MILJÖRAPPORT. Miljöledningssystem: Marinbasen har ett miljöledningssystem enligt ISO Systemet är ej certifierat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖRAPPORT. Miljöledningssystem: Marinbasen har ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Systemet är ej certifierat."

Transkript

1 MILJÖRAPPORT Grunddel För Södra Skärgårdens Skjutområde( ) år: 2011 version: 1 UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövare: Marinbasen Organisationsnummer: UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN Anlaggningsnummer: Anlaggningsnamn: Södra Skärgårdens Skjutområde Postnummer: Ort: Brännö, Vargö, Styrsö, Känsö m fl Besöksadress för anl.: SAKNAS Fastighetsbeteckningar: Känsö 2:1 () Kommun: Göteborg Huvudbransch och kod: Skjutfält, sportbanor mm (92.10) Övriga branscher och koder: EPRTR huvudverksamhet: (<Ej angiven>) EPRTR biverksamheter: Kod för farliga ämnen: Tillsynsmyndighet: Generalläkare Miljöledningssystem: Marinbasen har ett miljöledningssystem enligt ISO Systemet är ej certifierat. Koordinater: x Länk till anläggningens hemsida: Inlämnad: :14:27 Version:1 1 / 2

2 MILJÖRAPPORT Grunddel För Södra Skärgårdens Skjutområde( ) år: 2011 version: 1 KONTAKTPERSON FÖR ANLÄGGNINGEN Förnamn: Kajsa / Tony Efternamn: Frost / Johansson Telefonnummer: Telefaxnummer: E-postadress: c/o: Gatu-/boxadress: Box 527 Postnummer: Postort: Karlskrona JURIDISKT ANSVARIG (ANSVARIG FÖR GODKÄNNANDE) AV MILJÖRAPPORT Förnamn: Håkan Efternamn: Magnusson Telefonnummer: Telefaxnummer: E-postadress: c/o: Gatu-/boxadress: Box 527 Postnummer: Postort: Karlskrona Inlämnad: :14:27 Version:1 2 / 2

3 MARINBASEN Datum Beteckning Miljörapport för år 2011 Textdel Göteborgs skärgårdsskjutfält Försvarsmakten Marinbasen

4 SIDA 2 AV 15 Innehåll i textdel TEXTDEL VERKSAMHETEN Beskrivning av verksamheten Betydande förändringar i verksamheten under året Besluts- och ärendeförteckning Verksamhetens omfattning Verksamhetens miljöpåverkan GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER UNDER ÅRET Åtgärder enligt myndighetsbeslut och resultaten av dessa åtgärder Villkor Övriga åtaganden enligt ansökan Provisoriska villkor/föreskrifter Prövotidsutredning Råd, förelägganden från tillsynsmyndighet Åtgärder till följd av miljöbalkens allmänna hänsynsregler Utbildningsinsatser Skyddsåtgärder/begränsningar/försiktighetsmått Resurshushållning/återanvändning/återvinning Produktval Sanering/efterbehandling Åtgärder för att minska mängden farligt avfall Andra åtgärder Tillbud och störningar samt vidtagna åtgärder Tillbud som orsakat eller medfört risk för miljöpåverkan Inkomna klagomål eller annan uppmärksammad miljöpåverkan KONTROLL AV VERKSAMHETEN Risker Risker som identifierats Ändrade eller nya rutiner Ändrade rutiner för undersökning av verksamhetens risker Ändrade rutiner för fortlöpande miljöförbättrande arbete Styrande dokument för kontroll av verksamheten Förelagt kontrollprogram Program för verksamhetsutövares egenkontroll RESULTAT AV UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR, MÄTNINGAR, BERÄKNINGAR ELLER UPPSKATTNINGAR Enligt beslut om prövotid Enligt slutliga villkor Enligt råd eller förelägganden Enligt kontrollprogram Enligt program för verksamhetsutövares egenkontroll Övriga undersökningar och mätningar Sammanfattning BILAGOR BILAGA 1 1. BESLUTSFÖRTECKNING 2. ANVÄNDNING AV KEMISKA PRODUKTER 3. ENERGIFÖRSÖRJNING 4. ANVÄNDNING AV DRIVMEDEL 5. UTSLÄPP TILL LUFT 6. UTSLÄPP TILL VATTEN 7. UTSLÄPP TILL MARK 8. AVFALLSHANTERING

5 SIDA 3 AV 15 Textdel 1. Verksamheten 1.1 Beskrivning av verksamheten Verksamhetsbeskrivning Göteborg skärgårdsskjutfält innefattar öarna Galterö, Stora Stårholmen, Känsö, Känsö Fjärsskär, Knappen samt Stora- och Lilla Rävholmen. Verksamheten består i huvudsak av övnings- och skjutfältsverksamhet med sjögående och markgrupperande förband. Övningsverksamheten sker med både grov- och finkalibriga vapen samt sprängning. Inom området finns inga fasta skjutbanor. Skjutverksamhet bedrivs i terrängen samt som skjutning ut mot havet. Fältet nyttjas främst av marina förband samt av hemvärns- och frivilligorganisationer. 1.2 Betydande förändringar i verksamheten under året Inget att rapportera. 1.3 Besluts- och ärendeförteckning Redovisas i bilaga 1. Beslut finns, men har överklagats till regeringen. Tillståndet har inte vunnit laga kraft.

6 MARINBASEN Datum Beteckning 1.4 Verksamhetens omfattning Tillståndsgiven omfattning Faktisk omfattning under verksamhetsåret D = dag K = kväll N = natt vardagar helger vardagar helger vardagar helger Verksamheten saknar tillstånd. Tillståndsansökan inskickad till Länsstyrelsen , LedR beteckning : Beslutet har överklagats av flera parter. Nedan angivna ramar är de som angetts i tillståndsansökan. Omfattningen av verksamheten som bedrivits under året är de siffror som redovisas under förbrukat i nedanstående tabeller. Totalram för hela Göteborgs skärgårdsskjutfält Dygn Ammunition Dygn Vardagar lö/sö/helg Finkaliber Grovkaliber Hgr, sprängladdning, Totalt D K N D K N < 20 mm > 20 mm robot m.m. Max antal Förbrukade Kvar att nyttja

7 SIDA 5 AV 15 Ram för Galterö Dygn Ammunition Dygn Vardagar lö/sö/helg Finkaliber Lös amm Grovkaliber Handgranat Sprängning Sprängning Robot Totalt D K N D K N < 20 mm < 20 mm > 20 mm max 125 g max 2 kg Max antal Förbrukade Kvar att nyttja Speciella begränsningar för Galterö Robot Ammunition Robot Max antal Förbrukade Kvar att nyttja Ingen 12,7 mm får nyttjas Ram för Stora Stårholmen Dygn Ammunition Dygn Vardagar lö/sö/helg Finkaliber Lös amm Grovkaliber Handgranat Sprängning Sprängning Robot Totalt D K N D K N < 20 mm < 20 mm > 20 mm max 125 g max 2 kg Max antal Förbrukade Kvar att nyttja Speciella begränsningar för Stora Stårholmen Ingen 12,7 mm får nyttjas

8 SIDA 6 AV 15 Ram för Känsö Dygn Ammunition Dygn Vardagar lö/sö/helg Finkaliber Lös amm Grovkaliber Handgranat Sprängning Sprängning Robot Totalt D K N D K N < 20 mm < 20 mm > 20 mm max 125 g max 2 kg Max antal Förbrukade Kvar att nyttja Speciella begränsningar för Känsö 12,7 mm Ammnuition 12,7 mm Max antal Förbrukade Kvar att nyttja Robot Ammunition Robot Max antal Förbrukade Kvar att nyttja ,4 cm skarp Ammunition 8,4 cm Max antal Förbrukade Kvar att nyttja och 12 cm övn- och sprängvinggranat Ammunition 8 och 12 cm Max antal Förbrukade Kvar att nyttja Ram för Lilla Rävholmen Dygn Ammunition Dygn Vardagar lö/sö/helg Finkaliber Lös amm Grovkaliber Handgranat Sprängning Sprängning Robot Totalt D K N D K N < 20 mm < 20 mm > 20 mm max 125 g max 2 kg Max antal Förbrukade Kvar att nyttja Speciella begränsningar för Lilla Rävholmen 12,7 mm Ammnuition 12,7 mm Max antal Förbrukade Kvar att nyttja ,4 cm skarp Ammunition 8,4 cm Max antal Förbrukade Kvar att nyttja och 12 cm övn- och sprängvinggranat Ammunition 8 och 12 cm Max antal Förbrukade Kvar att nyttja

9 SIDA 7 AV 15 Ram för Stora Rävholmen Dygn Ammunition Dygn Vardagar lö/sö/helg Finkaliber Lös amm Grovkaliber Handgranat Sprängning Sprängning Robot Totalt D K N D K N < 20 mm < 20 mm > 20 mm max 125 g max 2 kg Max antal Förbrukade Kvar att nyttja Speciella begränsningar för Stora Rävholmen 8,4 cm skarp Ammunition 8,4 cm Max antal Förbrukade Kvar att nyttja och 12 cm övn- och sprängvinggranat Ammunition 8 och 12 cm Max antal Förbrukade Kvar att nyttja Ingen 12,7 mm får nyttjas

10 MARINBASEN Datum Beteckning 1.5 Verksamhetens miljöpåverkan Miljöpåverkan Miljöpåverkan vid fältet består av bl.a. Utsläpp till mark, luft och vatten från ammunition. Utsläpp till luft uppkommer i huvudsak i samband med båttransport till och från övningsområde, avgaser från arbetsmaskiner (flakmoped) för skötsel av anläggning vid Känsö, emissioner från eventuell sprängverksamhet. Buller som uppstår vid skjutningar, samt avfall som uppstår vid övningar. Eventuell störning på fågel och växtlivet i Södra skärgården 2. Genomförda åtgärder under året 2.1 Åtgärder enligt myndighetsbeslut och resultaten av dessa åtgärder Villkor Ja, Nej Ange beslutsdatum, myndighet, diarienummer Villkor för verksamheten finns ej Övriga åtaganden enligt ansökan Ja, Nej Ange eventuella åtagande i tillståndsansökan Tillståndsansökan inskickad. Beslut finns ej Provisoriska villkor/föreskrifter Ja, Nej Ange beslutsdatum, myndighet, diarienummer Provisoriska villkor finns ej Prövotidsutredning Ja, Nej Ange beslutsdatum, myndighet, diarienummer Prövotidsutredning finns ej.

11 SIDA 9 AV Råd, förelägganden från tillsynsmyndighet Ja, Nej Ange beslutsdatum, myndighet, diarienummer Föreläggande från Generalläkaren finns ej.

12 SIDA 10 AV Åtgärder till följd av miljöbalkens allmänna hänsynsregler Utbildningsinsatser Ja Nej Marinbasen håller årligen ett antal tillfällen med grundläggande miljöutbildning för garnisonens personal. All personal vid Marinbasen skall genomgå utbildningen en gång. Den grundläggande utbildningen följs upp av arbetsplatsspecifika utbildningar. Personal från Marinbasen har också deltagit vid ett antal externa miljöutbildningar under året. Utbildning Antal utbildade Grundläggande miljöutbildning (2h) 131 Sparsam körning (4h+1h) 5 Miljöutbildning för TU-elever 6 (kaptensutbildning) Skyddsåtgärder/begränsningar/försiktighetsmått Ja Nej Ca 95 % av hylsorna har samlats in Resurshushållning/återanvändning/återvinning Ja Nej Inom Göteborgs skärgårdsskjutfält lämnas inget avfall, utan eventuellt uppkommet avfall tas med och sorteras på kasernområdet vid Göteborgs garnison Produktval Ja Nej Sanering/efterbehandling Ja, Nej Sanering av kulfång Ja, Nej Rensning av skjutfält från metallskrot Ja Nej Hylsor samlas in. I övrigt plockar nyttjaren upp efter sig. Storstädning av inför sommaren har genomförts på Stora Rävholmen under Juni Åtgärder för att minska mängden farligt avfall Ja, Nej Andra åtgärder Ja Nej

13 SIDA 11 AV Tillbud och störningar samt vidtagna åtgärder Tillbud som orsakat eller medfört risk för miljöpåverkan Ja Nej Inkomna klagomål eller annan uppmärksammad miljöpåverkan Ja Nej Tre omgångar med klagomål på verksamheten har inkommit under året. Samtliga klagomål har först ställts till Generalläkaren som i sin tur har vänt sig till Försvarsmakten, Marinbasen, för kommentarer. Klagomål på verksamheten 27 april Klagomål på klotter, eldning av avfall och påverkan på fornlämningar på Stora Rävholmen inkom till Generalläkaren som begärt Marinbasen yttrande. Bilder bifogades klagomålen. Marinbasen har vidtagit och presenterat åtgärder till Generalläkaren. Inga ytterligare åtgärder vidtas. GL Dnr , MarinB Dnr :10542, GL Dnr Klagomål på verksamheten april Ca 30 synpunkter/klagomål inkom till Generalläkaren på verksamheten vid skärgårdsskjutfältet. Marinbasen har kommenterat synpunkterna/klagomålen till Generalläkaren. Inga ytterligare åtgärder på grund av inkomna klagomål. GL Dnr , MarinB Dnr : Klagomål på verksamheten 17 oktober Två klagomål inkom till Generalläkaren efter Amf1 övning i Göteborgs skärgård. Klagomålet avsåg svävare som transporterade personal inom skärgården. Marinbasen har i samråd med Amf1 bemött klagomålen. Inga ytterligare åtgärder på grund av inkomna klagomål. GL Mail MarinB beteckning :56257, MarinB Dnr : GL Mail om ärendet avskrivet Kontroll av verksamheten 3.1 Risker Risker som identifierats Ja Nej Eventuell drivmedelshantering på övningsområdet Brand på övningsområdet vid skarpskjutning Överträdelse mot naturreservat och Natura 2000 bestämmelser. Buller

14 SIDA 12 AV Ändrade eller nya rutiner Ändrade rutiner för undersökning av verksamhetens risker Ja Nej Ändrade rutiner för fortlöpande miljöförbättrande arbete Ja Nej 3.3 Styrande dokument för kontroll av verksamheten Förelagt kontrollprogram Ja Nej Kontrollprogram finns ej Program för verksamhetsutövares egenkontroll Ja Nej Rutiner och arbetssätt för egenkontroll ingår som en del i Marinbasens integrerade verksamhetsledningssystem. Information om kommande verksamhet på skjutfältet finns numera även på Försvarsmaktens hemsida ( 4. Resultat av utförda undersökningar, mätningar, beräkningar eller uppskattningar 4.1 Enligt beslut om prövotid Ja, Nej Prövotid finns ej 4.2 Enligt slutliga villkor Ja, Nej Villkor finns ej 4.3 Enligt råd eller förelägganden Ja, Nej Föreläggande finns ej. 4.4 Enligt kontrollprogram Ja, Nej Kontrollprogram finns ej 4.5 Enligt program för verksamhetsutövares egenkontroll. Ja Nej Huvuddragen av de undersökningar, beräkningar och uppskattningar som gjort i samband med egenkontrollen redovisas i bilaga Övriga undersökningar och mätningar Ja, Nej, 4.7 Sammanfattning Se bilaga 1

15 BILAGA 1 Bilaga 1 1. Beslutsförteckning Göteborgs skärgårdsskjutfält ärenden och beslut Förteckning över ärenden, anmälan, tillstånd samt beslut. Tillstånd och kontrollprogram Ansökan Ledningsregementet :21020 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborgs skärgårdsskjutfält, Göteborgs stad Kompletteringskrav Länsstyrelsen Västra Götalands län Komplettering av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborgs skärgårdsskjutfält, Göteborgs stad Komplettering Ledningsregementet :30007 Komplettering av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborgs skärgårdsskjutfält, Göteborgs stad Remissyttranden Ledningsregementet :31279 Tillståndsprövning enligt miljöbalken av Göteborgs skärgårdsskjutfält, Göteborgs stad. Kommentarer i anledning av remissyttranden Komplettering Ledningsregementet :40005 Tillståndsprövning av verksamhet på Göteborgs skärgårdsskjutfält, slutskrift Förslag till villkor Länsstyrelsen Västra Götalands län Yttrande över Försvarsmaktens ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborgs skärgårdsskjutfält, Göteborgs stad Ledningsregementet :40671 Tillståndsprövning enligt miljöbalken av militär verksamhet på Göteborgs skärgårdsskjutfält. Yttrande över förslag till beslut Svar på förslag till villkor Beslut Länsstyrelsen Västra Götalands län BESLUT Tillstånd enligt miljöbalken för Göteborgs skärgårdsskjutfält Överklagande Ledningsregementet :50309 Överklagande av Länsstyrelsen i Västra Götaland beslut angående tillstånd enligt miljöbalken för Göteborgs skärgårdsskjutfält, Göteborgs kommun Bemötande överklagande Ledningsregementet :50514 Bemötande av överklagande av Länsstyrelsen i Västra Götaland beslut angående tillstånd enligt miljöbalken för verksamhet på Göteborgs skärgårdsskjutfält, Göteborgs kommun Bemötande överklagande Ledningsregementet :50707 Överklagande av Länsstyrelsen i Västra Götaland beslut angående tillstånd enligt miljöbalken för Göteborgs skärgårdsskjutfält, Göteborgs kommun Föreläggande Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen M298-11:R7 Försvarsmakten m.fl. / Länsstyrelsen i Västra Götalands län m.fl. angående överklagande av Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut, dnr , angående tillstånd att bedriva verksamhet på Göteborgs skärgårdsskjutfält i Göteborgs kommun Bemötande överklagande (föreläggande) Ledningsregementet :52246 Överklagande av Länsstyrelsens i Västra Götaland beslut ang. tillstånd till militär verksamhet på Göteborgs skärgårdsskjutfält Yttrande Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen M Yttrande till regeringen.

16 Anmälningsärenden BILAGA 1

17 BILAGA 1 2. Användningen av kemiska produkter Inga kemikalier har använts på fältet. 2. Energiförsörjning Fältet saknar byggnader. 4. Användning av drivmedel Fältet saknar drivmedelsanläggning. 5. Utsläpp till luft Körning på fältet förekommer inte. Förbrukat drivmedel vid transport till och från fältet redovisas ej. Endast resulterande luftutsläpp från sprängningar redovisas här. Utsläppskälla CO 2 (kg) HC (kg) NO x (kg) CO (kg) SO 2 (kg) Uppvärmning Fordonstrafik Drivmedelshantering Fartyg Sprängning 2,1 0,6 < 0,1 2,6 - Totalt 2,1 0,6 < 0,1 2,6-6. Utsläpp till vatten Fältet saknar vattenförsörjning och avlopp. 7. Utsläpp till mark Nedanstående redovisning avser finkalibrig ammunition (grovkalibrig ammunition ej inkluderad). Fältet saknar skjutbanor. Bly (kg) Koppar (kg) Zink (kg) Antimon (kg) Terräng Kulfång Avfallshantering Fältet saknar avfallsstationer. Avfallet tas med av övande enheter till kasernområdet vid Göteborgs garnison.

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Storvik biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Storvik biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Storvik biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

SMP Svenska MiljörapporteringsPortalen

SMP Svenska MiljörapporteringsPortalen Sida 1 av 2 Peder Eriksson Länsstyrelsen i Öreb Hem Miljörapport Om Tjänsten Support Demo Grunddel Emissionsdeklaration Textdel «Till sökning «Till anläggningen Miljörapport översikt Verksamhetsår: 2007,

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009 Gävle den 26/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Bilaga 1 Förslag till skrivelse till Miljödomstolen

Bilaga 1 Förslag till skrivelse till Miljödomstolen Tjänsteutlåtande Utfärdat 2011-01-13 Diarienummer 0484/09 Repronummer 013/11 Stadsutveckling och samhällsanalys Stadsutveckling Hans Linderstad Telefon 368 04 63 E-post: hans.linderstad@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Ockelbo den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer

Styrsö den 5 juli Till. Mark- och miljödomstolen Vänersborgs Tingsrätt Box Vänersborg

Styrsö den 5 juli Till. Mark- och miljödomstolen Vänersborgs Tingsrätt Box Vänersborg Styrsö den 5 juli 2011 Till Mark- och miljödomstolen Vänersborgs Tingsrätt Box 1070 462 28 Vänersborg Svar på yttrande från Försvarsmakten 2011-04-01 samt från Länsstyrelsen i Västra Götaland 2011-03-29

Läs mer

Yttrande beträffande Överklagande i fråga om tillstånd enligt miljöbalken till militär verksamhet inom Göteborgs skärgårdsskjutfält, Göteborgs kommun

Yttrande beträffande Överklagande i fråga om tillstånd enligt miljöbalken till militär verksamhet inom Göteborgs skärgårdsskjutfält, Göteborgs kommun Miljödepartementet 103 33 Stockholm e-post: m.registator@regeringskansliet.se Ert diarienummer M2012/21/Me Yttrande beträffande Överklagande i fråga om tillstånd enligt miljöbalken till militär verksamhet

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Mackmyra biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Mackmyra biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Mackmyra biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Tvätt biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Tvätt biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Tvätt biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (6) Anmälan avser. Administrativa uppgifter

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (6) Anmälan avser. Administrativa uppgifter Sida 1 (6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet med anmälningsplikt C enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). Anmälan avser Ändring av befintlig anläggning Ny verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Ockelbo den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning: Verksamhetens namn: Adress, postnummer och ort: Organisationsnummer:

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

Ändring av befintlig verksamhet Annat, ange vad... Gällande beslut finns, beslutsdatum...beslutande myndighet...

Ändring av befintlig verksamhet Annat, ange vad... Gällande beslut finns, beslutsdatum...beslutande myndighet... Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap. 10 Miljöprövningsförordningen (2013.251) 1(6) 1 Företagsuppgifter Anläggningens namn Besöksadress Fastighetsbeteckning Verksamhetsutövare Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 15-04-10 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251)

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251) Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) För behandling av ärendet kommer uppgifterna registreras i

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) 2010-10-11 Sida 1 (7) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Kontrollen genomförd av: Närvarande vid kontrollen: Datum: Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon Miljökontoret Box 206, 597 25 Åtvidaberg 0120-830 00, miljo@atvidaberg.se Anmälan enligt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning ANMÄLAN Datum

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (10) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn:

Läs mer

BESLUT 2010-12-21. Försvarsmakten Miljöprövningsenheten Pl 920 749 81 Enköping. Tillstånd enligt miljöbalken för Göteborgs skärgårdsskjutfält

BESLUT 2010-12-21. Försvarsmakten Miljöprövningsenheten Pl 920 749 81 Enköping. Tillstånd enligt miljöbalken för Göteborgs skärgårdsskjutfält Dossienummer 1480-1367 1(38) Miljöprövningsdelegationen Försvarsmakten Miljöprövningsenheten Pl 920 749 81 Enköping Tillstånd enligt miljöbalken för Göteborgs skärgårdsskjutfält Verksamhetskod: 92.10 B

Läs mer

Yttrande över Försvarsmaktens ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till skjutfält

Yttrande över Försvarsmaktens ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till skjutfält Länsstyrelsen i Västra Götaland Miljöskyddsenheten 403 40 Göteborg Yttrande över Försvarsmaktens ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till skjutfält Undertecknade företräder Donsö Bys samfällighetsförening

Läs mer

Miljörapport LKAB Berg och Betong Grustäkt Svappavaara

Miljörapport LKAB Berg och Betong Grustäkt Svappavaara Yttre Miljö 2011 Miljörapport LKAB Berg och Betong Grustäkt Svappavaara Grustäkt Bilagor: Säkerhetsklassificering: Öppen Datum: 2012-03-14 Vår beteckning: 1 (2) 12-750 Handläggare Avd/Sektion Niddi Ögren

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken

Anmälan enligt miljöbalken Myndighetsnämnden för miljö och byggnad Miljöavdelningen Anmälan Datum: Anmälan enligt miljöbalken Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD Sida 1 av 9 Information Gällande regler: 9 kap. 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen. Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Rapporteringsmallen får nytt innehåll.

Rapporteringsmallen får nytt innehåll. Rapporteringsmallen får nytt innehåll. Varför ändras mallen. Från och med miljörapportering för verksamhetsåret 2015 har rapporteringsmallen gjorts om. Den nya mallen är anpassad för motsvara kraven som

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET 1 (4) Blanketten med bilagor skickas senast sex veckor innan verksamheten startar till Älvsbyns kommun, Miljö- och byggnämnden, 942 85 ÄLVSBYN. Handläggningsavgift enligt

Läs mer

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39)

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39) MILJÖRAPPORT för år: 2004 Grunddel UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens nummer: 2181-155 Anläggningens namn: SEAB's pannanläggning Storvik Anläggningsort: Storvik Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning:

Läs mer

SHB C-anmälan till miljöönämnden

SHB C-anmälan till miljöönämnden SHB C-anmälan till miljöönämnden * Obligatoriska fält Uppgifter anläggingen Anläggningens namn Fastighetsbeteckning Verksamhetsutövare* Person- eller organisationsnummer* Kontaktperson* E-postadress* Telefon*

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 1:10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Ansökan om miljöfarlig verksamhet Enligt vattenskyddsföreskrifter Skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Anmälan om sanering av förorenad byggnad

Anmälan om sanering av förorenad byggnad Information Bilagor För att denna anmälan ska vara komplett behöver den kompletteras med bilagor som du laddar upp längre fram i formuläret. Läs i texten till vänster om vilka bilagor som behövs. Sanering

Läs mer

BESLUT 1 (8) BESLUT Dnr: Försvarsmakten Ledningsregementet Miljöprövningsenheten Pl ENKÖPING

BESLUT 1 (8) BESLUT Dnr: Försvarsmakten Ledningsregementet Miljöprövningsenheten Pl ENKÖPING BESLUT 1 (8) Miljöprövningsdelegationen (MPD) Försvarsmakten Ledningsregementet Miljöprövningsenheten Pl 920 749 81 ENKÖPING Slutliga villkor enligt miljöskyddslagen (1969:387) för buller från den militära

Läs mer

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon 1(5) ANMÄLAN Miljöfarlig verksamhet Bygg- och miljönämnden Anmälan enligt 1 kap., 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Uppgifterna kommer att införas i miljökontorets dataregister Handläggning av anmälan

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

Yttre Miljö. Miljörapport Hopukka Kvartsittäkt

Yttre Miljö. Miljörapport Hopukka Kvartsittäkt Yttre Miljö 2012 Miljörapport Hopukka Kvartsittäkt Bilagor: Datum: Vår beteckning: 1 (1) 2013-03-14 13-740 Säkerhetsklassificering: Öppen Handläggare Niddi Ögren/ TQ YttreMiljö D +46 (0)980 728 09 E niddi.ogren@lkab.com

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort:

Läs mer

LEDNINGSREGEMENTET Datum Beteckning 2011-11-15 24 643:51571 Sida 2 (7)

LEDNINGSREGEMENTET Datum Beteckning 2011-11-15 24 643:51571 Sida 2 (7) 2011-11-15 24 643:51571 Sida 1 (7) Länsstyrelsen Uppsala län 751 86 UPPSALA Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Lars Andersson Dnr 551-10605-08 Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående

Läs mer

Yttre Miljö. Miljörapport Luleå Uddebo hamn

Yttre Miljö. Miljörapport Luleå Uddebo hamn Yttre Miljö 2011 Miljörapport Luleå Uddebo hamn Bilagor: Säkerhetsklassificering: Öppen Datum: 2012-03-07 Vår beteckning: 1 (7) 12-747 Handläggare Avd/Sektion Andreas Björkman TQ/Yttre Miljö D 0970-764

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2014 för Frihamnen (Anläggningsnummer:1480-1360) inom Göteborgs Hamn AB

MILJÖRAPPORT 2014 för Frihamnen (Anläggningsnummer:1480-1360) inom Göteborgs Hamn AB MILJÖRAPPORT 2014 för Frihamnen (Anläggningsnummer:1480-1360) inom Göteborgs Hamn AB Grunddel Verksamhetsår: 2014 Verksamhetsutövare: Göteborgs Hamn AB Organisationsnummer: 556008-2553 Anläggningsnummer:

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av bullerstörningar från skärgårdsskjutfält

Miljömedicinsk bedömning av bullerstörningar från skärgårdsskjutfält Miljömedicinsk bedömning av bullerstörningar från skärgårdsskjutfält Mikael Ögren Akustiker Lars Barregård Överläkare, professor Göteborg den 3 oktober 2011 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område 1(5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (bifoga karta): Fastighet:

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Verksamhetens namn Organisationsnummer Adress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Postadress Faktureringsadress

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Panncentral Söder 1485-1146 Rapporteringsår 2010 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

YTTRANDE 2013-12-19 Ärendenr: NV-06932-13. Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM

YTTRANDE 2013-12-19 Ärendenr: NV-06932-13. Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM 1(7) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y YTTRANDE 2013-12-19 Ärendenr: NV-06932-13 Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande angående överklagande i fråga om tillstånd enligt

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Tillsynsnämnden Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn Fastighetsbeteckning Besöksadress Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring:

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring: ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 1 kap 10 och 11 Miljöprövningsförordningen (2013:251) samt 22 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum:

Läs mer

Från torrt till vått. Prövning enligt miljöbalken

Från torrt till vått. Prövning enligt miljöbalken Från torrt till vått Prövning enligt miljöbalken Kammarkollegiet är en myndighet som för det allmännas talan i miljödomstolen. Talan gäller tillståndsprövningar, omprövningar och återkallelser av tillstånd

Läs mer

Anmälan om verksamhet med bassängbad

Anmälan om verksamhet med bassängbad Information För att denna ansökan ska vara komplett behöver den kompletteras med bilagor som du laddar upp längre fram i formuläret. Läs i texten till vänster om vilka bilagor som behövs. Bassängbad är

Läs mer

Dorotea kommun - Anmälan om verksamhet med bassängbad

Dorotea kommun - Anmälan om verksamhet med bassängbad Information För att denna ansökan ska vara komplett behöver den kompletteras med bilagor som du laddar upp längre fram i formuläret. Läs i texten till vänster om vilka bilagor som behövs. Bassängbad är

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Skickas till: Samhällsenheten Box 100 796 22 Älvdalen Tel: 0251-313 00 e-post: kommun@alvdalen.se Administrativa

Läs mer

Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet

Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet ANMÄLAN 1 (8) Om miljöfarlig verksamhet Enligt 9 kap 6 miljöbalken Anmälan avser Ny verksamhet Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Administrativa uppgifter

Läs mer

Produktion/verksamhet Företagets huvudsakliga produkter/tjänster (kortfattad verksamhetsbeskrivning)

Produktion/verksamhet Företagets huvudsakliga produkter/tjänster (kortfattad verksamhetsbeskrivning) ANMÄLAN Enligt 9 kap. 6 miljöbalken Anmälan avser Utökning av befintlig verksamhet Nystart av verksamhet Befintlig verksamhet Planerad byggstart, datum Företagsuppgifter Namn/anmälare Fastighetsbeteckning

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

ANMÄLAN 1 (6) Anmälan avser Ändring av befintlig verksamhet. Kontaktperson: Efternamn Förnamn Organisations-/personnummer

ANMÄLAN 1 (6) Anmälan avser Ändring av befintlig verksamhet. Kontaktperson: Efternamn Förnamn Organisations-/personnummer ANMÄLAN 1 (6) Anmälan om miljöfarlig verksamhet Anmälan avser Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Verksamhetsutövare Företag Kontaktperson: Efternamn Förnamn Organisations-/personnummer Utdelningsadress

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 13-03-26 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Miljö- och byggnadskontoret Anmälan Miljö- och hälsoskyddsenheten Sidan 1 av 10 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Läs mer

PM Miljöfarlig verksamhet

PM Miljöfarlig verksamhet 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Miljöfarlig verksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Sida 1 av 5 Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Ägarbyte Verksamheten namn Organisationsnummer

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet -enligt 9 kap 6 miljöbalken

Anmälan om miljöfarlig verksamhet -enligt 9 kap 6 miljöbalken Anmälan om miljöfarlig verksamhet -enligt 9 kap 6 miljöbalken Administrativa uppgifter Företag/Namn: Organisationsnr: Adress: Postnr och ort: Telefonnr företag: Faxnr: E-postadress: Ägare: Kontaktperson:

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum Miljöprövningsdelegationen Kungörelsedelgivning Textilia Rimbo AB Box 53 762 22 RIMBO 1 (5) Slutliga villkor enligt miljöbalken avseende buller från Textilia Rimbo AB:s tvättanläggning på fastigheten Rimbo-

Läs mer

Checklista för kontrollprogram

Checklista för kontrollprogram 2017-09-22 1(5) Checklista för kontrollprogram Denna checklista är tänkt att underlätta arbetet med kontrollprogram för verksamheter som har tillstånd enligt miljöbalken och att ge kontrollprogrammen för

Läs mer

1. Administrativa uppgifter

1. Administrativa uppgifter ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 9 kapitlet 6 miljöbalken (SFS 1998:808) 1. Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning: Organisationsnummer: Anläggningens namn Telefon Utdelningsadress Telefax

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Miljöskyddsenheten Handläggare, 0340-882 70 Namn Adress Postnr Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde den en

Läs mer

Mackmyra biobränslepanna

Mackmyra biobränslepanna Årsrapport Miljö 2016 Mackmyra biobränslepanna Datum 27/3 2017 Underskrift: Roger Belin, Vd, Bionär Närvärme AB 1. Grunddel Uppgifter om anläggningen Anläggningens namn: Mackmyra biobränsleanläggning Fastighetsbeteckning:

Läs mer

BESLUT. Sid DEFINITIONER 3

BESLUT. Sid DEFINITIONER 3 1 (74) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillstånd enligt miljöbalken för militär och civil verksamhet vid Bodens Södra skjutfält med övningsområdena Pagla, Heden och Torrkölen, artilleriöar samt skjutbanor vid Rödberget

Läs mer

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

mm LANSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

mm LANSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN mm LANSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Miljöskyddsenheten 031-60 54 68 0736-60 54 68 KOMPLETTERING 2011-12-13 Diarienummer 575-22836-2011 1490-1161 Naturvårdsverket Att: Kristina Sjödin Enheten för förorenade

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Skickas till: Lidingö stad Miljö- och stadsbyggnadskontoret 181 82 Lidingö Anmälan om miljöfarlig verksamhet Anmälan enligt 10 miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) Anmälan ska skickas in senast 6

Läs mer

DOM 2011-09-20 meddelad i Nacka Strand

DOM 2011-09-20 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2011-09-20 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 6466-10 KLAGANDE 1. L.E., 2. M.E., ombud för 1 och 2: jur. kand. Å.A. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

DOM meddelad i Vänersborg

DOM meddelad i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2013-01-22 meddelad i Vänersborg Mål nr M 979-12 KLAGANDE B.E. Ombud: L.O. c/o Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen AB MOTPART Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer