Skriftlig tentamen för kursen DV017A. Inledande programmering i Java A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skriftlig tentamen för kursen DV017A. Inledande programmering i Java A"

Transkript

1 Skriftlig tentamen för kursen DV017A Inledande programmering i Java A Skrivtid 4 timmar Instruktioner Detta är en tentamen som består av fleralternativsfrågor. Här är några viktiga punkter: Riv försiktigt loss svarsprotokollet på sista sidan Läs igenom tentan och markera era svar i svarsprotokollet och givetvis även i kryssrutorna i tentan om ni vill komma ihåg hur ni har svarat. Fyll i med tydliga kryss! Antalet korrekta alternativ på en fråga kan variera (0 6 kryss). Alla frågor ger maximalt 2 poäng då svaret är helt korrekt. En poäng delas ut för ett svar med minst ett korrekt markerat alternativ och högst ett uteblivet eller felmarkerat alternativ. Inga minuspoäng delas ut. Om inga andra instruktioner ges i en fråga skall du markera de påståenden som du anser vara sanna. Kom ihåg att ange namn och personnummer på svarsprotokollet och kontrollera att ni har fört in era svar på rätt sätt. Det är det ifyllda svarsprotokollet som skall lämnas in! Själva tentan får ni gärna behålla. Ett facit publiceras snart efter tentan, vilket gör att ni själva kan beräkna era poäng. Inga hjälpmedel tillåtna LYCKA TILL! Jonas Boustedt Telefon: Högskolan i Gävle Akademin för teknik och miljö 1

2 Fråga 1 Med en kommandotolk vill du arbeta med källkodsfilen Nerdo.java. Vad gäller? a. Du kan kompilera din kod med kommandot: javac nerdo b. Du kan kompilera din kod med kommandot: javac Nerdo.java c. Du kan kompilera din kod med kommandot: javac Nerdo.class d. Du kan köra din kod med kommandot: java Nerdo (men bara om Nerdo innehåller en main-metod) e. Du kan köra din kod med kommandot: java Nerdo.java f. Du kan köra din kod med kommandot: java Nerdo.class Fråga 2 Analysera koden och tänk dig att den körs. Markera sanna påståenden: int a = 1, b = 2; a = b; b = a; System.out.println( a = + a +, b = + b); a. Utskriften blir: a = 1, b = 2 b. Utskriften blir: a = 2, b = 1 c. Utskriften blir: a = 1, b = 1 d. Utskriften blir: a = 2, b = 2 e. Utskriften blir: a = a, b = b f. Utskriften blir: a = b, b = a Fråga 3 Analysera koden och tänk dig att den körs. Markera sanna påståenden: int a = 2, b = 2; a++; ++b; System.out.println( a = + a +, b = + b); a. Utskriften blir: a = 2, b = 3 b. Utskriften blir: a = 3, b = 3 c. Utskriften blir: a = 1, b = 1 d. Utskriften blir: a = 3, b = 2 e. Utskriften blir: a = a, b = b f. Utskriften blir: a = 21, b = 12 Fråga 4 Analysera koden och tänk dig att den körs. Markera sanna påståenden: int a = 1, b = 1; a = ++b + a; b = b + a++; System.out.println( a = + a +, b = + b); a. Utskriften blir: a = 3, b = 3 b. Utskriften blir: a = 3, b = 4 c. Utskriften blir: a = 4, b = 4 d. Utskriften blir: a = 2, b = 2 e. Utskriften blir: a = a, b = b f. Utskriften blir: a = 4, b = 5 Högskolan i Gävle Akademin för teknik och miljö 2

3 Fråga 5 Analysera koden och tänk dig att den körs. Markera sanna påståenden: int a = 1, b = 2, c = 3; a += 10; b *= 10; c = b % a; System.out.println( a = + a +, b = + b +, c = + c ); a. När variabeln a skrivs ut visas värdet 10 b. När variabeln a skrivs ut visas värdet 11 c. När variabeln b skrivs ut visas värdet 20 d. När variabeln b skrivs ut visas värdet 10 e. När variabeln c skrivs ut visas värdet 11 f. När variabeln c skrivs ut visas värdet 9 Fråga 6 Analysera koden och tänk dig att den körs. Markera sanna påståenden: double d = * 2-5 / 2 + ( 5.0 / 2 ); a. Kompileringsfel: kompilatorn vet inte i vilken ordning beräkningarna ska göras. b. Variabeln d initieras till 5.0 c. Variabeln d initieras till 8.0 d. Variabeln d initieras till 8.5 e. De två divisionerna ger två skilda värden f. Det krävs fler parenteser för att undvika kompileringsfel Fråga 7 Vilka alternativ visar primitiva typer i Java a. java.lang.string b. byte, char c. java.util.scanner d. int, float, double e. java.lang.math f. boolean Fråga 8 Vilka påståenden är sanna för begreppet variabel? double 12tunnor; double tunnor12; double tunnor13 = 75.1; int tunnor12 = 5; a. Det är ok att en variabel heter 12tunnor b. Det är ok att en variabel heter tunnor12 c. Man kan välja om en variabel ska initieras eller inte när den deklareras d. I samma scope (kodblock) kan en variabel deklareras om från en typ till en annan (se tunnor12) e. Efter initiering kan en variabels värde ändras (med tilldelningar) när programmet exekveras f. Variabelns typ bestämmer vilken sorts värden som kan lagras i variabeln Högskolan i Gävle Akademin för teknik och miljö 3

4 Fråga 9 Titta på koden och markera sanna påståenden: class X private static int q = 4; public static void main(string [] args) q = sqr( q + 1); System.out.print( q + ); public static int sqr(int q) System.out.print( q + ); return q*q; a. En variabel som är deklarerad i en klass, utanför en metod, är åtkomlig för alla metoder i klassen b. En lokal variabel överskuggar en global varabel med samma namn c. Utskriften när programmet körs blir: 4 4 d. Utskriften när programmet körs blir: 25 5 e. Utskriften när programmet körs blir: 16 4 f. Utskriften när programmet körs blir: 5 25 Fråga 10 Antag att en variabel deklareras inuti en metod. Vilka påståenden är sanna i detta sammanhang? a. En annan metod kan komma åt exakt samma variabel om den deklareras med samma namn där b. En annan metod får deklarera en variabel med samma namn, men det är inte samma variabel c. Variabeln lever endast då metoden exekveras. Vid nästa metodanrop skapas variabeln på nytt d. Variabeln lever under hela programmets körtid och kommer ihåg sitt värde mellan metodanropen e. Om metoden redan har en parametervariabel med samma namn får man ett kompileringsfel f. Det är ok att ha parametervariabler och lokala variabler med samma namn Fråga 11 Markera korrekt deklarerade/implementerade metoder: a. public void foo( int a, b, c) System.out.println( a + b + c ); b. public void bar( int a, int b, int c) System.out.println( a + b + c ); return; c. public void zoo( int a, int b, int c) System.out.println( a + b + c ); d. public void boo( int a, int b, int c) return a + b + c; e. public int goo( int a, b, c) return a + b + c; f. public int goo( int a, int b, int c) return a + b + c; Fråga 12 Markera de kodrader som ger upphov till kompileringsfel a. int i = 1.9; b. double a = 1; c. double b = (int) 1.0; d. boolean c = 18; e. char ch = A ; f. float f = 1.0; Högskolan i Gävle Akademin för teknik och miljö 4

5 Fråga 13 Markera de påståenden som är korrekta för koden och sammanhanget nedan: System.out.print( Mata in första betyget (A-E): ); char b1 = (char)system.in.read(); System.out.print( Mata in andra betyget (A-E): ); char b2 = (char)system.in.read(); a. Variabeln b2 kommer inte att innehålla ett betygstecken ( A E ) efter att sista raden har körts b. System.in.read() kan inte ge upphov till några undantagsfall (exception). c. Det är onödigt att skriva (char) framför System.in.read() i detta fall. d. Användaren får skriva in ett betyg, men hinner sidan inte skriva in nästa betyg e. Ett tryck på tangenten <ENTER> genererar i sig minst ett tecken (beroende på operativsystem) f. System.in.read() är lämplig att använda även för att läsa in decimaltal, t.ex Fråga 14 Markera det som är sant för klassen java.util.scanner i Java, samt det sammanhang som ges nedan: Scanner scan = new Scanner(System.in); String line = scan.nextline(); double d = scan.nextdouble(); // A user enters: Hejbaberiba a. Variabeln line = Hejbaberiba, variabeln d = b. Variabeln line = Hejbaberiba 123.9, variabeln d = c. Man läser in data från standard input med koden i exemplet d. Man läser in data från filen System.in med koden i exemplet e. Ett objekt av typen Scanner kan läsa data från en sträng (String) om man vill f. Ett objekt av typen Scanner kan användas för att läsa data från en textfil om man vill Fråga 15 Markera korrekta sätt formulera uttryck som beräknar ett sanningsvärde för villkoren att värdet av alla variablerna a, b, c ska vara större än 0, dessutom att a är minst, b mittemellan och c störst. a. boolean svar = 0 < a < b < c; b. boolean svar = 0 > a > b > c; c. boolean svar = a > 0 && b > 0 && c > 0 && a < b && b < c; d. boolean svar = a > 0 && b > a && c > b; e. boolean svar = a > 0 b > a c > b; f. boolean svar =!( c <= b b <= a a <= 0); Fråga 16 Markera de påståenden som är sanna. a. En if-sats används för att upprepa en kodsekvens ända tills villkoret inte länge gäller b. En if-sats anger villkoret som måste vara uppfyllt för att ett stycke kod skall exekveras c. Med if-else-satsen väljs och körs antingen den ena eller den andra kodsekvensen, aldrig båda d. If-satsen kan endast styra en kodrad. Vill man styra flera krävs flera if-satser. e. En if-sats kan endast hantera heltalsvärden f. En if-sats kräver en villkorsuttryck, d.v.s., ett logiskt uttryck som är sant eller falskt Högskolan i Gävle Akademin för teknik och miljö 5

6 Fråga 17 Studera koden. Vad händer när programmet körs vad skrivs ut? double rand = Math.random() * 100; // mellan 0 och 100 (ej inklusive 100) if( rand > 50 ) System.out.println( Över 50! ); if( rand > 70) System.out.println( Över 70! ); System.out.println( Grattis! ); a. Om rand = 51 blir utskriften: Över 50! b. Om rand = 69 blir utskriften: Över 50! samt Grattis! c. Om rand = 75 blir utskriften: Över 50! samt Över 70! samt Grattis! d. Om rand = 11 blir det ingen utskrift alls e. Om rand = 80 blir utskriften: Över 70! samt Grattis! f. Om rand = 50 blir utskriften: Grattis! Fråga 18 Studera koden. Markera de påståenden som stämmer? if( a == b ) if(b == c) if(c == d) System.out.println( Lika! ); a. Om a=1 och b=1 och c=2 och d=2 blir utskriften: Lika! b. Koden kan skrivas om: if(a==b==c==d) System.out.println( Lika! ); c. Det blir kompieringsfel eftersom det saknas block ( måsvingar ) d. Koden kan skrivas om: if(a==b c==d) System.out.println( Lika! ); e. Koden kan skrivas om: if(a==b && b==c && c==d) System.out.println( Lika! ); f. Endast om variablerna a, b, c, d har samma värde blir utskriften: Lika! Fråga 19 Studera koden. Vad händer när programmet körs vad skrivs ut? double age = Math.random() * 100; // mellan 0 och 100 (ej inklusive 100) if( rand > 12.0 ) System.out.println( Tonåring! ); else if(age > 19.0) System.out.println( Ung vuxen! ); else if(age > 29.0) System.out.println( Mogen! ); else System.out.println( Barn! ); a. Om age = 30.0 blir utskriften: Mogen! b. Om age = 25.0 blir utskriften: Ung vuxen! c. Om age = 13.0 blir utskriften: Tonåring! d. Om age = 12.0 blir utskriften: Barn! e. Om age = 89.0 blir utskriften: Tonåring! f. Om age = 98.0 blir utskriften: Mogen! Högskolan i Gävle Akademin för teknik och miljö 6

7 Fråga 20 Antag att a, b, c är heltalsvariabler. Studera koden och markera de påståenden du tycker är korrekta. if( a < b ) c = a; else c = b; a. Koden räknar ut det största värdet i variablerna a och b och kopierar detta till variabeln c. b. Koden räknar ut det minsta värdet i variablerna a och b och kopierar detta till variabeln c. c. Koden kan skrivas enklare: c = if(a < b)? a : b; d. Koden kan skrivas enklare: c = (a < b)? a : b; e. Variabeln c kommer garanterat att tilldelas ett av värdena i a och b f. Endast om a är mindre än b kommer c att tilldelas det minsta värdet Fråga 21 Studera koden. Antag att de fem talen som slumpas är 1, 13, 20, 30, 5. Vad gäller? for(int i=0 ; i<5 ; i++) int age = 1 + (int)(0.5 + Math.random() * 100); // switch(age) case 1: System.out.print( B ); case 13: System.out.print( T ); break; case 20: System.out.print( U ); case 30: System.out.print( M ); default: System.out.print(? ); break; a. Utskriften blir: BTTUM?M?? b. Utskriften blir: BTUMB c. Utskriften blir: BTUM? d. Satsen switch kan endast användas på värden av heltalstyp såsom int (och dit räknas även char) e. Satsen switch kan användas på alla primitiva typer f. Ett break innebär att programflödet hoppar ut switch-satsen Fråga 22 boolean s1 = false, s2 = false; for(int a = 0; a<2; a++) for(int b = 0; b<2; b++) System.out.print( (s1 && s2) + + (s1 s2) + ); s2 =!s2; s1 =!s1; a. Den här koden går inte att kompilera b. Den här koden går att kompilera och köra c. Utskrift: false false false true false true true true d. Utskrift: false false false false true true true true e. Utskrift: false false false false false false false false f. Alla kombinationer av möjliga värden på s1 och s2 har testats Högskolan i Gävle Akademin för teknik och miljö 7

8 Fråga 23 Vad händer? int v = 2; while(v < 5) System.out.println( v * v ); v = v + 1; a. Första utskriften blir 4 b. Andra utskriften blir 9 c. Tredje utskriften blir 4; d. Tredje utskriften blir 16 e. Första utskriften blir 1 f. Det blir en oändlig loop Fråga 24 Analysera koden och markera korrekta påståenden: int i = 0; final int J = 4; do i = i + 1; System.out.print( i ) while( i < j ); a. Utskrift: b. Utskrift: 1234 c. Utskrift: 0123 d. Utskrift: 123 e. Om J skulle initieras till 0 skulle ingenting skrivas ut f. J är en konstant. Fråga 25 Vad skrivs ut? for(int i = 10; i>0 ; i--) System.out.print( --i ); a b c d e f Högskolan i Gävle Akademin för teknik och miljö 8

9 Fråga 26 int n = 0; do System.out.print( (n/3 + 1) * (n%3 + 1) + ); while(++n < 9); a. Utskrift: b. Utskrift: c. Utskrift: d. Det blir en oändlig utskrift e. I exemplet förekommer heltalsdivision vars resultat är ett heltal f. % är den så kallade modulusoperatorn, som beräknar resten vid heltalsdivision Fråga 27 Studera koden och markera korrekta påståenden. System.out.print( A ); for(int i=0;i<2;i++) ; System.out.print( B ); System.out.print( B ); for(int i=0;i<1;i++) System.out.print( A ); a. Utskriften blir: ABBBBA b. Ett semikolon ( ; ) räknas som en sats i sig själv eftersom den är en satsavslutare c. Utskriften blir: AA d. Utskriften blir: ABBA e. Utskriften blir: ABBBA f. En sammansatt sats innebär att flera satser skrivs i samma kolumn Fråga 28 Betrakta följande funktion. Vilka påståenden är korrekta (lämpliga)? public static int [] xuyrazt( int [] a ) int [] r = new int[a.length]; for(int i = 0 ; i<a.length; i++) r[i] = a[a.length-i-1]; return r; a. Denna funktion returnerar en exakt kopia av den array (vektor) som skickas in som parameter b. Denna funktion returnerar en array som har sina element i omvänd ordning relativt den inskickade c. Ett lämpligt namn på denna funktion istället för xuyrazt vore copyarray d. Ett lämpligt namn på denna funktion istället för xuyrazt vore reversearray e. Denna kod är felaktig. Mär man skapar en array måste ett konstant värde anges, tex new int[5] f. Denna kod är korrekt, men om man skickar in null som argument så sker ett runtime exception Högskolan i Gävle Akademin för teknik och miljö 9

10 Fråga 29 Betrakta koden och markera korrekta påståenden om klassen java.lang.string (String): String str1 = new String( LaTeX ); String str2 = str1.touppercase(); String str3 = str2.tolowercase(); System.out.println(str1 + str2 + str3); a. En sträng i Java är mutable, d.v.s. det går att ändra på ett strängobjekt b. En sträng i Java är immutable, d.v.s. det går inte att ändra på ett strängobjekt c. Utskriften blir: LATEX latex latex d. Utskriften blir: LaTeX LaTeX LaTeX e. Utskriften blir: LaTeX LATEX latex f. Utskriften blir: latex latex latex Fråga 30 Betrakta koden och markera korrekta påståenden om klassen java.lang.string (String): String str1 = new String( LaTeX ); int len = str1.length(); String str2 = str1.substring(2); str2 = str2.substring(1,2); System.out.println(str2 + S + len); a. substring(med en parameter) och substring(med två parametrar) skapar nya strängobjekt b. Utskriften blir: LaLaS 5 c. Utskriften blir: TeXaS 5 d. Utskriften blir: LaLaS 7 e. Metoden length() returnerar strängobjektets längd f. Metoden length() returnerar höjden på den font som används i texten. Fråga 31 Markera alla sanna påståenden (Exceptions i Java) a. Kod där RuntimeException kan uppstå kräver inte att man använder try/catch eller throws b. Om en metod innehåller System.in.read(); (som kan skapa ett IOException) så måste denna kod läggas i ett try-block, följt av en catch. Det finns inget annat sätt att få koden körbar. c. En metod som deklarerats med throws kan anropas antingen i en try-klausul eller i en metod som också deklarerats med throws d. Koden: String s = null; s.length(); ger ett exception e. Koden: String s = ; s.length(); ger ett exception f. Koden: String s = exception ; s.length(); ger ett exception Fråga 32 Vilka av alternativen kan i Java-sammanhang användas för att beskriva begreppet "metod"? a. En referensvariabel (pekare) b. En annat namn (inom objektorienterad programmering) för begreppen procedur eller funktion c. Ett visst strukturerat sätt att arbeta d. En instans av ett arv e. En publik metod är en operation som ett objekt tillhandahåller till omvärlden f. En privat metod kan inte anropas från kod som inte tillhör samma klass som metoden tillhör Högskolan i Gävle Akademin för teknik och miljö 10

11 Fråga 33 Markera sanna påståenden. I Java gäller att en instans av en klass (ett objekt): a. bara är ett annat namn för klassen b. har ett eget unikt minnesutrymme för sina instansvariabler, d.v.s. sina attribut c. kan anta värdet null d. kan endast refereras av en referensvariabel åt gången e. inte kan förekomma i mer än ett exemplar åt gången (samtidigt) f. kan skapas med operatorn new Fråga 34 Vilka påståenden är sanna för referensvariabler? (i Java) a. En referensvariabel kan referera till ("peka på") olika objekt under samma programkörning b. En referensvariabel kan referera till alla typer av objekt c. En referensvariabel är antingen null eller så innehåller den adressen till ett objekt d. Tilldelningen a = b innebär att objektet b kopieras till objektet a e. En referensvariabel kan sättas till null f. Referensvariabels typ avgör vilka objekt den kan referera till OBS! Rättningsprotokoll skall bifogas tentan. Fyll i svaren i protokollet! Dubbelkolla! Högskolan i Gävle Akademin för teknik och miljö 11

12 Högskolan i Gävle Akademin för teknik och miljö 12

13 Svarsprotokoll för tentamen i kursen: DV017A, "Inledande programmering i Java, A" Datum: Lärare: Jonas Boustedt Mobil: Sätt tydliga kryss i rutorna! a a b b c c d d e e f f Eventuella kommentarer Studentens namn: Studentens personnummer: Studentens namnteckning: Inlämningstid:

Kompilering och exekvering. Föreläsning 1 Objektorienterad programmering DD1332. En kompilerbar och körbar java-kod. Kompilering och exekvering

Kompilering och exekvering. Föreläsning 1 Objektorienterad programmering DD1332. En kompilerbar och körbar java-kod. Kompilering och exekvering Föreläsning 1 Objektorienterad programmering DD1332 Introduktion till Java Kompilering, exekvering, variabler, styrstrukturer Kompilering och exekvering Ett program måste översättas till datorns språk

Läs mer

Grundkurs i programmering, 6 hp (725G61) Dugga 2 tillfälle 2

Grundkurs i programmering, 6 hp (725G61) Dugga 2 tillfälle 2 AID-nummer: Datum: 2014-12-18 Kurskod: 725G61 Provkod: LAB1 Grundkurs i programmering, 6 hp (725G61) Dugga 2 tillfälle 2 Skrivningstid: 2014-12-18 klockan 8.00-10.00. Hjälpmedel: Inga. För varje fråga

Läs mer

Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar Fält (eng array) och klassen ArrayList.

Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar Fält (eng array) och klassen ArrayList. Institutionen för Datavetenskap Göteborgs universitet HT2009 DIT011 Objektorienterad programvaruutveckling GU (DIT011) Föreläsning 3 Innehåll Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar

Läs mer

Klassdeklaration. Metoddeklaration. Parameteröverföring

Klassdeklaration. Metoddeklaration. Parameteröverföring Syntax: Class Declaration Modifier Class Body Basic Class Member Klassdeklaration class Class Member Field Declaration Constructor Declaration Method Declaration Identifier Class Associations Motsvarar

Läs mer

F2 Datatyper och variabler. ID1004 Objektorienterad programmering Fredrik Kilander

F2 Datatyper och variabler. ID1004 Objektorienterad programmering Fredrik Kilander F2 Datatyper och variabler ID1004 Objektorienterad programmering Fredrik Kilander fki@kth.se Datatyper Java är ett starkt typat språk Varje slags data har en datatyp Datatyp Javasyntax Exempel Teckensträng

Läs mer

F4. programmeringsteknik och Matlab

F4. programmeringsteknik och Matlab Programmeringsspråk Föreläsning 4 programmeringsteknik och Matlab 2D1312/ 2D1305 Introduktion till Java Kompilering, exekvering, variabler, styrstrukturer 1 Ett program är en eller flera instruktioner

Läs mer

Programmeringsteknik och Matlab. Dagens program. Viktiga datum. Repetitionsexempel. Repetition av if/else, for, while och Scanner

Programmeringsteknik och Matlab. Dagens program. Viktiga datum. Repetitionsexempel. Repetition av if/else, for, while och Scanner Programmeringsteknik och Matlab Övning 3 Dagens program Övningsgrupp 2 (Sal Q22/E32) Johannes Hjorth hjorth@nada.kth.se Rum 4538 på plan 5 i D-huset 08-790 69 02 Kurshemsida: http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2d1312

Läs mer

Idag. Javas datatyper, arrayer, referenssemantik. Arv, polymorfi, typregler, typkonvertering. Tänker inte säga nåt om det som är likadant som i C.

Idag. Javas datatyper, arrayer, referenssemantik. Arv, polymorfi, typregler, typkonvertering. Tänker inte säga nåt om det som är likadant som i C. Idag Javas datatyper, arrayer, referenssemantik Klasser Arv, polymorfi, typregler, typkonvertering Strängar Tänker inte säga nåt om det som är likadant som i C. Objectorienterad programmering Sida 1 Ett

Läs mer

Tentamen , Introduktion till Java, dtaa98, dtea53

Tentamen , Introduktion till Java, dtaa98, dtea53 Mittuniversitetet 2007-09-01 Institutionen för informationsteknologi och medier Sid:1(3) dtaa98, dtea53 Martin Kjellqvist; Linda Karlsson, Ulf Reiman Lösningsansatser Tentamen 2007-09-01, Introduktion

Läs mer

(Man brukar säga att) Java är... Denna föreläsning. Kompilering av Java. Historik: Java. enkelt. baserat på C/C++ Allmänt om Java

(Man brukar säga att) Java är... Denna föreläsning. Kompilering av Java. Historik: Java. enkelt. baserat på C/C++ Allmänt om Java (Man brukar säga att) Java är... Denna föreläsning Allmänt om Java Javas datatyper, arrayer, referenssemantik Klasser Strängar enkelt baserat på C/C++ objekt-orienterat från början dynamiskt utbyggbart

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java

Objektorienterad programmering i Java Objektorienterad programmering i Java Föreläsning 4 Täcker i stort sett kapitel 6 i kursboken Java Software Solutions 1 Läsanvisningar Den här föreläsningen är uppbyggd som en fortsättning av exemplet

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG TENTAMEN

LÖSNINGSFÖRSLAG TENTAMEN LÖSNINGSFÖRSLAG TENTAMEN OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING I JAVA 5P FRISTÅENDE KURS, DAG (ITM - ÖSTERSUND) MÅNDAG 2 JUNI, 2003, KL. 8-13 TID: 5 TIMMAR ANTAL UPPGIFTER: 8 MAX POÄNG: 43 BETYGSKALA: UNDERKÄND

Läs mer

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs Sammanfattning period 1 Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 1 oktober 2013 Översikt Ett C++-programs uppbyggnad Variabler Datatyper Satser Uttryck Funktioner

Läs mer

Att deklarera och att använda variabler. Föreläsning 10. Synlighetsregler (2) Synlighetsregler (1)

Att deklarera och att använda variabler. Föreläsning 10. Synlighetsregler (2) Synlighetsregler (1) Föreläsning 10 STRING OCH STRINGBUILDER; VARIABLERS SYNLIGHET Att deklarera och att använda variabler När vi deklarerar en variabel, t ex int x; inför vi en ny variabel med ett namn och en typ. När namnet

Läs mer

ITK:P1 Föreläsning 1. Programmering. Programmeringsspråket Java. Stark typning Explicit typning Strukturerat Hög säkerhet

ITK:P1 Föreläsning 1. Programmering. Programmeringsspråket Java. Stark typning Explicit typning Strukturerat Hög säkerhet ITK:P1 Föreläsning 1 Att programmera i språket Java DSV Peter Mozelius Programmering Olika typer av programmering som t ex: o Imperativ programmering (C, Pascal m fl) o Funktionell programmering (Lisp,

Läs mer

732G Linköpings universitet 732G11. Johan Jernlås. Översikt. Repetition. Muddy. Funktioner / metoder. Punktnotation. Evalueringsordning

732G Linköpings universitet 732G11. Johan Jernlås. Översikt. Repetition. Muddy. Funktioner / metoder. Punktnotation. Evalueringsordning Varför? 732G11 Linköpings universitet 2011-02-08 Varför? 1 2 3 Varför? 4 5 Medelvärde av 5000 tal Varför? while-loopen int nrofints = 5000; int [] integers = new int [ nrofints ]; int pos = 0; while (

Läs mer

Tentamen OOP 2015-03-14

Tentamen OOP 2015-03-14 Tentamen OOP 2015-03-14 Anvisningar Fråga 1 och 2 besvaras på det särskilt utdelade formuläret. Du får gärna skriva på bägge sidorna av svarsbladen, men påbörja varje uppgift på ett nytt blad. Vid inlämning

Läs mer

Datatyper och kontrollstrukturer. Skansholm: Kapitel 2) De åtta primitiva typerna. Typ Innehåll Defaultvärde Storlek

Datatyper och kontrollstrukturer. Skansholm: Kapitel 2) De åtta primitiva typerna. Typ Innehåll Defaultvärde Storlek De åtta primitiva typerna Java, datatyper, kontrollstrukturer Skansholm: Kapitel 2) Uppsala Universitet 11 mars 2005 Typ Innehåll Defaultvärde Storlek boolean true, false false 1 bit char Tecken \u000

Läs mer

OOP Objekt-orienterad programmering

OOP Objekt-orienterad programmering OOP F2:1 OOP Objekt-orienterad programmering Föreläsning 2 Deklaration och tilldelning Programsatser Tilldelning Input/Output Selektion Deklaration och tilldelning OOP F2:2 int x; double d; char ch; boolean

Läs mer

F5 Selektion och iteration. ID1004 Objektorienterad programmering Fredrik Kilander

F5 Selektion och iteration. ID1004 Objektorienterad programmering Fredrik Kilander F5 Selektion och iteration ID1004 Objektorienterad programmering Fredrik Kilander fki@kth.se Boolska uttryck Boolska uttryck använder sig av jämförelseoperatorer < > = ==!= Resultatets datatyp är boolean

Läs mer

Idag. Exempel, version 2. Exempel, version 3. Ett lite större exempel

Idag. Exempel, version 2. Exempel, version 3. Ett lite större exempel Idag Ett exempel Undantag Substitutierbarhet, subtyper, subklasser När val av metod beror av typerna hos två objekt Lite om överlagring Exempel, version 2 Notera: för samtliga figurer gäller: arean av

Läs mer

Föreläsning 3-4 Innehåll. Diskutera. Metod. Programexempel med metod

Föreläsning 3-4 Innehåll. Diskutera. Metod. Programexempel med metod Föreläsning 3-4 Innehåll Diskutera Vad gör programmet programmet? Föreslå vilka satser vi kan bryta ut till en egen metod. Skriva egna metoder Logiska uttryck Algoritm för att beräkna min och max Vektorer

Läs mer

Föreläsning 2 Objektorienterad programmering DD1332. Typomvandling

Föreläsning 2 Objektorienterad programmering DD1332. Typomvandling metoder Föreläsning 2 Objektorienterad programmering DD1332 Array [modifierare] String metodnamn (String parameter) Returtyp (utdata typ) i detta fall String Indata typ i detta fall String 1 De får man

Läs mer

SMD 134 Objektorienterad programmering

SMD 134 Objektorienterad programmering SMD 134 Objektorienterad programmering Dagens agenda: Typer i Java: primitiva datatyperna, referenstyper Variabler och variabeltilldelningar med primitiva typer Konstanter av de olika typerna. Heltalsräkning

Läs mer

Vem är vem på kursen. Objektorienterad programvaruutveckling GU (DIT011) Kursbok Cay Horstmann: Big Java 3rd edition.

Vem är vem på kursen. Objektorienterad programvaruutveckling GU (DIT011) Kursbok Cay Horstmann: Big Java 3rd edition. Institutionen för Datavetenskap Göteborgs universitet HT2009 DIT011 Vem är vem på kursen Objektorienterad programvaruutveckling GU (DIT011) Kursansvarig : Katarina Blom, tel 772 10 60 Rum: 6126 (E-huset)

Läs mer

Outline. For. I istället för att följa det normala ordningen, man ändra den. I i Java får man inte göra hopp hur som helst

Outline. For. I istället för att följa det normala ordningen, man ändra den. I i Java får man inte göra hopp hur som helst Outline Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning IV: while, for, do while, switch, arrayer Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2016 Ordning Villkorliga hopp I Normalt sett så

Läs mer

Dagens program. Programmeringsteknik och Matlab. Objektorienterad programmering. Vad är vitsen med att ha både metoder och data i objekten?

Dagens program. Programmeringsteknik och Matlab. Objektorienterad programmering. Vad är vitsen med att ha både metoder och data i objekten? Programmeringsteknik och Matlab Övning 4 Dagens program Övningsgrupp 2 (Sal Q22/E32) Johannes Hjorth hjorth@nada.kth.se Rum 4538 på plan 5 i D-huset 08-790 69 02 Kurshemsida: http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2d1312

Läs mer

OOP Objekt-orienterad programmering

OOP Objekt-orienterad programmering OOP F6:1 OOP Objekt-orienterad programmering Föreläsning 6 Mer om klasser och objekt Hantera många objekt ArrayList tostring() metoden this Vi vill ofta hantera många objekt i ett program: OOP F6:2 public

Läs mer

Typkonvertering. Java versus C

Typkonvertering. Java versus C Typer Objektorienterad programmering E Typkonvertering Typkonvertering Satser: while, for, if Objekt Föreläsning 2 Implicit konvertering Antag att vi i ett program deklarerat int n=3; double x = 5.2; Då

Läs mer

Tentamen ID1004 Objektorienterad programmering October 29, 2013

Tentamen ID1004 Objektorienterad programmering October 29, 2013 Tentamen för ID1004 Objektorienterad programmering (vilande kurs), 29 oktober 2013, 9-13 Denna tentamen examinerar 3.5 högskolepoäng av kursen. Inga hjälpmedel är tillåtna. Tentamen består av tre sektioner.

Läs mer

OOP Objekt-orienterad programmering

OOP Objekt-orienterad programmering OOP F12:1 OOP Objekt-orienterad programmering Föreläsning 12 Mer om JOptionPane Undantagshantering Vad är det? try catch Kasta egna undantag Filhantering spara objekt mellan körningar Användardialog via

Läs mer

Skillnader mellan Python och Java

Skillnader mellan Python och Java Java Utvecklat på SUN Microsystems mitten 1990-talet Ursprungligen för Webprogram Nu mycket spritt Massor med läroböcker Vi använder Lewis&Loftus http://javasuncom/javase/6/docs/api/ Skillnader mellan

Läs mer

Programmering för språkteknologer I, VT2012. Rum

Programmering för språkteknologer I, VT2012. Rum Programmering för språkteknologer I, VT2012 evelina.andersson@lingfil.uu.se Rum 9-2035 http://stp.lingfil.uu.se/~evelina/uv/uv12/pst1/ Idag - Kursplan - Börja programmera - Lokala variabler - aritmetiska

Läs mer

Grundläggande programmering med C# 7,5 högskolepoäng

Grundläggande programmering med C# 7,5 högskolepoäng Grundläggande programmering med C# 7,5 högskolepoäng Provmoment: TEN1 Ladokkod: NGC011 Tentamen ges för: Omtentamen DE13, IMIT13 och SYST13 samt öppen för alla (Ifylles av student) (Ifylles av student)

Läs mer

Anteckningar 1: Grundläggande saker

Anteckningar 1: Grundläggande saker UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för lingvistik och filologi Mats Dahllöf http://stp.ling.uu.se/ matsd/uv/uv11/pst1/ Programmering för språkteknologer I Anteckningar 1: Grundläggande saker 1 Programmering

Läs mer

EDAA20 Programmering och databaser. Mål komprimerat se kursplanen för detaljer. Checklista. Föreläsning 1-2 Innehåll. Programmering.

EDAA20 Programmering och databaser. Mål komprimerat se kursplanen för detaljer. Checklista. Föreläsning 1-2 Innehåll. Programmering. EDAA20 Programmering och databaser Mål komprimerat se kursplanen för detaljer Läsperiod 1 7.5 hp anna.aelsson@cs.lth.se http://cs.lth.se/edaa20 Mer information finns på kursens webbsida samt på det utdelade

Läs mer

Command line argumenter. Objektorienterad Programmering (TDDC77) Vad blir resultatet? Nu då? Ahmed Rezine. Hösttermin 2016

Command line argumenter. Objektorienterad Programmering (TDDC77) Vad blir resultatet? Nu då? Ahmed Rezine. Hösttermin 2016 Command line argumenter Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning VI: eclipse, felsökning, felhantering Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2016 /* Cla. java * Programmet illustrerar

Läs mer

Objektorienterad Programmering (TDDC77)

Objektorienterad Programmering (TDDC77) Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning VI: eclipse, felsökning, felhantering Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2016 Outline Felhantering Eclipse Felsökning Command line argumenter

Läs mer

I Skapa Hej.java och skriv programmet. I Kompilera med javac Hej.java. I Rätta fel och repetera tills du lyckas kompilera ditt program

I Skapa Hej.java och skriv programmet. I Kompilera med javac Hej.java. I Rätta fel och repetera tills du lyckas kompilera ditt program Kompilera och köra programmet Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning II: utmatning, variabler, typer Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2016 under terminal 2: I Skapa Hej.java

Läs mer

Objektorienterad Programmering (TDDC77)

Objektorienterad Programmering (TDDC77) Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning II: utmatning, variabler, typer Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2016 Kompilera och köra programmet under terminal 2: I Skapa Hej.java

Läs mer

Föreläsning 3: Typomvandling, villkor och val, samt textsträngar

Föreläsning 3: Typomvandling, villkor och val, samt textsträngar Föreläsning 3: Typomvandling, villkor och val, samt textsträngar Camilla Kirkegaard camilla.kirkegaard@liu.se Linköpings universitet Sweden October 14, 2013 1 Innehåll n n n n n Repetition Typomvandlingar

Läs mer

[] Arrayer = Indexerad variabel

[] Arrayer = Indexerad variabel [] Arrayer = Indexerad variabel Lagra många värden i en variabel Jmfr inom matematiken, variabler x 0, x 1, x 2, I detta dokument tas upp hur man skapar och hanterar sådana variabler i java. Dessa kallas

Läs mer

Föreläsning 2, vecka 8: Repetition

Föreläsning 2, vecka 8: Repetition TDA 548: Grundläggande Programvaruutveckling Föreläsning 2, vecka 8: Repetition Magnus Myréen Chalmers, läsperiod 1, 2016-2017 Idag Metoder och terminologi Referensvärden och arrays Interface och ritning

Läs mer

EDAA20 Programmering och databaser. Mål komprimerat se kursplanen för detaljer. Om att lära sig programmera. Föreläsning 1-2 Innehåll.

EDAA20 Programmering och databaser. Mål komprimerat se kursplanen för detaljer. Om att lära sig programmera. Föreläsning 1-2 Innehåll. EDAA20 Programmering och databaser Mål komprimerat se kursplanen för detaljer Läsperiod 1 7.5 hp anna.axelsson@cs.lth.se http://cs.lth.se/edaa20 Mer information finns på kursens webbsida samt på det utdelade

Läs mer

Anmälningskod: Lägg uppgifterna i ordning. Skriv uppgiftsnummer (gäller B-delen) och din kod överst i högra hörnet på alla papper

Anmälningskod: Lägg uppgifterna i ordning. Skriv uppgiftsnummer (gäller B-delen) och din kod överst i högra hörnet på alla papper Tentamen Programmeringsteknik I 2016-06-11 Skrivtid: 0900 1400 Tänk på följande Skriv läsligt. Använd inte rödpenna. Skriv bara på framsidan av varje papper. Lägg uppgifterna i ordning. Skriv uppgiftsnummer

Läs mer

F4 Klasser och Metoder. ID1004 Objektorienterad programmering Fredrik Kilander

F4 Klasser och Metoder. ID1004 Objektorienterad programmering Fredrik Kilander F4 Klasser och Metoder ID1004 Objektorienterad programmering Fredrik Kilander fki@kth.se Klasser och objekt Klasser definierar (utgör idén) Objekt instantierar (utgör förekomsten) En klassdefinition Många

Läs mer

Att skriva till och läsa från terminalfönstret

Att skriva till och läsa från terminalfönstret Att skriva till och läsa från terminalfönstret Oftast används grafiska komponenter i Java för att kommunicera med användaren (användargränssnitt), men det finns objekt i standardbiblioteken för de tillfällen

Läs mer

1 Uppgift 1. a) Skapar ett Company-objekt med hjälp av den överlagrade konstruktorn. Du kan själv välja värden på instansvariablerna.

1 Uppgift 1. a) Skapar ett Company-objekt med hjälp av den överlagrade konstruktorn. Du kan själv välja värden på instansvariablerna. 1 Uppgift 1 Klassen Company Banken FinanceTrust som tidigare bara haft privatpersoner som kunder vill nu bygga ut sitt datasystem så att även företag kan registreras som kunder. Skriv klassen Company som

Läs mer

DD2310. Javaprogrammering för Pythonprogrammerare. Johan Boye

DD2310. Javaprogrammering för Pythonprogrammerare. Johan Boye DD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare Johan Boye James Gosling pappa till Java Hej.java public class Hej { public static void main( String[] args ) { System.out.println( "Hej" ); Java basics

Läs mer

Tentamen. Datalogi I, grundkurs med Java 10p, 2D4112, Lördagen den 30 november 2002 kl , salar E33, E34

Tentamen. Datalogi I, grundkurs med Java 10p, 2D4112, Lördagen den 30 november 2002 kl , salar E33, E34 Tentamen Datalogi I, grundkurs med Java 10p, 2D4112, 2002-2003 Lördagen den 30 november 2002 kl 9.00 14.00, salar E33, E34 Inga hjälpmedel 30 poäng ger säkert godkänt, 40 poäng ger betyg 4 50 poäng ger

Läs mer

Anmälningskod: Lägg uppgifterna i ordning. Skriv uppgiftsnummer (gäller B-delen) och din kod överst i högra hörnet på alla papper

Anmälningskod: Lägg uppgifterna i ordning. Skriv uppgiftsnummer (gäller B-delen) och din kod överst i högra hörnet på alla papper Tentamen Programmeringsteknik I 2016-06-11 Skrivtid: 0900 1400 Tänk på följande Skriv läsligt. Använd inte rödpenna. Skriv bara på framsidan av varje papper. Lägg uppgifterna i ordning. Skriv uppgiftsnummer

Läs mer

Tentamen DE12, IMIT12, SYST12, ITEK11 (även öppen för övriga)

Tentamen DE12, IMIT12, SYST12, ITEK11 (även öppen för övriga) Grundläggande programmering med C# Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: 7,5 högskolepoäng TEN1 NGC011 Tentamen DE12, IMIT12, SYST12, ITEK11 (även öppen för övriga) (Ifylles av student) (Ifylles av student)

Läs mer

Java, klasser, objekt (Skansholm: Kapitel 2)

Java, klasser, objekt (Skansholm: Kapitel 2) Java, klasser, objekt (Skansholm: Kapitel 2) Uppsala Universitet 11 mars 2005 Objectorienterad programmering Sida 1 Vad är en klass? En klass är ett sätt att beskriva en mängd objekt och deras gemensamma

Läs mer

Föreläsning REPETITION & EXTENTA

Föreläsning REPETITION & EXTENTA Föreläsning 18 19 REPETITION & EXTENTA Programmeringsteknik på 45 minuter Klasser och objekt Variabler: attribut, lokala variabler, parametrar Datastrukturer Algoritmer Dessa bilder är inte repetitionsbilder

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java Undantag Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet Skansholm: Kapitel 11

Objektorienterad programmering i Java Undantag Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet Skansholm: Kapitel 11 Objektorienterad programmering i Java Undantag Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet Skansholm: Kapitel 11 Undantag Engelska: exceptions Skansholm: exceptionella händelser Fel som genereras om man försöker

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java Undantag Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet Skansholm: Kapitel 11

Objektorienterad programmering i Java Undantag Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet Skansholm: Kapitel 11 Objektorienterad programmering i Java Undantag Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet Skansholm: Kapitel 11 Undantag Engelska: exceptions Skansholm: exceptionella händelser Fel som genereras om man försöker

Läs mer

Klasser i Java kan ha metoder och egenskaper. Metoder beskriver funktioner som klassen kan utföra. Egenskaper beskriver innehållet i klassen.

Klasser i Java kan ha metoder och egenskaper. Metoder beskriver funktioner som klassen kan utföra. Egenskaper beskriver innehållet i klassen. TT Kapitel 3. Husdjur & Fisk Javaklasser Translation by Leif Lourié Java program består av klasser som beskriver saker (objekt) som finns på riktigt. Även om det finns många olika sätt att skriva program

Läs mer

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs Grundläggande satser och uttryck Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 5 augusti 2014 Översikt Uttryck Litteraler Operatorer Satser Villkor Upprepning Teckenhantering

Läs mer

Föreläsning 2. Täcker material från lektion 1, 2, 3 och 4:

Föreläsning 2. Täcker material från lektion 1, 2, 3 och 4: (22 januari 2016 F2.1 ) Föreläsning 2 Täcker material från lektion 1, 2, 3 och 4: Datatyper Aritmetik Tecken och strängar Klasser, Objekt Metoder Villkor, villkorssatser och iterationer main-metoden Kodstandard

Läs mer

Objektorienterad Programmering (TDDC77)

Objektorienterad Programmering (TDDC77) Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning V: arrayer, metoder, räckvidd (scope), eclipse Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2016 Outline Arrayer Metoder Räckvidd (Scope) Eclipse

Läs mer

Tentamen ID1004 Objektorienterad programmering April 7, 2015

Tentamen ID1004 Objektorienterad programmering April 7, 2015 Ordinarie tentamen för ID1004 Objektorienterad programmering, 7 april 2015 Denna tentamen examinerar 3.5 högskolepoäng av kursen. Inga hjälpmedel är tillåtna. Tentamen består av en obligatorisk del och

Läs mer

"if"-satsen. Inledande programmering med C# (1DV402)

if-satsen. Inledande programmering med C# (1DV402) "if"-satsen Upphovsrätt för detta verk Detta verk är framtaget i anslutning till kursen Inledande programmering med C# vid Linnéuniversitetet. Du får använda detta verk så här: Allt innehåll i verket if-satsen

Läs mer

Föreläsning 11. Arrayer. Arrayer. Arrayer. Lagrar flera värden av samma typ Kan vara primitiva typer eller objekt. Kan ha en array av t.

Föreläsning 11. Arrayer. Arrayer. Arrayer. Lagrar flera värden av samma typ Kan vara primitiva typer eller objekt. Kan ha en array av t. Föreläsning 11 Arrayer Arrayer Lagrar flera värden av samma typ Kan vara primitiva typer eller objekt int[] tal = new int[3]; Kan ha en array av t.ex: Heltal (int) Tecken (char) Personer (objekt av klassen

Läs mer

TENTAMEN. Kurs: Objektorienterad programmeringsmetodik 5DV133 Ansvarig lärare: Anders Broberg. VT-13 Datum: 13-06-05 Tid: kl 16.00-20.

TENTAMEN. Kurs: Objektorienterad programmeringsmetodik 5DV133 Ansvarig lärare: Anders Broberg. VT-13 Datum: 13-06-05 Tid: kl 16.00-20. Umeå Universitet Datavetenskap Anders Broberg 130605 TENTAMEN Kurs: Objektorienterad programmeringsmetodik 5DV133 Ansvarig lärare: Anders Broberg VT-13 Datum: 13-06-05 Tid: kl 16.00-20.00 Namn: Personnummer:

Läs mer

Programmera i C Varför programmera i C när det finns språk som Simula och Pascal??

Programmera i C Varför programmera i C när det finns språk som Simula och Pascal?? Programmera i C Varför programmera i C när det finns språk som Simula och Pascal?? C är ett språk på relativt låg nivå vilket gör det möjligt att konstruera effektiva kompilatorer, samt att komma nära

Läs mer

2D1342 Programkonstruktion för F1, ht 2006

2D1342 Programkonstruktion för F1, ht 2006 2D1342 Programkonstruktion för F1, ht 2006 Lappskrivning 1 Tisdag 7/11 2006 kl 11.15 12.00 Endast ett svar är rätt på varje fråga! Om mer än ett svar givits blir det noll poäng på frågan. Alla skriftliga

Läs mer

Kompilera och exekvera Javakod

Kompilera och exekvera Javakod Kompilera och exekvera Javakod Förberedelser För att kunna göra dessa övningar måste du ha installerat Java Development Kit, JDK, som bland annat innehåller Java kompilatorn, javac. Hur du installerar

Läs mer

Föreläsning 5-6 Innehåll

Föreläsning 5-6 Innehåll Föreläsning 5-6 Innehåll Skapa och använda objekt Skriva egna klasser Datavetenskap (LTH) Föreläsning 5-6 HT 2017 1 / 32 Exempel på program med objekt public class DrawSquare { public static void main(string[]

Läs mer

Kapitel 6. Hakparenteser fšr att ange index MŒnga všrden av samma typ

Kapitel 6. Hakparenteser fšr att ange index MŒnga všrden av samma typ Organisation En array Šr en ordnad lista av všrden Varje všrde har ett numeriskt index - deklaration & anvšndning som parametrar flerdimensionella fšlt N element indexeras med 0 till N-1 0 1 2 3 4 5 6

Läs mer

Kort repetition. Programmeringsteknik för Bio1 och I1. Vad ska vi lära oss idag? Ett exempel

Kort repetition. Programmeringsteknik för Bio1 och I1. Vad ska vi lära oss idag? Ett exempel Programmeringsteknik för Bio1 och I1 Övning 2 Kort repetition Övningsgrupp 3 (Sal E33) Johannes Hjorth hjorth@nada.kth.se Rum 4538 på plan 5 i D-huset 08-790 69 02 Kurshemsida: http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2d1310/

Läs mer

Föreläsning 1 & 2 INTRODUKTION

Föreläsning 1 & 2 INTRODUKTION Föreläsning 1 & 2 INTRODUKTION Denna föreläsning Vad händer under kursen? praktisk information Kursens mål vad är programmering? Skriva små program i programspråket Java Skriva program som använder färdiga

Läs mer

2 b) Följande finns definierat: public class Käk String titel = "Chili con carne"; Krydda[] kryddor = new Krydda[10]; kryddor[0] = new Krydda("Svartpe

2 b) Följande finns definierat: public class Käk String titel = Chili con carne; Krydda[] kryddor = new Krydda[10]; kryddor[0] = new Krydda(Svartpe Namn: Personnr: 1 2D1310 Programmeringsteknik i Java för I1, K2, L1, M1, Media1 och T1. Tentamen (1p) 6 april 2002, kl 14.00 17.00 Hjälpmedel: En javabok(det blå javahäftet som ingår i kursbunten räknas

Läs mer

Lösningsförslag tentamen FYTA11 Java

Lösningsförslag tentamen FYTA11 Java Lunds universitet FYTA11 Institutionen för Teoretisk fysik HT 10 Lösningsförslag tentamen FYTA11 Java Måndag 10:e januari 2011, 09:00 13:00 Instruktioner Hjälpmedel: enkla ritverktyg och Javadoc-genererade

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG Programmeringsteknik För Ing. - Java, 5p

LÖSNINGSFÖRSLAG Programmeringsteknik För Ing. - Java, 5p UMEÅ UNIVERSITET Datavetenskap 010530 LÖSNINGSFÖRSLAG Programmeringsteknik För Ing. - Java, 5p Betygsgränser 3 21,5-27 4 27,5-33,5 5 34-43 Uppgift 1. (4p) Hitta de fel som finns i nedanstående klass (det

Läs mer

2D1339 Programkonstruktion för F1, ht 2004

2D1339 Programkonstruktion för F1, ht 2004 2D1339 Programkonstruktion för F1, ht 2004 Kontrollskrivning 1 Onsdag 24/11 2004 kl 11.15 12.00 Endast ett svar är rätt på varje fråga! Om mer än ett svar givits blir det noll poäng på frågan. Alla skriftliga

Läs mer

System.out.println("Jaså du har "+ antalhusdjur+ " husdjur"); if ( antalhusdjur > 5 ) System.out.println("Oj det var många);

System.out.println(Jaså du har + antalhusdjur+  husdjur); if ( antalhusdjur > 5 ) System.out.println(Oj det var många); 1 Villkor och styrsatser I de program vi sett tidigare har programkörning inneburit att sats efter sats utförts i den ordning de skrivits i källkoden. Vi har inte kunna ändra programmets uppförande beroende

Läs mer

Det är principer och idéer som är viktiga. Skriv så att du övertygar examinatorn om att du har förstått dessa även om detaljer kan vara felaktiga.

Det är principer och idéer som är viktiga. Skriv så att du övertygar examinatorn om att du har förstått dessa även om detaljer kan vara felaktiga. Tentamen Programmeringsteknik I 2011-03-17 Skrivtid: 1400-1700 Hjälpmedel: Java-bok Tänk på följande Skriv läsligt! Använd inte rödpenna! Skriv bara på framsidan av varje papper. Börja alltid ny uppgift

Läs mer

JAVAUTVECKLING LEKTION 4

JAVAUTVECKLING LEKTION 4 JAVAUTVECKLING LEKTION 4 2016 Mahmud Al Hakim mahmud.al.hakim@nackademin.se www.alhakim.se AGENDA Iterationer (loopar) Algoritmer Mer om felsökning 1 WHILE-SATSEN String s = JOptionPane.showInputDialog("Talet

Läs mer

Programmering, grundkurs, 8.0 hp HI1024, HI1900 etc., Tentamen TEN1. Måndagen den 10 januari 2011,

Programmering, grundkurs, 8.0 hp HI1024, HI1900 etc., Tentamen TEN1. Måndagen den 10 januari 2011, Programmering, grundkurs, 8.0 hp HI1024, HI1900 etc., Tentamen TEN1 Måndagen den 10 januari 2011, 8.15 12.15 Tentamen består av två delar, del A och del B. Del A innehåller 10 kryssfrågor på olika teman

Läs mer

Dagens text. Programmeringsteknik. Mer om Scanner-klassen. Dialogrutor (klassen JOptionPane) Bubbelsortering. Omslagsklasser.

Dagens text. Programmeringsteknik. Mer om Scanner-klassen. Dialogrutor (klassen JOptionPane) Bubbelsortering. Omslagsklasser. (16 februari 2016 F5.1 ) Dagens text Programmeringsteknik Mer om Scanner-klassen Dialogrutor (klassen JOptionPane) Bubbelsortering ArrayList Omslagsklasser Arbetsexempel (16 februari 2016 F5.2 ) Pokertärningar

Läs mer

Tentamen , Grundläggande programmering i Java

Tentamen , Grundläggande programmering i Java Institutionen för informationsteknologi och medier Sid:1(3) Grundläggande programmering i Java Martin Kjellqvist Lösningsförslag, lösningsansatser Tentamen 2006-01-20, Grundläggande programmering i Java

Läs mer

Föreläsning 5 (6) Metoder. Metoder Deklarera. Metoder. Parametrar Returvärden Överlagring Konstruktorer Statiska metoder tostring() metoden javadoc

Föreläsning 5 (6) Metoder. Metoder Deklarera. Metoder. Parametrar Returvärden Överlagring Konstruktorer Statiska metoder tostring() metoden javadoc Föreläsning 5 (6) Metoder Metoder Parametrar Returvärden Överlagring Konstruktorer Statiska metoder tostring() metoden javadoc Metoder Deklarera public void setnamn(string n) Åtkomstmodifierare Returtyp

Läs mer

Programstruktur och terminologi. Programmet producerar följande utskrift i terminalfönstret: Ett Javaprogram består av en eller flera klasser

Programstruktur och terminologi. Programmet producerar följande utskrift i terminalfönstret: Ett Javaprogram består av en eller flera klasser // En första version av BankKonto-klassen class BankKonto { private String namn; private long nr; private double saldo; private double ränta; // Klassen TestaBankKonto // Klassens uppgift är att skapa

Läs mer

Tentamen FYTA11 Javaprogrammering

Tentamen FYTA11 Javaprogrammering Lunds universitet FYTA11 Institutionen för Astronomi och Teoretisk fysik HT 12 Tentamen FYTA11 Javaprogrammering Onsdag 9 januari 2013, 10:15 14:15 Instruktioner Hjälpmedel: Papper och penna. Behandla

Läs mer

Inkapsling tumregler. Åtkomstmodifikatorer, instantiering, referenser, identitet och ekvivalens, samt klassvariabler. public och private

Inkapsling tumregler. Åtkomstmodifikatorer, instantiering, referenser, identitet och ekvivalens, samt klassvariabler. public och private Inkapsling tumregler Åtkomstmodifikatorer, instantiering, referenser, identitet och ekvivalens, samt klassvariabler Tobias Wrigstad (baserat på material från Tom Smedsaas) 5 november 2010 1. Man skall

Läs mer

Tänk på följande: Det finns en referensbok (Java) hos tentavakten som du får gå fram och läsa men inte ta tillbaka till bänken.

Tänk på följande: Det finns en referensbok (Java) hos tentavakten som du får gå fram och läsa men inte ta tillbaka till bänken. Tentamen Programmeringsteknik I 2015-01-10 Skrivtid: 8.00 13.00 Hjälpmedel: Java-bok Tänk på följande: Det finns en referensbok (Java) hos tentavakten som du får gå fram och läsa men inte ta tillbaka till

Läs mer

Dagens program. Programmeringsteknik och Matlab. Viktiga datum. Ett första exempel. Programmall, vad behöver vi i ett javaprogram?

Dagens program. Programmeringsteknik och Matlab. Viktiga datum. Ett första exempel. Programmall, vad behöver vi i ett javaprogram? Programmeringsteknik och Matlab Övning 2 Dagens program Övningsgrupp 2 (Sal Q22/E32) Johannes Hjorth hjorth@nada.kth.se Rum 4538 på plan 5 i D-huset 08-790 69 02 Kurshemsida: http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2d1312

Läs mer

OOP Tentamen

OOP Tentamen DVS SU/KTH 1 (6) OOP OOP Tentamen 2007-12-21 13.00 18.00 Avser kurserna: DSK1:OOP GES:OOP ID1013 GKOOP-distans Anvisningar Skriv namn och personnummer på varje inlämnat blad. Påbörja varje ny uppgift på

Läs mer

Instuderingsfrågor, del D

Instuderingsfrågor, del D Uppgift 1. Instuderingsfrågor, del D Objektorienterad programmering, Z1 I vilka av nedanstående problem behöver man använda sig av fält för att få en elegant lösning? I vilka problem är det är det onödigt/olämpligt

Läs mer

JAVAUTVECKLING LEKTION 7

JAVAUTVECKLING LEKTION 7 JAVAUTVECKLING LEKTION 7 2016 Mahmud Al Hakim mahmud.al.hakim@nackademin.se www.alhakim.se AGENDA Olika språkversioner (Klassen Locale) Utskrift i kommandofönster Inläsning via kommandofönster Standardklassen

Läs mer

725G61 - Laboration 2 Loopar och arrayer. Johan Falkenjack

725G61 - Laboration 2 Loopar och arrayer. Johan Falkenjack 725G61 - Laboration 2 Loopar och arrayer Johan Falkenjack October 29, 2013 1 Inledning I labb 1 lärde vi oss om de primitiva datatyperna (och lite om String). Vi lärde oss också att använda variabler av

Läs mer

TENTAMEN PROGRAMMERINGSMETODIK MOMENT 2 - JAVA, 4P

TENTAMEN PROGRAMMERINGSMETODIK MOMENT 2 - JAVA, 4P UME UNIVERSITET Datavetenskap 981212 TENTAMEN PROGRAMMERINGSMETODIK MOMENT 2 - JAVA, 4P Datum : 981212 Tid : 9-15 HjŠlpmedel : Inga Antal uppgifter : 9 TotalpoŠng : 60 (halva pošngtalet kršvs normalt fšr

Läs mer

Lektion Java Grunder. Javas historia. Programmeringsspråket Java. Skillnaderna mellan Java och C++ JVM (Javas Virtuella Maskin)

Lektion Java Grunder. Javas historia. Programmeringsspråket Java. Skillnaderna mellan Java och C++ JVM (Javas Virtuella Maskin) Lektion Java Grunder Javas historia Ursprungligen utvecklades Java (1991) för att användas i olika typer av konsumentelektronik (mikrovågsugnar, videoapparater) av programmerare på Sun. Språket kallades

Läs mer

Kort om klasser och objekt En introduktion till GUI-programmering i Java

Kort om klasser och objekt En introduktion till GUI-programmering i Java Kort om klasser och objekt En introduktion till GUI-programmering i Java Klasser En klass är en mall för hur man ska beskriva på något. Antag att vi har en klass, Bil. Den klassen innehåller en lista på

Läs mer

OOP Objekt-orienterad programmering

OOP Objekt-orienterad programmering OOP Objekt-orienterad programmering OOP F1:1 Delkursansvarig Epost Kursens webbsidor sm@fc.dsv.su.se http://people.dsv.su.se/~sm/oop/ Föreläsning 1 Introduktion till kursen OOP Vad är Java? Ett första

Läs mer

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan.

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan. Bankkonto - övning Övningar att göra efter lärardemostration. Filen bankkonto.zip innehåller ett projekt med klassen Bankkonto. Zippa upp denna fil och öppna projektet i BlueJ och skriv vidare på klassen

Läs mer

Föreläsning 4. Klass. Klassdeklaration. Klasser Och Objekt

Föreläsning 4. Klass. Klassdeklaration. Klasser Och Objekt Föreläsning 4 Klasser Och Objekt Klass Beskrivning av en objekttyp Beskriver egenskaper och beteende (fält och metoder) Klassen fungerar som en ritning Objekt skapas från klassbeskrivningen - instansieras

Läs mer

OOP Tentamen

OOP Tentamen DVS SU/KTH 1 (6) OOP OOP Tentamen 2010-01-15 15.00 20.00 Avser kurserna: DSK1:OOP GES:OOP ID1013 Anvisningar Skriv namn och personnummer på varje inlämnat blad. Påbörja varje ny uppgift på nytt blad. Skriv

Läs mer

Föreläsning 8 Programmeringsteknik och Matlab 2D1312/2D1305. Klass Object, instans av klass public/private Klassvariabler och klassmetoder

Föreläsning 8 Programmeringsteknik och Matlab 2D1312/2D1305. Klass Object, instans av klass public/private Klassvariabler och klassmetoder Föreläsning 8 Programmeringsteknik och Matlab 2D1312/2D1305 Klass Object, instans av klass public/private Klassvariabler och klassmetoder 1 Array och ArrayList Arrayer och ArrayList är till för att innehålla

Läs mer

Uppgift: Algoritm för att beräkna kontrollsiffran i ett personnummer givet de 9 första siffrorna. Torrsimning av algoritm för personnummer

Uppgift: Algoritm för att beräkna kontrollsiffran i ett personnummer givet de 9 första siffrorna. Torrsimning av algoritm för personnummer F6 Observera att när man utvecklar program så är inte alla lösningar på vägen korrekta. Speciellt den här gången så finns många OH med program som inte fungerar eftersom det är just det vi skall se på

Läs mer