Hägersten-Liljeholmen kommunal regi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hägersten-Liljeholmen kommunal regi"

Transkript

1 Stockholms stad Förskoleundersökning 6 Hägersten-Liljeholmen kommunal regi 6-5- Capital of Scandinavia

2 Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Sammanfattning av resultaten Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar Index per område, KF-indikator Förskolorna per fråga 6-5- Sida

3 Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning och riktas till samtliga vårdnadshavare med barn i förskola i Stockholm stad, både kommunalt drivna förskolor och enskilt drivna ingår i undersökningen. Syftet med undersökningen är att utveckla den pedagogiska kvaliteten i varje enskild förskola. Resultaten används även för att underlätta valet av förskola för vårdnadshavare i Stockholms stad genom att resultatet publiceras på stockholm.se. Undersökningen genomfördes med hjälp av postala utskick där möjlighet gavs att besvara undersökningen via en webblänk med personliga inloggningsuppgifter alternativt en postal enkät. Totalt genomfördes tre postala utskick varav det första två innehöll information om undersökningen samt inloggningsuppgifter till att svara via webblänk och det sista utskicket innehöll även en postal enkät. Undersökningen genomfördes under vecka 6-4 år 6. Urvalet tillhandahölls av Stockholm stad och är hämtat från Stockholm stads register BOSKO. Urvalet innefattade barn som var mantalsskrivna i Stockholm samt inskrivna på förskolan i mitten av januari år 6. Denna rapport visar resultaten för förskolor med kommunal regiform i Hägersten-Liljeholmen jämfört med staden totalt kommunal regi. Resultaten i rapporten jämförs med staden totalt samt mellan år 4-6 för stadsdelen, flickor och pojkar samt förskolornas regiform såvida minst 5 personer har svarat i respektive grupp. Antal svar för Hägersten-Liljeholmen är 45 vilket ger en svarsprocent på 67 %. Totalt för Stockholm stad inkom 446 svar, vilket ger en svarsprocent på 66 %. Undersökningen har genomförts av Markör Marknad & Kommunikation AB, projektledare Maria Eklund, 6-5- Sida

4 Frågorna i enkäten Utveckling och lärande. Jag upplever att den pedagogiska miljön (material och dess tillgänglighet) på mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande.. Jag upplev er att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt språk (utveckla sitt ordförråd, sin förmåga att berätta, ställa frågor, uttrycka tankar, att lyssna och utveckla sittskriftspråk).. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande (mängd, antal, ordning, mätning, tid). 4. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen (sambanden i naturen mellan människor, växter, djur). 5. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former (lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama). 6. Jag upplever att förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan (genom att förskolan tar emot eller besöker teater, musik, dans, samarbetar med bibliotek eller besöker museer och liknande). Normer och värden samt barns inflytande 7. Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan. 8. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor (utveckla sin empati, ansvarskänsla, tolerans och omtanke inför andra). 9. Jag upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning.. Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt.. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att ta eget initiativ och ansvar.. Upplever du att ditt barn har diskriminerats i förskolans verksamhet? *. Har du tagit upp händelsen med personalen på din förskola? Samverkan med hemmet 4. Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. 5. Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten (genom utvecklingssamtal, föräldramöten och andra forum). 6. Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. 7. Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt. 8. Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mig på ett respektfullt sätt. 9. Upplever du att du som vårdnadshavare blivit diskriminerad i kontakt med förskolans verksamhet? *. Har du tagit upp händelsen med personalen på din förskola? Kost, rörelse och hälsa. Jag är nöjd med informationen jag får om maten på förskolan.. Jag upplever att mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik mat.. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. Övriga frågor 4. Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker för mitt barn. 5. Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. 6. Jag kan rekommendera mitt barns förskola. * Diskriminering innebär att ett barn eller en förälder missgynnas (det vill säga inte behandlas på samma sätt som andra barn eller föräldrar) direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrunderna, som följer av lag, är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Konflikter mellan föräldrar och mellan barn faller utanför lagen och räknas inte som diskriminering Sida 4

5 Inför läsning av rapporten Diagrammen visar andelen av de som svarat och som har avgivit ett betyg (-5). Andelarna beräknas exklusive vet ej-svar. Det innebär att summan av betyget,,, 4 och 5 (instämmer inte alls-instämmer helt) summerar till procent, avrundningar till närmaste heltal har gjorts för respektive betyg vilket innebär att en summering av heltalen inte nödvändigtvis summerar till procent. Vet ej redovisas separat som andelen av de i målgruppen som avgivit svaret vet ej. Syftet med att redovisa vet ej separat är att möjliggöra jämförelser mellan olika redovisningsgrupper och frågor. Inkluderas vet ej så påverkas andelen nöjda/mindre nöjda av hur stor andel som svarat vet ej vilket gör att en jämförelse mellan resultaten (tex. över åren) inte kan göras. Vid beräkning av resultaten används alltid årets urval och underlag som utgångspunkt. Detta innebär bland annat att om exempelvis ett index har förändrats i vilka frågor som ingår räknas tidigare års resultat om baserat på de frågor som ingår i årets undersökning. Index per område är en sammanvägning av andelen nöjda (betyg 4 + 5) per aktuellt frågeområde och mäts i skalan -. KF-indikator är andelen nöjda (betyg 4 + 5) svar på frågan Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola och mäts i skalan -. Inga resultat redovisas i grupper med mindre än 5 svarande. Jämförelse mellan tidigare års undersökningar görs där så är möjligt, se frågorna i enkäten för specifikation Sida 5

6 Svarsfrekvens Stockholm stad Svarsfrekvens Svarsfrekvens Svarsfrekvens Antal svar Urval netto Antal svar Urval netto Antal svar Urval netto (%) 6 (%) 5 (%) Stockholm stad totalt Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen flickor Hägersten-Liljeholmen pojkar Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen Förskolan Hamngården, Maskinistgatan Förskolan Udden, Gröndalsvägen Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen Förskolan Korpen, Schlytersvägen Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata Förskolan Örnberget, Örnbacken Förskolan Luren, Kransbindarvägen 69 Förskolan Parken, Förmansvägen Förskolan Äventyret, Telefonvägen Förskolan Viken, Gröndalsvägen Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan Förskolan 4:an, Örnbacken Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan Förskolan Torget, Ingenjörsvägen Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen Förskolan Marievik, Marieviksgatan Förskolan Höjden, Sturehillsvägen Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen Förskolan Timotejen, Responsgatan Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan Förskolan Smeden, Klensmedsvägen Förskolan Svängen, Sjöviksbacken Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken Förskolan Mellanberget, Personnevägen Förskolan Toppen, Persmässgränd Sida 6

7 Svarsfrekvens Stockholm stad Svarsfrekvens Svarsfrekvens Svarsfrekvens Antal svar Urval netto Antal svar Urval netto Antal svar Urval netto (%) 6 (%) 5 (%) Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen Förskolan Hattis, Hattmakarbacken 5 4 Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan Förskolan Solbacken, Personnevägen Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E Förskolan Gläntan, Lotterivägen Förskolan Åsen, Sedelvägen B Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen Förskolan :an,selmedalsvägen Förskolan Isgränd, Isgränd Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen Sida 7

8 Sammanfattning av resultaten o Över tid är vårdnadshavarna i Hägersten-Liljeholmen generellt mer nöjda jämfört med år 5. o o o o o Jämfört med staden kommunala förskolor totalt är vårdnadshavarna i Hägersten-Liljeholmen generellt sett mindre nöjda år 6. Index för området utveckling och lärande har utvecklats från år 4, år 5 till år 6 i Hägersten- Liljeholmen. För staden kommunala förskolor totalt är index år 6. Index för normer, värden samt barns inflytande har utvecklats från år 4, till år 5 samt år 6 i Hägersten-Liljeholmen. För staden kommunala förskolor totalt är index år 6. Index för området samverkan med hemmet har utvecklats från år 4, år 5 till år 6 i Hägersten- Liljeholmen. För staden kommunala förskolor totalt är index år 6. Index för området kost, rörelse och hälsa har utvecklats från år 4 till år 5 till år 6 i Hägersten- Liljeholmen. För staden kommunala förskolor totalt är index år 6. o Index för området nöjdhet, trygghet och rekommendation har utvecklats från år 4, år 5 till år 6. För staden kommunala förskolor totalt är index år 6. o % av vårdnadshavarna i Hägersten-Liljeholmen instämmer i att de kan rekommendera deras barns förskola ( % år 5, % år 4). % av vårdnadshavarna i staden kommunala förskolor totalt kan rekommendera förskolan år 6. o o % av vårdnadshavarna i Hägersten-Liljeholmen instämmer i att förskolan i sin helhet är trygg och säker ( % år 5, % år 4). % av vårdnadshavarna i staden kommunala förskolor totalt instämmer i detta år 6. % av vårdnadshavarna i Hägersten-Liljeholmen är som helhet nöjd med förskolan ( % år 5, % år 4). % av vårdnadshavarna i staden kommunala förskolor totalt är som helhet nöjda med förskolan år Sida 8

9 Övergripande resultat

10 4: Trygg och säker : Fysisk aktivitet uppmuntras : Varierad och näringsrik kost 6: Rekommendera förskolan 5: Nöjd med helheten Andel nöjda (betyg 4 + 5) : Pedagogiska miljön : Språklig utveckling : Matematiskt tänkande 4: Naturvetenskapliga fenomen 5: Själv skapa och uttrycka sig 6: Kulturutbud 6 Hägersten-Liljeholmen 6 : Information om maten 7: Känner sig tryggt 8: Jag blir bemött respektfullt 8: Sociala förmågor 7: Information om förskolans mål 9: Lika möjlighet att utvecklas 6: Välkommen att ställa frågor 5: Delaktighet och inflytande 4: Utveckling och lärande synliggörs : Barnet bemött respektfullt : Eget initiativ och ansvar Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet "Frågorna i enkäten" Sida

11 4: Trygg och säker : Fysisk aktivitet uppmuntras 5: Nöjd med helheten 6: Rekommendera förskolan Andel nöjda (betyg 4 + 5) : Pedagogiska miljön : Språklig utveckling : Matematiskt tänkande 4: Naturvetenskapliga fenomen 6: Kulturutbud Hägersten-Liljeholmen 6 Hägersten-Liljeholmen 5 Hägersten-Liljeholmen 4 7: Information om förskolans mål 7: Känner sig tryggt 6: Välkommen att ställa frågor 4: Utveckling och lärande synliggörs : Eget initiativ och ansvar 8: Sociala förmågor Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet "Frågorna i enkäten" Sida

12 Hägersten-Liljeholmen andel nöjda (betyg 4 + 5) : Fysisk aktivitet uppmuntras : Varierad och näringsrik kost 5: Nöjd med helheten 4: Trygg och säker 6: Rekommendera förskolan : Pedagogiska miljön : Språklig utveckling : Matematiskt tänkande 4: Naturvetenskapliga fenomen 5: Själv skapa och uttrycka sig 6: Kulturutbud Hägersten-Liljeholmen 6 Pojke 6 Flicka 6 : Information om maten 7: Känner sig tryggt 8: Jag blir bemött respektfullt 8: Sociala förmågor 7: Information om förskolans mål 9: Lika möjlighet att utvecklas 6: Välkommen att ställa frågor 5: Delaktighet och inflytande 4: Utveckling och lärande synliggörs : Barnet bemött respektfullt : Eget initiativ och ansvar Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet "Frågorna i enkäten" Sida

13 Per år

14 Hägersten-Liljeholmen per år Utveckling och lärande Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att den pedagogiska miljön på mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande. 6 Hägersten-Liljeholmen 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt språk. 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande. 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida 4

15 Hägersten-Liljeholmen per år Utveckling och lärande Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen. 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former. 6 Hägersten-Liljeholmen 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Jag upplever att förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan. 6 Hägersten-Liljeholmen 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida 5

16 Hägersten-Liljeholmen per år Normer och värden samt barns inflytande Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan. 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor. 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen 5 54 Hägersten-Liljeholmen Jag upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning. 6 Hägersten-Liljeholmen 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen 4 * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida 6

17 Hägersten-Liljeholmen per år Normer och värden samt barns inflytande Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt. 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att ta eget initiativ och ansvar. Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida 7

18 Hägersten-Liljeholmen per år Samverkan med hemmet Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida 8

19 Hägersten-Liljeholmen per år Samverkan med hemmet Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Jag uppplever att personalen på förskolan bemöter mig på ett respektfullt sätt. 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen 4 * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida 9

20 Hägersten-Liljeholmen per år Kost, rörelse och hälsa Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag är nöjd med informationen jag får om maten på förskolan. 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Jag upplever att mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik mat. 6 Hägersten-Liljeholmen 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Jag upplever att mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida

21 Hägersten-Liljeholmen per år Nöjdhet, trygghet och rekommendation Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker för mitt barn. 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Jag kan rekommendera mitt barns förskola. 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida

22 Diskriminering % Upplever du att ditt barn har diskriminerats i förskolans verksamhet? Ja Nej Vill ej uppge Har du tagit upp händelsen med personalen? (upplever barn diskrimineras) Ja Nej Vill ej uppge Hägersten-Liljeholmen 6 Upplever du att du som vårdnadshavare har diskriminerats i kontakt med förskolans verksamhet? Ja Nej Vill ej uppge 99 Har du tagit upp händelsen med personalen på din förskola? (upplever vårdnadshavare diskrimineras) Ja Nej Vill ej uppge Inga resultat redovisas där färre än 5 har svarat 6-5- Sida

23 Flickor/pojkar

24 Hägersten-Liljeholmen flickor och pojkar per år Utveckling och lärande Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att den pedagogiska miljön på mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt språk. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida 4

25 Hägersten-Liljeholmen flickor och pojkar per år Utveckling och lärande Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka Jag upplever att förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida 5

26 Hägersten-Liljeholmen flickor och pojkar per år Normer och värden samt barns inflytande Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka Jag upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke Flicka 4 * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida 6

27 Hägersten-Liljeholmen flickor och pojkar per år Normer och värden samt barns inflytande Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt. 6 Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att ta eget initiativ och ansvar. Flicka 6 Pojke Flicka Pojke Flicka * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida 7

28 Hägersten-Liljeholmen flickor och pojkar per år Samverkan med hemmet Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida 8

29 Hägersten-Liljeholmen flickor och pojkar per år Samverkan med hemmet Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt. 6 Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka Jag uppplever att personalen på förskolan bemöter mig på ett respektfullt sätt. Pojke 6 Flicka Pojke Flicka Pojke 4 Flicka 4 * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida 9

30 Hägersten-Liljeholmen flickor och pojkar per år Kost, rörelse och hälsa Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag är nöjd med informationen jag får om maten på förskolan. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka Jag upplever att mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik mat. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka Jag upplever att mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida

31 Hägersten-Liljeholmen flickor och pojkar per år Nöjdhet, trygghet och rekommendation Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker för mitt barn. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka Jag kan rekommendera mitt barns förskola. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida

32 Hägersten-Liljeholmen flickor och pojkar per år Diskriminering % Upplever du att ditt barn har diskriminerats i förskolans verksamhet? Ja Nej Vill ej uppge Har du tagit upp händelsen med personalen? (upplever barn diskrimineras) Ja Nej Vill ej uppge Pojke 6 Upplever du att du som vårdnadshavare har diskriminerats i kontakt med förskolans verksamhet? Ja Nej Vill ej uppge Flicka 6 99 Har du tagit upp händelsen med personalen på din förskola? (upplever vårdnadshavare diskrimineras) Ja Nej Vill ej uppge Inga resultat redovisas där färre än 5 har svarat 6-5- Sida

33 Index per område och KF-indikator

34 Utveckling och lärande Hägersten-Liljeholmen index per område och år samt KF-indikator 6 Hägersten-Liljeholmen 6 Hägersten-Liljeholmen 5 Hägersten-Liljeholmen 4 Observera att i tidigare års undersökningar ingick inte alla årets frågor i frågeområdena. Normer och värden samt barns inflytande 6 Hägersten-Liljeholmen 6 Hägersten-Liljeholmen 5 Hägersten-Liljeholmen 4 Samverkan med hemmet 6 Hägersten-Liljeholmen 6 Hägersten-Liljeholmen 5 Hägersten-Liljeholmen 4 Kost, rörelse och hälsa Nöjdhet, trygghet och rekommendation 6 Hägersten-Liljeholmen 6 Hägersten-Liljeholmen 5 Hägersten-Liljeholmen 4 6 Hägersten-Liljeholmen 6 Hägersten-Liljeholmen 5 Hägersten-Liljeholmen 4 KF-indikator 6 Hägersten-Liljeholmen 6 Hägersten-Liljeholmen 5 Hägersten-Liljeholmen Sida 4

35 Förskolorna per fråga

36 Jag upplever att den pedagogiska miljön på mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % Förskolan Torget, Ingenjörsvägen Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E 57 Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen Förskolan Åsen, Sedelvägen B 456 Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 Förskolan Luren, Kransbindarvägen Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 Förskolan Hattis, Hattmakarbacken Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen 99 Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg 4- Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 5 Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata 4 Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen 8- Förskolan Marievik, Marieviksgatan 46 Förskolan Korpen, Schlytersvägen 5-55 Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg 9 Förskolan Parken, Förmansvägen 9 Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata 5 Förskolan :an,selmedalsvägen Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen 46 6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg 7 Förskolan Äventyret, Telefonvägen - 47 Förskolan Hamngården, Maskinistgatan 6 Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen 4 45 Förskolan Timotejen, Responsgatan Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan Förskolan Gläntan, Lotterivägen 7 Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen 6 Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och 68 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen 4 Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan 7 Förskolan Isgränd, Isgränd 6 Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 5 44 Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen 6 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken 55 Förskolan Mellanberget, Personnevägen Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen 7 Förskolan Örnberget, Örnbacken 4

37 Jag upplever att den pedagogiska miljön på mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande. % % Förskolan 4:an, Örnbacken Förskolan Smeden, Klensmedsvägen Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata 5 5 Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata 7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan 5 Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen 7 Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 67 Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken 4 Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata Förskolan Solbacken, Personnevägen 46 Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen 65 Andel nöjda (4 + 5) 6 5

38 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt språk. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % 456 Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 Förskolan Parken, Förmansvägen 9 Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen 4 Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen 5-7 Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken 55 Förskolan Hattis, Hattmakarbacken 47 Förskolan Hamngården, Maskinistgatan 6 Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan 5 Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata 6 Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen 8- Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata Förskolan Timotejen, Responsgatan - Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 5 4 Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen Förskolan Åsen, Sedelvägen B 5 Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - 44 Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen Förskolan Smeden, Klensmedsvägen Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg 4-5 Förskolan :an,selmedalsvägen 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E 7 Förskolan Isgränd, Isgränd 6 Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen Förskolan Torget, Ingenjörsvägen Förskolan Viken, Gröndalsvägen 46 Förskolan Korpen, Schlytersvägen Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 7-9 Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och 68 Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan 6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg 7 Förskolan Örnberget, Örnbacken 4 5 Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6 Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 Förskolan Mellanberget, Personnevägen Förskolan Marievik, Marieviksgatan 46 Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 Förskolan Luren, Kransbindarvägen 64 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B 7 Förskolan Gläntan, Lotterivägen Förskolan Äventyret, Telefonvägen - Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan 8-

39 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt språk. % % Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata 5 4 Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata 7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen 5 Förskolan Solbacken, Personnevägen Förskolan 4:an, Örnbacken 4 Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen 6 4 Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata 6 Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen 7 67 Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken 46 Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen Andel nöjda (4 + 5) 6 5

40 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % 456 Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen Förskolan Korpen, Schlytersvägen 5-55 Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen 6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg 9 5 Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6 Förskolan Parken, Förmansvägen 9 Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och 68 7 Förskolan Äventyret, Telefonvägen - Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 5 Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen Förskolan Marievik, Marieviksgatan 46 6 Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 7-9 Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen 8- Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B 7 Förskolan Örnberget, Örnbacken 4 Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Förskolan Torget, Ingenjörsvägen Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken 7 5 Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata Förskolan Mellanberget, Personnevägen 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen 46 7 Förskolan Gläntan, Lotterivägen Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen 6 5 Förskolan :an,selmedalsvägen 45 Förskolan Timotejen, Responsgatan - Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 65 Förskolan 4:an, Örnbacken 4 Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken 55 Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen Förskolan Hattis, Hattmakarbacken 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - Förskolan Luren, Kransbindarvägen 47 Förskolan Hamngården, Maskinistgatan 6 Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen 4 Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen 6 Förskolan Åsen, Sedelvägen B Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg 4- Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata 5 7

41 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande. % % 455 Förskolan Smeden, Klensmedsvägen Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan 7 Förskolan Isgränd, Isgränd 6 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata 454 Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan 5 4 Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan 457 Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen 47 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E 7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a 5 Förskolan Solbacken, Personnevägen Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata Andel nöjda (4 + 5) 6 5

42 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen 7 Förskolan Isgränd, Isgränd 6 44 Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen 6 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - 5 Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 4 Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen Förskolan Timotejen, Responsgatan - 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen 457 Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen Förskolan Mellanberget, Personnevägen 7 68 Förskolan Korpen, Schlytersvägen 5-55 Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg 9 7 Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen 46 5 Förskolan :an,selmedalsvägen Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Förskolan Parken, Förmansvägen 9 Förskolan Torget, Ingenjörsvägen 8 7 Förskolan Örnberget, Örnbacken 4 Förskolan 4:an, Örnbacken Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 4 Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen 7 65 Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata Förskolan Luren, Kransbindarvägen 6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och 68 7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a 47 Förskolan Hamngården, Maskinistgatan 6 Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B 7 Förskolan Äventyret, Telefonvägen Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan Förskolan Gläntan, Lotterivägen 7 Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 6 Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 7-9 Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen Förskolan Smeden, Klensmedsvägen 46 Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen 47 6 Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd 7 7 Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen 5 Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6 Förskolan Marievik, Marieviksgatan 46 Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg 4-7 Förskolan Hattis, Hattmakarbacken Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 7

43 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen. % % Förskolan Åsen, Sedelvägen B Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen 4 7 Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan 5 4 Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata 6 Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen Förskolan Solbacken, Personnevägen 6 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan 58 Andel nöjda (4 + 5) 6 5

44 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - Förskolan Torget, Ingenjörsvägen 8 Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 4 Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata 5 5 Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6 Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och 68 Förskolan Luren, Kransbindarvägen 66 Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen Förskolan Marievik, Marieviksgatan 46 Förskolan Parken, Förmansvägen 9 4 Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen 6 Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen 8- Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg 9 Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg 4- Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 45 Förskolan Timotejen, Responsgatan - 5 Förskolan :an,selmedalsvägen 44 Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen 6 Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan 6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg 5 Förskolan Solbacken, Personnevägen Förskolan Korpen, Schlytersvägen 5-55 Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Förskolan Mellanberget, Personnevägen Förskolan Åsen, Sedelvägen B Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen 7 7 Förskolan Örnberget, Örnbacken Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen 47 5 Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata Förskolan Hattis, Hattmakarbacken 7 Förskolan Gläntan, Lotterivägen 7 Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan 5 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata 7 Förskolan Isgränd, Isgränd 6 Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 5 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen 46 6 Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 7-9 Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken 55

45 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former. % % 455 Förskolan Smeden, Klensmedsvägen 7 Förskolan Äventyret, Telefonvägen Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan 8- Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E 47 Förskolan Hamngården, Maskinistgatan 6 Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen 4 Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata 6 Förskolan 4:an, Örnbacken Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen 4 Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan 7 67 Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken 65 Andel nöjda (4 + 5) 6 5

46 Jag upplever att förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen Förskolan Mellanberget, Personnevägen 58 5 Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen 4 Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen 5-7 Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen Förskolan Torget, Ingenjörsvägen Förskolan Smeden, Klensmedsvägen 8 57 Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg 9 46 Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata Förskolan Hattis, Hattmakarbacken Förskolan Toppen, Persmässgränd Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan 5 Förskolan :an,selmedalsvägen Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen 7 7 Förskolan Gläntan, Lotterivägen 7 54 Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen 6 5 Förskolan Korpen, Schlytersvägen Förskolan Udden, Gröndalsvägen Förskolan Svängen, Sjöviksbacken Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan Förskolan Äventyret, Telefonvägen - 66 Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata 5 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen Förskolan Hamngården, Maskinistgatan Förskolan Luren, Kransbindarvägen 48 Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen 5 64 Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg 6 6 Förskolan Parken, Förmansvägen 9 44 Förskolan Marievik, Marieviksgatan 46 6 Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd 44 Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen Förskolan 4:an, Örnbacken 4 67 Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata Förskolan Åsen, Sedelvägen B 9 6 Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata Förskolan Isgränd, Isgränd 6 59 Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen

47 Jag upplever att förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan. % % Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen Förskolan Timotejen, Responsgatan - Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och 68 4 Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata 6 5 Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a 5 8 Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen 5 Förskolan Solbacken, Personnevägen Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen 4 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E 9 7 Förskolan Örnberget, Örnbacken Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen Andel nöjda (4 + 5)

48 Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % 7 Förskolan Örnberget, Örnbacken 4 Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen 44 Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen 6 Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 6 Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 7-9 Förskolan Korpen, Schlytersvägen 5-55 Förskolan Marievik, Marieviksgatan 46 4 Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen 5-7 Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan 5 Förskolan Åsen, Sedelvägen B 7 Förskolan Isgränd, Isgränd 6 Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 7 Förskolan Gläntan, Lotterivägen 7 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen 46 Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata 7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a 5 Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6 Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg 9 5 Förskolan Solbacken, Personnevägen Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken 55 Förskolan Parken, Förmansvägen 9 Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen 7 Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg 4- Förskolan Torget, Ingenjörsvägen 8 67 Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken 4 Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen Förskolan Hattis, Hattmakarbacken Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och Förskolan Timotejen, Responsgatan - Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd Förskolan Luren, Kransbindarvägen Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen 5 Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata 4 Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan 47 Förskolan Hamngården, Maskinistgatan 6 Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 5 6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen 8- Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata 5 Förskolan Mellanberget, Personnevägen 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E

49 Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan. % % 7 Förskolan Äventyret, Telefonvägen - Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen 4 Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan 5 Förskolan :an,selmedalsvägen 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata 4 Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen 46 Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen Förskolan Smeden, Klensmedsvägen Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan 8- Förskolan 4:an, Örnbacken 4 Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 7 Andel nöjda (4 + 5) 6 5

50 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen Förskolan Marievik, Marieviksgatan 46 Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 5 Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B Förskolan Torget, Ingenjörsvägen Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata 4 Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen 5-7 Förskolan Korpen, Schlytersvägen 5-55 Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 7 Förskolan Örnberget, Örnbacken 4 Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen 46 6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg 5 Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6 Förskolan Mellanberget, Personnevägen 5 Förskolan :an,selmedalsvägen Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 7 Förskolan Gläntan, Lotterivägen 7 68 Förskolan Åsen, Sedelvägen B 7 Förskolan Isgränd, Isgränd 6 Förskolan Parken, Förmansvägen 9 Förskolan Hattis, Hattmakarbacken 4 Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg 4-7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a 6 Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 7-9 Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen 7 Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen 8- Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen 45 Förskolan Timotejen, Responsgatan - 44 Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen 6 Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken 55 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E Förskolan Luren, Kransbindarvägen Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen 6 Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och 68 Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata 5 47 Förskolan Hamngården, Maskinistgatan 6 Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen 7

51 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor. % % Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan 5 Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 4 Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan 5 Förskolan Solbacken, Personnevägen 7 Förskolan Äventyret, Telefonvägen - Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen 455 Förskolan Smeden, Klensmedsvägen Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen 47 Förskolan 4:an, Örnbacken Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken 68 Andel nöjda (4 + 5) 6 5

52 Jag upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning. Andel nöjda (4 + 5) Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen 5-7 Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan 5 Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B 7 Förskolan Isgränd, Isgränd 6 Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och 68 Förskolan Marievik, Marieviksgatan 46 Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 5 Förskolan :an,selmedalsvägen Förskolan Luren, Kransbindarvägen Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan 7 Förskolan Örnberget, Örnbacken 4 Förskolan Parken, Förmansvägen 9 Förskolan Hattis, Hattmakarbacken Förskolan Korpen, Schlytersvägen 5-55 Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken 55 5 Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg 4-6 Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 7-9 Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen 7 % % 44 Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen 6 6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg Förskolan Torget, Ingenjörsvägen 8 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen Förskolan Mellanberget, Personnevägen 7 Förskolan Gläntan, Lotterivägen 7 Förskolan Åsen, Sedelvägen B 7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a 45 Förskolan Timotejen, Responsgatan - 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen Förskolan Hamngården, Maskinistgatan 6 5 Förskolan Solbacken, Personnevägen 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen 8- Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata 5 Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6 4 Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 5 Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata 5 4 Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - % %

53 Jag upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning. Andel nöjda (4 + 5) Förskolan Äventyret, Telefonvägen - Förskolan 4:an, Örnbacken 4 Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen 6 Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata 455 Förskolan Smeden, Klensmedsvägen 454 Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan 8- Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 46 Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen 4 4 Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata 6 67 Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken % %

54 Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % 5 Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata 7 Förskolan Örnberget, Örnbacken 4 5 Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6 45 Förskolan Timotejen, Responsgatan - 99 Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan 5 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen 46 Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen Förskolan Äventyret, Telefonvägen Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 Förskolan Torget, Ingenjörsvägen 8 Förskolan Korpen, Schlytersvägen Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen 5-7 Förskolan Hattis, Hattmakarbacken 44 Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen 6 4 Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen Förskolan Åsen, Sedelvägen B 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 5 7 Förskolan Isgränd, Isgränd 6 Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen 7 Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg 4- Förskolan Luren, Kransbindarvägen Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd 6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och 68 Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata 5 Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen 7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 Förskolan Marievik, Marieviksgatan 46 Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen 6 6 Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 7-9 Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg 9 Förskolan Parken, Förmansvägen 9 Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen 8-47 Förskolan Hamngården, Maskinistgatan 6 Förskolan Mellanberget, Personnevägen 4 Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken 55 Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 7 Förskolan Gläntan, Lotterivägen 7

55 Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt. % % 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata 454 Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan 8-46 Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen 47 Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen 4 5 Förskolan :an,selmedalsvägen Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan 5 Förskolan Solbacken, Personnevägen 455 Förskolan Smeden, Klensmedsvägen 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E Förskolan 4:an, Örnbacken Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen 67 Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken 4 Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata 6 Andel nöjda (4 + 5) 6 5

56 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att ta egna initiativ och ansvar. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen 4 Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen 8- Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 5 Förskolan Korpen, Schlytersvägen 5-55 Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken 55 Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen 5 Förskolan :an,selmedalsvägen Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg 9 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - 4 Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen 7 Förskolan Örnberget, Örnbacken 4 45 Förskolan Timotejen, Responsgatan - Förskolan Luren, Kransbindarvägen Förskolan Hattis, Hattmakarbacken 6 Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen 6 5 Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata Förskolan Marievik, Marieviksgatan 46 7 Förskolan Isgränd, Isgränd 6 Förskolan Parken, Förmansvägen 9 7 Förskolan Gläntan, Lotterivägen 7 Förskolan Mellanberget, Personnevägen Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B 47 Förskolan Hamngården, Maskinistgatan 6 Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen 6 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen 46 4 Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan 7 Förskolan Torget, Ingenjörsvägen 8 7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a 7 Förskolan Äventyret, Telefonvägen - Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd Förskolan Åsen, Sedelvägen B 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och 68 5 Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6 Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan 8-6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen

57 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att ta egna initiativ och ansvar. % % Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg 4- Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata Förskolan Smeden, Klensmedsvägen Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan 5 Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 Förskolan 4:an, Örnbacken Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata 6 Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E 5 Förskolan Solbacken, Personnevägen 7 46 Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken 6 Andel nöjda (4 + 5) 6 5

58 Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg Förskolan Gläntan, Lotterivägen 7 48 Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B Förskolan Korpen, Schlytersvägen 5-55 Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen 4 Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen Förskolan Timotejen, Responsgatan - Förskolan Hattis, Hattmakarbacken 5 Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen 4 Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen Förskolan Torget, Ingenjörsvägen Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd 7 5 Förskolan :an,selmedalsvägen 7 7 Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen 8-7 Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg 4-7 Förskolan Åsen, Sedelvägen B 7 7 Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken 55 Förskolan Parken, Förmansvägen Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 7 Förskolan Isgränd, Isgränd 6 44 Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen 6 Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 Förskolan Marievik, Marieviksgatan Förskolan Hamngården, Maskinistgatan 6 6 Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 7-9 Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 67 Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen 455 Förskolan Smeden, Klensmedsvägen 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 5 Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen 7 Förskolan Örnberget, Örnbacken Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen 46 Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och 68 6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen 4 Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen 7 Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata 5 Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan Förskolan Luren, Kransbindarvägen 454 Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan 8-6

59 Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. % % 5 Förskolan Solbacken, Personnevägen Förskolan Mellanberget, Personnevägen Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata 5 Förskolan 4:an, Örnbacken 4 7 Förskolan Äventyret, Telefonvägen - 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata 7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a 46 Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen 47 Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan 5 4 Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen 6 8 Andel nöjda (4 + 5) 6 5

60 Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten (genom utvecklingssamtal, föräldramöten och andra forum). Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % 4 Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen 46 Förskolan Torget, Ingenjörsvägen 8 5 Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata 456 Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 Förskolan Hattis, Hattmakarbacken Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg 4- Förskolan Parken, Förmansvägen 9 7 Förskolan Gläntan, Lotterivägen 7 6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen 4 Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - 7 Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg 9 45 Förskolan Timotejen, Responsgatan - Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken Förskolan Smeden, Klensmedsvägen Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och 68 Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata 5 54 Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen Förskolan Äventyret, Telefonvägen - Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 Förskolan Åsen, Sedelvägen B Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan 5 Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6 Förskolan Marievik, Marieviksgatan Förskolan Isgränd, Isgränd 6 Förskolan Luren, Kransbindarvägen Förskolan Korpen, Schlytersvägen Förskolan :an,selmedalsvägen 6 Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 7-9 Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan 8-4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen 4 Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata 6 Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen 6 Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen 5 Förskolan Solbacken, Personnevägen Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen 7 7 Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B 7 Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Förskolan 4:an, Örnbacken 4 7

61 Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten (genom utvecklingssamtal, föräldramöten och andra forum). % % Förskolan Mellanberget, Personnevägen 44 Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen 6 47 Förskolan Hamngården, Maskinistgatan 6 Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen 67 Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken Förskolan Örnberget, Örnbacken Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen 7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a 46 Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen 47 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen 4 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan Andel nöjda (4 + 5) 6 5

62 Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % Förskolan Torget, Ingenjörsvägen 8 59 Förskolan Luren, Kransbindarvägen 7 Förskolan Isgränd, Isgränd 6 Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 5 Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen 5 Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen 6 Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen 8- Förskolan Marievik, Marieviksgatan 46 Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg 9 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen 46 Förskolan Korpen, Schlytersvägen Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 7-9 Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen Förskolan Åsen, Sedelvägen B 44 Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen 6 6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 7 Förskolan Hattis, Hattmakarbacken 456 Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 4 Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen 5-7 Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 4 Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata 7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a Förskolan Mellanberget, Personnevägen Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen 4 Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen 7 5 Förskolan :an,selmedalsvägen Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg Förskolan Smeden, Klensmedsvägen 66 Förskolan Parken, Förmansvägen 9 45 Förskolan Timotejen, Responsgatan - Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och 68 Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B 7 Förskolan Gläntan, Lotterivägen 7 65 Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen 6 Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 4 Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan 7 Förskolan Äventyret, Telefonvägen - Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken 55 5 Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6

63 Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. % % Förskolan 4:an, Örnbacken 4 7 Förskolan Örnberget, Örnbacken 4 5 Förskolan Solbacken, Personnevägen 47 Förskolan Hamngården, Maskinistgatan Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan 8- Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata 5 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen 67 Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken 46 Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan 5 59 Andel nöjda (4 + 5) 6 5

64 Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen 46 Förskolan Torget, Ingenjörsvägen 8 49 Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd Förskolan Korpen, Schlytersvägen 5-55 Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 5 Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen Förskolan Hattis, Hattmakarbacken 5 Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata Förskolan Parken, Förmansvägen 9 Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 7 Förskolan Äventyret, Telefonvägen - Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata 5 Förskolan Solbacken, Personnevägen 454 Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan 8- Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen Förskolan Smeden, Klensmedsvägen 64 5 Förskolan :an,selmedalsvägen 6 Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen Förskolan Timotejen, Responsgatan - 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - Förskolan Marievik, Marieviksgatan 46 Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen 4 Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6 7 Förskolan Isgränd, Isgränd 6 4 Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan 4 Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen 47 Förskolan Hamngården, Maskinistgatan 6 Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken 55 Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg 9 Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen Förskolan Luren, Kransbindarvägen Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata 5 Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 Förskolan Åsen, Sedelvägen B 4 Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata 6 Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg 4- Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen 7 7 Förskolan Gläntan, Lotterivägen 7 Förskolan Mellanberget, Personnevägen

65 Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt. % % 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen Förskolan Örnberget, Örnbacken 4 7 Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen 6 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen 7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a Förskolan 4:an, Örnbacken Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen 44 Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken 69 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan 5 46 Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen Andel nöjda (4 + 5) 6 5

66 Jag uppplever att personalen på förskolan bemöter mig på ett respektfullt sätt. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 5 4 Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen 5-7 Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen 7 Förskolan Isgränd, Isgränd 6 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen 4 Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen 6 Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 Förskolan Mellanberget, Personnevägen Förskolan Torget, Ingenjörsvägen 8 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen 46 Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och 68 Förskolan Marievik, Marieviksgatan 46 5 Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata Förskolan Parken, Förmansvägen 9 Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen 8- Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 6 Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 7-9 Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg 4- Förskolan Åsen, Sedelvägen B 7 Förskolan Äventyret, Telefonvägen Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg 9 7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a Förskolan Korpen, Schlytersvägen 5-55 Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan 5 Förskolan Hattis, Hattmakarbacken Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B 4 Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen Förskolan Luren, Kransbindarvägen 5 Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6 Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen 7 Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen 6 45 Förskolan Timotejen, Responsgatan - 7 Förskolan Gläntan, Lotterivägen 7 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata 5 47 Förskolan Hamngården, Maskinistgatan 6 7 Förskolan Örnberget, Örnbacken 4 4 Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg 99

67 Jag uppplever att personalen på förskolan bemöter mig på ett respektfullt sätt. % % 455 Förskolan Smeden, Klensmedsvägen Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken 55 Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan Förskolan 4:an, Örnbacken 4 Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen 5 Förskolan Solbacken, Personnevägen Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen 5 Förskolan :an,selmedalsvägen 454 Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen 67 Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken 46 Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen 47 4 Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata 6 7 Andel nöjda (4 + 5) 6 5

68 456 Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E Förskolan Hamngården, Maskinistgatan Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen 6 6 Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 7-9 Förskolan 4:an, Örnbacken 4 4 Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen Förskolan Örnberget, Örnbacken 4 46 Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen 47 5 Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 5 5 Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och 68 7 Förskolan Gläntan, Lotterivägen 7 Förskolan Parken, Förmansvägen Förskolan :an,selmedalsvägen Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg 455 Förskolan Smeden, Klensmedsvägen 4 Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6 Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen 6 45 Förskolan Timotejen, Responsgatan - Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen Jag är nöjd med informationen jag får om maten på förskolan. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg 4-6 Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen Förskolan Hattis, Hattmakarbacken Förskolan Marievik, Marieviksgatan Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken 55 7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen 7 Förskolan Korpen, Schlytersvägen Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen 8- Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg 9 Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata Förskolan Solbacken, Personnevägen 68 Förskolan Torget, Ingenjörsvägen 8 67 Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan 5 Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 Förskolan Luren, Kransbindarvägen Förskolan Mellanberget, Personnevägen Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen

69 Jag är nöjd med informationen jag får om maten på förskolan. % % 7 Förskolan Isgränd, Isgränd 6 Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata Förskolan Udden, Gröndalsvägen Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata 5 7 Förskolan Äventyret, Telefonvägen Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen 7 Förskolan Åsen, Sedelvägen B 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen 46 Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen 6 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan 8- Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 67 Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken Andel nöjda (4 + 5) 6 5

70 Jag upplever att mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik mat. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % 456 Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd 4 Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen 44 Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen 6 Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 99 Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken Förskolan Hamngården, Maskinistgatan Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan Förskolan 4:an, Örnbacken 4 7 Förskolan Örnberget, Örnbacken 4 6 Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 7-9 Förskolan Hattis, Hattmakarbacken 7 Förskolan Gläntan, Lotterivägen 7 Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 5 Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 Förskolan Torget, Ingenjörsvägen 8 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata 67 Förskolan Korpen, Schlytersvägen 5-55 Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och Förskolan Smeden, Klensmedsvägen 65 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E 65 5 Förskolan :an,selmedalsvägen Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen 7 Förskolan Isgränd, Isgränd 6 Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan Förskolan Parken, Förmansvägen 9 45 Förskolan Timotejen, Responsgatan - 6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg Förskolan Marievik, Marieviksgatan Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen 7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg 9 Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen 47 Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen 7 Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen 8- Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 5 Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6 Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen Förskolan Mellanberget, Personnevägen Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen 5 7

71 Jag upplever att mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik mat. % % 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B Förskolan Luren, Kransbindarvägen Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata 6 67 Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken 4 Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata 5 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen 4 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen Förskolan Åsen, Sedelvägen B 5 Förskolan Solbacken, Personnevägen Förskolan Äventyret, Telefonvägen - 9 Andel nöjda (4 + 5) 6 5

72 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % Förskolan Parken, Förmansvägen 9 Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen 6 Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata 6 Förskolan Mellanberget, Personnevägen 4 Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen 8-7 Förskolan Hattis, Hattmakarbacken 4 Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan 5 Förskolan :an,selmedalsvägen 4 Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen 5-7 Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd 6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg 4-44 Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen 6 5 Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata 7 Förskolan Gläntan, Lotterivägen 7 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen 46 Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen 6 7 Förskolan Isgränd, Isgränd 6 Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen 67 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen 66 Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata Förskolan Marievik, Marieviksgatan 46 Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 5 47 Förskolan Hamngården, Maskinistgatan 6 67 Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 64 Förskolan Torget, Ingenjörsvägen Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6 Förskolan Korpen, Schlytersvägen 5-55 Förskolan Luren, Kransbindarvägen 456 Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 7 Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen 7 Förskolan Åsen, Sedelvägen B Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken 55 Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan 8- Förskolan 4:an, Örnbacken 4 7 Förskolan Örnberget, Örnbacken 4 7 Förskolan Äventyret, Telefonvägen -

73 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. % % Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen 5 Förskolan Solbacken, Personnevägen Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata 5 7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och Förskolan Timotejen, Responsgatan - 46 Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen Förskolan Smeden, Klensmedsvägen Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan 5 Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen 4 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen 54 Andel nöjda (4 + 5) 6 5

74 Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker för mitt barn. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % 4 Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen 4 Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen 5-7 Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen 8- Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och 68 Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan 5 Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 Förskolan Torget, Ingenjörsvägen 8 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 Förskolan Marievik, Marieviksgatan 46 Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen Förskolan Åsen, Sedelvägen B Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen 6 Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken 55 6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen 7 Förskolan Äventyret, Telefonvägen - Förskolan Korpen, Schlytersvägen Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen 6 7 Förskolan Örnberget, Örnbacken 4 4 Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan 7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a 7 Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan 7 Förskolan Hattis, Hattmakarbacken Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 6 Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 7-9 Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg 9 Förskolan 4:an, Örnbacken 4 5 Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6 Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen 7 45 Förskolan Timotejen, Responsgatan - 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - Förskolan Mellanberget, Personnevägen Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B 7 Förskolan Isgränd, Isgränd Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 Förskolan Parken, Förmansvägen 9 Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 5 7 Förskolan Gläntan, Lotterivägen 7 Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen 4 Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata 5 7

75 Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker för mitt barn. % % Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg 4- Förskolan Luren, Kransbindarvägen 66 5 Förskolan :an,selmedalsvägen 46 Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen Förskolan Hamngården, Maskinistgatan 6 5 Förskolan Solbacken, Personnevägen 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E 67 Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken 4 Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata 6 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata 457 Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen 455 Förskolan Smeden, Klensmedsvägen Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan 8-7 Andel nöjda (4 + 5) 6 5

76 Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % Förskolan Åsen, Sedelvägen B Förskolan Marievik, Marieviksgatan 46 Förskolan Korpen, Schlytersvägen 5-55 Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 Förskolan Torget, Ingenjörsvägen Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg Förskolan Parken, Förmansvägen 9 4 Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen 5-7 Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd 45 Förskolan Timotejen, Responsgatan - 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen 46 Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 5 Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg 4- Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 4 Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 7 Förskolan Gläntan, Lotterivägen Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan 6 Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 7-9 Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata 5 Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen 6 7 Förskolan Äventyret, Telefonvägen - 5 Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata Förskolan Luren, Kransbindarvägen Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen 8- Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen 6 Förskolan Hattis, Hattmakarbacken Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen 5 Förskolan :an,selmedalsvägen Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen 4 Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg 9 Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen 6 Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 7 Förskolan Örnberget, Örnbacken 4 5 Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6 Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och 68 7 Förskolan Isgränd, Isgränd 6 47 Förskolan Hamngården, Maskinistgatan 6 Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen 7 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E 7

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Sockenstugan, Sockenvägen

Sockenstugan, Sockenvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 6 5 Sockenstugan, Sockenvägen 6-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 15

Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 15 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 1 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 9

Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 9 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 9 -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Bild och Tanke, Hägerstensvägen

Förskolan Bild och Tanke, Hägerstensvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 17 517 Förskolan Bild och Tanke, Hägerstensvägen 17-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Gläntan, Lotterivägen 17

Förskolan Gläntan, Lotterivägen 17 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 11 Förskolan Gläntan, Lotterivägen 1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Hattis, Hattmakarbacken 11

Förskolan Hattis, Hattmakarbacken 11 Stockholms stad Förskoleundersökning 7 Förskolan Hattis, Hattmakarbacken 7-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 6 87 Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd 6-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3 Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Förskolan Bullerbyn Fältvägen -5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Kling och Klang Solvändan, Norrbackagatan

Kling och Klang Solvändan, Norrbackagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 16 Norrbackagatan Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47

Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Älgen, Älghagsstigen 50

Förskolan Älgen, Älghagsstigen 50 Stockholms stad Förskoleundersökning 6 Förskolan Älgen, Älghagsstigen 6-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen 1

Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen 1 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen 1 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Lejonkotten, Kronobergsgatan 13

Förskolan Lejonkotten, Kronobergsgatan 13 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Lejonkotten, Kronobergsgatan -5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 16 6 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 16-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Gröndalsgården

Förskolan Gröndalsgården Stockholms stad Förskoleundersökning 7 Förskolan Gröndalsgården 7-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Lilla Blå Elefanten, Hägervägen

Lilla Blå Elefanten, Hägervägen Stockholms stad Förskoleundersökning 16 19 Lilla Blå Elefanten, Hägervägen 16-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Toppen, Persmässgränd 16

Förskolan Toppen, Persmässgränd 16 Stockholms stad Förskoleundersökning 11 Förskolan Toppen, Persmässgränd 1 -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata 10

Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata 10 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 917 Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan 1-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Rödklövern, Rödklövervägen

Förskolan Rödklövern, Rödklövervägen Stockholms stad Förskoleundersökning 16 88 Förskolan Rödklövern, Rödklövervägen 16-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Sol och Måne, Bastugatan -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Kastanjen

Förskolan Kastanjen Stockholms stad Förskoleundersökning 17 71 Förskolan Kastanjen 17-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Förskolan Gläntan i Sätra

Förskolan Gläntan i Sätra Stockholms stad Förskoleundersökning 17 777 Förskolan Gläntan i Sätra Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

S:t Eriks Katolska Förskola, Hemmansvägen

S:t Eriks Katolska Förskola, Hemmansvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 17 917 S:t Eriks Katolska Förskola, Hemmansvägen 17-6-4 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Äventyret, Rusthållarvägen 116

Förskolan Äventyret, Rusthållarvägen 116 Stockholms stad Förskoleundersökning 69 Förskolan Äventyret, Rusthållarvägen 6-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Paletten

Förskolan Paletten Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Paletten Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Förskolan Månen, Loviselundsvägen

Förskolan Månen, Loviselundsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Månen, Loviselundsvägen -6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Tunnlandsvägen 30

Förskolan Tunnlandsvägen 30 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Förskolan Tunnlandsvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen Stockholms stad Förskoleundersökning 21 47 Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen 21-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 Stockholms stad Förskoleundersökning 216 128177 Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 216-5-12 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Äventyret, Söderberga Gårdsväg 21a

Förskolan Äventyret, Söderberga Gårdsväg 21a Stockholms stad Förskoleundersökning 1 181 Förskolan Äventyret, Söderberga Gårdsväg 1a 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Pratbubblan Kista

Förskolan Pratbubblan Kista Stockholms stad Förskoleundersökning 17 1787 Förskolan Pratbubblan Kista 17-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Sockenstugan, Sockenvägen

Sockenstugan, Sockenvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 15 Sockenstugan, Sockenvägen Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Förskolan Långe Erik Kärrtorpsvägen 7 A

Förskolan Långe Erik Kärrtorpsvägen 7 A Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Långe Erik Kärrtorpsvägen A 1-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Propellern, Horisontvägen 97

Propellern, Horisontvägen 97 Stockholms stad Förskoleundersökning 17 1587 Propellern, Horisontvägen 97 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Villekulla/Maria

Förskolan Villekulla/Maria Stockholms stad Förskoleundersökning 1 11 Förskolan Villekulla/Maria Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Barnens Montessoriakademi, Torstenssonsgatan

Barnens Montessoriakademi, Torstenssonsgatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Barnens Montessoriakademi, Torstenssonsgatan 1-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Birkagårdens Förskola Karlavagnen, Tomtebogatan

Birkagårdens Förskola Karlavagnen, Tomtebogatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 98 Birkagårdens Förskola Karlavagnen, Tomtebogatan Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Lammet, Gamla Brogatan 15

Lammet, Gamla Brogatan 15 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 88 Lammet, Gamla Brogatan 15 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Förskolan Sörgårdsvägen Sörgårdsvägen 155

Förskolan Sörgårdsvägen Sörgårdsvägen 155 Stockholms stad Förskoleundersökning 6 Förskolan Sörgårdsvägen Sörgårdsvägen -6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Pelikanen, Bäverbäcksgränd

Förskolan Pelikanen, Bäverbäcksgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Pelikanen, Bäverbäcksgränd Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Små vänner G:a Tyresövägen 349

Förskolan Små vänner G:a Tyresövägen 349 Stockholms stad Förskoleundersökning 2 Förskolan Små vänner G:a Tyresövägen 9 2-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Olympens förskola Telefonplan, Tellusborgsvägen

Olympens förskola Telefonplan, Tellusborgsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 7 877 Olympens förskola Telefonplan, Tellusborgsvägen 7-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Karen Blixens gata 15

Förskolan Karen Blixens gata 15 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Karen Blixens gata 1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Banérportens Förskola, Karlavägen

Banérportens Förskola, Karlavägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 19 Banérportens Förskola, Karlavägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Spöket, Dalagatan

Förskolan Spöket, Dalagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 17 147 Förskolan Spöket, Dalagatan Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Birkagårdens Förskola Matteus, Karlbergsvägen

Birkagårdens Förskola Matteus, Karlbergsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 8 Birkagårdens Förskola Matteus, Karlbergsvägen 1-8- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Pusslet, Mockasinvägen 16

Förskolan Pusslet, Mockasinvägen 16 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Pusslet, Mockasinvägen 6-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Bullerbyn, Johan Skyttes Väg

Bullerbyn, Johan Skyttes Väg Stockholms stad Förskoleundersökning Bullerbyn, Johan Skyttes Väg Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Björken Helsingborgsvägen 16

Förskolan Björken Helsingborgsvägen 16 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Björken Helsingborgsvägen Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Lilla Blå Elefanten, Hägervägen

Lilla Blå Elefanten, Hägervägen Stockholms stad Förskoleundersökning 217 1827 Lilla Blå Elefanten, Hägervägen Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Tallbacken Johannelundsvägen 9-11

Förskolan Tallbacken Johannelundsvägen 9-11 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Tallbacken Johannelundsvägen 9- -6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Önskeförskolan Södermalm, Magnus Ladulåsgatan

Önskeförskolan Södermalm, Magnus Ladulåsgatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 19 Önskeförskolan Södermalm, Magnus Ladulåsgatan Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Lofoten

Förskolan Lofoten Stockholms stad Förskoleundersökning 1 11 Förskolan Lofoten 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år

Läs mer

Olivträdets Skola och Förskola, Concordiavägen

Olivträdets Skola och Förskola, Concordiavägen Stockholms stad Förskoleundersökning 17 3857 Olivträdets Skola och Förskola, Concordiavägen 17-6-5 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Vittra Sjöstaden, Lugnets Allé

Vittra Sjöstaden, Lugnets Allé Stockholms stad Förskoleundersökning 1 11 Vittra Sjöstaden, Lugnets Allé 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Månstugan Hjulsta Backar 3-5

Förskolan Månstugan Hjulsta Backar 3-5 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Månstugan Hjulsta Backar - -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Sthlms Internationella Montessoriskola, förskola

Sthlms Internationella Montessoriskola, förskola Stockholms stad Förskoleundersökning Sthlms Internationella Montessoriskola, förskola -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Raoul Wallenberg förskolan, Bällstavägen 8

Raoul Wallenberg förskolan, Bällstavägen 8 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Raoul Wallenberg förskolan, Bällstavägen Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Rönnholmsgränd 42

Förskolan Rönnholmsgränd 42 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Rönnholmsgränd 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Montessoriförskolan Gitarren, Luftskeppsgatan

Montessoriförskolan Gitarren, Luftskeppsgatan Stockholms stad Förskoleundersökning 2 22 Montessoriförskolan Gitarren, Luftskeppsgatan 2-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Barnasinnet Skarpnäcksvägen 67 A

Förskolan Barnasinnet Skarpnäcksvägen 67 A Stockholms stad Förskoleundersökning 55 Förskolan Barnasinnet Skarpnäcksvägen 6 A Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Enskede Gård, Enskede Gårdsväg 16-20

Förskolan Enskede Gård, Enskede Gårdsväg 16-20 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Enskede Gård, Enskede Gårdsväg - Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Adolf Fredrik och Gustav Vasa Barnkrubba

Adolf Fredrik och Gustav Vasa Barnkrubba Stockholms stad Förskoleundersökning 17 97 Adolf Fredrik och Gustav Vasa Barnkrubba 17-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Mariehälls Montessoriförskola, Hagelstavägen

Mariehälls Montessoriförskola, Hagelstavägen Stockholms stad Förskoleundersökning 17 17 Mariehälls Montessoriförskola, Hagelstavägen 17-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Gökboet, Dybecksvägen

Gökboet, Dybecksvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 5 Gökboet, Dybecksvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Förskolan Regnbågen Tensta Allé 10

Förskolan Regnbågen Tensta Allé 10 Stockholms stad Förskoleundersökning 7 Förskolan Regnbågen Tensta Allé Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Grönmossen

Förskolan Grönmossen Stockholms stad Förskoleundersökning 55 Förskolan Grönmossen Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Förskolan Humlan,Svärdlångsvägen 18

Förskolan Humlan,Svärdlångsvägen 18 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Humlan,Svärdlångsvägen 1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 17 917 Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan 17-8- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Blackebergs Montessoriförskola, Holbergsgatan

Blackebergs Montessoriförskola, Holbergsgatan Stockholms stad Förskoleundersökning 8 Blackebergs Montessoriförskola, Holbergsgatan -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Hoppetossa Raketen, Flygargatan

Hoppetossa Raketen, Flygargatan Stockholms stad Förskoleundersökning 585 Hoppetossa Raketen, Flygargatan Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Liten Blir Stor

Förskolan Liten Blir Stor Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Liten Blir Stor 1-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Växthuset

Förskolan Växthuset Stockholms stad Förskoleundersökning 17 Förskolan Växthuset Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Mother Goose International Pre-school Kista

Mother Goose International Pre-school Kista Stockholms stad Förskoleundersökning 7 7 Mother Goose International Pre-school Kista Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Skogen, Petrejusvägen

Pysslingen Förskolor - Skogen, Petrejusvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 55 Pysslingen Förskolor - Skogen, Petrejusvägen --5 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Skogsbacken, Bråviksvägen 45

Förskolan Skogsbacken, Bråviksvägen 45 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Skogsbacken, Bråviksvägen -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

JENSEN förskola Zinkensdamm, Ringvägen

JENSEN förskola Zinkensdamm, Ringvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 7 JENSEN förskola Zinkensdamm, Ringvägen Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Vintergatan Kärrtorpsvägen 70

Förskolan Vintergatan Kärrtorpsvägen 70 Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Förskolan Vintergatan Kärrtorpsvägen -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

MA Vätterosen, Vita Huset, Nordmarksvägen 6a

MA Vätterosen, Vita Huset, Nordmarksvägen 6a Stockholms stad Förskoleundersökning 17 Nordmarksvägen a Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Förskolan Klisterburken, Jämtlandsgatan 181

Förskolan Klisterburken, Jämtlandsgatan 181 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Klisterburken, Jämtlandsgatan 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Sagobacken

Förskolan Sagobacken Stockholms stad Förskoleundersökning 11 Förskolan Sagobacken -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Hagtornsgården, Dalgränd

Pysslingen Förskolor - Hagtornsgården, Dalgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Pysslingen Förskolor - Hagtornsgården, Dalgränd -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Sunnan

Förskolan Sunnan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 11 Förskolan Sunnan 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år

Läs mer

Förskolan Tappvägen 23, Mariehällsskolan

Förskolan Tappvägen 23, Mariehällsskolan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Tappvägen, Mariehällsskolan 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 13-15

Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 13-15 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 1-1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Regnbågen, Rågsveds skolgränd 5

Förskolan Regnbågen, Rågsveds skolgränd 5 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Regnbågen, Rågsveds skolgränd 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Gustav Adolf

Förskolan Gustav Adolf Stockholms stad Förskoleundersökning 17 Förskolan Gustav Adolf 17-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Förskolan Leendet, Franzéngatan 79

Förskolan Leendet, Franzéngatan 79 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Leendet, Franzéngatan 9 -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Gambrinus, Gambrinusgatan 6

Förskolan Gambrinus, Gambrinusgatan 6 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Gambrinus, Gambrinusgatan 6 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Lycée Français Saint Louis, Essingestråket

Lycée Français Saint Louis, Essingestråket Stockholms stad Förskoleundersökning 8 Lycée Français Saint Louis, Essingestråket -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Eira, Kungsholms hamnplan 6

Förskolan Eira, Kungsholms hamnplan 6 Stockholms stad Förskoleundersökning 8 Förskolan Eira, Kungsholms hamnplan -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Svea, Döbelnsgatan 38

Förskolan Svea, Döbelnsgatan 38 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 91 Förskolan Svea, Döbelnsgatan 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Sockenstugan, Sockenvägen

Sockenstugan, Sockenvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 157 Sockenstugan, Sockenvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 15 857 Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Månen, Loviselundsvägen

Förskolan Månen, Loviselundsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 1 Förskolan Månen, Loviselundsvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Gunghästen, Montebellogatan

Gunghästen, Montebellogatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 89 Gunghästen, Montebellogatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer