Behandlade ärenden. 2 BK Ore: Ansökan om bidrag till senior SM i brottning. 3 Budgetbokslut per slutredovisning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behandlade ärenden. 2 BK Ore: Ansökan om bidrag till senior SM i brottning. 3 Budgetbokslut per slutredovisning."

Transkript

1 1 Fritidsnämnden Behandlade ärenden 1 Plan för intern kontroll BK Ore: Ansökan om bidrag till senior SM i brottning. 3 Budgetbokslut per slutredovisning. 4 Uppföljning av övergripande mål för Internbudget Fritid- och idrottspolitiskt måldokument. 7 Målsättning Verksamhetsplan Uppföljning av målsättning Extra ärende Utarrendering av Vinslövs camping. 11 Extra ärende Cafeteria avtal Tyringe SoSs. 12 Anmälningsärende 1. Utbetalning fritidsgårdsbidrag. 2. Utbetalning folkhälsobidrag.

2 2 Fritidsnämnden Information 1. Vinslövs Ryttarförening: Tackbrev. 2. Arrendeavtal Lursjöbadens camping. 3. Protokoll från föreståndarträff KF 133: Återställning av Sorkavallen i Stoby svar på motion. 5. Enkät utförd i Sösdala simhall under Genomförda utbildningar Statistik på sjukfrånvaron inom Hässleholms Fritid januari-december KS AU 8 Fritidsgård i Ljungdala begäran om medel. 9. Kommunförbundet Skåne: Nyvalda, omvalda och fyllnadsvalda. 10. Hässleholms Hockey Klubb: Ansökan om uppskov med betalningar. 11. Tyringe SoS: Besked inför nämndsmötet. 12. Verksamhetsberättelse 2007.

3 3 Fritidsnämnden Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Konferensrummet, Hässleholms Fritid, Löjtnant Granlunds väg 12, Hässleholm, kl Göran Jönsson (c), ordförande Sonje Björk, (fv), 1:a vice ordförande Ingrid Nyman (s), 2:a vice ordförande Karin Nilsson (m) Ingemar Thorsell (m) Connie Asterman (s) Ronny Ebbesson (s) Annelie Cederberg (s) Mats Erlingsson (m) Henriette Lundqvist (c) Anna Wallentheim (s) 4 13 Yoel Harari (s) Stefan Larsson, fritidschef Olle Davidsson, avdelningschef Lorraine Svensson-Watson, sekreterare Connie Asterman (s) Justerings plats, tid Hässleholms Fritid, kl , fredagen den 1 februari Justerade paragrafer 1 13 Underskrifter: Sekreterare.. Lorraine Svensson-Watson Ordförande.. Göran Jönsson.. Connie Asterman

4 4 Fritidsnämnden ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Hässleholms kommun, Fritidsnämnden Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Fritidskontoret Underskrift. Lorraine Svensson-Watson

5 5 Fritidsnämnden /2 1 Plan för intern kontroll 2008 Förslag till plan för intern kontroll 2008 godkänns. Förvaltningen har i enlighet med riktlinjer från kommunstyrelsen lagt till ny post Arkivreglemente i förslag till plan för intern kontroll Arbetsutskottet har föreslagit att plan för intern kontroll 2008 godkänns. sgång Ekonomikontoret

6 6 Fritidsnämnden /1 2 BK Ore: Ansökan om bidrag till senior SM i brottning 1. Fri hyra beviljas i Furutorpsskolans gymnastiklokaler och Furutorpsskolans gymnastiklokaler kompenseras för hyresbortfallet ur konto Bidrag på kronor beviljas för genomförandet av arrangemanget under förutsättning att Hässleholms Fritid marknadsförs under arrangemanget. BK Ore ska arrangera senior SM i brottning mars Föreningen ansöker om bidrag på kronor som stöd för arrangemanget. I fritidsnämndens bidragsregler finns inga medel avsatta till stöd för arrangemang eller motsvarande. Hässleholms Fritid har tidigare beviljat visst bidrag när gällt landskamper. Ett SM arrangemang har inom respektive idrott ett stort publikt och massmedialt intresse. Arbetsutskottet har föreslagit följande: 1. Fri hyra beviljas i Furutorpsskolans gymnastiklokaler och Furutorpsskolans gymnastiklokaler kompenseras för hyresbortfallet ur konto Bidrag på kronor beviljas för genomförandet av arrangemanget under förutsättning att Hässleholms Fritid marknadsförs under arrangemanget. sgång BK Ore

7 7 Fritidsnämnden /3 3 Budgetbokslut per slutredovisning Budgetbokslut per godkänns. Förslag till budgetbokslut per slutredovisning har upprättats. Arbetsutskottet har föreslagit att godkänna budgetbokslut per sgång Ekonomikontoret

8 8 Fritidsnämnden /4 4 Uppföljning av övergripande mål för 2007 Uppföljning av övergripande mål för 2007 godkänns med tilläggstexten om kompetensutveckling. Kommunfullmäktige har antagit övergripande mål för år 2007, som skall följas upp och redovisas för kommunfullmäktige Förslag till uppföljning har upprättats. Arbetsutskottet har föreslagit att godkänna Uppföljning av övergripande mål för 2007 med tilläggstexten om kompetensutveckling. sgång Kommunfullmäktige

9 9 Fritidsnämnden /5 5 Internbudget 2008 Internbudget 2008 godkänns med revideringar. Förslag till internbudget 2008 har upprättats. Arbetsutskottet har föreslagit att godkänna internbudget 2008 med revideringar. sgång Uppgifter om inget deltagande i handläggning och beslut Representanterna för socialdemokraterna deltar inte i beslutet. Ekonomikontoret

10 10 Fritidsnämnden /6 6 Fritid- och idrottspolitiskt måldokument Förvaltningens förslag till Fritids- och idrottspolitiskt måldokument godkänns med revideringar. Det är fritidsnämnden ansvar att fortlöpande göra behövliga ändringar i Fritidsoch idrottspolitiskt måldokumentet. Fritidsförvaltningen har upprättat förslag med revideringar per Socialdemokraternas har upprättat motförslag. sgång Ordföranden redovisar dels förvaltningens förslag, dels socialdemokraternas förslag. Ingrid Nyman (s) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag. Sonje Björk (fv) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Ordföranden ställer proposition om fritidsnämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag eller enligt socialdemokraternas förslag. Ordföranden finner bifall till förvaltningens förslag. Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller förvaltningens förslag röstar ja. Den som bifaller socialdemokraternas förslag röstar nej. Sex ja-röster och fem nej-röster lämnas. Följande röstar ja: Sonje Björk (fv), Mats Erlingsson (m), Karin Nilsson (m), Ingemar Thorsell (m), Henriette Lundqvist (c) och Göran Jönsson (c).

11 11 Fritidsnämnden /6 Följande röstar nej: Ingrid Nyman (s), Connie Asterman (s), Ronny Ebbesson (s), Annelie Cederberg (s) och Anna Wallentheim (s). Ordföranden finner bifall till förvaltningens förslag. Reservationer Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för sitt förslag. Kommunfullmäktige

12 12 Fritidsnämnden /7 7 Målsättning Förvaltningens förslag godkänns med revideringar. I målsättning har förvaltningen föreslagit åtgärder och mätbara mål för att styra förvaltningens insatser och arbete samt för att underlätta fritidsnämndens uppföljning av förvaltningens arbete. Fritidsförvaltningen har upprättat förslag till uppdatering. Arbetsutskottet har föreslagit att godkänna förvaltningens förslag med revideringar. Ingrid Nyman (s) föreslår tilläggstext om Allaktivitetshus Ljungdala. sgång Ordföranden redovisar dels förvaltningens förslag, dels Ingrid Nymans förslag. Ordföranden ställer proposition om fritidsnämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag eller enligt Ingrid Nymans förslag. Ordföranden finner bifall till förvaltningens förslag. Kommunfullmäktige

13 13 Fritidsnämnden /8 8 Verksamhetsplan 2008 Verksamhetsplan 2008 godkänns. Utifrån de övergripande målen för kommunen har i Fritidsnämndens verksamhetsplanering sådana delmål valts ut, som direkt berör nämndens ansvarsområde. Målen avser verksamheten under Fritidsförvaltningen har upprättat förslag till verksamhetsplanering Arbetsutskottet har föreslagit att godkänna verksamhetsplan sgång Kommunfullmäktige

14 14 Fritidsnämnden /9 9 Uppföljning av målsättning 2007 Uppföljning av målsättning 2007 godkänns med revideringar. Förvaltningen har upprättat förslag till uppföljning av målsättning Arbetsutskottet har föreslagit att godkänna uppföljning av målsättning 2007 med revideringar. sgång Kommunfullmäktige

15 15 Fritidsnämnden Extra ärende: Utarrendering av Vinslövs camping 1. Tekniska kontoret föreslås teckna avtal med BK Ore om arrende av Vinslövs camping och skötsel av Vinslövs friluftsbad. 2. Till Kommunstyrelsen ansöks om att budget 2008 och budgetramar justeras med anledning av förändrad kostnadsfördelning för Vinslövs camping och friluftsbad. Vinslövs camping och friluftsbad har skötts av BK Ore under flera år. I linje med att Lursjöbadens camping arrenderats ut så bör även Vinslövs camping hanteras på samma sätt. Diskussioner har skett med kommunalråden som gett fritidschefen uppdraget att hantera detta. I uppdraget ingick att i första hand bör BK Ore erbjudas arrendet och skötselansvaret eftersom de skött anläggningarna väl tidigare. Förvaltningen har tillsammans med Tekniska kontoret erbjudit BK Ore ett avtal som de accepterat. Reglering av förvaltningarnas ramar bör ske efter samråd med Ekonomikontoret. Arbetsutskottet har föreslagit följande: 1. Tekniska kontoret föreslås teckna avtal med BK Ore om arrende av Vinslövs camping och skötsel av Vinslövs friluftsbad. 2. Till Kommunstyrelsen ansöks om att budget 2008 och budgetramar justeras med anledning av förändrad kostnadsfördelning för Vinslövs camping och friluftsbad. sgång BK Ore Tekniska kontoret Kommunstyrelsen

16 16 Fritidsnämnden Extra ärende: Cafeteria avtal Tyringe SoS Arbetsutskottets beslut godkänns. Vid fritidsnämndens sammanträde december 2007 beslutades att tillåta de föreningar som har arrangemang att kostnadsfritt bedriva försäljning av cafékaraktär i anslutning till arrangemangslokalen. Samt att uppdra åt förvaltningen att justera befintliga avtal så att fri caféförsäljning möjliggörs för föreningar vid arrangemang. Förvaltningen har till dags datum hanterat försäljningsrätten vid Qpoolen och Österås fotbollsanläggning. Vid samtal med nuvarande arrendator av cafeterian i Tyrs Hov så framkom att arrendatorn tappar intäkter med anledning av de nya reglerna. För att undvika en process med formell uppsägning av avtalet och hantering av frågan om arrendatorns besittningsskydd bör en kompromisslösning föreslås. Arrendatorn har framfört önskemål om kompensation under fyra år med kronor per år samt reduktion av hyra för cafeterian med ca kronor per år. Arbetsutskottet har beslutat att kompensation lämnas under tre år med kronor per år från konto 405, som ersättning för förlorad inkomst p.g.a uppsägning av cafeteria avtal och under förutsättning att Tyringe SoS accepterar villkoren. sgång Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslut. Fritidsnämnden bifaller arbetsutskottets beslut. Tyringe SoS

17 17 Fritidsnämnden /10 12 Anmälningsärende Ärendet läggs till handlingarna. Följande anmälningsärenden har inkommit: 1. Utbetalning fritidsgårdsbidrag. 2. Utbetalning folkhälsobidrag. Arbetsutskottet har föreslagit att lägga ärendet till handlingarna. sgång

18 18 Fritidsnämnden /11 13 Information Ärendet läggs till handlingarna. Följande informationsärenden har inkommit: 1. Vinslövs Ryttarförening: Tackbrev. 2. Arrendeavtal Lursjöbadens camping. 3. Protokoll från föreståndarträff KF 133: Återställning av Sorkavallen i Stoby svar på motion. 5. Enkät utförd i Sösdala simhall under Genomförda utbildningar Statistik på sjukfrånvaron inom Hässleholms Fritid januari-december KS AU 8 Fritidsgård i Ljungdala begäran om medel. 9. Kommunförbundet Skåne: Nyvalda, omvalda och fyllnadsvalda. 10. Hässleholms Hockey Klubb: Ansökan om uppskov med betalningar. 11. Tyringe SoS: Besked inför nämndsmötet. 12. Verksamhetsberättelse Arbetsutskottet har föreslagit att lägga ärendet till handlingarna. sgång

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld 1 Behandlade ärenden 70 Bidrags- och stödsystem 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening 72 Budgetuppföljning per 2007-08-31 73 Budgetuppföljning per 2007-09-30 74 Delårsbokslut

Läs mer

Behandlade ärenden. 80 Ansökan om bidrag: Sösdala Missionsförsamling. 81 Anmälningsärende 1. Utbetalning av bidrag per

Behandlade ärenden. 80 Ansökan om bidrag: Sösdala Missionsförsamling. 81 Anmälningsärende 1. Utbetalning av bidrag per 1 Behandlade ärenden Behandlade ärenden 75 Ersättning till ersättare. 76 Budgetuppföljning 2009-11-30 77 Sammanträdesdagar 2010. Bilaga 1 78 Utbildningar 2010. Bilaga 2. 79 Skötselbidrag 2010 80 Ansökan

Läs mer

Behandlade ärenden. 43 Hässleholms Golfklubb: Ansökan om bidrag. 44 Extra ärende Ansökan om tilläggsanslag för verksamhetsbidrag

Behandlade ärenden. 43 Hässleholms Golfklubb: Ansökan om bidrag. 44 Extra ärende Ansökan om tilläggsanslag för verksamhetsbidrag 1 Fritidsnämnden 2008-06-18 Behandlade ärenden 37 Budgetuppföljning 2008-04-30. 38 Lokalförsörjningsplan. 39 Information 1. Ann-Marie Ström: Önskemål om styrketräningslokal i Vittsjö. 2. Protokoll från

Läs mer

Behandlade ärenden. 2 Val av ersättare i fritidsnämndens arbetsutskott. 3 Representanter för fritidsgårdar m.m

Behandlade ärenden. 2 Val av ersättare i fritidsnämndens arbetsutskott. 3 Representanter för fritidsgårdar m.m 1 Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2007-01-24 Diarienummer Behandlade ärenden 1 Protokolljustering. 2 Val av ersättare i fritidsnämndens arbetsutskott. 3 Representanter för fritidsgårdar m.m. 2007. 4 Utbildning

Läs mer

Behandlade ärenden. 1 Kommitté elitutmärkelse och ledarstipendium. 2 Hässleholms Freeflow Football Club: Ansökan om bidrag.

Behandlade ärenden. 1 Kommitté elitutmärkelse och ledarstipendium. 2 Hässleholms Freeflow Football Club: Ansökan om bidrag. 1 Fritidsnämnden 2010-01-27 Behandlade ärenden 1 Kommitté elitutmärkelse och ledarstipendium. 2 Hässleholms Freeflow Football Club: Ansökan om bidrag. 3 Budgetbokslut per 2009-12-31. 4 Uppföljning av verksamhetsmål

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden (9) Behandlade ärenden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden (9) Behandlade ärenden Fritidsnämnden 2006-12-13 1(9) Behandlade ärenden FN 91 Fritidsnämnden: Budgetbokslut per 2006-11-30. FN 92 Sammanträdesdag januari 2007. FN 93 Ersättning för U21-landskamp i fotboll. FN 94 Information:

Läs mer

Behandlade ärenden. 41 Övertagande av städningen i Bjärnums sporthall. 43 Röke IBK: Ansökan om uppskov av betalning av hallhyror.

Behandlade ärenden. 41 Övertagande av städningen i Bjärnums sporthall. 43 Röke IBK: Ansökan om uppskov av betalning av hallhyror. 1 Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2007-05-16 Diarienummer Behandlade ärenden 40 Utredning om skatepark. 41 Övertagande av städningen i Bjärnums sporthall. 42 Budgetuppföljning per 2007-04-30.. 43 Röke

Läs mer

Behandlade ärenden. 71 Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser.

Behandlade ärenden. 71 Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser. 1 68 Budgetuppföljning per 2010-11-30 Behandlade ärenden 69 Skateramper i kommunens tätorter. 70 Bidrag till Jägersborgs IF. 71 Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser. 72 Bidrags- och stödsystem. 73

Läs mer

Behandlade ärenden. 19 Sösdala Ryttarförening: Ansökan om bidrag till nytt ridhus.

Behandlade ärenden. 19 Sösdala Ryttarförening: Ansökan om bidrag till nytt ridhus. 1 Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2007-03-21 Diarienummer Behandlade ärenden 19 Sösdala Ryttarförening: Ansökan om bidrag till nytt ridhus. 20 Fritidsnämnden: Riktlinjer för fritidsgårdar i Hässleholms

Läs mer

Behandlade ärenden. 48 Organisationsförändring på fritidskontoret.

Behandlade ärenden. 48 Organisationsförändring på fritidskontoret. 1 Fritidsnämnden 2009-08-26 Behandlade ärenden 44 Budgetuppföljning 2009-06-30. 45 Budgetuppföljning 2009-07-31. 46 Delårsrapport per 2009-06-30. 47 Planeringsramar för 2010. 48 Organisationsförändring

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritidsnämnden Behandlade ärenden. 60 Budgetuppföljning Kvartalsbudgetuppföljning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritidsnämnden Behandlade ärenden. 60 Budgetuppföljning Kvartalsbudgetuppföljning 1 Fritidsnämnden 2009-11-18 Behandlade ärenden 60 Budgetuppföljning 2009-09-30 61 Kvartalsbudgetuppföljning 2009-09-30 62 Anmälningsärende Yttrande över detaljplan Björklunda 63 Information 1. Brev från

Läs mer

Behandlade ärenden fritidsnämnden

Behandlade ärenden fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2014-01-28 Behandlade ärenden fritidsnämnden 1 Uppföljning av verksamhetsmål för 2013. 2 Uppföljning av intern kontroll 2013. 3 Verksamhetsberättelse 2013. Bilaga 1. 4 Verksamhetsmål

Läs mer

Behandlade ärenden Fritidsnämnden BK Ore: Ansökan om bidrag till senior SM i brottning. 3 Budgetbokslut per slutredovisning.

Behandlade ärenden Fritidsnämnden BK Ore: Ansökan om bidrag till senior SM i brottning. 3 Budgetbokslut per slutredovisning. 1 1 Plan för intern kontroll 2008. Fritidsnämnden 2008-01-30 2 BK Ore: Ansökan om bidrag till senior SM i brottning. 3 Budgetbokslut per 2007-12-31 slutredovisning. 4 Uppföljning av övergripande mål för

Läs mer

Fritidsnämnden Behandlade ärenden. 14 Verums GoIF: Ansökan om bidrag för byggnation vid boulebanor i Verum.

Fritidsnämnden Behandlade ärenden. 14 Verums GoIF: Ansökan om bidrag för byggnation vid boulebanor i Verum. 1 Fritidsnämnden 2008-03-26 Behandlade ärenden 14 Verums GoIF: Ansökan om bidrag för byggnation vid boulebanor i Verum. 15 Vinslövs PRO, SPF och Vinslöv Motionsklubb: Ansökan om bidrag för att anlägga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden (9) Behandlade ärenden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden (9) Behandlade ärenden Fritidsnämnden 2006-09-20 1(9) Behandlade ärenden FN 67 Fritidsnämnden: Budgetbokslut per 2006-08-31. FN 68 Uppdatering Bestämmelser för uthyrning av fritids- och idrottslokaler. FN 69 Utvärdering Hässleholms

Läs mer

Behandlade ärenden. 59 Utredning fritids- och hobbymässa 2008 eller Yttrande angående Sorkavallen i Stoby.

Behandlade ärenden. 59 Utredning fritids- och hobbymässa 2008 eller Yttrande angående Sorkavallen i Stoby. 1 Fritidsnämnden 2007-08-22 Behandlade ärenden 59 Utredning fritids- och hobbymässa 2008 eller 2009. 60 Budgetuppföljning per 2007-06-30. 61 Budgetuppföljning per 2007-07-31. 62 Delårsrapport. 63 Yttrande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden (14) Behandlade ärenden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden (14) Behandlade ärenden Fritidsnämnden 2006-06-21 1(14) Behandlade ärenden FN 47 Budgetbokslut per 2006-05-31. FN 48 Kompletteringsbudgeten. FN 49 Återremitterat ärende: Tillämpning av bidragsnormer. FN 50 Fritids- och idrottspolitiskt

Läs mer

Behandlade ärenden. 54 Justering av målbeskrivning för fritidsnämnden.

Behandlade ärenden. 54 Justering av målbeskrivning för fritidsnämnden. 1 Behandlade ärenden 52 Budgetuppföljning per 2010-08-31. 53 Delårsuppföljning per 2010-08-31. 54 Justering av målbeskrivning för fritidsnämnden. 55 Planeringsramar 2011. 56 Ansökan från Jägerborgs IF.

Läs mer

Behandlade ärenden. 51 Hässleholm Hundungdom: Ansökan om extra föreningsbidrag. 52 Vankiva IF: Ansökan om bidrag för ny gräsklippare.

Behandlade ärenden. 51 Hässleholm Hundungdom: Ansökan om extra föreningsbidrag. 52 Vankiva IF: Ansökan om bidrag för ny gräsklippare. 1 Fritidsnämnden 2007-06-20 Behandlade ärenden 49 Utredning om skatepark. 50 Budgetuppföljning per 2007-05-31. 51 Hässleholm Hundungdom: Ansökan om extra föreningsbidrag. 52 Vankiva IF: Ansökan om bidrag

Läs mer

1 Kommitté för fritidsförvaltningens ledarstipendium och utmärkelse. 3 Tyringe Byalag: Anläggande av skateboardbana.

1 Kommitté för fritidsförvaltningens ledarstipendium och utmärkelse. 3 Tyringe Byalag: Anläggande av skateboardbana. 1 Behandlade ärenden 2009-01-28 1 Kommitté för fritidsförvaltningens ledarstipendium och utmärkelse. 2 Tyringe Ridklubb: Ansökan om bidrag. 3 Tyringe Byalag: Anläggande av skateboardbana. 4 Budgetbokslut

Läs mer

Behandlade ärenden. 14 Verksamhetsberättelse 2010 med resultat. 18 Studiebesök/utbildningar för fritidsnämnden 2011.

Behandlade ärenden. 14 Verksamhetsberättelse 2010 med resultat. 18 Studiebesök/utbildningar för fritidsnämnden 2011. 1 Behandlade ärenden 14 Verksamhetsberättelse 2010 med resultat. 15 Kompletteringsbudget 2011. 16 Skötselbidrag 2011. 17 Förändringar i bidrags- och uthyrningsnormer. 18 Studiebesök/utbildningar för fritidsnämnden

Läs mer

Fritidsnämnden Behandlade ärenden. 58 Anmälningsärende Beviljat folkhälsobidrag enligt delegation.

Fritidsnämnden Behandlade ärenden. 58 Anmälningsärende Beviljat folkhälsobidrag enligt delegation. 1 Fritidsnämnden 2008-10-22 Behandlade ärenden 56 Ledarstipendium 2008. 57 Budgetuppföljning 2008-08-31. 58 Anmälningsärende Beviljat folkhälsobidrag enligt delegation. 59 Information 1. Redovisning av

Läs mer

Kulturkansliet, , kl. 13:30-14:45

Kulturkansliet, , kl. 13:30-14:45 ,,,,,,,,,, :-... -:..-:=- Hässleholms 1 (10) Plats och tid: Kulturkansliet,, kl. 13:30-14:45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare

Läs mer

Behandlade ärenden fritidsnämnden

Behandlade ärenden fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Behandlade ärenden fritidsnämnden 23 Budgetuppföljning 2013-05-31. 24 Budgetuppföljning 2013-07-31. 25 av budget 2013. 26 Information 1. Organisationsförändring, Tyrs Hov Hässleholmsgården.

Läs mer

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra.

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 0(11) 2011-11-23 Behandlade ärenden 45 Budgetuppföljning per 2011-10-31. 46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och 2012. 47 Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. 48

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

Havremagasinet, Utsikten 1, , kl. 15:

Havremagasinet, Utsikten 1, , kl. 15: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid: ande Ledamöter Havremagasinet, Utsikten 1,, kl. 15:30-18.00 Agneta Olsson Enochsson (L), ordförande Connie Asterman (S) 2:e vice ordförande Ronny Hult (S) Sviatlana

Läs mer

Behandlade ärenden Fritidsnämnden 2007-01-24. 2 Val av ersättare i fritidsnämndens arbetsutskott. 3 Representanter för fritidsgårdar m.m. 2007.

Behandlade ärenden Fritidsnämnden 2007-01-24. 2 Val av ersättare i fritidsnämndens arbetsutskott. 3 Representanter för fritidsgårdar m.m. 2007. 1 1 Protokolljustering. Fritidsnämnden 2007-01-24 2 Val av ersättare i fritidsnämndens arbetsutskott. 3 Representanter för fritidsgårdar m.m. 2007. 4 Utbildning för fritidsnämndens ledamöter 2007. 5 Sammanträdesdagar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Havremagasinet, Fritidskontoret, Connie Asterman (S), ordförande Agneta Olsson Enochsson (L) Felicia Delsmark (SD)

Havremagasinet, Fritidskontoret, Connie Asterman (S), ordförande Agneta Olsson Enochsson (L) Felicia Delsmark (SD) SAMNIANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid: ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare Justeringens plats, tid : Justerade paragrafer Havremagasinet,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-16.05 2004-10-13 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf, 124-126

Läs mer

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, Hässleholm

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, Hässleholm Socialnämnden 2005-05-24 1 (14) Plats och tid Kasern Möller kl 15.00 16.00 Beslutande Ersättare Gunnel Persson (s) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Lars Johnsson (m) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkansliet kl omedelbar justering

Kommunkansliet kl omedelbar justering 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-21.10 Beslutande Ledamöter 28 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson, kommunchef Göran Skoog,

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.40 Robin Gustavsson (KD) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande

Läs mer

~ Hässleholms kommun. Behandlade ärenden fritidsnämnden. 16 Budgetuppföljning Trafiklekskola i Djupadal som en sommaraktivitet.

~ Hässleholms kommun. Behandlade ärenden fritidsnämnden. 16 Budgetuppföljning Trafiklekskola i Djupadal som en sommaraktivitet. 18) Behandlade ärenden fritidsnämnden 16 Budgetuppföljning 2017-03-31. 17 Trafiklekskola i Djupadal som en sommaraktivitet. 18 Remissvar - förslag till Trafikplan för stad. 19 Informationsärende. 1. Simhall

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Tekniska förvaltningen, , kl. 13:30-15:30

Tekniska förvaltningen, , kl. 13:30-15:30 SAMMANTRÄDESPR.OTOKOLL 1 (16) Plats och tid: ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens plats, tid: Justerade paragrafer Underskrifter: Tekniska

Läs mer

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, , kl SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2016-09-26, kl. 16.00-16.10 Lena Wallentheim (S) ordförande ( 196) Mats Sturesson (Q 1:e vice ordförande Pär

Läs mer

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 1(13) Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 ande och tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Isabell Korn (M), ordförande Monica Samuelsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) 2005-01-19 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.35 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) Kommunchef Per Hildingson Utvecklingschef/bitr

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden 2009-06-01 33 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2009-06-01, kl 13.15-15.20 Beslutande Enar Moberg (s), ordförande Berit Elgström (s) ers Irene Gustavsson (s) Kjell-Olof

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Skogstorpsskolan torsdagen den 2 februari 2006 kl 18.00 19.50 Beslutande Marianne Arvidsson (s) Maria Rönnbäck (c) Hans Sjöqvist (s) tjg ers Göran Larsson (kd) Thomas Bäck (s) Kerstin Cederström

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (-) Stig Gerdin (Alt) Peter Svensson (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (-) Stig Gerdin (Alt) Peter Svensson (S) Gudrun Bengtsson (SD) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen kl. 09:00-11:50 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (-) Stig Gerdin (Alt) Peter Svensson (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Behandlade ärenden fritidsnämnden Val av ersättare i fritidsnämndens arbetsutskott.

Behandlade ärenden fritidsnämnden Val av ersättare i fritidsnämndens arbetsutskott. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2015-01-30 Behandlade ärenden fritidsnämnden 2015-01-30 1 Val av fritidsnämndens arbetsutskott. 2 Val av ersättare i fritidsnämndens arbetsutskott. 3 Sammanträdesdagar 2015.

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 9:00-12:30 Ajournering kl. 11:35-11:50 Anders Nilsson, ordförande

Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 9:00-12:30 Ajournering kl. 11:35-11:50 Anders Nilsson, ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2016-09-12 kl. 9:00-12:30 Ajournering kl. 11:35-11:50 Beslutande Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Justerare '-lb l-et:f l l " t rut~:f ~

Justerare '-lb l-et:f l l  t rut~:f ~ SAJ\/IMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: ande Ledamöter Havremagasinet, Fri tidskontoret,, kl. 15:00-18:00 Connie Asterman (S), ordförande Hanna Nilsson (SD), 1: vice ordförande till 16.00. Agneta

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Peter Svensson (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Peter Svensson (S) Tjänstgörande ersättare Eric Berntsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum 1(19) Plats och tid: Mötesrum Hövdingasalen, kl 08:30-09:20 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Mikael Berglund (S), ordf Dan Björk (M) Isabell Korn (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (4) Paragrafer 56-57 Plats och tid Socialförvaltningen Ylle 1 och 2,, kl. 16.30-17.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

20 Hässleholms ridklubb, bidrag.

20 Hässleholms ridklubb, bidrag. 'l'j''l'j''l'j''l'j''l'j' ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) Behandlade ärenden fritidsnämnden 18 sattestantförteckning. 19 Sösdala ryttarförening, ansökan om inkopplingsavgift. 20 ridklubb, bidrag. 21 Informations

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2017-03-29, kl. 08:00-12:05 Sammanträdesdatum s. 1 (11) Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Mozhgan Zachrison (M) Remco Andersson (L) Lisa Bäck (S) ordförande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (8)

Kultur- och fritidsnämnden (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-29 1(8) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrummet Broka Gyl, Älmhult onsdagen den 29 februari 2012 kl 14.30-18.00. Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.30-15.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars-Göran

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.40 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Alnarp Tid 2018-09-17, kl. 18:34-19.27 Sammanträdesdatum s. 1 (7) Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid (S) Monica Thomhave

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (7) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult onsdagen den 27 februari 2013 kl

Kultur- och fritidsnämnden (7) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult onsdagen den 27 februari 2013 kl Kultur- och fritidsnämnden 2013-02-27 1(7) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult onsdagen den 27 februari 2013 kl 14.30-17.00 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 17-17.50 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Madelaine Jakobsson (c), ersättare

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten Arvodesberedningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2018-01-12 Sida 1(6) Plats och tid A-salen, kl. 15.00 15.40 Beslutande Ledamöter Bo Jönsson (MP), ordförande Mats Tell (S) Johan Larsson (M) Kerstin Nylander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 Innehållsförteckning Ärende 67 Intern kontrollplan för fritids- och kulturnämnden 2014... 79 68 Ansökan om bidrag till verksamhet för funktionshindrade 2013... 80 69 Remiss

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Anders Ahvander (SÖS)

Anders Ahvander (SÖS) Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 14.00 15.35 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Mikael Rubin (M), Ordförande Göran Gärtner (M) Catharina Blixen-Finecke (M) Erik Lundström

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Rebecka Bäck, plan- och byggchef Annelie Vestergren, miljöchef Mari Bäckström, nämndsekreterare

Rebecka Bäck, plan- och byggchef Annelie Vestergren, miljöchef Mari Bäckström, nämndsekreterare 1(6) Plats och tid Carl August-rummet, onsdagen den 26 oktober 2016 kl 08:00-08:30 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD), vice ordförande

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2015-02-24 Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.15 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Föredragningslista KALLELSE 1(1) Fritidsförvaltningen. Datum

Föredragningslista KALLELSE 1(1) Fritidsförvaltningen. Datum KALLELSE 1(1) Datum 2016-06-08 Handläggare Nämndsekreterare Camilla Knutsson Fritidsförvaltningen 0451-26 82 07 camilla.knutsson@hassleholm.se Föredragningslista Fritidsnämndens arbetsutskott Tid: Plats:

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

Kommunkontoret Djurås , kl. 08:

Kommunkontoret Djurås , kl. 08: Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-22 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14:00-15:05, ajournering kl. 14.25-14.35 Beslutande Ledamöter Christina Walles (S), ordförande Ola Granath (KOSA) Tomas

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Kulturnämnden 2019-01-30 1(13) Plats och tid Hotel Skansen Båstad, 30 januari 2019 kl 13:15-14:45 ande Ledamöter Anna Ginstmark (C), Ordförande Eva-Marie Paulsson (S), 1:e vice ordförande Bengt Kjellgren

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2009-10-05 55 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2009-10-05, kl 13.15-16.30 Beslutande Enar Moberg (S), ordförande Irene Gustavsson (S) Weikko Niskanen (S) Lars Eriksson

Läs mer

1 Kommitté elitutmärkelse och ledarstipendium. 2 Hässleholms Freeflow Football Club: Ansökan om bidrag.

1 Kommitté elitutmärkelse och ledarstipendium. 2 Hässleholms Freeflow Football Club: Ansökan om bidrag. 1 Behandlade ärenden 2010-01-25 1 Kommitté elitutmärkelse och ledarstipendium. 2 Hässleholms Freeflow Football Club: Ansökan om bidrag. 3 Budgetbokslut per 2009-12-31. 4 Uppföljning av verksamhetsmål 2009.

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Äppelkriget, den, kl. 08.00-09.45 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C), ordförande Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S), 2:e vice ordförande Tf. kommunchef

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, Lund, kl 16.30 18.25 Ordförande: Wallström Christer (FP) 2:e vice ordförande: Svensson Smith Karin (MP) Ledamöter: Hansson Börje

Läs mer

Tina Andersson (m) tjänstgörande Daniel Markstedt (s) tjänstgörande Annika Andersson (s) ej tjänstgörande

Tina Andersson (m) tjänstgörande Daniel Markstedt (s) tjänstgörande Annika Andersson (s) ej tjänstgörande 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Anna Moberg (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson (fp) Birger

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl PERSTORPS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-10-22 Sida 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret kl 16.00 18.20 Beslutande Leif Andersson, ordförande Catharina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (11) Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (11) Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Hässleholms kommun, Kommunfullmäktige Sammanträdesdag Datum då anslaget 2010-10-08 sätts

Läs mer

Kl. 18:00 tisdagen den 19 februari 2019, Biblioteket, Bålsta

Kl. 18:00 tisdagen den 19 februari 2019, Biblioteket, Bålsta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Beslutande Ledamöter Kl. 18:00 tisdagen den 19 februari 2019, Biblioteket, Bålsta Per Widén (C), Ordförande Pyry Niemi (S), 1:e vice ordförande Jan Sundling (M) Shiva

Läs mer

Kommunchef Håkan Bergsten Kommunfullmäktiges ordförande Stefan Zunko (S) Emma Dahlin Aktivitetshuset skjortan den 27 september 2018

Kommunchef Håkan Bergsten Kommunfullmäktiges ordförande Stefan Zunko (S) Emma Dahlin Aktivitetshuset skjortan den 27 september 2018 Plats och tid Aktivitetshuset skjortan Kl 16:30-17:50 Beslutande Anders Berglöv (S), ordförande Emma Dahlin (M), 1:e vice ordförande Karina Bundgaard Krogh (C), 2:e vice ordförande Terese Larsson (S) Torbjörn

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 15:00-15.50 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Christer Brodén (S) Stig Svedin

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(6) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 17.30 18.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Stefan Pettersson (M), tjg ers för Olof

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) 2010-01-18 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 13.25-13.35 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-09-01 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer