SOU 2015:84 Organdonation En livsviktig verksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOU 2015:84 Organdonation En livsviktig verksamhet"

Transkript

1 Yttrande Diarienr 1 (10) Ert diarienr S2015/06250/FS Socialdepartementet Stockholm SOU 2015:84 Organdonation En livsviktig verksamhet Sammanfattning Datainspektionen har granskat förslaget främst utifrån sin uppgift att verka för att människor skyddas mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Datainspektionens tillstyrker i allt väsentligt utredningens förslag till förordning om donationsregister men anser att förordningen bör kompletteras med ett antal av Patientdatautredningens tidigare förslag i slutbetänkandet Patientdata och läkemedel m.m. (SOU 2007:48). Datainspektionen har i huvudsak inga invändningar mot de ändringar och tillägg som föreslås i lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ. Datainspektionen ifrågasätter dock om förslagen medger att behörig personal får tillgång till och möjlighet att lämna ut nödvändiga personuppgifter till Scandiatransplants databas. Med hänsyn till att Scandiatransplant fyller en viktig samhällsfunktion inom de skandinaviska länderna är det allvarligt att de rättsliga förutsättningarna för informationsutbyte inte är bättre utredda. Datainspektionen avstyrker att det i lag (1995:831) om transplantation m.m. införs en bestämmelse som innebär att samtycke till donation ska omfatta behandling av de personuppgifter som krävs för mottagarens säkerhet. Postadress: Box 8114, Stockholm E-post: Webbplats: Telefon:

2 Datainspektionen Diarienr (10) 18 Donationsregistret 18.4 Registrets rättsliga ställning och reglering Förslag till förordning Patientdatautredningen föreslog i sitt slutbetänkande Patientdata och läkemedel m.m. (SOU 2007:48) att donationsregistret skulle regleras i en förordning. Datainspektionen föreslog i sitt remissvar (dnr ) endast ett förtydligande av tillåtna sökbegrepp och hade inte några synpunkter i övrigt. Förslaget genomfördes dock aldrig. Det förslag som nu framförs skiljer sig i vissa centrala delar från det tidigare förslaget och Datainspektionen lämnar därför följande synpunkter. Patientdatautredningen föreslog att det uttryckligen skulle framgå att uppgifter i donationsregistret inte skulle få behandlas för några andra ändamål än de som räknades upp i förordningsförslaget. Som motivering anfördes att det finns risk för att användandet av uppgifterna i donationsregistret för andra ändamål, till exempel forskning och statistik, kan ha en hämmande effekt när det gäller personers vilja att anmäla sig till registret och att det skulle kunna vara till nackdel för transplantationsverksamheten (SOU 2007:48, s. 255). Någon sådan bestämmelse finns inte med i det nuvarande förslaget. Datainspektionens uppfattning är att det tidigare förslaget bör införas. Datainspektionen anser också att det i 4 förslag till förordning, i likhet med Patientdatautredningens förslag, bör anges att donationsregistret endast får innehålla uppgifter om enskilda som anmält sig till registret eller som anmälts av vårdnadshavare. Av den nu föreslagna formuleringen framgår det inte att det endast är den enskilde själv, eller vårdnadshavare, som kan göra en anmälan till registret. Det är tveksamt om uppgifter som samlats in med stöd av vårdnadshavares samtycke kan fortsätta att behandlas med stöd av detta samtycke när den registrerade är myndig och vårdnadshavaren inte längre är behörig att samtycka för den registrerades räkning. Det bör därför övervägas om barn, som anmälts till donationsregistret av sin vårdnadshavare, bör erhålla särskild information om registreringen i samband med att barnet blir myndigt eller om en sådan anmälan bör sluta gälla i samband med att barnet blir myndigt.

3 Datainspektionen Diarienr (10) Enligt 5 förslag till förordning får Socialstyrelsen endast medge direktåtkomst till uppgifterna i donationsregistret till berörd personal vid sådana sjukhus och andra enheter där ingrepp enligt lagen (1995:831) om donation av organ och annat biologiskt material för transplantation får utföras. Datainspektionen har förstått att enskilda idag kan ta del av uppgifter om sig själva genom direktåtkomst. Om avsikten är att Socialstyrelsen ska ge enskilda direktåtkomst till uppgifter om sig själva krävs att en särskild bestämmelse införs om detta (jfr 5 kap. 5 patientdatalagen (2008:355)). I 6 förslag till förordning anges att direktåtkomst till uppgifter i donationsregistret ska vara tillåten i samband med samtyckesutredning enligt 4 a-b lagen om donation av organ och annat biologiskt material för transplantation. Det innebär att direktåtkomst till donationsregistret blir tillåten innan en person har avlidit, men efter att behandlade läkare i samråd med en annan läkare fattat beslut att inte inleda eller att inte fortsätta livsuppehållande behandling vilket är en utvidgning i förhållande till vad som gäller idag. Anledningen till förslaget är att möjliggöra fortsatta medicinska insatser för att ge bättre förutsättningar för organdonation för det fall patienten har samtyckt till det. Eftersom det inte föreslås att förordningen ska innehålla särskilda bestämmelser om information till registrerade blir bestämmelsen om information i 25 personuppgiftslagen (1998:204) tillämplig, se 2 förslag till förordning. För att ett samtycke ska vara giltigt enligt personuppgiftslagen krävs att information har lämnats om personuppgiftsbehandlingen innan samtycket inhämtas. Datainspektionen vill framhålla vikten av att information om förutsättningarna för direktåtkomst lämnas till samtliga registrerade i donationsregistret och att tydlig information utformas och tillgängliggörs för de som vill registrera sin ståndpunkt i framtiden. Patientdatautredningen föreslog att endast den registrerades personnummer skulle få användas som sökbegrepp. Datainspektionen anser att denna begränsning bör införas då det, mot bakgrund av de ändamål för vilka uppgifterna behandlas i registret, inte torde finnas anledning att använda andra sökbegrepp. Annars bör det klargöras vilka andra sökbegrepp som bör få användas och i vilket syfte. I det aktuella förslaget saknas också en bestämmelse om rättelse och skadestånd (se patientdatautredningens tidigare förslag). Bestämmelserna om rättelse och skadestånd i 28 och 48 personuppgiftslagen gäller endast

4 Datainspektionen Diarienr (10) för uppgifter som behandlats i strid med bestämmelserna i personuppgiftslagen och inte enligt annan reglering gällande behandling av personuppgifter. Att uppgifter som behandlas ska vara korrekta är ett grundläggande krav för all personuppgiftsbehandling enligt 9 personuppgiftslagen och art 6.1 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av de 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (nedan dataskyddsdirektivet). Rätten till rättelse är en grundläggande rättighet för den registrerade enligt art. 12 dataskyddsdirektivet. Enligt art. 23 dataskyddsdirektivet ska medlemsstaterna föreskriva att var och en som lidit skada till följd av en otillåten behandling eller av någon annan åtgärd som är oförenlig med de nationella bestämmelser som antagits till följd av direktivet, har rätt till ersättning av den registeransvarige för den skada som han har lidit. Datainspektionens uppfattning är, mot bakgrund av kraven i dataskyddsdirektivet, att den registrerade måste ha samma möjligheter att få personuppgifter rättade och att erhålla skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid mot förordningen om donationsregister som vid behandling i strid mot personuppgiftslagen. 20 Registrering av patientdata vid organdonation 20.3 Utredningens förslag till en ny reglering Vilken personuppgiftsbehandling omfattas av den föreslagna regleringen? Tillämpningsområdet för lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ är enligt 3 donation, kontroll, karakterisering, tillvaratagande, bevarande, transport och transplantation av mänskliga organ avsedda för transplantation. De uppgifter som enligt författningsförslaget ska registreras av vårdgivaren är uppgifter om givare och mottagare av organ, kontroller som utförts på de organ som transplanteras och de vårdgivare som skickat eller mottagit organ. Lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ tillkom för att uppfylla Europaparlamentets och Rådets direktiv 2010/45/EU av den 7 juli 2010 om kvalitets- och säkerhetsnormer för mänskliga organ avsedda för transplantation. Syftet med direktivet är att säkerställa en hög hälsoskyddsnivå för människor genom att ha kvalitets- och säkerhetsnormer för mänskliga organ avsedda för transplantation till människokroppen. En

5 Datainspektionen Diarienr (10) mottagare är, enligt art. 3 direktivet, en person som mottar ett organ som transplanteras. Det finns inte någon definition av begreppet mottagare i lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ. Enskilda som är i behov av transplantation och är uppsatta på så kallade väntelistor är således inte mottagare enligt direktivets definition och behandling av personuppgifter om dessa individer omfattas således inte av regleringen eftersom denna enbart avser givare och mottagare. Enligt förslaget till 7 a tredje stycket lag om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ får endast uppgift om mottagares identitet behandlas, utöver vissa uppgifter om donatorn. Trots detta anges i andra stycket samma paragraf i förslaget att registret får ha till ändamål att hitta lämplig mottagare. Detta innebär att bestämmelsen blir motsägelsefull. Om lagen ska omfatta även personer som är i behov av transplantation måste det regleras tydligare. En sådan reglering kräver också att det sker en analys av vilka uppgifter som behöver behandlas, skälen till detta, vilket rättsligt stöd som finns för behandlingen och vilka konsekvenser det kan få för den enskilde. Lagens förhållande till personuppgiftslagen och patientdatalagen Utredningen berör inte frågan om förhållandet mellan lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ och personuppgiftslagen respektive patientdatalagen. I vissa avsnitt tycks dock utredningen utgå ifrån att patientdatalagen är tillämplig och kompletterar lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ avseende behandling av personuppgifter. Enligt 4 lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ gäller personuppgiftslagen vid behandling av personuppgifter om inget annat följer av lagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Patientdatalagen är alltså inte tillämplig på den behandling av personuppgifter som följer av lagen vilket torde innebära att vårdgivaren måste ha väl avgränsade system för hanteringen av uppgifter enligt patientdatalagen respektive nu aktuell lagstiftning. Patientdatalagen måste dock givetvis tillämpas parallellt i de delar där uppgifter omfattas av journalföringsplikten eller annars behövs inom hälso- och sjukvården enligt 2 kap. 4 patientdatalagen. Samma personuppgifter kan alltså behöva behandlas av vårdgivaren utifrån båda dessa lagar.

6 Datainspektionen Diarienr (10) Angående direktåtkomst Utredningen anger att en bestämmelse om tillåten direktåtkomst bör införas med anledning av vad som föreskrivs i 5 kap. 4 patientdatalagen. Utifrån det som sägs ovan om tillämpligheten av patientdatalagen torde dock förbudet i 5 kap. 4 inte vara tillämpligt vid vårdgivares behandling av personuppgifter som sker med stöd av lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ. Även om inte 5 kap. 4 patientdatalagen kan åberopas delar Datainspektionen utredningens uppfattning att möjligheten till direktåtkomst bör regleras i lag. Tillåtna ändamål för direktåtkomsten bör tydligt begränsas utifrån syftet med möjligheten till direktåtkomst som nämns av utredningen (se s. 481). Det bör också förtydligas vad som i detta sammanhang avses med begreppet direktåtkomst (jfr definitionen som anges i förarbetena till patientdatalagen, prop. 2007/08:126 s. 70). Det bör även övervägas om personuppgiftsansvaret bör regleras särskilt när personuppgifter behandlas genom direktåtkomst (jfr 2 kap. 6 andra stycket patientdatalagen). Särskilt om Scandiatransplant Utredningens uppdrag har bland annat varit att kartlägga uppgiftsutbytet mellan svenska vårdgivare och Scandiatransplants databas. Om det efter kartläggningen bedömdes nödvändigt skulle utredningen analysera vilka personuppgifter som hälso- och sjukvården behöver tillgång till och vilka uppgifter som behöver överföras till Scandiatransplants databas. Utredningen skulle även föreslå författningsändringar och andra åtgärder som medger att behörig personal får tillgång till och möjlighet att lämna ut nödvändiga personuppgifter till den databas Scandiatransplant för. Enligt 25 kap. 11 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar inte sekretess enligt 25 kap. 1 att uppgift lämnas till en enskild enligt vad som föreskrivs i lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ eller förordning som har meddelats med stöd av lagen. Enligt 3 förordningen (2012:346) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ ska, om ett organ erbjuds ett land inom EES, den vårdgivare som ansvarar för att ta tillvara organet se till att lämna vissa uppgifter till behörig myndighet eller delegerad inrättning i det landet. Det finns ett antal kriterier för att bestämmelsen ska vara sekretessbrytande. Först och främst ska ett organ erbjudas till ett land. Utredningen redogör inte

7 Datainspektionen Diarienr (10) för vad detta innebär. Under förutsättning att ett organ får anses ha erbjudits till ett land ska uppgifterna lämnas till behörig myndighet eller delegerad inrättning i det landet. I 2 lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ finns en definition av delegerad inrättning. Det är de myndigheter eller inrättningar som anges i den förteckning som Europeiska kommissionen ska förse medlemsstaterna med enligt artikel 8 i kommissionens genomförandedirektiv 2012/25/EU av den 9 oktober om informationsförfarandena för utbyte mellan medlemsstater av mänskliga organ avsedda för transplantation. För att uppgifter ska få föras över till Scandiatransplant krävs först och främst att det finns sekretessbrytande bestämmelser som tillåter ett utlämnande. Utredningen bedömer att Scandiatransplant kan antas vara ett sådant privat rättssubjekt som avses i 25 kap. 11 offentlighets- och sekretesslagen när det anges att sekretessen enligt 25 kap. 1 offentlighets- och sekretesslagen inte hindrar att uppgift lämnas till en enskild enligt vad som föreskrivs i lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ eller förordning som har meddelats med stöd av den lagen. Scandiatransplant är emellertid inte en myndighet och inte heller, såvitt Datainspektionen kunnat utläsa, en delegerad inrättning 1 enligt artikel 8 i kommissionens genomförandedirektiv 2012/25/EU av den 9 oktober om informationsförfarandena för utbyte mellan medlemsstater av mänskliga organ avsedda för transplantation. Datainspektionen ställer sig därför tveksam till om den sekretessbrytande bestämmelsen i 3 förordningen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ som utredningen redogör för är gällande vid utlämnande till Scandiatransplant. Även om Scandiatransplant skulle utses till delegerad inrättning i Danmark torde detta endast innebära att bestämmelsen är sekretessbrytande under förutsättning att ett organ erbjuds till Danmark. Om det blir fråga om en ny behandling av personuppgifterna, måste det även finnas rättsligt stöd för utlämnandet enligt tillämpliga dataskyddsbestämmelser. Ett utlämnande är tillåtet om det är förenligt med den så kallade finalitetsprincipen. Utredningen har bedömt att Kommissionens webbplats med information om delegerade inrättningar inom EES

8 Datainspektionen Diarienr (10) informationsöverföring till Scandiatransplant är i enlighet med finalitetsprincipen då uppgifter samlas in för att möjliggöra organtransplantation och utlämnande sker för samma ändamål. Datainspektionen har ingen invändning mot denna bedömning. Även om utlämnandet är tillåtet enligt finalitetsprincipen måste också mottagarens behandling vara laglig. För att ta ställning till detta måste en utredning göras om de rättsliga förutsättningarna för behandling av personuppgifterna i Danmark. Centrala frågor i detta sammanhang är hur ansvarsförhållandet ser ut vid behandlingen av uppgifter i Scandiatransplants databas. Är Scandiatransplant ett biträde i förhållande till de svenska vårdgivarna eller är Scandiatransplant personuppgiftsansvarig för sin behandling? Det är centrala frågor som utredningen inte har berört. Om Scandiatransplant är personuppgiftsansvarig torde det vara dansk dataskyddslagstiftning som är tillämplig på föreningens behandling av uppgifter då föreningen har sitt säte i Danmark. Utredningen redogör för tillämpliga sekretessbestämmelser i de skandinaviska länderna men berör inte dataskyddsbestämmelserna. Även om dataskyddsbestämmelserna inom EU och EES i stor utsträckning är harmoniserade genom dataskyddsdirektivet finns det skillnader i hur nationella bestämmelser har utformats i de olika länderna för att implementera direktivet. Även efter dataskyddsförordningens ikraftträdande kommer det finnas utrymme för nationella särbestämmelser. Det är en stor brist att dessa frågor inte berörs och det är därför inte möjligt att utifrån betänkandet bedöma lagligheten av Scandiatransplants behandling av personuppgifter. I författningskommentaren till förslag till 7 a (s. 505) anges att det inte regleras huruvida något befintligt eller nytt register ska användas av vårdgivare för att fullgöra registreringsskyldigheten och att det innebär att vårdgivarna har frihet att använda redan tidigare tillämpade registreringsfunktioner eller att, inom de ramar som anges i 7 a, inrätta ett nytt register. Det framgår inte vad utredningen menar med redan tidigare tillämpade registreringsfunktioner. Om det är Scandiatransplant som avses måste det utredas om det är möjligt för en vårdgivare att fullgöra registreringsskyldigheten genom att registrera uppgifterna hos Scandiatransplant. Förutom hanteringen av uppgifter om aktuella och genomförda transplantationsärenden omfattar Scandiatransplants databas även uppgifter

9 Datainspektionen Diarienr (10) om personer som är i behov av transplantation genom administration av så kallade väntelistor. Detta innebär att de frågeställningar som berörs ovan i detta avsnitt även måste utredas avseende personuppgifter som behandlas om denna personkategori. Det måste således finnas sekretessbrytande bestämmelser även avseende dessa personuppgifter samt stöd för utlämnande av personuppgifterna. Som ovan nämnts reglerar lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ inte behandling av personuppgifter om potentiella mottagare av organ. Vårdgivarens behandling av uppgifter om dessa patienter torde regleras av patientdatalagens bestämmelser. Ett utlämnande av uppgifter måste därmed vara i enlighet med patientdatalagens bestämmelser. Samarbetet mellan de skandinaviska länderna kring transplantation, som fullgörs genom Scandiatransplant, fyller onekligen en mycket viktig samhällsfunktion. Mot bakgrund av detta är det allvarligt att de rättsliga förutsättningarna för informationsutbyte inte är klarlagda. Samtycke till personuppgiftsbehandling Enligt förslag till ny bestämmelse i lagen om transplantation m.m., 4 f, ska ett samtycke till donation av organ enligt 3-4 även omfatta samtycke till behandling av de personuppgifter som krävs för mottagares säkerhet. Datainspektionen kan konstatera att 3-4 endast är tillämpliga på donation från avlidna personer. Personuppgifter är varje uppgift som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet. Uppgifter om avlidna är alltså som huvudregel inte personuppgifter. Undantaget är om informationen kan anses avslöja uppgifter om en släkting som är i livet. Att i bestämmelsen benämna uppgifterna som personuppgifter blir därför missvisande. Om det behöver ske en behandling av personuppgifter innan patienten avlider måste det finnas en tillåtlighetsgrund för detta. Utredningen har inte analyserat om det i den aktuella situationen kan finnas någon annan rättsligt grund än samtycke för behandling av känsliga personuppgifter (jfr art. 8.3 dataskyddsdirektivet). Ett samtycke till behandling av känsliga personuppgifter måste enligt dataskyddsdirektivet vara uttryckligt, specifikt och informerat. Ett samtycke till donation av organ kan därför inte utgöra ett rättsligt stöd till den

10 Datainspektionen Diarienr (10) personuppgiftsbehandling som är nödvändig för mottagarens säkerhet enligt lagen om transplantation m.m. Datainspektionen avstyrker därför förslaget i denna del. Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Kristina Svahn Starrsjö efter föredragning av juristen Martina Lindkvist. Vid den slutliga handläggningen har även chefsjuristen Hans-Olof Lindblom och enhetschefen Katarina Tullstedt deltagit. Kristina Svahn Starrsjö Martina Lindkvist

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i hälso- och sjukvården

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i hälso- och sjukvården Yttrande Diarienr 1(7) 2015-09-15 1284-2015 Ert diarienr 4.1-39055/2013 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i

Läs mer

Datainspektionen lämnar följande synpunkter.

Datainspektionen lämnar följande synpunkter. Yttrande Diarienr 1(7) 2017-10-11 1684-2017 Ert diarienr Ju2017/05728/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remittering av promemorian Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter

Läs mer

Remiss: Transportstyrelsens framställan om ändringar i lagen (2001:558) och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

Remiss: Transportstyrelsens framställan om ändringar i lagen (2001:558) och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Yttrande Diarienr 1 (5) 2014-12-17 2291-2014 Ert diarienr N2014/2810/TE Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss: Transportstyrelsens framställan om ändringar i lagen (2001:558) och förordningen (2001:650)

Läs mer

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Yttrande Diarienr 1 (6) 2015-02-26 2529-2014 Ert diarienr S2014/6786/SF Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Sammanfattning

Läs mer

Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)

Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Yttrande Diarienr 1 (5) 2015-10-28 1216-2015 Ert diarienr N2015/3074/FF Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Datainspektionen har granskat

Läs mer

Yttrande över promemorian Informationsförfaranden i samband med organtransplantationer (Ds 2013:58)

Yttrande över promemorian Informationsförfaranden i samband med organtransplantationer (Ds 2013:58) Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-06 LS 1309-1199 Landstingsstyrelsen Yttrande över promemorian Informationsförfaranden i samband med organtransplantationer (Ds

Läs mer

Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41)

Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41) Yttrande Diarienr 1 (6) 2016-10-21 1360-2016 Ert diarienr Ju2016/04398/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41) Datainspektionen har granskat

Läs mer

Samrådsyttrande om fördelning av personuppgiftsansvar E-delegationsprojektet Effektiv informationsförsörjning

Samrådsyttrande om fördelning av personuppgiftsansvar E-delegationsprojektet Effektiv informationsförsörjning Datum Diarienr 2014-03-18 195-2014 Centrala studiestödsnämnden - CSN 851 82 Sundsvall Samrådsyttrande om fördelning av personuppgiftsansvar E-delegationsprojektet Effektiv informationsförsörjning Bakgrund

Läs mer

Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården m.m.

Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården m.m. Yttrande Diarienr 1(7) 2016-09-15 1082-2016 Ert diarienr 4.1.1-14967/2016 Socialstyrelsen via e post Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering

Läs mer

Remiss av slutbetänkandet Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för framtiden (SOU 2015:91)

Remiss av slutbetänkandet Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för framtiden (SOU 2015:91) Yttrande Diarienr 1 (7) 2016-05-11 376-2016 Ert diarienr N2015/08335/ITP Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av slutbetänkandet Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för framtiden (SOU

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-05-21 1319-2009 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torggatan 1 431 35 Mölndal Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 18-27

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 18-27 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 18-27 Tid: 2016-03-02, kl 08:00-09:45 Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 21 Organdonation en livsviktig verksamhet (SOU2015:84) dnr

Läs mer

Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82) Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Stockholm

Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82) Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Stockholm Yttrande Diarienr 1(6) 2016-02-05 Dnr 1977-2015 Ert diarienr Dnr U2015/04800/GV Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82) Datainspektionen har granskat betänkandet

Läs mer

Medverkan av tjänsteleverantörer i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd (SOU 2016:36)

Medverkan av tjänsteleverantörer i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd (SOU 2016:36) Yttrande Diarienr 1 (5) 2016-09-06 932-2016 Ert diarienr UD2016/08402/PLAN Regeringskansliet Utrikesdepartementet Planeringsstaben 103 39 Stockholm Medverkan av tjänsteleverantörer i ärenden om uppehålls-

Läs mer

Betänkandet EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare (SOU 2010:63)

Betänkandet EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare (SOU 2010:63) Yttrande Diarienr 2010-12-20 1556-2010 Ert diarienr Ju2010/7476/EMA Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare (SOU 2010:63) Datainspektionen, som har

Läs mer

Samråd om registrering av beslutsoförmögna i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert

Samråd om registrering av beslutsoförmögna i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert Datum Diarienr 2011-09-16 708-2011 Personuppgiftsombudet NN Samråd om registrering av beslutsoförmögna i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert Frågeställning Du har ställt en fråga om hur ni ska

Läs mer

Transporter av frihetsberövade (SOU 2011:7) och Transporter av frihetsberövade en konsekvensanalys (Statskontoret, rapport 2011:28)

Transporter av frihetsberövade (SOU 2011:7) och Transporter av frihetsberövade en konsekvensanalys (Statskontoret, rapport 2011:28) Yttrande Diarienr 2012-04-13 1825-2011 Ert diarienr Ju2011/1164 Ju2011/7648 Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 STOCKHOLM Transporter av frihetsberövade (SOU 2011:7) och Transporter av frihetsberövade

Läs mer

Remiss av betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Remiss av betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Yttrande Diarienr 1 (13) 2017-09-14 1428-2017 Ert diarienr U2017/02644/F Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) samkörning av personuppgifter för gemensam verksamhetsuppföljning

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) samkörning av personuppgifter för gemensam verksamhetsuppföljning Beslut Diarienr 1 (9) 2015-07-03 518-2015 Vård- och omsorgsnämnden Österåkers kommun 184 86 Åkersberga Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) samkörning av personuppgifter för gemensam verksamhetsuppföljning

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-05-21 1318-2009 Regionstyrelsen Region Skåne 291 89 Kristianstad Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Betänkandet låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Betänkandet låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Yttrande Diarienr 1 (7) 2016-06-21 536-2016 Ert diarienr Ku2016/00088/D Kulturdepartementet 103 33 Stockholm även via e-post Betänkandet låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Datainspektionen har granskat

Läs mer

Remissen Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter för Nationella medicinska informationssystem

Remissen Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter för Nationella medicinska informationssystem Yttrande Diarienr 2013-11-11 1689-2013 Ert diarienr 3.1-2013-052197 Läkemedelsverket registrator@mpa.se Remissen Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter för Nationella medicinska informationssystem

Läs mer

Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM

Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag att redovisa

Läs mer

Kommittédirektiv. Dataskyddsförordningen behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde

Kommittédirektiv. Dataskyddsförordningen behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde Kommittédirektiv Dataskyddsförordningen behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde Dir. 2016:52 Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni

Läs mer

Tillsyn avseende undersökningen Hälsa Stockholm

Tillsyn avseende undersökningen Hälsa Stockholm Beslut Diarienr 1 (9) 2016-12-19 195-2016 Ert diarienr Dnr 2016/290 Statistiska centralbyrån Rättssekretariatet, GD-stab Box 24300 104 51 Stockholm Tillsyn avseende undersökningen Hälsa Stockholm Datainspektionens

Läs mer

Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista

Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista Yttrande Diarienr 1 (13) 2017-04-12 73-2017 Ert diarienr S2017/00117/FS Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista Sammanfattning

Läs mer

Genomförande av Inspire-direktivet i svensk lagstiftning; förslag till ny miljöinformationslag och förordning m.m.

Genomförande av Inspire-direktivet i svensk lagstiftning; förslag till ny miljöinformationslag och förordning m.m. Yttrande Diarienr 2009-03-13 1811-2008 Ert diarienr M2007/4638/R Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Genomförande av Inspire-direktivet i svensk lagstiftning; förslag till ny miljöinformationslag och förordning

Läs mer

Synpunkter med anledning av regeringens uppdrag till Myndigheten för samhällskydd och beredskap om nödlarmsystemet ecall i Sverige

Synpunkter med anledning av regeringens uppdrag till Myndigheten för samhällskydd och beredskap om nödlarmsystemet ecall i Sverige Datum Diarienr 2013-11-05 1194-2013 Myndigheten för samhällskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Synpunkter med anledning av regeringens uppdrag till Myndigheten för samhällskydd och beredskap om nödlarmsystemet

Läs mer

Promemorian Uppgifter på individnivå i en arbetsgivardeklaration

Promemorian Uppgifter på individnivå i en arbetsgivardeklaration Yttrande Diarienr 1(7) 2016-04-222016-04-22 Dnr 386-2016 Ert diarienr Dnr Fi 2016/00407/S3 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Promemorian Uppgifter på individnivå i en arbetsgivardeklaration Datainspektionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Utlänningsdatalag; utfärdad den 4 februari 2016. SFS 2016:27 Utkom från trycket den 5 februari 2016 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens syfte 1 Syftet med

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hjälpmedelshanteringssystemet Sesam

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hjälpmedelshanteringssystemet Sesam Beslut Diarienr 1 (8) 2016-07-01 1863-2015 Ert diarienr 1503313 Regionstyrelsen Region Skåne 291 89 Kristianstad Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hjälpmedelshanteringssystemet Sesam Datainspektionens

Läs mer

Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet

Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet Yttrande Diarienr 2014-12-01 1915-2014 Ert diarienr Ju2014/5172/L4 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14) Dir. 2016:54 Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni 2016. Utvidgning av och

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt patientdatalagen (2008:355) rutiner för registrering i Senior Alert.

Beslut efter tillsyn enligt patientdatalagen (2008:355) rutiner för registrering i Senior Alert. Beslut Diarienr 2013-03-15 1049-2012 Socialnämnden i Umeå kommun Skolgatan 31 A 901 84 Umeå Beslut efter tillsyn enligt patientdatalagen (2008:355) rutiner för registrering i Senior Alert. Datainspektionens

Läs mer

Personuppgiftslagen baseras på det s.k. dataskyddsdirektivet (95/46/EG). Inom EU har det beslutats att detta direktiv ska ersättas av

Personuppgiftslagen baseras på det s.k. dataskyddsdirektivet (95/46/EG). Inom EU har det beslutats att detta direktiv ska ersättas av Promemoria 2016-12-05 Utbildningsdepartementet Fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa Sammanfattning Lagen (2013:794) om

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Svar på förfrågan om vad som utgör en känslig personuppgift

Svar på förfrågan om vad som utgör en känslig personuppgift Datum Diarienr 1 (5) 2016-12-06 316-2016 Skolverket 106 20 Stockholm Svar på förfrågan om vad som utgör en känslig personuppgift Skolverket har vänt sig till Datainspektionen med en förfrågan om uppgift

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datum Diarienr 2014-01-23 1842-2013 Kyrkostyrelsen Svenska kyrkan 751 70 Uppsala Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datainspektionens beslut

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt patientdatalagen (2008:355) rutiner för registrering i Senior Alert.

Beslut efter tillsyn enligt patientdatalagen (2008:355) rutiner för registrering i Senior Alert. Beslut Diarienr 2013-03-15 1048-2012 Kommunstyrelsen Älvsbyns kommun 942 85 Älvsbyn Beslut efter tillsyn enligt patientdatalagen (2008:355) rutiner för registrering i Senior Alert. Datainspektionens beslut

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN Göteborgs universitet Kristina Ul gren November 2013

PERSONUPPGIFTSLAGEN Göteborgs universitet Kristina Ul gren November 2013 Göteborgs universitet Kristina Ullgren November 2013 2 Personuppgiftslagen i sammandrag 1. Syftet att skydda den personliga integriteten 2. PuL gäller inte för privat behandling av personuppgifter 3. Vardaglig

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Kommittédirektiv. Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Dir. 2017:42

Kommittédirektiv. Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Dir. 2017:42 Kommittédirektiv Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt Dir. 2017:42 Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska göra

Läs mer

Remiss av betänkandet 2014 års utlänningsdatalag (SOU 2015:73)

Remiss av betänkandet 2014 års utlänningsdatalag (SOU 2015:73) Yttrande Diarienr 1 (9) 2015-10-01 1391-2015 Ert diarienr Ju 2015/05766/L7 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av betänkandet 2014 års utlänningsdatalag (SOU 2015:73) Inledning Datainspektionen,

Läs mer

Yttrande över promemorian Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Yttrande över promemorian Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen Datum Diarienr 2014-09-23 1613-2014 Ert Dnr nr Fi2014/2420 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Att: Hanna Wetter 103 33 STOCKHOLM Yttrande över promemorian Införande av vissa internationella

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Seamless Payment AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Seamless Payment AB Datum Diarienr 2014-06-09 1838-2013 Seamless Payment AB Sankt Eriksgatan 121 113 43 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Seamless Payment AB Datainspektionens beslut Ärendet avslutas.

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) utlämnande genom direktåtkomst

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) utlämnande genom direktåtkomst Beslut Diarienr 1 (7) 2016-12-19 1567-2016 Regionstyrelsen Region Jönköpings län Box 1024 551 11 Jönköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) utlämnande genom direktåtkomst Datainspektionens

Läs mer

LAGEN.NU. Lag (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkrin... administration. Nyheter Lagar Domar Begrepp

LAGEN.NU. Lag (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkrin... administration. Nyheter Lagar Domar Begrepp 1 of 11 27/09/2010 13:03 LAGEN.NU Nyheter Lagar Domar Begrepp Lag (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration Departement Socialdepartementet Utfärdad 2003-11-13

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-12-15 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore samt justitierådet Ingemar Persson. Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av känsliga personuppgifter om anställda

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av känsliga personuppgifter om anställda Beslut Diarienr 1 (5) 2017-05-16 120-2017 Midasplayer AB Sveavägen 44 111 34 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av känsliga personuppgifter om anställda Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) utlämnande av känsliga personuppgifter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) utlämnande av känsliga personuppgifter Beslut Diarienr 1 (11) 2017-04-10 974-2016 Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde Box 179 14 118 95 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) utlämnande av känsliga personuppgifter

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 877-2010 TioHundra AB Box 905 761 29 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundra AB 1. I Procapita genom direktåtkomst

Läs mer

Remiss SOU 2014:23: Rätt information på rätt plats och i rätt tid

Remiss SOU 2014:23: Rätt information på rätt plats och i rätt tid TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-09-15 SN 2014/0380 0480-450885 Socialnämnden Remiss SOU 2014:23: Rätt information på rätt plats och i rätt tid Förslag till beslut

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) samkörning av personuppgifter för gemensam verksamhetsuppföljning

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) samkörning av personuppgifter för gemensam verksamhetsuppföljning Beslut Diarienr 1 (10) 2015-07-03 643-2015 Hälso- och sjukvårdsnämnden Stockholms läns landsting Box 6909 102 39 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) samkörning av personuppgifter för

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 876-2010 TioHundranämnden Box 801 761 28 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundranämnden i strid med 6 lagen om behandling

Läs mer

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål 13 mars 2014 Victoria Söderqvist, jurist Datainspektionen Personuppgiftslagen Bygger på Dataskyddsdirektivet Bestämmelser i annan lag eller förordning gäller

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)- Pensionsmyndighetens webbtjänst Dina Pensionssidor

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)- Pensionsmyndighetens webbtjänst Dina Pensionssidor Beslut Diarienr 1 (8) 2016-03-18 2671-2014 Pensionsmyndigheten Box 38 190 100 64 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)- Pensionsmyndighetens webbtjänst Dina Pensionssidor Datainspektionens

Läs mer

Vägtrafikregisterutredningens betänkande (SOU 2010:76) Transportstyrelsens databaser på vägtrafikområdet integritet och effektivitet

Vägtrafikregisterutredningens betänkande (SOU 2010:76) Transportstyrelsens databaser på vägtrafikområdet integritet och effektivitet Yttrande Diarienr 2011-02-21 1790-2010 Ert diarienr N2010/6856/TE Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Vägtrafikregisterutredningens betänkande (SOU 2010:76) Transportstyrelsens databaser på vägtrafikområdet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Åklagardatalag; utfärdad den 25 juni 2015. SFS 2015:433 Utkom från trycket den 7 juli 2015 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde

Läs mer

Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) Stab Drazenko Jozic Myndighetsjurist 010-470 05 28 drazenko.jozic@uhr YTTRANDE Datum 2015-11-13 Diarienummer 1.2.3-825-2015 Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Postadress Box 45093

Läs mer

Användandet av E-faktura inom verksamheten betalningsföreläggande

Användandet av E-faktura inom verksamheten betalningsföreläggande 1(6) Användandet av E-faktura inom verksamheten betalningsföreläggande Normalt är det tillåtet att lämna ut svarandens person- och organisationsnummer (och andra uppgifter från målet, exempelvis målnummer)

Läs mer

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015 Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen 12 november 2015 1 Historik och processen mot en dataskyddsförordning Datalagen från 1973. Dataskyddsdirektivet

Läs mer

Betänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Betänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3) Yttrande Dnr 2008-06-04 446-2008 Ert Dnr Ju2008/675/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 juli 2015 Ö 2345-15 KLAGANDE JH SAKEN Utfående av allmän handling ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts beslut 2015-04-13 Dnr 210-15

Läs mer

Personuppgiftsbehandling i forskning

Personuppgiftsbehandling i forskning Personuppgiftsbehandling i forskning 4 mars 2014 Victoria Söderqvist, jurist Datainspektionen Personuppgiftslagen Bygger på dataskyddsdirektivet Generell lag bestämmelser i annan lag eller förordning gäller

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen Datum Diarienr 2010-10-11 1605-2009 Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset 171 76 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Sammanhållen journalföring 6 kap. patientdatalagen

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Sammanhållen journalföring 6 kap. patientdatalagen Beslut Diarienr 2012-02-21 642-2011 Karolinska universitetssjukhuset Styrelsen Sjukhusledningen C 1 89 141 86 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Sammanhållen journalföring 6 kap.

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) 1 (6) PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Lagens ikraftträdande PUL trädde ikraft den 24 oktober 1998 och genom PUL:s införande upphävdes 1973-års datalag. För behandling av personuppgifter, som påbörjats före den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration; SFS 2003:763 Utkom från trycket den 25 november 2003 utfärdad den 13 november 2003. Enligt riksdagens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Bolagsverkets utlämnande av personuppgifter till Bisnode AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Bolagsverkets utlämnande av personuppgifter till Bisnode AB Datum Diarienr 2014-10-02 704-2013 Bolagsverket 851 81 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Bolagsverkets utlämnande av personuppgifter till Bisnode AB Datainspektionens beslut För att

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) Yttrande 2015-11-17 Dnr 10.1-14199/2015 1(6) Avdelningen för regler och behörighet Jenny Gaudio jenny.gaudio@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister; SFS 2009:370 Utkom från trycket den 19 maj 2009 utfärdad den 7 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Godkännande av järnvägsfordon och ansvar för underhåll

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Godkännande av järnvägsfordon och ansvar för underhåll 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-06-14 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Godkännande av järnvägsfordon

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43)

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43) Yttrande Sida 1 (5) Rättsenheten Bitr. chefsjuristen Katarina Holmberg Ert Er beteckning Telefon 08-762 00 22 2007-11-28 Ju2007/9805/PO Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över departementspromemorian

Läs mer

Kommittédirektiv. Förutsättningar för registerbaserad forskning. Dir. 2013:8. Beslut vid regeringssammanträde den 17 januari 2013.

Kommittédirektiv. Förutsättningar för registerbaserad forskning. Dir. 2013:8. Beslut vid regeringssammanträde den 17 januari 2013. Kommittédirektiv Förutsättningar för registerbaserad forskning Dir. 2013:8 Beslut vid regeringssammanträde den 17 januari 2013. Sammanfattning Inom forskning som förutsätter tillgång till personanknutna

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Skälen för Socialstyrelsens ställningstagande

Skälen för Socialstyrelsens ställningstagande 2012-10-25 Dnr 1.4-37472/2012 1(5) Avdelningen för regler och tillstånd Linda Hindberg, jurist linda.hindberg@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens

Läs mer

Justitiedepartementet Stockholm

Justitiedepartementet Stockholm R2A DATUM 1 (6) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över delbetänkandet Dataskydd vid europeiskt polisiärt och straffrättsligt samarbete (SOU 2011:20) Hovrätten har granskat delbetänkandets

Läs mer

Mediegrundlagskommitténs betänkande Ändrade mediegrundlagar (SOU 2016:58)

Mediegrundlagskommitténs betänkande Ändrade mediegrundlagar (SOU 2016:58) Yttrande Diarienr 1(6) 2016-12-20 1908-2016 Ert diarenummer Ju2016/06394/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Mediegrundlagskommitténs betänkande Ändrade mediegrundlagar (SOU 2016:58)

Läs mer

Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) ISF1007, v1.1, 2015-09-22 REMISSVAR 1 (5) Datum Diarienummer 2015-11-16 2015-87 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Att: Nils Sjöblom 103 33 Stockholm Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) Inspektionen för

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Informationsförfaranden i samband med organtransplantationer. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Informationsförfaranden i samband med organtransplantationer. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Informationsförfaranden i samband med organtransplantationer Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 januari 2014 Göran Hägglund Lars Hedengran (Socialdepartementet)

Läs mer

Yttrande över betänkande Organdonation - En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84)

Yttrande över betänkande Organdonation - En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Jan Forslid TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-14 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, P 18 1 (3) Yttrande över betänkande Organdonation - En livsviktig verksamhet

Läs mer

Kommittédirektiv. En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten. Dir. 2014:164

Kommittédirektiv. En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten. Dir. 2014:164 Kommittédirektiv En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten Dir. 2014:164 Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2014 Sammanfattning Ansvaret för tillsyn på

Läs mer

Vissa frågor om sekretess med anledning av EU:s dataskyddsreform

Vissa frågor om sekretess med anledning av EU:s dataskyddsreform Skrivelse Diarienr 1 (10) 2017-07-07 1704-2017 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Vissa frågor om sekretess med anledning av EU:s dataskyddsreform I enlighet med vad som närmare utvecklas i denna skrivelse

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen Datum Diarienr 2010-10-11 1725-2009 Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset Stockholms läns landsting Box 22550 104 22 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen Datum Diarienr 2010-10-11 1604-2009 Landstingsstyrelsen i Uppsala län Box 602 751 25 Uppsala Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datum Diarienr 2014-12-04 1317-2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppsala kommun 753 75 Uppsala Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Nationell läkemedelslista (Ds 2016:44)

Yttrande över departementspromemorian Nationell läkemedelslista (Ds 2016:44) YTTRANDE Chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning Datum 2017-05-03 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr R 2-2017 Sid 1 (6) Yttrande över departementspromemorian Nationell läkemedelslista

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personnummer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personnummer Datum Diarienr 2014-06-12 1739-2013 Riksidrottsförbundet Idrottens hus 114 73 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personnummer Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Remissvar: Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) Gem 2014/0346

Remissvar: Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) Gem 2014/0346 2015-01-20 Remissvar: Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) Gem 2014/0346 I betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) av Registerforskningsutredningen föreslås ändringar

Läs mer

Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU4 Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens

Läs mer

Personuppgiftsansvar för behandling av personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR

Personuppgiftsansvar för behandling av personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-09-04 Dnr 37-2013 Personuppgiftsansvar för behandling av personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR 1 SAMMANFATTNING Det centrala

Läs mer

Remissvar: Organdonation - En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84)

Remissvar: Organdonation - En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84) FHöARNBDU'KNADPE'N 'i Sundbyberg 2015-03-15 Vår referens: Sofia Karlsson Dnr.nr: 52015/06250/F Mottagarens adress: s.registrator@regeringska nsliet.se s.fs@regeringskansliet.se Remissvar: Organdonation

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Samordningsförbundet Östra Östergötland

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Samordningsförbundet Östra Östergötland Beslut Diarienr 1 (11) 2016-03-01 391-2015 Samordningsförbundet Östra Östergötland 601 81 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Samordningsförbundet Östra Östergötland Datainspektionens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191); SFS 2001:751 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 Omtryck utfärdad den 4 oktober 2001. Regeringen föreskriver

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2010:4 Innehåll Sammanfattning 13 Författningsförslag

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1319-2013 Västmanlands tingsrätt Box 40 721 04 Västerås Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Apoteksdatalagen (SOU 2008:28)

Apoteksdatalagen (SOU 2008:28) 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Handläggare: Carina Landberg Landstingsstyrelsen Yttrande över delbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen Apoteksdatalagen (SOU 2008:28) Ärendet Socialdepartementet

Läs mer