Strategi för bevarande, Linköpings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för bevarande, Linköpings kommun"

Transkript

1 1 (11) E-Lin projektet Strategi för bevarande, Linköpings kommun Delrapport

2 2 Innehåll Dokumenthistorik Syfte Bakgrund Målgrupp Frågeställningar Undersökning Vilka dokument rörande strategi för bevarande finns idag? Vilka förändringar och tillägg behövs vid en övergång till elektroniskt bevarande? Hur ska överföring till bevarande hanteras? Hur ska åtkomst ske till bevarandematerialet? Hur ska strategin förvaltas? Strategi för bevarande i Linköpings kommun i förhållande till ett tänkt e-arkiv Källor... 11

3 3 Dokumenthistorik Datum Av Kommentar 1. Syfte Att gå igenom nuvarande strategier för bevarande i förhållande till ett tänkt e-arkiv i Linköpings kommun. 2. Bakgrund Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser: 1 Rätten att ta del av allmänna handlingar Behovet av information för rättskipningen och förvaltningen Vikten för verksamheten av att kunna återsöka information bakåt i tiden oavsett om informationen finns i verksamheten eller på Stadsarkivet Forskningsbehov I ett e-samhälle med övervägande elektroniska handlingar är det av största vikt att vi säkrar informationens läsbarhet för framtiden. Enligt Riksarkivets föreskrift RA-FS 2009:1 ska varje myndighet upprätta en strategi för bevarande av elektroniska handlingar. 2 Strategin ska redogöra för vilka åtgärder som myndigheten avser vidta för att säkerställa ett bevarande i elektronisk form så att informationen hålls levande i läsbart skick utan bortre tidsgräns. Utgångspunkten för arbetet med strategi för bevarande är styrdokument på olika nivåer, där ett av de viktigaste i Linköpings kommun är arkivreglementet, fastställt av kommunfullmäktige i mars Målgrupp Rapporten vänder sig till de som är berörda eller intresserade av området strategi för bevarande. Rapporten kan även ses som ett underlag för fortsatt arbete mot ett tänkt e-arkiv i Linköpings kommun. 3. Frågeställningar Vilka dokument rörande strategi för bevarande finns idag? Vilka förändringar och tillägg behövs vid en övergång till elektroniskt bevarande? Hur ska överföring till bevarande hanteras? Hur ska åtkomst ske av bevarandematerialet? Hur ska strategin förvaltas? 1 Arkivlagen (1990:782) Jämför med de nyttor av e-arkiv som tas upp i huvudrapporten Förstudierapport E-Lin s.8 2 Riksarkivet, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling) RA-FS 2009:1 3 kap 1

4 4 4. Undersökning 4.1 Vilka dokument rörande strategi för bevarande finns idag? På nationell nivå finns arkivlag och arkivförordning som ligger som grund för all arkivvård i landet. I Riksarkivets författningssamling 2009:1 behandlas dessutom de elektroniska handlingarna speciellt. Här tas bland annat vikten av strategi och planering upp. 3 Linköpings kommuns Arkivreglemente Till grund för arkivvården i Linköpings kommun finns, förutom de nationella direktiven framförallt Arkivreglemente för Linköpings kommun. Det nya arkivreglementet kommer att träda i kraft och ersätter det tidigare reglementet fastställt av kommunfullmäktige , Arkivreglementet är det viktigaste styrdokumentet för kommunen i arkivfrågor. Reglementet tar bl a upp tillämpningsområde och myndighetens arkivansvar. Reglementet beskriver även hur varje myndighet ska redovisa sina respektive arkiv. Det nya arkivreglementet har efterfrågats i verksamheten och tar numera höjd både för analog och digital hantering av material som ska bevaras. Linköpings stadsarkiv har dessutom på bland annat kommunens intranät (Linweb) lagt ut allmänna råd om arkivvård och dokumenthantering i kommunen. Här finns specificeringar kring exempelvis olika ansvarsområden, men även föreskrifter om bland annat bevarande och gallring. 5 I modellen ovan har vi verksamheten på ena sidan och Stadsarkivet på andra. Leveransreversalen fungerar som en länk vid överföringen av ansvaret för handlingarna. Till saken hör att redan tidigt i verksamheten styrs hanteringen av handlingarna i den så kallade dokumenthanteringsplanen. För den ansvarar verksamheten, men den görs i samråd med Stadsarkivet. Här beskrivs vilka handlingar som uppkommer i verksamheten, vilka som ska bevaras och vilka som ska gallras m m. 3 RA-FS 2009:1 kap 3 4 Arkivreglemente för Linköpings kommun , 150 med ändringar fastställda av kommunfullmäktige , Linköpings kommuns intranät, Linweb, Arkivvård och dokumenthantering

5 5 Dokumenthanteringsplanen På verksamhetsnivå är ett av de viktigaste styrdokumenten den så kallade dokumenthanteringsplanen. Alla dokument som uppkommer i verksamheten ska beskrivas i denna plan. Här anges också vilka dokument som ska bevaras respektive gallras. Det lodräta strecket i mitten symboliserar gränsen för ansvarsöverföringen av bevarandehandlingar från verksamheten till Stadsarkivet. 6 Ansvarsöverföringen sker med en skriftlig överenskommelse, ett leveransreversal som visar vilka arkivhandlingar som levererats till Stadsarkivet från de olika arkivbildarna. Reversalen utgör på det sättet ett slags innehållsförteckning Ansvar och organisation Varje myndighet ansvarar för att det egna arkivet vårdas enligt arkivlagen, arkivförordningen, och Linköpings kommuns arkivreglemente samt utfärdade föreskrifter, råd och anvisningar. Myndigheten skall fortlöpande samråda med arkivmyndigheten i alla frågor enligt detta reglemente. 7 Myndigheten skall fastställa ansvarsfördelning rörande hanteringen av allmänna handlingar och arkiv. I detta ingår att utse en arkivansvarig. Den här personen ska också svara för kontakterna med arkivmyndigheten. Dessutom ska myndigheten också utse det antal arkivredogörare som överensstämmer med myndighetens arkivbildarstruktur 8. Inom Linköpings stadsarkiv finns en tillsynsavdelning som ständigt arbetar för god arkivvård. Detta innebär ett nära samarbete med arkivansvariga och arkivredogörare på respektive myndigheter. Stadsarkivets roll är att utöva tillsyn över myndigheterna, vilket då innebär rådgivning, utbildning, uppföljning och deltagande i nätverk. Bilden ovan visar förhållandet mellan den i verksamheten upprättade och fastställda dokumenthanteringsplanen. Ringen inkluderar de områden som ska beaktas vid ett överlämnande av bevarandematerial till ett system för bevarande. 6 Jämför även delrapporten Arkivredovisning Linköpings kommun kap 4.3 s.6. 7 Linköpings kommun, Arkivreglemente för Linköpings kommun , 54 8 Linköpings kommuns intranät, Linweb, Arkivvård och dokumenthantering, grundläggande information

6 6 4.2 Vilka förändringar och tillägg behövs vid en övergång till elektroniskt bevarande? Digitala handlingar behöver en betydligt mer strategisk uppbyggnad än pappershandlingar. Kravet på strategi för bevarande i RA-FS 2009:1 har tillkommit på grund av avsaknad av beredskap och medvetenhet i organisationen. I RA-FS 2009:1 definieras strategi som att fastställa vilka åtgärder som är prioriterade och nödvändiga för att nå mål. 9 Med åtgärder avses hur digitala handlingar ska framställas, överföras, hanteras, förvaras och vårdas under den tid som de ska bevaras. Vid planering av inköp av system och rutiner för elektronisk arkivering bör myndigheten samråda med Linköpings stadsarkiv. Saker som bör tas upp är exempelvis: val av format för bevarande och vid överlämnande till arkivmyndighet. plan för tidpunkter och periodicitet för överföring till bevarande information om lagrad data hänvisning till övrig dokumentation Här är det viktigt att Stadsarkivet har bestämmelser och rutiner som är uppdaterade och ligger i linje med nationella initiativ. Ett väl fungerande samarbete mellan myndighet och arkivmyndighet möjliggör strategier på olika nivåer, som fångar upp de förändringar som hela tiden sker. Under arbetet med förstudien har det framkommit att befintliga strategier kan behöva ses över och nya behöva utarbetas för bevarande av digital information som t ex databaser och register, e-postmeddelanden, skannade handlingar, digitala bilder, digitala rörliga bilder, digitalt ljud samt webbsidor. Linköpings kommun avser att med strategiarbetet uppfylla syftet med Riksarkivets föreskrifter. RA-FS 2009:1 och RA-FS 2009:2 10 I takt med ökat datorstöd och inriktning mot e-förvaltning förutsätts den framtida arkivbildningen redovisas processorienterat utefter verksamhetens processer. Detta betyder att den nya arkivredovisningen, i större grad än allmänna arkivschemat, kan användas för att styra arkivbildningen RA-FS 2009:1 10 Riksarkivet, RA-FS 2009:2 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska handlingar (upptagning för automatiserad behandling) 11 Se även Förstudierapport kap 5.3 s.11, Delrapport Arkivredovisning kap 4.5 s.8f

7 7 4.3 Hur ska överföring till bevarande hanteras? Inventerade verksamhetssystem Inom Linköpings kommun finns idag mer än 52 verksamhetssystem, systemen är i varierande storlek, innehåller varierande mängd information och nås i olika utsträckning av våra medarbetare/medborgare. För att ta fram strategier som är anpassade efter vår verksamhet och våra verksamhetssystem bör vi förslagsvis beskriva våra system efter nedanstående kriterier. Format Överföringstidpunkt Överföringsmetod Databärare Dataorganisation Gallring Dokumentation Åtkomst Förvaltning av strategin Tillvägagångssättet för att kunna få en överblick har varit att i första hand välja ut de största kommungemensamma verksamhetssystemen och genom intervjuer med systemansvariga/systemförvaltare få en bild av ovan nämnda kriterier. Sammanlagt har 11 system inventerats 12 Agresso Heroma W3D3 Extens Linweb ProCompetence Symantec Treserva Procapita Tomt- och småhuskön Netrecruiter Ovanstående system är till största delen standardsystem med vissa undantag t ex tomtoch småhuskön som är ett egenutvecklat system. Vid intervjuer med systemansvariga/systemförvaltare har vi använt oss av följande frågeställningar : Beskrivning vad systemet innehåller Systemägare Systemägarombud Systemansvarig Leverantör Databas Drift 12 Resultat från intervjuer för respektive verksamhetssystem genomfördes under perioden

8 8 Finns förvaltningsplan Hur många arbetar i systemet Vilken typ av information upprättas i systemet vad är inkommande/utgående Innehåller systemet någon sekretessbelagd information/personuppgifter enligt Personuppgiftslagen Vilket format sparas informationen i Skapas dokument i systemet eller innehåller det bara metadata (ex tabeller i databas som sammanställs vid behov) Hur kan man se kopplingen mellan ett dokument och metadata, t ex hur kan man söka efter dokumentet, exempel på metadata: författare, datum, registreringsnummer etc. Finns det någon dokumenthanteringsplan upprättad för systemet och är den godkänd av Stadsarkivet En första fråga man ställer sig är om det är nödvändigt med så många olika system. Vissa system är stora och används av många olika verksamheter även utanför Linköpings kommun. Vissa är små och i en del fall specialutvecklade utefter ett ganska småskaligt användningsområde. Ett tänkbart problem utifrån strategier för bevarande är att hålla samman alla dessa system under gemensamma strategier som alla följer. Det kan också sägas att några av de största kommunövergripande systemen till exempel Agresso och Heroma till största delen innehåller gallringsbar information som hanteras ute i verksamheten. Extens, Treserva och W3D3 innehåller däremot till största delen information som ska bevaras och överföras till ett system för bevarande.. Vid intervjuerna upptäcktes att en del av dokumenthanteringsplanerna behöver kompletteras med nya dokumenttyper som tillkommit, att en del av systemen saknade dokumenthanteringsplaner samt att flera av systemen saknar förvaltningsplaner. Flera systemansvariga/systemförvaltare vi har intervjuat har lyft fram frågan kring nuvarande hantering av gallringsbar information och föreslår att arkivmyndigheten även utreder frågan kring gallring. En ytterligare slutsats efter utförda intervjuer är också att, inventeringen bör utökas med fler system för att få en mer komplett helhetssyn. Denna inventering bör utföras innan Linköpings kommun kan gå vidare med inköp av ett e-arkiv för långtidsbevarande Vilket format ska gälla vid överföring till bevarande? Vid val av format för bevarande bör Linköpings kommun utgå från de krav som ställs i RA-FS 2009:1 och De format som väljs bör vara enkla och stabila över tid så att format och programvara kan bytas med minimal informationsförlust. Formaten bör dessutom sättas i relation till hur systemen är utformade och i vilken verksamhet informationen upprättas. För vidare information kring digitalisering se Rapport Digitalisering RA-FS 2009: och RA-FS 2009:2 14 Delrapport Digitalisering Linköpings kommun

9 Vid vilken tidpunkt ska överföringen ske? Vid val av överföringstidpunkt till system för bevarande bör detta styras av de upprättade och godkända dokumenthanteringsplanerna samt systembeskrivningar. Gallringen utförs av arkivbildaren innan bevarandematerialet överlämnas till Stadsarkivet Hur ska överföringen ske, vilken metod ska användas? Innan man kan bestämma vilken metod som ska användas vid överföringen från verksamhetssystemen till system för bevarande måste man genomföra en del utredningsarbete. Exempel på frågor som måste utredas: Hur länge måste man ha kvar uppgifterna i verksamhetssystemen? När ska informationen flyttas över, direkt efter att ärendet avslutats eller samlat vid en viss tidpunkt? Ska överföringen ske automatiskt? Finns det behov av manuella exporter? Är det möjligt att få ut all information ur databasen, måste man t ex ta ut papperslistor? Hur ska överföringen organiseras? Databärare Databärare för det nya långtidsarkivet, system för bevarande kommer med största sannolikhet att vara en separat server. Inga databärare är beständiga för all framtid. Rutiner bör arbetas fram som på ett kontrollerat sätt bevakar nya format, nya tekniker etc. Detta för att hålla informationen levande och säkra bevarandet både analogt och digitalt. All digitalisering kräver kontroll, helst så tidig som möjligt (vid arkivering kan det vara för sent). Det är viktigt att det sker ett nära samarbete mellan arkivbildaren, systemansvariga i verksamheten och Stadsarkivet under hela ärendeprocessen. Dataorganisation För varje system bör en strategi utformas, enligt Stadsarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivbeskrivning. Strategin ska tillsammans med arkivredovisning och dokumentation för respektive system innehålla uppgifter om struktur vid överföring, metadata, samband etc. Eftersom man idag inte vet vilka standarder som Riksarkivet kommer att rekommendera i framtiden är det viktigt att, i första hand tänka på behovet av återsökning. För att kunna avgöra vilken metadata som ska knytas till e-handlingar som bevaras är det viktigt att fundera på frågan kring vilka strukturerade sökningar man vill göra. Intressenternas behov av att hitta och sammanställa information är avgörande för att få en bra sökning i slutarkivet. 15 Vid överlämnande av handlingar från myndighet till arkivmyndighet redovisas detta idag via reversaler, det vill säga undertecknade kvittenser för vilka handlingar som 15 Se mer om sökning i Förstudierapport kap 5.

10 10 levereras till Stadsarkivet. Det är viktigt att detta även i en digital framtid kan verifieras på liknande sätt. Gallring I den tänkta modellen för överförande av handlingar till ett långtidsarkiv är det endast bevarandematerial som kommer att hanteras. Gallring kommer att utföras av myndigheterna själva enligt Stadsarkivets föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 16. Det är i de upprättade och fastställda dokumenthanteringsplanerna som bevarande och gallring regleras. 17 Dokumentation Enligt RA-FS 2009:1 5 Kap 18 ska myndigheten dokumentera sina elektroniska handlingar för att handlingarna ska kunna framställas, överföras, hanteras, förvaras och vårdas på ett tillfredsställande sätt under den tid som de ska bevaras. Dokumentationen är central för att användaren ska kunna läsa och förstå e-handlingarna över tid. 4.4 Hur ska åtkomst ske till bevarandematerialet? Åtkomst till informationen i ett system för bevarande är central. Det är viktigt att åtkomstfrågorna utreds grundligt innan systemet implementeras i verksamheten. Exempelvis bör det utredas hur personuppgifter enligt personuppgiftslagen och sekretesshandlingar ska vara åtkomliga i ett system för bevarande. 4.5 Hur ska strategin förvaltas? Stadsarkivet förvaltar och därmed ansvarar för att strategin efterföljs genom att utbilda myndigheterna. Vid behov av revidering görs detta av stadsarkivarien i samråd med stadsjuristen. Beslut om revidering av strategin fattas i kommunfullmäktige. 5. Strategi för bevarande i Linköpings kommun i förhållande till ett tänkt e-arkiv Fungerande strategier för bevarande kommer i ett tänkt e-arkiv i Linköpings kommun att vara en framgångsfaktor. E-handlingar behöver en betydligt mer strategisk uppbyggnad än pappershandlingar. Kravet på strategi för bevarande har tillkommit på grund av avsaknad av beredskap och medvetenhet i organisationer. I RA-FS 2009:1 definieras strategi som att fastställa vilka åtgärder som är prioriterade och nödvändiga för att nå målen. Med åtgärder avses hur e-handlingar ska framställas, överföras, hanteras, förvaras och vårdas under den tid som de ska bevaras. Önskvärt är att bevarandet säkerställs så tidigt som möjligt i verksamheten. Stadsarkivet ansvarar för bevarandet av all information i systemet för bevarande från den dag då en leverans tagits emot och godkänts. I ansvaret bör även ingå att förorda hanteringen som är lämpad för ett långsiktigt bevarande. Vid dagens analoga arkivering (papper) är detta sällan ett problem så länge man använder den rekommenderade sortens papper etc. Vid elektronisk arkivering ställs däremot andra och högre krav. Ju 16 Linköpings kommun, Stadsarkivets föreskrifter om gallring och annan arkivhantering LiSA-F 2012:4 17 Se mer om gallring i Delrapport Gallring 18 RA-FS 2009:1

11 11 längre tid elektronisk information hanteras i format olämpliga för bevarande desto större är risken att det blir dyrt eller omöjligt att bevara informationen. Sammantaget behöver säkerligen nya strategier utarbetas och befintliga behöver revideras för bevarande av digital information som t ex, databaser och register, e- postmeddelanden, skannade handlingar, digitala bilder, digitala rörliga bilder, digitalt ljud och webbsidor. Verksamhetssystem som inte ska finnas kvar i organisationen och som innehåller information som behöver omhändertas behöver också belysas. Ett system för bevarande måste, som andra IT-system, ingå i en ordnad förvaltningsorganisation. Det som däremot skiljer sig åt i förvaltningen mellan ett traditionellt IT-system och ett system för bevarande är att man i det sistnämnda måste säkerställa att den digitala informationen kan, återsökas, läsas och förstås för all framtid. Samma långsiktiga krav som finns för att bevara information i analog form ska också gälla för den digitala informationen i systemet för bevarande. Planering för digitalt bevarande i ett system för bevarande handlar om att säkerställa fortsatt, autentisk tillgång till digital information i en användbar form för olika och specifika användargrupper. Därför kommer det att krävas omvärldsbevakning, kontinuerliga insatser och planering för att kunna bevara informationen för all framtid. 6. Källor Lagar och förordningar Tryckfrihetsförordningen (1949:105) Arkivlagen (SFS 1990:782) Arkivförordningen (SFS 1991:446) Offentlighet- och sekretesslagen när allmänna handlingar blir sekretesshandlingar (SFS 2009:400) Personuppgiftslagen (1998:204) Kommunallagen (1991:900) Förvaltningslagen (1986:223) Riksarkivet, Riksarkivet, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling) RA-FS 2009:1 Riksarkivet, RA-FS 2009:2 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska handlingar (upptagning för automatiserad behandling) Övriga källor Linköpings stadsarkivs handlingar Gäfvert, Thomas, Promemoria Strategi för bevarande (2012) Gäfvert, Thomas, PPT om strategi för bevarande ( ) Resultat från inventeringar av de verksamhetssystem som nämns i kapitel Inventerade verksamhetssystem Internet Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor

Gallring, Linköpings kommun

Gallring, Linköpings kommun 1 (6) E-Lin projektet 2013-10-28 Gallring, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 4 4. Undersökning... 4 4.1

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Reglemente för hantering av arkiv i Upplands Väsby kommun

Reglemente för hantering av arkiv i Upplands Väsby kommun Styrdokument Stöd & Process 2016-07-13 Karin Pettersson 08-590 979 65 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2016:48/ karin.pettersson@upplandsvasby.se Reglemente för hantering av arkiv i Upplands Väsby kommun Nivå:

Läs mer

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Arkivreglemente för Hässleholms kommun Innehåll Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 2 Definitioner... 2 Arkivbildningens syfte (3 AL)... 2 Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 2 Arkivmyndigheten

Läs mer

Riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning

Riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning Riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning Beslutsdatum 2018-12-13 Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunfullmäktige Dokumentägare Chef kommunkansli Diarienummer 2018/KS 0349 008 Giltighetstid

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun

Riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun Riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2016-xx-xx xx Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde...3 2. Syfte...3 3. Vad är arkiv?...3 4. Arkivansvar...3 5. Redovisning

Läs mer

Riktlinjer för hantering av arkiv i Gävle kommun

Riktlinjer för hantering av arkiv i Gävle kommun Sid 1 (6) Författningssamling Dnr 16KS82 Riktlinjer för hantering av arkiv i Gävle kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2016-10-24 4 Inga ändringar har beslutats. Utöver de bestämmelser om arkiv som finns

Läs mer

Riktlinjer för hantering av arkiv i Ånge kommun

Riktlinjer för hantering av arkiv i Ånge kommun RIKTLINJER ARKIV 1 (6) Kommunstyrelsen Riktlinjer för hantering av arkiv i Ånge kommun Fastställd: Kommunfullmäktige, 2018, 128, KS 18/319 Omfattar: Ånge kommunkoncern Dokumentägare/dokumentansvarig: Kommunstyrelsen

Läs mer

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 1.4 [1] Antaget av kommunfullmäktige 126/14 2014-KS-124 Arkivreglemente för Staffanstorps kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1991:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Arkivreglemente för Uddevalla kommun

Arkivreglemente för Uddevalla kommun Blad 1 Arkivreglemente för Uddevalla kommun Antaget av kommunfullmäktige den 11 februari 1992, 30 med revidering antaget av kommunfullmäktige 2008-05-10, 286. Med kommentarer Ersätter tidigare reglemente

Läs mer

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun Dnr KK15/773 Arkivreglemente för Nyköpings kommun Antagen 2016 Dnr KK15/773 2/5 Mål och syfte med arkivreglementet Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

Reglemente för arkiv

Reglemente för arkiv Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2019-06-17 Ansvarig: Kanslichef Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst vart 4:e år Reglemente

Läs mer

Arkivreglemente. Hantering av arkiv i Sundbybergs stad

Arkivreglemente. Hantering av arkiv i Sundbybergs stad Arkivreglemente Hantering av arkiv i Sundbybergs stad Dokumenttyp: reglemente Fastställt av: kommunfullmäktige Status: fastställt den 26 september 2016 Giltighetstid: gäller tills vidare Sundbybergs stad

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

Reglemente för arkiv

Reglemente för arkiv Reglemente för arkiv Reviderat av kommunfullmäktige 2019-04-17, 33 Dnr: LKS 2019-000042 Fastställt av kommunfullmäktige 2015-12-17, 136 (LKS 2015-000398) Lysekils kommun, 453 80 Lysekil Tel: 0523-61 30

Läs mer

Arkivreglemente för Kristianstads kommun

Arkivreglemente för Kristianstads kommun -1-2014 Arkivreglemente för Kristianstads kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158 att gälla från 2014-11-01. Ersätter nr 452 Inledning Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR SIGTUNA KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR SIGTUNA KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR SIGTUNA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 2018-05-24, 72 Södergatan 20, 195 85 Märsta Tel (vxl) 08-591 260 00 Fax 08-591 260 36 sigtuna.kommun@sigtuna.se www.sigtuna.se Dokumentnamn

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19.

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Bilaga 97 KF Arkivreglemente för Karlsborgs kommun. Reglemente. Kommunfullmäktige 2017-MM-DD

Bilaga 97 KF Arkivreglemente för Karlsborgs kommun. Reglemente. Kommunfullmäktige 2017-MM-DD KARLSBORGS KOMMUN Bilaga 97 KF 170 2017-11-27 KARLSBORGS KOMMUN 2017-10- 1 6 Onr l5t - 2o~t- Arkivreglemente för Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Reglemente Diarienummer: Beslutande: Kommunfullmäktige Antaget:

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

Österåkers kommuns författningssamling, ÖFS 2019:1

Österåkers kommuns författningssamling, ÖFS 2019:1 Österåkers kommuns författningssamling, ÖFS 2019:1 Reglemente för hantering av arkiv i Österåkers kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2018-10-22, KF 7:20 Dnr: KS 2018/0114 Ersätter författningssamling

Läs mer

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Gäller från 2008-06-10. Uppdaterad 2016-03-07. Arkivreglemente för Örebro kommun antaget av kommunfullmäktige den 28 maj 2008. Örebro kommuns arkivreglemente

Läs mer

Arkivvården inom Håbo kommun

Arkivvården inom Håbo kommun REGLEMENTE FÖR Arkivvården inom Håbo kommun Antaget av Kommunfullmäktige Antaget 2016-09-26 96 Giltighetstid Dokumentansvarig Tillsvidare Kommunarkivarie Håbo kommuns styrdokumentshierarki Diarienummer

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 1 (8) E-Lin projektet 2014-06-05 Riktlinjer Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Ansvar... 4 Systemupphandling... 4 Gallring... 5 Informationssäkerhet...

Läs mer

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/ Kommunledningskontoret Antaget av kommunfullmäktige 1(6) Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/112-004 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter.

Läs mer

Tjörns kommuns författningssamling

Tjörns kommuns författningssamling Tjörns kommuns författningssamling Verksamhetsområde: Kommunstyrelsen Författning: Arkivreglemente Beslut: KF 9, 2002-02-04 Dnr 01.273-003 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Arkivregler för Borås Stad

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Arkivregler för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Arkivregler för Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Bevarande av digitala allmänna handlingar

Bevarande av digitala allmänna handlingar www.hassleholm.se S Bevarande av digitala allmänna handlingar Riktlinjer Innehåll Inledning 3 Ansvarsfördelning 3 Bevarande av digitala allmänna handlingar 4 Åtgärder för bevarande av digital information

Läs mer

Arkivreglemente för Götene kommun

Arkivreglemente för Götene kommun 1(6) Arkivreglemente för Götene kommun Upprättad: 2016-11-01 Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27, 18 Att gälla från och med 2017-04-01. Bilaga: Tillämpningsanvisningar till arkivreglemente för Götene

Läs mer

Arkivfrågor när en myndighet startar

Arkivfrågor när en myndighet startar Avdelningen för offentlig informationshantering Tillsynsenheten GENERELL RÅDGIVNING 1 (6) Arkivfrågor när en myndighet startar Planera för arkivfrågor när en myndighet bildas Reglerna som styr arkivområdet

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige , 99 Dnr: KS 2017/160

ARKIVREGLEMENTE GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige , 99 Dnr: KS 2017/160 ARKIVREGLEMENTE GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-21, 99 Dnr: KS 2017/160 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll Förord...

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Stadsledningskontoret ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Dokumenttyp Reglemente Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentinformation Arkivreglemente för Umeå kommun Dokumentnamn Arkivreglemente Dokumentansvarig

Läs mer

Arkivreglemente för Motala kommun

Arkivreglemente för Motala kommun Kommunal författningssamling Arkivreglemente för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 13/KS 0244 Datum: 2013-12-16 Paragraf: Reviderande instans: Kommunfullmäktige

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄRRYDA KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄRRYDA KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄRRYDA KOMMUN Gällande från den 26 februari 2018 Fastställt av kommunfullmäktige den 26 februari 2018, 31 Arkivreglemente för Härryda kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Arkivreglemente. Antagen av kommunfullmäktige

Arkivreglemente. Antagen av kommunfullmäktige Arkivreglemente Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31 99 ARKIVREGLEMENTE FÖR VIMMERBY KOMMUN Samtidigt som detta arkivreglemente träder i kraft upphör arkivreglemente fastställt 2006-03-27, 42 att gälla.

Läs mer

Arkivreglemente för Arkivemölla kommun

Arkivreglemente för Arkivemölla kommun 1(6) 2018-01-01 Arkivreglemente för Arkivemölla kommun Utöver bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) gäller inom Arkivemölla kommun följande regler meddelade med stöd av 16 arkivlagen; 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Riktlinje fo r hantering av arkiv KOMMUNSTYRELSEN

Riktlinje fo r hantering av arkiv KOMMUNSTYRELSEN Riktlinje fo r hantering av arkiv KOMMUNSTYRELSEN OBLIGATORISKA UPPGIFTER (METADATA) I samtliga styrdokument ska finnas uppgift om: Vilken instans som har fastställt dokumentet När dokumentet har fastställts,

Läs mer

Riktlinjer för hantering av arkiv i Laholms kommun

Riktlinjer för hantering av arkiv i Laholms kommun STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2018-05-14 DNR: 2017 000418 Antagen av KF den 24 april år 2018 44 Gäller från och med den 25 april år 2018 tillsvidare Riktlinjer för hantering av arkiv i Laholms kommun 1 Nämndernas

Läs mer

Arkivreglemente för Helsingborgs stad

Arkivreglemente för Helsingborgs stad DNR:738/2010 SID 1(5) Arkivreglemente för Helsingborgs stad Utöver bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) gäller inom Helsingborgs stad följande regler meddelade med stöd av 16 arkivlagen. 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente.

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente. Arkivreglemente för Landstinget i Kalmar län Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) antagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den landstingskommunala arkivvården inom

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR ORSA KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR ORSA KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR ORSA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2003-09-22, 64 Reviderat av kommunfullmäktige 2007-11-26, 74 Reviderat av kommunfullmäktige 2019-05-27, 30 Förutom bestämmelserna i arkivlagen

Läs mer

Reglemente för hantering av arkiv i Norrtälje kommun antaget 2017-xx-xx av kommunfullmäktige dnr XXXX

Reglemente för hantering av arkiv i Norrtälje kommun antaget 2017-xx-xx av kommunfullmäktige dnr XXXX REGLEMENTE Version 2017-10-20 Reglemente för hantering av arkiv i Norrtälje kommun antaget 2017-xx-xx av kommunfullmäktige dnr XXXX Detta dokument ersätter Arkivreglemente för Norrtälje kommun 1992-10-26,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 1996-12-17, 225 Blad 1(6) KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

Arkivreglemente. Mandatperioden Fastställt av landstingsfullmäktige den oktober 2014, 149

Arkivreglemente. Mandatperioden Fastställt av landstingsfullmäktige den oktober 2014, 149 Arkivreglemente Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 149 2014-10-29--30 14LS7147 2(5) ARKIVREGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND I anslutning till bestämmelserna

Läs mer

20. Arkivreglemente för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr 2017/

20. Arkivreglemente för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr 2017/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 35 (59) 2018-02-26 Kf Ks 26 20. Arkivreglemente för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr 2017/369-003 Västerviks kommuns arkivreglemente reviderades senast 1995.

Läs mer

Vem bestämmer om arkiv i kommunen?

Vem bestämmer om arkiv i kommunen? Vem bestämmer om arkiv i kommunen? Innehåll Presentera uppdraget och resultatet Presentation av förslag till riktlinjer för hantering av arkiv Ansvarsfördelning enligt KL Vem bestämmer vad i en kommun

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida 1 (5) ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-11, 12 att gälla från och med den 1 januari 2016. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer

Arkivreglemente för Skövde kommun

Arkivreglemente för Skövde kommun Arkivreglemente för Skövde kommun Beslutad av kommunfullmäktige 26 november 2018, 155. Dnr KS2017.0051 Innehåll 1 Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde kommun... 3 2 Tillämpningsområde

Läs mer

Vägledning för bevarande av elektroniska handlingar vid Lunds universitet

Vägledning för bevarande av elektroniska handlingar vid Lunds universitet VÄGLEDNING 1 2016-05-26 Dnr V 2016/920 Avdelningen Dokumenthantering Åsa Berglund, avdelningschef Vägledning för bevarande av elektroniska handlingar vid Lunds universitet Version 1.0 Postadress Box 117,

Läs mer

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 1992-10-22, 135. Dokumentet är reviderat av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 samt reviderat och fastställt på nytt 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas

Läs mer

REGEL FÖR BEVARANDE AV ELEKTRONISKA HANDLINGAR

REGEL FÖR BEVARANDE AV ELEKTRONISKA HANDLINGAR REGEL FÖR BEVARANDE AV ELEKTRONISKA HANDLINGAR Typ av dokument: Regel Datum: Beslutad av: Giltighetstid: Tillsvidare Område: Arkiv och diarium Ansvarig förvaltningsenhet: Universitetsledningens kansli

Läs mer

Arkivreglemente för Skara kommun

Arkivreglemente för Skara kommun 1(6) Beslutad av Skara kommun Kommunfullmäktige 151 2015-11-30 Arkivreglemente för Skara kommun Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

Svedala Kommuns 4:06 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:06 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Arkivreglemente för Svedala kommun antaget av kommunfullmäktige 2017-03-15 38 Gäller från 2017-04-01 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446)

Läs mer

Arkivfunktionen. - beskrivning av roller och ansvar för arkivansvariga och arkivredogörare Styrdokument Version 1.

Arkivfunktionen. - beskrivning av roller och ansvar för arkivansvariga och arkivredogörare Styrdokument Version 1. Kommunkontoret Stadsarkivet Dnr KS 2015/0013 Styrdokument Version 1.0 1(7) Arkivfunktionen - beskrivning av roller och ansvar för arkivansvariga och arkivredogörare Postadress Besöksadress Telefon växel

Läs mer

Arkivreglemente för. Mölndals stad

Arkivreglemente för. Mölndals stad Arkivreglemente för 1 Innehåll 1. Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 3 2. Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 3 3. Arkivmyndigheten (7-9 AL)... 4 4. Avgifter... 4 5. Redovisning av arkiv (6 2 p AL och

Läs mer

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde kommun Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

Arkivreglemente för Strängnäs kommun

Arkivreglemente för Strängnäs kommun Arkivreglemente för Förutom de i arkivlagen (SFS:1990:782) och arkivförordningen (1991:446) antagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom följande reglemente med stöd av

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering

Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering 1 (7) Tillämpningsanvisningar E-Lin projektet 2015-06-18 Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering Upprättad: 2015-06-12 Reviderad: Fastställt av Styrgrupp för E-Linprojektet

Läs mer

Arkivreglemente. Antagen av kommunfullmäktige

Arkivreglemente. Antagen av kommunfullmäktige Arkivreglemente Antagen av kommunfullmäktige 2016-10-31 70 Arkivreglemente Sidan 1 Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde... 1 2 Myndighetens arkivansvar... 1 3 Arkivmyndigheten... 1 4 Redovisning av

Läs mer

Styrande dokument. Arkivreglemente för Oskarshamns kommun. Fastställd av kommunfullmäktige , 173

Styrande dokument. Arkivreglemente för Oskarshamns kommun. Fastställd av kommunfullmäktige , 173 Styrande dokument Arkivreglemente för Oskarshamns kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2016-12-12, 173 Gäller från och med 2016-12-16 Ersätter "Arkivreglemente för Oskarshamns kommun" som fastställdes

Läs mer

- rätten att ta del av allmänna handlingar, - behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, - forskningens behov.

- rätten att ta del av allmänna handlingar, - behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, - forskningens behov. Utöver det som föreskrivs i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) gäller bestämmelserna i detta reglemente, meddelat med stöd av 16 arkivlagen. 1 Arkivverksamhetens syfte (Arkivlagen

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE. Fastställt av kommunfullmäktige 2014 02 17 9 Gällande från 2014 05 01

ARKIVREGLEMENTE. Fastställt av kommunfullmäktige 2014 02 17 9 Gällande från 2014 05 01 ARKIVREGLEMENTE Fastställt av kommunfullmäktige 2014 02 17 9 Gällande från 2014 05 01 Innehåll: Inledning 1 Omfattning 2 Syftet med informationsförvaltning 3 Organisation och ansvar 4 Planering och samråd

Läs mer

Målet för Trosa kommuns arkivverksamhet är

Målet för Trosa kommuns arkivverksamhet är 1 (5) Antaget av fullmäktige den 7 februari 2001 10 ARKIVREGLEMENTE MED TILLÄMPNINGSANVISNINGAR för TROSA KOMMUN Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Arkivreglemente Mjölby kommun

Arkivreglemente Mjölby kommun Arkivreglemente Mjölby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-08-28 57, reviderad 2015-11-17 137 Dokumentansvarig: Kommunchef ARKIVREGLEMENTE... 3 Tillämpningsområde... 3 Arkivansvar... 3 Arkivmyndighet...

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument ARKIVREGLEMENTE

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument ARKIVREGLEMENTE Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument ARKIVREGLEMENTE ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2017-12-14, 223 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2017 12-14 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Kanslichef

Läs mer

Arkivreglemente för Region Kronoberg

Arkivreglemente för Region Kronoberg Arkivreglemente för Region Kronoberg Diarienr: 15RK78 Handläggare: Caroline Svensson, Datum: 2015-01-16 Arkivreglemente för Region Kronoberg Fastställt av regionfullmäktige 2015-02-25 Ett utskrivet dokuments

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 ARKIVREGLEMENTE FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antaget av fullmäktige 2000-05-15, 52 Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

Anvisning om dokumenthantering vid KTH

Anvisning om dokumenthantering vid KTH ANVISNING Gäller från och med 2013-04-03 Anvisning om dokumenthantering vid KTH Gäller fr o m 2008-06-01 Reviderad 2013-04-03 Anvisningen grundar sig på: Syfte Tryckfrihetsförordningen (1949:105) Offentlighets-

Läs mer

Reglemente för hantering av allmänna handlingar. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 79

Reglemente för hantering av allmänna handlingar. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 79 Reglemente för hantering av allmänna handlingar Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad 2012-12-17, 79 2 av 9 Innehåll 1 Tillämpningsområde...3 2 Ansvarsfördelning för arkivbildning och arkivvård...3

Läs mer

Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun

Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun 2016-09-27 1 (7) Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) ska

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

Arkivreglemente. för Borgholms kommun. Antaget av kommunfullmäktige (Ersätter tidigare arkivreglemente antaget )

Arkivreglemente. för Borgholms kommun. Antaget av kommunfullmäktige (Ersätter tidigare arkivreglemente antaget ) KOM M UNLEDNING Marie-Louise Johansson, 0485-880 18 marie-louise.johansson@borgholm.se 1(10) för Borgholms kommun Antaget av kommunfullmäktige 2017-12-18 195 (Ersätter tidigare arkivreglemente antaget

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering. Riktlinjerna gäller för hela den kommunala förvaltningen och kommunala bolag.

Riktlinjer för digital arkivering. Riktlinjerna gäller för hela den kommunala förvaltningen och kommunala bolag. Riktlinje 2015-06-24 Riktlinjer för digital arkivering KS-2015/0813 003 Antagen av Kommunstyrelsen den 2 september 2015. Riktlinjerna gäller för hela den kommunala förvaltningen och kommunala bolag. Syftet

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Arkivreglemente Antagen av kommunfullmäktige den 23 september 2004 98 Ändringar införda till och med KF, 79/2011 Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde... 2 2 Myndighetens arkivansvar... 2 3 Arkivmyndigheten...

Läs mer

Arkivreglemente för Kristianstads kommun. 1 Omfattning (1-2 AL, 2 kap 3 offentlighets- och sekretesslagen SFS 2009:400)

Arkivreglemente för Kristianstads kommun. 1 Omfattning (1-2 AL, 2 kap 3 offentlighets- och sekretesslagen SFS 2009:400) ARKIVREGLEMENTE 2017 1 (7) Arkivreglemente för Kristianstads kommun Antaget av kommunfullmäktige 2017-10-17 221 att gälla från 2017-11-01. Ersätter reglemente antaget 2014-10-14 158 att gälla från 2014-11-01.

Läs mer

Riktlinjer för hantering av arkiv i Knivsta kommun KS-2016/223

Riktlinjer för hantering av arkiv i Knivsta kommun KS-2016/223 Riktlinjer för hantering av arkiv i Knivsta kommun KS-2016/223 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-05-25 93 Dokumentet ersätter dokumentet Arkivorganisation beslutat av kommunchefen 2008-12-17. 1 INNEHÅLL

Läs mer

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING 2008-10-22 ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING Grundläggande information för myndigheter RIKSARKIVET Avdelningen för tillsyn 2 Inledning Syftet med denna information är att hjälpa myndigheter med ändamålsenlig

Läs mer

Policy för hantering av arkiv i Vetlanda kommun och dess bolag

Policy för hantering av arkiv i Vetlanda kommun och dess bolag 1 (10) Policy för hantering av arkiv i Vetlanda kommun och dess bolag Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2017-09-20, 94) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 1978-06-21

Läs mer

A R K I V R E G L E M E N T E FÖR ORUST KOMMUN med kommentarer

A R K I V R E G L E M E N T E FÖR ORUST KOMMUN med kommentarer Antagen av Kommunfullmäktige 1992-11-12/13 150 (KS/1992:140) Sid 1 (7) A R K I V R E G L E M E N T E FÖR ORUST KOMMUN med kommentarer Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförteckningen (SFS

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2007:26 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2007 (Utl 2007:102) (Ersätter Kfs 1995:50) Innehållsförteckning

Läs mer

Arkivreglemente för Köpings kommun

Arkivreglemente för Köpings kommun REGLEMENTE 1 (6) Arkivreglemente för Köpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 116 Förutom arkivlagens och arkivförordningens bestämmelser om arkivvård gäller följande reglemente för den

Läs mer

Arkivreglemente. Antagen av kommunfullmäktige

Arkivreglemente. Antagen av kommunfullmäktige Arkivreglemente Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 Arkivreglemente 2011-09-12 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med myndighet avses kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering

Riktlinjer för digital arkivering Riktlinjer för digital arkivering I Linköpings kommun Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen Status: Antaget 2014-06-17 243 Giltighetstid: Gäller tills vidare Linköpings kommun linkoping.se

Läs mer

Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95.

Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95. LIDNESBERGS KOMMUN Författningssamling KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m 2015-05-14 Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95. Förutom de i

Läs mer

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion LJ2012/301 1(6) Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län I anslutning till bestämmelserna i Arkivlagen (SFS 1990:782) och Arkivförordningen (SFS 1991:446) ska följande föreskrifter gälla. 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Arkivreglemente för Östra Göinge kommun

Arkivreglemente för Östra Göinge kommun Ansvarig Mikael Torberntsson, Stabschef Dokumentnamn KFS 67 - Arkivreglemente för Östra Göinge kommun Upprättad av Maria Södergård, Arkivarie Reviderad Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Tillsynsenheten Sofia Särdquist Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping Närvarande Från Förvaltningsrätten i Jönköping: chefsadministratör arkivassistent/expeditionsvakt

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE för Höörs kommun

ARKIVREGLEMENTE för Höörs kommun 2016-09-28 Magnus Nilsson 1 (8) ARKIVREGLEMENTE för Höörs kommun Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas. Då behövs noggrann planering och säker förvaring.

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Strategi för bevarande av elektroniska handlingar vid Göteborgs universitet

Strategi för bevarande av elektroniska handlingar vid Göteborgs universitet Strategi för bevarande av elektroniska handlingar vid Göteborgs universitet Dnr V 2015/375, utkast version 2015-04-24 Bakgrund Allt mer av universitetets information hanteras digitalt. Olika verksamhetssystem,

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Riktlinjer till arkivregler

Riktlinjer till arkivregler Riktlinjer till arkivregler Gäller fr.o.m. 2019-01-01 Antagen av kommunstyrelsen 2018-11-07, 156 Riktlinjer till arkivregler 2018-11-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Tillämpning...

Läs mer

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54.

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54. Arkivreglemente för Linköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54. Till grund för den kommunala arkivvården i Linköpings kommun ligger, förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer