11 Dammsdalskolans organisatoriska hemvist

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "11 Dammsdalskolans organisatoriska hemvist"

Transkript

1 Landstingsfullmäktige KALLELSE D A T U M Dammsdalskolans organisatoriska hemvist Protokollsutdrag landstingsstyrelsen den 20 september, 176/16 Ärendegång Mötesdatum Ärendenr 1 Landstingsstyrelsen /16 2 Landstingsfullmäktige Beredande beslut: LS 176/16 Dammsdalskolans organisatoriska hemvist Diarienummer: LS-LED Landstingsstyrelsens förslag Landstingsfullmäktiges beslut 1. Det politiska ansvaret för Dammsdalskolan flyttas från nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet till landstingsstyrelsen. 2. Reglementet för nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet ändras så att Dammsdalskolan tas bort från nämndens ansvar under 1 i reglementet, se bilaga Skolhuvudmannaskapet för Dammsdalskolan och vårdgivaransvaret för den vård som ges vid skolan skrivs in i reglementet för landstingsstyrelsen under 1 landstingsstyrelsens uppgifter, se bilaga Dammsdalskolan ska även fortsättningsvis hanteras som en egen resultatenhet, vilket innebär att det egna kapitalet tillhörande Dammsdal följer med verksamheten och redovisas separat i årsredovisningen. 5. Beslutet gäller från och med den 1 januari Yrkande Ordföranden Monica Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt att detta gäller från och med den 1 januari Proposition Ordföranden ställer förvaltningens förslag, inklusive eget tilläggsyrkande, under proposition och finner att det bifalls. Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post

2 Landstingsfullmäktige KALLELSE D A T U M Sammanfattning Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet har idag det politiska ansvaret för Dammsdalskolan. Skolan finns sedan september 2015 organiserad inom division psykiatri, som ingår i verksamhetsområdet hälsooch sjukvård. Med beaktande av att samtliga elever vid skolan är i behov av särskilt omhändertagande och bemötande på grund av diagnoser inom autismspektra, och även i behov av särskilda habiliteringsinsatser utöver ordinarie pedagogiska insatser föreslås att det politiska ansvaret flyttas över till landstingsstyrelsen. Landstingsstyrelsen är även hälso- och sjukvårdsnämnd. Beslutsunderlag Protokollsutdrag landstingsstyrelsen den 20 september, 176/16 Tjänsteutlåtande Reglemente nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Reglemente landstingsstyrelsen Beslutet expedieras till Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Jan Grönlund, landstingsdirektör Jörgen Striem, hälso- och sjukvårdschef Caroline Dexfalk, juridiska staben Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Caroline Dexfalk Juridiska staben LS-LED Ä R E N D E G Å N G M Ö T E S D A T U M Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Dammsdal skolans organisatoriska hemvist Förslag till beslut Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktiges beslut 1. Det politiska ansvaret för Dammsdalskolan flyttas från nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet till landstingsstyrelsen. 2. Reglementet för nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet ändras så att Dammsdalskolan tas bort från nämndens ansvar under 1 i reglementet, se bilaga Skolhuvudmannaskapet för Dammsdalskolan och vårdgivaransvaret för den vård som ges vid skolan skrivs in i reglementet för landstingsstyrelsen under 1 landstingsstyrelsens uppgifter, se bilaga Dammsdalskolan ska även fortsättningsvis hanteras som en egen resultatenhet, vilket innebär att det egna kapitalet tillhörande Dammsdal följer med verksamheten och redovisas separat i årsredovisningen. Sammanfattning Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet har idag det politiska ansvaret för Dammsdalskolan. Skolan finns sedan september 2015 organiserad inom division psykiatri, som ingår i verksamhetsområdet hälsooch sjukvård. Med beaktande av att samtliga elever vid skolan är i behov av särskilt omhändertagande och bemötande på grund av diagnoser inom autismspektra, och även i behov av särskilda habiliteringsinsatser utöver ordinarie pedagogiska insatser föreslås att det politiska ansvaret flyttas över till landstingsstyrelsen. Landstingsstyrelsen är även hälso- och sjukvårdsnämnd. Bakgrund Efter valet 2014 lades det politiska ansvaret för Dammsdalskolan på Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet. På tjänstemannasidan låg ansvaret för Dammsdalskolan vid den tidpunkten inom förvaltningen för habilitering och hjälpmedel. Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post ORG NR C:\Docserver\c9cdc bbd-bd8c-29d59d351900\Working\24de8eb4-4b33-47ad-836b a1f34\324690_9_0.DOCX SID 1(2) Utskriftsdatum: :38

4 Som ett led i att samla landstinget i en förvaltning så har förvaltningen för habilitering och hjälpmedel upphört den 1 september 2015 och en stor del av dess verksamhet, bland annat Dammsdalskolan, har organisatoriskt förts över till division psykiatri inom verksamhetsområde hälso- och sjukvård. Ärendebeskrivning En anledning för att nu föra över Dammsdalskolan till landstingsstyrelsens ansvarsområde är att samtliga elever vid skolan är i behov av särskilt omhändertagande och bemötande på grund av diagnoser inom autismspektra, och även i behov av särskilda habiliteringsinsatser utöver ordinarie pedagogiska insatser. Division psykiatri, som numera ansvarar för Dammsdalskolan, ingår i verksamhetsområde hälso- och sjukvård. En naturlig följd blir att landstingsstyrelsen, som tillika är hälso- och sjukvårdsnämnd, har ansvar för Dammsdalskolan. Konsekvenser Dammsdalskolan är helt intäktsfinansierad och föreslås även fortsättningsvis hanteras som en egen resultatenhet, vilket får till följd att det egna kapitalet tillhörande Dammsdal följer med verksamheten och redovisas separat i årsredovisningen. Perspektivbelysning Ärendet är inte perspektivbelyst. Ärendets beredning Ärendet har beretts av juridiska staben i samråd med division psykiatri och ekonomistaben. Beslutsunderlag Reglemente nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Reglemente landstingsstyrelsen Beslutet expedieras till Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Jan Grönlund, landstingsdirektör Jörgen Striem, hälso- och sjukvårdschef Caroline Dexfalk, juridiska staben Akten ORG NR C:\Docserver\c9cdc bbd-bd8c-29d59d351900\Working\24de8eb4-4b33-47ad-836b a1f34\324690_9_0.DOCX SID 2(2) Utskriftsdatum: :38

5 Dokumenttitel: Reglemente för nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Ämnesområde: Diarienummer: Giltig från: Nivå: Click here to enter text. Författare: Dokumentansvarig: Click here to enter text. Beslutad av: Landstingsfullmäktige den 25 november, 117/14 Reglemente för nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Nämndens ansvarsområden 1 Nämnden ansvarar för landstingets kultur- och utbildningsverksamhet samt friluftsverksamhet. Nämnden ansvarar också inom ovan angivna områden för att verksamheterna bedrivs i enlighet med landstingsfullmäktiges direktiv och uppdrag. Nämnden är landstingets kontaktorgan gentemot statliga och kommunala myndigheter i frågor som ligger inom nämndens verksamhetsområden. Nämnden ska stödja organisationer och av enskilda bedriven verksamhet av betydelse för länet. Nämnden utvecklar i samverkan med länets kommuner och övriga intressenter verksamheterna inom nämndens ansvarsområden och svarar för att policydokument inom ansvarsområdena följs upp och revideras. Nämnden är skolhuvudman för Öknaskolans naturbruksgymnasium och gymnasiesärskola samt Åsa och Eskilstuna folkhögskolor. Nämnden är även skolhuvudman för Dammsdalskolan, som omfattar skolverksamhet inom grund-, gymnasie-, grundsär- och gymnasiesärskola för ungdomar från olika kommuner i landet med autismspektrumstörning, i åldrarna år. Nämnden har ett vårdgivaransvar för den vård som ges vid gymnasie- och gymnasiesärskolan Ökna samt vid Dammsdalskolan. Nämnden ansvarar för medborgar- och brukardialoger inom den egna nämndens verksamhetsområden. Nämnden lämnar förslag till landstingets kulturstipendier. 1

6 Nämndens sammansättning 2 Nämnden har 11 ledamöter och 7 ersättare. Nämndens presidium 3 Nämnden har en ordförande, en vice ordförande samt en andre vice ordförande, som utgör nämndens presidium. Nämndens presidium väljs av landstingsfullmäktige för samma tidsperiod som ledamöter och ersättare i nämnden. 4 Om varken ordföranden eller 1:e eller 2:e vice ordföranden kan närvara vid sammanträdet utser nämnden annan ledamot i nämnden för att för tillfället föra ordet. Utskott och beredningar 5 Nämnden inrättar de utskott och beredningar som behövs samt beslutar om reglementen för dessa. Nämnden kan delegera beslutanderätt till utskott. Närvaro- och yttranderätt 6 Ersättare som närvarar vid sammanträde med nämnden har yttranderätt. Insynsledamot har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden. Ordföranden bestämmer formerna för tjänstemännens medverkan. Sammanträdesplan 7 Nämnden upprättar för varje kalenderår en plan över sina sammanträden. Former för beredning och föredragning 8 Ordföranden beslutar om formerna för beredning och föredragning av ärenden vid nämndens sammanträden. Kallelse 9 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelse ska på lämpligt sätt delges varje ledamot och ersättare minst sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Anmälan av förhinder och ersättares tjänstgöring 10 2

7 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska förhinder meddelas och en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe enligt fastställd tjänstgöringsordning. Om ordinarie ledamot infinner sig vid sammanträde där ersättare tjänstgör fullgör denne tjänstgöringen till och med beslut i det ärende som behandlas. En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts och jäv inte längre föreligger. Beslutsförhet 11 Nämnden får handlägga ärenden endast när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Reservationer och mening antecknad i protokollet 12 Förtroendevald som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. Reservationen kan vara skriftlig och ska lämnas till sekreteraren före justering. Ledamot, ersättare och insynsledamot har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Justering av protokoll 13 Nämnden utser för varje sammanträde en ledamot eller tjänstgörande ersättare att, förutom ordföranden, justera nämndens protokoll. Har flera ordföranden tjänstgjort vid sammanträdet justerar varje ordförande de ärenden där denne tjänstgjort som ordförande. Protokollet justeras genom namnteckning och genom signum på varje sida av protokollet med undantag för bilagor. Expediering av beslut 14 Nämndens sekreterare ser till att utdrag ur protokollet sänds till dem som är berörda av protokollets beslut. Fullständiga protokoll ska sändas till landstingets revisorer. Utgående skrivelser från nämnden och andra handlingar underskrivs av ordföranden med kontrasignering av chef i enlighet med delegationsbestämmelserna. Delegering av beslutanderätt 15 Nämndens rätt att delegera beslutanderätt regleras i kommunallagen. Nämnden beslutar om delegation i särskilt dokument som anger delegater liksom delegeringens omfattning. 16 3

8 Om delegaten anser att ett beslut är av principiell karaktär, svårbedömt eller av större vikt för landstinget ska ärendet underställas nämnden för beslut. 4

9 17 Har beslutanderätt delegerats till nämndens ordförande ska vid ordförandens frånvaro beslutanderätten övergå till den som vid tillfället innehar ordförandeskapet. 18 Delegationsbeslut ska förtecknas och anmälas i nämnden snarast dock senast inom fyra månader. Delgivning 19 Delgivning till nämnden sker med ordförande eller den som enligt särskilt beslut är behörig att motta delgivningen. 5

10 Dokumenttitel: Reglemente för landstingsstyrelsen Ämnesområde: Diarienummer: Giltig från: Nivå: S Författare: Dokumentansvarig: Juridiska staben Beslutad av: Landstingsfullmäktige den 25 november, 117/14 Reglemente för landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret för landstingets utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen har följande ansvar och uppgifter. Styrning och ledning Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen utarbetar planeringsförutsättningar och utfärdar anvisningar till nämnderna och styrelsens förvaltningar rörande förslag till budget samt ekonomi och verksamhetsuppföljning. Styrelsen upprättar förslag till budget för beslut i fullmäktige. Styrelsen är fullmäktiges beredande och verkställande organ. Styrelsen bereder och yttrar sig därmed över frågor som skall behandlas i landstingsfullmäktige med undantag av vad som framgår av 5 kap kommunallagen. Styrelsen har det övergripande ansvaret för säkerhets- och trygghetsarbetet i landstinget. Bolag Styrelsen har uppsikt över landstingsverksamhet som bedrivs i sådana bolag som avses i 3 kap 17 och 18 kommunallagen och sådana kommunalförbund där landstinget är medlem. Styrelsen ska årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som landstinget helt eller delvis äger eller annars har intresse i under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Finner styrelsen att brister förelegat ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 1

11 Styrelsen bereder ägardirektiv till landstingets bolagskoncern samt bevakar landstingets intressen vid bolagsstämmor och andra sammanträden inom företag, stiftelser och kommunalförbund där landstinget är ägare eller medverkar på annat sätt. Ombud som utövar rösträtt vid bolagsstämma utses av landstingsfullmäktige. Personal Styrelsen är landstingets centrala arbetsgivarorgan och har ett övergripande arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. Styrelsen är pensionsmyndighet. Styrelsen företräder arbetsgivaren Landstinget Sörmland enligt lagen om medbestämmande-rätt i arbetslivet och utgör centralt organ för personal-, förhandlings- och pensionsfrågor. Ekonomi Styrelsen har hand om den ekonomiska förvaltningen och följer uppmärksamt de frågor som kan inverka på landstingets utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska hos fullmäktige eller andra myndigheter och organ göra de framställningar styrelsen finner påkallade. Styrelsen svarar för landstingets delårsrapport och årsredovisning enligt lagen om kommunal redovisning. Styrelsen har rätt att sälja fast egendom för en köpesumma av högst fyra miljoner kronor per tillfälle. Hälso- och sjukvård Styrelsen är hälso- och sjukvårdsnämnd, förutom primärvård, och utövar därmed den övergripande planeringen av hälso- och sjukvård samt habilitering. Som hälso- och sjukvårdsnämnd har styrelsen vårdgivaransvar. Styrelsen ansvarar för landstingets överenskommelser/beställningar av hälso- och sjukvård inom primärvården, privata vårdgivare och Folktandvården i Sörmland AB. Styrelsen beslutar om tandvårdsfrågor ur ett befolkningsperspektiv. Styrelsen är skolhuvudman för Dammsdalskolan, som omfattar skolverksamhet inom grund-, gymnasie-, grundsär-, och gymnasiesärskola för ungdomar från olika kommuner i landet med autismspektrumstörning, i åldrarna år. Styrelsen har ett vårdgivaransvar för den vård som ges vid Dammsdalskolan. 2

12 Regional utveckling och långsiktig hållbarhet Styrelsen ansvarar för landstingets arbete med regional utveckling, inklusive kollektivtrafik. Styrelsen ansvarar även för det långsiktiga hållbarhetsarbetet med mänskliga rättigheter, miljöoch klimatfrågor, inköp och upphandling, folkhälsa samt sociala investeringar. Speciallagstiftning Styrelsen är arkivmyndighet enligt arkivlagen och personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen. Styrelsen ansvarar för befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar i enlighet med smittskyddslagen (SFS 2004:168). Styrelsen ansvarar för landstingets ansvar inom strålsäkerhetsområdet (SFS 1988:220, 289) och enligt föreskrifter från Strålsäkerhetsmyndigheten/SSM. Styrelsens sammansättning 2 Landstingsfullmäktige utser styrelsen som har 15 ledamöter och 9 ersättare. Styrelsens presidium 3 Styrelsen har en ordförande, en vice ordförande samt en andre vice ordförande, som utgör styrelsens presidium. Styrelsens presidium väljs av landstingsfullmäktige för samma tidsperiod som ledamöter och ersättare i styrelsen. 4 Om varken ordföranden eller 1:e eller 2:e vice ordföranden kan närvara vid sammanträdet utser styrelsen annan ledamot i styrelsen för att för tillfället föra ordet. Utskott och beredningar 5 Styrelsen inrättar de utskott och beredningar som behövs samt beslutar om reglementen för dessa. Styrelsen kan delegera beslutanderätt till utskott. Närvaro- och yttranderätt 6 Ersättare som närvarar vid sammanträde med landstingsstyrelsen har yttranderätt. Landstingsfullmäktiges presidium har rätt att närvara vid styrelsens sammanträden. Insynsledamot har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Ordföranden bestämmer formerna för tjänstemännens medverkan. 3

13 Sammanträdesplan 7 Styrelsen upprättar för varje kalenderår en plan över sina sammanträden. Former för beredning och föredragning 8 Ordföranden beslutar om formerna för beredning och föredragning av ärenden vid styrelsens sammanträden. Kallelse 9 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelse ska på lämpligt sätt delges varje ledamot och ersättare minst sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Anmälan av förhinder och ersättares tjänstgöring 10 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska förhinder meddelas och en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe enligt fastställd tjänstgöringsordning. Om ordinarie ledamot infinner sig vid sammanträde där ersättare tjänstgör fullgör denne tjänstgöringen till och med beslut i det ärende som behandlas. En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts och jäv inte längre föreligger. Beslutsförhet 11 Styrelsen får handlägga ärenden endast när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Reservationer och mening antecknad i protokollet 12 Förtroendevald som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. Reservationen kan vara skriftlig och ska lämnas till sekreteraren före justering. Ledamot, ersättare och insynsledamot har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 4

14 Justering av protokoll 13 Landstingsstyrelsen utser för varje sammanträde en ledamot eller tjänstgörande ersättare att, förutom ordföranden, justera styrelsens protokoll. Har flera ordföranden tjänstgjort vid sammanträdet justerar varje ordförande de ärenden då denne tjänstgjort som ordförande. Protokollet justeras genom namnteckning och genom signum på varje sida av protokollet med undantag för bilagor. Expediering av beslut 14 Styrelsens sekreterare ser till att utdrag ur protokollet sänds till dem som är berörda av protokollets beslut. Fullständiga protokoll ska sändas till landstingets revisorer. Utgående skrivelser från landstingsstyrelsen och andra handlingar underskrivs av ordföranden med kontrasignering i enlighet med delegationsbestämmelserna. Delegering av beslutanderätt 15 Styrelsens rätt att delegera beslutanderätt regleras i kommunallagen. Styrelsen beslutar om delegation i särskilt dokument som anger delegater liksom delegeringens omfattning. 16 Om en delegat anser att ett beslut är av principiell karaktär, svårbedömt eller av större vikt för landstinget ska ärendet underställas styrelsen för beslut. 17 Har beslutanderätt delegerats till styrelsens ordförande ska vid ordförandens frånvaro beslutanderätten övergå till den som vid tillfället innehar ordförandeskapet. 18 Delegationsbeslut ska förtecknas och anmälas i styrelsen snarast dock senast inom fyra månader. Delgivning 19 Delgivning till styrelsen sker med ordförande eller den som enligt särskilt beslut är behörig att motta delgivningen. 5

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Reglemente för regionstyrelsen

Reglemente för regionstyrelsen Reglemente för regionstyrelsen Regionstyrelsens ansvarsområden 1 Styrelsen är Region Sörmlands ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret för dess utveckling och ekonomiska ställning.

Läs mer

Reviderade reglementen för styrelse och nämnder

Reviderade reglementen för styrelse och nämnder TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Pierre Karlsson Administrativa enheten +46155245777 2013-02-21 LS-LED12-637-9 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige

Läs mer

Reglemente för regionala utvecklingsnämnden

Reglemente för regionala utvecklingsnämnden Reglemente för regionala utvecklingsnämnden Nämndens ansvarsområden 1 Regionala utvecklingsnämnden svarar för de regionala utvecklingsfrågorna som Region Sörmland tilldelats med det statliga tillväxtuppdraget,

Läs mer

Reglemente för Nämnden för funktionshinder och habilitering

Reglemente för Nämnden för funktionshinder och habilitering Reglemente för Nämnden för funktionshinder och habilitering Fastställt av landstingsfullmäktige 2010-06-01, 127 Senast reviderat av landstingsfullmäktige 2016-02-16, 25 Allmän del Arbetsformer Dessa bestämmelser

Läs mer

143/16 Remittering av motioner anmälda vid fullmäktige den 14 juni 2016

143/16 Remittering av motioner anmälda vid fullmäktige den 14 juni 2016 Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-09-20 LS-LED16-1250-3 143/16 Remittering av motioner anmälda vid fullmäktige den 14 juni 2016 Diarienummer: LS-LED16-1250 Behandlat

Läs mer

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Allmänna bestämmelser 1 Landstingsstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare. 2 Landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

30/16 Rekommendation till landsting och regioner om deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning

30/16 Rekommendation till landsting och regioner om deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-08-31 LS-LED16-1133-3 30/16 Rekommendation till landsting och regioner om deltagande i och stöd

Läs mer

5 Nämnderna är personuppgiftsansvariga för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker inom respektive verksamhetsområde.

5 Nämnderna är personuppgiftsansvariga för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker inom respektive verksamhetsområde. ALLMÄNT NÄMNDREGLEMENTE För styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser 1 Detta reglemente gäller för Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden samt Kultur- och tekniknämnden. Med

Läs mer

Reglemente för gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård

Reglemente för gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:3 Reglemente för gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11 133 1 REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR SAMVERKAN KRING SOCIALTJÄNST

Läs mer

REGLEMENTE FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Utöver det som stadgas i kommunallagen om kommunal nämnd och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente samt de bestämmelser i övrigt som kommunstyrelsen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN Antaget av: kommunfullmäktige 2019-06-24, 84 Gäller från: 2019-07-01 Ansvarig: Utbildningschef Revideras: Vid behov Ersätter: av kommunfullmäktige fastställt reglemente 2018-01-29, 4 REGLEMENTE FÖR UTBILDNINGS-

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.8

Laholms kommuns författningssamling 3.8 Laholms kommuns författningssamling 3.8 Reglemente för socialnämnden; antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 196 1, med ändring den 28 april 2015, 68 2, den 29 september 2015, 119 3, den 28

Läs mer

29/16 Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för ensamstående

29/16 Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för ensamstående Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-08-31 LS-LED16-1071-3 29/16 Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen

Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen i Norrbottens läns landsting. Fastställt att landstingsfullmäktige den 19-20 november 2014, Utöver vad som föreskrivs om landstingsstyrelse

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet

Läs mer

Reglemente för valnämnden

Reglemente för valnämnden Styrdokument, reglemente Sida 1(6) Reglemente för valnämnden Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Valnämndens verksamhetsområde 1 Valnämnden fullgör

Läs mer

Reglemente för gemensam kostnämnd

Reglemente för gemensam kostnämnd REGLEMENTE 1 (5) 1 PARTER Region Uppsala, Landstinget Sörmland och Region Västmanland, nedan kallat parterna, har inrättat en gemensam nämnd som benämns Gemensam Kostnämnd. Region Västmanland är värdlandsting

Läs mer

89/16 Remittering av motioner anmälda vid fullmäktige den 26 april 2016

89/16 Remittering av motioner anmälda vid fullmäktige den 26 april 2016 Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-24 LS-LED16-0952-2 89/16 Remittering av motioner anmälda vid fullmäktige den 26 april 2016 Diarienummer: LS-LED16-0952 Behandlat

Läs mer

H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per Blomberg Juridiska staben Nuvarande inköpsutskott avvecklas.

H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per Blomberg Juridiska staben Nuvarande inköpsutskott avvecklas. TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per Blomberg Juridiska staben +46155245760 2016-04-21 LS-LED15-0218-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Reglemente för Patientnämnden

Reglemente för Patientnämnden Reglemente för Patientnämnden Fastställt av landstingsfullmäktige 2010-06-01, 127 Senast reviderat av landstingsfullmäktige 2015-02-17, 22 Allmän del Arbetsformer Dessa bestämmelser gäller även för nämnds

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 kap Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar

Läs mer

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, reviderat av kommunfullmäktige 2015-08-31, 202 Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Utöver vad som föreskrives om nämnder i Kommunallagen

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , ,

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , , 1 (5) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 321 Reviderat 1993-09-27, 193, 1998-11-23 141, 2001-02-26 24, 2009-08-31 136, 2011-03-28 56 Utöver vad som föreskrives i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Antaget av direktionen för Lapplands kommunalförbund 2009-06-22, 33 Verksamhetsområde 1 Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium fullgör Gällivare, Jokkmokks,

Läs mer

Reglemente. med föreskrifter om styrelsens och nämndernas arbetsformer Gäller fr.o.m Antagen av kommunfullmäktige

Reglemente. med föreskrifter om styrelsens och nämndernas arbetsformer Gäller fr.o.m Antagen av kommunfullmäktige Reglemente med föreskrifter om styrelsens och nämndernas arbetsformer Gäller fr.o.m. 2018-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-22 176 med föreskrifter om styrelsens och nämndernas arbetsformer Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Reglemente för fastighets och servicenämnden

Reglemente för fastighets och servicenämnden Reglemente för fastighets och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets och servicenämnden Reglemente 2014-11-17, 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente. valnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. valnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för valnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Valnämndens verksamhet

Läs mer

Reglemente för valnämnden

Reglemente för valnämnden Dnr 2016/269/003, Id 51286 Reglemente för valnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2016-06-27, KF 170 2 3 INNEHÅLL VALNÄMNDENS UPPGIFTER 4 Sakområden 4 Processbehörighet 4 Rätt att ingå avtal 4 Rätt att

Läs mer

Reglemente för Val- och demokratinämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för Val- och demokratinämnden i Norrtälje kommun Reglemente för Val- och demokratinämnden i Norrtälje kommun Antagen av kommunfullmäktige 2019-02-18, 54. Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet

Läs mer

REGLEMENTE FÖR UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2018-01-29 4 Gäller från: 2018-01-01 Ansvarig: Utbildningschef Revideras: Vid behov Ersätter: av kommunfullmäktige fastställt reglemente 2017-04-24, 42 REGLEMENTE FÖR UTBILDNINGS-

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

172/16 Landstinget Sörmlands medfinansiering av Nyköpings- och Trosas kommuns medfinansiering av Ostlänken

172/16 Landstinget Sörmlands medfinansiering av Nyköpings- och Trosas kommuns medfinansiering av Ostlänken Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-09-20 LS-LED16-1268-3 172/16 Landstinget Sörmlands medfinansiering av Nyköpings- och Trosas kommuns medfinansiering av Ostlänken Diarienummer: LS-LED16-1268

Läs mer

Reglemente för gemensam kostnämnd år

Reglemente för gemensam kostnämnd år REGLEMENTE 1 (5) 1 PARTER Region Uppsala, Region Sörmland och Region Västmanland, nedan kallat parterna, har inrättat en gemensam nämnd som benämns Gemensam Kostnämnd. Region Västmanland är värdlandsting

Läs mer

Reglemente för social- och omsorgsnämnden

Reglemente för social- och omsorgsnämnden Reglemente för social- och omsorgsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 21 mars 2018, 30. Reglementet gäller från och med 1 april 2018. 1 Uppdrag och verksamhet 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Reglemente för regionala utvecklingsnämnden Fastställt av regionfullmäktige november

Reglemente för regionala utvecklingsnämnden Fastställt av regionfullmäktige november Styrande regeldokument Reglemente Sida 1 (6) Reglemente för regionala utvecklingsnämnden Fastställt av regionfullmäktige 21-22 november 2018 120 Utöver vad som föreskrivs om nämnd i lag eller förordning

Läs mer

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun 1(6) Reglemente för valnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Valnämnden 1. är kommunens organ för

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 27 Den 2010-12-20 Kommunfullmäktige 2010-12-20 7 Kommunstyrelsen 2010-12-20 3 Kf 27 Ks 193 Dnr 2010.279 003 Reglementen familj- och

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015, 139 Reglementet gäller från och med 1 november 2015. 0 Uppdrag och verksamhet 1 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

REGLEMENTE FÖR JÄVSNÄMNDEN 1 VANSBRO KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige den , att gälla fr.o.m

REGLEMENTE FÖR JÄVSNÄMNDEN 1 VANSBRO KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige den , att gälla fr.o.m REGLEMENTE FÖR JÄVSNÄMNDEN 1 VANSBRO KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige den 2010-12-13 86, att gälla fr.o.m. 2011-01 -01 REGLEMENTE FÖR JÄVSNÄMND.4 Jävsnämndens ansvar 4 Nämndens arbetsformer 4 Ersättare

Läs mer

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden 1/7 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2017:8 DIARIENUMMER KS/2017:717-003 Reglemente och arbetsformer för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2017-10-30, 100 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

REGLEMENTE FÖR OMSORGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR OMSORGSNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR OMSORGSNÄMNDEN Utöver det som stadgas i kommunallagen om kommunal nämnd och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente samt de bestämmelser i övrigt som kommunstyrelsen har

Läs mer

regel modell plan policy program riktlinje rutin strategi taxa reglemente för interna myndighetsnämnden ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

regel modell plan policy program riktlinje rutin strategi taxa reglemente för interna myndighetsnämnden ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy regel reglemente för interna myndighetsnämnden program riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2018-12-17 216 Ansvarig:

Läs mer

168/16 Ambulansdirigering i landstinget Sörmland

168/16 Ambulansdirigering i landstinget Sörmland Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-09-20 LS-LED16-1339-3 168/16 Ambulansdirigering i landstinget Sörmland Diarienummer: LS-LED16-1339 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Upprättad Antagen Kf , 27 Senast reviderad Kf , 125. Reglemente för socialnämnden

Upprättad Antagen Kf , 27 Senast reviderad Kf , 125. Reglemente för socialnämnden Dokumenttyp Reglemente Dokumentansvarig Kommunkontoret Upprättad Antagen Kf 1991-12-09, 27 Senast reviderad Kf 2018-12-10, 125 Dokumentet gäller för Socialnämnden Reglemente för socialnämnden VERKSAMHETSOMRÅDE

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Beslutsdatum: 2016-05-17, 81 Dokumentansvarig

Läs mer

Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun

Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun Författningssamling BKFS 2014:6 Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 106 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen (1991:900)

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

REGLEMENTE. Gemensamma familjerättsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Gemensamma familjerättsnämndens reglemente REGLEMENTE Gemensamma familjerättsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

Reglemente för omvårdnadsnämnden

Reglemente för omvårdnadsnämnden (Rev utifrån KF beslut 171218 276 om förändrad ansvarsfördelning SoL och LSS) Reglemente för omvårdnadsnämnden Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Läs mer

REGLEMENTE 1 (5) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 24749-1 Reglemente för gemensam kostnämnd mellan Landstinget i Uppsala Län och Landstinget Västmanland från och med 2015 1 PARTER Landstinget i Uppsala

Läs mer

Gemensamt reglemente för styrelsen och nämnderna i Köpings kommun

Gemensamt reglemente för styrelsen och nämnderna i Köpings kommun Gemensamt reglemente för styrelsen och nämnderna i Köpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2018-12-17, 116 Giltigt från 2019-01-01 Gemensamt reglemente för styrelsen och nämnderna i Köpings kommun

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2016-10-31, KF 166 Dnr: KS 2015/90 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se

Läs mer

Reglemente för arbetslivsnämnden

Reglemente för arbetslivsnämnden Reglemente för arbetslivsnämnden Dokumentnamn Reglemente för arbetslivsnämnden Dokumenttyp Reglemente Beslutad av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2014-12-15 Diarienummer KS 2014/503 Paragrafnummer 191 Giltighetstid

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (4) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2018-06-19 Ersätter: 2017-03-01 Gäller fr o m: 2018-07-01 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden Utöver det som

Läs mer

Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2016-09-29 Sidan 2 av 6 REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND Antaget av kommunfullmäktige 19 januari 2004, senast reviderad KF 26 september

Läs mer

Reglemente för Valnämnden i Enköpings kommun

Reglemente för Valnämnden i Enköpings kommun Ärendenummer KS2017/239 VALN2016/2 Reglemente för Valnämnden i Enköpings kommun Dokumenttyp Beslutad av Gäller fr.om. Gäller t.om. Reglemente Kommunfullmäktige 2017-06-12 Tillsvidare Ersätter Gäller för

Läs mer

Reglemente med allmänna bestämmelser för Vingåker kommuns nämnder

Reglemente med allmänna bestämmelser för Vingåker kommuns nämnder Flik 3.2 Reglemente med allmänna bestämmelser för Vingåkers Flik 3.2 Reglemente med allmänna bestämmelser för Vingåker kommuns nämnder Allmänna uppgifter och bemyndiganden 2 Sammanträden 3 Ersättares tjänstgöring

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR ÖVERFÖRMYNDARE I SAMVERKAN - HÄRRYDA, KUNGSBACKA, MÖLNDAL OCH PARTILLE

REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR ÖVERFÖRMYNDARE I SAMVERKAN - HÄRRYDA, KUNGSBACKA, MÖLNDAL OCH PARTILLE Dokumenttyp Reglemente Dokumentansvarig Nämndsekreterare Beslutad av Kommunfullmäktige i samtliga samverkanskommuner Gäller för Nämnden för överförmyndare i samverkan Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille

Läs mer

Reglemente. överförmyndarnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. överförmyndarnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för överförmyndarnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Överförmyndarnämndens

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Strängnäs kommun

Reglemente för socialnämnden i Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Kommunfullmäktige 2014-12-15 xx Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2014:508-003 Ersätter: Ansvarig: för socialnämnden i Strängnäs kommun beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN FÖR ESKILSTUNA OCH STRÄNGNÄS KOMMUNER

REGLEMENTE FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN FÖR ESKILSTUNA OCH STRÄNGNÄS KOMMUNER 1 (7) REGLEMENTE FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN FÖR ESKILSTUNA OCH STRÄNGNÄS KOMMUNER Antaget av kommunfullmäktige i Eskilstuna KSKF/2014:186 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS VERKSAMHET 2 (7) 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente 2014-11-17 182 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Följande driftsnämnder ska finnas under hälso- och sjukvårdsstyrelsen:

Följande driftsnämnder ska finnas under hälso- och sjukvårdsstyrelsen: Reglemente för driftsnämnd underställd hälso- och sjukvårdsstyrelsen Beslutat av landstingsfullmäktige den 29 mars 2010, 27 och regionfullmäktige den 26 september 2011, 88. Utöver vad som föreskrivs i

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Antaget av kommunfullmäktige i Sollentuna 2004-12-06, 176 Reviderat av kommunfullmäktige i Sollentuna

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.5 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/337 2018/321 2015-01-01 2019-01-01 Kf 2014-12-15 144 Kf 2018-11-26 155 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Nr

Läs mer

Reglemente för miljö- och

Reglemente för miljö- och Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden Beslutsdatum:

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN OLOFSTRÖMS KOMMUN 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 1995-03-06, 27 Reviderat av kommunfullmäktige 1998-05-04, 27 Reviderat av kommunfullmäktige 2000-10-02, 90 Reviderat av

Läs mer

Reglemente för utbildningsnämnden

Reglemente för utbildningsnämnden Dokumentansvarig Jonas Jansson, 0485-471 25 jonas.jansson@morbylanga.se Handbok POLICY Beslutande Kommunfullmäktige 169 2018-09-25 Giltighetstid 2019-01-01 tills vidare 1(7) Beteckning MBLAFS 2018:11 Aktualitetsprövning/revidering

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND A 15 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND Antaget av kommunfullmäktige i Hässleholm 2002-12-16, 226 Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby,

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma bestämmelser och arbetsformer

Reglemente för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma bestämmelser och arbetsformer Reglemente för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma bestämmelser och arbetsformer Antaget av kommunfullmäktige 2015-05-28, 39 Gäller fr o m 2015-07-01 Styrelsens och nämndernas gemensamma bestämmelser

Läs mer

Socialnämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården samt svarar för sådan hälso- och sjukvård som erbjuds i särskilt boende

Socialnämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården samt svarar för sådan hälso- och sjukvård som erbjuds i särskilt boende F 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 276 Reviderat 1993-05-10, 128 Reviderat 1995-02-27, 44 Reviderat 1997-06-16, 158 Reviderat 1998-12-07, 265 Reviderat 1999-02-15,

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR SKOLNÄMNDEN KFS 103 revision 00 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: Verksamhetsområden 1. Skolnämnden fullgör

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden

Reglemente för överförmyndarnämnden Utgiven av kommunledningskontoret Antagen av kommunfullmäktige 2018-06-11, 67 Reglemente för överförmyndarnämnden Ansvarsområde och uppgifter 1 Överförmyndarnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.3 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/327 2016/282 2015-01-01 2017-01-01 Kf 2014-12-15 141 Kf 2016-11-21 135 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Läs mer

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Ändringar enligt RF 171/14 har införts. Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Utöver detta reglemente

Läs mer

Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ.

Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ. Förbundsdirektionens verksamhetsområde 1 Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ. Direktionen fullgör de uppgifter som ankommer

Läs mer

REGLEMENTE FÖR GEMENSAMMA SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN, LÖN

REGLEMENTE FÖR GEMENSAMMA SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN, LÖN REGLEMENTE FÖR GEMENSAMMA SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN, LÖN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En

Läs mer

Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och

Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och REGLEMENTE 1(9) Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder Dokumentnamn Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder Dokumentägare Dokumentansvarig Kommunchef Kanslichef Författningsstöd

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning ska följande gälla för äldrenämnden. Ansvarsområde 1 Äldrenämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN REGLEMENTE 1(7) REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och förvaltningslagen eller annan speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSNÄMNDENS

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) B.6 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller för socialnämnden bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1

Läs mer

Motionssvar - Minska kostnaderna för politiker

Motionssvar - Minska kostnaderna för politiker MOTIONSSVAR SID 1(2) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-03-21 LS-LED15-1630-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Reglemente. arbetsmarknadsnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. arbetsmarknadsnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2017-02-16 18 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 april 2017 tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

servicenämnd för Piteå och Luleå kommuner

servicenämnd för Piteå och Luleå kommuner Reglemente avseende gemensam kostoch servicenämnd för Piteå och Luleå kommuner Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente avseende gemensam kost- och servicenämnd för Piteå

Läs mer