Utöver nedan angivna avgifter tillkommer lagstadgad mervärdesskatt. Avgiftsskyldighet för ordinarie hämtning enligt punkterna 2-4 i denna taxa är:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utöver nedan angivna avgifter tillkommer lagstadgad mervärdesskatt. Avgiftsskyldighet för ordinarie hämtning enligt punkterna 2-4 i denna taxa är:"

Transkript

1 RENHÅLLNINGSTAXA (9) Fastställd av kommunfullmäktige , 162. Gäller från och med Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap -6 Miljöbalken (SFS 1998:808 med ändring till SFS 2005:939) om renhållning kan utgå för hantering (bortforsling, omhändertagande och oskadliggörande) av orenlighet och avfall. Hanteringen omfattar kommunens hela område i den mån dispens inte beviljats av miljöskyddsnämnden eller annan myndighet som har att besluta i denna fråga. Utöver nedan angivna avgifter tillkommer lagstadgad mervärdesskatt. 1. Allmänna bestämmelser 1.1 Avgiftsskyldighet Avgiftsskyldighet för ordinarie hämtning enligt punkterna 2- i denna taxa är: fastighetsägaren den som i fastighetsägarens ställe är skattskyldig för fastigheten enligt kommunalskattelagen, eller ägare av hus å ofri grund Avgiftsskyldighet i övrigt åvilar den, som särskilt beställt tjänst eller lämnat avgiftsbelagt avfall vid av kommunen anvisade avfallsbehandlingsanläggningar. Den fasta avgiften (grundavgift) betalas av alla fastigheter/abonnenter (Renhållningsordningen.2). I den fasta avgiften ingår bl.a. ambulerande hämtning av grovavfall och farligt avfall. Normala renhållningsabonnemang för permanent boende debiteras ggr/år. Förfallodagen ligger i slutet av debiteringsperioden. Fritidsabonnemang debiteras med förfallodag i början av debiteringsperioden. Övriga abonnemang och tjänster debiteras med tätare intervall. Alla avgifter skall erläggas till kommunen. 1.2 Mottagningsplats och viktbestämning Mottagningspersonalen vid behandlingsanläggningarna äger rätt att avgöra vikten av avfall enligt punkt. Ansvaret för att inlämnat avfall lär rätt deklarerat åvilar transportören som även erlägger behandlingsavgiften, antingen kontant eller mot faktura. Skada som uppkommit genom att ett avfall deklareras felaktigt debiteras transportören. 1.3 Hämtningsförhållanden Den som är avgiftsskyldig skall omgående anmäla ändrade hämtningsförhållanden till Teknik- och serviceförvaltningen. Fastighetsägare är skyldig att snarast möjligt meddela entreprenören eller kommunen om hämtning av avfall uteblivit, så att entreprenören får möjlighet att i första hand se till att hämtning utförs. Om avfallet trots detta inte hämtas och orsaken inte är fastighetsägarens är denna berättigad till återbetalning av den del av avgiften som motsvarar den uteblivna hämtningen. Om hushållsavfall inte kunnat hämtas på grund av hinder som orsakats av fastighetsägaren t ex inte hållit väg framkomlig till behållare, tas full renhållningsavgift ut.

2 1. Övrigt 2 (9) För prestation, som inte kan debiteras enligt denna taxa, debiteras självkostnaden. Teknik- och serviceförvaltningen har delegation att fatta beslut om förändrade avgifter enligt punkt under löpande kalenderår. 2 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Avgiften är uppdelad på en fast del per lågenhet och en hämtningsavgift per behållare. 2.1 Fast avgift (grundavgift) för gemensam service Den fasta avgiften för hushållsavfall omfattas av de kostnader för avfallshanteringen som alla abonnenter solidariskt ska dela på, d v s kostnader för tjänster och service som alla abonnenter tar del av eller kan ta del av. Den fasta avgiften omfattas av de kostnader som bland annat avser; Återvinningscentral Övrig hantering av återvinningsmaterial Hanteringen av hushållens farliga avfall och kylmöbler Den administration som är oberoende av hur mycket avfall som kunderna genererar Avfallsplanering Datasystem för fakturering av renhållningsavgifter Driftkontroll vid nedlagda avfallsupplag Lakvattenhantering Övriga kostnader som kommunen åsamkas som huvudman för avfallshanteringen Fast avgift för bostadsfastigheter (villor, fritidshus, hyreslägenheter, bostadsrätter, äldreboende) Fast avgift per lägenhet och år - fristående villor, radhus, kedjehus och parhus 680 kr 850 kr - lägenheter i flerfamiljshus med mer än två lägenheter 8 kr 560 kr Områden med hyreslägenheter i form av radhus, kedjehus med gemensam kärlplacering, räknas som flerfamiljshus - fritidshus 32 kr 50 kr - äldreboende (servicehus, särskilt boende) 320 kr 00 kr Vid särskilt boende inom, äldrevården räknas två rum/plats som en lägenhet. Servicelägenhet med kokvrå/kök räknas som en lägenhet Fast avgift för annan fastighet Annan fastighet är fastighet som uteslutande används eller är bebyggd för annat ändamål än bostadsändamål. Fastighet med både bostäder och lokaler för annan verksamhet som exempelvis affärs- och kontorsverksamhet, räknas som annan fastighet. För annan fastighet erläggs den fasta avgiften efter antalet ekvivalenta lägenheter enligt bilaga 1 till Marks kommuns renhållningstaxa. - fast avgift per ekvivalent lägenhet 680 kr 850 kr

3 2.2 Hämtningsavgift 3 (9) Hämtningsavgiften omfattas av de kostnader som avser; behållarstorlek och hämtningsfrekvens (entreprenadersättning till entreprenören) behandlingskostnader i regionala anläggningar för komposterbart och brännbart avfall tillhandahållandet av plastpåsar övriga kostnader som är knutna till hämtningen och behandlingen För större kärl än som finns angivet, eller annan typ av hämtning, träffas särskild överenskommelse. Avgifter Avgift per behållare och år för gångavstånd tomtgräns/sopbil avfallsbehållare som är mindre än eller lika med 2 m Hushåll och därmed jämförlig verksamhet, året runt boende Hämtningsintervall en gång per vecka av komposterbart och brännbart hushållsavfall sorterat i plastpåsar - Kärl 190 liter kr kr - Kärl 20 liter 2 68 kr kr - Kärl 370 liter kr 75 kr - Kärl 650 liter kr 8 15 kr Hämtningsintervall varannan vecka av komposterbart och brännbart hushållsavfall sorterat i plastpåsar - Kärl 190 liter 1 1 kr 1 30 kr - Kärl 20 liter 1 00 kr kr - Kärl 370 liter kr 2 10 kr - Kärl 650 liter kr 170 kr - Säck 160/210 liter 1 6 kr kr Hämtningsintervall var :e vecka av brännbart hushållsavfall sorterat i plastpåsar (Kräver egen varmkompost som är godkänd av miljönämnden) - Kärl 190 liter 500 kr 625 kr - Kärl 20 liter 572 kr 715 kr - Kärl 370 liter 792 kr 990 kr Hämtningsintervall gånger per år av brännbart hushållsavfall sorterat i plastpåsar. (Kräver egen varmkompost som är godkänd av miljönämnden) - Kärl 190 liter 16 kr 205 kr - Kärl 20 liter 188 kr 235 kr - Kärl 370 liter 280 kr 350 kr

4 2.2.2 Fritidsbostäder (9) Avgift per behållare och säsong för gångavstånd tomtgräns/sopbil avfallsbehållare som är mindre än 2 m. Hämtning 10 ggr under perioden veck (varannan vecka) av komposterbart och brännbart hushållsavfall sorterat i plastpåsar - Kärl 190 liter, 160/210 liter säck 508 kr 635 kr - Kärl 20 liter 616 kr 770 kr - Kärl 370 liter 912 kr 1 10 kr - Kärl 650 liter kr kr Hämtning 5 ggr under perioden veckorna (var :e vecka) av brännbart hushållsavfall sorterat i plastpåsar. (Kräver egen varmkompost som är godkänd av miljönämnden) - Kärl 190 liter, 160/210 liter säck 232 kr 290 kr - Kärl 20 liter 26 kr 330 kr 2.3 Särskilda avgifter Hushållsavfall Extra hämtning av avfallsbehållare efter budning - volym liter (kr/st) 320 kr 00 kr - volym 650 liter (kr/st) 6 kr 580 kr - Hämtning extrasäck vid ordinarie tömning (kr/st) 8 kr 105 kr Hämtning av osorterat eller felsorterat hushållsavfall, särskild hämtning. Avgift kr per behållare och hämttillfälle - Kärl 190/20 liter (kr/st) 320 kr 00 kr - Kärl 370 liter (kr/st) 388 kr 85 kr - Kärl 650 liter (kr/st) 6 kr 580 kr Särskild hämtning vid verksamheter Hämtning av utsorterat komposterbart hushållsavfall, särskild körning en gång per vecka Avgift kr per behållare och år - Kärl 190 liter (maxvikt 2 kg) kr kr - Kärl 370 liter (maxvikt 1 kg) kr kr Hämtning av utsorterat komposterbart hushållsavfall, särskild körning varannan vecka. Avgift kr per behållare och år - Kärl 190 liter 080 kr kr - Kärl 20 liter kr kr - Kärl 370 liter kr kr

5 Hämtning av utsorterat brännbart hushållsavfall, särskild körning varannan vecka. Avgift kr per behållare och år - Kärl 190 liter kr 2 00 kr - Kärl 370 liter 3 12 kr kr - Kärl 650 liter/bur/sopbal kr kr Grovavfall 5 (9) Hämtning av möbler och vitvaror efter budning förplanerad tur - kr/tre enheter (för varje påbörjad) 12 kr 515 kr Tilläggsavgifter för gångavstånd Normal hämtningsplats är alltid vid fastighetsgräns eller angöringsplatsen vid framfartsväg för enbostadshus, parhus, radhus och därmed jämförlig fastighet. Tillstånd för gångavstånd > 2 m lämnas bara vid rörelsehinder, ålderdom eller andra särskilda skäl. Ansökan för att erhålla gångavstånd skall sändas skriftligen till Marks kommun, Teknik- och serviceförvaltningen. För fastighet med fler lägenheter än två (flerfamiljshus), eller andra fastigheter, som har gemensam kärlplacering, räknas gångavstånd från fastighetsgränsen eller angöringsplatsen vid framfartsväg närmast hämtstället för kärl, till centrum av kärlplaceringen. Tillstånd för gångavstånd behöver ej sökas. För arbete inom fastighetsgräns eller motsvarande utgår en tilläggsavgift per behållare och år. Behållare mindre än 00 liter (kr/år) Veckohämtning moms Veckohämtning moms Varannan vecka moms Varannan vecka moms Fritid 10 ggr Fritid 5 ggr ggr/år Var :e vecka moms Fritid 10 ggr Fritid 5 ggr ggr/år Var :e vecka moms m 372 kr 65 kr 160 kr 200 kr 76 kr 95 kr m 592 kr 70 kr 252 kr 315 kr 10 kr 130 kr Behållare större än 00 liter och mindre än liter m kr kr 88 kr kr 320 kr 00 kr 2. Hämtning av hushållsavfall i storbehållare Hämtning sker efter överenskommet schema eller efter budning/avrop Tömningsavgifter För hämtning av grovavfall, hushållsavfall och därmed jämförbart avfall från flerbostadshus, skolor, vårdinrättningar och liknande verksamhet utgår avgifter enligt gällande entreprenadavtal Storbehållare (containerhyra) Avgift utgår enligt gällande entreprenadavtal

6 2..3 Behandlingsavgift 6 (9) För avfall hämtat i storbehållare (container) uttas en behandlingsavgift vars storlek är beroende på avfallsslag och följer taxan under pkt eller gällande taxa vid regional behandlingsanläggning när avfallet levereras direkt till denna anläggning. Avfallets vikt används vid beräkningen av behandlingsavgiften, om ej annat överenskommits. 2.5 Övriga avgifter Ändringsavgift - Ändring av hämtintervall per anläggning (per tillfälle) 60 kr 75 kr Utkörningsavgift för behållare - Utkörningsavgift (kr/st) 256 kr 320 kr Extra hämtningsavgift - Extra hämtningsavgift vid överfullt kärl (per tillfälle) 260 kr 325 kr Avgiften faktureras, då kärlet varit överfullt vid upprepade tillfällen, minst 3 ggr. 3 Slam från enskilda avloppsanläggningar, t ex slamavskiljare och slutna tankar Avgift utgår per gång och anläggning. För sugning, borttransport och behandling av slam och slutna tankar utgår avgifter enligt följande per tillfälle. Slamavskiljare Sluten tank Volym moms moms moms moms 0-2,9 m 3 62 kr 780 kr 552 kr 690 kr 3-5,9 m kr kr 720 kr 900 kr 6-8,9 m kr kr kr 1 5 kr > 9 m kr kr kr/extra m kr/extra m 3 För extra tömning efter beställning utanför ordinarie körtur tillkommer en framkörningskostnad kr per tillfälle - Tömning inom 5 arbetsdagar 276 kr 35 kr - Tömning inom 36 timmar 508 kr 635 kr - Bomkörningsavgift 380 kr 75 kr För extra slanglängd över 30 m utgår tilläggskostnad kr per 10 m och tillfälle - Tilläggskostnad, kr per 10 m och tillfälle 68 kr 85 kr 3.1 Fettavskiljare placerade före allmän avloppsanläggning Avgift utgår per gång och anläggning. Enligt Marks kommuns renhållningsordning sker besök med tömning minst en gång per år av nämnden anlitad entreprenör.

7 För sugning, borttransport och behandling av fett från avskiljare, faktureras tidsåtgången per tillfälle samt behandlingsavgift. - Timpris (kr/tim) 920 kr kr - Behandlingsavgift (kr/m 3 ) 160 kr 200 kr 7 (9). Behandlingsavgifter avfallsanläggning Vid Skene skogs avfallsanläggning får endast avfallsslag som angivits under pkt tas emot. Innehållsdeklaration/kvalitetsdeklaration skall lämnas vid inpassage/invägning av avfall till Skene skog. Vid felaktig deklaration får avfallslämnare erlägga sorteringsavgifter enligt särskild prislista. Mottagningspersonalen vid behandlingsanläggningarna äger rätt att avgöra hur avfallet klassificeras. Vid avlämning av avfall till kommunen behandlingsanläggning i Skene skog utgår avgift enligt följande..1 Avfall Deponiavfall Bygg- och rivningsavfall, aska, asbest, samt övrigt deponiavfall får inte avlämnas vid Skene skogs avfallsanläggning. Avfallslämnare hänvisas till avfallsanläggningen i Borås (Sobacken) eller annan anläggning. Avfall till komposteringsanläggning Skene skog. Art nr Benämning moms (kr/ton) moms (kr/ton) 693 Svårhanterligt trä, stubbar 820 kr kr 697 Ris, grovt (flisas) 28 kr 310 kr 6995 Slam från kommunala avloppsledningar 30 kr 25 kr 6996 Rens från kommunala avloppsverk 30 kr 25 kr 6997 Sand från kommunala dagvattenbrunnar 30 kr 25 kr 6998 Avvattnat slam från Skene avloppsverk 30 kr 25 kr 700 Park och trädgårdsavfall 20 kr 255 kr Avfall som omlastas för transport till regional anläggning Art nr Benämning moms (kr/ton) moms (kr/ton) 698 Sorterat grovavfall från verksamheter 615 kr 770 kr 6967 Däck på fälg (kr/däck) 26,0 kr 33 kr 6973 Obehandlat trä 236 kr 295 kr 7020 Metallskrot till upplag 156 kr 195 kr 7112 Osorterat grovavfall 1 98 kr 2 35 kr 7602 Sorterat brännbart avfall 872 kr kr 7920 Behandlat trä (målat) 328 kr 10 kr 7930 Kontaminerat träavfall 1 98 kr 2 35 kr 7960 Freonmöbler från verksamhet* 92 kr kr * Faktureras per styck, eller per meter vid långa kyldiskar Upplysning: Avfall som inte kan mottas vid avfallsanläggningen i Skene skog till följd av gällande tillstånd hänvisas till andra behandlingsanläggningar. Avfallslämnaren erlägger i sådant fall avgift som fastställts för mottagning av avfall vid respektive anläggning. Avgiften erläggs till anläggningens ägare eller till den som transporterar avfallet.

8 .2 Farligt avfall från hushåll 8 (9) Avfallstyp Mängd 6963 Färgrester Högst 10 liter > 10 liter/gång 696 Lösningsmedel Högst 10 liter > 10 liter/gång 6965 Oljefilter Högst 5 kg > 5 kg/gång 6966 Olja Högst 10 liter > 10 liter/gång 6957 Övr. farligt avfall Högst 5 kg > 5 kg/gång 7950 El-avfall, värme- Högst 25 kg pumpar etc > 25 kg/gång.3 Sorterat grovavfall från hushåll Avgift moms 7,60 kr/liter 7,60 kr/liter 7,60 kr/liter 2,00 kr/liter 7,60 kr/kg 7,60 kr/kg Avgift moms 9,50 kr/liter 9,50 kr/liter 9,50 kr/liter 2,50 kr/liter 9,50 kr/kg 9,50 kr/kg Grovavfall från hushåll (villor, bostadslägenheter och fritidsbostäder) får avlämnas utan kostnad vid Skene skog och ambulerande återvinningsstationer. Avfallet ska vara sorterat vid avlämningen. Till grovavfall räknas sådant avfall som inte kan läggas i den vita påsen. Det kan vara möbler, cyklar, leksaker, mattor, skidor och liknande. Byggavfall, trädgårdsavfall, värmepumpar, kyl och frysskåp och bildelar räknas inte som grovavfall. Torkskåp, tvätt- och diskmaskiner, tv, radio, dvd-spelare räknas som elavfall.. Tilläggsavgift utsortering farligt avfall i osorterat grovavfall. moms Bilbatterier (kr/st) 196 kr 25 kr CCA-trä (tryckimpregnerat) (kr/ton) kr 3 85 kr Utsorterade lysrör, lampor (kr/st) 6,00 kr 7,50 kr Utsorterad elektronik, TV/radio (kr/st) 20 kr 255 kr Utsorterade däck (kr/st) 6 kr 80 kr Färgrester, kemikalier (kr/kg) 10,80 kr 13,50 kr Utsorterade spray- och färgförpackningar (kr/st) 22 kr 27,50 kr Asbest (kr/ton) 5 12 kr 6 05 kr.5 Faktureringsavgift avfallsanläggning För avfallslämnare som faktureras tillkommer en faktureringsavgift om 25 kr. Detta gäller inte för innehavare av tippkort..6 Övriga avgifter moms - Tilläggsavgift vid felaktig innehållsdeklaration (kr/ton) 1 02 kr kr - Sorteringsavgift för felaktigt sorterat avfall (kr/ton) 30 kr 25 kr Utsortering av el-avfall och farligt avfall 2,80 kr/kg exkl moms (31 kr/kg inkl moms), dock lägst 276 kr/tillfälle exkl moms (35 kr/tillfälle inkl moms). Gäller containrar på återvinningscentralen samt för grovsopor innanför våg.

9 Bilaga 1 till Marks kommuns renhållningstaxa 9 (9) Antal ekvivalenta lägenheter för verksamheter (affärer, industrier, hantverk, kontor, service och liknande) Kärlty p Hämt - intervall Antal kärl per anläggning/abonnemang/hämtställe K K K K K K K K K K K K S S Förekommer flera olika kärltyper på samma abonnemang etc summeras antalet ekvivalenta lägenheter. Exempel: En fastighet med 2 st 370 liters kärl som hämtas varannan vecka debiteras ekvivalenta lägenhetsavgifter.

Avgifterna anges inklusive och exklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms, avrundad till jämna kronor).

Avgifterna anges inklusive och exklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms, avrundad till jämna kronor). RENHÅLLNINGSTAXA 2016 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-25, 7. Gäller från och med 2016-04-15 Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap 4-6 Miljöbalken (SFS 1998:808 med ändring till SFS 2005:939)

Läs mer

Renhållningstaxa för hushållsavfall

Renhållningstaxa för hushållsavfall Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 17 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013

Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013 Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-25, 56 Gäller fr o m 2013-06-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt gällande lagstiftning kan utgå för hantering

Läs mer

Taxa för hushållsavfall.

Taxa för hushållsavfall. Taxa för hushållsavfall. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-17 Örebro kommun Tekniska förvaltningen 019-2110 00 orebro.se 2 TAXA FÖR HUSHÅLLSAVFALL I ÖREBRO KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare.

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare. 1. INLEDNING Renhållningstaxan gäller för hämtning, borttransport och

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10 För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Antagen av kommunfullmäktige den 3 november 2014, 126, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 6, att gälla fr.o.m.

Läs mer

Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014

Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014 Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014 7.3.5 Fettavskiljare För fettavskiljare tillkommer behandlingsavgift

Läs mer

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 244 Giltighetstid från och med 2016-01-01 och tillsvidare

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1 (7) Bilaga 2 Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1. Taxa för hushållsavfall utom slam och latrin 2. Allmänt Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. Dessa föreskrifter

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149.

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. Dnr: KA08/824 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Avgiftsskyldighet Enligt 27 kap. 4-6 miljöbalken får

Läs mer

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Styrdokument 2015-09-21 Dnr KS/2015:388 Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Nämndens namn den dag månad

Läs mer

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184 Renhållningstaxa Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63 Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184 Gäller fr.o.m. 2011-01-01 1 Allmänna bestämmelser 1.1 Omfattning I renhållningstaxan

Läs mer

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder.

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder. Sida 1 (9) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KRAMFORS KOMMUN Taxan gäller från och med 2013-01-01. För de åtgärder som utföres genom kommunens försorg enligt miljöbalken samt renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Gagnef den 8 december 2014 224 dnr 2014:934/04 2 AVFALLSTAXA 2015 I GAGNEFS KOMMUN För Gagnefs kommuns avfallshantering att gälla fr om

Läs mer

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa för Falu kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2012-01-01 Lagstadgad mervärdeskatt ingår. Justerad av Falu

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro 2016-11-14, 83 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2017

RENHÅLLNINGSTAXA 2017 RENHÅLLNINGSTAXA 2017 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige Antagen 2016-12-07 151 Taxor och avgifter inom Renhållningsenheten Allmänt För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 62

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 62 Herrljunga kommun Taxa Renhållning 2017 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-05-10, 62 1 ALLMÄNT Kommuner får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 7.5 Sid 1 (18) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2015/283 2016/310 2016-01-01 2017-01-01 Kf 2015-11-23 134 Kf 2016-12-19 170 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

Taxa för hushållsavfall

Taxa för hushållsavfall Taxa för hushållsavfall Hudiksvalls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-05-28 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser.3 Småhus.5 Fritidshus.5 Gemensamhetsanläggning 5 Flerbostadshus och verksamheter.6

Läs mer

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 10 Gäller fr om 2014 04 01 1 (8) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2015 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11 gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2015-01-01 1.

Läs mer

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER För Trollhättans kommun Från och med 1 januari 2017 Antagen av kommunfullmäktige den 2016-11-07, 130, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 4, att gälla fr.o.m. 1 januari

Läs mer

Renhållningstaxa för Aneby kommun

Renhållningstaxa för Aneby kommun Renhållningstaxa för Aneby kommun 2013 1(9) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral

Läs mer

Renhållningstaxa. Gäller fr o m Antagen av Kf , 4 Antagen av Kf , 73

Renhållningstaxa. Gäller fr o m Antagen av Kf , 4 Antagen av Kf , 73 Renhållningstaxa Gäller fr o m 2017-01-01 Antagen av Kf 2016-02-26, 4 Antagen av Kf 2016-11-30, 73 RAGUNDA KOMMUNS RENHÅLLNINGSTAXA Samtliga taxor gäller från och med 2017-01-01 och tills vidare. Taxan

Läs mer

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand 2016-11-28, 115 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro den 22 december 2014 134, dnr: KS 2014/617 2 AVFALLSTAXA 2015 För Vansbro kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

RENHÅLLNINGSAVGIFTER STORUMANS KOMMUN

RENHÅLLNINGSAVGIFTER STORUMANS KOMMUN RENHÅLLNINGSAVGIFTER 2017 STORUMANS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR STORUMANS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-29, 125 att gälla fr. o m. 2017-01-01. 1. GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter

Läs mer

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18, 123 Senast reviderad 2014-12-17, 151 Gäller fr om 2015-01-01 1 (7) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Renhållningstaxa för Sollentuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-22, 90 att gälla från och med 2008-11-01. Reviderad av fullmäktige 2013-10-16, 126, Dnr 2013/0506 KS.116 Innehållsförteckning

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

RENHÅLLNINGS- och AVFALLSTAXA FÖR ÅR 2013

RENHÅLLNINGS- och AVFALLSTAXA FÖR ÅR 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 6 BJURHOLMS KOMMUN 2010-05-07 Tekniska avdelningen RENHÅLLNINGS- och AVFALLSTAXA FÖR ÅR 2013 Enligt miljöbalken 27 kap., 6 skall avgift erläggas enligt den taxa

Läs mer

Avfallstaxa i Borgholms kommun

Avfallstaxa i Borgholms kommun Avfallstaxa i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24. Taxan träder i kraft 2015-01-01. Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Betalningsansvar för renhållningstjänst åvilar fastighetsägare,

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9)

FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9) Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av kommunfullmäktige i Uppvidinge 2013-11-26, 93. Lagstadgad moms ingår i avgifterna. 1. HUSHÅLLSAVFALL 1 Samtliga hushåll

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 gällande f.o.m 2015-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap.4-5 MiljöBalken kan utgå för hantering

Läs mer

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument Författningssamling - Policydokument Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 2013-01-01 Antagen: KF 164, 2012-12-03 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 Antagen av kommunfullmäktige 7 februari 2013, 32. Renhållningstaxa 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås Renhållningstaxa beslutades av kommunfullmäktige27 februari 2013, 32 och gäller

Läs mer

Renhållningstaxa 2011. Gäller från och med 2011-01-01 Antagen i kommunfullmäktige 2010-12-13 Reviderad 2011-10-31

Renhållningstaxa 2011. Gäller från och med 2011-01-01 Antagen i kommunfullmäktige 2010-12-13 Reviderad 2011-10-31 Renhållningstaxa 2011 Gäller från och med 2011-01-01 Antagen i kommunfullmäktige 2010-12-13 Reviderad 2011-10-31 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänna bestämmelser 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-11 D. nr 0072/15 1 R e n h å l l n i n g s t a x a f ö r Ö c k e r ö k o m m u n 2016 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap

Läs mer

HUSHÅLLSAVFALLSTAXA för Vellinge kommun

HUSHÅLLSAVFALLSTAXA för Vellinge kommun HUSHÅLLSAVFALLSTAXA för Vellinge kommun gäller från och med 1 juli 2012 HUSHÅLLSAVFALLSTAXA för Vellinge kommun Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2012. Detta dokument utgör det som innan kallats

Läs mer

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse 2016-10-28 Gäller från och med 2017-01-01 1 1. Hushållsavfall Hushållsavfallet sorteras i brännbart och komposterbart

Läs mer

RENHÅLLNINGSAVGIFTER STORUMANS KOMMUN

RENHÅLLNINGSAVGIFTER STORUMANS KOMMUN RENHÅLLNINGSAVGIFTER 2015 STORUMANS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR STORUMANS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25, 116 att gälla fr. o m. 2015-01-01. 1. GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

Taxa för hushållsavfall.

Taxa för hushållsavfall. Taxa för hushållsavfall. Örebro kommun A N TAG E N AV KO M M U N F U L L M Ä K T I G E 2 016-10 - 2 6/ 2 7 Örebro kommun Tekniska förvaltningen 019-2110 00 orebro.se 2 TAXA FÖR HUSHÅLLSAVFALL I ÖREBRO

Läs mer

RENHÅLLNINGS- TAXA. Antagen av kommunfullmäktige

RENHÅLLNINGS- TAXA. Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-13 RENHÅLLNINGS- TAXA Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24 62 Allmänt För att täcka kostnader avseende insamling, transport, behandling och återvinning av avfall, samt kostnader för planering,

Läs mer

Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från

Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från 2017-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 117 1 (10) Renhållningstaxa A Allmänt Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda.

Läs mer

Författningssamling 560.1

Författningssamling 560.1 Oskarshamns kommun Författningssamling 560.1 RENHÅLLNINGSTAXA Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63 Reviderad senast av kommunfullmäktige 2008-11-24, 185 Gäller fr.o.m. 2009-01-01 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Avfallstaxa för Aneby kommun

Avfallstaxa för Aneby kommun Avfallstaxa för Aneby kommun 2014 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral och administration

Läs mer

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2013-12-17 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2013-12-16 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 1

Läs mer

Renhållningstaxa 560:25

Renhållningstaxa 560:25 Renhållningstaxa 560:25 Renhållningstaxa Fastställd av Kommunfullmäktige 2006-12-19--20 Gäller fr o m 2007-01-01 Taxan avser de avgifter som enligt miljöbalken kap 27, 4 6 kan utgå för hantering (bortforsling,

Läs mer

Renhållningstaxa 2014

Renhållningstaxa 2014 Renhållningstaxa 2014 för renhållning inom Götene kommun Gäller fr.o.m. den 1 januari 2014 A. hushållsavfall B. latrin C. industriavfall D. slamsugning 1 (9) 2 (9) A. Taxa för HUSHÅLLSAVFALL 1. Allmänt

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

Taxa. Renhållning. Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Gullspång 2010-12-13

Taxa. Renhållning. Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Gullspång 2010-12-13 Taxa Renhållning Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Gullspång 2010-12-13 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar... 4 1.3 Fastighetsinnehavarens

Läs mer

Taxa. Renhållning. Mariestad. Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13

Taxa. Renhållning. Mariestad. Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13 Taxa Renhållning Mariestad Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar... 4 1.3 Fastighetsinnehavarens

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19. D. nr 0368/13

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19. D. nr 0368/13 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 D. nr 0368/13 Renhållningstaxa för Öckerö kommun 2014 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap 4 miljöbalken får kommunen meddela

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2013

RENHÅLLNINGSTAXA 2013 KS-TEK 2013.1 450 RENHÅLLNINGSTAXA 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 22 Allmänt För att täcka kostnader avseende insamling, transport, behandling och återvinning av avfall, samt kostnader för

Läs mer

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 i rit f h c o s u h s u h ds å Sm Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 Avfallstaxa Surahammar kommun Antagen av Surahammars kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2017-01-01. Allmänt Taxan avser de

Läs mer

TAXA FÖR RENHÅLLNING. Gäller från

TAXA FÖR RENHÅLLNING. Gäller från TAXA FÖR RENHÅLLNING Gäller från 2017-02-01 WWW.KIL.SE/KAHAB TAXA Antagen av Kommunfullmäktige 2016-12-20 Dnr KS 16/335 Taxan gäller from 2017-02-01 Avfallshanteringen i kommunen regleras i Lokala föreskrifter

Läs mer

Renhållningsavgifter 2015

Renhållningsavgifter 2015 Renhållningsavgifter 2015 Gällande fr.o.m. 1 januari 2015 Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Antagen av kommunfullmäktige, KF 2015-02-23 5 i Vara kommun 2015 Sidan 1 Innehållsförteckning Hushållsavfall... 1 Hämtning

Läs mer

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01 AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN Gällande från och med 2015-01-01 80 Avfallstaxa för Mjölby kommun Fastställs av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 133, Dnr KS/2014:449. Allmänt n gäller tillsvidare

Läs mer

Renhållningstaxa 2003

Renhållningstaxa 2003 Renhållningstaxa 2003 Renhållningsavgiften Avfallshantering finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till fastighetsägaren

Läs mer

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2017 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2017 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Kontoret för samhällsbyggnad Kerstin Kökeritz Styrdokument 08-59097716 KS/2016:313 Kerstin.Kokeritz@upplandsvasby.se Dnr Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2017 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

Taxa för renhållning i Bollebygds kommun

Taxa för renhållning i Bollebygds kommun Taxa för renhållning i Bollebygds kommun Giltighetstid: 2008-07-01 och tillsvidare (Reviderad enligt Kommunfullmäktiges beslut 2008-06-17 82) Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap. 4 miljöbalken (SFS

Läs mer

Prislista Renhållning. Gäller från och med 2011-01-01

Prislista Renhållning. Gäller från och med 2011-01-01 Prislista Renhållning Gäller från och med 2011-01-01 Vad kostar soporna? Det är naturligtvis inte gratis att hålla rent. Du undrar kanske vad hämtningen av sopor samt övrigt avfall kostar i Ekerö kommun

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun. Gäller från och med 1 januari 2015. www.miva.se

Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun. Gäller från och med 1 januari 2015. www.miva.se Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun Gäller från och med 1 januari 2015 www.miva.se 1 Kärl för hushållsavfall... 3 2 Avgifter... 4 3 Avgifter vid eget kärl... 5 4 Avgifter vid gemensamt kärl...

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 236 2016-10-27 Gäller fr o m 2017-01-01 Taxa för avfallshantering GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt gällande lagstiftning kan

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 Gäller från och med 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 Antagen av: KF 223 2015-10-26 KS 181 2015-08-31 SBU 57 2015-06-09 1. INLEDNING...

Läs mer

Avfallstaxa. gäller fr o m 2014-02-15. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10

Avfallstaxa. gäller fr o m 2014-02-15. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10 Avfallstaxa gäller fr o m 2014-02-15 Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KÄVLINGE KOMMUN 1 Betalningsansvar Fastighetsägaren eller den, som i stället för fastighetsägaren är skattskyldig

Läs mer

Renhållningstaxa FÖRFATTNING 4.7.1

Renhållningstaxa FÖRFATTNING 4.7.1 FÖRFATTNING 4.7.1 Antagen av kommunfullmäktige 67/11 Renhållningstaxa Avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i Staffanstorps kommun ska fr o m 2012-01-01 erläggas enligt

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR NORBERGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. Till täckande av nödvändiga kostnader för att Norbergs kommun bortforslar och slutligt

Läs mer

Avfallstaxa för Sigtuna kommun. Gäller från och med 2016-01-01. Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197

Avfallstaxa för Sigtuna kommun. Gäller från och med 2016-01-01. Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197 Avfallstaxa för Sigtuna kommun Gäller från och med 2016-01-01 Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 1 1.1 Principer... 1 1.2 sskyldighet...

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2017

Avfallstaxa Hällefors kommun 2017 Avfallstaxa Hällefors kommun 2017 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA BERGS KOMMUN 2015. Gäller fr.o.m. 2015 01 01 och tills vidare Priser angivna inklusive mervärdesskatt

RENHÅLLNINGSTAXA BERGS KOMMUN 2015. Gäller fr.o.m. 2015 01 01 och tills vidare Priser angivna inklusive mervärdesskatt RENHÅLLNINGSTAXA BERGS KOMMUN 2015 Gäller fr.o.m. 2015 01 01 och tills vidare Priser angivna inklusive mervärdesskatt RENHÅLLNINGSTAXA FÖR BERGS KOMMUN Gäller fr.o.m. 2015 01 01 och tills vidare 1. HUSHÅLLSAVFALL

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA

SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA 2015 Antagen av kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 165 Renhållningstaxa för Sollefteå kommun 2014-12-03 Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-27 165 att gälla från

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

Renhållningstaxa Hammarö kommun

Renhållningstaxa Hammarö kommun 1(5) Renhållningstaxa Hammarö kommun Antagen av kommunfullmäktige den 18 april 2011, KF 29 Reviderad av kommunfullmäktige den 8 december 2014, KF 93 Taxan gäller från och med den 9 december 2014 Kontaktinformation:

Läs mer

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 Taxan gäller fr.o.m. den 1 juni 2010. Indexuppräknad 2015-01-01. Justering av taxan genom indexuppräkning ska ske årligen. Indexreglering sker med

Läs mer

Taxa. Renhållning. Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Gullspång

Taxa. Renhållning. Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Gullspång Taxa Renhållning Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Gullspång 2010-12-13 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar... 4 1.3 Fastighetsinnehavarens

Läs mer

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med Version 3

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med Version 3 AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN Gällande från och med 2016-01-01 Version 3 80 Avfallstaxa för Mjölby kommun Fastställd av kommunfullmäktige den 15 december 2015, 150, Dnr KS/2015:381. Allmänt Taxan gäller

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 2.7 Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från 2015-01-01

FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 2.7 Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från 2015-01-01 VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 2.7 Renhållningstaxa 2014.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 2.7 Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-11, KF 87 Indexreglerad from 2016-01-01, beslut 2015-12-14, Dnr 2015/00284 AVFALLSTAXA 2 Innehåll AVFALLSTAXA...

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR Detta ingår i taxan Tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor,

Läs mer

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 1 Renhållningstaxa För Filipstads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01

VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01 A V FALLSTAXA VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 142 Avfallstaxa för Vallentuna kommun Avfallstaxan träder i kraft 2015-01-01 då tidigare avfallstaxa,

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA HEBY KOMMUN. V A & A v f a l l s e n h e t e n

RENHÅLLNINGSTAXA HEBY KOMMUN. V A & A v f a l l s e n h e t e n RENHÅLLNINGSTAXA HEBY KOMMUN 2014 V A & A v f a l l s e n h e t e n RENHÅLLNINGSTAXA FÖR HEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2013, 157. ALLMÄNT Denna taxa träder i kraft 2014-01-01.

Läs mer

Renhållningstaxa 2017

Renhållningstaxa 2017 Renhållningstaxa 2017 1 (7) 2017-01-01 TAXA FÖR RENHÅLLNING 2017 (gäller från 2017-01-01) Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. Hantering av det avfall som omfattas

Läs mer

Information om HUSHÅLLSAVFALL hämtning och omhändertagande

Information om HUSHÅLLSAVFALL hämtning och omhändertagande Vatten- och avfallsenheten Information om avfallstaxa 1(6) Flerfamiljshus och verksamheter Gällande taxa finns på www.gotland.se/48863 Datum april 2015 Information om HUSHÅLLSAVFALL hämtning och omhändertagande

Läs mer

Prislista för hushåll

Prislista för hushåll 1 (6) Prislista för hushåll, som räknas till avfall som uppkommer i hushåll och ska lämnas sorterat 1 Sorterat grovavfall 2 Brännbart avfall 3 Deponirest, efter sortering 4 Osorterat avfall 2 300,00 2

Läs mer