Arbetsordning och Instruktion för Sveriges riksbank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsordning och Instruktion för Sveriges riksbank"

Transkript

1 Arbetsordning och Instruktion för Sveriges riksbank

2 OKTOBER 2016 PRODUKTION: SVERIGES RIKSBANK TRYCK: WEST STUDIOS

3 Innehåll Arbetsordning 5 Inledning 5 Riksbankens mål 5 Riksbankens organisation 5 Administrativa bestämmelser 10 Instruktion för Sveriges riksbank 11 Inledning 11 Riksbankens ledning, styrning och organisation 11 Administrativa bestämmelser 20 Bilaga till Instruktion för Sveriges riksbank 22 Riksbankens avdelningar 22 Riksbankens ledningsgrupp 25 Ledning vid en operativ kris 26

4

5 ARBETSORDNING OCH INSTRUKTION FÖR SVERIGES RIKSBANK 5 Arbetsordning Inledning 1 Fullmäktige har med stöd av 9 kap. 4 lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank (riksbankslagen) beslutat om denna arbetsordning i Riksbanken. Arbetsordningen anger Riksbankens övergripande organisation och reglerar vissa lednings- och beslutsfrågor. Direktionen beslutar i Instruktion för Sveriges riksbank om organisationen mer i detalj. Riksbankens mål 2 Riksbanken är enligt 9 kap. 13 regeringsformen rikets centralbank och en myndighet under riksdagen och får, enligt 1 kap. 1 riksbankslagen, endast bedriva eller ta del i sådan verksamhet som enligt lag ankommer på Riksbanken. Enligt 1 kap. 2 riksbankslagen ska målet för Riksbankens verksamhet vara att upprätthålla ett fast penningvärde. Riksbanken ska också främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Riksbankens organisation Fullmäktige 3 Enligt 9 kap. 13 regeringsformen har Riksbanken elva fullmäktige som väljs av riksdagen. Följande ärenden ska enligt riksbankslagen beslutas av fullmäktige: val av direktionsledamöter, riksbankschef och vice riksbankschefer, lön och övriga anställningsvillkor för direktionsledamöterna, medgivande om kortare karensperiod än ett år för att påbörja en befattning efter avslutad tjänstgöring i banken, avskiljande av direktionsledamot,

6 6 ARBETSORDNING fastställande av arbetsordning för Riksbanken, förslag till riksdagen om disposition av Riksbankens vinst, utformningen av sedlar och mynt som banken ger ut, ledning av verksamheten vid revisionsenheten, skrivelser till regering och riksdag inom sitt verksamhetsområde, samt remissyttranden inom sitt verksamhetsområde. Ärenden som inte avser val av direktionsledamot, riksbankschef eller vice riksbankschef, lön och övriga anställningsvillkor för direktionsledamot, medgivande av förkortad karensperiod för direktionsledamot, avskiljande av direktionsledamot från tjänsten eller verksamheten vid revisionsenheten ska normalt beredas av direktionen och föredras av direktionsledamot eller av annan tjänsteman som direktionen utser. Fullmäktige ska informera direktionen om sådana ärenden som inte bereds av denna. Fullmäktige har också en kontrollerande funktion. Detta innebär bland annat att fullmäktige följer upp verksamheten i Riksbanken. Inom ramen för denna funktion kan fullmäktige också begära att direktionsledamot är föredragande vid fullmäktiges sammanträden. Direktionen ska tillhandahålla fullmäktige erforderligt kanslistöd för fullmäktiges sammanträden med mera. 4 Enligt 3 kap. 3 riksbankslagen har ordföranden och vice ordföranden i fullmäktige rätt att närvara vid direktionens sammanträden med yttranderätt men utan förslags- och rösträtt. Direktionen 5 Enligt 9 kap. 13 regeringsformen leds Riksbanken av en direktion som utses av fullmäktige. Direktionen har ansvaret för Riksbankens verksamhet, det vill säga för frågor om penningpolitik, betalningsväsendet och finansiell stabilitet samt för bankens administration. 6 Direktionen beslutar kollektivt i ärenden som inte enligt riksbankslagen ska avgöras av fullmäktige. Enligt 1 kap. 5

7 ARBETSORDNING OCH INSTRUKTION FÖR SVERIGES RIKSBANK 7 riksbankslagen kan dock direktionen besluta att ärenden får avgöras av riksbankschefen eller någon annan tjänsteman i Riksbanken. Ordföranden ska se till att sammanträden i direktionen hålls när det behövs. Ordföranden ska alltid sammankalla direktionen om en direktionsledamot begär det. 7 Enligt 3 kap. 3 riksbankslagen, är direktionen, som består av sex ledamöter, beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ärenden som kräver ett skyndsamt beslut får dock avgöras av två ledamöter, om dessa är ense om beslutet. Beslut får emellertid inte fattas i ett ärende, om inte såvitt möjligt samtliga direktionsledamöter dels har fått tillfälle att delta i ärendets behandling vid sammanträdet, dels har fått ett tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Ordföranden har utslagsröst vid omröstning i direktionen. 8 Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt, att verksamheten redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt, att Riksbanken hushållar väl med statens medel, att verksamheten utvecklas och anpassas till de krav som ställs på den, att Riksbankens tillgångar förvaltas och skyddas på ett tillfredsställande sätt, att ett effektivt säkerhetsskydd upprätthålls i Riksbanken, att en rättvisande ekonomisk redovisning upprätthålls i enlighet med riksbankslagen, att allmänhetens kontakter med Riksbanken underlättas genom en god service, tillgänglighet och information, att en personalpolitik upprätthålls som tar tillvara medarbetarnas kompetens och stöder deras utveckling, samt att de anställda är väl förtrogna med målen för Riksbankens verksamhet.

8 8 ARBETSORDNING Direktionen ska också, enligt 9 kap. 1 a riksbankslagen, säkerställa att det vid Riksbanken finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt. Vidare ska direktionen, enligt 9 kap. 7 riksbankslagen, vid planeringen och genomförandet av Riksbankens verksamhet i fred beakta de krav som totalförsvaret ställer. 9 Direktionen ska hålla fullmäktige informerade om förhållanden av betydelse för fullmäktiges kontroll av verksamheten. Direktionen ska också se till att riksdagen får det underlag som den behöver för att ta ställning till förvaltningen av Riksbanken. Riksbankschefen 10 Fullmäktige utser enligt 1 kap. 4 riksbankslagen ordföranden i direktionen, som samtidigt ska vara chef för Riksbanken. Riksbankschefen leder och övervakar den dagliga såväl som den långsiktiga verksamheten i Riksbanken. Vice riksbankschefer 11 Fullmäktige utser enligt 1 kap. 4 riksbankslagen minst en vice ordförande i direktionen som samtidigt ska vara vice riksbankschef. Enligt samma lagrum ska fullmäktige när det behövs bestämma i vilken inbördes ordning vice riksbankschefer ska tjänstgöra i riksbankschefens ställe när riksbankschefen har förhinder. Förste vice riksbankschefen är riksbankschefens ställföreträdare. Är denne förhindrad, inträder annan vice riksbankschef som riksbanks chefens ställföreträdare. Inträdesordningen bestäms i första hand av fullmäktiges beslut. Om inträdesordningen inte framgår av något fullmäktigebeslut ska den vice riksbankschef inträda som har längst tjänstgöringstid som vice riksbankschef i Riksbanken. Vid samma tjänstgöringstid ska den som är äldst inträda först. Avdelningar och avdelningschefer med mera 12 Riksbanken är indelad i följande avdelningar: Avdelningen för betalningssystem och kontanter (ABK) Avdelningen för marknader (AFM)

9 ARBETSORDNING OCH INSTRUKTION FÖR SVERIGES RIKSBANK 9 Avdelningen för finansiell stabilitet (AFS) Avdelningen för penningpolitik (APP) Avdelningen för verksamhetssupport (AVS) Internrevisionsavdelningen (IR) Stabsavdelningen (STA) Den närmare fördelningen av arbetsuppgifter mellan avdelningar beslutas av direktionen. 13 Varje avdelning leds av en avdelningschef som ansvarar för verksamheten inom avdelningen. Inom avdelningar kan finnas biträdande avdelningschef. Inom stabsavdelningen ska det finnas en chefsjurist och en riskchef. Revision i Riksbanken 14 I enlighet med 9 kap. 2 riksbankslagen ska det finnas en revisionsfunktion som leds av fullmäktige. Fullmäktige ska besluta om revisionsplan som behövs för verksamheten. Fullmäktige ska för denna verksamhet ha särskilt avsatta medel. Dessa medel ställs till fullmäktiges disposition av direktionen. Fullmäktiges revision ska enligt 9 kap. 2 riksbankslagen vara inriktad på frågor som ligger inom fullmäktiges ansvarsområde. 15 Enligt 9 kap. 2 riksbankslagen ska det i Riksbanken också finnas en internrevision. Direktionen ska besluta om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen samt åtgärder med anledning av intern revisionens iakttagelser och rekommendationer. Internrevisionen ska bedrivas enligt god sed för internrevision och internrevisorer. Intern revisionen ska vara oberoende från den operativa verksamheten i banken och placerad direkt under direktionen.

10 10 ARBETSORDNING Administrativa bestämmelser Samrådsskyldighet 16 Innan en framställning till riksdagen eller regeringen görs ska fullmäktige och direktionen enligt 4 kap. 1 riksbankslagen samråda med varandra. Bisyssla och sidouppdrag 17 I enlighet med 7 lagen (1994:260) om offentlig anställning får en riksbankstjänsteman inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för dennes opartiskhet i tjänsteutövningen eller som kan skada Riksbankens anseende. För ledamöter av direktionen finns särskilda bestämmelser i 3 kap. 1 riksbankslagen om sidouppdrag. Sådana sidouppdrag ska anmälas till fullmäktige. Personalansvarsnämnden 18 Riksbankens personalansvarsnämnd ska enligt 9 kap. 6 riksbankslagen pröva frågor om skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, disciplinansvar, åtalsanmälan och avstängning för andra än ledamöter av direktionen. Personalansvarsnämnden ska bestå av sju ledamöter: riksbankschefen (ordförande), fyra tjänstemän i Riksbanken som utses av direktionen samt två personalföreträdare som utses på det sätt som anges i personalföreträdareförordningen (1987:1101). Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. 1 Denna version av arbetsordningen för Sveriges riksbank träder i kraft den 1 mars 2014.

11 ARBETSORDNING OCH INSTRUKTION FÖR SVERIGES RIKSBANK 11 Instruktion för Sveriges riksbank Inledning 1 Fullmäktige i Riksbanken har beslutat om arbetsordningen i Riksbanken. Arbetsordningen anger Riksbankens övergripande organisation och reglerar vissa lednings- och beslutsfrågor. I denna instruktion för Sveriges riksbank har direktionen beslutat om Riksbankens organisation mer i detalj. Riksbankens ledning, styrning och organisation Riksbankens interna regelverk 2 Riksbanken har ett internt regelverk vars syfte är att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt. Regelverket föreskriver förhållningssätt, principer och arbetsmetoder samt fördelar ansvar och befogenheter utöver vad som framgår av denna instruktion. Det beskriver också hur vissa externa regelverk ska tillämpas. 3 Det interna regelverket består av en dokumenthierarki med tre nivåer: policy, regel och rutinbeskrivning. En policy uttrycker principer för tillvägagångssätt inom strategiska områden som berör hela banken. En regel ger detaljerade bestämmelser för verksamhetsområden som berör hela banken eller för en huvuduppgift inom en avdelning. En rutinbeskrivning innehåller detaljerade bestämmelser för arbetsuppgifter inom en avdelning eller mellan avdelningar. 4 En policy beslutas av direktionen, en regel beslutas av en avdelningschef eller av kommunikations- och riskchefen inom deras respektive ansvarsområde och en rutinbeskrivning beslutas av en avdelningschef, riskchefen eller den som ansvaret delegerats till. Vissa specifika regler ska beslutas av direktionen i enlighet med denna instruktion.

12 12 INSTRUKTION Direktionen 5 Direktionen leder Riksbankens verksamhet, vilket innefattar ett ansvar för verksamhetens inriktning, utveckling och effektivitet. 6 Direktionen ska besluta i följande ärenden. Beslut om penningpolitik: principiella beslut som har betydelse för penningpolitiken, penning- och valutapolitiska åtgärder, till exempel Riksbankens styrräntor, penningpolitisk rapport, redogörelsen till riksdagens finansutskott om penningpolitiken, regler för penning- och valutapolitiska transaktioner, samt regler om förvaltning av Riksbankens värdepappersportfölj i svenska kronor. Beslut om finansiell stabilitet: principiellt viktiga ställningstaganden beträffande stabilitet och effektivitet i betalningsväsendet, rapport om finansiell stabilitet, samt åtgärder för att värna stabiliteten i betalningsväsendet. Beslut om tillgångsförvaltning: principiellt viktiga ställningstaganden beträffande förvaltningen av Riksbankens finansiella tillgångar och skulder, samt investeringspolicy. Beslut om internationella frågor: principiellt viktiga internationella ställningstaganden, samt internationella låneärenden.

13 ARBETSORDNING OCH INSTRUKTION FÖR SVERIGES RIKSBANK Beslut om övergripande styrning och inriktning av bankens verksamhet: långsiktig inriktning, strategi och strategiska mål för Riksbankens verksamhet, årlig verksamhetsplan och budget, större investeringar eller andra strategiska åtaganden som inte omfattas av verksamhetsplanen eller som inte ryms inom budgeten eller som har inverkan på kommande års budget, årsredovisning och bokslut, tillsättning av avdelningschefer, rådgivare till direktionen, chefsjurist och riskchef, revisionsplan för internrevisionen och, vid behov, åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer, Riksbankens författningar, Riksbankens policyer, Riksbankens placeringsregler samt regler för kredit-, marknads- och likviditetsrisk, Riksbankens regler för bokföring och årsredovisning, Riksbankens etiska regler, framställningar till riksdagen och regeringen inom direktionens ansvarsområde efter samråd med fullmäktige enligt 16 Riksbankens arbetsordning, principiellt viktiga remissyttranden, samt speciella utredningsinsatser som en enskild direktionsledamot vill ha genomförd och som av berörd avdelning kräver stora resursinsatser. Övriga ärenden ska beslutas enligt vad som anges i denna instruktion. Direktionen kan därutöver vid behov delegera beredning av ärenden eller beslutsmandat till riksbankschefen, en vice riksbankschef eller någon annan tjänsteman i Riksbanken. En ledamot i direktionen kan alltid ta upp ett ärende till behandling och för beslut i direktionen.

14 14 INSTRUKTION Riksbankschefen 7 Riksbankschefen är ordförande i direktionen. 8 Riksbankschefen ska utöva chefsansvar för avdelnings cheferna enligt 25 och lägga fram förslag till tillsättning av de tjänster som beslutas av direktionen enligt 6. 9 Riksbankschefen ska löpande följa upp Riksbankens verksamhet inom ramen för fastställd budget och verksamhetsplan, kontrollera att avdelningarnas verksamhet samordnas, löpande följa upp de åtgärder som kan behöva vidtas med anledning av de rapporter chefen för internrevisions avdelningen och riskchefen lämnar samt de frågor som chefs juristen tar upp, löpande informera direktionen om väsentliga eller principiellt viktiga frågor, samt besluta fördelningen av direktionens internationella uppdrag efter samråd med direktionen. 10 Riksbankschefen ska fatta beslut om åtgärd vid brådskande penningeller valutapolitiska situationer om inte beslut av direktionen kan avvaktas. Övriga direktionsledamöter ska informeras snarast möjligt. Vice riksbankschefer 11 Förste vice riksbankschefen är riksbankschefens ställ företrädare. Riksbankens ledningsgrupp 12 En ledningsgrupp ska finnas bestående av cheferna för samtliga avdelningar utom internrevisionsavdelningen samt av kommunikationschefen. Chefen för internrevisionsavdelningen, chefsjuristen, HRchefen och riskchefen får närvara vid ledningsgruppens sammanträden i den mån de anser att det behövs. Stabschefen får också vid behov sammankalla delar av lednings gruppen i andra sammansättningar än dem som anges i denna paragraf.

15 ARBETSORDNING OCH INSTRUKTION FÖR SVERIGES RIKSBANK Ledningsgruppen ska ledas av stabschefen. Ledningsgruppens huvudsakliga funktion är att samordna och följa upp verksam heten. Ledningsgruppens funktion preciseras i bilagan till denna instruktion. Avdelningschefer 13 Riksbanken är indelad i avdelningar enligt vad som anges i 12 Riksbankens arbetsordning. Fördelningen av huvudsakliga ansvarsområden mellan avdelningarna framgår av bilagan till denna instruktion. Varje avdelning leds av en avdelningschef. 14 Avdelningschefen ska ansvara för beredningen av de direktionsärenden som faller under avdelningens ansvarsområde. I detta ligger att avdelningschefen ska säkerställa att alla direktions ledamöter får samma information och att informationen presenteras för hela direktionen i berednings arbetet. Därutöver ansvarar avdelningschefen för att en ändamålsenlig organisation för avdelningen inrättas inom ramen för instruktionen, interna regler och rutinbeskrivningar samt avtal finns inom avdelningens ansvarsområde, samråd sker med compliancechefen innan regler och policyer beslutas, tillämpliga författningar, policyer, regler, rutinbeskrivningar och avtal följs, avdelningens verksamhet drivs och utvecklas inom ramen för den av direktionen fastställda verksamhetsplanen och budgeten, rapportering sker av uppfyllnad av mål enligt verksamhetsplanen, förslag till verksamhetsplan och budget för avdelningens verksamhet utarbetas och att förslaget läggs fram till stabschefen efter samråd i ledningsgruppen, risker som är förknippade med avdelningens verksamhet hanteras, en ändamålsenlig krisberedskap finns på avdelningen, avdelningens verksamhet samordnas med verksamheten i övriga avdelningar,

16 16 INSTRUKTION kontakter med organisationer och myndigheter i Sverige som har beröringspunkter med avdelningens ansvarsområde underhålls, de internationella frågor som faller under avdelningens ansvarsområde bereds i erforderligt samråd med andra berörda avdelningar samt beslutas i enlighet med vad som sägs i denna instruktion, beslut fattas i de ärenden som faller inom ramen för avdelningens ansvarsområde, erforderligt samråd sker med andra berörda avdelningar vid beredning av ärenden som berör dessa avdelningars ansvarsområde, beslutsunderlag utarbetas för de ärenden som ska beslutas av direktionen respektive fullmäktige, direktionen, riksbankschefen och ledningsgruppen hålls informerade om frågor av betydelse för Riksbanken samt att direktionens ledamöter på lämpligt och ändamålsenligt sätt ges insyn i beredningen av ärendena, samt att inkomna remisser inom avdelningens ansvarsområde hanteras, innefattande att lämna remissgruppen underlag för bedömningen av om ett remissvar ska beslutas av direktionen, lägga fram förslag till remissyttranden i de fall direktionen ska fatta beslut samt fatta beslut om de remissyttranden som inte ska beslutas av direktionen. 15 Avdelningschefen kan, efter samråd med riksbankschefen, alltid överlämna ett ärende till direktionen för beslut. 16 Avdelningschefen ska tillsätta samtliga tjänster inom avdelningen om inget annat anges i 6. Tillsättningen av biträdande avdelningschef, forskningschef och kommunikationschef sker i samråd med direktionen. Avdelningschefer med särskilda uppgifter 17 Chefen för avdelningen för penningpolitik ska lägga fram underlag till direktionen i de ärenden enligt 6 som rör penning- och valutapolitik

17 ARBETSORDNING OCH INSTRUKTION FÖR SVERIGES RIKSBANK förutom de förslag till regler som chefen för avdelningen för marknader ska lägga fram. Chefen för avdelningen för marknader ska lägga fram underlag till direktionen i de ärenden enligt 6 som rör tillgångsförvaltning samt förslag till regler för penning- och valutapolitiska transaktioner och regler om förvaltning av Riksbankens värdepappersportfölj i svenska kronor. Chefen för avdelningen för finansiell stabilitet ska lägga fram underlag till direktionen i de ärenden enligt 6 som rör finansiell stabilitet. Stabschefen 18 Stabschefen ska under direktionens ledning löpande hålla riksbankschefen underrättad om verksamheten i banken och lämna riksbankschefen det underlag denne behöver för att följa upp verksamheten, löpande informera direktionen om frågor som har behandlats i ledningsgruppen, ansvara för övergripande samordning mellan avdelningarna och för löpande uppföljning av Riksbankens verksamhet, lägga fram förslag till direktionen om långsiktig inriktning, strategi och strategiska mål för Riksbankens verksamhet, lägga fram förslag till direktionen om årlig verksamhetsplan, budget, årsredovisning och bokslut, lägga fram förslag till direktionen om ändringar i denna instruktion, besluta vilka kommittéer som ska inrättas i Riksbanken, besluta vilken avdelning som ska ansvara för beredningen av ett ärende som enligt denna instruktion kan falla under flera avdelningars ansvarsområde, besluta vilken avdelningschef som ska besluta om ett remissyttrande om flera avdelningar är berörda, samt ansvara för samordningen av Riksbankens krisledning i samband med en operativ kris.

18 18 INSTRUKTION Chefen för internrevisionen 19 Chefen för internrevisionsavdelningen ska löpande informera direktionen om sina iakttagelser. Biträdande avdelningschefer 20 En biträdande avdelningschef beslutar i de ärenden som avdelningschefen delegerat till henne eller honom. Enhetschefer 21 En avdelning kan indelas i enheter. En enhet kan även benämnas sekretariat. Varje enhet leds av en enhetschef som tillsätts av avdelningschefen. Enhetschefen beslutar, eller delegerar beslutsrätt, inom det egna verksamhetsområdet i enlighet med beslut av avdelningschefen. Chefsjuristen 22 Chefsjuristen ska leda det juridiska arbetet i strategiska och principiella frågor och kan överlämna ett ärende i Riksbanken till direktionen för beslut, biträda vid tillsättande av juristtjänster, besluta, eller delegera beslutsrätt, i ärenden som enligt denna instruktion ska underställas chefsjuristen och i övrigt i enlighet med beslut av chefen för stabsavdelningen, företräda Riksbanken och föra talan inför domstol och andra myndigheter, själv eller genom ombud, vara ansvarig utgivare av Riksbankens författningssamling, samt delta i ledningsgruppens sammanträden i den mån det krävs för att uppfylla uppgiften som chefsjurist. Riskchefen 23 Riskchefen ska leda riskenheten och kan överlämna ett ärende som har betydelse för Riksbankens finansiella och operativa riskhantering till direktionen för beslut,

19 ARBETSORDNING OCH INSTRUKTION FÖR SVERIGES RIKSBANK svara för en oberoende kontroll och rapportering av Riksbankens finansiella risker, svara för en oberoende rapportering av Riksbankens operativa risker, lägga fram förslag till direktionen om finansiell riskpolicy, placeringsregler samt regler för kredit-, marknads- och likviditetsrisk, besluta om övriga regler inom sitt ansvarsområde, delta i ledningsgruppens sammanträden i den mån det krävs för att uppfylla uppgiften som riskchef, samt löpande informera direktionen om sina iakttagelser. Compliancechefen 24 Compliancechefen ska leda arbetet med compliance och kan överlämna en compliance fråga till direktionen för beslut, ge verksamheten råd om compliancerisker och förändringar i externa regelverk, ansvara för det interna regelverkets struktur och bistå verksam heten vid utarbetande av dessa dokument, följa upp compliancerelaterade frågor och därtill relaterade incidenter, löpande rapportera compliancerelaterade frågor till riskchefen, årligen upprätta en complianceplan till direktionen för beslut, samt tertialvis informera direktionen om sina iakttagelser. Chefer 25 Chefer ska planera, leda och fördela arbetet inom verksamhetsområdet så att tilldelade resurser tillvaratas på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål och se till att Riksbankens resurser används kostnadseffektivt, företräda Riksbanken som arbetsgivare i förhållande till personalen inom avdelningen eller, efter delegationsbeslut, enheten, ansvara för att medarbetarna känner till och har förståelse för tillämpliga regelverk, både externa och interna,

20 20 INSTRUKTION ansvara för intern information till medarbetarna, verka för att medarbetarna utvecklar sin kompetens samt att initiativkraft, samarbete och förmåga att se till helheten uppmuntras, samt verka för en god arbetsmiljö och ett positivt arbetsklimat som präglas av öppenhet och ömsesidig respekt. Medarbetare 26 Medarbetare ska känna till och följa tillämpliga regelverk, både externa och interna, upprätthålla och utveckla sin kunskap inom Riksbankens verksamhetsområde, samt uppmärksamma chefer och andra berörda på risker som de identifierar i Riksbankens verksamhet och rapportera incidenter. Administrativa bestämmelser Diarieföring 27 För registrering av allmänna handlingar i Riksbanken ska det finnas ett centralt diarium. I diariet ska alla allmänna handlingar registreras som inte uppenbart är av ringa betydelse för Riksbankens verksamhet. Handläggning av ärenden 28 Ärenden avgörs efter föredragning. I ett särskilt beslut får dock medges att ärenden som avgörs av någon annan tjänsteman än riksbankschefen inte behöver föredras. Dokumentation av beslut 29 Beslut i ärenden som rör myndighetsutövning, i ärenden där någon enskild är part eller som annars är av betydelse för Riksbankens verksamhet, ska dokumenteras. Relevant underlag för beslutet ska också dokumenteras. Av dokumentationen ska framgå diarienummer, datum för beslutet, beslutets innehåll, vem eller vilka som fattat beslutet och, i förekommande fall, vem som varit handläggare eller

21 ARBETSORDNING OCH INSTRUKTION FÖR SVERIGES RIKSBANK vem som varit med i den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet. Dokumentation av delegation 30 Avdelningschef har rätt att delegera sådana ärenden som hör till avdelningens ansvarsområden. En sådan delegering ska ske i skriftlig form exempelvis genom avdelningsvisa beslutsordningar. I annat fall ska i det skriftliga delegationsbeslutet de ämnesområden eller uppgifter som delegationen avser specificeras. Utlämnande av allmän handling 31 Frågor om att lämna ut allmän handling som förvaras i Riksbanken ska prövas av den tjänsteman som har hand om handlingen. I tveksamma fall eller om sökanden begär myndighetens beslut, ska en sådan fråga prövas av chefsjuristen eller, efter delegering, av annan jurist i Riksbanken. Arkivering 32 I Riksbanken ska finnas en arkivfunktion som har ansvaret för att arkivlagen (1990:782) efterlevs. 2 Denna version av instruktionen för Sveriges riksbank träder i kraft den 1 oktober 2016.

22 22 BILAGA TILL INSTRUKTION FÖR SVERIGES RIKSBANK Bilaga till Instruktion för Sveriges riksbank Riksbankens avdelningar Avdelningen för penningpolitik (APP) APP ansvarar för beredning av direktionens penning- och valutapolitiska beslut, sammanställning och publicering av Riksbankens finansmarknadsstatistik, värdepappersstatistik och statistik för betalningsbalansen, samt forskningsverksamhet. Organisation: Inom avdelningen ska det finnas en forskningsenhet som leds av en forskningschef. Forskningsenheten ska ha en av direktionen fastställd särskild budget. Avdelningen för marknader (AFM) AFM ansvarar för beredning av direktionens principiella beslut beträffande tillgångsförvaltningen, beredning och genomförande av förvaltningen av Riksbankens finansiella tillgångar och skulder enligt direktionens regler, policyer och beslut, genomförande av direktionens penning- och valutapolitiska beslut, beslut om referensränta, verkställande av finansiella transaktioner till följd av direktionens beslut om stabilitet och effektivitet i betalningsväsendet, samordning av analysen av Riksbankens balansräkning, löpande bevakning av de finansiella marknaderna samt rapportering av relevanta marknadshändelser till berörda avdelningar,

23 ARBETSORDNING OCH INSTRUKTION FÖR SVERIGES RIKSBANK upprättande av regler om vilka säkerheter Riksbanken ska godta vid intradagsutlåning i RIX och i den penningpolitiska utlåningen, aveckling av de finansiella transaktioner som Riksbanken utför för egen eller annans räkning, samt kontohållning för andra centralbanker och vissa internationella organisationer. Organisation: Inom avdelningen ska det finnas en separat enhet som ansvarar för beräkning och uppföljning av resultat och risker. Enheten ska vara självständig från de funktioner som ska ansvara för den löpande tillgångsförvaltningen. Chefen för enheten ska till riskchefen löpande rapportera omständigheter som är av betydelse för kontrollen av finansiella risker inom kapitalförvaltningen och penning- och valutapolitiska transaktioner. Inom avdelningen ska det finnas en separat enhet som ansvarar för administration och avveckling av Riksbankens penning- och valutapolitiska transaktioner och andra finansiella transaktioner som Riksbanken utför för egen eller annans räkning. Avdelningen för finansiell stabilitet (AFS) AFS ansvarar för beredning och genomförande av direktionens beslut om stabilitet och effektivitet i betalningsväsendet, Riksbankens arbete med att främja stabilitet och effektivitet i betalningsväsendet genom övervakning, deltagande i regleringsarbetet samt genom att sprida information och på andra sätt verka för att förebygga risker i det finansiella systemet, planläggning och samordning av Riksbankens beredskap för störningar i det finansiella systemet, samordning av Riksbankens hantering av störningar i det finansiella systemet, samordning av analysen av betalningsfrågor,

24 24 BILAGA TILL INSTRUKTION FÖR SVERIGES RIKSBANK samordning av det internationella arbetet, samt beslut om utbetalningar och överföringar med anledning av finansiella avtal med Internationella valutafonden IMF. Avdelningen för verksamhetssupport (AVS) AVS ansvarar för HR-verksamhet, Riksbankens IT-verksamhet, fastighetsförvaltning och intern service, diarium och arkiv, bokslut, budget samt faktura- och löneadministration, personsäkerhet och fysiskt säkerhetsskydd, samt rådgivning och främjande av regelefterlevnad i upphandlingsärenden. Organisation: Inom avdelningen ska det finnas en HR-funktion som leds av en HRchef. Inom avdelningen ska det finnas en ekonomifunktion som leds av en ekonomichef. Inom avdelningen ska det finnas en säkerhetschef. Säkerhetschefen har rätt att vid en allvarligare incident eller akut kris fatta beslut om åtgärder för att upprätthålla säkerhetsskyddet i Riksbanken. Inom avdelningen ska det finnas en upphandlingsfunktion. Inom avdelningen ska det finnas en IT-funktion som leds av en IT-chef. Avdelningen för betalningssystem och kontanter (ABK) ABK ansvarar för Riksbankens kontantförsörjningsverksamhet, Riksbankens system för överföringar av kontoförda pengar (RIX), samt samordning av krisberedskap i det centrala betalningssystemet.

25 ARBETSORDNING OCH INSTRUKTION FÖR SVERIGES RIKSBANK Internrevisionsavdelningen (IR) IR ansvarar för Riksbankens internrevision. Stabsavdelningen (STA) STA ansvarar för samordning av bankens löpande verksamhet, beredning av budget, verksamhetsplan, bokslut och årsredovisning samt samordning av Riksrevisionens granskning av Riksbanken, administrativt stöd till direktionen och fullmäktige, kommunikationsfrågor, samordning, stöd, uppföljning och en oberoende kontroll av Riksbankens samlade finansiella och operativa risker, juridiskt stöd till fullmäktige och direktionen samt till Riksbanken i övrigt såvitt avser strategiska och principiella frågor, uppföljning av compliancerelaterade frågor och rådgivning av compliancerisker och förändringar i externa regelverket, samt kontinuitetssamordning vad avser operativa kriser. Organisation: Inom avdelningen ska det finnas en kommunikationsfunktion som leds av en kommunikationschef. Inom avdelningen ska det finnas en chefsjurist. Inom avdelningen ska det finnas en riskenhet som leds av en riskchef. Inom avdelningen ska det finnas en compliancefunktion som leds av en compliancechef. Riksbankens ledningsgrupp Stabschefen är ordförande i denna grupp vars funktion är att samordna förslag från avdelningscheferna och sammanställa beslutsunderlag rörande den övergripande inriktningen av bankens verksamhet och strategi för beslut i direktionen,

26 26 BILAGA TILL INSTRUKTION FÖR SVERIGES RIKSBANK samordna förslag till Riksbankens samlade verksamhetsplan och budget, årsredovisning och bokslut samt organisationsförändringar, samordna uppföljningen av verksamheten i förhållande till uppsatta mål och budget, samordna den löpande verksamheten, regler och gemensamma processer där så erfordras, bereda övergripande organisationsfrågor, samråda i principiellt viktiga avdelningsövergripande frågor och andra principiellt betydelsefulla frågeställningar, samt utbyta information om verksamheten på de olika avdelningarna. Om det vid diskussion om en avdelningsövergripande fråga av principiell betydelse framkommer oenighet inom ledningsgruppen ankommer det på stabschefen att anmäla frågan till riksbankschefen. Det formella beslutet i varje fråga fattas av respektive avdelningschef. Stabsavdelningen är ansvarig för ledningsgruppens mötesadministration. Ledning vid en operativ kris Ledningsgruppen ska vid en operativ kris bland annat övervaka att kontinuitetsplaner och reservrutiner följs i enlighet med Riksbankens interna regelverk, samt samordna såväl intern som extern kommunikation tillsammans med kommunikationsfunktionen. Direktionen ska vid en operativ kris besluta i viktigare frågor. Om direktionens beslut inte kan avvaktas ska riksbankschefen fatta sådana beslut. Om riksbankschefen är förhindrad ska i första hand förste vice riksbankschefen besluta och i andra hand den vice riksbankschef som ska träda in enligt 11 Riksbankens arbetsordning. I tredje hand ska stabschefen besluta i riksbankschefens ställe. 3 Denna version av bilagan till instruktionen för Sveriges riksbank träder i kraft den 1 oktober 2016.

27

28 SVERIGES RIKSBANK Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel Fax

Arbetsordning och Instruktion för Sveriges riksbank

Arbetsordning och Instruktion för Sveriges riksbank Arbetsordning och Instruktion för Sveriges riksbank R I K S B A N K E N MARS 2014 PRODUKTION: SVERIGES RIKSBANK TRYCK: WEST STUDIOS n Innehåll n Arbetsordning för Sveriges riksbank 5 Inledning 5 Riksbankens

Läs mer

INSTRUKTION FÖR SVERIGES RIKSBANK

INSTRUKTION FÖR SVERIGES RIKSBANK INSTRUKTION FÖR SVERIGES RIKSBANK Inledning 1 Fullmäktige i Riksbanken har beslutat om arbetsordningen i Riksbanken. Arbetsordningen anger Riksbankens övergripande organisation och reglerar vissa ledningsoch

Läs mer

Instruktion för Sveriges riksbank Bilaga 2

Instruktion för Sveriges riksbank Bilaga 2 Instruktion för Sveriges riksbank Bilaga 2 Inledning 1 Fullmäktige i Riksbanken har beslutat om arbetsordningen i Riksbanken. Arbetsordningen anger Riksbankens övergripande organisation och reglerar vissa

Läs mer

Instruktion för Sveriges riksbank

Instruktion för Sveriges riksbank Instruktion för Sveriges riksbank Inledning 1 Fullmäktige i Riksbanken har beslutat om arbetsordningen i Riksbanken. Arbetsordningen anger Riksbankens övergripande organisation och reglerar vissa lednings-

Läs mer

beredning av direktionens penning- och valutapolitiska beslut, genomförande av direktionens penning- och valutapolitiska beslut,

beredning av direktionens penning- och valutapolitiska beslut, genomförande av direktionens penning- och valutapolitiska beslut, Protokollsbilaga G Direktionens protokoll 121206, 11 Bilaga Riksbankens avdelningar Avdelningen för penningpolitik (APP) APP ansvarar för beredning av direktionens penning- och valutapolitiska beslut,

Läs mer

Riksbankens avdelningar

Riksbankens avdelningar Bilaga Riksbankens avdelningar Avdelningen för penningpolitik (APP) APP ansvarar för beredning av direktionens penning- och valutapolitiska beslut, genomförande av direktionens penning- och valutapolitiska

Läs mer

SFS 1998:1405 31 32 33 33 a

SFS 1998:1405 31 32 33 33 a Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank; SFS 1998:1405 Utkom från trycket den 4 december 1998 utfärdad den 26 november 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Arbetsordning 2016-02-15 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version D-2016-20 Jenny Forkman Styrelsen

Läs mer

Policy. Riksbankens kommunikationspolicy. Kommunikationsmål, syfte och målgrupper. Riksbankens kommunikation förhållningssätt

Policy. Riksbankens kommunikationspolicy. Kommunikationsmål, syfte och målgrupper. Riksbankens kommunikation förhållningssätt Policy BESLUTSDATUM: 2016-01-27 BESLUT AV: Direktionen ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Ann-Leena Mikiver, Kommunikationschef SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Fastställd av styrelsen 2013-12-17, reviderad 2015-12-03. 1. Ansvar och uppgifter Enligt arbetsordningen för Göteborgs universitet, fastställd

Läs mer

Policy. Riksbankens kommunikationspolicy. Kommunikationsmål, syfte och målgrupper. Riksbankens kommunikation förhållningssätt

Policy. Riksbankens kommunikationspolicy. Kommunikationsmål, syfte och målgrupper. Riksbankens kommunikation förhållningssätt Policy BESLUTSDATUM: 2013-11-27 BESLUT AV: Direktionen ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Kommunikationschef, Ann-Leena Mikiver SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Arbetsordning Högskolan Dalarna

Arbetsordning Högskolan Dalarna Arbetsordning Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2011-12-15 Reviderad: 2013-12-19, 2014-12-15 Dnr: DUC 2011/2027/10 Gäller fr o m: 2014-12-15 Ersätter: Arbetsordning, DUC 2011/2027/10, 2013-12-19

Läs mer

Internbudget och uppföljningsplan

Internbudget och uppföljningsplan Protokollsbilaga A-4 Direktionens protokoll 151211, 3 Internbudget och uppföljningsplan DATUM: -12-11 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Direktionen Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen

Direktionen Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen Regel BESLUTSDATUM: BESLUT AV: GÄLLER FRÅN: ANSVARIG AVDELNING: FÖRVALTNINGSANSVARIG: 2017-05-22 Direktionen 2017-05-22 Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr HIG-STYR 2011/1731

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr HIG-STYR 2011/1731 Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr 1 1(6) Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle fr o m 2015-03-01 Högskolestyrelsens sammansättning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Fullmäktiges revisionsfunktion. Inledning. Bestämmelser i riksbankslagen. Bestämmelse i riksbankslagen 1999. Lagändring 2003

Fullmäktiges revisionsfunktion. Inledning. Bestämmelser i riksbankslagen. Bestämmelse i riksbankslagen 1999. Lagändring 2003 PM DATUM: 2014-11-06 AVDELNING: STA HANDLÄGGARE: Åsa Sydén SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR

Läs mer

Riksrevisionens granskning av Sveriges riksbank 2003

Riksrevisionens granskning av Sveriges riksbank 2003 Revisionsrapport Sveriges riksbank Direktionen 103 37 STOCKHOLM Datum 2004-03-19 Dnr 32-2004-0135 Riksrevisionens granskning av Sveriges riksbank 2003 Inledning Riksrevisionen har granskat Sveriges riksbanks

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Arbetsordning och Instruktion för Sveriges riksbank

Arbetsordning och Instruktion för Sveriges riksbank Arbetsordning och Instruktion för Sveriges riksbank r i k s b a n k e n juli 2015 Produktion: Sveriges riksbank TRYCK: WEST STUDIOS n Innehåll n Arbetsordning för Sveriges riksbank 5 Inledning 5 Riksbankens

Läs mer

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun 1(6) Reglemente för valnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Valnämnden 1. är kommunens organ för

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015, 139 Reglementet gäller från och med 1 november 2015. 0 Uppdrag och verksamhet 1 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Dnr 841/2012-010 Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Fastställd vid sammanträde 2012-01-30 Innehåll Inledning... 2 Övergripande ansvar

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Arbetsordning för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Beslutad vid nämndens sammanträde den 27 april 2016

Arbetsordning för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Beslutad vid nämndens sammanträde den 27 april 2016 SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Dnr 2016-04-27 103-2016 Arbetsordning för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Beslutad vid nämndens sammanträde den 27 april 2016 Uppgifter 1 Säkerhets- och

Läs mer

(2015/16:RFR6)

(2015/16:RFR6) E S T A B L I S H E D 1 6 6 8 Finansutskottet Riksdagen 100 12 STOCKHOLM SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon 2016-06-09 Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon Förslag till beslut - att anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON VD-instruktion

Läs mer

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Fastställd av styrelsen den 9 november 2015 Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas räkning förvalta stiftelsens angelägenheter.

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 2015-05-19 Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 1. Inledning Styrelsen i Prostatacancerförbundet (PCF) har fastställt denna arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen för styrelsen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Sametingets arbetsordningar Sametinget Box Kiruna Tfn

Sametingets arbetsordningar Sametinget Box Kiruna Tfn Sametingets arbetsordningar Sametinget Box 90 981 22 Kiruna Tfn 0980-780 30 Arbetsordning 1 för Sametingets styrelse och nämnder beslutad den 23-26 oktober 2012 2 Allmänt 1 Sametingets plenum ska bland

Läs mer

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun 1 (7) Ärendenummer SKN2016/236 Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun Beslutat av kommunfullmäktige den 14 november 2016 (dnr KS2016/488). Ersätter tidigare reglemente för skolskolnämnden i dess

Läs mer

Arbetsordning för Finansinspektionen

Arbetsordning för Finansinspektionen I N T E R N T R E G E L V E R K Gäller från: 2015-05-18 FI Dnr 15-6817 Dokumentägare: Chefsjuristen (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Sidan 1 av Dnr Fastställd av högskolestyrelsen ARBETSORDNING

Sidan 1 av Dnr Fastställd av högskolestyrelsen ARBETSORDNING Sidan 1 av 10 2016-10-21 Dnr 2016-114-434 Fastställd av högskolestyrelsen 2016-09-07 ARBETSORDNING Sidan 2 av 10 Innehåll 1. INLEDNING... 3 Begreppet vetenskaplig kompetens... 3 2. DELEGERING AV BESLUTANDERÄTT...

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Reglemente för servicenämnden

Reglemente för servicenämnden Reglemente för servicenämnden Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Reglemente för servicenämnden Beslutsdatum: 2016-05-17, 81 Dokumentansvarig

Läs mer

Högskolan i Gävle Bil 7:1 Ledningskansliet 2010-02-17 H-G Johansson Dnr 17-102/04 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-02-19

Högskolan i Gävle Bil 7:1 Ledningskansliet 2010-02-17 H-G Johansson Dnr 17-102/04 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-02-19 1(6) Högskolan i Gävle Bil 7:1 Ledningskansliet 2010-02-17 H-G Johansson Dnr 17-102/04 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-02-19 Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle Högskolestyrelsens sammansättning

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Riksbanken doktorand internship till modellenheten APP. SIA S.p.A RIX-systemet. Riksbanken

DAGLIG ÄRENDELISTA. Riksbanken doktorand internship till modellenheten APP. SIA S.p.A RIX-systemet. Riksbanken 62017-05-262017-05-262017-05-262017-05-26 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2017-05-24 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs.

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs. ARBETSORDNING FÖR STIFTELSEN RADIOHJÄLPENS STYRELSE Detta dokument innehåller styrelsens arbetsordning och instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren. Denna arbetsordning

Läs mer

Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ.

Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ. Förbundsdirektionens verksamhetsområde 1 Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ. Direktionen fullgör de uppgifter som ankommer

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 kap Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(12) Riktlinjer för intern styrning och kontroll Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 Förslag till styrelsen Juni 2015 Samtliga styrelsebeslutade riktlinjer

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun 1 Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Överförmyndarnämnden svarar för

Läs mer

Arbetsordning. för styrelsen i. Gällivare allmänningsskog

Arbetsordning. för styrelsen i. Gällivare allmänningsskog Arbetsordning för styrelsen i Gällivare allmänningsskog INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. STYRELSENS ORDFÖRANDE 3. STYRELSESAMMANTRÄDEN 4. DAGORDNING OCH BESLUTSÄRENDE 5. PROTOKOLL 6. REVISION OCH RAPPORTER FRÅN

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Reglemente för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden Sid 1 (8) Reglementen för nämnder och styrelser Reglemente för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden Beslutad av Kommunfullmäktige i Gävle 2013-12-15, att gälla fr.o.m. 2014-01-01 (dnr 13KS487) Justeringar

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Skatteverket; SFS 2003:1106 Utkom från trycket den 16 december 2003 utfärdad den 27 november 2003. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid.

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid. REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 94 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna Sida 1 av 5 Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna INSTRUKTION FÖR GENERALSEKRETERAREN MED INSTRUKTION FÖR DEN

Läs mer

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation.

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation. 1 Reglemente för gemensamma nämnden för lönesamverkan mellan Fagersta, Avesta, Hedemora, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner gällande från och med 2007-01-01. Reviderat 2013. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

KFS 205 Antagen: Kommunfullmäktige 8 november Gäller fr o m: 1 december Reviderad 28 oktober Reviderad

KFS 205 Antagen: Kommunfullmäktige 8 november Gäller fr o m: 1 december Reviderad 28 oktober Reviderad KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS 205 Antagen: Kommunfullmäktige 8 november 1993 143 Gäller fr o m: 1 december 1993. Reviderad 28 oktober 2002 114. Reviderad 2003-04-28 61. Reglemente

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Reglemente. Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun

Reglemente. Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun Sida 1/12 Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) eller i annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer

REGLEMENTE MED GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH NÄMNDERNA I LYSEKILS KOMMUN

REGLEMENTE MED GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH NÄMNDERNA I LYSEKILS KOMMUN 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING Antaget av fullmäktige: 1992-02-20 78-92 Reviderad av 2008-06-12 79 kommunfullmäktige 2015-03-26, 17 Dnr: LKS 2014-525 REGLEMENTE MED GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av förvaltningschef den 1 februari 2008 1 (7) Dnr 434-11-11 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Dnr 2016/78/003 Id 20732 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2016-06-27, KF 171 Gäller från och med 2016-07-01 2 3 INNEHÅLL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPGIFTER

Läs mer

Reglemente för valnämnden

Reglemente för valnämnden SID 1(8) Reglemente för valnämnden Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(8) Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision för Helsingborg

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i riksdagsordningen; SFS 2010:1417 Utkom från trycket den 7 december 2010 utfärdad den 25 november 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om riksdagsordningen

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

Information om offentlighet och sekretess

Information om offentlighet och sekretess Information om offentlighet och sekretess MARS 2015 1. Inledning I det följande lämnas information om offentlighet och sekretess som berör alla anställda i Riksbanken. Alla anställda bör känna till vissa

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

-1-1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet.

-1-1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet. -1-2015 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet. NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 2

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Reglemente för barn- och ungdomsnämnden i Gävle kommun

Reglemente för barn- och ungdomsnämnden i Gävle kommun 1 Reglemente för barn- och ungdomsnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Barn- och ungdomsnämnden svarar

Läs mer

KOMMUNGEMENSAMT REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVRIGA NÄMNDER I MÖLNDALS STAD

KOMMUNGEMENSAMT REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVRIGA NÄMNDER I MÖLNDALS STAD 1(9) KOMMUNGEMENSAMT REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVRIGA NÄMNDER I MÖLNDALS STAD Gäller från och med den 1 augusti 2016. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) eller i annan författning,

Läs mer

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2015-12-15 Ersätter: 2006-12-14 Gäller fr o m: 2016-01-01 Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank 1 ; SFS 1999:19 Omtryck 1 kap. Verksamhetsmål och ledning 1 Riksbanken, som enligt 9 kap. 12 regeringsformen är rikets centralbank och en

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Gävle kommun

Reglemente för socialnämnden i Gävle kommun 1 Reglemente för socialnämnden i Gävle kommun Enligt beslut av KF 2008-12-15 236 att gälla fr.o.m. 2009-01-01 (Dnr 08KS341) med ändring införd utifrån KF-beslut 2009-06-15 116 (09KS237) att gälla fr.o.m

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling för Falköpings kommun KS 2016/36 003 KFS 2016:10 Reglemente för valnämnden Antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 Gäller från och med 1 april 2016 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

REGLEMENTE. för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd

REGLEMENTE. för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd REGLEMENTE för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd Gällande från och med 2014-01-01 Antaget av kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-11-28 160 Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Reglemente för Socialnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-21 180 Inledning Enligt 6 kap. 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd Arbetsordning 2016 2018 Fastställd 2015-12-12 1 Arbetsordning för perioden 2016-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer tillsammans.

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer