TA-SHUNT. Prefabricerade enheter Monteringsfärdiga reglerkretsar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TA-SHUNT. Prefabricerade enheter Monteringsfärdiga reglerkretsar"

Transkript

1 TA-HUNT refabricerade enheter onteringsfärdiga reglerkretsar

2 II TA / tyrventiler / TA-HUNT TA-HUNT TA-HUNT är en serie reglerkretsar som uppfyller de mest skiftande krav. TA-HUNT lämpar sig för värme- och kylanläggningar som t.ex. radiatorsystem, golvvärmesystem, ventilationsbatterier och värmeåtervinningssystem. roduktegenskaper > Differenstrycksstyrning Ger stabilt differenstryck och garanterar noggrann injustering och reglering och kan väljas som tillägg för -vägsreglerkretsar. > Enkel injustering och god kompatibilitet Returledningar i primära och sekundära kretsar är försedda med II TAs injusteringsventiler. > Flexibilitet Valfria styrventiler och pumpar kan monteras enligt kundens specifi kationer. Reglerkretsens röranslutningar kan beställas projektunikt. Teknisk beskrivning Användningsområde: TA-HUNT tillverkas för följande typer av reglerkretsar:. Konstant fl öde i primär- och sekundärkrets.. Variabelt fl öde i primärkrets och konstant fl öde i sekundärkrets för anläggning med huvudpump.. Konstant fl öde i primär- och sekundärkrets och där styrventilen belastar sekundärsidan, s k Norsk koppling.. Vattenburen värmeåtervinning med variabelt fl öde i tilluftskrets och konstant fl öde i frånluftskrets.. Variabelt fl öde i primärkrets och konstant fl öde i sekundärkrets. Differenstrycksstabilisering över styrventilen. TA-HUNT kan användas i system med upp till 0% glykolhalt. Tryckklass: N amtliga ingående delar i reglerkretsen är klassade till minst N. Vid behov av N anges detta vid beställning. Temperatur: ax medietemperatur: C in medietemperatur: - C Vissa pumpar kräver specialutförande. Anslutningsdimension: 0-0 tängventiler: 0-0: Globo H Kulventil -0: kjutventil TA 0 eller vridspjällsventiler. Injusteringsventiler: -0: TAD -0: TAF -0: TA tyrventiler: TA-HUNT kan utrustas med styrventiler från chneider Electric (tac), iemens m fl. TA-HUNT kan även beställas med KT. Kontakta närmaste TA Hydronics-kontor. Kvs styrventil: 0, - 0 enligt Reynard-serien. Termometrar: Graderade 0-0 C för värme. - C - + C för kyla/värmeåtervinning. Rörpaket: 0-0 enligt, t ex Wirsbo blåa. -0 tryckkärlsrör, sömlösa Rörpaket av rostfritt stål eller koppar offereras på begäran. Isolering: : Obrännbar mineralull : Kondensisolering typ Armafl ex kyddslåda: 0-0: lastbelagd plåtlåda. Cirkulationspump: TA-HUNT kan standardutrustas med pump från Grundfos, WILO, Flygt m fl. Backventil: ed fjäderbelastad kägla.

3 ekaniskt utförande Allmänt TA-HUNT tillverkas i samtliga storlekar från 0 till 0. TA-HUNT fi nns i fem olika kopplingsalternativ. Varje kopplingsalternativ kan fås i olika anslutningsutföranden: tandard: Röranslutning uppåt. pecial: Andra röranslugningar. Reglerkretsar upp till 0 ansluts med rörgänga. och större ansluts med fl änsförband. OB! Vid fl änsförband medlevereras motfl änsar. tyrventiler Reglerkretsarna är konstruerade för chneider Electrics (tac) styrventiler, men kan även beställas med annat fabrikat. pecifi kation framgår av respektive fabrikants dokumentation. tyrutrustning och ställdon för styrventil ingår ej. Injustering rimär- och sekundärkretsens returledningar är försedda med injusteringsventiler, TAD t o m 0 och TAF fr o m. Ventilerna har mätnipplar, avtappningsdon (TAD) och fungerar även som avstängningsventil. Vid injustering och kontroll av fl öden hänvisas till separata katalogblad för TAD, TAF. För stabilisering av differenstryck över styrventilen används TA/TAD(TAF). e principkoppling. Avstängning rimär- och sekundärkretsens tilloppsledningar förses med avstängningsventil. Vid 0-0 förses reglerkrets för värme med kulventiler. Reglerkrets för kyla förses med kulventiler med utväxling. -0 förses med skjutventil av kägeltyp eller en vridspjällsventil. ätuttag För att möjliggöra mätning av tillgängligt tryck, tryckfall samt temperatur i anslutna kretsar förses reglerkretsarna med mätuttag på primär- och sekundärkretsens tilloppsledningar. ump TA-HUNT levereras normalt med cirkulationspump för sekundärkrets. umpen monteras i framledningen utanför lådan men innanför avstängningsventilen. laceringen utanför lådan medför att pumpen är lätt åtkomlig för service eller reparation och att kylningen av pumpmotorn blir bra, vilket i sin tur medför längre livslängd. Gängade pumpar levereras monterade i grupperna. För att inte göra grupperna onödigt skrymmande och tunga levereras fl änsade pumpar omonterade. onteringen är dock förberedd hos TA Hydronics och görs enkelt på plats med de monteringsdetaljer som medföljer. Reglerkretsen kan även levereras förberedd för pump, vilket innebär att monteringsdetaljer medföljer. lutligen kan reglerkretsen levereras utan vare sig pump eller förberedelse för pump. Isolering låda Grupper från 0 till 0 isoleras som standard med obrännbar mineralull för värmesystem och med kondensisolering, typ Armafl ex, när det gäller grupper avsedda för köldbärarsystem. Yttre ventiler med koppling eller fl äns är oisolerade. Grupperna är försedda med plastbelagd plåtlåda, lätt demonterbar för inspektion. Upphängning Konsol för väggmontage ingår som standard i samtliga grupper. och större har dessutom muffar undertill för ev stödben. tativ för golvmontage fi nns som tillval, men då utgår muffar för stödben. ärkskylt jälvhäftande märkskylt fästs på framsidan av lådan. Av märkskylten framgår följande: - os anger vilken del av anläggningen shunten betjänar - Typ anger shuntens karakteristiska data - Tillverkningsår - ax tryck och temperatur - ump typ och data anges för pump som levereras med shunten - rincipkoppling redovisas med schematisk bild Dokumentficka å baksidan av reglerkretsen fi nns en dokumentfi cka i A- format. Termometrar st termometrar monteras på varje grupp. Termometrarna för värme är graderade 0-0 C och för kyla/värmeåtervinning - C - + C. Avtappning Grupperna utrustas med ett separat avtappningsdon, AV med R/ för slangförskruvning. onteras gruppen så att AV kommer uppåt används den för avluftning.

4 II TA / tyrventiler / TA-HUNT åttskiss Grupp A B C D F G K L Vikt*** kg * ** ått kan variera något beroende på utförande. Om aktuella mått måste verifi eras kontakta närmaste säljkontor. *) -vägs styrventil **) -vägs styrventil ***) Exkl pump

5 Ventiltabell styrventiler -vägsventiler (chneider Electric) Benämning Karaktäristik Kvs V EQ 0, - 0, - 0, -,0 -, -, -,0 -, V EQ% vägsventiler (chneider Electric) Benämning Karaktäristik Kvs V EQ-Komp, -, -,0 -, V EQ%-Komp Kodningsmall tyrventil -vägs V - Kvs se ventiltabell V - Kvs se ventiltabell tyrventil -vägs V - Kvs se ventiltabell V - Kvs se ventiltabell Reglerkrets 0-0 V = isolerad K = Kylisolerad Anslutningsutförande e principkopplingar - Flöde primärkrets l/sek Tryckfall primärkrets ka Flöde sekundärkrets l/sek Tryckfall sekundärkrets ka V -,0 / 0V - - 0,0 / - 0,0 /,

6 II TA / tyrventiler / TA-HUNT Beräkningsexempel rincipkoppling = Tryckfall med fullt öppen injusteringsventil över ekundärkrets rincipkoppling, och. rimärkrets rincipkoppling. Δp [ka] Kvs ,0 = tyrventilens Kvs-värde 0. unkt ka på primärsidan unkt, ka 0 Tillgängligt tryck primärt i exemplet = ka q [l/s] Dimensionerande flöde

7 Förutsättningar: - En reglerkrets skall anslutas till ett värmebatteri med konstant fl öde i primär- och sekundärkrets. - Anslutningen skall vara på toppen av reglerkretsen både för primär- och sekundärkretsen med primär till vänster. - Reglerkretsen skall utrustas med cirkulationspump, x0v, i sekundärkretsen. - Reglerkretsen skall monteras på golvstativ. - rimärkrets: Tillgängligt tryck ka Föreskrivet fl öde 0, l/s - ekundärkrets: Tryckfall över sekundärsidan utanför reglerkretsen vid projekterat fl öde = 0 ka Föreskrivet fl öde 0, l/s - tyrventil: chneider Electric (tac) -vägs Nedan följer ett förslag på lösning som steg för steg leder fram till en kodning som följer utseendet enligt kodningsmallen. I beräkningsexemplet nedan är de obekanta värdena ersatta med x som efterhand ersätts med de framtagna värdena. Kodning: Vxxx-x.x/xxV-xx-0.0/xx-0.0/xx Lösning:. Börja med att välja principkoppling och utförandealternativ. rincipkoppling, reglerkrets, stämmer med förutsättningarna. Kodning: Vxxx-x.x/xxV--0.0/xx-0.0/xx. Välj gruppstorlek. Flödet 0, l/s ger storlek 0, se diagram. Där avläses först sekundärtryckfallet över kretsen, med fullt öppen injusteringsventil, till, ka. Kodning: Vxxx-x.x/0V--0.0/xx-0.0/, Denna kodning kommer att stå på märkskylten och av den kan man alltså utläsa: - Typ av styrventil - Kvs-värde - Anslutningsdimension - Typ av isolering - Anslutningsutförande - rojekterat primärfl öde - in erforderligt tillgängligt tryck primärt - rojekterat sekundärfl öde - Tryckfall sekundärt över kretsen. Välj pump för sekundärkretsen. Data för pumpar fås ur respektive fabrikants katalog. umpens erforderliga uppfordringshöjd bestäms av rörförluster och apparater utanför reglerkretsen plus tryckfallet över dess sekundärsida med fullt öppen injusteringsventil. I exemplet således 0 ka plus, ka dvs. ka. Flödet skall vara 0. l/s. Välj t ex Grundfos pump U - 0 x 0V. Den ger vid 0, l/s ka. Alt Wilo tar - R / x0v. Den ger vid 0, l/s 0 ka. Överskottet stryps bort med injusteringsventilen på sekundärsidan.. Välj eventuella övriga tillbehör, i detta exempel st golvstativ för 0.. ammanställ uppgifterna: st reglerkrets, V-,0/0V--0.0/-0.0/, st Grundfos pump, U- 0 x 0V, alt Wilo tar - R / x 0V st golvstativ 0. Nu skall styrventilen väljas. Tryckfallen som redovisas med de lutande linjerna i diagrammen gäller för hela reglerkretsens primärsida dvs både styr- och injusteringsventil. Båda ventilerna är fullt öppna. Kv-värdena som står vid de lutande linjerna anger vilket Kvsvärde man skall välja på styrventilen. De anger alltså inte Kvvärdet för den linje de står vid. Gå upp i diagrammet vid aktuellt fl öde, 0. l/s. Välj det Kvs-värde för styrventilen som ger närmast lägre tryckfall i reglerkretsen jämfört med tillgängligt tryck. Kvs-värde,0 för styrventilen ger ett totalt tryckfall på ka för primärsidan. Detta tryckfall dras av ifrån tillgängligt tryck, ka. I ventiltabellen ser man att ventilen heter V. Den har gängad spindelände och kan motoriseras av de fl esta ställdon. Hela kodningen kan nu skrivas: Kodning: V-,0/0V--0.0/-0.0/,

8 II TA / tyrventiler / TA-HUNT Beräkningsexempel rincipkoppling rincipkoppling med TA+TAD på primärsidan och TAD på sekundärsidan = Tryckfall med fullt öppen injusteringsventil över sekundärkrets. De förstärkta linjerna motsvarar rekommenderat arbetsområde. Δp [ka] Kvs.. TA TA q [l/s]

9 Förutsättningar: - Reglerkretsen skall anslutas till en kylbaffel med variabelt fl öde i primärkretsen och konstant på sekundärkretsen. - Anslutningen skall vara på toppen av reglerkretsen både för primär- och sekundärkretsen med primär till vänster. - Reglerkretsen levereras utan cirkulationspump eller andra tillbehör. ekundärkrets: Tryckfall över sekundärsidan utanför reglerkretsen vid projekterat fl öde = 0 ka Temperatur: Tillopp (t sc ) C, retur (t r ) C. Föreskrivet fl öde 0. l/s rimärkrets: Tillgängligt tryck förväntas variera mellan och ka. Differenstrycket över styrventilen önskas stabiliserat med differenstrycksregulator TA. Temperatur: Tillopp (t p ) C, retur (t r ) C. Beräknat primärfl öde: 0. l/s tyrventil: chneider Electric (tac) -vägs. Nedan följer ett förslag på lösning som steg för steg leder fram till en kodning som följer utseendet enligt kodningsmallen. I beräkningsexemplet nedan är de obekanta värdena ersatta med x som efterhand ersätts med de framtagna värdena. Kodning: Vxxx-x.x/xxK-xx-0.0/xx-0.0/xx Lösning med optimalt Kvs-värde i styrventilen:. Börja med att välja principkoppling och utförandealternativ. rincipkoppling, reglerkrets, stämmer med förutsättningarna. Kodning: Vxxx-x.x/xxK--0.0/xx-0.0/xx. I diagrammet för rincipkoppling fi nns den styrventil som har Δp V större än ka för TA - och större än 0 ka för TA 0-0. ed 0. l/s är det en styrventil med Kvs., vilket både reglerkrets och klarar, väljs. Ventilens tryckfall Δp V läses till. ka (se punkt i diagrammet). I tabellen för styrventiler fi nns chneider Electricventilen V. Dimension på TA väljs så tryckfallet inte blir för stort för TA. Vid 0. l/s ger TA ett tryckfall (Δp TA ) på. ka (se punkt i diagrammet).. Avläs tryckfallet över reglerkretsen på den streckade linjen som visar fullt öppen injusteringsventil. ed sekundärfl öde 0. l/s avläses trycket till. ka (se punkt i diagrammet). Detta tryck gäller för både primär och sekundär TAD. Kodning: V-./K--0./xx-0./. Δp L = Δp V ΔH min = Δp TA + Δp V + Δp TAD ΔH min blir =. ka och Δp L =. ka (se TA instruktion för justering av Δp L ). killnaden mellan det samlade ΔH. ka mot aktuellt tillgängligt differenstryck tas upp automatiskt av differenstrycksregulator TA som samtidigt stabiliserar trycket över styrventilen som då får ett optimerat auktoritet. Kodning: V-./K--0./.-0./. Hjälpmedel Beräkningsprogram TA hunt: Förenklar val av pump, styrventil och injusteringsventil till reglerkretsar. Handbok Handbok nr : Injustering av reglerkretsar.

10 II TA / tyrventiler / TA-HUNT rincipkoppling Konstant flöde i primär- och sekundärkrets TA-HUNT anslutningsutförande,,,, och. För konventionella värme- och ventilationssystem med huvudpump och där man vill ha hög returtemperatur till pannan. Denna koppling används också i kylanläggningar och golvvärmeanläggningar. Flödet i sekundärkretsen kan vara större än eller lika med fl ödet i primärkretsen. tyrventilen fungerar som blandningsventil i primärsidans retur. Vid andra anslutningsutföranden än nedanstående - kontakta närmaste säljkontor. d) ump - sekundär a) c) a) anna eller värmeväxlare b) grupp eller luftvärmare alt luftkylare c) Huvudpump - primär d) b) tandardprodukter Reglerkrets Reglerkrets = rimärsida = ekundärsida

11 pecialprodukter Reglerkrets Reglerkrets Reglerkrets Reglerkrets = rimärsida = ekundärsida

12 II TA / tyrventiler / TA-HUNT rincipkoppling Variabelt flöde i primärkrets och konstant flöde i sekundärkrets TA-HUNT anslutningsutförande,,,, och. För anläggningar anslutna till fjärrvärmenät eller andra anläggningar där man önskar låg returtemperatur. Flödet i sekundärkretsen kan vara större än eller lika med fl ödet i primärkretsen. -vägs styrventil sitter i primärsidans returledning. a) b) Vid andra anslutningsutföranden än nedanstående - kontakta närmaste säljkontor. c) d) a) anna eller värmeväxlare b) grupp eller luftvärmare alt luftkylare c) Huvudpump - primär d) ump - sekundär tandardprodukter Reglerkrets Reglerkrets = rimärsida = ekundärsida

13 pecialprodukter Reglerkrets Reglerkrets Reglerkrets Reglerkrets = rimärsida = ekundärsida

14 II TA / tyrventiler / TA-HUNT rincipkoppling Konstant flöde i primär- och sekundärkrets (Norsk koppling) TA-HUNT anslutningsutförande,,,, och. Används för shuntning av värme- eller kylvatten i exempelvis radiator, ventilations- eller kylkretsar. Kopplingen är avsedd för system med huvudpump. Flödet i primärkretsen kan vara större än eller lika med fl ödet i sekundärkretsen. tyrventilen fungerar som blandningsventil i sekundärsidans tilloppsledning. OB! Vid dimensionering i tryckfallsdiagrammen gäller följande: rimärsidans tryckfall gäller för sekundärsidan. ekundärsidans tryckfall gäller för primärsidan. Vid andra anslutningsutföranden än nedanstående - kontakta närmaste säljkontor. a) c) d) a) anna eller värmeväxlare b) grupp eller luftvärmare alt luftkylare c) Huvudpump - primär d) ump - sekundär b) tandardprodukter Reglerkrets Reglerkrets = rimärsida = ekundärsida

15 pecialprodukter Reglerkrets Reglerkrets Reglerkrets Reglerkrets = rimärsida = ekundärsida

16 II TA / tyrventiler / TA-HUNT rincipkoppling Variablet flöde i tilluftskrets och konstant flöde i frånluftskrets TA-HUNT anslutningsutförande,,,, och. Denna reglerkrets är avsedd för värmeåtervinningssystem. tyrventilen fungerar som blandningsventil i primärsidans tilloppsledning. När man dimensionerar pumpen ska dimensionerande fl öde användas i båda batterierna. umpen ska klara tryckfallet över båda batterierna, rörsystemet och styrventilen. Vid andra anslutningsutföranden än nedanstående - kontakta närmaste säljkontor. e) f) h) e) Batteri i tilluftskanal f) Batteri i frånluftskanal g) ump h) Expansionskärl g) tandardprodukter TL FL Reglerkrets FL TL Reglerkrets FL = Frånluft TL = Tilluft

17 pecialprodukter FL Reglerkrets TL FL Reglerkrets TL FL Reglerkrets TL FL Reglerkrets TL FL = Frånluft TL = Tilluft

18 II TA / tyrventiler / TA-HUNT rincipkoppling Variabelt flöde i primärkrets och konstant flöde i sekundärkrets. Differenstrycksstabilisering över styrventilen. TA-HUNT anslutningsutförande,,,, och. För anläggningar anslutna till fjärrvärmenät eller andra anläggningar där man önskar låg returtemperatur. Flödet i sekundärkretsen kan vara större än eller lika med fl ödet i primärkretsen. En -vägs styrventil sitter i primärsidans returledning. Beroende på anläggningens konstruktion kan tillgängligt differenstryck över vissa kretsar variera kraftigt med lasten. För att i sådana fall upprätthålla korrekt styrventilkarakteristik, kan differenstrycket över styrventilerna hållas praktiskt taget konstant med en TA kopplad direkt över varje styrventil. tyrventilen blir inte överdimensionerad och auktoriteten är och förblir >0,. TA håller Δp över styrventilen stabilt, vilket ger en auktoritet >0,. tyrventilens Kvs och valt Δp ger föreskrivet fl öde. TAD används till fl ödesmätning, avstängning och förbindelse av signalledning. Vid andra anslutningsutföranden än nedanstående - kontakta närmaste säljkontor. a) b) c) a) anna eller värmeväxlare b) grupp eller luftvärmare alt luftkylare c) Huvudpump - primär d) ump - sekundär d) tandardprodukter Reglerkrets Reglerkrets = rimärsida = ekundärsida

19 pecialprodukter Reglerkrets Reglerkrets Reglerkrets Reglerkrets = rimärsida = ekundärsida

20 II TA / tyrventiler / TA-HUNT Diagram 0: rincipkoppling = Tryckfall med fullt öppen injusteringsventil över ekundärkrets rincipkoppling, och. rimärkrets rincipkoppling. Δp [ka] Kvs q [l/s] 0

21 Diagram 0: rincipkoppling = Tryckfall med fullt öppen injusteringsventil över sekundärkrets. De förstärkta linjerna motsvarar rekommenderat arbetsområde. Δp [ka] Kvs TA. 0 TA q [l/s]

22 II TA / tyrventiler / TA-HUNT Diagram : rincipkoppling = Tryckfall med fullt öppen injusteringsventil över ekundärkrets rincipkoppling, och. rimärkrets rincipkoppling. Kvs Δp [ka] q [l/s]

23 Diagram : rincipkoppling = Tryckfall med fullt öppen injusteringsventil över sekundärkrets. De förstärkta linjerna motsvarar rekommenderat arbetsområde. Δp [ka] Kvs.. TA TA q [l/s]

24 II TA / tyrventiler / TA-HUNT Diagram : rincipkoppling = Tryckfall med fullt öppen injusteringsventil över ekundärkrets rincipkoppling, och. rimärkrets rincipkoppling. Δp [ka] Kvs q [l/s]

25 Diagram : rincipkoppling = Tryckfall med fullt öppen injusteringsventil över sekundärkrets. De förstärkta linjerna motsvarar rekommenderat arbetsområde. Δp [ka] Kvs.0. TA TA q [l/s]

26 II TA / tyrventiler / TA-HUNT Diagram : rincipkoppling = Tryckfall med fullt öppen injusteringsventil över ekundärkrets rincipkoppling, och. rimärkrets rincipkoppling. Δp [ka] Kvs q [l/s]

27 Diagram : rincipkoppling = Tryckfall med fullt öppen injusteringsventil över sekundärkrets. De förstärkta linjerna motsvarar rekommenderat arbetsområde. Δp [ka] Kvs. TA 0 TA q [l/s]

28 II TA / tyrventiler / TA-HUNT Diagram 0: rincipkoppling = Tryckfall med fullt öppen injusteringsventil över ekundärkrets rincipkoppling, och. rimärkrets rincipkoppling. Δp [ka] Kvs q [l/s]

29 Diagram 0: rincipkoppling = Tryckfall med fullt öppen injusteringsventil över sekundärkrets. De förstärkta linjerna motsvarar rekommenderat arbetsområde. Δp [ka] Kvs TA 0 0 TA q [l/s]

30 II TA / tyrventiler / TA-HUNT Diagram : rincipkoppling = Tryckfall med fullt öppen injusteringsventil över ekundärkrets rincipkoppling, och. rimärkrets rincipkoppling. Δp [ka] Kvs 0 0. q [l/s] 0

31 Diagram : rincipkoppling = Tryckfall med fullt öppen injusteringsventil över sekundärkrets. De förstärkta linjerna motsvarar rekommenderat arbetsområde. Δp [ka] TA 0 Kvs TA q [l/s]

32 II TA / tyrventiler / TA-HUNT Diagram : rincipkoppling = Tryckfall med fullt öppen injusteringsventil över ekundärkrets rincipkoppling, och. rimärkrets rincipkoppling. Δp [ka] Kvs q [l/s]

33 Diagram : rincipkoppling = Tryckfall med fullt öppen injusteringsventil över sekundärkrets. De förstärkta linjerna motsvarar rekommenderat arbetsområde. Δp [ka] TA Kvs TA q [l/s]

34 II TA / tyrventiler / TA-HUNT Diagram 0: rincipkoppling = Tryckfall med fullt öppen injusteringsventil över ekundärkrets rincipkoppling, och. rimärkrets rincipkoppling. Δp [ka] Kvs q [l/s]

35 Diagram 0: rincipkoppling = Tryckfall med fullt öppen injusteringsventil över sekundärkrets. De förstärkta linjerna motsvarar rekommenderat arbetsområde. Kvs Δp [ka] TA TA q [l/s]

36 II TA / tyrventiler / TA-HUNT rodukterna, texterna, fotona, grafi ken och diagrammen i denna folder kan ändras av II Hydronic Engineering utan föregående meddelande och utan att några skäl anges. Den senaste informationen om våra produkter och specifi kationer fi nns på -- E TA-HUNT.0

TA-SHUNT. Monteringsfärdiga reglerkretsar ENGINEERING ADVANTAGE

TA-SHUNT. Monteringsfärdiga reglerkretsar ENGINEERING ADVANTAGE refabricerade enheter TA-HUNT onteringsfärdiga reglerkretsar Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE TA-HUNT är en serie reglerkretsar som uppfyller

Läs mer

PREFABRICERADE ENHETER

PREFABRICERADE ENHETER PREFABRICERADE ENHETER TA-PICL TRYCKOBEROENDE REGLERKRETS TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck till kretsen. Användingsområde är ventilationsbatterier,

Läs mer

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE Prefabricerade enheter TA-PICL Tryckoberoende reglerkrets Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering

Läs mer

TA-PICL. Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets

TA-PICL. Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets TA-PICL Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets IMI TA / Styrventiler / TA-PICL TA-PICL TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck

Läs mer

Shuntopac V. Shuntgrupp för värme

Shuntopac V. Shuntgrupp för värme Shuntopac 125-200 V Shuntgrupp för värme Shuntopac 125-200 V är en shuntgrupp för fjärrvärmeanläggningar och konventionella radiator-, ventilations- och golvvärmesystem. Shuntgruppen finns som standard

Läs mer

STAP. Differenstrycksregulatorer DN 15-50, ställbart börvärde och avstängningsfunktion

STAP. Differenstrycksregulatorer DN 15-50, ställbart börvärde och avstängningsfunktion Differenstrycksregulatorer DN 15-50, ställbart börvärde och avstängningsfunktion IMI TA / Differenstrycksregulatorer / -ventilen är en högklassig differenstrycksregulator som håller differenstrycket konstant

Läs mer

Shuntopac Växlarshunt UX

Shuntopac Växlarshunt UX Shuntopac Växlarshunt UX 20-200 Flexibel shuntgrupp för värme och kyla Shuntopac växlarshuntar för värme eller kyla används i anläggningar där olika medier, tryck och temperaturer i primär- och sekundärkretsar

Läs mer

Prefabricerad shuntgrupp

Prefabricerad shuntgrupp 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSA Förtillverkad shuntgrupp 930.2 REGLERSHUNT H..."Mini" REGLERSHUNT G..."Mini" REGLERSHUNT G..."Mini" med avtagen kåpa REGLERSHUNT Prefabricerad shuntgrupp "Minishunt"

Läs mer

Shuntopac Komp. Shuntgrupp i kompaktutförande för värme

Shuntopac Komp. Shuntgrupp i kompaktutförande för värme Shuntopac 20-40 Komp Shuntgrupp i kompaktutförande för värme Shuntopac 20-40 Komp är en shuntgrupp i kompaktutförande för radiator-, ventilations- och golvvärmesystem där unionskopplade pumpar har valts.

Läs mer

TBV-C. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Terminalventil för ON/OFF-reglering

TBV-C. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Terminalventil för ON/OFF-reglering TBV-C Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Terminalventil för ON/OFF-reglering IMI TA / Styrventiler / TBV-C TBV-C TBV-C är konstruerad för användning på apparater i värmeoch kylsystem

Läs mer

Prefabricerad shuntgrupp OPTIMASHUNT

Prefabricerad shuntgrupp OPTIMASHUNT 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSA Förtillverkad shuntgrupp 930.3 REGLERSHUNT Prefabricerad shuntgrupp OPTIMASHUNT O O5M OPTIMASHUNT är en kompakt prefabricerad shuntgrupp för små utrymmen och passar

Läs mer

Funktionsenhet VFG36.. (DN 40)

Funktionsenhet VFG36.. (DN 40) 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSA Förtillverkad shuntgrupp 931.2 Användningsområde Funktion VARISHUNT Funktionsenhet VFG36.. (DN 40) Funktionsenhet för shuntning av värme- kylvatten VARISHUNT är

Läs mer

TBV-CM. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater För modulerande reglering

TBV-CM. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater För modulerande reglering TBV-CM Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater För modulerande reglering IMI TA / Styrventiler / TBV-CM TBV-CM TBV-CM är konstruerad för användning på apparater i värme- och kylsystem

Läs mer

TA-Therm. VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm. VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI HEIMEIER / Tappvatten / TA-Therm TA-Therm Termostatventilen för automatisk injustering av varmvattencirkulation i bostäder har en steglös temperaturinställning,

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

PV Compact , Differenstrycksventil

PV Compact , Differenstrycksventil PV Compact 50-150, Differenstrycksventil ög noggrannhet Dimension: DN 50-150 ågt tryckfall Temperatur: -10 C till +120 C Snabb att driftsätta Tryckklass: Beskrivning PV Compact DN 50-150 Användningsområde

Läs mer

STAD. Injusteringsventiler DN 15-50

STAD. Injusteringsventiler DN 15-50 STAD Injusteringsventiler DN 15-50 IMI TA / Injusteringsventiler / STAD STAD Injusteringsventilen STAD ger tillförlitlig hydronisk prestanda i ett imponerande stort antal applikationer. Den är idealiskt

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

LK Shunt 2/3-2,5. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande

LK Shunt 2/3-2,5. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande LK Shunt 2/3-2,5 Utförande LK Shunt 2/3-2,5 (RSK 241 80 87) är avsedd för system med huvudpump och är vid leverans utrustad med handmanöverdon på styrventilen. Shunten kan monteras både i höger- och vänsterutförande.

Läs mer

Prefabricerad värmeväxlarenhet, 1 st Maxi 130/110 med reglerutrustning

Prefabricerad värmeväxlarenhet, 1 st Maxi 130/110 med reglerutrustning Maxi 130/110 Siemens PJB PJB.0 VÄRMEVÄXLARE Värmeväxlarenhet Värmeväxlarenhet för uppvärmning av värmevatten till värmekretsar och varmvatten. Rostfritt, syrafast stål i överförings- och omslutningsytor.

Läs mer

G Mekaniskt utförande. Tekniska data Tryckklass PN 10 Max. tillåten medietemperatur 120 C Max. tillåten tryckskillnad vid heltöppen ventil

G Mekaniskt utförande. Tekniska data Tryckklass PN 10 Max. tillåten medietemperatur 120 C Max. tillåten tryckskillnad vid heltöppen ventil G4931.1 VARISHUNT sv Installationsanvisning Funktionsenhet VFG36.. (DN 25) VARISHUNT är en funktionsenhet för shuntning av värme- kylvatten i radiator- och ventilationskretsar. Den dubbla käglan i ventildelen

Läs mer

Termostat K. med anliggningsgivare eller dykgivare. Termostater För temperaturstyrning av medie

Termostat K. med anliggningsgivare eller dykgivare. Termostater För temperaturstyrning av medie Termostat K med anliggningsgivare eller dykgivare Termostater För temperaturstyrning av medie IMI HEIMEIER / Termostater och radiatorventiler / Termostat K med anliggningsgivare eller dykgivare Termostat

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 23A 05 2010 5042 Pump- och shuntgrupp för golvvärme är en pump- och shuntgrupp avsedd att användas vid installation av Uponor Golvvärmesystem. ger konstant framledningstemperatur.

Läs mer

LK Shunt 2/3-4,0. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande

LK Shunt 2/3-4,0. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande LK Shunt 2/3-4,0 Utförande LK Shunt 2/3-4,0 är avsedd för system med huvudpump. Shunten kan monteras både i höger- och vänsterutförande. Ge akt på eventuella stomljud vid placering och montage av shunten.

Läs mer

LK Fördelarshunt VS 2-2,5

LK Fördelarshunt VS 2-2,5 LK Fördelarshunt VS 2-2,5 Utförande LK Fördelarshunt VS är en shuntgrupp med tvåvägs styrventil avsedd för system med huvudpump. Shuntgruppen kan monteras direkt mot LK Värmekretsfördelare i höger- eller

Läs mer

Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M

Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M V4-05D Användning ASV-P används tillsammans med ASV-M för reglering av differenstryck i stammar med radiatorventiler. ASV-P är en stamregulator som

Läs mer

TBV-C. Terminalventil för ON/OFF-reglering ENGINEERING ADVANTAGE

TBV-C. Terminalventil för ON/OFF-reglering ENGINEERING ADVANTAGE Styrventiler med injustering TBV-C Terminalventil för ON/OFF-reglering Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE TBV-C är konstruerad för användning

Läs mer

Funktionsenhet VFF (DN 65)

Funktionsenhet VFF (DN 65) 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSA.2 Förtillverkad shuntgrupp 931.3 Varishunt Funktionsenhet VFF35.65.. (DN 65) för shuntning av värme- kylvatten Användningsområde Funktionsenhet för shuntning av

Läs mer

Rörkopplingsenhet STD-05 Specifikation och monteringsanvisning

Rörkopplingsenhet STD-05 Specifikation och monteringsanvisning Rörkopplingsenhet STD-05 Specifikation och monteringsanvisning Innehåll Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Ventil, funktion... 4 Ventil, tekniska data... 4 Cirkulationspump, tekniska data... 5 Ställdon,

Läs mer

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik TA-FUS1ON-C Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik IMI TA / Styrventiler / TA-FUS1ON-C TA-FUS1ON-C Dessa innovativa injusterings- och styrventiler för värme- och kylsystem

Läs mer

TA-COMPACT-DP. Kombinerad Δp regulator, styrventiler med injusteringsfunktion För små tryckoberoende kretsar

TA-COMPACT-DP. Kombinerad Δp regulator, styrventiler med injusteringsfunktion För små tryckoberoende kretsar TA-COMPACT-DP Kombinerad Δp regulator, styrventiler med injusteringsfunktion För små tryckoberoende kretsar IMI TA / Differenstrycksregulatorer / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP är den idealiska

Läs mer

LK Fördelarshunt VS 2-2,5

LK Fördelarshunt VS 2-2,5 LK Fördelarshunt VS 2-2,5 Utförande LK Fördelarshunt VS är en shuntgrupp med tvåvägs styrventil avsedd för system med huvudpump. Shuntgruppen kan monteras direkt mot LK Värmekretsfördelare i höger- eller

Läs mer

STAG. Injusteringsventiler DN 65-300 med spårförsedda in-/utlopp

STAG. Injusteringsventiler DN 65-300 med spårförsedda in-/utlopp STAG Injusteringsventiler DN 65-300 med spårförsedda in-/utlopp IMI TA / Injusteringsventiler / STAG STAG En injusteringsventil av segjärn med spårförsedda in-/utlopp som ger tillförlitlig hydronisk prestanda

Läs mer

Funktionsenhet VFG35 (DN 40)

Funktionsenhet VFG35 (DN 40) 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSA Förtillverkad shuntgrupp 93.2 VARUSHUNT Funktionsenhet VFG35 (DN 40) för shuntning av värme- eller kylvatten Användningsområde VARISHUNT är en funktionsenhet för

Läs mer

STAF, STAF-SG. Injusteringsventiler DN 20-400, PN 16 och PN 25

STAF, STAF-SG. Injusteringsventiler DN 20-400, PN 16 och PN 25 STAF, STAF-SG Injusteringsventiler DN 20-400, PN 16 och PN 25 IMI TA / Injusteringsventiler / STAF, STAF-SG STAF, STAF-SG En fl änsad injusteringsventil av gjutjärn (STAF) och segjärn (STAF-SG) som ger

Läs mer

TBV-CMP. Tryckoberoende injustering- och styrventil ENGINEERING ADVANTAGE

TBV-CMP. Tryckoberoende injustering- och styrventil ENGINEERING ADVANTAGE Differenstrycksoberoende injusterings- och styrventil Tryckoberoende injustering- och styrventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE är

Läs mer

TRV-2, TRV-2S. Termostatventiler Med förinställning

TRV-2, TRV-2S. Termostatventiler Med förinställning TRV-2, TRV-2S Termostatventiler Med förinställning IMI HEIMEIER / Termostater och radiatorventiler / TRV-2, TRV-2S TRV-2, TRV-2S Det här är en extremt fl exibel och ytterst robust termostatventil som i

Läs mer

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE VVC-ventiler TA-Therm Termostatisk cirkulationsventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Termostatventilen för automatisk injustering av

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC. Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC. Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic 12 2006 5040 Pump- och shuntgrupp för golvvärme Uponor Push 15A respektive Uponor Push 15A Electronic

Läs mer

Installation cirkulationspump TBPA, GOLD/COMPACT

Installation cirkulationspump TBPA, GOLD/COMPACT SE.TBPA8. Installation cirkulationspump TBPA, GOLD/COMPACT. Allmänt När luftvärmare utan frostsprängningsskydd används krävs det, för att säkerställa frysvaktsfunktionen, att man har en cirkulationspump

Läs mer

TA-Therm-D. VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm-D. VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm-D VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI TA / Tappvatten / TA-Therm-D TA-Therm-D Termostatventilen för automatisk injustering av varmvattencirkulation i bostäder har en steglös temperaturinställning,

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC. Uponor Push 45U/ Uponor Push 45U Electronic

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC. Uponor Push 45U/ Uponor Push 45U Electronic UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC Uponor Push 45U/ 03 2009 5044 Pump- och shuntgrupper för golvvärme Pump- och shuntgrupper för golvvärme Uponor Push 45U är en pump- och shuntgrupp

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 Push 20 145 80 90 Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 FLIK 5:41 Jan 1996 Pump- och shuntgrupp för golvvärme 150 580 Port AB 225 310 Port B Port A Push 25 135 Bild1 Mått från vägg C-rör 50 mm, totalt byggdjup

Läs mer

STAD-C INJUSTERINGSVENTILER

STAD-C INJUSTERINGSVENTILER SVENTILER SVENTIL Injusteringsventilen STAD-C har specialutvecklats för användning i indirekta kylanläggningar, men är precis lika effektiv i kyldiskar och kylrum. Oavsett applikation ger STAD-C samma

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Användning AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn kan

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-30 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE Katalog Injusteringsventiler ESBE 00/00 SE ESBE Med fokus på styrdon ESBEs vridande styrdon (shuntventiler och ställdon) för reglering av värme och kyla i fastigheter. Vi erbjuder ett brett program och

Läs mer

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör TWORETT, TA-UNI Radiatorkoppel 2-rör IMI HEIMEIER / Termostater och radiatorventiler / TWORETT, TA-UNI TWORETT, TA-UNI Det här radiatorkopplet passar de fl esta radiatorer på marknaden och är avsett för

Läs mer

Globo P. Kulventiler Kulventil för pumpar, tillverkad av rödgods

Globo P. Kulventiler Kulventil för pumpar, tillverkad av rödgods Globo Kulventiler Kulventil för pumpar, tillverkad av rödgods IMI EIMEIER / Avstängningsventiler / Globo Globo Globo och Globo -S används på pumpar i värmesystem och monteras direkt på cirkulationspumpar

Läs mer

Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör

Uponor WGF 1 Fördelare med tillbehör UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR WGF 1" FÖRDELARE Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör 08 2006 5032 Styrdon Reglerratt 85 mm 225 mm Avstängningsventil vinkel Byggdjup 80 mm By-pass Ändstycke 65 mm 90 mm 50

Läs mer

En- Pos Text Mängd het

En- Pos Text Mängd het Datum 1.3 Sid 1-5 56 VÄRMESYSTEM PHB.12 Elpannor för värmevatten Vägghängd LK Elpanna 11 kw 3-fas 400 V LK Elpanna 11 komplett med utetemperaturkompenserad framledningstemperatur, expansionskärl, säkerhetsventil

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

2- och 3-vägs sätesventil, PN 10

2- och 3-vägs sätesventil, PN 10 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 429 VVG11.15 (DN 15) VXG11.25 (DN 25) VARIVALVE 2- och 3-vägs sätesventil, PN 10 med justerbart kvs-värde VVG11 VXG11

Läs mer

TA-FUS1ON-P. Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik

TA-FUS1ON-P. Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik TA-FUS1ON-P Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik IMI TA / Styrventiler / TA-FUS1ON-P TA-FUS1ON-P I dessa tryckoberoende

Läs mer

LK Shunt 2/3-2,5. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande

LK Shunt 2/3-2,5. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande LK Shunt /-,5 Utförande LK Shunt /-,5 är avsedd för system med huvudpump och är vid leverans försedd med handmanöverdon på styrventilen. Shuntgruppen kan monteras både i höger- och vänsterutförande. Ge

Läs mer

LK Shunt 2/3-2,5. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande. LK Shunt 2/3-2,5 är avsedd för system med huvudpump

LK Shunt 2/3-2,5. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande. LK Shunt 2/3-2,5 är avsedd för system med huvudpump LK Shunt / -, Utförande LK Shunt / -, är avsedd för system med huvudpump och är vid leverans försedd med handmanöverdon på styrventilen. Shuntgruppen kan monteras både i höger- och vänsterutförande. Ge

Läs mer

Tillverkas med 100% grön Solel

Tillverkas med 100% grön Solel TP10-50 Tillverkas med 100% grön Solel för fastigheter TP10-50 är en flexibel produktserie fjärrvärmecentraler för fastigheter med 10-50 lägenheter. Den frontbaserade robusta designen ger en mycket lättskött

Läs mer

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmefördelare 2009. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmefördelare 2009. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmesystem Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmefördelare 2009... living full of energy! 1 Roth Golvvärmefördelare 2009 Utan och med flödesmätare Beskrivning Roth Golvvärmefördelare,

Läs mer

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning EQEE Luftvärmare för värmevatten EQCE Luftvärmare för värmevatten EQEG Luftvärmare, frostskydd Anslutning av batteri Anslutning till rörsystemet skall göras av rörentreprenör. Lamellvärmeväxlaren skall

Läs mer

ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr /980300/

ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr /980300/ a(9) ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr 43141221/980300/986301. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning b(9) Komponentförteckning - typ 2000/98.

Läs mer

2-, 3- och 4-vägs ventil VZ V7-07

2-, 3- och 4-vägs ventil VZ V7-07 V7-07 Användning VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ ventilerna ger en högkvalitativ och kostnadseffektiv lösning för reglering av varmt och/ eller kallt vatten i fancoils, små värme- och kylapparater i temperaturstyrda

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL - monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL - monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL - monteras i returen, justerbar inställning Användning V4-36B AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn

Läs mer

Automatiska stamventiler ASV

Automatiska stamventiler ASV V4-06D ASV-M ASV-PV / ASV-PV Plus ASV-PV/PV Plus används tillsammans med ASV-M för reglering av differenstryck i kyl- och värmeanläggningar. ASV-PV/PV Plus är en stamregulator som håller differenstrycket

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-50 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

DA 516. Differenstrycksregulatorer Med ställbart börvärde DN 15-50

DA 516. Differenstrycksregulatorer Med ställbart börvärde DN 15-50 DA 516 Differenstrycksregulatorer Me ställbart börväre DN 15-50 IMI TA / Differenstrycksregulatorer / DA 516 DA 516 Denna kompakta ifferenstrycksregulator är avsea för värme- och kylanläggningar och är

Läs mer

TA-COMPACT-P. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Tryckoberoende

TA-COMPACT-P. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Tryckoberoende Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Tryckoberoende IMI TA / Styrventiler / Den tryckoberoende injusterings- och styrventilen,, säkerställer optimal systemprestanda och lång livslängd.

Läs mer

En- Pos Text Mängd het

En- Pos Text Mängd het Datum 1.1 Sid 1-6 56 VÄRMESYSTEM PHB.12 Elpannor för värmevatten Vägghängd LK Elpanna 11 kw 3-fas 400 V LK Elpanna 11 komplett med utetemperaturkompenserad framledningstemperatur, expansionskärl, säkerhetsventil

Läs mer

LK Antilegionellafördelare

LK Antilegionellafördelare LK Antilegionellafördelare Utförande / Användningsområde LK Antilegionellafördelare är tillverkad i avzinkningsbeständig mässing enligt CW 602N EN 12165 med en Pb-halt mindre än 2 %. Fördelarna levereras

Läs mer

Shuntgrupper och frysskadeskydd

Shuntgrupper och frysskadeskydd Shuntgrupper och frysskadeskydd Tillämpning i luftbehandlingsaggregat FF RC1 RUM * * GT2 GT2 GT2 ST1 GT3 TF SEKUNDÄR- GT8 KRETS VÄRME SEKUNDÄR- KRETS KYLA GT1 VVX AGGREGAT CP2 TF Tilluftsfläkt FF Frånluftsfläkt

Läs mer

Installationsanvisning Rörkopplingsenhet TBXZ-3-42 GOLD SD 12-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 12-120/SILVER C CX 35-120

Installationsanvisning Rörkopplingsenhet TBXZ-3-42 GOLD SD 12-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 12-120/SILVER C CX 35-120 Installationsanvisning Rörkopplingsenhet TBXZ-3-42 GOLD SD 12-12/GOLD CX /12 SILVER C SD 12-12/SILVER C CX 35-12 1. Allmänt Rörkopplingsenheten används för att driva runt vatten-/ glykolblandning mellan

Läs mer

STAD INJUSTERINGSVENTILER

STAD INJUSTERINGSVENTILER SVENTIER SVENTI Injusteringsventilen STAD ger tillförlitlig hydronisk prestanda i ett imponerande stort antal applikationer. Den är idealiskt lämpad för användning på sekundärsidan i värme- och kylanläggningar

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 25) AVP - tillopps- eller returledningsmonterad, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 25) AVP - tillopps- eller returledningsmonterad, justerbar inställning Datablad Differenstrycksregulator (PN 25) AVP - tillopps- eller returledningsmonterad, justerbar inställning Beskrivning Regulatorn är en självverkande differenstrycksregulator som huvudsakligen är avsedd

Läs mer

KTM 512. Styrventiler med injusteringsfunktion Differenstrycksoberoende injustering- och styrventil

KTM 512. Styrventiler med injusteringsfunktion Differenstrycksoberoende injustering- och styrventil KTM 512 Styrventiler med injusteringsfunktion Differenstrycksoberoende injustering- och styrventil IMI TA / Styrventiler / KTM 512 KTM 512 Kompakt och differenstrycksoberoende styrventil med hög prestanda

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

Termostatisk radiatorventil med förinställning

Termostatisk radiatorventil med förinställning Termostatventiler TRV-2, TRV-2S Termostatisk radiatorventil med förinställning Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Det här är en extremt

Läs mer

Injusteringsventil PN 16 och PN 25 DN 20-400

Injusteringsventil PN 16 och PN 25 DN 20-400 Injusteringsventiler STAF, STAF-SG Injusteringsventil PN och PN DN 0-00 Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE En flänsad injusteringsventil

Läs mer

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112.

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Central 2-6 lgh Danfoss PTC 2011 1(12) 11-03-11 Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Kulventiler ROT. Kulventiler För ROT-sektorn

Kulventiler ROT. Kulventiler För ROT-sektorn Kulventiler ROT Kulventiler För ROT-sektorn IMI TA / Avstängningsventiler / Kulventiler ROT Kulventiler ROT Kulventiler för renovering av värme-, kyl- och tappvattenanläggningar. Kompatibel med äldre Securex-

Läs mer

DN (mm) k vs (m 3 /h) Anslutning. 1,6 Cylindr. gänga. enl. ISO. 25 8,0 Flänsar PN 25, 20 6,3 003H H6352. DN (mm) Anslutning 1,6. Cylindr.

DN (mm) k vs (m 3 /h) Anslutning. 1,6 Cylindr. gänga. enl. ISO. 25 8,0 Flänsar PN 25, 20 6,3 003H H6352. DN (mm) Anslutning 1,6. Cylindr. Datablad Differenstrycksregulator (PN 25) V4-26 AVP - tillopps- eller returledningsmonterad, justerbar inställning AVP-F - returlednings- och tilloppsmonterad, fast inställning Beskrivning Regulatorn är

Läs mer

Shuntopac KV KV/KVBP. Kombinerade shuntgrupper

Shuntopac KV KV/KVBP. Kombinerade shuntgrupper Shuntopac 0-00 KV/KVP med bypass Kombinerade shuntgrupper Shuntopac 0-00 KV/KVP är en kombinerad shuntgrupp för både kyla och värme till ett ventilationssystem. Kylbatteriet används för att tillföra både

Läs mer

Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16, 25, 40) AFQM, AFQM 6 retur- och tilloppsmontering

Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16, 25, 40) AFQM, AFQM 6 retur- och tilloppsmontering Datablad Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16, 5, 40) AFQM, AFQM 6 retur- och tilloppsmontering Beskrivning AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65-15 AFQM DN 150-50 AFQM (6) är en självverkande flödesregulator

Läs mer

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28 PRINCIPSKISSER Vedpanna och sol. Vedpanna och sol med växlare. Vedpanna och sol, växlare och växelventil. Solvärme med radiator och vv. Solvärme mot tank och fjärrvärme. Solvärme mot tank och pool. Solvärme

Läs mer

Termostatisk radiatorventil med förinställning

Termostatisk radiatorventil med förinställning Termostatventiler TRV-2, TRV-2S Termostatisk radiatorventil med förinställning Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Det här är en extremt

Läs mer

Globo H. Kulventiler Kulventil i rödgods

Globo H. Kulventiler Kulventil i rödgods Globo H Kulventiler Kulventil i rödgods IMI HEIMEIER / Avstängningsventiler / Globo H Globo H Globo H används som en mångsidig avstängningsventil element i värme- och komfortkylsystem. Tack vare den kompakta

Läs mer

BROEN BALLOREX DP. Differenstryckregulator

BROEN BALLOREX DP. Differenstryckregulator BROEN BALLOREX DP Differenstryckregulator De unika fördelarna med BROEN BALLOREX DP Säkerställer korrekt injustering under alla förhållanden Möjlighet att lämna över projekt i steg tack vare zoninjustering

Läs mer

VG8000 Flänsade Ventiler

VG8000 Flänsade Ventiler Produktblad 4.3 Utgåva 12.00 VG8000 Flänsade Ventiler Introduktion VG8000-serien av elektriskt eller pneumatiskt styrda nodular-järn ventiler är utvecklade att reglera flöde av vatten eller ånga som en

Läs mer

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 TEKNISK INFORMATION Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 Beskrivning Injusteringventil CIM 790 är konstruerad för automatisk balansering av värme- och kylanläggningar. Den automatiska balanseringen

Läs mer

Prefabricerad shuntgrupp

Prefabricerad shuntgrupp 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSA Förtillverkad shuntgrupp 930.5 RELERSHUNT G REGLERSHUNT G med och utan kåpa REGLERSHUNT Prefabricerad shuntgrupp standardutförande DN25 150 G REGLERSHUNT G... är

Läs mer

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmecentral, GVC. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmecentral, GVC. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmesystem Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmecentral, GVC... living full of energy! 1 Rumstemperaturstyrd shuntgrupp för mindre golvvärmeytor Komplett shuntgrupp bestående

Läs mer

TA-MATIC. Blandningsventiler Termostatisk blandningsventil för tappvarmvatten

TA-MATIC. Blandningsventiler Termostatisk blandningsventil för tappvarmvatten TA-MATIC Blandningsventiler Termostatisk blandningsventil för tappvarmvatten IMI HEIMEIER / Tappvatten / TA-MATIC TA-MATIC Termostatstyrd blandningsventil för reglering av tappvarmvattensystem i fl erfamiljshus

Läs mer

Calypso TRV-3. Termostatventiler Termostatisk radiatorventil med förinställning

Calypso TRV-3. Termostatventiler Termostatisk radiatorventil med förinställning Calypso TRV- Termostatventiler Termostatisk radiatorventil med förinställning IMI TA / Termostater och radiatorventiler / Calypso TRV- Calypso TRV- Det här är en extremt flexibel och ytterst robust termostatventil

Läs mer

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör ENGINEERING ADVANTAGE

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör ENGINEERING ADVANTAGE Radiatorkoppel TWORETT, TA-UNI Radiatorkoppel 2-rör Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Det här radiatorkopplet passar de flesta radiatorer

Läs mer

Fläktluftkylare AURORA Carisma

Fläktluftkylare AURORA Carisma Fläktluftkylare AURORA Carisma Komplett hotellaggregat för måttliga effekter Denna hotellapparat kan användas vid våt kylning vid måttliga effekter. Vid större effekter används Aurora hotellapparat. Eftersom

Läs mer

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett.

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett. Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledning Plexus Professor Pilot Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium H & C /Loggia Regula Belysning TEKNOsim.0

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 175. Installationsanvisning. Shunt FS 175

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 175. Installationsanvisning. Shunt FS 175 Installationsanvisning Shunt FS 175 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

Installationsanvisning Rörkopplingsenhet TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsanvisning Rörkopplingsenhet TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 SE.TBXZ. Installationsanvisning Rörkopplingsenhet TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Allmänt Rörkopplingsenheten används för att driva runt vatten/ glykolblandning mellan två sammankopplade värmeåtervinningsbatterier

Läs mer

LK Shunt UHP-6,3. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad

LK Shunt UHP-6,3. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad LK Shunt UHP-6, Utförande LK Shunt UHP-6, är avsedd för system utan huvudpump och är vid leverans utrustad med termostatstyrd maxbegränsningsventil för sekundärtemperaturen samt handmanöverdon på styrventilen.

Läs mer

VRIDANDE VENTILER URVALSGUIDE ESBE SYSTEMKUNSKAP GUIDE OCH DIMENSIONERING. Stigare. Retur. Värmekälla 2. Stigare. Från panna Retur.

VRIDANDE VENTILER URVALSGUIDE ESBE SYSTEMKUNSKAP GUIDE OCH DIMENSIONERING. Stigare. Retur. Värmekälla 2. Stigare. Från panna Retur. ESBE SYSTEMKUNSKAP GUIDE OCH DIMENSIONERING VRIDANDE VENTILER URVALSGUIDE VAL AV SHUNTVENTILTYP ESBE 3-vägs shuntventiler är avsedda för blandningsfunktion men kan även användas som växelventil eller fördelningsventil.

Läs mer