Årsredovisning Arvika Kommunnät AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014. Arvika Kommunnät AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Arvika Kommunnät AB

2 Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktör för Arvika Kom mun nät AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Styrelse 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Tilläggsupplysningar 10 Noter 11 Underskrifter 13 Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Arvika Kommunnät AB ( ) Östra Esplanaden 5, Arvika Tel: Fax:

3 Styrelse Styrelse Claes Pettersson, ordförande Sten Fransson Mona Smedman Aina Wåhlund Jan Wettmark Suppleanter Lars-Ove Jansson Peter Joensuu Lena Kandergård Peter Söderström Per-Olov Ålander Revisorer Sven-Bertil Ryman, auktoriserad revisor Bo Ekberg, vald av kommunfullmäktige Suppleanter Johan Eklund, auktoriserad revisor Sven-Eric von Wachenfeldt, vald av kommunfullmäktige Verkställande direktör Lennart Rönning, verkställande direktör Styrelsen höll under året sju sammanträden. 3

4 Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Arvika Stadshus AB, som utgör moderbolag i en helägd kommunal koncern, äger samtliga aktier i Arvika Kommunnät AB. Information om verksamheten Bolaget som bildades den 5 juni 2014 bedriver bredbands verksamhet. Bolaget ska uppföra, äga och driva ett kommunövergripande, robust och öppet bredbandsnät. Samverkan ska ske med fiberföreningarna i de olika områdena för att bygga en infrastruktur på ett samhällsekonomiskt riktigt sätt. Bolaget ska på detta sätt tillhandahålla distribution av publika teletjänster inom kommunen. I bredbandsstrategin för Arvika kommun anges målsättningen att 90 procent av kommunens hushåll och företag ska ha möjlighet att få tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år Ambitionen ska vara att nå en ännu större del av befolkningen och att genomföra utbyggnaden i snabbare takt än vad som anges i regeringens mål. Bolaget har inga anställda. Verksamheten ombesörjs av personal från Arvika Teknik AB. Under året investerade bolaget tkr i egna anläggningar. Resultat och ställning 2014 Nettoomsättning 128 Resultat efter finansiella poster 103 Balansomslutning Soliditet (%) 12,5 Väsentliga händelser under räkenskapsåret Den 24 februari 2014 beslutade kommunfullmäktige att bilda ett nytt bolag som ska uppföra, äga och driva ett robust och öppet fiberbaserat nät för kommunikation inom Arvika kommun. Av beslutet framgår också att bolaget ska ta fram ett regelverk som reglerar förhållandet mellan bolaget och fiberföreningarna. Bolaget ska också söka extern bidragsfinansiering. Arvika Kommunnät AB bildades i juni och förvärvade den sista november det fiberbaserade nät som fanns inom Arvika Teknik AB. Det inledande arbetet med bolaget har inriktats på att skapa interna rutiner och att närvara på informationsmöten med de fiberföreningar som har bildats inom kommunen. Ett samarbetsavtal mellan fiberföreningarna och bolaget har tagits fram och diskuterats med alla parter. Bolaget har även haft avstämningsmöten med den kommunikationsoperatör som hanterar kunder, tjänsteleverantörer och driften av det aktiva bredbandsnätet. Eftersom bolaget inte har några anställda utförs det mesta av arbetet av personal anställd av Arvika Teknik AB. Rekrytering av personal pågår för att möta behovet i utbyggnadsfasen. (Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 13. Bolagets första verksamhetsår omfattade perioden 5 juni 2014 till och med 31 december 2014.) 4

5 Framtida utveckling För att bolaget ska utvecklas positivt är man beroende av myndighetsbeslut gällande statliga bidrag. Att bygga en infrastruktur medför en stor initial investering, vilket belastar bolagets likviditet i det korta perspektivet. I den långsiktiga plan som finns inom Arvika Kommunnät AB kommer det under de närmaste 10 åren att genomföras investeringar på knappt 80 mnkr. Den största delen av investeringarna kommer att ske utanför Arvika tätort. Det är därför viktigt att bolaget på ett samhällsekonomiskt riktigt sätt startar upp och förverkligar arbetet och har ett gott samarbete med de fiberföreningar som finns och kommer att finnas inom kommunen. Post- och telestyrelsen (PTS) kommer inom kort med nya regler rörande robusta tele- och bredbandsnät. Bakgrunden är de stora och allvarliga störningar som har drabbat telefon- och bredbandsnäten de senaste åren. När det gäller bolagets anläggningar är ambitionen att hålla en reinvesteringsnivå som gör att de långsiktigt håller en fortsatt god tillgänglighet och en hög kapacitet. Avgifterna inom Arvika Kommunnät AB måste därför säkra en reinvestering och en utveckling av bredbandsnätet. I ett längre perspektiv väntas en ökad efterfrågan på så kallade samhällstjänster som kräver ett robust nät med hög kapacitet. Dessa tjänster ligger i dag till stor del inom vård- och utbildningsområdena. Arbetet med planeringen inför dessa utmaningar har inletts. Sammantaget finns stora möjligheter till att många kunder, både direkt anslutna och inom fiber föreningarna, kommer att använda vårt nät. Detta kommer på lång sikt att ge bolaget en balans i ekonomin. Det bedöms också finnas en möjlighet att hantera fler kunder som köper kapacitet eller passiv fiber mellan definierade anslutningspunkter. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserat resultat ,00 Årets resultat 3 210,23 Kronor ,77 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: I ny räkning överföres ,77 Kronor ,77 5

6 Resultaträkning (tkr) Not Nettoomsättning 128 Summa rörelsens intäkter 128 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 40 Summa rörelsens kostnader 230 Rörelseresultat Finansiella poster Räntekostnader och liknande resultatposter 4 1 Summa finansiella poster 1 Resultat efter finansiella poster 103 Bokslutsdispositioner Resultat före skatt 3 Skatt på årets resultat 6 0 Årets resultat 3 6

7 Balansräkning (tkr) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer 8 73 Pågående nyanläggningar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar 66 Fordringar hos koncernföretag 101 Övriga fordringar 3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa omsättningstillgångar 534 SUMMA TILLGÅNGAR

8 Balansräkning (tkr) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 10 Bundet eget kapital Aktiekapital (500 aktier) Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 36 Skulder till koncernföretag Skulder till Arvika kommun Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 8

9 Kassaflödesanalys (tkr) Den löpande verksamheten Rörelseresultat 102 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Avskrivningar och nedskrivningar Erlagd ränta 1 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 64 Förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager 342 Förändring av rörelsefordringar 192 Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission 50 Erhållna aktieägartillskott Erhållna koncernbidrag 100 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 9

10 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper m m Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsent ligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. Koncerntillhörighet Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovisning i vilken företaget ingår är Arvika Stadshus AB (org.nr ) med säte i Arvika. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer 20 år 5-10 år Intäktsredovisning Intäkter redovisas till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärdet avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderings metoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats. Fordringar, skulder och avsättningar Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan. 10

11 Noter Not 1 Arvode till revisorer (tkr) 2014 Ernst & Young AB Revisionsuppdraget Not 2 Könsfördelning i företagsledningen 2014 Andel kvinnor i styrelsen 40 % Andel män i styrelsen 60 % Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0 % Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % Not 6 Skatt på årets resultat (tkr) 2014 Aktuell skatt Summa redovisad skatt Genomsnittlig effektiv skattesats Redovisat resultat före skatt 1 Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22 %): Skatteeffekt av: Övriga ej avdragsgilla kostnader 1 Redovisad skatt 0 Effektiv skattesats Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 2014 Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen 62 % Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen 1 % Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar (tkr) Årets anskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Årets avskrivningar 39 Utgående ackumulerade avskrivningar 39 Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter (tkr) 2014 Övriga räntekostnader 1 1 Not 5 Bokslutsdispositioner (tkr) 2014 Erhållet koncernbidrag Utgående redovisat värde Not 8 Inventarier, verktyg och installationer (tkr) Årets anskaffningar 74 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 74 Årets avskrivningar 1 Utgående ackumulerade avskrivningar 1 Utgående redovisat värde 73 11

12 Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (tkr) Övriga förutbetalda kostnader Not 10 Förändring av eget kapital (tkr) Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt Nyemission Erhållet aktieägartillskott Årets resultat 3 3 Utgående balans Ej återbetalat ovillkorat aktieägartillskott Not 11 Checkräkningskredit (tkr) Beviljad kredit Utnyttjad kredit 222 Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (tkr) Not 13 Nyckeltalsdefinitioner Justerat eget kapital Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt. Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. Övriga upplupna kostnader

13 Underskrifter Arvika Claes Pettersson Ordförande Aina Wåhlund Sten Fransson Jan Wettmark Mona Smedman Lennart Rönning VD Min revisionsberättelse har lämnats Sven-Bertil Ryman Auktoriserad revisor 13

14 14 Arvika Kommunnät AB

15 PRODUKTION: FERNEMO INFORMATION & GRAFIK AB, NORA HANNA GERHARDSEN, NOOMI SVAHN, ALBIN STRÖM

16 Arvika Besöksadress: Östra Esplanaden 5 Tfn vx E-post: Hemsida:

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

OBADJA AB Org. nr 556438-5051. ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012

OBADJA AB Org. nr 556438-5051. ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 OBADJA AB Org. nr ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar 9 Underskrifter

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 NEHÅLL INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Partille Energi Nät AB bedriver elnätsverksamhet i Partille. Med nätverksamhet avses att ställa elektriska starkströmsanläggningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör också projektering,

Läs mer

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun Årsredovisning 2011 Företaget ägs av Bollnäs kommun 2 ÅRET I KORTHET BOLLNÄS ENERGI 2010-04-09 2010-09-15 2010-12-08 2010-12-17 2011-01-12 2011-05-20 Året i korthet 2011 Kraftvärmeprojektet vid Säverstaverket

Läs mer

2011 - Ett stort evenemangsår!

2011 - Ett stort evenemangsår! 2011 - Ett stort evenemangsår! Arenabolaget ska bidra till att Linköping är en attraktiv stad för såväl invånare som besökare utifrån. Med ett brett utbud av evenemang och mötesplatser ska invånare ha

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2009

GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2009 Göteborg Energi GothNet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. GothNet äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud av tjänster

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2005 BILAGA TILL GÖTEBORG ENERGI KONCERNREDOVISNING

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2005 BILAGA TILL GÖTEBORG ENERGI KONCERNREDOVISNING GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2005 BILAGA TILL GÖTEBORG ENERGI KONCERNREDOVISNING 2 VD har ordet År 2010 ska våra gasleveranser bestå av 20 procent biogas Göteborg Energi Gasnät AB startades

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi med våra kunders hjälp

Läs mer

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ORGANISATIONSNUMMER 556080-0087 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 5 - Balansräkning 6 - Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 1(19) Dignitana AB (publ.) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät. Valfrihet och mångfald GÖTEBORG ENERGI GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2006

GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät. Valfrihet och mångfald GÖTEBORG ENERGI GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2006 GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät Invånare och företag vinner på stordriftsfördelar Valfrihet och mångfald 20 000 hushåll väljer tjänster fritt via Gothnetcity Göteborg Energi GothNet AB Box 53

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX

1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX Göteborg Energi Gasnät AB ÅRSREDOVISNING 2007 1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX Göteborg Energi Gasnät AB Göteborg Energi Gasnät (GEGAB) startades 2005 och har som uppgift att hantera koncernens verksamhet

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer