Regelverk för särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regelverk för särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker"

Transkript

1 Stockholms läns landsting 1(3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE LS Landstingsstyrelsen' LANDSTINGSSTYRELMI 1H Regelverk för särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink Ärendebeskrivning Produktionsutskottet föreslår att ett regelverk för lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor utarbetas. Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta att fastställa regelverk för den särskilda lönesatsningen åren 2014 och 2015 på vissa specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker i enlighet med landstingsdirektörens förslag, med tillägg att satsningen även ska omfatta barnmorskor på förlossningskliniker och specialistsjuksköterskor inom onkologi att utöka satsningen med kronor per år för år 2014 och 2015 att finansiera utökningen år 2014 med landstingsstyrelsens medel för oförutsedda utgifter 2014 och att uppdra till landstingsdirektören att inarbeta kostnaden för 2015 i budget att uppdra åt landstingsdirektören att fördela medlen för den särskilda lönesatsningen för år 2014 respektive 2015 att uppdra åt landstingsdirektören att återkomma med förslag till hur satsningen kan utvecklas med hänsyn till konkurrensneutralitet att uppdra åt landstingsdirektören att teckna avtal med berörda verksamheter om förutsättningarna för lönesatsningen

2 Stockholms läns landsting 2(3) SKRIVELSE LS att uppdra åt landstingsdirektören att återrapportera utfallet av satsningen till landstingsstyrelsens produktionsutskott under hösten 2014 respektive Landstingsrådsberedningens motivering Vårdens yrken är attraktiva, och Stockholms läns landsting är en attraktiv arbetsgivare. Både läkar- och sjuksköterskeutbildningarna har ett högt söktryck och i de årliga medarbetarundersökningarna ger medarbetarna landstinget ett högt betyg. Samtidigt måste vi som arbetsgivare agera långsiktigt för att trygga kompetensförsörjningen. Ett led i detta är de satsningar vi gjort på extra AT- och ST-läkartjänster, möjligheter för sjuksköterskor att specialistutbilda sig med studielön och samarbete med Stockholms stad gällande Vårdcollege för framtidens undersköterskor. Som ett led i det långsiktiga arbetet för att stärka landstingets attraktionskraft som arbetsgivare beslutades i budgeten för 2014 att genomföra en särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor på akutsjukhusen med totalt 90 miljoner kronor under åren 2014 och Syftet med satsningen är att åstadkomma en tydligare lönespridning och att uppvärdera specialistutbildade sjuksköterskor och andra definierade bristyrken på akutsjukhusen. Det är också viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv. Verksamheterna ska kunna visa att medlen fördelas till medarbetare som i särskilt hög grad bidragit till måluppfyllelse och verksamhetsutveckling. Ett individuellt påslag får inte understiga 1500 kronor per månad. Satsningen ska inte påverka fördelning och utfall av den ordinarie löneöversynen, vare sig på individ- eller gruppnivå. Efter dialog med akutsjukhusen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår landstingsdirektören att de som ska omfattas av satsningen dels är tillsvidareanställda specialistsjuksköterskor som har utbildning för intensiwård, operationssjukvård, barn och ungdom, anestesisjukvård, dels tillsvidareanställda biomedicinska analytiker. Därtill menar vi att såväl barnmorskor som specialistsjuksköterskor inom onkologi ska omfattas av denna lönesatsning. Satsningen riktar sig till medarbetare på akutsjuldiusen och barnmorskor på förlossningskliniker. Detta är också grupper där vi ser det som särskilt angeläget att skapa en positiv löneutveckling. I och med att lönesatsningen nu utökas till att omfatta även barnmorskor i förlossningsvården och specialistsjuksköterskor inom onkologi utökas också satsningen med 14 miljoner kronor per år för åren 2014 och 2015.

3 Stockholms läns landsting 3(3) SKRIVELSE LS Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 november 2013 Produktionsutskottets protokollsutdrag den 26 november 2013 med V-ledamotens särskilda uttalande den 10 december 2013 Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 11 december 2013 med V-ledamotens reservation S-ledamöternas särskilda uttalande Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 12 november 2013 Torbjörn Rosdahl Anna Starbrink

4 Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning TJÄNSTEUTLÅTANDE LS Landstingsstyrelsens produktionsutskott Ankom Stockholms läns landsting Regelverk för särskild lönesatsning på vissa specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker Ärendebeskrivning Förslag till regelverk för den särskilda lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor och andra definierade bristyrken som landstingsfullmäktige beslutat om i budgeten för Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 november 2013 Förslag till beslut Produktionsutskottet föreslår landstingsstyrelsen besluta att fastställa regelverk för den särskilda lönesatsningen åren 2014 och 2015 på vissa specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker i enlighet med landstingsdirektörens förslag att uppdra åt landstingsdirektören att fördela medlen för den särskilda lönesatsningen mellan akutsjukhusen för år 2014 respektive 2015 att uppdra åt landstingsdirektören att teckna avtal med berörda verksamheter om förutsättningarna för lönesatsningen att uppdra åt landstingsdirektören att återrapportera utfallet av satsningen till landstingsstyrelsens produktionsutskott under hösten 2014 respektive Förvaltningens förslag och motivering Bakgrund Landstingsfullmäktige beslutade den juni 2013, 103, i samband med budgetärendet för 2014 om en särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor på akutsjukhusen med totalt 90 miljoner kronor under åren

5 Stockholms läns landsting 2(3) TJÄNSTE UTLÅTANDE LS och Medlen fördelas med 45 miljoner kronor per år. Syftet med satsningen är att åstadkomma en tydligare lönespridning och att uppvärdera specialistutbildade sjuksköterskor och andra definierade bristyrken på akutsjukhusen. Medlen får därför inte användas för generella påslag. Satsningen riktar sig till medarbetare som i särskilt hög grad bidragit till måluppfyllelse och verksamhetsutveckling. För att uppnå konkurrensneutralitet mellan akutsjukhusen har landstingsfullmäktige beslutat att även S:t Görans sjukhus ska få del av satsningen. Landstingsstyrelsen har uppdragit åt landstingsdirektören att i dialog med ledningarna på akutsjukhusen ta fram ett regelverk för fördelningen av satsningen. Landstingsstyrelsen ska efter samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden och produktionsutskottet fatta beslut om regelverk för lönesatsningen. Landstingsstyrelsen har uppdragit åt landstingsstyrelsens produktionsutskott att följa upp satsningen och sjukhusens arbete med att ge chefer incitament att styra mot en god lönespridning. Landstingsdirektören har översänt förslaget till regelverk till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande. Överväganden Efter genomförd dialog med akutsjukhusen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår landstingsdirektören att de som ska omfattas av satsningen dels är tillsvidareanställda specialistsjuksköterskor som har utbildning för intensiwård, operationssjukvård, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar eller anestesisjukvård, dels tillsvidareanställda biomedicinska analytiker. Fördelning av medlen sker utifrån antal anställda inom dessa grupper. Landstingsdirektören föreslås få i uppdrag att fördela medlen mellan akutsjukhusen för respektive år. Medlen får inte användas för ett generellt påslag utan ska fördelas mellan medarbetare som i särskilt hög grad bidragit till måluppfyllelse och verksamhetsutveckling. För att detta ska uppnås får ett individuellt påslag inte understiga 1500 kronor per månad. Satsningen ska inte påverka fördelning och utfall av den ordinarie löneöversynen, vare sig på individ eller på gruppnivå. Utgångspunkten för den interna fördelningen av medlen ska vara det regelverk som landstingsstyrelsen beslutar om samt de egna lönekriterierna. Satsningen ska genomföras utanför den ordinarie lönerevisionen och de nya lönerna ska gälla från och med den 1 januari respektive år. Respektive verksamhet ska fördela medlen mellan de fem

6 Stockholms läns landsting 3(3) TJÄNSTEUTLÅTANDE LS personalgrupper som omfattas av satsningen i förhållande till antalet anställda i gruppen. Verksamheterna som får ta del av medlen ska senast den 30 juni respektive år rapportera till landstingsstyrelsens förvaltning hur de har använt medlen. Rapporten ska innehålla information om antal individer som fått del av satsningen inom respektive specialitet, högsta respektive lägsta påslag som gjorts samt medianvärdet för påslagen. Till rapporten ska bifogas information om hur de individer som omfattas av denna satsning har prioriterats i den ordinarie lönerevisionen. Rapporten ska slutligen innehålla en sammanställning av hur satsningen har påverkat lönespridningen i berörda grupper. Landstingsdirektören föreslås få i uppdrag att teckna avtal med berörda verksamheter om förutsättningarna för lönesatsningen och verkställa utbetalningen av medlen. En samlad redovisning av satsningen för respektive år ska ske till landstingsstyrelsens produktionsutskott under hösten 2014 och Ekonomiska konsekvenser av beslutet Landstingsfullmäktige beslutade i samband med budget 2014 om satsningen om 45 miljoner kronor per år inklusive sociala avgifter för 2014 och Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende. Toivo Heinsoo Landstingsdirektör Maria Englund Personaldirektör

7 = Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsstyrelsen Produktionsutskottet PROTOKOLLSUTDRAG Justerat den Anna Starbrink Lars Dahlberg Ankom Stockholms läns landsting Regelverk för särskild lönesatsning på vissa specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker LS Beslutsunderlag: Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 november 2013 M-, FP-, KD och C-ledamöternas skrivelse den 26 november 2013 med tilläggsförslag att utskottet beslutar att fastställa regelverk för den särskilda lönesatsningen åren 2014 och 2015 på vissa specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker i enlighet med landstingsdirektörens förslag, med tillägg att satsningen även ska omfatta barnmorskor och specialistsjuksköterskor inom onkologi, att utöka satsningen med kronor per år för åren 2014 och 2015, att finansiera utökningen år 2014 med landstingsstyrelsens medel för oförutsedda utgifter 2014 och att uppdra till landstingsdirektören att inarbeta kostnaden för 2015 i budget (bilaga) Efter yttrande av ordföranden beslutade produktionsutskottet enligt M-, FP-, C och KD-ledamöternas tilläggsförslag. Produktionsutskottet beslutade att föreslå landstingsstyrelsen besluta att fastställa regelverk för den särskilda lönesatsningen åren 2014 och 2015 på vissa specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker i enlighet med landstingsdirektörens förslag, med tillägg att satsningen även ska omfatta barnmorskor och specialistsjuksköterskor inom onkologi att utöka satsningen med kronor per år för åren 2014 och 2015 att finansiera utöloiingen år 2014 med landstingsstyrelsens medel för oförutsedda utgifter 2014 och att uppdra till landstingsdirektören att inarbeta kostnaden för 2015 i budget att uppdra åt landstingsdirektören att fördela medlen för den särskilda lönesatsningen mellan akutsjukhusen för åren 2014 respektive 2015

8 X Stockholms läns landsting PROTOKOLLSUTDRAG att uppdra åt landstingsdirektören att teckna avtal med berörda verksamheter om förutsättningarna för lönesatsningen att uppdra åt landstingsdirektören att återrapportera utfallet av satsningen till landstingsstyrelsens produktionsutskott under hösten 2014 respektive 2015 Tjänstgörande V-ersättaren anmälde att han inte deltog i beslutet. Tjänstgörande V-ersättaren lämnade ett särskilt uttalande (bilaga). Vid protokollet Agneta Marmestrand Exp Landstingsstyrelsen

9 Stockholms läns landsting PRODUKTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT UTTALANDE VÄNSTERPARTIET Ärende 5 LS Regelverk för särskild lönesatsning på vissa specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker Syftet med den lönesatsning som alliansen föreslår i dagens ärende är att åstadkomma en tydligare lönespridning. Medlen som avsätts i det av förvaltningen föreslagna beslutet får därför inte användas för generella påslag. Satsningen riktar sig till medarbetare som i särskilt hög grad bidragit till måluppfyllelse och verksamhetsutveckling. För att detta ska uppnås får ett individuellt påslag inte understiga 1500 kronor per månad. Satsningen ska inte påverka fördelning och utfall av den ordinarie löneöversynen, vare sig på individ- eller gruppnivå. Till detta har i budgeten avsatts 45 miljoner kronor under två år - sammanlagt 90 miljoner kronor. Det är iögonfallande hur liten förståelse den nu sittande majoriteten har för strukturell lönediskriminering. Det är inte på individnivå de kvinnodominerade yrkesgrupperna sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor har för låga löner - det är i högsta grad frågan om en strukturell lönediskriminering. Dessutom har vi redan idag individuell lönesättning, det är nästan pinsamt skamligt att avsätta 45 miljoner om året för att den ska få någon som helst effekt på vissa utvalda grupper; för i synnerhet specialistsjuksköterskor borde de fagra orden om lönespridning ha fått genomslag för länge sedan. För att det ska hända något på riktigt så behöver vi ett generellt lönelyft i botten, för samtliga grupper. Vi behöver dessutom en generell förbättring av villkoren för sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor. Dagens ärende lider så uppenbar brist på genusperspektiv och förståelse för strukturell diskriminering att man undrar var alla våra fina utbildningssatsningar i jämställdhet tagit vägen? Vi inser att vi inte har någon chans att få igenom Vänsterpartiets budgetförslag på lönesatsning, det finns det ingen ekonomi för i alliansens budgetförslag. Men Vänsterpartiets lönesatsning utgår åtminstone ifrån en korrekt analys av det nuvarande läget, och den analysen borde även majoriteten klara av att göra.

10 IIII Hälso- och sjukvårdsnämnden S^^S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING PROTOKOLLSUTDRAG 10/ SAMMANTRÄDESDAG Justerat Filippa Reinfeldt (M) Dag Larsson (S) Anslagsdatum Ankom Stockholms läns landsting Dnr... I löki U 23 Yttrande över förslag till regelverk för särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker HSN Ärendebeskrivning Landstingsstyrelsens förvaltning har översänt förslag till regelverk för särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, Yrkanden 1 Ordförandens (M) förslag för M-, FP-, KD- och C-ledamöterna om bifall till förvaltningens förslag 2 Håkan Jörneheds (V) förslag (bilaga 17) om bifall till att uppmana landstingsstyrelsen att återremittera förslaget på lönesatsning Propositionsordning Inför beslut ställer ordföranden proposition på yrkandena. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. Beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att att att till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsförvaltningens förslag omedelbart justera beslutet. Reservation Håkan Jörnehed (V) reserverar sig mot beslutet.

11 Hälso- och sjukvårdsnämnden JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2(5) SAMMANTRADESDAG / Särskilt uttalande Dag Larsson (S) lämnar för S-ledamöterna ett särsldlt uttalande (bilaga 18). Vid protokollet Lisbeth Ekebom Rätt utdraget intygas Lisbeth Ekebom Expedieras till: Landstingsstyrelsen Akten

12 IIII Hälso- och sjukvårdsnämnden 55^ VI STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMMANTRADESDAG / Bilaga 17 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Vänsterpartiet Förslag till beslut HSN Ärende 23 Regelverk för särskild lönesatsning på vissa specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att uppmana landstingsstyrelsen att återremittera förslaget på lönesatsning att omedelbart justera beslutet. Vänsterpartiet anser att förslaget på lönesatsning bör omarbetas i riktning mot en mer generell lönesatsning. Syftet med den lönesatsning som alliansen föreslår i dagens ärende är att åstadkomma en tydligare lönespridning. Medlen som avsätts i det av förvaltningen föreslagna beslutet får därför inte användas för generella påslag. Satsningen riktar sig till medarbetare som i särskilt hög grad bidragit till måluppfyllelse och verksamhetsutveckling. För att detta ska uppnås får ett individuellt påslag inte understiga 1500 kronor per månad. Satsningen ska inte påverka fördelning och utfall av den ordinarie löneöversynen, vare sig på individ- eller gruppnivå. Till detta har i budgeten avsatts 45 miljoner kronor under två år - sammanlagt 90 miljoner kronor. Det är iögonfallande hur liten förståelse den nu sittande majoriteten har för strukturell lönediskriminering. Det är inte på individnivå de kvinnodominerade yrkesgrupperna sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor har för låga löner - det är i högsta grad frågan om en strukturell lönedismminering. Dessutom har vi redan idag individuell lönesättning, det är nästan pinsamt skamligt att avsätta 45 miljoner om året för att den ska få någon som helst effekt på vissa utvalda grupper; för i synnerhet specialistsjuksköterskor borde de fagra orden om lönespridning ha fått genomslag för länge sedan.

13 Hälso- och sjukvårdsnämnden STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 4(5) SAMMANTRADESDAG / För att det ska hända något på riktigt så behöver vi ett generellt lönelyft i botten, för samtliga grupper. Vi behöver dessutom en generell förbättring av villkoren för sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor. Dagens ärende lider så uppenbar brist på genusperspektiv och förståelse för strukturell diskriminering att man undrar var alla våra fina utbildningssatsningar i jämställdhet tagit vägen? Vi inser att vi inte har någon chans att få igenom Vänsterpartiets budgetförslag på lönesatsning, det finns det ingen ekonomi för i alliansens budgetförslag. Men Vänsterpartiets lönesatsning utgår åtminstone ifrån en korrekt analys av det nuvarande läget, och den analysen borde även majoriteten klara av att göra.

14 Hälso- och sjukvårdsnämnden STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 5(5) SAMMANTRADESDAG / Bilaga 18 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Socialdemokraterna Särskilt uttalande HSN Ärende 23 Yttrande över forslag till regelverk för särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker Socialdemokfatema ställer sig i grunden positiva till förslaget om en särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Hälso- och sjukvården har återkommande bekymmer med brist på olika typer av specialister. Detta menar vi är en konsekvens av den moderatledda landstingsledningens bristande framförhållning och avsaknaden av en långsiktig bemanningsplan. I vårt förslag till budget har vi till exempel lagt ett sådant förslag, men tyvärr röstades det ner av den moderatledda landstingsledningen. Nu står vi återigen inför en situation när bristen på specialistutbildade sjuksköterskor och barnmorskor i det närmaste är akut. Detta är dock ingen nyhet. Länets barnmorskor har under lång tid framfört budskapet om en stundande kris. Därför kan inte detta förslag till beslut tolkas som någonting annat än en ad hoc-lösning på nuvarande situation. En situation som hade kunnat lösas om man i tid intresserat sig för vilka konsekvenser den förda privatisermgspohtiken för med sig och agerat utifrån det.

15 Jill Hälso- och sjukvårdsnämnden ^ VS STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Handläggare; Anders Nettelbladt Hälso- och sjukvårdsnämnder^ Ankom , p 23 Stockholms läns landsting Yttrande över förslag till regelverk för särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker Dnr..;...; ;....;., Röki IL Ärendebeskrivning Landstingsstyrelsens förvaltning har översänt förslag till regelverk för särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att att att till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsförvaltningens förslag omedelbart justera beslutet. Förvaltningens motivering till förslaget Bakgrund Landstingsfullmäktige beslutade i samband med budgetärendet för 2014 om en särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor på akutsjukhusen med totalt 90 miljoner kronor under åren 2014 och Medlen fördelas med 45 miljoner kronor per år. Syftet med satsningen är att åstadkomma en tydligare lönespridning och att uppvärdera specialistutbildade sjuksköterskor och andra definierade bristyrken på akutsjukhusen. Medlen får därför inte användas för generella påslag. Satsningen riktar sig till medarbetare som i särskilt hög grad bidragit till måluppfyllelse och verksamhetsutveckling. För att uppnå konkurrensneutralitet mellan akutsjukhusen har landstingsfullmäktige beslutat att även S:t Görans sjukhus ska få del av satsningen. Landstingsstyrelsen har uppdragit åt landstingsdirektören att i dialog med ledningarna på akutsjukhusen ta fram ett regelverk för fördelningen av satsningen. Landstingsstyrelsen ska efter samråd med hälso- och

16 Jill Hälso- och sjukvårdsnämnden ZSrKS STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2(3) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN sjukvårdsnämnden och produktionsutskottet fatta beslut om regelverk för lönesatsningen. Landstingsfullmäktige har gett landstingsstyrelsens produktionsutskott ansvaret för att följa upp satsningen och sjukhusens arbete med att ge chefer incitament att styra mot en god lönespridning. Landstingsstyrelsens förvaltning har översänt landstingsdirektörens förslag till regelverk för yttrande från hälso- och sjukvårdsnämnden. Förslag till regelverk Efter genomförd dialog med akutsjukhusen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår landstingsdirektören att de som ska omfattas av satsningen är dels tillsvidareanställda specialistsjuksköterskor som har utbildning för intensiwård, operationssjukvård, barn och ungdom, anestesisjukvård, dels tillsvidareanställda biomedicinska analytiker. Fördelning av medlen sker utifrån antal anställda inom dessa grupper. Landstingsdirektören föreslås få i uppdrag att fördela medlen mellan akutsjukhusen för respektive år. Medlen får inte användas för ett generellt påslag utan ska fördelas mellan medarbetare som i särskilt hög grad bidragit till måluppfyllelse och verksamhetsutveckling. För att detta ska uppnås får ett individuellt påslag inte understiga 1500 kronor per månad. Satsningen ska inte påverka fördelning och utfall av den ordinarie löneöversynen, vare sig på individ eller på gruppnivå. Utgångspunkten för den interna fördelningen av medlen ska vara det regelverk som landstingsstyrelsen beslutar om samt de egna lönekriterierna. Satsningen ska genomföras utanför den ordinarie lönerevisionen och de nya lönerna gäller från och med den 1 januari respektive år. Respektive verksamhet ska fördela medlen mellan de fem personalgrupper som omfattas av satsningen i förhållande till antalet anställda i gruppen. Verksamheterna som får ta del av medlen ska återrapportera till landstingsstyrelsens förvaltning hur de har använt medlen senast den 30 juni respektive år. En samlad redovisning av satsningen för respektive år ska ske till landstingsstyrelsens produktionsutskott hösten 2014 och Satsningen innebär en kostnad om 45 miljoner kronor årligen inklusive sociala avgifter. Kostnaden ryms inom beslutad budget för Fortsatt finansiering återfinns i budget för Förvaltningens förslag Förvaltningen tycker att det förslag till regelverk som landstingsstyrelsens förvaltning presenterar är väl avvägt. De yrkesgrupper som omfattas av

17 Jill Hälso- och sjukvårdsnämnden S ^ f e STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 3 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN satsningen är de som bör prioriteras. Det är viktigt att regelverket poängterar att medlen inte får användas för ett generellt påslag utan att de ska fördelas mellan medarbetare som i särskilt hög grad bidragit till måluppfyllelse och verksamhetsutveckling. Även övriga detaljer i regelverket är väl genomtänkta. En återrapportering från sjukhusen av hur medlen använts är angelägen för att säkerställa att satsningen sker enligt fattade beslut. Ytterligare lönesatsning Efter att landstingsstyrelsens förvaltning har översänt landstingsdirektörens förslag till regelverk för yttrande från hälso- och sjukvårdsnämnden har produktionsutskottet beslutat föreslå landstingsstyrelsen besluta att utöka satsningen med 14 miljoner kronor per år för åren 2014 och 2015 och att satsningen även ska omfatta barnmorskor och specialistsjuksköterskor inom onkologin. Catarina Andersson Forsman Hälso- och sjukvårdsdirektör Leif Karnström Avdelningschef

Yttrande över förslag till regelverk för särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker

Yttrande över förslag till regelverk för särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Anders Nettelbladt 2013-12-11, p 23 Yttrande över förslag till regelverk för särskild lönesatsning på specialistutbildade

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2012:14 LS 1103-0490 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2011:10 av Håkan Jörnehed och Gunilla Bhur (V) om att starta en vårdcentral i Husby med forskningsuppdrag i folkhälsa

Läs mer

Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna

Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-06 LS 1209-1221 Landstingsstyrelser» LANDSTINGSSTYRELSEN 13-TI-1 9 00031" Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (6)

JIL Stockholms läns landsting i (6) JIL Stockholms läns landsting i (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning 2015-01-21 LS 1402-0245 LS 1402-0244 Handläggare: Ulf Åkesson Landstingsstyrelsens personalutskott Redovisning

Läs mer

Produktionsutskottet har inkommit med förslag till övergripande riktlinjer för incitamentsprogram i landstingets hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Produktionsutskottet har inkommit med förslag till övergripande riktlinjer för incitamentsprogram i landstingets hälso- och sjukvårdsverksamhet. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-02-20 LS 0906-0562 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-03- 02 0001 9 Övergripande riktlinjer för incitamentsmodeller Föredragande

Läs mer

Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen

Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-06 LS 1209-1220 Landstingsstyrelse»- LANDSTINGSSTYRELSEN 13-11- 1 9 00 03 1 Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta

Läs mer

Stockholms läns landsting i (2)

Stockholms läns landsting i (2) Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-06 LS 1309-1077 lamos^lgsstmseh Landstingsstyrelsen 13*11-19 00 Skrivelse från Lars Dahlberg (S) och Helene Hellmark Knutsson

Läs mer

Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen

Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-12-03 LS 1310-1342 Landstingsstyrelsen Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om starta en rullande röntgen Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-10-21 LS 2015-0866 Landstingsstyrelsen Godkännande av ansökan till Socialstyrelsen om tillstånd att bedriva rikssjukvård för verksamheten

Läs mer

FÖRSLAG 2014:96 LS 1310-1342. Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen

FÖRSLAG 2014:96 LS 1310-1342. Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen FÖRSLAG 2014:96 LS 1310-1342 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om starta en rullande röntgen Stockholms läns landsting PROTOKOLL 12/2014 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen 1 (3) FÖRSLAG 2013:92 LS 1209-1220 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Motion av Per Carlberg m.fl. (SD) om införskaffande av så kallade jumbolanser

Motion av Per Carlberg m.fl. (SD) om införskaffande av så kallade jumbolanser Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-0300 Landstingsstyrelsen Motion av Per Carlberg m.fl. (SD) om införskaffande av så kallade jumbolanser Föredragande

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställningar i Stockholms läns landsting

Yrkesintroduktionsanställningar i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-05-07 LS 1402-0240 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN U-05-2 0 0002 7 Yrkesintroduktionsanställningar i Stockholms läns landsting

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg 1 (2) FÖRSLAG 2012:78 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningeh SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2015-1229 Landstingsstyrelsen Motion 2015:23 av Tara Twana (S) om att barn och ungdomar med astma riskerar karies Föredragande

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-05-07 LS 1309-1157 Landstingsstyrelsen L LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-85- 20 0002 5 Motion 2013:21 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om vård

Läs mer

Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars sjukvårdskompetens

Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars sjukvårdskompetens Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2015-1237 Landstingsstyrelsen Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars

Läs mer

Motion 2012:31 av Ylva Nork m.fl. (V) om att införa fri tandvård till och med 21 års ålder

Motion 2012:31 av Ylva Nork m.fl. (V) om att införa fri tandvård till och med 21 års ålder Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-01-22 LS 1212-1653 LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 02-04 00017 Landstingsstyrelsen Motion 2012:31 av Ylva Nork m.fl. (V) om införa fri tandvård

Läs mer

Satsning för ökad kapacitet inom hälso- och sjukvården under sommaren

Satsning för ökad kapacitet inom hälso- och sjukvården under sommaren Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-05-16 LS 1304-0582 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 13-05- 2 1 0 00 1 2 ' Satsning för ökad kapacitet inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Skrivelse om utbildning för framtidens ledare i hälsooch

Skrivelse om utbildning för framtidens ledare i hälsooch Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1410-1075 Landstingsstyrelsen Skrivelse om utbildning för framtidens ledare i hälsooch sjukvården Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 LS 1312-1544 Landstingsstyrelsen Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar

Läs mer

Förslag att påbörja förberedande arbeten avseende del av den strategiska fastighetsinvesteringen vid Danderyds Sjukhus AB

Förslag att påbörja förberedande arbeten avseende del av den strategiska fastighetsinvesteringen vid Danderyds Sjukhus AB Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-04-10 LS 1303-0453 LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-04- 23 00006 Landstingsstyrelsen! Förslag att påbörja förberedande arbeten avseende del

Läs mer

Motion 2015:47 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om att permanenta Rinkebyprojektet och införa socioekonomisk viktning för BVC och MVC

Motion 2015:47 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om att permanenta Rinkebyprojektet och införa socioekonomisk viktning för BVC och MVC Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-10-12 LS 2015-1510 Landstingsstyrelsen Motion 2015:47 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om att permanenta Rinkebyprojektet och införa

Läs mer

Motion 2013:3 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om heltid som norm och rättighet i alla landstingsfinansierade verksamheter

Motion 2013:3 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om heltid som norm och rättighet i alla landstingsfinansierade verksamheter Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-12-18 LS 1302-0273 LANDSTINGSSTYRELSEN 14-02- 0 4 0 0 0 1 9 Landstingsstyrelsen Motion 2013:3 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om heltid

Läs mer

Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor

Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-10-05 LS 2015-1239 Landstingsstyrelsen Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor

Läs mer

Motion 2013:20 av Håkan Jörnehed (V) om att avskaffa förmånsbilar i Stockholms läns landsting

Motion 2013:20 av Håkan Jörnehed (V) om att avskaffa förmånsbilar i Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-22 LS 1309-1156 Landstingsstyrelsen Motion 2013:20 av Håkan Jörnehed (V) om att avskaffa förmånsbilar i Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:70 LS 1303-0417 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna

Läs mer

Motion 2016:2 av Tara Twana (S) och Swapna Sharma (S) om kunskapen om kvinnors hälsa

Motion 2016:2 av Tara Twana (S) och Swapna Sharma (S) om kunskapen om kvinnors hälsa Stockholms läns landsting 1 (22-) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2017-01-18 LS 2016-0261 Landstingsstyrelsen Motion 2016:2 av Tara Twana (S) och Swapna Sharma (S) om kunskapen om kvinnors hälsa Föredragande

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2016:64 LS 2015-1235 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2015:29 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att införa försök med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön

Läs mer

FÖRSLAG 2014:85 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014

FÖRSLAG 2014:85 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 FÖRSLAG 2014:85 LS 1408-0921 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 Stockholms läns landsting PROTOKOLL 11/2014 Landstingsstyrelsen Sammanträdesdag

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2014:97 LS 1306-0804 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:10 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att tillgängliggöra rätten till abort för utländska kvinnor i Stockholms läns landsting

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2012:31 av Ylva Nork m.fl. (V) om att införa fri tandvård till och med 21 års ålder

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2012:31 av Ylva Nork m.fl. (V) om att införa fri tandvård till och med 21 års ålder 1 (3) FÖRSLAG 2014:7 LS 1212-1653 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2012:31 av Ylva Nork m.fl. (V) om införa fri tandvård till och med 21 års ålder Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB 1 (2) FÖRSLAG 2013:6 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB Föredragande landstingsråd: Stig Nyman Ärendebeskrivning Landstingsdirektören

Läs mer

FÖRSLAG 2016:69 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:25 av Dag Larsson (S) om en hörcentral i landstingets regi

FÖRSLAG 2016:69 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:25 av Dag Larsson (S) om en hörcentral i landstingets regi FÖRSLAG 2016:69 LS 2015-1231 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2015:25 av Dag Larsson (S) om en hörcentral i landstingets regi 64 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 6/2016 Tisdagen den 30 augusti

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-01-13 LS 2015-0737 Landstingsstyrelsen Motion 2015:12 av Birgitta Sevefjord (V) om att införa Naloxon nässpray Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor

Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-10-05 LS 2015-1239 Landstingsstyrelsen Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor FÖRSLAG 2016:95 LS 2015-1239 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor Stockholms läns landsting 34

Läs mer

Motion 2013:16 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att förnya ambulanssjukvården

Motion 2013:16 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att förnya ambulanssjukvården Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1309-1152 Landstingsstyrelsen Motion 2013:16 av Helene Öberg m.fl. (MP) om förnya ambulanssjukvården Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om att tillvarata sjukvårdskunskaper och medicinsk kompetens hos syriska flyktingar

Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om att tillvarata sjukvårdskunskaper och medicinsk kompetens hos syriska flyktingar Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-06-10 LS 2015-0590 Landstingsstyrelsen Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om att tillvarata sjukvårdskunskaper och medicinsk kompetens

Läs mer

Motion 2013:10 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att tillgängliggöra rätten till abort för utländska kvinnor i Stockholms läns landsting

Motion 2013:10 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att tillgängliggöra rätten till abort för utländska kvinnor i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-12-03 LS 1306-0804 Landstingsstyrelsen Motion 2013:10 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om tillgängliggöra rätten till abort för utländska

Läs mer

FÖRSLAG 2014:78 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:26 av Tomas Molin m.fl. (MP) om alkoholfri representation

FÖRSLAG 2014:78 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:26 av Tomas Molin m.fl. (MP) om alkoholfri representation FÖRSLAG 2014:78 LS 1310-1344 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:26 av Tomas Molin m.fl. (MP) om alkoholfri representation Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 10/2014 22 Sammanträdesdag 2014-11-04

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Yttrande över promemorian Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands (Ds 2013:7)

Yttrande över promemorian Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands (Ds 2013:7) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-04-17 LS 1303-0325 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-04- 23 00025 Yttrande över promemorian Om katastrofmedicin som en

Läs mer

Motion 2015:25 av Dag Larsson (S) om en hörcentral i landstingets regi

Motion 2015:25 av Dag Larsson (S) om en hörcentral i landstingets regi Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2015-1231 Landstingsstyrelsen Motion 2015:25 av Dag Larsson (S) om en hörcentral i landstingets regi Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Yttrande över promemorian Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa (Ds 2015:59)

Yttrande över promemorian Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa (Ds 2015:59) Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-02-10 LS 2015-1542 Landstingsstyrelsen Yttrande över promemorian Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa (Ds 2015:59) Föredragande

Läs mer

SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0488. Håkan Jörnehed (V) har kommit in med en skrivelse om konsultkostnader.

SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0488. Håkan Jörnehed (V) har kommit in med en skrivelse om konsultkostnader. Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0488 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4 *06-1 7 0 0 0 1 4 Svar på skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om konsultkostnader

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2015:80 LS 1411-1357 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2014:13 av Tara Twana (S) om användandet av begreppet andragenerationsinvandrare inom Stockholms läns landsting 32 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor

Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom 2016-08- 1 6 Motion 2015:33 av Jonas

Läs mer

Motion 2015:35 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om kliniskt basår för nyexaminerade sjuksköterskor

Motion 2015:35 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om kliniskt basår för nyexaminerade sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2015-1241 Landstingsstyrelsen Motion 2015:35 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om kliniskt basår för

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2012:25 av Paul Lappalainen (MP) om att lämna begreppet andragenerationsinvandrare

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2012:25 av Paul Lappalainen (MP) om att lämna begreppet andragenerationsinvandrare 1 (2) FÖRSLAG 2013:57 LS 1212-1647 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2012:25 av Paul Lappalainen (MP) om att lämna begreppet andragenerationsinvandrare Föredragande landstingsråd: Birgitta

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2015:57 LS 1312-1544 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar Stockholms läns

Läs mer

Motion 2015:29 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att införa försök med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön i vården

Motion 2015:29 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att införa försök med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön i vården Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2015-1235 Landstingsstyrelsen Motion 2015:29 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att införa försök

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2014: 54 LS 1309-1157 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:21 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om vård och kvalitativt omhändertagande i det akuta skedet av män som utss för sexuella

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2016:2 av Tara Twana (S) och Swapna Sharma (S) om kunskapen om kvinnors hälsa

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2016:2 av Tara Twana (S) och Swapna Sharma (S) om kunskapen om kvinnors hälsa FÖRSLAG 2017:15 LS 2016-0261 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2016:2 av Tara Twana (S) och Swapna Sharma (S) om kunskapen om kvinnors hälsa 35 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 1/2016 Tisdagen

Läs mer

Jill Hälso- och sjukvårdsnämnden SS^^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Jill Hälso- och sjukvårdsnämnden SS^^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Jill Hälso- och sjukvårdsnämnden SS^^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING PROTOKOLLSUTDRAG 10/2013 16 SAMMANTRÄDESDAG 2013-12-11 Justerat Filippa Reinfeldt (M) Dag Larsson (S) Anslagsdatum 2013-12-11 16 Yttrande

Läs mer

Motion 2013:11 från Mattias Sääksjärvi (S) rubricerad "Stockholms läns landsting + Stockholm pride = sant!"

Motion 2013:11 från Mattias Sääksjärvi (S) rubricerad Stockholms läns landsting + Stockholm pride = sant! Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1309-1147 Landstingsstyrelsen Motion 2013:11 från Mattias Sääksjärvi (S) rubricerad "Stockholms läns landsting + Stockholm

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2016-10-05 LS 2016-0262 Landstingsstyrelsen Motion 2016:3 av Dag Larsson (S) och Alfonso Morales Barrera (S) om att utreda kostnaden för

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014

Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-12 LS 1408-0921 Landstingsstyrelsen Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-03-23 LS 2016-0146 Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse av Erika Ullberg (S) om behovet att säkra tillgång till gynekologisk vård

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-09-16 LS 2015-0120 Landstingsstyrelsen Motion 2015:1 av Kerstin Mannerqvist (S) om åtgärder mot vårdrelaterade infektioner inom sjukvård

Läs mer

Motion 2015:51 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om städning i sjukhusens egen regi

Motion 2015:51 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om städning i sjukhusens egen regi Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-24 LS 2015-1514 Landstingsstyrelsen Motion 2015:51 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om städning i sjukhusens egen regi Föredragande

Läs mer

Utvärdering av arbetsordning för landstingsfullmäktige. Landstingsdirektören föreslår en utvärdering av arbetsordning för fullmäktige i landstinget.

Utvärdering av arbetsordning för landstingsfullmäktige. Landstingsdirektören föreslår en utvärdering av arbetsordning för fullmäktige i landstinget. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(3) 2011-11-09 LS 1110-1400 r lanostln&sstyrelsen Landstingsstyrelsen (11-11-22 * 017 i Utvärdering av arbetsordning för landstingsfullmäktige Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-08-14 LS 1406-0733 Landstingsstyrelsen Yttrande över Domstolsverkets promemoria - Underrättsorganisationen i Stockholms län - förslag

Läs mer

Motion 2013:2 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att tillsätta en kommission som utreder Liljeholmens psykiatriska

Motion 2013:2 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att tillsätta en kommission som utreder Liljeholmens psykiatriska Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-10-23 LS 1302-0272 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 13*11-1 9 00033 * Motion 2013:2 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att tillsätta

Läs mer

Motion 2016:17 av Pia Ortiz Venegas (V) om tillskott av D-vitamin till särskilda riskgrupper

Motion 2016:17 av Pia Ortiz Venegas (V) om tillskott av D-vitamin till särskilda riskgrupper Stockholms läns landstina Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 1 (2) 2 0 1 7-0 1-1 8 LS 2016-0415 Landstingsstyrelsen Motion 2016:17 av Pia Ortiz Venegas (V) om tillskott av D-vitamin till särskilda riskgrupper

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2016:17 av Pia Ortiz Venegas (V) om tillskott av D-vitamin till särskilda riskgrupper

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2016:17 av Pia Ortiz Venegas (V) om tillskott av D-vitamin till särskilda riskgrupper FÖRSLAG 2017:11 LS 2016-0415 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2016:17 av Pia Ortiz Venegas (V) om tillskott av D-vitamin till särskilda riskgrupper 26 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 1/2016

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland 1 (2) FÖRSLAG 2013:30 LS 1301-0131 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus 1 (2) FÖRSLAG 2013:18 LS 1208-1023 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Återrapportering av 4D - samverkansprojekt mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet

Återrapportering av 4D - samverkansprojekt mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-03-05 LS 1312-1531 Landstingsstyrelse^ LANDSTINGSSTYRELSEN 1-4 -04-08 00 00 5 ' Återrapportering av 4D - samverkansprojekt mellan

Läs mer

LS Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m fl (S) om forebyggande insatser mot prostatacancer

LS Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m fl (S) om forebyggande insatser mot prostatacancer Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(3) 2011-03-23 LS 0912-1036 Dnr, Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 1 1-04- 1 2 * 03 1 I Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m fl (S)

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:8 LS 1203-0467 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2012:10 av Paul Lappalainen m.fl. (MP) om att europeiska och utomeuropeiska invandrare ska behandlas lika när det gäller

Läs mer

Gåvofonden för DAMP-forskning vid Karolinska universitetssjukhuset

Gåvofonden för DAMP-forskning vid Karolinska universitetssjukhuset Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-08-15 LS 1205-0761 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2-08- 2-6 0001 1 Gåvofonden för DAMP-forskning vid Karolinska universitetssjukhuset

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-10-12 LS 2015-1502 Landstingsstyrelsen Motion 2015:39 av Maria Kjellsdotter Rydinger (S) och Nina Portocarrero Flores (S) om att

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:37 LS 0912-1036 1 (1) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m.fl. (S) om förebyggande insatser mot prostatacancer Föredragande landstingsråd: Lars Joakim

Läs mer

FÖRSLAG 2015:75 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Fusion av vilande dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik

FÖRSLAG 2015:75 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Fusion av vilande dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik FÖRSLAG 2015:75 LS 2015-1122 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fusion av vilande dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik 23 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 9/2015 Tisdagen den 1 december 2015

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2017-01-18 LS 2015-1503 Landstingsstyrelsen Motion 2015:40 av Jens Sjöström (S) och Robert Johansson (S) om kartläggning av anledningarna

Läs mer

Motion 2014:13 av Tara Twana (S) om användandet av begreppet andragenerationsinvandrare inom Stockholms läns landsting

Motion 2014:13 av Tara Twana (S) om användandet av begreppet andragenerationsinvandrare inom Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 1411-1357 Landstingsstyrelsen Motion 2014:13 av Tara Twana (S) om användandet av begreppet andragenerationsinvandrare inom

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) r Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-04-10 LS 1301-0131 LANOSTINGSSTYBaSEN Landstingsstyrelsje J 3 '04* 2 3 0 0 Ö 0 5 Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik

Läs mer

Delrapport från måltidsutredningen om inrättande av lokalt tillagningskök på Nya Karolinska Solna

Delrapport från måltidsutredningen om inrättande av lokalt tillagningskök på Nya Karolinska Solna Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-01-11 Landstingsstyrelsen Delrapport från måltidsutredningen om inrättande av lokalt tillagningskök på Nya Karolinska Solna Föredragande

Läs mer

Motion 2015:36 av Birgitta Sevefjord (V) om sänkta arvoden för landstingsråd och gruppledare

Motion 2015:36 av Birgitta Sevefjord (V) om sänkta arvoden för landstingsråd och gruppledare i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-02-10 LS 2015-1242 Landstingsstyrelsen Motion 2015:36 av Birgitta Sevefjord (V) om sänkta arvoden för landstingsråd och gruppledare Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-03-20 LS 1303-0356 Landstingsstyrelsei Ökat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden för år 2013 för 4D - ett samverkansprojekt

Läs mer

FÖRSLAG 2016:46 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret år 2016

FÖRSLAG 2016:46 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret år 2016 FÖRSLAG 2016:46 LS 2016-0696 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret år 2016 23 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 6/2016 Tisdagen den 30 augusti

Läs mer

Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel

Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1309-1155 Landstingsstyrelsen Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel Föredragande

Läs mer

FÖRSLAG 2015:79 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:11 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om meddelarfrihet

FÖRSLAG 2015:79 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:11 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om meddelarfrihet FÖRSLAG 2015:79 LS 2015-0736 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2015:11 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om meddelarfrihet Stockholms läns landsting 20 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 8/2015

Läs mer

Håkan Jörnehed (V) har inkommit med en skrivelse till landstingsstyrelsen daterad den 14 april 2015, om hanteringen av skrivelser.

Håkan Jörnehed (V) har inkommit med en skrivelse till landstingsstyrelsen daterad den 14 april 2015, om hanteringen av skrivelser. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-01-13 LS 2015-0589 Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om hantering av skrivelser Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret 2012

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret 2012 1 (2) FÖRSLAG 2012:32 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret 2012 Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Stockholm

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:30 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:30 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios FÖRSLAG 2014:99 LS 1312-1543 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:30 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios Stockholms läns landsting PROTOKOLL 12/2014

Läs mer

Samlokalisering av landstingets centrala förvaltningar

Samlokalisering av landstingets centrala förvaltningar P 23, 2017-05-30 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-05-23 LS 2016-1489 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Paul Lindquist Ärendebeskrivning Beslut om inriktning för det fortsatta

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0570 Landstingsstyrelsen Yttrande över remiss - Patientrörlighet inom EES - vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18)

Läs mer

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår ANMÄLAN 2014-02-18 Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår att redovisa Ärendet Flertalet av de uppdrag som givits av landstingsfullmäktige har redovisats i delårsrapport respektive årsredovisning

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian - En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter (Ds 2014:10)

Yttrande över departementspromemorian - En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter (Ds 2014:10) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-05-07 LS 1403-0343 Landstingsstyrelsen) tanostjngsstyrctssn 1 4-05- 20 0001 9 Yttrande över departementspromemorian - En tydligare

Läs mer

Motion 2017:40 av Lotta Nordfeldt (SD) och Per Carlberg (SD) om att uppmuntra och tillåta landstingsanställda att lämna blod under arbetstid 21 LS

Motion 2017:40 av Lotta Nordfeldt (SD) och Per Carlberg (SD) om att uppmuntra och tillåta landstingsanställda att lämna blod under arbetstid 21 LS Motion 2017:40 av Lotta Nordfeldt (SD) och Per Carlberg (SD) om att uppmuntra och tillåta landstingsanställda att lämna blod under arbetstid 21 LS 2017-0924 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-11-01

Läs mer

Motion 2013:26 av Tomas Melin (MP) om alkoholfri representation

Motion 2013:26 av Tomas Melin (MP) om alkoholfri representation Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-22 LS 1310-1344 Landstingsstyrelsen Motion 2013:26 av Tomas Melin (MP) om alkoholfri representation Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2017-01-18 LS 2016-0754 Landstingsstyrelsen Redovisning av på vilket sätt Karolinska Universitetssjukhuset, i samråd med Karolinska Institutet,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Beslut gällande upphandling av utrustning inom ramen för de strategiska sjukhusinvesteringarna

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Beslut gällande upphandling av utrustning inom ramen för de strategiska sjukhusinvesteringarna FÖRSLAG 2016:9 LS 2015-1543 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Beslut gällande upphandling av utrustning inom ramen för de strategiska sjukhusinvesteringarna Stockholms läns landsting 17 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB FÖRSLAG 2017:61 s förslag till beslut Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB 23 ( 62) PROTOKOLL 2017-0084 2017-08-29 Kl. 10:00-10:15 149-187 161 Arvode

Läs mer