Svanenmärkta hus - en ansökarvägledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svanenmärkta hus - en ansökarvägledning"

Transkript

1 SvanenmärktA husen ansökarvägledning

2 Denna vägledning har tagits fram i syfte att underlätta för er som tänker ansöka eller har påbörjat er ansökan om Svanenmärkning av hus. Vägledningen ska läsas som ett komplement till gällande kriteriedokument för Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader. Vägledningen är tänkt att ge information om hur krav ska tolkas och ge tips om hur kraven kan uppfyllas allt för att underlätta ansökningsprocessen. Rätt använd kommer vägledningen att förenkla er ansökningsprocess och hjälpa er att göra arbetet i rätt ordning. Det är viktigt att betona att det är kriteriedokumentet för Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader som till fullo innehåller de krav som måste uppfyllas för att ni ska få licens för Svanenmärkning. Obligatoriska krav är markerade med bokstaven O och poängkrav markeras med P. Samtliga obligatoriska krav måste uppfyllas för att erhålla Svanenmärkning. Dessutom måste ni samla minst 9 av kriteriedokumentets totalt möjliga 22 poäng. För varje krav är det beskrivet hur kravet ska styrkas av licensansökaren. Aktuellt kriteriedokument går att läsa och ladda ned från På hemsidan finns även en instruktionsfilm som beskriver hur en Svanenmärkning går till från ansökan till färdig licens. Vid oklarheter är det formuleringarna i de aktuella kriterierna som är juridiskt bindande. De bilagor som denna vägledning hänvisar till återfinns i kriteriedokumentet. När ni läst klart vägledningen hjälper vi handläggare för hus er gärna vidare i processen! Lycka till! Sara Bergman och Christina Sundqvist Miljömärkning Sverige, Affärsområde Energi och Material Stockholm juni 2012 Basfakta om kriterierna Vem kan ansöka om licens? Man kan söka om licens som (små-)hustillverkare, byggbolag eller dylikt men också som fastighetsägare, beställare och/eller byggherre. Det betyder att det finns många varianter på licensinnehavare; husfabrikant, byggherre, entreprenör, arkitekt, importör eller kommun. Vad kan Svanenmärkas? Tre olika byggnadstyper kan Svanenmärkas:»»» småhus flerbostadshus förskolebyggnader Licens ges för en bestämd typ av småhus, för ett bestämt flerbostadshus/typ av flerbostadshus eller förskolebyggnad. Det finns inga hinder för variationer inom en huslicens (kundanpassning) så länge variationerna uppfyller kraven för Svanenmärkning. Det betyder att en byggnadstyp kan få flera alternativa material och olika planlösningar godkända. För flerbostadshus kan både hyresrätter, bostadsrätter samt ägarlägenheter märkas. Med de nuvarande kriterierna går det inte att märka skolor, kommersiella fastigheter eller ombyggnationer. Observera att det är endast nyproduktion som kan Svanenmärkas. Svanenkriterierna är bäst lämpade för koncept där man i viss mån bygger likadant varje gång. Men miljömärkningslicens kan även ges för enskilda byggprojekt. Stugor och fritidshus kan märkas om vissa förutsättningar är uppfyllda. Generellt gäller att byggnaden ska omfattas av Boverkets byggregler, d.v.s. vara bygglovspliktig, ha uppvärmning och indraget vatten samt avlopp enligt gällande lokala bestämmelser för att den ska kunna miljömärkas. Fristående komplementbyggnader som förråd, garage, carport, bod och liknande ska inkluderas i en licens om de marknadsförs tillsammans med den Svanenmärkta byggnaden. Den fristående komplementbyggnaden måste förstås uppfylla alla relevanta kriteriekrav. Däremot kan en fristående komplementbyggnad inte få licens i sig själv.

3 Vad omfattar kraven? För flerbostadshus omfattar kraven hela byggnadskroppen inklusive trapphus. Tekniska utrymmen som exempelvis fläktrum och undercentral omfattas inte av kraven. Finns hiss i byggnaden ska hissens interiör/insida uppfylla kraven. Däremot omfattas inte hissens utsida och hisschaktet. Installationer framdragna till husets utsida omfattas inte av kraven, ej heller rördragningar under husets platta. Ytor för kommersiell verksamhet som exempelvis butikslokaler, kontor och utbildningslokaler ska exkluderas. Enskilda lägenheter i ett flerbostadshus kan inte Svanenmärkas. För småhus gäller att utrymmen som sitter ihop med det Svanenmärkta huset som t.ex. garage eller förråd, ska också uppfylla materialkraven. Prefabricerade delar som exempelvis badrum och innerväggar som normalt skulle byggts på plats omfattas också av Svanens. Hur ska jag dokumentera ansökan? Det är licensansökaren som ansvarar för att verifiera samtliga krav och som samordnar och sköter alla kontakter med leverantörer och underentreprenörer. Dokumentationen ska vara elektronisk och kan mailas eller överlämnas på USB-minne, cd eller liknande. Licensansökan kan också använda projektplats, nåbar över Internet, som Miljömärkningen får inloggningsuppgifter till. Dokument ska vara tydligt namngivna i filnamnet. Det ska framgå vilket kriteriekrav dokumentet gäller samt vad det är för slags dokument t ex O4 Energibehovsberäkning.doc. För bilagor som gäller produkter önskas en namngivning enligt Beckers Latexfog Bilaga 5.doc och Beckers Latexfog SDB.doc. I den ifyllda bilagan ska det tydligt framgå vilken produkt den gäller (tydligt textat namn). Se också till att alla relevanta rutor är ikryssade och att bilagan är korrekt undertecknad. Bilagan ska vara underskriven och inscannad innan den skickas till din handläggare för granskning. Eftersom det är mycket dokumentation som ska granskas kan det vara lämpligt att det sker löpande, d.v.s. ni behöver inte skicka in all dokumentation samtidigt. Kom överens med din handläggare om ett bra arbetssätt. Vi vill uppmana er att tidigt i ansökningsprocessen börja med materialavsnittet eftersom det kräver mycket dokumentation. Räkna också med att det kan ta tid att få tillbaka bilagor som ni bett era materialleverantörer fylla i. En del av dokumentationen kan bestå av övergripande dokument som gäller många krav, t ex mall för projektplan, mall för AF-del, byggnadsteknisk beskrivning och liknande. Vi önskar då en läsanvisning där det framgår hur ni anser att varje Svanenkrav uppfylls. Exempelvis Krav OXX uppfylls genom att kravet ställs vid upphandling genom dokument XX. Kravet följs upp och dokumenteras med mall XX i skede XX. Kom överens med er handläggare om hur läsanvisningen utformas. Följande krav rekommenderar vi starkt att de finns på plats och är granskade innan byggstart: Alla övergripande krav (O1 och O2) Lufttäthet och energi (O3 och O4) Buller och dagsljusfaktor endast för förskolebyggnader (O10 och O11) Samtliga kvalitetskrav (O34-O50)

4 Kravdel I denna del av vägledningen går vi igenom samtliga krav och beskriver hur de ska tolkas och ger råd om hur de lämpligen kan verifieras. Krav O10, O11 och O12 samt P4 är endast tillämpliga på förskolebyggnader och kommenteras inte i denna vägledning. Övergripande krav O1 Generell beskrivning av byggnaden / O2 Ansvar för byggprocessen Dessa båda krav innebär att licensansökaren ska dokumentera vilken/vilka byggnadstyper som ska Svanenmärkas och vilka variationer som önskas inom licensen. För flerbostadshus ska en fullständig beskrivning av olika ytor redovisas. Detta är viktigt för att definiera vilken del av huset som är uppvärmd boyta. Licensansökaren ska vidare dokumentera hur de säkerställer ett totalansvar gentemot kund. Vissa undantag från totalansvar kan göras för småhus och flerbostadshus. Det gäller t ex inredningar, målning och inredning av vind. Se sid 5 i kriteriedokument. Licensinnehavare kan anlita underentreprenörer så länge licensinnehavaren tar på sig allt ansvar mot kund i byggprocessen. Det är viktigt att det framgår av dokumentationen hur kvalitetskontrollen genomförs, entreprenadform samt hur man säkerställer att underentreprenörer uppfyller kraven. Här går det utmärkt att hänvisa till kapitel 4 Kvalitetsledning och kontroll av byggprocessen, för att undvika att dokumentera dubbelt. Energi och innemiljö O3 Lufttäthet Kravet består av två delar. Del A ställer krav på att byggnaden projekteras för en viss täthet. Del B innebär att ni ska visa hur ni säkerställer att denna täthet uppnås. Det gör ni genom ritningar över kritiska konstruktioner, bra rutiner och genom täthetsprovning. Rutinen ska även beskriva vilka åtgärder som vidtas om mätningar visar på brister i täthet. Tänk på att mäta lufttäthet i rätt skede så att avvikelser kan åtgärdas. I ett flerbostadshus kan det vara bra att testa läckaget tidigt i en lägenhet för att dra lärdom för resterande lägenheter. När det gäller småhus och förskolebyggnader ska luftläckage mätas för varje uppfört hus. För flerbostadshus ska luftläckage mätas på ett representativt urval lägenheter, dock minst 10 procent av det totala antalet lägenheter. Täthetsprovning av hela trapphus kan komplettera täthetsprovning av lägenheter. O4 Energianvändning Eftersom energianvändning är en viktig miljöfråga ska ett Svanenmärkt hus självklart vara energieffektivare är vad som är tillåtet enligt lagstiftningen. Svanen ställer krav på att den specifika energianvändningen maximalt får uppgå till 75 procent av gränsvärdet enligt gällande nationella byggregler (BBR). Observera att detta krav följer med förändringar i byggreglerna. Om nya nationella regler för energianvändning införs under licensens giltighetstid ska ni skicka in dokumentation som styrker att de nya energikraven uppfylls innan myndighetens (läs Boverkets) giltighetstid/ övergångstid löper ut. Under den övergångstid som myndigheten anger kan ni välja att producera efter de gamla eller de nya gränsvärdena för specifik energianvändning. Därefter är det, utan undantag, de nya skärpta reglerna som gäller. Ni verifierar kravet med en energiberäkning. Beräkningen måste vara av god kvalitet och gjord i enlighet med kapitlet om Energihushållning i BBR. Energiberäkningsprogram kan vara exempelvis IDA ICE, VIP+/VIP Energy eller Enorm. Brukarindata från SVEBY bör användas. P1 Minskad energianvändning Om byggnaden har bättre energiprestanda än Svanens obligatoriska krav kan ni ta poäng enligt följande tabell. Observera att tabellen enbart visar klimatzon III som exempel: Energianvändningen är avrundad till närmaste heltal. Maxvärde beräknad specifik energianvändning för respektive poäng (klimatzon III)»Tabell 1: Antal poäng som kan fås i P1 för klimatzon III. Antal poäng i P % av nationellt gränsvärde 72, , , , ,5 50 BBR 18 kwh/kvm Atemp, år BBR 19 kwh/kvm Atemp, år

5

6 P2 Energitillskott från lokal energikälla / energiåtervinning Ett annat sätt att samla poäng är att installera solfångare, solcellspanel eller värmeåtervinning från avloppsvatten. Små lokala vindsnurror eller värmeåtervinning av ventilationsluft kan inte tillgodoräknas. O5 Fasta ljuskällor Ljuskällor i fasta armaturer ska vara av energiklass B eller bättre. För reflektorljuskällor krävs LED eller andra effektiva ljuskällor. Kraven gäller belysning som sitter fastmonterad på eller i byggnaden inklusive fastmonterad belysning i inredningar som exempelvis badrum och kök. En dörrklocka/ringklocka med belysning räknas inte som en ljuskälla. Utomhusbelysning ska ha automatisk behovsstyrning om det samlade effektbehovet överstiger 30 W. Detta för att undvika att utomhusbelysning i ett Svanenmärkt hus är påslagen då den inte behövs. För belysning på balkong krävs automatisk behovsstyrning om effektbehovet överstiger 30 W för den enskilda balkongen. Som automatisk behovsstyrning räknas exempelvis närvarosstyrning eller dagljusstyrning. Belysning monterad på mark t.ex. längs gångstråk eller på en gård omfattas heller inte. O6 Energimärkta vitvaror Genom detta krav säkerställer vi att energieffektiva kylar, frysar, tvättmaskiner och torktumlare sätts in. Det är viktigt eftersom vitvaror står för en stor del av hushållselen. Kravet omfattar även tvättmaskiner i en gemensam tvättstuga. Vitvaror som inte omfattas av Energimärkningsdirektivet och därmed inte är märkta med energiklass omfattas inte av Svanens krav. Vitvaror som är kopplade till fjärrvärme godkänns. Vitvaror omfattas även av krav på nanopartiklar, se O22. O7 Snålspolande duschar och handfatsblandare Snålspolande duschar och kranar kan sänka varmvattenanvändningen med cirka kwh årligen för ett småhus. Svanen definierar produkter som snålspolande om vattenflödet maximalt är 12 liter/minut. Den snålspolande anordningen ska vara aktiverad vid inflyttning. Kravet gäller samtliga duschar och blandare (handfat, diskho, tvättho och liknande). Installationer med möjlighet till ett forcerat flöde godkänns. Kravet kan verifieras med ett tekniskt datablad där flödet framgår. O8 Individuell mätning av energi De boende ges ett tydligt incitament att spara energi när de kan se hur mycket energi de använder. Därför ställer Svanen krav på individuell mätning av energi. Grundkravet är att individuell mätning ska installeras för: Elanvändning Vattenburen uppvärmningsenergi Tappvarmvatten Vattenburen uppvärmningsenergi kan mätas genom flödesmätning och radiatormätning. Observera att Svanen inte ställer krav på debitering gentemot de boende utan endast på individuell mätning av energi Om licensansökaren har uppnått 3 poäng eller mer genom krav P1 behöver inte individuell mätning av vattenburen uppvärmningsenergi installeras. 1 poäng tas då bort från den totala poängsumman. O9 Ventilation Rutiner krävs som visar hur ni säkerställer att nationella riktlinjer uppfylls och hur ni tar hänsyn till föroreningar i utomhusmiljön, var luftintag placeras, vilken filterklass som väljs, vilken luftomsättning som planeras etc. Allt i syfte att få inomhusluft av god kvalitet. Ytterligare krav finns för förskolebyggnader, se O9 i kriteriedokumentet. P3 Buller (gäller enbart småhus och flerbostadshus) Här kan man ta ett (1) poäng om huset uppfyller en bättre ljudklass (B) än nationella krav enligt svensk standard SS Materialkrav Materialavsnittet är omfattande och består av 21 obligatoriska krav och 3 poängkrav. Avsnittet delas in i följande delar: a) Allmänna materialkrav b) Krav på kemiska byggprodukter Lim, fogmassa, spackel, färg och lack är exempel på kemiska byggprodukter. Kraven omfattar kemiska produkter som används i byggprocessen. När det gäller exempelvis betong så omfattas tillsatserna (frostskydd, porbildare, färgpigment etc.) av kraven men inte själva betongen. Tejp omfattas av kraven om den har en yta som härdar. Ytförseglingsmedel till en byggskiva omfattas av Svanens krav om medlet används på byggarbetsplatsen Enligt Konsumentverket

7 men inte om det bara används vid tillverkningen av byggskivan på fabrik. Produkter som hydraulolja i arbetsmaskiner, rengöringsmedel, markeringsfär och liknande omfattas inte av kraven. c) Krav på kemiska ämnen i fasta byggprodukter Exempel på fasta byggprodukter är isoleringsmaterial, rör, ledningar, tätskikt mm. Eltejp omfattas inte av kraven. d) Krav på trävirke och andra fibermaterial e) Andra krav på byggprodukter, material och interiörer. Denna vägledning beskriver materialkraven i en delvis annan ordning än i kriteriedokumentet för att göra det mer överskådligt. a) Allmänna krav (O13 och P5) För en licens krävs att ni upprättar en förteckning över de material och produkter som används/ska användas i det Svanenmärkta huset. Förteckningen ska innehålla produktnamn, beskrivning av material och huvudråvara samt angivande av varumärke/producent. Bilaga 1 i kriteriedokumentet ger en bra vägledning för hur en förteckning kan se ut. Beslag, spik och skruv och liknande omfattas inte av kravet. Alla produkter som är märkta med Svanen eller EU Ecolabel uppfyller automatiskt alla materialkrav och för dessa produkter behövs ingen dokumentation. Förrutom att de är med i materialförteckningen. Materialförteckningen kan upprättas i ett Excelark, alternativt skapas i en produktdatabas som Byggvarubedömningen eller Sunda Hus eller på en egen projektplats. Ta gärna utgångspunkt i befintliga materialstyrande dokument som t.ex. inköpsplan. Krav P5 ger möjlighet till poäng om ni använder miljömärkta byggprodukter. Totalt kan 5 poäng erhållas. Se bilaga 2 i kriteriedokumentet för produktgrupper. b) Kemisk byggprodukt (krav O14-O19 samt P5) Krav O14 innebär att säkerhetsdatablad ska göras tillgängliga inte att de automatiskt ska skickas in. Kom överens med er handläggare om i vilken utsträckning och för vilka produkter som säkerhetsdatablad ska skickas in. Observera att säkerhetsdatablad inte bör vara äldre än tre år och de bör anpassas efter de nya reglerna för klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen). Svanenkriterierna ställer en rad krav på vilka kemiska byggprodukter som används. Produkten får inte vara klassificerad som miljöfarlig, cancerframkallande, mutagen, reproduktionstoxisk, mycket giftig eller giftig med tillhörande riskfraser, se krav O15. Dessutom ställer vi krav på hur ämnen som ingår i produkten får vara klassade. Ämnen i kemiska byggprodukter som är klassade som cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska är inte tillåtna enligt krav O16. Svanenkriterierna förbjuder även en rad ämnen med känd hälso - eller miljöfarlighet, som inte får ingå i kemiska byggprodukter. Ingå betyder att ämnet avsiktligt tillsatts av producenten och ingår med mer än 100 ppm i slutprodukten/den kemiska byggprodukten. Det finns undantag bl. a för vissa tennorganiska föreningar i vissa koncentrationer varför det är viktigt att läsa krav kravet noga. Slutligen är det inte tillåtet enligt krav O18 och O19 att använda kemiska byggprodukter som innehåller ämnen som klassats som PBT eller vpvb. Även nanopartiklar är förbjudna om det inte finns dokumentation som styrker ofarlighet. Materialkraven bygger i många fall på att tillverkaren/ leverantören intygar att produkten/materialet uppfyller kriteriernas krav. Ett bra tips är därför att börja med att skapa materialförteckningen tidigt i ansökningsprocesen! På så sätt minskar ni risken för att ett intyg eller handläggningen försenar ett inköp till byggprocessen. I vissa licenser blir materialförteckningen densamma i flera projekt. I andra fall är den ett högst levande dokument och upprättas projektspecifikt. Persistenta, bioackumulerande, giftiga Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

8

9 Krav O15 avser alltså den kemiska produkten och krav. O16-O19 avser ämnen som ingår i den kemiska produkten. Krav O15 - O19 verifieras genom att tillverkaren/leverantören fyller i bilaga 5. Det krävs en ifylld bilaga för varje enskild kemisk byggprodukt. Det allra sista kravet (O20) för kemiska byggprodukter handlar om riskhantering och åtgärder för att minimera personskador. Licensansökaren ska beskriva hur kemiska byggprodukter hanteras på ett säkert sätt, vilken skyddsutrustning som krävs/är lämplig vid hantering och vem som ansvarar för korrekt informationen till arbetstagarna. Kravet gäller de produkter som klassificerats som allergiframkallande, hälsofarliga eller frätande och överensstämmer väl med vad som redan krävs enligt svensk arbetsmiljölagstiftning. c) Kemiska ämnen i fasta byggprodukter (krav O21-O22 samt P6) I byggmaterial kan det förekomma ett flertal hälsoskadliga ämnen. Nordisk Miljömärkning vill minimera risken att dessa ämnen emitteras och blir ett hälso- och innemiljöproblem. För fasta tätningsprodukter, isoleringsmaterial, impregnerat virke och plastprodukter som tomrör, ledningar, avloppsrör, plaströr i centraldammsugare och invändiga golv-, tak- och väggbeklädnader (plast) får ett antal ämnen inte ingå. Vilka dessa oönskade ämnen är redovisas i kriteriedokumentet krav O21. Bilaga 6 ska fyllas i av tillverkaren/leverantören som verifikat. Svanenkriterierna premierar användning av klorfria plastprodukter inom de områden det finns alternativ på marknaden. En poäng ges då samtliga produkter är klorfria inom en av de produktgrupper som räknas upp i kriteriedokumentet. Totalt kan 2 poäng uppnås. Slutligen ska följande komponenter i ett Svanenmärkt hus vara fritt från skadliga nanopartiklar/nanometaller/ nanoföreningar : Golv och golvbeläggningar Kök- och badrumsinredningar (bänkskivor, skåp, lådor, dörrar etc. ). Handdukshängare, krokar och likande omfattas inte. Vitvaror Fönster Ventilationssystem Eftersom syftet är att säkra en inomhusmiljö fri från skadliga nanopartiklar omfattas endast de delar som kommer i direktkontakt med inomhusluft. För ventilationssystem omfattas tilluftsventiler, kanaler för tilluft och liknande. För vitvaror ska kraven exempelvis inte ställas på kretskort eller på det slutna kylsystemet. Bilaga 7 används för att intyga eventuellt innehåll av nanopartiklar. Som ni ser i bilagan så kan nano/ nanoföreningar få finnas om leverantören skriftligen kan intyga att detta inte kommer att medföra hälso- eller miljöproblem. Föroreningar som kimrök kan vara i nanostorlek men har inte tillsatts för en viss funktion och är exempel på vad som inte omfattas av kraven. d) Krav på trävirke, bambu och andra material baserade på fiber (krav O23- O27 och P7) Kraven gäller trä/vedfiber och bambu och handlar om hållbart odlad råvara, viss andel certifierad råvara samt specifika krav för emissioner av formaldehyd och tryckimpregnerat virke. Det grundläggande kravet (O23) handlar om att alla trä- och bambubaserade material måste komma från hållbara områden, d.v.s. där råvaran inte kommer från: Skyddande områden Områden med oklart ägandeskap eller bruksrättigheter Olovligt skördat trä och/eller fiberråvara Gammal orörd skog och skog med högt skyddsvärde Genmodifierat trä eller plantor Ni verifierar detta genom en dokumenterad rutin/inköpspolicy som säger att all träråvara till det Svanenmärkta huset måste vara hållbart odlad (s.k. controlled wood). Spårbarhetscertifikat (Chain of Custody Certificate) bör användas för att dokumentera råvarans ursprung. Observera att såväl massiva som lim-, trä-, fanér- eller fiberbaserade produkter och material i byggnaden omfattas. Nästa krav (O24) berör stora produktgrupper av trä som takstolar, stomme och bjälklag, invändig panel, fasad, dörrar, fönster och golv m.fl. Se kriteriedokumentet för en detaljerad lista. För dessa produktgrupper ska träråvaran vara hållbart odlad (d.v.s. uppfylla kraven i O23). Ni dokumenterar detta genom att ange träslag och geografiskt ursprung/land. Bilaga 10 i kriteriedokumentet kan användas. Dessa två krav innebär alltså att det ska finnas en inköpsrutin som säkrar spårbarhet på alla inköp av trä och bambu samt för de användningsområden där trä och bambu ofta används ska ni visa att spårbarhet och inköpspolicyn fungerar i praktiken. Slutligen ställer kriterierna krav på att minst 50 procent av vissa husdelar ska byggas av virke från certifierat skogsbruk (O25). Detta krav gäller endast virke i takstolar, stommar och bjälklag samt till invändiga paneler och utvändiga fasader inklusive balkonger, terrasser och verandor. PVC är den vanligaste klorinnehållande plasten Nano-partiklar definieras som mikroskopiska partiklar med dimensioner < 100 nm. Nanometaller är t ex. nano-silver (som kan finnas i vitvaror) och nanokoppar. Spår av partiklar i nano-storlek och som inte har tillsatts för att uppnå en specifik funktion i produkten, omfattas inte av kraven.

10 Enligt O25 ska hälften av virket till dessa husdelar komma från områden där odling och drift är certifierad enligt en nationell skogsbruksstandard som även är godkänd av Nordisk Miljömärkning. Licensansökaren kan välja mellan att räkna på vikt eller volym och får även räkna med andra husdelar (t.ex. golv och byggskivor) i beräkningen av andelen certifierat trä. Det är den totala andelen virke från dessa delar som ska uppgå till 50 procent eller mer. Krav 025 är komplext och det kan vara svårt att kommunicera exakt vilken verifikation som krävs. Ha en tät kontakt med din handläggare på Miljömärkning Sverige. Det är viktigt att notera att Nordisk Miljömärkning har en intern rutin för godkännande av nationella skogsbruksstandarder. Vår godkännandeprocess syftar till att säkerställa att skogsbruksstandarden: är välbalanserad mellan ekonomiska, ekologiska och sociala intressen; är allmänt tillgänglig och har utvecklats i en öppen process där ekonomiska, ekologiska och sociala intressen har bjudits in att delta; innehåller absoluta krav. e) Andra krav på byggprodukter, material och interiörer O28 Fasad- och takbeklädnad Fasad- och takbeklädnad får inte innehålla bly eller vara gjord av mer än 10 vikt-% koppar. Innehålla ska även i detta fall tolkas som att det inte ska vara avsiktligt tillsatt och ingå med mer än 100 ppm. Bakgrunden till detta krav är metallernas giftighet och effekter på både människor och miljö. Tidigare versioner av miljömärkningskriterierna för hus har även innehållit restriktioner mot zink, men dessa är helt borttagna. Krav O28 omfattar inte anordningar för avvattning (hängrännor, stuprör och liknande). O29 Plastytskikt Detta krav innebär att klorerad plast inte får användas på invändiga golv-, tak- och väggbeklädnader. Kravet gäller inte tekniska utrymmen som hisschakt, undercentraler, fläktrum och liknande. Däremot omfattas hissens interiör/insida. Slutligen granskar vi även att certifieringssystemet och certifieringsorganen är opartiska och trovärdiga. Er handläggare på Miljömärkning Sverige kan ge mer information. Nordisk Miljömärkning samordnar kraven i sina olika produktgrupper. Det betyder att Svanenmärkta fönster, byggskivor, dörrar, golv, kök och inredningar samt hållbart/beständigt trävirke automatiskt uppfyller träkraven. Poängkrav P7 ger licensansökaren möjlighet till 1 poäng om mängden virke enligt O25 är mer än 60 procent av den totala virkesmängden inom produktgrupperna. Krav O26 förbjuder tryckimpregnerat virke med vissa undantag, se kriteriedokumentet. Svanenmärkt hållbart virke uppfyller kravet och kan användas. Krav O27 syftar till att minimera emissioner av formaldehyd och gäller trä- och bambumaterial till byggskivor, golv, möbler och fasta inredningar och som innehåller mer än 3 viktsprocent formaldehydbaserade tillsatser. Från och med den 1 januari 2013 får innehållet av fritt formaldehyd inte överstiga 4 mg/100 gram torrsubstans. Även om gränsvärdet till dess är det dubbla (8 mg formaldehyd/100 gram torrsubstans) måste licensansökaren ha en rutin som säkerställer att produkter som köps in till en Svanenmärkt byggnad klarar de hårdare kraven efter årsskiftet 2012/2013. Se kriteriedokumentet och bilaga 12 a, 12 b, 12c och 13 för mer information kring formaldehyd. De vanligaste skogsbruksstandarderna är PEFC och FSC Med inredningar menas garderobs- och köksinredning. Inredningsdetaljer som hatthylla omfattas inte, ej heller inspektionsluckor av trä. För MDF-skivor gäller 5 mg formaldehyd/100 gram torrsubstans O30 Fönster och ytterdörrar Flertalet livscykelanalyser av fönster visar att det är energieffektiviteten som är det viktigaste. Detta fångas indirekt upp genom kravet på byggnadens energianvändning (O4). Krav O30 kompletterar med krav på återvunnen råvara i materialet. Polymermaterial i karm, båge, dörrblad och liknande ska vara producerat av minst 30 % återvunnet polymermaterial. Med återvunnen råvara menas råvaror som producerats, konsumerats och sedan återvunnits. Även spill från annan tillverkning än tillverkning av dörrar och fönster (s.k. produktionsspill) räknas in. Kravet på återvunnet polymermaterial ska inte appliceras på isoleringen i en dörr t.ex. polyuretan (PUR). Ett entréparti räknas som ytterdörr och inte som fasad. En garageport och liknande räknas också som ytterdörr. Observera att träkravet O24 också ska uppfyllas för fönster och dörrar.

11

12 O31 Snålspolande toaletter Alla toaletter som installeras ska vara snålspolande och ha två spollägen som är inställda på maximalt 3 respektive 6 liter. Detta är i princip standard redan i dag och torde inte var något problem att uppfylla. O32 Sopsorteringskärl Detta krav säkerställer att bostäderna redan vid inflyttning är utrustade med kärl för källsortering av avfallet. Vilka fraktioner som sorteras styrs av olika länders och kommuners prioriteringar och ligger utanför Nordisk Miljömärknings påverkan. Avfallskvarn räknas inte som en fraktion. O33 Sopsorteringsstation för flerbostadshus, radhus- och förskolebyggnader Det är viktigt att det Svanenmärkta huset erbjuder goda möjligheter till fastighetsnära källsortering redan vid inflyttning. Kravet är att det ska finnas en källsorteringsstation med minst sex avfallsfraktioner i anslutning till byggnader med mer än åtta lägenheter. Vilket avstånd från entrén som kan anses vara i anslutning bedöms från fall till fall men följande avstånd är riktvärden: Hushållsavfall, matavfall: 50 m Tidningar, förpackningar: 100 m Grovavfall, batterier, elavfall: 200 m Källsorteringsstationen måste inte nödvändigtvis ligga i byggnaden eller på samma fastighet men den måste vara dimensionerad för att klara behovet från det Svanenmärkta huset. Om det redan finns en sopsorteringsstation i nära anslutning till det Svanenmärkta huset kan den användas, förutsatt att den uppfyller kravet. Kvalitetsledning och kontroll av byggprocess samt Instruktioner för boende och förvaltare Här återfinns en blandning av krav som samtliga gäller på byggplatsen både för licensansökaren och för underentreprenörer. Kraven gäller också för prefab-tillverkaren för de prefab-delar som prefabriceras som normalt skulle platsbyggts. Alla rutiner som har med kvalitetssäkring att göra bör finnas på plats innan huset börjar byggas. Undantag kan göras efter godkännande från din handläggare. O34 Radon Nordisk Miljömärkning kräver att gränsvärden för radon följs i det egna landet. För detta krävs väl fungerande förebyggande rutiner. I rutinerna kan exempelvis ingå undersökning av mark och fyllnadsmaterial, byggnadsanpassningar därefter samt en beskrivning av vilka åtgärder licensansökaren vidtar om man identifierar risk för radonvärden över nationella gränsvärden. Beroende på omständigheterna kan vi vilja se en plan för korttidsmätning. 035 Materialkrav För att säkerställa att produkter och material uppfyller kriterierna måste även underentreprenörer informeras om vad som gäller och styras av licensinnehavaren. Alltså måste ni ha fastställda arbetssätt för att underentreprenörer får sina produkter och material granskade och godkända. Detta kan göras på olika sätt. Det troligtvis enklaste är att bygga upp en kollektion med Svanengodkända produkter som kan användas i alla projekt. Alternativt kan man styra på funktion men med tillägg att alla material måste granskas och godkännas av Miljömärkning Sverige. O36 Avfallshantering i byggprocessen och P8 Mätningar av avfallsfraktioner Här ställer vi krav på att det finns en genomtänkt avfallshantering i byggprocessen. Vi vill se avfallsplan och avfallsrutiner eller ett avtal med avfallsentreprenör. Kraven gäller avfallshanteringen på byggarbetsplatsen inkluderat de underentreprenörer som utför arbete på byggarbetsplatsen samt underleverantör av prefabricerade (normalt platsbyggda) delar. I de fall prefabrikanten har certifiering enligt ISO godtas det som bevis för en fullgod avfallshantering. Genom poängkravet ges möjlighet till en (1) poäng om tre fraktioner avfall källsorteras, mäts och dokumenteras. Källsorteras ytterligare två fraktioner ges totalt två poäng. Restfraktionen osorterat avfall räknas som en fraktion. Licensansökaren måste visa att kravet uppfylls även hos eventuella prefab-tillverkare. O37 Fuktsäkring Fuktförekomst är generellt den största orsaken till dålig inomhusmiljö. Fuktkravet består av fyra viktiga delar: Krav på att nationella rekommendationer för låg fukthalt i material ska följas. Rutiner för att skydda material från fukt vid hantering och lagring, inkl. mottagningskontroll. Krav på fuktkontroll. När huset byggs ska höga fukthalter i träkonstruktioner förhindras. Krav på fuktkontroll i betongplatta. Rutiner för bedömning av fukt i material och konstruktion samt rutiner för att hantera och åtgärda fuktrisker är ett minimum. Fuktkraven gäller även underentreprenörer. ByggaF och fuktsäkerhetsprojektering är bra hjälpmedel. I de fall fuktmätning har genomförts vill vi se mätresultat. O38 Säkert utförande av vatteninstallation Detta krav omfattar både vatteninstallationer och utförande av våtrum och andra utrymmen som har trycksatta vattenledningar som kök och tvättstugor. För Svanenmärkning krävs att nationella branschregler/ -rekommendationer följs. I Sverige finns Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) och Golvbranschens våtrumskontroll (GVK). Tänk på att branschreglerna ändras med tiden så att ni följer de aktuella branschreglerna. I de fall som licensansökaren exempelvis köper prefabricerade badrum är det ändå licensinnehavaren som har ansvar för att krav O38 uppfylls. Ett skriftligt avtal mellan licensansökaren och prefabrikanten som tydliggör och reglerar detta är ett bra sätt att säkerställa detta.

13 O39 Kontroll under byggnation Kravet syftar till att säkerställa en god kvalitetskontroll under byggprocessen. Kravet innebär att det ska finnas en eller flera kvalitetsansvariga som ansvarar för att kontrollprogram utarbetas och följs. Kontrollplanen ska minst innehålla följande områden: Radon Materialkrav enligt kriterierna Avfallshantering i byggprocessen Fuktsäkring av byggmaterial Fuktsäkert utförande av konstruktion Säkert utförande av vatteninstallationer Elinstallationer Ventilation Värmesystem Vi ställer även krav på kvalitets-/kontrollansvariges kompetens. Dessutom ska licensinnehavaren ha ett kvalitetssystem implementerat i verksamheten som garanterar kvalitetssäkringen enligt ovan. Kvalitetssystemet ska helst vara certifierat. Licensansökarens kvalitetsrutiner ska även följas av underentreprenörer. O40 Besiktning av den färdiga byggnaden och O41 Kontroll av kvalitet Dessa två krav hör ihop. O40 säkerställer att licensinnehavaren har en rutin för att genomföra för- och slutbesiktning. Krav O41 reglerar omfattningen av kontrollen och säkerställer att din handläggare får ta del av besiktningsrapporten/slutbesiktningsprotokollet. Tanken med förbesiktning är att hitta brister och kunna åtgärda, innan slutbesiktning. Kontrollen ska utföras av oberoende besiktningsman med relevant kompetens och licensansökaren ska ha rutiner för att hantera och korrigera eventuella fel och brister som upptäcks. Det spelar ingen roll om besiktning har genomförts på licensinnehavarens initiativ eller av en annan part då licensinnehavaren inte är byggherre. I Sverige uppfylls stora delar av O41 genom den lagstadgade oberoende besiktningen. Observera att för Svanenmärkning krävs att besiktningen utöver uppenbara byggfel och en bedömning av den byggnadstekniska kvalitén, även omfattar uppfyllande av kontrollplan enligt O39. O41 innebär att avtal med kontrollant samt slutbesiktningsprotokoll för den första Svanenmärkta byggnaden och minst 5 procent av de efterföljande ska uppvisas som verifikat. O42 Sammanräkning av poäng Kriteriedokumentet ger möjlighet till totalt 22 poäng. Hälften är energirelaterade och hälften är poäng kopplade till material och avfall. Ni anger vilka poäng som ni avser att samla i tabell 4 i kriteriedokumentet. Det kan vara så att ett typhuskoncept erhåller en viss poängsumma och poängfördelning medan det enskilda byggprojektet väljer en annan fördelning. Det viktiga är att minst 9 av maximalt 22 poäng erhålls. O43-O49 Kvalitetsledning Det är av central betydelse att licensansökaren kan styra underleverantörer och processer som ingår i produktionen av det Svanenmärkta huset. Det kan lätt uppstå missuppfattningar mellan inblandade parter kring roller och ansvar, nyanställda kan tillkomma och behov av ändringar kan uppstå under produktionstiden. Därför finns krav på rutiner för följande: Yrkesarbetare, chefer och arbetsledare samt underentreprenörer som deltar i byggprocessen ska ha relevant kunskap så att Svanens krav kan uppfyllas. Lagar och förordningar ska följas. Detta intygas då ni skriver under ansökan. Licensansökaren ska beskriva organisationsstrukturen och ange ansvariga kontaktpersoner för olika delar. Planerade ändringar ska meddelas Nordisk Miljömärkning för godkännande. Detsamma gäller oförutsedda avvikelser som påverkar kraven. Nya material som tillkommer efter att licens har utfärdats ska meddelas din handläggare för godkännande. Tänk på att detta även gäller underentreprenörer. Reklamationer och klagomål ska dokumenteras och hanteras och det ska vara tydligt för de boende vart de ska vända sig. Licensinnehavaren ska sammanställa och spara dokumentation över byggda hus i minst 5 år efter inflyttning. Kravet omfattar specifikt dokumentation som verifierar täthetskravet (O3), materialkraven (O13-O33) och kraven till byggprocessen (O34-O41). Varje år ska licensinnehavaren skicka in en sammanställning över uppförda Svanenmärkta hus med adress och fastighetsbeteckning eller motsvarande. En kopia på ansökan inklusive all dokumentation inklusive fakta och beräkningsunderlag ska förvaras hos licensinnehavaren under licensens giltighetstid. Materiallistan ska löpande uppdateras allt eftersom nya material godkänns, se O46. Enligt nya PBL som trädde i kraft 2 maj 2011, ersätts kvalitetsansvarig av kontrollansvarig

14 O50 Marknadsföring För att undvika missuppfattningar kring vad som får marknadsföras och hur marknadsföringen får gå till, ska licensansökaren skriva under Nordisk Miljömärknings marknadsföringsregler, se bilaga 14 i kriteriedokumentet. OBS, regelverket är reviderat i juni 2011 och finns att läsa på vår hemsida: O51 Allmän information och underhållsplan Kriteriedokumentets allra sista krav kräver en underhållsplan som innehåller de viktigaste delarna och produkterna ur ett underhållsperspektiv. Om speciella produkter rekommenderas ska dessa klara materialkraven i kriteriedokumentet avsnitt 3 eller vara miljömärkta med Svanen eller EU Ecolabel. I krav O51 anges VVS, fönster, golv och elinstallationer som exempel på delar som underhållsplanen ska omfatta. En viktig information som ska vara med i underhållsplanen är om en lekman kan utföra underhållsarbetena eller om det krävs en behörig person för detta. Kravet kan uppfyllas av drift- och skötselinstruktioner, underhållsplan och boendepärm tillsammans. Om inte dessa dokument finns framtagna när man arbetar med sin ansökan om Svanenlicensen så kan innehållsförteckningar räcka som dokumentation tills de fullständiga dokumenten har tagits fram. MILJÖMÄRKNING SVERIGE S:t Paulsgatan Stockholm

Svanenmärkta hus - en ansökarvägledning

Svanenmärkta hus - en ansökarvägledning SvanenmärktA husen ansökarvägledning Denna vägledning har tagits fram i syfte att underlätta för er som tänker ansöka eller har påbörjat er ansökan om Svanenmärkning av hus. Vägledningen ska läsas som

Läs mer

Fördelar med det Svanenmärkta huset:

Fördelar med det Svanenmärkta huset: SVANENMÄRKTA HUS Bygg- och fastighetssektorn är en stor energianvändare och därmed även en stor klimatpåverkare. En ökad medvetenhet i branschen om hur man belastar miljön så lite som möjligt får därför

Läs mer

Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard

Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard passivhusnorden2013@cit.chalmers.se johnny.kellner@veidekke.se Kv. Dorabella i Annedal (Boutställning 2012) Ark: Joliark

Läs mer

Svanenmärkning av Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader

Svanenmärkning av Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader Svanenmärkning av Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader Version 2.3 15 december 2009 31 december 2014 Nordisk Miljömärkning Adresser Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig

Läs mer

Svanenmärkning av Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader

Svanenmärkning av Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader Svanenmärkning av Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader Version 2.10 15 december 2009 31 december 2015 Nordisk Miljömärkning Adresser Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig

Läs mer

Varför Svanenmärkta byggnader? Miljömärkning Sverige Sara Bergman 4 juni 2013

Varför Svanenmärkta byggnader? Miljömärkning Sverige Sara Bergman 4 juni 2013 Varför Svanenmärkta byggnader? Miljömärkning Sverige Sara Bergman 4 juni 2013 Märk skillnaden med Nordens officiella miljömärke Skapades 1989 Statligt ägt bolag och drivs utan vinstintresse Miljöfrågor

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Svanenmärkning av Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader

Svanenmärkning av Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader Svanenmärkning av Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader Version 2.13 15 december 2009 31 oktober 2017 Nordisk Miljömärkning Adresser Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (5) INNEHÅLL 1 ALLMÄNT 4 2 ENERGIBEHOV 4 3 U-VÄRDEN 4 4 TÄTHET 5 5 ÖVRIGT 5 3 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (5) INNEHÅLL 1 ALLMÄNT 4 2 ENERGIBEHOV 4 3 U-VÄRDEN 4 4 TÄTHET 4 5 ÖVRIGT 5 3 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument

Läs mer

Foto: Staffan Söderbäck. TellHus Svanen: Det första Svanenmärkta flerbostadshuset i Norden

Foto: Staffan Söderbäck. TellHus Svanen: Det första Svanenmärkta flerbostadshuset i Norden Foto: Staffan Söderbäck TellHus Svanen: Det första Svanenmärkta flerbostadshuset i Norden Veidekke Skandinaviens fjärde största byggbolag 1 1 2 2 3 3 Fem avgörande händelser i Veidekkes historia. 1 andra

Läs mer

Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning

Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning Projektnamn, Projektnummer Upprättad av: Fuktsakkunnig, ort, datum Godkänd av: Byggherre, ort, datum Senast reviderad Datum Fuktsäkerhet i byggprocessen. Version 1.0. 1 Anvisning

Läs mer

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 1. Orientering Projekt: Tillbyggnad av fritidshus Byggherre: Helena och Björn Tegeberg Fastighetsbeteckning: Haninge Fåglarö 1:39 Diarienr/bygglov: Bränningevägen

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: 2012-01-17 Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (6) INNEHÅLL 1 ENERGIBEHOV 4 2 KRAV PÅ BYGGNADSDELAR 5 3 TÄTHET 5 4 MILJÖKLASSNING 5 5 ÖVRIGT 6 3 (6) FÖRKLARING

Läs mer

Materialinventering sammanställning

Materialinventering sammanställning 1 (6) Miljöförvaltningen Materialinventering sammanställning Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Byggherre Kontaktperson Telefon Byggnads- och fastighetsbeskrivning Byggnadstyp (t.ex.

Läs mer

Din guide till kemikalieverktyg

Din guide till kemikalieverktyg Din guide till kemikalieverktyg Om du har kemikunskaper kan du lära dig mycket om de produkter du använder och hur du ska minska risken för att påverka miljö och hälsa. Har du inga förkunskaper men snabbt

Läs mer

Att bygga för framtiden om hållbart byggande.

Att bygga för framtiden om hållbart byggande. Att bygga för framtiden om hållbart byggande Sara.bergman@svanen.se Disposition Om Svanen -Nordens officiella miljömärke Svanenmärkta byggnader - vad kännetecknar dem? Miljökrav och brandskydd Fråga gärna!

Läs mer

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande)

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande) RENOVERING OCH OMBYGGNATION Policy för medlemmar i Brf Pontonjären 3 Åtgärder som enligt Bostadsrättslagen (7 kap. 7 ) kräver styrelsens godkännande Ingrepp i bärande konstruktion Ändring av befintliga

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet 2009 ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet Rickard Norlin Riksbyggen 2009-06-15 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på

Läs mer

Rivningsplan med tillhörande materialinventering

Rivningsplan med tillhörande materialinventering 1(7) Rivningsplan med tillhörande materialinventering Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Fastighet, ärende och sökande Instruktioner, steg 1 och 2 1. Moment Kontrollant Referens Metod Intyg Notering Datum Sign.

Fastighet, ärende och sökande Instruktioner, steg 1 och 2 1. Moment Kontrollant Referens Metod Intyg Notering Datum Sign. Kontrollplan för små åtgärder och ändringar Information om små åtgärder och ändringar Enligt plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen finns det ett flertal byggåtgärder som normalt sett inte

Läs mer

NOV/ 2015 ALLT OM DÖRRAR. Nyhetsbrev Arkitekter

NOV/ 2015 ALLT OM DÖRRAR. Nyhetsbrev Arkitekter NOV/ 2015 ALLT OM DÖRRAR Nyhetsbrev Arkitekter TEMA: HÅLLBARHET Att som tillverkare av byggprodukter ägna sig åt hållbarhet innebär idag att man behöver arbeta med en lång rad olika miljösystem. Dessutom

Läs mer

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Kursprogram Bakgrund Skärpta regler för fukt i byggnader gäller i BBR sedan 2007. Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25 ÅTGÄRDSRAPPORT Anticimex Energideklaration SE-QE-Energi-SD-700, bil 2, Åtgärdsrapport, utg 7 2009-03-16 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Skoghem 21 Byggnadens adress: Skoghemsvägen 2 A, 217 74 Malmö

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Välj ett Svanenmärkt tryckeri Det finns flera olika märken. Å andra sidan räcker det gott med ett. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med

Läs mer

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 1(10) Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 Svar mailas till remiss@boverket.se Datum 2016-08-22

Läs mer

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar Exploateringsnämndens handlingsplan Stadens energikrav vid markanvisningar Bakgrund Staden ska vara pådrivande i utvecklingen av en hållbar stadsutveckling genom sitt eget agerande och genom att samarbeta

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 Svar mailas till remiss@boverket.se Datum 2016-08-22 Remisslämnare

Läs mer

Måla medvetet. Om miljö och målning utomhus och inomhus

Måla medvetet. Om miljö och målning utomhus och inomhus Måla medvetet Om miljö och målning utomhus och inomhus Vår vision är att alla våra färger ska bli vattenburna All färg innehåller någon form av lösningsmedel vars uppgift är att göra färgen målningsbar

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Heby Risänge 1:6 Byggnadens adress Risänge 130 74047 Harbo Datum 2016-07-07 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration har

Läs mer

Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629

Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629 Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629 Byggherre: JB Kollberg & Company AB Ansvarig Fastighetsmäklare: Välkommen till Värmdövägen 629, Björknäs! Med centralt läge, bland Björknäs trevliga villabebyggelse, tillgång

Läs mer

Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd Följande handlingar skall bifogas din ansökan/anmälan: Ansökan Fasadritning Förslag till kontrollplan Sektionsritning Teknisk

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

THORSELL KONSTRUKTION AB KONSULTERANDE I BYGGFACKET

THORSELL KONSTRUKTION AB KONSULTERANDE I BYGGFACKET THORSLL KONSTRUKTION AB KONSULTRAND I BYGGFACKT Kontrollplan enl PBL 1 Orientering Projekt: Björkkällan 1, Råsunda Byggherre: Mats Pettersson Fastighetsbeteckning: Björkkällan 1 Diarienr/bygglov: Kommun:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintergatan 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintergatan 5 Utgåva 1:1 2014-02-07 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintergatan 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien)

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien) 1/6 Ansökan byggförsäkring Offert/beställning Offert önskas på byggförsäkring för nedan projekt Byggförsäkring beställs för nedan beskrivna byggprojekt (vid detta val skickas premiefaktura utan föregående

Läs mer

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Kort om Lokalförvaltningen Förvaltar offentliga lokaler för Göteborgs Stad: - förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295 Utgåva 1:1 2014-02-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:295 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Byggherrens fuktsäkerhetskrav och krav på aktiviteter

Byggherrens fuktsäkerhetskrav och krav på aktiviteter Byggherrens fuktsäkerhetskrav och krav på aktiviteter Nedan följer förslag på tekniska krav och krav på aktiviteter som byggherren kan ställa utöver samhällets krav. Byggherren gör överväganden avseende

Läs mer

Bilaga B: Kravspecifikation

Bilaga B: Kravspecifikation Bilaga B: Kravspecifikation Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus Målsättning Att få fram kompletta system för värmeåtervinning av ventilationsluften i befintliga flerbostadshus.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013. Byggprocessen

2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013. Byggprocessen 2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013 Byggprocessen Illustration: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket Förslag till riktlinjer för handläggning och rutiner under byggprocessen, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter Malmö stad Miljöförvaltningen er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur en inventering skall utföras.

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

Materialdokumentation - Miljöbyggnad Miljöbyggnad version 2.1 utgåva 120101

Materialdokumentation - Miljöbyggnad Miljöbyggnad version 2.1 utgåva 120101 Materialdokumentation - Miljöbyggnad Miljöbyggnad version 2.1 utgåva 120101 1 Materialdokumentation är ett krav vid miljöcertifiering Miljöcertifiering av byggnader blir ett allt vanligare hjälpmedel för

Läs mer

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 Svar mailas till remiss@boverket.se Datum 2016-08-21 Remisslämnare

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12 Utgåva 1:1 2014-05-14 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Odalbonden 12 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

Blomsterbutik Ansökan 2009:C

Blomsterbutik Ansökan 2009:C Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Blomsterbutik Ansökan 2009:C Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren för nedan angiven Produkt. Ansökan skickas

Läs mer

Detaljerade MILJÖKRAV för Fastighetskontoret

Detaljerade MILJÖKRAV för Fastighetskontoret Detaljerade MILJÖKRAV för Fastighetskontoret 1. Syfte och utgångspunkt Detta miljökrav gäller för projektering och byggande på uppdrag av Fastighetskontoret, Nacka Kommun. Miljöplanen ställer krav på följande

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy

Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Bekväma bostäder i enplans radhus på utmärkt läge i Närpes centrum MR BYGGER ER FRAMTID byggarna Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Vi fortsätter skede II i vårt

Läs mer

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm Funderar du på att renovera din lägenhet? Som bostadsrättshavare har du många rättigheter, men även en del skyldigheter. Att äga en bostadsrätt innebär inte att du äger lägenheten. Det innebär medlemskap

Läs mer

Att ställa energikrav vid nybyggnation

Att ställa energikrav vid nybyggnation Att ställa energikrav vid nybyggnation Utmaningar och möjliga lösningar Jens Johansson Miljöstyrningsrådet www.msr.se Bred avstämning - intressenter MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSSTÖD PRISBELÖNT I EU

Läs mer

Säker Vatteninstallation

Säker Vatteninstallation Kjell-Åke Henriksson, Installationsvarig, JM Bostad JMs verksamhet JM Bostad: Nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen på expansiva orter Ystad 2007 2 JMs Projektutvecklingscykel Förvärv Förvaltning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KARSEGÅRDEN 6:7 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-27 Byggnadens adress: KARSEGÅRDSVÄGEN 38 43931 ONSALA Utetemperatur: 3 C Expert:

Läs mer

Information och tillsyn i Hörby kommun

Information och tillsyn i Hörby kommun M Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 80 00 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Tillsyn av icke-anmälningspliktiga hygienlokaler (massörer, kroppsvård) Lokalt

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst Varför energideklaration? Varför är energideklarationen bra för dig som byggnadsägare? Det övergripande syftet med en energideklaration av byggnader är att hushålla

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala - Årsta 52:5 Byggnadens adress Sellerigatan 7 754 49 Uppsala Datum 2016-08-22 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Att ställa energikrav och följa upp

Att ställa energikrav och följa upp Att ställa energikrav och följa upp Svante Wijk Energistrateg, NCC Construction NCC Construction Sverige AB 1 Lagkraven skärps Exempel flerbostadshus i Göteborg Följden av tuffare energikrav Marginalerna

Läs mer

12 Tillverkning av produktionshjälpmedel

12 Tillverkning av produktionshjälpmedel 12 Tillverkning av produktionshjälpmedel KRAVs regler för produktionshjälpmedel talar om vilka typer av produktionshjälpmedel för växtodling (inklusive trädgårdsodling) som kan KRAV-märkas och vilka kriterier

Läs mer

Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader

Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader ByggaF L E www.fuktcentrum.se www.lufttathet.se Finansiärer till ByggaE ByggaE utvecklas i samverkan med företagen inom FoU Väst. Finansieras av:

Läs mer

Fastighetsbranschens Energidag 2016

Fastighetsbranschens Energidag 2016 Fastighetsbranschens Energidag 2016 Skärpta energikrav skärps ytterligare Vad blir nästa steg 1 Mats Östlund AB Svensk Byggtjänst 2 Svensk Byggtjänst 1 Plan- och bygglagen, PBL Byggnadsverks tekniska egenskaper

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av flerfamiljshus Kvalitetssäkra!

Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av flerfamiljshus Kvalitetssäkra! Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av flerfamiljshus Kvalitetssäkra! Eva Sikander eva.sikander@sp.se www.sp.se Syfte 1,4 miljoner lägenheter och 600 000 småhus har våtrum och rörinstallationer

Läs mer

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING GENERELLT ENTREPRENADBESKRIVNIG ENTREPRENADBESKRIVNING UTG. 2 2014-08-08 Åtagande gäller nybyggnation av enfamiljshus baserat på plan- och fasadritningar, leveransbeskrivning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration parhus Fastighetsbeteckning Uppsala- Svartbäcken 8:31 Byggnadens adress Ingvarsgatan 71 75334 Uppsala Datum 2016-01-29 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOTTEN 1:245 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-11-04 Byggnadens adress: TOTTHYLLAN 31 83013 ÅRE Utetemperatur: -3 C Expert: Johan

Läs mer

Välkommen. Friliggande villa - Sörmarken Kv Klippingen - Tomt 16. Utgångspris : 3 125 000 kr, Boarea: ca 150 m²

Välkommen. Friliggande villa - Sörmarken Kv Klippingen - Tomt 16. Utgångspris : 3 125 000 kr, Boarea: ca 150 m² Objektbeskrivning Välkommen Friliggande villa - Sörmarken Utgångspris : 3 125 000 kr, Boarea: ca 150 m² Mäklare: Andreas Bergqvist Telefon: 033-10 77 99, Mobiltelefon: 0733-46 09 16 e-post: andreas.bergqvist@maklarhuset.se

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF OXENGÅRDEN

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF OXENGÅRDEN ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF OXENGÅRDEN Föreningens namn Lägenhetens adress Lägenhetens nummer Namn innehavare 1 Telefon/Mobil Epost adress Namn innehavare 2 Telefon/Mobil Epost

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Materialinventering. Föroreningar i mark och byggnad Risk för markförorening Cisterner/oljetankar Oljeavskiljare Annat: Ingen risk för markförorening

Materialinventering. Föroreningar i mark och byggnad Risk för markförorening Cisterner/oljetankar Oljeavskiljare Annat: Ingen risk för markförorening Materialinventering 2 Inventeringens ingående avfallsslag Inventeringen avser identifiering av ändringens alla ingående avfallsslag Ja Nej, inventeringen avser endast identifiering av följande avfallsslag

Läs mer

Ombyggnad - processen Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn

Ombyggnad - processen Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn Ombyggnad - processen Per Lilliehorn Standardförändringar 2 Byggprocessen Min definition: Börjar med att någon vill bygga ett nytt hus eller bygga om ett befintligt och slutar med att byggnaden, efter

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

4.2.3 MINERGIE URSPRUNG OCH ORGANISATION

4.2.3 MINERGIE URSPRUNG OCH ORGANISATION Som tidigare beskrivits, beräknas den aktuella byggnadens energiprestanda och jämförs med kraven för det valda Minergie-klassningssystemet. Beräkningarna skickas till en Minergie-handläggare som bemyndigats

Läs mer

Enkätundersökning Hur jobbar företagen internt med fuktsäkerhetsfrågor? Fuktsäkerhetsprojektering Erfarenheter från Sverige

Enkätundersökning Hur jobbar företagen internt med fuktsäkerhetsfrågor? Fuktsäkerhetsprojektering Erfarenheter från Sverige Fuktsäkerhetsprojektering Erfarenheter från Sverige Jesper Arfvidsson Byggnadsfysik, Fuktcentrum Lunds universitet, LTH Enkätundersökning Hur jobbar företagen internt med fuktsäkerhetsfrågor? Viljan att

Läs mer

Byggvarubedömningens anvisningar och informationskrav för bedömning av produkter, Version Reviderad

Byggvarubedömningens anvisningar och informationskrav för bedömning av produkter, Version Reviderad Byggvarubedömningens anvisningar och informationskrav för bedömning av produkter, Version 2016-1. Dessa anvisningar ges för att beskriva vilken information som Byggvarubedömningen efterfrågar för bedömning

Läs mer

Siriusvägen. Mycket fräsch familjevilla! Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2. enligt överenskommelse. tidigast

Siriusvägen. Mycket fräsch familjevilla! Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2. enligt överenskommelse. tidigast Siriusvägen 29 Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2 Område Gatuadress Siriusvägen 29 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Mycket fräsch familjevilla! Löpande renoverad rymlig villa

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24 Utgåva 1:1 2014-05-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Barlingbo Lillåkre 1:24 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energiklass i Säljstöd

Energiklass i Säljstöd INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Energiklass i Säljstöd Mars 2014 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad

Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Åsa Wahlström CIT Energy Management LTH 2015-06-23 Varför Lågan? Bidra till att Sverige ska nå sina energimål genom att bostadsoch lokalsektorn starkt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tövädret 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tövädret 5 Utgåva 1:1 2014-04-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tövädret 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MARKANVISNING

CHECKLISTA FÖR MARKANVISNING CHECKLISTA FÖR MARKANVISNING TEKNISKA KONTORET STADSBYGGNADSKONTORET OMRÅDE X Innehåll 1. ALLMÄN INFORMATION... 2 2. MILJÖ- OCH KVALITETSLEDNINGSSYSTEM... 3 3. BYGGNADSMATERIAL OCH PRODUKTION... 3 4. TOMTMARK

Läs mer

Fuktbegrepp - definitioner

Fuktbegrepp - definitioner 1 Fuktbegrepp - definitioner Översikt SKEDE AKTIVITET RESULTAT UTFÖRARE PROGRAM Att (om)formulera byggherrens krav på fuktsäkerhet i program och AF eller i ett speciellt fuktsäkerhetsprogram Upprätta en

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö Renovering med fokus på energi och innemiljö Fastigheten på Katjas Gata 119 efter ombyggnad. Kan man göra lågenergihus av ett befintligt bostadshus från miljonprogrammet? Vi tänker göra ett allvarligt

Läs mer

2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd

2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd 2:1 Material och produkter 2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd 2 5 Allmänna regler för byggnader Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 9 kap. 1 PBL samt

Läs mer

Kvalitetssäkringssystem

Kvalitetssäkringssystem Kvalitetssäkringssystem för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus 1 Kvalitetssäkring vid renovering av flerbostadshus 2 Kvalitetssäkringssystemet - Överblick 3 Fem

Läs mer