Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:"

Transkript

1

2 Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt centrum Västra sjukvårdsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhus GÖTEBORG Tfn Fax E-post Hemsida Onkologiskt centrum, Västra sjukvårdsregionen ISSN: Onkologiskt centrum Göteborg 2004

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...4 Vad är nytt i programmet?...6 Konsekvenser...6 Framtiden...7 Bröstcancer i regionen Epidemiologi...9 Bröstenhet...17 Hälsokontroller/Screening...23 Diagnostik...26 Kvadruppeldiagnostik...26 Nålbiopsi...26 Speciella synpunkter på olika undersökningsmetoder...26 Ärftlighet vid bröstcancer...28 Prognostiska och behandlingsprediktiva faktorer vid bröstcancer...31 Behandling av invasiv bröstcancer i kortform...33 Kirurgi...33 Adjuvant radioterapi...33 Medicinsk adjuvant behandling...34 Kirurgisk behandling...35 Kirurgins roll...35 Bröstbevarande kirurgi...35 Mastektomi...36 Kirurgisk behandling av axillen...37 Kirurgi vid metastaserande sjukdom...38 Bröstcancer in situ...39 Lobulär cancer in situ...39 Ductal cancer in situ...39 Ovanliga cancerformer och icke-epiteliala maligna tumörer i bröstet Medikamentell behandling...43 Adjuvant behandling...43 Preoperativ behandling (Neoadjuvant)...47 Behandling vid avancerad sjukdom...47 Riktlinjer postoperativ strålbehandling vid bröstcancer...49 Indikationer för strålbehandling...50 Rehabilitering...53 Sjukgymnasten och bröstcancer...53 Handläggning av senkomplikationer i armen efter bröstcancerbehandling Hjälpmedel...59 Uppföljning...60 Kvalitetsregistrering...61 Bilagor...62 Kvalitetsregisterblankett...62 Sjuksköterska i bröstcancervård...64 Bröstcancerföreningar i Västra sjukvårdsregionen...66 Klassifikation av bröstcancer...68 Histopatologi...75 Bröstcancer 1

4 Strålbehandlingsteknik...78 Adjuvant trastuzumabbehandling (Herceptin)...84 HER2 testning vid bröstcancer...86 Bröstcancer 2

5 Västsvenska Vårdprogramgruppen för bröstcancer Alingsås Öl. Peggy Sonesson Kirurgkliniken, Alingsås lasarett Norra Halland Ssk Ingalill Koinberg Onkologkliniken, sjukhuset i Varberg Öl. Lars-Gunnar Niklasson Palliativa enheten, sjukhuset i Varberg Öl. Michael Wallberg Kirurgkliniken, Sjukhuset i Varberg NU-sjukvården Öl. Susanne Ottosson Kirurgkliniken, NU-sjukvården NÄL Öl. Håkan Salander Kirurgkliniken, NU-sjukvården NÄL SKAS Öl. Göran Karlsson Kirurgkliniken, Sjukhuset i Lidköping Öl. Anders Nissborg Kirurgkliniken, Kärnsjukhuset Skövde SU Öl. Zakaria Einbeigi Enheten för onkologi, SU/Sahlgrenska Öl. Eva Ekman Enheten för onkologi, SU/Sahlgrenska Bitr. forskare Khalil Helou Onkologlaboratoriet, SU/Sahlgrenska Öl. Stig Holmberg Kirurgkliniken, SU/Sahlgrenska Öl. Per Karlsson, ordf. (f.om sommaren-06) Enheten för onkologi, SU/Sahlgrenska Öl. Jan Mattsson Kirurgkliniken, SU/Sahlgrenska Ssk. Lena Niklasson Bröstmottagningen, SU/Sahlgrenska Öl. Jan Skånberg Kirurgkliniken, Kungälvs sjukhus Öl. Jan-Henry Svensson Enheten för onkologi, SU/Sahlgrenska Prof. Arne Wallgren, ordf. (t.om sommaren-06) Enheten för onkologi, SU/Sahlgrenska SÄS Öl. Thomas Hagström Onkologkliniken Södra Älvsborgs Sjukhus Öl. Lars Rex Kirurgkliniken Södra Älvsborgs Sjukhus Patologi Öl Anikó Kovács Lab. För klinisk patologi o cytologi, SU/Sahlgrenska Öl Stellan Persson Patologen, NU-sjukvården NÄL Radiologi Öl. Lars Rostgård-Christensen Radiologen, NU-sjukvården, NÄL Utv.ssk Ann-Sofi Isaksson Onkologiskt centrum, Västra sjukvårdsregionen Biostatistiker Ingmarie Johansson Onkologiskt centrum, Västra sjukvårdsregionen Redaktionskommittén för vårdprogrammet Per Karlsson Arne Wallgren Ann-Sofi Isaksson Bröstcancer 3

6 Inledning Inledning Det regionala vårdprogrammet för bröstcancer kom ut första gången 1989 och i en modifierad upplaga år Ett program för omvårdnad av kvinnor med bröstcancer togs fram år Tidigare saknades faktabakgrunden i lättillgänglig form och därför dominerades programmen av en sammanställning av fakta och de fick karaktären av lärobokskapitel. Denna form av vårdprogram har blivit alltmer tidskrävande att uppdatera samtidigt som faktabakgrund i form av nationella och internationella riktlinjer blivit lättillgängliga. Informationsflödet inom detta område går vidare så snabbt att enskilda avsnitt behöver snabbt kunna uppdateras. Flera avsnitt av vårdprogrammet har också modifierats och antagits av den regionala vårdprogramgruppen utan att detta har medfört att det samlade regionala vårdprogrammet har reviderats. Detta gäller avsnitten om kirurgi, medikamentell behandling, postoperativ radioterapi och uppföljningsrutiner. Vetenskapliga fakta (evidens) måste tolkas ur ett kliniskt relevant perspektiv. Det är fortfarande vanligt att relevanta kvantitativa och kvalitativa och inte minst hälsoekonomiska effektmått saknas även om det finns statistisk signifikans för en viss behandlings fördel. Vårdprogrammet skall återge vårdprogramgruppens tolkning av faktabakgrunden, där det regionala prioriteringsarbetet skall beaktas. Vidare skall ett regionalt vårdprogram lyfta fram hur och var olika åtgärder skall ske för att tydliggöra vårdkedjan. Vårdprogrammets viktigaste budskap gäller till skapande av formella bröstenheter för ett samlat multidisciplinärt och multiprofessionellt omhändertagande av kvinnor med brösttumör, för att ge alla kvinnor i regionen samma möjlighet till snabb och säker diagnos och samma möjlighet till behandlingsrekommendationer enligt bästa tillgängliga kunskap. Dessa enheter föreslås omfatta samma geografiska områden som mammografihälsokontrollen. Behandlingsmässigt är förslaget att s.k. sentinel node kirurgi, där i första hand de mest relevanta lymfkörtlarna undersöks, skall anses vara rutin. Varje bröstenhet bör därför bygga upp kunskap och resurser för att kunna genomföra sådana när dessa är indicerade. Syftet är att minska risken för komplikationer från armen för den majoritet av kvinnor som ej har spridning till lymfkörtlar utan att ge avkall på att erhålla den viktiga prognostiska information som ännu inte kan erhållas på annat sätt än genom att patologen undersöker lymfkörtlar. I jämförelse med det tidigare vårdprogrammet har synen på postoperativ strålbehandling i grunden förändrats i och med att det finns klara bevis för att bristande lokal radikalitet ökar risken för död i cancersjukdomen och att radioterapi, förutom att minska risken för lokala och regionala återfall också kan öka överlevnaden. Vårdprogramgruppen har tagit initiativ till ett samarbete mellan samtliga onkologiska kliniker inom den västra och den södra regionen för ett omfattande arbete för att standardisera indikationer och genomförande av strålbehandling. Synen på den medikamentella adjuvanta behandlingen har också ändrats under 1990-talet. Framför allt har vikten av adekvat endokrin behandling vid hormonreceptorpositiv bröstcancer ökat på cytostatikabehandlings bekostnad. Syftet med adjuvant medicinsk behandling är i första hand att förbättra överlevnaden i jämförelse med om samma behandling sätts in först vid recidiv. Det är den svåra avvägningen mellan behandling av alla, dvs. även av dem som inte har nytta av behandlingen och nyttan för den grupp som har nytta som avgör huruvida en viss behandling är motiverad. Bröstcancer 4

7 Inledning Inte minst den ökande belastningen inom sjukvården har lett till en annan syn på regelbunden uppföljning av kvinnor som behandlats för bröstcancer. För utvärderingen av vårdprogrammet krävs uppföljningsdata. Programmet föreslår en organisation som skall beakta såväl kvinnornas behov av att ha lätt möjlighet att få kontakt med bröstenheten som sjukvårdens behov av strukturerad uppföljningsinformation. Kunskapen om möjliga förbättringar blir idag snabbt tillgänglig. Om nya medel leder till förbättrad överlevnad med hög evidens och med rimlig kostnadseffektivitet torde det vara svårt att motivera att inte införa dessa. Regionen har effektivt deltagit i många studier. Även framgent är det viktigt att deltaga i sådana. Detta leder inte bara till att fler patienter kommer att deltaga i studier utan även till att en ökad kunskap och förståelse om studieresultat och tolkningen av sådana kommer att finnas i regionen. Den svenska bröstcancergruppen (SweBCG) har tagit initiativ till nationella riktlinjer för bröstcancerbehandling och den faktabakgrunden finns på Organisationen för det multidisciplinära och multiprofessionella samarbetet har beskrivits av svensk förening för bröstkirurgi: Sammanfattande beskrivning av lymfödem har publicerats av Riksplaneringsgruppen för lymfödem: Bröstpatologi har beskrivits av svensk Förening för Patologi, Kvalitets- och standardiseringskommittén, KVAST: Ärftlighet vid bröstcancer har beskrivits av arbetsgruppen för cancergenetiska mottagningar. En preliminär version av socialstyrelsens Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancersjukvård finns på: Bröstcancer 5

8 Inledning Vad är nytt i programmet? Bröstmottagningar rekommenderades redan i föregående program men har inte kommit till stånd förrän nu. Programmet innefattande bröstmottagningarna har redan presenterats för samverkansnämnden och accepterats. Uppföljningen av patienter efter primär behandling föreslås reduceras drastiskt. Föreslaget är att s.k. sentinel node teknik skall användas där så är möjligt för att för majoriteten av kvinnor kunna undvika armhåleutrymning. Postoperativ strålbehandling rekommenderas nu förutom efter bröstbevarande kirurgi också till de kvinnor som efter mastektomi har störst risk för återfall och död av bröstcancer. En liten andel patienter med hormonreceptorinnehållande cancer rekommenderas aromatashämmare istället för antiöstrogener (tamoxifen) som adjuvant behandling. Helt nytt är antikroppsbehandling (trastuzumab, Herceptin) av patienter med hög risk som överuttrycker HER2-(human epithelial growth factor receptor2) under ett år efter tidigare adjuvant cytostatikabehandling. Vid avancerad bröstcancer rekommenderas användning av trastuzumab i enlighet med läkemedelsverkets indikationer och efter noggrann kontroll av HER2/cerbB2-status. Konsekvenser Den viktigaste förändringen som får konsekvenser för sjukvården jämfört med programmet 1997 är ökningen av antalet patienter. I genomsnitt behandlades fler patienter årligen än under det föregående programmets varaktighet, Den genomförda organisationen med bröstmottagningar bör ha bättre förutsättningar att hantera ett större patientflöde. Vårdtiderna i samband med operation för bröstcancer har förkortats och en tidigare extensiv uppföljning efter behandling under lång tid föreslås minskas på ett strukturerat sätt som ändå bör kunna tillgodose patientens behov av säkerhet. Emellertid krävs fler operationstider. För att undvika onödiga axillutrymningar föreslås att s.k. sentinel node (portvaktskörtel) teknik används där så är tillämpligt. Med de kriterier som föreslås för denna teknik kan ca hälften av alla kvinnor med bröstcancer komma ifråga. Enligt kvalitetsregistret saknas lymfkörtelmetastaser i 67% i denna grupp och dessa kvinnor kan besparas axillutrymningen. Detta leder emellertid till att operationstiden förlängs något, då det finns ett behov av patologisk undersökning av portvaktskörteln under operationen. Ett antal reoperationer behöver göras med axillutrymning om den definitiva patologundersökningen av portvaktskörteln visar förekomst av metastaser. Vinsten är mindre besvär från armen, mindre svullnad av armen med såväl bättre livskvalitet för kvinnan och sannolikt minskade framtida sjukvårdskostnader. Även om andelen patienter som skall erhålla adjuvant behandling inte ökar mer än marginellt kommer antalet kvinnor som får sådan behandling att öka. Vårdprogrammet medför att andelen som får endokrin behandling ökar och att de som skall ha cytostatika minskar. En anpassning till detta synsätt har redan skett vilket framgår av figur 15. (sid. 16) Bröstcancer 6

9 Inledning Adjuvant behandling med trastuzumab (Herceptin) kräver standardiserad bestämning av HER2-uttryck liksom monitorering av hjärtfunktionen före och under behandlingstiden med ultraljudsundersökning, UCG. Andelen patienter som får strålbehandling har ökat något, då strålbehandling mer konsekvent ges efter bröstbevarande kirurgi än tidigare (figur 14), vilket är enligt såväl detta som tidigare vårdprograms intentioner. Nytt i programmet är att strålbehandling rekommenderas till en grupp kvinnor även efter mastektomi med den högsta risken för lokala och regionala återfall eftersom studier visat att denna åtgärd leder till förbättrad överlevnad (i regionen gäller det ca 100 kvinnor per år). Då s.k. aromatashämmare visat sig ge mindre risk för återfall rekommenderas kvinnor med hög risk för återfall att använda sådana som adjuvant hormonell behandling istället för tamoxifen. Läkemedelsverket har idag godkänt anastrazol, letrozol och aromasin som adjuvant behandling. Skälet att aromatashämmare inte rekommenderas generellt i vårdprogrammet är inte ekonomiskt i första hand (totalkostnaden är ca 66tkr mot 5,6tkr under fem år) utan beror på att observationstiden för dessa nya medel är för kort och att någon överlevnadsskillnad jämfört med tamoxifen ännu inte påvisats. Enligt SBU-alert har de hälsoekonomiska värderingar som gjorts så stora osäkerheter att ett utbyte av tamoxifen generellt inte kan anses kostnadseffektivt. Beträffande adjuvant cytostatisk behandling rutinmässigt föreslås i nuläget inga förändringar. Emellertid bör påpekas att taxaner (docetaxel) av Läkemedelsverket godkänts för adjuvant behandling på basen av studie med överlevnadsvinst men till avsevärt högre toxicitet och kostnad. Tills vidare rekommenderar vårdprogrammet att taxaner adjuvant bör ingå i kontrollerade studier, men taxanner kan även anses indicerat i högriskgruppen utanför studier. Adjuvant behandling med trastuzumab är kostsam. Den allt dominerande faktorn är kostnaden för läkemedlet, där ett års behandling beräknas kosta i genomsnitt ca 330tkr/patient. Därutöver tillkommer kostnader för administrering av läkemedlet samt tillkommande laboratorietester (HER2, UCG) om totalt ca 20tkr/patient. Vinsten är avsevärt sänkt återfallsrisk och förlängd överlevnad. En uppskattning av kostnaden per vunnen QALY är ca 300tkr (Ulf Persson, IHE). Behandling av avancerad bröstcancer har ökat något i komplexitet. För en liten andel kan antikroppar (trastuzumab) komma ifråga. Antalet patienter med återfall har inte ökat trots den ökande förekomsten av sjukdomen. Framtiden Utvecklingen av kunskapsläget vid bröstcancer kommer sannolikt att gå mycket snabbt. Det finns kommersiellt tillgängliga analystekniker, som baseras på modern cytogenetisk teknik, vilka givit mycket lovande resultat beträffande möjligheten till bättre prognostisk och prediktion av behandling. Om dessa resultat vid pågående valideringsstudier visar sig hålla måttet, kommer användningen av dem att kunna leda mer selektiv användning av adjuvant behandling, dvs. färre patienter kan behöva behandlas för att ge minst lika bra behandlingsresultat som idag. Dessa analyser är inte billiga men skulle kunna leda till minskade behandlingskostnader. Inom några få år kommer kunskapsläget beträffande eventuella positiva och negativa långtidsresultat vid användning av aromatashämmare i stället för tamoxifen att föreligga. Detta kan komma att medföra förändringar i programmets rekommendationer. Bröstcancer 7

10 Inledning Kunskapen om möjliga förbättringar blir idag snabbt tillgänglig för en bred allmänhet och om nya medel leder till förbättrad överlevnad med hög evidens och med rimlig kostnadseffektivitet torde det vara svårt att motivera att inte införa dessa. Eftersom bröstcancer är en vanlig sjukdom kan en behandling med något ökad kostnad per patient, som samhället inte skulle tveka att ta i andra sammanhang, leda till stora kostnadsökningar i absoluta tal. Rättvisekravet är att den enskilda inte skall missgynnas av att ha en vanlig sjukdom. Bröstcancer 8

11 Bröstcancer i regionen Epidemiologi Bröstcancer i regionen Epidemiologi Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Inom Västra sjukvårdsregionen diagnostiseras årligen ca 1200 nya fall (se figur 1). Man kan se en tydlig incidensökning sedan föregående vårdprogram skrevs Man noterar årsvis relativt stora variationer som delvis kan vara betingade av förändringar inom mammografihälsokontrollen. Det genomsnittliga årliga antalet nyinsjuknande var under perioden , 1029 att jämföras med 1176 under perioden Prevalensen för bröstcancer var 7906 stycken för år 2002 eller ca 5/1000 invånare. Med prevalens avses alla registrerade fall med diagnos under perioden som var vid liv och levde i regionen. Risken för att insjukna i bröstcancer ökar med åldern (figur 2 och 3). Medianåldern för hela perioden är 63 år. Ökningen i regionen överensstämmer med hela riket, från ca 100/ personår 1971 till ca 140/ (figur 4). Indelning av regionen i fem delar: Norra Halland, Storgöteborg, NUsjukvården, Södra Älvsborg och Skaraborg (figur 5 och 6) visar samma ökning. Bröstcancer registrerade som in situ illustreras i figur 7. Efter en kraftig ökning i början av 90-talet vid introduktion av mammografihälsokontrollen ses nu en minskning av incidensen de senaste åren. Bröstcancer hos män är mycket sällsynt (figur 8). Antalet män som insjuknar i regionen brukar ligga under 10 per år. Överlevnaden hos kvinnor med bröstcancer har förbättrats såväl i riket som i regionen (figur 9). Mortaliteten låg 1971 på ca 40 per invånare och år 2000 på ca 30 per invånare. Den relativa överlevnaden (överlevnadssannolikhet i förhållande till bakomliggande population) är efter 10 år 0,74 för patienter med bröstcancerdiagnos upp till och med 50 år (figur 10) och 0,78 för patienter med diagnos mellan 51 och 74 år (figur 11). I figur 12 visas den relativa överlevnaden. Här jämförs relativa överlevnaden för perioden med perioden För den senare gruppen används s.k. periodanalys som har möjlighet att snabbare visa förändringar i överlevnaden (Brenner et al.). Detta är mycket viktigt inte minst vid introduktion av nya behandlingar. Figuren visar förbättrad överlevnad i den senare perioden ( ). FIGUR 1. Antal ÅR Antalet registrerade bröstcancerfall per år i Västra sjukvårdsregionen Bröstcancer 9

12 Bröstcancer i regionen Epidemiologi FIGUR Antal över 85 Åldersgrupp Antalet bröstcancerfall per åldersgrupp för åren FIGUR över 85 Antalet bröstcancerfall per kvinnor och åldersgrupp, åren FIGUR Riket Regionen Bröstcancer i riket och regionen Åldersstandardiserad incidens per Bröstcancer 10

13 Bröstcancer i regionen Epidemiologi FIGUR Norra Halland Storgöteborg Bröstcancer i Norra Halland och Storgöteborg Åldersstandardiserad incidens per FIGUR NU-sjukvården Skaraborg SÄS Bröstcancer i NU-sjukvården, Skaraborg och Södra Älvsborg Åldersstandardiserad incidens per FIGUR med Bröstcancer in situ i regionen. Åldersstandardiserad incidens per Bröstcancer 11

14 Bröstcancer i regionen Epidemiologi FIGUR Regionen Riket Bröstcancer hos män i riket och regionen Åldersstandardiserad incidens per FIGUR Bröstcancermortalitet i riket och i Västra Götalands län Åldersstandardiserad mortalitet per FIGUR Riket Länet Observerad Förväntad Relativ Överlevnaden för kvinnor med bröstcancer upp till och med 50 års ålder vid diagnos. Bröstcancer 12

15 Bröstcancer i regionen Epidemiologi FIGUR Observerad Förväntad 0.1 Relativ Överlevnaden för kvinnor med bröstcancer mellan 51 och 75 års ålder vid diagnos. FIGUR Period Period Relativa överlevnaden för kvinnor med bröstcancer För perioden skattas den relativa överlevnaden med s.k. periodanalys (se text). Bröstcancer 13

16 Bröstcancer i regionen Epidemiologi Antalet nya fall av bröstcancer per screeningområde/bröstenhet och beställarnämnd. Tabell 1 visar antalet registrerade in situ och invasiva bröstcancerfall under 2003 uppdelade på screeningsenheternas områden. Tabell 2 visar samma sak fördelat på beställarnämnderna. TABELL 1. Screeningsenhet In situ Invasiv Antal SU NÄL SÄS SKAS Norra Halland Totalt Antalet in situ och invasiva tumörregistreringar 2003 fördelat på screeningsenheter. TABELL 2. Beställarnämnd Tumörtyp in situ invasiv Totalt Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Orust, Lysekil Dals-Ed, Bengtfors, Åmål, Mellerud, Färgelanda Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Uddevalla Tjörn, Stenungsund, Ale, Kungälv, Öckerö Centrum och västra Göteborg Lerum, Alingsås, Vårgårda, Herrljunga Härryda, Mölndal, Partille Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn Falköping, Skara, Vara, Essunga, Grästorp, Lidköping, Götene Mariestad, Gullspång, Töreboda, Karlsborg, Tibro, Hjo, Skövde, Tidaholm Hisingen Nordöstra Göteborg Norra Halland Total Antalet bröstcancerregistreringar per beställarnämnd år Trender beträffande terapi hämtade från kvalitetsregistret för bröstcancer Under 1990 talet noteras att andelen patienter som opererats med bröstbevarande kirurgi har ökat (figur 13). Vidare har en större andel av dem som opererats med bröstbevarande kirurgi fått strålbehandling (figur 14). Detta tillsammans med incidensökningen (figur 1) har gjort att allt fler kvinnor med bröstcancer idag strålbehandlas. Bröstcancer 14

17 Bröstcancer i regionen Epidemiologi FIGUR 13 Andel sektorop. (%) Västsverige Andelen av primär bröstcancer som opereras med bröstbevarande kirurgi (sektoroperation) ökade i början av 90-talet men ligger nu stabilt mellan 50-60%. Strålbehandling efter bröstbevarande kirurgi(%) FIGUR Andelen av dem som opererats med bröstbevarande kirurgi (sektoroperation) som får strålbehandling mot bröstet har stadigt ökat under 90-talet. Andelen av patienterna som fått adjuvant cytostatisk behandling har under 90-talet varit väsentligen oförändrad (runt 20%)(figur 15). Däremot har den andel av patienterna som fått adjuvant hormonell behandling påtagligt ökat (figur 16). Bröstcancer 15

18 Bröstcancer i regionen Epidemiologi FIGUR 15 Andel cyt. beh % av primärt operabel bröstcancer i Västsverige Andel av patienterna med primärt operabel bröstcancer som får adjuvant cytostatikabehandling har legat runt 20% under hela 90-talet. FIGUR Andel endokrin beh.(%) av operabel bröstcancer Västsverige Andelen av patienter med operable bröstcancer som adjuvant får hormonell behandling har ökat påtagligt under 90-talet. Bröstcancer 16

19 Bröstenhet Bröstenhet Bröstenheter i Västra sjukvårdsregionen Bröstenhet Kommun Adress Telefon Varberg Kungsbacka Varberg Bröstenheten Falkenberg Sjukhuset i Varberg Varberg SU Öckerö Kungälv Bröstenheten Sahlgrenska Härryda Göteborg Bröstmottagningen Partille Mölndal Blå stråket 7, Plan 2 Stenungssund Lerum Område Sahlgrenska SU/Sahlgrenska Göteborg NU Strömstad Tanum Bröstenheten Näl Sotenäs Munkedal Kirurgmottagningen Orust Lysekil NU-sjukvården NÄL Dals-Ed Bengtsfors Tröllhättan Åmål Mellerud Färgelanda Vänersborg Trollhättan Lilla Edet Uddevalla Tjörn Ale SÄS Bollebygd Borås Bröstenheten Borås Mark Svenljunga Onkologiska kliniken Tranemo Ulricehamn Borås Lasarett Alingsås Vårgårda Borås Herrljunga SKAS Falköping Skara Bröstenheten Skövde Vara Essunga Kirurgmottagningen Lidköping Grästorp Lidköping Skövde Götene Mariestad Gullspång Töreboda Kirurgmott/Bröstenheten Karlsberg Tibro Sjukhuset i Lidköping Hjo Skövde Lidköping Inledning Bröstcancer är den vanligaste kvinnliga cancersjukdomen hos kvinnor och diagnostik och behandling har genomgått väsentliga förändringar de senaste åren. Det multidisciplinära omhändertagandet på bröstenheten har fått hög prioritet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Nära hälften av fallen upptäcks vid hälsokontroller med mammografi utan att vara palpabla. För adekvat diagnostik erfordras samarbete mellan mammografiläkare med kompetens att utföra ultraljud och punktionsprov, cytolog/patolog och kirurg. Mammografiläkare kan behöva indikera tumörens läge för kirurgen före en operation. Den kirurgiska behandlingen syftar till att avlägsna tumören med möjligheter till postoperativ god kosmetik. Bröstcancer 17

20 Bröstenhet Kvinnor som opereras med avlägsnande av bröstet skall kunna erbjudas rekonstruktion, för vilken plastikkirurgisk expertis kan erfordras. I samband med den primära kirurgiska behandlingen erfordras ofta kompletterande tilläggsbehandling med strålning och/eller medicinsk behandling efter eller före operationen. Närhet till patologavdelning har blivit än mer väsentlig än tidigare genom att många fall kan opereras med s.k. sentinel node teknik, som avser att minska behovet av fullständig utrymning av armhålans lymfkörtlar. Sådan teknik kan även kräva deltagande av nuklearmedicinsk avdelning för s.k. lymfscintigrafi. Cirka en tredjedel av patienterna får efter ett antal år recidiv och behöver då ytterligare behandling med ofta en kombination av läkemedel, strålning och kirurgi. Dessa behandlingsförändringar har lett till förlängd överlevnad efter behandling. Trots ökande förekomst av bröstcancer visar statistiken att dödligheten i bröstcancer i Sverige minskat under det senaste decenniet. Tidigdiagnostik, liksom adekvata behandlingsstrategier anses vara orsaken till de förbättrade resultaten. Den alltmer komplicerade och multidisciplinära behandlingen har lett till bildandet av multidisciplinära bröstenheter för diagnostik och behandling av patienter med symptom från brösten. Sådana enheter möter också kravet från patienter på delaktighet och hög tillgänglighet och kan också bli kostnadseffektiva genom de stora patientvolymerna. En bröstenhet bör ha ca fall per år för att kunna ha tillgång till erforderliga specialister och kunna ge tillräcklig erfarenhet. Ett flertal internationella och nationella utredningar har visat behovet av multidisciplinära bröstenheter se t.ex. The requirements of a specialist breast unit (Eur J Cancer 2000; 36:2288). Flera nationella och internationella organisationer har antagit program för att tillförsäkra alla kvinnor högkvalitativ utredning och behandling för bröstcancer och för att definiera standardåtgärder för sådan verksamhet, t ex British Assoc Surgical Oncology, European Society Surgical Oncology och Svensk Förening för Bröstkirurgi. För fullständig text till det svenska programmet samt relevanta länkar se: Bröstenheten Personal Kärna Resurspersoner Adjungerade Kirurg Sekreterare Plastikkirurg Mammografiläkare Kurator Gynekolog Cytolog/patolog Sjukgymnast Psykiater Onkolog Sjuksköterska Psykolog Bröstsjuksköterska Patientrepresentant Bröstenheten skall svara för primär diagnostik och utredning, ställningstagande till den primära behandlingen, kirurgisk behandling samt ställningstagande till postoperativ adjuvant behandling. Bröstenheten skall vara lätt tillgänglig för kvinnor med bröstproblem. En bröstenhet för diagnostik av bröstcancerfall måste dimensioneras även för flödet av kvinnor med misstanke på cancer, som är flera gånger högre än det slutliga antalet diagnostiserade bröstcancerfall. I utredningen och behandlingen ingår en mammografienhet, en bröstkirurgisk mottagning och operationsavdelning, en enhet för onkologi och strålbehandling, en enhet för cytologi/patologi, en nuklearmedicinsk avdelning och bröstsjuksköterska (se bilaga 2). För speciella fall fordras tillgång till plastikkirurgisk avdelning. Diagnoskonferens. Patienter med positiva eller tveksamma fynd skall bedömas vid gemensam diagnoskonferens mellan cytolog/patolog, mammografiläkare och bröstkirurg. Bröstcancer 18

21 Bröstenhet Onkolog bör delta i den primära behandlingsdiskussionen eftersom det i ett antal fall kommer att gälla överväganden mellan primär kirurgi och andra behandlingsmetoder och eftersom valet av kirurgisk metod kan förutsätta strålbehandling. I samband med information till patient bör bröstsjuksköterska (se bilaga 2) med utbildning i kommunikation och bröstsjukdomar deltaga för att kunna agera som koordinator för den fortsatta handläggningen. Den bröstkirurgiska operationen skall utföras av speciellt utbildad kirurg med kompetens inom onkoplastisk kirurgi syftande till god kosmetik med säkert avlägsnande av all cancervävnad med marginal. Om mastektomi utförs skall patienten kunna erbjudas plastikkirurgisk rekonstruktion vid den primära operationen eller i ett senare skede. Den patologisk/anatomiska diagnostiken (PAD) skall utföras av specialkunnig patolog för bedömning av lymfkörtelstatus, tumörutbredning, differentieringsgrad och möjlighet till kvalitetssäkrade immunhistokemiska undersökningar av tumörmaterial. Behandlingskonferens. Ovanstående information ligger till grund för en behandlingskonferens med deltagande av bröstkirurg, onkolog med möjlighet att erbjuda strålbehandling och medicinsk behandling, och patologen samt bröstsjuksköterska. Behandling och uppföljning beslutas och koordineras vid denna behandlingskonferens. Organisation av bröstenheter inom Västra sjukvårdsregionen I Västra sjukvårdsregionen inträffar årligen ca 1200 nya bröstcancer fall, varav ca 400 (ca 30-40%) upptäcks vid mammografiscreening. Därtill kommer ca 100 fall av bröstcancer in situ som mottagningsmässigt och behandlingsmässigt hanteras på liknande sätt som invasiv cancer. Hur dessa fall fördelade sig 2003 per beställarenhet respektive per föreslagen bröstenhets geografiska område framgår av Tabell 1-2 i kapitlet Bröstcancer i regionen Epidemiologi. Vid bröstenheterna skall man organisera effektiva möjligheter till diagnos av kvinnor med bröstproblem genom nära geografisk samverkan mellan mammografi- och bröstkirurgienheterna. Detta fungerar för närvarande väl vid flera enheter i regionen. Diagnos- och behandlingskonferenser med deltagare från de olika specialiteterna (kirurgi, onkologi, cytologi/patologi och mammografi) bör formaliseras. Det måste finnas upparbetade nära samband mellan kirurgi och patologi så att fryssnittsoperationer blir möjliga utan att operationstider förlängs onödigt. Man bör vid etablerandet av sådana enheter beakta att bröstcancerverksamheten är en stor del av den kirurgiska verksamheten och kreerar en icke oväsentlig del av flödet mellan kirurgi och patologi. Dessa bröstenheter bör ha gemensamma rutiner för beslutsdokumentation vid diagnoskonferens och behandlingskonferens. Beslut, ledtider och behandlingsresultat bör registreras och följas i kvalitetsregister vid OC. Organisatoriskt torde mest effektiv verksamhet kunna tillskapas om mammografi, patologi, kirurgi och onkologi finns representerade i nära anslutning till varandra. Hur verksamheten i detalj skall organiseras måste bli föremål för lokala överväganden, som dock beaktar att målsättningen med den samlade bröstcancerverksamheten kan upprätthållas. Bröstenheternas upptagningsområde sammanfaller med screeningområdena. Nedan finns en kort beskrivning av bröstenheterna med upptagsområde, adress och telefonnummer. Bröstcancer 19

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Blekingesjukhuset 2014-10-09 Dnr Förvaltningsstaben Peter Pettersson Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Inledning Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Misstänkt ärftlig bröstcancer 1 Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar i Sverige Lund Göteborg Linköping Stockholm Uppsala Umeå Genetiska

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser?

Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser? Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser? Anna Nordenskjöld, Helena Fohlin, Erik Holmberg, Chaido Chamalidou, Per Karlsson, Bo Nordenskjöld,

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp

Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp Existensen av det nationella målet på

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. 2012-01-01 1.1 Gäller till och med 2012-03-30

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. 2012-01-01 1.1 Gäller till och med 2012-03-30 VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Information till öppenvårdsapotek 1(8) Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Inledning Instruktionen avser öppenvårdsapotekens fakturering av kostnader för följande

Läs mer

Västra Götalands RA-organisation

Västra Götalands RA-organisation Västra Götalands RA-organisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång kommun

Läs mer

BRO granskar bröstcancervården

BRO granskar bröstcancervården BRO granskar bröstcancervården Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO BRO: Synovate: Ingrid Kössler David Ahlin, Marika Lindgren Åsbrink Datum: 2007-10-19 Information om undersökningen Synovate

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2014-04-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion.se/svn

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2014-04-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion.se/svn VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2013-01-01. Version 1.0. Samverkansnämnden vgregion.

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2013-01-01. Version 1.0. Samverkansnämnden vgregion. VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Sebastian Andersson, Restaurang Bryggan. Vinnare av tävlingen Västra Götalands mest företagsamma människa i Sjuhärad 2014. Västra Götalands län Innehåll 1. Inledning...2

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. Gäller från och med 2015-01-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion.

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. Gäller från och med 2015-01-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion. VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Ärftlig bröst- och äggstockscancer 1 MEFinfo_BC 1 Onkogenetiska mottagningen Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar i Sverige Lund Göteborg

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

"07-12-10" www.businessregion.se

07-12-10 www.businessregion.se Dagens upplägg: Trender globalt och regionalt? Hur går det för Göteborg? Styrkor och svagheter Framtida utvecklingsmöjligheter Effekter på fastighetsvärden och miljö Den helt globala världen Export och

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 RESULTATRAPPORT KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 Innehåll Rapporten är indelad i följande avsnitt Avsnitt Bakgrund Husbilsdestination Västsverige

Läs mer

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Hemsida: www.skane.se/vardochriktlinjer Fastställt 2013-05-30 E-post: vardochriktlinjer@skane.se Giltigt till

Läs mer

Onkogenetik möjlighet till individuell riskbedömning och prevention. Marie Stenmark Askmalm

Onkogenetik möjlighet till individuell riskbedömning och prevention. Marie Stenmark Askmalm Onkogenetik möjlighet till individuell riskbedömning och prevention vilka utmaningar kan det innebära för våra system för att få det att fungera Marie Stenmark Askmalm Universitetsöverläkare Klinisk genetik

Läs mer

Förebyggande onkologisk behandling av bröstcancer. Henrik Lindman, MD, PhD Onkologikliniken UAS

Förebyggande onkologisk behandling av bröstcancer. Henrik Lindman, MD, PhD Onkologikliniken UAS Förebyggande onkologisk behandling av bröstcancer Henrik Lindman, MD, PhD Onkologikliniken UAS Principer för behandlingen Lokal behandling Kirurgi av primärtumören Regional behandling Strålbehandling av

Läs mer

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17 Politisk viljeinriktning för vården av patienter med bröst-prostata- och tjock- och ändtarmscancer i Uppsala-Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av samverkansnämnden

Läs mer

2009-11-20. Projekt Tobaksfri ungdom. Västra Götalandsregionen. Folktandvårdens tobakspreventiva arbete. - en del av Hälsoodontologiska enheten

2009-11-20. Projekt Tobaksfri ungdom. Västra Götalandsregionen. Folktandvårdens tobakspreventiva arbete. - en del av Hälsoodontologiska enheten Västra Götalandsregionen Projekt Tobaksfri ungdom Åke Jonson Leg tandläkare Projektledare för Tobaksprojektet Strömstad Tanum Dals-Ed Bengtsfors Åmål Mellerud Färgelanda Töreboda Munkedal Mariestad Karlsborg

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING. För Sydöstra Sjukvårdsregionen

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING. För Sydöstra Sjukvårdsregionen MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING För Sydöstra Sjukvårdsregionen Omfattar registerversion/-er Datum för driftsättning Variabelbeskrivnings version Revidering av dokument

Läs mer

Förslag från Stadgegruppen till Förbundsmötet 2008

Förslag från Stadgegruppen till Förbundsmötet 2008 Förslag från Stadgegruppen till Förbundsmötet 2008 Stadgegruppen fick i uppdrag vid förra förbundsmötet att titta på följande frågeställningar samt att göra redaktionella förändringar på de felaktigheter

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Bröstcancer. Förbättringsprocessen

Bröstcancer. Förbättringsprocessen Bröstcancer Förbättringsprocessen Bröstteamet Eva Ebenstrand Sonja Espersson Charlotte Haraldsson Marie Persson Pia Persson Margareta Sjövall Hans Svensson Heitti Teder Åsa Vänerhag Annika Åkerberg CSK

Läs mer

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL enheter i VGR och år 2015 Uppdaterad 150922 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Högsbo - avdelning 604 Kompetenscentrum / Utvecklingsenheten för palliativ vård SU/Högsbo ASIH-team Område Väster Område Öster

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Indelning. Mammografi. Radiologiska metoder. Trippeldiagnostik! Projektioner. Ductografi. Margareta Ternström Mammografiavdelningen SU/SS HT 2009

Indelning. Mammografi. Radiologiska metoder. Trippeldiagnostik! Projektioner. Ductografi. Margareta Ternström Mammografiavdelningen SU/SS HT 2009 Indelning Mammografi Margareta Ternström Mammografiavdelningen SU/SS HT 2009 - Klinisk mammografi: Symptom, oro, kontroll efter behandling t.ex operation, malignitetsutredning, hereditet, hälsokontroll

Läs mer

Finansiell profil Uddevalla kommun 2006 2008

Finansiell profil Uddevalla kommun 2006 2008 Finansiell profil Uddevalla kommun 006 008 Innehåll Inledning syftet med denna rapport............. Finansiell utveckling och ställning hos kommunerna i Västra Götalands län 006 008................ styrkor

Läs mer

Om kvinnor och män i Västra Götalands län. en statistikbok

Om kvinnor och män i Västra Götalands län. en statistikbok Om kvinnor och män i Västra Götalands län en statistikbok Innehåll Befolkning... 4 Hälsa... 11 Utbildning... 17 Barn och familj... 24 Förvärvsarbete... 31 Inkomst... 49 Kriminalitet... 54 Makt och inflytande...

Läs mer

2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen

2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen 2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen - Allt fler arbetslösa saknar a-kassegrundad ersättning i Västra Götalands kommuner Februari 2013 Innehåll Inledning...2 Bakgrund...2 Vilka får a-kasseersättning

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Sjukdomar i bröstkörteln

Sjukdomar i bröstkörteln 572 Ändrad 2014-07-16, s 578. Jan Frisell, Kliniken för bröst- och endokrinkirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Tommy Fornander, Onkologkliniken, Södersjukhuset, Stockholm Staffan Ekedahl,

Läs mer

Bröstcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion

Bröstcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Bröstcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Månad år Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning av förändring Slutlig

Läs mer

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI. Sveriges äldre

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI. Sveriges äldre FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI Sveriges äldre En statistisk sammanställning över den åldrande befolkningen med utgångspunkt i Västra Götaland Sara

Läs mer

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Bröstcancer Nationell rapport diagnosår Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland www.regionaltcancercentrum.stockholmgotland.se Årsrapport Bröstcancer ISBN:

Läs mer

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST SKARABORG 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning, enligt Lag om färdtjänst (LAG 1997:736). Du kan beviljas

Läs mer

Finansiell profil Melleruds kommun 2004 2006

Finansiell profil Melleruds kommun 2004 2006 Finansiell profil Melleruds kommun 00 006 Innehåll Inledning syftet med denna rapport Finansiell utveckling och ställning hos kommunerna i Västra Götalands län 00 006 Så tolkar du den finansiella profilen!

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland. Inledning. 49 gånger bättre tillsyn. www.miljosamverkan.se

Miljösamverkan Västra Götaland. Inledning. 49 gånger bättre tillsyn. www.miljosamverkan.se Miljösamverkan Västra Götaland Inledning 49 gånger bättre tillsyn www.miljosamverkan.se Direkt till projekt Jordbrukstillsyn: www.miljosamverkan.se/jordbruk11 Lasse Lind Projektledare lasse.lind@cirka.se

Läs mer

Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi

Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 130468 Landstingsstyrelsen Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi Förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014. Stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014. Stöd för styrning och ledning Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014 Stöd för styrning och ledning ISBN 978-91-7555-162-3 Artikelnummer 2014-4-2 Foto Maskot/Folio Sättning Edita Bobergs,

Läs mer

Lex Maria. 1 kap. 5 6 patientsäkerhets- lag (2010:659) Definition av vårdskada

Lex Maria. 1 kap. 5 6 patientsäkerhets- lag (2010:659) Definition av vårdskada Lex Maria 1 kap. 5 6 patientsäkerhets- lag (2010:659) Definition av vårdskada Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning?

Vad är en genetisk undersökning? 12 Vad är en genetisk undersökning? Originalet framtaget av Guy s and St Thomas Hospital, London, UK, och London IDEAS Genetic Knowledge Park, januari 2007. Detta arbete är finansierat av EuroGentest,

Läs mer

Granskare Henrik Lindman. Nya patienter hanteras enligt Rutin A, B eller C medan återfall följer Rutin D eller E.

Granskare Henrik Lindman. Nya patienter hanteras enligt Rutin A, B eller C medan återfall följer Rutin D eller E. Dokumentnamn PM för U-CAN/SCAN-B Bröstcancer Onkologi Utfärdare Karin Thilén Granskare Henrik Lindman Version 1.4 Datum 2013-10-28 I SCAN-B/U-CAN-projektet är avsikten att sända tumörprover för genanalys

Läs mer

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Professor Jan-Erik Damber talade om vad som är aktuellt

Läs mer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2011-06-17 SAMVERKANSNÄMNDENS REKOMMENDATIONER OCH

Läs mer

ABC-bok om bröstcancer. Ett rosa lexikon

ABC-bok om bröstcancer. Ett rosa lexikon ABC-bok om bröstcancer Ett rosa lexikon Det här är vårt rosa lexikon! Ett cancerbesked vänder upp och ner på livet. Det är mycket som är nytt, och det kan vara svårt att ta till sig all den information

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Läs mer

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet ST-läkare Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna margret.sturludottir@karolinska.se Röntgenveckan

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014 Målnivåer Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 14 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar

Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar 2 Vad är en Genetisk Undersökning? Denna informationsskrift berättar vad en genetisk undersökning är, varför Du skall överväga en

Läs mer

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnader för sista levnadsåret Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnad per brukare Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Underlag för jämförelser, verksamhetsplanering

Läs mer

Hur vanligt är det med prostatacancer?

Hur vanligt är det med prostatacancer? PROSTATACANCER Hur vanligt är det med prostatacancer? Ålder Cancer 20 30 30 40 40 50 50 60 70 80 2% 29% 32% 55% 64% Sakr et al. In Vivo 1994; 8: 439-43. Prostatacancer i Sverige Nya fall 9263 1 nytt fall

Läs mer

Benigna bröstsjukdomar

Benigna bröstsjukdomar Bröstcancerkirurgi Kirurgi Lena Johansson 1 av 6 Benigna bröstsjukdomar Samtliga preparat från bröstförändringar skall skickas för histopatologisk analys. Fibroadenom Vanligast i åldern 15-30 år. Mycket

Läs mer

Revisionsrapport. Kolorektal cancer. Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport. Kolorektal cancer. Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Kolorektal cancer Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Nya cancerfall - Gävleborg 5 3. Vårdprocess 6 4. Kompetens 10 5. Öppna jämförelser 2011 11 6. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Onkogenetisk regionmottagning i Linköping. Marie Stenmark Askmalm Sigrun Liedgren Lilianne Ferraud Madelene Jansson Ann-Charlotte Isaksson

Onkogenetisk regionmottagning i Linköping. Marie Stenmark Askmalm Sigrun Liedgren Lilianne Ferraud Madelene Jansson Ann-Charlotte Isaksson Onkogenetisk regionmottagning i Linköping Marie Stenmark Askmalm Sigrun Liedgren Lilianne Ferraud Madelene Jansson Ann-Charlotte Isaksson Dagordning Organisation Mål för onkogenetiska mottagningen Definition

Läs mer

Vi önskar alla kontaktpersoner och alla andra som medverkar i Miljösamverkan på olika sätt en skön sommar!

Vi önskar alla kontaktpersoner och alla andra som medverkar i Miljösamverkan på olika sätt en skön sommar! 23 juni 2003 Till Miljösamverkans kontaktpersoner på miljökontoren Övriga kontaktpersoner för kännedom Sommarbrev Vi önskar alla kontaktpersoner och alla andra som medverkar i Miljösamverkan på olika sätt

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. Uppföljning 2014

Klimatstrategi för Västra Götaland. Uppföljning 2014 Klimatstrategi för Västra Götaland Uppföljning 2014 Tillsammans ska vi aktivt bidra till att skapa en hållbar utveckling och ett gott liv. Lokalt och globalt. För oss och för kommande generationer. Vi

Läs mer

Att få. är inte en. Vad sa de? Cancer? Vad händer nu?

Att få. är inte en. Vad sa de? Cancer? Vad händer nu? Det krävs ett test Att få diagnosen bröstcancer Bröstcancer är inte en sjukdom Vad sa de? Cancer? Vad händer nu? Det går nog inte att vara förberedd på hur man kommer att reagera när man får beskedet att

Läs mer

Värderingar. Företagsklimat, entreprenörskap. Tillväxt. Tillgång Efterfrågan Strukturomvandling

Värderingar. Företagsklimat, entreprenörskap. Tillväxt. Tillgång Efterfrågan Strukturomvandling Fakta & Analys 2011:2 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Kompetensprofil för Västra Götaland KOMPETENSPLATTFORM VÄSTRA GÖTALAND Matchning på arbetsmarknaden Att det finns arbetskraft och

Läs mer

specialist i obstetrik och gynekologi med minst 1 års erfarenhet som specialist

specialist i obstetrik och gynekologi med minst 1 års erfarenhet som specialist Gynekologisk Tumörkirurgi med Cancervård Bakgrund Gynekologisk onkologi med diagnostisk och kirurgisk inriktning har förekommit som subspecialitet inom obstetrik och gynekologi i USA sedan 1970-talet och

Läs mer

Kommunbesök presentationen idag

Kommunbesök presentationen idag Kommunbesök presentationen idag Bakgrund och upplägg Organisation och delegering Resurser, kompetens, samverkan Behovsutredning, tillsynsplan, uppföljning Djurskydd, naturvård, miljöskydd, hälsoskydd Bakgrund

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Okt 2013 Regionalt cancercentrum, Uppsala

Läs mer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull

Läs mer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Information från Socialstyrelsen i samarbete med: Sveriges Kommuner och Landsting Sjukvårdsrådgivningen Svensk Urologisk Förening Svensk Onkologisk Förening

Läs mer

Lungcancer. Behandlingsresultat. Inna Meltser

Lungcancer. Behandlingsresultat. Inna Meltser Lungcancer Behandlingsresultat Inna Meltser Förekomst Ca 3000 nya fall av lungcancer i Sverige per år, eller 7,25% av alla nya cancerfall 60 % är män Medianålder kring 70 år

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området.

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Styrdokument Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Inledning Svensk förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet

Läs mer

Göteborg; Kungsportsavenyn. Göteborg; Gårda. Göteborgs evenemangsområde. Göteborg; Norra Älvstranden. Göteborg; Stampen.

Göteborg; Kungsportsavenyn. Göteborg; Gårda. Göteborgs evenemangsområde. Göteborg; Norra Älvstranden. Göteborg; Stampen. n för hyreshus Sida: 1 ( 9 ) 1401 1480119 Göteborg; Östra Nordstaden, Centralen och Fredsgatan 1402 1480069 Göteborg; Lindholmen Science Park 1480098 Göteborg; Lilla Bommen och Hultmansholme 1480120 Göteborg;

Läs mer

Skilda digitala världar

Skilda digitala världar Skilda digitala världar Skilda digitala världar Annika Bergström Nätet, och framför allt webben, har blivit en egen arena som erbjuder såväl medierad som personlig kommunikation, information och service.

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Bröstcancer. Nationellt vårdprogram

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Bröstcancer. Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Bröstcancer Nationellt vårdprogram November 2014 Versionshantering Datum 2014-11-11 Beskrivning av förändring Slutversion, fastställd

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

UTMANINGAR FÖR DET GODA LIVET

UTMANINGAR FÖR DET GODA LIVET UTMANINGAR FÖR DET GODA LIVET HÅLLBAR UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 1 2 HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling handlar om att uppfylla människors behov i dag utan att begränsa kommande generationers möjligheter

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer.

Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Enligt nationella cancerstrategin och regionala cancerplanen är det vårdprogramgruppernas uppgift att ta fram information till remitterande och

Läs mer

AVTAL OM ANSVAR FÖR DEN REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

AVTAL OM ANSVAR FÖR DEN REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN AVTAL OM ANSVAR FÖR DEN REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 1. Parter Mellan Västra Götalands läns landsting/västra Götalandsregionen (nedan kallat Regionen ) och kommunerna Ale, Alingsås,

Läs mer

SEMINARIUM OM BRÖSTETS SJUKDOMAR, T7

SEMINARIUM OM BRÖSTETS SJUKDOMAR, T7 SEMINARIUM OM BRÖSTETS SJUKDOMAR, T7 Ett absolut krav efter T7 är ni har tillräckligt med kunskap för att inte missa att diagnosticera bröstcancer hos Era framtida patienter. Kunskapsmålet för undervisningen

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala ANATOMI FUNKTION 18 F- FDG- upptag i cancerceller Blodkärl G Cancercell FDG G

Läs mer

Patientinformation och informerat samtycke

Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie vid ändtarmscancer. Studien testar om det finns fördel med att ge tilläggsbehandling med cytostatika

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede - Fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Mars 2010. Detta är en uppdatera version av den som utkom 2007. Uppdateringen

Läs mer

Cancer med okänd primärtumör

Cancer med okänd primärtumör Regional medicinsk riktlinje Cancer med okänd primärtumör Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören 48-2014 giltigt till 2016-06-30 Utarbetad av vårdprocessgruppen för cancer med okänd primärtumör Regionalt

Läs mer