggs på följande sätt: 1. Plansektionen kontrollerar om skylten saknar lov eller särskilt tillstånd. 2. Om ägaren till skylten kan identifieras kontaktas ägaren av plansektionen, först per telefon och sedan skriftligen. Ägaren uppmanas att inom 5 arbetsdagar avlägsna skylten. 3. Om ägaren inte kan identifieras sätts en uppmaning om avlägsnande inom 5 arbetsdagar upp direkt på skylten. 4. Om skylten fortfarande står kvar efter fem dagar tar personal från gatusektionen bort den. Skylten förvaras i ett förråd vid något av kommunens reningsverk. 5. Ägaren kan hämta ut sin egendom vid reningsverket. Den som vill hämta ut en skylt ska på lämpligt sätt styrka att han eller hon äger skylten. 6. Kommunen tar ut en avgift om 500 kronor för sina handläggningskostnader. Avgiften ska betalas inom 30 dagar från avhämtandet av skylten. 7. För förvaring av bortforslade skyltar ansvarar kommunen högst 90 dagar. Skyltar som står på enskild tomtmark handläggs på följande sätt: 1. Plansektionen kontrollerar om skylten saknar lov. 2. Fastighetsägaren kontaktas av plansektionen, först per telefon och sedan skriftligen. Fastighetsägaren uppmanas att inom 5 arbetsdagar avlägsna skylten. 3. Om skylten fortfarande står kvar efter fem dagar skickas ett förslag på föreläggande och vite till fastighetsägaren som får 10 dagar på sig att yttra sig över förslaget (s.k. kommunicering). 4. I föreläggandet ska fastighetsägaren ges dagar på sig efter delgivning att avlägsna skylten. 5. Vitesbeloppet sätts i varje enskilt fall så att det är mer fördelaktigt för fastighetsägaren att avlägsna skylten än att ha den kvar. 6. Byggnadsnämnden beslutar om föreläggande och vite, samt begär utdömande av vite i de fall föreläggandet inte följs. Byggnadsnämnden beslutar också om byggnadsavgift som är 4 gånger bygglovavgiften. 7. Plansektionen sänder beslutet till inskrivningsmyndigheten. Skyltar utanför planlagt område handläggs på ovanstånde sätt med följande anpassningar till LGS:. I beslutet ska anges att det gäller omedelbart även om det överklagas.. Beslutet ska inte sändas till inskrivningsmyndigheten. 8. Lagar och bestämmelser Nedan har samlats de viktigaste paragraferna som är av betydelse i skyltsammanhang. Förutom de lagar som citeras här kan det finnas särskilda bestämmelser för vissa typer av områden. Exempelvis gäller för kulturhistoriskt värdefulla områden och känsliga naturmiljöer särskilda restriktioner. Plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 3 kap. Krav på byggnader m.m. Byggnader 1 Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg, som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger god helhetsverkan. 2 Byggnader skall placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen. Inverkan på grundvattnet som kan vara skadlig för omgivningen skall begränsas. I fråga om byggnader som skal placeras under markytan skall dessutom i skälig omfattning beaktas att användningen av marken över byggnaderna inte försvåras. 10 Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara. 12 Byggnader, som är särskilt värdefulla från kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas. Andra anläggningar än byggnader 14 I fråga om anläggningar som anges i 8 kap. 2 första stycket skall föreskrifterna i 1-3 och om byggnader tillämpas. I fråga om sådana skyltar och ljusanordningar som omfattas av krav på bygglov skall föreskrifterna i 1 och 2 om byggnader tillämpas.

7 8 kap. Bygglov, rivningslov och marklov Åtgärder som kräver bygglov Särskilda bestämmelser för områden med detaljplan 3 I områden med detaljplan krävs, förutom vad som föreskrivs i 1 och 2, bygglov för att - färga om byggnader eller byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial samt för att göra andra ändringar av byggnader som avsevärt påverkar deras yttre utseende. - Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS) Skyltar mm. 5 Skyltar varigenom allmänheten avvisas från ett visst område, som är av betydelse för friluftslivet, får inte finnas uppsatta utan tillstånd från en kommunal myndighet. Tillstånd behövs dock inte om det är uppenbart att allmänheten inte får färdas fritt inom området eller att skylten är behörig av något annat skäl. 6 Tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam, propaganda eller liknande ändamål får inte finnas varaktigt uppsatt utomhus utan tillstånd av regeringen eller statlig eller kommunal myndighet som regeringen bestämmer. 7 Vad som sägs i 6 gäller inte anordning som informerar om affärsrörelse eller annan verksamhet på platsen eller anslagstavla för meddelanden om kommunala angelägenheter, föreningssammanträden, auktioner och liknande. Den som vill sätta upp en sådan anordning eller anslagstavla får dock söka tillstånd till det hos den myndighet som avses i 6. 8 En sådan anordning eller anslagstavla som avses i 7 får inte finnas uppsatt om den är uppenbart vanprydande. 9 Affisch eller annan tillfällig anordning utomhus för reklam, propaganda eller liknande ändamål skall i andra fall än som avses i 7 tas bort av den som ansvarar för anordningen inom fyra veckor efter uppsättandet, om inte den myndighet som avses i 6 har medgett annat. 10 Bestämmelserna i 6-9 gäller inte anordningar inom vägområde eller för vilka bygglov krävs eller har lämnats. Bestämmelserna gäller inte heller sådana åtgärder avseende skyltar och ljusanordningar som inte kräver bygglov efter beslut enligt 8 kap. 5 första stycket i plan- och bygglagen. 11 Naturvårdsverket utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag och föreskrifter meddelade med stöd av lagen. Den omedelbara tillsynen utövas av kommunen. 12 Kommunen får besluta om de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen skall efterlevas. I ett beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut. Blir ett föreläggande eller förbud inte åtlytt får kommunen låta vidta åtgärder på den ansvariges bekostnad. Kommunen får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas. Väglagen (SFS 1971:948) Allmänna vägar 46 Inom ett avstånd av 50 meter från ett vägområde får inte utan länsstyrelsens tillstånd skyltar eller därmed jämförliga anordningar för reklam, propaganda eller liknande ändamål finnas uppsatta utomhus. I samband med tillstånd får länsstyrelsen meddela de föreskrifter som behövs med hänsyn till trafiksäkerheten. Bestämmelserna i första stycket gäller inte 1. inom områden med detaljplan eller 2. för sådana anordningar som är uppsatta på byggnader för upplysning om affärsrörelse eller annan verksamhet på stället eller 3. för anslagstavlor för meddelanden som rör kommunala angelägenheter, föreningssammanträden, auktioner och dylikt, 4. åtgärder för vilka bygglov krävs. Lokala ordningsföreskrifter för Eda kommun (Efter förslag till ändring 2006) Markiser, flaggor och skyltar m.m. 9 Markiser, flaggor, skyltar och andra anordningar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter, cykelbana på lägre höjd än 3,00 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,60 meter. Skyltar får inte placeras eller sättas upp på offentlig plats utan särskilt tillstånd från kommunen eller lov eller tillstånd enligt annan lagstiftning. Markiser, flaggor, skyltar och andra anordningar får inte placeras så att de skymmer trafikskylt. Affischering 10 Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 7

8 Bilaga: Trottoarpratare 1. Ansvar Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. Ordningslagen. Ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Eda kommun ska upprätthållas finns i de lokala ordningsföreskrifterna för Eda kommun. Enligt ordningsföreskrifterna får skyltar inte placeras eller sättas upp på offentlig plats utan särskilt tillstånd från kommunen, eller lov eller tillstånd enligt annan lagstiftning. Det är kommunstyrelsen som upplåter mark och byggnadsnämnden som beviljar tillstånd för trottoarpratare. I vissa fall kan det dessutom krävas lov enligt Plan- och Bygglagen, vilket i så fall också beviljas av byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden september 2009 Godtagen modell av trottoarpratare, med kraftig ring i nederkanten som kan kännas med käpp. 2. Syftet med policyn för trottoarpratare Syftet med policyn är att säkerställa att gällande lagstiftning följs, att kraven på tillgänglighet och orienterbarhet tillgodoses samt att god estetik och god helhetsverkan uppnås. Policyn har också som syfte att säkerställa funktionella krav såsom framkomlighet för polis, ambulans, räddningstjänst och leveranser. Offentliga platser är gemensamma utrymmen där alla ska kunna vistas och trivas. Nästan alla platser där allmänheten rör sig är offentlig plats och vill man nyttja offentlig plats för annat än vad den är avsedd för, behövs tillstånd från kommunen och den som förvaltar marken. Kommunen har i samråd med medborgare, handikapprådet och näringsidkare arbetat fram denna policy som ska fungera för alla. Genom att söka tillstånd för trottoarpratare och följa kraven i policyn, bidrar man till en attraktiv miljö för alla. 3. Krav på tillstånd För att ha skyltar på offentlig plats måste du ha tillstånd enligt ordningslagen och följa riktlinjerna i denna policy. Offentlig plats utgörs av vägar, gator, trottoarer, torg och grönytor där kommunen äger och förvaltar marken. Kyrkogårdar, idrottsoch fritidsanläggningar, kommunala badplatser och folkparker är jämställda med offentlig plats. Efter att du har fått tillstånd för att skylta på allmän plats kommer kommunen att göra kontinuerliga uppföljningar. Om du inte följer policyn kommer kommunen att dra in ditt tillstånd. 4. Beredning av ärenden Ansökan om tillstånd att ställa upp trottoarpratare och upplåtelse av mark bereds av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnad ska svara för samordning med organisationer, polisen och övriga myndigheter innan tillstånd ges. Yttranden får infordras från kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder, beredningar och tjänstemän. Tillstånd ska sökas i god tid innan trottoarprataren ställs upp.

9 5. Villkor I mån av plats kan näringsidkare tillåtas att under verksamhetens öppettider sätta ut en godkänd trottoarpratare i direkt anslutning till den egna butiken/ verksamheten. För gallerior eller butiker med samlade entréer från gatan gäller att endast en skylt får ställas ut vid varje entré. Skylten ska alltid placeras på markerad, och av kommunen anvisad, plats. Trottoarprataren ska vara en stadig modell i kraftig konstruktion. Trottoarprataren ska vara svart med tydlig kontrastmarkering. Den ska ha en kraftig sockel nertill för att kunna uppfattas med en käpp. Modellen ska vara anpassad för affischer med måtten 50x70 cm. Av ansökan ska det tydligt framgå vilken modell som ansökan avser. Exempel på modeller som uppfyller villkoren finns på bild. Vid bedömning av ansökan granskas följande detaljer: - Trottoarprataren ska placeras så att den inte utgör en trafikfara, skymmer fordonstrafik, hindrar framkomligheten eller utgör en olycksrisk. - Fri passage ska medges med minst 1,65 meter. - Skylten ska i första hand placeras i möbleringszonen där sådan finns. I andra hand ska placering göras utmed kantstenen mot gatan. - Skylten ska placeras på ett estetiskt tilltalande sätt och så att en god helhetsverkan uppnås. - Trottoarprataren ska vara av någon av de modeller som finns i bilagan, eller en modell som av kommunen bedöms som likvärdig. Till varje tillstånd skickas ett kontrollmärke som skall fästas på insidan av reklamskyltens sarg. Tillstånd beviljas ett kalenderår i taget. 6. Beslut i ärenden Tillstånd att sätta upp trottoarpratare meddelas av byggnadsnämnden. Beslut om upplåtelse av mark för trottoarpratare fattas av gatuchefen på delegation av kommunstyrelsen. Om policyn och tillståndet inte följs fattas beslut om att ta bort trottoarprataren av tjänsteman. 7. Ansökan Ansökan om tillstånd och markupplåtelse ska skickas till byggnadsnämnden i Eda kommun. Adress: Eda kommun Byggnadsnämnden Box Charlottenberg Information och blanketter finns på 8. Avgifter för tillstånd och markhyra Du måste betala en avgift för prövning av ansökan. Den ska betalas till kommunen. Det kostar också pengar att använda sig av allmän plats. Den sammanlagda avgiften för prövning av ansökan och markhyra är 800 kronor. För mer information om godtagna modeller av trottoarpratare och hur du får tag på dem, kontakta Plansektionen på Eda kommun , eller gå in på hemsidan Du får även mer information om var du får tag på skyltarna när du ansöker om tillstånd. Rådgivning och information Vill du ha mer information om godtagna modeller av trottoarpratare och hur du får tag på dem? Eller vill du ha råd och tips om placering och utformning? Plansektionen på Eda kommun svarar gärna på frågor och ger upplysningar om bygglov, planbestämmelser och tolkning av planlagstiftningen. Välkommen att kontakta oss! Kommunens växel E-post till plansektionen Kommunens hemsida

10 EDA KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Dnr KS Antagande av skyltpolicy för Eda kommun Sammanfattning Byggnadsnämnden har utarbetat förslag till skyltpolicy för Eda kommun med tillhörande bilaga avseende trottoarpratarc. Beslutsunderlag Byggnadsnämndens beslut Skyltpolicy med bilaga för trottoarpratare Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 140 Kommunstyrelsens protokoll , 165 Kommunfullmäktiges beslut Konuntuifullniäktige antar upprättat förslag till skyltpolicy för Eda kommun med tillhörande bilaga: Trottoarpratare. Reservation Björn Källnian (Hela Idas Lista) och Bengt Nilsson (1 leta Edas lista) reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till Byggnadsnämnden Plansektionen Gatusektionen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Skyltpolicy för Eda kommun. Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö

Skyltpolicy för Eda kommun. Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö Skyltpolicy för Eda kommun Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö Byggnadsnämnden december 2005 2 1. Allmänt om skyltning Skyltar och reklam av olika slag är ett etablerat inslag i stadsbilden.

Läs mer

Skyltpolicy för Ragunda kommun Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö

Skyltpolicy för Ragunda kommun Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö Skyltpolicy för Ragunda kommun Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö Bygg- och miljönämnden 2011-03-08 Skyltpolicy Ragunda kommun 1 1. Allmänt om skyltning Skyltar och reklam av olika slag är

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats 2013-04-18 1(6) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för skyltning på offentlig plats Riktlinjerna gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar,

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun Riktlinjerna i den här foldern gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar, torg,

Läs mer

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för kommunen när det gäller bedömning av bygglov, upplåtelse av mark och yttrande till polisen för nyttjande av offentlig

Läs mer

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar i Inledning Ett spännande stadsliv bygger på mångfald i former, färger och rörelser både på marken och på omgivande byggnader. Men för att inte mångfalden ska

Läs mer

SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN Råd & riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Hjo kommun. Antagen av kommunens byggnadsnämnd 2013-12-10 123

SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN Råd & riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Hjo kommun. Antagen av kommunens byggnadsnämnd 2013-12-10 123 SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN Råd & riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Hjo kommun Antagen av kommunens byggnadsnämnd 2013-12-10 123 2 Typritning skyltar i centrummiljön Upprättat av Hjo

Läs mer

Samhällsutvecklingsförvaltningen i Arjeplogs kommun. Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun

Samhällsutvecklingsförvaltningen i Arjeplogs kommun. Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för kommunen när det gäller bedömning av bygglov, upplåtelse av mark och yttrande till polisen för nyttjande av offentlig

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKYLTNING

RIKTLINJER FÖR SKYLTNING TANUMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för butiks-/fastighets- och skyltägare, skyltdesigner/tillverkare och beaktas med fördel redan i ett tidigt skede. Riktlinjerna

Läs mer

Styrdokument. Beslutad av Kommunfullmäktige Reviderad av Kommunstyrelsen

Styrdokument. Beslutad av Kommunfullmäktige Reviderad av Kommunstyrelsen Skyltpolicy 2017 Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-11-25 119 Dokumentansvarig Verksamhetschef Samhällsbyggnad Reviderad av Kommunstyrelsen 2017-04-03 79 Inledning Eda kommun

Läs mer

Riktlinjer för skyltar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:

Riktlinjer för skyltar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen: Riktlinjer för skyltar Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen: Förord Skyltar är en viktig del i upplevelsen av det offentliga rummet. Placering och utformning av skyltar har stor betydelse

Läs mer

SKYLTPOLICY FÖR CENTRALA TROLLHÄTTAN Råd och riktlinjer för fasadskyltning

SKYLTPOLICY FÖR CENTRALA TROLLHÄTTAN Råd och riktlinjer för fasadskyltning SKYLTPOLICY FÖR CENTRALA TROLLHÄTTAN Råd och riktlinjer för fasadskyltning Gemensam miljö Stadens offentliga platser har mycket stor betydelse för intrycket av stadens miljö. För utvecklingen av hela staden

Läs mer

Skyltprogram för Gävle kommun

Skyltprogram för Gävle kommun Skyltprogram för Gävle kommun BYGG & MILJÖ GÄVLE Bakgrund De första skyltarna var varuprover som sattes upp utanför butiken. Idag hänger inga riktiga bullar över bageriets ingång, men ibland en kringla

Läs mer

Skyltpolicy. för Årjängs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-07

Skyltpolicy. för Årjängs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-07 www.arjang.se Skyltpolicy för Årjängs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-07 Innehåll Inledning 4 När behövs tillstånd? 4 Allmänna riktlinjer 4 Centrumområden i tätorterna 4 Industriområden och

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1(6) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 001.4 a Lokala ordningsföreskrifter i Västerviks kommun, beslutade av kommunfullmäktige 2008-11-27 176 samt granskade av Länsstyrelsen i Kalmar län att gälla

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 001.4 a Lokala ordningsföreskrifter i Västerviks kommun, beslutade av kommunfullmäktige 2008-11-27 176 samt granskade av Länsstyrelsen i Kalmar län att gälla

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR TIDAHOLMS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR TIDAHOLMS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR TIDAHOLMS KOMMUN 2009:2 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIDAHOLMS KOMMUN. Beslutade av kommunfullmäktige den 22 juni 2009. Tidaholms kommun föreskriver följande

Läs mer

SKYLTPROGRAM. Byggnadskontoret

SKYLTPROGRAM. Byggnadskontoret SKYLTPROGRAM Byggnadskontoret 2016 INNEHÅLL Inledning... Syfte... Karaktär för fasadskyltar... Tillgänglighet... Traiksäkerhet... Brandskydd... Tillstånd Allmän plats... Bygglov... Markupplåtelse... Offentlig

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hjo kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hjo kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hjo kommun Dokumenttyp Ordningsföreskrifter Fastställd/upprättad 1996-01-25 av Kommunfullmäktige 5 Senast reviderad 2002-05-30 av Kommunfullmäktige 54 2014-02-27

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter Antagen av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-02-10 11 Ersätter: 1995-09-04 KF 105, senast reviderad 2007-04-23 KF 47 Allmänna lokala ordningsföreskrifter Olofströms kommun föreskriver följande med stöd av

Läs mer

Riktlinjer för trottoarpratare

Riktlinjer för trottoarpratare Tekniska förvaltningen Monica Söderlund,0550-85856 monica.soderlund@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 1(1) 2015-10-02 Tn/2015:172 430 Gator/vägar/parker - allmänt Riktlinjer för trottoarpratare Förslag

Läs mer

SKYLTPROGRAM FÖR KUNGSBACKA. RÅD och RIKTLINJER

SKYLTPROGRAM FÖR KUNGSBACKA. RÅD och RIKTLINJER SKYLTPROGRAM FÖR KUNGSBACKA RÅD och RIKTLINJER INNEHÅLL Skyltar i Kungsbacka centrum s. 4 Skyltar i verksamhetsområden och köpcentrum s. 7 Skyltar i kommundelscentrum s. 7 Skyltar på landsbygden s. 8 Olika

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Eda kommun

Värmlands läns författningssamling Eda kommun Värmlands läns författningssamling Eda kommun ISSN 0347-1667 Utkom från trycket Kungörelse den 15 november 2006 av lokala ordningsföreskrifter för Eda kommun; Kommunfullmäktige i Eda kommun har den 28

Läs mer

Ordningsstadga. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stenungsunds kommun. Typ av dokument Ordningsstadga Dokumentägare Administrativ chef

Ordningsstadga. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stenungsunds kommun. Typ av dokument Ordningsstadga Dokumentägare Administrativ chef STENUNGSUNDS KOMMUN Ordningsstadga Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stenungsunds kommun Typ av dokument Ordningsstadga Dokumentägare Administrativ chef Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid

Läs mer

Grästorps kommun. Grästorps kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige , 91, uppdateras före Dokumentansvarig: Kommunchef

Grästorps kommun. Grästorps kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige , 91, uppdateras före Dokumentansvarig: Kommunchef Grästorps kommun Styrdokument Allmänna lokala ordningsföreskrifter Dnr 354/2017 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Grästorps kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2017-11-27, 91, uppdateras före

Läs mer

för detta torghandel.

för detta torghandel. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tanums kommun Beslutade av kommunfullmäktige 1995 10 30 107. Ändring av 13, 14 och 18 antogs 1996 04 11, 33. Kompletteringar av 9 och 16 antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 53 / 1996 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 53 / 1996 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 53 / 1996 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER antagna av kommunfullmäktige den 29 april 1996 och gällande fr o m den 1 juli 1996 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna.

De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna. Beddingestrand 2015-03-29 Motion Frank Rambris 4:33 Jag begär att hela styrelsen avgår. #1. De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna. Jag har påpekat nedan varje år. Det är samfällighets

Läs mer

Lokala. ordningsföreskrifter. för. Kävlinge kommun

Lokala. ordningsföreskrifter. för. Kävlinge kommun Lokala ordningsföreskrifter för Kävlinge kommun Antagna av kommunfullmäktige att gälla f r o m 2005-01-01 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kävlinge kommun Beslutade av kommunfullmäktige 80 den

Läs mer

Riktlinjer för skyltar. i Stenungsunds kommun

Riktlinjer för skyltar. i Stenungsunds kommun Riktlinjer för skyltar i Stenungsunds kommun Typ av dokument Beslut av Beslutsdatum Dnr Riktlinjer Kommunfullmäktige 2016-09-19 0064/16 Dokumentägare Giltighetstid Reviderad Samhällsbyggnadschef Tills

Läs mer

SKYLTPOLICY FÖR PAJALA KOMMUN

SKYLTPOLICY FÖR PAJALA KOMMUN SKYLTPOLICY FÖR PAJALA KOMMUN RÅD OCH RIKTLINJER FÖR SKYLTNING FRAMTAGEN AV PLAN OCH MILJÖENHETEN 2012 PÅ UPPDRAG AV PLAN- OCH MILJÖNÄMNDEN Bildkollage på välutformade skyltar i Pajala tätort. 1 SKYLTAR

Läs mer

Riktlinjer för skyltning

Riktlinjer för skyltning Arvidsjaurs kommun Riktlinjer för skyltning 2016-01-04 Riktlinjer för skyltning Dessa riktlinjer har tagits fram av Arvidsjaurs kommun tillsammans med Företagarna i Arvidsjaur. Företagarna, Polisen, Trafikverket,

Läs mer

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, 48 Reviderade 2008-04-28, 49

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, 48 Reviderade 2008-04-28, 49 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2.6 1 (4) LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, 48 Reviderade 2008-04-28, 49 Timrå kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Rätt skylt på rätt plats

Rätt skylt på rätt plats Rätt skylt på rätt plats Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sundbybergs stad Antaget av... Innehåll Skyltning i Sundbyberg 3 Rätt skylt på rätt plats 4 Placering 5 Utformning 6 Skyltexempel 7 Skyltar

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1979:42 1996-03-25, 43 1998-02-23, 21 Kommunstyrelsen 1999-03-15, 29 Kommunfullmäktige 2008-12-22, 152 2009-12-21, 147 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 1 Dnr TK 2006/76.003 Antaget av KF 2006-04-27, 53 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Östra Göinge kommun föreskriver följande

Läs mer

Skyltpolicy. För UDDEVALLA KOMMUN

Skyltpolicy. För UDDEVALLA KOMMUN Skyltpolicy För UDDEVALLA KOMMUN Allmänt om skyltning Utformning Vad säger lagen Byggnadsnämndens riktlinjer 24 april 1998 Reviderad Miljö och stadsbyggnad 20 februari 2003 2 (12) Skyltpolicy för Uddevalla

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bollebygds kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bollebygds kommun Dnr 95/282 Dnr 02/13 (tillägg) Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bollebygds kommun Bollebygds kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632 ) med bemyndigande för kommuner och

Läs mer

Sida1. www.hassleholm.se. Stadsbyggnadskontoret. Skyltpolicy. Hässleholms kommun 2013

Sida1. www.hassleholm.se. Stadsbyggnadskontoret. Skyltpolicy. Hässleholms kommun 2013 Sida1 www.hassleholm.se Stadsbyggnadskontoret Skyltpolicy Hässleholms kommun 2013 Inledning Hässleholms kommun vill med denna skyltpolicy verka för en god dialog mellan verksamhetsutövare och kommunen.

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR OCKELBO KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR OCKELBO KOMMUN Sida 1(6) ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR OCKELBO KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige 2013-03-04, KF 8/13. Sida 2(6) ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR OCKELBO KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige

Läs mer

Nya allmänna lokala ordningsföreskrifter för Staffanstorps kommun

Nya allmänna lokala ordningsföreskrifter för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 3:1 1(8) Antagen av kommunfullmäktige 134/95 Nya allmänna lokala ordningsföreskrifter för Staffanstorps kommun beslutade av kommunfullmäktige den 27 november 1995. Staffanstorps kommunfullmäktige

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vara kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vara kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-16 45 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-12-19 83 Innehållsförteckning Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde...

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mora kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mora kommun Rev: KF 2007-06-18 47 Dnr: 956/95 003 1(5) Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mora kommun Mora kommun föreskriver följande med stöd av 1 Förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och

Läs mer

Skylten och dess belysning

Skylten och dess belysning Inledning Bebyggelsen längs Storgatan och Rådhustorget är en för kulturminnesvården intressant miljö. När man tillverkar och sätter upp en ny skylt bör man tänka på denna miljö och anpassa skyltningen.

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Essunga kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Essunga kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige, 2004-06-15 att gälla fr.o.m. 2004-07-01 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 37, 2013-05-27, Dnr 2012.0117

Läs mer

Riktlinjer för uppsättning av skyltar

Riktlinjer för uppsättning av skyltar Riktlinjer för uppsättning av skyltar Beslutade av Miljö- och samhällsnämnden 2010-12-15 Reviderad 2013-02-20 Allmänt om skyltning Skyltar ska anpassas i storlek, utförande och innehåll till platsen, det

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Föreskrift Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-18, 82, Dnr KS 2014/67 Trosa kommun föreskriver följande

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN UTGIVEN AV KOMMUNKANSLIET Nr 6.1 Sid 1 (13) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 212/2006/401 2007-07-01 Kf 2007-06-25 73 2007-12-01 Kf 2007-10-29 116 (kompl 15) ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter Allmänna lokala ordningsföreskrifter Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2008-03-27 (formalia reviderad 2014-08-07) Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer:

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Ovanåkers kommun Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om tillkännagivande av ändring av lokala ordningsföreskrifter för Ovanåkers kommun; 21FS 2012:6 Utkom från

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. SIMRISHAMNS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2001-08-27 11 Sida 107 Dm 2001.170 Dm 2001.318 401 Ändring i kommunens lokala ordningsf"öreskrifter Svenska Service- och Signalhundsförbundet/Förarkommitten

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 6.1 Sid 1 (13) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 212/2006/401 2007-12-01 Kf 2007-10-29 116 (kompl 15) 2015/306 2016-04-01 Kf 2016-03-21 18 Kf 2016-06-20 14,

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Knivsta

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Knivsta Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Knivsta Antagna av kommunfullmäktige den 19 november 2009, 124 Sidan 1 av 6 Handläggare Datum KS-2008/1155 Runa Krehla 2009-09-23 Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Läs mer

Riktlinjer för skyltar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:GODKÄNDA AV BN , ANTAGNA AV KS

Riktlinjer för skyltar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:GODKÄNDA AV BN , ANTAGNA AV KS Riktlinjer för skyltar Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:GODKÄNDA AV BN 2015-04-23 60, ANTAGNA AV KS 2015-05-20 81 Förord Skyltar är en viktig del i upplevelsen av det offentliga rummet.

Läs mer

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS Inledning För att få använda offentliga platser till något annat än vad de är till för, krävs normalt alltid tillstånd av polismyndigheten. Kommunen

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter Lokala ordningsföreskrifter Forshaga kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2015-05-26 61 1 (5) Lokala ordningsföreskrifter för Forshaga kommun Antagna av kommunfullmäktige 2015-05-26 61. Forshaga kommun

Läs mer

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter Senaste beslut i kommunfullmäktige 2006-11-14 190 Utöver vad som föreskrivs i ordningslagen (1993:1617) 3 kapitel Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats gäller bestämmelserna

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ORSA KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ORSA KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ORSA KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige 1996-01-29, 8, att gälla fr o m 1996-02-01 Ändrade 1999-05-31, 39. Ändringen avser 12 att gälla fr o m 1999-06-01. Ändrade

Läs mer

SKYLTNING. Riktlinjer för Gnesta kommun. Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015

SKYLTNING. Riktlinjer för Gnesta kommun. Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015 SKYLTNING Riktlinjer för Gnesta kommun Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015 INNEHÅLL sid 3 sid 3 sid 3 sid 3 sid 4 sid 4 sid 5 sid 6 sid 6 sid 7 sid 9 sid 9 sid 9 sid 10 sid 10 sid 10 sid 10

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Finspångs kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Finspångs kommun 2008-09-16 1(5) FB Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Finspångs kommun Förslag till lokal ordningsstadga har antagits av Finspångs kommunfullmäktige 2008-08- 27, 185. Finspångs kommun föreskriver

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÅSELE KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÅSELE KOMMUN 1(5) ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÅSELE KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige 1996-03-11, 12. Åsele kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 32 LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ESLÖVS KOMMUN

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 32 LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ESLÖVS KOMMUN ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 32 LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 1995-12-18, ändrade senast 2012-05-28 64, att gälla från och med 2012-08-01 Eslövs kommun

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STRÄNGNÄS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STRÄNGNÄS KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STRÄNGNÄS KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige 2001-04-23, 71 och 2001-05-28, 89. (rev. 2001-11-26, 184, 2005-12-12, 202 samt 2007-01-29, 22) Strängnäs kommun

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter er 1 (5) Typ: Föreskrift Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2007-04-25, 28 Uppdateras: er Kommunfullmäktige har den 28 februari 1996, 8, antagit allmänna lokala ordningsföreskrifter.

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter 002:1 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås kommun Fastställda av kommunfullmäktige 1995-12-14, ändrad 1997-09-18 och 1998-05-28 Gäller fr o m 1996-01-01 Borås

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun för Trosa kommun Antagen av kommunfullmäktige 1995-12-06, 163 Reviderad av kommunfullmäktige 1997-09-10, 132 Reviderad av kommunfullmäktige 2004-10-06, 74 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-18, 23

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för kommun Varbergs Varbergs kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter 002:1 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås kommun Fastställda av kommunfullmäktige 1995-12-14, ändrad 1997-09-18 och 1998-05-28 Gäller fr o m 1996-01-01 Borås

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Sigtuna kommun Sigtuna kommuns föreskrifter om ändring av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna (01FS 1996:74) för Sigtuna kommun; beslutade den 14 juni 2012 ( 140).

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LIDKÖPINGS KOMMUN. Beslutade av kommunfullmäktige den 11 december 1995.

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LIDKÖPINGS KOMMUN. Beslutade av kommunfullmäktige den 11 december 1995. ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LIDKÖPINGS KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige den 11 december 1995. Lidköpings kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande

Läs mer

Offentlig miljö i Arvika

Offentlig miljö i Arvika Offentlig miljö i Arvika Riktlinjer November 2013 Varför riktlinjer? Syftet med riktlinjer för den offentliga miljön i Arvika är att skapa en säker framkomlighet och samtidigt bevara en trivsam miljö kring

Läs mer

Mölndals Skyltpolicy. En vägledning VID bygglovsprövning

Mölndals Skyltpolicy. En vägledning VID bygglovsprövning Mölndals Skyltpolicy En vägledning VID bygglovsprövning 1 Innehåll Bakgrund Skyltar i stadsmiljö Skyltar i landskapsmiljö Skyltar i industriområden Olika typer av skyltar Principer för skyltning Måttsättning

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER Allmänna lokala ordningsföreskrifter Fastställd KF 2007-06-18. Reviderad KF 2013-04-15. ( 17 fyrverkeri). KF 2013-12-09. ( 13 alkoholförtäring). KF 2016-05-02. ( 7

Läs mer

Riktlinjer för skylt- och ljusanordningar i Vetlanda kommun

Riktlinjer för skylt- och ljusanordningar i Vetlanda kommun 1 (15) Riktlinjer för skylt- och ljusanordningar i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Miljö- och byggnämnden (2016-05-03 75) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2016-05-03

Läs mer

Skyltar. Riktlinjer för Helsingborg

Skyltar. Riktlinjer för Helsingborg Skyltar Riktlinjer för Helsingborg STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SKYLTAR Helsingborgs stad har som mål att skapa en positiv stadsmiljö. Vi tycker det är viktigt att lyfta fram hur affärer, butiker och verksamheter

Läs mer

Riktlinjer för skyltning i Sollentuna kommun

Riktlinjer för skyltning i Sollentuna kommun Riktlinjer för skyltning i Sollentuna kommun www.sollentuna.se 1 Innehållsförteckning Skyltning i Sollentuna...3 Generella regler... 3 Omgivningens betydelse...4 Olika typer av skyltar...5 Fasadskyltar...

Läs mer

Skyltar. Riktlinjer för skyltning i Landskrona

Skyltar. Riktlinjer för skyltning i Landskrona Skyltar Riktlinjer för skyltning i Landskrona Innehåll 1 Skyltar i Landskrona... 1 2 Allmänna riktlinjer för skyltning... 2 3 När behöver jag söka bygglov?... 4 3.1 Skyltar som kräver bygglov... 4 3.2

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter för Vadstena kommun

Lokala ordningsföreskrifter för Vadstena kommun 1 (9) Lokala ordningsföreskrifter för Vår beteckning: KS2011/208-003 Beslutade av kommunfullmäktige 1995-12-14, 92. Reviderade av kommunfullmäktige 2012-12-12 212. föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hässleholms kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hässleholms kommun Kommunal författningssamling B 1 Dnr 2011/32.003 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hässleholms kommun Gäller från: 2011-05-01 Antagen: kommunfullmäktige 1995-12-18, 187 och ändrade senast 2011-03-28

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungälvs kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungälvs kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungälvs kommun Föreskrifter Diarienummer: KS 2015/1690 Dokumentansvarig: Samhällsbyggnad/Trafik gata park/handläggare Beredande politiskt organ: Samhällsbyggnadsutskottet

Läs mer

Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats

Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats . Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats Staden ett attraktivt rum en plats för alla Antagna av kommunstyrelsen i Leksands kommun 2015-04-13 Innehållsförteckning Förord... 3 Offentlig plats... 4 Krav

Läs mer

Örebro läns författningssamling

Örebro läns författningssamling Örebro läns författningssamling Kumla kommun 18FS 2010:37 Utkom från trycket den 18 maj 2010 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kumla kommun; beslutade den 19 april 2010 Kumla kommun föreskriver

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1(5) ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR BOTKYRKA KOMMUN Botkyrka kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala

Läs mer

Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni

Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni 2011 45 Bilaga B Plan och byggfrågor Författning PBL 9 kap. Delegat PBL 9 kap. 2 första stycket 1 och 2 Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 100.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 100.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 00. Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 6-0-22 6-0-23 5/666-003 Kf 200--30 0 200-2-0 200/576-003 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR BROMÖLLA KOMMUN

Läs mer

1 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617).

1 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617). Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Burlövs kommun Beslutade av kommunfullmäktige den 16 september 1996 89, ändring 2004-06-21 70 och ändring 2009-11-16 104 Burlövs kommunföreskriver följande med

Läs mer

Norrbottens läns författningssamling

Norrbottens läns författningssamling Norrbottens läns författningssamling 25 FS 2010:871 A 7 Utkom från trycket den 18 maj 2010 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR JOKKMOKKS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 1996-10-21, 73 Reviderad

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sollentuna kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sollentuna kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sollentuna kommun Antagna av kommunfullmäktige 2012-05-09, 44, Dnr 2010/125 KS.022 Innehållsförteckning Inledning... 2 Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde...

Läs mer

1 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617).

1 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617). Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-26 24 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR PAJALA KOMMUN Pajala kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner

Läs mer

Västra Götalands läns författningssamling

Västra Götalands läns författningssamling Västra Götalands läns författningssamling Färgelanda kommun 14 FS 2007:115 Utkom från trycket den 23 mars 2007 Länsstyrelsens i Västra Götalands län tillkännagivande av Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Läs mer

Regler kring nyttjande av mark

Regler kring nyttjande av mark Regler kring nyttjande av mark Innehållsförteckning 1 Lagar och bestämmelser...2 2 Byggplatsetableringar, byggnadsställningar...2 3 Containrar...3 4 Byggskyltar...3 5 Reklam, reklamanordningar...3 6 Försäljning

Läs mer

I den lokala ordningsstadgan anges bland annat vad som gäller för buller, affischering, ambulerande försäljning och hundar i kommunen.

I den lokala ordningsstadgan anges bland annat vad som gäller för buller, affischering, ambulerande försäljning och hundar i kommunen. Lokal ordningsstadga I den lokala ordningsstadgan anges bland annat vad som gäller för buller, affischering, ambulerande försäljning och hundar i kommunen. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hudiksvalls

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik O Titel ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR MELLERUDS KOMMUN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik O Titel ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR MELLERUDS KOMMUN Ersätter 30/2013 Utbytt den Sign 1:5 Melleruds kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR BORGHOLMS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR BORGHOLMS KOMMUN 1 (6) ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR BORGHOLMS KOMMUN Antagna av Kommunfullmäktige 29 mars 2004 27. (Reviderade KF 2006-04-24 32) 2 (6) Borgholms kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter för Bjuvs kommun

Lokala ordningsföreskrifter för Bjuvs kommun Lokala ordningsföreskrifter för Bjuvs kommun Antagna fullmäktige 1997-01-31, 2 Reviderade 2003-02-27, 10 Antagna av Bjuvs kommunfullmäktige 2013-03-21, 28 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bjuvs

Läs mer

Samrådshandling. Katrineholm - stadens skyltar. Råd & Riktlinjer

Samrådshandling. Katrineholm - stadens skyltar. Råd & Riktlinjer Samrådshandling Katrineholm - stadens skyltar Råd & Riktlinjer Innehållsförteckning Inledning Sid 5 Varför skylta? 6 Några vanliga skyltar 8 Tillfälliga reklamanordningar 11 Skyltning i stadskärnan 12

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 95:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 95:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 95:1 Kf 122/1995, 153/2000, 59/2001 Dnr 1995.451-301, 2001.10125 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TOMELILLA KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ulricehamns kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ulricehamns kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ulricehamns kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2009-05-25, 86. Ulricehamns kommun föreskriver följande med stöd av 1 i förordningen (1993:1632) med bemyndigande

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter. Fastställd av kommunfullmäktige KSF 2016/164

Allmänna lokala ordningsföreskrifter. Fastställd av kommunfullmäktige KSF 2016/164 Allmänna lokala ordningsföreskrifter Fastställd av kommunfullmäktige 2017-09-27 135 KSF 2016/164 De allmänna lokala ordningsföreskrifterna syftar till att skapa allmän ordning och säkerhet på offentlig

Läs mer

ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR RONNEBY KOMMUN

ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR RONNEBY KOMMUN Författningssamling ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2002-03-01 Antagen: KF 35 2002, KF 96/2009 ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR RONNEBY KOMMUN Ronneby kommun

Läs mer