Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:"

Transkript

1

2 Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt centrum Västra sjukvårdsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhus GÖTEBORG Tfn Fax E-post Hemsida Onkologiskt centrum, Västra sjukvårdsregionen ISSN: Onkologiskt centrum Göteborg 2004

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...4 Vad är nytt i programmet?...6 Konsekvenser...6 Framtiden...7 Bröstcancer i regionen Epidemiologi...9 Bröstenhet...17 Hälsokontroller/Screening...23 Diagnostik...26 Kvadruppeldiagnostik...26 Nålbiopsi...26 Speciella synpunkter på olika undersökningsmetoder...26 Ärftlighet vid bröstcancer...28 Prognostiska och behandlingsprediktiva faktorer vid bröstcancer...31 Behandling av invasiv bröstcancer i kortform...33 Kirurgi...33 Adjuvant radioterapi...33 Medicinsk adjuvant behandling...34 Kirurgisk behandling...35 Kirurgins roll...35 Bröstbevarande kirurgi...35 Mastektomi...36 Kirurgisk behandling av axillen...37 Kirurgi vid metastaserande sjukdom...38 Bröstcancer in situ...39 Lobulär cancer in situ...39 Ductal cancer in situ...39 Ovanliga cancerformer och icke-epiteliala maligna tumörer i bröstet Medikamentell behandling...43 Adjuvant behandling...43 Preoperativ behandling (Neoadjuvant)...47 Behandling vid avancerad sjukdom...47 Riktlinjer postoperativ strålbehandling vid bröstcancer...49 Indikationer för strålbehandling...50 Rehabilitering...53 Sjukgymnasten och bröstcancer...53 Handläggning av senkomplikationer i armen efter bröstcancerbehandling Hjälpmedel...59 Uppföljning...60 Kvalitetsregistrering...61 Bilagor...62 Kvalitetsregisterblankett...62 Sjuksköterska i bröstcancervård...64 Bröstcancerföreningar i Västra sjukvårdsregionen...66 Klassifikation av bröstcancer...68 Histopatologi...75 Bröstcancer 1

4 Strålbehandlingsteknik...78 Adjuvant trastuzumabbehandling (Herceptin)...84 HER2 testning vid bröstcancer...86 Bröstcancer 2

5 Västsvenska Vårdprogramgruppen för bröstcancer Alingsås Öl. Peggy Sonesson Kirurgkliniken, Alingsås lasarett Norra Halland Ssk Ingalill Koinberg Onkologkliniken, sjukhuset i Varberg Öl. Lars-Gunnar Niklasson Palliativa enheten, sjukhuset i Varberg Öl. Michael Wallberg Kirurgkliniken, Sjukhuset i Varberg NU-sjukvården Öl. Susanne Ottosson Kirurgkliniken, NU-sjukvården NÄL Öl. Håkan Salander Kirurgkliniken, NU-sjukvården NÄL SKAS Öl. Göran Karlsson Kirurgkliniken, Sjukhuset i Lidköping Öl. Anders Nissborg Kirurgkliniken, Kärnsjukhuset Skövde SU Öl. Zakaria Einbeigi Enheten för onkologi, SU/Sahlgrenska Öl. Eva Ekman Enheten för onkologi, SU/Sahlgrenska Bitr. forskare Khalil Helou Onkologlaboratoriet, SU/Sahlgrenska Öl. Stig Holmberg Kirurgkliniken, SU/Sahlgrenska Öl. Per Karlsson, ordf. (f.om sommaren-06) Enheten för onkologi, SU/Sahlgrenska Öl. Jan Mattsson Kirurgkliniken, SU/Sahlgrenska Ssk. Lena Niklasson Bröstmottagningen, SU/Sahlgrenska Öl. Jan Skånberg Kirurgkliniken, Kungälvs sjukhus Öl. Jan-Henry Svensson Enheten för onkologi, SU/Sahlgrenska Prof. Arne Wallgren, ordf. (t.om sommaren-06) Enheten för onkologi, SU/Sahlgrenska SÄS Öl. Thomas Hagström Onkologkliniken Södra Älvsborgs Sjukhus Öl. Lars Rex Kirurgkliniken Södra Älvsborgs Sjukhus Patologi Öl Anikó Kovács Lab. För klinisk patologi o cytologi, SU/Sahlgrenska Öl Stellan Persson Patologen, NU-sjukvården NÄL Radiologi Öl. Lars Rostgård-Christensen Radiologen, NU-sjukvården, NÄL Utv.ssk Ann-Sofi Isaksson Onkologiskt centrum, Västra sjukvårdsregionen Biostatistiker Ingmarie Johansson Onkologiskt centrum, Västra sjukvårdsregionen Redaktionskommittén för vårdprogrammet Per Karlsson Arne Wallgren Ann-Sofi Isaksson Bröstcancer 3

6 Inledning Inledning Det regionala vårdprogrammet för bröstcancer kom ut första gången 1989 och i en modifierad upplaga år Ett program för omvårdnad av kvinnor med bröstcancer togs fram år Tidigare saknades faktabakgrunden i lättillgänglig form och därför dominerades programmen av en sammanställning av fakta och de fick karaktären av lärobokskapitel. Denna form av vårdprogram har blivit alltmer tidskrävande att uppdatera samtidigt som faktabakgrund i form av nationella och internationella riktlinjer blivit lättillgängliga. Informationsflödet inom detta område går vidare så snabbt att enskilda avsnitt behöver snabbt kunna uppdateras. Flera avsnitt av vårdprogrammet har också modifierats och antagits av den regionala vårdprogramgruppen utan att detta har medfört att det samlade regionala vårdprogrammet har reviderats. Detta gäller avsnitten om kirurgi, medikamentell behandling, postoperativ radioterapi och uppföljningsrutiner. Vetenskapliga fakta (evidens) måste tolkas ur ett kliniskt relevant perspektiv. Det är fortfarande vanligt att relevanta kvantitativa och kvalitativa och inte minst hälsoekonomiska effektmått saknas även om det finns statistisk signifikans för en viss behandlings fördel. Vårdprogrammet skall återge vårdprogramgruppens tolkning av faktabakgrunden, där det regionala prioriteringsarbetet skall beaktas. Vidare skall ett regionalt vårdprogram lyfta fram hur och var olika åtgärder skall ske för att tydliggöra vårdkedjan. Vårdprogrammets viktigaste budskap gäller till skapande av formella bröstenheter för ett samlat multidisciplinärt och multiprofessionellt omhändertagande av kvinnor med brösttumör, för att ge alla kvinnor i regionen samma möjlighet till snabb och säker diagnos och samma möjlighet till behandlingsrekommendationer enligt bästa tillgängliga kunskap. Dessa enheter föreslås omfatta samma geografiska områden som mammografihälsokontrollen. Behandlingsmässigt är förslaget att s.k. sentinel node kirurgi, där i första hand de mest relevanta lymfkörtlarna undersöks, skall anses vara rutin. Varje bröstenhet bör därför bygga upp kunskap och resurser för att kunna genomföra sådana när dessa är indicerade. Syftet är att minska risken för komplikationer från armen för den majoritet av kvinnor som ej har spridning till lymfkörtlar utan att ge avkall på att erhålla den viktiga prognostiska information som ännu inte kan erhållas på annat sätt än genom att patologen undersöker lymfkörtlar. I jämförelse med det tidigare vårdprogrammet har synen på postoperativ strålbehandling i grunden förändrats i och med att det finns klara bevis för att bristande lokal radikalitet ökar risken för död i cancersjukdomen och att radioterapi, förutom att minska risken för lokala och regionala återfall också kan öka överlevnaden. Vårdprogramgruppen har tagit initiativ till ett samarbete mellan samtliga onkologiska kliniker inom den västra och den södra regionen för ett omfattande arbete för att standardisera indikationer och genomförande av strålbehandling. Synen på den medikamentella adjuvanta behandlingen har också ändrats under 1990-talet. Framför allt har vikten av adekvat endokrin behandling vid hormonreceptorpositiv bröstcancer ökat på cytostatikabehandlings bekostnad. Syftet med adjuvant medicinsk behandling är i första hand att förbättra överlevnaden i jämförelse med om samma behandling sätts in först vid recidiv. Det är den svåra avvägningen mellan behandling av alla, dvs. även av dem som inte har nytta av behandlingen och nyttan för den grupp som har nytta som avgör huruvida en viss behandling är motiverad. Bröstcancer 4

7 Inledning Inte minst den ökande belastningen inom sjukvården har lett till en annan syn på regelbunden uppföljning av kvinnor som behandlats för bröstcancer. För utvärderingen av vårdprogrammet krävs uppföljningsdata. Programmet föreslår en organisation som skall beakta såväl kvinnornas behov av att ha lätt möjlighet att få kontakt med bröstenheten som sjukvårdens behov av strukturerad uppföljningsinformation. Kunskapen om möjliga förbättringar blir idag snabbt tillgänglig. Om nya medel leder till förbättrad överlevnad med hög evidens och med rimlig kostnadseffektivitet torde det vara svårt att motivera att inte införa dessa. Regionen har effektivt deltagit i många studier. Även framgent är det viktigt att deltaga i sådana. Detta leder inte bara till att fler patienter kommer att deltaga i studier utan även till att en ökad kunskap och förståelse om studieresultat och tolkningen av sådana kommer att finnas i regionen. Den svenska bröstcancergruppen (SweBCG) har tagit initiativ till nationella riktlinjer för bröstcancerbehandling och den faktabakgrunden finns på Organisationen för det multidisciplinära och multiprofessionella samarbetet har beskrivits av svensk förening för bröstkirurgi: Sammanfattande beskrivning av lymfödem har publicerats av Riksplaneringsgruppen för lymfödem: Bröstpatologi har beskrivits av svensk Förening för Patologi, Kvalitets- och standardiseringskommittén, KVAST: Ärftlighet vid bröstcancer har beskrivits av arbetsgruppen för cancergenetiska mottagningar. En preliminär version av socialstyrelsens Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancersjukvård finns på: Bröstcancer 5

8 Inledning Vad är nytt i programmet? Bröstmottagningar rekommenderades redan i föregående program men har inte kommit till stånd förrän nu. Programmet innefattande bröstmottagningarna har redan presenterats för samverkansnämnden och accepterats. Uppföljningen av patienter efter primär behandling föreslås reduceras drastiskt. Föreslaget är att s.k. sentinel node teknik skall användas där så är möjligt för att för majoriteten av kvinnor kunna undvika armhåleutrymning. Postoperativ strålbehandling rekommenderas nu förutom efter bröstbevarande kirurgi också till de kvinnor som efter mastektomi har störst risk för återfall och död av bröstcancer. En liten andel patienter med hormonreceptorinnehållande cancer rekommenderas aromatashämmare istället för antiöstrogener (tamoxifen) som adjuvant behandling. Helt nytt är antikroppsbehandling (trastuzumab, Herceptin) av patienter med hög risk som överuttrycker HER2-(human epithelial growth factor receptor2) under ett år efter tidigare adjuvant cytostatikabehandling. Vid avancerad bröstcancer rekommenderas användning av trastuzumab i enlighet med läkemedelsverkets indikationer och efter noggrann kontroll av HER2/cerbB2-status. Konsekvenser Den viktigaste förändringen som får konsekvenser för sjukvården jämfört med programmet 1997 är ökningen av antalet patienter. I genomsnitt behandlades fler patienter årligen än under det föregående programmets varaktighet, Den genomförda organisationen med bröstmottagningar bör ha bättre förutsättningar att hantera ett större patientflöde. Vårdtiderna i samband med operation för bröstcancer har förkortats och en tidigare extensiv uppföljning efter behandling under lång tid föreslås minskas på ett strukturerat sätt som ändå bör kunna tillgodose patientens behov av säkerhet. Emellertid krävs fler operationstider. För att undvika onödiga axillutrymningar föreslås att s.k. sentinel node (portvaktskörtel) teknik används där så är tillämpligt. Med de kriterier som föreslås för denna teknik kan ca hälften av alla kvinnor med bröstcancer komma ifråga. Enligt kvalitetsregistret saknas lymfkörtelmetastaser i 67% i denna grupp och dessa kvinnor kan besparas axillutrymningen. Detta leder emellertid till att operationstiden förlängs något, då det finns ett behov av patologisk undersökning av portvaktskörteln under operationen. Ett antal reoperationer behöver göras med axillutrymning om den definitiva patologundersökningen av portvaktskörteln visar förekomst av metastaser. Vinsten är mindre besvär från armen, mindre svullnad av armen med såväl bättre livskvalitet för kvinnan och sannolikt minskade framtida sjukvårdskostnader. Även om andelen patienter som skall erhålla adjuvant behandling inte ökar mer än marginellt kommer antalet kvinnor som får sådan behandling att öka. Vårdprogrammet medför att andelen som får endokrin behandling ökar och att de som skall ha cytostatika minskar. En anpassning till detta synsätt har redan skett vilket framgår av figur 15. (sid. 16) Bröstcancer 6

9 Inledning Adjuvant behandling med trastuzumab (Herceptin) kräver standardiserad bestämning av HER2-uttryck liksom monitorering av hjärtfunktionen före och under behandlingstiden med ultraljudsundersökning, UCG. Andelen patienter som får strålbehandling har ökat något, då strålbehandling mer konsekvent ges efter bröstbevarande kirurgi än tidigare (figur 14), vilket är enligt såväl detta som tidigare vårdprograms intentioner. Nytt i programmet är att strålbehandling rekommenderas till en grupp kvinnor även efter mastektomi med den högsta risken för lokala och regionala återfall eftersom studier visat att denna åtgärd leder till förbättrad överlevnad (i regionen gäller det ca 100 kvinnor per år). Då s.k. aromatashämmare visat sig ge mindre risk för återfall rekommenderas kvinnor med hög risk för återfall att använda sådana som adjuvant hormonell behandling istället för tamoxifen. Läkemedelsverket har idag godkänt anastrazol, letrozol och aromasin som adjuvant behandling. Skälet att aromatashämmare inte rekommenderas generellt i vårdprogrammet är inte ekonomiskt i första hand (totalkostnaden är ca 66tkr mot 5,6tkr under fem år) utan beror på att observationstiden för dessa nya medel är för kort och att någon överlevnadsskillnad jämfört med tamoxifen ännu inte påvisats. Enligt SBU-alert har de hälsoekonomiska värderingar som gjorts så stora osäkerheter att ett utbyte av tamoxifen generellt inte kan anses kostnadseffektivt. Beträffande adjuvant cytostatisk behandling rutinmässigt föreslås i nuläget inga förändringar. Emellertid bör påpekas att taxaner (docetaxel) av Läkemedelsverket godkänts för adjuvant behandling på basen av studie med överlevnadsvinst men till avsevärt högre toxicitet och kostnad. Tills vidare rekommenderar vårdprogrammet att taxaner adjuvant bör ingå i kontrollerade studier, men taxanner kan även anses indicerat i högriskgruppen utanför studier. Adjuvant behandling med trastuzumab är kostsam. Den allt dominerande faktorn är kostnaden för läkemedlet, där ett års behandling beräknas kosta i genomsnitt ca 330tkr/patient. Därutöver tillkommer kostnader för administrering av läkemedlet samt tillkommande laboratorietester (HER2, UCG) om totalt ca 20tkr/patient. Vinsten är avsevärt sänkt återfallsrisk och förlängd överlevnad. En uppskattning av kostnaden per vunnen QALY är ca 300tkr (Ulf Persson, IHE). Behandling av avancerad bröstcancer har ökat något i komplexitet. För en liten andel kan antikroppar (trastuzumab) komma ifråga. Antalet patienter med återfall har inte ökat trots den ökande förekomsten av sjukdomen. Framtiden Utvecklingen av kunskapsläget vid bröstcancer kommer sannolikt att gå mycket snabbt. Det finns kommersiellt tillgängliga analystekniker, som baseras på modern cytogenetisk teknik, vilka givit mycket lovande resultat beträffande möjligheten till bättre prognostisk och prediktion av behandling. Om dessa resultat vid pågående valideringsstudier visar sig hålla måttet, kommer användningen av dem att kunna leda mer selektiv användning av adjuvant behandling, dvs. färre patienter kan behöva behandlas för att ge minst lika bra behandlingsresultat som idag. Dessa analyser är inte billiga men skulle kunna leda till minskade behandlingskostnader. Inom några få år kommer kunskapsläget beträffande eventuella positiva och negativa långtidsresultat vid användning av aromatashämmare i stället för tamoxifen att föreligga. Detta kan komma att medföra förändringar i programmets rekommendationer. Bröstcancer 7

10 Inledning Kunskapen om möjliga förbättringar blir idag snabbt tillgänglig för en bred allmänhet och om nya medel leder till förbättrad överlevnad med hög evidens och med rimlig kostnadseffektivitet torde det vara svårt att motivera att inte införa dessa. Eftersom bröstcancer är en vanlig sjukdom kan en behandling med något ökad kostnad per patient, som samhället inte skulle tveka att ta i andra sammanhang, leda till stora kostnadsökningar i absoluta tal. Rättvisekravet är att den enskilda inte skall missgynnas av att ha en vanlig sjukdom. Bröstcancer 8

11 Bröstcancer i regionen Epidemiologi Bröstcancer i regionen Epidemiologi Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Inom Västra sjukvårdsregionen diagnostiseras årligen ca 1200 nya fall (se figur 1). Man kan se en tydlig incidensökning sedan föregående vårdprogram skrevs Man noterar årsvis relativt stora variationer som delvis kan vara betingade av förändringar inom mammografihälsokontrollen. Det genomsnittliga årliga antalet nyinsjuknande var under perioden , 1029 att jämföras med 1176 under perioden Prevalensen för bröstcancer var 7906 stycken för år 2002 eller ca 5/1000 invånare. Med prevalens avses alla registrerade fall med diagnos under perioden som var vid liv och levde i regionen. Risken för att insjukna i bröstcancer ökar med åldern (figur 2 och 3). Medianåldern för hela perioden är 63 år. Ökningen i regionen överensstämmer med hela riket, från ca 100/ personår 1971 till ca 140/ (figur 4). Indelning av regionen i fem delar: Norra Halland, Storgöteborg, NUsjukvården, Södra Älvsborg och Skaraborg (figur 5 och 6) visar samma ökning. Bröstcancer registrerade som in situ illustreras i figur 7. Efter en kraftig ökning i början av 90-talet vid introduktion av mammografihälsokontrollen ses nu en minskning av incidensen de senaste åren. Bröstcancer hos män är mycket sällsynt (figur 8). Antalet män som insjuknar i regionen brukar ligga under 10 per år. Överlevnaden hos kvinnor med bröstcancer har förbättrats såväl i riket som i regionen (figur 9). Mortaliteten låg 1971 på ca 40 per invånare och år 2000 på ca 30 per invånare. Den relativa överlevnaden (överlevnadssannolikhet i förhållande till bakomliggande population) är efter 10 år 0,74 för patienter med bröstcancerdiagnos upp till och med 50 år (figur 10) och 0,78 för patienter med diagnos mellan 51 och 74 år (figur 11). I figur 12 visas den relativa överlevnaden. Här jämförs relativa överlevnaden för perioden med perioden För den senare gruppen används s.k. periodanalys som har möjlighet att snabbare visa förändringar i överlevnaden (Brenner et al.). Detta är mycket viktigt inte minst vid introduktion av nya behandlingar. Figuren visar förbättrad överlevnad i den senare perioden ( ). FIGUR 1. Antal ÅR Antalet registrerade bröstcancerfall per år i Västra sjukvårdsregionen Bröstcancer 9

12 Bröstcancer i regionen Epidemiologi FIGUR Antal över 85 Åldersgrupp Antalet bröstcancerfall per åldersgrupp för åren FIGUR över 85 Antalet bröstcancerfall per kvinnor och åldersgrupp, åren FIGUR Riket Regionen Bröstcancer i riket och regionen Åldersstandardiserad incidens per Bröstcancer 10

13 Bröstcancer i regionen Epidemiologi FIGUR Norra Halland Storgöteborg Bröstcancer i Norra Halland och Storgöteborg Åldersstandardiserad incidens per FIGUR NU-sjukvården Skaraborg SÄS Bröstcancer i NU-sjukvården, Skaraborg och Södra Älvsborg Åldersstandardiserad incidens per FIGUR med Bröstcancer in situ i regionen. Åldersstandardiserad incidens per Bröstcancer 11

14 Bröstcancer i regionen Epidemiologi FIGUR Regionen Riket Bröstcancer hos män i riket och regionen Åldersstandardiserad incidens per FIGUR Bröstcancermortalitet i riket och i Västra Götalands län Åldersstandardiserad mortalitet per FIGUR Riket Länet Observerad Förväntad Relativ Överlevnaden för kvinnor med bröstcancer upp till och med 50 års ålder vid diagnos. Bröstcancer 12

15 Bröstcancer i regionen Epidemiologi FIGUR Observerad Förväntad 0.1 Relativ Överlevnaden för kvinnor med bröstcancer mellan 51 och 75 års ålder vid diagnos. FIGUR Period Period Relativa överlevnaden för kvinnor med bröstcancer För perioden skattas den relativa överlevnaden med s.k. periodanalys (se text). Bröstcancer 13

16 Bröstcancer i regionen Epidemiologi Antalet nya fall av bröstcancer per screeningområde/bröstenhet och beställarnämnd. Tabell 1 visar antalet registrerade in situ och invasiva bröstcancerfall under 2003 uppdelade på screeningsenheternas områden. Tabell 2 visar samma sak fördelat på beställarnämnderna. TABELL 1. Screeningsenhet In situ Invasiv Antal SU NÄL SÄS SKAS Norra Halland Totalt Antalet in situ och invasiva tumörregistreringar 2003 fördelat på screeningsenheter. TABELL 2. Beställarnämnd Tumörtyp in situ invasiv Totalt Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Orust, Lysekil Dals-Ed, Bengtfors, Åmål, Mellerud, Färgelanda Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Uddevalla Tjörn, Stenungsund, Ale, Kungälv, Öckerö Centrum och västra Göteborg Lerum, Alingsås, Vårgårda, Herrljunga Härryda, Mölndal, Partille Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn Falköping, Skara, Vara, Essunga, Grästorp, Lidköping, Götene Mariestad, Gullspång, Töreboda, Karlsborg, Tibro, Hjo, Skövde, Tidaholm Hisingen Nordöstra Göteborg Norra Halland Total Antalet bröstcancerregistreringar per beställarnämnd år Trender beträffande terapi hämtade från kvalitetsregistret för bröstcancer Under 1990 talet noteras att andelen patienter som opererats med bröstbevarande kirurgi har ökat (figur 13). Vidare har en större andel av dem som opererats med bröstbevarande kirurgi fått strålbehandling (figur 14). Detta tillsammans med incidensökningen (figur 1) har gjort att allt fler kvinnor med bröstcancer idag strålbehandlas. Bröstcancer 14

17 Bröstcancer i regionen Epidemiologi FIGUR 13 Andel sektorop. (%) Västsverige Andelen av primär bröstcancer som opereras med bröstbevarande kirurgi (sektoroperation) ökade i början av 90-talet men ligger nu stabilt mellan 50-60%. Strålbehandling efter bröstbevarande kirurgi(%) FIGUR Andelen av dem som opererats med bröstbevarande kirurgi (sektoroperation) som får strålbehandling mot bröstet har stadigt ökat under 90-talet. Andelen av patienterna som fått adjuvant cytostatisk behandling har under 90-talet varit väsentligen oförändrad (runt 20%)(figur 15). Däremot har den andel av patienterna som fått adjuvant hormonell behandling påtagligt ökat (figur 16). Bröstcancer 15

18 Bröstcancer i regionen Epidemiologi FIGUR 15 Andel cyt. beh % av primärt operabel bröstcancer i Västsverige Andel av patienterna med primärt operabel bröstcancer som får adjuvant cytostatikabehandling har legat runt 20% under hela 90-talet. FIGUR Andel endokrin beh.(%) av operabel bröstcancer Västsverige Andelen av patienter med operable bröstcancer som adjuvant får hormonell behandling har ökat påtagligt under 90-talet. Bröstcancer 16

19 Bröstenhet Bröstenhet Bröstenheter i Västra sjukvårdsregionen Bröstenhet Kommun Adress Telefon Varberg Kungsbacka Varberg Bröstenheten Falkenberg Sjukhuset i Varberg Varberg SU Öckerö Kungälv Bröstenheten Sahlgrenska Härryda Göteborg Bröstmottagningen Partille Mölndal Blå stråket 7, Plan 2 Stenungssund Lerum Område Sahlgrenska SU/Sahlgrenska Göteborg NU Strömstad Tanum Bröstenheten Näl Sotenäs Munkedal Kirurgmottagningen Orust Lysekil NU-sjukvården NÄL Dals-Ed Bengtsfors Tröllhättan Åmål Mellerud Färgelanda Vänersborg Trollhättan Lilla Edet Uddevalla Tjörn Ale SÄS Bollebygd Borås Bröstenheten Borås Mark Svenljunga Onkologiska kliniken Tranemo Ulricehamn Borås Lasarett Alingsås Vårgårda Borås Herrljunga SKAS Falköping Skara Bröstenheten Skövde Vara Essunga Kirurgmottagningen Lidköping Grästorp Lidköping Skövde Götene Mariestad Gullspång Töreboda Kirurgmott/Bröstenheten Karlsberg Tibro Sjukhuset i Lidköping Hjo Skövde Lidköping Inledning Bröstcancer är den vanligaste kvinnliga cancersjukdomen hos kvinnor och diagnostik och behandling har genomgått väsentliga förändringar de senaste åren. Det multidisciplinära omhändertagandet på bröstenheten har fått hög prioritet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Nära hälften av fallen upptäcks vid hälsokontroller med mammografi utan att vara palpabla. För adekvat diagnostik erfordras samarbete mellan mammografiläkare med kompetens att utföra ultraljud och punktionsprov, cytolog/patolog och kirurg. Mammografiläkare kan behöva indikera tumörens läge för kirurgen före en operation. Den kirurgiska behandlingen syftar till att avlägsna tumören med möjligheter till postoperativ god kosmetik. Bröstcancer 17

20 Bröstenhet Kvinnor som opereras med avlägsnande av bröstet skall kunna erbjudas rekonstruktion, för vilken plastikkirurgisk expertis kan erfordras. I samband med den primära kirurgiska behandlingen erfordras ofta kompletterande tilläggsbehandling med strålning och/eller medicinsk behandling efter eller före operationen. Närhet till patologavdelning har blivit än mer väsentlig än tidigare genom att många fall kan opereras med s.k. sentinel node teknik, som avser att minska behovet av fullständig utrymning av armhålans lymfkörtlar. Sådan teknik kan även kräva deltagande av nuklearmedicinsk avdelning för s.k. lymfscintigrafi. Cirka en tredjedel av patienterna får efter ett antal år recidiv och behöver då ytterligare behandling med ofta en kombination av läkemedel, strålning och kirurgi. Dessa behandlingsförändringar har lett till förlängd överlevnad efter behandling. Trots ökande förekomst av bröstcancer visar statistiken att dödligheten i bröstcancer i Sverige minskat under det senaste decenniet. Tidigdiagnostik, liksom adekvata behandlingsstrategier anses vara orsaken till de förbättrade resultaten. Den alltmer komplicerade och multidisciplinära behandlingen har lett till bildandet av multidisciplinära bröstenheter för diagnostik och behandling av patienter med symptom från brösten. Sådana enheter möter också kravet från patienter på delaktighet och hög tillgänglighet och kan också bli kostnadseffektiva genom de stora patientvolymerna. En bröstenhet bör ha ca fall per år för att kunna ha tillgång till erforderliga specialister och kunna ge tillräcklig erfarenhet. Ett flertal internationella och nationella utredningar har visat behovet av multidisciplinära bröstenheter se t.ex. The requirements of a specialist breast unit (Eur J Cancer 2000; 36:2288). Flera nationella och internationella organisationer har antagit program för att tillförsäkra alla kvinnor högkvalitativ utredning och behandling för bröstcancer och för att definiera standardåtgärder för sådan verksamhet, t ex British Assoc Surgical Oncology, European Society Surgical Oncology och Svensk Förening för Bröstkirurgi. För fullständig text till det svenska programmet samt relevanta länkar se: Bröstenheten Personal Kärna Resurspersoner Adjungerade Kirurg Sekreterare Plastikkirurg Mammografiläkare Kurator Gynekolog Cytolog/patolog Sjukgymnast Psykiater Onkolog Sjuksköterska Psykolog Bröstsjuksköterska Patientrepresentant Bröstenheten skall svara för primär diagnostik och utredning, ställningstagande till den primära behandlingen, kirurgisk behandling samt ställningstagande till postoperativ adjuvant behandling. Bröstenheten skall vara lätt tillgänglig för kvinnor med bröstproblem. En bröstenhet för diagnostik av bröstcancerfall måste dimensioneras även för flödet av kvinnor med misstanke på cancer, som är flera gånger högre än det slutliga antalet diagnostiserade bröstcancerfall. I utredningen och behandlingen ingår en mammografienhet, en bröstkirurgisk mottagning och operationsavdelning, en enhet för onkologi och strålbehandling, en enhet för cytologi/patologi, en nuklearmedicinsk avdelning och bröstsjuksköterska (se bilaga 2). För speciella fall fordras tillgång till plastikkirurgisk avdelning. Diagnoskonferens. Patienter med positiva eller tveksamma fynd skall bedömas vid gemensam diagnoskonferens mellan cytolog/patolog, mammografiläkare och bröstkirurg. Bröstcancer 18

21 Bröstenhet Onkolog bör delta i den primära behandlingsdiskussionen eftersom det i ett antal fall kommer att gälla överväganden mellan primär kirurgi och andra behandlingsmetoder och eftersom valet av kirurgisk metod kan förutsätta strålbehandling. I samband med information till patient bör bröstsjuksköterska (se bilaga 2) med utbildning i kommunikation och bröstsjukdomar deltaga för att kunna agera som koordinator för den fortsatta handläggningen. Den bröstkirurgiska operationen skall utföras av speciellt utbildad kirurg med kompetens inom onkoplastisk kirurgi syftande till god kosmetik med säkert avlägsnande av all cancervävnad med marginal. Om mastektomi utförs skall patienten kunna erbjudas plastikkirurgisk rekonstruktion vid den primära operationen eller i ett senare skede. Den patologisk/anatomiska diagnostiken (PAD) skall utföras av specialkunnig patolog för bedömning av lymfkörtelstatus, tumörutbredning, differentieringsgrad och möjlighet till kvalitetssäkrade immunhistokemiska undersökningar av tumörmaterial. Behandlingskonferens. Ovanstående information ligger till grund för en behandlingskonferens med deltagande av bröstkirurg, onkolog med möjlighet att erbjuda strålbehandling och medicinsk behandling, och patologen samt bröstsjuksköterska. Behandling och uppföljning beslutas och koordineras vid denna behandlingskonferens. Organisation av bröstenheter inom Västra sjukvårdsregionen I Västra sjukvårdsregionen inträffar årligen ca 1200 nya bröstcancer fall, varav ca 400 (ca 30-40%) upptäcks vid mammografiscreening. Därtill kommer ca 100 fall av bröstcancer in situ som mottagningsmässigt och behandlingsmässigt hanteras på liknande sätt som invasiv cancer. Hur dessa fall fördelade sig 2003 per beställarenhet respektive per föreslagen bröstenhets geografiska område framgår av Tabell 1-2 i kapitlet Bröstcancer i regionen Epidemiologi. Vid bröstenheterna skall man organisera effektiva möjligheter till diagnos av kvinnor med bröstproblem genom nära geografisk samverkan mellan mammografi- och bröstkirurgienheterna. Detta fungerar för närvarande väl vid flera enheter i regionen. Diagnos- och behandlingskonferenser med deltagare från de olika specialiteterna (kirurgi, onkologi, cytologi/patologi och mammografi) bör formaliseras. Det måste finnas upparbetade nära samband mellan kirurgi och patologi så att fryssnittsoperationer blir möjliga utan att operationstider förlängs onödigt. Man bör vid etablerandet av sådana enheter beakta att bröstcancerverksamheten är en stor del av den kirurgiska verksamheten och kreerar en icke oväsentlig del av flödet mellan kirurgi och patologi. Dessa bröstenheter bör ha gemensamma rutiner för beslutsdokumentation vid diagnoskonferens och behandlingskonferens. Beslut, ledtider och behandlingsresultat bör registreras och följas i kvalitetsregister vid OC. Organisatoriskt torde mest effektiv verksamhet kunna tillskapas om mammografi, patologi, kirurgi och onkologi finns representerade i nära anslutning till varandra. Hur verksamheten i detalj skall organiseras måste bli föremål för lokala överväganden, som dock beaktar att målsättningen med den samlade bröstcancerverksamheten kan upprätthållas. Bröstenheternas upptagningsområde sammanfaller med screeningområdena. Nedan finns en kort beskrivning av bröstenheterna med upptagsområde, adress och telefonnummer. Bröstcancer 19

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Blekingesjukhuset 2014-10-09 Dnr Förvaltningsstaben Peter Pettersson Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Inledning Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen

Läs mer

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS Beslutsförslag 2014-11-21 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Jenny Antonsson Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS 2014-440. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Centrala rekommendationer och konsekvenser

Centrala rekommendationer och konsekvenser Centrala rekommendationer och konsekvenser Bröstcancer Diagnostik & Kirurgi Lisa Rydén, doc öl Skånes Universitetssjukhus, Lunds Universitet Inst f Klin Vet Områdesansvarig Kirurgi Nationella Riktlinjer

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

Bröstcancer. Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp. Processägare Roger Olofsson Bagge, Zakaria Einbeigi & Maria Edegran

Bröstcancer. Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp. Processägare Roger Olofsson Bagge, Zakaria Einbeigi & Maria Edegran Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Bröstcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Roger Olofsson Bagge, Zakaria Einbeigi & Maria Edegran oktober 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 13 mars 2017 Sara Andersson, Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Till arbete Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer (2

Läs mer

Sammanträde med Valnämnden

Sammanträde med Valnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Valnämnden Tid: Måndagen den 16 Maj 2016, kl 18.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Principer för indelning i valkretsar och

Läs mer

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige maj 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Misstänkt ärftlig bröstcancer 1 Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar i Sverige Lund Göteborg Linköping Stockholm Uppsala Umeå Genetiska

Läs mer

Telefon 020-91 90 90

Telefon 020-91 90 90 FÄRDTJÄNST/SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I ALINGSÅS KOMMUN - ett komplement till allmänna kommunikationer Boka alltid din resa för färdtjänst eller sjukresa via beställningscentralen Telefon 020-91 90 90 Välkommen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

Sammanträde med Överförmyndarnämnden

Sammanträde med Överförmyndarnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Överförmyndarnämnden Tid: Tisdagen den 1 Mars 2016, kl 17.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar Ärendelista Val av justerare och

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 Läget

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp (SVF) Bröstcancer

Standardiserat vårdförlopp (SVF) Bröstcancer Standardiserat vårdförlopp (SVF) Bröstcancer 3 stora organisatoriska förändringar Bröstkirurgin i länet samlad till Ryhov Poliklinisering av kirurgi Införande av SVF 2016-04-25 Vårdförlopp Bröstcancer

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Mar 3 215 Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser?

Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser? Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser? Anna Nordenskjöld, Helena Fohlin, Erik Holmberg, Chaido Chamalidou, Per Karlsson, Bo Nordenskjöld,

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2013: 65 899 (8,2%) 35 886

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige juni 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige april 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 Lediga

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Kommun Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Bollebygd Dals-Ed Essunga Essunga Falkenberg Falköping Färgelanda Grästorp

Läs mer

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Jakob Dahlberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige mars 217 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport december 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, december 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter: december

Läs mer

med kompetens i välfärden saknas i region övriga Västsverige år 2030

med kompetens i välfärden saknas i region övriga Västsverige år 2030 13 600 med kompetens i välfärden saknas i region övriga Västsverige år 2030 I övriga Västsverige kommer det år 2030 att saknas runt 13 600 personer med kompetens som efterfrågas inom välfärden. Bara inom

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige oktober 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2010-12-13 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om BOJ Brottsofferjourernas

Läs mer

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva arbetsmarknader? Brist på modern struktur präglade Västsverige på 80- och 90-talen Brokig struktur.

Läs mer

Företagsamheten Västra Götalands län

Företagsamheten Västra Götalands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västra Götalands län Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Tillsyn av landstingen och kommunerna i Hallands län och Västra Götalands län

Tillsyn av landstingen och kommunerna i Hallands län och Västra Götalands län Tillsyn av landstingen och kommunerna i Hallands län och Västra Götalands län Redovisning av kartläggning av överenskommelser om samarbete och individuella planer för personer med missbruk eller beroende

Läs mer

Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt

Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Svein Olav Bratlie September 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Information till öppenvårdsapotek 1(8) Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Inledning Instruktionen avser öppenvårdsapotekens fakturering av kostnader för följande

Läs mer

Gästnattsrapport Mars 2015

Gästnattsrapport Mars 2015 Gästnattsrapport Mars 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Västra Götalands RA-organisation

Västra Götalands RA-organisation Västra Götalands RA-organisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång kommun

Läs mer

SITHS Nationell identifieringstjänst. Vad? Varför? Hur? Framöver?

SITHS Nationell identifieringstjänst. Vad? Varför? Hur? Framöver? SITHS Nationell identifieringstjänst Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

Mammografi. Bröstcancer. Etiologi. Kommer till mammografi för. Trippeldiagnostik. Klinisk mammografi. Hälsokontroll screening

Mammografi. Bröstcancer. Etiologi. Kommer till mammografi för. Trippeldiagnostik. Klinisk mammografi. Hälsokontroll screening Mammografi Bröstcancer Ungefär var nionde kvinna kommer att drabbas av bröstcancer. Katarina Rönnow,öl Helsingborgs Lasarett 23 okt 2013 Det är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Årligen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 juni 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2014: 57 823 (7,2%) 32 147 män (7,8%)

Läs mer

Gästnattsrapport Februari 2015

Gästnattsrapport Februari 2015 Gästnattsrapport Februari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västra Sverige på 1990-talet Brokig struktur och behov av samordning Tre små län och tre små landsting

Läs mer

Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017

Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017 Enhet Primärvård Västra Götalandsregionen Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017 En reviderad Krav- och kvalitetsbok, förfrågningsunderlag enligt lag (2008:962)

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

PATOS Cancervården i VGR inför stödjande processer för snabbare insatser som räddar liv

PATOS Cancervården i VGR inför stödjande processer för snabbare insatser som räddar liv PATOS Cancervården i VGR inför stödjande processer för snabbare insatser som räddar liv 25 november 2015 Ingvar Rydén ext.ingvar.ryden@tieto.com Västra Götalandsregionen 17 sjukhus 29 röntgenavdelningar

Läs mer

Läs gärna PM på hemsidan

Läs gärna PM på hemsidan SVF bröst 170315 Trippeldiagnostik Palpation och inspektion: Misstänkta resistenser, indragningar, sår, eksem, lymfkörtelförstoring, inflammation? Mammografi (och ultraljud): Remiss till mammografi räcker.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2013: 65 215 (8,1%) 35 370

Läs mer

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny personal Therese Näsman, from 1 april Joakim Friedrich, from 1 april Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny webbsida Mer lättillgänglig sida med mer fokusering

Läs mer

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen Infrastructure Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen 19 mars 2013 Medfinansieringsbelopp för kommuner i Skaraborgs kommunförbund samt Vårgårda Kommunerna i Skaraborgs kommunförbund är uppdelade

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. 2012-01-01 1.1 Gäller till och med 2012-03-30

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. 2012-01-01 1.1 Gäller till och med 2012-03-30 VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Hon har nu läst i sin journal att SN var negativ och tror sig ha fått fel information efter operationen inför hemgång. Nu vill hon ha klara besked.

Hon har nu läst i sin journal att SN var negativ och tror sig ha fått fel information efter operationen inför hemgång. Nu vill hon ha klara besked. Fråga 1) Du arbetar som underläkarvikarie på lasarettet i S-stad. Till kirurgmottagningen kommer som extra patient en 63-årig kvinna som opererades i vänster bröst för fyra dagar sedan p.g.a. en cancer.

Läs mer

Gästnattsrapport Januari 2015

Gästnattsrapport Januari 2015 Gästnattsrapport Januari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 april 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2013: 66 543 (8,3%) 37 566 män

Läs mer

Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp

Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp Existensen av det nationella målet på

Läs mer