Gallring, Linköpings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gallring, Linköpings kommun"

Transkript

1 1 (6) E-Lin projektet Gallring, Linköpings kommun Delrapport

2 2 Innehåll Dokumenthistorik Syfte Bakgrund Målgrupp Frågeställningar Undersökning Finns det gallringsbeslut för de handlingar som skapas i verksamheten? Vilka gallringsbeslut finns? Tillämpas gallringsbesluten? Är gallringsbesluten ändamålsenliga eller behöver de revideras? Ska gallringen ske i verksamhetssystemen eller i systemet för bevarande? Skulle en mer automatiserad gallring underlätta i verksamheten? Gallring på Linköpings kommun i förhållande till ett tänkt e-arkiv Källor... 6

3 3 Dokumenthistorik Datum Av Kommentar 1. Syfte Att undersöka gallringens roll i förhållande till ett tänkt e-arkiv i Linköpings kommun. 2. Bakgrund Gallring innebär att allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar förstörs. 1 Syftet med gallring är att få bättre effektivitet i hanteringen av arkiven 2. Bedömningen av vad som ska gallras och vad som ska bevaras med hänsyn till användningen av handlingarna för information om arkivbildarens omvärld är mycket komplex. Den bygger både på värderingar och på teorier om verkligheten, vilka med nödvändighet är tidsbundna. Arkivlagen anger inte några särskilda motiv för gallring. Där sägs endast att man vid gallring hos myndigheter ska ta hänsyn till de motiv som anges för att bevara handlingar. Utgångspunkt för arbetet med gallring är det styrdokument som finns hos Linköpings kommun 3, Arkivreglemente för Linköpings kommun Stadsarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivbeskrivning 4 innehåller allmänna regler om avgränsning och organisation av arkivet, arkivredovisning, gallring, framställning, hantering, förvaring m.m. I arkivreglementet framgår att en dokumenthanteringsplan ska upprättas för varje myndighet. Dokumenthanteringsplanen innehåller information om dokumentets tillkomst till slutlig arkivering. I dokumenthanteringsplanen framgår vad som ska bevaras och vad som ska gallras. Planeringen inför gallringen görs i samråd med Stadsarkivet. Vid gallring ska en gallringsbegäran komma in till Stadsarkivet som beslutas av delegat på stadsarkivet. Beslutet fattas i samråd med myndighetens kommunarkivarie. 2.1 Målgrupp Rapporten vänder sig till de som är berörda eller intresserade av gallring. Rapporten kan även ses som ett underlag för fortsatt arbete mot ett tänkt e-arkiv i Linköpings kommun Riksarkivet, Bevarandet av nutiden; Riksarkivets gallrings- och bevarandepolicy s. 4 3 Linköpings kommun, Arkivreglemente för Linköpings kommun , 54 4 Linköpings kommun, Föreskrifter och allmänna råd om arkivbeskrivning LiSA-F 2012:4

4 4 3. Frågeställningar Finns det gallringsbeslut för de handlingar som skapas i verksamheten? Vilka gallringsbeslut finns? Tillämpas gallringsbesluten? Är gallringsbesluten ändamålsenliga eller behöver de revideras? Ska gallringen ske i verksamhetssystemen eller i systemet för bevarande? Skulle en mer automatiserad gallring underlätta i verksamheten? 4. Undersökning 4.1 Finns det gallringsbeslut för de handlingar som skapas i verksamheten? I respektive verksamhet upprättas en dokumenthanteringsplan som beskriver det som ska bevaras och det som ska gallras. Verksamheten beskriver arkivbildningen i dokumenthanteringsplanen och föreslår vilka dokument som ska gallras. Verksamheten lämnar in en gallringsbegäran till Stadsarkivet som beslutar om bevarande eller gallring. Godkänner Stadsarkivet verksamhetens förslag till bevarande och gallring upprättar Stadsarkivet en föreskrift om gallring och annan arkivhantering 5. Vid förändring av dokumenthanteringsplanen lämnar verksamheten återigen in en gallringsbegäran till Stadsarkivet och proceduren upprepas. Bilden ovan visar förhållandet mellan den i verksamheten upprättade och fastställda dokumenthanteringsplanen. Ringen inkluderar de områden som ska beaktas vid gallring av dokument. 5 Linköpings kommun, Föreskrifter och allmänna råd om arkivbeskrivning LiSA-F 2012:4

5 5 4.2 Vilka gallringsbeslut finns? På LinWeb, Linköpings kommuns intranät, finns en sida där de gallringsbeslut som är godkända av Stadsarkivet är publicerade. 6 Gallringsbesluten är organiserade enligt nedan 1. Övergripande föreskrifter a. Arkivvård, arkivbildning, arkivredovisning b. Ekonomi och personaladministration c. Nämndadministration d. Övriga övergripande och särskilda föreskrifter 2. Kommunstyrelsens verksamheter 3. Bygg, miljö och samhällsbyggnad 4. Utbildning 5. Kultur- och fritid 6. Socialtjänst och omsorg 7. Överförmyndare 8. Arkivmyndigheten 4.3 Tillämpas gallringsbesluten? Ja, gallringsbesluten tillämpas. Vid intervjuer i verksamheten framkommer att, hanteringen av nya dokument som uppkommer i verksamheten och som kräver en revidering i dokumenthanteringsplanen behöver ses över. Även den arbetsrutin som finns idag gällande hanteringen av gallringsbeslut behöver ses över. 4.4 Är gallringsbesluten ändamålsenliga eller behöver de revideras? I samband med övergång till system för bevarande eller där verksamheter förändras bör gallringsbesluten ses över och eventuellt revideras. 4.5 Ska gallringen ske i verksamhetssystemen eller i systemet för bevarande? All gallring ska ske och sker även idag hos respektive myndighet, innan överlämnande till Stadsarkivet för långtidsarkivering i systemet för bevarande. I vissa fall kan en överenskommelse om deposition av arkivhandlingar/allmänna handlingar ske. Stadsarkivet och arkivbildaren kommer då överens om att Stadsarkivet, mot en avgift per hyllmeter och år, deponerar verksamhetens handlingar. Vid en övergång till system för bevarande har Stadsarkivet för avsikt att även fortsättningsvis hantera endast bevarandehandlingar. 4.6 Skulle en mer automatiserad gallring underlätta i verksamheten? En mer automatiserad gallring ute i verksamheten skulle underlätta arbetet med gallring. De handlingar som enligt överenskommet gallringsbeslut skulle per automatik kunna tas bort ur verksamhetssystemet. Det skulle vara en tidsbesparing för arkivbildaren vid t ex mottagning av handlingar från handläggaren för långtidsarkivering. 6 Linköpings kommun, Linweb

6 6 Arkivbildarna upplever idag att det saknas kunskap kring vilka handlingar som ska gallras respektive bevaras. Kontinuerlig utbildning och information i verksamheten skulle kunna vara en avhjälpande faktor. 5. Gallring på Linköpings kommun i förhållande till ett tänkt e-arkiv Arkivlagen 7 anger inte några särskilda motiv för gallring. Där sägs endast att man vid gallring hos myndigheter ska ta hänsyn till de motiv som anges för att bevara handlingar. Att gallring förekommer tas för givet och av förarbetena till lagen framgår att detta motiveras med ekonomiska skäl. Syftet med gallring är att få bättre effektivitet i hanteringen av långtidsarkiven. Effektiviteten påverkas också av en mängd andra åtgärder inom informationshantering och arkivverksamhet. Det kan gälla dokumentationsrutiner, uppbyggnaden av system för hantering av information och handlingar, medieval, rutiner för arkivbildning och arkivförvaltning. Konsekvenserna av gallring kan i hög grad vara beroende av den informationsstruktur där handlingar och uppgifter ingår, samt av organisation och redovisning av arkiven. Gallringen är en av de åtgärder som påverkar den totala ekonomin för arkivverksamheten och annan informationshantering. Effekterna av gallring ska därför relateras till vad som kan uppnås med andra metoder. 8 Hos Linköpings kommun sker all gallring ute hos respektive myndighet, innan överlämnande till Stadsarkivet för långtidsarkivering. Vid en övergång till system för bevarande har Stadsarkivet för avsikt att även fortsättningsvis hantera endast bevarandehandlingar. 6. Källor Arkivlagen (1990:782) Intervju genomförd med Björn Tidblom, arkivbildare på Sociala förvaltningen Linköpings stadsarkivs handlingar Gäfvert, Thomas Promemoria Gallring 2012 Gäfvert, Thomas PPT om Gallring Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, Linköpings kommun, Linweb Linköpings kommun, Arkivreglemente för Linköpings kommun Linköpings kommun, Föreskrifter och allmänna råd om arkivbeskrivning LiSA-F 2012: Riksarkivet: Bevarandet av nutiden: Riksarkivets gallrings- och bevarandepolicy 7 Arkivlagen (1990:782) 8 Riksarkivet: Bevarandet av nutiden : Riksarkivets gallrings & bevarandepolicy (se fotnot 2)

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011 1(9) Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011 Förelägganden 1. Ing 2 ska, i enlighet med 3 kap. 1 Riksarkivets

Läs mer

OM GALLRING FRÅN UTREDNING TILL BESLUT RIKSARKIVET RIKSARKIVET OM GALLRING

OM GALLRING FRÅN UTREDNING TILL BESLUT RIKSARKIVET RIKSARKIVET OM GALLRING OM GALLRING FRÅN UTREDNING TILL BESLUT RIKSARKIVET 1 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har att tillämpa

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet Kvalitetssäkrad välfärd Att följa upp verksamhet Att följa upp verksamhet Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 ISBN: 978-91-7164-796-2

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia?

Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia? Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia? Socialstyrelsen fick i december 2005 regeringens uppdrag att bedöma omfattningen av regelbundna eller systematiska kränkningar, övergrepp

Läs mer

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv 2014-01-20 Detta material har tagits fram av Center för esamhället (CeSam) på Sveriges Kommuner och Landsting. E-samhället i praktiken Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv Sveriges kommuner och

Läs mer

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning Produktion: Säkerhetspolisen, april 2009. Reviderad januari 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi: Eurostile och Swift s ä k e r h

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer